ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΓΡΟΣΟΠΟΙ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ Ή ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ; Υ.Κ. ψθνο¹, Π.Κ. Μπίξηζαο¹, N.K. Παπαγεσξγίνπ²

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΓΡΟΣΟΠΟΙ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ Ή ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ; Υ.Κ. ψθνο¹, Π.Κ. Μπίξηζαο¹, N.K. Παπαγεσξγίνπ²"

Transcript

1 ψθνο Υ., Μπίξηζαο Π., Παπαγεσξγίνπ Ν Θήξα θαη πγξφηνπνη: εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ ή απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ; 10 ν Παλειιήλην Γαζνινγηθφ πλέδξην. Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία. Σξίπνιε 26-29/5/2002. ει ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΓΡΟΣΟΠΟΙ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ Ή ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ; Υ.Κ. ψθνο¹, Π.Κ. Μπίξηζαο¹, N.K. Παπαγεσξγίνπ² ΠΔΡΙΛΗΦΗ Γηα λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηνπο πγξνηφπνπο πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ νη αμίεο ηνπο, κεηαμχ απηψλ θαη ε ζεξεπηηθή. Ζ άζθεζε ηεο ζήξαο σο αξρέγνλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε παγθφζκην επίπεδν, δεκηνπξγεί ηα εμήο νθέιε γηα ηνπο πγξνηφπνπο: 1) Πξνζηαηεπηηθά (απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πγξνηφπνπ, θχιαμε, αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο). 2) Γηαρεηξηζηηθά (δηαρείξηζε θαη δεκηνπξγία πγξνηφπσλ). 3) Δπηζηεκνληθά (ίδξπζε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ). Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ζήξα ζηνλ άλζξσπν είλαη: 1) Κνηλσληθά (πγεία, γλψζε, αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηέξςε). 2) Οηθνλνκηθά (δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ). 3) Πξνζηαηεπηηθά (επίβιεςε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, εμνηθείσζε ζε ζπλζήθεο ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ). ηελ Διιάδα ν πεξηνξηζκφο ηεο ζήξαο ζην 8% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ πνπ ππήξραλ πξηλ 80 έηε θαη ε κε εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαρείξηζεο ηεο ζήξαο, πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηα πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, ηνπο θπλεγνχο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Λέξειρ κλειδιά: ζήξα, θπλήγη, πγξφηνπνο, άγξηα παλίδα, ρξήζε, αμία 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Οη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρνπλ καθξνρξφληεο θαη επξείαο έθηαζεο ζπλέπεηεο πνπ ζπρλά δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ ή λα εθηηκεζνχλ. Βαζηθνί παξάκεηξνη ηεο ζσζηήο απφθαζεο είλαη ε δηαδηθαζία ιήςεο (ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο) θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Gough and Ward 1996). ηελ πεξίπησζε ησλ πγξνηφπσλ, ζθνπφο είλαη ε νξζνινγηθή ρξήζε (wise use) ησλ πγξνηνπηθψλ πφξσλ, δειαδή ε αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Ramsar Convention, Recommendations of the Regina Conference 1987). Έλαο πγξνηνπηθφο πφξνο είλαη νη πιεζπζκνί ησλ πδξνβίσλ θαη παξπδάηησλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο (ζην εμήο αλαθέξνληαη σο πδξφβηα), κία ρξήζε ηνπ νπνίνπ εδψ θαη ρηιηεηίεο είλαη ε ζήξα. Αξραηνινγηθά επξήκαηα έξγσλ ηέρλεο πνπ ρξνλνινγνχληαη πξηλ ην 1300 π.υ., καξηπξνχλ ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ θπλεγψλ ζηελ ¹Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Δπξηπίδνπ 4, Σ.Θ , Θεζζαινλίθε ²Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο & Ηρζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ, Π.Θ. 241, Θεζζαινλίθε

2 πξνζπάζεηά ηνπο λα ζεξεχζνπλ πδξφβηα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα ε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ νδήγεζε ζην ζεκεξηλφ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζήξαο (Begbie 1987). ηε Βφξεηα Ακεξηθή, απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα μεθίλεζαλ δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδξνβίσλ. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο έξεπλεο θαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ αηψλα ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε ηεο ζήξαο θαη αλαπηχρζεθαλ δηεζλείο ζπλεξγαζίεο (Bolen 2000). Ζ ζήξα ζηνπο πγξνηφπνπο ζήκεξα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο επηπηψζεηο ζηελ πηελνπαλίδα θάησ απφ επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ (IWRB 1993), θαη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο αμία ησλ πγξνηφπσλ θαη δηαρεηξηζηηθφ κέηξν. Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αλαθέξεη φηη: «Ζ ζήξα ησλ πδξνβίσλ είλαη κηα δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα θαη κπνξεί λα απνηειέζεη αμηφινγε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πγξνηφπσλ. Γηθαησκαηηθά, νη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο απνηεινχλ ζνβαξνχο παξάγνληεο ζηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ. Ζ αξρή ηεο ρξήζεο ησλ πδξνβίσλ σο πγξνηνπηθνχ πφξνπ ζε αεηθνξηθή βάζε, κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ» (Commission of European Communities 1995). Αληίζεηα, κεξηθνί αληηκεησπίδνπλ ηε ζήξα σο παξάγνληα κείσζεο ησλ αμηψλ ησλ πγξνηφπσλ (Skinner and Zalewski 1995, Γεξάθεο θαη Κνπηξάθεο 1996), δελ αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξά ηεο ζήξαο απφ ηελ ππεξζήξεπζε θαη ηε ιαζξνζήξα φπσο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, θαη ε πίεζε ησλ αληηθπλεγψλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζήξαο ζπλερψο απμάλεηαη. Γηα ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο δεκηνπξγήζεθε κηα ζεκαληηθή δηακάρε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ζηηο ΖΠΑ. Ζ άπνςε πνπ επηθξάηεζε γηα ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ ήηαλ φηη ε πξνζηαζία επηηπγράλεηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη φρη κε ηελ νιηθή απαγφξεπζε (Sparrowe 1993). ηηο αξρέο ηνπ 21 νπ αηψλα ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ε δεχηεξε ηαθηηθή, παξά ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ρελνκφξθσλ (waterfowl management). Ζ εξγαζία απηή, εμεηάδεη ηελ αμία ηεο ζήξαο ζηνπο πγξνηφπνπο θαη πξνζεγγίδεη ηηο αηηίεο θαη ην κέγεζνο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ζηελ Διιάδα. 2. Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΘΗΡΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ Ζ άπνςε ησλ αλζξψπσλ γηα κηα αμία δελ δηακνξθψλεηαη απαξαίηεηα απφ ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμίαο, αιιά ηελ αληίιεςε ηνπο γηα απηή (Adamowicz et al. 1997). Ο Sparrowe (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλή γλψκε ζηηο ΖΠΑ άιιαμε ζηάζε απέλαληη ζηε ζήξα ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο έιιεηςεο γλψζεο. Σν 10% ησλ Ακεξηθαλψλ είλαη θπλεγνί θαη άιινη ηφζνη πεξίπνπ αληηθπλεγνί, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο (80%) δελ αληηιακβάλνληαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζήξαο ζηελ άγξηα παλίδα θαη ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί. Ζ θαηαλφεζε ησλ αμηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ρξήζηκε, φπσο, γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αθχπληζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο (Fausold and Lilieholm 1999, Woodward and Wui 2001). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεξεπηηθήο αμίαο ησλ πγξνηφπσλ δείρλεη φηη: α) απφ ηελ άζθεζε ηεο ζήξαο απνξξένπλ νθέιε γηα ηνπο πγξνηφπνπο (θαη έκκεζα γηα ηνλ άλζξσπν κέζσ ησλ ππνινίπσλ αμηψλ ησλ πγξνηφπσλ) θαη β) ε ζήξα πξνζθέξεη νθέιε άκεζα ζηνλ άλζξσπν.

3 2.1 Σα οθέλη ηηρ θήπαρ για ηοςρ ςγποηόποςρ Απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ νη θπλεγφηνπνη θαη ε άγξηα παλίδα πξνεγνχληαλ ηνπ θπλεγνχ θαη ηνλ βνήζεζαλ λα επηβηψζεη. ήκεξα, θαη ν θπλεγφο θξνληίδεη γηα ηνλ θπλεγφηνπν θαη ηελ άγξηα παλίδα. Οη θπλεγνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ δήηεζαλ ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ γηα ηε ζήξα ζηελ Διιάδα (Παπαζπχξνπ 1972) θαη ζηηο ΖΠΑ (Sparrowe 1993) θαη αληέδξαζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ πγξνηφπσλ. ηελ Διιάδα κε αίηεκα ησλ θπλεγψλ ζεζκνζεηήζεθε ην Κεθάιαην Θήξαο, κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηε ζήξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ζεξακάησλ. Αλάινγεο είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ θπλεγψλ ζε πνιιά Δπξσπατθά θξάηε θπξίσο ζηα πιαίζηα ηδησηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (Lecocq 1993, 1996). ηηο ΖΠΑ, νη πξφζνδνη απφ ηε ζήξα θαιχπηνπλ ην 75% ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο (Sparrowe 1993). Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ην θφξν ζηα είδε θπλεγίνπ, θαη εηδηθά νη θπλεγνί πδξνβίσλ απφ ην 1934 πιεξψλνπλ θάζε έηνο έλα εηδηθφ έλζεκν (Duck Stamp) απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδξνβίσλ (US Fish and Wildlife Service 2000). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη ε ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θπλεγψλ ζηηο ΖΠΑ, έρεη πξνθαιέζεη αλεζπρία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο (DiCamillo and Schaefer 2000, Enck et al. 2000). Γηα ην ιφγν απηφ, μεθίλεζαλ νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηε ζήξα (Jackson 1988, Thomas and Peterson 1993 απφ Enck et al. 2000, DiCamillo and Schaefer 2000) Πποζηαηεςηικά οθέλη Ζ ζήξα απνηειεί παξάγνληα απνηξνπήο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πγξνηφπσλ, έηζη: Ζ θπλεγεηηθή νξγάλσζε Ducks Unlimited ζηηο ΖΠΑ (ηδξχζεθε ην 1937), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο γεο θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο δηαηήξεζε πγξνηφπνπο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηξεηζήκηζη εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/4 πεξίπνπ ηνπ εκβαδνχ ηεο Διιάδαο (J. Payne απφ Freese and Trauger 2000). ηηο ΖΠΑ, ην 1/3 ησλ θηλδπλεχνλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο ρξεζηκνπνηνχλ πγξνηφπνπο πνπ δηαηεξήζεθαλ κε ην έλζεκν (Duck Stamp) ησλ θπλεγψλ (US Fish and Wildlife Service 2000). ε Δζληθφ Πάξθν ηεο Απζηξίαο, ε ζήξα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαηαζθεπήο πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ θαηά κήθνο ηνπ Γνχλαβε (Kosz 1996). Σν 1959 ζηε Γαιιία, θπλεγφο αγφξαζε έλα πγξφηνπν απνηξέπνληαο ηελ απνμήξαλζε ηνπ. Με δηθά ηνπ έμνδα απνθαηάζηεζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πγξνηφπνπ θαη ζηε δηαζήθε ηνπ εμαζθάιηζε ηε δηαηήξεζε ηνπ. Ο πγξφηνπνο ζήκεξα εληάζζεηαη ζηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA) θαη ζην Γίθηπν Φχζε 2000 (Lecocq 1998). ηε Γαιιία ζην πγξνηνπηθφ ζχκπιεγκα Camargue (πγξφηνπνο Ramsar), 5000 θπλεγνί λνηθηάδνπλ έιε πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ κεηαηξαπεί ζε νξπδνθαιιηέξγεηεο (Skinner and Zalewski 1995). ηελ Διιάδα, ν θπλεγεηηθφο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ. Ο θνπγγάξεο (1996) γξάθεη γηα ηε ιίκλε ηνπ Γχζηνπ (Δχβνηα): «Πξηλ απφ ηα

4 κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, φηαλ επηηξεπφηαλ ην θπλήγη ζηελ πεξηνρή, νη θάηνηθνη λαχισλαλ βάξθεο ζηνπο θπλεγνχο απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο. Αξγφηεξα, πνπ ην θπλήγη απαγνξεχζεθε, νη θάηνηθνη δήηεζαλ ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο γηα λα απνθηήζνπλ ρσξάθηα». Οη θπλεγνί απνηξέπνπλ θαη θαηαγγέιινπλ παξάλνκεο πξάμεηο ζηνλ πγξφηνπν, ελψ νη θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα απαζρνινχλ 202 νκνζπνλδηαθνχο ζεξνθχιαθεο θαη άιινπο 180 πεξίπνπ επνρηαθνχο. Δλδεηθηηθά, ζε ηέζζεξηο πγξνηφπνπο Ramsar (Γέιηα Έβξνπ, Γέιηα Νέζηνπ, Σερλεηή Λίκλε Κεξθίλε θαη Γέιηα Αιηάθκνλα, Αμηνχ, Λνπδία) θαη γηα δηάζηεκα 14 κελψλ (1/2001-2/2002) ε Οκνζπνλδηαθή Θεξνθπιαθή πξαγκαηνπνίεζε 477 εκεξήζηεο επηζθέςεηο - πεξηπνιίεο θαη ππέβαιε 56 κελχζεηο (Η. Ρεηδέπεο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Ζ ζήξα σο πξνζηαηεπηηθφ κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξπιεζπζκνχ εηδψλ ηεο πηελνπαλίδαο. ηε Βφξεηα Ακεξηθή γηα παξάδεηγκα, ν ππεξπιεζπζκφο κεξηθψλ εηδψλ ρήλαο πξνθάιεζε νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Οη ζεξακαηνιφγνη ηφηε, επέηξεςαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κέζσλ ζήξεπζεο γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (Ankney 1996) Γιασειπιζηικά οθέλη Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηεο άγξηαο παλίδαο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ (Bellrose and Low 1978). Ζ ζήξα είλαη παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ππαίζξνπ (Council of Europe 1995) θαη ε άκεζε επαθή ησλ θπλεγψλ κε ηε θχζε ε γλψζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ησλ δψσλ απμάλεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Tanner 1980, Peters-Grant 1986, Hungerford and Volk 1990, Swan 1996 απφ Holsman 2000). Απνηέιεζκα είλαη νη θπλεγνί λα πξαγκαηνπνηνχλ δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη δεκηνπξγία ησλ πγξνηφπσλ. Δλδεηθηηθά: ην κεηαλαζηεπηηθφ δηάδξνκν ηνπ Μηζηζηπή (ΖΠΑ), νη ζχιινγνη ησλ θπλεγψλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 22% ησλ πγξνηφπσλ κέζεο έσο πςειήο ζεκαζίαο (Barkley and Bednarik 1968). ε πγξφηνπν ζηελ Αγγιία, ε Βξεηαληθή Οκνζπνλδία Κπλεγίνπ (BASC) πήξε ηελ πξσηνβνπιία καδί κε ηνπο ληφπηνπο θπλεγνχο, λα ηδξχζεη επηηξνπή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηελψλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη θξαηηθνχο θνξείο. Οη θπλεγνί δηαρεηξίζηεθαλ ηελ πεξηνρή, επηηπγράλνληαο ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρελνκφξθσλ θαη ραξαδξηνκφξθσλ απφ ζε ζε δηάζηεκα 18 εηψλ (Lecocq 1998). ε παξάθηην πγξφηνπν (ησλ πεξηνρψλ SPA θαη ηεο πλζήθεο Ramsar) ζηελ Αγγιία νη θπλεγνί εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ αλεμέιεγθηε ζεξεπηηθή πίεζε. Ζ ζπδήηεζε πνπ πξνθιήζεθε κεηαμχ ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο ζήξαο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ θπλεγψλ ψζηε λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε ζηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα. Ο ηνπηθφο θπλεγεηηθφο ζχιινγνο άζθεζε απζηεξφ έιεγρν θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζήξαο, αλέιαβε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξεπηηθήο πίεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγα βειηίσζεο ηνπ πγξνηφπνπ (Lecocq 1998). Σα πεξηζζφηεξα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Οκίινπ Φίισλ ηεο Λίκλεο Μνπξηάο (Ζιεία) είλαη θπλεγνί, θαη πξαγκαηνπνηνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο (Θ. Γάβνο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).

5 2.1.3 Δπιζηημονικά οθέλη Οη θπλεγνί ζπκβάιινπλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ρξεκαηνδνηνχλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. ηε Μεζφγεην, αλαθέξνληαη σο παξαδείγκαηα ε Ηηαιηθή Δηαηξεία ησλ Κπλεγψλ Τδξνβίσλ (ACMΑ, ηδξχζεθε ην 1976) πνπ πξαγκαηνπνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (Sorrenti and Concialini 1992), θαη νη Διιεληθέο Κπλεγεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ θάξπσζε ησλ πδξνβίσλ (πξφγξακκα Άξηεκηο ), ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα ησλ Μεζνρεηκσληάηηθσλ Mεηξήζεσλ θαη παξαθνινπζνχλ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ πδξνβίσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πγξνηφπνπο. 2.2 Σα οθέλη ηηρ θήπαρ για ηον άνθπωπο Ζ ζήξα απνηειεί κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο απνθηά αξθεηά απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε άγξηα παλίδα (Gilbert and Dodds 1992). Έηζη, αλ θαη ζηνλ Παιαηφ Κφζκν ν άλζξσπνο άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία πξηλ 12 ρηιηεηίεο πεξίπνπ, πνηέ δελ έπαςε λα είλαη θπλεγφο (Alvard and Kuznar 2001) Κοινωνικά οθέλη Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηε ζήξα δψξν ησλ ζεψλ. Σα νθέιε ηεο ζήξαο γηα ηνλ άλζξσπν έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ αξραηφηεηα ζην δηδαθηηθφ έξγν «Κπλεγεηηθφο» ηνπ ηζηνξηθνχ Ξελνθψληα ( π.υ.). Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ θπλεγνχ, ε δηεμαγσγή ηεο ζήξαο ζηε θχζε θαη ε ρξήζε ησλ ζεξακάησλ δεκηνπξγνχλ ηα εμήο θνηλσληθά νθέιε: - πγεία (ηξνθή, άζθεζε ηνπ ζψκαηνο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ) - απφθηεζε γλψζεσλ νηθνινγίαο, θπλεγεζίαο, θπλνινγίαο - αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ - ηέξςε. Σα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε ζήξα σο πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα, μεπεξλνχλ ηα πιαίζηα ησλ αζιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. ε έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ γηα ην επίπεδν ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (ζήξα, ζθη, θνιχκβεζε, ςάξεκα θ.η.ι.), νη θπλεγνί θαη ηδηαίηεξα ησλ πδξνβίσλ δήισζαλ ηελ πςειφηεξε επραξίζηεζε (Sparrowe 1990). Καηά ηνλ Leopold (1943), ε ζήξα έρεη πνιηηηζηηθέο αμίεο επεηδή θέξλεη ηνλ άλζξσπν ζε επαθή κε ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιανχ ηνπ, ηνπ ππελζπκίδεη φηη εμαξηάηαη απφ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε εζηθήο απέλαληη ζηε θχζε. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιά λνηθνθπξηά κέρξη πξφζθαηα ζην ρξηζηνπγελληάηηθν γεχκα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε ηαρηφρελα (Anser anser) (Π. Πιαηήο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Ζ ζεκαζία ηεο ζήξαο ησλ πδξνβίσλ γηα ηνπο Έιιελεο θπλεγνχο, γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ γηα λα βξεζνχλ ζηνπο πγξνηφπνπο, θαη απφ ην φηη ππάξρνπλ θπλεγνί ηδίσο ζηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Διιάδα πνπ θαηά θχξην ιφγν αζρνινχληαη κε ηε ζήξα ησλ πδξνβίσλ Οικονομικά οθέλη ηε ζήξα νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο βηνκεραλίεο θαη θαηαζηήκαηα εηδψλ θπλεγίνπ, εηδηθά έληππα, θπλνηξνθεία, ζρνιέο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θαη ζθνπεπηηθήο

6 αγσγήο. Ζ ζήξα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή άλζεζε επηρεηξήζεσλ φπσο παξαγσγήο θαη πψιεζεο ζθπινηξνθψλ, πξαηεξίσλ βελδίλεο, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ. νβαξά είλαη ηα νθέιε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, ηδηαίηεξα ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζε κηα επνρή πνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ απαζρνιείηαη ζηηο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο, ζε ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα ζην αληηθείκελν ηεο ζήξαο. Σν 1996 ζηηο ΖΠΑ, ε ζήξα πξνθάιεζε εκπνξηθή θαηαλάισζε 20,3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (Freese and Trauger 2000). ηελ Διιάδα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγε έξεπλα, αιιά εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ησλ εθαηνληάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ εηεζίσο (θνξδάο 2001). Γηα ηνλ θπλεγφ ησλ πδξνβίσλ πξνθαιείηαη επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε επεηδή απαηηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο (ξνπρηζκφο θ.ι.π.) θαη ζπρλά ηαμηδεχεη κεγάιεο απνζηάζεηο. Έηζη: Σελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 1997/98 ζηε θσηία, επηζθέπηεο θπλεγνί ρήλαο, παξέκεηλαλ εκέξεο, σθειψληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κε δχν εθαηνκκχξηα ιίξεο (National Goose Forum 2000). ε έξεπλα ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ παξάθηηνπ πγξνηφπνπ ηεο Αγγιίαο, βξέζεθε φηη ε ζήξα απνηειεί ηελ πςειφηεξε άκεζε αμία. Οη θπλεγνί αθφκα, θαηαζθεπάδνπλ θαη ζπληεξνχλ γέθπξεο θάλνληαο δπλαηή ηελ πξφζβαζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη πεξηεγεηέο (King and Lester 1995). ηνλ πγξφηνπν Camargue ηεο Γαιιίαο, ε ζήξα ησλ πδξνβίσλ δεκηνπξγεί 74 κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο (Skinner and Zalewski 1995). Οηθνλνκηθφ φθεινο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζήξαο σο κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ ηα ρελφκνξθα, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α) ηελ απνδεκίσζε ησλ γεσξγψλ κε ηα έζνδα απφ ηνπο θπλεγνχο (Patterson 1991, Reed 1991, Zaccagnini 1993), β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηελψλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ (Owen and Black 1990) θαη γ) ηε ξχζκηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα επηζπκεηά επίπεδα (Owen and Black 1990, Reed 1991) Πποζηαηεςηικά οθέλη Ζ ζήξα δεκηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν επεηδή: Οη θπλεγνί επηβιέπνπλ απφκεξεο θαη παξακεζφξηεο πεξηνρέο απνηξέπνληαο θαη θαηαγγέιινληαο παξάλνκεο πξάμεηο. Δλδεηθηηθά, ε παξνπζία ησλ θπλεγψλ επηδηψθεηαη απφ ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ (Γ. Υνλδξνγηψξγνο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία) θαη κεηψλεη ην θφζηνο ηεο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε πγξφηνπν ηεο Βξεηαλίαο (King and Lester 1995). Ζ ζήξα εμνηθεηψλεη ηνπο πνιίηεο κε ηα φπια θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο (Α. Γαιάηεο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). 3. Η ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΘΗΡΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ Ζ θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηφπσλ πξνθαιεί ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ πδξνβίσλ (van Vessem et al. 1992, Hudson et al. 1994, Duncan et al. 1999, Καδαληδίδεο θαη Ναδεξίδεο 1999). ε φιε ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηψλα ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνπο πγξνηφπνπο ήηαλ ε απνμήξαλζή ηνπο. Σν 61%

7 ( ha) ηνπ εκβαδνχ ησλ ειιεληθψλ πγξνηφπσλ απνμεξάλζεθε (Handrinos 1992). ηελ ππφινηπε Δπξψπε ππνινγίδεηαη φηη θαηαζηξάθεθαλ ην 1/2-2/3 ησλ πγξνηφπσλ θαη ζπλερίδεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ (Commission of European Communities 1995). Ζ πεξαηηέξσ απψιεηα θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηφπσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε Μεζφγεην, κπνξεί λα εμεγήζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν απφ ην 1974, έρεη κεησζεί ν πιεζπζκφο κεξηθψλ εηδψλ πδξνβίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε (Delany et al. 1999). Οη Gerakis and Kalburtji (1998) αλαθέξνπλ φηη νη γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ζεξεπηηθή αμία ησλ πγξνηφπσλ Ramsar ζηελ Διιάδα, είλαη ε ππεξάληιεζε γηα άξδεπζε, ε επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηα απφβιεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ε θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο ζηα πεξηζψξηα ησλ αγξψλ, ηα αγξνρεκηθά, ε κνλνθαιιηέξγεηα θαη ε ππεξβφζθεζε. Ζ κείσζε ηεο ζεξεπηηθήο αμίαο ησλ πγξνηφπσλ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζήξα. Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ θπλεγψλ ζπλερψο κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία έηε, θαη ζχκθσλα κε καξηπξίεο θπλεγψλ, πνιινί είλαη απηνί πνπ πεξηφξηζαλ ή ζηακάηεζαλ ηηο εμνξκήζεηο ηνπο ζηνπο πγξνηφπνπο. Ζ θαηαγξαθή ηεο θπλεγεηηθήο πξνηίκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Άξηεκηο, δείρλεη φηη ην πνζνζηφ ησλ θπλεγεηηθψλ εμνξκήζεσλ γηα πδξφβηα θαη παξπδάηηα πεξηνξίδεηαη κεηαμχ 2,5 5,6% (θπλεγεηηθέο πεξίνδνη έσο ), αλ θαη ην ζχλνιν ησλ εμνξκήζεσλ γηα κεηαλαζηεπηηθά ζεξάκαηα αλέξρεηαη ζε 75% (Thomaides et al. 1999, Θ. Καξακπαηδάθεο 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). ηηο ΖΠΑ αληίζεηα, ην 1993 ε ζήξα ησλ εηδψλ πάπηαο θαη ρήλαο απνηέιεζε ην 1/3 ηεο ζεξεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα κεηαλαζηεπηηθά ζεξάκαηα (Martin and Padding 1994 απφ Williams and Johnson 1995). ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζήξαο ζπκβάιιεη ε κε εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαρείξηζήο ηεο θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πδξνβίσλ. Σα έζνδα ηνπ Κεθαιαίνπ Θήξαο δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο (Αξακπαηδήο 2000) θαη κε νξζφ ηξφπν ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζεξακάησλ, θαη έρεη πηνζεηεζεί ε θηινζνθία ηεο απαγφξεπζεο κε ππεξβνιηθέο απαγνξεχζεηο ηεο ζήξαο (απζηεξφηεξεο απφ άιια θξάηε θαη ρσξίο εθζέζεηο ηεθκεξίσζεο) σο ε εχθνιε ιχζε ηεο πξνζηαζίαο. πλνπηηθά ηζρχνπλ ηα εμήο: - Ζ νιηθή απαγφξεπζε ηεο ζήξαο αλήιζε κφιηο ηα ηειεπηαία έηε ζην 80% πεξίπνπ ηνπ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ κε ζεξακαηηθή αμία, ελψ νη πγξφηνπνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ζήξα (20%) είλαη θπξίσο κηθξήο ζεξακαηηθήο αμίαο (ζεξακαηηθή αμία θαηά ηνπο Εαιίδε θαη Μαληδαβέια 1994, πίλαθαο 1). ηε Βξεηαλία αληίζεηα, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πγξνηφπνπο επηηξέπεηαη ε ζήξα (M. Swan 2002, πξνζσπηθή επηθνηλσλία) θαη ζηε Γαλία κεηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ θαηαθπγίσλ, ε ζήξα απαγνξεχεηαη ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ (Madsen 1998). πλππνινγίδνληαο ηελ απνμήξαλζε, ε ζήξα ζηελ Διιάδα πεξηνξίζηεθε ζην 8% πεξίπνπ (20% πνπ επηηξέπεηαη ε ζήξα επί ηνπ 40% πνπ απέκεηλε) ηνπ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ πνπ ππήξραλ πξηλ 80 έηε. - Δπηηξέπεηαη ε ζήξα 12 πδξνβίσλ θαη παξπδάηησλ εηδψλ πνπ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ: Ηηαιία (16), Γαιιία (36), Ηζπαλία (15), Πνξηνγαιία (14), Μάιηα (21), Κχπξνο (13), εξβία (15), Σνπξθία (19), Ρνπκαλία (32) (επηθνηλσλία κε ηηο αληίζηνηρεο θπλεγεηηθέο νξγαλψζεηο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, 2002).

8 - Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κέζσλ πξνζέιθπζεο (νκνηψκαηα θαη θξάρηεο), αληίζεηα κε ηα πξνεγκέλα ζεξακαηνπνληθά θξάηε (π.ρ. Βξεηαλία, Γαιιία, ΖΠΑ). - Ζ εκεξήζηα δηάξθεηα ζήξαο (κηζή ψξα πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κηζή ψξα κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ) είλαη κηθξή ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε (π.ρ. Βξεηαλία, Γαιιία, Κχπξνο, Οιιαλδία), έηζη νη επθαηξίεο θάξπσζεο κεηψλνληαη ζνβαξά αθνχ νη αγξηφπαπηεο πεξλνχλ απφ ηα θαξηέξηα ησλ θπλεγψλ θπξίσο φηαλ απαγνξεχεηαη ε ζεξεπζή ηνπο. - Ζ θπλεγεηηθή πεξίνδνο (15/9 31/1) έρεη πεξηνξηζηεί ρσξίο επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Ζ ζήξα ησλ πδξνβίσλ παξαηείλεηαη θαη ην Φεβξνπάξην ζηε Βξεηαλία θαη ζηε αξδελία ηεο Ηηαιίαο, ελψ ζηε Γαιιία μεθηλά απφ 10/8. Πίνακαρ 1. Πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πγξνηφπσλ κε ζεξεπηηθή αμία φπνπ ππάξρεη απαγφξεπζε ζήξαο (ζπλήζσο ζηε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ πγξνηφπνπ) ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε Table 1. Percentage of the number of wetlands with hunting value that exists a no hunting area (in most cases to the total wetland area) in Macedonia and Thrace. Γέιηα Δθβνιέο Έιε Λίκλεο Ληκλνζάι. Σ. Λίκλεο Αλ. Μαθεδ. Θξ. 100% 100% 100% Κ. Μαθεδνλία 100% 33% 28% 100% 80% 100% Γ. Μαθεδνλία 80% Σα αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε ζεξεπηηθή δήηεζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ηελ απνπζία ξχζκηζεο ηεο ζήξαο ζηνλ πγξφηνπν, νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ζήξαο. Γεγνλφο, πνπ δελ πεξηνξίδεη απιψο ηα νθέιε ηεο ζεξεπηηθήο αμίαο ησλ πγξνηφπσλ, αιιά επηπιένλ: 1) Πξνθαιεί ηε ιαζξνζήξα, αθνχ ζηεξεί ην αίζζεκα δηθαίνπ ζηνλ πνιίηε θπλεγφ, ν νπνίνο αλαξσηάηαη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαηά επέθηαζε ακθηζβεηεί φιν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζήξα. 2) Απμάλεη ηε ζεξεπηηθή πίεζε ζηηο επηηξεπφκελεο εθηάζεηο θαη ζηνπο πιεζπζκνχο άιισλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 3) Πεξηνξίδεη θαη ππνβηβάδεη ην έξγν ησλ Διιήλσλ ζεξακαηνιφγσλ, νξληζνιφγσλ, δαζνιφγσλ θαη ζεξνθπιάθσλ. 4) Πξνθαιεί ηελ αληηπαξάζεζε ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο ζπκκαρίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 1) Σα πνιιαπιά νθέιε πνπ δεκηνπξγεί ε ζήξα θαζηζηνχλ ηε ζεξεπηηθή αμία ησλ πγξνηφπσλ ζεκαληηθή. 2) Ζ ζήξα σο νξζνινγηθή ρξήζε ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη έξεπλα ησλ πγξνηφπσλ. 3) Ζ πνιηηηθή γηα ηε ζήξα ζηνπο ειιεληθνχο πγξνηφπνπο εμαληιείηαη ζε αηεθκεξίσηεο θαη απζηεξφηεξεο απφ άιια θξάηε απαγνξεχζεηο. 4) Ζ ζήξα ζήκεξα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 20% ηνπ εκβαδνχ ησλ ειιεληθψλ πγξνηφπσλ ή ζην 8% πεξίπνπ ηνπ εκβαδνχ ησλ πγξνηφπσλ πνπ ππήξραλ πξηλ 80 έηε. 5) Ζ ζήξα έρεη ππνβαζκηζηεί ζηελ Διιάδα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηνπο πγξνηφπνπο θαη ηνλ άλζξσπν.

9 Οη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 79/409, 92/43, ε χκβαζε Ρακζάξ, ε Αθξηθαλν-Δπξαζηαηηθή πκθσλία γηα ηα Τδξφβηα Πηελά θαη ε ηξαηεγηθή γηα ηνπο Μεζνγεηαθνχο Τγξνηφπνπο, αλαθέξνπλ φηη ε ζήξα ησλ πδξνβίσλ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ζε αεηθνξηθή βάζε θαη φρη λα απαγνξεπηεί. Δπηβάιιεηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ζήξαο. Δηδηθφηεξα πξέπεη: 1) Σν Κεθάιαην Θήξαο λα απνηειέζεη νηθνλνκηθφ πφξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζήξαο ζε απηνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 265 ηνπ Ν.Γ. 86/69. 2) Να δεκηνπξγεζεί Οξγαληζκφο Θήξαο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 3) Οη αξκφδηνη θνξείο λα ζηειερσζνχλ κε ζεξακαηνιφγνπο θαη λα θαηαξηηζζνχλ ηα ζηειέρε ηνπο. 4) Να εληζρπζεί ην κνληέιν ηνπ ψκαηνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Θεξνθπιαθήο. Σα αλσηέξσ είλαη πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 1) Ζ αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ζήξα. 2) Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θπλεγψλ. 3) Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ θαηαθπγίσλ θαη ε εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηε ζήξα ζηνπο πγξνηφπνπο. 4) Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ. 5) Ζ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο θπλεγνχο (ηδηαίηεξα ηνπο ληφπηνπο) γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ. 6) Ζ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε ζήξα ζηνπο πγξνηφπνπο. 7) Ζ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα νθέιε ηεο ζήξαο. θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηφπσλ πεξηνξηζκφο θαη κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζήξαο αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δηαρείξηζε ηεο ζήξαο αχμεζε ηεο ζεξεπηηθήο δήηεζεο επηπηψζεηο δξαζηεξηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ θπλεγψλ ππεξβνιηθέο απαγνξεχζεηο αλάγθε ιήςεο κέηξσλ επαλαδεκηνπξγία, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πγξνηφπσλ ρήκα 1. Θήξα θαη πγξφηνπνη: πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο Figure 1. Hunting and wetlands: problems and solutions

10 HUNTING AND WETLANDS: APPLICATION OF MANAGEMENT MEASURES OR HUNTING BANS? C.Κ. Sokos¹, P.Κ. Birtsas¹, N.K. Papageorgiou² SUMMARY Understanding wetland values is necessary for the planning and application of management plans. Hunting is a primitive activity that takes place in global level and has been recognized as value of wetlands. The benefits of hunting for the wetlands are: 1) Protective (averting of the wetland loss, warding, measure against overpopulation of some waterbird species). 2) Managerial (management and creation of wetlands). 3) Scientific (foundation of research centers, financing research programs, data collection). The benefits of hunting for the human are: 1) Social (health, knowledge, social development, leisure). 2) Economic (creation of jobs, farming protection). 3) Protective (watch of remove regions, fitting to military enterprises). In Greece, the restriction of hunting in almost 8% of total wetland area that were before 80 years and the absence of appropriate hunting management cause important consequences for the wetlands, hunters and rural development. Key words: hunting, wildfowling, wetland, wildlife, wise use, value ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adamowicz, W., Swait, J., Boxall, P., Louviere, J. and Williams, M Perceptions versus objective measures of environmental quality in combined revealed and stated preference models of environmental valuation. Journal of Environmental Economics and Management 32: Alvard, M.S. and Kuznar, L Deferred harvests: The transition from hunting to animal husbandry. American Anthropologist 103(2): Ankey, D.C An embarrassment of riches: too many geese. Journal of Wildlife Management 60(2): Barkley, J. and Bednarik, K.E Private waterfowl shooting clubs in the Mississippi Flyway. Pages in Ratti, J.T., Flake, L.D. and Alan Wentz, W Waterfowl ecology and management: selected readings. A Publication of The Wildlife Society. Allen Press. Lawrence, Kansas USA. pp Begbie, E Fowler in the Wild. David & Charles. Newton Abbot. 200 pp. Bellrose, F.C. and Low, J.B Advances in waterfowl management research. Wildlife Society Bulletin 6(2): Bolen, E.G Waterfowl Management: Yesterday and Tomorrow. Journal of Wildlife Management 64(2): Commission of European Communities Wise use and conservation of wetlands. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Document COM (95) 189 final. Office for Official Publications of the European Communities. Luxemburg.

11 Council of Europe How hunting and fishing can contribute to nature conservation and rural development. Colloquy organized within the framework of European Nature Conservation Year Environmental encounters, No 27. Council of Europe Publishing. 119pp. Delany, S., Reyes, C., Hubert, E., Pihl, S., Rees, E., Haanstra, L. and van Strien, A Results from the International Waterbird Census in the Western Palearctic and Southwest Asia 1995 and Wetlands International Publication No. 54. Wageningen, Netherlands. DiCamillo, J.A. and Schaefer, J.M Internet program impacts youth interest in hunting. Wildlife Society Bulletin 28(4): Duncan, P.A., Hewison, J.M., Houte, S., Rosoux, R., Tournebize, T., Dubs, F., Burel, F. and Bretagnolle, V Long-term changes in agricultural practices and wildfowling in an internationally important wetland, and their effects on the guild of wintering ducks. Journal of Applied Ecology, 36(1): Enck, J.W., Decker, D.J. and Brown T.L Status of hunter recruitment and retention in the United States. Wildlife Society Bulletin. 28(4): Fausold, C.J. and Lilieholm, R.J The economic value of open space: a review and synthesis. Environmental Management 23(3): Freese, C.H. and Trauger, D.L Wildlife markets and biodiversity conservation in North America. Wildlife Society Bulletin 28(1): Gerakis, A. and Kalburtji, K Agricultural activities affecting the functions and values of Ramsar wetland sites of Greece. Agriculture, Ecosystems and Environment 70: Gilbert, F.F. and Dodds, D.G The philosophy and practice of wildlife management. Krieger Publishing Company. Florida USA. 313 pp. Gough, J.D. and Ward, J.C Environmental Decision Making and Lake Management. Journal of Environmental Management 48:1-15. Handrinos, G Wetland loss and wintering waterfowl in Greece during the 20 th century: a first approach. Pages in Finlayson, M., Hollis, T. and Davis, T. (eds.). Managing Mediterranean Wetlands and their birds. Proceedings of an IWRB Symposium, Grado, Italy, February IWRB Special Publication No. 20. Slimbridge, UK. Holsman, R.H Goodwill hunting? Exploring the role of hunters as ecosystem stewards. Wildlife Society Bulletin 28(4): Hudson, R., Tucker, G.M. and Fuller, R.J Lapwing (Vanellus vanellus) populations in relation to agricultural changes: a review.pages: 1-33 in Tucker, G.M., Davies, S.M. and Fuller, R.J. (eds.), The ecology and conservation of Lapwings (Vanellus vanellus). Peterborough, Joint Nature Conservation Committee. (UK Nature Conservation, No.9.) IWRB Hunting and wise use of migratory waterbirds. Conclusions from Workshop C. Pages in Moser, M.R., Prentice, C. and van Vessem, J. (eds.). Waterfowl and wetland conservation in the 1990s a global perspective. Proceedings of an IWRB Symposium, St Petersburg Beach, Florida, USA, November IWRB Special Publication No. 26. Slimbridge, UK.

12 King, E.S. and Lester, J.N The value of salt marsh as a sea defence. Marine Pollution Bulletin 30(3): Kosz, M Valuing riverside wetlands: the case of the Donau-Auen national park. Ecological Economics 16: Lecocq, Y Wise use of waterfowl: a European perspective. Pages in Moser, M., R., Prentice, C. and van Vessem, J. (eds.). Waterfowl and wetland conservation in the 1990s a global perspective. Proceedings of an IWRB Symposium, St Petersburg Beach, Florida, USA, November IWRB Special Publication No. 26. Slimbridg, UK. Lecocq, Y The European hunter and his contribution to nature conservation. Pages in From research to action plans conservation and management of the migratory birds in the Western Palearctic up to year Proceedings of an International Symposium, Bologna, Italy, March National Wildlife Institute, Bologna, Italy. Lecocq, Y Hunting and habitat conservation in the European Union. Pages in: Natura 2000 and people a partnership. Proceedings of a Conference, Bath UK, June Leopold, A Wildlife in American culture. Journal of Wildlife Management 7(1):1-6. Madsen, J., Pihl, S. and Clausen, P Establishing a reserve network for waterfowl in Denmark: a biological evaluation of needs and consequences. Biological Conservation 85: National Goose Forum Policy Report and Recommendations of the National Goose Forum. Owen, M. and Black, J.M Waterfowl Ecology. Blackie and Son. London UK. 194pp. Patterson, J The need for crop damage mitigation in North American waterfowl conservation. Pages in Roomen, M.V. and Madsen, J. (eds.). Farmers and Waterfowl: Conflict or Coexistence. Proceedings of an International workshop, Lelystad, Netherlands, October IWRB Special Publication No. 21. Slimbridge, UK. Reed, A Management of Greater Snow Geese in relation to crop-damage: the need for a diversified and integrated approach. Pages in Roomen, M.V. and Madsen, J. (eds.). Farmers and Waterfowl: Conflict or Coexistence. Proceedings of an International workshop, Lelystad, Netherlands, October IWRB Special Publication No. 21. Slimbridge, UK. Skinner, J. and Zalewski, S Functions and values of Mediterranean Wetlands. A MedWet Publication. Tour du Valat, Arles. France. 80pp. Sorrenti, M. and Concialini, A Commitment of Italian hunters to preventing the loss of waterfowl and wetlands. Pages in Finlayson, M., Hollis, T. and Davis, T. (eds.). Managing Mediterranean Wetlands and their birds. Proceedings of an IWRB Symposium, Grado, Italy, February IWRB Special Publication No. 20. Slimbridge, UK. Sparrowe, R.D Co-operative approaches to managing hunting of waterfowl in North America. Pages in Matthews G.V.T. (ed.). Managing Waterfowl

13 Populations. Proceedings of an IWRB Symposium, Astrakhan, USSR, October IWRB Special Publication No. 12. Slimbridge, UK. Sparrowe, R.D What is wise use of waterfowl populations? Pages in Moser, M., R., Prentice, C. and van Vessem, J. (eds.). Waterfowl and wetland conservation in the 1990s a global perspective. Proceedings of an IWRB Symposium, St Petersburg Beach, Florida, USA, November IWRB Special Publication No. 26. Slimbridge, UK. Thomaides, C., Logothetis, G., Karabatzakis, T. et Christoforidou, G La distribution de la demande de chasse en relation de la variation de l abondance cynegetique, pendant la saison de la chasse, pour les especes de gibiers les plus populaires, en Grece. Pages in Thomaides, C. and Kypridemos, N. (eds.). Agriculture, Forestry Game: Integrating wildlife in land management. Proceedings of the International Union of Game Biologists XXIVth Congress, Thessaloniki, Greece, September US Fish & Wildlife Service Hunting and Migratory Birds: How hunters benefit many migratory species. van Vessem, J., Moser, M. and Rose, P Wintering waterfowl in the Mediterranean region and the effects of wetland loss and degradation. Pages in Finlayson, M., Hollis, T. and Davis, T. (eds.). Managing Mediterranean Wetlands and their birds. Proceedings of an IWRB Symposium, Grado, Italy, February IWRB Special Publication No. 20. Slimbridge, UK. Williams, B.K. and Johnson, F.A Adaptive management and the regulation of waterfowl harvests. Wildlife Society Bulletin 23(3): Woodward, R.T. and Wui, Y The economic value of wetland services: a metaanalysis. Ecological Economics 37: Zaccagnini, M.E. and Venturino, J.J Ducks in Argentina a pest or a tourist hunting resource? A lesson for sustainable use. Pages in Moser, M., R., Prentice, C. and van Vessem, J. (eds.). Waterfowl and wetland conservation in the 1990s a global perspective. Proceedings of an IWRB Symposium, St Petersburg Beach, Florida, USA, November IWRB Special Publication No. 26. Slimbridge, UK. Αξακπαηδήο, Γ Ννκνζεηηθά πιαίζηα ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ηεο ζήξαο ζηελ Διιάδα. Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην 4: Γεξάθεο, Π.Α. θαη Κνπηξάθεο, Δ.Θ Διιεληθνί Τγξφηνπνη. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ. Αζήλα. 381 ζει. Εαιίδεο, Υ.Γ. θαη Μαληδαβέιαο, Α.Λ Απνγξαθή ησλ Διιεληθψλ πγξνηφπσλ σο θπζηθψλ πφξσλ (Πξψηε πξνζέγγηζε). Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ). xviii ζει. Καδαληδίδεο,. θαη Ναδεξίδεο, Θ Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ναλφρελα. Πξφγξακκα LIFE II Πξνζηαζία ηεο Λαγγφλαο θαη ηεο Ναλφρελαο ζηελ Διιάδα. πκβφιαην αξηζκφο Β4 3200/96/499. Παγθφζκην Σακείν γηα ηελ Φχζε WWF Διιάο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ. Παπαζπχξνπ, Σν εγθφιπην ηνπ θπλεγνχ. Αζήλα. 175 ζει.

14 θνξδάο, Κ Ζ ζεκαζία ηνπ θπλεγίνπ σο βαζηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ει από θνξδάο, Κ., Π. Μπίξηζαο θαη Ο. Μαζιαξηλνχ (ζπλη. έθδ.). ΠΑΝ- ΘΖΡΑ, ηα πάληα πεξί ζήξαο. Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Θεζζαινλίθε. 160 ζει. θνπγγάξεο, Α Ζ ιίκλε ηνπ Γχζηνπ. ει από Γεξάθεο, Π.Α. θαη Κνπηξάθεο, Δ.Θ. (ζπλη. έθδ.). Διιεληθνί Τγξφηνπνη. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ. Αζήλα. 381 ζει.

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα

Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ώθνο Χ., θνξδάο Κ., Μπίξηζαο Π. 2003. Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα. 3 ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό πλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία. Καξπελήζη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Β ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Ηζηθή ζηνλ Σνπξηζκό Δπηβιέπνπζα: Γξ. Μνίξα Πνιπμέλε πνπδάζηξηα: Καηζνύια Οπξαλία ΑΘΗΝΑ - 2007

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα