Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors"

Transcript

1 Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ Α 1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Β 2, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ Α Γ 3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 4 Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές, τύποι δαπέδων και αρµών, σχεδιασµός ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αυτή συνοψίζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα του σχεδιασµού δαπέδων από σκυρόδεµα επί εδάφους και αντανακλά την αποκτηθείσα εµπειρία από τις µελέτες και επιβλέψεις µιας σειράς τέτοιων έργων. Συνοπτικά δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους δαπέδων, τις προδιαγραφές που διέπουν το σχεδιασµό ενός δαπέδου, τα είδη των αρµών κ.α. Παρέχονται επίσης διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε τις επικρατέστερες µεθόδους υπολογισµού του απαιτούµενου πάχους ενός δαπέδου για διάφορες περιπτώσεις φορτίσεων. ABSTRACT : This paper reports the present knowledge on the design of concrete ground floors and illustrates particular aspects of floor design. Specifically the paper provides quidelines for the proper estimation of the slab thickness and the joint detailing, in accordance always to the type of loading. Matters concerning the thermal and shrinkage effects are presented. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα µας παρατηρείται αύξηση του αριθµού των κατασκευαζόµενων δαπέδων και ταυτόχρονα χρήση όλο και περισσότερο εξελιγµένων διατάξεων αποθήκευσης και διακίνησης των εµπορευµάτων, γεγονός που προκαλεί σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων που τίθενται στις προδιαγραφές κατασκευής και στις µεθόδους υπολογισµού. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των εξελίξεων αυτών από πλευράς υπολογισµού δαπέδων εσωτερικών χώρων και της 1 τ. Αν. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 τ. Επ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 3 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 4 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1

2 εµπειρίας που αποκτήθηκε από την ενασχόληση των συγγραφέων στο αντικείµενο αυτό ως µελετητών και επιβλεπόντων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΕ ΩΝ Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός δαπέδου επί εδάφους είναι τα ακόλουθα: Φέρουσα ικανότητα. Πρόκειται για την ικανότητα του δαπέδου να µεταβιβάζει στο έδαφος µε ασφάλεια τα φορτία που εφαρµόζονται σε αυτό. Επιπεδότητα. Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες απαιτήσεις που οφείλει να ικανοποιεί ένα δάπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η οριζοντιότητα του δαπέδου αλλά και η επιθυµητή κλίση αυτού, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα των αντικειµένων που τίθενται επ αυτού αλλά και η ασφαλής και ταχεία µετακίνηση των οχηµάτων. Η επιπεδότητα είναι συνάρτηση τόσο της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ διαφόρων σηµείων του δαπέδου αλλά και του ρυθµού µεταβολής των υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του. Ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την ανθεκτικότητα του δαπέδου έναντι φθοράς που προκαλείται στην επιφάνειά του λόγω δράσεων από τριβή, κύλιση, ολίσθηση, πρόσκρουση ή κοπή. Σπανιότερα δε, η ανθεκτικότητα ενός δαπέδου αναφέρεται σε αντοχή έναντι χηµικών ουσιών. Αντίσταση σε ολίσθηση. Η ολισθηρότητα ή µη ενός δαπέδου εξαρτάται από το τελείωµα του δαπέδου που καθορίζει την µακροτραχύτητά του και από τα αδρανή του σκυροδέµατος που καθορίζουν την µικροτραχύτητα της επιφάνειας. Η διάρκεια των ιδιοτήτων αυτών εξαρτάται από: την αντοχή του σκυροδέµατος, την ανθεκτικότητα των αδρανών σε λείανση, τη χρήση του δαπέδου, τον τύπο των οχηµάτων που κινούνται σ αυτό (τύπος ελαστικών και τροχών) και την παρουσία στην επιφάνειά του ακαθαρσιών ή ουσιών που επικάθονται ή επικολλώνται σ αυτήν και µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της. Συχνά χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι τελειώµατος που µπορεί να περιλαµβάνουν χρήση ειδικών σκληρών αδρανών τα οποία εµπήγνυνται µέσα στη µάζα της επιφανειακής στρώσεως του σκυροδέµατος. Εµφάνιση-αισθητική. Η εµφάνιση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου εξαρτάται από την τεχνική κατασκευής του δαπέδου, την επιλογή των κατάλληλων υλικών τελειώµατος, τη χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων διάστρωσης και κοπής αρµών κ.α. 2

3 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ Ξεκινώντας το σχεδιασµό ενός δαπέδου, ο µελετητής µηχανικός οφείλει να συλλέξει στοιχεία για τη φύση του εδαφικού υποβάθρου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά θα αποφασισθεί η εξυγίανση του υπεδάφους ή όχι, η κατασκευή βάσης και υπόβασης επαρκούς πάχους, κατάλληλης σύστασης και συµπύκνωσης, η χρήση µεµβρανών κλπ. Μία τυπική διατοµή πιθανής διαµόρφωσης των στρώσεων κάτω από την πλάκα του δαπέδου, δίδεται στο Σχήµα 1 που ακολουθεί. Σχήµα 1. Τυπική διαµόρφωση στρώσεων δαπέδου επί εδάφους Η βάση αποτελεί την κρίσιµη στρώση µεταξύ του δαπέδου και του υπεδάφους. Ρόλος της στρώσεως βάσης είναι να εξασφαλίσει σταθερή επιφάνεια εργασίας που δεν υποχωρεί κατά την κίνηση επ αυτής των οχηµάτων κατασκευής του δαπέδου και των προβλεπόµενων οχηµάτων λειτουργίας, να ορίσει το κατάλληλο επίπεδο για την κατασκευή του δαπέδου και να µεταβιβάσει τα φορτία αυτού στο υπέδαφος. Η βάση κατασκευάζεται συνήθως από καλώς διαβαθµισµένο θραυστό υλικό και το ελάχιστο πάχος της ορίζεται στα 15εκ. Η κατασκευή υπόβασης και λοιπών στρώσεων ενίσχυσης µπορεί να παραληφθεί στην περίπτωση υπεδάφους πολύ καλής ποιότητας. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η παρουσία µεµβρανών κάτω από το δάπεδο. Ο κύριος λόγος τοποθέτησης των µεµβρανών είναι η µείωση της τριβής µεταξύ δαπέδου και βάσης, η αποφυγή της απώλειας του ύδατος και των λεπτόκοκκων συστατικών του σκυροδέµατος µέσα στη µάζα του υπεδάφους όπως επίσης και η υγρασιακή µόνωση της πλάκας του δαπέδου από µεταβολές της υγρασίας του υπεδάφους. Η συµπεριφορά του υπεδάφους υπό φορτίο µπορεί να προσοµοιωθεί υπολογιστικά µε δύο µεθόδους: Με χρήση του µοντέλου Winkler. Κάθε σηµείο του υπεδάφους που δέχεται ένα κατακόρυφα ασκούµενο φορτίο θεωρείται ότι αντιδρά µέσω µίας ίσης και αντίθετης δύναµης, χωρίς µεταβίβαση δυνάµεων σε γειτνιάζουσες περιοχές που δεν υπόκεινται σε φόρτιση 3

4 Με θεώρηση του ελαστικού ηµίχωρου σύµφωνα µε την οποία η εφαρµογή οποιασδήποτε κατακόρυφης δύναµης προκαλεί συνεχή και µη πεπερασµένη απόκριση του υπεδάφους και της γειτνιάζουσας περιοχής Για την προσοµοίωση του υπεδάφους κατά Winkler απαιτείται προσδιορισµός του µέτρου αντιστάσεως του εδάφους γνωστού και ως σταθερά ελαστικής έδρασης, ή συντελεστής k του υπεδάφους. Είναι γνωστό ότι η τιµή του k δεν επηρεάζει σηµαντικά τις αναπτυσσόµενες τάσεις αλλά επηρεάζει σηµαντικότερα τις υποχωρήσεις και για τον λόγο αυτό ενώ δεν είναι ανάγκη να προσδιοριστεί η τιµή του k µε µεγάλη ακρίβεια, είναι όµως επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν οµοιόµορφες συνθήκες έδρασης της πλάκας. Επισηµαίνεται επίσης ότι κακώς ονοµάζεται «σταθερά ελαστικής έδρασης» διότι στην πραγµατικότητα δεν είναι «σταθερά» αφού µεταβάλλεται µε το πάχος της πλάκας (µειώνεται όσο το πάχος της πλάκας αυξάνει) και µε τη διάµετρο της πλάκας φόρτισης και δεν αποτελεί θεµελιώδη ιδιότητα του εδάφους (Eisenmann,J., Leykauf, G., 2003). ΤΥΠΟΙ ΑΠΕ ΩΝ ΕΠΙ Ε ΑΦΟΥΣ Τα δάπεδα επί εδάφους διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Ανάλογα µε τη θέση τους σε: άπεδα εξωτερικών χώρων Τα δάπεδα αυτά υπόκεινται στις δράσεις του περιβάλλοντος (θερµοκρασιακές µεταβολές ηµερήσιου ή ετήσιου κύκλου, βροχή και παγετός). Φορτίζονται από τα συνήθη φορτηγά οχήµατα (max επιτρεπόµενο φορτίο άξονα 13t), τυχόν χρησιµοποιούµενα εµπορευµατοκιβώτια και κυρίως από τους γερανούς φορτοεκφόρτωσης των εµπορευµατοκιβωτίων. Οι απαιτήσεις ως προς την αντίσταση σε ολίσθηση πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι το δάπεδο µπορεί να είναι βρεγµένο έστω και αν η ταχύτητα µετακίνησης είναι συνήθως µικρή. Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις καθορίζουν επίσης και τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας. άπεδα εσωτερικών χώρων Τα δάπεδα αυτά υφίστανται σηµαντικά µειωµένες θερµοκρασιακές δράσεις και διαφορετικό τρόπο φόρτισης που εξαρτάται από την διάταξη των ραφιών και το µηχάνηµα φορτοεκφόρτωσης. Λόγω όµως των συστηµάτων ραφιών και φορτοεκφόρτωσης πρέπει να τηρούν αυστηρές απαιτήσεις επιπεδότητας και οµαλότητας κύλισης. Τα δάπεδα αυτά συχνά κατασκευάζονται µε ινοπλισµένο µε χαλύβδινες ίνες σκυρόδεµα και απαιτούν ιδιαίτερης ακρίβειας διάστρωση, συµπύκνωση και τελική επιπέδωση που εξασφαλίζεται µόνο µε χρήση ειδικών διαστρωτικών και συµπυκνωτικών µηχανηµάτων καθώς και µε τελική µόρφωση µε ελικόπτερα. Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση ραφιών µεγάλου ύψους πακτωµένων στο δάπεδο, δηµιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυντική επιπόνηση 4

5 των δαπέδων σε περίπτωση σεισµικής δράσης, η οποία µπορεί να µετριασθεί σηµαντικά µε κατάλληλη σύνδεση των ραφιών µεταξύ τους έτσι ώστε σε περίπτωση σεισµού να δηµιουργηθεί δράση πλαισίου και όχι προβόλου. Ανάλογα µε τον τύπο οπλίσεώς τους, διακρίνονται σε: Άοπλα δάπεδα. Τα δάπεδα αυτά διαστασιολογούνται µε µεθόδους ελαστικής ανάλυσης έτσι ώστε οι αναπτυσσόµενες τάσεις εφελκυσµού από κάµψη να επιτρέψουν τον προβλεπόµενο αριθµό φορτίσεων από τα φορτία λειτουργίας και τις λοιπές δράσεις (π.χ. θερµοκρασιακές µεταβολές) χωρίς να παρουσιαστεί ρηγµάτωση του σκυροδέµατος. Ο υπολογισµός αυτός βασίζεται σε νόµους αστοχίας άοπλου σκυροδέµατος σε κόπωση από κάµψη και έχει µακρά ιστορία εφαρµογής -και εποµένως εµπειρίας- σε οδοστρώµατα οδών και αεροδροµίων (Κόλιας, Σ., 2008 α ). Οπλισµένα µε συνήθεις ράβδους οπλισµού, πλέγµατα οπλισµού κ.α. Σε αυτή την περίπτωση δαπέδων η ύπαρξη οπλισµών εφ όσον γίνει ο ορθός υπολογισµός αυτών- εξασφαλίζει τοπικά την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του δαπέδου αλλά το σκυρόδεµα είναι ρηγµατωµένο και ο οπλισµός αναλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό φορτίου ενώ το εύρος των ρωγµών πρέπει να διατηρείται µέσα σε επιτρεπτά όρια µε κατάλληλους ελέγχους. Σηµαντική στο τοµέα αυτόν είναι η συµβολή των Abbas, Α., Pavlovic, Μ., Kotsovos, Μ., (2007). Ινοπλισµένα δάπεδα µε ίνες µεταλλικές, συνθετικές κ.α. Η παρουσία των ινών µεγάλου µέτρου ελαστικότητας στα δάπεδα συµβάλλει στον έλεγχο της µικρορηγµατώσεως και την ανακατανοµή των εντάσεων µετά την εµφάνιση της πρώτης ρωγµής, χωρίς ωστόσο οι ίνες να αυξάνουν την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. Η πλαστιµότητα ενός ινοπλισµένου δαπέδου εξαρτάται από τον τύπο των ινών, τη δοσολογία και την αντοχή τους και εκφράζεται µέσω του συντελεστή R e,3 ως ο λόγος του µέσου φορτίου ως προς το φορτίο κατά τη δηµιουργία της πρώτης ρωγµής. Το µέσο φορτίο (βλ. Σχήµα 2) ορίζεται ως η µέση τιµή του φορτίου κατά την πρώτη ρωγµή και του φορτίου που αντιστοιχεί σε βύθιση 3mm µετά την πρώτη ρωγµή (Concrete Society Technical Report no 34, 1994). Ανάλογα µε την κατασκευαστική µέθοδο που ακολουθείται, διακρίνονται σε: άπεδα µε αρµούς συστολής (jointed floors). Πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία κατασκευής δαπέδων επί εδάφους. Κατά τις πρώτες ώρες µετά τη σκυροδέτηση του δαπέδου, κόβονται µε αρµοκόπτη οι αρµοί συστολής σε κάνναβο περί τα m, οπότε το δάπεδο πλέον συµπεριφέρεται ως σύνολο επιµέρους πλακών µε µικρότερες διαστάσεις. Οι επιβαλλόµενες τάσεις «καταναγκασµού» λόγω συστολής ξηράνσεως και θερµοκρασιακών µεταβολών είναι µικρότερες σε σύγκριση µε δάπεδα µε αρµούς σε µεγαλύτερες αποστάσεις και ο κίνδυνος ανάπτυξης ρωγµών 5

6 είναι µικρότερος. Ωστόσο όµως η µέθοδος αυτή µειονεκτεί ως προς το κόστος κατασκευής και συντήρησης των αρµών κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. άπεδα χωρίς αρµούς συστολής (jointless floors). Σε αυτή την περίπτωση αναφερόµαστε σε δάπεδα τα οποία σκυροδετούνται κατά µεγάλες επιφάνειες ανά φάση σκυροδέτησης χωρίς να προβλέπονται αρµοί συστολής. Μία τέτοια επιφάνεια δαπέδου µπορεί να έχει διαστάσεις έως και 50m ανά κατεύθυνση. Τέτοιου τύπου δάπεδα προβλέπονται ινοπλισµένα µε µεταλλικές ίνες σε κατάλληλο ποσοστό. Κατά τον σχεδιασµό αυτών των δαπέδων είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς, µε ακρίβεια, οι αναπτυσσόµενες τάσεις λόγω συστολής ξηράνσεως και θερµοκρασιακών µεταβολών και οι πιθανές ρηγµατώσεις να περιορισθούν σε εύρη που δεν θα επηρεάσουν τη χρήση του δαπέδου. Σχήµα 2. Τυπικό διάγραµµα φορτίου-βύθισης για ινοπλισµένο σκυρόδεµα µε µεταλλικές ίνες ΤΥΠΟΙ ΑΡΜΩΝ Ο αριθµός και ο τύπος των αρµών σε ένα δάπεδο εξαρτάται από τον σχεδιασµό του δαπέδου και την κατασκευαστική µέθοδο που πρόκειται να ακολουθηθεί (Κόλιας, Σ., 2008α, 2009β). Οι αρµοί προβλέπονται για δύο λόγους: για την εκτόνωση των εφελκυστικών τάσεων που αναπτύσσονται κυρίως από τις θερµοκρασιακές µεταβολές αλλά και από συστολή ξήρανσης για την εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων διακοπής της κατασκευαστικής διαδικασίας (αρµοί διακοπής εργασίας) Αρµοί συστολής (contraction joints) Οι αρµοί αυτής της κατηγορίας κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο της ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος και την αποµείωση των τάσεων που 6

7 αναπτύσσονται στη µάζα του λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών και συστολής ξήρανσης. Οι αρµοί συστολής διακρίνονται σε αρµούς χωρίς βλήτρα ή αρµούς µε βλήτρα όπως φαίνεται στο Σχήµα 3 που ακολουθεί. Το βάθος αρχικής της κοπής ενός αρµού συστολής εξαρτάται από το πάχος του δαπέδου και είναι περίπου το 1/3 του πάχους του. Ο λόγος των πλευρών κάθε δηµιουργούµενου τεµαχίου πλάκας πρέπει να µην ξεπερνά την τιµή 1.5 και για άοπλο σκυρόδεµα η µέγιστη απόσταση µεταξύ των αρµών συστολής να µην ξεπερνά περίπου τα 6.0m αν πρόκειται για στεγασµένα δάπεδα και τα 5.0m αν πρόκειται για δάπεδα υπαίθρου. Σχήµα 3. Τύποι αρµών συστολής, χωρίς βλήτρα ή µε βλήτρα Αρµοί αποµόνωσης (isolation joints) Οι αρµοί αποµόνωσης κατασκευάζονται προκειµένου να αποφευχθεί επαφή και σύνδεση του σκυροδέµατος των δαπέδων µε υπάρχουσες υφιστάµενες κατασκευές εντός του κτιρίου π.χ. τοιχώµατα, υποστυλώµατα, φρεάτια κλπ. Οι αρµοί αυτού του τύπου διαµορφώνονται µε την τοποθέτηση πολυστερίνης ή άλλου τύπου συµπιέσιµου υλικού γεµίσµατος, πάχους συνήθως 10-20mm. Το υλικό αποµόνωσης πρέπει να τοποθετείται σε όλο το πάχος της πλάκας του δαπέδου και πρέπει να µονώνεται κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η πλήρωση του αρµού από άλλου τύπου υλικά. Αρµοί διακοπής εργασίας (construction joints) Οι αρµοί διακοπής εργασίας χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τις περιοχές σκυροδέµατος που σκυροδετούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και διακρίνονται σε αρµούς µε βλήτρα και - σπανιότερα σε ειδικές περιπτώσεις - αρµούς µε οδοντώσεις (τόρµο και εντορµία), όπως φαίνεται στο Σχήµα 4. Σχήµα 4. ιαµόρφωση αρµών διακοπής εργασίας, µε βλήτρα ή µε οδοντώσεις 7

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Παραδοσιακά, τα δάπεδα επί εδάφους υπολογίζονται µε χρήση µεθόδων ελαστικής ανάλυσης. Οι εξισώσεις ελαστικής ανάλυσης του Westergaard (1920) χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα ευρέως. Τα πάχη των πλακών που προκύπτουν έπειτα από µία ελαστική ανάλυση είναι σχετικώς συντηρητικά και οι προδιαγραφές για περιορισµό βυθίσεων ή άλλων παρόµοιων συνθηκών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του δαπέδου συνήθως δεν είναι απαραίτητο να τεθούν. Ωστόσο όµως, στην περίπτωση των ινοπλισµένων µε χαλύβδινες ίνες δαπέδων και µε την εφαρµογή ελαστοπλαστικής αναλύσεως τα δάπεδα προκύπτουν λεπτότερα και φαινόµενα όπως είναι η µεταφορά φορτίων κατά µήκος των αρµών, ο περιορισµός των βυθίσεων, η ελεγχόµενη ρηγµάτωση κ.α. είναι πλέον πρωτευούσης σηµασίας και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και πρόβλεψη. Επισηµαίνεται ότι η διαφορά έναντι της ελαστικής ανάλυσης είναι ότι στην ελαστική ανάλυση η διαστασιολόγηση γίνεται έτσι ώστε το δάπεδο να παραµείνει αρρηγµάτωτο για την προβλεπόµενη διάρκεια λειτουργίας δηλαδή για τον προβλεπόµενο αριθµό επαναλήψεων φορτίσεων, ενώ στην ελαστοπλαστική ανάλυση το ινοπλισµένο σκυρόδεµα θεωρείται ρηγµατωµένο µε ρωγµές ελεγχόµενου εύρους. Κατά τον σχεδιασµό διακρίνουµε δύο οριακές καταστάσεις, την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ΟΚΑ) και την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (ΟΚΛ). Συνιστάται συνήθως στην ΟΚΛ να αποκλείεται ο σχηµατισµός ρωγµών ενώ στην ΟΚΑ δύναται να επιτρέπεται ο σχηµατισµός ρωγµών στο κάτω πέλµα του δαπέδου. Οριακή κατάσταση αστοχίας Η διαστασιολόγηση ενός ινοπλισµένου δαπέδου επί εδάφους στην ΟΚΑ µπορεί να γίνει σύµφωνα µε την Έκθεση Νο34 της CONCRETE SOCIETY 1994 µε τον υπολογισµό του πάχους του δαπέδου σύµφωνα τη θεωρία ελαστοπλαστικής ανάλυσης (π.χ. κατά Meyerhof, Hetenyi κλπ), τον υπολογισµό βλήτρων στις ακµές των πλακών και τον έλεγχο έναντι διάτρησης. Α. Υπολογισµός πάχους δαπέδου Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για µεµονωµένα σηµειακά φορτία Σύµφωνα µε τη θεωρία του Meyerhof δίδονται οι ακόλουθες εξισώσεις υπολογισµού του οριακού φορτίου αστοχίας P u συναρτήσει των M p, M n, l και α όπου: Μ p είναι η θετική ροπή αντοχής κατά την αστοχία, Μ n είναι η αρνητική ροπή αντοχής κατά την αστοχία, l είναι η ακτίνα σχετικής δυσκαµψίας κατά Westergaard = [Ε cm h 3 /12(1-ν 2 )k] 0.25 και α είναι η ισοδύναµη ακτίνα επαφής του φορτίου. 8

9 α. Για φόρτιση στο µέσο της πλάκας: Για α/l=0: P u = 2π(M p +M n ) (1) Για α/l>0.2: P u = 4π(M p +M n )/ [1-(α/3l)] (2) β. Για φόρτιση στην ακµή της πλάκας: Για α/l=0: P u = [π(m p +M n )/2] + 2M n (3) Για α/l>0.2: P u = [π(m p +M n ) + 4M n ] / [1-(2α/3l)] (4) γ. Για φόρτιση στη γωνία της πλάκας Για α/l=0: P u = 2M n (5) Για α/l>0.2: P u = 4M n /[1-(α/l)] (6) όπου: Για την περίπτωση άοπλου δαπέδου: M n = M p = f ct,fl h 2 /(6γ c ) (7) όπου h = πάχος της πλάκας (mm), f ct,fl = χαρακτηριστική καµπτική αντοχή αόπλου σκυροδέµατος (Ν/mm 2 ) Για την περίπτωση ινοπλισµένου δαπέδου µε δείκτη ισοδύναµης καµπτικής αντοχής R e,3 ισχύει: M p = f ct,fl (R e,3 )h 2 /(6γ c ) (8) Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για δύο σηµειακά φορτία Για α/l=0: P u = [2π + (1.8x/l)] [M p +M n ] (9) Για α/l>0.2: P u = [4π/(1-α/3l) + 1.8x/(l-α/2)] [M p +M n ] (10) όπου x = η απόσταση µεταξύ των κέντρων των φορτίων (βλ. Σχήµα 5). Για x > 2h ισχύουν οι εξισώσεις των µεµονωµένων σηµειακών φορτίων. 9

10 Σχήµα 5. Απεικόνιση των γραµµών διαρροής πολλαπλών σηµειακών φορτίων Εξισώσεις υπολογισµού κατά Meyerhof για τέσσερα σηµειακά φορτία Για α/l=0: P u = [2π + 1.8(x+y)/l)] [M p +M n ] (11) Για α/l>0.2: P u = [4π/(1-α/3l) + 1.8(x+y)/(l-α/2)] [M p +M n ] (12) όπου x, y= οι αποστάσεις µεταξύ των κέντρων των φορτίων (βλ. Σχήµα 5). Εξισώσεις υπολογισµού κατά Hetenyi για φορτία κατά λωρίδες Το µέγιστο φορτίο αστοχίας της πλάκας του δαπέδου ανά µέτρο µήκους, P lin, προκύπτει από τις ακόλουθες εξισώσεις: P lin,p = 4 λ M p (13) P lin,n = 4 / 0.21 λm n (14) όπου P lin,p = το µέγιστο οριακό φορτίο συναρτήσει της θετικής ροπής κάµψεως, P lin,n = το µέγιστο οριακό φορτίο συναρτήσει της αρνητικής ροπής κάµψεως και λ = (3k/E cm h 3 ) 0.25 Εξισώσεις υπολογισµού κατά Hetenyi για οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία σ max = 1.008q/(λ 2 h 2 ) (N/mm 2 ) (15) Β. Υπολογισµός µεταφοράς δύναµης µέσω βλήτρων Η µεταφορά δύναµης κατά µήκος ενός αρµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του µηχανισµού αλληλεµπλοκής των αδρανών του σκυροδέµατος και µέσω βλήτρων. Λόγω της αβεβαιότητας της ενεργοποίησης ή όχι του µηχανισµού αλληλεµπλοκής των αδρανών, µόνο ένα ποσοστό 15% της δύναµης µπορεί να θεωρηθεί ότι µεταφέρεται κατά µήκος ενός αρµού, του οποίου το άνοιγµα δεν υπερβαίνει τα 2mm. 10

11 Ο µηχανισµός µεταφοράς δύναµης µέσω βλήτρων (βλ. Σχήµα 6) κατά µήκος ενός αρµού είναι ο πιο συνηθισµένος µηχανισµός εξασφάλισης µεταφοράς δύναµης. Ο υπολογισµός των βλήτρων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του EC2 ως ακολούθως: Σχήµα 6. Λειτουργία βλήτρου α. Έλεγχος έναντι διατµήσεως P sh = 0.6 f y A v / γ s (16) όπου f y = όριο διαρροής χάλυβα, Α v = περιοχή διατµήσεως ίση µε το 90% της επιφάνειας του βλήτρου (πd 2 /4 για κυκλικής διατοµής βλήτρα και d 2 για τετραγωνικής διατοµής βλήτρα), γ s = επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τον χάλυβα (=1.15) β. Έλεγχος φέρουσας ικανότητας P bear =0.5 f ck b 1 d d / γ c (17) όπου b 1 = ενεργό µήκος βλήτρου όχι µεγαλύτερο από 8d b, d b = διάµετρος βλήτρου κυκλικής διατοµής ή πλάτος µη κυκλικών διατοµών, γ c = επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για το σκυρόδεµα (=1.50), f cu = χαρακτηριστική αντοχή σε µονοαξονική θλίψη κυβικού δοκιµίου σκυροδέµατος (N/mm 2 ) γ. Έλεγχος σε κάµψη P bend =(2 f y Z p ) / x γ s (18) όπου Ζ p = πλαστική ροπή αντιστάσεως βλήτρου, d b 3 /4 για τετραγωνικής διατοµής βλήτρα και d b 3 /6 για κυκλικής διατοµής βλήτρα δ. Έλεγχος σε συνδυασµένη κάµψη και διάτµηση όπου P app η δύναµη που µεταφέρεται από το βλήτρο P app /P sh + P app /P bend 1.40 (19) 11

12 Γ. Έλεγχος σε διάτρηση Ο έλεγχος σε διάτρηση απαιτείται πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του EC2 ελέγχοντας τις διατµητικές τάσεις στην παρειά της επιφάνειας επαφής αλλά και σε µία κρίσιµη περίµετρο σε απόσταση 2.0d από αυτήν (όπου d το στατικό ύψος του δαπέδου). Ωστόσο επειδή το στατικό ύψος ορίζεται σαφώς για την περίπτωση δαπέδου µε συµβατικό οπλισµό ράβδων, για την περίπτωση ινοπλισµένου σκυροδέµατος εκτιµάται ότι το στατικό ύψος d µπορεί να λαµβάνεται ίσο µε το 75% του συνολικού πάχους του δαπέδου. α. Έλεγχος στην παρειά της επιφάνειας επαφής P max = v max u 0 d (20) όπου v max = 0.5 * ν * f cd, ν = f ck / 200, u 0 = το µήκος της περιµέτρου της επιφάνειας επαφής β. Έλεγχος στην κρίσιµη περίµετρο Για σκυρόδεµα οπλισµένο µε συµβατικό οπλισµό ράβδων: Για ινοπλισµένο σκυρόδεµα: v f = (τ RD * k * 1.2) u 1 d (21) v f = (τ RD * k * R e,3 f ctk,fl ) u 1 d (22) όπου k=1.60-d 1, u 1 το µήκος της κρίσιµης περιµέτρου όπου γίνεται ο έλεγχος Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας Συνήθως ο σχεδιασµός ενός δαπέδου επί εδάφους στην ΟΚΛ συνίσταται στον έλεγχο του πάχους του δαπέδου σύµφωνα την ελαστική θεωρία κατά Westergaard, στον έλεγχο βυθίσεων και στον έλεγχο έναντι ρηγµάτωσης. Α. Έλεγχος πάχους δαπέδου Κατά Westergaard και Timoshenko (Modified Westergaard design method) για κυκλικά οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία α. Για φόρτιση στο µέσο της πλάκας: β. Για φόρτιση στην ακµή της πλάκας: σ max = 0.275(1+v)P/h 2 log(0.36eh 3 /k/b 4 ) (23) 12

13 γ. Για φόρτιση στη γωνία της πλάκας: σ max = 0.529(1+0.54v)P/h 2 log(0.20eh 3 /k/b 4 ) (24) σ max = 3P/h 2 [1-(1.41b/(Eh 3 /(12(1-ν 2 )k)) 0,25 ) 0,6 ] (25) όπου σ max = η µέγιστη καµπτική τάση (Ν/mm 2 ), P = το σηµειακό φορτίο (Ν), ν = λόγος Poisson, h = πάχος πλάκας (mm), Ε = µέτρο ελαστικότητας, k = δείκτης εδάφους (Ν/mm 3 ) (λαµβάνοντας υπόψη την παρουσία της υπόβασης), b = ακτίνα επαφής του φορτίου µε το δάπεδο (mm) (P/πp) 1/2, p = τάση επαφής µεταξύ φορτίου και δαπέδου (Ν/mm 2 )= µε την πίεση του ελαστικού επίσωτρου, l = ακτίνα σχετικής ακαµψίας κατά Westergaard, l = [E cm h 3 /12(1-ν 2 )k] 0.25 Σηµείωση: Παρόµοιες εξισώσεις διατίθενται και για άλλους τύπους φόρτισης π.χ. δύο ή περισσότερα σηµειακά φορτία, οµοιόµορφα κατανεµηµένα φορτία, γραµµικά φορτία κλπ. Β. Έλεγχος βυθίσεων Η βύθιση δ ενός δαπέδου επί εδάφους υπό φορτίο P δύναται να προσδιορισθεί σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση υπολογισµού κατά Westergaard: δ = c ( P / k l 2 ) (26) όπου k = ο δείκτης εδάφους, l = ακτίνα σχετικής ακαµψίας, c = συντελεστής βύθισης (εξαρτάται από τη θέση του φορτίου) Για φορτίο που ασκείται στο µέσο ή στην ακµή µιας πλάκας επί εδάφους, ο συντελεστής c λαµβάνει την τιµή και αντίστοιχα. Για φορτίο στη γωνία µίας πλάκας, η τιµή του c εξαρτάται από το λόγο α/l σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: c = [ (α/l)]. Η επίδραση του ερπυσµού στη βύθιση υπό την επενέργεια φορτίου µακράς διάρκειας µπορεί να εκτιµηθεί προσαρµόζοντας κατάλληλα την τιµή του συντελεστή l. Το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος επηρεάζεται από τον ερπυσµό και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να ληφθεί ως: όπου φ = συντελεστής ερπυσµού E cm(t) = E cm / (1 + φ) (27) 13

14 Γ. Έλεγχος ρηγµάτωσης Ρηγµάτωση σε ένα δάπεδο επί εδάφους δηµιουργείται λόγω της ανάπτυξης διαφόρων τύπων εσωτερικών µετακινήσεων που δύναται να εκδηλωθούν σε πλάκες σκυροδέµατος, όταν αυτές περιορισθούν. Ορισµένοι από τους τύπους εσωτερικών µετακινήσεων είναι οι ακόλουθοι: Συστολή ξήρανσης πλαστικού σκυροδέµατος Θερµική συστολή λόγω µεταβολών θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου ή του ετήσιου κύκλου Συστολή ξήρανσης µακράς διάρκειας Ειδικότερα το φαινόµενο της συστολής ξήρανσης µπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια ανάλογα µε το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος. Εκτιµάται ότι 3 µήνες µετά από τη σκυροδέτηση του δαπέδου η συστολή ξηράνσεως έχει εκδηλωθεί σε ποσοστό 30%. Οι τάσεις συστολής εκτιµώνται σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: f sh = E cm ε sh (28) όπου Ε cm = το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος, ε sh = παραµόρφωση συστολής µακράς διάρκειας Το µέτρο ελαστικότητας στην παραπάνω σχέση µπορεί να τροποποιηθεί λόγω της επίδρασης του ερπυσµού. Για φ = 2.0 µπορεί να αντικατασταθεί µε E cm(t) = E cm /3. Προκειµένου να περιορισθεί η τάση συστολής προβλέπεται συνήθως η τοποθέτηση µεµβράνης στο κάτω µέρος του δαπέδου πάνω από τη στρώση της υπόβασης. Για την περίπτωση χρησιµοποιούµενης πλαστικής µεµβράνης µπορεί να ληφθεί ένας συντελεστής αποµείωσης της τιµής της f sh ίσος µε 20%. Ανασήκωµα ελευθέρων άκρων πλάκας (curling) Η απώλεια υγρασίας από το άνω πέλµα της πλάκας του δαπέδου που εκδηλώνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό απ ότι στο κάτω προκαλεί ανασήκωµα των ελεύθερων άκρων των πλακών (curing). Οι τάσεις αυτού του τύπου υπολογίζονται από την ακόλουθη σχέση: F cur = (1/2) E cm(t) [ ε / (1 - ν) ] (29) όπου Ε cm = το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος τροποποιηµένο λόγω ερπυσµού, ν = λόγος Poisson, ε = διαφορική παραµόρφωση µεταξύ άνω και κάτω πέλµατος της πλάκας, συνήθως λαµβάνεται ( )x10-6 ανά mm του πάχους της πλάκας. 14

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τόσο η διατιθέµενη επιστηµονική γνώση σε θέµατα σχεδιασµού δαπέδων, όσο και εν τω µεταξύ ο αναπτυχθείς µηχανολογικός εξοπλισµός κατασκευής τους αλλά και η αποκτηθείσα εµπειρία από την µέχρι σήµερα συµπεριφορά υπαρχόντων δαπέδων, άγουν στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατόν να κατασκευασθούν δάπεδα που να ικανοποιούν µε ασφάλεια όλες τις τιθέµενες απαιτήσεις (φέρουσα ικανότητα, επιπεδότητα, αντίσταση σε ολίσθηση κ.α.). Προϋπόθεση ωστόσο προς τούτο είναι η πλήρης γνώση από τον µελετητή µηχανικό όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν την συµπεριφορά των δαπέδων επί εδάφους. Γενική δε απαίτηση για τον ορθό σχεδιασµό και κατασκευή τους είναι ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς υλοποιήσεως ενός δαπέδου (µελετητής, κατασκευαστής) θα πρέπει να είναι έµπειροι και εξειδικευµένοι µε τέτοιου τύπου µελέτες και κατασκευές. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Abbas,A.A., Pavlovic,M.N., Kotsovos,M.D., Post-elastic behaviour of ground-floor slabs Part2: Fabric reinforced concrete slabs, Magazine of Concrete Research Vol9,No6, August 2007 Concrete Industrial Ground Floors, A guide to design and construction, Concrete Society Technical Report No 34, Third Edition (1994) Eisenmann,J., Leykauf,G., Beton-fahrbahnen, Ernst&Sohn (2003) Eurocode 2, EN1998-1:2004, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, Comité Européen de Normalisation, Brussels (2004) Κόλιας, Σ. Υπολογισµός δυσκάµπτων οδοστρωµάτων. Σεµινάριο «Οδοστρώµατα από Σκυρόδεµα», Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος, Αθήνα, Νοέµβριος 2008 Κόλιας, Σ. Γενικές Αρχές Υπολογισµού απέδων από Σκυρόδεµα Αεροδροµια, Σεµινάριο Υ.Π.Α.- Ενωση Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος, Αθήνα, Απρίλιος 2009 Knapton J., Ground Bearing Concrete Slabs, Thomas Telford (2003) Τέγος, Ι.Α., Γιάννακας, Ν.Χ., Πλάκες επί εδάφους: οι γνωστοί-άγνωστοι φορείς Σκυροδέµατος, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος (Αλεξανδρούπολη Οκτώβριος 18-20, 2006), Αλεξανδρούπολη (2006),

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9.1 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην συµπεριφορά της κατασκευής υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας της. Με εξαίρεση την στιγµή της αστοχίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Νέα πειραµατικά στοιχεία Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Νέα πειραµατικά στοιχεία Περιεχόµενα παρουσίασης των νέων δοκιµών πυρκαγιάς οκιµές πραγµατικής κλίµακας στα πλαίσια των FRACOF ( οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ 4. Μέθοδος ανάλυσης Κατά τη διάνοιξη σηράγγων οι µετακινήσεις του εδάφους αρχίζουν σε θέσεις αρκετά εµπρός από

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler.

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δυναμική Αντοχή Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης Βασικές φορτίσεις A V y A M y M x M I

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρήση Βλήτρων και Αγκυρίων στις Επεμβάσεις ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της ακριβούς θέσης που πρέπει να πακτωθεί ένα ή πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών_ Τομέας Δομικών Έργων Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Εφελκυσμός από εξωτερική φόρτιση: 0.60

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα