Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/105666/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3)Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Μέλος 4) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας- Μέλοε 7) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 8) Κρεμαστινού Λίτσα Αντιδήμαρχος Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Μπαράκα Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος Μέλος 2)Λύμουρας Παναγιώτης- Μέλος 3)Παναή Ευαγγελία- Μέλος 4)Συκόφυλλος Μιχαήλ- Μέλος Αρ. αποφ. 90 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΩΜ4 Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/96102/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Ατταβύρου με το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 9/86868/2012 αίτηση του κ. Κρητικάκη Γεωργίου του Νικολάου με όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, καθώς επίσης το ΑΠ 1412/2012/ έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού σύμφωνα με το οποίο είναι επιτρεπτή στην Κ.Μ Γαιών Κρητηνίας η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής ομόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στον κ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας.

2 Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου. Αρ. αποφ. 91 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-2ΝΠ Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στην κ. ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 3/77528/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Λινδίων με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 3/65513/2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης για χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος με όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσμα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου (νομιμότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) Δεν προσβάλλει τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο γ) Δεν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.Δ. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής ομόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας μουσικής καταστήματος «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ μικρής ισχύος ή μέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή στην ΣΠΑΝΟΥ- ΠΑΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Πέτρου στην Κάλαθο. Αρ. αποφ. 92 / ΑΔΑ: Β4Θ3Ω1Ρ-1Ω8 Περίληψη Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στον κ. ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου στην Κάλαθο. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 3/108581/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Λινδίων με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 3/98291/2012 αίτηση του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος, με όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσμα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου (νομιμότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) Δεν προσβάλλει τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο γ) Δεν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.Δ. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94

3 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Το ΑΠ 7225/2012 έγγραφο της Δνσης Δημόσαιας Υγείας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής ομόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας μουσικής καταστήματος «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ μικρής ισχύος ή μέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή στον ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου στην εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου, επί της Ε/Ο Ρόδου- Λίνδου. Αρ. αποφ. 93 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΝΓΙ Έγκριση της υπ αριθ. 230/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 230/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3 ο : «Ανάκληση χωροθετήσεων στην Μεσαιωνική Πόλη» Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την υπ αρ. 4248/ επιστολή της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με την οποία ενημερώνουν πως δεν έχουν συναινέσει στην χορήγηση άδειας εξασκήσεως πλανόδιο εμπορίου εγκατάσταση μικροπωλητών εντός των ορίων του ιστορικού διατηρητέου οικισμού της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988, πλην της θέσης εξωτερικά της πύλης Ντ Αμπουάζ. Ζητούν να ανακληθούν άμεσα οι άδειες που χορηγήθηκαν εκ παραδρομής στον παραπάνω χώρο. Με βάση την υπ αρ. 19/2012 και την τροποποίηση αυτής 139/2012 αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάκληση των αδειών στα παρακάτω σημεία: Πλατεία Μουσείου Μία ( 1 ) θέση για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρμα) Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) Μια ( 1 ) θέση για κατασκευή χειροποίητων δερμάτινων ειδών Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισηγηθεί την άμεση ανάκληση των αδειών που χορηγήθηκαν εκ παραδρομής στον χώρο του ιστορικού διατηρητέου οικισμού της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και συγκεκριμένα: Πλατεία Μουσείου Μία ( 1 ) θέση για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρμα)

4 Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) Μια ( 1 ) θέση για κατασκευή χειροποίητων δερμάτινων ειδών ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 1230/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την άμεση ανάκληση των χωροθετήσεων και αδειών που χορηγήθηκαν εκ παραδρομής στον χώρο του ιστορικού διατηρητέου οικισμού της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και συγκεκριμένα: Μία ( 1 ) θέση στην Πλατεία Μουσείου για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρμα) Μια ( 1 ) θέση στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) για κατασκευή χειροποίητων δερμάτινων ειδών Αρ. αποφ. 94 / ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ1Ρ-ΩΩΟ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 168 Α /2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/105666/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3)Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Μέλος 4) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας- Μέλοε 7) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος 8) Κρεμαστινού Λίτσα Αντιδήμαρχος Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Μπαράκα Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος Μέλος 2)Λύμουρας Παναγιώτης- Μέλος 3)Παναή Ευαγγελία- Μέλος Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 168 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας.

5 ΘΕΜΑ 2Α: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Δημ. Θέμελη, στην πλατεία Νεωρίου, στην πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου (100 χουρμαδιών).» Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού κας Καραγιάννη Δέσποινα για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η κ. Καραγιάννη παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: α)η υπ αριθ. πρωτ. 805/ αίτηση του κ. Bilbili Klajdi β) Η υπ αριθ. πρωτ. 1107/ , αίτηση της εταιρίας «Ρουμπέτη Τσαμπίκα Ρουμπέτης Γεώργιος ΟΕ». γ) Η υπ αριθ. πρωτ. 1127/ , αίτηση της εταιρίας «Τάχερ Γεώργιος & Σωκράτης ΟΕ». Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1. Όσον αφορά το ανωτέρω σχετικό (α) πρόκειται για αίτηση του κ. Bilbili Klajdi ο οποίος διατηρεί καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο) επί της οδού Δημ. Θέμελη, και ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται επί της οδού Δημ. Θέμελη σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος του, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη με την αίτηση τεχνική έκθεση. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 82/2008 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων με θέμα 1) Επαναπροσδιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών καθώς και των συγκοινωνιών και εφαρμογής αυτών. 2) Βελτιωτικές τροποποιητικές ρυθμίσεις στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 3) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφέρεια (Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής αριθμ. 57/2008) σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος η οδός Θέμελη. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, συμφωνεί στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εφόσον δεν παρεμποδίζεται ούτε η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά ούτε και διέλευση των πεζών, και με την προϋπόθεση να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα της η ξύλινη κατασκευή που βρίσκεται μέσα στον κοινόχρηστο χώρο. Ο συγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος θα έχει διάσταση 1,50 επί την πρόσοψη του καταστήματος. 2. Όσον αφορά το σχετικό (β)) πρόκειται για αίτηση της Ρουμπέτη Τσαμπίκα Ρουμπέτης Γεώργιος ΟΕ, μισθώτριας του δημοτικού καταστήματος αριθ Πλ. Νεωρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Καφετέρια Αναψυκτήριο, με την οποία αιτείται την κατάληψη επιπλέον κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο. Σε σχέση με τα αιτούμενα, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ήδη εγκεκριμένος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος στο εν λόγω κατάστημα σύμφωνα με την υπ αριθ. 450/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με συνολική επιφάνεια 112,56 τ.μ. και διαστάσεις που φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα. Ο επιπλέον αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, έχει συνολικό εμβαδόν 52 τ.μ σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. 3. Με την παραπάνω σχετική αίτησή της η εταιρεία "ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε." που διατηρεί καφετέρια επί της Πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου 14, με την επωνυμία "Finn Café", ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων απέναντι από το προαναφερόμενο κατάστημα.

6 Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται εντός της Πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, έχει διαστάσεις 3,00μ. x 12,40μ. και εμβαδό 37,20 τ.μ., σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. Σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας στο χώρο αυτό προτίθενται να τοποθετήσουν 3 λευκές ομπρέλες και 9 τραπέζια εκ των οποίων τα 6 θα είναι 4 καθισμάτων και τα 3 των 2 καθισμάτων, αναφέροντας επιπλέον ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι καλαίσθητος και σε αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Για το ιστορικό της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας της πόλεως Ρόδου, είχε εξετάσει για πρώτη φορά στην από συνεδρίασή της παρόμοιο αίτημα της εταιρείας ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.", και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μη δοθεί ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος. Με την αρ. αποφ. 110/ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία διαβιβάστηκε η απόφαση του Συμβουλίου Της Δημοτικής Κοινότητας της πόλεως Ρόδου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μη δοθεί ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος και παρέπεμψε το θέμα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Δ/νση Πολεοδομίας προκειμένου να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για έγκριση της μελέτης ανάπλασης της πλατείας Χαρίτου. Η υπηρεσία, θεωρεί ότι η κρίση μας επί του θέματος θα πρέπει να είναι γενική, καλύπτοντας και παρόμοια αιτήματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν στο μέλλον από άλλους καταστηματάρχες της πλατείας αυτής. Για το λόγο αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δρόμος γύρω από την Πλατεία Χαρίτου (100 Χουρμαδιές) αποτελεί έναν εξαιρετικά πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου με πυκνή κυκλοφορία αυτοκινήτων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να γίνει και κυκλοφοριακή μελέτη. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Αρ. αποφ. 95 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-7ΙΧ Έγκριση της υπ αριθ. 281 Α /2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3α: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Αμαράντου. Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: α) Η υπ αριθ. πρωτ. 1226/ , αίτηση της κας Μανουσάκη Ευτυχίας Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1. Όσον αφορά το σχετικό (α) πρόκειται για αίτηση της κας Μανουσάκη Ευτυχίας η οποία διατηρεί κατάστημα Παντοπωλείο Οπωρολαχανοπωλείο στο αριθμό 49 επί του

7 πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Αμαράντου και ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για να εκθέσει οπωρολαχανικά προϊόντα. Ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται επί της Αμαράντου σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, και έχει διαστάσεις 1,00 μ. x 6,00μ., εμβαδόν 6,00 τ.μ, σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, συμφωνεί στην κατάληψη του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου για να εκθέσει οπωρολαχανικά προϊόντα εφόσον δεν παρεμποδίζεται ούτε η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά ούτε και διέλευση των πεζών. Σε περίπτωση που απαιτείται η διέλευση μεγάλων οχημάτων του Δήμου που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του πεζόδρομου (καθαριότητα) καθώς και η μεταφορά σχολικών υλικών για την λειτουργία του σχολείου, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει και να μην παρεμποδίσει τη διέλευση των οχημάτων αυτών. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Αμαράντου, ψήφισαν: ΥΠΕΡ: Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, Μπελιγράδης Γιώργος, Χατζηχριστοδούλου Κωνσταντίνος. ΚΑΤΑ: Τρίππης Νικόλαος, Μαρίνου Ιωάννα, Φιλιππάκη Ρία, Μηνάς Ιωάννης, Φώκιαλη Ισμήνη. ΠΑΡΩΝ: Ευστρατίου Χρήστος, Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, Κλούβας Ιωάννης. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν 6 σύμφωνες γνώμες το θέμα απορρίπτεται. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος της κ. Μανουσάκη Ευτυχίας για τον λόγους που αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 96 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΖΜ6 Έγκριση της υπ αριθ. 281β/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3β: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Ορφανίδου. Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω:

8 Σχετικό.: β) Η υπ αριθ. πρωτ. 1194/ , αίτηση του κ. Χατζηγεωργίου Αγαπητού Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1. Όσον αφορά το σχετικό (β) πρόκειται για αίτηση του κ. Χατζηγεωργίου Αγαπητού που διατηρεί κατάστημα με χρήση καφετερίας στον αριθμό 30 πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Ορφανίδου (όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες), με την οποία ζητά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά την τουριστική περίοδο και τις ώρες 20:00-03:00, επιφάνειας 16,20 τ.μ. (1,80 μ. x 9,00 μ.) σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος, όπως σημειώνεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 1) βάσει της υπ αριθ. 261/1999 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 200/2004, καθορίστηκαν τμήματα κοινόχρηστων χώρων προς ενοικίαση στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ορφανίδου μόνο σε εσοχές της οδού, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα (ΚΛ 1:500), 2) η ενδεχόμενη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε προσόψεις καταστημάτων που δεν βρίσκονται σε εσοχές της οδού θα επιφέρει ανάλογα αιτήματα και από άλλα καταστήματα της οδού με παρεμφερείς χρήσεις, και 3) ο ισχύων κανονισμός (που επιτρέπει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μόνο στις εσοχές της οδού), διασφαλίζει την άνετη διέλευση των πεζών, καθώς και την ανεμπόδιστη πρόσβαση οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και οχημάτων για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λ.π.), η Υπηρεσίας μας δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά, στην παραχώρηση του αιτούμενου χώρου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Παρών ψήφισαν ο Κος Ευστρατίου Χρήστος και Κος Ταχλιαμπούρης Μιχάλης. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος κ. Χατζηγεωργίου Αγαπητού για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ορφανίδου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 97 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΒΜΟ Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281γ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. ΘΕΜΑ 3γ: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Ι. Δραγούμη.

9 Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: γ. Η υπ αριθ. πρωτ. 1189/ , αίτηση των Μ. Πανόγλου και Σ. Χρυσοχού Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Όσον αφορά το σχετικό (γ) πρόκειται για αίτηση των Μ. Πανόγλου και Σ. Χρυσοχού ιδιοκτητών της επιχείρησης Playcafe που βρίσκεται στην οδό Ι. Δραγούμη και Ν. Μανδηλαρά γωνία, έναντι του πάρκου της πλατείας Καλλιγά, και ζητείται κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Καλλιγά, σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα εμβαδού 18,00τ.μ. Σύμφωνα με την υπ αριθμό 145/ απόφαση της Δημοτική Κοινότητας Ρόδου, παραχωρήθηκε τμήμα της πλατείας Καλλιγά στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης Playcafe, για την επισκευή και αποκατάσταση των ζημιών και των φθορών που παρουσιάζονται, καθώς επίσης και την καθημερινή καθαριότητα και φροντίδα των υποδομών και των φυτεύσεων του πάρκου, αποκλειστικά με δική τους επιβάρυνση. Παράλληλα τους επιτρέπει να τοποθετήσουν υπαίθριο σκάκι για την ψυχαγωγία των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής, όπου τους υποδειχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα στην περιοχή. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εγκυμονούσε εξαιρετικούς κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος λόγω της συχνής μετακίνησης υπαλλήλων και πελατών που θα υπήρχε κάθετα της οδού από το κατάστημα προς τον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο και αντιστρόφως καθώς δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη και ότι η χρήση του χώρου αυτού για τέτοιο σκοπό κρίνεται άστοχη με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Ι. Δραγούμη και Ν.Μανδηλαρά γωνία, έναντι του πάρκου της πλατείας Καλλιγά, ψήφισαν: ΥΠΕΡ: Χατζηχριστοδούλου Κωνσταντίνος, Ευστρατίου Χρήστος, Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, Μηνάς Ιωάννης, ΚΑΤΑ: Ευθυμιάδης Χαράλαμπος, Μαρίνου Ιωάννα, Μπελιγράδης Γιώργος. ΠΑΡΩΝ: Τρίππης Νικόλαος, Φιλιππάκη Ρία, Κλούβας Ιωάννης. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν 6 σύμφωνες γνώμες το θέμα απορρίπτεται. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281γ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη της αίτησης των Μ. Πανόγλου και Σ. Χρυσοχού ιδιοκτητών της επιχείρησης Playcafe που βρίσκεται στην οδό Ι. Δραγούμη και Ν. Μανδηλαρά γωνία, έναντι του πάρκου της πλατείας Καλλιγά, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Καλλιγά, εμβαδού 18,00τ.μ., για το λόγο που αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 98 / ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΖΔΛ

10 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 281δ/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 281δ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 3δ: «Αιτήματα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδομικού σχεδιασμού) στην οδό Αλ. Παπάγου. Ο Αντιπρόεδρος εισηγείται του παραπάνω θέματος, διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετικό.: δ. Η υπ αριθ. πρωτ. 1908/ ΔΠΣ (2/143602/ έγγραφο του τμήματος Προσόδων του Δήμου Ρόδου), αίτηση του Παπαδόπουλου Μιχαήλ Αναφορικά με τις παραπάνω αιτήσεις κατάληψης Κ.Χ. σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 2. Όσον αφορά το σχετικό (δ) πρόκειται για αίτηση του Μ. Παπαδόπουλου ιδιοκτήτη του Εμπορικού Καταστήματος Burda που βρίσκεται στην οδό Αλ. Παπάγου και γωνία Καρπάθου, και ζητείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση μεταλλικής περιστρεφόμενης κατασκευής διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ2,00μ επί της Αλ. Παπάγου, σύμφωνα με το συνυποβληθέν με την αίτηση σχεδιάγραμμα. Αν και για πρώτη φορά ζητείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αλ. Παπάγου, θεωρούμε ότι η κρίση μας επί του θέματος θα πρέπει να είναι γενική, καλύπτοντας και παρόμοια αιτήματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν στο μέλλον από άλλους καταστηματάρχες της οδού αυτής. Για το λόγο αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδός Αλ. Παπάγου αποτελεί έναν εξαιρετικά πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου με πυκνή κυκλοφορία πεζών ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα και φωτισμός κατά μήκος του πεζοδρομίου (πλάτους 1,90 μ.), η Υπηρεσία δε συμφωνεί με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, γιατί είναι προφανές ότι η τοποθέτηση μεταλλικής περιστρεφόμενης κατασκευής θα δυσχεράνει την κίνηση των πεζών. Παράλληλα επί της οδού Καρπάθου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (αριθ. 261/1999 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) οι καθορισμένες θέσεις προς ενοικίαση στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου διατίθενται μόνο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη της μειοψηφίας Κοι Ευστρατίου Χρήστος, Ταχλιαμπούρης Μιχάλης, Μηνάς Ιωάννης και Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί Ομόφωνα αρνητικά στην παραχώρηση του αιτούμενου χώρου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. ομόφωνα

11 ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 281δ/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος του κ. Παπαδόπουλου Μιχαήλ ιδιοκτήτη του Εμπορικού Καταστήματος Burda που βρίσκεται στην οδό Αλ. Παπάγου και γωνία Καρπάθου, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς τοποθέτηση μεταλλικής περιστρεφόμενης κατασκευής διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ2,00μ επί της Αλ. Παπάγου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της εν λόγω αποφάσεως. Αρ. αποφ. 99 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΖΞΞ Έγκριση της υπ αριθ. 282 α /2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 282 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 4Α: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Μαλούτση Ιωάννη & ΣΙΑ, με αρ. πρωτ. 2/48029/ για παραχώρηση κ.χ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά για 13,7τμ. (σχεδ.1) 2.Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Γ. Τριανταφύλλου & ΣΙΑ με αρ. πρωτ. 2/93150/8-8-12, για παραχώρηση κ.χ. πέραν της αδείας του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα 100 της Ν. Αγοράς, εισηγούμαστε θετικά για 4,3 τ.μ. (σχεδ. 2) 3.Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Αναστάση Αναστάσιου & Δέσποινας ΟΕ με αρ. πρωτ. 2/93665/9-8-12, για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα 97 της Ν. Αγοράς (έχει δοθεί στα συνεχόμενα 98 και 99), εισηγούμαστε θετικά για 2,60 τ.μ. (σχεδ. 3) 4.Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2/71580/ αίτησης της κας Ευθυμίας Κωνστάντζου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας ΙV-711 στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, η υπηρεσία γνωμοδοτεί ότι όταν ολοκληρωθεί από όλα τα συναρμόδια όργανα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, ο κ.χ. που θα δικαιούται θα είναι 9,8τμ. (σχεδ. 4) 5. Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2/82282/ αίτησης του κ. Γραμμενάκη Στέφανου για επιβεβαίωση της άδειας και καταχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στον χάρτη κ.χ., στο κατάστημά του στην οδό Ευριπίδου 4θ, εισηγούμαστε θετικά γιατί από το έτος 2006 έως και το έτος 2011 (σύμφωνα και με τα συνημμένα της αιτήσεώς του) η Υπηρεσία μας παραχωρούσε στο συγκεκριμένο κατάστημα άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου. Εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε στον φετινό χάρτη κ.χ. και η καταχώρηση του φαίνεται στο σχεδ. 5 Ο αντιπρόεδρος και το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης

12 Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Μαλούτση Ιωάννη & ΣΙΑ, για παραχώρηση 13,7τμ κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 της Ν. Αγοράς. 2.Ευθυμία Κωνστάντζου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 9,8τμ έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας ΙV-711 στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, αφού ολοκληρωθεί από όλα τα συναρμόδια όργανα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 3.Γραμμενάκη Στέφανου για επιβεβαίωση της άδειας και καταχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στον χάρτη κ.χ., στο κατάστημά του στην οδό Ευριπίδου 4θ. Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης των παρακάτω αιτήσεων: 1.Γ. Τριανταφύλλου & ΣΙΑ με αρ. πρωτ. 2/93150/8-8-12, για επανεξέταση 2.Αναστάση Αναστάσιου & Δέσποινας ΟΕ με αρ. πρωτ. 2/93665/9-8-12, για επανυποβολή του θέματος λόγω λάθους στην εισήγηση της Υπηρεσίας ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 282 α /2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) Την έγκριση των αιτημάτων για τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Μαλούτση Ιωάννη & ΣΙΑ, για παραχώρηση 13,7τμ κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στο κατάστημα 156 της Ν. Αγοράς. 2.Ευθυμία Κωνστάντζου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 9,8τμ έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας ΙV-711 στην πλατεία Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, αφού ολοκληρωθεί από όλα τα συναρμόδια όργανα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 3.Γραμμενάκη Στέφανου για επιβεβαίωση της άδειας και καταχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στον χάρτη κ.χ., στο κατάστημά του στην οδό Ευριπίδου 4θ. Β) Την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης των παρακάτω αιτήσεων: 1.Γ. Τριανταφύλλου & ΣΙΑ με αρ. πρωτ. 2/93150/8-8-12, για επανεξέταση 2.Αναστάση Αναστάσιου & Δέσποινας ΟΕ με αρ. πρωτ. 2/93665/9-8-12, για επανυποβολή του θέματος λόγω λάθους στην εισήγηση της Υπηρεσίας. Αρ. αποφ. 100 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΑΕ0 Έγκριση της υπ αριθ. 282β/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 282β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ 4Β: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων καταστημάτων στην οδό Ορφέως στη Μεσαιωνική Πόλη».

13 Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Εισηγούμαστε την τροποποίηση των κ.χ. των καταστημάτων 5,7,9,11,13,15 επί της οδού Ορφέως, ως προς το σχήμα και ως προς το εμβαδόν τους, διότι μετά την οριστική διαμόρφωση του οδοστρώματος της οδού οι κοινόχρηστοι χώροι των παραπάνω καταστημάτων οριοθετήθηκαν με βάση το σχεδ. 1 Αναλυτικά οι κοινόχρηστοι χώροι διαμορφώνονται ως εξής: Στο κατάστημα με αρ. 5 από 39,2τμ σε 50,5τμ. Στο κατάστημα με αρ. 7 από 17,5τμ σε 21,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 9 από 8,5τμ σε 12,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 11 από 6,0 σε 14,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ από 15,05 σε 25,0τμ. Όλα τα παραπάνω αποτυπωνονται στα σχεδ.1 και 2 Ο αντιπρόεδρος και το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων των καταστημάτων 5,7,9,11,13,15 επι της οδού Ορφέως, ως προς το σχήμα και ως προς το εμβαδόν τους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Στο κατάστημα με αρ. 5 από 39,2τμ σε 50,5τμ. Στο κατάστημα με αρ. 7 από 17,5τμ σε 21,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 9 από 8,5τμ σε 12,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 11 από 6,0 σε 14,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ από 15,05 σε 25,0τμ. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 282β/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων των καταστημάτων 5,7,9,11,13,15 επι της οδού Ορφέως, ως προς το σχήμα και ως προς το εμβαδόν τους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ως εξής: Στο κατάστημα με αρ. 5 από 39,2τμ σε 50,5τμ. Στο κατάστημα με αρ. 7 από 17,5τμ σε 21,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 9 από 8,5τμ σε 12,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ. 11 από 6,0 τμ σε 14,5 τμ. Στο κατάστημα με αρ από 15,05 σε 25,0τμ. Αρ. αποφ. 101 / ΑΔΑ: Β434Ω1Ρ-8ΒΧ Περίληψη

14 Έγκριση της υπ αριθ. 283/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. (Αναβολή λήψης απόφασης) Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 283/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, με την οποία αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Χαριλάου Τρικούπη και με κατεύθυνση από την οδό Αγγ. Σικελιανού (είσοδο) προς την οδό Τριανταφυλλίδη (έξοδο), και πρότεινε μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας την αναβολή λήψης απόφασης και την παραπομπή του θέματος στην Δνση Τεχνικών Έργων για να μελετήσει εκ νέου το θέμα και να εισηγηθεί σχετικά στο Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. ομόφωνα ομόφωνα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης και παραπέμπει το θέμα στην Δνση Τεχνικών Έργων για να μελετήσει εκ νέου το θέμα και να εισηγηθεί σχετικά στο Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. Αρ. αποφ. 102 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΝΥ1 Έγκριση της υπ αριθ. 287/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 287/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ1: «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Λαμπρίδη Χαράλαμπο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαμπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Η Ελληνική πολιτεία, στο τέλος της δεκαετίας του 50, εκτιμώντας τη σημασία της Μεσαιωνικής Πόλης την κήρυξε ιστορικό μνημειακό οικιστικό συγκρότημα. Αργότερα το 1988, κηρύχθηκε παγκόσμιο μνημείο από την UNESCO. Από εκεί και ύστερα άρχισαν τα προβλήματα. Από τη μια η αγωνία των Αρχαιολόγων και του Γραφείου Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ροδίων (προγραμματική σύμβαση Δ. Ροδίων ΥΠΠΟ ΤΑΠΑ) να διασώσουν τη μορφή της και τις μνήμες, από την άλλη η αλλοίωση που αναπόφευκτα φέρνει ο εκσυγχρονισμός και η ανοργάνωτη τουριστική εκμετάλλευση. Ένα από τα παραδείγματα αυτά είναι και η πλατεία Ιπποκράτους. Στη Μεσαιωνική Πόλη, στο πλαίσιο ενός ρυθμιστικού σχεδίου (Piano Regolatore) οι Ιταλοί αναμόρφωσαν την πλατεία Ιπποκράτους και άνοιξαν ένα νέο δρόμο που διασχίζει την πόλη στη περιοχή της Εβραϊκής συνοικίας, στο πλαίσιο της διευθέτησης του οδικού δικτύου της Μεσαιωνικής Πόλης για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων απαιτήσεων. Το εμπόριο εκείνη την εποχή επεκτείνεται από την πλατεία Ιπποκράτους και φθάνει έως το τέλος της οδού Σωκράτους. Αργότερα στη Βόρεια πλευρά της πλατείας Ιπποκράτους οι χρήσεις διαφοροποιήθηκαν και από εμπορική χρήση έγιναν εστιατόρια ζαχαροπλαστεία (υγειονομικού ενδιαφέροντος).

15 Το 1997 ο Δήμος Ροδίων Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Δ. Ροδίων ΥΠΠΟ ΤΑΠΑ συνέταξε τη μελέτη οδοστρωμάτων της πλατείας Μουσείου και πλατείας Ιπποκράτους στο πλαίσιο των υπογείων δικτύων της Μεσαιωνικής Πόλης. Σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου με αρ. αποφ. 1/ προβλέπονταν τα ακόλουθα: Το υπερυψωμένο επίπεδο μπροστά από τη στοά στη Νότια πλευρά της πλατείας να κατασκευασθεί με ύψος 15cm από τη στάθμη της πλατείας με σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων των αναψυκτηρίων. Σημειώνεται ότι η παρέμβαση αυτή μείωσε την παραβατικότητα όσο η χρήση των χώρων ήταν για τη λειτουργία καφετεριών και ζαχαροπλαστείων. Όμως με τη μετατροπή τους από καφετέριες σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης - bar, εκδηλώθηκε νέα παραβατικότητα όσον αφορά την αυθαίρετη και εκτεταμένη χρήση των κοινόχρηστων χώρων σε αντίθεση με τη νόμιμη παραχώρησή τους. Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης, ξεκίνησε τη σύνταξη νέας μελέτης διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων συνολικά στην πλατεία Ιπποκράτους, σε συνεργασία με την 4 η ΕΒΑ η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση για την χωροθέτηση της πιο σημαντικής ιστορικής πλατείας της Μεσαιωνικής Πόλης. Για την πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε απόσπασμα του κανονισμού λειτουργίας των χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης: Οι κοινόχρηστοι χώροι στη Μεσαιωνική Πόλη χορηγούνται σύμφωνα τον Ν. 1828/89 σε καθορισμένα σημεία αναλόγως και των χρήσεων γης όπου ευρίσκονται. Ο ακριβής καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων καταγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο χάρτη σε κλίμακα 1:500. Για το συγκεκριμένο κατάστημα της επιχείρησης σας, που βρίσκεται στην πλατεία Ιπποκράτους, η χρήση του ως τουριστικό, προέβλεπε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 0,70εκ. επί την πρόσοψη του καταστήματος 2.90εκ. Μετά την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης προς τη Δημοτική κοινότητα Ρόδου αποφασίστηκε με την υπ αριθμ. 10/ η αναβολή της απόφασης για το αίτημά σας. Επίσης και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε με την με αρ. 4/ απόφασή της την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης του ιδίου θέματος. Μετά τα ανωτέρω η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης επανεξέτασε το νέο αίτημα της «ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» που αφορά τη νέα χρήση κοινόχρηστου χώρου κάτω από τις καμάρες, όχι μόνο «τουριστική» και προτείνει να μειωθεί η παραβατικότητα εντός της πλατείας που είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων εισηγείται θετικά για 8,90τ.μ. κάτω από τη στοά (καμάρα). Ο χώρος αυτός θα δοθεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική γνωμοδότηση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τη μελέτη των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους. Η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει η πρότασή της στην καλύτερη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης, ευελπιστεί μέχρι τέλος του χρόνου με την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης να έχει νέους κανόνες που να εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των μνημείων λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δραστηριότητες εμπορικών επιχειρήσεων, την ισονομία απέναντι στους συμπολίτες μας και τη διενέργεια τακτών ελεγκτικών μηχανισμών. Το μέλος της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Κατά πλειοψηφία θετικά, να εισηγηθεί την χρήση κοινόχρηστου χώρου κάτω από τη στοά (καμάρα) έμπροσθεν του καταστήματός της ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα στην εισήγηση της υπηρεσίας (ΑΒΓΔ 2,7μ. Χ 3μ.= 8,10μ). Ο χώρος αυτός θα δοθεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική γνωμοδότηση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τη μελέτη των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους. Κατά ψήφισε η Κα Μαρίνου Παρών ψήφισαν οι Κοι Τρίππης και Μπελιγράδης.

16 ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 287/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του αιτήματος της «ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» για νέα χρήση κοινόχρηστου χώρου κάτω από τη στοά (καμάρα) έμπροσθεν του καταστήματός της ΚΑΠΠΑ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ, στην πλατ. Ιπποκράτους σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα στην εισήγηση της υπηρεσίας (ΑΒΓΔ 2,7μ. Χ 3μ.= 8,10μ), επιφέροντας την ανάλογη τροποποίηση στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης Ο χώρος αυτός θα δοθεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική γνωμοδότηση του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τη μελέτη των κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ιπποκράτους. Αρ. αποφ. 103 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΙΝΨ Έγκριση της υπ αριθ. 288/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 288/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ2: «Μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου στην περιοχή Κάτω Ηλιούπολη». Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Υποδομής, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Μετά το παραπάνω σχετικό αίτημα των κατοίκων και πρότασης της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου καθώς και αυτοψίας που η Υπηρεσία μας διενήργησε συμφωνεί με τους κατοίκους και την Δημοτική Κοινότητα Ρόδου και Εισηγείται 1) την μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου με κατεύθυνση από Ευγενίου Ντελακρούα προς πάρκο (ισχύει η Μονοδρόμηση με την ίδια κατεύθυνση από το ύψος της Ν.Πολίτη προς το Πάρκο) και 2) την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από το ύψος του Πάρκου μέχρι την Ευγενίου Ντελακρουά 3) την μονοδρόμηση της οδού Ευγενίου Ντελακρουά με κατεύθυνση από την Παπαρρηγοπούλου προς την Χρ.Καρούζου. Το μέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας και τa μέλη της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, Κλούβας Γιάννης και Μηνάς Γιάννης, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά να εισηγηθεί 1) την μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου με κατεύθυνση από Ευγενίου Ντελακρούα προς πάρκο (ισχύει η Μονοδρόμηση με την ίδια κατεύθυνση από το ύψος της Ν.Πολίτη προς το Πάρκο) και 2) την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από το ύψος του Πάρκου μέχρι την Ευγενίου Ντελακρουά 3) την μονοδρόμηση της οδού Ευγενίου Ντελακρουά με κατεύθυνση από την Παπαρρηγοπούλου προς την Χρ.Καρούζου.

17 ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 288/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) Την μονοδρόμηση της οδού Εγγονοπούλου με κατεύθυνση από Ευγενίου Ντελακρούα προς πάρκο (ισχύει η Μονοδρόμηση με την ίδια κατεύθυνση από το ύψος της Ν.Πολίτη προς το Πάρκο) και Β) Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από το ύψος του Πάρκου μέχρι την Ευγενίου Ντελακρουά Γ) Ττην μονοδρόμηση της οδού Ευγενίου Ντελακρουά με κατεύθυνση από την Παπαρρηγοπούλου προς την Χρ.Καρούζου. Αρ. αποφ. 104 / Περίληψη ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-Ξ2Σ Έγκριση της υπ αριθ. 289/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 289/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ3: «Κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στην οδό Αμερικής 11-13». Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Υποδομής, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Μετά το παραπάνω σχετικό και αυτοψίας που διενήργησε η Υπηρεσία μας στην Οδό Αμερικής στο τμήμα της οδού από την Γρ. Λαμπράκη έως την Εθν.Μακαρίου στα πεζοδρόμια της οδού δεξιά και αριστερά σταθμεύουν μηχανάκια προκαλώντας προβλήματα στους πεζούς και καταστηματάρχες που διαμαρτυρήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Ρόδου. Στο τμήμα της οδού Αμερικής από την 25ης Μαρτίου έωτ; την Γρ. Λαμπράκη σήμερα ισχύει η Τοπική Κανονιστική του δημοτικού συμβουλίου 82/08 που ορίζει ότι είναι χώρος στάθμευσης Μότο. Μετά λοιπόν από τα παραπάνω η Υπηρεσία μας κάνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων και:. Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 1)την κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης από την ελεγχόμενη στάθμευση και 2) την δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης μόνο για Μότο στην δεξιά. πλευρά του δρόμου και στο της οδού Αμερικής δίπλα από το Φαρμακείο. Το μέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας και τa μέλη της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, Κλούβας Γιάννης και Μηνάς Γιάννης, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά να εισηγηθεί 1)την κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης από την ελεγχόμενη στάθμευση και

18 2)την δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης μόνο για Μότο στην δεξιά. πλευρά του δρόμου και στο της οδού Αμερικής δίπλα από το Φαρμακείο. ομόφωνα ομόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 283/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 1)την κατάργηση 2 θέσεων στάθμευσης από την ελεγχόμενη στάθμευση και 2)την δημιουργία 2 θέσεων στάθμευσης μόνο για Μότο στην δεξιά. πλευρά του δρόμου και στο της οδού Αμερικής δίπλα από το Φαρμακείο. Αρ. αποφ. 105 / ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ1Ρ-Ψ23 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 290/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 290/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ4: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε σχετικά με την αίτηση της Δεμέναγας Ε. ΟΕ με την οποία ζητά την επανεξέταση του αιτήματός της για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, επί του πεζοδρομίου στην οδό Αυστραλίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κατά μήκος της πρόσοψης του καταστήματος και πλάτος 1,30μ. Το μέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας και τα μέλη της μειοψηφίας Κα Φώκιαλη Ισμήνη, Κλούβας Γιάννης και Μηνάς Γιάννης, απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης Να εισηγηθεί αρνητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου στην οδό Αυστραλίας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μειοψήφησαν οι Κοι Ευθυμιάδης, Ευστρατίου και Ταχλιαμπούρης. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡ. Κε Πρόεδρε προτείνω την επανεξέταση του θέματος από το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, διότι βλέπω ότι ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και αν δεν υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση διάβαση των πεζών, αντί να κλείνουμε τα μάτια, να δημιουργούμε τη δυνατότητα είσπραξης εσόδων από κοινόχρηστο χώρο, αν μπορούμε να τον δώσουμε, να τον δώσουμε αφού απ ότι βλέπω περνώντας από εκεί οι πεζοί συνήθως, αν όχι πάντα, περνούν από το απέναντι πεζοδρόμιο που είναι η θάλασσα. Επομένως αν δεν υπάρχει θέμα με την ασφάλεια των πεζών, είναι άσχημο να μην χορηγούμε στον επιχειρηματία ένα χώρο που ήδη τον χρησιμοποιηθεί, αφού θα είναι και προς όφελος του Δήμου με την είσπραξη των τελών. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧ.(Πρόεδρος): Κατά την συζήτηση του θέματος από την Δημ. Κοινότητα να υπάρχει και η εισήγηση της Υπηρεσίας.

19 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. (Αντιπρόεδρος): Ως κανονιστική, η απόφαση θα πάει στο Δημ. Συμβούλιο για την έγκριση και θα συζητηθεί εκ νέου. Συνεπώς ψηφίζουμε παρόντες μιας και υπήρχε διχογνωμία και δεν έχουμε προσωπική άποψη για το θέμα. ομόφωνα κατά πλειοψηφία Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο την επανεξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και την τοποθέτηση του κ. Καρίκη για την δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον επιχειρηματία, με την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα ασφαλείας στην πρόσβαση και την διέλευση των πεζών. (Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δήλωσαν παρόντες). Αρ. αποφ. 106 / ΑΔΑ: Β4Θ3Ω1Ρ-ΘΟΗ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Οι κ.κ. Φλεβάρης και Ιδομενέας δεν προσήλθαν ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε. Η/Δ 11 ο : «Επισκευή και επανατοποθέτηση του ορειχάλκινου έργου, του Κωνσταντίνου Νεοφύτου, με την αλληγορική σημασία «Ίμια». Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο και διαβάζει την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργω Δόμησης και Πληροφορικής Κου Μανώλη Σαββή: Σας διαβιβάζουμε την αίτηση του κ. Κ. Νεοφύτου, Γλύπτη & Κεραμίστα για την επισκευή και επανατοποθέτηση του γλυπτού του με την αλληγορική σημασία «Ίμια», προς τιμή των 3 αξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού που έπεσαν στα Ίμια. Το έργο είχε τοποθετηθεί το 2000, σε βράχο κοντά στη θάλασσα, στη περιοχή Κάτω Πέτρες, όμως είχε αφαιρεθεί (κλαπεί) και επανατοποθετήθηκε το 2010 με αποτέλεσμα να καταστραφεί από κάποιους το Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επισκευή του και η τοποθέτηση του ξανά σε μέρος όμως πιο κεντρικό, ούτως ώστε να έχει μία κάλυψη για τυχόν εκ νέου βανδαλισμούς σε βάρος του. Για τους λόγους αυτούς: Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Στο Τοπικό Συμβούλιο Ρόδου, 1)Την έγκριση για το κόστος επισκευής και μεταφορών προς και από την Αθήνα του έργου (περίπου 780,00 ). 2)Την τοποθέτηση του στο μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη πλατεία Νεωρίων μεταξύ του Yachting Café και του φυλακίου του Λιμεναρχείου. 3) Την τοποθέτηση και τη στήριξη στο νέο βράχο θα επιμεληθεί προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου με τη βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου. Το μέλος της πλειοψηφίας Κος Κούντρας Ηλίας απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης

20 ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισηγηθεί την έγκριση: 1. Του κόστους επισκευής και μεταφορών προς και από την Αθήνα του έργου (περίπου 780,00 )το οποίο θα καλυφθεί από το Δήμο Ρόδου. 2. Την τοποθέτηση του στο μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη πλατεία Νεωρίων μεταξύ του Yachting Café και του φυλακίου του Λιμεναρχείου. 3. Την τοποθέτηση και τη στήριξη στο νέο βράχο θα επιμεληθεί προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου με τη βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου. ομόφωνα 1)Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 2)Εγκρίνει την υπ αριθ. 238/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση: Α) Του κόστους επισκευής και μεταφορών προς και από την Αθήνα του έργου (περίπου 780,00 )το οποίο θα καλυφθεί από το Δήμο Ρόδου. Β) Την τοποθέτηση του στο μικρό παρτέρι που βρίσκεται στη πλατεία Νεωρίων μεταξύ του Yachting Café και του φυλακίου του Λιμεναρχείου. Γ) Την τοποθέτηση και τη στήριξη στο νέο βράχο θα επιμεληθεί προσωπικά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου με τη βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Ρόδου. Αρ. αποφ. 107 / ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ1Ρ-ΒΔΦ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 34/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 34/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με την οποία προτείνεται η αναστολή των οικοδομικών αδειών σε κτηματολογικές μερίδες στις οποίες σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Κρεμαστής προβλέπονται να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού προς την Δημ. Κοινότητα Κρεμαστής η οποία έχει ως κάτωθι: Θέμα: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στους προτεινόμενους Κ.Χ. στην προς ανάρτηση Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Κρεμαστής Σχετ.: Η υπ αριθμό 38 / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983, ΦΕΚ 33/Α/4-3-83, άρθρο 4, «Αναστολή οικοδομικών εργασιών» και τις Εγκ. 41/97, Εγκ. 42/ Τις διατάξεις του Ν.2242/1994, ΦΕΚ 162/Α/1994, άρθρο 6, παρ.3 «Πολεοδόμηση περιοχών β κατοικίας σε ΖΟΕ, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 άρθρο 42, παρ.12 «Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών & παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ)» 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. Την από η τροποποιητική σύμβαση εκπονήσεως της μελέτης του έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» 6. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 38/ , με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της 2ης τροποποιητικής σύμβασης της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω63-ΥΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 ΘΕΜΑ : «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με α) πεζοδρόμηση οδός Ξεν. Στρατηγού β)

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΚΡ ΤΡΙΤΗ 30-3-2010 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 090220030 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Τ.Θ. 407 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) - 38713/38758 Fax : (22410) 38678 e-mail: info@dekr.gr www.dekr.gr ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 96 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα