ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ Αντικείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης κλπ.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόµενους (προσφέροντες). Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Α.Α. και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι διαγωνιζόµενοι είναι ως ακολούθως: ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο συγκρότηµα πρέπει να είναι το πλέον σύγχρονο µοντέλο παραγωγής του κάθε κατασκευαστή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το νοσοκοµείο διαθέτει τρεις ψύκτες ισχύος 2 Χ 450 ψυκτικών τόνων και 1 Χ 350 ψυκτικούς τόνους Οι ψυκτες είναι φυγοκεντρικοί της εταιρείας TRANE. Οι παραπάνω ψύκτες λειτουργούν µε FREON 12. Η εγκατάσταση διαθέτει επίσης 3 αντίστοιχους πύργους ψύξης ανοιχτού τύπου µε αντίστοιχα αντλιοστάσια ( ψυχρού νερού και νερού πύργων ψύξης) Επισυνάπτονται σχέδια και τεχνικά στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υφιστάµενο ψυχροστάσιο, µε τον εξοπλισµό που αναφέρεται παραπάνω (ψυκτες, πύργους ψύξης αντλιοστάσια κλπ.) θα αντικατασταθεί πλήρως µε νέο αντίστοιχο συγκρότηµα µε ψυκτικό µέσο οικολογικού τύπου (R-134a) αποτελούµενο από δυο ψύκτες φυγοκεντρικού τύπου 550 ψυκτικούς τόνους έκαστος και έναν ψύκτη φυγοκεντρικού τύπου 400 ψυκτικούς τόνους και αντιστοίχους πύργους ψύξης και αντλιοστάσια (νερού πύργων ψύξης και ψυχρού νερού). Ο Προµηθευτής θα φροντίσει να αποξηλωθεί το παλαιό ψυχροστάσιο (ψύκτες, αντλιοστάσια, πύργοι, ψύξης) και να δοθούν στο Νοσοκοµείο όσα τµήµατά τους κριθούν χρήσιµα, όπως π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες κλπ. και τα υπόλοιπα να σταλούν προς ανακύκλωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (αποµάκρυνση και ανακύκλωση εξοπλισµού, ελαίων κλπ.) και τις υποδείξεις της επίβλεψης. (Το Freon 12 θα συλλεχθει σε ειδικά δοχεία και θα παραδοθεί στο Νοσοκοµείο µε δαπάνες του προµηθευτή). Στις θέσεις του παλιού εξοπλισµού θα τοποθετηθεί ο νέος αντίστοιχος εξοπλισµός. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για οποιαδήποτε επιπρόσθετη κατασκευή απαιτείται για την νέα εγκατάσταση (νέες βάσεις από µπετόν, στηρίγµατα κλπ.) Σελίδα 1 από 23

2 Σε περίπτωση που απαιτείται να γκρεµιστούν από τον προµηθευτή τµήµατα τοιχοποιείας αυτό θα γίνει µε την σύµφωνη γνώµη του νοσοκοµείου και ο προµηθευτής οφείλει να τα ανακατασκευάσει. Σε περίπτωση που η διατοµή των σωληνώσεων από τους ψύκτες προς τους πύργους ψύξης δεν αρκούν θα αντικατασταθούν µε άλλες µε επαρκείς διατοµές σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ισχείς και τις ισχύοντα πρότυπα για εγκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας. Επίσης αν οι διατοµές των υπαρχόντων καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι µικρές σε σχέση µε τα ισχύοντα πρότυπα ο προµηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει µε καλώδια επαρκών διατοµών σύµφωνα µε τις εγκατεστηµένη ισχύ. Σε περίπτωση που θα αντικαταστούν οι σωληνώσεις προς τους πύργους ψύξης οι νέες σωληνώσεις θα είναι από PPR. Για τον λόγο αυτό ο προµηθευτής πρέπει να µελετήσει τα σχέδια και να επισκεφθεί τους χώρους της εγκατάστασης για να έχει άµεση εµπειρία των λεπτοµερειών της υφιστάµενης εγκατάστασης (ακριβείς διαστάσεις χωρών, δυνατότητες διέλευση του αποξηλωµένου και του νέου εξοπλισµού κλπ.). Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκοµείο µε την προσφορά του υπεύθυνο δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των λεπτοµερειών της εγκατάστασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκοµείο πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού µελέτη επάρκειας του δικτύου σωληνώσεων ψύκτη πύργου ψύξης και ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Εντός του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου ψυχροστασίου και σε περίοδο µέγιστων φορτίων ανά ψυκτη ο προµηθευτής οφείλει µε δικά του έξοδα να διενεργήσει TEST απόδοσης µε την συνδροµή ειδικού ανεξάρτητου πιστοποιητικού οργανισµού (πχ TUV) όπου θα πιστοποιηθεί η απόδοση σύµφωνα µε την προσφορά και την κατατεθειµένη µελέτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν οι προσφερόµενες αποδόσεις θα εκπέσει η εγγυητική επιστολή του προµηθευτή. Όλες οι εργασίες και ο εξοπλισµός που απαιτείται για τις εργασίες αποξήλωσης και νέας εγκατάστασης είναι υποχρέωση του προµηθευτή. Οι νέοι ψύκτες πρέπει να δύνανται να λειτουργούν είτε κάθε ένας χωριστά είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους: ( 1 Χ 550 ψ.τ) ή (1 Χ 550 ψ.τ και 1 Χ550 ψ.τ) ψ.τ ή (1 Χ 550 ψ.τ και 1 Χ 550 ψ.τ και 1 Χ 400 ψ.τ) ή (1 Χ 550 ψ.τ και 1Χ 400) ή (1 Χ 400 ψ.τ ) Θα υπάρχει αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας Στην αυτόµατη λειτουργία οι επιθυµητοί συνδυασµοί λειτουργίας των 3 ψυκτών θα γίνονται βάσει αυτόµατου προγράµµατος διαχείρισης των τριών ψυκτών έτσι ώστε ο Σελίδα 2 από 23

3 συνδυασµός του αριθµού των ψυκτών και ο τρόπος λειτουργίας τους (µέγεθος φόρτισης, σηµείο εκκίνησης κλπ.) που λειτουργεί για κάθε εξωτερική καιρική συνθήκη να αποδίδει την βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος ( βέλτιστο COP κλπ.). Η παραπάνω αυτόµατη λειτουργία πρέπει να µπορεί να συνδεθεί µε το BMS. Να κατατεθεί µε την προσφορά του ανάλυση εξοµοίωσης λειτουργίας σε σενάριο παράλληλης συνδεµένης λειτουργίας των τριών ψυκτών, µε ενδεικτικό προφίλ φορτίων και καιρικών δεδοµένων και αντίστοιχη θεωρητική τεκµηρίωση Στην ενεργειακή ανάλυση θα περιλαµβάνονται οι ηλεκτρικές καταναλώσεις των ψυκτικών συγκροτηµάτων, των αντλιών των εξατµιστών, των αντλιών των συµπυκνωτών και των ανεµιστήρων των πύργων ψύξης. Επίσης θα πρέπει να υπολογισθεί η κατανάλωση του νερού των πύργων ψύξης, που θα περιλαµβάνει την πλήρωση λόγω εξάτµισης, την πλήρωση λόγω στραστώνας, ώστε η συγκέντρωση των αλάτων να είναι στους τρεις κύκλους και επίσης θα περιλαµβάνει τις απώλειες του νερού από τους σταγονοσυλλέκτες. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υπολογίζονται και παρουσιάζονται για κάθε ώρα, ηµέρα και µήνα όλου του έτους σύµφωνα µε τα θερµοκρασιακά δεδοµένα του Ηρακλείου, µετεωρολογικός σταθµός αεροδροµίου, του έτους 2013 (8,760 ώρες) ( επισυνάπτονται πίνακες θερµοκρασιών) τα όποια µπορούν να ληφθούν και από την ιστοσελίδα 01&cityname=Iraklion%2C+Kriti%2C+Greece µε όλα τα λεπτοµερή µεγέθη Επίσης επισυνάπτεται και το ψυκτικό φορτίο όλων των µηνών του έτους. Στην χειροκίνητη λειτουργία ο χειριστής θα έχει δυνατότητα επιλογής του ψύκτη που επιθυµεί να λειτουργεί. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενεργείας από τον παροχεα ( ΕΗ) τότε θα είναι απαγορευτική η λειτουργία των δυο ψυκτών των 550 ψ.τ Ο µικρότερος ψύκτης 400 ψυκτικών τόνων θα λειτουργεί και µε τις γεννήτριες µετά από χειρισµό από τεχνικό του νοσοκοµείου ( όχι αυτόµατα). Το προτεινόµενο συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του. Το προτεινόµενο ψυκτικό συγκρότηµα θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους ελέγχους αντοχής σε πίεση, και θα συµµορφώνεται είτε µε τα παρακάτω ευρωπαϊκά είτε µε τα παρακάτω αµερικάνικα πρότυπα και να εναρµονίζεται µε την ελληνική νοµοθεσία : ARI STANDARD 550/590- performance test. ANSI/ASHRAE STANDARD 15 Safety code for Mechanical Refrigeration. ASME SEC VIII Boiler and Pressure Vessel Code. ANSI/UL 1995 Central Cooling Air Conditioners. ANSI/ABMA 9 Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings. ANSI/ABMA 11 - Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings. Σελίδα 3 από 23

4 ASTM B23 Standard Specification for White Metal Bearing Alloys. SAE J459 Bearing and Bushing Alloys. ASHRAE STANDARD 34 Number Designation and Safety Classification of Refrigerants. CE European Community Machinery (89/392/EEC), Low Voltage (73/23/EEC) and Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) Directives. PED (97/23/EC) European Community Pressure Equipment Directive Το προτεινόµενο ψυκτικό συγκρότηµα θα είναι έτοιµο προς εγκατάσταση και λειτουργία και θα είναι εργοστασιακά συναρµολογηµένο σε ενιαίο σασί και θα πρέπει γενικά να αποτελείται από : Έναν συµπιεστή Ένα Υδρόψυκτο συµπυκνωτή Έναν εξατµιστή Ένα κινητήρα Σύστηµα λίπανσης. Ένα πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού αποµακρυσµένης τοποθέτησης µε όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας. Η ονοµαστική ψυκτική ισχύς του προτεινόµενου ψυκτικού συγκροτήµατος θα είναι : 2 Χ 550 RT και 1 Χ 400_RT, για τις εξής συνθήκες : Θερµοκρασίες εισόδου/εξόδου νερού στον εξατµιστή: περίπου 13,3 ο C/5,6 ο C (υφιστάµενη κατάσταση) Θερµοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον συµπυκνωτή : 29 ο C / 35 ο C Κλιµατολογικές συνθήκες : Καλοκαίρι 35 ο C DB και σχετική υγρασία 26ο WB = 40% Χειµώνας 3 ο C DB και σχετική υγρασία 75% Το εύρος ψυκτικού φορτίου λειτουργίας θα είναι : από 100 % έως τουλάχιστον 20 %. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α) ΓΕΝΙΚΑ Το προτεινόµενο συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του. Ο πίνακας αυτοµατισµού και κίνησης θα είναι αποµακρυσµένης τοποθέτησης και θα συµπεριλαµβάνει το σύνολο των υλικών για την σύνδεση και λειτουργία του. Το ψυκτικό συγκρότηµα θα συνοδεύεται από αντιδονητικά στηρίγµατα εργοστασιακής κατασκευής, για την έδραση του στην βάση και αποφυγή µεταφοράς κραδασµών. Θα έχει ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε να µηδενίζονται οι κραδασµοί από όλα τα µέρη του ψυκτικού συγκροτήµατος που παράγουν κραδασµούς. Σελίδα 4 από 23

5 Όλες οι διατάξεις και τα υποσυστήµατα του προσφερόµενου ψυκτικού συγκροτήµατος (ηλεκτροκινητήρας, συµπιεστής, εξατµιστής, συµπυκνωτής, κυκλώµατα ψυκτικού υγρού, λίπανσης κλπ.) θα παρέχουν εύκολη πρόσβαση προκειµένου να είναι εύκολη η συντήρηση και η επισκευή τους. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει ανάλυση µερικού φορτιού και απόδοσης κάθε ψύκτη µε σταθερή εξωτερική θερµοκρασία και βήµατα ανά 10% της συνολικής ισχύος για τις εξής θερµοκρασίες 30 ο C 26 ο C 22 ο C και 18 ο C Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει τον µικτό βαθµό απόδοσης κάθε µηχανήµατος κατά IPLV Τα ψυκτικά συγκροτήµατα να έχουν βαθµό απόδοσης στις συνθήκες λειτουργίας EER > 5,50. Τα ψυκτικά συγκροτήµατα να έχουν εποχικό βαθµό απόδοσης κατά IPLV> 5,65. Τα ψυκτικά συγκροτήµατα να έχουν στάθµη θορύβου dba < 90 (στο 1 m) και αυτή να µην ξεπερνιέται για όλα τα ποσοστά φόρτισης των ψυκτικών συγκροτηµάτων, από 100% έως 20% για σταθερή θερµοκρασία εισόδου του νερού στο συµπυκνωτή ίση µε 30 ο C. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει λίστα αναλωσίµων υλικών συντήρησης έκαστου ψύκτη ανά κύκλο λειτουργίας. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένα εξειδικευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό για την συντήρηση του εξοπλισµού και να διαθέτει ικανό αριθµό ατόµων και υλικοτεχνικής υποδοµής για άµεση υποστήριξη του εξοπλισµού. Β) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Το προτεινόµενο ψυκτικό συγκρότηµα θα φέρει φυγοκεντρικό συµπιεστή υψηλής απόδοσης και όλα τα περιστρεφόµενα µέρη του θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως ελεγχόµενη ροή ψυκτικού µέσου στον συµπιεστή. Ο κινητήρας και η διάταξη µετάδοσης κίνησης θα πρέπει να είναι προστατευµένα (κατά προτίµηση ερµητικά ) στο ίδιο κέλυφος και όλα τα µέρη να είναι πλήρως επισκέψιµα για την συντήρηση τους χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του συµπιεστή από το συγκρότηµα. Ο συµπιεστής θα πρέπει να εξασφαλίζει µεταβλητότητα της απόδοσης από τουλάχιστον 20% έως 100% καθώς και ελεγχόµενη τυρβώδη ροή στην είσοδο της τουρµπίνας για διασφάλιση µέγιστης δυνατής απόδοσης του συγκροτήµατος. Σελίδα 5 από 23

6 Το σύστηµα λίπανσης θα έχει τέτοιο σχεδιασµό ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική λίπανση των τριβόµενων επιφανειών µε λάδι ελεγχόµενης θερµοκρασίας και θα αποτελείται από : Εσωτερική δεξαµενή λαδιού µε ηλεκτρικές αντιστάσεις που θα διατηρούν υψηλά την θερµοκρασία του λαδιού και θα εµποδίζουν την ανάµειξη του µε το ψυκτικό µέσο. Θετικής κατάθλιψης αντλία, εµβαπτισµένη στην δεξαµενή λαδιού, µε φίλτρο κατάλληλων διαστάσεων και οπών. Ψύκτη λαδιού. Γραµµή επιστροφής λαδιού Τα στροφεία θα είναι κατασκευασµένα από κράµα υψηλής αντοχής και θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένα, ελεγµένα και δοκιµασµένα στο εργοστάσιο σε 25% επιπλέον στροφές από αυτές της λειτουργίας. Ο συµπιεστής να είναι πλήρως επισκευάσιµος επιτοπίως χωρίς να απαιτείται να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επισκευή Γ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Το σύστηµα συµπιεστή - κινητήρα θα είναι εργοστασιακά ζυγοσταθµισµένο Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι, ελεγµένο σε πίεση µεγαλύτερη των 3 bar. Ο κινητήρας του συµπιεστή θα είναι επαγωγικός, 3-φασικός, και ερµητικού τύπου.400 V 50 HZ. Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται σε κατάσταση αποφόρτισης, ακόµα και αν υπάρχει φορτίο στους κλιµατιζόµενους χώρους. Ο κινητήρας θα είναι απευθείας συνδεδεµένος µε τον συµπιεστή µε γρανάζια. Ο κινητήρας θα είναι κατασκευασµένος και εγγυηµένος για συνεχή λειτουργία στις συνθήκες των προδιαγραφών κατασκευής. Θα υπάρχει ένα σύστηµα περιορισµού του φορτίου σε περίπτωση που εργασθεί σε συνθήκες παραπάνω από τα κατασκευαστικά του στοιχεία. Ο άξονας του στροφείου θα είναι κατασκευασµένος από θερµικά κατεργασµένο ανθρακούχο χάλυβα και σχεδιασµένος έτσι ώστε η κρίσιµη περιστροφική του ταχύτητα να είναι πολύ παραπάνω από την ταχύτητα του κινητήρα όταν εργάζεται σε κανονικές συνθήκες. Το σύστηµα ελέγχου του ψυκτικού συγκροτήµατος δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα εάν δεν υπάρχει πίεση λαδιού στους τριβείς. Τα στροφεία συµπιέσεως θα είναι κλειδωµένα στη θέση τους στον άξονα. Σελίδα 6 από 23

7 Ο κινητήρας και η διάταξη µετάδοσης κίνησης θα πρέπει να είναι προστατευµένα (κατά προτίµηση ερµητικά ) στο ίδιο κέλυφος. Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µέσω του ψυκτικού υγρού. Όλα τα µέρη θα είναι πλήρως επισκέψιµα για την συντήρηση τους χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του συµπιεστή από το συγκρότηµα. Το σύστηµα ψύξεως δεν θα έχει κινητά µέρη. Το συγκρότηµα θα χρησιµοποιεί υγρό ψυκτικό από τον συµπυκνωτή και τον οικονοµητήρα σαν µέσο ψύξεως. Το ψυκτικό θα κυκλοφορεί στον στάτορα και µεταξύ ρότορα και στάτορα. Οι µονώσεις των τυλιγµάτων θα είναι ειδικής κατασκευής για λειτουργία στο περιβάλλον του ψυκτικού. Θα παρέχεται ολοκληρωµένη προστασία υπερθέρµανσης του κινητήρα µέσω αισθητηρίων ενσωµατωµένων στα τυλίγµατα του κινητήρα, ο δε βαθµός προστασίας θα είναι IP23 για εγκατάσταση του ψυκτικού συγκροτήµατος σε στεγασµένο χώρο ) ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΞΑΤΜΗΣΤΗΣ Τόσο ο εξατµιστής, όσο και ο συµπυκνωτής θα είναι τύπου shell-tube µε καπάκια, από ανθρακούχο χάλυβα (carbon steal), µονωµένοι από το εργοστάσιο κατασκευής. Ο εξατµιστής θα είναι σχεδιασµένος, κατασκευασµένος και δοκιµασµένος είτε σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας ASME είτε µε τον Ευρωπαϊκό PED για λειτουργία από την µεριά του ψυκτικού σε πίεση µεγαλύτερη των 15 bar. Ο εξατµιστής θα είναι µονού αριθµού διαδροµών διέλευσης και ο συµπυκνωτής θα είναι ζυγού αριθµού διαδροµών διέλευσης». Οι εσωτερικοί σωλήνες θα είναι από χαλκό, µονοκόµµατοι, επαρκώς στηριγµένοι για την αποφυγή παραµόρφωσής τους και να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους σε περίπτωση που απαιτηθεί. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων εναλλαγής (συµπυκνωτή εξατµιστη) να είναι µεγαλύτερο των 6 mm και διατοµής κατ ελάχιστο 3/4" Ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθµό αυλών και την διατοµή και τη συνολική επιφάνεια εναλλαγής των αυλών εναλλαγής τόσο για τον συµπυκνωτή όσο και για τον εξατµιστη. Ο εξατµιστής θα είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος του ψυκτικού µέσου σε υγρή φάση στον συµπιεστή. Ο συµπυκνωτής θα διαθέτει διάταξη υποψυξης η οποία θα ψύχει το συµπυκνωµένο ψυκτικό υγρό αυξάνοντας την απόδοση του ψυκτικού κύκλου. Ο Συµπυκνωτής θα πρέπει να περιλαµβάνει εξοικονόµηση (economizer) που ψύχει το συµπυκνωµένο ψυκτικό υγρό σε χαµηλότερη θερµοκρασία βελτιώνοντας την απόδοση του Σελίδα 7 από 23

8 Ε) ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Το ψυκτικό υγρό που θα χρησιµοποιεί το προσφερόµενο ψυκτικό συγκρότηµα είναι το οικολογικό R-134a. Το ετήσιο ποσοστό απωλειών ψυκτικού µέσου (διαρροές κλπ.) να είναι όσον το δυνατόν χαµηλές., ενδεικτικά δε µικρότερες 0,5% κατ όγκο πλήρωσης κατ έτος. Αν η ανωτέρω ποσότητα δεν µπορεί να πιστοποιηθεί θα πρέπει το συγκρότηµα να φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό ΕΝ 378 και δοχείο αποθήκευσης ψυκτικού µέσου. Να υπάρχει διάταξη ελέγχου ροής ψυκτικού υγρού από τον συµπυκνωτή στον εξατµιστή ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη στάθµη ψυκτικού υγρού τόσο στον συµπυκνωτή όσο και στον εξατµιστή για διασφάλιση του ιδανικού βαθµού απόδοσης σε µερικά φορτία. ΣΤ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ο κάθε ψύκτης θα διαθέτει ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή. Τα εξαρτήµατα ελέγχου θα είναι τοποθετηµένα σε αυτόνοµο πίνακα,, αποµακρυσµένης τοποθέτησης που θα περιλαµβάνει οθόνη, πληκτρολόγιο καθώς και ειδικά αισθητήρια τοποθετηµένα σε διάφορα σηµεία για την ρύθµιση και τον έλεγχο των λειτουργιών του µηχανήµατος. Το σύστηµα ελέγχου θα αποτελείται από µικροϋπολογιστή που θα επιτρέπει στο σύστηµα ελέγχου να συνδυάζει όλες τις παραµέτρους λειτουργίας και ασφαλείας µε τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ανωµαλίας, πριν το συγκρότηµα σταµατήσει από σύστηµα ασφαλείας να επιχειρείται διορθωτική παρεµβολή στις λειτουργικές παραµέτρους όπως: µείωση φορτίου, διόρθωση λειτουργίας Μόνο όταν εξαντληθούν όλες οι διορθωτικές παρεµβολές και το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει, το συγκρότηµα θα σταµατά από σύστηµα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο το ψυκτικό συγκρότηµα θα εξακολουθεί να λειτουργεί σε µειωµένη απόδοση µέχρις ότου λυθεί το πρόβληµα. Η ψηφιακή οθόνη θα έχει δυνατότητα παρατήρησης ανεξαρτήτως εξωτερικού φωτισµού µε ευκρινείς ενδείξεις των παραµέτρων λειτουργίας. Η οθόνη θα δίνει µηνύµατα µε αναγνώσιµους ASCII χαρακτήρες. Όλοι οι αυτοµατισµοί να είναι του εργοστασίου κατασκευής του ψυκτη Το κέντρο ελέγχου θα έχει δυνατότητα µέσω του πληκτρολογίου του για: Password Κατάλογο επιλογών χρήστη(διαβαθµισµένα επίπεδα πρόσβασης). Εισαγωγή των ρυθµίσεων των σηµείων λειτουργίας. Ακύρωση εισαγωγών. Χειροκίνητη υπέρβαση των ρυθµίσεων σε περιπτώσεις συντήρησης. Σελίδα 8 από 23

9 Το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου θα έχει την δυνατότητα µέσω του µικροεπεξεργαστή και κατάλληλων αισθητηρίων οργάνων να επιτηρεί και να παρέχει : Ιστορικό αρχείο βλαβών. Ολοκληρωµένο έλεγχο µεταβολής φορτίου Θερµοκρασίες εισόδου και εξόδου του ψυχρού νερού. Κατώτερη ρύθµιση θερµοκρασίας εξόδου του νερού. Κατώτερη ρύθµιση θερµοκρασίας εισόδου του νερού στον συµπυκνωτή Εξόδου του νερού στο συµπυκνωτή. Το σύστηµα των µονάδων µετρήσεως των δεδοµένων µε δυνατότητα εναλλαγής από το S.I. στο Αγγλοσαξωνικό. Όριο ρύθµισης της διακοπής της πίεσης αναρρόφησης. Πίεση αναρρόφησης συστήµατος Πίεση κατάθλιψης συστήµατος Ποσοστιαίο ρεύµα κινητήρα. Ελεγχόµενη απόκλιση της θερµοκρασίας του νερού (1oC έως 10oC πάνω στο σηµείο ρύθµισης). Ευαισθησία ρυθµίσεων (0,2ο C έως 2ο C). Όλες τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών µερών. Κατάστασης του χρονοδιακόπτη συµπιεστή. Κατάσταση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. Κατάσταση λειτουργίας του συµπιεστή. Συνθήκες µη ύπαρξης φορτίου ψύξεως. Μηνύµατα υπέρβασης του εύρους των θερµοκρασιών. Συνολικό Αριθµό Εκκινήσεων του συµπιεστή. Συνθήκες αστοχίας µέχρι τριών διακοπών. Κατάσταση των χρονοδιακοπτών αποφόρτισης και φόρτισης Κατάσταση διακόπτη ροής νερού. Εκκινήσεις και ώρες λειτουργίας του συµπιεστή. υνατότητα ρύθµισης Rate (ρυθµού µεταβολής θερµοκρασίας για την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας(οc/min). Έλεγχο θερµοκρασίας λαδιών. Έλεγχο θερµοκρασίας τυλιγµάτων κινητήρα. Έλεγχο τυλιγµάτων κινητήρα έναντι υπερέντασης. Έλεγχο ασυµµετρίας φάσεων κινητήρα. Έλεγχο από ασταθή λειτουργία κινητήρα / συµπιεστή που επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία µε αυτή του ελέγχου αξονικής µετατόπισης του στροφείου. Έλεγχο θέσης βάνας εισόδου ψυκτικού στο συµπιεστή. Επιτηρητής ροής στα 2 κυκλώµατα νερού. Alarms και ανάλυση µη φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας Να επικοινωνεί µε αναγνωρισµένα πρωτόκολλα πχ( Jbus, lon works, back net, κλπ.) Σελίδα 9 από 23

10 Ζ) ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ Οι πύργοι ψύξης θα είναι ανοιχτου τύπου. Η ικανότητα απόρριψης θερµότητας του πύργου ψύξης να είναι τουλάχιστον 2300 Kw στις ακόλουθες συνθήκες: Θερµοκρασία εισόδου / εξόδου νερού στον πύργο ψύξης : 35 ο C / 29 ο C σε εξωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας υγρού βολβού 26 ο C. Η λεκάνη θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα γαλβανισµένα εν θερµώ µε υψηλής ποιότητας και αντοχής γαλβάνισµα ( πιστοποιηµένο). Η λεκάνη η οποία θα συµπεριλαµβάνει στόµιο υπερχείλισης, στόµιο εκκένωσης, ανοξείδωτα φίλτρα, και ανοξείδωτη η ορειχάλκινη βαλβίδα πλήρωσης µε πλωτήρα, να είναι έτσι κατασκευασµένη έτσι ώστε να λειτουργεί µε µικρότερο όγκο νερού, και να είναι εύκολη στον καθαρισµό της. Το πλαίσιο θα είναι επίσης από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ µε υψηλής ποιότητας γαλβάνισµα και θα περιστοιχίζει τα πλαστικά µέρη έτσι που να µην επιτρέπει την απευθείας έκθεση τους στον ατµοσφαιρικό αέρα. Το πλαίσιο δεν θα περιλαµβάνει εύφλεκτα υλικά. Ο ηλεκτροκινητήρας κάθε ανεµιστήρα να είναι στεγανός τριφασικός 400 V 50 HZ και θα είναι σε βάση ( π.χ. κινητή η µε κάποιο άλλο τρόπο ρυθµιζόµενη ) ώστε να µπορεί να γίνει εύκολα συντήρηση από την εξωτερική πλευρά της µονάδος. Ο κινητήρας και η τροχαλία του να προστατεύονται µε φαινόµενα. καπάκι από τα καιρικά Η µετάδοση κίνησης από τον κινητήρα να γίνεται µε τροχαλίες και ιµάντες σχεδιασµένους για ισχύ τουλάχιστον 50% µεγαλύτερη της ονοµαστικής ισχύος. Οι ανεµιστήρες και οι τροχαλίες να εφαρµόζουν στον άξονα µέσω ειδικών τριβέων για µέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Η ρύθµιση των ιµάντων και η λίπανση των τριβέων του ανεµιστήρα και τροχαλιών να γίνεται εύκολα από το εξωτερικό µέρος της µονάδος. Ο άξονας του ανεµιστήρα να στηρίζεται σε αυτοευθυγραµιζόµενα ισχυρά έδρανα µε ελάχιστο χρόνο ζωής για τουλάχιστον ώρες. Η επιφάνεια επαφής του διασκορπιζοµένου νερού αέρα να είναι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό (pp, ή pvc, η άλλο πλαστικό συνθετικό υλικό) σχεδιασµένο ώστε να είναι ανθεκτική στη σήψη, αλλοίωση, διάβρωση από χηµικά προϊόντα και βιολογικούς παράγοντες. Οι διανοµείς νερού και τα ακροφύσια και σταγονοσυλλέκτες να είναι αφαιρούµενοι για να καθαρίζονται εύκολα και από συνθετικό, πλαστικό υλικό (pp pvc η άλλο), και το νερό να φιλτράρεται πριν τον ψεκασµό για αποφυγή βουλωµάτων Η µέγιστη απώλεια νερού να µην ξεπερνά το 0,001% του ανακυκλοφορούντος νερού. Σελίδα 10 από 23

11 Οι περσίδες προστασίας να είναι κατά προτίµηση πλαστικοί (ως παραπάνω) να τοποθετούνται και να αποµακρύνονται εύκολα και να προστατεύουν το εσωτερικό από την ηλιακή προστασία αλλά να έχουν όσο είναι δυνατόν µικρά ανοίγµατα προς αποφυγή εισόδου ακαθαρσιών. Ο ανεµιστήρας να είναι αξονικός µε πτερύγια κατά προτίµηση από κράµα αλουµινίου η από άλλο υλικό που δεν διαβρώνεται, και θα είναι στατικά ζυγοσταθµισµένος. Κάθε ανεµιστήρας να ρυθµίζεται ξεχωριστά και να προστατεύεται από ανοξείδωτη σίτα προστασίας. Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου κατά την λειτουργία του. Ο πύργος να είναι σχεδιασµένος ώστε να µην δηµιουργείται θόρυβος από την πτώση του νερού. Η) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το νοσοκοµείο έχει τρεις ενναλλάκτες ατµού ζεστού νερού 6 m 3 έκαστος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οι εναλλάκτες τροφοδοτούνται µε κρύο νερό χρήσης µε θερµοκρασία 18 ο C και µε ροή περίπου 60 m 3 /ήµερα και µε µέγιστη ροή περίπου 4 m 3 /ώρα. Το νερό αυτό θερµαίνεται µε τον ατµό σε θερµοκρασία 60 ο C και διανέµεται στο νοσοκοµείο Ο χώρος παραγωγής ζεστού νερού γειτνιάζει µε τον χώρο των ψυκτών. Ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει το ζεστό νερό (35 ο C) από την έξοδο του συµπυκνωτή και πριν το φθάσει στους πύργους ψύξης θα προθερµαίνει το κρύο νερό που εισέρχεται στους εναλλάκτες ζεστού νερού χρήσης. Η προθέρµανση θα γίνεται µε έναν πλακοειδή εναλλάκτη τιτανίου ο οποίος θα είναι υπερδιαστασιολογηµένος τουλάχιστον κατά 20% έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχως µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ των πλακών ώστε να προστατεύεται περισσότερο από πιθανά φραξίµατα. Το δίκτυο νερού θα γίνει µε σωληνώσεις από PPR Με την καταθέσει της προσφοράς ο ανάδοχος θα καταθέσει µελέτη για την παραπάνω εγκατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας Θ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον δυο χρόνια. Για το διάστηµα µετά το πέρας της εγγύησης ο προµηθευτής θα προσφέρει πλήρη ετήσια σύµβαση συντήρησης µε ανταλλακτικά. και µέχρι 10 χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης. Χρόνος άφιξης από αναγγελία βλάβης το αργότερο 12 ώρες το καλοκαίρι Το κόστος συντήρησης, µέχρι το πέρας της δεκαετίας, θα συµπεριληφθεί στη ανηγµένη αξία του εξοπλισµού σύµφωνα µε την οποία θα αξιολογηθεί η συµφερότερη προσφορά. Σελίδα 11 από 23

12 Επίσης ο ανάδοχος θα καταθέσει το κόστος οποιουδήποτε αναλώσιµου η άλλου υλικού το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στο κόστος συντήρησης, και το οποίο απαιτείται για την λειτουργία της νέας εγκατάστασης καθώς και την περιοδικότητα που απαιτείται. Το κόστος των υλικών αυτών θα προστίθεται σε βάθος δεκαετίας στην συνολική ανοιγµένη αξία του µηχανήµατος. Συνεπώς Ανηγµένη τιµή = Κόστος εγκατάστασης + Κόστος συντήρησης δεκαετίας + κόστος αναλωσίµων δεκαετίας Στο κόστος συντήρησης συµπεριλαµβάνονται και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση Στο κόστος αναλωσίµων συµπεριλαµβάνονται όλα τα αναλώσιµα υλικά τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στο κόστος συντήρησης Ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά ISO Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θα πιστοποιούνται από επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Ο προµηθευτής θα κατάθεση µε την παράδοση της εγκατάστασης θα παραδώσει οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα. Ο προµηθευτής θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του νοσοκοµείου στην χρήση και το χειρισµό της νέας εγκατάστασης καθώς και στην πρώτης γραµµής συντήρηση Σελίδα 12 από 23

13 Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις από τον διαγωνιζόµενο. (Ταυτόχρονα η στήλη αυτή συνιστά και τα κριτήρια - µε τα υποκριτήρια τους τα οποία αποτελούν την Οµάδα κριτηρίων Α του Παραρτήµατος της απόφασης διακήρυξης) Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενος ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη ή αναφέρεται η φράση «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιµές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να καλύψει µε την προσφορά του τα αριθµητικά µεγέθη (τις µέγιστες ή τις ελάχιστες τιµές ή τα εύρη) της στήλης ΑΠΑΙΤΗΣΗ και να συµπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΑΠΑΙΤΗΣΗ µε αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκµηρίωση και ιδίως στα σηµεία του εκείνα που αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιµές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α Η συµπλήρωση αύτη θα γίνει στο Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (Πίνακας Σ1) του Παραρτήµατος ΣΤ της απόφασης διακήρυξης, το οποίο έχει συνταθεί κατά την ίδια σειρά και περιεχόµενο µε τον πινάκα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ υποκριτήρια) Το υφιστάµενο ψυχροστάσιο, µε τον εξοπλισµό που αναφέρεται παραπάνω (ψυκτες,πύργους ψύξης αντλιοστάσια κλπ) θα αντικατασταθεί πλήρως µε νέο αντίστοιχο συγκρότηµα µε ψυκτικό µέσο οικολογικού τύπου (R-134a) αποτελούµενο από δυο ψύκτες φυγοκεντρικού τύπου 550 ψυκτ τόνους έκαστος και έναν ψύκτη φυγοκεντρικού τύπου 400 ψυκτικούς τόνους και αντιστοίχους πύργους ψύξης και αντλιοστάσια (νερού πύργων ψύξης και ψυχρού νερού ) Ο Προµηθευτής θα φροντίσει να αποξηλωθεί το παλαιό ψυχροστάσιο (ψύκτες, αντλιοστάσια, πύργοι, ψύξης) και να δοθούν στο Νοσοκοµείο όσα τµήµατά τους κριθούν χρήσιµα, όπως π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες κλπ. και τα υπολοιπα να σταλούν προς ανακύκλωση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ( αποµάκρυνση και ανακύκλωση εξοπλισµού, ελαίων κλπ.) και τις υποδείξεις της επίβλεψης.(το Freon 12 θα συλλεχθει σε ειδικά δοχεία και θα παραδοθεί στο Νοσοκοµείο µε δαπάνες του προµηθευτή) Στις θέσεις του παλιού εξοπλισµού θα τοποθετηθεί ο νέος αντίστοιχος εξοπλισµός. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για οποιαδήποτε επιπρόσθετη κατασκευή απαιτείται για την νέα εγκατάσταση (νέες βάσεις από µπετόν, στηρίγµατα κλπ.) Σε περίπτωση που απαιτείται να γκρεµιστούν από τον προµηθευτή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ... Σελίδα 13 από 23

14 2 Σε περίπτωση που η διατοµή των σωληνώσεων από τους ψύκτες προς τους πύργους ψύξης δεν αρκούν θα αντικατασταθούν µε άλλες µε επαρκείς διατοµές σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ισχείς και τις ισχύοντα πρότυπα για εγκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας Σε περίπτωση που θα αντικαταστούν οι σωληνώσεις προς τους πύργους ψύξης οι νέες σωληνώσεις θα είναι από PPR 3 Επίσης αν οι διατοµές των υπαρχόντων καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι µικρές σε σχέση µε τα ισχύοντα πρότυπα ο προµηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει µε καλώδια επαρκών διατοµών σύµφωνα µε τις εγκατεστηµένη ισχύ. 4 Επίσης αν οι διατοµές των υπαρχόντων καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι µικρές σε σχέση µε τα ισχύοντα πρότυπα ο προµηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει µε καλώδια επαρκών διατοµών σύµφωνα µε τις εγκατεστηµένη ισχύ. 5 Για τον λόγο αυτό ο προµηθευτής πρέπει να µελετήσει τα σχέδια και να επισκεφθεί τους χώρους της εγκατάστασης για να έχει άµεση εµπειρία των λεπτοµερειών της υφιστάµενης εγκατάστασης (ακριβείς διαστάσεις χωρών, δυνατότητες διέλευση του αποξηλωµένου και του νέου εξοπλισµού κλπ.) Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκοµείο µε την προσφορά του υπεύθυνο δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των λεπτοµερειών της εγκατάστασης 6 Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει στο νοσοκοµείο πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού µελέτη επάρκειας του δικτύου σωληνώσεων ψύκτη πύργου ψύξης και ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας.. 7 Εντός του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου ψυχροστασίου και σε περίοδο µέγιστων φορτίων ανά ψυκτη ο προµηθευτής οφείλει µε δικά του έξοδα να διενεργήσει TEST απόδοσης µε την συνδροµή ειδικού ανεξάρτητου πιστοποιητικού οργανισµού (πχ TUV) όπου θα πιστοποιηθεί η απόδοση σύµφωνα µε την προσφορά και την κατατεθειµένη µελέτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν οι προσφερόµενες αποδόσεις θα εκπέσει η εγγυητική επιστολή του προµηθευτή 8 Όλες οι εργασίες και ο εξοπλισµός που απαιτείται για τις εργασίες αποξήλωσης και νέας εγκατάστασης είναι υποχρέωση του προµηθευτή 9 Οι νέοι ψύκτες πρέπει να δύνανται να λειτουργούν είτε κάθε ένας χωριστά είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους: ( 1 Χ 550 ψ.τ) ή (1 Χ 550 ψ.τ και 1 Χ550 ψ.τ) ψ.τ ή (1 Χ 550 ψ.τ και 1 Χ 550 ψ.τ και 1 Χ 400 ψ.τ) ή (1 Χ 550 ψ.τ και 1Χ 400) ή (1 Χ 400 ψ.τ ) 10 Θα υπάρχει αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας 11 Στην αυτόµατη λειτουργία οι επιθυµητοί συνδυασµοί λειτουργίας των 3 ψυκτών θα γίνονται βάσει αυτόµατου προγράµµατος διαχείρισης των τριών ψυκτών έτσι ώστε ο συνδυασµός του αριθµού των ψυκτών και ο τρόπος λειτουργίας τους (µέγεθος φόρτισης, σηµείο εκκίνησης κλπ ) που λειτουργεί για κάθε εξωτερική καιρική συνθήκη να αποδίδει την βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος ( βέλτιστο COP κλπ.). 12 Η παραπάνω αυτόµατη λειτουργία πρέπει να µπορεί να συνδεθεί µε το BMS Σελίδα 14 από 23

15 13 Να κατατεθεί µε την προσφορά του ανάλυση εξοµοίωσης λειτουργίας σε σενάριο παράλληλης συνδεµένης λειτουργίας των τριών ψυκτών, µε ενδεικτικό προφίλ φορτίων και καιρικών δεδοµένων και αντίστοιχη θεωρητική τεκµηρίωση Στην ενεργειακή ανάλυση θα περιλαµβάνονται οι ηλεκτρικές καταναλώσεις των ψυκτικών συγκροτηµάτων, των αντλιών των εξατµιστών, των αντλιών των συµπυκνωτών και των ανεµιστήρων των πύργων ψύξης. Επίσης θα πρέπει να υπολογισθεί η κατανάλωση του νερού των πύργων ψύξης, που θα περιλαµβάνει την πλήρωση λόγω εξάτµισης, την πλήρωση λόγω στραστώνας, ώστε η συγκέντρωση των αλάτων να είναι στους τρεις κύκλους και επίσης θα περιλαµβάνει τις απώλειες του νερού από τους σταγονοσυλλέκτες. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υπολογίζονται και παρουσιάζονται για κάθε ώρα, ηµέρα και µήνα όλου του έτους σύµφωνα µε τα επίσηµα θερµοκρασιακά δεδοµένα του Ηρακλείου, µετεωρολογικός σταθµός αεροδροµίου,του έτους 2013 (8,760ώρες) (επισυνάπτονται πίνακες θερµοκρασιών) τα όποια µπορούν να ληφθούν και από την ιστοσελίδα te= &cityname=iraklion%2c+kriti%2c+greece µε όλα τα λεπτοµερή µεγέθη 14 Στην χειροκίνητη λειτουργία ο χειριστής θα έχει δυνατότητα επιλογής του ψυκτη που επιθυµεί να λειτουργεί. 15 Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενεργείας από τον παροχεα ( ΕΗ) τότε θα είναι απαγορευτική η λειτουργία των δυο ψυκτών των 550 ψ.τ Ο µικρότερος ψύκτης 400 ψυκτικών τόνων θα λειτουργεί και µε τις γεννήτριες µετά από χειρισµό από τεχνικό του νοσοκοµείου ( όχι αυτόµατα). 16 Το προτεινόµενο συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του. 17 Το προτεινόµενο ψυκτικό συγκρότηµα θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους ελέγχους αντοχής σε πίεση, και θα συµµορφώνεται ειτε µε τα παρακάτω ευρωπαϊκά είτε µε τα παρακάτω αµερικάνικα πρότυπα και να εναρµονίζεται µε την ελληνική νοµοθεσία : µε τα παρακάτω πρότυπα : ARI STANDARD 550/590- performance test. ANSI/ASHRAE STANDARD 15 Safety code for Mechanical Refrigeration. ASME SEC VIII Boiler and Pressure Vessel Code. ANSI/UL 1995 Central Cooling Air Conditioners. ANSI/ABMA 9 Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings. ANSI/ABMA 11 - Load Ratings and Fatigue Life for Ball Bearings. ASTM B23 Standard Specification for White Metal Bearing Alloys. SAE J459 Bearing and Bushing Alloys. ASHRAE STANDARD 34 Number Designation and Safety Classification of Refrigerants. CE European Community Machinery (89/392/EEC), Low Voltage (73/23/EEC) and Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) Directives. PED (97/23/EC) European Community Pressure Equipment Directi Σελίδα 15 από 23

16 18 Το προτεινόµενο ψυκτικό συγκρότηµα θα είναι έτοιµο προς εγκατάσταση και λειτουργία και θα είναι εργοστασιακά συναρµολογηµένο σε ενιαίο σασί και θα πρέπει γενικά να αποτελείται από : Έναν συµπιεστή Ένα Υδρόψυκτο συµπυκνωτή Έναν εξατµιστή Ένα κινητήρα Σύστηµα λίπανσης. Ένα πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού αποµακρυσµένης τοποθέτησης µε όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας. 19 Η ονοµαστική ψυκτική ισχύς του προτεινόµενου ψυκτικού συγκροτήµατος θα είναι : 2 Χ 550 RT και 1 Χ 400_RT, για τις εξής συνθήκες : Θερµοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον εξατµιστή :περίπου 13,3οC/5,6οC (υφιστάµενη κατάσταση) Θερµοκρασίες εισόδου / εξόδου νερού στον συµπυκνωτή : 29οC / 35οC Κλιµατολογικές συνθήκες : Καλοκαίρι 35οC DB και σχετική υγρασία 24ο WB = 40% Χειµώνας 3οC DB και σχετική υγρασία 75% 20 Το εύρος ψυκτικού φορτίου λειτουργίας θα είναι : από 100 % έως τουλάχιστον 20 %. 21 Το προτεινόµενο συγκρότηµα παραγωγής ψυχρού νερού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, φυγοκεντρικού τύπου, υδρόψυκτο, εξολοκλήρου συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του. Το ψυκτικό συγκρότηµα θα συνοδεύεται από αντιδονητικά στηρίγµατα εργοστασιακής κατασκευής, για την έδραση του στην βάση και αποφυγή µεταφοράς κραδασµών. Θα έχει ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε να µηδενίζονται οι κραδασµοί από όλα τα µέρη του ψυκτικού συγκροτήµατος που παράγουν κραδασµούς. 22 Ο πίνακας αυτοµατισµού και κίνησης θα είναι αποµακρυσµένης τοποθέτησης και θα συµπεριλαµβάνει το σύνολο των υλικών για την σύνδεση και λειτουργία του 23 Όλες οι διατάξεις και τα υποσυστήµατα του προσφερόµενου ψυκτικού συγκροτήµατος (ηλεκτροκινητήρας, συµπιεστής, εξατµιστής, συµπυκνωτής, κυκλώµατα ψυκτικού υγρού, λίπανσης κλπ.) θα παρέχουν εύκολη πρόσβαση προκειµένου να είναι εύκολη η συντήρηση και η επισκευή τους. 24 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει ανάλυση µερικού φορτιού και απόδοσης κάθε ψύκτη µε σταθερή εξωτερική θερµοκρασία και βήµατα ανά 10% της συνολικής ισχύος για τις εξής θερµοκρασίες 30 0C 26 0C 22 0C και 18 0C Σελίδα 16 από 23

17 25 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει τον µικτό βαθµό απόδοσης κάθε µηχανήµατος κατά IPLV η κατά ESEER Standards Τα ψυκτικά συγκροτήµατα να έχουν βαθµό απόδοσης στις συνθήκες λειτουργίας EER > 5,50. Τα ψυκτικά συγκροτήµατα να έχουν εποχικό βαθµό απόδοσης στις συνθήκες λειτουργίας IPLV> 5,65. Τα ψυκτικά συγκροτήµατα να έχουν στάθµη θορύβου dba < 90 (στο 1 m). και αυτή να µην ξεπερνιέται για όλα τα ποσοστά φόρτισης των ψυκτικών συγκροτηµάτων, από 100% έως 20% για σταθερή θερµοκρασία εισόδου του νερού στο συµπυκνωτή ίση µε 30 oc. 26 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει λίστα αναλωσίµων υλικών συντήρησης έκαστου ψύκτη ανά κύκλο λειτουργίας. 27 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένα εξειδικευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό για την συντήρηση του εξοπλισµού και να διαθέτει ικανό αριθµό ατόµων και υλικοτεχνικής υποδοµής για άµεση υποστήριξη του εξοπλισµού. 28 Το προτεινόµενο ψυκτικό συγκρότηµα θα φέρει φυγοκεντρικό συµπιεστή υψηλής απόδοσης και όλα τα περιστρεφόµενα µέρη του θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως ελεγχόµενη ροή ψυκτικού µέσου στον συµπιεστή. 29 Ο κινητήρας και η διάταξη µετάδοσης κίνησης θα πρέπει να είναι προστατευµένα (κατά προτίµηση ερµητικά ) στο ίδιο κέλυφος και όλα τα µέρη να είναι πλήρως επισκέψιµα για την συντήρηση τους χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του συµπιεστή από το συγκρότηµα 30 Ο συµπιεστής θα πρέπει να εξασφαλίζει µεταβλητότητα της απόδοσης από τουλάχιστον 20% έως 100% καθώς και ελεγχόµενη τυρβώδη ροή στην είσοδο της τουρµπίνας για διασφάλιση µέγιστης δυνατής απόδοσης του συγκροτήµατος. 31 Το σύστηµα λίπανσης θα έχει τέτοιο σχεδιασµό ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική λίπανση των τριβόµενων επιφανειών µε λάδι ελεγχόµενης θερµοκρασίας και θα αποτελείται από : Εσωτερική δεξαµενή λαδιού µε ηλεκτρικές αντιστάσεις που θα διατηρούν υψηλά την θερµοκρασία του λαδιού και θα εµποδίζουν την ανάµειξη του µε το ψυκτικό µέσο. Θετικής κατάθλιψης αντλία, εµβαπτισµένη στην δεξαµενή λαδιού, µε φίλτρο κατάλληλων διαστάσεων και οπών. Ψύκτη λαδιού. Γραµµή επιστροφής λαδιού 32 Ο Συµπυκνωτής θα πρέπει να περιλαµβάνει εξοικονόµηση (economizer) που ψύχει το συµπυκνωµένο ψυκτικό υγρό σε χαµηλότερη θερµοκρασία βελτιώνοντας την απόδοση του 33 Τα στροφεία θα είναι κατασκευασµένα από κράµα υψηλής αντοχής και θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένα, ελεγµένα και δοκιµασµένα στο εργοστάσιο σε 25% επιπλέον στροφές από αυτές της λειτουργίας. 34 Ο συµπιεστής να είναι πλήρως επισκευάσιµος επιτοπίως χωρίς να απαιτείται να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επισκευή Σελίδα 17 από 23

18 35 Το σύστηµα συµπιεστή - κινητήρα θα είναι εργοστασιακά ζυγοσταθµισµένο 36 Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι, ελεγµένο σε πίεση µεγαλύτερη των 3 bar. 37 Ο κινητήρας του συµπιεστή θα είναι επαγωγικός, 3-φασικός, και ερµητικού τύπου.400 V 50 HZ 38 Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται σε κατάσταση αποφόρτισης, ακόµα και αν υπάρχει φορτίο στους κλιµατιζόµενους χώρους. 39 Ο κινητήρας θα είναι απευθείας συνδεδεµένος µε τον συµπιεστή µε γρανάζια. 40 Ο κινητήρας θα είναι κατασκευασµένος και εγγυηµένος για συνεχή λειτουργία στις συνθήκες των προδιαγραφών κατασκευής. Θα υπάρχει ένα σύστηµα περιορισµού του φορτίου σε περίπτωση που εργασθεί σε συνθήκες παραπάνω από τα κατασκευαστικά του στοιχεία. 41 Ο άξονας του στροφείου θα είναι κατασκευασµένος από θερµικά κατεργασµένο ανθρακούχο χάλυβα και σχεδιασµένος έτσι ώστε η κρίσιµη περιστροφική του ταχύτητα να είναι πολύ παραπάνω από την ταχύτητα του κινητήρα όταν εργάζεται σε κανονικές συνθήκες. 42 Το σύστηµα ελέγχου του ψυκτικού συγκροτήµατος δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα εάν δεν υπάρχει πίεση λαδιού στους τριβείς. Τα στροφεία συµπιέσεως θα είναι κλειδωµένα στη θέση τους στον άξονα. Ο κινητήρας και η διάταξη µετάδοσης κίνησης θα πρέπει να είναι προστατευµένα (κατά προτίµηση ερµητικά ) στο ίδιο κέλυφος. Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µέσω του ψυκτικού υγρού. Όλα τα µέρη θα είναι πλήρως επισκέψιµα για την συντήρηση τους χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του συµπιεστή από το συγκρότηµα. 43 Το σύστηµα ψύξεως δεν θα έχει κινητά µέρη. Το συγκρότηµα θα χρησιµοποιεί υγρό ψυκτικό από τον συµπυκνωτή και τον οικονοµητήρα σαν µέσο ψύξεως. 44 Το ψυκτικό θα κυκλοφορεί στον στάτορα και µεταξύ ρότορα και στάτορα. Οι µονώσεις των τυλιγµάτων θα είναι ειδικής κατασκευής για λειτουργία στο περιβάλλον του ψυκτικού. 45 Θα παρέχεται ολοκληρωµένη προστασία υπερθέρµανσης του κινητήρα µέσω αισθητηρίων ενσωµατωµένων στα τυλίγµατα του κινητήρα, ο δε βαθµός προστασίας θα είναι IP23 για εγκατάσταση του ψυκτικού συγκροτήµατος σε στεγασµένο χώρο 46 Τόσο ο εξατµιστής, όσο και ο συµπυκνωτής θα είναι τύπου shell-tube µε καπάκια, από ανθρακούχο χάλυβα (carbon steal), µονωµένοι από το εργοστάσιο κατασκευής. 47 Ο εξατµιστής θα είναι σχεδιασµένος, κατασκευασµένος και δοκιµασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας ASME και τον Ευρωπαϊκό PED για λειτουργία από την µεριά του ψυκτικού σε πίεση µεγαλύτερη των 15 bar. 48 Ο εξατµιστής θα είναι µονού αριθµού διαδροµών διέλευσης και ο συµπυκνωτής θα είναι ζυγού αριθµού διαδροµών διέλευσης». 49 Οι εσωτερικοί σωλήνες θα είναι από χαλκό, µονοκόµµατοι, επαρκώς στηριγµένοι για την αποφυγή παραµόρφωσής τους και να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους σε περίπτωση που απαιτηθεί.. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων εναλλαγής (συµπυκνωτή 50 Ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθµό αυλών και την διατοµή και τη συνολική επιφάνεια εναλλαγής των αυλών εναλλαγής τόσο για τον συµπυκνωτή όσο και για τον εξατµιστη Σελίδα 18 από 23

19 51 Ο εξατµιστής θα είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος του ψυκτικού µέσου σε υγρή φάση στον συµπιεστή. 52 Ο συµπυκνωτής θα διαθέτει διάταξη υποψυξης η οποία θα ψύχει το συµπυκνωµένο ψυκτικό υγρό αυξάνοντας την απόδοση του ψυκτικού κύκλου 53 Το ψυκτικό υγρό που θα χρησιµοποιεί το προσφερόµενο ψυκτικό συγκρότηµα είναι το οικολογικό R-134a. 54 Το ετήσιο ποσοστό απωλειών ψυκτικού µέσου (διαρροές κλπ.) να είναι όσον το δυνατόν χαµηλές., ενδεικτικά δε µικρότερες 0,5% κατ όγκο πλήρωσης κατ έτος). Αν η ανωτέρω ποσότητα δεν µπορεί να πιστοποιηθεί θα πρέπει το συγκρότηµα να φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας συµφωναµε τον ευρωπαϊκό κανονισµό ΕΝ 378 και δοχείο αποθήκευσης ψυκτικού µέσου. 55 Να υπάρχει διάταξη ελέγχου ροής ψυκτικού υγρού από τον συµπυκνωτή στον εξατµιστή ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη στάθµη ψυκτικού υγρού τόσο στον συµπυκνωτή όσο και στον εξατµιστή για διασφάλιση του ιδανικού βαθµού απόδοσης σε µερικά φορτία 56 Ο κάθε ψύκτης θα διαθέτει ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή. Τα εξαρτήµατα ελέγχου θα είναι τοποθετηµένα σε αυτόνοµο πίνακα,, αποµακρυσµένης τοποθέτησης που θα περιλαµβάνει οθόνη, πληκτρολόγιο καθώς και ειδικά αισθητήρια τοποθετηµένα σε διάφορα σηµεία για την ρύθµιση και τον έλεγχο των λειτουργιών του µηχανήµατος. 57 Το σύστηµα ελέγχου θα αποτελείται από µικροϋπολογιστή που θα επιτρέπει στο σύστηµα ελέγχου να συνδυάζει όλες τις παραµέτρους λειτουργίας και ασφαλείας µε τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ανωµαλίας, πριν το συγκρότηµα σταµατήσει από σύστηµα ασφαλείας να επιχειρείται διορθωτική παρεµβολή στις λειτουργικές παραµέτρους όπως: µείωση φορτίου, διόρθωση λειτουργίας Μόνο όταν εξαντληθούν όλες οι διορθωτικές παρεµβολές και το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει, το συγκρότηµα θα σταµατά από σύστηµα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο το ψυκτικό συγκρότηµα θα εξακολουθεί να λειτουργεί σε µειωµένη απόδοση µέχρις ότου λυθεί το πρόβληµα 58 Η ψηφιακή οθόνη θα έχει δυνατότητα παρατήρησης ανεξαρτήτως εξωτερικού φωτισµού µε ευκρινείς ενδείξεις των παραµέτρων λειτουργίας. Η οθόνη θα δίνει µηνύµατα µε αναγνώσιµους ASCII χαρακτήρες. Όλοι οι αυτοµατισµοί να είναι του εργοστασίου κατασκευής του ψυκτη Σελίδα 19 από 23

20 59 Το κέντρο ελέγχου θα έχει δυνατότητα µέσω του πληκτρολογίου του για: Password Κατάλογο επιλογών χρήστη(διαβαθµισµένα επίπεδα πρόσβασης). Εισαγωγή των ρυθµίσεων των σηµείων λειτουργίας. Ακύρωση εισαγωγών. Χειροκίνητη υπέρβαση των ρυθµίσεων σε περιπτώσεις συντήρησης. Το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου θα έχει την δυνατότητα µέσω του µικροεπεξεργαστή και κατάλληλων αισθητηρίων οργάνων να επιτηρεί και να παρέχει : Ιστορικό αρχείο βλαβών. Ολοκληρωµένο έλεγχο µεταβολής φορτίου Θερµοκρασίες εισόδου και εξόδου του ψυχρού νερού. Κατώτερη ρύθµιση θερµοκρασίας εξόδου του νερού. Κατώτερη ρύθµιση θερµοκρασίας εισόδου του νερού στον συµπυκνωτή Εξόδου του νερού στο συµπυκνωτή. Το σύστηµα των µονάδων µετρήσεως των δεδοµένων µε δυνατότητα εναλλαγής από το S.I. στο Αγγλοσαξωνικό. Όριο ρύθµισης της διακοπής της πίεσης αναρρόφησης. Πίεση αναρρόφησης συστήµατος Πίεση κατάθλιψης συστήµατος Ποσοστιαίο ρεύµα κινητήρα. Ελεγχόµενη απόκλιση της θερµοκρασίας του νερού (1oC έως 10oC πάνω στο σηµείο ρύθµισης). Ευαισθησία ρυθµίσεων (0,2ο C έως 2ο C). Όλες τις απαραίτητες διατάξεις τροφοδοσίας και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών µερών. Κατάστασης του χρονοδιακόπτη συµπιεστή. Κατάσταση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. Κατάσταση λειτουργίας του συµπιεστή. Συνθήκες µη ύπαρξης φορτίου ψύξεως. Μηνύµατα υπέρβασης του εύρους των θερµοκρασιών. Συνολικό Αριθµό Εκκινήσεων του συµπιεστή. Συνθήκες αστοχίας µέχρι τριών διακοπών. Κατάσταση των χρονοδιακοπτών αποφόρτισης και φόρτισης Κατάσταση διακόπτη ροής νερού. Εκκινήσεις και ώρες λειτουργίας του συµπιεστή. υνατότητα ρύθµισης Rate (ρυθµού µεταβολής θερµοκρασίας για την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας(οc/min). Έλεγχο θερµοκρασίας λαδιών. Έλεγχο θερµοκρασίας τυλιγµάτων κινητήρα. Έλεγχο τυλιγµάτων κινητήρα έναντι υπερέντασης. Έλεγχο ασυµµετρίας φάσεων κινητήρα. Έλεγχο από ασταθή λειτουργία κινητήρα / συµπιεστή που επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία µε αυτή του ελέγχου αξονικής µετατόπισης του στροφείου. Έλεγχο θέσης βάνας εισόδου ψυκτικού στο συµπιεστή. Επιτηρητής ροής στα 2 κυκλώµατα νερού. Alarms και ανάλυση µη φυσιολογικών συνθηκών λειτουργίας Να επικοινωνεί µε αναγνωρισµένα πρωτόκολλα πχ( Jbus, lon works, back net, κλπ.) Σελίδα 20 από 23

21 60 Οι πύργοι ψύξης θα είναι ανοιχτου τύπου Η ικανότητα απόρριψης θερµότητας του πύργου ψύξης να είναι τουλάχιστον 2300 Kw στις ακόλουθες συνθήκες: Θερµοκρασία εισόδου / εξόδου νερού στον πύργο ψύξης : 35 ο C / 29 ο C σε εξωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας υγρού βολβού 26 ο C. 61 Η λεκάνη θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα γαλβανισµένα εν θερµώ µε υψηλής ποιότητας και αντοχής γαλβάνισµα ( πιστοποιηµένο). 62 Η λεκάνη η οποία θα συµπεριλαµβάνει στόµιο υπερχείλισης, στόµιο εκκένωσης, ανοξείδωτα φίλτρα, και ανοξείδωτη η ορειχάλκινη βαλβίδα πλήρωσης µε πλωτήρα, να είναι έτσι κατασκευασµένη έτσι ώστε να λειτουργεί µε µικρότερο όγκο 63 Το πλαίσιο θα είναι επίσης από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ µε υψηλής ποιότητας γαλβάνισµα και θα περιστοιχίζει τα πλαστικά µέρη έτσι που να µην επιτρέπει την απευθείας έκθεση τους στον ατµοσφαιρικό αέρα. 64 Το πλαίσιο δεν θα περιλαµβάνει εύφλεκτα υλικά. 65 Ο ηλεκτροκινητήρας κάθε ανεµιστήρα να είναι στεγανός τριφασικός 400 V 50 HZ και θα είναι σε βάση ( π.χ. κινητή η µε κάποιο άλλο τρόπο ρυθµιζόµενη ) ώστε να µπορεί να γίνει εύκολα συντήρηση από την εξωτερική πλευρά της µονάδος 66 Ο κινητήρας και η τροχαλία του να προστατεύονται µε καπάκι από τα καιρικά φαινόµενα 67 Η µετάδοση κίνησης από τον κινητήρα να γίνεται µε τροχαλίες και ιµάντες σχεδιασµένους για ισχύ τουλάχιστον 50% µεγαλύτερη της ονοµαστικής ισχύος. 68 Οι ανεµιστήρες και οι τροχαλίες να εφαρµόζουν στον άξονα µέσω ειδικών τριβέων για µέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία 60. Η ρύθµιση των ιµάντων και η λίπανση των τριβέων του ανεµιστήρα και τροχαλιών να γίνεται εύκολα από το εξωτερικό µέρος της µονάδος 61 Ο άξονας του ανεµιστήρα να στηρίζεται σε αυτοευθυγραµιζόµενα ισχυρά έδρανα µε ελάχιστο χρόνο ζωής για τουλάχιστον ώρες 62 Η επιφάνεια επαφής του διασκορπιζοµένου νερού αέρα να είναι κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό (pp, η pvc, η άλλο πλαστικό συνθετικό υλικό ) σχεδιασµένο ώστε να είναι ανθεκτική στη σήψη, αλλοίωση, διάβρωση από χηµικά προϊόντα και βιολογικούς παράγοντες. Σελίδα 21 από 23

22 63 Οι διανοµείς νερού και τα ακροφύσια και σταγονοσυλλέκτες να είναι αφαιρούµενοι για να καθαρίζονται εύκολα και από συνθετικό, πλαστικό υλικό (pp pvc η άλλο), και το νερό να φιλτράρεται πριν τον ψεκασµό για αποφυγή βουλωµάτων 64 Η µέγιστη απώλεια νερού να µην ξεπερνά το 0,001% του ανακυκλοφορούντος νερού. 65 Οι περσίδες προστασίας να είναι κατά προτίµηση πλαστικοί (ως παραπάνω) να τοποθετούνται και να αποµακρύνονται εύκολα και να προστατεύουν το εσωτερικό από την ηλιακή προστασία αλλά να έχουν όσο είναι δυνατόν µικρά ανοίγµατα προς αποφυγή εισόδου ακαθαρσιών 66 Ο ανεµιστήρας να είναι αξονικός µε πτερύγια κατά προτίµηση από κράµα αλουµινίου η από άλλο υλικό που δεν διαβρώνεται, και θα είναι στατικά ζυγοσταθµισµένος 67 Κάθε ανεµιστήρας να ρυθµίζεται ξεχωριστά και να προστατεύεται από ανοξείδωτη σίτα προστασίας. 68 Να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου κατά την λειτουργία του. 69 Ο πύργος να είναι σχεδιασµένος ώστε να µην δηµιουργείται θόρυβος από την πτώση του νερού. 70 Το νοσοκοµείο έχει τρεις ενναλλάκτες ατµού ζεστού νερού 6 κυβ µέτρα έκαστος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οι εναλλάκτες τροφοδοτούνται µε κρύο νερό χρήσης µε θερµοκρασία 18οC και µε ροή περίπου 60 κυβ µέτρα / ήµερα και µε µέγιστη ροή περίπου 4 κυβ µέτρα /ώρα. Το νερό αυτό θερµαίνεται µε τον ατµό σε θερµοκρασία 60οC και διανέµεται στο νοσοκοµείο Ο χώρος παραγωγής ζεστού νερού γειτνιάζει µε τον χώρο των ψυκτών. Ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει το ζεστό νερό (35οC) από την έξοδο του συµπυκνωτή και πριν το φθάσει στους πύργους ψύξης θα προθερµαίνει το κρύο νερό που εισέρχεται στους εναλλάκτες ζεστού νερού χρήσης. Η προθέρµανση θα γίνεται µε έναν πλακοειδή εναλλάκτη τιτανίου ο οποίος θα είναι υπερδιαστασιολογηµένος τουλάχιστον κατά 20% έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχως µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ των πλακών ώστε να προστατεύεται περισσότερο από πιθανά φραξίµατα. Το δίκτυο νερού θα γίνει µε σωληνώσεις από PPR Με την καταθέσει της προσφοράς ο ανάδοχος θα καταθέσει µελέτη για την παραπάνω εγκατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας 71 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον δυο χρόνια 72 Για το διάστηµα µετά το πέρας της εγγύησης ο προµηθευτής θα προσφέρει πλήρη ετήσια σύµβαση συντήρησης µε ανταλλακτικά. και µέχρι 10 χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης 73 Χρόνος άφιξης από αναγγελία βλάβης το αργότερο 12 ώρες το καλοκαίρι 74 Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θα πιστοποιούνται από επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου Σελίδα 22 από 23

23 75 Ο προµηθευτής θα κατάθεση µε την παράδοση της εγκατάστασης θα παραδώσει οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα 76 Ο προµηθευτής θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του νοσοκοµείου στην χρήση και το χειρισµό της νέας εγκατάστασης καθώς και στην πρώτης γραµµής συντήρηση προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς, µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο 21 εδάφιο β του Π 118/2007. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του Έργου ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Σελίδα 23 από 23

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH 1 2 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ Σειρά FH Σειρά GH Οι μονάδες αυτές είναι υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένες για συνεργασία με τα συστήματα ενδοδαπέδιας ψύξης. Οι μονάδες FH είναι σχεδιασμένες για

Διαβάστε περισσότερα

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΟΛΑ SA ΕNΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό ο υδρόψυκτος ψύκτης νερού Aquasnap περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και διατάξεις ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Chillers & Fan Coil Units

Chillers & Fan Coil Units Chillers & Fan Coil Units ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 YOUR CONDITIONS! H 1916,,..,.., 3. προσφέρει υψηλή ενεργειακή κλάση, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, πετυχαίνοντας ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (6.1)

Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Σκοπός λειτουργίας εκτονωτικής διάταξης Η έννοια της Υπερθέρμανσης Εκτονωτικές Διατάξεις Σύγχρονες Εκτονωτικές Βαλβίδες Τριχοειδής Σωλήνας Υδροψυκτοι Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw Αυξήστε την άνεσή σας Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Mechan. conditioning. Περιγραφή Tύποι

Mechan. conditioning. Περιγραφή Tύποι Για εγκαταστάσεις κλιματισμού : καταστημάτων γραφείων αιθουσών βιομηχανικών χώρων βιομηχανικές υγράνσεις ( airwashers) κλιματισμό ζωνών κλπ Περιγραφή Tύποι Το εργοστάσιο χρησιμοποιώντας εμπειρία 50 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO

DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO DC inverter Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού και Οικιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης VARIO ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 212 H 1916,,..,.., 3. Η υψηλή κατασκευαστική τεχνολογία των κλιματιστικών προσφέρει υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ-6/2015 Αρμόδιος :Δ. Παπαχρίστου Τηλέφωνο :2310 360-205 FAX: 2310 360-284 Καλείστε να υποβάλετε προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. κεντρικά συστήματα νερού 2013-14

Change for LiFE. κεντρικά συστήματα νερού 2013-14 Change for LiFE κεντρικά συστήματα νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 5/6/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Mechan cooling PF PE IDS ID

Mechan cooling PF PE IDS ID PF IDS PE ID Περιγραφή τύποι Οι πύργοι ψύξεως είναι αποτέλεσμα εξέλιξης πολλών ετών που εστιάζεται κυρίως σε: Αυξημένες αποδόσεις ( ψυκτική ισχύς ανά m κάτοψης ), παράγων ιδιαίτερα σημαντικός στις μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ. 14931

Θεσσαλονίκη 9/9/2013 Αρ. πρωτ. 14931 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. κεντρικά συστήµατα νερού 2013-14

Change for LiFE. κεντρικά συστήµατα νερού 2013-14 Change for LiFE κεντρικά συστήµατα νερού 2013-14 Περιεχόµενα Εξωτερικές µονάδες Modular Ψύκτης Screw Αέρος- Νερού - Σειρά LSB Αντλία θερµότητας Αέρος - Νερού Modular Scroll - Σειρά LSQ Αντλία θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα