ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, Αριθ. πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111 Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ Telefax: (2413) Πληροφορίες: Τέας Φώτης Τηλέφωνο: (2413) ΠΡΟΣ: Λάρισα, Αριθ. πρωτ.: 3539/ ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-Ανανέωση της υπ αριθμ. 2003/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βιολογικός καθαρισμός και αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Γιάννουλης», λόγω επέκτασης, με την προσθήκη του υποέργου «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Φαλάνης και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γιάννουλης», σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Α! Κατηγορία-Παραπήνεια, στο Δήμο Λαρισαίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/ ) και ισχύει 2. Το Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209 Α/ ) 3. Το Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 24 Α/ ) 4. Την ΥΑ 25292/ Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484 Β/ ) 1

2 5. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α/ ) 6. Το Π.Δ. 129/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 222 Α/ ) 7. Το Π.Δ. 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231 Α/ ) 8. Την ΥΑ 1958/2012 "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209 Α/2011)" (ΦΕΚ 21 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β/ ) και ΥΑ /2014 (ΦΕΚ 2036 Β/ ) και ισχύει 9. Την ΥΑ 48963/ Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209) (ΦΕΚ 2703/Β/ ) 10. Την Κ.Υ.Α. 1649/45 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. (Φ.Ε.Κ. 45/Β/ ) 11. Την ΚΥΑ 9269/470/2007 Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΦΕΚ 286 Β/ ) 12. Το Ν. 3199/2003 Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000 (ΦΕΚ 280 Α/ ) 13. Την ΚΥΑ /2011 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 354 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 2220 Β/ ) 14. Την Εγκύκλιο με α.π. οικ / (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4) Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 15. Την Εγκύκλιο με α.π. 1589/ (ΑΔΑ: 45ΒΜ0-Π8Β) Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ) 16. Την Εγκύκλιο με α.π / (ΑΔΑ: 45Ψ40-5ΒΙ) Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων 17. Την ΚΥΑ 5673/400/ Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 192 Β/ ) 18. Την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811 Β/ Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την ΚΥΑ 48392/939/ (ΦΕΚ 405 Β/ ) 19. Την ΚΥΑ Η.Π /725/2006 Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λ.π. (ΦΕΚ 383 Β/ ) 20. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λ.π. (ΦΕΚ 791 Β/ ) 2

3 21. Την ΚΥΑ 8668/2007 Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λ.π. (ΦΕΚ 287 Β/ ) 22. Την ΚΥΑ Η.Π /2727/2003 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης (ΦΕΚ 1909 Β/ ) 23. Το Ν. 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 179 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ/94/Α/ ) και ισχύει 24. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312/Β/ ) 25. Το Π.Δ. 82 Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΦΕΚ 40Β/96)». Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΦΕΚ 64 Α/ ). 26. Την με αρ. πρωτ. Δ.Β/Φ /1061/ (Δ/νση Βιομηχανίας Περιφέρειας Θεσσαλίας) Απόφαση Νομάρχη Λάρισας περί χορήγησης Άδειας Λειτουργίας της ΕΕΛ Γιάννουλης 27. Το 4065/ έγγραφο της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 28. Το 4801/ έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 29. Το 2523/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας 30. Την υπ αριθμ. 9998/ Απόφαση Νομάρχη Λάρισας, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Υγείας της Ν.Α. Λάρισας «περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων περιοχής Κοινότητας Γιάννουλης» και την υπ αριθμ. 1925/ Απόφαση Νομάρχη Λάρισας, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Υγιεινής της Ν.Α. Λάρισας «περί τροποποίησης της απόφασης καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών λυμάτων περιοχής Κοινότητας Γιάννουλης» 31. Την υπ αριθμ. 2003/ Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Βιολογικός καθαρισμός και αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Γιάννουλης" του Δήμου Γιάννουλης στο Ν. Λάρισας» 32. Την υπ αριθμ. 1088/ Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Αποχετευτικά δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Φαλάνης, Δήμου Γιάννουλης" στο Ν. Λάρισας» 33. Την υπ αριθμ / βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων 34. Την υπ αριθμ. 8873/ π.ε./ Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και την υπ αριθμ. 3174/86124/ Βεβαίωση τελεσιδικίας του Δασαρχείου Λάρισας 35. Το 21191/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (με συνημμένο το πρακτικό Νο 103/2013 της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας), με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την κατασκευή του έργου 36. Το υπ αριθμ. πρωτ. 1818/ έγγραφο της ΔΕΥΑ Λάρισας με το οποίο υποβλήθηκε φάκελος μελέτης για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Γιάννουλης» (αρ. πρωτ. 1040/51969/ της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘΕ) και τα από και συμπληρωματικά στοιχεία (αρ. πρωτ. 2521/139768/ και 3719/232801/ της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘΕ) 37. Το υπ' αριθμ. 2572/142801/ έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘΕ με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, αντίγραφο του φακέλου Μ.Π.Ε., για να γνωμοδοτήσουν σχετικά 3

4 38. Το υπ' αριθμ. 1313/ έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνημμένο απόσπασμα Πρακτικού 11/ (απόφαση με α.α. 211/11/ ), με το οποίο εγκρίνει ομόφωνα την ΜΠΕ (αρ. πρωτ. 3539/217772/ της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘΕ). 39. Την υπ' αριθμ / Εισήγηση επί της ΜΠΕ της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 3537/217740/ της ΔΙΠΕΧΩΣΧΘΕ). Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βιολογικός καθαρισμός και αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Γιάννουλης» του Δήμου Γιάννουλης με την υλοποίηση της επέκτασης (υποέργο «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Φαλάνης και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γιάννουλης») Η προσθήκη των νέων έργων περιλαμβάνει την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Γιάννουλης, το αποχετευτικό δίκτυο Φαλάνης, το αντλιοστάσιο (Α/Σ) Φαλάνης και τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (Κ.Α.Α.) Φαλάνης (από το Α/Σ Φαλάνης έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γιάννουλης), όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, που είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας. Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Α1) Συνοπτική περιγραφή του είδους και του μεγέθους του έργου 1. Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Η ΕΕΛ Γιάννουλης έχει κατασκευαστεί σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Α! Κατηγορία- Παραπήνεια και σε απόσταση μ. ανατολικά του οικισμού της Γιάννουλης, σε δημοτικό αγροτεμάχιο εμβαδού 6.549,78 τ.μ. Το γήπεδο της εγκατάστασης εμπίπτει στην πλημμυρική ζώνη του ποταμού Πηνειού που είναι και ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων (σχετ. 30) Για το έργο είχε εκδοθεί η (31 σχετ.) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) «Βιολογικός καθαρισμός και αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Γιάννουλης, του Δήμου Γιάννουλης στο Ν. Λάρισας» (περιελάμβανε το σύνολο του αποχετευτικού δικτύου της Γιάννουλης και το δίκτυο των Εργατικών Κατοικιών Ι και ΙΙ και τους κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς Γιάννουλης και Εργατικών Κατοικιών προς το κεντρικό αντλιοστάσιο). Η υφιστάμενη Ε.Ε.Λ κατασκευάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες κατοίκων. Η εγκατάσταση διαθέτει 2 παράλληλες γραμμές επεξεργασίας, κάθε μία εκ των οποίων έχει δυναμικότητα που αντιστοιχεί σε ισοδύναμο πληθυσμό κατοίκων. Η Βιολογική Επεξεργασία των λυμάτων επιτυγχάνεται με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού και περιλαμβάνει: - Φρεάτιο εισόδου - by pass - Κτίριο με εξοπλισμό έργων προεπεξεργασίας (εσχάρωση και αεριζόμενο αμμοσυλλέκτη λιποσυλλέκτη) - Μετρητής παροχής - Φρεάτιο μερισμού Ι (των δεξαμενών αποφωσφόρωσης) 4

5 - Δυο δεξαμενές αναερόβιας επαφής (αποφωσφόρωσης) - Δυο δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας (αερισμού - ανοξικής ζώνης) - Φρεάτιο μερισμού ΙΙ (των δεξαμενών καθίζησης) - Δυο δεξαμενές τελικής καθίζησης - Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας - απαγωγής ιλύος - Δεξαμενή χλωρίωσης - Κτίριο χλωρίωσης (αποθήκευση χλωριωτικού υλικού) - Φρεάτιο εξόδου - Παχυντής ιλύος - Κτίριο και εξοπλισμό αφυδάτωσης ιλύος (ταινιοφιλτρόπρεσσα, με πλήρες δοχείο παρασκευής πολυηλεκτρολύτη) - Αντλιοστάσιο στραγγιδίων - Κτίριο διοίκησης - Κτίριο φυσητήρων - Η/Ζ. 2. Συνοπτική περιγραφή των νέων έργων επέκτασης-αναβάθμισης της Α φάσης και των μελλοντικών της Β φάσης. Στα πλαίσια του παρόντος έργου πρόκειται να κατασκευασθούν: Το αποχετευτικό δίκτυο Φαλάνης, όπως έχει αδειοδοτηθεί με την (32 σχετ.) ΑΕΠΟ. Η Μελέτη Αποχέτευσης Λυμάτων του οικισμού Φαλάνης προβλέπει να οδηγηθούν τα λύματα με δύο κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς σε θέση εκτός του οικισμού, όπου θα συγκεντρωθούν σε αντλιοστάσιο και θα οδηγηθούν με ωθητικό αγωγό, παράπλευρα από το δυτικό προστατευτικό ανάχωμα του Πηνειού, προς την υφιστάμενη Ε.Ε.Λ.. Ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (Κ.Α.Α.) Φαλάνης (από το Α/Σ Φαλάνης έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γιάννουλης), συνολικού μήκους 7,2 χλμ και 225 Έργα επέκτασης της Ε.Ε.Λ. Γιάννουλης (Α φάση) Πληθυσμιακά στοιχεία Όσον αφορά την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Γιάννουλης, με την προσθήκη των λυμάτων του Δ.Δ. Φαλάνης τα πληθυσμιακά δεδομένα σε ισοδύναμους κατοίκους (ι.κ.) και οι νέες φάσεις του έργου έχουν ως εξής: Α ΦΑΣΗ (2031) Β ΦΑΣΗ (2051) Πληθυσμός Γιάννουλης (ι.κ.) Πληθυσμός Φαλάνης (ι.κ.) Πληθυσμός Γιάννουλης και Φαλάνης (ι.κ.)

6 Ως εκ τούτου, οι παράμετροι σχεδιασμού και κατασκευής των έργων επέκτασης της Ε.Ε.Λ. Γιάννουλης, διαμορφώνονται ως εξής: Α ΦΑΣΗ (2031) Β ΦΑΣΗ (2051) Πληθυσμός (ι. κ.) Μέση ειδική παροχή (m 3 / cap.-d) Μέση ημερήσια παροχή (m 3 /day) Μέση ωριαία παροχή ακαθάρτων (m 3 /hr) 0,200 0, ,60 122,2 166,86 Συντελεστής αιχμής 1,93 1,87 Υδραυλική παροχή αιχμής (m 3 /hr) Υδραυλική παροχή αιχμής (lt/sec) 235, ,03 86,67 Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων (mg/lt) BOD Αιωρούμενα στερεά (S.S.) Ολικό άζωτο (TKN) Φώσφορος (P) 12,5 12,5 Έτσι, η ΕΕΛ θα επεκταθεί, βάσει της Α φάσης (έτος 2031) για ι.κ. με την εγκατάσταση και τρίτης γραμμής επεξεργασίας (μια 3 η δεξαμενή αερισμού και μια 3 η δεξαμενή καθίζησης), για την κάλυψη των ι.κ. Επίσης, για λόγους ακαταλληλότητας/εκσυγχρονισμού το παλιό φρεάτιο εισόδου θα αντικατασταθεί από νέο, η υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση λιποσυλλογή) θα αντικατασταθεί πλήρως από μια νέα Compact μονάδα για ι.κ., στην μονάδα αφυδάτωσης ιλύος θα αντικατασταθεί ο Η/Μ εξοπλισμός με νέο, ενώ στη θέση της παλιάς ταινιοφιλτρόπρεσσας θα τοποθετηθεί μια κοχλιόπρεσσα. 6

7 Συνοπτικά, τα νέα έργα αναβάθμισης επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης, για την Α Φάση (2031) θα είναι: για τα έργα εισόδου - νέο κλειστό και αεριζόμενο φρεάτιο εισόδου (σε αντικατάσταση του παλιού) - ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής επί των αγωγών προσαγωγής των λυμάτων στην ΕΕΛ - νέα αεριζόμενη κλειστή compact μονάδας εσχάρωσης εξάμμωσης λιποσυλλογής (σε αντικατάσταση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας), στην οποία θα προσαρμοστεί και μονάδα απόσμησης. Η compact μονάδα θα τοποθετηθεί υπαιθρίως, οπότε το υφιστάμενο κτίριο της προεπεξεργασίας μπορεί να διατεθεί μελλοντικά για άλλη χρήση. για τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας - αντλία στο υφιστάμενο φρεάτιο μερισμού Ι - τρίτη δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης - τρίτη δεξαμενή απονιτροποίησης αερισμού Η δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης και η δεξαμενή απονιτροποίησης-αερισμού θα ανήκουν σε ένα δομικό στοιχείο διαχωρισμένες μεταξύ τους, με αντλία ανακυκλοφορίας μικτού υγρού (εσωτερική ανακυκλοφορία από το χωρίο της δεξαμενής αερισμού προς στο χωρίο της αποφωσφόρωσης) για την τελική καθίζηση - τρίτη δεξαμενή καθίζησης - νέο διακριτό αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος και απόρριψης περίσσειας ιλύος (για τη νέα γραμμή βιολογικής επεξεργασίας) για τα έργα επεξεργασίας ιλύος - κοχλιόπρεσσα μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας και όλου του υφισταμένου παρελκόμενου εξοπλισμού (διάταξη κροκίδωσης λάσπης δ/τος πολυηλεκτρολύτη, αντλίες δ/τος πολυηλεκτρολύτη, συγκρότημα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, κοχλιομεταφορέας αφυδατωμένης λάσπης και η αντλία στραγγιδίων), λόγω φθοράς του και - νέα αντλία στραγγιδίων σε αντικατάσταση της υφιστάμενης για την απολύμανση διάθεση καθαρών - επέκταση της δεξαμενής χλωρίωσης μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης απολυμαντικού μέσου) - φρεάτιο αποχλωρίωσης μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης αποχλωριωτικού μέσου, αναμίκτης φρεατίου) - ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής επί του αγωγού τροφοδοσίας της μονάδας απολύμανσης, σε φρεάτιο εδάφους. νέα μονάδα βιομηχανικού νερού - κτίριο βιομηχανικού νερού - μονάδα διύλισης μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (αντλίες τροφοδοσίας, διστρωματικό φίλτρο πίεσης, αντλίες έκπλυσης) και διάταξη απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV, μέσα στο κτίριο και - δεξαμενή (η οποία θα βρίσκεται κάτω από το κτίριο βιομηχανικού νερού) και δίκτυο βιομηχανικού νερού. Το βιομηχανικό νερό θα καλύπτει τις ανάγκες έκπλυσης των διατάξεων προεπεξεργασίας και μηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, αλλά και τις ανάγκες πυρόσβεσης, εξοικονομώντας ταυτόχρονα αντίστοιχες ποσότητες πόσιμου νερού. 7

8 κτίριο ενέργειας φυσητήρων Θα κατασκευαστεί νέο κτίριο ενέργειας φυσητήρων, σε αντικατάσταση του παλιού, λόγω μη επάρκειας χώρου, στο οποίο θα στεγαστούν ο νέος γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, το Η/Ζ και οι φυσητήρες και των τριών γραμμών βιολογικής επεξεργασίας, Επίσης θα κατασκευαστούν συμπληρωματικά έργα, που είναι: - σύστημα αυτοματισμών και ελέγχου, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της Ε.Ε.Λ. (υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις), καθώς και - έργα υποδομής (αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου, αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου οδοποιίας αποχέτευσης ομβρίων, αποκατάσταση επέκταση βοηθητικών δικτύων αποχέτευσης, ύδρευσης, στραγγιδίων και πυρόσβεσης, αποκατάσταση επέκταση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση Η/Ζ και γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, αποκατάσταση επέκταση τηλεφωνικού δικτύου αλεξικέραυνα θεμελιακή γείωση κλπ) και θα γίνει συντήρηση των υφισταμένων μονάδων και του εξοπλισμού τους. Σχεδιαζόμενα έργα Β φάσης Η επέκταση για τη Β Φάση (2051) σχεδιάζεται για επιπλέον πληθυσμό περίπου ισοδύναμων κατοίκων (ι.κ.) συγκριτικά με την Α φάση, οπότε θα κατασκευασθεί μία ακόμη γραμμή επεξεργασίας, παρόμοια με αυτή της Α φάσης (εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη σε Η/Μ εξοπλισμό, δεξαμενές και σωληνώσεις), που ως νέες κύριες μονάδες θα περιλαμβάνει: - φρεάτιο εισόδου - μονάδα Compact, αεριζόμενη και με δικό της ενσωματωμένο σύστημα απόσμησης - μονάδα βιολογικής επεξεργασίας - δεξαμενή τελικής καθίζησης - επέκταση της δεξαμενής χλωρίωσης αποχλωρίωσης -μικρή τροποποίηση του κτιρίου ενέργειας για να καλύπτει τις ανάγκες και της Β φάσης. Αναλυτικότερα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η θέση εγκατάστασης και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και αποδόσεις των συστημάτων αντιρρύπανσης, καθώς και όλα τα στοιχεία (κτιριακά έργα, δεξαμενές επεξεργασίας, Η/Μ εξοπλισμός, αγωγοί, ποσότητες και τρόπος επεξεργασίας-διάθεσης αποβλήτων, ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών εισερχομένων και επεξεργασμένων αποβλήτων, των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων, διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας, κλπ), περιγράφονται στην υποβληθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής. Α2) Κατάταξη του έργου σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το έργο ανήκει στην 4 η Ομάδα με τίτλο Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών και στη δραστηριότητα 19 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα». Επίσης, συμπεριλαμβάνονται το αντλιοστάσιο Φαλάνης και ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός από το αντλιοστάσιο Φαλάνης έως την ΕΕΛ Γιάννουλης, για τα οποία δεν απαιτείται ξεχωριστή περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ για το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού δεν απαιτείται εκπόνηση ΜΠΕ. Με βάση τα προαναφερόμενα, το έργο συνολικά υπάγεται στην Υποκατηγορία Α2. 8

9 Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Β1) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης Τα νέα έργα θα κατασκευαστούν μέσα στο γήπεδο της υφιστάμενης ΕΕΛ, εμβαδού 6.549,78 τ.μ.. Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας. Β2) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Τα έργα θα υλοποιηθούν εκτός περιοχών Natura Αποδέκτης των υγρών επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Γιάννουλης είναι ο ποταμός Πηνειός, όπως καθορίστηκε (σχετ. 30) με την υπ αριθμ. 1925/ (ως τροποποίηση της 9998/ ) Απόφαση της Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Κατά κύριο λόγο, αναμένεται να προκύψουν θετικές συνέπειες, που αφορούν στον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλείται από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων του οικισμού Φαλάνης, καθώς και στη βελτίωση της επεξεργασίας των λυμάτων, με την αναβάθμιση ή αντικατάσταση κάποιων εκ των υφιστάμενων επιμέρους στοιχείων της Ε.Ε.Λ. Γιάννουλης, όπως έχει ήδη περιγραφεί. Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ1) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Για τα αέρια και υγρά απόβλητα καθορίζονται τα εξής: Αέρια απόβλητα 1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: (α) ΚΥΑ 14122/549/Ε103/ (ΦΕΚ 488/Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης Μαΐου 2008». (β) ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/ (ΦΕΚ 920/Β/ ) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2, παρ. δ του Π.Δ. 1180/ (ΦΕΚ 293/Α/ ) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 9

10 Υγρά απόβλητα Για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1925/ (ως τροποποίηση της 9998/ , σχετ. 30) απόφαση της Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας για τον καθορισμό του αποδέκτη και των όρων διάθεσης των υγρών επεξεργασμένων λυμάτων καθορίζονται τα εξής όρια : PH : 6 9,5 Διαλυμένο οξυγόνο : τουλάχιστον 3mg/lt Θερμοκρασία : έως 28 ο C BOD5 σε 20 ο C, χωρίς νιτροποίηση < 25 mg/lt COD < 125 mg/lt Ολικά αιωρούμενα στερεά < 35 mg/lt Ολικό Άζωτο < 15 mg/lt Αμμωνία: < 4 mg/lit Νιτρικά: < 50 mg/lit Φωσφορικά: < 12 mg/lt Λίπη-Έλαια: < 10 mg/lit Ηλεκτρική αγωγιμότητα (ή σύνολο διαλυτών αλάτων): 750 MHOS/cm (ή < 0,2 mg/lit) Χλωριόντα: < 120 mg/lit Φθοριούχα: < 1,7 mg/lit Διαλυμένος σίδηρος: < 1 mg/lit Σίδηρος ολικός: < 5 mg/lit Μαγγάνιο: < 0,1 mg/lit Χαλκός: < 0,05 mg/lit Ψευδάργυρος: < 1 mg/lit Βόριο: < 1 mg/lit Αρσενικό: < 0,05 mg/lit Κάδμιο: < 0,001 mg/lit Συνολικό χρώμιο: < 0,05 mg/lit Μόλυβδος: < 0,05 mg/lit Σελήνιο: < 0,01 mg/lit Υδράργυρος: < 0,005 mg/lit Βάριο: < 1 mg/lit Κυανιούχα: < 0,05 mg/lit Θειικά: < 150 mg/lit Χλωριούχα: < 100 mg/lit Επιφανειακές ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανό του μεθυλενίου: < 0,2 mg/lit Φαινόλες: < 0,001 mg/lit 10

11 Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες: < 0,0002 mg/lit Σύνολο βιοκτόνων (παραθείο, BHS, διελδρίνη) : < 0,0025 mg/lit Ουσίες εκχυλιζόμενες με χλωροφόρμιο: < 0,2 mg/lit Αργίλιο: < 8 mg/lit Νικέλιο: < 2 mg/lit Κασσίτερος: < 5 mg/lit Άργυρος: < 0,25 mg/lit Θειώδη: < 1 mg/lit Θειούχα: < 1 mg/lit SAR: < 18 Κολοβακτηριοειδή ολικά/100ml: < 500 Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη/100ml: < 100 Γ2) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κατά τη διάρκεια κατασκευής ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286/Β/ ). Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/ (ΦΕΚ 293/Α/ ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η στάθμη του εκπεμπόμενου από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θορύβου, να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 65 db(a), μετρούμενη στα όρια του γηπέδου. Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ1) Γενικές ρυθμίσεις 1. Οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν: τον κύριο του έργου τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του έργου όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου τον ανάδοχο του έργου. 2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 11

12 3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, διαμόρφωσης κλπ). 4. Τα έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση να κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα από τον κύριο του έργου. 5. Ο κύριος του έργου έχει την υποχρέωση ορισμού αρμόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα Απόφαση και γνωστοποίησης του ονόματός του στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 6. Ο κύριος του έργου έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ), ανεξάρτητα από την ύπαρξη ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 7. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. 8. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Δ2) Φάση Κατασκευής του έργου 1. Οι εκσκαφές και η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου να γίνουν το συντομότερο δυνατό. 2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση (ξηρασία, αέρας κλπ.) Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να μεταφέρονται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα. Να γίνουν μόνο οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 3. Να εφαρμοστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στην κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων και να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του έργου μέσα από κατοικημένες περιοχές. 4. Να γίνει χρήση καλής ποιότητας καυσίμων καθώς και χρήση καλά συντηρημένων μηχανημάτων για την κατασκευή του έργου. 5. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο. Τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 6. Να μη γίνει εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής σε επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής (ρέματα κλπ.), σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και σε προστατευόμενες περιοχές (πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου). Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011. Η απόθεση τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων, για την αποκατάσταση δανειοθαλάμων, σε χώρους διάθεσης αδρανών και σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης να γίνει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4014/ Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), όπως ισχύουν. 12

13 8. Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. 9. Τα απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών είτε να επαναχρησιμοποιηθούν εντός του εργοταξίου αφού θρυμματιστούν σε σπαστήρα, είτε να διαχειριστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 10. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνήσει για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους επέμβασης. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, λάδια, παλιά ανταλλακτικά κλπ. να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο του έργου και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 11. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου. 12. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ., καθώς και η απόρριψη των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ). 13. Να τηρηθούν αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού κατασκευής. 14. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των οδηγών οχημάτων από τους κινδύνους που δημιουργούνται από την κατασκευή του έργου, συμπεριλαμβανόμενης και της κατάλληλης σήμανσης της θέσης του εργοταξίου. 15. Όσον αφορά στις οριακές τιμές θορύβου και δονήσεων, ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας. Πέραν των γενικά αναφερομένων στην παράγραφο (Γ2) της παρούσας, απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 50 db(a). Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. 16. Να μην πραγματοποιούνται εργασίες σε ώρες κοινής ησυχίας. 17. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. 18. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες - ΙΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την επίβλεψη φύλακα των Εφορειών και σύμφωνα με τις υποδείξεις του (27,28 σχετικά). Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Η συνολική δαπάνη για την διενέργεια της ανασκαφής θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί τη συνέχισή του, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. 19. Η διάταξη των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα (χωροταξική ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη λειτουργία τους, μείωση των αποστάσεων ενδιάμεσης μεταφοράς λυμάτων και ιλύος), την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των μονάδων στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του αναγλύφου της περιοχής επέμβασης. 13

14 Δ3) Φάση Λειτουργίας του έργου 1. Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση περιοχής να είναι χωριστικού τύπου. 2. Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η ομαλή είσοδος των λυμάτων στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης. 3. Το φρεάτιο άφιξης να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη μέγιστη παροχή των λυμάτων και να είναι κλειστό, στεγανό και εύκολα επισκέψιμο. 4. Η ταχύτητα των λυμάτων στους Κ.Α.Α. σε καμία περίπτωση δεν θα προσεγγίζει την ελάχιστη αναγκαία τιμή αυτοκαθαρισμού των αγωγών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή εντός αυτών. 5. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών και των δεξαμενών της εγκατάστασης με χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση καθώς και με διενέργεια δοκιμών στεγανότητας. 6. Να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. 7. Να εξασφαλίζεται η καλή συντήρηση του εξοπλισμού και η καλή λειτουργία της εγκατάστασης, για την αποφυγή προβλημάτων δυσοσμίας. 8. Να γίνεται επαρκής συντήρηση και έλεγχος του δικτύου προσαγωγής ακαθάρτων και του φρεατίου άφιξης της ΕΕΛ. 9. Να γίνεται συχνή και πλήρης απόξεση της λάσπης από τα τοιχώματα των φρεατίων και των δεξαμενών για να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών συνθηκών. 10. Να γίνεται συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και να διατηρείται ο χώρος της εγκατάστασης καθαρός. 11. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ΕΕΛ. 12. Να υπάρχει ο απαραίτητος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αντλίες κλπ.) 13. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα να είναι τοποθετημένα εντός οικίσκου ή ηχητικά άριστα μονωμένα. 14. Να προβλεφθεί εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου. 15. Διαχείριση λάσπης, εσχαρισμάτων και απορριμμάτων αστικού τύπου Η ιλύς που θα προκύπτει από την μονάδα αφυδάτωσης θα μεταφέρεται με οχήματα της ΔΕΥΑ Λάρισας στην υφιστάμενη ΕΕΛ της πόλης της Λάρισας προς περαιτέρω επεξεργασία και αφυδάτωση. Τα εσχαρίσματα, η άμμος και τα λίπη που προκύπτουν από την μονάδα προεπεξεργασίας να συλλέγονται και να μεταφέρονται τακτικά με οχήματα της ΔΕΥΑΛ στο Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας. 16. Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται όπως και μέχρι σήμερα, στον Πηνειό ποταμό, τηρουμένων των ορίων που προσδιορίζονται στις (30) σχετικές Αποφάσεις Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων, μετά την περαιτέρω επεξεργασία που θα υφίστανται στην μονάδα βιομηχανικού νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε νερό πυρόσβεσης και πλύσης. 17. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους του φορέα λειτουργίας του έργου στην αποφυγή ανεξέλεγκτης σύνδεσης οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας της περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να διαθέτει Κανονισμό Σύνδεσης των ενδιαφερόμενων προς σύνδεση παραγωγικών μονάδων πριν την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ή εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, εφόσον το δίκτυο έχει ήδη λειτουργήσει. 14

15 Να υπάρχει συνεχής επαφή του φορέα λειτουργίας του έργου με τις παραγωγικές μονάδες που συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. Η ενδεχόμενη σύνδεση μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δεν διαφέρει αισθητά από το μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων. Σε κάθε περίπτωση για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυμάτων θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 5673/400/1997. Δ4) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου 1. Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να γίνει διαμόρφωση των χώρων επέμβασης. 2. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν διαταραχθεί και να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Να γίνει αξιοποίηση των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και η διαχείριση των αποβλήτων να γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. Δ5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία αυτή τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν, μαζί με τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της οικείας Περιφέρειας. Δ6) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις 1. Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας θα συνεχίσουν να γίνονται οι έλεγχοι που διενεργούνταν και στην υφιστάμενη εγκατάσταση και είναι: - τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι - παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού - επίβλεψη χειρισμών από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό - απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης 2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για: - την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας - την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζομένους - τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού της εγκατάστασης - την τήρηση αρχείου με τις εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας καθώς και πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων - τη συλλογή και διάθεση των εσχαρισμάτων και της λάσπης 15

16 3. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr), στην υποενότητα Υδατικοί Πόροι - Διαχείριση Λυμάτων. Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 431/ Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) και πρέπει να γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους και να ολοκληρώνεται οπωσδήποτε στα τέλη κάθε έτους, ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη και η έγκαιρη αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων εκθέσεων εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στη χώρα μας (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων και της ιλύος). Πέρα των ανωτέρω, που αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφοράς, θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) όσα πρόσθετα στοιχεία καθορίζονται από την Ε.Γ.Υ μέσω άλλων σχετικών Εγκυκλίων. 4. Όλες οι εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων να υποβάλλονται μία φορά το έτος για ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 5. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να υποβάλλει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, έως 25 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (ΕΕΠΑ) του προηγούμενου έτους στην Υπηρεσία μας και στη Δ/νση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον κύριο του έργου. Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΑΕΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι που τίθενται με την παρούσα Απόφαση. 2. Ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/ Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/

17 ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ, με ευθύνη του κυρίου του έργου. 2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 1. Η ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υπόδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενη περιβαλλοντικής νομοθεσίας 3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα οποιασδήποτε ρύπανσης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την παρούσα Απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας Απόφασης, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρ. 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρ. 17 του Ν. 4014/ Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας Απόφασης δύνανται να διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρ. 28, 29, και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/201 και Ν.4042/2012 και ισχύει. 6. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς (εδαφών, υδάτων και οικοσυστημάτων) ή απειλής περιβαλλοντικής ζημιάς, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 148/

18 Η) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012). Κατά της παρούσας Απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ν. 3200/1955 και 2508/1997, καθώς και στην ΚΥΑ 9269/470/2007. Εσωτ. διανομή 1. Φ.6/A 2. Χρον. Αρχείο 3. Φ. Αποφ. Π.Ο. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφερειακό Συμβούλιο Διοικητήριο , ΛΑΡΙΣΑ 2. ΔΕΥΑ Λάρισας Τέρμα Τυχερού 41222, ΛΑΡΙΣΑ (συνημμένο: 1 τεύχος Μ.Π.Ε.) 18

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα