ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ"

Transcript

1 1 Η Φσζηογλωκηθή ως ηασηοδοηηθό εργαιείο ζηελ πεδογραθία ηες Γεληάς ηοσ 30 θαη εληεύζελ: παραδεηγκαηηθή αλίτλεσζε προζέζεωλ θαη (ζσλεηδεηώλ) πραγκαηώζεωλ ζηελ θαηαζθεσή ηωλ ιογοηετληθώλ ερώωλ θαη ερωίδωλ. ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ Ζ ηαπηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Φπζηνγλσκηθήο, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ ή ζπκπεξαζκάησλ ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Λνγνηερλίαο, επεθηείλεηαη αλαπφθεπθηα ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ αιιά θαη ζε πνηθίινπο ζεκαηηθνχο θιάδνπο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ, αθ ελφο, γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο, ε πνξεία ηεο έξεπλαο ρξεηάζηεθε λα ζηξαθεί, κεηαμχ πνιιψλ, θαη εμαηξνπκέλεο, βέβαηα, ηεο ίδηαο ηεο Λνγνηερλίαο, ηφζν ζηελ Φηινζνθία φζν θαη ζηελ Ηαηξηθή, ελψ, αθ εηέξνπ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνδεηθηηθνχ ζηφρνπ, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην έπξεπε λα πεξηιάβεη (θαη ζηελ ζπλέρεηα, βέβαηα, ν εξεπλεηήο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, λα απνθιείζεη απφ ηελ εηδηθφηεξε ελαζρφιεζε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ) ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηηο θεκηληζηηθέο ζπνπδέο, ζηνλ ξεαιηζκφ ή ηνλ λαηνπξαιηζκφ, ζηνλ θνξκαιηζκφ θαη ηηο λεφηεξεο αθεγεκαηνινγηθέο ζπνπδέο 1. Ζ παξνχζα Αλαθνίλσζε, ινηπφλ, είλαη κία πξψηε πξνζέγγηζε ζε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη επξχηαην ζέκα. Οη θπζηνγλσκηζηέο, αλ θαη ζεμηζηέο 2 (φπσο, εμάιινπ, θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο), κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο πξψηνπο ζεκεηνιφγνπο, θαζψο απφ ην «ζεκαίλνλ» (ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο) ζπκπέξαηλαλ ην «ζεκαηλφκελν» (ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ ήζνπο). Απφ ηελ δηπιή θαηαγσγή ηήο 1 Γηα απηά ηα ηειεπηαία βι. ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ κειεηήκαηνο ηνπ. Ν. Φηιηππίδε «πζηεκαηηθή ησλ αμηψλ ζην δηήγεκα ηνπ Καξαγάηζε «Σν Μπνπξίλη»», κειέηεκα ην νπνίν ζην ζχλνιφ ηνπ εθάπηεηαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζην. Ν. Φηιηππίδε, Τόπνη. Μειεηήκαηα γηα ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν επηά λενειιήλσλ πεδνγξάθσλ: Παπαδηακάληεο Κνλδπιάθεο Θενηφθεο Χαηδφπνπινο Καδαληδάθεο Βελέδεο Καξαγάηζεο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 1997, ζζ Γηα ηελ ζρέζε ηνπ ξεαιηζκνχ κε ηελ Φπζηνγλσκηθή βι. θαη ηηο ζχληνκεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζην Graeme Tytler, Physiognomy in the European Novel. Faces and Fortunes, Princeton University Press, 1981, ζζ Δπίζεο, γηα κηα δηαθνξεηηθή καηηά ζηελ ςεπδν-αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηνλ ςεπδν-επηζηεκνληζκφ ησλ θνξκαιηζηηθψλ θαη λαηνπξαιηζηηθψλ κεζφδσλ βι. ζην Georg Lucács, Writer and critic and other essays, Edited and translated by Arthur D. Kahn, The Merlin Press Ltd, Universal Library Edition, 1971, ηδηαίηεξα ζηα δνθίκηα «Narrate or Describe?» θαη «The Intellectual Physiognomy in Characterization». 2 Γηα πνιιέο απφ ηηο παξαθάησ ζπκππθλσκέλεο πιεξνθνξίεο βι. αλαιπηηθά ζην Γηάλλεο Παλνχζεο, Φπζηνγλσκηθή. Μηα ζύγρξνλε εγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε, πέκπηε έθδνζε, εθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα Κνκνηελή, 2009.

2 2 Φπζηνγλσκηθήο, «ηαηξηθή θαη ζεία», ην «ζείν ζηνηρείν» άιινηε ραλφηαλ θαη άιινηε επαλεξρφηαλ, ελψ ην ηαηξηθφ (θπξίσο κνξθναλαηνκηθφ) επηβίσλε πάληα θαη, βέβαηα, εμειηζζφηαλ. Έηζη, ζηνλ αξρηθφ νξηζκφ ηήο «Φπζηνγλσκίαο» ή «θπζηνγλσκνζχλεο» σο ηνπ «ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πξνζψπνπ ηηλφο ή πξάγκαηνο» 3 ζα ζπκπιεξψλακε, εθηφο, βέβαηα, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηάπιαζεο ηνπ ζψκαηνο (ήδε απφ ηα Φπζηνγλσκηθά ηνχ Αξηζηνηέιε) θαη ησλ παζνγλσκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζπκβνιή ηνπ Lavater αιιά θαη ηνπ Lichtenberg) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή, ηνπ αλζξψπνπ ελ θηλήζεη: εθθξάζεηο, ρεηξνλνκίεο, ζηάζεηο, θηλήζεηο, ηφλνο θσλήο, γξαθηθφο ραξαθηήξαο θ.ιπ., θαη ηηο πξφζθαηεο ζπκπεξηιήςεηο ζηελ Φπζηνγλσκηθή ηεο ςπρνινγηθήο, ηεο θπζηνινγηθήο, ηεο βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ 4. Αθνινπζψληαο ηψξα εθείλε απφ ηηο θαηαβνιέο ηεο Φπζηνγλσκηθήο πνπ είλαη ε απζηεξά επηζηεκνληθή, δειαδή ηελ ηαηξηθή κνξθναλαηνκηθή 5, νδεγνχκαζηε θαη ζην βηβιίν ηνχ Francis Baud, Φπζηνγλσκία θαη Χαξαθηήξ, ην νπνίν, ιακβάλνληαο ππ φςηλ, εθηφο ηνπ Lavater, πξνεγεζείζεο εηδηθέο ηαηξηθέο θαη ςπρηαηξηθέο έξεπλεο, φπσο εθείλεο ησλ Kretschmer, Sheldon, Pende, Sigaud, Thooris, Corman, Carton, Allendy, Boll, Chaillou, θαη Mac-Auliffe, θαηαιήγεη ζηελ αλαιπηηθή δηαηχπσζε κηαο κνξθνςπρνινγηθήο ζεσξίαο, ε νπνία, σζηφζν, δελ ζπκπεξηιακβάλεη, εμαηηίαο ηήο δπζθνιίαο, φπσο γξάθεη, ηεο αληίζηνηρεο παξαηήξεζεο, ιφγσ ησλ ελδπκάησλ (αο κελ μερλάκε ηνπο ρξεζηηθνχο ζθνπνχο πνπ ππεξεηνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα βηβιία), «ηα ζρήκαηα ηνπ ζψκαηνο» (θάηη κε ην νπνίν αζρνιήζεθε εηδηθά θαη εθηελέζηαηα ν Mac- Αuliffe ζην επηζηεκνληθφ ζχγγξακκά ηνπ Les Tempéraments). «Ζ κνξθνςπρνινγία», γξάθεη ν Baud, «είλαη ηαπηόρξνλα κηα ηερληθή, πνπ πξέπεη λα επηδηώθε λα είλαη επηζηεκνληθή, θαη κηα ηέρλε. Τερληθή ζηελ αλάιπζη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κνξθήο θαη ζην ζπζρεηηζκό ησλ ζηνηρείσλ ηεο κε ηνπο θπζηνινγηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο 3 ρεηηθά κε απηφλ ηνλ, πεξηνξηζκέλν νπσζδήπνηε, νξηζκφ βι. θαη ζην Tytler (1981), φ.π., ζζ , Βι. ζρεηηθά Γ. Παλνχζεο, Φπζηνγλσκηθή, φ.π., ζ. 431 ζην ίδην βι. θαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εθδνρέο ηεο Φπζηνγλσκηθήο (ζζ ), θαζψο θαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο (ζζ ). 5 Ήδε ν Ηππνθξάηεο ζεσξνχζε ηελ Φπζηνγλσκηθή σο ζπκπιεξσκαηηθφ εθφδην ηεο Ηαηξηθήο ηα ζρεηηθά κε απηφ παξαηίζεληαη ζηελ «Δηζαγσγή» ηνχ: Αξηζηνηέινπο, Φπζηνγλσκηθά, Αξραίνλ θείκελνλ, Δηζαγσγή Μεηάθξαζηο εκεηψζεηο: Αλη. Χαιά < Σα Άπαληα ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ 42> Δπηζηεκνληθή Δηαηξία ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ «Πάππξνο», ζ. 4.

3 3 παξάγνληεο, ηέρλε ζηε ζύλζεζη απ ηνπο παξάγνληεο απηνύο ελόο ραξαθηήξα θαη κηαο αηνκηθόηεηνο» 6. Δχθνια κπνξνχκε απφ απηφ ην ζεκείν λα κεηαβνχκε ζηνλ ρψξν κηαο άιιεο Σέρλεο, εθείλνλ ηεο Λνγνηερλίαο, ε νπνία ήηαλ πνιχ θπζηθφ λα ελζσκαηψζεη ηηο θπζηνγλσκηθέο πξαθηηθέο, ζηελ αξρή ίζσο αζπλείδεηα 7, αξγφηεξα, φκσο, φιν θαη πην ζπλεηδεηά. Καηά ηνλ Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε δελ είρε αθφκε απαζρνιήζεη ηελ Λνγνηερλία ε θπζηνγλσκηθή κνξθνινγηθή αμηνιφγεζε θαζεαπηήλ, θαζψο εμαθνινπζνχζε λα δίλεηαη ζηα θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεκαζία ζπκβνιηθή. Καηά ην ηέινο, φκσο, ηνπ 18νπ αηψλα ε Φπζηνγλσκηθή άξρηζε λα πξνβιεκαηίδεη επξχηεξα ηνπο ζπγγξαθείο θαη έηζη, πεξλψληαο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Γθαίηε, πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ Lavater 8 θαη απφ εθείλελ ηνπ Balzac, πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ Cardan, θηάλνπκε ζηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεξίπησζε ηνπ Zola, ν νπνίνο βάζηζε ην κπζηζηφξεκά ηνπ Τν αλζξώπηλν θηήλνο (1890) ζηελ ζεκειηψδε (θαη νκψλπκε) ζεσξία ηνχ Cesare Lombroso ( ) γηα ηνλ εθ γελεηήο εγθιεκαηία άλζξσπν (ν Lombroso, πάλησο, θαηεγφξεζε ηνλ Zola φηη δηαζηξέβισζε ηηο απφςεηο ηνπ) 9. Σελ παξνχζα εξγαζία, σζηφζν, αθνξά, θαηά κία έλλνηα, ην εξψηεκα ηνπ Lombroso, ην νπνίν, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Γηάλλε Παλνχζε, δελ ζηεξείηαη αιεζείαο: «Πψο ζπκβαίλεη ψζηε ε εγθιεκαηνινγηθή αλζξσπνινγία λα έρεη πεξηζζφηεξν πξννδεχζεη ζηε θηινινγία απ φ,ηη ζηα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα;» θαη, κάιηζηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθφινπζε ξήζε ηνχ La Bruyère: «Ζ θπζηνγλσκία δελ είλαη θαλέλαο θαλφλαο πνπ καο δφζεθε γηα λα θξίλνπκε ηνπο αλζξψπνπο, αιιά κπνξεί λα καο ρξεζηκεχζεη γηα λα θάλνπκε εηθαζίεο» 10. Ωο πξνο ην πεξηβάιινλ ησλ εηθαζηψλ, έλαο ζπγγξαθέαο ζίγνπξα αηζζάλεηαη πσο βξίζθεηαη ζηνλ θπζηθφ ηνπ ρψξν, φπνπ, σο ζσζηφο θπζηνγλσκηζηήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Αξηζηνηέιε 11, νθείιεη λα επηιέγεη ηα 6 Γηα ηα παξαπάλσ βι. Francis Baud, Φπζηνγλσκία θαη Χαξαθηήξ, < «Ση πξέπεη λα μέξσ;» Ζ ππμίδα ησλ ζχγρξνλσλ γλψζεσλ Αξηζ. 2>, Μεηάθξαζηο: άββα Βαζηιείνπ, Φηινιφγνπ, Δθδφηεο Ησάλ. Ν. Εαραξφπνπινο, Αζήλαη, 1963, ζ Βι. ζρεηηθά θαη ζην Tytler (1981), φ.π., passim αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζζ. 136, 261 ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα γίλεηαη κηα δηεμνδηθφηαηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν ζίγεηαη εδψ, πεξηνξηζκέλε, σζηφζν, θπξίσο ζηελ πεξίνδν εκεησηένλ φηη ν Γθαίηε ήηαλ εθείλνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν «Μνξθνινγία» βι. ζρεηηθά ζην Γηάλλεο Παλνχζεο, Φπζηνγλσκηθή, φ.π., ζζ , θαζψο θαη ζην Léon Mac-Auliffe, Les Tempéraments, nrf, Paris, 1926, ζ Βι. ζρεηηθά ζην Γ. Παλνχζεο, φ.π., ζζ Γηα ηελ παξφκνηα ή δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο Φπζηνγλσκηθήο απφ ηηο ινγνηερλίεο ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Αγγιίαο βι. ζην Tytler (1981), φ.π., passim θαη ζπλνπηηθά ζηηο ζζ ζην ίδην, επίζεο, γηα ηελ πνηθηιφηξνπε επηβίσζε ηεο «Λαβαηεξηαλήο Φπζηνγλσκηθήο θνπιηνχξαο» ζηελ Λνγνηερλία θαηά ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αιιά θαη θαηά ηνλ 20 ν αηψλα βι. ελδεηθηηθά ζζ. xvi θαη Σα παξαπάλσ παξαηίζεληαη ζην Γ. Παλνχζεο, φ.π., ζζ. 52 θαη 32 αληίζηνηρα. 11 Βι. Αξηζηνηέινπο, Φπζηνγλσκηθά, φ.π., ζ. 61 (809α, 18-19).

4 4 ζηνηρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πεξίζηαζε εμάιινπ, ε ζπλεηζθνξά ηήο Φπζηνγλσκηθήο ζηελ φμπλζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο ηνπ (ξεαιηζηή) ζπγγξαθέα είλαη αλακθηζβήηεηε, παξ φια ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ε ρξήζε ηεο 12. ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε, αθήλνληαο ηελ εγθιεκαηνινγηθή πιεπξά ηνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο θαη ηελ πξφνδν, ή ηελ παξαθκή θαηφπηλ, ηεο Φπζηνγλσκηθήο ελ γέλεη, γηα κία δηαθνξεηηθή εξγαζία, ζα εζηηάζνπκε αθξηβψο ζηελ ρξήζε ηήο Φπζηνγλσκηθήο ζηελ Λνγνηερλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθείλνπ ηνπ θιάδνπ ηεο πνπ αθνξά ζηα αλζξψπηλα ζσκαηνςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ βηνινγηθήο θαη βηνηππνινγηθήο απφςεσο πξφθεηηαη γηα ηελ ιηγφηεξν ππνθεηκεληθή θαη άξα ιηγφηεξν ππνθείκελε ζε ακθηζβεηήζεηο, ηελ πην πξνζγεησκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη κε ππεξβαηηθή πιεπξά ηήο Φπζηνγλσκηθήο 13. Μία πεξαηηέξσ αλαγθαζηηθή εμεηδίθεπζε ζα πεξηνξίζεη ηηο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο ζε ηξεηο ζπγγξαθείο, επηιεγκέλνπο, σζηφζν, πξνζεθηηθά σο εθπξνζψπνπο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ Φπζηνγλσκηθή: α) ζπλεηδεηή θαη εθηεηακέλε ρξήζε, πξνεξρφκελε απφ πνιχ θαιή γλψζε ηνχ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ: Σάζνο Αζαλαζηάδεο, β) πεξηνξηζκέλε ρξήζε, πξνεξρφκελε απφ κάιινλ πεξηνξηζκέλε γλψζε ηνχ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ: Μ. Καξαγάηζεο, γ) κεδεληθή ζρεδφλ ρξήζε, σο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο αιιά θαη δηαθνξεηηθνχ ελ γέλεη πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηνχ ζπγγξαθέα: Κνζκάο Πνιίηεο. Αλ ε Φπζηνγλσκηθή ελ γέλεη ζεσξείηαη ή ζεσξήζεθε σο ςεπδν επηζηήκε, ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζρέζε, κάιηζηα, κε ηελ εξσηηθή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ απνηειέζεη απφ πνιχ παιαηφηεξα αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ κειεηψλ. ε ηέηνηεο κνξθνβηνςπρνινγηθέο (θαη έσο έλαλ βαζκφ, βαζκφο ν νπνίνο θαηά ηελ ινγνηερληθή ρξήζε απμάλεηαη, κνξθν ραξαθηεξνινγηθέο) κειέηεο αθξηβψο, κε θπξηφηεξε αλάκεζά ηνπο ηελ κνλνγξαθία ηνπ Léon Mac-Auliffe γηα ηηο Ηδηνζπζηαζίεο 14, ζηήξημε 12 Βι. Tytler (1981), φ.π., ζζ (ελδεηθηηθά). 13 Βι. ζρεηηθά θαη ζην Charlotte M. Craig, «A Rigid Issue: Lichtenberg versus Lavater», Bucknell Review 38.2 (1995), ζζ / εδψ, ζ. 74, εκ. 4 ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ε ζπγγξαθέαο, κεηαμχ άιισλ, ηρλειαηεί ηελ πνξεία ηεο Φπζηνγλσκηθήο θαη ηεο Φξελνινγίαο απφ ηελ αθκή έσο ηελ παξαθκή ηνπο. 14 Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ έξγνπ (ζην νπνίν ν Σάζνο Αζαλαζηάδεο παξαπέκπεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, κία απφ ην δνθίκηφ ηνπ «Απνζηαζία» (1945), εληαγκέλν ηψξα ζηνλ ηφκν Βεβαηόηεηεο θαη Ακθηβνιίεο (Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 1980), θαη κία απφ ην δνθίκηφ ηνπ «Ζ Νεψηεξε Βηνγξαθηθή Σέρλε» (1956), εληαγκέλν ζηνλ ηφκν Αλαγλσξίζεηο (Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 1974) ηελ πξψηε θνξά

5 5 ν Σάζνο Αζαλαζηάδεο ην δνθίκηφ ηνπ κε ηνλ ηίηιν «Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε: Δίλαη πνιχ γπλαίθα» (1963), απφ φπνπ θαη παξαζέησ εδψ νξηζκέλα απνζπάζκαηα: «Δίθνζη ηξεηο πεξίπνπ αηώλεο ύζηεξα απ ηνλ Ηππνθξάηε, πνπ είρε πεξηγξάςεη κε ζαπκαζηή νμπδέξθεηα ηηο αλζξώπηλεο «θξάζεηο», αλαθάιππηαλ, ζηα ηέιε ηνύ πεξαζκέλνπ αηώλα, νη γάιινη θαη ηηαινί θιηληθνί ηηο «ηδηνζπζηαζίεο». [ ] θαηαηάμαλε ηνπο αλζξώπνπο, κε γλώκνλα ηε κνξθνινγηθή ηνπο δηάπιαζε, ζε ηύπνπο [ ] Έηζη, βιέπεη θαλείο ζε εγρεηξίδηα παζνινγίαο λα γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ «κπτθό», ηνλ «καθξόζσκν» ή ην «βξαρύζσκν» ηύπν, γηα ηνλ «ππθληθό», ην «ζσξαθηθό», ηνλ «πεπηηθό», ηνλ «εγθεθαιηθό» θ. ά. [ ]»Ξεθηλώληαο, ν ςπρνιόγνο, όπσο θαη ν θιηληθόο, από απηό ην ηόζν απηό, πνπ ιέγεηαη ζσκαηηθή δηάπιαζε, έθηαζε λα πξνζδηνξίζεη ώο έλα, βέβαηα, ζεκείν απηό ην ηόζν ξντθό, πνπ ιέγεηαη ςπρηθή θαηάζηαζε. Πξόζεμε, δειαδή, πσο ν «ζσξαθηθόο» ηύπνο είλαη δξαζηήξηνο, ζεηηθόο, πεξηζζόηεξν ηθαλόο λα εθηειεί παξά λα επηλνεί, αηζζεζηαθόο, αλνηρηόθαξδνο, αςίθνξνο, ξηδνζπαζηηθόο, θνηλσληθόο, κε όρη κεγάιε θαληαζία αιιά κε νμεία αληίιεςε όηη ν «καθξόζσκνο» έρεη ηάζε ζηε λσρέιεηα, είλαη κάιινλ ζπληεξεηηθόο, θιεηζηόο, επηθπιαθηηθόο, αηζζεκαηηθόο, ηδεαιηζηήο, ξνκαληηθόο, πην επθάληαζηνο, πεξηζζόηεξν ηθαλόο λα επηλνεί παξά λα εθηειεί ή λα θαηαζθεπάδεη, έρεη ηάζε ζηηο ςπρώζεηο. Όηη ν «κπτθόο» είλαη ελεξγεηηθόο, εξσηηθόο, καρεηηθόο, επεξέζηζηνο, κε πξνδηάζεζε ζηηο λεπξώζεηο. Φπζηθά, είλαη δπλαηό έλαο ηύπνο λα είλαη ζύλζεηνο λα έρεη, δειαδή, ζσκαηηθή δηάπιαζε από ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνύληαη ζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο ηδηνζπζηαζίεο ηόηε, επόκελν, λα παξνπζηάδεη έλα θξάκα από ηηο εθδειώζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ηύπνπο.»πξέπεη, βέβαηα, λα ην ηνλίζνπκε, πσο ε θαηάηαμε απηή ησλ αλζξώπσλ ζε ηύπνπο, κε θξηηήξην ηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπο πνπ, όπσο είπακε, είλαη ζπλάξηεζε ηήο αλαθέξεηαη ζηελ «λεν-ηππνθξαηηθή ή ηδηνζπζηαζηαθή ζεξαπεπηηθή, πνπ κεηαζέηνληαο ζε δεπηεξεχνπζα κνίξα ηνλ αληηθεηκεληθφ παξάγνληα ηεο αξξψζηηαο, ην κηθξφβην, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ παζνγελή ηδηνζπγθξαζία ηνπ αξξψζηνπ» (ζ. 273), ελψ ηελ δεχηεξε θνξά ζεσξεί πσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Léon Mac-Auliffe θαη ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ ηαηξψλ κνξθνιφγσλ «ήξζαλ λα ζηεξίμνπλ θαη επηζηεκνληθά ηηο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ βηνγξάθνπ» (ζ. 77)) είλαη: «La Pensée Contemporaine/ Collection Dirigée par M. Lucien Fabre, Deuxième Section/ Sciences Physiques et Naturelles I, Les Tempéraments Essai de Synthèse par Le D r Léon Mac-Auliffe, Directeur Adjoint à l École des Hautes-Études, 3 e edition, Tempéraments, types, formes humaines, Leurs significations biologiques et thérapeutiques, Leurs rapports avec les glandes endocrines et le système sympatique, nrf, Paris, 1926 (Copyright by librairie Gallimard)». Σν κνλαδηθφ αληίηππν απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζηελ Διιάδα εληνπίζηεθε ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, πηζαλφλ δσξηζκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Αθαδεκατθφ Σάζν Αζαλαζηάδε, ν νπνίνο, ζε λεαξή ειηθία, ρξεηάζηεθε λα κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ζχγγξακκα ζηα γαιιηθά θαη λα κεηαθξάζεη κφλνο ηνπ ζηα ειιεληθά νξηζκέλα απνζπάζκαηα, φπσο ζπλάγεηαη θαη απφ φζα παξαηίζεληαη εδψ ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ.

6 6 ζσκαηηθήο ηνπο θαηαζθεπήο ελώ πνιύ ζπρλά επαιεζεύεηαη απ ηα πξάγκαηα, δελ είλαη πνηέ απόιπηε. [ ]» 15. Ο ζπγγξαθέαο Σάζνο Αζαλαζηάδεο είρε έλα ηδηαίηεξν πάζνο γηα ηελ Ηαηξηθή νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο, ηειηθά, ζπνχδαζε Ννκηθά ήηαλ νηθνλνκηθνί γη απηφ θαη έπιαζε, εμάιινπ, ηφζνπο πνιινχο ήξσεο γηαηξνχο ζηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ 16. Σν πάζνο απηφ δελ ην κνηξαδφηαλ κε ηνλ Μ. Καξαγάηζε νχηε, βέβαηα, κε ηνλ Κνζκά Πνιίηε. Με ηνλ Καξαγάηζε, σζηφζν (φπσο θαη κε ηνλ Κνζκά Πνιίηε απφ κία άιιε ζθνπηά), κνηξαδφηαλ κηα ζεηξά απφ άιιεο θνηλέο αλαθνξέο, είηε βησκαηηθέο είηε εξγνγξαθηθέο (γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη ίζσο εθηελέζηεξνο ιφγνο κηαλ άιιε θνξά 17 ). ρη ηπραία νη δχν απηνί είραλ κία παξφκνηα πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε, ελψ Καξαγάηζεο θαη Αζαλαζηάδεο είραλ επηπιένλ ηελ επθαηξία, κέζσ ηεο πνηθίιεο 15 Βι. ζηνλ ηφκν Γνθηκίσλ ηνπ Σάζνπ Αζαλαζηάδε, Αλαγλσξίζεηο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 1974, ζζ ην δνθίκην απηφ ν ζπγγξαθέαο ζπκππθλψλεη κειέηεο ηηο νπνίεο είρε ήδε θάλεη απφ πνιχ παιαηφηεξα θαη ηηο νπνίεο κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα αληρλεχζεη, θαη αξράο, θνληά ζηα ζεκεία φπνπ ν Αζαλαζηάδεο παξαπέκπεη θαη ζην έξγν ηνπ Léon Mac-Auliffe (βι. ζηελ πξνεγνχκελε εκείσζε εδψ). Να ζεκεησζεί φηη ηα πνξηξαίηα ησλ εξσίδσλ ηνπ (θάπνηεο ζχληνκεο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζα γίλνπλ εδψ ζηελ ζπλέρεηα) ν Αζαλαζηάδεο δελ ηα ζρεδηάδεη, βέβαηα, άπαμ, σο «εθθξάζεηο», αιιά ζηαδηαθά, κε επαλεηιεκκέλεο παξαηεξήζεηο (βι. ζρεηηθά θαη ζην Tytler (1981), ζζ. 298, 301), ελψ, θπζηθά, δελ επηκέλεη ζε «επηζηεκνληθέο ιεπηνκέξεηεο». Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη φηαλ ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζε «ιατθή θαηαζθεπή» θαη ζε «αλψηεξε αλαηνκηθή δνκή» δελ ππνλνεί θάπνηα θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε, αιιά απερεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Mac-Auliffe θαη άιισλ κνξθνιφγσλ πεξί «αλψηεξσλ» ή «ππεξεμειηγκέλσλ», ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (νη νπνίνη είλαη θαη νη πνιππιεζέζηεξνη), αλζξψπηλσλ ζσκαηηθψλ ηχπσλ βι. ελδεηθηηθά ζην Léon Mac-Auliffe, Les Tempéraments, φ.π., ζζ. 58, 65-66, 77-78, 87, Γηα ηελ ζρεηηθή δήισζε ηνπ ζπγγξαθέα βι. ζηελ «πλέληεπμε ζηε Γηνιάληα Παηεξάθε», ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηφκν Γνθηκίσλ Σάζνο Αζαλαζηάδεο, Από ηνλ εαπηό καο ζηνπο άιινπο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 1993, ζ Έλαο, κάιηζηα, απφ ηνπο ήξσεο ηνπ Αζαλαζηάδε, ν Φσθίσλ Νέδεο ησλ Φξνπξώλ ηεο Αραΐαο, ζεσξήζεθε σο «κπζηζηνξεκαηηθή εθδνρή» ηνχ βηνιφγνπ Εαλ Ρνζηάλ βι. ζην ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ, Τν Παξαθείκελν θαη ε (Γηα)θεηκεληθόηεηα σο Σρόιην ζην πεδνγξαθηθό έξγν ηνπ Τάζνπ Αζαλαζηάδε (θαη ζηα 21 εγθηβσηηζκέλα πνηήκαηα ηνπ πεδνγξάθνπ), Ίδξπκα Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα, 2009, ζζ Γηα φζα ζηνηρεία αθνξνχλ, ζηελ ζπλέρεηα εδψ, ζηνλ Σάζν Αζαλαζηάδε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνην αληίζηνηρν ιήκκα, ε πεγή κπνξεί λα αλαδεηεζεί είηε ζην ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ, Τν Παξαθείκελν, φ.π., είηε ζην ηαπξνχια Σζνχπξνπ, Τάζνο Αζαλαζηάδεο. Με ηα κάηηα ηεο γεληάο καο, εθδφζεηο Γξεγφξε, Παξφκνηα, γηα φζα αθνξνχλ ζηνλ Κνζκά Πνιίηε ε πεγή κπνξεί λα αλαδεηεζεί, εθηφο αλ ζεκεηψλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ, ζην ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ, Οη παηδηάζηηθεο ηζηνξίεο ηνπ Κνζκά Πνιίηε. Νεξάηδεο, θξέζθα θνπθηά θαη αθνύζηνη θόλνη, εθδφζεηο Γξεγφξε, ρεηηθά κε ηα ζηνηρεία γηα ηνλ Μ. Καξαγάηζε πνιχηηκνη ζηάζεθαλ νη αθφινπζνη δχν ηφκνη Πξαθηηθψλ: α) Μ. Καξαγάηζεο, Ηδενινγία θαη Πνηεηηθή. Πξαθηηθά πλεδξίνπ Παξαζθεπή 4 θαη άββαην 5 Απξηιίνπ 2008, Βηβιηνζήθε ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε <Νενειιεληθή Φηινινγία 4>, Αζήλα, 2010 β) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Δξγαζηήξην πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο <Γηαθεηκεληθά 10>, Ο Καξαγάηζεο ηεο Ακαξηίαο θαη ηεο Αγηνζύλεο Πξαθηηθά Γηεπηζηεκνληθήο Ζκεξίδαο, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθε 17 Οθησβξίνπ 2008, εθδφζεηο Κνξλειία θαθηαλάθε, Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα: Κ. Α. Γεκάδεο, Γηθηαηνξία, Πόιεκνο θαη Πεδνγξαθία ( ), Γεχηεξε εκπινπηηζκέλε έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 2004/ Σδίλα Πνιίηε, Ζ αλεμαθξίβσηε ζθελή, Άγξα, 2001/ Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, Οη κάζθεο ηνπ ξεαιηζκνύ. Δθδνρέο ηνπ λενειιεληθνύ αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ, ηφκνο Γ, Καζηαληψηεο, 2003/ Δπαλεθηίκεζε ηνπ Μ. Καξαγάηζε. Δίθνζη ρξφληα απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, Σεηξάδηα «Δπζχλεο» 14, 1981/ Γηαβάδσ, αξ. 258, , Αθηέξσκα: Μ. Καξαγάηζεο/ Διεπζεξνηππία Βηβιηνζήθε, «Μ. Καξαγάηζεο, ηα πνιιά ηνπ πξφζσπα», ηρ. 509, / Άξεο Μπεξιήο, «Μ. Καξαγάηζεο», Ζ Μεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία, η. Γ, νθφιεο, 1992, ζζ

7 7 δνθηκηνγξαθίαο ηνπο 18, λα ηνπνζεηεζνχλ απέλαληη ζε κία ζεηξά απφ πλεπκαηηθά δεηήκαηα θαη πλεπκαηηθέο θπζηνγλσκίεο (επί παξαδείγκαηη, ακθφηεξνη πξνζέγγηζαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Alexis Carrel), απνδεηθλχνληαο έηζη ηαπηφρξνλα ηελ επξπκάζεηά ηνπο. Ωζηφζν, ν δηαλννπκεληζκφο (κε ηελ ζεηηθή έλλνηα) ησλ δχν ζπγγξαθέσλ (ν απηνραξαθηεξηζκφο, απφ ηελ άιιε, ηνπ Κνζκά Πνιίηε σο «αληηδηαλνεηηθνχ ηχπνπ» δελ παξαπέκπεη αλαγθαζηηθά κφλνλ ζηελ ζενζνθηζηηθή ηνπ θνζκνζεσξία αιιά θαη ζε κηα δηαθνξεηηθή αλζξψπηλε ηδηνζπγθξαζία) δελ εμειίρζεθε νχηε θαηαγξάθεθε, βέβαηα, ζην έξγν ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δξρφκαζηε ηψξα ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζειπθψλ ραξαθηήξσλ απφ ηνπο ηξεηο ζπγγξαθείο, κε ηνλ Κνζκά Πνιίηε λα ηνπο απνδίδεη ηελ πην μερσξηζηή ζέζε, θαζψο ε γπλαίθα ζην έξγν ηνπ ζπληζηά έλα ζχκβνιν κε πνιιέο ζαθείο ή θαη πην ζθνηεηλέο εξκελείεο 19. Ζ «απνζέσζε» ηεο αθαηαλφεηεο απφ ηνλ άληξα γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο (Peter Mackridge) ή ν γφληκνο ξφινο «ηεο Γπλαίθαο Έξσηα ζηε δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ άληξα» (Μαξίηα Παπαξνχζε), ην «απφιπην ζήιπ» ή «ε ηδαληθή γπλαίθα» ή, ελ ηέιεη, ε Γπλαίθα Αξρέηππν ησλ πξψησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Κνζκά Πνιίηε δίλνπλ ην πιαίζην θαη ππνδεηθλχνπλ ην πιηθφ κε ην νπνίν έπιαζε ηηο εξσίδεο ηνπ ν ελ ιφγσ ζπγγξαθέαο, θπξίσο πξηλ ηελ ζηξνθή πνπ ζπληειέζηεθε κε ην κπζηζηφξεκά ηνπ Τν Γπξί θαη αξγφηεξα θαη κε άιινλ ηξφπν κε ην Σηνπ Χαηδεθξάγθνπ. Γελ απνηειεί έθπιεμε, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη ν Κνζκάο Πνιίηεο δελ εζηηάδεη ζηα θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ, είηε ηνπ ζψκαηνο είηε ηνπ πξνζψπνπ, παξά γηα λα ηα απνπλεπκαηψζεη ή λα ηνπο αλαγλσξίζεη ηελ κεηαθπζηθή ηνπο δηάζηαζε (ελψ θάπνηεο άιιεο, κνξθν ραξαθηεξνινγηθέο, εξκελείεο δελ δηζηάδεη, 18 Ο Κνζκάο Πνιίηεο δελ έγξαςε δνθίκηα, ελψ ειάρηζηα είλαη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο δχν, ηα δεκνζηεχκαηά ηνπ ζηνλ Σχπν αληίζεηα ππήξμε παξαγσγηθφηαηνο κεηαθξαζηήο βι. ζρεηηθά Γηψξγνο Καιιίλεο, Σρεδίαζκα Βηβιηνγξαθίαο Κνζκά Πνιίηε ( ), University Studio Press, Θεζζαινλίθε, 2008 απφ εδψ (ζ. 64) έρεη αληιεζεί θαη ν απηνραξαθηεξηζκφο ηνπ Κνζκά Πνιίηε σο «αληηδηαλνεηηθνχ ηχπνπ», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 19 Γηα ηνλ ξφιν/ ζπκβνιηζκφ ηεο γπλαίθαο ζην έξγν ηνπ Κνζκά Πνιίηε ππάξρεη, βέβαηα, πινχζηα Βηβιηνγξαθία ελδεηθηηθά κπνξεί λα θνηηάμεη θαλείο ζην Γ. Καιιίλεο, Σρεδίαζκα Βηβιηνγξαθίαο, φ.π., ηα ιήκκαηα Δ1 230, Δ1 265, Δ1 283 επίζεο, ζην Γ. Καιιίλεο, Ο κνληεξληζκόο ελόο θνζκνπνιίηε. Σηνηρεία θαη ηερληθέο ηνύ κνληεξληζκνύ ζην κεζνπνιεκηθό κπζηζηόξεκα ηνπ Κνζκά Πνιίηε, University Studio Press, Θεζζαινλίθε, 2001, ζζ , ζην ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ, Οη παηδηάζηηθεο ηζηνξίεο φ.π., ζην Γηάλλεο Ξνχξηαο, «Σν ηδαληθφ θαη ην πξαγκαηηθφ. Οη πφζνη κηαο επνρήο ζηελ Δθάηε ηνπ Κνζκά Πνιίηε», Γηαβάδσ, αξ. 279, , ζζ , φπσο θαη ζην Κνζκάο Πνιίηεο, Λεκνλνδάζνο, Δπίκεηξν: Αγγέια Καζηξηλάθε, Διιεληθά Γξάκκαηα/ εηξά: Πεδνγξαθηθέο Δπηζεκάλζεηο, 2010, ζηηο ζζ ηνπ «Δπίκεηξνπ».

8 8 ζχκθσλα θαη κε ηελ πάγηα ηαθηηθή ηνπ, λα ηηο εηξσλεπζεί 20 ). Μηα επηζθφπεζε ζηελ Δθάηε αιιά θαη ζην Γπξί πξνζθνκίδεη σο δεδνκέλα: πξάζηλα, καχξα ή γαιαλά κάηηα, αηζαιέληα, ζπιινγηζκέλα ή ξερά, ρέξηα αρλά, έμππλα, επθίλεηα ή πξνθνκκέλα, κέησπν ππεξβνιηθά πιαηχ ή εμνγθσκέλν, κχηε δηάθαλε, θεξέληα, ζθηρηνδεκέλα κπξάηζα αιαβάζηξηλα, ζηηαξηά ρέξηα ή κάγνπια, ιεπηνχο αξκνχο, ζηεηά ζηήζε, ρείιε αηζζαληηθά, ηελ πάληνηε καγηθή θακπχιε ηνπ ιαηκνχ γξακκή φπνπ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ φια ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο εξσίδαο (Τν γπξί, ζζ ) θαη, βέβαηα, ιεπηέο, λεπξψδηθεο γάκπεο (ην ζήκα θαηαηεζέλ, ζα έιεγε θαλείο, ηεο ιαγλείαο, ήδε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε (Φπζηνγλσκηθά, 810α, 32-33). Ωζηφζν, πίζσ απφ φια απηά (πέξα απφ φπνηα ςήγκαηα κηαο επξχηεξεο θνζκνζεσξίαο θαη, νπσζδήπνηε, πέξα απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσπηθέο (εξσηηθέο) πξνηηκήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο 21 ) δελ θξχβεηαη κία θπζηνγλσκηθά επηζηεκνληθά πξνζαλαηνιηζκέλε καηηά παξά ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ή ζσκαηηθήο απνηχπσζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηδεψδνπο, θαη απηφ αθφκα, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηνλ λνπ ηνχ ζπγγξαθέα κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε. Έηζη, επί παξαδείγκαηη, ζηηο ζειίδεο ζην Γπξί δηαβάδνπκε φηη «ην ηδαληθό» ηνχ Φίιηππνπ «είρε ζσκαησζεί ζηε θπζηνγλσκία ηεο Ληάλαο, θξπζηαιισζήθαλ κέζα ζηελ ςπρή ηνπ ην ρξώκα ησλ καιιηώλ ηεο, ε ζακπή επηδεξκίδα πνπ αλαδίλεη από κέζα κηαλ αληαύγεηα δηθή ηεο, όρη λ αληηθεγγίδεη ην έμσ θσο. Τα κάηηα κε ην θαζάξην βιέκκα πνπ όζν πην δηάθαλν ηόζν πην κπζηεξηαθό. Φέξλεη κέζα ηνπ ηνλ ηδεώδε ηύπν ηήο γπλαίθαο όπσο ηνλ έπιαζε από θαηαβνιήο ηνλ ηύπν ηνύην 20 Βι. π.ρ. ηνλ δηαθξηηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηα ζρεηηθά κε ην φηη «ην κεγάιν ζηφκα δείρλεη εηιηθξίλεηα» ζηα Κνζκάο Πνιίηεο, Δθάηε, Δξκήο, 1985, ζ. 35 θαη ηνπ ηδίνπ, Τν γπξί, Δξκήο, 1987, ζ Οη πξνζσπηθέο (εξσηηθέο) πξνηηκήζεηο/ θεηίρ πνπ εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνχ γπλαηθείνπ ζψκαηνο (ην αληίζηνηρν ζα ζπκβαίλεη κε ηηο γπλαίθεο ζπγγξαθείο) πηζαλφηαηα επεξεάδνπλ ηνλ εθάζηνηε ζπγγξαθέα ζην πιάζηκν ησλ ζειπθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ (νη σξαίεο γάκπεο, ζχκθσλα θαη κε φ,ηη γξάθηεθε εδψ λσξίηεξα, δελ ελζνπζηάδνπλ νπσζδήπνηε κφλνλ ηνλ Αζαλαζηάδε ή ηνλ Κνζκά Πνιίηε, αιιά ππάξρνπλ πεξαηηέξσ θαη ηδηαηηεξφηεηεο: έηζη ν Κνζκάο Πνιίηεο έρεη αδπλακία ζηελ πξναλαθεξζείζα «θακπχιε ηνπ ιαηκνχ» φπσο θαη ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ ησλ εξσίδσλ (θαη ησλ εξψσλ) ηνπ, ελψ ν Καξαγάηζεο πξέπεη λα είρε αδπλακία ζηα δάρηπια ησλ γπλαηθείσλ πνδηψλ, θαη ν Jean Giraudoux ζηελ (γπκλή) γπλαηθεία πιάηε γηα ην ηειεπηαίν βι. ζην Université Aristote de Thessalonique, Jean Giradoux et la Nature, Actes du Colloque International 30 Octobre 1 er Novembre 2008, Édition du Laboratoire de Littérature Comparée, Thessalonique, 2009, ζ. 176), αιιά εηνχην απέρεη απφ ηελ «επηζηεκνληθή» καηηά ζηελ ζσκαηηθή δηάπιαζε (ε νπνία δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο). Να ζεκεησζεί εδψ, επηπιένλ, φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα ζηαζνχκε ζηα κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είηε ρξεζηκνπνηνχληαη απιψο σο leitmotiv/ αλαγλσξηζηηθφ ζεκείν κηαο εξσίδαο ή ελφο ήξσα (βι. ελδεηθηηθά Tytler (1981), ζζ , 286) είηε θέξνπλ κηα εζηθή ζεκαζία γηα ηνλ ραξαθηήξα (βι. ελδεηθηηθά Tytler (1981), ζ. 71 θαη Tytler ζην ηφκν The Faces of Physiognomy: Interdisciplinary Approaches to Johann Caspar Lavater, Edited by Ellis Shookman, Camden House, 1993, ζ. 171), π.ρ. «πξάζηλα κάηηα», «κεγάια ρέξηα» θ.ιπ.. Σέινο, ηα παζνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή, ηνπ ζψκαηνο ελ θηλήζεη καο απαζρνινχλ ιηγφηεξν.

9 9 αλαγλσξίδεη αόξηζηα ζε όιεο ηηο άιιεο πνπ έηπρε λα μερσξίζεη. Μα νη άιιεο είλαη κόλν έλα ζακπό ζρεδίαζκα ή κηα εληύπσζε», ελψ ζηηο ζειίδεο ηνπ ίδηνπ κπζηζηνξήκαηνο ίζσο λα έρνπκε ην πην αθξαίν ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη ε θπζηνγλσκηθή καηηά ηνχ Κνζκά Πνιίηε: «Μέζα ζην ράνο ηνύ κπζηεξίνπ πνπ πξνζπαζνύλ λα παξαζηήζνπλ νη δίπιεο από θαικπαιάδεο θαη ηα πιεζσξηθά παληέ, ε επθαηάιεπηε γπλαηθεία επηθάλεηα πεξηνξίδεηαη ζην πξόζσπν κνλάρα θαη ζηα ρέξηα. Σηε ζύγθαηξε επνρή καο, έλα θνξκί γπλαίθεην έρεη νιόθιεξν κηα έθθξαζε όζν θη αλ είλαη άγδπην. Οη θνηιόηεηεο θαη νη πξνεμνρέο, όπσο θνιιάεη πάλσ ηνπο ην ύθαζκα, νη γξακκηθέο ειεπζεξίεο, απνρηνύλε δπλαηόηεηεο αθάληαζηεο λα εθδειώλνπλ. Μηα ζύζπαζε ηνπ ππνγάζηξηνπ, ε ιαγγόλα πνπ αλαδεύεη μαθληθά, ην πόδη θαζώο παίδεη θάησ απ ηνλ αζηξάγαιν αησξεκέλν πάλσ από η άιιν, πξνδίλνπλε ηε ζθέςε πνιύ πην μάζηεξα παξ όηη ζα ηελ έθξπβαλ ή ζα ηε κεηακόξθσλαλ ηα κάηηα θαη ν ιόγνο». Ση δηαθνξά αιήζεηα απφ ηηο εξσίδεο ηνπ Σάζνπ Αζαλαζηάδε, «θαηαζθεπαζκέλεο», ζα έιεγε θαλείο (πξάγκαηη ν Αζαλαζηάδεο δελ ππήξμε νχηε πνηεηηθφο, φπσο ν Κνζκάο Πνιίηεο, νχηε ρεηκαξξψδεο, φπσο ν Μ. Καξαγάηζεο), ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο, θάζε θνξά, ζσκαηφηππνπο, ηνπο επηβεβιεκέλνπο απφ ηνλ Χαξαθηήξα πνπ ελζάξθσλαλ. Έηζη, έλαο επί ηξνράδελ ζπλδπαζκφο νξηζκέλσλ δνθηκηαθψλ απνζπαζκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο κπζηζηνξεκαηηθέο «παξαηεξήζεηο» θαη «αλαηνκίεο» ησλ εξσίδσλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα απνθέξεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα: «Μπνξεί [ε πνιχ γπλαίθα ] λα είλαη «ππθληθή», «καθξφζσκε» ή «βξαρχζσκε», «εγθεθαιηθή» ή «ζσξαθηθή». Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, ζχλζεηε. Σν απαχγαζκα, φκσο, ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο είλαη ε γνεηεία πνπ αθηηλνβνιεί κε ηελ παξνπζία ηεο. [βι. π.ρ. Μάξκσ Παλζένπ]. ηε ιατθή θαηαζθεπή ηεο, ε «πνιχ γπλαίθα» είλαη, ζπρλά, θνληφκεξε, ππεξαηκηθή, κε θαξδχ θνξκφ, θνληφ ιαηκφ θαη γεκάην ζηήζνο [βι. π.ρ. Μαξγαξίηα Οπξαήινγινπ, απφ ηνπο Τειεπηαίνπο Δγγνλνύο] [ ]. ηελ αλψηεξε αλαηνκηθή ηεο δνκή, είλαη κάιινλ ςειή, κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηα καθξηά πφδηα (απνθαιχπηνπλ ηελ ηδηαίηεξε αηζζεζηαθή επαηζζεζία ηεο) [ ] Αιιά φ,ηη πεξηζζφηεξν ηε ραξαθηεξίδεη είλαη νη αδηάθνπεο ηπξαλληθέο, πνιιέο θνξέο κεηαπηψζεηο, πνπ ηηο πξνθαιεί ε θπθινζπκηθή ηδηνζπγθξαζία ηεο. [βι. Μειηψ Βίιιε, απφ ηνπο Φξνπξνύο ηεο Αραΐαο] [ ] Κακσκέλε πεξηζζφηεξν γηα λα θαηαθηηέηαη, είλαη παζεηηθή. Γη απηφ αληηθξίδεη κνηξνιαηξηθά ην κέιινλ ηεο [βι. Λέγθσ Καιιηβξνχζε, απφ ηνπο Τειεπηαίνπο Δγγνλνύο] [ ] είλαη αλνηρηφθαξδε εχθνιε ζηνλ έπαηλν ηνπ άιινπ, γελλαηφδσξε θαη αιηξνπΐζηξηα [βι. Βγεληψ απφ Τα Παηδηά ηεο Νηόβεο]. Ωζηφζν, ζπρλά έρεη ηελ ςπρνινγία ηήο γάηαο. ζν θη αλ ιάκπεη απφ

10 10 ηθαλνπνίεζε, φηαλ απνιακβάλεη ζηνλ θαζξέθηε ηε γνεηεία ηεο θαη ην ζξίακβφ ηεο κέζα ζην αληξηθφ βιέκκα, δελ αξγεί λα αηζηαλζεί ην αίζζεκα ηνπ ζξηάκβνπ ηεο λα ην δηαδέρεηαη κηα απφηνκε θαηάπησζε [ ] [βι. Μειηψ]» 22. Παξφιν πνπ ν Καξαγάηζεο αλαθεξφηαλ ην 1943 ζηελ Δθάηε σο «ην θαιχηεξν ειιεληθφ κπζηζηφξεκα» 23, ν ξφινο πνπ επεθχιαζζε ν ίδηνο ζηηο γπλαίθεο ζηα δηθά ηνπ κπζηζηνξήκαηα δελ ήηαλ εμίζνπ πλεπκαηηθφο κε εθείλνλ ηνπ νκφηερλνχ ηνπ. Ζ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηεο γπλαίθαο πνπ εμαίξεηαη κε ηξφπν κπζηηθηζηηθφ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Κνζκά Πνιίηε 24, ελψ αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ ζσκαηηθή ηεο χπαξμε ζην έξγν ηνπ Αζαλαζηάδε, ζην έξγν ηνπ Καξαγάηζε ε Κξηηηθή έρεη παξαηεξήζεη πσο παξακειείηαη. Γελ είκαη βέβαηε θαηά πφζνλ είλαη αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα πξαγκάηεπζε ην απφ πνιιέο πιεπξέο απαξάδεθην άξζξν ηνπ Μ. Καξαγάηζε ζηελ εθεκεξίδα Πξσία, κε ηνλ ηίηιν «Γπλαίθα θαη Σέρλε» 25 ζα ήηαλ ίζσο αξθεηφ λα αλαθεξζνχκε ζην πιήζνο ησλ θξηηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Καξαγάηζε σο ζεμηζηή, θξηηηθέο νη νπνίεο κάιινλ ππεξηζρχνπλ φρη κφλνλ ζε αξηζκφ αιιά θαη ζε πεηζηηθφηεηα εθείλσλ πνπ ηνλ ππεξαζπίδνληαη απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Δθηφο απφ ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ενιά θαη ηνλ λαηνπξαιηζκφ, ζην έξγν ηνχ Μ. Καξαγάηζε έρνπλ επηζεκαλζεί ίρλε απφ ηα επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Ψπραλάιπζεο, ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία, σζηφζν, ν ζπγγξαθέαο νχηε δηαηππψλεη νχηε ρεηξίδεηαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν 26. Ίζσο ε άπνςε ηνπ Παληειή 22 Βι. ζην δνθίκην ηνπ Σάζνπ Αζαλαζηάδε κε ηνλ ηίηιν «Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε Δίλαη πνιχ γπλαίθα», ηφκνο Αλαγλσξίζεηο, φ.π., ζζ Δπίζεο, βι. ζρεηηθά ζην ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ, Τν Παξαθείκελν, φ.π., ζζ / εκ Βι. ζην ιήκκα Δ1 29 ηνπ Γ. Καιιίλεο, Σρεδίαζκα Βηβιηνγξαθίαο, φ.π. 24 Βι. επί παξαδείγκαηη ζην Γπξί, φ.π., ζ. 39, φπνπ αθφκα θαη νη «γπλαίθεο ηνπ ζσξνχ» κπνξεί λα «κηινχλ παξάμελα». 25 Μία αληηπαξαβνιή κε ην δνθίκην ηνπ Σάζνπ Αζαλαζηάδε «Γηαηί νη γπλαίθεο αγαπνχλ ην κπζηζηφξεκα» (Αλαγλσξίζεηο, φ.π., ζζ ) ζα απέβαηλε ηδηαίηεξα αξλεηηθή γηα ηνλ Καξαγάηζε αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα. Αο ιάβνπκε εδψ ππ φςηλ, σζηφζν, φζα γξάθεη ε Μαίξε Μηθέ (ζην «Έκθπιε θαη θπιεηηθή δηαθνξά ζηνλ Γηνύγθεξκαλ ηνπ Μ. Καξαγάηζε», Νέα Δζηία, η. 161, ηρ. 1798, Μάξηηνο 2007, ζζ / εδψ ζζ ) σο πξνο ηελ επξέσο απνδεθηή άπνςε θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν γηα ηελ χπαξμε ελφο έκθπηνπ, δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αληίιεςεο θαη ζθέςεο ησλ δχν θχισλ σο ηθαλνχ λα εξκελεχζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη ηηο έκθπιεο δηαθξίζεηο. Μφλνλ σο απφξξνηα, εμάιινπ, ηεο πξναλαθεξζείζαο «άπνςεο» ζα κπνξνχζακε λα αληηκεησπίζνπκε ηα ζρεηηθά κε ηελ «βηνινγηθή θαησηεξφηεηα ηεο γπλαίθαο» θαη κε ην φηη ε ηδηνζπγθξαζία ηεο (!) «είλαη καθξηά απφ ηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία» βι. Μ. Καξαγάηζε, «Γπλαίθα θαη Σέρλε», εθεκ. Ζ Πξσία, Σεηάξηε 11 Ννεκβξίνπ 1942, ζ Βι. π.ρ. ζηα δνθίκηα ησλ Μηρ. Μεξαθιή (Σεηξάδηα «Δπζχλεο» 14, φ.π., ζζ. 53-7, φπνπ, κεηαμχ άιισλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ «ξνκαληηθή κέζνδν» ηνπ Καξαγάηζε), Μίιηνπ Περιηβάλνπ (Βηβιηνζήθε, φ.π., ζ. 18, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πεξίεξγν δηαρσξηζκφ ηεο θπιήο απφ ηνλ Καξαγάηζε «ζε δχν βηνινγηθέο ηάμεηο»), Νέλαο Η. Κνθθηλάθε («Γχξσ απφ ηε ζπλάληεζε έξσηα θαη ζαλάηνπ ζην αλέθδνην κπζηζηφξεκα ηνπ Μ. Καξαγάηζε, Ο θαζεγεηήο Λνπθάο Καηειάλνο», Νέα Δζηία, η. 148, ηρ. 1729, Γεθ. 2000, «Αθηέξσκα ζηνλ Μ. Καξαγάηζε», ζζ / εδψ ζ. 938, ζεκ. 15, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε

11 11 Κξαληδηψηε ζρεηηθά λα είλαη θαη απηή πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ αιήζεηα: «απηφο ν πνιπκαζήο, αιιά εξαζηηέρλεο βηνιφγνο, καζεηεπφκελνο ςπραλαιπηήο, αιιά θαζφινπ θνηλσληνιφγνο, δελ γίλεηαη έλαο δηαρξνληθφο αλαιπηήο ηνχ έξσηα θαη παξακέλεη ν εζνγξάθνο ηνπ» 27. ζν γηα ηηο «θπζηνγλσκηθέο» παξαηεξήζεηο ηνχ Καξαγάηζε, αλ θαη ζα πεξίκελε θαλείο λα είλαη, έσο έλαλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθά, παξακέλνπλ θαη απηέο εξαζηηερληθέο, ρσξίο λα μερσξίδνπλ ηδηαίηεξα απφ ηηο ζπλήζεηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ ινγνηερλψλ. Έηζη, επί παξαδείγκαηη, ζηνλ Κίηξηλν Φάθειιν, ε «θπζηνγλσκηθή κειέηε» (sic) απφ ηνλ Μάλν Σαζάθν ηήο Μαξίαο Πεηξνπνχινπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί απφ ειιηπήο έσο πνιχ θησρή: «Ο Ταζάθνο είρε λα ηελ ηδή από ην Τώξα κεγάισζε, κέζησζε. Θα είλαη εηθνζηδπό ρξνλώλ. Ννζηηκνύια, ηίπνηα όκσο πεξηζζόηεξν. Μέηξην αλάζηεκα, κέηξηα ζαξθηθή δηάπιαζε, κέηξηα αξκνλία ραξαρηεξηζηηθώλ, κέηξηα εθθξαζηηθόηεηα. Θα ήηαλ ε πξνζσπνπνίεζε ηήο κεηξηόηεηαο, αλ απ όια ηνύηα ηα κέηξηα δελ αλαδπλόηαλ έλα έληνλν θάιεζκα ζειύηεηαο. «Έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πόζν ζειπθό είλαη; αλαξσηηέηαη ν Ταζάθνο. Πνιύ άγνπξε αθόκα Οη ζαξθηθέο απνιαύζεηο πξέπεη λα παίμνπλ πξσηεύνληα ξόιν ζηε δσή ηεο. Οη νξκέο ηεο ζα θηλεζνύλ πξνο ηηο πην απξνζδόθεηεο θαηεπζύλζεηο». Γέιαζε κέζα ηνπ, κε ηε καλία ηνπ λα ςπρνινγή ηνλ απέλαληί ηνπ κόλνλ απ ηε θπζηνγλσκηθή κειέηε. «Αλώδπλε ςπραγσγία κνπ, μαλαζθέθηεθε. Πάλησο κε ην παζεηηθό, ην ππνηαγκέλν ύθνο ηεο, απηή ε κηθξνύια πξέπεη λα λαη πνιύ ηξπθεξή ζην θξεβάηη ελόο αηζζεζηαθνύ άληξα» 28. Ο Καξαγάηζεο δελ δίζηαδε, φπσο είδακε, λα εηζρσξήζεη θαη ζε δεηήκαηα ηαηξηθά, θαζψο νη «πξνεθηάζεηο ζε δεδνκέλα ηήο ςπραλάιπζεο θαη ηεο ελδνθξηλνινγίαο» ηνλ καγλήηηδαλ «γηαηί αληερνχζαλ ζην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο βηνινγηθέο ξίδεο ηνπ έξσηα, πνπ ζε αξθεηά θείκελά ηνπ [ ] αλαδεηεί ζε κηα «γελεηεζηαθή» ελδνθξηλνινγία ηεο επνρήο ηνπ, πνπ, θπζηθά, ρξεζηκνπνηεί θαηά ην δνθνχλ». Δθείλν, επηπιένλ, πνπ έρεη ζεκαζία, φπσο, εμάιινπ, επηζεκαίλεη θαη ν ίδηνο ν γξάθσλ ηα παξαπάλσ Π. Κξαληδηψηεο, είλαη «φηη ν Καξαγάηζεο πξνηηκά λα θαηαλνεί ηελ άιθα ή βήηα εξσηηθή ζπκπεξηθνξά, έλαλ ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ ηαηξηθνχ ζέκαηνο απφ ηνλ Μ. Καξαγάηζε) θαη Βαγγέιε Αζαλαζφπνπινπ («Ο Καξαγάηζεο σο ζθπηαινδξφκνο ηεο δηήγεζεο», Οη κάζθεο ηνπ ξεαιηζκνύ, φ.π., ζ. 173, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ζπλήζεηο ζην έξγν ηνπ Μ. Καξαγάηζε «βηνινγηθέο αλαθνξέο θαη βηνινγίζηηθεο εμεγήζεηο»). 27 Βι. Παληειήο Κξαληδηψηεο, «Σν εξσηηθφ ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ Καξαγάηζε», Γηαβάδσ, αξ. 258, φ.π., ζ. 34. (Ζ νξκφλε «σθπηνθίλε», γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηελ ζπλέρεηα, ζην ίδην δνθίκην, ηαπηνπνηήζεθε, πάλησο, κφιηο ην 1953). 28 Βι. Μ. Καξαγάηζε, Ο Κίηξηλνο Φάθειινο, ηφκνο α, έλαηε έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 1991, ζζ

12 12 επηιέγνληαο απφ φιεο απηέο ηηο γλψζεηο κνλάρα φζεο ηνπ ζπληεξνχλ έλαλ πξνυπάξρνληα θίιαλδξν ξαηζηζκφ» (φ.π.). Έηζη, κέζα απφ έλα παξφκνην πξίζκα, θαίλεηαη λα είλαη ηδσκέλα θαη ηα (άζρεκα) γπλαηθεία ζψκαηα ζην κπζηζηφξεκα Τν «10» 29, ηηο πεξηγξαθέο ησλ νπνίσλ εληνπίδεη ν Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, ζπλνδεχνληάο ηεο κε ηα αθφινπζα ζρφιηα: «Τν γπλαηθείν ζώκα πνηέ δελ παξνπζηάδεηαη σο όκνξθν απηό θαζαπηό, αιιά κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο [ ], νπόηε πίζσ από ηελ πεξηγξαθή δηαθξίλνπκε ηελ επηζπκία ηνύ ηξηηνπξόζσπνπ αθεγεηή, ν νπνίνο, παξόηη πξνζπαζεί λα κέλεη ακέηνρνο, όηαλ πεξηγξάθεη γπλαηθεία ζώκαηα, δελ θαηνξζώλεη λα θξύςεη ηελ απέρζεηα ή ηελ επηζπκία ηνπ» 30. «Δίλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο», ζπλερίδεη ν Αζαλαζφπνπινο, «πσο ε εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πην νινθιεξσκέλε άπνςε ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο ζην «10» είλαη ε εηθόλα ηεο σξαίαο δεκόζηαο γπλαίθαο. Σηελ εηθόλα απηήλ ν Καξαγάηζεο εμαληιεί ηα εμηδαληθεπηηθά όξηα ηεο πεξηγξαθηθήο απόδνζεο κηαο γπλαηθείαο κνξθήο [ ] Γηα λα αληαπνθξηζεί, κάιηζηα, ζηηο απαηηήζεηο ηήο απόδνζεο ηνπ ηδαληθνύ ραξαθηήξα απηήο ηεο νκνξθηάο, ν ζπγγξαθέαο θαηαθεύγεη ζε ζρήκαηα ιόγνπ (παξνκνηώζεηο θαη κεηαθνξέο) πνπ ζπλήζσο απνθεύγεη: ηα κεξηά ηεο είλαη θνιόλεο δσξηθνύ λανύ, νη γάκπεο ηεο είλαη ζπαζηά δακαζθελά, ν απρέλαο ηεο είλαη ληειηθάηνο, επιύγηζηνο, ζαλ λεαξό θππαξίζζη δαξκέλν από ην κειηέκη, ην πξόζσπό ηεο έρεη ηελ απζηεξή νκνξθηά αξραίαο πξνηνκήο [ ] Ζ επηινγή απηή ηνπ Καξαγάηζε δελ είλαη ηπραία αιιά ζθόπηκε, επεηδή κε απηήλ ζέιεη λα εθθξάζεη ηελ αληηζπκβαηηθή αληίιεςή ηνπ γηα ηε γπλαηθεία νκνξθηά αιιά θαη αμηνπξέπεηα, ε νπνία θαίλεηαη πσο εμαξηάηαη από ηελ εξσηηθή απηάξθεηα, ή, αιιηώο, από ηε ζεμνπαιηθή απνζηαζηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα είλαη θαη εξσηηθή απόζηαζε» 31. Σα πξναλαθεξζέληα, πάλησο, πέξα απφ ην λα καο δηαθσηίδνπλ σο πξνο ηελ εζηθή ζηάζε ηνπ Μ. Καξαγάηζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαζφινπ δελ καο δηαβεβαηψλνπλ φηη ν ελ ιφγσ ζπγγξαθέαο είρε ηαπηφρξνλα ζηνλ λνπ ηνπ, φπσο ίζσο ζα πεξίκελε θαλείο, ηελ κνξθνινγηθή θαηαζθεπή κηαο πνιχ ζειθηηθήο γπλαίθαο. Πηζαλφηαηα έρεη δίθην ν Γεκ. Σδηφβαο φηαλ ππνζηεξίδεη φηη «ν βηνινγηθφο παξάγνληαο ζηνλ Καξαγάηζε παξαπέκπεη θαη ζηελ εκπεηξία κε ηελ έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ζε κηα κπζηηθηζηηθή, αλεμέιεγθηε, 29 Μ. Καξαγάηζε, Τν «10», Πξφινγνο, θηινινγηθή επηκέιεηα θαη ζεκεησκαηάξην: Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, εηθνζηή έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, 2008 βι. ελδεηθηηθά ζζ. 77, Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, «Ο ηφπνο σο ρψξνο ηεο επηζπκίαο ζην «10»», ζην Οη κάζθεο ηνύ ξεαιηζκνύ, φ.π., ζ Βι. φ.π., ζζ Ο Αζαλαζφπνπινο αλαθέξεηαη εδψ ζηελ αξθνχλησο ξεηνξηθή πεξηγξαθή ησλ ζζ απφ ην κπζηζηφξεκα Τν «10», φ.π.

13 13 αηαβηζηηθή δχλακε κε ηε κνξθή ηνπ ξηδηθνχ» θαη φηη «κέζσ ελφο δηάρπηνπ θαη ηδηφηππνπ «βηνινγηζκνχ», ην ζσκαηηθφ/ δσηθφ ζπκπιέθεηαη κε ην κεηαθπζηθφ ζηα θείκελά ηνπ» 32. Θα ήηαλ, ινηπφλ, πνιχ εππξφζδεθηνη νη θαξπνί κίαο επξείαο, θαη εμνρήλ ηαπηνδνηηθήο, έξεπλαο ζηνλ ινγνηερληθφ ρψξν, ε νπνία ζα εζηίαδε ζηελ βηνηππνινγία εξψσλ θαη εξσίδσλ, ζην κέηξν πνπ απηή πξάγκαηη απαζρφιεζε ηνλ εθάζηνηε ζπγγξαθέα. Θα ζπληζηνχζε, κάιηζηα, θαηά έλαλ ηξφπν, ηελ ζπλέρεηα εθείλσλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εξεπλψλ ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα, νη νπνίεο είραλ σο αληηθείκελφ ηνπο ηα πνξηξαίηα ησλ ινγνηερληθψλ εξψσλ θαη εξσίδσλ 33, ελψ, παξάιιεια, ζα εληαζζφηαλ ζηελ πιεζψξα, πιένλ, ησλ εξεπλψλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ην ιήκκα «ζψκα», ιήκκα ην νπνίν κέρξη θαη ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ήηαλ σζεί απφλ απφ ηνπο επξεηεξηαθνχο θαηαιφγνπο Βι. Γεκήηξεο Σδηφβαο, ζηα «Πξαθηηθά» ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, φ.π., ζζ Βι. ζρεηηθά ζηελ κειέηε ηνχ Tytler ζην The Faces of Physiognomy, φ.π., ζ Βι. ζρεηηθά φζα έιεγε ε ηζηνξηθφο Barbara Duden ζε κία νκηιία ηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004: «Πξηλ απφ πεξίπνπ είθνζη ηξία ρξφληα ζπλέζεζα κηα νγθψδε ζρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία, ε νπνία ζπγθέληξσλε φια φζα είραλ γξαθεί γχξσ απφ ηελ «ηζηνξία ηνπ ζψκαηνο». άξσζα ηφηε θάζε ινγήο ηζηνξηθνχο θαηαιφγνπο θαη νδεγνχο, αιιά ζε θαλέλαλ απφ απηνχο ην «ζψκα» δελ αλαγλσξηδφηαλ σο μερσξηζηή θαηεγνξία. ήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη. Γχν δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην ιήκκα «ζψκα» γεκίδεη ηα επξεηήξηα. ήκεξα, νη ηζηνξηθέο κειέηεο αλαθέξνληαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ αλζξψπνπ, ηεο εμνπζίαο, ηεο κφδαο, ηεο εζηθήο, ηεο ηαηξηθήο ή ηεο επίπισζεο. Φζάλνπλ ψο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ζηε γιππηηθή, ηε δσγξαθηθή, ηνλ ρνξφ, ηελ έλδπζε θαη ην ηαηνπάδ [ ], επηπξνζζέησο, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, δελ θπξηαξρνχζε αθφκε ε κεηακνληέξλα πξνζπκία λα ζπγρέεηαη ην ζψκα κε ην θείκελν, ε ζάξθα κε ην ιεγφκελν γνληδίσκα, ε γπλαίθα κε ηελ θαηαζθεπή». ζην Barbara Duden, «Ζ ςεπδαίζζεζε φηη ζηα ηαηξηθά θείκελα βιέπνπκε ην ζψκα ηνπ αζζελή», Σύγρξνλα Θέκαηα, ηρ. 93, Απξίιηνο Ηνχληνο 2006, ζζ / εδψ, ζζ

14 14 Βηβιηογραθηθή Σεκείωζε Ζ ζρέζε ηεο Φπζηνγλσκηθήο κε ηελ Λνγνηερλία έρεη κειεηεζεί ζηελ μελφγισζζε Παλεπηζηεκηαθή έξεπλα, φπσο απνδεηθλχεηαη, θαη αξράο, απφ ηνπο δχν ηφκνπο πνπ παξαηίζεληαη αθνινχζσο θαη, νπσζδήπνηε, απφ ηελ Βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία απηνί παξαπέκπνπλ, εηδηθά, ν πξψηνο εμ απηψλ πξφθεηηαη γηα ηα ήδε αλαθεξζέληα: Graeme Tytler, Physiognomy in the European Novel. Faces and Fortunes, Princeton University Press, 1981 θαη The Faces of Physiognomy: Interdisciplinary Approaches to Johann Caspar Lavater, Edited by Ellis Shookman, Camden House, Δπηπιένλ, ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ είλαη ην δνθίκην ηεο Jeanne Fahnestock, «The heroine of irregular features: Physiognomy and conventions of heroine description», Victorian Studies, Spring 1981, 24:23, ζζ , ηνπ νπνίνπ ε ηξηκεξήο αλάπηπμε εζηηάδεη δηαδνρηθά ζηελ εμέιημε ηεο πεξηγξαθήο ηήο ινγνηερληθήο εξσίδαο, ζηελ ζχγρξνλε κε απηήλ νξκεηηθή αλάδπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Φπζηνγλσκηθή θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο νξηζκέλσλ απφ ηα πην ζπρλά πεξηγξαθφκελα γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά. ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή Βηβιηνγξαθία ηα επξήκαηα είλαη ηζρλά. Πξέπεη, πάλησο, λα ζηαζνχκε, θαη αξράο, ζε κία απφ ηηο πξψηεο, αλ φρη ζηελ πξψηε ζχγρξνλε θξηηηθή αλαθνξά ζηελ Φπζηνγλσκηθή ζε ζρέζε κε έλα ινγνηερληθφ έξγν, ζην Πεξηθιήο Παγθξάηεο, «Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο: ε αληηζηνηρία κνξθήο θαη ςπρήο, νη απνρξψζεηο», Χξνληθά ηεο Δηαηξείαο Κεξθπξατθώλ Σπνπδώλ V, Κέξθπξα, 1994, ζζ. 7-23, ην ίδην ζην Πόξθπξαο, ηρ , Απξίιεο επηέκβξεο 1997, ζζ θαη ζε απηνηειή έθδνζε κε ηνλ ίδην ηίηιν, εθδφζεηο Έςηινλ, Ο Π. Παγθξάηεο δελ είρε, φπσο είπακε, ζηελ δηάζεζή ηνπ άιιεο αληίζηνηρεο ειιελφγισζζεο κειέηεο, ελψ θαη ν ίδηνο πεξηνξίζηεθε ζηελ επεμεξγαζία ηνχ γλσζηνχ «νία ε κνξθή, ηνηάδε θαη ε ςπρή» ησλ αξραίσλ, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γπλαίθαο ηεο Εάθπζνο ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ, ζηελ επεμεξγαζία ηνχ αληίζηξνθνπ ηεο «θαινθαγαζίαο» (πξφθεηηαη, βέβαηα, εδψ γηα ην θιαζηθφ αλζξσπηζηηθφ ηδεψδεο ηνπ «θαινχ θαγαζνχ», ζην νπνίν, παξεκπηπηφλησο, αλαθέξεηαη ην δνθίκην ηνπ Δξαηνζζέλε Καςσκέλνπ, «Σν γπκλφ ζψκα θαη ν θψδηθαο ηνπ θάιινπο θαη ηνπ αγαζνχ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη θνπιηνχξα», ζηνλ ηφκν πνπ παξαηίζεηαη εδψ ζηελ ζπλέρεηα) ε κειέηε ηνπ, σζηφζν, παξακέλεη πξσηνπφξνο θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. Πνιχ ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηεο Αζελάο Βνγηαηδφγινπ, ε νπνία ζηελ «Δηζαγσγή» ηνχ Αρηιιεχο Λεβέληεο, Ζ Ταζζώ, Φηινινγηθή επηκέιεηα: Αζελά Βνγηαηδφγινπ, εθδ. Νεθέιε, 2000, πξνηείλεη (θαη εθαξκφδεη) ηελ κειέηε ηνχ ελ ιφγσ «πξψηνπ λενειιεληθνχ «ςπρνγξαθηθνχ» πεδνγξαθήκαηνο» (1857) επί ηε βάζεη θαη ηεο θπζηνγλσκηθήο παξακέηξνπ, παξαπέκπνληαο, κάιηζηα, (ζε), θαη, άξα, έρνληαο ιάβεη γλψζε αληίζηνηρσλ μελφγισζζσλ κειεηψλ. Σέινο, ζηνλ ηφκν Le Corps dans la Langue, la Littérature, l Histoire, les Arts et les Arts du spectale, XVIIIe Colloque International des Néo hellénistes des Universités francophones Mai 2003, Société Culturelle Néo Hellénique, 2005, ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδηαθέξνπζεο ζρεηηθέο κειέηεο (φπσο απηέο ησλ Martine Breuillot, Henri Tonnet, Aikaterini Georgakaki, Kyriaki Chryssomalli Henrich, Zoï Ververopoulou, Diamanti Anagnostopoulou, Louisa Christodoulidou, Eratosthenis Kapsomenos, Ioannis Ionas), νη νπνίεο, αλ θαη δελ αλαθέξνπλ ξεηά ηελ Φπζηνγλσκηθή, θηλνχληαη, φκσο, θαη εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνχ δηθνχ ηεο ρψξνπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα