ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25"

Transcript

1 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ Έννοια Σκοπός 28 Γενικές αρχές και παραδοχές που πρέπει να ακολουθούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση Αντικειμενικότητα (Objectivity) Συγκρισιμότητα (Comparability) 30 Σαφήνεια (Clarity) 31 Επικαιρότητα (Timeliness) Ουσιαστικότητα έναντι τυπικοτήτων (Substance versus form) Γενικότητα σκοπού (Generality of purpose) Αναλογικότητα (Proportionality) 32 Περιορισμοί που διέπουν την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων Μέθοδοι και τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης Ειδικές προκαταρκτικές αναλύσεις και διερευνήσεις Συγκριτική μελέτη με τη μέθοδο της ποσοστιαίας (%) ανάλυσης Η χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω συστημάτων αριθμοδεικτών και πολυκριτηρίων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) Η ανάλυση μέσω του ισοζυγίου χρηματοπιστωτικών μεταβολών ή πίνακα χρηματοδότησης και η ανάλυση μέσω του ισοζυγίου μεταβολών Bauer Η ανάλυση μέσω του κεφαλαίου κίνησης (Working capital) Η ανάλυση με βάση τη μέθοδο μεταβολής των διαθεσίμων (Cash flow) 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 1

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ Η ανάλυση του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης και η ανάλυση περιβαλλοντικών απειλών Εισαγωγή Υπόδειγμα Δομής - Συμπεριφοράς - Απόδοσης Ανάλυση περιβαλλοντικών απειλών Ανάλυση περιβαλλοντικών ευκαιριών Συμπέρασμα Η ανάλυση προσδιορισμού της ποιότητας των κερδών και των οικονομικών καταστάσεων Εισαγωγή Θεωρητική ανάλυση μεθοδολογίας Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης ΧΨΩ Α.Ε Πρακτική Εφαρμογή Μεθοδολογίας Ενδείξεις χαμηλής ποιότητας οικονομικών καταστάσεων Συμπέρασμα 51 Η ανάλυση διαδικασίας δημιουργίας αξίας για τους μετόχους Εισαγωγή Πώς μετριέται η δημιουργία αξίας θεωρητικά (σε οικονομικούς όρους); 52 Πώς μετριέται η δημιουργία αξίας πρακτικά (σε λογιστικούς όρους); 53 Τι προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να επιτυγχάνει υπερκέρδη; Πώς μπορεί η επιχείρηση να επιτύχει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Ποιες είναι οι κατηγορίες πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης; Πότε αυτοί οι πόροι είναι σε θέση να οδηγήσουν την επιχείρηση στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος; Πώς συνδέονται όλα τα παραπάνω μεταξύ τους; Συμπέρασμα 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ (%) ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ

3 Συγκριτική μελέτη των οικονομικών καταστάσεων με τη μέθοδο της ποσοστιαίας (%) ανάλυσης Διαχρονικές συγκρίσεις Κάθετη ανάλυση και κατάσταση κοινού μεγέθους (Vertical analysis and common size statements) Οριζόντια ή δυναμική ανάλυση (Horizontal or trend analysis) Καταστάσεις τάσης ποσοστών (Trend percentage) Διαστρωματικές συγκρίσεις (Cross-sectional analysis) Περιορισμοί στη συγκριτική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων Υποδείγματα συγκριτικών καταστάσεων κοινών μεγεθών και τάσης 77 Ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με το σκοπό και τις μεθόδους ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων 82 Προβλήματα και επίλυση αυτών με βάση τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις - Ερμηνεία και λήψη διοικητικών αποφάσεων από την ανάλυση αυτών 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Γενικά περί αριθμών Απόλυτοι αριθμοί Βασικοί αριθμοί Αριθμοί περιθωρίων ή διαφορών Διαφορές μεταξύ εκείνου που πρέπει να γίνει και αυτού που πραγματοποιήθηκε (αριθμοί δέοντος-όντος) Σχετικοί αριθμοί Αριθμοί ποσοστιαίας σύνθεσης ενός συνόλου Αριθμοί πηλίκων Πηλίκα (ή βαθμοί) μεταξύ εκείνου που πρέπει να είναι και του υπάρχοντος Στατιστικής φύσεως αριθμοί Προς τους στατικούς και δυναμικούς αριθμούς Προς τους συγκεκριμένους και αφηρημένους αριθμούς Οικονομικής φύσεως αριθμοί Αριθμοδείκτες γενικά Έννοια και χρησιμότητα 96 3

4 2.2. Ορισμός αριθμοδείκτη Πηγές προέλευσης λογιστικών μεγεθών Κανόνες που διέπουν την κατάρτισή τους Πρότυπα σύγκρισης αριθμοδεικτών Χρήστες των αριθμοδεικτών Αδυναμίες των αριθμοδεικτών Πλεονεκτήματα της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων μέσω των αριθμοδεικτών Ταξινόμηση των αριθμοδεικτών Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών σύμφωνα με την παράγραφο του ΕΓΛΣ 102 Μελέτη της διάρθρωσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσω των αριθμοδεικτών 107 Ρευστότητα (Solvency / Liquidity) Έννοια Κεφάλαιο Κίνησης 112 Βασικές αρχές χρηματοδοτικής ισορροπίας 115 Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες ανάλυσης της ρευστότητας (liquidity ratios) Αριθμοδείκτης έμμεσης ή γενικής ρευστότητας ή κεφαλαίου κίνησης ή α? βαθμός ρευστότητας (Current ratio ή working capital ratio) Αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας ή β? βαθμός ρευστότητας (Quick ratio) 120 Ταμειακή ρευστότητα (στατικός γ? βαθμός ρευστότητας - Absolute liquid ratio) 121 Ταμειακή ρευστότητα (δυναμικός αριθμοδείκτης) Άμεση ρευστότητα (Οξύς) (Acid test ratio) Αμυντικό διάστημα (σε ημέρες) Ταμειακή κυκλοφοριακή ταχύτητα (Cash velocity) Βαθμός απασχόλησης αποθεμάτων σε κεφάλαια κίνησης (Inventory to working capital) Σύγκριση αποθεματικών προς αποσβέσεις και προβλέψεις (όπου οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις λαμβάνονται υπόψη για μια πρώτη εκτίμηση των αφανών αποθεματικών) Ορθές αποτιμήσεις των συστατικών στοιχείων του ισολογισμού ως προϋπόθεση ορθής εκτίμησης της πραγματικής ρευστότητας Δείκτης της ταχύτητας με την οποία εισπράττονται 4

5 οι απαιτήσεις από τους πελάτες Μέση περίοδος εισπρακτέων (Average collection period) Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης Προβλήματα και επίλυση αυτών με βάση τους αριθμοδείκτες της ρευστότητας (liquidity ratios) Κυκλοφοριακή ταχύτητα (Turnover/activity ratios) Έννοια Οι βασικότεροι δείκτες ανάλυσης της κυκλοφοριακής ταχύτητας Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων = ΚΤΑ (Inventory turnover ratio/itr) Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας απαιτήσεων από πελάτες = ΚΤΑΠ (Customers' turnover ratio) Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας προμηθευτών = ΚΤΠ (Suppliers' turnover ratio) Συσχέτιση και διερεύνηση από κοινού των αριθμοδεικτών , και 5.2. Λειτουργικός και εμπορικός κύκλος επιχείρησης Αριθμοδείκτης ανακύκλωσης ή δείκτης περιστροφής των ιδίων κεφαλαίων (Net equity turnover ratio) Αριθμοδείκτης ανακύκλωσης ή δείκτης περιστροφής της πάγιας περιουσίας (Fixed assets turnover ratio) Αριθμοδείκτης ανακύκλωσης ή δείκτης περιστροφής της συνολικής περιουσίας/ενεργητικού (Total assets turnover ratio) Αριθμοδείκτης ανακύκλωσης ή δείκτης περιστροφής του κεφαλαίου κίνησης (Working capital turnover ratio) Προβλήματα και επίλυση αυτών με βάση τους αριθμοδείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας (Turnover ratios) Αποτελεσματικότητα και μορφές της Γενική εισαγωγή Αποτελεσματικότητα (Efficiency) Οικονομικότητα (Economic efficiency) Παραγωγικότητα (Productivity) Αποδοτικότητα (Profitability) 202 5

6 6.2. Οι βασικότεροι δείκτες ανάλυσης της αποδοτικότητας Συναρτησιακή σχέση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας Προβλήματα και λύσεις αυτών με βάση τους αριθμοδείκτες απόδοσης της μετοχής Προβλήματα και λύσεις αυτών για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας επενδύσεων με βάση τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας των συνολικών επενδύσεων (ROI), τη μέθοδο του υπολειπόμενου κέρδους (Residual income - RI) και τη μέθοδο της πρόσθετης οικονομικής αξίας (Economy value added - EVA) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης ή διαρθρωτικής ισορροπίας (Stability ratios) Αριθμοδείκτες έντασης πάγιας περιουσίας ή κυκλοφορούντος ενεργητικού Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης ή καταχρέωσης Σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια Επηρεασμός της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων από την αναλογία «Ιδίων προς Ξένα κεφάλαια» Αριθμοδείκτης κάλυψης παγίων (Fixed assets to net worth) Αριθμοδείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων (Debt service ratio or interest coverage ratio) Αριθμοδείκτης κάλυψης σταθερών εξόδων ή βαθμός ανελαστικότητας των δαπανών (Coverage of fixed charges) Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης (Financial leverage index) Αριθμοδείκτης ανάπτυξης της καθαρής θέσης της επιχείρησης (Net worth growth ratio) Αριθμοδείκτες λειτουργικών δαπανών Αριθμοδείκτης επενδύσεων Αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδότησης των νέων επενδύσεων Αριθμοδείκτης κάλυψης νέων επενδύσεων Αριθμοδείκτες ανάλυσης προσωπικού Αριθμοδείκτες ανάλυσης δαπανών προσωπικού 278 6

7 10.2. Αριθμοδείκτες ανάλυσης της παραγωγικότητας του προσωπικού Αριθμοδείκτες ανάλυσης της αποδοτικότητας του συνολικού κόστους προσωπικού Προβλήματα και λύσεις αυτών που βασίζονται στο σύνολο των αναφερθέντων αριθμοδεικτών 280 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 351 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο καθορισμός συστήματος αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής ισχύος της επιχείρησης ή της πρόβλεψης πιθανότητας χρεοκοπίας της. Ανάλυση δραστηριότητας και κινδύνου της επιχείρησης Εισαγωγή Οικονομικές καταστάσεις επιχείρησης ΑΒΓ Α.Ε Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Αριθμοδείκτες ρευστότητας και δομής κεφαλαίων Σύστημα αξιολόγησης χρηματοοικονομικής ισχύος Συμπεράσματα Ανάλυση με τη μέθοδο Ζ-score Εισαγωγή Το υπόδειγμα Εφαρμογή μοντέλου στον κλάδο των εταιρειών πετρελαίου 366 Πολυκριτήρια (Σ)υστήματα (Υ)ποστήριξης (Α)ποφάσεων (ΣΥΑ) για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών προβλημάτων ταξινόμησης Μελέτη δημοσιευμένη στην Οικονομική Επιθεώρηση 1996, τεύχος 8 της Εμπορικής Τραπέζης, των: κκ. καθηγητών Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη και Μιχάλη Δούμπου Παρουσίαση μοντέλων Παρουσίαση του συστήματος FINEVA Παρουσίαση του συστήματος FINCLAS Εφαρμογές των συστημάτων FINEVA και FINCLAS 381 Συμπεράσματα και προοπτικές 390 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Πρώτη παραλλαγή του αγγλοαμερικανικού 7

8 συστήματος αριθμοδεικτών Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας Current ratio ή working capital ratio = Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης = Γενικής ρευστότητας Quick ratio = Ειδικής ρευστότητας Acid-test ratio = Άμεσης ρευστότητας Cash velocity = Ταμειακής κυκλοφοριακής ταχύτητας Inventory to working capital = Βαθμός απασχόλησης αποθεμάτων σε κεφάλαια κίνησης Οι αριθμοδείκτες διαρθρωτικής ισορροπίας Debt to equity = Δείκτης καταχρέωσης ή δανειακής επιβάρυνσης Equity to total investment = Βαθμός οικονομικής αυτάρκειας ή βαθμός αυτοχρηματοδότησης Coverage of fixed charges = Κάλυψη σταθερών δαπανών ή βαθμός ανελαστικότητας Current liabilities to net worth = Βαθμός βραχυχρόνιας δανειακής επιβάρυνσης Fixed assets to net worth = Αριθμοδείκτης κάλυψης παγίων = Ένταση πάγιας περιουσίας ή βαθμός χρηματοδότησης παγίων Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας Inventory turnover = Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων Fixed assets turnover = Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων Customers' receivable turnover = Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών Average collection period = Μέση περίοδος εισπρακτέων Total assets turnover = Ταχύτητα κυκλοφορίας συνολικού ενεργητικού Suppliers' payable turnover = Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Gross operating margin = Αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους εκμετάλλευσης Net operating margin = 8

9 Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους εκμετάλλευσης Return on capital = Αποδοτικότητα ίδιου κεφαλαίου Δεύτερη παραλλαγή του αγγλοαμερικανικού συστήματος αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες ρευστότητας Αριθμοδείκτες οικονομικής ευστάθειας Αριθμοδείκτες συνολικής φύσεως που περιλαμβάνουν: Return on investment ή Return on equity (ROE) = Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας καθαρής θέσης Return on total investment = Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των συνολικών επενδύσεων Return on total assets (ROA) = Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικού ενεργητικού Earnings per share = Κέρδη ανά μετοχή Price / Earnings ratio = Ο αντίστροφος αριθμοδείκτης Earnings ratio / Price = Ο αριθμοδείκτης dividend yield δείχνει την αποδοτικότητα της αγοραίας τιμής της μετοχής σε μέρισμα 400 Τρίτη αγγλοαμερικανική εκδοχή. Ανάλυση του συστήματος «Du Pont» 401 Το γαλλικό σύστημα χρηματοοικονομικής ανάλυσης του καθηγητή Pierre Lauzel Σχεδιαγράμματα διεπιχειρησιακών συγκρίσεων και αναλύσεων Τα γερμανικά συστήματα ταξινόμησης των αριθμοδεικτών Το σύστημα K. Mellerowicz Το σύστημα W. Eickmeyer Το προτεινόμενο από την παρ του ΕΓΛΣ (Π.Δ.1123/1980) σύστημα ταξινόμησης των αριθμοδεικτών 425 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Έννοια του νεκρού σημείου Διαγραμματική απεικόνιση του νεκρού σημείου 432 9

10 Η σπουδαιότητα ανάλυσης του διαγράμματος του νεκρού σημείου 432 Προϋποθέσεις εφαρμογής του διαγράμματος του νεκρού σημείου Μαθηματική προσέγγιση του νεκρού σημείου Αριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού κύκλου εργασιών στο νεκρό σημείο. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις Άριστος βαθμός δραστηριότητας Παράδειγμα προσδιορισμού του νεκρού σημείου και του άριστου βαθμού παραγωγικής δραστηριότητας Νεκρό σημείο και περίοδος επανάκτησης της επένδυσης (Payback period) Διάφορες πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με το νεκρό σημείο 445 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΟΧΛΕΥΣΕΙΣ Έννοια μόχλευσης Διαγραμματική απεικόνιση κατηγοριών μόχλευσης 459 Η λειτουργική μόχλευση (Operating leverage) Σε σχέση με την ποσοστιαία μεταβολή του όγκου των πωλήσεων Μέτρηση του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης σε σχέση με την ποσοστιαία μεταβολή του όγκου των πωλήσεων (Degree of operating leverage/dol) Μέτρηση του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης (Degree of operating leverage/dol) ως σχέση του περιθωρίου συνεισφοράς προς το λειτουργικό κέρδος (Total contribution versus operating income) 464 Νεκρό σημείο και λειτουργική μόχλευση 466 Η λειτουργική μόχλευση ως σχέση σταθερών προς συνολικά έξοδα 468 Η χρηματοοικονομική μόχλευση (Financial leverage) Η χρηματοοικονομική μόχλευση σε σχέση με την επίδραση των κερδών από το ύψος των δανειακών βαρών Η χρηματοοικονομική μόχλευση σε σχέση με την επίδραση των καθαρών κερδών από τη διάρθρωση του παθητικού μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων

11 Η χρηματοοικονομική μόχλευση και η επίδραση της τιμής της μετοχής Η οικονομική μόχλευση (financial leverage) ως σχέση συνολικού ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων Συνδυασμένη (ολική) μόχλευση 478 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικά Οι επιδράσεις των μεταβολών των τιμών στην επιχείρηση και στις οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις της Μεταβολές τιμών Μέτρηση των μεταβολών τιμών Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή Προσαρμογή των λογιστικών κονδυλίων 496 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της λογιστικής του ιστορικού κόστους 500 Η λογιστική του γενικού επιπέδου τιμών ή τιμαριθμική λογιστική Ταξινόμηση των στοιχείων του ισολογισμού σε νομισματικά και μη νομισματικά Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τιμαριθμικής λογιστικής Η λογιστική του τρέχοντος κόστους 515 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης στο αρχικό στάδιο μελέτης 520 Ανάλυση της εργασίας για την αναμόρφωση των στοιχείων του ισολογισμού (ιστορικού κόστους) της επιχείρησης Οφειλόμενο κεφάλαιο Ασώματες ακινητοποιήσεις (λογαριασμοί έως 16.05) 522 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (λογαριασμοί έως 16.90) 523 Ενσώματες ακινητοποιήσεις (λογαριασμοί 10-15) Συμμετοχές (μετοχές, εταιρικές μερίδες, εταιρικά μερίδια) σε άλλες επιχειρήσεις (λογαριασμοί 18.00, 18.01,18.15, 18.16, 300 και 301)

12 6. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμοί έως εκτός του 18.12) Αποθέματα (λογαριασμοί ομάδας 2) Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και ρευστοποιήσιμες αξίες Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Προσδιορισμός των υποχρεώσεων προς τρίτους 529 Ανάλυση της εργασίας για την εκτίμηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης, καταλληλότητα και τρόπος χρήσης αυτών Η μέθοδος της λογιστικής καθαρής θέσης Η μέθοδος της καθαρής (πραγματικής) περιουσιακής θέσης Η μέθοδος της καθαρής (πραγματικής) περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με τη μέση κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων πέντε ετών Η μέθοδος της καθαρής (πραγματικής) περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με τη μέση κεφαλαιοποιημένη προβλεπόμενη υπερπρόσοδο των πέντε μελλοντικών ετών Η μέθοδος της λογιστικής καθαρής θέσης προσαυξημένης με τη μέση κεφαλαιοποιημένη προβλεπόμενη υπερπρόσοδο της προσεχούς 5ετίας Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης του μέσου όρου των ετήσιων οργανικών κερδών της τελευταίας 5ετίας Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης του μέσου όρου των προβλεπόμενων ετήσιων οργανικών κερδών της προσεχούς 5ετίας Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης του μέσου όρου των προβλεπόμενων ετήσιων οργανικών κερδών με βάση τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής της επιχείρησης Η μέθοδος της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (Cash flow valuation method) Η μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η μέθοδος του Schmalenbach Μέθοδοι που χρησιμοποιεί η φορολογούσα αρχή Η μέθοδος που προβλεπόταν παλαιότερα από τη φορολογούσα αρχή στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρης επιχείρησης (προσωπικής εταιρείας)

13 Παραδείγματα προσδιορισμού της υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων από φορολογική σκοπιά Η μέθοδος εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης που βρίσκεται σε κατάσταση εκκαθάρισης Μέθοδοι προσδιορισμού της εσωτερικής αξίας της μετοχής Θέματα δοθέντα στα μεταπτυχιακά προγράμματα των σπουδαστών του ΕΚΠΑ και του ΙΕΣΟΕΛ, σχετικά με την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης, τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου και των μοχλεύσεων 595 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Γενικά Οι σπουδαιότεροι αριθμοδείκτες για τη διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Συντελεστής φερεγγυότητας Αριθμοδείκτες ρευστότητας Αριθμοδείκτες επενδυτικής πολιτικής Αριθμοδείκτες επάρκειας κεφαλαίων Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες εισοδήματος Αριθμοδείκτες διάρθρωσης των καταθέσεων 625 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 627 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 629 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Total Quality Management «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα:

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. Διπλωματική εργασία με θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης Υποβληθείσα στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CREDIT RISK

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CREDIT RISK ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CREDIT RISK ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην πράξη από τους εξωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα