O[MΦPA~MA ΤΟΥΜΥΟΚΑΡΔ:ΟΥΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O[MΦPA~MA ΤΟΥΜΥΟΚΑΡΔ:ΟΥΙ"

Transcript

1 ---_ Iι...,-- ~. Α O[MΦPA~MA ΤΟΥΜΥΟΚΑΡΔ:ΟΥΙ IVfXPONEI ΑΠΟΨΕΙΙ ΠΑ ΤΗΝ. tiσarqrii. ι,,' )., ΑΝΤΡΝΙΑΔΗΣ Λ.Κ. Kαρ~ιoλoγΙK6 Τμήμα. epomboj\ vrlkh AfQfH" Γεν~K6 ΝΟςίοκομείο Λευι<ωσίιις, Λευκωσία. Η θρoμboλυrι~~ 'θεραπεια έχει Kα~ιερώθεΙ στην κορδιολογια dav Ί~ια από τις σιιμαντίκότερες' θεραπευτικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση του οξέως εμφρόγματος. του μυοκαρδιου. Ικανοποιητική διάσωση του μυοκαρδιου και' μειωση της θνητότητας 'επιτυυχάνεταl ανεξάρτητ~ του θρομβολυτικού φαρμqκου με την έγκαιρη έναρξη της θρομβολι,ιτικής αγωγής μέσα στις πρώτες' ώρες του εμφράγματος. χορήγηση θρoμboλυτι~ής αγωγής πέραν τών.6 ωρών και εφ' όσον δεν συνεχίζεται. η ισχαιμια δεν... ωφελει.ο ιστικός ενεργoπoιητήςτ~υ πλασμινογόνου (t-pa) lmεptxei ελαφρώς των άλλων θρομβολυτικών φαρμάκων ως προς. την.πιο γρήγορη διάνειξη του αγγειου και την μειωση της θνητότητας. Παρουσιάζει όμως ελαφρώς περισσότερες αιμοραγίκές επιπλοκές..η μεγάλη ηλικια δεν αποτελει α'(τένδειξη για θρoμbόλυcίη εφ' όσον προσέχουμε τις αν,τενδείξεις. κύριες αltιεςθανά~oυ άτιςανεm~γμένε.ς xώρ~ς του κόσμου. ti κύρια αlτια τo~ εμφράγματοςειναι η δημιουργία ενός. αποφρακτικού θρόμβου που επlπλέκεl την ρήξη της αθηρωματικής ηλάκας. Με την ουνειδητοπ9ιηση αυτής της γνώσης ξεκινησε η xp~ση των θρομβολυτικών φαρμ,άιsων.στο οξύ έμφρ"γμ,α τ~υ μυοκάρδιού (ΟΕΜ).., Από το 1984 άρχισε η' περιοδος των μεγάλω~ μελετών που KcieItρwo~y την θρομβολυτική ~γώγή σαν θεραπεια πρι:ίτης ε~λoγής.' στο οεμ, ε,φ' ρσον δεν υπάρχουν αντενδειξεlς. Με την oλo\!.λ~ρωση πολλών.k~λά σχεδιασμένων μελετών έχουμε σιισ~ω'ρεύσεl σήμερα αρ~ετές γνώσεις για την χρησιμότητα της.θρομβολυτικής Qγωγής. Η θρομβολυτική αγωγή έχει BαCΊΙKά 3 στόχους: Ι) Την. ταχεια και πλήρη λύση του θρόμβου και έγκαιρη. διάνο.ιξη του απεφραγμένου αγγείου με. σκοπό να ελαχιστοποιηθει η προς' νέκρωση μυοκαρδιακή' μάζq και κατ' επέκταση ν~ μειωθει η άμέση.και ιιπώτερη θνητότητα των ασθενών με ΟΕΜ. Ι)'Να δlατηρηθει η Βατότητα του αγγειου για μεγάλο ~νlkό διάστημα «αl 3) νq,ελαχιστοποιηθο'ύν οι επιπλοκές από την θρομβόλυ(ίη... ' -'. '.' -. t-ί ταχεια και πλήριις' λίιση του θρόμβου και η έγκαιρη διάνοιξη TQU ρτεφανιαιου ι\γγειου στρ ΟΕΜ έχει άμεση σχέση με την γρήγορη άφιξη του εμφραγμαυια στο νoσok~μειo και την έγκαιρη χορήγηση της 'θρομβολυτικής αγωγής. Εγκαιρη διάνοιξη τού αγγείου σημαινει μικρότερη περιοχή για νέκρωόη,.. μικρότερο έμφραγμα κα.ι κατ' επέκταση μικρότερη νοσηρότητα.και θνητότητα.,. Από διι\φορες μελετες [Ι] Βρέθηκε ό1l, όταν η θροβολυτική αγ~γή χορηγείται σε λιγώτερο από I~ρα από την έναρξη του πόνου, προλαμβάνει 65 θανάτοιιςόνά Ι(Χ)() ασθενεις με ΟΕΜ, Οταν χορηγειται μεσα σε χρονικο διάστημα Ι-3 ωρών τότε το όφελος εινάι Ι7 λιγώτεροl θάνατοι ανά Ι (Χ)() ασθενείς και όταν χορηγείται μετά 4,.6 ώρες από την έναρξη του πόνου τότε το όφελος ειναι Ι5 λιγώτερόι θάνατοι ανά l(χ)()ασθενεις με ΟΕΜ.. Σ111 μελέτη,μiτι [Ι] βρέθηκε ότι όταν η ~ρoμboλύτιkή αγωγή χορηγήθηκε σε JQJόo.o μιι<ρόιη.χ> αnό ΊΟ λεrmί αnό την t-,φfι] ΊW α.μτrψ:rιωv Ίόtε η ~ εm-jτόίηrα ήmv Ι%, 00 αιαν ι'ρχ4: 0ItI ]Ο. 100 λεrmί ήmv Ισ*'. Τα κυριότερα θρομβολυτικά φάρμακα' ειναι τριι;ι: Ι) Η Στρεmοκινάόη [StreΡtόklnase). ~) ο ιστικός ένεργοποιητής του πλασμινoγ~νoυ [t-ra, Actilyse, Aλτεπλ~ση] και 3).'η :Ανιστρεπλάση [Anlstreplase, ArSAC, Emlnase]. Οι' θρομβολυtl!<ές αυτές ουσιες, η δo~λoγία ΤΩυς. ο τρόπος χορήγησής τους και το ~όσroς τους περιγράφονται στον ΠΙνακα Ι _.. _ _...:._---:-- ~- ----~...-.-:--._._._-_. ο 8 : ΣριηΤΟΙΙIΝΙΙΣΗ (K.. bjkjn.. 5e. Strept"5el Κόστος:' 63 λίρες, μον4δες.ενδoφλ~61ι.ις σε 60 ί\επτά -._-~._------_._ ι-ρα (AJCepJ.. se. ActJJY5e)...: κόστος: 680 λl(>ε'ς 8 8 ΑΙ δαο... ό- οχήμα. II0Qmg ~νδoφλ4βiωι; εν.δι; 3 ωρών). Ι Ο σε "φ' άπ~ξ.ένεση..'...50 mg σε στάγδην έγχυση σε.' ώρ.α,'ακολούθως 20 mg σε στάγδην έγχυση Τιιν επόμενω Ι ώρ<1 και 20 mg σ~ στάγδην έγχυση Τι1ν τριτη ώ.ρα. - _... _.- " " _-_. "'--' ' _ _._._---_...-. '-'-~'-'" ---"--"-; λνiστριηλαση,(λ.ρsλς~ E,MINASf) Κόστος: 53'8 λιρες 30 μονάδες σε ] 5 ίit;nt4. ~_.., - δι Σχή.. α &π... αχυνό.. ένηι; χορ~γ.ηοηc; mg ενδοφλελlωι; οε ~O iιεπ... ά). Ι 5 mg σε εφ' άπαξ ένεση 50, mg σε στάγδην έγχμση σε 30 ίίentc,\ KC\I 35 rηb σε στάγδιιν έγχυση σε 60 λε πτά , ,--~ _ _._---_._.-_.._-_._-_._... Από: Γονδέβξνος Ι. Οξύ έμφραγμα μuokαρδι~υ. Πρώψη αντιμετώπιση. Cardiol 1995,36: (ελαφρώς ΤΡΟΠΟΤ10ιημένη) tniaorh θρομβολυτικου ΦλΡΜΑΚΟΥ ΤΟ'θέματου πιο θρομβολυ1lκό φάρμακο tiptnei να χρήσημοποίείται ειναι πάv:rα επίκαιρο. Στην μελέ~η GISSI-l 13] επι σιινόλου ιό.768 ασθενών που θρομβοηύθηκαν η t-ra 'και η στρ~mοκινόση 'tsk) ειχαν την ιδία περίπου θνιιτότητα (8.9% έναντι 8.4%) και την Ιδια επίmωση κοιλιακής μαρμαρυγής, επανεμφράγματος και ι<ορδιογενούς.σιόιι. Αναφέρθηκαν όμως σημαντικά περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια στην ομόδα ΠOιιπr\ρε t:ra. '..... Στην ISIS-3 [4] επισης δεν Βρέθηκε σημαντική διαφορά στην θνητότητα μεταξύ SK και t-ra. Οι αλλεργικές αντιδράσεις ήταν λιγώτερες στην ομάδα που πήρε t-ra και η συχνότητα επανεμφράγματος μικρότερπ. Αντιθέτως η επίπτωση' των σοβαρών ή θανατηφόρων εγκεφαλικών επεισοδιων ήτι:ιν υψηλότερη 9Την ρμάδα που πήρε t-ra (1,55% έν.αντι 1,22% της SK). Στην ίδια μελειη.έγινε σύγκρωιι μεταξύ στρεητοιιινάοης (SK) και (Ινιστρι;:πλάσης (ArSAC). Η θεραπεία με ανιστρεπλάση είχε σιιμαντικa περισότερες αλλεργικές αντιδράσέις, περισσότι;ρες εγkεφαλlιι.~ς αιμορραγίξς και. περισότερα θανqτllφόρα εγκεφαλικά επεισόδια, δεν παρατrpι'ιθηκε όμως διαφορί\ σmν ClU)(Vότηtα επανεμφράγμαιος ή την Qλική evltioo1tg στις 3? I~ και οιους 6 μiwες ΠαΡαιωλόύθηοης. Στην μελέτη GUSTO (5) ΠQυ περιέλα~ε 41,92 Ι ασθενείς ρπό 1081 νocίokoμεία 15 χωρών δι.απιστ~θηkε ότι με το επμαχυνόμενό σχήμα χορήγησις της t-pa (στα 90 λεmό αντι σrις' 3 ώρες) επi1'μυχάνεται βατότητα του απεφραγμένου αγγείου (ροή ΤΙΜΙ: ΙΗΙΙ) ~α 90 λεπτά σε ποσόστό 81 %, ~νι;j με τηv-sκ σε πόcίoστό.6 J %.' l';rις Ι4 ώρες ~αι στις 7 ημέρες η Βατότητα ήτιιν όμως η ίδια και στα δύο φάρμακα. Η. ταχύτερη αυτή διάνοίξη τ.ου αγγειου μεταφρqζετάl οε μικρότερη θνητότητα n>υ QEM: Ετσι στην μελέ-τη αυτή. ι

2 ο ~ ο ο Βρέθηκε ότι η θρομβόλυση με t-pa συνοδέυεταl με θνητότητα 63% ενώ με την SK 7_4%. Αυτό ομε απλό λόγtα σημαlνεl 10 λιγώτερουςθανάτους ανά 1000 θεραπευμένους όσθενεlςμε t-pa. Το τlμημα όμως για το κέρδος που πεtυvχαlνoυμε από την θρομβόλυση με t-pa εlναl Ι περισσότερες εγκεφαλικές αιμορραγlες για κάθε 1000 ασθενεlς με ΟΕΜ που θρομβολύονταl με t-pa. από τις οποlες η μια θανατηφόρος. ο' Τα Ο διδάγμάτa της ο μελέτη~ GUSTO εlναl ότι ο,το σχήμα επιταχυνόμενης χφήγησης t-pa υπερέχει ελαφρώς των άλλων θρομβολυτικών φαρμάκων και σχημάτων ως προςο την επl61ωσηο των ασθενών με ΟΕΜ. Πρέπει όμως να τονισθεl ότι το μικρό αυτό όφελος περlορlζεταl σε τρεις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με ΟΕΜ. Ι) Ατομά κάτω τωυ 70 ετών. ι) Ασθενεlς μί οξιί ο πρόσθιο έμφραγμα και,3) ο όταν η θρομβόλυση εφαρμόζεπαl μέσα στις πρώτες 4 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Στον αντlποδα της aφέλειας αυτής ευρlσκεταl η αύξηση των' εγκεφ~λlkών επεlσοδlων με την χορήγηση t-pa. και η υψηλή τιμή του φαρμάκου: ". Συμπερόσματικά η επιλογή του ποιο θρομβολυτίκό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να βασlζεται στις πληροφορlες ποιι έχουμε για κάθε ασθενή όσον αφορά το μέγεθος του εμφράγματος. το χρονικό' διάστημα που μεσολόβησε από την έναρξη των συμπτωμάτων. την ηλικlα του ασθενούς και τ~ν κlνδυνο των επιπλοκών κυρlως δε Τήν εγκεφαλική αιμορραγlα. Πρακτικά: [αl ΠΡΕΠΤΟΚΙΝΑΣΗ συνιστάται: 1) Στους ηλικιωμένους και μέσης ηλικlας ασθενεlς. Ι) Στα μικρού και μεσαιου μεγέθους εμφράγματα. 3) Στα' εμφράγματά που έρχονται καθυστφημένα(πέραντων 4 ώρών) [ΒΙ t-pa συνιστάται: ο 1) Σε νεαρά άτομα με εκτεταμένο έμφραγμα που έρχονται τις πρώτες 4 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων: Προτιμώτερο να χορηγεlται το επιταχυνόμενο σχήμα χορήγησης t-pa Ι) ΚαθαΡή ένδειξη για t-poa εlναι η προηγηθεlσα θρομβόλυση με SK ή APSAC τόυς προηγούμενούς 6-1 Ζ μήνες. ο [γι οχι ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ: 1) Σε πολύ μικρά εμφράγματα και Ζ) Εμφράγματα που έρxvται με μεγάλη K~θυστέρησηO (πέραν των 6-1 Ζ ωρών) δεν ε(ναι απαραιτητο να χορηγέlται θρομβολυτική αγωγή διότι το αναμενόμενο όφελος εlναι μικρό οκαι δεν αντισταθμιζει το κ(νδυνο μlός ενδεχόμενης επιπλοκής. 3) ΜΙα μετα-ανάλυση αρκετών εργασιών (6) έδειξε ότι η ΘVΗτότητα στα (1μι~ κατώτερα εμφράγματα ειναι η Ιδια ειτε πάρουν ο θρομβόλυση ειτε όχι. ο Στον ΠΙνακα Ζ παραθέτουμε συγιφιτικά την ο αποτελεσματικότήτα και τις κύριες επίπλοκές των δύο κύριων θρoμboλυτιk~ν φαρμάκων (της SK και του t-pa). \_.. _._-~-- 'ninakal 1. lyrkrilh ΘΡΟΜ80ΛΥΤΙΚ.IΣ ArQrHl ΜΙ ΣΤΡΗΙΤΟΚΙΝΑΣΗ ΚΑΙ t-ra Ι.τριηΤΟΚΙΝΑΙ.Η ιηιταχυνομινη ΧΟΡΗrΗΣΗ t-pa..._ o ''----ι--: τ o-~-o ο ΘΝΗΤΟΤΗΤΑι 7.4% ΘΝΗΤΟΤΗΤΑι 6.3% ο Ο ο ιrkέ... AΛIKO. 3% Ολοι οι τύποι: Ι.ΖΖ% ΑμΟΡΡC1γΊκό: 0.49% Μή Αιμόρραγικό: 0,53% _ (ΔΙκα λιγώτεροl ο θάνατοι ανα 1000 θεραπευόμενους ασθεν'ειςl _ --'' ;- oo ~oo ιrιιιφaλiko 6% Ολοι οι τύποι: 1.55% Αιμορραγικό: 0.7Ζ% Μή Αιμορραγικό: 0,64% Ηλικlα < 75 ετών Αιμορραγικό: 0,4Ζ% Όλοι οι τύποι: 1,08% Ηλικlα < 75 ετών,ο Aιj.ιOρΡαγΙKό: 0,5Ζ% Ολοι οι τύποι:,ι.ζο% Ηλικία> 75 ετών ΑιμΟΡΡC1γικό: Ι οζ3% Ολοι οι τύποι: 3,05% l:iλικιc1 > 75 ετών 'Αιμορραγικό: 2.08% Ολοι σι τύ,ποl: 3.93% (4 πφισσότφc1 εγκεφctλokά επεισόδια CMt 1000,_00 0_0 ο _0 0_.0_. ~~-'-., ---Ιi-' ::;ασθε:νε1::;:,==c:J---- _~ --'._:.. ΙΙΑΤΟΤΗΤΙ\ ΑηΙΙΟΥ Πλήρής ΒC1τότητα στ" 90 min: 19% Μερική Βατότητα στα 90 mln: 54% Πλήρης ~ατότητ" 5-7η ημlρc1: 51 % ΗΠΑΡΙΝΗ 54% 81%00 58% _~ ~ ' ,- SΚ+ΗπαρΙνη (1νι ΘνητότητC1: 7.4%, Εγκεφαλικό: 0,6% SΚ+ΗΠC1ρΙνη (5C) ΘνηtότητC1: 7.Ζ% ΕγκεφC1λικό: 0.5% Ι-ΡΑ+ΗπαρΙνη (Ιν) ο Θνη~ότητά: 6,3% ΕγκεφC1λικό: 0.6%' Η ενδοφλέβια χορήγrl<"l ΗπC1ΡΙvη<; δεν πλεolfεκ"ει της υποδόρια.; χορήγησής, με την, ι:ν'δοφλtbια χορήγηση ηπαρινης' περιtισότερoι θάνατοι και. εγr,εφcιλιkά. ΑΣήlΡlΝΗ mg με την ένcφξη των συμππ,,!-ιd1'ων., AσmρΙνη μαζ! με SΚ μηώvoιn την θvηότηm Kmd 41%. Ασπιρlνη μόνή της μειώνη την 'θνητότι1τα K<lTd 13%: (ISIS-Z) ΙΙΖΙ ' AπαρaΙτητη. χoρήvηση boius 1,000 μονόδες και l!vo i;!ιnεxεια 1000 μονάδες ανό ώρ<t ενδοφλεβιως. Στην μελέτη GlISTO όλοι έλοβαν HnC1pIVIl IV. Το όφελος του OU\IδUC1σμσύ δεν tχει τεκμηριωθει σε μελέτη θνητότητος. --_.---_._ mg με τη~ lνc1ρξή των OIJμπτωμάτωlf. Μή στατισfιkό σημαντικ".0 Στατιστικά σημαντική Το στoιxειcι ελεlφθησcιν από την μελίτη GUSTD. The C,osto Investlgalors: Αη InternatIonaI randomlzed trial comparlng four thromboiytl~ strategles for acule myocardlaj Infarctlon. Ν fngi M.. d : ο

3 ErΚAIPH ΧΟΡΗrΗΣΗ ΤΗΣ θρομβολυτiκησ θεραπεiασ Η θρομβολυτική αγωγή λοιπόν θεωρείται αναμφισβήτητ9 πλέον ως η θεραπεια εκλογής. στο ΟΕΜ. Αυτό που έχει ρημασία όμ\.ο>ς δεν είναι τόσο η επι!\ογή του θρομβολυτικού φαρμάκου όσο η αποφυγή καθυστέρl]σης και Ι] έγκαιρη χορήγηση της θρομβοπυτικής θεραπείας. Με την γνώση της σημαντικής Βοήθειας που προσφέρει η. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 θρομβόπυση θα αναμέγετο όη όποι οι ασθενείς με ΟΕΜ θα ιιποβάποντο σε θρομβοπυηκή αγωγή και μάπιστα έγι<αιρα. Η ΠP.Gγματικότητα όμως είναι διαφορετικl\: Από δίάφορες μεπέτες.στην Ευρώπη και Αμερική (7) Βρέθηκε ότι μόνο το 30-35% των ασθενών με ΟΕΜ ~oβάπλoνται έγκαιρα σε θρομβόλυση. Πιθανές αιτίες γι'αυτό είναι, η πολύ μεγάλη ηλικία,. το ασαφές ηλεκτροκαρδιογράφημα κατά την' εισαγωγή του εμφραγματία,. η'. ύπαρξη.. αντενδείξεων για χορήγηση θρομβολυτικών ουσιών και άλλοι παραγοντες. Το κυριώτερο όμως άιτιο για το οποίο δεν UπOBdnnOv..aI όλοι όι ασθενεις σε θρομβόλυση ειναι η μεγάλη καθυστέρηση!?την άφιξη τους στό ν9c?οκομείο και ακτ' επέκταση η "πώλεια πολύτιμου χρόνόυ για την. εφαρμογή της θρομβολυτικής αγωγής. Από τους 31, '826 ασθενειςτης μελετης 01S ) που εισι'ιχθηκαν στην στεφανιαια μονι.\δα με ynomo ΟΕΜ περισσότεροι από τους μιι;ϊούς απεκλείσθηκαν από την μελέτη διότι καβυστέρησαν πανω από 12 ώρες από την έναρξη τωνσυμmωμάτ\.ο>ν για να έλθουν στο νοσοκομεlο. ~την μελέτη GU5TO (5) μόνο το 71% των ασθενών με ΟΕΜ έλαβε θρομβόλυση σε' χρόνο μικρότερο των Ί ωρών από την έναρξη του πόνου. Το 51 % των ασθενών έλαβε θρoμboλυτu<ή 'αγωγή οε χρόνο Ί-4 ωρών από την έναρξη των συμmωμάτιυν. Τα αίτια της καθυστερημένης άφιξης στο'νοσοκομείο είναι συνήθως η μή έγκαιρη αξιολόγηση και ανογνώριqη τω\( συμmωμάτων του ΟΕΜ και ~ατ' επέkτ~ση η καθυστερημένη προσέλευση' στο νοq9κομείο.. Αλλη αιτια είναι. η Kαθυστερημtνη άφιξη στο νοσοκομείο. λόγω κυκλοφοριακών" συνθηκών ή μεγάλων απoστά~εων. Η κλιση του γι~ψoύ στο σπιτι έχει σαν αποτέλσμα μικρή λlτιισ ΤΙΑ ΤΙΣ Ο"ΟIΙΣ ΔΙΝ vn08aλaontai ιrκιιiρα ΣΙ OPOM80AVTIlUt ArnrH ΟΙ ΑΣθΙΝJIΕΣ ΜΙ 9Ξν ΙΜΦΡΑrΜΑ τον ΜΥΟΚΑΡΔlον.. ΕΙΙGΙΒΙΙΙ:ΙV ΙΟ8..1ΗΚΟΜΒΟΙ YSIS ΑΠΟ: Muller DWM et' al. Selectlon of patlent wlth.acute myocardlal Infarclon (οι thromboly\lc therapy, Αηη Ιηι:ιη Med 19?Ο, 113: 949 καθυστέρηόη ι;πην άφιξη στο νοσοκομείο, αυτισταθμιζετι1ι όμως από την σωvιή διάγνωσή και την προτροπή για γρήγορη μετάβαση στο νοσοκομεlο. Εχουν προταθεί ηολπά προγράμμοτα.για την μειωοη του χρόνου που μεοολαβει από την έναρξη των συμmωμάτων μέχρι την χορήγηση της θρομβολυτικής αγωγής. Τα κυρίώτερα προγράμματα εισηγούνται την ενημέρωση και εκπαιδευση του κοινού στην έγκαιρη ανογνώριση των συμmωμάτων του OEl\1 και την έγκαιρη άφιξη στο νοσοκομέίο, την ενημέρωση και εκπαίδευση των YEVIK<;Jv γιατρών για εφαρμογή της θρομβοπυτικής αγι,ιγής στο σπίτι του ασθενούς και την έναρξη της θρομβόλυσης στο ασθενοφόρο που μεταφέρει τον ασθενή με ΟΕΜ στο νοσοκομείο. Στην Κύπρο. όπου οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν υπάρχουν σημανι'ικά προβλήματα συγκοινωνίας και η ευαισθηοία του πληθυσμού στα καρδιολογικά προβλήαμταέίναι αυξημένη δεν :παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήοεις οτην άφιξι] στο νοοοκομείο και τι]ν χορήγηση της θρομβολυτικής άγωγής. Το 67.5%-των ασθενών μ~ ΟΕΜ φθάνουν στο νοσοκομείο μέσα στις Ί πρώτες ώρες από τη,:, έναρξη των συμmωμάτων, το 77,7% μέσα στις πρώτες 3 ώρες κ"ι ΤΡ 92..5% μέοα στις πρώτες 6 ώρες. Το 49% των οσθενώ\( με O~ λαμβάνουν θρομβολυτική αγωγή μές;α στις "2 πρώτες ώρt;ς και το 80% μέσα στις πρώιες 4 ώρες [9]., ΚΑθ\'ΣΤΙΡΗΜΕΝΗ θρομβολ \'ΣΗ Με. τα δεδομένα αυτά ΠΡOKύmει το ερώτημα εάν ~ελει η καθυστερημένη χορήγηοη της θρoμβoλ~τιkής αγωγής. Οι μελέτες GISSI-I (8), ISIS-3 (4) και ιδιαιτερα η ιατε (10) έδειξαν ότι δεν ιιπάρχβ μειωοη της θνητότητας όταν ή θρομβόλυοη χορηγείται πέραν των 1 Ί ωρών από την έναρξη των συμmωμάτων. Για τ.ο χρονικό διάστημα των 6 έως Ι Ί ωρών υπάρχει μικρή ελάπ~oη της θνητότητας Ι] οποία είναι συζητήσιμη.... ΜπορεΙ να ειπωθή ότι: Ι) Για μεγάλου και μεσαιου μεγέθους εμφράγματα θρομβόλύοη μπορεί να χορl]γείται μέχρι και 6 ώρες από την έναρξη των συμmωμάτων,. Ί) για μικρά εμφράγματα μετι; τις 3 'ώρες μάλλον ειναι χωρίς αποτέλεομα εφ' όσον δεν ουνεχίζεταιο ισχαιμικός πόνος. 3) Η χορήγηοη θρομβολυτικής αγωγής οε ΟΕΜ χωρίς ουνεχιζόμενη ιόχαψια, πέραν των 6 ωp~ν ενέχει μάλλον κίνδυνο βλάβης "αρά οφέλεlας...' '.. 4) Δεν παρατηρείται μειωση της θνητότητα.ς όταν χορηγείται μετά τις Ι Ί ώρες από την έναρξη των ουμmωμάτων. 5) Για το χρόνο μεταξύ 6 έως 12 ωρών υπάρχει μικρή ελάττωση της θνητό(\]τας που ειναι ουζητήσιμη. θρομβολ ΥΤιΚΗ ArorH ΣΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ATO~ Η μεγάλη ι]λlκία δεν αποτελει αντένδειξη γία θρόμβολυτική θεραπεία. Είναι γν<.>στό ότι η μεγάλη ηλικία ουνοδεύεται από υψηλl' θνη'ιότητα στο ΟΕΜ. Συνοψίζοντας τους ασθενείς των μεi!ετών ASSET (11). GISSI-I [8]. ΙSΙS-Ί [ΙΊ). ISIS-3 (4). και AIMS [13] βλέποι.ιμε ότι στους ασθενεις άνω των 75 ετών με ΟΕΜ που δεν θρoμ~oλύθηkαν Ι] θνητότητα ήταν 36,5%, ενώ ο"\"ους ασθενείς που θρομβολύθηκαν Ί 1.8%. Το πρόβλημα με την ~ρoμβόλυoη στα ηλικιωμένα άτομα είναι ότι αυτά είναι επιρρεπεί σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μετά χορήγηση θρομβολυtlκών φαρμάκων με (ίυχνότητα 3.4% στα άτομο άνω των 75 ετών και Ι,8% στα άτομα κάτω των 75 ετών. Αρα στους ηλικιωμένους δίδουμε θρομβολυτική αγωγή αλλά με προσοχή οτις αντενδείξεις κω παρακολουθούμε συχνά την αρτηριακή πίεσή και τους μηχανισμούς πήξεως.. lnδιi~111 ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΔΙΙΞΙΙΙ ΤΗΙ θρ«;)μβ,ολ ΥΤιΚΗΣ AtorHI ΟlενδεΙξεlς κ(\1 αντενδειξεlς της θρομβολυτικής θεραπεlας έχουν επανεξεταστεl τελευταια από ομάδα εργασιας της IrιerrιatlollaI. SocIet Υ μnd Federatlon of CardioIogy, γι την έπαναιμάτω"11 του μυοκαρδιου [14] και περιγράφονται στους Πίνακες 4 και 5.

4 11 Γνωστή αιμορραγική διάθεση 2], Ανεξέλεκτη σοβαρή αρτηριακή υπέρταόή > 180/120mmHg) 31 ' Πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο:, 4) MtyMrl χειρουργική επέμβαση μέσα στις προηγούμενες 20 ημέρες, 5) ΣοΒctρός τραυματισμός μέσα στις προηγούμενες-δύο εβδομάδες. (εδ~ περιλαμβάνεται ι<αι η τραυματική καρδιοπνευμονική ανάνηψη εφ' όσον προκλήθηκε,κάκωση του θώρακα, κάταγμα πλευρών και, τραυματισμός της τραχειας κατά την διασωλήνωση 6] Χρόνια λήψη αντιπηκτικών 7) ΔιαΒητική αμφιβληστρόειδοπάθεια.81 ΕλκοπαθεΙς με ιστόρικό γαστρορραγιας, 9] ΣοΒαρή ηπατοπόθειά,.1 Ο) Εγκυμοσύνη. τοκετός τις προηγούμενες 1 Ο ημέρες., 11) ΠροηγηθεΙσα χρήση στρεπτοκινάσης ή ΌνιστΡξπλάσης μέσα στον προηγούμενο χρόνο, πρόσφά;'η στρεmοκοκική ~olμώξη, και γνωστή αλλεργία ttrην στρεmοκινάση (για την SK).. ni ΑΚΑΣ 5 ΑΙ ΒΑΙΙΚΙΙ ΙΝΔΙΙΞΙΙΙ ΑσθενεΙς με πόνο στο στήθος συμβατό με. οεμ κάι τουλάχιστο Ο. 1 m ν ανύψωση τόυ διαστήματος 5-Τ σε δύο συνεχείς απαγωγές, δεδoμ~νoυ ότι δεν έχουν περάσει 12 ώρες από την,έναρξη των σύμmωμάτων. Β),ΔΙΙ"ΡΥΙΜΙΝΙΙ ίνλιιξιιι t] Μεγάλη ηλικία 2] Ελενχόμενη άρτηριακή υπέρταση 3] Ιστορικό μή τραυματικής αν<ινηψης 4) Αποκλtισμός αριστερού σκέλους.,',. ' Τη στoιxε1cι των πινάκων 4.5 ελήφθηkcιν οπό την ternational50cie~y and federiιtlon of tardlology and World Health,Task force oh myotardlal Reperfuslon: Rererfuslon Ιη acute,myoc-ardlallnfarctlon, CΙrculatlon Ο:ΙΟI9-ιlόι '. " ΣυνοψΙζοντας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,της θρoμ~oλυτιkής αγωγής στο oέ~ ειναι τα ακόλουθα: ΠΛΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤ Α [1 J ΕΙναι ctπλή. μπο;π( να εφαρμοστή σε κάθε νοσοκομειο μικρό η μεγάj'lο, (2) Δεν CιπαιτεΙ αιμοδυναμικό εργαστήριο [3] Είναι φθηνή (SK), [4] 'EΠΙΤUΓΧάνει Βατότητα του απεφραγμένου αγγειου σε ttοσοστό 81 % (t-i'a) στα 90 λεmό αrtό την χορήγησή της. [5] Μειώνει την θνητότητα του ΟΕΜ στο 6,3% (t-i'a) εως 7,4% (SK)... ΜΕιΟΝΕΚΤΗΜΑτΑ. [1] Σε ποσοστό 20-25% 5εν επιτuγχόνεται Βατότητα του αγγειου. ' [χ] Σε μεγάλο ποσοστό πctραμένει σημαντική υπολειπόμενη ισχαιμίά (3) YiτdPXtI KlνδUΝoς επανέμφραξης του στενωμένου αυγειοι.ί σε ποσοστό 6-16%:' [4] Σημαντικές αιμορραγικές επιπλοκές (1,2%-1,5%) εκ των οποιων σημαντικότερ'η ειναι η εγκεφαλική αιμoρρeιγιά (0,5%'με SK και 0,7% με t-i'm. [5] ΠολλοΙ ασθενεις έχουν αντένδειξη για θρoμbόλυσtι. [6] Εχει πόλύ μικρό όφελος σε ασθενέις με ι<αρ5ιογενές σιόκ ή ti:\vr,o έμφραγμct οφεlλετάι σε απόφραξη φλεβικού μοσχεύματος. ΙΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΡΟΜΒΟΛΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.Σ ΚΟΙ RιscUt THROMBOLYSIS Είναι 'γνωσrό ότι στους ασθενεις μ~, ΟΕΜ που' δεν επiτuγχdνετάι λύση του ~~όμboυ κάιεπαναιμάτωση' της. 'περιοχής' του, ' έμφρόγματος, οι έπιπλοκές και, θνητότητα εινάι Όυ~ημένες. 'Οι ασθενεις αυτοl ειναι υψηλού κινδύνου και τιθεται το διλημα αντιμετώπισής τους με επανάληψη της θρομβολυτικής' ργωγής ή ΈπεΙγουοο αγγείοπλαστική. Yπάρxouγ μελέτες [15] πού αναφέρουν ότι σεασθενεις με ΟΕΜ που δεν παρατηρήθηκαν σtqixela επαναιμάτωσης μετά από θρομβόλυση με SK. η επανάληψη της θρομβόλυσης με t-pa οδήγησε σε μειωση της έκτασης τόυ εμφράγματος κάι ΒελτΙωση του κλάσματος εξώθηση'ς της αριστερ{iς κοιλlας" ΤΟ lδιο θεραπευτικό διλημct υπάρχει και στην ατνιμετώπιση των ασθενών μt ΟΕΜ που παρουσιάζουν 'κλινικό και εργαστηριακά ευρήματα συνεχιζόμενης ιοχnιμιας.,όπως κοι οτους (Ισθενεlς που πάρουσιάζουν υποτροπή ή επέkτασtι του εμφράγματος, ' Στις περιmώσεις αυτές η θεραπευτική: ανttμεtωπιση εινόι επειγοuoo αγγειοπλαστική ή έπανόληψη τικ θρομβόλυσης Οπως προαναφέρθηκε η επανάληψη της θρομβόλυσης με t-pa μειώνει την έκταση του ΟΕΜ και τις επιπλοκές του. ' Υπάρχουν επίσης μελέτες [16] που δειχνουν ότι η επανόληψη της θρoμbόλtίσης με SK μέχρι και μετά 48 ώρες άπό την 'πρώτή δόση SK ειναιασφαλής χωρις αλλεργικές αντιδράσεις και οδηγεl σε περιορισμό της επέκταση< του ΟΕΜ και ΒελτΙωζιη τoll κλάσματος εξώθηc;iης της αριστεράς κοιλιας;,

5 ~POMBOΛ)Ίιι ή Ar(~I~ΠΛAZTIKtt ΑναμφισΒήτητα η αγγειοπλαοτική είναι rl καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προοφερθεί οτο ΟΕΜ διότι προσφέρει αναrομική',. διάνοιξη του κλειοτού αγγείου.,...., Αποτελεί εναλλακτική λύση στους ασθενείς με μεγάλ~ εμφράγματα πoυ~ν μπορούν να πάρουν θρομβολυτική αγωγή λόγω αvrtνδειξης ή σε νοσοκομεία που λειτουργει εργαοτήριο καθετηριασμών επι ~4ώρoυ Βάσεως. Είναι η μόνη λύσηόε ασθενείς με καρδιογενές σιόκ διότι μειώνει την θνητότrιτα~π~ 65~80% στο 40-50%... E~ιτυyxάνει Βατότητα του κλειοτού αγγειου ~o 90% των περιmώσεων. : Με την επιτυχή αγγειοπλαοτική δεν παραμένει uπoλειματιkή οτένωση. άρα δεν παρατηρείται μετεμφραγματική ισχαιμια. αυτό μεταφράζεται σε μειωμένη' συχνότητα επανέφραξη του αγγ,ειου και λιγότερες μετεμφραγματικέςεισαγωγές. Μαιφόπρόθεσμα είγα.ι. πιο οικονομική. διότι μειώνει την l)ιάρκεια νοσηλείας κ(ιι υπάρχουν λιγώτερες έπαν,εισ."γωγές., '. ' Με την επεμβατική αυτιι τακτική παίρνουμε μια,εικόνα της ανατομlας Τι..)ν οτεφανιαιων αγγείων και έτσι αναγνωριζονται οι ασθενείς υψηλού κινδύνου μερικοι απο τους οποιους χρήζουν επείγουσας αορτοοτεφανιαίας παράκαμψης. Αναγνι,.ιρΙζονται. επίσης οι ασθενεις χαμηλού κινδύνου για τους οποιους χρείάζετα.ι.μιkpότερqς χρόνος νοσηλειας... Η αγγειοπί\ί:ισnκή μπορει να εφαρμοι;πή με:rά ανεπι~υxή Ε!ρομΒόλυσή αλλδ τα' απρ:rελέοματα ',είναι συζητήοιμα.. 4ιάφορες μελέτες δεν έδειξαν να ~περέxη της συνήθo~ς oυντηρητι~ής "γωγής μετά απο θρομβ6λυοη [Ι 7, 18). Τα αποτελέσματα από πέντε μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες [ Ι 9.20;21.22) έδειξαν όίτ η αγγειοπλαοτική μπορεί να είναι καλύτερη. από την θρομβόλυση, έχει. μικρότερη θνητότητα. λιγώτερες ισχαιμικές.υποτροπές και καθόλου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μία άλλη μελετη (23) που παρακολούθιισε για ΧΡονικό διάοτημα 'μεjίρι 3 Ι μήνες. ασθενείς με ΟΕΜ n~υ αντιμετωπίσθηkα~ συγκριτικά με θρομβόλυση με SK ή αγγειoπλ~στιkή, έδειξε ότί η θνητότητα στους ασθενείς. που αντιμετωπίσθηκαν με αγγειοπλαοτική ήταν σήμαντικά μικρότερη αμτής της 5Κ. Επίσης φάνηκε ότι οι ασθενείς με αγγειοπλαοτική είχαν λιγότερα νέα εμφράγματ<\, καλύτερο κλάσμα εξώθησης της <ιριοτεράς κοιλίας και το τελικό κόοτος θερ~πειας ήταν.το ίδιο και στις δύο ομάδες." Συμπερ(\~αΤΙKά μπορούμε να πούμε 9ιτ. η αυγειοπλαοτική όταν γινραl από έμπειρα χέρια μπορεί να πετύχει αποτέλέσματα καλύτερα της θρομβόλυσης..,. I.YMnErAZMATA Η θρομβόλυση ano'l'eiiei την θεραπεία εκλογής στο ΟΕΜ. Στόχός μας είναι rl'όσο το δυνάτό πιο έγκαίρη χορήγιιόή της αηό Τιιν έναρξη των συμmωμάτων του ΟΕΜ. Η μείωση της θνητότητας οτο ΟΕΜ έχει σχέση με την έγκαιρη έναρξη της θρομβολυτικής αγωγής και την ηλικία του άσθενούς.. Σήμερα η θνητότητα κυμάίνετqι.μεταξύ 6.3% 'Iaccelerated t-pa) και 7.4% (5Κ). Με το επιταχυνόμενο σχήμα χορήγιισης της θρoμboλuτikής αγωγής επετεύχθη ικανοποιητική Bατότηrα του απεφραγμένου αγγείου οτα 90 iiemd. Η ηλικια δεν αποτελει avrtνδειξη για' θρομβόλυοη. άι ηλικιωμένοι' όμως α~θενεις έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αγγεlql(όεγκεφαλlκό επειοόδιο. Η KαθUστερημένη θρομβόλυση (6-12 ώρες) μετά την εισβολή του εμφράγματος δεν έχει ενδειξεις άε μικρά εμφράγματα. εφ' όσον δεν ουνεχίζεται ο ισχαιμικός πόνος. Θρομ6όλυση περαν των Ι 2 ωρών δεν οφελεί. Η. αγγεloπλαoτι~ή αποτε.ί\εί έναλλακ,τική λύση. όμως δεν είναι διαθέσιμη οτα περισσότερα.νοσοκομεία διότι απαιτεί τιιν ύπαρξη αιμοδυναμικού εργαοτηρίου ΤO'~πoίo να λειτουργει επι 24ώρου βάσει.ις. ΒΙΒΛΙΟΡΑΦΙΑ, Ι) Flbrlnolytlc Therapy Trlals (m) Collaboratlve Group: Indlcatlons for flfrlnolytlc therapy Ιη suspected ~cute myocardial inf~rction: Collaborative overview of early mortality and jampr morbility results from ail randomized trials of mor~ than lαxj patients. Lancet 1994,343: ) Weaver WD, Cerqueira Μ, HaIIstrom ΑΙ'. et al, for the Myocardial Infarctin Triage and Intervention (ΜΙΤΙ) triai:.prehospitalinitiated vs hospital-initiated thr~m~oiytic therapy. jama 1993, 2701 Ι ~ Ι 6. 3) The International Study Group: In-hospltal mortality aiιd clinical co\jrse.of patients with suspected acute myocardial infarction rand.omized between ateplase arid treptokinase with or without heparin, Lancet ~6: 7 Ι ) Α randomized comparison of streptokini\se vs. tissue plasminogen activator vs. anistreplase anρ aspirin plus heρarίn vs. aspiril\.alone amol1g' cases of $uspecjeq acute myocardial infarctio.n. Lancet : , 5) The GU5TO investigators: Αη international randqmized tricιl comparing four thrombolytic srat~gies fo( acute Inyocardial infarcti()n. Ν ε.ngl Ι Med 1993,329: ) Τ οαι: TJM: Is trhombolytic ther apy ίη acute Il)yocardial Inf arction re~lly bett~r than conventional treatm~nt? Br Heart Ι Ι : ι.'. 7) MuIIer οννμ.et al. 5electionof patients with acute my,?cardial Infarction for. thrombolytic therapy. Αη Intern Med Ι 13: 949, 19QO.

6 8) Gruppo Itallano per 10 5tudlo della 5treptothlnasl nell~lnfartb Mlocardlco (Gl551). Effectlveness όf lntravenous thrombc:>lytlc treatment lη acu~e mυόcardlal lηfarctlon. Lancet 1: ) Αντωνlαδης Λ, Σ.ιμάμονιαν Κρ, ΖCιμπClρτClς Κ. Οξύ τμφρdγμcl MUOKClpCjlotJ και θρομμλύρη. χρόνος άφιξης στο νοσοκομειο και χορήγησης της θρομβόλυτlκής αγωγής - ΚυπρlClκό δεδομένα.. 1 Ο) LΑ ΤΕ 5tudy Group: Late Assess~ent of ThromboIytlc Erflcacy (LΑ ΤΕ) sttjdywith' ateplase 6 24 hours after onset of myocardlal Ihfarctlon. Lancet 1993, 342: Ι 1 j Wilcox RG et.al. for the Α55ΕΤ study Group. Trlal' of tlssue plasmlnogen actlvator for mortaiity redύctlοη lη acute myocartllal lnfarctlon. lancet 1988, 2:525. (2) (5et:ond lηterηatlόηal 5tudy of lι'ιfarct 5urvlval) CoIIaboratlve Grop Randoiτllzed trlal of Intravenous streptoklnase, oral asplrin, b6th, οτ nelther among Ι 7, 187 cases of suspected atute myocardlallnfarctlon. Lancet 1988:2:349, 13) ΑΙΜ5 Τrlal 5tudy GrόΡ. Effect of lntravenous AP5AC οη mortallty after acute mυόcardlal lηfarctloη: Prelimlnary report ofa place-bo-controiied clinlcill trlal. i-ancet 1986, 1: 545. (4) lnternatlonal 50clety and Federatlon of Cardlology and World Health fask Force οη Myocardlal'Reperfuslon:. Reperfuslon Ιη acute mυόcardlal lnfarctlon. Circulatlon ί 994, 90: (5) Rescue thrombolysis: altepplase as adjuvant treatment ater streptoklnase lη acute myocardial lnfarctlon.. Mounsey 11', 5klnner.15, Hawklhs Τ, et al: ΒΓ Heart Ι 1995,74: '. 16) Rescure trombolysiis wlth rep~ated doses of streptoklnas~ Ιη ~ctίte myocardlal Infarct. Α prellminary reort.. Arrlaga,Nava R, Ollvas Bolorguez Μ, lerles 5anchez C. Arch lnst Cardlol Mex 1995, 65: ) Lange RA. HIIlIs LD: Immediate angioplasty for acute myocardlal lηfarctiόη. Ν Engll Med 1993: 328: (8) McKendal GR, Forman 5, 50pko G, Braunwald Ε, Williams 00: Am Ι Cardiol 1995, 76: (9) Grines CL. Browne KF. Marco Ι, et <ιl: Α comparison of iinmedlate angioplasty wlth tromblytic for acute myocardlai lnfarction. Ν Engl / Med 1993,328: ' 20) Zljlstra F,De Boer ΜΙ, Hoorntje /ta, et al: Α comparison of imm~diate c6ronary angioplasty wiyh intravenous streptokinase lη acute myocardial infarction. Ν Engl / Med : Ι) Ribiero ΕΕ, 511va LA. Carnelro R, et <ιl Randomiz~d trial of direct ~oronary angloplasty versus intravenous streptokinase Ιη acute myocardiallnfarction. Ι Am ColI Cardiol 1993, Π: Π) de Boer ΜΙ, Hoorntje ICA,Ottervahger 'Ρ, Relffers 5, 5uyapranata /-f, Zijlstra F: Immedlate coronary angiplaty νs, Intravenousstreptoklnase lη acute myocardial lnfarttl~: left ventrlcular ejectlon fractlon, hospital mortallty and relnfarctlon. j Am. ColI Cardiol 1994,23: ) Zijlstra F, De Boer ΜΙ. Beukema WP, Liem ΑΙ, et al: Eur Heart,/ 1996, 17! Summary AcιJte Myocardlal Infarctlon and thrombolytlc therapy - Α revlew. Ι. Antonlades Thrombolytlc therapy Is an established treatment Ιη acute myocarcιlal infarctlon. Άιι thrombolytlc a,gents are effective I~ limltlng. the slze of myocardlal infarction and Improvlng survlvallf they are glven'wlthln the flrst hours after the onset of symptoms. When applled after 6 hούrs thrombolyttc therapy Is lneffectlve especlally when Ischaemla is not present. From <ι1l thrombolytic drugs t-pa has a 5mall advifntage concernlng survlval and early patency of occluded artery. Old people 'can also recelve thrombolytlc therapy but wlth special care to the contiaindlcatlons.... Δ ι ε ύ θ U V G ηυ Ι Ο ο λ λ η λ ο Υ Ρ ο φ (οι. Ι _, Δρ,Λοϊζος ΑντωνlιΊδης Εώlκός Καρδιολόγος Καρδιολογίκό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο ΛευκωσΙας,.... ΛευκωσΙα. Κύπρος "

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινικής Αθηνών, Σύμβουλος του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Απροσδόκητες απώλειες

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών

Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών ΣΤΗΘΑΓΧΗ - ΕΜΦΡΑΓΜΑ Aπό τον Ιπποκράτη στην αγγειοπλαστική Ο Μπάμπης Ακτσόγλου δεν υπάρχει πια. Η οικογένεια του Αθηνοράματος PDE+Oz4 θρηνεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αλλιώς καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν μία ή περισσότερες αρτηρίες φράζουν και έτσι τμήμα του μυοκαρδίου πεθαίνει. Γενικά οι αρτηρίες φράζουν από πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD. Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD. Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν πιδημιολογία Ε (σε χώρες Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινικής Αθηνών, Σύμβουλος του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. "Χάθηκε" 33χρονος αθλητής

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή

Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή Ι Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Προδιαθεσικοί παράγοντες, ενδονοσοκομειακή εξέλιξη εποχιακή και γεωγραφική κατανομή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κυριότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Page 1 of 14 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πρόλογος Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ 85 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος Α.Ε. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Από τις διάφορες ναρκωτικές ουσίες η

Διαβάστε περισσότερα

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6)

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6) Ω- 6/Ω-3 3 λιπαρά οξέα: το διατροφικό πηλίκο µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Καλλιόπη Άννα Πούλια, MMedSci Κλινική ιαιτολόγος, ΓΝΑ «Λαϊκό» Φυτά Ψάρια Ακετυλο-CoA Eλαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος

4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Αρρυθμίες στις γυναίκες. Τι ιδιαίτερο; 4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Karen Yee A recent report of the Euro Heart project

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ.:7779 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Κυπαρίσση ΛΑΡΙΣΑ 2010-11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500 Αναγνώρισηασθενώνµεπιθανό όφελοςαπότηνπροεγχειρητική έναρξηβ-αποκλειστών Νύκταρη Β. Αναισθησιολόγος Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου β-αποκλειστές στηνπρο-εγχειρητικήπερίοδο Μηκαρδιοχειρουργικέςεπεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Συνθετάση Συνθετάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Andrew D Blann, Martin J Landray, Gregory Y H Lip Πολλά από τα κοινά προβλήματα στην κλινική πράξη σήμερα σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ο ετήσιος αριθμός των

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Καρδιαγγειακά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ 20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ β-αποκλειστές: ποιο φάρμακο σε ποιον άρρωστο; Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Υπέρταση Γενικά οι β 1 -εκλεκτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

11. Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη

11. Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη 11. Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Υπογλυκαιμία είναι η οξεία κατάσταση που εκδηλώνεται με συμπτώματα και σημεία οφειλόμενα σε σημαντική μείωση της γλυκόζης του αίματος. Είναι συνήθης στους θεραπευόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικό Συνέδριο

Καρδιολογικό Συνέδριο 09-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος Xορήγηση Πιστοποιητικού με μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Διοργάνωση: σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος

Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης. Παθολόγος Επιμέλεια Γιώργος Θεοχάρης Παθολόγος Το 4ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος Παρεμβατική αντιμετώπιση του οξέος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου Χρήστος Γκόγκας Επεμβατικός Νευροακτινολόγος ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ 85% των ΑΕΕ TREATABLE NEUROEMERGENCY The Penumbra Surrounding this ischemic

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

III. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. 1. Η απώλεια βάρους ανακουφίζει από την αποφρακτική άπνοια του ύπνου.

III. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. 1. Η απώλεια βάρους ανακουφίζει από την αποφρακτική άπνοια του ύπνου. 215 III. ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Υπεύθυνοι: Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Ειδικός Παθολόγος, Κατερίνα Παπαδημητρίου, Νοσηλεύτρια Π.Ε, Γιώργος Γιαννικόπουλος, Ειδικός Παθολόγος,, Βασίλης Βαρδιάμπασης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Αντλίες και Ρεύµατα (Αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαµψη, εξωσωµατική κυκλοφορία) Θυµάστε τι έγινε µε την Π.Κ.; Η Π.Κ. ένοιωσε ένα ισχυρό πόνο στο κέντρο του στήθους,

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευρετήριο Ομιλητών Αβραμίδης Θ. Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Αρτέμης Ν. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βαδικόλιας Κ. Νευρολόγος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Υπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Η πήξη του αίματος είναι μία φυσιολογική και απαραίτητη λειτουργία. Αυτή επιτελείται στο εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων το λεγόμενο ενδοθήλιο, ένα πολύ βασικό εργοστάσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Συνεδρίου:

Γραμματεία Συνεδρίου: 22η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΉΡΩΣΗΣ «Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου» Ξενοδοχείο AKS Πόρτο Χέλι 6-9 Ιουνίου 2014 Γραμματεία Συνεδρίου: Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Λογικά επιχειρήµατα: Ηλικία "φαρµακοκινητική / φαρµακοδυναµική " τοξικότητα. "φάρμακα" " "αλληλεπιδράσεις. Παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.

Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν. Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.ΧΑΝΙΩΝ Πραγματική απεικόνιση καρδιάς από αξονική τομογραφία Κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Τρίτη, 08:15 09:00, 7ος όροφος: Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων σε βασικά γνωστικά αντικείμενα της Καρδιολογίας. Την 1η Τετάρτη κάθε μήνα, 08:15 09:00,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας»

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Στασινοπούλου Μυρσίνη, Στεφανιώτη Ασπασία, Ανδριώτης Ευθύμιος, Δεληβελιώτης Κωνσταντίνος, Ταβερναράκη Αγγελική Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Σκοπός: Η εκτίμηση του πρωτοκόλλου της αξονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Σύγκρουση συμφερόντων Astellas Pfizer GSK Amgen Eli-Lilly

Διαβάστε περισσότερα