Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors"

Transcript

1 Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ Α 1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Β 2, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ Α Γ 3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 4 Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές, τύποι δαπέδων και αρµών, σχεδιασµός ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αυτή συνοψίζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα του σχεδιασµού δαπέδων από σκυρόδεµα επί εδάφους και αντανακλά την αποκτηθείσα εµπειρία από τις µελέτες και επιβλέψεις µιας σειράς τέτοιων έργων. Συνοπτικά δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους δαπέδων, τις προδιαγραφές που διέπουν το σχεδιασµό ενός δαπέδου, τα είδη των αρµών κ.α. Παρέχονται επίσης διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε τις επικρατέστερες µεθόδους υπολογισµού του απαιτούµενου πάχους ενός δαπέδου για διάφορες περιπτώσεις φορτίσεων. ABSTRACT : This paper reports the present knowledge on the design of concrete ground floors and illustrates particular aspects of floor design. Specifically the paper provides quidelines for the proper estimation of the slab thickness and the joint detailing, in accordance always to the type of loading. Matters concerning the thermal and shrinkage effects are presented. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα µας παρατηρείται αύξηση του αριθµού των κατασκευαζόµενων δαπέδων και ταυτόχρονα χρήση όλο και περισσότερο εξελιγµένων διατάξεων αποθήκευσης και διακίνησης των εµπορευµάτων, γεγονός που προκαλεί σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων που τίθενται στις προδιαγραφές κατασκευής και στις µεθόδους υπολογισµού. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των εξελίξεων αυτών από πλευράς υπολογισµού δαπέδων εσωτερικών χώρων και της 1 τ. Αν. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 τ. Επ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 3 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 4 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1

2 εµπειρίας που αποκτήθηκε από την ενασχόληση των συγγραφέων στο αντικείµενο αυτό ως µελετητών και επιβλεπόντων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΕ ΩΝ Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός δαπέδου επί εδάφους είναι τα ακόλουθα: Φέρουσα ικανότητα. Πρόκειται για την ικανότητα του δαπέδου να µεταβιβάζει στο έδαφος µε ασφάλεια τα φορτία που εφαρµόζονται σε αυτό. Επιπεδότητα. Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες απαιτήσεις που οφείλει να ικανοποιεί ένα δάπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η οριζοντιότητα του δαπέδου αλλά και η επιθυµητή κλίση αυτού, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα των αντικειµένων που τίθενται επ αυτού αλλά και η ασφαλής και ταχεία µετακίνηση των οχηµάτων. Η επιπεδότητα είναι συνάρτηση τόσο της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ διαφόρων σηµείων του δαπέδου αλλά και του ρυθµού µεταβολής των υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του. Ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την ανθεκτικότητα του δαπέδου έναντι φθοράς που προκαλείται στην επιφάνειά του λόγω δράσεων από τριβή, κύλιση, ολίσθηση, πρόσκρουση ή κοπή. Σπανιότερα δε, η ανθεκτικότητα ενός δαπέδου αναφέρεται σε αντοχή έναντι χηµικών ουσιών. Αντίσταση σε ολίσθηση. Η ολισθηρότητα ή µη ενός δαπέδου εξαρτάται από το τελείωµα του δαπέδου που καθορίζει την µακροτραχύτητά του και από τα αδρανή του σκυροδέµατος που καθορίζουν την µικροτραχύτητα της επιφάνειας. Η διάρκεια των ιδιοτήτων αυτών εξαρτάται από: την αντοχή του σκυροδέµατος, την ανθεκτικότητα των αδρανών σε λείανση, τη χρήση του δαπέδου, τον τύπο των οχηµάτων που κινούνται σ αυτό (τύπος ελαστικών και τροχών) και την παρουσία στην επιφάνειά του ακαθαρσιών ή ουσιών που επικάθονται ή επικολλώνται σ αυτήν και µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της. Συχνά χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι τελειώµατος που µπορεί να περιλαµβάνουν χρήση ειδικών σκληρών αδρανών τα οποία εµπήγνυνται µέσα στη µάζα της επιφανειακής στρώσεως του σκυροδέµατος. Εµφάνιση-αισθητική. Η εµφάνιση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου εξαρτάται από την τεχνική κατασκευής του δαπέδου, την επιλογή των κατάλληλων υλικών τελειώµατος, τη χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων διάστρωσης και κοπής αρµών κ.α. 2

3 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ Ξεκινώντας το σχεδιασµό ενός δαπέδου, ο µελετητής µηχανικός οφείλει να συλλέξει στοιχεία για τη φύση του εδαφικού υποβάθρου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά θα αποφασισθεί η εξυγίανση του υπεδάφους ή όχι, η κατασκευή βάσης και υπόβασης επαρκούς πάχους, κατάλληλης σύστασης και συµπύκνωσης, η χρήση µεµβρανών κλπ. Μία τυπική διατοµή πιθανής διαµόρφωσης των στρώσεων κάτω από την πλάκα του δαπέδου, δίδεται στο Σχήµα 1 που ακολουθεί. Σχήµα 1. Τυπική διαµόρφωση στρώσεων δαπέδου επί εδάφους Η βάση αποτελεί την κρίσιµη στρώση µεταξύ του δαπέδου και του υπεδάφους. Ρόλος της στρώσεως βάσης είναι να εξασφαλίσει σταθερή επιφάνεια εργασίας που δεν υποχωρεί κατά την κίνηση επ αυτής των οχηµάτων κατασκευής του δαπέδου και των προβλεπόµενων οχηµάτων λειτουργίας, να ορίσει το κατάλληλο επίπεδο για την κατασκευή του δαπέδου και να µεταβιβάσει τα φορτία αυτού στο υπέδαφος. Η βάση κατασκευάζεται συνήθως από καλώς διαβαθµισµένο θραυστό υλικό και το ελάχιστο πάχος της ορίζεται στα 15εκ. Η κατασκευή υπόβασης και λοιπών στρώσεων ενίσχυσης µπορεί να παραληφθεί στην περίπτωση υπεδάφους πολύ καλής ποιότητας. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η παρουσία µεµβρανών κάτω από το δάπεδο. Ο κύριος λόγος τοποθέτησης των µεµβρανών είναι η µείωση της τριβής µεταξύ δαπέδου και βάσης, η αποφυγή της απώλειας του ύδατος και των λεπτόκοκκων συστατικών του σκυροδέµατος µέσα στη µάζα του υπεδάφους όπως επίσης και η υγρασιακή µόνωση της πλάκας του δαπέδου από µεταβολές της υγρασίας του υπεδάφους. Η συµπεριφορά του υπεδάφους υπό φορτίο µπορεί να προσοµοιωθεί υπολογιστικά µε δύο µεθόδους: Με χρήση του µοντέλου Winkler. Κάθε σηµείο του υπεδάφους που δέχεται ένα κατακόρυφα ασκούµενο φορτίο θεωρείται ότι αντιδρά µέσω µίας ίσης και αντίθετης δύναµης, χωρίς µεταβίβαση δυνάµεων σε γειτνιάζουσες περιοχές που δεν υπόκεινται σε φόρτιση 3

4 Με θεώρηση του ελαστικού ηµίχωρου σύµφωνα µε την οποία η εφαρµογή οποιασδήποτε κατακόρυφης δύναµης προκαλεί συνεχή και µη πεπερασµένη απόκριση του υπεδάφους και της γειτνιάζουσας περιοχής Για την προσοµοίωση του υπεδάφους κατά Winkler απαιτείται προσδιορισµός του µέτρου αντιστάσεως του εδάφους γνωστού και ως σταθερά ελαστικής έδρασης, ή συντελεστής k του υπεδάφους. Είναι γνωστό ότι η τιµή του k δεν επηρεάζει σηµαντικά τις αναπτυσσόµενες τάσεις αλλά επηρεάζει σηµαντικότερα τις υποχωρήσεις και για τον λόγο αυτό ενώ δεν είναι ανάγκη να προσδιοριστεί η τιµή του k µε µεγάλη ακρίβεια, είναι όµως επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν οµοιόµορφες συνθήκες έδρασης της πλάκας. Επισηµαίνεται επίσης ότι κακώς ονοµάζεται «σταθερά ελαστικής έδρασης» διότι στην πραγµατικότητα δεν είναι «σταθερά» αφού µεταβάλλεται µε το πάχος της πλάκας (µειώνεται όσο το πάχος της πλάκας αυξάνει) και µε τη διάµετρο της πλάκας φόρτισης και δεν αποτελεί θεµελιώδη ιδιότητα του εδάφους (Eisenmann,J., Leykauf, G., 2003). ΤΥΠΟΙ ΑΠΕ ΩΝ ΕΠΙ Ε ΑΦΟΥΣ Τα δάπεδα επί εδάφους διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Ανάλογα µε τη θέση τους σε: άπεδα εξωτερικών χώρων Τα δάπεδα αυτά υπόκεινται στις δράσεις του περιβάλλοντος (θερµοκρασιακές µεταβολές ηµερήσιου ή ετήσιου κύκλου, βροχή και παγετός). Φορτίζονται από τα συνήθη φορτηγά οχήµατα (max επιτρεπόµενο φορτίο άξονα 13t), τυχόν χρησιµοποιούµενα εµπορευµατοκιβώτια και κυρίως από τους γερανούς φορτοεκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων. Οι απαιτήσεις ως προς την αντίσταση σε ολίσθηση πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι το δάπεδο µπορεί να είναι βρεγµένο έστω και αν η ταχύτητα µετακίνησης είναι συνήθως µικρή. Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις καθορίζουν επίσης και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας. άπεδα εσωτερικών χώρων Τα δάπεδα αυτά υφίστανται σηµαντικά µειωµένες θερµοκρασιακές δράσεις και διαφορετικό τρόπο φόρτισης που εξαρτάται από την διάταξη των ραφιών και το µηχάνηµα φορτοεκφόρτωσης. Λόγω όµως των συστηµάτων ραφιών και φορτοεκφόρτωσης πρέπει να τηρούν αυστηρές απαιτήσεις επιπεδότητας και οµαλότητας κύλισης. Τα δάπεδα αυτά συχνά κατασκευάζονται µε ινοπλισµένο µε χαλύβδινες ίνες σκυρόδεµα και απαιτούν ιδιαίτερης ακρίβειας διάστρωση, συµπύκνωση και τελική επιπέδωση που εξασφαλίζεται µόνο µε χρήση ειδικών διαστρωτικών και συµπυκνωτικών µηχανηµάτων καθώς και µε τελική µόρφωση µε ελικόπτερα. Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση ραφιών µεγάλου ύψους πακτωµένων στο δάπεδο, δηµιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυντική επιπόνηση 4

5 των δαπέδων σε περίπτωση σεισµικής δράσης, η οποία µπορεί να µετριασθεί σηµαντικά µε κατάλληλη σύνδεση των ραφιών µεταξύ τους έτσι ώστε σε περίπτωση σεισµού να δηµιουργηθεί δράση πλαισίου και όχι προβόλου. Ανάλογα µε τον τύπο οπλίσεώς τους, διακρίνονται σε: Άοπλα δάπεδα. Τα δάπεδα αυτά διαστασιολογούνται µε µεθόδους ελαστικής ανάλυσης έτσι ώστε οι αναπτυσσόµενες τάσεις εφελκυσµού από κάµψη να επιτρέψουν τον προβλεπόµενο αριθµό φορτίσεων από τα φορτία λειτουργίας και τις λοιπές δράσεις (π.χ. θερµοκρασιακές µεταβολές) χωρίς να παρουσιαστεί ρηγµάτωση του σκυροδέµατος. Ο υπολογισµός αυτός βασίζεται σε νόµους αστοχίας άοπλου σκυροδέµατος σε κόπωση από κάµψη και έχει µακρά ιστορία εφαρµογής -και εποµένως εµπειρίας- σε οδοστρώµατα οδών και αεροδροµίων (Κόλιας, Σ., 2008 α ). Οπλισµένα µε συνήθεις ράβδους οπλισµού, πλέγµατα οπλισµού κ.α. Σε αυτή την περίπτωση δαπέδων η ύπαρξη οπλισµών εφ όσον γίνει ο ορθός υπολογισµός αυτών- εξασφαλίζει τοπικά την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του δαπέδου αλλά το σκυρόδεµα είναι ρηγµατωµένο και ο οπλισµός αναλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό φορτίου ενώ το εύρος των ρωγµών πρέπει να διατηρείται µέσα σε επιτρεπτά όρια µε κατάλληλους ελέγχους. Σηµαντική στο τοµέα αυτόν είναι η συµβολή των Abbas, Α., Pavlovic, Μ., Kotsovos, Μ., (2007). Ινοπλισµένα δάπεδα µε ίνες µεταλλικές, συνθετικές κ.α. Η παρουσία των ινών µεγάλου µέτρου ελαστικότητας στα δάπεδα συµβάλλει στον έλεγχο της µικρορηγµατώσεως και την ανακατανοµή των εντάσεων µετά την εµφάνιση της πρώτης ρωγµής, χωρίς ωστόσο οι ίνες να αυξάνουν την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. Η πλαστιµότητα ενός ινοπλισµένου δαπέδου εξαρτάται από τον τύπο των ινών, τη δοσολογία και την αντοχή τους και εκφράζεται µέσω του συντελεστή R e,3 ως ο λόγος του µέσου φορτίου ως προς το φορτίο κατά τη δηµιουργία της πρώτης ρωγµής. Το µέσο φορτίο (βλ. Σχήµα 2) ορίζεται ως η µέση τιµή του φορτίου κατά την πρώτη ρωγµή και του φορτίου που αντιστοιχεί σε βύθιση 3mm µετά την πρώτη ρωγµή (Concrete Society Technical Report no 34, 1994). Ανάλογα µε την κατασκευαστική µέθοδο που ακολουθείται, διακρίνονται σε: άπεδα µε αρµούς συστολής (jointed floors). Πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία κατασκευής δαπέδων επί εδάφους. Κατά τις πρώτες ώρες µετά τη σκυροδέτηση του δαπέδου, κόβονται µε αρµοκόπτη οι αρµοί συστολής σε κάνναβο περί τα m, οπότε το δάπεδο πλέον συµπεριφέρεται ως σύνολο επιµέρους πλακών µε µικρότερες διαστάσεις. Οι επιβαλλόµενες τάσεις «καταναγκασµού» λόγω συστολής ξηράνσεως και θερµοκρασιακών µεταβολών είναι µικρότερες σε σύγκριση µε δάπεδα µε αρµούς σε µεγαλύτερες αποστάσεις και ο κίνδυνος ανάπτυξης ρωγµών 5

6 είναι µικρότερος. Ωστόσο όµως η µέθοδος αυτή µειονεκτεί ως προς το κόστος κατασκευής και συντήρησης των αρµών κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. άπεδα χωρίς αρµούς συστολής (jointless floors). Σε αυτή την περίπτωση αναφερόµαστε σε δάπεδα τα οποία σκυροδετούνται κατά µεγάλες επιφάνειες ανά φάση σκυροδέτησης χωρίς να προβλέπονται αρµοί συστολής. Μία τέτοια επιφάνεια δαπέδου µπορεί να έχει διαστάσεις έως και 50m ανά κατεύθυνση. Τέτοιου τύπου δάπεδα προβλέπονται ινοπλισµένα µε µεταλλικές ίνες σε κατάλληλο ποσοστό. Κατά τον σχεδιασµό αυτών των δαπέδων είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς, µε ακρίβεια, οι αναπτυσσόµενες τάσεις λόγω συστολής ξηράνσεως και θερµοκρασιακών µεταβολών και οι πιθανές ρηγµατώσεις να περιορισθούν σε εύρη που δεν θα επηρεάσουν τη χρήση του δαπέδου. Σχήµα 2. Τυπικό διάγραµµα φορτίου-βύθισης για ινοπλισµένο σκυρόδεµα µε µεταλλικές ίνες ΤΥΠΟΙ ΑΡΜΩΝ Ο αριθµός και ο τύπος των αρµών σε ένα δάπεδο εξαρτάται από τον σχεδιασµό του δαπέδου και την κατασκευαστική µέθοδο που πρόκειται να ακολουθηθεί (Κόλιας, Σ., 2008α, 2009β). Οι αρµοί προβλέπονται για δύο λόγους: για την εκτόνωση των εφελκυστικών τάσεων που αναπτύσσονται κυρίως από τις θερµοκρασιακές µεταβολές αλλά και από συστολή ξήρανσης για την εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων διακοπής της κατασκευαστικής διαδικασίας (αρµοί διακοπής εργασίας) Αρµοί συστολής (contraction joints) Οι αρµοί αυτής της κατηγορίας κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο της ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος και την αποµείωση των τάσεων που 6

7 αναπτύσσονται στη µάζα του λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών και συστολής ξήρανσης. Οι αρµοί συστολής διακρίνονται σε αρµούς χωρίς βλήτρα ή αρµούς µε βλήτρα όπως φαίνεται στο Σχήµα 3 που ακολουθεί. Το βάθος αρχικής της κοπής ενός αρµού συστολής εξαρτάται από το πάχος του δαπέδου και είναι περίπου το 1/3 του πάχους του. Ο λόγος των πλευρών κάθε δηµιουργούµενου τεµαχίου πλάκας πρέπει να µην ξεπερνά την τιµή 1.5 και για άοπλο σκυρόδεµα η µέγιστη απόσταση µεταξύ των αρµών συστολής να µην ξεπερνά περίπου τα 6.0m αν πρόκειται για στεγασµένα δάπεδα και τα 5.0m αν πρόκειται για δάπεδα υπαίθρου. Σχήµα 3. Τύποι αρµών συστολής, χωρίς βλήτρα ή µε βλήτρα Αρµοί αποµόνωσης (isolation joints) Οι αρµοί αποµόνωσης κατασκευάζονται προκειµένου να αποφευχθεί επαφή και σύνδεση του σκυροδέµατος των δαπέδων µε υπάρχουσες υφιστάµενες κατασκευές εντός του κτιρίου π.χ. τοιχώµατα, υποστυλώµατα, φρεάτια κλπ. Οι αρµοί αυτού του τύπου διαµορφώνονται µε την τοποθέτηση πολυστερίνης ή άλλου τύπου συµπιέσιµου υλικού γεµίσµατος, πάχους συνήθως 10-20mm. Το υλικό αποµόνωσης πρέπει να τοποθετείται σε όλο το πάχος της πλάκας του δαπέδου και πρέπει να µονώνεται κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η πλήρωση του αρµού από άλλου τύπου υλικά. Αρµοί διακοπής εργασίας (construction joints) Οι αρµοί διακοπής εργασίας χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τις περιοχές σκυροδέµατος που σκυροδετούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και διακρίνονται σε αρµούς µε βλήτρα και - σπανιότερα σε ειδικές περιπτώσεις - αρµούς µε οδοντώσεις (τόρµο και εντορµία), όπως φαίνεται στο Σχήµα 4. Σχήµα 4. ιαµόρφωση αρµών διακοπής εργασίας, µε βλήτρα ή µε οδοντώσεις 7

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Παραδοσιακά, τα δάπεδα επί εδάφους υπολογίζονται µε χρήση µεθόδων ελαστικής ανάλυσης. Οι εξισώσεις ελαστικής ανάλυσης του Westergaard (1920) χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα ευρέως. Τα πάχη των πλακών που προκύπτουν έπειτα από µία ελαστική ανάλυση είναι σχετικώς συντηρητικά και οι προδιαγραφές για περιορισµό βυθίσεων ή άλλων παρόµοιων συνθηκών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του δαπέδου συνήθως δεν είναι απαραίτητο να τεθούν. Ωστόσο όµως, στην περίπτωση των ινοπλισµένων µε χαλύβδινες ίνες δαπέδων και µε την εφαρµογή ελαστοπλαστικής αναλύσεως τα δάπεδα προκύπτουν λεπτότερα και φαινόµενα όπως είναι η µεταφορά φορτίων κατά µήκος των αρµών, ο περιορισµός των βυθίσεων, η ελεγχόµενη ρηγµάτωση κ.α. είναι πλέον πρωτευούσης σηµασίας και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και πρόβλεψη. Επισηµαίνεται ότι η διαφορά έναντι της ελαστικής ανάλυσης είναι ότι στην ελαστική ανάλυση η διαστασιολόγηση γίνεται έτσι ώστε το δάπεδο να παραµείνει αρρηγµάτωτο για την προβλεπόµενη διάρκεια λειτουργίας δηλαδή για τον προβλεπόµενο αριθµό επαναλήψεων φορτίσεων, ενώ στην ελαστοπλαστική ανάλυση το ινοπλισµένο σκυρόδεµα θεωρείται ρηγµατωµένο µε ρωγµές ελεγχόµενου εύρους. Κατά τον σχεδιασµό διακρίνουµε δύο οριακές καταστάσεις, την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ΟΚΑ) και την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (ΟΚΛ). Συνιστάται συνήθως στην ΟΚΛ να αποκλείεται ο σχηµατισµός ρωγµών ενώ στην ΟΚΑ δύναται να επιτρέπεται ο σχηµατισµός ρωγµών στο κάτω πέλµα του δαπέδου. Οριακή κατάσταση αστοχίας Η διαστασιολόγηση ενός ινοπλισµένου δαπέδου επί εδάφους στην ΟΚΑ µπορεί να γίνει σύµφωνα µε την Έκθεση Νο34 της CONCRETE SOCIETY 1994 µε τον υπολογισµό του πάχους του δαπέδου σύµφωνα τη θεωρία ελαστοπλαστικής ανάλυσης (π.χ. κατά Meyerhof, Hetenyi κλπ), τον υπολογισµό βλήτρων στις ακµές των πλακών και τον έλεγχο έναντι διάτρησης. Α. Υπολογισµός πάχους δαπέδου Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για µεµονωµένα σηµειακά φορτία Σύµφωνα µε τη θεωρία του Meyerhof δίδονται οι ακόλουθες εξισώσεις υπολογισµού του οριακού φορτίου αστοχίας P u συναρτήσει των M p, M n, l και α όπου: Μ p είναι η θετική ροπή αντοχής κατά την αστοχία, Μ n είναι η αρνητική ροπή αντοχής κατά την αστοχία, l είναι η ακτίνα σχετικής δυσκαµψίας κατά Westergaard = [Ε cm h 3 /12(1-ν 2 )k] 0.25 και α είναι η ισοδύναµη ακτίνα επαφής του φορτίου. 8

9 α. Για φόρτιση στο µέσο της πλάκας: Για α/l=0: P u = 2π(M p +M n ) (1) Για α/l>0.2: P u = 4π(M p +M n )/ [1-(α/3l)] (2) β. Για φόρτιση στην ακµή της πλάκας: Για α/l=0: P u = [π(m p +M n )/2] + 2M n (3) Για α/l>0.2: P u = [π(m p +M n ) + 4M n ] / [1-(2α/3l)] (4) γ. Για φόρτιση στη γωνία της πλάκας Για α/l=0: P u = 2M n (5) Για α/l>0.2: P u = 4M n /[1-(α/l)] (6) όπου: Για την περίπτωση άοπλου δαπέδου: M n = M p = f ct,fl h 2 /(6γ c ) (7) όπου h = πάχος της πλάκας (mm), f ct,fl = χαρακτηριστική καµπτική αντοχή αόπλου σκυροδέµατος (Ν/mm 2 ) Για την περίπτωση ινοπλισµένου δαπέδου µε δείκτη ισοδύναµης καµπτικής αντοχής R e,3 ισχύει: M p = f ct,fl (R e,3 )h 2 /(6γ c ) (8) Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για δύο σηµειακά φορτία Για α/l=0: P u = [2π + (1.8x/l)] [M p +M n ] (9) Για α/l>0.2: P u = [4π/(1-α/3l) + 1.8x/(l-α/2)] [M p +M n ] (10) όπου x = η απόσταση µεταξύ των κέντρων των φορτίων (βλ. Σχήµα 5). Για x > 2h ισχύουν οι εξισώσεις των µεµονωµένων σηµειακών φορτίων. 9

10 Σχήµα 5. Απεικόνιση των γραµµών διαρροής πολλαπλών σηµειακών φορτίων Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για τέσσερα σηµειακά φορτία Για α/l=0: P u = [2π + 1.8(x+y)/l)] [M p +M n ] (11) Για α/l>0.2: P u = [4π/(1-α/3l) + 1.8(x+y)/(l-α/2)] [M p +M n ] (12) όπου x, y= οι αποστάσεις µεταξύ των κέντρων των φορτίων (βλ. Σχήµα 5). Εξισώσεις υπολογισµού κατά Hetenyi για φορτία κατά λωρίδες Το µέγιστο φορτίο αστοχίας της πλάκας του δαπέδου ανά µέτρο µήκους, P lin, προκύπτει από τις ακόλουθες εξισώσεις: P lin,p = 4 λ M p (13) P lin,n = 4 / 0.21 λm n (14) όπου P lin,p = το µέγιστο οριακό φορτίο συναρτήσει της θετικής ροπής κάµψεως, P lin,n = το µέγιστο οριακό φορτίο συναρτήσει της αρνητικής ροπής κάµψεως και λ = (3k/E cm h 3 ) 0.25 Εξισώσεις υπολογισµού κατά Hetenyi για οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία σ max = 1.008q/(λ 2 h 2 ) (N/mm 2 ) (15) Β. Υπολογισµός µεταφοράς δύναµης µέσω βλήτρων Η µεταφορά δύναµης κατά µήκος ενός αρµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του µηχανισµού αλληλεµπλοκής των αδρανών του σκυροδέµατος και µέσω βλήτρων. Λόγω της αβεβαιότητας της ενεργοποίησης ή όχι του µηχανισµού αλληλεµπλοκής των αδρανών, µόνο ένα ποσοστό 15% της δύναµης µπορεί να θεωρηθεί ότι µεταφέρεται κατά µήκος ενός αρµού, του οποίου το άνοιγµα δεν υπερβαίνει τα 2mm. 10

11 Ο µηχανισµός µεταφοράς δύναµης µέσω βλήτρων (βλ. Σχήµα 6) κατά µήκος ενός αρµού είναι ο πιο συνηθισµένος µηχανισµός εξασφάλισης µεταφοράς δύναµης. Ο υπολογισµός των βλήτρων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του EC2 ως ακολούθως: Σχήµα 6. Λειτουργία βλήτρου α. Έλεγχος έναντι διατµήσεως P sh = 0.6 f y A v / γ s (16) όπου f y = όριο διαρροής χάλυβα, Α v = περιοχή διατµήσεως ίση µε το 90% της επιφάνειας του βλήτρου (πd 2 /4 για κυκλικής διατοµής βλήτρα και d 2 για τετραγωνικής διατοµής βλήτρα), γ s = επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τον χάλυβα (=1.15) β. Έλεγχος φέρουσας ικανότητας P bear =0.5 f ck b 1 d d / γ c (17) όπου b 1 = ενεργό µήκος βλήτρου όχι µεγαλύτερο από 8d b, d b = διάµετρος βλήτρου κυκλικής διατοµής ή πλάτος µη κυκλικών διατοµών, γ c = επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεµα (=1.50), f cu = χαρακτηριστική αντοχή σε µονοαξονική θλίψη κυβικού δοκιµίου σκυροδέµατος (N/mm 2 ) γ. Έλεγχος σε κάµψη P bend =(2 f y Z p ) / x γ s (18) όπου Ζ p = πλαστική ροπή αντιστάσεως βλήτρου, d b 3 /4 για τετραγωνικής διατοµής βλήτρα και d b 3 /6 για κυκλικής διατοµής βλήτρα δ. Έλεγχος σε συνδυασµένη κάµψη και διάτµηση όπου P app η δύναµη που µεταφέρεται από το βλήτρο P app /P sh + P app /P bend 1.40 (19) 11

12 Γ. Έλεγχος σε διάτρηση Ο έλεγχος σε διάτρηση απαιτείται πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του EC2 ελέγχοντας τις διατµητικές τάσεις στην παρειά της επιφάνειας επαφής αλλά και σε µία κρίσιµη περίµετρο σε απόσταση 2.0d από αυτήν (όπου d το στατικό ύψος του δαπέδου). Ωστόσο επειδή το στατικό ύψος ορίζεται σαφώς για την περίπτωση δαπέδου µε συµβατικό οπλισµό ράβδων, για την περίπτωση ινοπλισµένου σκυροδέµατος εκτιµάται ότι το στατικό ύψος d µπορεί να λαµβάνεται ίσο µε το 75% του συνολικού πάχους του δαπέδου. α. Έλεγχος στην παρειά της επιφάνειας επαφής P max = v max u 0 d (20) όπου v max = 0.5 * ν * f cd, ν = f ck / 200, u 0 = το µήκος της περιµέτρου της επιφάνειας επαφής β. Έλεγχος στην κρίσιµη περίµετρο Για σκυρόδεµα οπλισµένο µε συµβατικό οπλισµό ράβδων: Για ινοπλισµένο σκυρόδεµα: v f = (τ RD * k * 1.2) u 1 d (21) v f = (τ RD * k * R e,3 f ctk,fl ) u 1 d (22) όπου k=1.60-d 1, u 1 το µήκος της κρίσιµης περιµέτρου όπου γίνεται ο έλεγχος Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας Συνήθως ο σχεδιασµός ενός δαπέδου επί εδάφους στην ΟΚΛ συνίσταται στον έλεγχο του πάχους του δαπέδου σύµφωνα την ελαστική θεωρία κατά Westergaard, στον έλεγχο βυθίσεων και στον έλεγχο έναντι ρηγµάτωσης. Α. Έλεγχος πάχους δαπέδου Κατά Westergaard και Timoshenko (Modified Westergaard design method) για κυκλικά οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία α. Για φόρτιση στο µέσο της πλάκας: β. Για φόρτιση στην ακµή της πλάκας: σ max = 0.275(1+v)P/h 2 log(0.36eh 3 /k/b 4 ) (23) 12

13 γ. Για φόρτιση στη γωνία της πλάκας: σ max = 0.529(1+0.54v)P/h 2 log(0.20eh 3 /k/b 4 ) (24) σ max = 3P/h 2 [1-(1.41b/(Eh 3 /(12(1-ν 2 )k)) 0,25 ) 0,6 ] (25) όπου σ max = η µέγιστη καµπτική τάση (Ν/mm 2 ), P = το σηµειακό φορτίο (Ν), ν = λόγος Poisson, h = πάχος πλάκας (mm), Ε = µέτρο ελαστικότητας, k = δείκτης εδάφους (Ν/mm 3 ) (λαµβάνοντας υπόψη την παρουσία της υπόβασης), b = ακτίνα επαφής του φορτίου µε το δάπεδο (mm) (P/πp) 1/2, p = τάση επαφής µεταξύ φορτίου και δαπέδου (Ν/mm 2 )= µε την πίεση του ελαστικού επίσωτρου, l = ακτίνα σχετικής ακαµψίας κατά Westergaard, l = [E cm h 3 /12(1-ν 2 )k] 0.25 Σηµείωση: Παρόµοιες εξισώσεις διατίθενται και για άλλους τύπους φόρτισης π.χ. δύο ή περισσότερα σηµειακά φορτία, οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία, γραµµικά φορτία κλπ. Β. Έλεγχος βυθίσεων Η βύθιση δ ενός δαπέδου επί εδάφους υπό φορτίο P δύναται να προσδιορισθεί σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση υπολογισµού κατά Westergaard: δ = c ( P / k l 2 ) (26) όπου k = ο δείκτης εδάφους, l = ακτίνα σχετικής ακαµψίας, c = συντελεστής βύθισης (εξαρτάται από τη θέση του φορτίου) Για φορτίο που ασκείται στο µέσο ή στην ακµή µιας πλάκας επί εδάφους, ο συντελεστής c λαµβάνει την τιµή και αντίστοιχα. Για φορτίο στη γωνία µίας πλάκας, η τιµή του c εξαρτάται από το λόγο α/l σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: c = [ (α/l)]. Η επίδραση του ερπυσµού στη βύθιση υπό την επενέργεια φορτίου µακράς διάρκειας µπορεί να εκτιµηθεί προσαρµόζοντας κατάλληλα την τιµή του συντελεστή l. Το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος επηρεάζεται από τον ερπυσµό και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να ληφθεί ως: όπου φ = συντελεστής ερπυσµού E cm(t) = E cm / (1 + φ) (27) 13

14 Γ. Έλεγχος ρηγµάτωσης Ρηγµάτωση σε ένα δάπεδο επί εδάφους δηµιουργείται λόγω της ανάπτυξης διαφόρων τύπων εσωτερικών µετακινήσεων που δύναται να εκδηλωθούν σε πλάκες σκυροδέµατος, όταν αυτές περιορισθούν. Ορισµένοι από τους τύπους εσωτερικών µετακινήσεων είναι οι ακόλουθοι: Συστολή ξήρανσης πλαστικού σκυροδέµατος Θερµική συστολή λόγω µεταβολών θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου ή του ετήσιου κύκλου Συστολή ξήρανσης µακράς διάρκειας Ειδικότερα το φαινόµενο της συστολής ξήρανσης µπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια ανάλογα µε το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος. Εκτιµάται ότι 3 µήνες µετά από τη σκυροδέτηση του δαπέδου η συστολή ξηράνσεως έχει εκδηλωθεί σε ποσοστό 30%. Οι τάσεις συστολής εκτιµώνται σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: f sh = E cm ε sh (28) όπου Ε cm = το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος, ε sh = παραµόρφωση συστολής µακράς διάρκειας Το µέτρο ελαστικότητας στην παραπάνω σχέση µπορεί να τροποποιηθεί λόγω της επίδρασης του ερπυσµού. Για φ = 2.0 µπορεί να αντικατασταθεί µε E cm(t) = E cm /3. Προκειµένου να περιορισθεί η τάση συστολής προβλέπεται συνήθως η τοποθέτηση µεµβράνης στο κάτω µέρος του δαπέδου πάνω από τη στρώση της υπόβασης. Για την περίπτωση χρησιµοποιούµενης πλαστικής µεµβράνης µπορεί να ληφθεί ένας συντελεστής αποµείωσης της τιµής της f sh ίσος µε 20%. Ανασήκωµα ελευθέρων άκρων πλάκας (curling) Η απώλεια υγρασίας από το άνω πέλµα της πλάκας του δαπέδου που εκδηλώνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό απ ότι στο κάτω προκαλεί ανασήκωµα των ελεύθερων άκρων των πλακών (curing). Οι τάσεις αυτού του τύπου υπολογίζονται από την ακόλουθη σχέση: F cur = (1/2) E cm(t) [ ε / (1 - ν) ] (29) όπου Ε cm = το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος τροποποιηµένο λόγω ερπυσµού, ν = λόγος Poisson, ε = διαφορική παραµόρφωση µεταξύ άνω και κάτω πέλµατος της πλάκας, συνήθως λαµβάνεται ( )x10-6 ανά mm του πάχους της πλάκας. 14

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τόσο η διατιθέµενη επιστηµονική γνώση σε θέµατα σχεδιασµού δαπέδων, όσο και εν τω µεταξύ ο αναπτυχθείς µηχανολογικός εξοπλισµός κατασκευής τους αλλά και η αποκτηθείσα εµπειρία από την µέχρι σήµερα συµπεριφορά υπαρχόντων δαπέδων, άγουν στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατόν να κατασκευασθούν δάπεδα που να ικανοποιούν µε ασφάλεια όλες τις τιθέµενες απαιτήσεις (φέρουσα ικανότητα, επιπεδότητα, αντίσταση σε ολίσθηση κ.α.). Προϋπόθεση ωστόσο προς τούτο είναι η πλήρης γνώση από τον µελετητή µηχανικό όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν την συµπεριφορά των δαπέδων επί εδάφους. Γενική δε απαίτηση για τον ορθό σχεδιασµό και κατασκευή τους είναι ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς υλοποιήσεως ενός δαπέδου (µελετητής, κατασκευαστής) θα πρέπει να είναι έµπειροι και εξειδικευµένοι µε τέτοιου τύπου µελέτες και κατασκευές. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Abbas,A.A., Pavlovic,M.N., Kotsovos,M.D., Post-elastic behaviour of ground-floor slabs Part2: Fabric reinforced concrete slabs, Magazine of Concrete Research Vol9,No6, August 2007 Concrete Industrial Ground Floors, A guide to design and construction, Concrete Society Technical Report No 34, Third Edition (1994) Eisenmann,J., Leykauf,G., Beton-fahrbahnen, Ernst&Sohn (2003) Eurocode 2, EN1998-1:2004, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, Comité Européen de Normalisation, Brussels (2004) Κόλιας, Σ. Υπολογισµός δυσκάµπτων οδοστρωµάτων. Σεµινάριο «Οδοστρώµατα από Σκυρόδεµα», Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος, Αθήνα, Νοέµβριος 2008 Κόλιας, Σ. Γενικές Αρχές Υπολογισµού απέδων από Σκυρόδεµα Αεροδροµια, Σεµινάριο Υ.Π.Α.- Ενωση Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος, Αθήνα, Απρίλιος 2009 Knapton J., Ground Bearing Concrete Slabs, Thomas Telford (2003) Τέγος, Ι.Α., Γιάννακας, Ν.Χ., Πλάκες επί εδάφους: οι γνωστοί-άγνωστοι φορείς Σκυροδέµατος, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος (Αλεξανδρούπολη Οκτώβριος 18-20, 2006), Αλεξανδρούπολη (2006),

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΙΑΤΡΗΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΣΚΑΜΠΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΣΚΑΜΠΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΣΚΑΜΠΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υπολογισµός του πάχους των δύσκαµπτων οδοστρωµάτων γίνεται σήµερα, όπως και ο υπολογισµός των εύκαµπτων οδοστρωµάτων, µε συνδυασµό αναλυτικών µεθόδων υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2 ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Για το σχεδιασµό µιας κατασκευής είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών που την αποτελούν. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια σύντοµη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα