«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «εηζκηθή Μεραληθή & Αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο» «ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ» ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΓΔΝΙΑ Πάηξα, επηέκβξηνο 2008

2 ΣΑ 3 ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 1, ΔΠΧΑΖ Αξρή εθδήισζεο Μεηάδνζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο Αλάθιεμεο πγθέληξσζε ζεξκώλ αεξίσλ ζηελ νξνθή 2, ΠΛΖΡΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (θξίζηκν γηα ηελ αληνρή) Αλάθιεμε όιεο ηεο θαύζηκεο ύιεο Απόηνκν θνύλησκα θινγώλ 3, ΑΠΟΒΔΖ Δμάληιεζε θαύζηκεο ύιεο Έιιεηςε νμπγόλνπ γηα αληίδξαζε θαύζεο ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΜΕΓΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ Πνζόηεηα, πνηόηεηα & θαηαλνκή θαύζηκεο ύιεο Μέγεζνο & γεσκεηξία ππξνδηακεξίζκαηνο Τιηθά θαηαζθεπήο ησλ νξίσλ Αεξηζκόο ρώξνπ

3 ΣΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΜΑΣΑ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Ζ ΠΡΟΣΤΠΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ISO 834 Πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε t - T Οη εμηζώζεηο ζρεδηαζκνύ: θg = θ log(8t+1) όπος θg η θεπμοκπαζία ζηο θούπνο θ0 η θεπμοκπαζία ζηην αημόζθαιπα, ίζη με 20 ºC t ο σπόνορ ζε min Πξόηππεο θακπύιεο ρξόλνπ-ζεξκνθξαζίαο Δαζικέρ Πςπκαγιέρ: θg = (1-0,687e -0.32t e -3.8t ) Καύζιμη ύλη πεηποσημικήρ βάζηρ: θg = (1-0,325e t e -1,417t 0,471e -15,833t )

4 ΓΟΚΗΜΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΦΟΡΣΗΖ Αλάπηπμε ίδησλ ηάζεσλ κε θαηαζθεπή ΘΔΡΜΑΝΖ Πιάθεο & δνθνί από θάησ ηύινη πεξηκεηξηθά Σνηρεία από 1 πιεπξά ΑΣΟΥΗΑ Μόλσζε: Σκε εθηεζ. > 140 ºC ή ηνπηθά 180 ºC Αθεξαηόηεηα: Ρσγκέο ή αλνίγκαηα Φέξνπζα ηθαλόηεηα ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Υξόλνο Αληίζηαζεο ζε Ππξθαγηά 30, 60, 90, 120, 180 ή 240 min.

5 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΔ ΠΤΡΚΑΓΗΔ ρέζε ρξόλνπ-ζεξκνθξαζίαο Μέγεζνο Ππξνδηακεξίζκαηνο Δκβαδόλ & Ύςνο αλνηγκάησλ αεξηζκνύ Πνζόηεηα θαη θύζε ηεο δηαζέζηκήο θαύζηκεο ύιεο Τπνινγηζηηθό κνληέιν Pettersson, Magnusson θαη Thor (1976) ΠΑΡΑΓΟΥΔ Πιήξεο θαύζε εληόο ησλ νξίσλ Δληαία ζεξκνθξαζία ζην δηακέξηζκα ηηγκηαία αλάθιεμε ζπλόινπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ Μνλνκεξήο ξνή ζεξκόηεηαο κέζσ ηνίρσλ Υαξαθηεξηζκόο νξίνπ από b (λρc) (ζεξκηθή αδξάλεηα) Δμίζσζεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο: hc = hl + hw + hr + hb Όπνπ hc: Ρπζκόο έθιπζεο ζεξκόηεηαο hr: Ρπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο κέζσ αλνηγκάησλ hl: Ρπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο ιόγσ κεηαγσγήο (αληηθαηάζηαζε ησλ ζεξκώλ αεξίσλ κε θξύν αέξα) hw: Ρπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο κέζσ ησλ ηνίρσλ hb : Απνζεθεπκέλε ζηα αέξηα ζεξκόηεηα 0

6 Κακπύιεο ρξόλνπ- ζεξκνθξαζίαο ππθλόηεηα θαύζηκνπ θνξηίνπ παξάγνληαο αεξηζκνύ (Pettersson, Magnusson θαη Thor 1976)

7 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ Τιηθό Hu,i (MJ/kg) 1. Αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο: Qfi, k Mk, ihu, i 2. Γεληθεπκέλα δεδνκέλα: (CIB W14 Report 1983) Αζεηπιίλε Αιθνόιε Κπηηαξίλε Κάξβνπλν Βελδίλε Τδξνγόλν Υαξηί Υαξηόλη Παξαθίλε PVC Ξύιν 48, , Χρήση Καύσιμο φορτίο (MJ/m 2 ) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Συντελ. Διασποράς Κατοικία Γραφεία Σχολεία Νοσοκομεία Ξενοδοχεία ,1-96, ,1-24,7 31,4-39,4 14,2-20, ,3 14,5-16,5 25,3-35,6 16,9-30,1 31,0 28,8

8 ΔΚΣΗΜΖΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Ζ δηαηύπσζε ηνπ Lie (1974) (t td) όπνπ O Av heq / At( m 1/ 2 ) ν ζπληειεζηήο αλνηγκάησλ C: 0 γηα όξην κε ξ 1600 kg/m 3 θαη 1 γηα ξ<1600 kg/m 3 Αλ: εκβαδόλ αλνηγκάησλ Αt: νιηθό εκβαδόλ Γηάξθεηα ππξθαγηάο td Lt, d 5.5O όπνπ Lt,d (kg/m 2 ) θαπζίκν θνξηίν αλά κνλάδα εκβαδνύ ηνπ δηακεξίζκαηνο Ζ δηαηύπσζε ηεο ΔΝ θg = [1 0,324 e -0,2t* e -1.7t* e -19t* ] όπνπ t* = tγ O ( ρcλ Γ 0,04 ( ) 2 ) t Γηάξθεηα ππξθαγηάο max 0.2x10 max[ O qt,d (MJ/m 2 ) 3 qtd, t lim ] Ρπζκόο αλάπηπμεο ππξθαγηάο Αξγόο Μέηξηνο Υξήζε Γεκόζηα Μεηαθνξηθά Μέζα Καηνηθίεο, Ννζνθνκεία, Ξελνδνρεία, Γξαθεία, ρνιεία tlim (min) ππθλόηεηα θαπζίκνπ θνξηίνπ αλά κνλάδα εκβαδνύ ηνπ δηακεξίζκαηνο Σαρύο Βηβιηνζήθεο, Δκπνξηθά θέληξα, Θέαηξα θηλεκαηνγξάθνη 15

9 Ο ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΥΡΟΝΟ πζρεηηζκόο ηεο πξαγκαηηθήο ππξθαγηάο κε ηελ πξόηππε te,d = kc qf,d kb wf όπνπ qf,d wf kb kc ρεδηαζηηθό θαύζηκν θνξηίν ζε ζρέζε κε ην δάπεδν ζπληειεζηήο αεξηζκνύ ίζνο κε wf ζπληειεζηήο ζρεηηδόκελνο κε ηηο ζεξκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ νξίνπ At ζπληειεζηήο δηόξζσζεο, ίζνο κε 1,0 γηα πξνζηαηεπόκελν ράιπβα θαη ζθπξόδεκα θαη ίζνο κε 13,7Ο γηα απξνζηάηεπην ράιπβα Af heq Af Av ρεδηαζηηθό θαύζηκν θνξηίν : qf,d = m δq1 δq2 δn qf,k m δq1 δq2 δn ζπληειεζηήο θαύζεο ίζνο κε 0,8 γηα θπηαξξηληθό θνξηίν κεξηθόο ζπληειεζηήο αζθαιείαο εμαξηώκελνο από ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο θσηηάο σο παξάγνληαο ηνπ εκβαδνύ δαπέδνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο (πηλ. Δ1 ηεο ΔΝ ) κεξηθόο ζπληειεζηήο αζθαιείαο εμαξηώκελνο από ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο θσηηάο σο παξάγνληαο ηεο ρξήζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο. (πηλ. Δ1 ηεο ΔΝ ) ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ ύπαξμε ελεξγώλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζην δηακέξηζκα. Η ΔΝ πξνηείλεη ηελ ηηκή 1,0.

10 Ύπαξμε νξηδόληησλ Αλνηγκάησλ wf 6.0 ( ) H (0.4 av) [ bvah 4 ] όπνπ αν ν ιόγνο ηνπ εκβαδνύ θαηαθόξπθσλ αλνηγκάησλ πξνο ην εκβαδόλ δαπέδνπ (0,025<αv< 0,25) αh ν ιόγνο ηνπ εκβαδνύ νξηδόληησλ αλνηγκάησλ πξνο ην εκβαδόλ δαπέδνπ Η ην ύςνο ηνπ δηακεξίζκαηνο bv = 12.5(1+10αν αν 2 ) 10,0 Γηακέξηζκα < 100 η.κ. wf ( Af At ) O 0.5 Σηκέο ηνπ ζπληει. Kb (ΔΝ ) Θεξκηθή απνξξνθεηηθόηεηα ( b) (J/m 2 s 0.5 K) b > b 2500 b < 720 kb (min m 2 / MJ)

11 ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΤ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ 1. Μνληέιν ζέξκαλζεο - πξόηππε ππξθαγηά Σξία επίπεδα αλάιπζεο 2. Μνληέιν ζέξκαλζεο- πξόηππε ππξθαγηά δηάξθεηα έθζεζεο- - Ηζνδύλακνο ρξόλνο 3. Σν ζεξκηθό κνληέιν εμάγεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο * οι περιζζόηερες καηαζκεσές μπορούν να μελεηηθούν ικανοποιηηικά τρηζιμοποιώνηας ηα επίπεδα 1 και 2. Το επίπεδο 3 είναι πιθανό να τρειαζηεί κσρίως ζε καινοηόμες ή πολσζύνθεηες καηαζκεσές Κξίηήξηα αζηνρίαο Σν θξηηήξην ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο (L) Σν θξηηήξην ηεο κόλσζεο (Η) Σν θξηηήξην ηεο αθεξαηόηεηαο(e)

12 ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ 1. Άκεζεο Δθηηκήζεηο Αιιαγέο ρξώκαηνο ζε ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα (National building studies, London, Technical paper No 4, 1950) εκεία ηήμεο πιηθώλ Αιινηώζεηο ζην ρξώκα ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλώλ Θεξκνθξαζία ( 0 C) Με ζεξκαηλόκελν Δκθάληζε Γθξη Διαθξώο ζθνύξν Οκνίσο Πνιύ ειαθξύ ξνδ Διαθξώο ζθνπξόηεξν ξνδ Οκνίσο θνύξν, αιιά όρη αηζζεηά ξνδ Αλνηρηό γθξη Πνιύ αλνηρηόηεξν γθξη, ρσξίο θαζόινπ ξνδ 2. Τπνινγηζηηθέο Δθηηκήζεηο (Lie, EN ) κέζσ Γηάξθεηαο Ππξθαγηάο Αξρεία Ππξνζβεζηηθήο Μέγηζηε δηάξθεηα ππξθαγηάο Ρπζκόο θαύζεο μύινπ ( mm /min) Υαξαθηεξηζηηθά ππξνδηακεξίζκαηνο

13 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΖ ΤΣΔΡΖΖ 1. ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ 2. Δζσηεξηθά ηνπ ζηνηρείνπ πλερήο επαθή > 2σξώλ ΓΣ = 50 0 C Τπόινηπα ζηνηρεία ΓΣ = C (Οδεγόο ΣΔΔ, 2007) Άκεζεο-απιέο εθηηκήζεηο ηύινη -Γνθνί Πιάθεο - Σνηρεία (Οδεγόο ΣΔΔ, 2007)

14 ΔΝ ΑNNEX A Τπνινγηζηηθέο εθηηκήζεηο Μέζνδνο Wickstrom (γηα ηελ πξόηππε ππξθαγηά) Δθ = n x n w Δθ g γηα κνλόπιεπξε έθζεζε Δθxy = n w (n x + n y - 2n x n y ) + n x n y ) Δθ g γηα ακθίπιεπξε έθζεζε Όπνπ: nδθ w = 1 0,0616t g = 345 log(8t + (t1) ζε ώξεο) n x = 0,18 lnu x 0.81 u x = (a/a c )*(t/x 2 ) a ε ζεξκηθή δηαζπνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο a c ε ηηκή αλαθνξάο ηεο ζεξκηθήο δηαζπνξάο, ίζε κε 0,417x 10-6 m 2 /s x,y ηα βάζε εληόο ηνπ ζηνηρείνπ ** Γηα ηα ζπλήζε ζθπξνδέκαηα (a=a c ) έρνπκε: Καηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζε δνθό 600x300, γηα θιάζε R90 n x t 0.18ln( ) x

15 ΘΔΡΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ Ππθλόηεηα Πνιύ κηθξή κεηαβνιή ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Γηα 20 ν C < θ < 115 ν C Γηα 115 ν C < θ < 200 ν C Γηα 200 ν C < θ < 400 ν C Γηα 400 ν C < θ < 1200 ν C 0 ( ) (20 ) ( ) (20 )(1 0,02 ) ( ) (20 )(0.98 0,03 ) ( ) (20 )(0.95 0,07 ) 800 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 0 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ( ) (20 ) (ΔΝ ) Δηδηθή Θεξκόηεηα (J/kgK) Γηα 20 ν C < θ < 100 ν C c(θ) = 900 Γηα 100 ν C < θ < 200 ν C c(θ) = (θ - 100) Γηα 200 ν C < θ < 400 ν C c(θ) = (θ-200)/2 Γηα 400 ν C < θ < 1200 ν C c(θ) = 1100 Διαθξνζθπξνδέκαηα c = 8 40 J/kg ν C (ΔΝ )

16 Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα (ΔΝ ) Άλσ όξην: ι = 2,0 0,2451 (ζ/100) + 0,0107(ζ/100) 2 Κάησ όξην: ι = 1,36 0,136 (ζ/100) + 0,0057(ζ/100) 2 ΔΝ ι= 1,6 W/m Κ Διαθξνζθπξνδέκαηα Γηα 20 ν C < θ < 800 ν C ι = 1,0 (ζ/1600) Γηα θ > 800 ν C ι = 0,5 Θεξκηθή Γηαζπνξά D= ι/(ξc) (Schneider 1986a) ξπζκόο ηεο ζεξκηθήο ξνήο θάησ από βξαρπρξόληεο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο Wickstrom (1985a) D = 0,417*10-6 m 2 /s (=0,00015 m 2 /h)

17 ΘΔΡΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΛΤΒΑ Ππθλόηεηα: ηαζεξή (ξ=7850 kg/m 3 ) Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα 20 ν C < θ < 800 ν C ι = 54 33,3*10-3 θ θ > 800 ν C ι = 27,3 απιέο ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο ι = 45 W/m Κ Δηδηθή Θεξκόηεηα 20 ν C < θ < 600 ν C c(θ) = ,773θ 1,69*10-3 θ 2 + 2,22*10-6 θ ν C < θ < 735 ν C c(θ) = 666 [1302/(ζ-738)] Θεξκηθή Γηαζπνξά γξακκηθή ζρέζε κέρξη ηνπο 750 ν C Malhotra (1982a): 735 ν C < θ < 900 ν C c(θ) = [17820 /(ζ-731)] 900 ν C < θ < 1200 ν C c(θ) = 650 απιέο ππνινγηζηηθέο κεζόδνπο c = 600 J/kgK D = 0,87 0,84*10-3 θ (m 2 /h) (ΔΝ )

18 ΘΔΡΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Ππθλόηεηα ίζε κε απηήλ ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο Δηδηθή Θεξκόηεηα Malhotra(1982a) Harmathy (1993) c 8676 ( 273) 3 θ 0,512*10 2 Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα κεγαιύηεξε γηα ηνηρνπνηίεο κε πςειόηεξε ππθλόηεηα ιίζσλ Malhotra(1982a) Welch (2000) ζεκαζία ηεο πγξαζίαο (Μ) % ι = ιν (1+ Μ) 0,25

19 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΘΛΗΠΣΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ * Πξνθνξηηζκέλα δνθίκηα ΔΝ (Abrams 1968)

20 Κακπύιεο Σάζεο Παξακόξθσζεο (Furamura 1966) ΔΦΔΛΚΤΣΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ ΔΝ ΜΔΣΡΟ ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 ν C < θ < 100 ν C k c,t (ζ) = 1,0 100 ν C < θ < 600 ν C k c,t (ζ) = 1,0 1,0 (ζ-100)/500

21 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΑΛΤΒΑ (ΔΝ ) ΔΦΔΛΚΤΣΗΚΖ ΑΝΣΟΥΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ 20 ν C < θ < 750 ν C ε s (ζ) = -2,416* ,2* 10-5 θ + 0,4*10-8 θ ν C < θ < 860 ν C ε s (ζ) = 11* ν C < θ < 1200 ν C ε s (ζ) = -6,2* ,0* 10-5 θ

22 ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΣΥ 2007 ζ < 500 Ο C ΘΔ-Θ (Tempcore) θαη ΘΔ-Υ όρη νπζηαζηηθή κεηαβνιή ΦΚ-Ο θαη ΦΚ- - κείσζε ηεο παξακόξθσζεο κεηά ηελ ζξαύζε από 0 έσο 300 Ο C. 500 Ο C <ζ< 650 Ο C ΘΔ-Υ - αζήκαληεο κεηαβνιέο. ΘΔ-Θ - ζρεηηθά κηθξή κείσζε ζηνπο 500 Ο C, έσο θαη 30% ζηνπο 600 Ο C, κέρξη 50% ζηνπο 650 Ο C. ΦΚ-Ο θαη ΦΚ- - κείσζε ηεο αληνρήο έσο θαη 60%, πνπ εμαξηάηαη από ην πνζνζηό ςπρξήο παξακόξθσζεο n= όπνπ Α1 θαη Α2 ε αξρηθή θαη ηειηθή δηαηνκή ηεο ξάβδνπ. A1 A2 A1 θ> 650 Ο C ΘΔ-Θ, ΦΚ-Ο θαη ΦΚ- - κεηώζεηο ησλ αληνρώλ πέξα από ην 50% ΘΔ-Υ - δελ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο κέρξη ηνπο 720 Ο C.

23 ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ KONIAMA Tűrker, Erdoğdu & Erdoğan (2001), αζβεζηνιηζηθά ή ραιαδηαθά θνληάκαηα θνληάκαηα εθαηζηεηνγελνύο πξνειεύζεσο 20% ζηνπο C 65% ζηνπο C 80% ζηνπο C 0% ζηνπο C 40% ζηνπο C 50% ζηνπο C ΛΗΘΟ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ηηκέο απηνύ ηνπ δηαγξάκκαηνο, κεησκέλεο θαηά 20-40%. KONIAMA ΟΓΖΓΟ ΣΔΔ 2007

24 ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΣΟΥΧΝ ΠΤΡΟΠΑΘΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑ / ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ Λήςε ππξήλσλ Γύζθνιν λα βξεζεί ππξήλαο επαξθνύο αθεξαηόηεηαο Τπεξερνζθόπεζε Η δνθηκή κπνξεί λα γίλεη είηε κεηξώληαο ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ην ζήκα γηα λα πεξάζεη κέζα από ην πξνο εμέηαζε ζηνηρείν, είηε ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα αλαθιώκελν ζήκα γηα λα πάεη από ηνλ πνκπό ζηνλ ή ζηνπο δέθηεο, πάλσ ζην ζηνηρείν. Κξνπζηκέηξεζε Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθπξνδέκαηνο κόλν ζηελ επηθαλεηαθή ζηξώζε Άιιεο εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη θσηνζεξκηθή αλάιπζε, ε δηαθνξηθή ζεξκηθή αλάιπζε, ε πεηξνγξαθηθή αλάιπζε θ.α. Με ηηο κεζόδνπο απηέο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνηρεία όπσο ε κέγηζηε αλαπηπζζόκελε ζεξκνθξαζία, νη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ θνληάκαηνο, ε ππθλόηεηα θιπ. ΥΑΛΤΒΑ Οπηηθόο έιεγρνο Γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ ηύπνπ ράιπβα Γνθηµή εθειθπζµνύ Απνθνπή ηµήµαηνο ξάβδνπ µήθνπο πεξίπνπ 40cm (ή 20 έσο 30d) θιεξνµέηξεζε. ην εξγαζηήξην, µε απνθνπή ελόο µηθξνύ ηεµαρίνπ ράιπβα (π.ρ. µήθνπο 3cm), είηε επηηόπνπ ηνπ έξγνπ µε ηελ ρξήζε θνξεηώλ ζθιεξνµέηξσλ (µηθξόηεξεο αθξίβεηαο ζε ζρέζε µε ηα όξγαλα εξγαζηεξίνπ). Έιεγρνο µηθξνγξαθηθήο µνξθήο (δνµήο). Δμεηδηθεπµέλν µεηαιινγξαθηθό εξγαζηήξην. Απαηηείηαη ε ιήςε δνθηµίνπ µηθξνύ µήθνπο (πεξίπνπ 2cm)

25 ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ (ΔΝ ) ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΥΔ θπξνδέκαηα κε 2000 <ξ< 2600 kg/m 3, κε ππξηηηθά αδξαλή. Αζβεζηνιηζηθά ή ειαθξά αδξαλή κείσζε ειαρ.δηαζηάζεσλ θαηά 10%. Γελ ρξεηάδεηαη έιεγρνο γηα ηέκλνπζα, ζηξέςε θαη απνθόιιεζε επηθαλ. ζηνηβάδσλ (spalling) Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη, εμαζθαιίδνπλ ηε θέξνπζα αληνρή κε ην θξηηίξην: Ed,fi / Rd,fi 1,0 όπνπ Ed,fi Rd,fi νη δξάζεηο ζρεδηαζκνύ ζε ππξθαγηά -- Ed,fi = 0,7* Ed θαη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ζε ππξθαγηά Οπιηζκόο ζε m ζηξώζεηο κε ίδηα αληνρή fyk κέζε αμνληθή απόζηαζε ( i. i) a m = (Α s1 a 1 +A s2 a 2 + +A sn a n )/(Α s1 +A s2 + +A sn ) =, i όπνπ Α si : ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηεο ξάβδνπ i θαη a i : ε απόζηαζε ηεο ξάβδνπ i από ηελ επηθάλεηα

26 ΣΤΛΟΗ (κόλν γηα πεξηζθηγκέλεο δηαηνκέο) Μέζνδνο A - ΠΑΡΑΓΟΥΔ Δλεξγό κήθνο l 0,fi 3 m (l 0,fi = l 0, ) Δθθεληξόηεηα e = M 0 Ed, fi / N 0 Ed, fi e max όπνπ 0,15h (ή b) e max 0,4h Πνζνζηό νπιηζκνύ As < 0.04 Ac Μεησηηθόο ζπληειεζηήο ζην ζρεδηαζηηθό θνξηίν ηνπ ζηύινπ ππό ππξθαγηά µ fi = NEd. fi /NRd όπνπ NEd. fi ην ζρεδ. θνξηίν ζε ππξθαγηά θαη NRd ε ζρεδηαζηηθή αληνρή ζε Κ.. Μέζνδνο Β - ΠΑΡΑΓΟΥΔ Δπίπεδν θόξηηζεο n NoE 0.7( Acfcd Δθθεληξόηεηα e = M 0 Ed, fi /(N 0 Ed, fi ) όπνπ e/b 0,25 θαη emax = 100 mm d, fi Λπγεξόηεηα ι fi = l 0, fi / i 30, όπνπ l 0, fi = l 0 - ην ελεξγό κήθνο ηνπ ζηύινπ i - ε ειάρηζηε αθηίλα αδξάλεηαο Asfyd ) M 0 Ed, fi και N 0 Ed, fi - ε ξνπή θαη ην αμνληθό ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο ** ην N 0 Ed, fi κπνξεί λα ιεθζεί ίζν κε 0,7N 0 Ed (n fi =0.7).

27 ΓΟΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΥΔ (έθζεζε από 3 πιεπξέο) d eff d1 + 0,5 d2 b min Όηαλ b >1,4bw θαη bd eff < 2b 2 min aeff deff bw a(1.85 ) a b min b ε αμνληθή απόζηαζε από ηηο πιατλέο παξεηέο a sd γηα ηηο γσληαθέο ξάβδνπο κε κία ζηξώζε νπιηζκνύ πξέπεη λα απμάλεηαη θαηά 10mm Έθζεζε θαη από ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο Οη πίλαθεο κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ εάλ: 1. h > bmin 2. Αc > 2b 2 min Απιά εδξαδόκελεο δνθνί

28 πλερείο δνθνί Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ηζρύνπλ εάλ α) έρνπλ εθαξκνζζεί νη θαλόλεο ιεπηνκεξεηώλ θαη β) ε αλαθαηαλνκή ηεο θακπηηθήο ξνπήο <15%. ε άιιε πεξίπησζε, ε δνθόο αληηκεησπίδεηαη σο απιά εδξαδόκελε Σν εκβαδόλ ηνπ επάλσ νπιηζκνύ ηεο δηαηνκήο, ζε θάζε ελδηάκεζε ζηήξημε θαη γηα απόζηαζε από ην θέληξν ηεο ζηήξημεο κέρξη 0,3 l eff, γηα αληίζηαζε ζε ππξθαγηά 90 ιεπηά θαη πάλσ As,req(x) > As,req(0) (1-2,5x/l eff ) όπνπ, x ε απόζηαζε από ην θέληξν ηεο ζηήξημεο 0,3 l eff bw > bmin γηα απόζηαζε ίζε κε 2h από ηε ζηήξημε Γηα ηελ απνθπγή αζηνρίαο από ζιίςε ζθπξνδ. ή ηέκλνπζα ζηελ πξώηε ελδηάκεζε ζηήξημε θαη εάλ: (α) ηελ ηειεπηαία ζηήξημε δελ παξέρεηαη θακία αληνρή ζε θάκςε είηε από ηνλ θόκβν είηε από ηελ δνθό θαη (β) VEd > 2/3VRd,max ζηελ πξώηε ελδηάκεζε ζηήξημε ηα πιάηε bmin θαη bw ηεο δνθνύ γηα ηηο θαηεγνξίεο αληίζηαζεο R120 έσο R240 ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απμεκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα Standard fire resistance Minimum beam width b min (mm) and web thickness b w (mm) (1) (2) R 120 R 180 R

29 ΑΠΛΔ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Γηα ζρεδηαζκό & γηα απνηίκεζε ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΑΦΑΛΔΗΑ γm θαζνξίδεηαη ζην Δζληθό Πξνζάξηεκα θάζε ρώξαο (Π.Σ.= 1,00) αcc ζπληειεζηή κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, νκνίσο ( 0.85 ζε Κ..) ΦΟΡΣΗΑ 1. κόληκεο δξάζεηο κε ζπληειεζηή αζθαιείαο ίζν κε 1,0 κεηαβιεηέο δξάζεηο κε ζπληειεζηή ς 2 (ΔΝ 1990) πρ. γηα θαηνηθία ς 2 =0,3 2. Δd,fi = Δd * n fi. (ζπληεξεηηθά n fi = 0,7) Ζ ππξθαγηά ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή δξάζε θαη επνκέλσο γg θαη γq = 1,00 Γηα ηελ απνηίκεζε, ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπληειεζηέο όπσο ζε Κ.. Α. ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΣΧΝ ησλ C Θέζε ηεο ηζνζεξκηθήο ησλ C Wickstrom Γηα Γζρ=480 0 C at 6 x [ 0.417x10 x exp( n w g ] ) 0.5 ΔΝ ANNEX Α: ηζνζεξκηθέο θακπύιεο ησλ C γηα δηάθνξεο δηαηνκέο δνθώλ & ζηύισλ θαη θιάζεηο ππξθαγηάο Κιάζε (min) R30 R60 R90 R120 R180 R240 Βάζνο ηεο ηζνζεξκηθήο ησλ C, x 500 (mm) Wickstrom a=0.417 a=0.52 a= EN

30 Διάρηζηα πάρε γηα εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Διαδικασία σχεδιασμού α) Καθορίζεται η θέση της ισοθερμικής των C β) Καθορίζονται οι νέες διαστάσεις της διατομής b fi και d fi εξαιρώντας το σκυρόδεμα έξω από την ισοθερμική των C γ) Καθορίζεται η θερμοκρασία των ράβδων οπλισμού, ξεχωριστά για κάθε ράβδο, στην εφελκυόμενη και θλιβόμενη ζώνη δ) Καζνξίδεηαη ε κεησκέλε αληνρή ησλ ξάβδσλ ιόγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο 1. Γηα εθειθπόκελν νπιηζκό κε ε s,fi 2% - πηλ. ΔΝ Γηα ζιηβόκελν νπιηζκό θαη γηα εθειθπόκελν νπιηζκό κε ε s,fi < 2%, ks(θ) = 1,0 γηα 20 C θ 100 C ks(θ) = 0,7-0,3 (θ - 400)/300 γηα 100 C < θ 400 C ks(θ) = 0,57-0,13 (θ - 500)/100 γηα 400 C < θ 500 C ks(θ) = 0,1-0,47 (θ )/200 γηα 500 C < θ 700 C ks(θ) = 0,1 (1200 θ )/500 γηα 700 C < θ 1200 C ε) ππνινγίδεηαη ε αληνρή κε ηνπο ζπλήζεηο ηξόπνπο 4 (ηζνξξνπία ηάζεσλ)

31 Ζ θακπηηθή ξνπή ηεο δηαηνκήο ππνινγίδεηαη σο εμήο: Ζ κέζνδνο ησλ δσλώλ Mu = Mu1 + Mu2 Β. ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΕΧΝΧΝ Θεώξεζε ελόο θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο πάρνπο az Ζ δηαηνκή παξνκνηάδεηαη κε έλα ηζνδύλακνπ πάρνπο ηνηρείν, ζηνπ νπνίνπ ηνλ θεληξηθό άμνλα νξίδεηαη ην ηπραίν ζεκείν Μ. Όηαλ ην ζηνηρείν εθηίζεηαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο, ην πάρνο ηνπ ηζνδύλακνπ ηνηρείνπ ζεσξείηαη ίζν κε 2w. Γηα ηηο νξζνγσληθέο δηαηνκέο πνπ εθηίζεληαη από κία πιεπξά (πρ. πιάθεο) ην πάρνο ηνπ ηζνδύλακνπ ηνηρείνπ ζεσξείηαη ίζν κε w. Σν κηζό πάρνο ηνπ ηζνδύλακνπ ηνηρείνπ, ρσξίδεηαη ζε n παξάιιειεο δώλεο, όπνπ n 3. Τπνινγίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ζην κέζν θάζε δώλεο Τπνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο kc(ζ) γηα θάζε δώλε Ο κέζνο ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο, είλαη: n (1 0.2 / n) Kc, m * kc( i) Σν πάρνο ηεο θαηεζηξακκέλεο δώλεο είλαη ίζν κε n i 1 az az w[1 kc,m kc(θ Μ kc,m w[1 ( kc(θ Μ ] ) ) ) 1.3 ] Για πλάκερ & δοκούρ Για ζηύλοςρ & ηοισεία Ζ κέζνδνο δίλεη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα γηα ζηύινπο

32 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠO ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Γεδνκέλα: fyk =500 Mpa, C20/25, Μόληκν πιάθαο: g=1,5kn/m 2, Μεηαβιεηό πιάθαο: q=2kn/m 2, Αλνίγκαηα: 8x1.00x1.20 m b 0.5 ( c) 1920J / sec m 2 K Γηαηνκέο θαη νπιηζκνί ζηνηρείσλ: Πιάθεο: Πάρνο: 15cm, Φ8/15 θαη ζηηο 2 δηεπζ. Eπηθάιπςε : 25mm Γνθνί: 25x50 cm, 4Φ14 θάησ & 2Φ14 άλσ, Δπηθάιπςε 25mm ηύινη: 40x40 cm, L=: 4,0m, 4Φ20 + 4Φ16, Eπηθάιπςε 20mm * Γίλεηαη ε παξαδνρή πιήξνπο πάθησζεο ησλ πιαθώλ ζηηο δνθνύο θαη ησλ δνθώλ ζηνπο ζηύινπο ΔΠΗΛΤΖ 1. Τπνινγηζκόο θαύζηκνπ θνξηίνπ Δκβαδόλ αλνηγκάησλ Αλ = 8x1.00x1.20 = 9,60 m 2 Δκβαδόλ δαπέδνπ Αf = 10x8 = 80 m 2 Δκβαδόλ νιηθήο επηθάλεηαο Αt = (2x80) + (2x10x4) + (2x8x4) = 304 m 2 ρξήζε θαηνηθίαο- κέζε ηηκή ηνπ θαύζηκνπ θνξηίνπ ζε ζρέζε κε ην νιηθό εκβαδόλ: qt=170 MJ/m 2.; Ππθλόηεηα θαύζηκνπ θνξηίνπ αλά κνλάδα επηθαλείαο δαπέδνπ: qf,d= 170 x 304 / 80 = 646 MJ /m 2 2. Τπνινγηζκόο Ηζνδύλακνπ ρξόλνπ te,d = kc qf,d kb wf Σν kc γηα ζθπξόδεκα ιακβάλεηαη ίζν κε 1,0, γηα b=1920 ιακβάλνπκε kb = 0.055, δηακέξηζκα < 100κ 2 άξα: Af At 0.5 1/ 2 wf ( ) O O Av heq / At( m ) όπνπ =0,0346 wf =1,415 θπηαξξηληθό θνξηίν (m=0.8) θαη δq1= δq2= δn=1.00 έρσ: te,d = 1,0 x 0.8 x 646 x 0.055x te,d =40.22 min

33 H θαηεγνξία ηεο πξόηππεο ππξθαγηάο ζηελ νπνία πξέπεη λα ειέγμνπκε ηα θέξνληα ζηνηρεία είλαη ε R60 (για πσρκαγιά R60) n w = 1 0,0616t = 1 0,0616x = (t ζε ώξεο) Γζ g = 345 log(8t + 1) = 345 log(8x60 + 1) = C x 500 = 21 mm 3. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΗΧΔΧΝ ΑΝΣΟΥΧΝ ΠΛΑΚΔ Δπηθάιπςε 25mm άξα αx=25+(8/2) = 29 mm n x = 0,18 ln(t/x 2 ) 0.81=0,18 ln (1/ ) 0.81= Γζx = n w n x Γζ g = 0.464*0.9384*925 = Άξα ζs = C (θαλνληθέο ζπλζήθεο =20 0 C). ζεσξώληαο ράιπβα ζεξκήο θαηεξγαζίαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο γξακκηθή παξεκβνιή έρνπκε: ks(ζs)=0.95 Ηζνξξνπία ηάζεσλ: Η δύλακε ηνπ εθειθπόκελνπ νπιηζκνύ είλαη: Fsνι= Asfscd,fi (ζm) =(6,66Υ50,3)Υ (500/1,15)x0.95 = N = Fc Σν ύςνο ηεο δώλεο ησλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ιx (γηα ι=0,8) βξίζθεηαη σο εμήο: Fsνι = Fc = (0,8x)*fcd(20)*bfi x= ,74 / [(0.8*(20/1,50)*1000)] x= mm θαη άξα z= (0.4x12,97) = 115,81 mm Η ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο είλαη: Μ= Fsνι*z= x = Nm M = KNm

34 ΓΟΚΟΗ Θα εμεηαζηνύλ ρσξηζηά νη δηαηνκέο ησλ κεζαίσλ θαη αθξαίσλ δνθώλ θαζώο νη πξώηεο έρνπλ έθζεζε ζηελ ππξθαγηά θαη από ηηο ηξεηο πιεπξέο ελώ νη δεύηεξεο ζα ζεσξήζνπκε όηη έρνπλ έθζεζε από ηηο δύν πιεπξέο. Μεζαίεο δνθνί Απνκεησκέλεο δηαζηάζεηο δηαηνκήο bfi=250 2x21 = 208 mm, dfi= = 479 mm Καζνξηζκόο ζεξκνθξαζίαο νπιηζκώλ Ράβδνο 1: ax=ay=32mm n x = n y = 0,18 ln(t/x 2 ) 0.81 = 0,18 ln (1/ ) 0.81= Γζxy = n w (n x + n y - 2n x n y ) + n x n y ) Γζ g = 595,5 0 C Άξα ζs1 = 595, = 615,5 0 C Ράβδνο 2: ax=94mm ay=32mm Οκνίσο βξίζθνπκε : ζs2 = 413,70 0 C Ράβδνο 3: Θεσξώ κνλόπιεπξε έθζεζε ax=32mm, n ρ = Γζx = n w n x Γζ g = 0,9384*0,429*925 = 372,38 0 C Άξα ζs3 = 372, = 392,38 0 C ηελ πξάμε ε ζεξκνθξαζία απηήο ηεο ξάβδνπ είλαη κηθξόηεξε, θαζώο πξνζηαηεύεηαη επηπιένλ από ηελ ύπαξμε ηεο πιάθαο.

35 Καζνξηζκόο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ αληνρήο ράιπβα Γηα ηηο ξάβδνπο 1 θαη 2 (εθειθπόκελε δώλε) έρνπκε: ks(ζ1=615,5)=0.43, ks(ζ2=413,70)=0,97 (πηλ EN ) Μέζε αληνρή ράιπβα εθειθπόκελεο δώλεο 0, K( ) 0,70 4 Γηα ηε ξάβδν 3 (ζιηβόκελε δώλε), έρνπκε: γηα 100 C < ζ(= 392,38 C) 400 C ks(ζ3) = 0,7-0,3 (392,38-400)/300 = 0,71 (ζρέζεηο ΔΝ ) Αλάιπζε δηαηνκήο κε ηζνξξνπία ηάζεσλ Η δύλακε ηνπ ζιηβόκελνπ νπιηζκνύ είλαη: Fsc= As fscd,fi (ζm) = (2x154)x(500/1,15)x0.71 = Ν = Fs2 Καη επεηδή έρνπκε αθξηβώο ηνλ κηζό νπιηζκό πάλσ, ε δύλακε ζε ηζνξξνπία κε ην ζθπξόδεκα ππό ζιίςε είλαη: Fs1 = Fsc -Fs2 = [(4x154)x(500/1,15)x0.70] = KN = Fc Σν ύςνο ηεο δώλεο ησλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ιx (γηα ι=0,8) βξίζθεηαη από ηελ ηζνξξνπία ησλ ηάζεσλ σο εμήο: Fc = (0,8x)*fcd(20)*bfi x=92400/(0.8*(20/1.50)*208) x= mm Καη ηέινο νη ξνπέο αληνρήο είλαη: Μu1= Fs1 * z θαη Μu2= Fs2 * z όπνπ z= (0.4x41.64) = mm z = = 436 mm Καη άξα ε ξνπή αληνρήο ηεο δηαηνκήο είλαη: Μ νι= (92400x0.4513)+( x.0.436)= Nm Mνι = knm

36 Αθξαίεο δνθνί ζα ειεγρζνύλ νη κεηώζεηο αληνρώλ ησλ 2 κόλν ξάβδσλ ηεο εθειθ. δώλεο θαη ηεο 1 ηεο ζιηβόκελεο. Οη ππόινηπεο ξάβδνη ιακβάλνληαη κε ζπληειεζηή Κs= 1.00 Απνκεησκέλεο δηαζηάζεηο δηαηνκήο bfi= = 229 mm dfi= = 479 mm Καζνξηζκόο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ αληνρήο ράιπβα Δθειθπόκελε δώλε: Θιηβόκελε δώλε: 0, K( ) 0, K( ) 0,855 2 Αλάιπζε δηαηνκήο κε ηζνξξνπία ηάζεσλ Οκνίσο κε πξηλ βξίζθνπκε: Mνι =99.62kNm

37 ΣΤΛΟΗ (κέζνδνο ησλ δσλώλ) 8 δώλεο ησλ 50mm Τπνινγίδνληαη ζεξκνθξαζία ζην κέζν θάζε δώλεο πάρνο ηεο θαηεζηξακκέλεο δώλεο αz. γηα x=25 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81= γηα x=75 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81= γηα x=125 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81<0 γηα x=175 mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81<0 γηα x=200mm n x = 0,18 ln (1/ ) 0.81<0 Γζx = n w n x Γζ g γηα x=25 mm Γζx = *0.518*925 = 449,63 C ζ1 470 C γηα x=75 mm Γζx = *0.122*925 = 106 C ζ2 126 C Τπνινγηζκόο ζπληειεζηή κείσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο γηα ζ1 470 C kc(ζ1) = γηα ζ2 126 C kc(ζ2) = γηα ηηο ππόινηπεο ζεξκνθξαζίεο kc = 1,00 Μέζνο ζπληειεζηήο κείσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο: Τπνινγηζκόο πάρνπο θαηεζηξακκέλεο δώλεο kc,m az w[1 ( kc(θ Μ ) ) 1.3 ] 0.89 ( 400 / 2)[1 ( ) 1.3 ] 1.00 n i 1 kc( i) 2x( ) (1 0.2 / n) Kc, m n az = 28,11 mm n i 1 (1 0.2 /8) kc( i) x

38 ηύινο 3 (4 πιεπξέο έθζεζεο) λέεο δηαζηάζεηο δηαηνκήο bfi = dfi=400-(2*28) = 344 mm Ράβδνη 1,3,5,7: ax=ay=30mm n x = n y = 0,18 ln(t/x 2 ) 0.81=0,18 ln (1/ ) 0.81= Γζxy = n w (n x + n y - 2n x n y ) + n x n y ) Γζ g =(0.9384(2x x ) ) x 925 Γζxy = C Άξα ζs1 = = C Ράβδνη 2,4,6,8: Θεσξώ κνλόπιεπξε έθζεζε ax=28mm, n ρ = 0,18 ln (1/ ) 0.81= 0.477, Γζx = n w n x Γζ g = 0,9384*0,477*925 = C Άξα ζs2 = = C Καζνξηζκόο κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ αληνρήο ράιπβα γηα 500 C < ζ(= 639 C) 700 C ks(1,3,5,7) = 0,1-0,47 ( )/200 = 0,243 γηα 400 C < ζ(= 434 C) 500 C ks(2,4,6,8) = 0,57-0,13 ( )/100 = 0,656 Φέξνπζα Ηθαλόηεηα ηύινπ P=(0.85fcdAc ) + (fydas ) = =(0.85x(20/1.50)x344 2 ) + [4x(500/1.15) x (314x x0.656] P = 1703 KN ηύινη 2 (3 πιεπξέο έθζεζεο) νη ξάβδνη 1 θαη 3 εθηίζεληαη κόλν από ηε κία πιεπξά ελώ ε ξάβδνο 2 δελ εθηίζεηαη P = 1963 KN ηύινη 1 (2 πιεπξέο έθζεζεο) νη ξάβδνη 1 θαη 5 εθηίζεληαη κόλν από ηε κία πιεπξά ελώ νη ξάβδνη 2, 3 θαη 4 δελ εθηίζεληαη P = 2214 KN

39 Έιεγρνο κείσζεο Ρνπώλ αληνρήο ζηύισλ ηύινη 1 Nd bhfcd 2 20x Astot * fyd x tot bhfcd Οκνίσο βξίζθνπκε: ηύινη 2 - Mcr = 63,47 KNm ηύινο 3 - Mcr = 32,56 KNm διάγραμμα αλληλ/σης S500 μ=0,15 Mcr =0.15* *20x10 3 /1.50 = 102,95 KNm ΠΗΝΑΚΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ηνηρείν Πιάθα Αθξαία δνθόο Μεζαία δνθόο ηύινη 1 ηύινη 2 ηύινη 3 Mmax (KNm) Mmax (KNm) Mmax (KNm) Νmax (KN) Mmax (KNm) Νmax (KN) Mmax (KNm) Νmax (KN) Mmax (KNm) Έληαζε Αξρηθή αληνρή Σειηθή αληνρή Μείσζε 9% 16% 30% 18% 33% 27% 53% 37% 73%

40 ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΛΟΓΧ: ΥΡΖΖ Χ ΜΖ ΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΥΑΜΖΛΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ (π.ρ. θαηνηθίεο) ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Δ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Ζ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε θσηηά απμάλεηαη κε: Σν πάρνο Σελ ζεξκηθή αληίζηαζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηεο Σν ζπγθξαηνύκελν πνζνζηό πγξαζίαο Σελ ύπαξμε κε εύθιεθησλ ηειεησκάησλ (ζνβάδσλ) Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο ηνηρνπνηίαο εμαξηάηαη από: ΤΝΖΘΖ ΑΗΣΗΑ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ Σνλ ηύπν ηεο (κνλόζηξσηε, δίζηξσηε κε ελδηάκεζν θελό) Σνλ ηξόπν ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο (κνλόπιεπξε ή ακθίπιεπξε) Σνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο κε ην θέξνλ ζύζηεκα Σελ ύπαξμε ή όρη θαηαθόξπθνπ θνξηίνπ Σηο ζπλζήθεο ζηήξημεο (πξόβνινο ή ακθηέξεηζηε δνθόο) Δπηβνιή έθθεληξσλ ή πιεπξηθώλ θνξηίσλ από ηελ γύξσ θαηαζθεπή (πρ ιόγσ ζεξκηθήο νξηδόληηαο παξακόξθσζεο δνθώλ) Μεγάιεο νξηδόληηεο ζεξκηθέο παξακνξθώζεηο πςειώλ ηνίρσλ ρσξίο ζηήξημε ζηελ θνξπθή Καηάξξεπζε ππνζηεξηδόκελσλ κειώλ πάλσ ζηνλ ηνίρν (δνθνί, ζηέγε θιπ)

41 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΧΝ εκαληηθή επίδξαζε ηνπ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ θαη ηεο ΛΤΓΖΡΟΣΖΣΑ Αθόκε θαη κηθξή αύμεζε ηεο ιπγεξόηεηαο επηηαρύλεη ζεκαληηθά ηελ θαηάξξεπζε Μεγάιε ιπγεξόηεηα > θαηαξξένπλ ηειεπηαία ηα πην ειαθξά θνξηηζκέλα δνθίκηα Μηθξή ιπγεξόηεηα > ν ρξόλνο γηα ηελ θαηάξξεπζε ήηαλ ζην ειάρηζηό ηνπ γηα θνξηίν 50% ηνπ επηηξεπόκελνπ ζρεδηαζηηθνύ, ελώ γηα κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ππήξμε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο θαηάξξεπζεο Δπηπιένλ γηα ηηο δίζηξσηεο Κξίζηκε ε θόξηηζε ηεο ζηξώζεο ζε επαθή κε ηε θσηηά Ζ εθαξκνγή θνξηίνπ ζηελ ζεξκή ζηξώζε κεηώλεη ηελ νξηδόληηα παξακόξθσζε ελώ ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ ςπρξή ζηξώζε ζηαζεξνπνηεί επηπιένλ ηελ ηνηρνπνηία ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ (Cooke, 1987a, b; Cooke and Morgan, 1988) ζπκπεξηθνξά σο ΠΡΟΒΟΛΟ, παξακόξθσζε ζηελ θνξπθή bow,c 2 a m h 2d ζπκπεξηθνξά σο ΑΜΦΗΔΡΔΗΣΖ ΓΟΚΟ, παξακόξθσζε ζην κέζνλ bow,c 2 a m h 8d

42 Απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζε κνλόζηξσηεο ηνηρνπνηίεο (Byrne 1979) Απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζε δίζηξσηεο ηνηρνπνηίεο (Gnanakrishnan, Lawrence and Lowther, 1988)

43 ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΔC 6 ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΛΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΟΤ ΜΔ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Τπνινγηζκόο δξάζεσλ θαη θνξηίσλ Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά Χd,fi = kθ Xk / γm,fi όπνπ Υθ ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο ηδηόηεηαο (ΔΝ ) Kζ κεησηηθόο ζπληειεζηήο αλάινγνο κε ηε ζεξκνθξαζία γm,fi κεξηθόο ζπληειεζηήο αζθαιείαο, γηα ζρεδηαζκό ζε ππξθαγηά (ιακβάλεηαη από ην Δζληθό Πξνζάξηεκα θάζε ρώξαο) Γξάζεηο ζρεδηαζκνύ 1. Με ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ ζπλδπαζκώλ ς1,1 ή ς2,1 όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΔΝ ή 2. Χο Efi,d = nfi * Ed όπνπ Ed νη δξάζεηο ζρεδηαζκνύ ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία θαη nfi κεησηηθόο ζπληειεζηήο πνπ ππνινγίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό θνξηίσλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΝ ή απινπνηεηηθά ίζνο κε 0,7 γηα απνζήθεο θαη 0,65 γηα ηηο ππόινηπεο ρξήζεηο Ζ ππξθαγηά ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή δξάζε θαη επνκέλσο γg θαη γq = 1,00 Γηα ηελ απνηίκεζε, ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπληειεζηέο όπσο ζε Κ..

44 ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (Annex B ηεο ΔΝ ) Διάρηζην πάρνο ηνηρνπνηίαο αλάινγα κε επηζπκεηό ρξόλν αληίζηαζεο θξηηήξηα αζηνρίαο πιηθό ιίζνπ, νκάδα (group) θαη ππθλόηεηά * α, ν ιόγνο ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζρεδηαζηηθνύ θνξηίνπ πξνο ηελ αληνρή ζρεδηαζκνύ ηεο ηνηρνπνηίαο, ίζνο κε 1,0 ή 0,6

45 ΑΠΛΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ 1. ΓΟΜΗΚΑ ΑΝΔΝΔΡΓΖ & ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΓΗΑΣΟΜΖ 2. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΝΣΟ ΣΖ ΓΗΑΣΟΜΖ Δίδνο Σνηρνπνηίαο ζη ζ2 αξγηιηθνί ιίζνη αζβεζηνππξηηηθνί ιίζνη ιίζνη ζθπξνδέκαηνο κε ππθλά αδξαλή ιίζνη ζθπξνδέκαηνο κε ειαθξά αδξαλή ιίζνη ζθπξνδέκαηνο κε αέξα Γηακόξθσζε Γηαηνκήο Καηαλνκή ζεξκνθξαζίαο ζην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο γηα ιίζνπο αζβεζηνππξηηηθήο ζύζηαζεο, ππθλόηεηαο kg/m³ (ΔΝ )

46 3. ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΦΔΡΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΝRd, fi (θ) = Φ ( fdθ1aθ1 + fdθ2aθ2 ) Όπος Aθ1 ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ζ1 Aθ2 ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζ1 θαη ζ2 fdθ1 ε ζρεδηαζηηθή ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ζ1 fdθ2 ε ζρεδηαζηηθή ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζ1 θαη ζ2, ίζε κε fdθ2= c* fdθ1 c Φ ζηαζεξά πνπ ιακβάλεηαη από δνθηκέο ηάζεο-παξακόξθσζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (κε αλαθνξά πξνέιεπζεο) ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ζην κέζν ηνπ ηνίρνπ, ιόγσ ηεο εθθεληξόηεηαο θνξηίσλ, ιακβάλνληαο ππόςε επηπιένλ ηελ εθθεληξόηεηα eγζ. [Φ=1-2(ei/t)] eγζ εθθεληξόηεηα νθεηιόκελε ζηελ δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εγθάξζηα ζηε δηαηνκή, ίζε κε 1 2 at( 2 20) hef e hef 8 t FR 20 όπνπ αt o ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηεο ηνηρνπνηίαο t FR ην πάρνο ηεο δηαηνκήο, αθαηξνύκελεο ηεο κε ελεξγήο δηαηνκήο

47 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠΟ ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Γεδνκέλα: Μόληκν ζηέγεο: g=2,0kn/m 2, Μεηαβιεηό ζηέγεο: q=2kn/m 2 Αλνίγκαηα: 8x1.00x1.20 m Πάρνο ηνηρνπνηίαο: 40 cm Λίζνη αξγηιηθήο ζύζηαζεο Γηαζηάζεηο ιίζνπ: 40x15x6.5 cm, Θιηπηηθή αληνρή : 9MPa Κνλίακα γεληθήο εθαξκνγήο 10mm,Θιηπηηθή αληνρή: 4ΜPa Ύςνο ηνηρνπνηίαο: hef=4.00m πλη. ζεξκ.δηαζηνιήο αt=9x10-6 / 0 C ξ= 1200 kg/m 3, ι=0,42 W/mK, c=564 j/kgk Γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ιόγσ έιιεηςεο πεξηκεηξηθνύ δηαδώκαηνο ζηε ζηέςε, ε ηνηρνπνηία ζπκπεξηθέξεηαη σο ΠΡΟΒΟΛΟ ΔΠΗΛΤΖ Δκβαδόλ αλνηγκάησλ Αλ = 8x1.00x1.20 = 9,60 m 2 Δκβαδόλ δαπέδνπ Αf = 10x8 = 80 m 2 Δκβαδόλ νιηθήο επηθάλεηαο Αt = 80 + (2x10x4) + (2x8x4) = 224 m 2 1. Τπνινγηζκόο θαύζηκνπ θνξηίνπ Υξήζε θαηνηθίαο - πηλ. - θαύζηκν θνξηίν ζε ζρέζε κε ην νιηθό εκβαδόλ: qt=170 MJ/m 2. Ππθλόηεηα θαύζηκνπ θνξηίνπ αλά κνλάδα επηθ. δαπέδνπ: qf,d= 170 x 224 / 80 = 476 MJ /m 2 ε απηό ην θνξηίν πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην θαύζηκν θνξηίν ηεο ζηέγεο

48 Καύζηκν θνξηίν ζηέγεο Δκβαδόλ ζηέγεο: 80 / cos17 o = m 2 Τπνζέησ πέηζσκα 2 εθ, θαδξόληα 5x5 cm/20cm θαη 5x5 cm/70cm θαη δεπθηά 25x25 cm/1,0m. Ο όγθνο ηεο μπιείαο ηεο ζηέγεο αλά η.κ. θάηνςεο είλαη: (0,02x1.0x1.0)+(0.05x0.05x1.0x5)+(0.05x0.05x1.0x1.5)+ (0.25x0.25x1.0x1.0) = m 3 / m 2. ην ζύλνιν ηνπ εκβαδνύ: 0,09875x84.00 = m 3. πλππνινγίδνληαο θαη ηνπο απνζηάηεο, έρσ ρνλδξηθά: 10,0 m 3. Με κέζε ππθλόηεηα μύινπ 550 kg/m 3. ύλνιν 5500 kg μύινπ. Μέζε ζεξκηδηθή αμία Ξύινπ 18Μj/kg 18x5500 = MJ παξαδνρή όηη κόλν ην κηζό από ην θνξηίν ηεο ζηέγεο ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππξθαγηάο, θαζώο όηαλ απηή ζα θηάζεη ζην ζεκείν λα αλαθιέμεη ην ζύλνιν ηεο ζηέγεο, ζα έρεη ζίγνπξα θαηαξξεύζεη έλα κέξνο ηεο Δπνκέλσο qζηέγεο = 99000/2 = Μj Άξα αλά κνλάδα επηθ. δαπέδνπ, έρσ: qζηέγεο = 49500/80,0 = 618,75 Μj/m 2 Σν ζπλνιηθό θαύζηκν θνξηίν κνπ άξα είλαη: qf,νι= = 1095 Μj/m 2 2. Τπνινγηζκόο Ηζνδύλακνπ ρξόλνπ te,d = kc qf,d kb wf Σν kc γηα ηνηρνπνηία ιακβάλεηαη ίζν κε 1,0 b=1920 ιακβάλνπκε kb = 0.055, δηακέξηζκα < 100κ 2 άξα: ( c) (0.42*1200* ,16 J /sec m K Από πηλ. ιακβάλνπκε kb = 0.07 Af At 1/ wf ( ) O όπνπ O Av heq / At( m ) =0,047 wf =1,648 θπηαξξηληθό θνξηίν (m=0.8) θαη δq1= δq2= δn=1.00 έρσ: te,d = 1,0 x 0.8 x 1095 x 0.07x te,d =101,05 min H θαηεγνξία ηεο πξόηππεο ππξθαγηάο ζηελ νπνία πξέπεη λα ειέγμνπκε ηα θέξνληα ζηνηρεία είλαη ε R120

49 Αξρηθή θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνηρνπνηίαο: Αλεγκέλε ζιηπηηθή αληνρή ιηζνζώκαηνο: fb = δ * 9 = 0,75*9 = 6,75 ΜPa Θιηπηηθή αληνρή ηνηρνπνηίαο: fkc = K*fb 0.65 *fm 0.25 = 0.6* * = 2,936 MPa= 2936 ΚΝ/m 2. ΝRd = fkc * t / γμ = 2936*0,4 / 2,5 ΝRd = ΚΝ /κ. κήθνπο Αμνληθό θνξηίν ηνηρνπνηίαο: θνξηία ζηέγεο q=g= 2.0 ΚΝ/m 2. Πεζζόο 8,0 κ: P = ( ) x 2.0 x (4.20x4.00)=95.76KN ( /8m) = KN / κ. κ Πεζζόο 10,0 κ: P = ( ) x 2.0 x (4.20x x4.20)= KN ( /10m) = KN / κ. κ 3. Μείσζε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνηρνπνηίαο ζ1 θαη ζ2 γηα αξγηιηθνύο ιίζνπο, C θαη C αληίζηνηρα. ΔΝ , Annex C, fig C3a, R 120, ζ2=600 0 C d2= 3.5cm. Γηα ηελ ζεξκνθξαζία ζ1=100 0 C ην δηάγξακκα ζπλερίδεη αζπκπησηηθά, επνκέλσο όιε ε ππόινηπε δηαηνκή βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ C. ςνηελεζηήρ c: (ΔΚΣΙΜΗΗ) ζρ. (ζιηπη. αληνρή ιίζνπ κε ηε ζεξκνθξαζία) ft f 78% ζρ.(ζιηπη. αληνρή θνληάκαηνο κε ηε ζεξκνθξαζία) ft f 57% Η λέα αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο επνκέλσο είλαη: f kc = K*fb 0.65 * fm 0.25 = 0.6*(6.75x0.78) 0.65 *(4x0.57) 0.25 f kc = 2.17 MPa. (ζπλη. c = 0.74)

50 Γηακόξθσζε Γηαηνκήο Εκκενηπόηηηα λόγω διακύμανζηρ θεπμοκπαζίαρ 1 2 at( 2 20) e hef 8 t FR *10 (600 20) cm Φ = 1-[2(ei/t)] = 1-2(2,86/40) = 0,857 ΔΝΑΠΟΜΔΝΟΤΑ ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΝRd, fi (ζ) = Φ ( fdζ1aζ1 + fdζ2aζ2 ) / γμ = (Aζ1 = 0) = 0,857* (2170x0.365x1.00)/2.5 ΝRd, fi (ζ) = KN / κ.κ (κείσζε 42% ) Τπνινγηζκόο νξηδόληηαο παξακόξθσζεο πεζζνύ: a m h 9x σο πξόβνινο: δbow,c = = = 10,44 cm 2d 2x40 σο ακθηέξεηζηε δνθόο: δbow,c = a 2 h m 6 2 = 9x = 2.61 cm 8d 8x 40 Παπαηηπήζειρ Έτοσμε να παραηηρήζοσμε όηι ζε ζτέζη με ηο παράδειγμα ηοσ κηιρίοσ από οπλιζμένο ζκσρόδεμα, ηο κηίπιο από θέποςζα ηοισοποιία μαρ οδήγηζε ζε ζσεδόν ηπιπλάζιερ μειώζειρ ανηοσών ζηα πεπιμεηπικά θέπονηα ζηοισεία. Ασηό οθείλεηαι αθ ένος μεν ζηην διαθοπεηική θεπμοσωπηηικόηηηα ηηρ ηοισοποιίαρ και αθεηέροσ ζηην ύπαπξη ηος καύζιμος θοπηίος ηηρ ζηέγηρ και ζηην μη ύπαπξη οπίος οποθήρ (πλάκα), ποσ μας οδήγηζαν ζε μελέηη πσρκαγιάς διπλάζιοσ τρόνοσ από όηι ζηο κηίριο οπλιζμένοσ ζκσροδέμαηος.

51 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 1. ΔΚΣΔΝΖ ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΓΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 2. ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΛΑΒΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΧΝ & ΡΧΓΜΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Βαζκνύ Α (αζήκαληεο): Δθηηλάμεηο επηρξηζκάησλ, πεξηνξηζκέλεο απνιεπίζεηο/απνθινηώζεηο Βαζκνύ Β (ειαθξέο): Δπηπιένλ επηθαλεηαθέο κηθξνξεγκαηώζεηο, όρη αηζζεηέο παξακνξθώζεηο κηθξά γπκλά κήθε νπιηζκώλ, θαπληά θαη ξνδ ρξώκα Βαζκνύ Γ (ζνβαξέο): Δθηεηακέλεο εθηηλάμεηο θαη απνθνιιήζεηο επηθαιύςεσο ή θαη βαζύηεξα, όρη απνθνιιήζεηο νπιηζκώλ, όρη πεξηζζόηεξεο από δύν ιπγηζκέλεο ξάβδνη, ρξώκα ζθπξνδέκαηνο γθξη ή ξνδ Πλάκες & Γνθνί: όρη αηζζεηά βέιε θάκςεσο, όρη απνθνιιήζεηο ξάβδσλ νπιηζκνύ, κεξηθέο ξάβδνη νπιηζκνύ εθηεζεηκέλεο, ειαθξέο ξσγκέο ζην ζύζηεκα δαπέδσλ Βαζκνύ Γ (βαξηέο): Αηζζεηέο παξακνξθώζεηο, εθηεηακέλεο απνθνιιήζεηο νπιηζκώλ, όιεο νη ξάβδνη νπιηζκνύ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελώ κεξηθέο έσο αξθεηέο είλαη ιπγηζκέλεο, ρξώκα ζθπξνδέκαηνο γθξη ή θαηό, θηηξηλσπό, έληνλεο βιάβεο ζην ζύζηεκα δαπέδσλ Βαζκνύ Δ (πνιύ βαξηέο): Έληνλεο παξακνξθώζεηο, απνθινηώζεηο θαη απνζύλζεζε ζθπξνδέκαηνο, πνιιαπιέο ξεγκαηώζεηο, απνθνιιήζεηο νπιηζκώλ, ιπγηζκέλεο (ή θνκκέλεο) ξάβδνη, γεληθόηεξε απνδηνξγάλσζε ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ

52 SPALLING (ΔΚΡΖΚΣΗΚΖ ΑΠΟΚΚΟΛΖΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΣΟΗΒΑΓΧΝ Δ ΒΑΘΟ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 10cm) Οθείιεηαη ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκό ηεο απμεκέλεο πίεζεο ησλ πόξσλ ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηελ δεκηνπξγία ζεξκηθώλ ηάζεσλ πξόσξε έθζεζε ηνπ νπιηζκνύ ηνπ ζηνηρείνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο Δμαζθάιηζε όηαλ ην πνζνζηό πγξαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ < 3% θ.β. (ΔΝ ) ΒΛΑΒΔ Δ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ηάζκε Η (αζήκαληεο): Σνπηθέο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ θαη κηθξνξεγκαηώζεηο ζηηο γσληέο ησλ αλνηγκάησλ ηάζκε ΗΗ (ειαθξέο) : Δπηπιένλ κεκνλσκέλεο θακπηηθέο ή δηαηκεηηθέο ξσγκέο πάλσ ζε ζρεηηθώο δύζθακπηνπο πεζζνύο ηάζκε ΗΗΗ (ζνβαξέο): εθηεηακέλεο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ θαη επηθαλεηαθή απνζύλζεζε ηνπ θνληάκαηνο, έληνλεο θαηαθόξπθεο ξσγκέο ιόγσ ζεξκηθήο αζπκβαηόηεηαο ζηε ζηάζκε ηεο ζηέγεο ή ζε θαινδνκεκέλεο γσλίεο, απνζύλδεζε εγθάξζησλ ηνίρσλ ή ραξαθηεξηζηηθέο έληνλεο ξσγκέο ζηηο γσλίεο ηάζκε ΗV (βαξηέο) : Όπσο ΙΙΙ, κε ηνπηθή ή γεληθόηεξε απνδηνξγάλσζε ηεο ηνηρνδνκήο, ή ζεξκηθά «ιαθηίζκαηα» ζε θαινρηηζκέλεο γσλίεο (κε δύζθακπηνπο πεζζνύο), θπξηώζεηο ηνίρσλ εθηόο επηπέδνπ, έληνλεο θπξηώζεηο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο, βιάβεο δηαδσκάησλ, ζπλδέζκσλ, δηαηόλσλ ιίζσλ θιπ ηάζκε V (πνιύ βαξηέο): Έληνλεο παξακνξθώζεηο θαη πνιιαπιέο ξεγκαηώζεηο, έληνλεο βιάβεο παησκάησλ θαη ζηεγώλ, ηνπηθέο θαηαπηώζεηο ή θαηαξξεύζεηο ηνίρσλ.

53 ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Ηιηθία πληειεζηήο rr A B Γ Γ <20 έηε >20 εηε ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ Ηιηθία πληειεζηήο rr Η ΗΗ ΗΗΗ ΗV <35 έηε >35 εηε πζρέηηζε βιαβώλ κε ελαπνκέλνπζα αληνρή (Οδεγόο ΣΔΔ 2007) ΔΠΗΚΔΤΔ Δ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Έγρπην ζθπξόδεκα Δγθηβσηηζκέλν ζθπξόδεκα Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα πγθόιιεζε κε επνμεηδηθέο θόιιεο Δπηθνιιεηά ειάζκαηα Ζιεθηξνζζπγθόιιεζε λέσλ παιηώλ νπιηζκώλ Σζηκεληελέζεηο-ξεηηλελέζεηο Πξνζζήθε εμσηεξηθώλ ζπλδεηήξσλ Κνληάκαηα ηζηκέληνπ θαη ζπλζεηηθώλ πιηθώλ Δλίζxπζε κε ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή (FRP) Βέιε θάκςεο: απνθόξηηζε θαη γέκηζκα πιαθώλ πάλσ ή θάησ ΔΠΗΚΔΤΔ Δ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ύλδεζε ζηέγεο ή παηώκαηνο κε δηαδώκαηα Αληηθαηάζηαζε μύιηλνπ παηώκαηνο κε πιάθα από Ο.. Οπιηζκέλα επηρξίζκαηα Βαζύ αξκνιόγεκα πξξαθή ξσγκώλ κε ηδηλέηηα ή ειάζκαηα Εώλεο ζπξξαθήο (εληόο ηεο ηνηρνπνηίαο ή εμέρνπζεο) Μαλδύεο από Ο.. Σνπηθή αλαθαηαζθεπή

54

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο

Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Τερληθόο Γεσιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΑΨΡΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Α.Δ.Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ Α.Δ.Μ. 3949

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40 Πεξηερόκελα Νόκνο ηνπ Χκ. ει. Καλόλεο Kirchoff. ει. 4 πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 3 πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 4 Υαξαθηεξηζηηθά Δλαι. Ρεύκαηνο. ει. 45 Κπθιώκαηα Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο. ει. 68 Σξηθαζηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα