Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/105666/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3)Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Μέλος 4) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας- Μέλοε 7) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 8) Κρεμαστινού Λίτσα Αντιδήμαρχος Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Μπαράκα Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος Μέλος 2)Λύμουρας Παναγιώτης- Μέλος 3)Παναή Ευαγγελία- Μέλος 4)Συκόφυλλος Μιχαήλ- Μέλος Αρ. αποφ. 90 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΩΜ4 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/96102/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Ατταβύρου με το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 9/86868/2012 αίτηση του κ. Κρητικάκη Γεωργίου του Νικολάου με όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, καθώς επίσης το ΑΠ 1412/2012/ έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού σύμφωνα με το οποίο είναι επιτρεπτή στην Κ.Μ Γαιών Κρητηνίας η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής ομόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στον κ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας.

2 Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου. Αρ. αποφ. 91 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-2ΝΠ Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στην κ. ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 3/77528/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Λινδίων με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 3/65513/2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης για χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος με όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσμα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου (νομιμότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) Δεν προσβάλλει τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο γ) Δεν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.Δ. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής ομόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας μουσικής καταστήματος «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ μικρής ισχύος ή μέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή στην ΣΠΑΝΟΥ- ΠΑΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Πέτρου στην Κάλαθο. Αρ. αποφ. 92 / ΑΔΑ: Β4Θ3Ω1Ρ-1Ω8 Περίληψη Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στον κ. ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου στην Κάλαθο. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 3/108581/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Λινδίων με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 3/98291/2012 αίτηση του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος, με όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσμα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου (νομιμότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) Δεν προσβάλλει τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο γ) Δεν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.Δ. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94

3 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Το ΑΠ 7225/2012 έγγραφο της Δνσης Δημόσαιας Υγείας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής ομόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας μουσικής καταστήματος «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ μικρής ισχύος ή μέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή στον ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου στην εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου, επί της Ε/Ο Ρόδου- Λίνδου. Αρ. αποφ. 93 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΝΓΙ Έγκριση της υπ αριθ. 230/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 230/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3 ο : «Ανάκληση χωροθετήσεων στην Μεσαιωνική Πόλη» Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την υπ αρ. 4248/ επιστολή της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με την οποία ενημερώνουν πως δεν έχουν συναινέσει στην χορήγηση άδειας εξασκήσεως πλανόδιο εμπορίου εγκατάσταση μικροπωλητών εντός των ορίων του ιστορικού διατηρητέου οικισμού της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988, πλην της θέσης εξωτερικά της πύλης Ντ Αμπουάζ. Ζητούν να ανακληθούν άμεσα οι άδειες που χορηγήθηκαν εκ παραδρομής στον παραπάνω χώρο. Με βάση την υπ αρ. 19/2012 και την τροποποίηση αυτής 139/2012 αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάκληση των αδειών στα παρακάτω σημεία: Πλατεία Μουσείου Μία ( 1 ) θέση για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρμα) Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) Μια ( 1 ) θέση για κατασκευή χειροποίητων δερμάτινων ειδών Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισηγηθεί την άμεση ανάκληση των αδειών που χορηγήθηκαν εκ παραδρομής στον χώρο του ιστορικού διατηρητέου οικισμού της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και συγκεκριμένα: Πλατεία Μουσείου Μία ( 1 ) θέση για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρμα)

4 Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) Μια ( 1 ) θέση για κατασκευή χειροποίητων δερμάτινων ειδών ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 1230/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την άμεση ανάκληση των χωροθετήσεων και αδειών που χορηγήθηκαν εκ παραδρομής στον χώρο του ιστορικού διατηρητέου οικισμού της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και συγκεκριμένα: Μία ( 1 ) θέση στην Πλατεία Μουσείου για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρμα) Μια ( 1 ) θέση στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) για κατασκευή χειροποίητων δερμάτινων ειδών Αρ. αποφ. 94 / ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ1Ρ-ΩΩΟ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 168 Α /2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/105666/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3)Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Μέλος 4) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας- Μέλοε 7) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 8) Κρεμαστινού Λίτσα Αντιδήμαρχος Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Μπαράκα Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος Μέλος 2)Λύμουρας Παναγιώτης- Μέλος 3)Παναή Ευαγγελία- Μέλος Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 168 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας.

5 ΘΕΜΑ 2Α: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Δημ. Θέμελη, στην πλατεία Νεωρίου, στην πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου (100 χουρμαδιών).» Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού κας Καραγιάννη Δέσποινα για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η κ. Καραγιάννη παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: α)η υπ αριθ. πρωτ. 805/ αίτηση του κ. Bilbili Klajdi β) Η υπ αριθ. πρωτ. 1107/ , αίτηση της εταιρίας «Ρουμπέτη Τσαμπίκα Ρουμπέτης Γεώργιος ΟΕ». γ) Η υπ αριθ. πρωτ. 1127/ , αίτηση της εταιρίας «Τάχερ Γεώργιος & Σωκράτης ΟΕ». Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1. Όσον αφορά το ανωτέρω σχετικό (α) πρόκειται για αίτηση του κ. Bilbili Klajdi ο οποίος διατηρεί καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο) επί της οδού Δημ. Θέμελη, και ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται επί της οδού Δημ. Θέμελη σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος του, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη με την αίτηση τεχνική έκθεση. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 82/2008 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων με θέμα 1) Επαναπροσδιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών καθώς και των συγκοινωνιών και εφαρμογής αυτών. 2) Βελτιωτικές τροποποιητικές ρυθμίσεις στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 3) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφέρεια (Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής αριθμ. 57/2008) σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος η οδός Θέμελη. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, συμφωνεί στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εφόσον δεν παρεμποδίζεται ούτε η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά ούτε και διέλευση των πεζών, και με την προϋπόθεση να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα της η ξύλινη κατασκευή που βρίσκεται μέσα στον κοινόχρηστο χώρο. Ο συγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος θα έχει διάσταση 1,50 επί την πρόσοψη του καταστήματος. 2. Όσον αφορά το σχετικό (β)) πρόκειται για αίτηση της Ρουμπέτη Τσαμπίκα Ρουμπέτης Γεώργιος ΟΕ, μισθώτριας του δημοτικού καταστήματος αριθ Πλ. Νεωρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Καφετέρια Αναψυκτήριο, με την οποία αιτείται την κατάληψη επιπλέον κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο. Σε σχέση με τα αιτούμενα, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ήδη εγκεκριμένος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος στο εν λόγω κατάστημα σύμφωνα με την υπ αριθ. 450/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με συνολική επιφάνεια 112,56 τ.μ. και διαστάσεις που φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα. Ο επιπλέον αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, έχει συνολικό εμβαδόν 52 τ.μ σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. 3. Με την παραπάνω σχετική αίτησή της η εταιρεία "ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε." που διατηρεί καφετέρια επί της Πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου 14, με την επωνυμία "Finn Café", ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων απέναντι από το προαναφερόμενο κατάστημα.

6 Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται εντός της Πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, έχει διαστάσεις 3,00μ. x 12,40μ. και εμβαδό 37,20 τ.μ., σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. Σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας στο χώρο αυτό προτίθενται να τοποθετήσουν 3 λευκές ομπρέλες και 9 τραπέζια εκ των οποίων τα 6 θα είναι 4 καθισμάτων και τα 3 των 2 καθισμάτων, αναφέροντας επιπλέον ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι καλαίσθητος και σε αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Για το ιστορικό της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας της πόλεως Ρόδου, είχε εξετάσει για πρώτη φορά στην από συνεδρίασή της παρόμοιο αίτημα της εταιρείας ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.", και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μη δοθεί ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος. Με την αρ. αποφ. 110/ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία διαβιβάστηκε η απόφαση του Συμβουλίου Της Δημοτικής Κοινότητας της πόλεως Ρόδου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μη δοθεί ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος και παρέπεμψε το θέμα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Δ/νση Πολεοδομίας προκειμένου να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για έγκριση της μελέτης ανάπλασης της πλατείας Χαρίτου. Η υπηρεσία, θεωρεί ότι η κρίση μας επί του θέματος θα πρέπει να είναι γενική, καλύπτοντας και παρόμοια αιτήματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν στο μέλλον από άλλους καταστηματάρχες της πλατείας αυτής. Για το λόγο αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δρόμος γύρω από την Πλατεία Χαρίτου (100 Χουρμαδιές) αποτελεί έναν εξαιρετικά πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου με πυκνή κυκλοφορία αυτοκινήτων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να γίνει και κυκλοφοριακή μελέτη. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Αρ. αποφ. 95 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-7ΙΧ Έγκριση της υπ αριθ. 281 Α /2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3α: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Αμαράντου. Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: α) Η υπ αριθ. πρωτ. 1226/ , αίτηση της κας Μανουσάκη Ευτυχίας Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1. Όσον αφορά το σχετικό (α) πρόκειται για αίτηση της κας Μανουσάκη Ευτυχίας η οποία διατηρεί κατάστημα Παντοπωλείο Οπωρολαχανοπωλείο στο αριθμό 49 επί του

7 πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Αμαράντου και ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για να εκθέσει οπωρολαχανικά προϊόντα. Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται επί της Αμαράντου σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, και έχει διαστάσεις 1,00 μ. x 6,00μ., εμβαδόν 6,00 τ.μ, σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, συμφωνεί στην κατάληψη του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου για να εκθέσει οπωρολαχανικά προϊόντα εφόσον δεν παρεμποδίζεται ούτε η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά ούτε και διέλευση των πεζών. Σε περίπτωση που απαιτείται η διέλευση μεγάλων οχημάτων του Δήμου που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του πεζόδρομου (καθαριότητα) καθώς και η μεταφορά σχολικών υλικών για την λειτουργία του σχολείου, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει και να μην παρεμποδίσει τη διέλευση των οχημάτων αυτών. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Αμαράντου, ψήφισαν: ΥΠΕΡ: Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, Μπελιγράδης Γιώργος, Χατζηχριστοδούλου Κωνσταντίνος. ΚΑΤΑ: Τρίππης Νικόλαος, Μαρίνου Ιωάννα, Φιλιππάκη Ρία, Μηνάς Ιωάννης, Φώκιαλη Ισμήνη. ΠΑΡΩΝ: Ευστρατίου Χρήστος, Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, Κλούβας Ιωάννης. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν 6 σύμφωνες γνώμες το θέμα απορρίπτεται. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος της κ. Μανουσάκη Ευτυχίας για τον λόγους που αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 96 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΖΜ6 Έγκριση της υπ αριθ. 281β/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3β: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Ορφανίδου. Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω:

8 Σχετικό.: β) Η υπ αριθ. πρωτ. 1194/ , αίτηση του κ. Χατζηγεωργίου Αγαπητού Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1. Όσον αφορά το σχετικό (β) πρόκειται για αίτηση του κ. Χατζηγεωργίου Αγαπητού που διατηρεί κατάστημα με χρήση καφετερίας στον αριθμό 30 πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Ορφανίδου (όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες), με την οποία ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά την τουριστική περίοδο και τις ώρες 20:00-03:00, επιφάνειας 16,20 τ.μ. (1,80 μ. x 9,00 μ.) σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, όπως σημειώνεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 1) βάσει της υπ αριθ. 261/1999 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 200/2004, καθορίστηκαν τμήματα κοινόχρηστων χώρων προς ενοικίαση στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ορφανίδου μόνο σε εσοχές της οδού, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα (ΚΛ 1:500), 2) η ενδεχόμενη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε προσόψεις καταστημάτων που δεν βρίσκονται σε εσοχές της οδού θα επιφέρει ανάλογα αιτήματα και από άλλα καταστήματα της οδού με παρεμφερείς χρήσεις, και 3) ο ισχύων κανονισμός (που επιτρέπει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο στις εσοχές της οδού), διασφαλίζει την άνετη διέλευση των πεζών, καθώς και την ανεμπόδιστη πρόσβαση οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και οχημάτων για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λ.π.), η Υπηρεσίας μας δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά, στην παραχώρηση του αιτούμενου χώρου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Παρών ψήφισαν ο Κος Ευστρατίου Χρήστος και Κος Ταχλιαμπούρης Μιχάλης. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος κ. Χατζηγεωργίου Αγαπητού για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ορφανίδου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 97 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΒΜΟ Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281γ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. ΘΕΜΑ 3γ: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Ι. Δραγούμη.

9 Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: γ. Η υπ αριθ. πρωτ. 1189/ , αίτηση των Μ. Πανόγλου και Σ. Χρυσοχού Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Όσον αφορά το σχετικό (γ) πρόκειται για αίτηση των Μ. Πανόγλου και Σ. Χρυσοχού ιδιοκτητών της επιχείρησης Playcafe που βρίσκεται στην οδό Ι. Δραγούμη και Ν. Μανδηλαρά γωνία, έναντι του πάρκου της πλατείας Καλλιγά, και ζητείται κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Καλλιγά, σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα εμβαδού 18,00τ.μ. Σύμφωνα με την υπ αριθμό 145/ απόφαση της Δημοτική Κοινότητας Ρόδου, παραχωρήθηκε τμήμα της πλατείας Καλλιγά στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης Playcafe, για την επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών που παρουσιάζονται, καθώς επίσης και την καθημερινή καθαριότητα και φροντίδα των υποδομών και των φυτεύσεων του πάρκου, αποκλειστικά με δική τους επιβάρυνση. Παράλληλα τους επιτρέπει να τοποθετήσουν υπαίθριο σκάκι για την ψυχαγωγία των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής, όπου τους υποδειχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα στην περιοχή. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εγκυμονούσε εξαιρετικούς κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος λόγω της συχνής μετακίνησης υπαλλήλων και πελατών που θα υπήρχε κάθετα της οδού από το κατάστημα προς τον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο και αντιστρόφως καθώς δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη και ότι η χρήση του χώρου αυτού για τέτοιο σκοπό κρίνεται άστοχη με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Ι. Δραγούμη και Ν.Μανδηλαρά γωνία, έναντι του πάρκου της πλατείας Καλλιγά, ψήφισαν: ΥΠΕΡ: Χατζηχριστοδούλου Κωνσταντίνος, Ευστρατίου Χρήστος, Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, Μηνάς Ιωάννης, ΚΑΤΑ: Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, Μαρίνου Ιωάννα, Μπελιγράδης Γιώργος. ΠΑΡΩΝ: Τρίππης Νικόλαος, Φιλιππάκη Ρία, Κλούβας Ιωάννης. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν 6 σύμφωνες γνώμες το θέμα απορρίπτεται. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281γ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη της αίτησης των Μ. Πανόγλου και Σ. Χρυσοχού ιδιοκτητών της επιχείρησης Playcafe που βρίσκεται στην οδό Ι. Δραγούμη και Ν. Μανδηλαρά γωνία, έναντι του πάρκου της πλατείας Καλλιγά, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Καλλιγά, εμβαδού 18,00τ.μ., για το λόγο που αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 98 / ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΖΔΛ

10 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 281δ/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281δ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3δ: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Αλ. Παπάγου. Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: δ. Η υπ αριθ. πρωτ. 1908/ ΔΠΣ (2/143602/ έγγραφο του τμήματος Προσόδων του Δήμου Ρόδου), αίτηση του Παπαδόπουλου Μιχαήλ Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 2. Όσον αφορά το σχετικό (δ) πρόκειται για αίτηση του Μ. Παπαδόπουλου ιδιοκτήτη του Εμπορικού Καταστήματος Burda που βρίσκεται στην οδό Αλ. Παπάγου και γωνία Καρπάθου, και ζητείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση μεταλλικής περιστρεφόμενης κατασκευής διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ2,00μ επί της Αλ. Παπάγου, σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. Αν και για πρώτη φορά ζητείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αλ. Παπάγου, θεωρούμε ότι η κρίση μας επί του θέματος θα πρέπει να είναι γενική, καλύπτοντας και παρόμοια αιτήματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν στο μέλλον από άλλους καταστηματάρχες της οδού αυτής. Για το λόγο αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδός Αλ. Παπάγου αποτελεί έναν εξαιρετικά πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου με πυκνή κυκλοφορία πεζών ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα και φωτισμός κατά μήκος του πεζοδρομίου (πλάτους 1,90 μ.), η Υπηρεσία δε συμφωνεί με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, γιατί είναι προφανές ότι η τοποθέτηση μεταλλικής περιστρεφόμενης κατασκευής θα δυσχεράνει την κίνηση των πεζών. Παράλληλα επί της οδού Καρπάθου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (αριθ. 261/1999 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) οι καθορισμένες θέσεις προς ενοικίαση στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου διατίθενται μόνο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη της μειοψηφίας Κοι Ευστρατίου Χρήστος, Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, Μηνάς Ιωάννης και Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί Ομόφωνα αρνητικά στην παραχώρηση του αιτούμενου χώρου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. ομόφωνα

11 ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281δ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος του κ. Παπαδόπουλου Μιχαήλ ιδιοκτήτη του Εμπορικού Καταστήματος Burda που βρίσκεται στην οδό Αλ. Παπάγου και γωνία Καρπάθου, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς τοποθέτηση μεταλλικής περιστρεφόμενης κατασκευής διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ2,00μ επί της Αλ. Παπάγου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 99 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΖΞΞ Έγκριση της υπ αριθ. 282 α /2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 282 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 4Α: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Μαλούτση Ιωάννη & ΣΙΑ, με αρ. πρωτ. 2/48029/ για παραχώρηση κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά για 13,7τμ. (σχεδ.1) 2.Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Γ. Τριανταφύλλου & ΣΙΑ με αρ. πρωτ. 2/93150/8-8-12, για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα 100 της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά για 4,3 τ.μ. (σχεδ. 2) 3.Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Αναστάση Αναστάσιου & Δέσποινας ΟΕ με αρ. πρωτ. 2/93665/9-8-12, για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα 97 της Ν. Αγοράς (έχει δοθεί στα συνεχόμενα 98 και 99), εισηγούμαστε θετικά για 2,60 τ.μ. (σχεδ. 3) 4.Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2/71580/ αίτησης της κας Ευθυμίας Κωνστάντζου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας ΙV-711 στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, η υπηρεσία γνωμοδοτεί ότι όταν ολοκληρωθεί από όλα τα συναρμόδια όργανα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, ο κ.χ. που θα δικαιούται θα είναι 9,8τμ. (σχεδ. 4) 5. Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2/82282/ αίτησης του κ. Γραμμενάκη Στέφανου για επιβεβαίωση της άδειας και καταχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στον χάρτη κ.χ., στο κατάστημά του στην οδό Ευριπίδου 4θ, εισηγούμαστε θετικά γιατί από το έτος 2006 έως και το έτος 2011 (σύμφωνα και με τα συνημμένα της αιτήσεώς του) η Υπηρεσία μας παραχωρούσε στο συγκεκριμένο κατάστημα άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου. Εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε στον φετινό χάρτη κ.χ. και η καταχώρηση του φαίνεται στο σχεδ. 5 Ο αντιπρόεδρος και το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης

12 Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Μαλούτση Ιωάννη & ΣΙΑ, για παραχώρηση 13,7τμ κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 της Ν. Αγοράς. 2.Ευθυμία Κωνστάντζου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 9,8τμ έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας ΙV-711 στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, αφού ολοκληρωθεί από όλα τα συναρμόδια όργανα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 3.Γραμμενάκη Στέφανου για επιβεβαίωση της άδειας και καταχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στον χάρτη κ.χ., στο κατάστημά του στην οδό Ευριπίδου 4θ. Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης των παρακάτω αιτήσεων: 1.Γ. Τριανταφύλλου & ΣΙΑ με αρ. πρωτ. 2/93150/8-8-12, για επανεξέταση 2.Αναστάση Αναστάσιου & Δέσποινας ΟΕ με αρ. πρωτ. 2/93665/9-8-12, για επανυποβολή του θέματος λόγω λάθους στην εισήγηση της Υπηρεσίας ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 282 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) Την έγκριση των αιτημάτων για τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Μαλούτση Ιωάννη & ΣΙΑ, για παραχώρηση 13,7τμ κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 της Ν. Αγοράς. 2.Ευθυμία Κωνστάντζου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 9,8τμ έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας ΙV-711 στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, αφού ολοκληρωθεί από όλα τα συναρμόδια όργανα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 3.Γραμμενάκη Στέφανου για επιβεβαίωση της άδειας και καταχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στον χάρτη κ.χ., στο κατάστημά του στην οδό Ευριπίδου 4θ. Β) Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης των παρακάτω αιτήσεων: 1.Γ. Τριανταφύλλου & ΣΙΑ με αρ. πρωτ. 2/93150/8-8-12, για επανεξέταση 2.Αναστάση Αναστάσιου & Δέσποινας ΟΕ με αρ. πρωτ. 2/93665/9-8-12, για επανυποβολή του θέματος λόγω λάθους στην εισήγηση της Υπηρεσίας. Αρ. αποφ. 100 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΑΕ0 Έγκριση της υπ αριθ. 282β/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 282β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 4Β: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων καταστημάτων στην οδό Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη».

13 Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Εισηγούμαστε την τροποποίηση των κ.χ. των καταστημάτων 5,7,9,11,13,15 επί της οδού Ορφέως, ως προς το σχήμα και ως προς το εμβαδόν τους, διότι μετά την οριστική διαμόρφωση του οδοστρώματος της οδού οι κοινόχρηστοι χώροι των παραπάνω καταστημάτων οριοθετήθηκαν με βάση το σχεδ. 1 Αναλυτικά οι κοινόχρηστοι χώροι διαμορφώνονται ως εξής: Στο κατάστημα με αρ. 5 από 39,2τμ σε 50,5τμ. Στο κατάστημα με αρ. 7 από 17,5τμ σε 21,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 9 από 8,5τμ σε 12,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 11 από 6,0 σε 14,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ από 15,05 σε 25,0τμ. Όλα τα παραπάνω αποτυπωνονται στα σχεδ.1 και 2 Ο αντιπρόεδρος και το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων των καταστημάτων 5,7,9,11,13,15 επι της οδού Ορφέως, ως προς το σχήμα και ως προς το εμβαδόν τους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Στο κατάστημα με αρ. 5 από 39,2τμ σε 50,5τμ. Στο κατάστημα με αρ. 7 από 17,5τμ σε 21,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 9 από 8,5τμ σε 12,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 11 από 6,0 σε 14,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ από 15,05 σε 25,0τμ. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 282β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων των καταστημάτων 5,7,9,11,13,15 επι της οδού Ορφέως, ως προς το σχήμα και ως προς το εμβαδόν τους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: Στο κατάστημα με αρ. 5 από 39,2τμ σε 50,5τμ. Στο κατάστημα με αρ. 7 από 17,5τμ σε 21,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 9 από 8,5τμ σε 12,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 11 από 6,0 τμ σε 14,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ από 15,05 σε 25,0τμ. Αρ. αποφ. 101 / ΑΔΑ: Β434Ω1Ρ-8ΒΧ Περίληψη

14 Έγκριση της υπ αριθ. 283/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. (Αναβολή λήψης απόφασης) Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 283/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, με την οποία αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Χαριλάου Τρικούπη και με κατεύθυνση από την οδό Αγγ. Σικελιανού (είσοδο) προς την οδό Τριανταφυλλίδη (έξοδο), και πρότεινε μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας την αναβολή λήψης απόφασης και την παραπομπή του θέματος στην Δνση Τεχνικών Έργων για να μελετήσει εκ νέου το θέμα και να εισηγηθεί σχετικά στο Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. ομόφωνα ομόφωνα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης και παραπέμπει το θέμα στην Δνση Τεχνικών Έργων για να μελετήσει εκ νέου το θέμα και να εισηγηθεί σχετικά στο Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. Αρ. αποφ. 102 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΝΥ1 Έγκριση της υπ αριθ. 287/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 287/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ1: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Η Ελληνική πολιτεία, στο τέλος της δεκαετίας του 50, εκτιμώντας τη σημασία της Μεσαιωνικής Πόλης την κήρυξε ιστορικό μνημειακό οικιστικό συγκρότημα. Αργότερα το 1988, κηρύχθηκε παγκόσμιο μνημείο από την UNESCO. Από εκεί και ύστερα άρχισαν τα προβλήματα. Από τη μια η αγωνία των Αρχαιολόγων και του Γραφείου Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ροδίων (προγραμματική σύμβαση Δ. Ροδίων ΥΠΠΟ ΤΑΠΑ) να διασώσουν τη μορφή της και τις μνήμες, από την άλλη η αλλοίωση που αναπόφευκτα φέρνει ο εκσυγχρονισμός και η ανοργάνωτη τουριστική εκμετάλλευση. Ένα από τα παραδείγματα αυτά είναι και η πλατεία Ιπποκράτους. Στη Μεσαιωνική Πόλη, στο πλαίσιο ενός ρυθμιστικού σχεδίου (Piano Regolatore) οι Ιταλοί αναμόρφωσαν την πλατεία Ιπποκράτους και άνοιξαν ένα νέο δρόμο που διασχίζει την πόλη στη περιοχή της Εβραϊκής συνοικίας, στο πλαίσιο της διευθέτησης του οδικού δικτύου της Μεσαιωνικής Πόλης για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων απαιτήσεων. Το εμπόριο εκείνη την εποχή επεκτείνεται από την πλατεία Ιπποκράτους και φθάνει έως το τέλος της οδού Σωκράτους. Αργότερα στη Βόρεια πλευρά της πλατείας Ιπποκράτους οι χρήσεις διαφοροποιήθηκαν και από εμπορική χρήση έγιναν εστιατόρια ζαχαροπλαστεία (υγειονομικού ενδιαφέροντος).

15 Το 1997 ο Δήμος Ροδίων Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Δ. Ροδίων ΥΠΠΟ ΤΑΠΑ συνέταξε τη μελέτη οδοστρωμάτων της πλατείας Μουσείου και πλατείας Ιπποκράτους στο πλαίσιο των υπογείων δικτύων της Μεσαιωνικής Πόλης. Σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου με αρ. αποφ. 1/ προβλέπονταν τα ακόλουθα: Το υπερυψωμένο επίπεδο μπροστά από τη στοά στη Νότια πλευρά της πλατείας να κατασκευασθεί με ύψος 15cm από τη στάθμη της πλατείας με σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων των αναψυκτηρίων. Σημειώνεται ότι η παρέμβαση αυτή μείωσε την παραβατικότητα όσο η χρήση των χώρων ήταν για τη λειτουργία καφετεριών και ζαχαροπλαστείων. Όμως με τη μετατροπή τους από καφετέριες σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης - bar, εκδηλώθηκε νέα παραβατικότητα όσον αφορά την αυθαίρετη και εκτεταμένη χρήση των κοινόχρηστων χώρων σε αντίθεση με τη νόμιμη παραχώρησή τους. Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης, ξεκίνησε τη σύνταξη νέας μελέτης διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων συνολικά στην πλατεία Ιπποκράτους, σε συνεργασία με την 4 η ΕΒΑ η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση για την χωροθέτηση της πιο σημαντικής ιστορικής πλατείας της Μεσαιωνικής Πόλης. Για την πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε απόσπασμα του κανονισμού λειτουργίας των χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης: Οι κοινόχρηστοι χώροι στη Μεσαιωνική Πόλη χορηγούνται σύμφωνα τον Ν. 1828/89 σε καθορισμένα σημεία αναλόγως και των χρήσεων γης όπου ευρίσκονται. Ο ακριβής καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων καταγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο χάρτη σε κλίμακα 1:500. Για το συγκεκριμένο κατάστημα της επιχείρησης σας, που βρίσκεται στην πλατεία Ιπποκράτους, η χρήση του ως τουριστικό, προέβλεπε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 0,70εκ. επί την πρόσοψη του καταστήματος 2.90εκ. Μετά την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης προς τη Δημοτική κοινότητα Ρόδου αποφασίστηκε με την υπ αριθμ. 10/ η αναβολή της απόφασης για το αίτημά σας. Επίσης και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε με την με αρ. 4/ απόφασή της την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης του ιδίου θέματος. Μετά τα ανωτέρω η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης επανεξέτασε το νέο αίτημα της «ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» που αφορά τη νέα χρήση κοινόχρηστου χώρου κάτω από τις καμάρες, όχι μόνο «τουριστική» και προτείνει να μειωθεί η παραβατικότητα εντός της πλατείας που είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων εισηγείται θετικά για 8,90τ.μ. κάτω από τη στοά (καμάρα). Ο χώρος αυτός θα δοθεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική γνωμοδότηση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τη μελέτη των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους. Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει η πρότασή της στην καλύτερη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης, ευελπιστεί μέχρι τέλος του χρόνου με την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης να έχει νέους κανόνες που να εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των μνημείων λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δραστηριότητες εμπορικών επιχειρήσεων, την ισονομία απέναντι στους συμπολίτες μας και τη διενέργεια τακτών ελεγκτικών μηχανισμών. Το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Κατά πλειοψηφία θετικά, να εισηγηθεί την χρήση κοινόχρηστου χώρου κάτω από τη στοά (καμάρα) έμπροσθεν του καταστήματός της ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα στην εισήγηση της υπηρεσίας (ΑΒΓΔ 2,7μ. Χ 3μ.= 8,10μ). Ο χώρος αυτός θα δοθεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική γνωμοδότηση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τη μελέτη των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους. Κατά ψήφισε η Κα Μαρίνου Παρών ψήφισαν οι Κοι Τρίππης και Μπελιγράδης.

16 ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 287/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του αιτήματος της «ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» για νέα χρήση κοινόχρηστου χώρου κάτω από τη στοά (καμάρα) έμπροσθεν του καταστήματός της ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ, στην πλατ. Ιπποκράτους σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα στην εισήγηση της υπηρεσίας (ΑΒΓΔ 2,7μ. Χ 3μ.= 8,10μ), επιφέροντας την ανάλογη τροποποίηση στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης Ο χώρος αυτός θα δοθεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική γνωμοδότηση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τη μελέτη των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους. Αρ. αποφ. 103 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΙΝΨ Έγκριση της υπ αριθ. 288/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 288/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ2: «Μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου στην περιοχή Κάτω Ηλιούπολη». Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Υποδομής, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Μετά το παραπάνω σχετικό αίτημα των κατοίκων και πρότασης της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου καθώς και αυτοψίας που η Υπηρεσία μας διενήργησε συμφωνεί με τους κατοίκους και την Δημοτική Κοινότητα Ρόδου και Εισηγείται 1) την μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου με κατεύθυνση από Ευγενίου Ντελακρούα προς πάρκο (ισχύει η Μονοδρόμηση με την ίδια κατεύθυνση από το ύψος της Ν.Πολίτη προς το Πάρκο) και 2) την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από το ύψος του Πάρκου μέχρι την Ευγενίου Ντελακρουά 3) την μονοδρόμηση της οδού Ευγενίου Ντελακρουά με κατεύθυνση από την Παπαρρηγοπούλου προς την Χρ.Καρούζου. Το μέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας και τa μέλη της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, Κλούβας Γιάννης και Μηνάς Γιάννης, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά να εισηγηθεί 1) την μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου με κατεύθυνση από Ευγενίου Ντελακρούα προς πάρκο (ισχύει η Μονοδρόμηση με την ίδια κατεύθυνση από το ύψος της Ν.Πολίτη προς το Πάρκο) και 2) την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από το ύψος του Πάρκου μέχρι την Ευγενίου Ντελακρουά 3) την μονοδρόμηση της οδού Ευγενίου Ντελακρουά με κατεύθυνση από την Παπαρρηγοπούλου προς την Χρ.Καρούζου.

17 ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 288/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) Την μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου με κατεύθυνση από Ευγενίου Ντελακρούα προς πάρκο (ισχύει η Μονοδρόμηση με την ίδια κατεύθυνση από το ύψος της Ν.Πολίτη προς το Πάρκο) και Β) Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από το ύψος του Πάρκου μέχρι την Ευγενίου Ντελακρουά Γ) Ττην μονοδρόμηση της οδού Ευγενίου Ντελακρουά με κατεύθυνση από την Παπαρρηγοπούλου προς την Χρ.Καρούζου. Αρ. αποφ. 104 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-Ξ2Σ Έγκριση της υπ αριθ. 289/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 289/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ3: «Κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στην οδό Αμερικής 11-13». Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Υποδομής, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Μετά το παραπάνω σχετικό και αυτοψίας που διενήργησε η Υπηρεσία μας στην Οδό Αμερικής στο τμήμα της οδού από την Γρ. Λαμπράκη έως την Εθν.Μακαρίου στα πεζοδρόμια της οδού δεξιά και αριστερά σταθμεύουν μηχανάκια προκαλώντας προβλήματα στους πεζούς και καταστηματάρχες που διαμαρτυρήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Ρόδου. Στο τμήμα της οδού Αμερικής από την 25ης Μαρτίου έωτ; την Γρ. Λαμπράκη σήμερα ισχύει η Τοπική Κανονιστική του δημοτικού συμβουλίου 82/08 που ορίζει ότι είναι χώρος στάθμευσης Μότο. Μετά λοιπόν από τα παραπάνω η Υπηρεσία μας κάνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων και:. Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 1)την κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης από την ελεγχόμενη στάθμευση και 2) την δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης μόνο για Μότο στην δεξιά. πλευρά του δρόμου και στο της οδού Αμερικής δίπλα από το Φαρμακείο. Το μέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας και τa μέλη της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, Κλούβας Γιάννης και Μηνάς Γιάννης, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά να εισηγηθεί 1)την κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης από την ελεγχόμενη στάθμευση και

18 2)την δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης μόνο για Μότο στην δεξιά. πλευρά του δρόμου και στο της οδού Αμερικής δίπλα από το Φαρμακείο. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 283/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 1)την κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης από την ελεγχόμενη στάθμευση και 2)την δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης μόνο για Μότο στην δεξιά. πλευρά του δρόμου και στο της οδού Αμερικής δίπλα από το Φαρμακείο. Αρ. αποφ. 105 / ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ1Ρ-Ψ23 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 290/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 290/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ4: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε σχετικά με την αίτηση της Δεμέναγας Ε. ΟΕ με την οποία ζητά την επανεξέταση του αιτήματός της για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, επί του πεζοδρομίου στην οδό Αυστραλίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κατά μήκος της πρόσοψης του καταστήματος και πλάτος 1,30μ. Το μέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας και τα μέλη της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, Κλούβας Γιάννης και Μηνάς Γιάννης, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί αρνητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου στην οδό Αυστραλίας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μειοψήφησαν οι Κοι Ευθυμιάδης, Ευστρατίου και Ταχλιαμπούρης. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡ. Κε Πρόεδρε προτείνω την επανεξέταση του θέματος από το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, διότι βλέπω ότι ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και αν δεν υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση διάβαση των πεζών, αντί να κλείνουμε τα μάτια, να δημιουργούμε τη δυνατότητα είσπραξης εσόδων από κοινόχρηστο χώρο, αν μπορούμε να τον δώσουμε, να τον δώσουμε αφού απ ότι βλέπω περνώντας από εκεί οι πεζοί συνήθως, αν όχι πάντα, περνούν από το απέναντι πεζοδρόμιο που είναι η θάλασσα. Επομένως αν δεν υπάρχει θέμα με την ασφάλεια των πεζών, είναι άσχημο να μην χορηγούμε στον επιχειρηματία ένα χώρο που ήδη τον χρησιμοποιηθεί, αφού θα είναι και προς όφελος του Δήμου με την είσπραξη των τελών. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧ.(Πρόεδρος): Κατά την συζήτηση του θέματος από την Δημ. Κοινότητα να υπάρχει και η εισήγηση της Υπηρεσίας.

19 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. (Αντιπρόεδρος): Ως κανονιστική, η απόφαση θα πάει στο Δημ. Συμβούλιο για την έγκριση και θα συζητηθεί εκ νέου. Συνεπώς ψηφίζουμε παρόντες μιας και υπήρχε διχογνωμία και δεν έχουμε προσωπική άποψη για το θέμα. ομόφωνα κατά πλειοψηφία Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο την επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και την τοποθέτηση του κ. Καρίκη για την δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον επιχειρηματία, με την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα ασφαλείας στην πρόσβαση και την διέλευση των πεζών. (Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δήλωσαν παρόντες). Αρ. αποφ. 106 / ΑΔΑ: Β4Θ3Ω1Ρ-ΘΟΗ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε. Η/Δ 11 ο : «Επισκευή και επανατοποθέτηση του ορειχάλκινου έργου, του Κωνσταντίνου Νεοφύτου, με την αλληγορική σημασία «Ίμια». Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο και διαβάζει την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργω Δόμησης και Πληροφορικής Κου Μανώλη Σαββή: Σας διαβιβάζουμε την αίτηση του κ. Κ. Νεοφύτου, Γλύπτη & Κεραμίστα για την επισκευή και επανατοποθέτηση του γλυπτού του με την αλληγορική σημασία «Ίμια», προς τιμή των 3 αξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού που έπεσαν στα Ίμια. Το έργο είχε τοποθετηθεί το 2000, σε βράχο κοντά στη θάλασσα, στη περιοχή Κάτω Πέτρες, όμως είχε αφαιρεθεί (κλαπεί) και επανατοποθετήθηκε το 2010 με αποτέλεσμα να καταστραφεί από κάποιους το Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επισκευή του και η τοποθέτηση του ξανά σε μέρος όμως πιο κεντρικό, ούτως ώστε να έχει μία κάλυψη για τυχόν εκ νέου βανδαλισμούς σε βάρος του. Για τους λόγους αυτούς: Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Στο Τοπικό Συμβούλιο Ρόδου, 1)Την έγκριση για το κόστος επισκευής και μεταφορών προς και από την Αθήνα του έργου (περίπου 780,00 ). 2)Την τοποθέτηση του στο μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη πλατεία Νεωρίων μεταξύ του Yachting Café και του φυλακίου του Λιμεναρχείου. 3) Την τοποθέτηση και τη στήριξη στο νέο βράχο θα επιμεληθεί προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου με τη βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου. Το μέλος της πλειοψηφίας Κος Κούντρας Ηλίας απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης

20 ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισηγηθεί την έγκριση: 1. Του κόστους επισκευής και μεταφορών προς και από την Αθήνα του έργου (περίπου 780,00 )το οποίο θα καλυφθεί από το Δήμο Ρόδου. 2. Την τοποθέτηση του στο μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη πλατεία Νεωρίων μεταξύ του Yachting Café και του φυλακίου του Λιμεναρχείου. 3. Την τοποθέτηση και τη στήριξη στο νέο βράχο θα επιμεληθεί προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου με τη βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου. ομόφωνα 1)Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 2)Εγκρίνει την υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση: Α) Του κόστους επισκευής και μεταφορών προς και από την Αθήνα του έργου (περίπου 780,00 )το οποίο θα καλυφθεί από το Δήμο Ρόδου. Β) Την τοποθέτηση του στο μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη πλατεία Νεωρίων μεταξύ του Yachting Café και του φυλακίου του Λιμεναρχείου. Γ) Την τοποθέτηση και τη στήριξη στο νέο βράχο θα επιμεληθεί προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου με τη βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου. Αρ. αποφ. 107 / ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΒΔΦ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 34/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 34/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με την οποία προτείνεται η αναστολή των οικοδομικών αδειών σε κτηματολογικές μερίδες στις οποίες σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Κρεμαστής προβλέπονται να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Δημ. Κοινότητα Κρεμαστής η οποία έχει ως κάτωθι: Θέμα: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στους προτεινόμενους Κ.Χ. στην προς ανάρτηση Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Κρεμαστής Σχετ.: Η υπ αριθμό 38 / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983, ΦΕΚ 33/Α/4-3-83, άρθρο 4, «Αναστολή οικοδομικών εργασιών» και τις Εγκ. 41/97, Εγκ. 42/ Τις διατάξεις του Ν.2242/1994, ΦΕΚ 162/Α/1994, άρθρο 6, παρ.3 «Πολεοδόμηση περιοχών β κατοικίας σε ΖΟΕ, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 άρθρο 42, παρ.12 «Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών & παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ)» 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. Την από η τροποποιητική σύμβαση εκπονήσεως της μελέτης του έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» 6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 38/ , με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της 2ης τροποποιητικής σύμβασης της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής.

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης 5. Νεκτάριος Κλουβάτος 2. Σταύρος Γαγάνης 3. Παγώνα Βερνάδου 4.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης 5. Νεκτάριος Κλουβάτος 2. Σταύρος Γαγάνης 3. Παγώνα Βερνάδου 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2016 Πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 12/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 μ.μ στο Κοινοτικό κατάστημα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ. Πρωτ. : 14212/14.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 29-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9/8/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/ Αριθ. Απόφασης: 570 /2016

Της από 9/8/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/ Αριθ. Απόφασης: 570 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9/8/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/9-8-2016 Αριθ. Απόφασης: 570 /2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ http://www.trikalacity.gr/files/dimotiki_koinotita/praktiko_no5_ 2012.pdf ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:365/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:818/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 6-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11566 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21548/7-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 30 Μαΐου 2016, ημέρα Δεύτερα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 4η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 48/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 48/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 48/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23/3/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 4/ Αριθ. Απόφασης: 142/2016

Της από 23/3/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 4/ Αριθ. Απόφασης: 142/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23/3/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/23-3-2016 Αριθ. Απόφασης: 142/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9/8/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/ Αριθ. Απόφασης: 566 /2016

Της από 9/8/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 9/ Αριθ. Απόφασης: 566 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9/8/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/9-8-2016 Αριθ. Απόφασης: 566 /2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/22-01-2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1ης/20-01-2015 συνεδριάσεως της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/ 05-12-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 26/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα