ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ."

Transcript

1 ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ A'. ИзСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέταt και υλαι. Друнгъ и друнгарій. Ю. Кулаковскаго. Δροΰγγος και δρουγγάριος ύπο 'L Κουλακόφσκη 1 Св. ѲеоФанъ ХронограФЪ. J. Ρ ar go ir e. Saint Théophane le Chronographe et ses rapports avec Saint Théodore Studite. J. Pargoire 31 Матеріалы къ исторіи византійскаго и древне-русскаго искусства. E. Рѣдина. Σύμβολα! εις την Ιστορία ν της βυζαντινής και παλαιορωσικης τέχνης υπό 'E. 'Ρέδιν 103 Аѳонскія грамоты. Александра Лаврскаго. Άθωί'τις Στοά ύπο Αλεξάνδρου Ε. Λαυρ;ώτου 122 Синайскія иконы восковой живописи. Съ 5 табл. Д. Айналова. Σιναϊτικού εικόνες κηρωτης ζωγραφιάς (μετά ε πινάκων) ύπο Δ. Άίνάλωφ 343 Вѣроятный составъ древнѣйшаго исповѣднаго и покаяннаго устава въ восточной церкви. Ш IV. Н. Суворова. Η πιθανή σύστασις της εις εξο[λθλογουρ.ένους καί ρ.ετανοούντας αρχαιότατης τάξεως της 'Ανατολικής Εκκλησίας ύπο Ν. Σουβόρωφ. Γ Δ' 378 Бракъ Мстиславны (1122 г.).χρ, Лопарева. Ό γάμος της θυγατρος Μστισλάβου ύπο Χ ρ. Λ όπα ρ εφ 418 Монодія Никиты Евгеніана. L. Petit. Monodie de Nicétas Eugénianos sur Theodore Prodrome. L. Petit. 446 I*

2 TV Отдѣлть II. ΜΕΡΟΣ B' КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. A'. B'. Βιβλι'ων επιχρίσεις και βιβλιογραφία. Алмазовъ, А. И., Къ исторіи византійской отреченной письменности. Ред. M. Красножена 19G Баласчевъ, Г., Нови извѣстия зачерковното вѣдомство навидинската и СоФийската епархия * Cl 1 Бердниковъ, И. С, Осноішыя начала церковнаго права православной церкви Бокъ, В. Г., Матеріалы по археологіи христіанскаго Египта. Рец. Д. Айналова 152 Введенскій, Д., Эней Газскій и его сочиненіе «ѲеоФрастъ или о безсмертіи души и воскресеніи» 558 Виноградова Α., Святый Андрей, архіеиископъ критскій 557 Даниловъ, Г., Единъ паметникъ на старото българско право Джанашвили, М.? Литература IX X вѣковъ. Рец. Н. Mappa Драгоцѣнные камни, ихъ названія и свойства. Рец. IT. Mappa 466 Дмитріевскій, Α., Книга «Требникъ» и ея значеніе въ жизни православнаго христианина 558 Добруски, В., Материали по археологията на България 609 Три старобългарски царски печата 610 Древности. Труды Имп. Московскаго Археологическаго Общества 563 Извѣстія Императорской Археологической Коммиссіи Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. VII Ильинскій, Г., Грамота царя Іоанна Асѣня II. 552 Кацаровъ, Г., Замѣтки объ античномъ Плавдивѣ 609 Кирпичниковъ. Α., Аѳинскій всликій синаксарь 557 Кондаковъ, Ы. П., Памятники христіанскаго искусства на Аѳонѣ 563 УІебедевъ, А. П., Историческіе очерки состояпія визаитійсковосточной церкви отъ конца XI до половины XV вѣка О нашемъ символѣ вѣры Способы образованія духовенства и интеллектуальное состояние его во 11 и III вѣкахъ 556 Церковный чтецъ въ глубокой древности 562 Михаилъ Іеромонахъ, Двѣ системы отношеній государства къ церкви 559 Мсеріанцъ, Л., Армянскіе источники о смутномъ времени 558 Павловъ, А. С, Курст, церковнаго права

3 y Панченко, Б., Βασιλικός πιστικός, 552 Поздѣевскій, θ., Аскетическія воззрѣнія преподобнаго Іоанна Кассіана Римлянина, нрссвитера массилійскаго 554 Попруженко, М., Матеріалы для библіографіииокирилло-меѳодіевскому вопросу 558 Очерки по исторіи возрожденія болгарскаго народа 558 Савва, В., Московскіе цари и византійскіе василевсы 223 Сборникъ за народни умотворения, наука и книлшина. XVIII Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстиостей и илеменъ Кавказа 563 Сладкопѣвцевъ, Петръ, Древнія сирійскія обители и прославившіе ихъ святые подвилшики 562 Соболевскій, Α., Епископъ Константинъ 613 Соколовъ, И., Церковно-религіозная и общественно-бытовая жизнь на нравославномъ востокѣ въ XIX вѣкѣ 229 Вальсамонъ Ѳеодоръ 556 Спасскій, Α., Вопросъ о подлинности правилъ Сардикійскаго собора (343 г.) въ современной западной литературѣ 555 Сперанскій, M., Единъ югославянски прѣводъ отъ «Завѣтитѣ на дванадесетьтѣ патриарси» 613 Суворовъ, Н., Византіискій папа 563 Терновскій, С. Α., Очерки изъ церковно-исторической географіи 563 Тураевъ, В. Α., Изслѣдованія въ области агіологическихъ источниковъ исторіи Эоіопіи 562 Успенскій, θ. И., О древностяхъ города Тырнова Археологическіе памятники Сиріи 553 Холмогоровъ, М., Ученіе святаго Іоанна Дамаекина объ икононочитаніи 558 Эверлингъ, С, Новые отрывки евангедьскаго текста 537 А. Р., L'isola di Halki 595 Abrahams, J., Recent Criticism of the Letter of Aristeas 600 Achelis, H., Ein gnostisches Grab in der Nekropole Cassia in Syrakus 241 Adalewsky, Ella, Les chants de l'église orientale 244 Adler, F., Der Pharos von Alexandria 241 Albin, С, Lile de Crète 248 Allard, P., Un précurseur du Sionismo. Julien l'apostat et les Juifs 244 La religion de l'empereur Julien 577 Alsace, Barnabe d', 0. F. M., Le Mont Thabor 251 Ambrosoli, S., Un soldo d' oro inedito di Licinia Eudossia 591 Anaisi, Ρ, Ϊ., Della liturgia siriaca 256 Angelini, G., Un antico musaico cristiano scoperto a Gerusalemme Le tombe dei re latini a Gerusalemme 597 Anonymus, Studii d'antica letteratura cristiana e patristica Per gli studii ecclesiastici,...,., 591

4 VI Anonymus, The Macedonian Problem and its Factors 603 Arendzen, J. P., An entire Syriac text of the «Apostolic Church Order» 601 Asgian, Mons., La S. Sede e la nazione armena 594 Athanasiades, Α., Die Begründung des orthodoxen Staates durch Kaiser Theodosios den Grossen 572 Baijon, J. M. S., Grieksch-theologisch woordenboek hoofdzakolijk van de oud christelijke letterkunde Í Bardenhewer, 0., Geschichte der altchristlichen Litteratur. I 569 Barnsley, Sidney Howard, см. Schultz 567 Basta, E., La cattura dei Veneziani in Oriente per ordine dell' imperatore Emanuele Comneno 258 Batiffol, P., Études d'histoire et de théologie positive 581 Bernard, J. IL, Two notes on Smith and Wace's Dictionary of Christian Biography. II 262 Bernardakis, P., Les ornements liturgiques chez les Grecs 251 Le culte de la croix chez les Grecs 251 Besson, M., Un recueil de sentences attribué à Isaac le Syrien Bethune-Baker, J. F., The meaning of Homoousios in the «Constantinopolitan» Creed Beylîé, L. de, L'habitation byzantine 585 Biblioteca Angelo Scalabrini, Notizie geografiche dell' Albania Bidez, J., Un passage de Julien 243 Sur diverses citations, et notamment sur trois passages de Malałaś 584 Bindley, T. IL, The Oecumenical Documents of the Faith Blass, F., Grammatik des Neutestamentlichcn Griechisch. Ред. Э. Курца 470 Blochet, E., L'Histoire d'egypte de Makrizi 248 Bois, J., Grégoire le Sinaite et l'hésychasme à l'athos au XIV s Les débuts de la controverse hésychaste 585 Bonfante, P., e IL de Ruggiero, La «petizione di Dionysia,- 255 Bonfiglio, S., Girgenti-Villagio Bizantino del Balatizzo 256 Boor, С. de, Zweiter Bericht über eine Studienreise nach Italien Botzares, Petros, Theodora 578 Bourdais, Notes d'art chrétien 249 Boysen, Α., Sammlung neugriechischer Gedichte und Studie über den Hellenismus, 577 (Bricarelli, C, S. L), Roma e Bizanzio nella storia dell' architettura Christiana Brightman, F. E., «Soul body spirit» 262 Byzantine Imperial Coronations 263 Brooks, E. W., Arabic lists of the Byzantine Themes 604 Brunelli, E., La collezione di stoffe antiche della Signora Isabella Errerò. 592

5 VII Budge, Ε. Α. Wallis, The Contendings of the Apostles. Π 606 Bulić, Fr., Un' ampolla d'oglio di S. Menas martire trovata in Dalmazia. 257 Il palazzo di Diocleziano a Spalato è proprietà di Stato Ritrovamenti antichi nelle mura perimetrali dell' antica Salona 592 Burkitt, F. C, Christian Palestinian literature 262 Another indication of the Syriac origin of the Acts of Thomas 602 S. Ephraim's Quotations from the gospel Bury, J. В., Αμφότεροι for πάντες 233 Butler, H., Report of an American archeological expedition in Syria On the identity of «Al Mukaukis» of Egypt 263 Hagiographica 602 Butler, H. C, and W. K. Prentice, A mosaic pavement and inscription from the bath at Serdjilla 263 Buttenwieser, M., Outline of Neo-Hcbraic Apocalyptic Literature Cabrol, J., 0. S. В., Le livre de la prière antique Capo, Ν., De S. Isidoři Pelusiotae epistularum locis ad antiquitateni pertinentibus 594 Carabellese, F., см. Vito 593 Saggio di storia del commercio della Puglia e più particolarmente della Terra di Bari 596 Della storia dell' arte in Puglia e più particolarmente nella Terra di Bari fino ai primi anni del secolo XIII 596 Carassai, Carolo, La politica religiosa di Costantino il Grande Carnana, Ancient pagan tombs and christian cemeteries in the island of Malta 263 S. Carterii Cappodocis Acta, herausg. von J. Compernass. I 572 Catalogue des livres parémiologiques composant la bibliothèque de J. Bernstein 578 Cerone, Fr., La politica orientale di Alfonso di Aragona 592 Chabot, J. В., Les évoques Jacobites du VIII au XIII-c siècle 249 Chapman, D. J., 0. S. В., La chronologic des premières listes episcopales de Rome Origen and the date of Pseudo-Clement 601 Charon, J., L'Eglise grecque melchitc catholique Chioccini, Α., I Pisani all' assedio e conquista di Gerusalemme Ciardi-Dupré, G., La κοινή διάλεκτο; secondo gli studi recenti 594 La κοινή secondo il prof. Kretschmer 595 Cipolla, C, Una mitra del secolo XIII 257 L'azione letteraria di Nicola V sul Rinascimento 261 Clugnet, L., Sainte Marine 581 Cogo, G., Notizia storica intorno alla nuova edizione de «le Vite dei Dogi» di Marin Sañudo 258

6 VIII Combes, L. de, Sainte Hélène et les reliques de Sainte-Croix de 'Jérusalem 247 Condamin, Α., S. I., Saint Epiphane a-t-il admis la légitimité du divorse pour adultère? 245 Conybeare, F. G, Armenian and Georgian literature 262 The Eusebian form of the Text Matth. 28, The Relation of the Paschal Chronicle to Maiala 604 Corso, D., Notizie storiche su Joppolo 259 Corte, G. La, I Barbaricini di Procopio 261 Cotroneo, II., Pergamene greche del secolo XIII La storia della cattedrale e delle parrocchi e di Reggio, di Carlo Guarna Logoteta 259 Inizio e sviluppo, scomparsa e reliquie del rito greco in Calabria 595 Cozza-Luzi, P., Di alcuni scritti del detto S. Nilo 259 S. Nilo rossanense calligrafo 259 Notizie di Caloveto 259 Di un molibdobullo byzantino 259 Il centenario del gran Nilo Rossanense 259 Amanuense in Caloveto nel secolo XIII 595 Crawford, W. S., Synesius the Hellene 605 Crivellucci, Α., Delle Origini dello Stato pontificio Crum, W. E., Christian Egypt 263 A «Scythian» in Egypt 264 Coptic ostraca from the collections of the Egypt Exploration Fund. 264 Eusebius and Coptic Church Histories 601 Coptic Monuments 603 Cumont, F., Les mystères de Mithra 589 Cust, A. M., The ivory workers of the middle age 603 Dahn, F., Ein falscher Brief Justinians an Narses 567 Dalton, Ο. Μ., Catalogue of early christian antiquities and objects from the christian cast 603 Daniel le Scétiote, Vie et Récit de l'abbé I). le Se, par L. Clugnet et I. Guidi Debs, J. Mgr., Réponse à un article de M. S. Vailhé sur les Origines religieuses des Maronites 585 Deissmann, G. Α., Bible Studies 605 D(elehaye), H., Un Synaxaire Italo-Grec 581 Densusianu, 0., Histoire de la langue roumaine. I, Dessau, H., Sur un nouvel édit de l'empereur Julien 578 Diekamp, Fr., Mittheilungen über den neuaufgefundenen Comiuentar des Oekumcnius zur Apokalypse 237 Eine ungedrucktc Abhandlung des lilg. Johannes von Damascus gegen die Ncstorianer 571

7 IX Dieterich, К, Neugriechisches und Romanisches 237 Nachtrag zu den lateinisch-romanischen Lehnwörtern im Neugriechischen 565 Die Volksdichtung der Balkanländer in ihren gemeinsamen Elementen 568 Dräseke, J., Demetrius Kydones oder NcmesiusV Die Syllogismen des Photios 237 Duckworth, H. T. P., St. John the Almsgiver patriarch of Alexandria 262 Dumoulin, M., Le gouvernement de Théodoric et la domination des Ostrogoths en Italie 582 Dussand et Macler, Voyage archéologique au Safâ et dans le Djcbel-cd-Drûz Duval, II., Le Testament de Saint Ephrem 580 Une découverte de livres hébreux à Jéricho 580 Engert, Th., Der betende Gerechte der Psalmen 572 Ermoni, V., Diodore de Tarse et son role doctrinal 579 Ernst, J., Die Ketzertaufangelegenheit in der altchristlichen Kirche nach Cyprian 239 Errera, Isabelle, Collection d'anciennes étoffes 583 Eusebius Werke. I. Herausg. v. I. A. Heikel 570 Kirchen geschichtc. Buch VI u. VII aus d. Armen, übers, von E. Preuschen 570 Fairweather, W., Origen and Greek Patristik Theology Ferrara, G., Di alcune pretese irregolarità nella metrica dei melodi bizantini \ Ferretto, Α., Genovesi in Oriente dal carteggio di Innocenzo IV Ferrini, O, Di un nuovo palinsesto dei Basilici Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano 260 Gli estratti di Giuliano Ascalonita 595 Flamion, J., Les anciennes listes episcopales des quatre grands sièges 248 Flemming, J., Das Buch von Henoch. Aethiopischcr Text 571 Forest, P., Un évoque du V-e siècle. Théodoret de Cyr 245 Franchi de' Cavalieri, P., I Martirii di S. Teodoto e di S. Ariadne Franko, I, Beiträge aus dem Kirchcnslavischen zu den Apokryphen des Neuen Testamentes 571 Freeland, J., St. Gregory Nazianzen from his letters 602 Führer, J., Ein altchristliches Hypogeum im Bereiche der Vigna Cassia bei Syrakus о 574 Funk, F. X., La date de la Didascalie des Apotres 244 Gaisser, IL, 0. S. В., Le Système musical de l'eglise grecque d'après la tradition Les «Hirmi» de Pâques dans l'office de l'église grecque 579 Galante, L., Contributo allo studio delle epistole di Procopio di Gaza 589 Un «Ostrakon» calcano greco-copto del museo di Firenze

8 χ Gardthausen, V., f 0 όξύρυγχος χαραχτηρ 233 Gar uf i, С. Α., Suli' ordinamento amministrativo Normanno in Sicilia 256 Gayet, AL, L'art copte L'exploration des nécropoles gréco-byzantines d'antinoë..., 584 Gelzer, H., Das Verhältniss von Staat und Kirche in Byzanz 238 Ungedruckte u. ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum 238 Der Patriarchat von Achrida 572 Gerland, E., Noch einmal der litterarische Nachlass Carl Hopfs Germer-Durand, J., Inscriptions d'abougoch, Esdoud, Naplouse et Beisan 250 Gerola, G., Candia all' epoca Veneziana 598 Gerspach, Les fresques de l'église Santa Maria Antiqua au forum Romanům 250 Gheyn, J. van den, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Royale de Belgique Giamil, S. Mons., Documenta relationum inter S. Sedem Apostolicam et Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum ecclesiam 593 Giorgi, С. de, La cattedrale di Nardo 257 Gloeckner, S., Quaestiones rhetoricae 235 Glover, Térrot Reaveley, Life and Letters in the fourth Century Goldschmidt, Α., Die Kirchenthür des hlg. Ambrosius in Mailand Goldstaub, M., Der Physiologus und seine Weiterbildung 236 Graeven, H., Ein Christustypus in Buddafiguren 573 Gray, L. H., and Ir. M. Schuyler, Indian Glosses in the lexicon of Hesychios 262 Zu den byzantinischen Angaben über den altiranischen Kalender 565 Gregg, J. A. F., The Commentary of Origen upon the Epistle to the Ephesians 600 Gregoři, L. de, L'esercito bizantino in Procopio di Cesarea 594 Gregory, С R., Textkritik des Neuen Testamentes. II Grenfell, В. P., and A. S. Hunt, The Amherst Papyri. II Grisar, S., S. L, San Saba sull' Aventino e l'oratorio di S. Silvia Gsell, St., Les monuments antiques de l'algérie 583 Gurlitt, G., Geschichte der Kunst 567 Gwatkin, H. Melvill, Studies of Arianism 607 Hackett, J., A history of the orthodox church of Cyprus Hagenmeyer, H., Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren Epistulae etchartae historiam belli sacri spectantes 566 Haidacher, S., Neun Ethika des Evangelienkommentars von Th. Meliteniotes 565 Haseloff, Α., см. Sauerland Heisenberg, Α., Analecta 235

9 XI Herzog. Ed., St. Jean Chrysostome et la confession 580 Hesseliiig. D. C, Byzantium 607 Hirsch. F., Byzantinisches Reich 239 Hodgson, F. С, The early history of Venice 607 Holden Hutton, W., Constantinople 264 Horna, К., Einige unedirte Stücke des Manasses und Italikos 567 Huit, С, Note sur l'état des études grecques en Italie et en France du XlV-e au XVI-e siècle 244 Humatin, G., Zur Beurteilung mittelalterlicher Kunstwerke 575 Hunt, Arthur S., см. Grenfell Jacoby, A. r Ein bisher unbeachteter apokrypher Bericht über die Taufe Jesu 573 Jewitt, W. H., Pagan Myths and Christian Figures 263 Jireček, C, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters. I.: Incerti scriptoris byzantini śaeculi X liber de re militari, rec. R. Vàri 566 Jorga, Ν., Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XV-e siècle 248 Jullian, 0., Le Palais de Julien à Paris 578 Jullien, Michel, A la recherche de Tabenne et des autres monastères fondés par Saint Pacome 248 Kalužniacki, E., Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius ( ) 563 Kampęrs, F., Alexander der Grosse und die Idee des Weltimperiums Kaufmann, 0. M., La Pègè du temple ďlliérapolis 245 Keidel, G. С, Notes on Fable Incunabula containing the Planudean Life of Aesop 604 Kleffner, A. J., Synesius von Kyrene 570 Kohler, Ch., Mélanges pour servir à l'histoire de l'orient chrétien et des croisades 255 Konstantinides, Greek Lexicon 605 Krauss, S., Die Königin von Saba in den byzantischen Chroniken Krumbacher, K., Ein dialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel Geschichte der byzantischen Litteratur. Рец. А. Кириичникова 497 Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes τραγουδώ 566 Romanos und Kyriakos 571 Kuberczyk, Cañones Johannis Bar Cursus, Teliae Mauzlatae episcopi 575 Kugener, Μ. Α., Saint Jérôme et la Vie de Paul de Thèbes. 584 Labate, V., Per la biografia di Costantino Lascaris 260 Labourt, J., Le christianisme dans l'empire des Perses 582 Lagrange, M. J., L'esprit traditionnel et l'esprit à propos des origines de la Vulgate 247

10 XII Lagumina, Mgr Б., Un peso arabo in piombo del museo nazionale di Palermo illustrato 260 Lake, Kirsopp, Texts from mount Athos 602 Lambros, Sp. P., Ecthcsis Chronica and Chronicon Athenarmu Lammens, H., Notes épigraphiques et topographiques sur l'emésène 584 Leclerq, IL, Les martyrs Leger, La mythologie slave 244 Lejay, P., Ancienne philologie chrétienne 582 Levi, J., Afiquia, femme de Jésus fils de Sira 580 Levi, L., Cinque lettere inedite di Emanuele Moscopulo 589 Un carme greco medievale in lode di Venezia 590 Lohmann, E., Im Kloster zu Sis 573 Loil, J. E., Rome et Byzance 583 Lombard, J., Byzance Lowrie, W., A Jonah monument in the New-York Metropolitan Museum 263 Lübeck, К., Reiehseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des vierten Jahrhunderts 572 Lundström, V., Ramenta Byzantina, 608 Smärrc Byzantiska skrifter 608 Maas, P., Rhytinisches zu der Kunstprosa des Konstantinos Mariasses 566 Maass, E., Analecta sacra et profana 235 Manacorda, G., Della corrispodenza tra Leone Allacei ed Angelico Aprosio 261 Manceri, E., Cofanetto bizantino della cappella palatina di Palermo. 592 Manfroni, C, Relazioni di Genova con Venezia dal 1270 al Storia della marina italiana dal trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli ( ). 597 Marangoni, Lazzaro Bonamico e lo Studio Padovano 257 Martini, C, Spigolature bizantine: i versi inediti di Niccforo Chumnos 596 Mastroianni, E., Le fonti della storia delle provincie napolitane dal 568 ai 1500 di Bartolomeo Capasso 593 Mayr, Α., Die altchristlichen Begräbnisstätten auf Malta 574 Mazerolle, F., L. G. Schlumberger 244 Melani, Α., Stucchi a Ravenna nel Battistero Ursiano 591 Mély, P. de, Le coffret de Saint-Nazaire de Milan et le manuscrit de l'ambrosienne 250 Mercati, G., Note di letteratura biblica e cristiana antica Nuovi frammenti dei libri dei Basilici in un palinsesto Vaticano 257 Antiche reliquie liturgiche Ambrosiane e Romane con un excursus sui frammenti dogmatici del Mai 590 Meyer, W., Fragmenta Burana 569 Michaud, E., St. Grégoire de Nysse et l'apocatastase 579

11 XIII Michaud, E., St. Maxime le confesseur et l'apocatastase 580 Misier, Α., Corrections au texte de Grégoire de Nazianze 245 Les manuscrits Parisiens de Grégoire de Nazianze 579 Mounier, Α., Une cosmographie chrétienne du Vl-e siècle 583 Mommsen, Th., Hofmann versus Blume 575 Monceaux, P., Histoire littéraire de l'afrique chrétienne depuis les origines jusqu'à l'invasion arabe 577 Moor, Fl. de, Tobie et Akhiakar r 578 Morin, G., Le symbole d'athanase et son premier témoin: Saint Césaire d'arles 247 Moulton, J. Hope, Grammatical notes from the papyri 604 Nachtigall, R., Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogenannte «Бесѣда трехъ святителей», 237 Nau, F., Note sur la date de la mort de S. Jean Climaque La patrice Cesaría correspondante de Sévère d'antioche 245 Opuscules Maronites. I Fragment inédit d'une traduction syriaque jusqu'ici inconnu du Testamentům D. N. I. Chr. 246 ~ Histoire de Sainte Marine 247 Les récits inédits du moine Anastase 580 Lettre de Jacques d'edesse sur la généalogie de la Sainte Vierge 580 Histoire de Jean Bar Aphtonia 581 Negri, Gaetano, L'Imperatore Giuliano l'apostata Neumann, К. J., Ilippolytos von Rom in seiner Stellung zu Staat und Welt 569 Neumeyer, K., Die gemeinschaftliche Entwickelung des internationalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus Nunzio, Ul. de, Alcune pagine di storia bulgara secondo le note del traduttore slavo di Costantino Manasse 594 Odescalchi, В., Ricordi di Costantinopoli 591 Odobesco, Α., Le trésor de Petreossa v... c 250 Omont, H., Athènes au XVII-e siècle Peintures d'un manuscrit grec de Γ évangile de Saint Matthieu. 583 Oppenheim, Dr. M. Freiherr v., Bericht über eine im Jahre 1899 ausgeführte Forschungsreise in der asiatischen Türkei 241 Palmieri, Α., La chiesa Georgiana e le sue origini. 593 I caratteri generali della teologia bizantina 596 Papageorgiu, Ρ. Ν., Zu den Briefen des Theodoros Laskaris Zu Photios 231 Nachtrag zu Β. Ζ. X Zu den Documenten des Gottesmutter-Klosters in Makedonien 232 Von Saloniki «nach Europa», von Europa «nach Griechenland» Zu B. Z. VII

12 XIV Papageorgiu, P. Ν., Angebliche Maler und Mosaikarbeiter auf dem Athosim IX. u. X. Jahrhundert 233 Pardi, G., Un comune della Sicilia e le sue realzione con i dominatori dell' isola sino al secolo XVII 260 Pargoire, J., Saint Euthyme et Jean de Sardes 251 La soi-disant épitaphe de la fille de Bélisaire 252 Les monastères de Saint Ignace Autour de Chalcédoine 584 Les Almugavares en Orient de 1302 à Parisot, J., Les chorévêques 248 Pełka, 0., Altchristliche Ehedenkmäler 241 Pereira, F. Maria Esteves, O Santomartyr Barlaam 609 Pernice, Α., Sulla data del libro II deimiraeula S.Demetrii Martyris 595 Petit, L., Les évêques de Thessalonich 250 Deux mots sur Pierre Galles 585 Pétridès, S., Une formule magique byzantine 244 Les deux mélodes du nom d'anastase 246 Chapiteau aux monogrammes de Justinien et de Theodora Saint Siméon le Nouveau Stylitě Melode 252 Fiole byzantine avec inscriptions 252 Plombs byzantins 252 Office inédit de Saint Romain le Melode 584 Pfannmliller, G., Die kirchliche Gesetzgebung Justinians 575 Picenardi, S., Itinéraire d'un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem dans l'île de Rhodes 249 Pierleoni, G., Index codicum graecorum qui Romae in bibliotheca Corsiniana nunc Lynceorum adservantur 590 Prächter, К., Zu Chorikios 230 Prätorius, F., Die Uebernahme der frühmittelgriechischen Neuměn durch die Juden 577 Preger, Th., Die Chronik vom Jahre Das Gründungsdatum von Konstantinopel 238 Konstantinos-Helios 572 Prentice, W. К., см. Butler, Quinn, D., Χριστιανικά! έπιγραφα! εν τ^ Πινδικ^ γβ$& 287 The language question in Greece and some reflections suggested by it 600 Ramundo, G. S., Commodiano e Giuliano l'apostata 589 Rappaport, В., Hat Zosimus I, с. 1 46, die Chronik des Dexippos benutzt? 567 Ratei, Α., L'Eglise serbe orthodoxe de Dalmatie 585 Reinach, S., La question du Philopatris 578 Reinhold, H., De graecitate patrům apostolicorum librorumque apo-

13 XV cryphorum Novi Testamenti quaestiones grammaticae. Рец. Э. Курца G Renaudin, D. P., Les manuscrits liturgiques coptes de la bibliothèque nationale de Paris. 585 Rendei Harris, J., The Annatators of the codex Bezae Rey, E., Les dignitaires de la principauté d'antioche 248 Ricci, C, Ravenna La vita di Gesù 591 Le tarsie marmoree dell' abside di S. Vitale in Ravenna Le origine dell' architettura Lombarda 591 Ricci, Seymour de, The praefects of Egypt. Il 604 Ricochon, Tablettes et formules magiques à double sens Rîegl 7 Alois, Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Oesterreich-Ungarn 240 Rivoira. G. T., Le origini della architettura Lombarda Roey, E. van, La collection des «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur» 247 Rohde, E., Der griechische Roman 577 Rossi, F. Nitto de, см. Vito 593 Roulin, E., Tableau byzantin inédit 249 Ruggiero, R. de, см. Bonfante 255 Il diritto romano e la papirologia 591 Saint-Pons, P., Hiéria, la presqu'île des empereurs 251 (SantiSjA. de, S. I.), Studii d'antica letteratura cristiana e patristica 590 Sauerland, H. V., u. A. Haseloff, Der Psalter Erzbischofs Egberts von Trier. Рец. E. Рѣдина Schermann, Th., Die Gottheit des heiligen Geistes nach den griechischen Vätern des 4. Jahrhunderts 237 Schiumberger, G., Sceau anonyme de l'abbaye Sainte-Marie Latine à Jerusalem 250 Un nouveau sceau de l'empereur latin Henri I-er d'angre de Cple 250 Le tombeau d'une impératrice byzantine à \"alence 252 Expédition des «Almugavares» ou routiers catalans en Orient Note sur une mission de M. M. Perdrizet et Chesnay en Macédoine dans le cours de l'été Un reliquiaire byzantin portant le nom de Marie Comnène,. 583 Schmid, J. M., Geschichte des Apostels Thaddaeus und der Jungfrau Sanducht 237 Schmidt, J., Des Basilius von Achrida, Erzbischofs von Thessalonich, bisher unedierte Dialoge 235 Schultz, R. W., and S. H. Barnsley, The monastery of Saint Luke of Stiris in Phocis 567 Schulze, G., Graeca Latina 569

14 XVI Schuster, Di una collezione di eulogie dei Luoghi Santi di Palestina 260 Schuyler, Montgomery, см. Gray 262 Scriptores originum Constantinopolitanarum, rec. Th. Preger. I 236 Siciliano-Villanueva, L., Sul diritto greco-romano (privato) in Sicilia 502 Sickenberger, J., Die Lukaskatene des Niketas von Herakleia 571 Soil, E. J., Constantinople. Notes archéologiques 249 Rome et Byzance 250 Srawley, J. H., The Mss and Text of the Oratio catechetica of St. Gregory of Nyssa 602 Steinacker, H., Die römische Kirche und die griechischen Sprachkenntnisse des Frühmittelalters 568 Sternbach, L., Constantini Manassae ecphrasis inedita 236 Eugenios von Palermo 565 Analecta Manassea 567 Beiträge zur Kunstgeschichte 573 Stradner, J., Neue Skizzen von der Adria 573 Strong, Т. В., The History of the Theological Term «Substance.) Strzygowski, J., Orient oder Rom. Pen,. Д. Айналова Die Sophienkirche in Salonik 241 Le relazioni di Salona coll' Egitto 257 Die Ruine von Philippi 565 Der Schmuck der älteren el-hadrakirche im syrischen Kloster der sketischen Wüste 573 Orient oder Rom? 574 Das neugefundene Orpheusmosaik in Jerusalem 574 Hollas in des Orients Umarmung 575 Swarzenski, G., Die Regensburger Buchmalerei des X u. XI Jahrhunderts, 235 Symonds, J. Addington, Studies of the Greek poets. II 599 Taccone-Gallucci, D., Mongrafie di storia calabra-ecclesiastica 598 Testa, M. L., Osservazioni critiche sulla storia dell' arte a proposito di un opora recente 258 Thibaut, J., Les chants do la liturgie do St. Jean Chrysostome dans l'église Bulgare 579 Traités de musique Byzantine 579 La musique instrumentale choz les Byzantins 585 Thumb, A,, Die griechische Sprache im Zeitalter dos Hellenismus. Рец. С. Шестакова Dio sprachgeschichtliche Stellung des Biblischen Griechisch 568 Die gormanischen Elemento des Neugriechischen 569 Tikkanen, J. J., Die Psalterillustration im Mittelalter. I. 3. Рец. А. К. 506 Tocci, Tenzio, La questione albanese 257 Tommasini, V., Sullo laudi greche conservato noi Liber Politicus dol canonico Benedetto., 589

15 XVII Torre, A. della, Storia dell' Accademia platonica di Firenze 258 Tournebize, F., S. J., L'église grecque orthodoxe et l'union 255 Histoire politique et religieuse de l'arménie 582 Treu, M., Matthaios Metropolit von Ephesos 236 Tumiati, D., I cantori di S. Sofia 593 Turner, С. H., Eusebius' Chronology of Felix and Festus 601 Epiphanius' Chronology of the Ministry 602 Ubaldi, P., Gli epiteti esornativi nelle lettere di S. Giovanni Crisostomo 595 U(sener), Divus Alexander 570 Uzielli, G., L'orazione della misura di Cristo 260 Vailhé, S., Saint Michel le Syncelle et les deux frères Grapti, Saint Théodore et Saint Théophane Repertoire alphabétique des monastères de Palestine 248 Jean Mosch 251 Saint Romain le Melode 251 La fête de la Présentation de Marie au Temple 251 La prise de Jérusalem par les Perses en G Saint André de Crète 585 Ven, P. van den, S.-Jérome et la vie du moine Malchus le captif Venturi, Α., Storia dell' arte italiana 235 I capolavori della coltura bizantina nella seconda età d'oro La Madonna 598 The Madonna, Vincent, Fr. H., Une mosaïque avec inscription à Beit Sourik 249 Une mosaïque byzantine à Jérusalem 249 Vitelleschi, F. N., Della storia civile e politica del papato 598 Vitelli, G., Per i «Tetrastischi» di Ignazio Γ. 589 Una parola dei «Proverbi di Esopo» 590 Vito, FK Nitti de, La leggenda della traslazione di S. Nicola di Bari 593 Vito. F. Nitti de, G. Nitto de Rossi, F. Carabellese, Codice diplomatico barese Voisin, G., La doctrine christologique de saint Athanase 245 La doctrine trinitaire d'apollinaire de Laodicée 245 L'Apollinarisme Wallis, F., On Some mss of the writings of St. Athanasius G02 Wehofer, D. P. Th. M., Untersuchungen zur altchristlichen Epistolographie 236 Wellhausen, J., Die Kämpfe der Araber mit den Romäern in der Zeit der Umaijiden 572 Whittaker, Th., The Neo-Platonists Wilson, C. W., Golgotha and the holy Sépulcre 600 Wright, W., A Catalogue of the Syriac manuscripts 600 Wünsch, R., Eine antike Rachepuppe 568 ВизаптіПскій Врѳмонникъ.

16 XVIII Wünsch, R., Das Frühlingsfest der Insel Malta ' Xanthopoulus, Th., Sceau de Manuel Lykaitès 251 Zaccaria, E., Scoperte in Gerusalemme, 200 Zîebarth, E., Cyriacus von Ancona als Begründer der Inschriftenforschung 568 Zimmert, К., Der Friede zu Adrianopel... с 564 Αδαμαντίδης, Г., Πολύτιμος εκκλησιαστικός κωδιξ 288 Άλεξανδρίδης, Ήλ., Ή πάλαι και νυν κατάστασις της μητροπόλεως 'Αγκύρας 289 Άλεζούδης, Άνθιμος, Κώδικες επαρχίας Βελεγράδων 267 'Αντωνιάδης, Θαλής, 'Ιστορία του δικαίου 289 Βασιλάκης, Γερμανός, Περί της έπ' ονόματι του Άδελφοθέου 'Ιακώβου φερομένης λειτουργίας 266 Έλεγχος Έλεγχου 268 Έξηγησις της καθολικής επιστολής 'Ιακώβου του Άδελφοθέου Βασιλειάδης, Νικόλαος, Ό ρυθμός εν τΐ εκκλησιαστική μουσική, ó ποιητικός και μουσικός 269 Βεγλερης, Γεώργιος П., Ή πρώτη μορφή και ό βαθμιαίος καταρτισμός του παρ' ημ"ϊν Μηνολογίου η Συναξαρίου 290 Βέης, Ν. Ά., Μιχαήλ Κοντοπίδης Μάρκελλος 275 Βυζαντινά αινίγματα 283 Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα 286 Βυζάντιος, Θεμιστοκλής Δ., Περί του ρυθμού εν τοίς ά'σμασι της Εκκλησίας 270 Γεδεών, Μ., Δυο παλαιά κείμενα περί Κωνσταντίνου του Μεγάλου 'Υπέρ της Ιστορίας της εν Άγίω "Ορει μεγίστης του αγίου Αθανασίου λαύρας 289 Γιαννόπουλος, Ν. 'L, Θεσσαλικά ανάλεκτα 271 ΈπιγραφαΙ Τυρνάβου, Χειρόγραφον βιβλίον 276 Άρχαιολογηματα Ύπατης 285 Γονιός, Θεμ., Κερκινΐτις v.y.\ Πρασιάς λίμνη 272 Το Ζαγόριον 273 Δελης, 'I. Ν., Οι Γατελοΰζοι έν Λέσβω Ή βυζαντινή Αέσβος. Βιβλιολογία 273 Δελτίο ν της έν Αλμυρω φιλαρχαίου εταιρείας της "Οθρυος 281 Δημητρίου, Κώνστας Χ"., Περί της επαρχίας Νευροκόπου 287 Δημόπουλος, Ιάκωβος, Το έν Μόσχα συνοδικόν σκευοφυλάκιον 282 Διαμαντάρας, Α. Σ. Δ., Περίπλους Λυκίας. Από Μεγίστης είς Μύρα Δ όσιο ς, Ν. Г., Γενναδίου Σχολαρίου ευχή υπέρ απελευθερώσεως 288 Τά ελληνικά χειρόγραφα της έν Ίασίω Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δυοβουνιώτης, Γεώργιος, Το φαλκίδιον τρίτον έν τω βυζαντινω δικαίω 285 Ζάκας, Αναστάσιος T., Σμυρνα'ική τοπογραφία t 272

17 XIX Ζερλέντης, Π. Г., Κερκυραίκόν δημοτικον ποίημα 234 Έπιστολαί 'Ιωάννου Καρυοφύλλου προς Μελέτιον Χοοτάκιον και τους Θεσσαλονικείς 278 Επιστολή Κυρίλλου Λουκάρεως προς Άλέξιον Όξενστιέρναν Ζησίου, Κωνστ. Г., Γυναικών ονόματα κύρια εν Κυνουρία 285 Καμπούρογλους, Δημη'τριος Г., Μνημεία της 'ιστορίας των Αθηναίων 290 'Ιστορία των Αθηναίων. Τουρκοκρατία 290 Καρολίδης, П., Περί του ελληνικού κοινοβίου της Κρυπτοφέρης 27G Κοικυλίδης, Κλεόπας Μ., Κατάλογος αραβικών χειρογράφων της Μεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης 280 Τα κατά την λαύραν καί τον χείμαρρον του Χουζιβα 281 Κοφινιώτης, Ευάγγελος Κ., 'Ακάθιστος ύμνος, ήτοι 24 οίκοι της Θεοτόκου 268 Κρούμβαχερ, Κ., 'Ιστορία της βυζαντηνής λογοτεχνίας. Реп,. Λ. Кирпичникова 197 Κυριακίδης, 'Επαμεινώνδας, Ιστορία της παρά την Τραπεζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχικής σταυροπηγιακής μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελα 2G9 Κωνσταντόπουλος, Κ. Μ., Ιστορία της βυζαντιακής τέχνης μέχρι των χρονών του 'Ιουστινιανού 277 Κωστής, Ν. Κ. Χ., 'Επιστολή ανέκδοτος 'Αθανασίου του Παρίου προς Κοραήν 271 Αάμπρος, Σπυρ. П., Αθηναίοι βιβλιογράφοι και κτητορες κωδίκων κατά τους μέσους αίωνας και επί τουρκοκρατίας 284 Ααμπρυνίδης, Μιχαήλ, Ή Ναυπλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ήμας, 283 Ααυριώτης, Αλέξανδρος, Περί της κατά την νήσο ν Χάλκην Ίερας μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου 2G7 Αέοντιος, Ό πρώην Ιωαννίνων 'Ιωακείμ Μελενίκιος 273 Μαλανδράκης, Μ,, 'Ερμηνεία είς τα πρώτα εννέα τροπάρια του είς την γέννησιν του Ίησου Χρίστου κανόνος Κοσμά του μελωδού.. Μαρκόπουλος, Κ. Χ., Ή εν Τριγλίκ Ίερα μονή του Σωτήρος Χρίστου 289 Μελισσηνός, Ό ρυθμός εν σχέσει προς τον χρόνον καί την παρασημαντικήν της ημετέρας μουσικής 270 Μερτζίδης, Σταύρος, Οι Φίλιπποι. Έρευναι καί μελέται χωρογραφικαί ύπο άρχαιολογικη'ν, γεωγραφικήν, Ίστορικην, θρησκευτικήν καί έθνολογικήν εποψιν 279 Μηλιαράκης, Α., Ερμηνεία της παροικίας «"Οποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει καί 'ς τα λάχανα» 276 Μυστακίδης, Νικόλαος, Ή μητρόπολις ΔρυΙ'νουπόλίως 272 Ή Άβαρίτσα αης Ηπείρου 273 θεσπρωτικά. Σύντομος 'ιστορική περιγραφή της Ίερας μητροπόλεως Παραμυθίας 273 2G7

18 xx Νικόλα ι δη ς, Ευάγγελος Г., Περί της μοναχικής άκτημοσύνης εν τω κοινω καί τω έλληνικω εκκλησιαστικά) δικαίω 285 Παναγιωτόπουλος, Σ., Έπιγραφαί άρχαίαι έλληνικαί και τοϋ μεσαιώνος καί άλλαι αρχαιότητες εύρεθεΐσαι εν Κωνσταντσ'/j 288 Καί αλλαι έπιγοαφαί εύρεθεΐσαι νεωστί εν Κωνστάντσν] 288 Παπαγεώργιος, Σ. Κ., Έβραιοελληνικαί ελεγε'ΐαι 271 Ηαπαγεωργίου, Π. Ν., Διορθώσεις εις Fontes imperii Trapezuntini.I 233 'Από του βασιλικού σεκρέτου? 233 Ανθίβολον = archetypus 233 Φωτίου πατριάρχου καί του αδελφού Ταρασίου πατρικίου ζητησις θεολογική 266 Χειρόγραφα και διορθώσεις 266 Λεξικός έρανος 274 Φωτίου πατριάρχου ανέκδοτος ομιλία καί εκδεδομέναι έπιστολαί 274 Υπόμνημα ε'ις Φωτίου πατριάρχου ομιλίας κριτικόν 274 Ή επιτύμβιος επιγραφή 290 Παπαδόπουλος, Χρήστος, f O εν Άμμοχώστω καθεδρικός ναός του αγίου Νικολάου 288 Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος, Ό άγιος 'Ιωάννης ó Χρυσόστομος ως ρητωρ καί διδάσκαλος 268 Περί της λειτουργίας του αγίου 'Ιακώβου 268 Περί της αποστολικής λειτουργίας του αγίου Ιακώβου 279 Παπαδόπουλος-Κεραμ-εύς, Ά., Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος Μάρκος ó Ευγενικός, ως πατήρ άγιος της όρθ. καθ. εκκλησίας Συνοδική πράξις Γεωργίου Ξιφιλίνου 232 Κατάλογος των Ελληνικών κωθίκων της εν Μηλέαις βιβλιοθήκης 270 Σημειώσεις εξ 'Αγίου Λαυρεντίου 270 Ό της άκμης του 'Ρωμανού χρόνος 278 Μανουηλ ó Κορίνθιος καί εν ύμ.νογραφικόν αύτοΰ πονημ,άτιον Θεσσαλικά σημειώματα 284 Περί θεοφάνους του Σικελοΰ 285 Ό υμνογράφος Κυριάκος 286 Ό μελωδός 'Αναστάσιος 286 Καί πάλιν περί της δευτέρας ωδής των φσματικών κανόνων Ό ύμ,νογράφος 'Ιγνάτιος, 287 Αθηναϊκά εκ του ιβ' καί ιγ' αιώνος 287 Διορθωτικά ε'ις χριστιανικάς επιγραφάς 556 Παπανδρέου, Г., 'Ανά τα Καλάβρυτα. Άροάνια ο'ρη. "ϊδατα Στυγός. 274 Μονογραφία περί των κατά την Μεσσηνιακή ν Πύλον 275 Χριστιανικά! αρχαιότητες εν τω χωρίω Χριστιανού της Τριφυλίας 286 Ή νήσος Πρώτη 287 Πασχάλης, Δημη'τριος П., Ματθαίος ó Άνδριος, πάπας καί πατριάρχης 'Αλεξανδρείας καί πάσης γης Αιγύπτου 277 Παχείδης, Πολ. Г., Ό ρυθμός είς τα εκκλησιαστικά ημών άσματα.. 270

19 XXI Περβάνογλος, 'I., Η Χίος υπό τους Ίουστινιάνας 275 Πολίτης, Ν. Г., "Ελληνες ή 'Ρωμιοί; 281 Πρωτόδικος, 'L, Πόθεν το όνομα «βάρκα» 275 ΙΙερί της λέξεως «καλαμάρι», 276 Σβορωνος, 'I. Ν., Νομισματικά ευρήματα εν 'Ελλάδι 272 Σπυριδάκις, Άθ. 'I., Ανέκδοτα χειρόγραφα της εταιρείας "Οθρυος Αίνιγμα βυζαντιακόν 271 Στουραίτης, Σ., ΙΙερι της θέσεως της αρχαιότατης Σαλαμίνος 275 Ταράσιος, Επιτύμβιος επιγραφή' 290 Τσοκόπουλος, Г. -В., Οι εν Αντιόχεια 'Ολυμπιακοί αγώνες 274 Τσουροκτσόγλους, Ν., Σπάνιον χειρόγραφον ιερού Ευαγγελίου 285 Φιλαδελφεύς, Θ. Ν., 'Ανέκδοτοι επιστολαί του πατριάρχου Ιεροσολύμων Έφραίμ καί άλλων διδασκάλων των επί του Πηλίου ιδία σχολείων κατά τον ιη' αίωνα 272 Περί των έν Κορσική 'Ελλήνων 275 Περί τραχώματος 276 Ανέκδοτα έγγραφα και επιστολαί περί των επί του Πηλίου σχολείων καί του έν Άρτν} 276 'Επιστολαί ανέκδοτοι Μακαρίου του έν Πάτμω φροντιστηρίου γυμνασιάρχου καί του μαθητού αύτοΰ καί φίλου Κωνσταντίνου Горб ατού του Χίου 284 'Ιστορία των 'Αθηνών επί τουρκοκρατίας 291 Φοντριέρ, 'Αριστοτέλης Μ., Η μονή των Αέμβων 278 Φορόπουλος, 'Ιωακείμ, "Εγγραφα του πατριαρχικού άρχειοφυλακίου. 266 Ανάλεκτα έκ των πατριαρχικών κωδίκων 266 Πίναξ τιτουλαρίων επισκόπων 267 Φωτίου, πατριάρχου Κ/πόλεως, λόγοι καί όμιλίαι όγδοήκοντα τρεις εκδίδοντος Σ. Άριστάρχου Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν., Γλωσσολογικά! μελέται 282 Χρυσοχόος, Μιχ., Άθως 'Ακτή Άγιον "Ορος Θύσσος 284 Ψάχος, Κωνσταντίνος Α., Η βυζαντινή μουσική γραφή καί το φυλλάδιον του Thibaut 288 * Φ *Ή 'Εκκλησία των Ιεροσολύμων κατά τους τεσσάρας τελευταίους αιώνας 268 * :- * 'Αρχαιολογικά ευρήματα 273 * Ý * То ορός Περιστέριον Новыя книги, ПОСТУПИВШИ въ РЕДАКЦІЮ. Г. Νέα βιβλία σταλέντα προς την διευθυνσιν

20 XXII Отдѣлъ III. ΜΕΡΟΣ Γ'. МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТШ. Μικραί ανακοινώσεις. Русскій Археологи чеекій Институтъ въ Конетантинополѣ въ 1901 г. В. П. Έργασίαι του εν Κ/πόλει 'Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου κατά το έτος 1901 ύπο Μπ. И 294 Императорская Академія Наукъ въ С.-Петербургѣ. В. С. Ή έν Πετρουπόλει Αυτοκρατορική Άκαδηαεια των επιστημών ύπο Β. Σ. 300 Императорскій С.-Петербургскій Университета. В. С. То έν Πετρουπόλει Αύτοκρατορικάν πανεπιστη'μιον υπό Β. Σ 305 Засѣданія русскихъ ученыхъ обществъ и учрежденііі. В. С. Συνεδριάσεις έν ρωσι/.οϊς έπιστημονικοϊς συλλόγοις και καθιδρύμασιν ύπο Β. Σ 307 Пожалованіе почетнаго титула великаго ипомниматографа А. И. Пападопуло-Керамевсу. И. Соколова. Απονομή πατριαρχικού όφφικίου εις τον κ. Ά. Ιίαπαδόπουλον-Κεραμέα ύπο 'I. Σοκολώφ, 320 La Société des études du moyen âge de Constantinople.P. Aurelio Palmieri. Общество изученія среднихъ вѣковъ въ К/полѣ. А. Пальміери. 320 Сборникъ византійскихъ грамотъ. Συλλογή βυζαντινών εγγράφων 337 f Φ. Kc. Краусъ. Ε. Ρ. \ Franz Xaver Krauss ύπο Έ. 'Ρ 338 f В. К. Ернштедтъ. f Victor Jernstedt 342 Entgegnung auf die Rezension von Г. Lavrov. L. K. Goctz. Άπάντησις είς την έπίκρίσιν του κ. Ααβρώφ ύπό L. Κ. Goctz GIS Доклады по византиновѣдѣнію, сообщенные на засѣданіяхъ XII археологическаго съѣзда въ г. Харьковѣ (15 27 августа 1902 г.). Е. Р. ΒυζαντινολογικαΙ ανακοινώσεις εν τω IB' αρχαιολογικό) συνε^ρίω του Χαρκόβου (τ^ αύγούστου 1902) ύπο Έ. Ί> 621 Ученая поѣздка на Синай въ 1902 году. А. Васильева. Επιστημονική εκδρομή ' εχρι του Σινκ κατά το 1902 έτος ύπο Ά. Βασίλειε 635

21 XXIII Результаты экскурсіи Французскихъ ученыхъ Chesnay и Perdrizet въ Македовію. В. Сонкина. 'Αποτελέσματα της εις Μακεδονία ν εκδρομής των γάλλων Chesnay καί Perdrizet ύπο Β. Σόνκιν 635 Императорская Академія Наукъ въ С.-ІІетербургѣ. В. Сонкина. Ή εν Πετρουπόλει Αυτοκρατορική Άκαδημεια των επιστήμων ύπο Β. Σόνκιν G38 Засѣданія русскихъ ученыхъ обществъ и учрежденій. В. Сонкина. Συνεδριάσεις εν ρωσικοτς επιστημονικοίς συλλόγοις και κα&ιδρύμασιν ύπο Β. Σόνκιν G4G Засѣданія иностранныхъ ученыхъ обществъ и учрежденій. В. Сонкина. Συνεδριάσεις εν ευρωπαϊκούς επιστημονικούς συλλόγοις καί καθιδρύμασιν ύπο Β. Σόνκιν 659 ХШ Международный конгрессъ оріенталистовъ въ Гамбургѣ. В. Сонкина. То εν Αμβούργο) δέκατον τρίτον συνέδριον των άσιανολόγων ύπο Β. Σόνκιν 664 Докторскіе и магистерскіе диспуты. В. Сонкина. 'Αναγορεύσεις εις βαθμον διδάκτορος καί μαγίστρου ύπο Ρ». Σόνκιν Византійскій реликвій Маріи Комнины отъ XII вѣка. В. Сонкина. Βυζαντινάν μνημεΐον εκ του B' αιώνος Μαρίας Κομνηνης ύπο Β. Σόνκιν. 669 Découvertes archéologiques. Α. Ρ. Археологическія находки. А. II 672 Le prof. Lambakis et son voyage archéologique en Turquie. A. P. Археологическая поѣздка проф..іамбакиса по Турціи. Α. II 674 Le ІХ^, centenaire de la fondation de l'abbaye de Grottaferrata. A. P. 900-лѣтіе основанія ГроттеФерратскаго монастыря. А. II 675 Les documents orientaux des Archives d'etat de Venise. A. P. Восточныя грамоты въ Государственномъ Венеціанскомъ Архивѣ. Α. II 677 Chez les Grecs de Constantinople..7. Pargoir«1. У грековъ въ Константиноиолѣ. J. Pargoire 677 f В. К. Ернштедтъ. Г. Φ. Церетели. f Victor Jernstedt ύπο Γ. Φ. Τσερετέλη 691

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr GRIGORIOS PAPAGIANNIS Assistant Professor in Byzantine Philology Graduate, Department of Greek, Faculty of Humanities, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Doctor of Philosophy, Universität Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. Отдѣлъ I.

ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. Отдѣлъ I. ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. IIEPIEXOMENOX TOT ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΟΜΟΥ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ Α '. ИЗСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέται χαί υλαι. Изъ эпохи аріанскихъ сіюровъ. Павлинъ и Зинонъ, епископы Тирскіе. Св. Д. Лебедева.

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας.

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. ('Επί τη βάαει τον νπ" άρι$. 32 κωδικός τον Μετεώρον). Το Φανάριον, ή επί της κλωμακοέσαης 4$ώμης Θεαοαλική πολίχνη, κατά τονς μέαονς αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: e mail: panagopoulosg@yahoo.gr τηλ. 6937248445 Ιστότοπος: Δογματική: http://panagopoulos-dogmatiki.blogspot.gr

Επικοινωνία: e mail: panagopoulosg@yahoo.gr τηλ. 6937248445 Ιστότοπος: Δογματική: http://panagopoulos-dogmatiki.blogspot.gr Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Δογματικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Επικοινωνία: e mail: panagopoulosg@yahoo.gr τηλ. 6937248445 Ιστότοπος: Δογματική: http://panagopoulos-dogmatiki.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL GREEK PATRISTIC CATENA (DGPC) Athanasios Paparnakis Aristotle University of Thessaloniki

DIGITAL GREEK PATRISTIC CATENA (DGPC) Athanasios Paparnakis Aristotle University of Thessaloniki DIGITAL GREEK PATRISTIC CATENA (DGPC) Athanasios Paparnakis Aristotle University of Thessaloniki Villeurbanne 2.6.2014 THE BACKGROUND 1970 s: collection of Bible quotations in the patristic works of the

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381 A. Gi a n n o u l i Ε. Sc h i f f e r (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10-11 December

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαίας, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Συμμετοχή της Ελλάδος στον Κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό («Ρώμη ΙΙΙ») Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνη την εποχή όμως κανείς δεν χρησιμοποιούσε τον όρο rinascità ως δηλωτικό μιας συνολικής αναγέννησης ή αναβίωσης όλων των όψεων της κοινωνίας.

Εκείνη την εποχή όμως κανείς δεν χρησιμοποιούσε τον όρο rinascità ως δηλωτικό μιας συνολικής αναγέννησης ή αναβίωσης όλων των όψεων της κοινωνίας. Rinascità Αναβίωση Στα έργα των Φλωρεντινών της εποχής διαπιστώνεται έντονη αίσθηση ζωντάνιας και ενθουσιασμού. Συχνά χρησιμοποιούν τη λέξη rinascità. Η ιδέα της rinascità συνδεόταν για τους φλωρεντινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Новые журналы, поступившіе въ Редакцію.

Новые журналы, поступившіе въ Редакцію. 150 ОТДѢЛЪ iv. λε') Βιβλιοκρισίαι (σελ. 500 51). 'Αναφέρονται εις τα του Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Documente privatoare la Istoria Românilor... καί ε!ς το Vogel-Gardthausen, Die griechischen Schreiber

Διαβάστε περισσότερα

50-70 2043 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Σ.

50-70 2043 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Σ. 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2041 ΣΤΑΜΟΣ Λιθόγραφο με αρίθμηση, υπογραφή και χρονολόγηση στην κάτω πλευρά "27/55 - Στάμος ' 74". Διαστάσεις 54 χ 73 εκ. Σε κορνίζα. 800-900 2042 ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Berlin, 20. - 21. Juni 2008 Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft Programm Freitag, 20. Juni: Sonnabend,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

STAVROS J. TSITSIRIDIS

STAVROS J. TSITSIRIDIS CURRICULUM VITAE STAVROS J. TSITSIRIDIS PERSONAL Place of Birth: Date of Birth: Address: Telephone: E-mail: Current employment: Rethymnon, Crete 26 Μay,1965 8 Pavlou Nirvana St., 26443 Patras, Greece 9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Wiesbaden 2011, 420 σσ. +832 εικ. ISBN 978-3-89500-717-0

Wiesbaden 2011, 420 σσ. +832 εικ. ISBN 978-3-89500-717-0 Αn t j e Bosselmann Ru i c k b i e, Byzantinischer Schmuck des 9. bis frühen 13. Jahrhunderts. Untersuchungen zum metallen dekorativen Körperschmuck der mittelbyzantinische Zeit anhand datierter Funde

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιεύθυνση ιεθνών & ημοσίων Σχέσεων Τμήμα ιεθνών Σχέσεων ΤΗΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΙΑΚΗ ΣΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 17/9 Τρίτη 24/9 Ημερήσια εκδρομή στο Λαύριο. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού, στο Μουσείο Κεραμικής «Πάνου Βαλσαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) 403-408

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) 403-408 Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain D. Stathakopoulos [Centre de Recherche d Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 35], Paris

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι) Γεράσιμος Δ. Παγκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 8 ος όροφος, γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 1 Ονοματεπώνυμο: Κοντορίνη Βασιλεία. Πατρώνυμο: Νικόλαος. Τόπος γέννησης: Ρόδος. Οικογενειακή κατάσταση: ανύπανδρη. Θέση: καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Επιγραφική. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ελευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 1. Αφιέρωμα - προβολή σε σημαντικές, πνευματικές προσωπικότητες. Α. Ημερίδα Εκδήλωση ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ. Για το 2014 προγραμματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

En français ci-dessous

En français ci-dessous En français ci-dessous ΗΜΕΡΙΔΑ «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου» ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ c. 1495 Η ΡΏΜΗ c. 1517; ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ LEGRAND

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ c. 1495 Η ΡΏΜΗ c. 1517; ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ LEGRAND 314 Σημειώματα και μαρτυρίες Αυτούς τους δύο προύχοντες της Τσαρίτσανης θεωρήσαμε πιθανότερους στην προσπάθεια ταύτισης με τον «λογιώτατο» «Διογένη» τού Urquhart, χωρίς να μπορούμε να σταθούμε σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΦΩΤΙΟΥ

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΦΩΤΙΟΥ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΦΩΤΙΟΥ Α' Τήν εποχή της παντοδυναμίας του Καίσαρα Βάρδα, δ όποιος ην δλος τα τής βασιλείας έπιτροπενων και διοικών 1, ο βυζαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πίνακας Μελετών 1. Μ. Κολυβά, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων "στρατιωτών" και

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφικό έργο. Γεώργιος Α. Τσανανάς

Συγγραφικό έργο. Γεώργιος Α. Τσανανάς Γεώργιος Α. Τσανανάς Συγγραφικό έργο Δηµοσίευσα πάνω από 50 µελέτες και άρθρα (αυτοτελώς, σε συλλογικούς τόµους, σε περιοδικά και εφηµερίδες) θεολογικού, κοινωνικού και κυρίως χριστιανοπαιδαγωγικού περιεχοµένου,

Διαβάστε περισσότερα