ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 2η Έκδοζη 08/02/2011 Σελίδα 1 από 22

2 1. Όιε ε Ιδησηηθή πκκεηνρή κπνξεί λα είλαη κε Γάλεην; Ναη. 2. ε επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία) κε κηθηά έζνδα π.ρ. απφ μελνδνρείν, εζηηαηφξην, θνκκσηήξην θ.ιπ. πψο ππνινγίδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ, ηα ιακβάλνπκε ππφςε φια; Θα απαηηεζεί λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ εζφδσλ; Όρη δελ απαηηείηαη δηαρσξηζκφο. Γηα ηελ βαζκνιφγεζε ζα ιακβάλνληαη ππ φςε ηα έζνδα ζπλνιηθά 3. Θα δεηεζεί κηζζσηήξην 15εηνχο δηάξθεηαο ζε πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο επί νηθνπέδνπ πνπ δελ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ επελδπηή; ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη κηζζσηήξην ζπκβφιαην πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθά θαη ειάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο (ιζσύει μόνο για ηιρ επισειπήζειρ πος λειηοςπγούν ζε σώπο/εγκαηάζηαζη με ζύμβαζη μίζθωζηρ) ή ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 4. Αλ κηα επηρείξεζε έρεη θχθιν εξγαζηψλ/αθαζαξίζησλ εζφδσλ θάησ ησλ ,00, κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε αθνχ ην ζρέδην νθείιεη λα είλαη πάλσ απφ ,00 θαη απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν 7 γηα ην κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ; Η ελ ιφγσ επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηo πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο. 5. Τπάξρεη δηάθξηζε φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε απηέο λα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο; Όρη. Δίλαη επηιέμηκεο φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δηακνξθψζεηο γηα ΑΜΔΑ, δχλαληαη ρσξίο λα έρνπλ πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ηνπο αλσηέξσ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο»; Όρη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο ΑΜΔΑ απηέο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πξφηαζε. 7. ηηο δαπάλεο γηα ΑκεΑ, επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη κφλν ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο; Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε, πρ ε θαηαζθεπή ινπηξψλ ΑκεΑ ή κφλν ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη θαη' επέθηαζε ε απιή πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ (ξάκπεο θ.ιπ.); ηε ζειίδα 27 ηνπ νδεγνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία δαπάλεο 2 Κηηξηαθά- Γηακφξθσζε ρψξσλ- εηδηθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ φηη ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ 1 & 2,κπνξνχλ λα εληαρζνχλ δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη αθνξνχλ ζε αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο θηηξηαθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη δαπάλεο εμνπιηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη επηιέμηκεο Σελίδα 2 από 22

3 ηφζν δαπάλεο εμνπιηζκνχ φζν θαη θηηξηαθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ δηεπθφιπλζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ κέρξη ηνπ αλσηέξσ πνζνχ. 8. ηελ θαηεγνξία δαπάλεο 2: Κηηξηαθά Γηακφξθσζε ρψξσλ Δηδηθέο θαη Βνεζεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, φζεο δαπάλεο εγθξηζνχλ, κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ΑΜΔΑ, απηέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά; Αλ θαηά ηελ πινπνίεζε νη ελέξγεηεο απηέο θνζηίζνπλ ρακειφηεξα: α) Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξφζζεην έξγν πνπ ζα αθνξά ζηα ΑΜΔΑ; β) Μπνξεί ην πνζφ λα κεηαθεξζεί ζε άιιε θαηεγνξία δαπάλεο πνπ λα κελ αθνξά ζε ελέξγεηεο γηα ΑΜΔΑ; εκεηψλεηαη φηη αλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη δαπάλεο ησλ επηιέμηκσλ θαηεγνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ, νη δαπάλεο απηέο δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ηνπ εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζειήζεη λα πινπνηήζεη πξφζζεην έξγν πνπ λα αθνξά ζε ελέξγεηεο δηεπθφιπλζεο ησλ ΑΜΔΑ, ηεξνπκέλνπ ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ησλ , ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεκα έγθξηζεο πξνο ηνλ αξκφδην εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί πξνο εμέηαζε θαη έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο κεηαθνξάο θνλδπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.5 ηνπ Οδεγνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ. 9. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνηεηλφκελε πξνο επηρνξήγεζε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% επηρείξεζε ε νπνία έρεη ιάβεη ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ελίζρπζε, πνπ επίζεο εκπίπηεη ζηνλ θαλφλα De minimis, πνην ζα είλαη ην πνζνζηφ ηνπ πνζνχ ελίζρπζεο πνπ πξνζκεηξάηε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De minimis; χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1998/2006 πεξί εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο, ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζε κία δεδνκέλε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ. Η έλλνηα ηεο δεδνκέλεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη θαη ζε επηρεηξήζεηο, θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζπγθξνηνχλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ πεξηθιείεη κία εληαία νξγάλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πξνο δηαξθή επηδίσμε θαη εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ. Θα πξέπεη ινηπφλ ελ πξνθεηκέλσ, λα δεισζεί απφ ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε θαζψο θαη λα εμεηαζηεί απφ ηελ ρνξεγνχζα ηελ ελίζρπζε δεκφζηα αξρή, εάλ πθίζηαληαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ην εάλ νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ζπληζηνχλ ή αλαπηχζζνπλ εληαίν νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία δεδνκέλεο επηρείξεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ ΚΑΝ 1998/2006. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν έιεγρνο ηεο ζψξεπζεο δελ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε βάζε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε, αιιά εμεηάδεηαη θαη ζπλεθηηκάηαη απφ ηε ρνξεγνχζα ηελ ελίζρπζε δεκφζηα αξρή, θαηά πεξίπησζε, ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ή Σελίδα 3 από 22

4 πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ελδερνκέλσο θξηζεί φηη απηέο ζπληζηνχλ ή αλαπηχζζνπλ εληαίν νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία δεδνκέλεο επηρείξεζεο. 10. Πψο ππνινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν δηαπίζησζεο ηεο ζψξεπζεο ησλ αηηνχκελσλ εληζρχζεσλ κε εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis; Διέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ε επηρείξεζε ιακβάλεη, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, φζν θαη ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ ε λέα ελίζρπζε δελ νδεγεί ζε ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 1/1/2008 κέρξη θαη κηα εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο ησλ έξγσλ ηεο Πξάμεο. 11. ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδνληαη κφλν νη εληζρχζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί κεηά ηελ 1/1/2008 ή θαη νη εληζρχζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ κεηά ηελ 1/1/2008 αιιά εγθξίζεθαλ πξηλ απφ ηελ 1/1/2008; Δμεηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο εληφο ηεο ηξηεηίαο θαη φρη νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ πνζψλ ελίζρπζεο. Τπνινγίδνληαη δειαδή, φιεο νη εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε/εηο έρεη/νπλ απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα (π.ρ. απνθάζεηο ππαγσγήο, ζπκβάζεηο, επηρνξεγήζεηο θ.ιπ.) κεηά ηελ 1/1/ Οηθνλνκηθή Μνλάδα (Ξελνδνρεηαθφο Όκηινο) ε νπνία δηαρεηξίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ πξνγξάκκαηα, γηα ηα νπνία ηζρχεη ν θαλφλαο De Minimis, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία άλσ ησλ ,00 επξψ ρσξίο θακηά φκσο κεκνλσκέλε εηαηξεία απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο θαη ζπλδεδεκέλεο λα έρεη ιάβεη πάλσ απφ ,00 επξψ. Έρεη λφεκα ε ππνβνιή πξφηαζεο γηα θάζε κηα απφ ηηο εηαηξείεο ζην πξφγξακκα ή εμεηάδεηαη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο? χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηεο πξάμεο ηφζν ζην έληππν ππνβνιήο φζν θαη ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα δειψλνληαη νη επηρνξεγήζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε θαζψο θαη νη επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο απνηειεί εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα, φπσο ζπλεξγαδφκελεο θαη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο. (βι. ζρεηηθά θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε 9). 13. ε φηη αθνξά ζηηο δαπάλεο πηζηνπνίεζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (14001, EMAS) αλαθέξεηαη φηη απαξαίηεην παξαζηαηηθφ γηα ηηο δαπάλεο απηέο ζεσξείηαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα απφ ην ΔΤΓ. Η δηαπίζηεπζε απφ ην ΔΤΓ είλαη απνθιεηζηηθνχ ραξαθηήξα ή ζα κπνξνχζε λα πηζηνπνηείηαη θαη απφ άιινπο θνξείο νη νπνίνη δελ είλαη δηαπηζηεπκέλνη απφ ην ΔΤΓ; ηε σο άλσ δηαηχπσζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ νξγαληζκφ κέινο ηεο «Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε» (ΔΑ), ζηελ νπνία κεηέρεη ην ΔΤΓ θαη δπλάκεη ηεο «πκθσλίαο Ακνηβαίαο Ιζφηηκεο αλαγλψξηζεο» (MLA), εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Σελίδα 4 από 22

5 Δίλαη δηαπηζηεπκέλνη γηα ην ζρεηηθφ πξφηππν (ISO ή/θαη EMAS). Δπί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο πεξηιακβάλνληαη, νη αληίζηνηρνη κε ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηνπ πξνγξάκκαηνο, Κσδηθνί NACE. Η θξάζε «από ηο ΕΣΥΔ» αθνξά εμίζνπ θαη ζηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ακνηβαίαο ηζφηηκεο αλαγλψξηζεο, ε νπνία απνξξέεη εμ απηήο θαη κφλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εζληθνχ θνξέα δηαπίζηεπζεο ζηελ ΔΑ MLA. 14. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν απφ ,00 θαη λα επηρνξεγεζεί κέρξη ηνπ επηιέμηκνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ νδεγνχ; Όρη. 15. ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξαίσζε; Όρη. 16. ηελ πξνυπφζεζε 9 ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη φηη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ελψ ζηελ αλάιπζε ηεο πξνυπφζεζεο γίλεηαη αλαθνξά γηα ρξήζε Πνην εθ ησλ δχν ηζρχεη; Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2009 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010). 17. Απφ πνηα εκεξνκελία αξρίδεη ε επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ; Η επηιεμηκφηεηα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή ηελ 14/12/ Όια ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο, φπνπ απηά απαηηνχληαη, ζα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.; Όια ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αλαιπηηθά αλαθνξηθά κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο ακνηβέο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 19. Καηά ηελ πινπνίεζε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο κε κεδεληθφ δαλεηζκφ θαη θάιπςε ηνπ πνζνχ κε ίδηα θεθάιαηα ή αληίζηξνθα ; Δίλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. 20. Ο Οδεγφο θαζνξίδεη φηη ν θπζηθφο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ εληχπνπ. Οη εκέξεο ινγίδνληαη εκεξνινγηαθέο ή εξγάζηκεο; Σελίδα 5 από 22

6 Όπνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, νη εκέξεο ινγίδνληαη σο εκεξνινγηαθέο. 21. Ο Οδεγφο θαζνξίδεη φηη νη ππνςήθηνη επελδπηέο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ πηζαλέο ειιείςεηο πνπ ηνπο δεηνχληαη. Οη εκέξεο ινγίδνληαη εκεξνινγηαθέο ή εξγάζηκεο; Όπνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, νη εκέξεο ινγίδνληαη σο εκεξνινγηαθέο. 22. Ιδηψηεο εθκεηαιιεχεηαη Ξελνδνρείν πνπ αλήθεη ζε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΟΣΑ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαηέζεθε κεηά απφ Πξνθήξπμε ην 2009, νπφηε θαη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο είλαη ζην φλνκα ηνπ. Mπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα θαηνρπξσζεί φηη θαη 5 ρξφληα κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ ζα είλαη ην θαηάιπκα ζηελ θαηνρή ηνπ, φηαλ αλά 6 ρξφληα γίλεηαη Πξνθήξπμε γηα ηελ αλάζεζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ μελνδνρείνπ; Δθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζζνχλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε. 23. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» είλαη επηιέμηκε επηρείξεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη μελνδνρεηαθή κνλάδα αιιά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εληάζζεηαη θαη ε εθκεηάιιεπζε CASINO, κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα ηεο επηρείξεζεο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ CASINO; Ναη εθφζνλ έρεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/ Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ φπνπ ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ή νη πεξηβαιινληηθνί φξνη έρνπλ ιήμεη, είλαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ έρεη θάλεη αίηεζε γηα αλαλέσζε; Η επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε γηα έληαμε εθφζνλ πξνζθνκηζηεί αίηεζε γηα αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ ιήμεη. Όκσο είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 25. Δπηρείξεζε ε νπνία παξ φηη ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο δελ ππνβάιιεη Δ3 αιιά κφλν Δ1, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ; Ναη. Η πξφηαζε ζα αμηνινγεζεί σο πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ επηρείξεζε ε νπνία δελ ηεξεί βηβιία, εθφζνλ έηζη θνξνινγείηαη., αιιά θαηά ηελ νινθιήξσζε, ν έιεγρνο ζα γίλεη φπσο ζε επηρείξεζε πνπ ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο, δειαδή ζα ειεγρζεί θαη ε θαηαρψξεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ ζηα βηβιία. 26. Μία επηρείξεζε πνπ έρεη έδξα ζηελ Αζήλα θαη παξαξηήκαηα ζην Ηξάθιεην θαη ζηελ Πάηξα κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε θαη γηα ηα ηξία κέξε; Σελίδα 6 από 22

7 Ναη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αζξνηζηηθά δελ ζρεκαηίδεηαη ζψξεπζε ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα de minimis. 27. Δπηρείξεζε μελνδνρείν αλψλπκε εηαηξία, απνξξνθήζεθε ην 2009 απφ γξαθείν ηαμηδίσλ επίζεο αλψλπκε εηαηξία. Σν γξαθείν ηαμηδίσλ δηαζέηεη πιένλ ηνλ ΚΑΓ ηνπ μελνδνρείνπ κε έλαξμε φκσο κεηά ηελ θαη δηαζέηεη ζην φλνκά ηνπ θαη ην ήκα ΔΟΣ. Δίλαη επηιέμηκε επηρείξεζε; Δθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε, αξθεί ε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ήδε πξηλ ηελ (βι. ζπκπιεξσκαηηθά θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε 28). 28. Αλ κηα επηρείξεζε ηδξχζεθε (έλαξμε Γ.Ο.Τ.) ηελ 2/1/2009 θαη έρεη πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε γηα ην έηνο 2009 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010) έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο; Γελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο έρνπλ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ Ωζηφζν, ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο, αλ ε επηρείξεζε δεκηνπξγήζεθε απφ κεηαβίβαζε, απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε ή ηπρφλ κεηαηξνπή, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ (αξθεί ε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ήδε πξηλ ηελ ). Γηα δε ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν είλαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα, νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, νη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, νη εγγξαθέο ζην βηβιίν κεηφρσλ, ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο θφξνπ θ.α. 29. Δίλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε νη θνηλνπξαμίεο δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ θαη εθφζνλ πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ νη θνηλνπξαμίεο ηπγράλνπλ δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 30. Πσο ειέγρεηαη ε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο κεηά ηελ επέλδπζε; ε φηη αθνξά ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο κεηά ηελ επέλδπζε ζα πξέπεη ν Μ.Ο. ησλ Δ.Μ.Δ. ηεο δηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο (νξηζηηθή παξαιαβή κεηά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ) λα είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ Δ.Μ.Δ. ηνπ ε πεξίπησζε πνπ ε πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ (δχν έηε κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο) δελ ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ Δληχπνπ Δ7 ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηη δηθαηνινγεηηθφ ζα πξνζθνκηζζεί γηα ηνλ έιεγρν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ; Σελίδα 7 από 22

8 Γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνζθνκίδνληαη Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ ΙΚΑ (ΑΠΓ). αληίγξαθα ησλ 32. ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ πσο ζα ελεξγήζεη ν επελδπηήο; ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά εθδηδφκελα απφ ηελ θαζ χιελ αξκφδηα ππεξεζία (π.ρ. ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, θ.ιπ.) επηθπξσκέλα αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ. 33. Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά θάπνηνο λα ζέζεη θαη ηνπο δχν ζηφρνπο, ελεξγεηαθφο θαη χδαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο; Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηεζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη. Μπνξεί λα ππνβιεζεί ζρέδην κε έλαλ εθ ησλ δχν. 34. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ εληφο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν, ζα πξέπεη λα επηκεξηζηνχλ νη θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη χδαηνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο επίηεπμεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ; (π.ρ. ζνππεξκάξθεη ζην ηζφγεην μελνδνρείνπ). Όρη εθφζνλ απηή αζθείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. 35. Σελ ελεξγεηαθή θαηαγξαθή κπνξεί λα ηελ ππνγξάςεη ν ζπληάθηεο ηεο πξφηαζεο ή ζα πξέπεη λα ηελ ππνγξάςεη πηπρηνχρνο κεραληθφο; Η ελεξγεηαθή θαηαγξαθή θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη απφ θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ θελά ή δνζνχλ ειιηπή ζηνηρεία σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ωζηφζν, ε κε ππνγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο θαηαγξαθήο απφ κεραληθφ δελ απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηνπ ζρεδίνπ. 36. Οη ίδηεο αλάγθεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ - ηεο επηρείξεζεο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο; Ναη γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2009 έσο θαη 31/12/ Δπελδπηήο ν νπνίνο ζα πινπνηήζεη επελδχζεηο ζην ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζπιιεθηψλ ζηελ ηαξάηζα ηνπ Ξελνδνρείνπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηελ ΓΔΗ; Ναη κε ζχλδεζε απηνπαξαγσγνχ. 38. Η θαηαγξαθή ησλ θαηαλαιψζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε κφλν ηα ηηκνιφγηα ησλ παξφρσλ ελέξγεηαο θαη χδαηνο (π.ρ. ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, ΓΔΤΑ, θ.ιπ.) θαη αγνξάο θαπζίκνπ; Ναη. Σελίδα 8 από 22

9 39. Θα δηαηππψλνληαη νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνζνηηθά; Καη αλ λαη, κε πνηφλ ηξφπν ζα θαζνξίδνληαη θαη πσο ζα ηεθκεξηψλνληαη νη ζηφρνη ηεο επέλδπζεο; Ναη. Θα θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαγξαθήο θαη κε βάζε ηηο πξνζθνξέο. 40. Θα είλαη ππνρξεσκέλνο ν επελδπηήο λα θάλεη ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη αλ λαη ην θφζηνο ζα είλαη επηιέμηκε δαπάλε; Όρη. Σν πξφγξακκα δελ απαηηεί ελεξγεηαθή επηζεψξεζε αιιά ελεξγεηαθή θαηαγξαθή. Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζηελ νπνία πηζαλά λα ζέιεη λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη επηιέμηκν. 41. Αλ κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ε πξνζθνξά ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη κία απηή ηεο εηαηξίαο, ή ζα είλαη ηκεκαηηθέο γηα ην θάζε πιηθφ θαη εξγαζία; Σα ηηκνιφγηα ησλ πξντφλησλ πρ. ιέβεηαο, κνλσηηθά πιηθά θ.ιπ. ζα είλαη ζην φλνκα ηνπ επελδπηή θαη κφλν; Δθφζνλ ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γίλεη απφ κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία είλαη θνηλή πξαθηηθή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ηηκνιφγεζε λα γίλεηαη κε ηηκνιφγην/α έξγνπ. Οη ηηκνινγήζεηο απηέο πάληα ζπλνδεχνληαη απφ πίλαθα πνζνζηνχ πινπνίεζεο εξγαζηψλ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ κε πιήξε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ θαη θφζηνπο απηψλ αιιά θαη κε πιήξε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θφζηνπο γηα θάζε θνκκάηη ηνπ εμνπιηζκνχ. πλεπψο ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) επηζπκεί λα πινπνηήζεη-ηηκνινγήζεη ην έξγν κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ζα πξέπεη θαηά ηελ ζχληαμε ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο λα θαηαζέζεη ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε (ή αληίζηνηρε αλαιπηηθή πξνζθνξά) κε πιήξε αλάιπζε ησλ δαπαλψλ θαη αληίζηνηρνπ θφζηνπο αλά κνλάδα εξγαζίαο θαη αλά κνλάδα εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ επηιέμεη ηελ αλσηέξσ ζπλήζε πξαθηηθή αιιά ηηκνινγήζεη απνζπαζκαηηθά ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία, ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα ηηκνινγνχληαη απ επζείαο ζηνλ ππνςήθην επελδπηή απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζηελ επσλπκία ηνπ πξψηνπ (ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο), ελψ ε εξγαζία ζα πξέπεη πάιη λα ηηκνινγεζεί κε ηελ αλσηέξσ ινγηθή ησλ ηηκνινγίσλ έξγνπ ή πνιιαπιψλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε πιήξε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ θαη κε κνλαδηαίν θφζηνο απηψλ. πλεπψο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο αλαιπηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ελψ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη αλαιπηηθή πξνζθνξά ή ζχκβαζε απφ ηνλ εξγνιάβν κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε απηψλ αλά κνλάδα εξγαζίαο. 42. Η αθαιάησζε ζε έλα θαινθαηξηλφ μελνδνρείν ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί πεξίπνπ 6 κήλεο/ έηνο, φκσο νη ΑΠΔ ζα παξάγνπλ ξεχκα γηα 12 κήλεο. Ση ζα γίλεηαη ε παξαγσγή ξεχκαηνο φηαλ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαιάησζε; Σν θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ φζν θαη απηφ ηνπ απηφλνκνπ παξαγσγνχ είλαη ζαθέο. Καηά ζπλέπεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα φζα Σελίδα 9 από 22

10 ζα νξίδνληαη ζην ζπκβφιαην πνπ ζα έρεη ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο κε ηνλ θνξέα αγνξάο ελέξγεηαο γηα ηα αλσηέξσ θαζεζηψηα. 43. Μπνξεί νη ΑΠΔ λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν ρψξν απφ ηε μελνδνρεηαθή κνλάδα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνί ρψξνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ΑΠΔ. Μάιηζηα ππάξρνπλ θαη ζέκαηα αηζζεηηθήο, ζηάζκεο ζνξχβνπ θ.α. χκθσλα κε ηνλ πξφζθαην λ. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α// ) ε παξ. Β1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α/ ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σηιρ πεπιπηώζειρ ζηαθμών αςηοπαπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιηπέπεηαι ζηοςρ αςηοπαπαγωγούρ, η μεηαθοπά ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ με ηη σπήζη ηος ζςζηήμαηορ ή και ηος δικηύος μεηαθοπάρ ηλεκηπιζμού από ηο σώπο αςηοπαπαγωγήρ ζηο σώπο ηηρ καηανάλωζηρ, καηαβάλλονηαρ ηα ηέλη πος ιζσύοςν για ηη σπήζη ηος ζςζηήμαηορ ή και ηος δικηύος». πλεπψο, δελ είλαη απαξαίηεην ε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απηνπαξαγσγήο λα είλαη ζην ρψξν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ή ζε φκνξν ρψξν. 44. χκθσλα κε ηνλ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α/ ): Απηνπαξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή.η.θ.τ.α είλαη ν Παξαγσγφο πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κνλάδεο Α.Π.Δ. ή.η.θ.τ.α, θπξίσο γηα δηθή ηνπ ρξήζε θαη δηνρεηεχεη ηπρφλ πιεφλαζκα ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην χζηεκα ή ζην Γίθηπν. ε πεξίπησζε πιενλάζκαηνο ή φηαλ πξφθεηηαη γηα επνρηαθή επηρείξεζε ζα ηελ δηνρεηεχεη (πνπιά) ζην ζχζηεκα; Αλεμάξηεηα ηεο επνρηθήο ή φρη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζην θαζεζηψο απηνπαξαγσγήο, ην πνζφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζην ζχζηεκα ή ζην Γίθηπν είλαη ην 20% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο απφ απηνχο ηνπο ζηαζκνχο ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε. 45. Η ελέξγεηα «Αμηνπνίεζε ΑΠΔ γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή ειεθηξηζκνχ» θαιχπηεη ηελ επηζπκία κνπ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ 10kw γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο; Αλ λαη, ν ζηαζκφο κπνξεί λα είλαη δηαζπλδεδεκέλνο κε ηελ ΓΔΗ θαη λα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο ηεο κεληαίαο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη/θαηαλαιψλεηαη κηαο θαη νη θαηαλαιψζεηο καο είλαη απμεκέλεο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα έρεη ζθνπφ ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ κε θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ ή απηφλνκνπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3468/2006. Δπνκέλσο φιεο νη ελέξγεηεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ ηα πξναλαθεξφκελα θαζεζηψηα. 46. Ση ελλνείηαη κε ηελ θξάζε απηφλνκνο παξαγσγφο; Απηφλνκνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ιέγεηαη ν παξαγσγφο πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ θαη ηνπ νπνίνπ ν ζηαζκφο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην χζηεκα ή ζε Γίθηπν. 47. Ση ελλνείηαη «Πποϋπόθεζη και όπορ για ηην ένηαξη θωηοβοληαϊκού ζςζηήμαηορ ζηην παπούζα Ππάξη, είναι η μη ένηαξη ηων ςποψηθίων ζηο «Ειδικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ Φωηοβοληαϊκών ςζηημάηων ζε κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ και ιδίωρ ζε δώμαηα και ζηέγερ κηιπίων» (ΦΕΚ Β 1079/ ).»; Σελίδα 10 από 22

11 Οπνηαδήπνηε επηιέμηκε επηρείξεζε έρεη εληαρζεί γηα ηελ αλάπηπμε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην «Ειδικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ Φωηοβοληαϊκών Σςζηημάηων ζε κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ και ιδίωρ ζε δώμαηα και ζηέγερ κηιπίων», δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληάμεη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζην πξφγξακκα «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο». 48. Ση ελλνείηαη κε ηελ θξάζε «Δηδηθφηεξα γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ε κέγηζηε επηηξεπφκελε αηηνχκελε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 150 kw». Μπνξεί έλα μελνδνρείν λα εγθαηαζηήζεη Φ/Β ηζρχνο 100 kw γηα ηδηνθαηαλάισζε; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην κέγεζνο ηεο ηζρχνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο παξά κφλν ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Δπνκέλσο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηελ ηζρχ αιιά κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ - θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ ή απηφλνκνπ παξαγσγνχ- ζχκθσλα κε ην Ν.3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α/ ) θαη ην Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/ ), φπσο ηζρχνπλ θαη ηεξψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 150kw εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε είλαη ζε λεζησηηθή πεξηνρή. 49. Σα λέα θιηκαηηζηηθά (ηξίηεο γεληάο) κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο επηιέμηκε δαπάλε; Ναη εθφζνλ είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. 50. ην έληππν δελ πξνβιέπεηαη πεδίν γηα ηνλ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ κεηά. Σα κεγέζε ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζηελ πεξίνδν "κεηά ηελ επέλδπζε" ζε ηη "Λ" αλαθέξνληαη; Ο ζπληειεζηήο αχμεζεο ηεο πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο θαηά ηελ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο φζνλ αθνξά ηηο δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηελ πεξίνδν "κεηά ηελ επέλδπζε" ζα ηίζεηαη ίζνο κε 1. πλεπψο, φια ηα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ (π.ρ. ειεθηξηζκφο, πεηξέιαην, λεξφ, θ.ιπ.) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα ηελ πεξίνδν "κεηά ηελ επέλδπζε" ζα πξέπεη λα αλαρζνχλ (αλ απηφ απαηηείηαη) ζε Λ= Η αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ηζηνζειίδαο κε πξνζζήθε ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε; Ναη. Γελ είλαη επηιέμηκε ε δεκηνπξγία εθ λένπ site ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε θηινμελία θαη ππνζηήξημε. 52. Η παξαγσγή εληχπσλ, θπιιαδίσλ θαη ινηπνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο «Δλεκέξσζε θαη Πξνβνιή» ζα αθνξνχλ ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα κε αλαθνξά ζηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο ή ζα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πξνβνιή ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηιέμηκν ζεσξείηαη κφλν ην πιηθφ ην νπνίν αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξνβνιή ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 53. Σα ECO LABEL θαη EMAS κπνξεί λα ηα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε; Σελίδα 11 από 22

12 Ληγφηεξν γηα ην EMAS θαη πεξηζζφηεξν γηα ην ECO LABEL, ε απφθηεζε ηνπο ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο : 1. Δζληθφο Αξκφδηνο Φνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ην Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ (EMAS) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥΩΓΔ) Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δ. Έλσζεο Ακαιηάδνο 17, Αζήλα Tει: (210) , Fax: (210) Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : & Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην EMAS ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 2. Δζληθφο Αξκφδηνο Φνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ ήκα (ECO LABEL) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥΩΓΔ) ΠΔΡΠΑ - ΑΑΟ Παηεζίσλ 147, Αζήλα Σει.: (210) Fax : (210) Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : (Πεδίν Οξηδφληηα ζέκαηα) Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ECOLABEL ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 54. Δθφζνλ κία επηρείξεζε επηιέμεη λα αγνξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ κε Leasing ηη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη; Σελίδα 12 από 22

13 Καηά θαλφλα, νη δαπάλεο Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ δελ είλαη επηιέμηκεο, εθηφο εάλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηά ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. Δπνκέλσο, είλαη επηιέμηκν ην θφζηνο αγνξάο εμνπιηζκνχ κε Leasing (φρη ηα κηζζψκαηα), εθφζνλ ζρέδην ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Leasing θαη ηεο επηρείξεζεο, έρεη θαηαηεζεί κε ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ έρεη πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο (επηρείξεζε). Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία Leasing, ε επηρείξεζε κε ηε ιήμε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θ.ιπ.), θαζψο επίζεο θαη βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο Leasing κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο παγίσλ κε Leasing ζα γίλεηαη κφλν θαηά ηε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη φρη ελδηάκεζα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ παγίσλ απφ ηελ επηρείξεζε. 55. Δίλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θάησζη δαπάλεο: - Αληηθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο κε λέα πνπ δηαζέηεη βειηησκέλν COP θαη ζχζηεκα αλάθηεζε ζεξκφηεηαο; Ναη, εθφζνλ είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. - Δπέθηαζε θεληξηθψλ ειηαθψλ πεδίσλ ή θαη αληηθαηάζηαζε κέξνπο παιαηνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα δελ απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά ιφγσ παιαηφηεηαο; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επέθηαζε φρη φκσο ε αληηθαηάζηαζε. - Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα πεηξειαίνπ ή πγξαεξίνπ κε αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο, ε νπνία απνδεδεηγκέλα ζα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε, ηφζν πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, φζν θαη ινγηζηηθή εμνηθνλφκεζε ζηελ επηρείξεζε; Ναη εθφζνλ ε αληιία ζεξκφηεηαο πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ. - Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο Σ8 κε λέα θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο Σ5 ή/θαη απιή αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή ρξήζεο LED; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ είλαη επηιέμηκε ε εγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο. - Πξνζζήθε απηνκαηηζκψλ ή/θαη inverter ζε αληιεηηθφ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε, άξα ηελ κηθξφηεξε θαηαλάισζε; Ναη. Σελίδα 13 από 22

14 56. ηε ζειίδα 22 ηνπ νδεγνχ ηεο πξάμεο αλαθέξεηαη ε επηιέμηκε ελέξγεηα: Σνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ & παινζηαζίσλ, πνπ ζπληειεί ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θειχθνπο. Απηή ε ελέξγεηα φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία δαπάλεο εληάζζεηαη ζηελ Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ζηα Κηηξηαθά, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θειχθνπο; Δπίζεο ζηελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αιιαγή παληδνπξηψλ; Η ηνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ θαη παινζηαζίσλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία δαπάλεο Κηηξηαθά. ε φηη αθνξά ηελ απιή αληηθαηάζηαζε ησλ παληδνπξηψλ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε γηα ην πξφγξακκα εθηφο εάλ απηή νδεγεί απνδεδεηγκέλα ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 57. ηελ θαηεγνξία δαπάλεο 1 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Ο Οδεγφο αλαθέξεη φηη είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε εμνπιηζκνχ φπνπ ηεθκεξησκέλα απαηηείηαη: α) Οη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ζα ελζσκαηψλνληαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ; β) Οη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ζα ηηκνινγνχληαη κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ; γ) Πνηα ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζα απαηηείηαη; δ) ε πνην χςνο ζα είλαη πεξίπνπ απνδεθηή ε δαπάλε (σο απφιπηε ηηκή θφζηνπο ή σο πνζνζηφ επί ηεο δαπάλεο ηνπ εμνπιηζκνχ); Οη δαπάλεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηέο θαη εχινγεο θαη λα θαιχπηνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλνπ εμνπιηζκνχ πνπ εγθαζηζηά ε επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ην εχινγν ησλ δαπαλψλ δχλαηαη λα πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεθηίκεζε πνιιαπιψλ παξαγφλησλ φπσο ελδεηθηηθά: ε ζπλζεηφηεηα θαη πξσηνηππία ηεο ηερληθήο ιχζεο πνπ πηνζεηείηαη, ε πξνυπάξρνπζα ρξήζε αλάινγσλ ζπζηεκάησλ, ε πθηζηάκελε θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, ε γεληθφηεξε πξαθηηθή ηεο αγνξάο ζε αληίζηνηρα ζέκαηα θ.ιπ. 58. Δπηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα θαη νηλνπνηείν ζέιεη λα επηδνηήζεη ηελ εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηφζν ηνπ θαηαιχκαηνο (βηνθιηκαηηθέο ζνπίηεο) φζν θαη ηνπ νηλνπνηείνπ (βηνινγηθή θαιιηέξγεηα). Μπνξεί ή πξέπεη ηα θπιιάδηα/έληππα λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο δξάζεηο ηνπ θαηαιχκαηνο; Ο νδεγφο αλαθέξεη φηη πξέπεη λα πξνβάιινληαη νη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Όιεο νη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο είλαη επηιέμηκεο, εθφζνλ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο πξάζηλεο ελέξγεηεο θαη πνιηηηθέο ηνπ θαηαιχκαηνο. (βι. θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε κε αξηζκφ 63). 59. Οη ελέξγεηεο αλαθχθισζεο καγεηξηθνχ ιαδηνχ, ραξηηνχ, γπαιηνχ, νη νπνίεο επηδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ, αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλσλ εμνπιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ/ηερλνινγηψλ πνπ επηηεινχλ ηελ φιε δηαδηθαζία αλαθχθισζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο ή ζηελ Σελίδα 14 από 22

15 ηνπνζέηεζε απιψλ θάδσλ/δεμακελψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξνο αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηφζν ε πηνζέηεζε πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηψλ φζν θαη ε αλαθχθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ. Η απιή ηνπνζέηεζε θάδσλ/δεμακελψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξνο αλαθχθισζε πιηθψλ δελ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ αιιά δελ παχεη λα απνηειεί κηα θάζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ε νπνία επηδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα. 60. Ση ζα κπνξνχζε λα επηδνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ πέξα απφ κηα απιή θχηεπζε (δέληξα, ινπινχδηα); Δίλαη επηιέμηκε ε δηακφξθσζε δξφκσλ πξφζβαζεο ζηα θηίξηα θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο (αζθαιηφζηξσζε, πέηξα θηι.); Η δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ δελ είλαη επηιέμηκε σο θαηεγνξία ελέξγεηαο. Η θχηεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ή/θαη ζηεγψλ κε είδε πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, είλαη κηα επηκέξνπο ελδεηθηηθή ελέξγεηα ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη χδαηνο. Καηά ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε δαπάλε αθνξά ζηελ απιή δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ρσξίο λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο δελ είλαη επηιέμηκε. 61. Σν ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ (θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο, ξννζηάηεο θ.ιπ.) ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο; Δθφζνλ νη δαπάλεο ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ απνθιείεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 62. Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αληηθαηαζηήζνπλ θάπνηα παιηφηεξε θαη ελεξγεηαθά αζχκθνξε ή κπνξεί θαη θάπνηνο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχζε π.ρ. θάπνηνλ ςχθηε ή θιηκαηηζηηθφ λα αγνξάζεη ηψξα έλαλ πδξφςπθην ςχθηε θαη έλα θιηκαηηζηηθφ Α θιάζεο; Η επηιέμηκε θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά ζε αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κε ζπζθεπέο ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. 63. Πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη (ελδεηθηηθά) νη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο (πέξα απφ ηα θπιιάδηα, ινηπά έληππα, ηελ ηζηνζειίδα θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα); Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ, ε νπνία δηαζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο θαη πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο, είλαη δπλεηηθά επηιέμηκε. Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο αμηνινγνχληαη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην γεληθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 64. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ (ζε ηζρχ) γηα ηηο μελνδνρεηαθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, αιιά ΓΔΝ δηαζέηεη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γηα εζηηαηφξηα, κπαξ ή θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ Σελίδα 15 από 22

16 ήδε εληφο ηεο επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζε λα θαηαζέζεη επελδπηηθή πξφηαζε ζη πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ππ αξηζ. 2) ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο. Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ δελ πιεξνχηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή επελδπηηθήο πξφηαζεο. 65. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ μελνδνρείνπ, είλαη απαξαίηεην λα θαηαηεζνχλ ζην θάθειν ππνβνιήο, αθφκε θαη εάλ ε επέλδπζε δελ πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηηο ελ ιφγσ βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ θσηναληίγξαθνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηζρχ φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 3498/2006, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη (π.ρ. άδεηεο θαηαζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο). πλεπψο, είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο αηηνχζαο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ νη πθηζηάκελεο άδεηεο αθνξνχλ ζε θαηαζηήκαηα ή εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην. 66. Δάλ νη άδεηεο γηα ηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, αιιά βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο, ηφηε ζα γηλφηαλ δεθηή πξνο εμέηαζε πξφηαζε ηεο νπνίαο ν θπζηθφο θάθεινο ζα πεξηειάκβαλε: (α) ην Δηδηθφ ήκα ηνπ ΔΟΣ γηα ην μελνδνρείν θαη (β) ηνπο αξηζκνχο πξσηνθφιισλ απφ αηηήκαηα πξνο ηνλ ΔΟΣ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ (δει. εζηηαηνξίνπ, κπαξ, θιπ.); χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απνδεθηά γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ εθφζνλ κηιάκε γηα αηηήκαηα ΑΝΑΝΔΩΗ ησλ αδεηψλ θαη φρη γηα ΔΚΓΟΗ. 67. ην ηζφγεην θηηξίνπ φπνπ ιεηηνπξγεί μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ππάξρεη θαθεηέξηα ε νπνία έρεη ελνηθηαζηεί ζε ηξίην πξφζσπν (έρεη δηαθνξεηηθφ ΑΦΜ απφ ην μελνδνρείν). Μπνξεί ε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα λα ππνβάιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο»; Ναη, εθφζνλ νη δαπάλεο πνπ ζα αηηεζεί ε επηρείξεζε αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην μελνδνρείν. Δπηπξφζζεηα, ζηηο θαηαλαιψζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο δελ δχλαληαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαηαλαιψζεηο ηεο έηεξεο επηρείξεζεο (θαθεηέξηαο). Δθφζνλ πιεξνχληαη ηα αλσηέξσ ηφηε δελ πθίζηαηαη δήηεκα επηιεμηκφηεηαο ηεο αηηνχζαο. 68. πληζηά πεξίπησζε «ζπλεξγαδφκελεο» ή «ζπλδεδεκέλεο» επηρείξεζεο, μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα πνπ ιεηηνπξγεί σο Ο.Δ., ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη σο θχξηνο κέηνρνο θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη επηπιένλ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα (κπαξ, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα) θαη ζηεγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ην μελνδνρείν; Σελίδα 16 από 22

17 Βι. ζρεηηθά απάληεζε ζηελ εξψηεζε κε αξηζκφ ηηο Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ) ζα πξνζκεηξψληαη θαη ηα άηνκα ηα νπνία θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ; ηηο ΔΜΔ δελ πξνζκεηξψληαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζην πιαίζην πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 70. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε αληηθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (θαπζηήξαο, ιέβεηαο) ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ κε ζχζηεκα θαχζεο βηνθαπζίκνπ ηχπνπ PELLETS; Απφ ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξνθχπηεη απαγφξεπζε γηα ηελ αλσηέξσ επηιέμηκε δαπάλε, ε νπνία, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ απφ ην πεηξέιαην. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ν βαζκφο απφδνζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη, ηφζν απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ ίδησλ ησλ ζπζηεκάησλ φζν θαη απφ ην είδνο ησλ pellets πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξν φηη απφ ηελ αλσηέξσ ελέξγεηα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε. Σν ηειεπηαίν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν απφ ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί αιιά θαη ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί. πλεπψο, ε δαπάλε είλαη επηιέμηκε εθφζνλ απνδεδεηγκέλα νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 71. Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ 1.000,00 ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο/ Γηεχζπλζε ΔΑΡΘ/ Σκήκα Βηνκεραληψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο θαη ηελ απνλνκή ηνπ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο;. Δάλ λαη, κπνξεί λα εληαρζεί ζην έληππν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ρσξίο αληίζηνηρε πξνζθνξά; Η ζρεηηθή δαπάλε είλαη επηιέμηκε θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία δαπάλεο ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ρσξίο αληίζηνηρε πξνζθνξά. Ωζηφζν, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ δαπάλε ζα πξέπεη, καδί κε ην νηθνινγηθφ ζήκα, λα πξνζθνκηζηεί θαη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ/απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο. 72. Σν ζήκα Green Key πνπ απνλέκεηαη απφ ηε FEE (Foundation for Environmental), ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, θνξέσλ θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Σνπξηζκφ, ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη έρεη σο εζληθφ ζπληνληζηή γηα ηελ Διιάδα ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, είλαη επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε; ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξηιακβάλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ επηιεμηκφηεηα είηε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είηε απφθηεζεο ηνπ επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο. Σν ελ ιφγσ ζήκα δελ απνηειεί ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη επνκέλσο δελ είλαη επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε. 73. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχζαλ βηβιία ην 2009, ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγσγή ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα ρσξίο παηδηά βάζεη ηεο ΠΟΛ 1146/ ρσξίο λα ειεγρζεί θαζφινπ ην εηζφδεκα ζην Δ1; Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δεισζέλ πνζφ ζην Δ1 είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηνπ πίλαθα ηεο ΠΟΛ; Σελίδα 17 από 22

18 χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγσγή ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα ρσξίο παηδηά βάζεη ηεο ΠΟΛ 1146/ Καηά ζπλέπεηα ζα αθνινπζεζεί απηή ε δηαδηθαζία θαη δελ ζα ιεθζεί ππ φςηλ ην δεισζέλ εηζφδεκα ζην Δ ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο κέζα ζην 2010, φπνπ ε λέα επηρείξεζε δελ έρεη πξνιάβεη λα ιάβεη αθφκα ην Δ..Λ. ζην φλνκά ηεο, κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε πξνζθνκίδνληαο ηελ αίηεζε ζηνλ ΔΟΣ; Καη κέρξη πφηε ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ήκα; Δάλ ε επηρείξεζε έρεη πξνέιζεη απφ κεηαβίβαζε έρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο εθφζνλ: i. Η εηαηξεία πνπ ζπγρσλεχζεθε, εμαγνξάζζεθε ή απνξξνθήζεθε δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2009. ii. Πξνζθνκηζζεί ην λέν Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη ην παιαηφ. iii. Πξνζθνκηζζεί ην κηζζσηήξην πνπ είρε κηζζψζεη ν ηδηνθηήηεο ην μελνδνρείν. iv. Πξνζθνκηζζεί ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ κεηαβίβαζε, πψιεζε ηνπ μελνδνρείνπ απφ, ζην λέν ηδηνθηήηε πνπ ην ιεηηνπξγεί. v. Πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ π/π ζα ιεθζεί ππ' φςε ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο επηρείξεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ελππήξρε ζηελ επηρείξεζε ε νπνία ζπγρσλεχζεθε, εμαγνξάζηεθε ή απνξξνθήζεθε. Δθφζνλ πιεξνχληαη φια ηα αλσηέξσ αιιά δελ έρεη εθδνζεί αθφκε ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ζα πξνζθνκηζζεί ην ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνλ ΔΟΣ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ην αξγφηεξν κε ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο. 75. ε επηρεηξήζεηο κηθηέο πνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ/θαηαιχκαηνο ιεηηνπξγνχλ θαη εζηηαηφξην, κπαξ θ.ιπ. θαη, βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα (εθφζνλ ηεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο) λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δαπάλεο θαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Η δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα ειεγρζεί κφλν γηα ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ ηνπ μελνδνρείνπ θαη φρη θαη γηα ην εζηηαηφξην; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. 76. Η γεψηξεζε ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε; Η γεψηξεζε δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 77. Όζνλ αθνξά ζηε δέζκεπζε γηα ηα ΑΜΔΑ καο αξθεί ε ηνπνζέηεζε κηαο ξάκπαο γηα ηελ νκαιή πξφζβαζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε νξηζκέλα απφ ηα δσκάηηα ή κήπσο πξέπεη λα πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπαιέηεο, δηαζηάζεηο εηζφδνπ, θ.ιπ.; Σελίδα 18 από 22

19 ε φ,ηη αθνξά ηηο δαπάλεο γηα ΑΜΔΑ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, νπνηαδήπνηε δαπάλε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (θιίζε, αλνίγκαηα εηζφδσλ θ.α.) θαη λα είλαη απνιχησο ρξεζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία WC γηα ΑΜΔΑ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ιεηηνπξγηθή εάλ δε δηαζθαιίδεηαη ηαπηφρξνλα ε δπλαηφηεηα «νξηδφληηαο» πξφζβαζεο (level access) ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο. 78. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο πνπ θαηαηίζεληαη σο δηθαηνινγεηηθά (Δ1, Δ3, θ.ιπ.) αθνξνχλ κφλν ηελ επηρείξεζε ή θαη ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηελ απαξηίδνπλ (π.ρ. ζε κία Ο.Δ.); Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ην επελδπηηθφ ζρέδην. 79. Η πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα γίλεη ζε κία δφζε; Ναη. 80. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο κίαο Ο.Δ., ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ην μελνδνρείν, ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ην πνζνζηφ πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ νη παιαηνί κέηνρνη; Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα δηαηεξεζεί ην ίδην ΑΦΜ θαη φια ηα πάγηα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν. Ο ρξφλνο κεηαβνιήο (πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ) κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επηιεμηκφηεηα; χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ θνξέα, λα ελεκεξψλεηαη αξκνδίσο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί αλ απηή ε ηξνπνπνίεζε δεκηνπξγεί πξφβιεκα σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. ζπκπιεξσκαηηθά θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε κε αξηζκφ 81). 81. Δίλαη επηιέμηκε ε επηρείξεζε αθφκα θαη αλ αιιάμεη ην 100% ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (π.ρ. κεηαβηβαζηεί ζε λέα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα) αιιά δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηνπ μελνδνρείνπ κε ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ; ε θάζε πεξίπησζε γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή επέιζεη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί αξκνδίσο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί εάλ ε λέα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα πιεξoί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ε λέα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα αλαιάβεη, ζην ζχλνιν ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην πξφγξακκα. 82. Αλ ζε κηα επέλδπζε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί Δξγαζίεο Αλάθηεζεο Θεξκφηεηαο κέζσ ελαιιάθηε, Σνπνζέηεζε θηάζηξσλ (Σέληεο), χζηεκα Αλαθχθισζεο θνππηδηψλ & Κνκπνζηνπνίεζεο, Φσηηζηηθά & Λακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο, Καηαζθεπή Κηλεηψλ (Ξχιηλσλ κεηαθηλνχκελσλ φρη ζηαζεξψλ) Ρακπψλ γηα πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα ησλ ΑκεΑ θαη εξγαζίεο Θεξκνκφλσζεο ησλ σιελψζεσλ, ζα απαηηεζνχλ Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο, Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ θαη άδεηα πνιενδνκίαο; Σελίδα 19 από 22

20 Μηα επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη επελδπηηθφ ζρέδην ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη θαηά ηηο θάζεηο ππνβνιήο, πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα δηαζέηεη ζε ηζρχ ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην λφκν πηζηνπνηεηηθψλ, εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ. (βι. ζπκπιεξσκαηηθά θαη ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο κε αξηζκφ 65 θαη 66). 83. Η εηαηξεία έρεη σο δξαζηεξηφηεηα παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. Μπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» ; χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, επηιέμηκεο είλαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ιεηηνπξγνχλ απαξαηηήησο κε Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε απνδεδεηγκέλα δελ κπνξεί λα ζέζεη ζηφρν εμνηθνλφκεζεο χδαηνο έρεη δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβεη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ελεξγεηψλ; Δθφζνλ επηιεγνχλ δαπάλεο ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ αληίζηνηρα θαη νη δχν (2) ζηφρνη. 85. Όηαλ πινπνηεζεί ν έλαο εθ ησλ δχν ζηφρσλ ζα ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο; ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζηφρνο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε κία δξάζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα γίλεηαη εμνηθνλφκεζε (ελέξγεηαο ή χδαηνο) θαη απηή ζα έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 100%. 86. Ο νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιέεη: «Δμαηξνχληαη θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο επελδπηηθήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ή/θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο». Μηα Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή Α.Δ. ή ΝΠΙΓ ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη έλα μελνδνρείν είλαη επηιέμηκε; θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δξνπλ κε θξηηήξηα ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ έρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, πξνλνκηαθή ζρέζε κε ην Γεκφζην είηε κε δεκφζηνπο θνξείο, νη νπνίνη δχλαληαη λα αζθνχλ, άκεζα ή έκκεζα, απνθαζηζηηθή επηξξνή ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε άζθεζε απνθαζηζηηθήο επηξξνήο απφ ην Γεκφζην ή ΝΠΓΓ (φπσο ελ πξνθεηκέλσ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο), ηεθκαίξεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ εμέηαζε, θαη αξράο ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ηνπ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε, αιιά θαη ελδερνκέλσο άιισλ δεδνκέλσλ (π.ρ. θαηαζηαηηθφ, ηζνινγηζκνί θ.ιπ.). 87. Δπηρείξεζε δηαζέηεη ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη λεξνχ (βηνινγηθφο θ.ιπ.). Μπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ελέξγεηεο π.ρ. θχηεπζεο, ΑΜΔΑ (ξάκπεο), πξνβνιή, ηζηνζειίδα; Δάλ λαη, πσο αμηνινγείηαη ε εμνηθνλφκεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ; ε θάζε πεξίπησζε, ε αηηνχζα νθείιεη λα ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ θαη ειάρηζηνλ ζηελ επίηεπμε ελφο εθ ησλ δχν ζηφρσλ (ελέξγεηαο ή χδαηνο). Η δε επελδπηηθή πξφηαζε ζα αμηνινγεζεί Σελίδα 20 από 22

21 κε βάζε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 88. ηελ εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα πνην είλαη ην φξην ζπγθέληξσζεο εληζρχζεσλ; ηελ εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα ηζρχνπλ ηα φξηα έηζη φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο 4 θαη 5 ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Βι. ζπκπιεξσκαηηθά θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε κε αξηζκφ 9). 89. Δπηρείξεζε δηαζέηεη ζήκα ιεηηνπξγίαο πξηλ ηελ 1/1/2009 θαη επηιέμηκν ΚΑΓ. Παξάιιεια, ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2009 απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπξηζκνχ είλαη ,00 επξψ. Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο απέδσζε έζνδα (κε αληίζηνηρεο δηαλπθηεξεχζεηο) ην έηνο Ση αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ ζα βάιεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Λ; Δθφζνλ δελ κπνξεί λα δνζεί ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα, (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ 2009) δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην. 90. Γπν αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σνπξηζκνχ κειινληηθά ζα ζπγρσλεπζνχλ ζε κηα Ο.Δ. αλ αηνκηθέο δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηνλ Καλφλα De minimis, αλ φκσο ζπγρσλεπζνχλ ζα μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ Θα ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο; Οη απαηηήζεηο ηήξεζεο ηνπ θαλφλα De minimis ηζρχνπλ θαζ φιε ηελ πεξίνδν ππνβνιήο, πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ. 91. Θα κπνξνχζε ην επελδπηηθφ ζρέδην λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο κφλνλ γηα ην εζηηαηφξην ηεο επηρείξεζεο - εθφζνλ θπζηθά ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο - ή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη δαπάλεο γηα ην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα; ε ηη πνζνζηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δαπάλεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο θαηαιχκαηα (ΚΑΓ πιελ θαη ). Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΚΑΓ. Λακβάλνληαο ππ φςηλ φκσο ην γεγνλφο φηη, εληφο νξηζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ιεηηνπξγνχλ θαη εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο (εζηηαηφξηα θαη κπαξ), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πινπνηεζνχλ θαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο ελέξγεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο παξνρήο εζηίαζεο εθφζνλ θπζηθά πιεξνχληαη θαη νη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 92. Μηα επηρείξεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο, φκσο νη αλάγθεο ηεο δελ θαιχπηνληαη θαη ππνρξεψλεηαη λα αγνξάδεη λεξφ. Σα ηηκνιφγηα αγνξάο λεξνχ ππνινγίδνληαη ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ φπνπ πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηαλάισζε; Σελίδα 21 από 22

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ έσο 10kW ζηηο ζηέγεο ζπηηηψλ. Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα