«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «εηζκηθή Μεραληθή & Αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο» «ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ» ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΓΔΝΙΑ Πάηξα, επηέκβξηνο 2008

2 ΣΑ 3 ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 1, ΔΠΧΑΖ Αξρή εθδήισζεο Μεηάδνζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο Αλάθιεμεο πγθέληξσζε ζεξκώλ αεξίσλ ζηελ νξνθή 2, ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (θξίζηκν γηα ηελ αληνρή) Αλάθιεμε όιεο ηεο θαύζηκεο ύιεο Απόηνκν θνύλησκα θινγώλ 3, ΑΠΟΒΔΖ Δμάληιεζε θαύζηκεο ύιεο Έιιεηςε νμπγόλνπ γηα αληίδξαζε θαύζεο ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΜΕΓΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ Πνζόηεηα, πνηόηεηα & θαηαλνκή θαύζηκεο ύιεο Μέγεζνο & γεσκεηξία ππξνδηακεξίζκαηνο Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ νξίσλ Αεξηζκόο ρώξνπ

3 ΣΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΜΑΣΑ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Ζ ΠΡΟΣΤΠΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ISO 834 Πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε t - T Οη εμηζώζεηο ζρεδηαζκνύ: θg = θ log(8t+1) όπος θg η θεπμοκπαζία ζηο θούπνο θ0 η θεπμοκπαζία ζηην αημόζθαιπα, ίζη με 20 ºC t ο σπόνορ ζε min Πξόηππεο θακπύιεο ρξόλνπ-ζεξκνθξαζίαο Δαζικέρ Πςπκαγιέρ: θg = (1-0,687e -0.32t e -3.8t ) Καύζιμη ύλη πεηποσημικήρ βάζηρ: θg = (1-0,325e t e -1,417t 0,471e -15,833t )

4 ΓΟΚΗΜΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΦΟΡΣΗΖ Αλάπηπμε ίδησλ ηάζεσλ κε θαηαζθεπή ΘΔΡΜΑΝΖ Πιάθεο & δνθνί από θάησ ηύινη πεξηκεηξηθά Σνηρεία από 1 πιεπξά ΑΣΟΥΗΑ Μόλσζε: Σκε εθηεζ. > 140 ºC ή ηνπηθά 180 ºC Αθεξαηόηεηα: Ρσγκέο ή αλνίγκαηα Φέξνπζα ηθαλόηεηα ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Υξόλνο Αληίζηαζεο ζε Ππξθαγηά 30, 60, 90, 120, 180 ή 240 min.

5 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ρέζε ρξόλνπ-ζεξκνθξαζίαο Μέγεζνο Ππξνδηακεξίζκαηνο Δκβαδόλ & Ύςνο αλνηγκάησλ αεξηζκνύ Πνζόηεηα θαη θύζε ηεο δηαζέζηκήο θαύζηκεο ύιεο Τπνινγηζηηθό κνληέιν Pettersson, Magnusson θαη Thor (1976) ΠΑΡΑΓΟΥΔ Πιήξεο θαύζε εληόο ησλ νξίσλ Δληαία ζεξκνθξαζία ζην δηακέξηζκα ηηγκηαία αλάθιεμε ζπλόινπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ Μνλνκεξήο ξνή ζεξκόηεηαο κέζσ ηνίρσλ Υαξαθηεξηζκόο νξίνπ από b (λρc) (ζεξκηθή αδξάλεηα) Δμίζσζεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο: hc = hl + hw + hr + hb Όπνπ hc: Ρπζκόο έθιπζεο ζεξκόηεηαο hr: Ρπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο κέζσ αλνηγκάησλ hl: Ρπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο ιόγσ κεηαγσγήο (αληηθαηάζηαζε ησλ ζεξκώλ αεξίσλ κε θξύν αέξα) hw: Ρπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο κέζσ ησλ ηνίρσλ hb : Απνζεθεπκέλε ζηα αέξηα ζεξκόηεηα 0

6 Κακπύιεο ρξόλνπ- ζεξκνθξαζίαο ππθλόηεηα θαύζηκνπ θνξηίνπ παξάγνληαο αεξηζκνύ (Pettersson, Magnusson θαη Thor 1976)

7 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ Τιηθό Hu,i (MJ/kg) 1. Αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο: Qfi, k Mk, ihu, i 2. Γεληθεπκέλα δεδνκέλα: (CIB W14 Report 1983) Αζεηπιίλε Αιθνόιε Κπηηαξίλε Κάξβνπλν Βελδίλε Τδξνγόλν Υαξηί Υαξηόλη Παξαθίλε PVC Ξύιν 48, , Χρήση Καύσιμο φορτίο (MJ/m 2 ) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Συντελ. Διασποράς Κατοικία Γραφεία Σχολεία Νοσοκομεία Ξενοδοχεία ,1-96, ,1-24,7 31,4-39,4 14,2-20, ,3 14,5-16,5 25,3-35,6 16,9-30,1 31,0 28,8

8 ΔΚΣΗΜΖΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Ζ δηαηύπσζε ηνπ Lie (1974) (t td) όπνπ O Av heq / At( m 1/ 2 ) ν ζπληειεζηήο αλνηγκάησλ C: 0 γηα όξην κε ξ 1600 kg/m 3 θαη 1 γηα ξ<1600 kg/m 3 Αλ: εκβαδόλ αλνηγκάησλ Αt: νιηθό εκβαδόλ Γηάξθεηα ππξθαγηάο td Lt, d 5.5O όπνπ Lt,d (kg/m 2 ) θαπζίκν θνξηίν αλά κνλάδα εκβαδνύ ηνπ δηακεξίζκαηνο Ζ δηαηύπσζε ηεο ΔΝ θg = [1 0,324 e -0,2t* e -1.7t* e -19t* ] όπνπ t* = tγ O ( ρcλ Γ 0,04 ( ) 2 ) t Γηάξθεηα ππξθαγηάο max 0.2x10 max[ O qt,d (MJ/m 2 ) 3 qtd, t lim ] Ρπζκόο αλάπηπμεο ππξθαγηάο Αξγόο Μέηξηνο Υξήζε Γεκόζηα Μεηαθνξηθά Μέζα Καηνηθίεο, Ννζνθνκεία, Ξελνδνρεία, Γξαθεία, ρνιεία tlim (min) ππθλόηεηα θαπζίκνπ θνξηίνπ αλά κνλάδα εκβαδνύ ηνπ δηακεξίζκαηνο Σαρύο Βηβιηνζήθεο, Δκπνξηθά θέληξα, Θέαηξα θηλεκαηνγξάθνη 15

9 Ο ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΥΡΟΝΟ πζρεηηζκόο ηεο πξαγκαηηθήο ππξθαγηάο κε ηελ πξόηππε te,d = kc qf,d kb wf όπνπ qf,d wf kb kc ρεδηαζηηθό θαύζηκν θνξηίν ζε ζρέζε κε ην δάπεδν ζπληειεζηήο αεξηζκνύ ίζνο κε wf ζπληειεζηήο ζρεηηδόκελνο κε ηηο ζεξκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ νξίνπ At ζπληειεζηήο δηόξζσζεο, ίζνο κε 1,0 γηα πξνζηαηεπόκελν ράιπβα θαη ζθπξόδεκα θαη ίζνο κε 13,7Ο γηα απξνζηάηεπην ράιπβα Af heq Af Av ρεδηαζηηθό θαύζηκν θνξηίν : qf,d = m δq1 δq2 δn qf,k m δq1 δq2 δn ζπληειεζηήο θαύζεο ίζνο κε 0,8 γηα θπηαξξηληθό θνξηίν κεξηθόο ζπληειεζηήο αζθαιείαο εμαξηώκελνο από ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο θσηηάο σο παξάγνληαο ηνπ εκβαδνύ δαπέδνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο (πηλ. Δ1 ηεο ΔΝ ) κεξηθόο ζπληειεζηήο αζθαιείαο εμαξηώκελνο από ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο θσηηάο σο παξάγνληαο ηεο ρξήζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο. (πηλ. Δ1 ηεο ΔΝ ) ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ ύπαξμε ελεξγώλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζην δηακέξηζκα. Η ΔΝ πξνηείλεη ηελ ηηκή 1,0.

10 Ύπαξμε νξηδόληησλ Αλνηγκάησλ wf 6.0 ( ) H (0.4 av) [ bvah 4 ] όπνπ αν ν ιόγνο ηνπ εκβαδνύ θαηαθόξπθσλ αλνηγκάησλ πξνο ην εκβαδόλ δαπέδνπ (0,025<αv< 0,25) αh ν ιόγνο ηνπ εκβαδνύ νξηδόληησλ αλνηγκάησλ πξνο ην εκβαδόλ δαπέδνπ Η ην ύςνο ηνπ δηακεξίζκαηνο bv = 12.5(1+10αν αν 2 ) 10,0 Γηακέξηζκα < 100 η.κ. wf ( Af At ) O 0.5 Σηκέο ηνπ ζπληει. Kb (ΔΝ ) Θεξκηθή απνξξνθεηηθόηεηα ( b) (J/m 2 s 0.5 K) b > b 2500 b < 720 kb (min m 2 / MJ)

11 ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΤ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ 1. Μνληέιν ζέξκαλζεο - πξόηππε ππξθαγηά Σξία επίπεδα αλάιπζεο 2. Μνληέιν ζέξκαλζεο- πξόηππε ππξθαγηά δηάξθεηα έθζεζεο- - Ηζνδύλακνο ρξόλνο 3. Σν ζεξκηθό κνληέιν εμάγεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο * οι περιζζόηερες καηαζκεσές μπορούν να μελεηηθούν ικανοποιηηικά τρηζιμοποιώνηας ηα επίπεδα 1 και 2. Το επίπεδο 3 είναι πιθανό να τρειαζηεί κσρίως ζε καινοηόμες ή πολσζύνθεηες καηαζκεσές Κξίηήξηα αζηνρίαο Σν θξηηήξην ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο (L) Σν θξηηήξην ηεο κόλσζεο (Η) Σν θξηηήξην ηεο αθεξαηόηεηαο(e)

12 ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ 1. Άκεζεο Δθηηκήζεηο Αιιαγέο ρξώκαηνο ζε ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα (National building studies, London, Technical paper No 4, 1950) εκεία ηήμεο πιηθώλ Αιινηώζεηο ζην ρξώκα ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλώλ Θεξκνθξαζία ( 0 C) Με ζεξκαηλόκελν Δκθάληζε Γθξη Διαθξώο ζθνύξν Οκνίσο Πνιύ ειαθξύ ξνδ Διαθξώο ζθνπξόηεξν ξνδ Οκνίσο θνύξν, αιιά όρη αηζζεηά ξνδ Αλνηρηό γθξη Πνιύ αλνηρηόηεξν γθξη, ρσξίο θαζόινπ ξνδ 2. Τπνινγηζηηθέο Δθηηκήζεηο (Lie, EN ) κέζσ Γηάξθεηαο Ππξθαγηάο Αξρεία Ππξνζβεζηηθήο Μέγηζηε δηάξθεηα ππξθαγηάο Ρπζκόο θαύζεο μύινπ ( mm /min) Υαξαθηεξηζηηθά ππξνδηακεξίζκαηνο

13 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΖ ΤΣΔΡΖΖ 1. ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ 2. Δζσηεξηθά ηνπ ζηνηρείνπ πλερήο επαθή > 2σξώλ ΓΣ = 50 0 C Τπόινηπα ζηνηρεία ΓΣ = C (Οδεγόο ΣΔΔ, 2007) Άκεζεο-απιέο εθηηκήζεηο ηύινη -Γνθνί Πιάθεο - Σνηρεία (Οδεγόο ΣΔΔ, 2007)

14 ΔΝ ΑNNEX A Τπνινγηζηηθέο εθηηκήζεηο Μέζνδνο Wickstrom (γηα ηελ πξόηππε ππξθαγηά) Δθ = n x n w Δθ g γηα κνλόπιεπξε έθζεζε Δθxy = n w (n x + n y - 2n x n y ) + n x n y ) Δθ g γηα ακθίπιεπξε έθζεζε Όπνπ: nδθ w = 1 0,0616t g = 345 log(8t + (t1) ζε ώξεο) n x = 0,18 lnu x 0.81 u x = (a/a c )*(t/x 2 ) a ε ζεξκηθή δηαζπνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο a c ε ηηκή αλαθνξάο ηεο ζεξκηθήο δηαζπνξάο, ίζε κε 0,417x 10-6 m 2 /s x,y ηα βάζε εληόο ηνπ ζηνηρείνπ ** Γηα ηα ζπλήζε ζθπξνδέκαηα (a=a c ) έρνπκε: Καηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζε δνθό 600x300, γηα θιάζε R90 n x t 0.18ln( ) x

15 ΘΔΡΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ Ππθλόηεηα Πνιύ κηθξή κεηαβνιή ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Γηα 20 ν C < θ < 115 ν C Γηα 115 ν C < θ < 200 ν C Γηα 200 ν C < θ < 400 ν C Γηα 400 ν C < θ < 1200 ν C 0 ( ) (20 ) ( ) (20 )(1 0,02 ) ( ) (20 )(0.98 0,03 ) ( ) (20 )(0.95 0,07 ) 800 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 0 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ( ) (20 ) (ΔΝ ) Δηδηθή Θεξκόηεηα (J/kgK) Γηα 20 ν C < θ < 100 ν C c(θ) = 900 Γηα 100 ν C < θ < 200 ν C c(θ) = (θ - 100) Γηα 200 ν C < θ < 400 ν C c(θ) = (θ-200)/2 Γηα 400 ν C < θ < 1200 ν C c(θ) = 1100 Διαθξνζθπξνδέκαηα c = 8 40 J/kg ν C (ΔΝ )

16 Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα (ΔΝ ) Άλσ όξην: ι = 2,0 0,2451 (ζ/100) + 0,0107(ζ/100) 2 Κάησ όξην: ι = 1,36 0,136 (ζ/100) + 0,0057(ζ/100) 2 ΔΝ ι= 1,6 W/m Κ Διαθξνζθπξνδέκαηα Γηα 20 ν C < θ < 800 ν C ι = 1,0 (ζ/1600) Γηα θ > 800 ν C ι = 0,5 Θεξκηθή Γηαζπνξά D= ι/(ξc) (Schneider 1986a) ξπζκόο ηεο ζεξκηθήο ξνήο θάησ από βξαρπρξόληεο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο Wickstrom (1985a) D = 0,417*10-6 m 2 /s (=0,00015 m 2 /h)

17 ΘΔΡΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΛΤΒΑ Ππθλόηεηα: ηαζεξή (ξ=7850 kg/m 3 ) Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα 20 ν C < θ < 800 ν C ι = 54 33,3*10-3 θ θ > 800 ν C ι = 27,3 απιέο ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο ι = 45 W/m Κ Δηδηθή Θεξκόηεηα 20 ν C < θ < 600 ν C c(θ) = ,773θ 1,69*10-3 θ 2 + 2,22*10-6 θ ν C < θ < 735 ν C c(θ) = 666 [1302/(ζ-738)] Θεξκηθή Γηαζπνξά γξακκηθή ζρέζε κέρξη ηνπο 750 ν C Malhotra (1982a): 735 ν C < θ < 900 ν C c(θ) = [17820 /(ζ-731)] 900 ν C < θ < 1200 ν C c(θ) = 650 απιέο ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο c = 600 J/kgK D = 0,87 0,84*10-3 θ (m 2 /h) (ΔΝ )

18 ΘΔΡΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Ππθλόηεηα ίζε κε απηήλ ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο Δηδηθή Θεξκόηεηα Malhotra(1982a) Harmathy (1993) c 8676 ( 273) 3 θ 0,512*10 2 Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα κεγαιύηεξε γηα ηνηρνπνηίεο κε πςειόηεξε ππθλόηεηα ιίζσλ Malhotra(1982a) Welch (2000) ζεκαζία ηεο πγξαζίαο (Μ) % ι = ιν (1+ Μ) 0,25

19 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΘΛΗΠΣΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ * Πξνθνξηηζκέλα δνθίκηα ΔΝ (Abrams 1968)

20 Κακπύιεο Σάζεο Παξακόξθσζεο (Furamura 1966) ΔΦΔΛΚΤΣΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ ΔΝ ΜΔΣΡΟ ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 ν C < θ < 100 ν C k c,t (ζ) = 1,0 100 ν C < θ < 600 ν C k c,t (ζ) = 1,0 1,0 (ζ-100)/500

21 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΛΤΒΑ (ΔΝ ) ΔΦΔΛΚΤΣΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ 20 ν C < θ < 750 ν C ε s (ζ) = -2,416* ,2* 10-5 θ + 0,4*10-8 θ ν C < θ < 860 ν C ε s (ζ) = 11* ν C < θ < 1200 ν C ε s (ζ) = -6,2* ,0* 10-5 θ

22 ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΣΥ 2007 ζ < 500 Ο C ΘΔ-Θ (Tempcore) θαη ΘΔ-Υ όρη νπζηαζηηθή κεηαβνιή ΦΚ-Ο θαη ΦΚ- - κείσζε ηεο παξακόξθσζεο κεηά ηελ ζξαύζε από 0 έσο 300 Ο C. 500 Ο C <ζ< 650 Ο C ΘΔ-Υ - αζήκαληεο κεηαβνιέο. ΘΔ-Θ - ζρεηηθά κηθξή κείσζε ζηνπο 500 Ο C, έσο θαη 30% ζηνπο 600 Ο C, κέρξη 50% ζηνπο 650 Ο C. ΦΚ-Ο θαη ΦΚ- - κείσζε ηεο αληνρήο έσο θαη 60%, πνπ εμαξηάηαη από ην πνζνζηό ςπρξήο παξακόξθσζεο n= όπνπ Α1 θαη Α2 ε αξρηθή θαη ηειηθή δηαηνκή ηεο ξάβδνπ. A1 A2 A1 θ> 650 Ο C ΘΔ-Θ, ΦΚ-Ο θαη ΦΚ- - κεηώζεηο ησλ αληνρώλ πέξα από ην 50% ΘΔ-Υ - δελ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο κέρξη ηνπο 720 Ο C.

23 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ KONIAMA Tűrker, Erdoğdu & Erdoğan (2001), αζβεζηνιηζηθά ή ραιαδηαθά θνληάκαηα θνληάκαηα εθαηζηεηνγελνύο πξνειεύζεσο 20% ζηνπο C 65% ζηνπο C 80% ζηνπο C 0% ζηνπο C 40% ζηνπο C 50% ζηνπο C ΛΗΘΟ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ηηκέο απηνύ ηνπ δηαγξάκκαηνο, κεησκέλεο θαηά 20-40%. KONIAMA ΟΓΖΓΟ ΣΔΔ 2007

24 ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΣΟΥΧΝ ΠΤΡΟΠΑΘΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑ / ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ Λήςε ππξήλσλ Γύζθνιν λα βξεζεί ππξήλαο επαξθνύο αθεξαηόηεηαο Τπεξερνζθόπεζε Η δνθηκή κπνξεί λα γίλεη είηε κεηξώληαο ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ην ζήκα γηα λα πεξάζεη κέζα από ην πξνο εμέηαζε ζηνηρείν, είηε ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα αλαθιώκελν ζήκα γηα λα πάεη από ηνλ πνκπό ζηνλ ή ζηνπο δέθηεο, πάλσ ζην ζηνηρείν. Κξνπζηκέηξεζε Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο κόλν ζηελ επηθαλεηαθή ζηξώζε Άιιεο εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη θσηνζεξκηθή αλάιπζε, ε δηαθνξηθή ζεξκηθή αλάιπζε, ε πεηξνγξαθηθή αλάιπζε θ.α. Με ηηο κεζόδνπο απηέο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνηρεία όπσο ε κέγηζηε αλαπηπζζόκελε ζεξκνθξαζία, νη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ θνληάκαηνο, ε ππθλόηεηα θιπ. ΥΑΛΤΒΑ Οπηηθόο έιεγρνο Γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ ηύπνπ ράιπβα Γνθηµή εθειθπζµνύ Απνθνπή ηµήµαηνο ξάβδνπ µήθνπο πεξίπνπ 40cm (ή 20 έσο 30d) θιεξνµέηξεζε. ην εξγαζηήξην, µε απνθνπή ελόο µηθξνύ ηεµαρίνπ ράιπβα (π.ρ. µήθνπο 3cm), είηε επηηόπνπ ηνπ έξγνπ µε ηελ ρξήζε θνξεηώλ ζθιεξνµέηξσλ (µηθξόηεξεο αθξίβεηαο ζε ζρέζε µε ηα όξγαλα εξγαζηεξίνπ). Έιεγρνο µηθξνγξαθηθήο µνξθήο (δνµήο). Δμεηδηθεπµέλν µεηαιινγξαθηθό εξγαζηήξην. Απαηηείηαη ε ιήςε δνθηµίνπ µηθξνύ µήθνπο (πεξίπνπ 2cm)

25 ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ (ΔΝ ) ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ θπξνδέκαηα κε 2000 <ξ< 2600 kg/m 3, κε ππξηηηθά αδξαλή. Αζβεζηνιηζηθά ή ειαθξά αδξαλή κείσζε ειαρ.δηαζηάζεσλ θαηά 10%. Γελ ρξεηάδεηαη έιεγρνο γηα ηέκλνπζα, ζηξέςε θαη απνθόιιεζε επηθαλ. ζηνηβάδσλ (spalling) Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη, εμαζθαιίδνπλ ηε θέξνπζα αληνρή κε ην θξηηίξην: Ed,fi / Rd,fi 1,0 όπνπ Ed,fi Rd,fi νη δξάζεηο ζρεδηαζκνύ ζε ππξθαγηά -- Ed,fi = 0,7* Ed θαη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ζε ππξθαγηά Οπιηζκόο ζε m ζηξώζεηο κε ίδηα αληνρή fyk κέζε αμνληθή απόζηαζε ( i. i) a m = (Α s1 a 1 +A s2 a 2 + +A sn a n )/(Α s1 +A s2 + +A sn ) =, i όπνπ Α si : ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηεο ξάβδνπ i θαη a i : ε απόζηαζε ηεο ξάβδνπ i από ηελ επηθάλεηα

26 ΣΤΛΟΗ (κόλν γηα πεξηζθηγκέλεο δηαηνκέο) Μέζνδνο A - ΠΑΡΑΓΟΥΔ Δλεξγό κήθνο l 0,fi 3 m (l 0,fi = l 0, ) Δθθεληξόηεηα e = M 0 Ed, fi / N 0 Ed, fi e max όπνπ 0,15h (ή b) e max 0,4h Πνζνζηό νπιηζκνύ As < 0.04 Ac Μεησηηθόο ζπληειεζηήο ζην ζρεδηαζηηθό θνξηίν ηνπ ζηύινπ ππό ππξθαγηά µ fi = NEd. fi /NRd όπνπ NEd. fi ην ζρεδ. θνξηίν ζε ππξθαγηά θαη NRd ε ζρεδηαζηηθή αληνρή ζε Κ.. Μέζνδνο Β - ΠΑΡΑΓΟΥΔ Δπίπεδν θόξηηζεο n NoE 0.7( Acfcd Δθθεληξόηεηα e = M 0 Ed, fi /(N 0 Ed, fi ) όπνπ e/b 0,25 θαη emax = 100 mm d, fi Λπγεξόηεηα ι fi = l 0, fi / i 30, όπνπ l 0, fi = l 0 - ην ελεξγό κήθνο ηνπ ζηύινπ i - ε ειάρηζηε αθηίλα αδξάλεηαο Asfyd ) M 0 Ed, fi και N 0 Ed, fi - ε ξνπή θαη ην αμνληθό ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο ** ην N 0 Ed, fi κπνξεί λα ιεθζεί ίζν κε 0,7N 0 Ed (n fi =0.7).

27 ΓΟΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ (έθζεζε από 3 πιεπξέο) d eff d1 + 0,5 d2 b min Όηαλ b >1,4bw θαη bd eff < 2b 2 min aeff deff bw a(1.85 ) a b min b ε αμνληθή απόζηαζε από ηηο πιατλέο παξεηέο a sd γηα ηηο γσληαθέο ξάβδνπο κε κία ζηξώζε νπιηζκνύ πξέπεη λα απμάλεηαη θαηά 10mm Έθζεζε θαη από ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο Οη πίλαθεο κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ εάλ: 1. h > bmin 2. Αc > 2b 2 min Απιά εδξαδόκελεο δνθνί

28 πλερείο δνθνί Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ηζρύνπλ εάλ α) έρνπλ εθαξκνζζεί νη θαλόλεο ιεπηνκεξεηώλ θαη β) ε αλαθαηαλνκή ηεο θακπηηθήο ξνπήο <15%. ε άιιε πεξίπησζε, ε δνθόο αληηκεησπίδεηαη σο απιά εδξαδόκελε Σν εκβαδόλ ηνπ επάλσ νπιηζκνύ ηεο δηαηνκήο, ζε θάζε ελδηάκεζε ζηήξημε θαη γηα απόζηαζε από ην θέληξν ηεο ζηήξημεο κέρξη 0,3 l eff, γηα αληίζηαζε ζε ππξθαγηά 90 ιεπηά θαη πάλσ As,req(x) > As,req(0) (1-2,5x/l eff ) όπνπ, x ε απόζηαζε από ην θέληξν ηεο ζηήξημεο 0,3 l eff bw > bmin γηα απόζηαζε ίζε κε 2h από ηε ζηήξημε Γηα ηελ απνθπγή αζηνρίαο από ζιίςε ζθπξνδ. ή ηέκλνπζα ζηελ πξώηε ελδηάκεζε ζηήξημε θαη εάλ: (α) ηελ ηειεπηαία ζηήξημε δελ παξέρεηαη θακία αληνρή ζε θάκςε είηε από ηνλ θόκβν είηε από ηελ δνθό θαη (β) VEd > 2/3VRd,max ζηελ πξώηε ελδηάκεζε ζηήξημε ηα πιάηε bmin θαη bw ηεο δνθνύ γηα ηηο θαηεγνξίεο αληίζηαζεο R120 έσο R240 ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απμεκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα Standard fire resistance Minimum beam width b min (mm) and web thickness b w (mm) (1) (2) R 120 R 180 R

29 ΑΠΛΔ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Γηα ζρεδηαζκό & γηα απνηίκεζε ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΑΦΑΛΔΗΑ γm θαζνξίδεηαη ζην Δζληθό Πξνζάξηεκα θάζε ρώξαο (Π.Σ.= 1,00) αcc ζπληειεζηή κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, νκνίσο ( 0.85 ζε Κ..) ΦΟΡΣΗΑ 1. κόληκεο δξάζεηο κε ζπληειεζηή αζθαιείαο ίζν κε 1,0 κεηαβιεηέο δξάζεηο κε ζπληειεζηή ς 2 (ΔΝ 1990) πρ. γηα θαηνηθία ς 2 =0,3 2. Δd,fi = Δd * n fi. (ζπληεξεηηθά n fi = 0,7) Ζ ππξθαγηά ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή δξάζε θαη επνκέλσο γg θαη γq = 1,00 Γηα ηελ απνηίκεζε, ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπληειεζηέο όπσο ζε Κ.. Α. ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΣΧΝ ησλ C Θέζε ηεο ηζνζεξκηθήο ησλ C Wickstrom Γηα Γζρ=480 0 C at 6 x [ 0.417x10 x exp( n w g ] ) 0.5 ΔΝ ANNEX Α: ηζνζεξκηθέο θακπύιεο ησλ C γηα δηάθνξεο δηαηνκέο δνθώλ & ζηύισλ θαη θιάζεηο ππξθαγηάο Κιάζε (min) R30 R60 R90 R120 R180 R240 Βάζνο ηεο ηζνζεξκηθήο ησλ C, x 500 (mm) Wickstrom a=0.417 a=0.52 a= EN

30 Διάρηζηα πάρε γηα εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Διαδικασία σχεδιασμού α) Καθορίζεται η θέση της ισοθερμικής των C β) Καθορίζονται οι νέες διαστάσεις της διατομής b fi και d fi εξαιρώντας το σκυρόδεμα έξω από την ισοθερμική των C γ) Καθορίζεται η θερμοκρασία των ράβδων οπλισμού, ξεχωριστά για κάθε ράβδο, στην εφελκυόμενη και θλιβόμενη ζώνη δ) Καζνξίδεηαη ε κεησκέλε αληνρή ησλ ξάβδσλ ιόγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο 1. Γηα εθειθπόκελν νπιηζκό κε ε s,fi 2% - πηλ. ΔΝ Γηα ζιηβόκελν νπιηζκό θαη γηα εθειθπόκελν νπιηζκό κε ε s,fi < 2%, ks(θ) = 1,0 γηα 20 C θ 100 C ks(θ) = 0,7-0,3 (θ - 400)/300 γηα 100 C < θ 400 C ks(θ) = 0,57-0,13 (θ - 500)/100 γηα 400 C < θ 500 C ks(θ) = 0,1-0,47 (θ )/200 γηα 500 C < θ 700 C ks(θ) = 0,1 (1200 θ )/500 γηα 700 C < θ 1200 C ε) ππνινγίδεηαη ε αληνρή κε ηνπο ζπλήζεηο ηξόπνπο 4 (ηζνξξνπία ηάζεσλ)

31 Ζ θακπηηθή ξνπή ηεο δηαηνκήο ππνινγίδεηαη σο εμήο: Ζ κέζνδνο ησλ δσλώλ Mu = Mu1 + Mu2 Β. ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΕΧΝΧΝ Θεώξεζε ελόο θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο πάρνπο az Ζ δηαηνκή παξνκνηάδεηαη κε έλα ηζνδύλακνπ πάρνπο ηνηρείν, ζηνπ νπνίνπ ηνλ θεληξηθό άμνλα νξίδεηαη ην ηπραίν ζεκείν Μ. Όηαλ ην ζηνηρείν εθηίζεηαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο, ην πάρνο ηνπ ηζνδύλακνπ ηνηρείνπ ζεσξείηαη ίζν κε 2w. Γηα ηηο νξζνγσληθέο δηαηνκέο πνπ εθηίζεληαη από κία πιεπξά (πρ. πιάθεο) ην πάρνο ηνπ ηζνδύλακνπ ηνηρείνπ ζεσξείηαη ίζν κε w. Σν κηζό πάρνο ηνπ ηζνδύλακνπ ηνηρείνπ, ρσξίδεηαη ζε n παξάιιειεο δώλεο, όπνπ n 3. Τπνινγίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ζην κέζν θάζε δώλεο Τπνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο kc(ζ) γηα θάζε δώλε Ο κέζνο ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, είλαη: n (1 0.2 / n) Kc, m * kc( i) Σν πάρνο ηεο θαηεζηξακκέλεο δώλεο είλαη ίζν κε n i 1 az az w[1 kc,m kc(θ Μ kc,m w[1 ( kc(θ Μ ] ) ) ) 1.3 ] Για πλάκερ & δοκούρ Για ζηύλοςρ & ηοισεία Ζ κέζνδνο δίλεη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα γηα ζηύινπο

32 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠO ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Γεδνκέλα: fyk =500 Mpa, C20/25, Μόληκν πιάθαο: g=1,5kn/m 2, Μεηαβιεηό πιάθαο: q=2kn/m 2, Αλνίγκαηα: 8x1.00x1.20 m b 0.5 ( c) 1920J / sec m 2 K Γηαηνκέο θαη νπιηζκνί ζηνηρείσλ: Πιάθεο: Πάρνο: 15cm, Φ8/15 θαη ζηηο 2 δηεπζ. Eπηθάιπςε : 25mm Γνθνί: 25x50 cm, 4Φ14 θάησ & 2Φ14 άλσ, Δπηθάιπςε 25mm ηύινη: 40x40 cm, L=: 4,0m, 4Φ20 + 4Φ16, Eπηθάιπςε 20mm * Γίλεηαη ε παξαδνρή πιήξνπο πάθησζεο ησλ πιαθώλ ζηηο δνθνύο θαη ησλ δνθώλ ζηνπο ζηύινπο ΔΠΗΛΤΖ 1. Τπνινγηζκόο θαύζηκνπ θνξηίνπ Δκβαδόλ αλνηγκάησλ Αλ = 8x1.00x1.20 = 9,60 m 2 Δκβαδόλ δαπέδνπ Αf = 10x8 = 80 m 2 Δκβαδόλ νιηθήο επηθάλεηαο Αt = (2x80) + (2x10x4) + (2x8x4) = 304 m 2 ρξήζε θαηνηθίαο- κέζε ηηκή ηνπ θαύζηκνπ θνξηίνπ ζε ζρέζε κε ην νιηθό εκβαδόλ: qt=170 MJ/m 2.; Ππθλόηεηα θαύζηκνπ θνξηίνπ αλά κνλάδα επηθαλείαο δαπέδνπ: qf,d= 170 x 304 / 80 = 646 MJ /m 2 2. Τπνινγηζκόο Ηζνδύλακνπ ρξόλνπ te,d = kc qf,d kb wf Σν kc γηα ζθπξόδεκα ιακβάλεηαη ίζν κε 1,0, γηα b=1920 ιακβάλνπκε kb = 0.055, δηακέξηζκα < 100κ 2 άξα: Af At 0.5 1/ 2 wf ( ) O O Av heq / At( m ) όπνπ =0,0346 wf =1,415 θπηαξξηληθό θνξηίν (m=0.8) θαη δq1= δq2= δn=1.00 έρσ: te,d = 1,0 x 0.8 x 646 x 0.055x te,d =40.22 min

33 H θαηεγνξία ηεο πξόηππεο ππξθαγηάο ζηελ νπνία πξέπεη λα ειέγμνπκε ηα θέξνληα ζηνηρεία είλαη ε R60 (για πσρκαγιά R60) n w = 1 0,0616t = 1 0,0616x = (t ζε ώξεο) Γζ g = 345 log(8t + 1) = 345 log(8x60 + 1) = C x 500 = 21 mm 3. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΗΧΔΧΝ ΑΝΣΟΥΧΝ ΠΛΑΚΔ Δπηθάιπςε 25mm άξα αx=25+(8/2) = 29 mm n x = 0,18 ln(t/x 2 ) 0.81=0,18 ln (1/ ) 0.81= Γζx = n w n x Γζ g = 0.464*0.9384*925 = Άξα ζs = C (θαλνληθέο ζπλζήθεο =20 0 C). ζεσξώληαο ράιπβα ζεξκήο θαηεξγαζίαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο γξακκηθή παξεκβνιή έρνπκε: ks(ζs)=0.95 Ηζνξξνπία ηάζεσλ: Η δύλακε ηνπ εθειθπόκελνπ νπιηζκνύ είλαη: Fsνι= Asfscd,fi (ζm) =(6,66Υ50,3)Υ (500/1,15)x0.95 = N = Fc Σν ύςνο ηεο δώλεο ησλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ιx (γηα ι=0,8) βξίζθεηαη σο εμήο: Fsνι = Fc = (0,8x)*fcd(20)*bfi x= ,74 / [(0.8*(20/1,50)*1000)] x= mm θαη άξα z= (0.4x12,97) = 115,81 mm Η ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο είλαη: Μ= Fsνι*z= x = Nm M = KNm

34 ΓΟΚΟΗ Θα εμεηαζηνύλ ρσξηζηά νη δηαηνκέο ησλ κεζαίσλ θαη αθξαίσλ δνθώλ θαζώο νη πξώηεο έρνπλ έθζεζε ζηελ ππξθαγηά θαη από ηηο ηξεηο πιεπξέο ελώ νη δεύηεξεο ζα ζεσξήζνπκε όηη έρνπλ έθζεζε από ηηο δύν πιεπξέο. Μεζαίεο δνθνί Απνκεησκέλεο δηαζηάζεηο δηαηνκήο bfi=250 2x21 = 208 mm, dfi= = 479 mm Καζνξηζκόο ζεξκνθξαζίαο νπιηζκώλ Ράβδνο 1: ax=ay=32mm n x = n y = 0,18 ln(t/x 2 ) 0.81 = 0,18 ln (1/ ) 0.81= Γζxy = n w (n x + n y - 2n x n y ) + n x n y ) Γζ g = 595,5 0 C Άξα ζs1 = 595, = 615,5 0 C Ράβδνο 2: ax=94mm ay=32mm Οκνίσο βξίζθνπκε : ζs2 = 413,70 0 C Ράβδνο 3: Θεσξώ κνλόπιεπξε έθζεζε ax=32mm, n ρ = Γζx = n w n x Γζ g = 0,9384*0,429*925 = 372,38 0 C Άξα ζs3 = 372, = 392,38 0 C ηελ πξάμε ε ζεξκνθξαζία απηήο ηεο ξάβδνπ είλαη κηθξόηεξε, θαζώο πξνζηαηεύεηαη επηπιένλ από ηελ ύπαξμε ηεο πιάθαο.

35 Καζνξηζκόο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ αληνρήο ράιπβα Γηα ηηο ξάβδνπο 1 θαη 2 (εθειθπόκελε δώλε) έρνπκε: ks(ζ1=615,5)=0.43, ks(ζ2=413,70)=0,97 (πηλ EN ) Μέζε αληνρή ράιπβα εθειθπόκελεο δώλεο 0, K( ) 0,70 4 Γηα ηε ξάβδν 3 (ζιηβόκελε δώλε), έρνπκε: γηα 100 C < ζ(= 392,38 C) 400 C ks(ζ3) = 0,7-0,3 (392,38-400)/300 = 0,71 (ζρέζεηο ΔΝ ) Αλάιπζε δηαηνκήο κε ηζνξξνπία ηάζεσλ Η δύλακε ηνπ ζιηβόκελνπ νπιηζκνύ είλαη: Fsc= As fscd,fi (ζm) = (2x154)x(500/1,15)x0.71 = Ν = Fs2 Καη επεηδή έρνπκε αθξηβώο ηνλ κηζό νπιηζκό πάλσ, ε δύλακε ζε ηζνξξνπία κε ην ζθπξόδεκα ππό ζιίςε είλαη: Fs1 = Fsc -Fs2 = [(4x154)x(500/1,15)x0.70] = KN = Fc Σν ύςνο ηεο δώλεο ησλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ιx (γηα ι=0,8) βξίζθεηαη από ηελ ηζνξξνπία ησλ ηάζεσλ σο εμήο: Fc = (0,8x)*fcd(20)*bfi x=92400/(0.8*(20/1.50)*208) x= mm Καη ηέινο νη ξνπέο αληνρήο είλαη: Μu1= Fs1 * z θαη Μu2= Fs2 * z όπνπ z= (0.4x41.64) = mm z = = 436 mm Καη άξα ε ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο είλαη: Μ νι= (92400x0.4513)+( x.0.436)= Nm Mνι = knm

36 Αθξαίεο δνθνί ζα ειεγρζνύλ νη κεηώζεηο αληνρώλ ησλ 2 κόλν ξάβδσλ ηεο εθειθ. δώλεο θαη ηεο 1 ηεο ζιηβόκελεο. Οη ππόινηπεο ξάβδνη ιακβάλνληαη κε ζπληειεζηή Κs= 1.00 Απνκεησκέλεο δηαζηάζεηο δηαηνκήο bfi= = 229 mm dfi= = 479 mm Καζνξηζκόο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ αληνρήο ράιπβα Δθειθπόκελε δώλε: Θιηβόκελε δώλε: 0, K( ) 0, K( ) 0,855 2 Αλάιπζε δηαηνκήο κε ηζνξξνπία ηάζεσλ Οκνίσο κε πξηλ βξίζθνπκε: Mνι =99.62kNm

37 ΣΤΛΟΗ (κέζνδνο ησλ δσλώλ) 8 δώλεο ησλ 50mm Τπνινγίδνληαη ζεξκνθξαζία ζην κέζν θάζε δώλεο πάρνο ηεο θαηεζηξακκέλεο δώλεο αz. γηα x=25 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81= γηα x=75 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81= γηα x=125 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81<0 γηα x=175 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81<0 γηα x=200mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81<0 Γζx = n w n x Γζ g γηα x=25 mm Γζx = *0.518*925 = 449,63 C ζ1 470 C γηα x=75 mm Γζx = *0.122*925 = 106 C ζ2 126 C Τπνινγηζκόο ζπληειεζηή κείσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο γηα ζ1 470 C kc(ζ1) = γηα ζ2 126 C kc(ζ2) = γηα ηηο ππόινηπεο ζεξκνθξαζίεο kc = 1,00 Μέζνο ζπληειεζηήο κείσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο: Τπνινγηζκόο πάρνπο θαηεζηξακκέλεο δώλεο kc,m az w[1 ( kc(θ Μ ) ) 1.3 ] 0.89 ( 400 / 2)[1 ( ) 1.3 ] 1.00 n i 1 kc( i) 2x( ) (1 0.2 / n) Kc, m n az = 28,11 mm n i 1 (1 0.2 /8) kc( i) x

38 ηύινο 3 (4 πιεπξέο έθζεζεο) λέεο δηαζηάζεηο δηαηνκήο bfi = dfi=400-(2*28) = 344 mm Ράβδνη 1,3,5,7: ax=ay=30mm n x = n y = 0,18 ln(t/x 2 ) 0.81=0,18 ln (1/ ) 0.81= Γζxy = n w (n x + n y - 2n x n y ) + n x n y ) Γζ g =(0.9384(2x x ) ) x 925 Γζxy = C Άξα ζs1 = = C Ράβδνη 2,4,6,8: Θεσξώ κνλόπιεπξε έθζεζε ax=28mm, n ρ = 0,18 ln (1/ ) 0.81= 0.477, Γζx = n w n x Γζ g = 0,9384*0,477*925 = C Άξα ζs2 = = C Καζνξηζκόο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ αληνρήο ράιπβα γηα 500 C < ζ(= 639 C) 700 C ks(1,3,5,7) = 0,1-0,47 ( )/200 = 0,243 γηα 400 C < ζ(= 434 C) 500 C ks(2,4,6,8) = 0,57-0,13 ( )/100 = 0,656 Φέξνπζα Ηθαλόηεηα ηύινπ P=(0.85fcdAc ) + (fydas ) = =(0.85x(20/1.50)x344 2 ) + [4x(500/1.15) x (314x x0.656] P = 1703 KN ηύινη 2 (3 πιεπξέο έθζεζεο) νη ξάβδνη 1 θαη 3 εθηίζεληαη κόλν από ηε κία πιεπξά ελώ ε ξάβδνο 2 δελ εθηίζεηαη P = 1963 KN ηύινη 1 (2 πιεπξέο έθζεζεο) νη ξάβδνη 1 θαη 5 εθηίζεληαη κόλν από ηε κία πιεπξά ελώ νη ξάβδνη 2, 3 θαη 4 δελ εθηίζεληαη P = 2214 KN

39 Έιεγρνο κείσζεο Ρνπώλ αληνρήο ζηύισλ ηύινη 1 Nd bhfcd 2 20x Astot * fyd x tot bhfcd Οκνίσο βξίζθνπκε: ηύινη 2 - Mcr = 63,47 KNm ηύινο 3 - Mcr = 32,56 KNm διάγραμμα αλληλ/σης S500 μ=0,15 Mcr =0.15* *20x10 3 /1.50 = 102,95 KNm ΠΗΝΑΚΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ηνηρείν Πιάθα Αθξαία δνθόο Μεζαία δνθόο ηύινη 1 ηύινη 2 ηύινη 3 Mmax (KNm) Mmax (KNm) Mmax (KNm) Νmax (KN) Mmax (KNm) Νmax (KN) Mmax (KNm) Νmax (KN) Mmax (KNm) Έληαζε Αξρηθή αληνρή Σειηθή αληνρή Μείσζε 9% 16% 30% 18% 33% 27% 53% 37% 73%

40 ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΛΟΓΧ: ΥΡΖΖ Χ ΜΖ ΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΥΑΜΖΛΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ (π.ρ. θαηνηθίεο) ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Δ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Ζ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε θσηηά απμάλεηαη κε: Σν πάρνο Σελ ζεξκηθή αληίζηαζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηεο Σν ζπγθξαηνύκελν πνζνζηό πγξαζίαο Σελ ύπαξμε κε εύθιεθησλ ηειεησκάησλ (ζνβάδσλ) Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο ηνηρνπνηίαο εμαξηάηαη από: ΤΝΖΘΖ ΑΗΣΗΑ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ Σνλ ηύπν ηεο (κνλόζηξσηε, δίζηξσηε κε ελδηάκεζν θελό) Σνλ ηξόπν ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο (κνλόπιεπξε ή ακθίπιεπξε) Σνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο κε ην θέξνλ ζύζηεκα Σελ ύπαξμε ή όρη θαηαθόξπθνπ θνξηίνπ Σηο ζπλζήθεο ζηήξημεο (πξόβνινο ή ακθηέξεηζηε δνθόο) Δπηβνιή έθθεληξσλ ή πιεπξηθώλ θνξηίσλ από ηελ γύξσ θαηαζθεπή (πρ ιόγσ ζεξκηθήο νξηδόληηαο παξακόξθσζεο δνθώλ) Μεγάιεο νξηδόληηεο ζεξκηθέο παξακνξθώζεηο πςειώλ ηνίρσλ ρσξίο ζηήξημε ζηελ θνξπθή Καηάξξεπζε ππνζηεξηδόκελσλ κειώλ πάλσ ζηνλ ηνίρν (δνθνί, ζηέγε θιπ)

41 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΧΝ εκαληηθή επίδξαζε ηνπ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ θαη ηεο ΛΤΓΖΡΟΣΖΣΑ Αθόκε θαη κηθξή αύμεζε ηεο ιπγεξόηεηαο επηηαρύλεη ζεκαληηθά ηελ θαηάξξεπζε Μεγάιε ιπγεξόηεηα > θαηαξξένπλ ηειεπηαία ηα πην ειαθξά θνξηηζκέλα δνθίκηα Μηθξή ιπγεξόηεηα > ν ρξόλνο γηα ηελ θαηάξξεπζε ήηαλ ζην ειάρηζηό ηνπ γηα θνξηίν 50% ηνπ επηηξεπόκελνπ ζρεδηαζηηθνύ, ελώ γηα κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ππήξμε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο θαηάξξεπζεο Δπηπιένλ γηα ηηο δίζηξσηεο Κξίζηκε ε θόξηηζε ηεο ζηξώζεο ζε επαθή κε ηε θσηηά Ζ εθαξκνγή θνξηίνπ ζηελ ζεξκή ζηξώζε κεηώλεη ηελ νξηδόληηα παξακόξθσζε ελώ ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ ςπρξή ζηξώζε ζηαζεξνπνηεί επηπιένλ ηελ ηνηρνπνηία ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ (Cooke, 1987a, b; Cooke and Morgan, 1988) ζπκπεξηθνξά σο ΠΡΟΒΟΛΟ, παξακόξθσζε ζηελ θνξπθή bow,c 2 a m h 2d ζπκπεξηθνξά σο ΑΜΦΗΔΡΔΗΣΖ ΓΟΚΟ, παξακόξθσζε ζην κέζνλ bow,c 2 a m h 8d

42 Απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζε κνλόζηξσηεο ηνηρνπνηίεο (Byrne 1979) Απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζε δίζηξσηεο ηνηρνπνηίεο (Gnanakrishnan, Lawrence and Lowther, 1988)

43 ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΔC 6 ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΛΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΟΤ ΜΔ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Τπνινγηζκόο δξάζεσλ θαη θνξηίσλ Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά Χd,fi = kθ Xk / γm,fi όπνπ Υθ ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο ηδηόηεηαο (ΔΝ ) Kζ κεησηηθόο ζπληειεζηήο αλάινγνο κε ηε ζεξκνθξαζία γm,fi κεξηθόο ζπληειεζηήο αζθαιείαο, γηα ζρεδηαζκό ζε ππξθαγηά (ιακβάλεηαη από ην Δζληθό Πξνζάξηεκα θάζε ρώξαο) Γξάζεηο ζρεδηαζκνύ 1. Με ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ ζπλδπαζκώλ ς1,1 ή ς2,1 όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΔΝ ή 2. Χο Efi,d = nfi * Ed όπνπ Ed νη δξάζεηο ζρεδηαζκνύ ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία θαη nfi κεησηηθόο ζπληειεζηήο πνπ ππνινγίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό θνξηίσλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΝ ή απινπνηεηηθά ίζνο κε 0,7 γηα απνζήθεο θαη 0,65 γηα ηηο ππόινηπεο ρξήζεηο Ζ ππξθαγηά ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή δξάζε θαη επνκέλσο γg θαη γq = 1,00 Γηα ηελ απνηίκεζε, ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπληειεζηέο όπσο ζε Κ..

44 ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (Annex B ηεο ΔΝ ) Διάρηζην πάρνο ηνηρνπνηίαο αλάινγα κε επηζπκεηό ρξόλν αληίζηαζεο θξηηήξηα αζηνρίαο πιηθό ιίζνπ, νκάδα (group) θαη ππθλόηεηά * α, ν ιόγνο ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζρεδηαζηηθνύ θνξηίνπ πξνο ηελ αληνρή ζρεδηαζκνύ ηεο ηνηρνπνηίαο, ίζνο κε 1,0 ή 0,6

45 ΑΠΛΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ 1. ΓΟΜΗΚΑ ΑΝΔΝΔΡΓΖ & ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΓΗΑΣΟΜΖ 2. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΝΣΟ ΣΖ ΓΗΑΣΟΜΖ Δίδνο Σνηρνπνηίαο ζη ζ2 αξγηιηθνί ιίζνη αζβεζηνππξηηηθνί ιίζνη ιίζνη ζθπξνδέκαηνο κε ππθλά αδξαλή ιίζνη ζθπξνδέκαηνο κε ειαθξά αδξαλή ιίζνη ζθπξνδέκαηνο κε αέξα Γηακόξθσζε Γηαηνκήο Καηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο γηα ιίζνπο αζβεζηνππξηηηθήο ζύζηαζεο, ππθλόηεηαο kg/m³ (ΔΝ )

46 3. ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΦΔΡΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΝRd, fi (θ) = Φ ( fdθ1aθ1 + fdθ2aθ2 ) Όπος Aθ1 ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ζ1 Aθ2 ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζ1 θαη ζ2 fdθ1 ε ζρεδηαζηηθή ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ζ1 fdθ2 ε ζρεδηαζηηθή ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζ1 θαη ζ2, ίζε κε fdθ2= c* fdθ1 c Φ ζηαζεξά πνπ ιακβάλεηαη από δνθηκέο ηάζεο-παξακόξθσζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (κε αλαθνξά πξνέιεπζεο) ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ζην κέζν ηνπ ηνίρνπ, ιόγσ ηεο εθθεληξόηεηαο θνξηίσλ, ιακβάλνληαο ππόςε επηπιένλ ηελ εθθεληξόηεηα eγζ. [Φ=1-2(ei/t)] eγζ εθθεληξόηεηα νθεηιόκελε ζηελ δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εγθάξζηα ζηε δηαηνκή, ίζε κε 1 2 at( 2 20) hef e hef 8 t FR 20 όπνπ αt o ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηεο ηνηρνπνηίαο t FR ην πάρνο ηεο δηαηνκήο, αθαηξνύκελεο ηεο κε ελεξγήο δηαηνκήο

47 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠΟ ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Γεδνκέλα: Μόληκν ζηέγεο: g=2,0kn/m 2, Μεηαβιεηό ζηέγεο: q=2kn/m 2 Αλνίγκαηα: 8x1.00x1.20 m Πάρνο ηνηρνπνηίαο: 40 cm Λίζνη αξγηιηθήο ζύζηαζεο Γηαζηάζεηο ιίζνπ: 40x15x6.5 cm, Θιηπηηθή αληνρή : 9MPa Κνλίακα γεληθήο εθαξκνγήο 10mm,Θιηπηηθή αληνρή: 4ΜPa Ύςνο ηνηρνπνηίαο: hef=4.00m πλη. ζεξκ.δηαζηνιήο αt=9x10-6 / 0 C ξ= 1200 kg/m 3, ι=0,42 W/mK, c=564 j/kgk Γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ιόγσ έιιεηςεο πεξηκεηξηθνύ δηαδώκαηνο ζηε ζηέςε, ε ηνηρνπνηία ζπκπεξηθέξεηαη σο ΠΡΟΒΟΛΟ ΔΠΗΛΤΖ Δκβαδόλ αλνηγκάησλ Αλ = 8x1.00x1.20 = 9,60 m 2 Δκβαδόλ δαπέδνπ Αf = 10x8 = 80 m 2 Δκβαδόλ νιηθήο επηθάλεηαο Αt = 80 + (2x10x4) + (2x8x4) = 224 m 2 1. Τπνινγηζκόο θαύζηκνπ θνξηίνπ Υξήζε θαηνηθίαο - πηλ. - θαύζηκν θνξηίν ζε ζρέζε κε ην νιηθό εκβαδόλ: qt=170 MJ/m 2. Ππθλόηεηα θαύζηκνπ θνξηίνπ αλά κνλάδα επηθ. δαπέδνπ: qf,d= 170 x 224 / 80 = 476 MJ /m 2 ε απηό ην θνξηίν πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην θαύζηκν θνξηίν ηεο ζηέγεο

48 Καύζηκν θνξηίν ζηέγεο Δκβαδόλ ζηέγεο: 80 / cos17 o = m 2 Τπνζέησ πέηζσκα 2 εθ, θαδξόληα 5x5 cm/20cm θαη 5x5 cm/70cm θαη δεπθηά 25x25 cm/1,0m. Ο όγθνο ηεο μπιείαο ηεο ζηέγεο αλά η.κ. θάηνςεο είλαη: (0,02x1.0x1.0)+(0.05x0.05x1.0x5)+(0.05x0.05x1.0x1.5)+ (0.25x0.25x1.0x1.0) = m 3 / m 2. ην ζύλνιν ηνπ εκβαδνύ: 0,09875x84.00 = m 3. πλππνινγίδνληαο θαη ηνπο απνζηάηεο, έρσ ρνλδξηθά: 10,0 m 3. Με κέζε ππθλόηεηα μύινπ 550 kg/m 3. ύλνιν 5500 kg μύινπ. Μέζε ζεξκηδηθή αμία Ξύινπ 18Μj/kg 18x5500 = MJ παξαδνρή όηη κόλν ην κηζό από ην θνξηίν ηεο ζηέγεο ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππξθαγηάο, θαζώο όηαλ απηή ζα θηάζεη ζην ζεκείν λα αλαθιέμεη ην ζύλνιν ηεο ζηέγεο, ζα έρεη ζίγνπξα θαηαξξεύζεη έλα κέξνο ηεο Δπνκέλσο qζηέγεο = 99000/2 = Μj Άξα αλά κνλάδα επηθ. δαπέδνπ, έρσ: qζηέγεο = 49500/80,0 = 618,75 Μj/m 2 Σν ζπλνιηθό θαύζηκν θνξηίν κνπ άξα είλαη: qf,νι= = 1095 Μj/m 2 2. Τπνινγηζκόο Ηζνδύλακνπ ρξόλνπ te,d = kc qf,d kb wf Σν kc γηα ηνηρνπνηία ιακβάλεηαη ίζν κε 1,0 b=1920 ιακβάλνπκε kb = 0.055, δηακέξηζκα < 100κ 2 άξα: ( c) (0.42*1200* ,16 J /sec m K Από πηλ. ιακβάλνπκε kb = 0.07 Af At 1/ wf ( ) O όπνπ O Av heq / At( m ) =0,047 wf =1,648 θπηαξξηληθό θνξηίν (m=0.8) θαη δq1= δq2= δn=1.00 έρσ: te,d = 1,0 x 0.8 x 1095 x 0.07x te,d =101,05 min H θαηεγνξία ηεο πξόηππεο ππξθαγηάο ζηελ νπνία πξέπεη λα ειέγμνπκε ηα θέξνληα ζηνηρεία είλαη ε R120

49 Αξρηθή θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνηρνπνηίαο: Αλεγκέλε ζιηπηηθή αληνρή ιηζνζώκαηνο: fb = δ * 9 = 0,75*9 = 6,75 ΜPa Θιηπηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο: fkc = K*fb 0.65 *fm 0.25 = 0.6* * = 2,936 MPa= 2936 ΚΝ/m 2. ΝRd = fkc * t / γμ = 2936*0,4 / 2,5 ΝRd = ΚΝ /κ. κήθνπο Αμνληθό θνξηίν ηνηρνπνηίαο: θνξηία ζηέγεο q=g= 2.0 ΚΝ/m 2. Πεζζόο 8,0 κ: P = ( ) x 2.0 x (4.20x4.00)=95.76KN ( /8m) = KN / κ. κ Πεζζόο 10,0 κ: P = ( ) x 2.0 x (4.20x x4.20)= KN ( /10m) = KN / κ. κ 3. Μείσζε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνηρνπνηίαο ζ1 θαη ζ2 γηα αξγηιηθνύο ιίζνπο, C θαη C αληίζηνηρα. ΔΝ , Annex C, fig C3a, R 120, ζ2=600 0 C d2= 3.5cm. Γηα ηελ ζεξκνθξαζία ζ1=100 0 C ην δηάγξακκα ζπλερίδεη αζπκπησηηθά, επνκέλσο όιε ε ππόινηπε δηαηνκή βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ C. ςνηελεζηήρ c: (ΔΚΣΙΜΗΗ) ζρ. (ζιηπη. αληνρή ιίζνπ κε ηε ζεξκνθξαζία) ft f 78% ζρ.(ζιηπη. αληνρή θνληάκαηνο κε ηε ζεξκνθξαζία) ft f 57% Η λέα αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο επνκέλσο είλαη: f kc = K*fb 0.65 * fm 0.25 = 0.6*(6.75x0.78) 0.65 *(4x0.57) 0.25 f kc = 2.17 MPa. (ζπλη. c = 0.74)

50 Γηακόξθσζε Γηαηνκήο Εκκενηπόηηηα λόγω διακύμανζηρ θεπμοκπαζίαρ 1 2 at( 2 20) e hef 8 t FR *10 (600 20) cm Φ = 1-[2(ei/t)] = 1-2(2,86/40) = 0,857 ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΝRd, fi (ζ) = Φ ( fdζ1aζ1 + fdζ2aζ2 ) / γμ = (Aζ1 = 0) = 0,857* (2170x0.365x1.00)/2.5 ΝRd, fi (ζ) = KN / κ.κ (κείσζε 42% ) Τπνινγηζκόο νξηδόληηαο παξακόξθσζεο πεζζνύ: a m h 9x σο πξόβνινο: δbow,c = = = 10,44 cm 2d 2x40 σο ακθηέξεηζηε δνθόο: δbow,c = a 2 h m 6 2 = 9x = 2.61 cm 8d 8x 40 Παπαηηπήζειρ Έτοσμε να παραηηρήζοσμε όηι ζε ζτέζη με ηο παράδειγμα ηοσ κηιρίοσ από οπλιζμένο ζκσρόδεμα, ηο κηίπιο από θέποςζα ηοισοποιία μαρ οδήγηζε ζε ζσεδόν ηπιπλάζιερ μειώζειρ ανηοσών ζηα πεπιμεηπικά θέπονηα ζηοισεία. Ασηό οθείλεηαι αθ ένος μεν ζηην διαθοπεηική θεπμοσωπηηικόηηηα ηηρ ηοισοποιίαρ και αθεηέροσ ζηην ύπαπξη ηος καύζιμος θοπηίος ηηρ ζηέγηρ και ζηην μη ύπαπξη οπίος οποθήρ (πλάκα), ποσ μας οδήγηζαν ζε μελέηη πσρκαγιάς διπλάζιοσ τρόνοσ από όηι ζηο κηίριο οπλιζμένοσ ζκσροδέμαηος.

51 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 1. ΔΚΣΔΝΖ ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΓΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 2. ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΛΑΒΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΧΝ & ΡΧΓΜΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Βαζκνύ Α (αζήκαληεο): Δθηηλάμεηο επηρξηζκάησλ, πεξηνξηζκέλεο απνιεπίζεηο/απνθινηώζεηο Βαζκνύ Β (ειαθξέο): Δπηπιένλ επηθαλεηαθέο κηθξνξεγκαηώζεηο, όρη αηζζεηέο παξακνξθώζεηο κηθξά γπκλά κήθε νπιηζκώλ, θαπληά θαη ξνδ ρξώκα Βαζκνύ Γ (ζνβαξέο): Δθηεηακέλεο εθηηλάμεηο θαη απνθνιιήζεηο επηθαιύςεσο ή θαη βαζύηεξα, όρη απνθνιιήζεηο νπιηζκώλ, όρη πεξηζζόηεξεο από δύν ιπγηζκέλεο ξάβδνη, ρξώκα ζθπξνδέκαηνο γθξη ή ξνδ Πλάκες & Γνθνί: όρη αηζζεηά βέιε θάκςεσο, όρη απνθνιιήζεηο ξάβδσλ νπιηζκνύ, κεξηθέο ξάβδνη νπιηζκνύ εθηεζεηκέλεο, ειαθξέο ξσγκέο ζην ζύζηεκα δαπέδσλ Βαζκνύ Γ (βαξηέο): Αηζζεηέο παξακνξθώζεηο, εθηεηακέλεο απνθνιιήζεηο νπιηζκώλ, όιεο νη ξάβδνη νπιηζκνύ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελώ κεξηθέο έσο αξθεηέο είλαη ιπγηζκέλεο, ρξώκα ζθπξνδέκαηνο γθξη ή θαηό, θηηξηλσπό, έληνλεο βιάβεο ζην ζύζηεκα δαπέδσλ Βαζκνύ Δ (πνιύ βαξηέο): Έληνλεο παξακνξθώζεηο, απνθινηώζεηο θαη απνζύλζεζε ζθπξνδέκαηνο, πνιιαπιέο ξεγκαηώζεηο, απνθνιιήζεηο νπιηζκώλ, ιπγηζκέλεο (ή θνκκέλεο) ξάβδνη, γεληθόηεξε απνδηνξγάλσζε ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ

52 SPALLING (ΔΚΡΖΚΣΗΚΖ ΑΠΟΚΚΟΛΖΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΣΟΗΒΑΓΧΝ Δ ΒΑΘΟ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 10cm) Οθείιεηαη ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκό ηεο απμεκέλεο πίεζεο ησλ πόξσλ ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηελ δεκηνπξγία ζεξκηθώλ ηάζεσλ πξόσξε έθζεζε ηνπ νπιηζκνύ ηνπ ζηνηρείνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο Δμαζθάιηζε όηαλ ην πνζνζηό πγξαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ < 3% θ.β. (ΔΝ ) ΒΛΑΒΔ Δ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ηάζκε Η (αζήκαληεο): Σνπηθέο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ θαη κηθξνξεγκαηώζεηο ζηηο γσληέο ησλ αλνηγκάησλ ηάζκε ΗΗ (ειαθξέο) : Δπηπιένλ κεκνλσκέλεο θακπηηθέο ή δηαηκεηηθέο ξσγκέο πάλσ ζε ζρεηηθώο δύζθακπηνπο πεζζνύο ηάζκε ΗΗΗ (ζνβαξέο): εθηεηακέλεο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ θαη επηθαλεηαθή απνζύλζεζε ηνπ θνληάκαηνο, έληνλεο θαηαθόξπθεο ξσγκέο ιόγσ ζεξκηθήο αζπκβαηόηεηαο ζηε ζηάζκε ηεο ζηέγεο ή ζε θαινδνκεκέλεο γσλίεο, απνζύλδεζε εγθάξζησλ ηνίρσλ ή ραξαθηεξηζηηθέο έληνλεο ξσγκέο ζηηο γσλίεο ηάζκε ΗV (βαξηέο) : Όπσο ΙΙΙ, κε ηνπηθή ή γεληθόηεξε απνδηνξγάλσζε ηεο ηνηρνδνκήο, ή ζεξκηθά «ιαθηίζκαηα» ζε θαινρηηζκέλεο γσλίεο (κε δύζθακπηνπο πεζζνύο), θπξηώζεηο ηνίρσλ εθηόο επηπέδνπ, έληνλεο θπξηώζεηο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο, βιάβεο δηαδσκάησλ, ζπλδέζκσλ, δηαηόλσλ ιίζσλ θιπ ηάζκε V (πνιύ βαξηέο): Έληνλεο παξακνξθώζεηο θαη πνιιαπιέο ξεγκαηώζεηο, έληνλεο βιάβεο παησκάησλ θαη ζηεγώλ, ηνπηθέο θαηαπηώζεηο ή θαηαξξεύζεηο ηνίρσλ.

53 ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Ηιηθία πληειεζηήο rr A B Γ Γ <20 έηε >20 εηε ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Ηιηθία πληειεζηήο rr Η ΗΗ ΗΗΗ ΗV <35 έηε >35 εηε πζρέηηζε βιαβώλ κε ελαπνκέλνπζα αληνρή (Οδεγόο ΣΔΔ 2007) ΔΠΗΚΔΤΔ Δ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Έγρπην ζθπξόδεκα Δγθηβσηηζκέλν ζθπξόδεκα Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα πγθόιιεζε κε επνμεηδηθέο θόιιεο Δπηθνιιεηά ειάζκαηα Ζιεθηξνζζπγθόιιεζε λέσλ παιηώλ νπιηζκώλ Σζηκεληελέζεηο-ξεηηλελέζεηο Πξνζζήθε εμσηεξηθώλ ζπλδεηήξσλ Κνληάκαηα ηζηκέληνπ θαη ζπλζεηηθώλ πιηθώλ Δλίζxπζε κε ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή (FRP) Βέιε θάκςεο: απνθόξηηζε θαη γέκηζκα πιαθώλ πάλσ ή θάησ ΔΠΗΚΔΤΔ Δ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ύλδεζε ζηέγεο ή παηώκαηνο κε δηαδώκαηα Αληηθαηάζηαζε μύιηλνπ παηώκαηνο κε πιάθα από Ο.. Οπιηζκέλα επηρξίζκαηα Βαζύ αξκνιόγεκα πξξαθή ξσγκώλ κε ηδηλέηηα ή ειάζκαηα Εώλεο ζπξξαθήο (εληόο ηεο ηνηρνπνηίαο ή εμέρνπζεο) Μαλδύεο από Ο.. Σνπηθή αλαθαηαζθεπή

54

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ πκπιήξσζε Δειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ - Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο (Ελόηεηεο Δ, Ε)

Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ πκπιήξσζε Δειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ - Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο (Ελόηεηεο Δ, Ε) Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ πκπιήξσζε Δειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ - Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο (Ελόηεηεο Δ, Ε) Σ.Α.. Ν. Κνδάλεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Ηπείξνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο & Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/38 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα