Η αποτελεσματικότητα της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αποτελεσματικότητα της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ Η αποτελεσματικότητα της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης 1, Μαρβάκη Αικατερίνη 2, Κάβουρα Παρασκευή 3, Παπαγιαννόπουλος Σωτήριος 4, Λάγιου Ανθούλα 5, Δοκουτσίδου Ελένη 6 1. MSc Νοσηλευτής, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο Άγιος Σάββας 2. MSc Νοσηλεύτρια, PhD(c) Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 3. Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος,Επιμελήτρια Α, Airedale Γενικό Νοσοκομειο, Δυτικό Yorkshire, Αγγλία 4. MSc(c) Νοσηλευτής, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Γ.Ν.Ν.Ιωνίας, "Κωνσταντοπούλειο" 5. MSc Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος, Ειδικευμ. Παθολογικού Τομέα, Γ.Α.Ο.Ν.Α Ο Άγιος Σάββας 6. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας Περίληψη Εισαγωγή: Η τεχνητή εντερική διατροφή αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική παρέμβαση για την πρόληψη των συνεπειών της ασιτίας και την θετική επίδραση στην τελική έκβαση της νόσου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς ΜΕΘ συγκριτικά με τους εργαστηριακούς δείκτες εκτίμησης της θρέψης. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 70 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας γενικού νοσοκομείου της Αθήνας από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδική φόρμα καταγραφής, με πληροφορίες που προέρχονταν από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. Αποτελέσματα: H πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην μελέτη ήταν άντρες (61,4%, n=43), με μέση ηλικία τα 56,3 έτη και με μέση διάρκεια νοσηλείας τις 25,5 ημέρες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η πιθανή διάγνωση συμφωνούσε με την τελική διάγνωση, με τους περισσότερους ασθενείς του δείγματος να είναι πολυτραυματίες (24,6%, n=14) ή να έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια (19.3%, n=11), Κ.Ε.Κ- εγκεφαλική αιμορραγία (26,3% n=15). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν σκέβασμα ειδικής διατροφής (1,5 kcal/ml) μέσα στο πρώτο 48ώρο από την εισαγωγή τους και η μέση διάρκεια εντερικής θρέψης ήταν 24 ημέρες και μέσο χρόνο τραχειοστομίας 6 ημέρες μετά την εισαγωγή. Οι συνηθέστερες μηχανικές επιπλοκές ήταν οι εξελκώσεις ρώθωνα (65.6%, n=44), η αναγωγή και η εισρόφηση (4.4%, n=3) και η διαφυγή από τον ρινογαστρικό σωλήνα (1,5%, n=1). Συνηθέστερες γαστρεντερικές επιπλοκές, ήταν η διάρροια (80.9%, n=55), ο κοιλιακός πόνος (29.9%, n=20), η ναυτία(13.4%, n=9) η διάταση εντέρου (32.4%,n=22), ενώ οι συνηθέστερες μεταβολικές,: η υπεργλυκαιμία(40.9%, n=21), η υπερυδάτωση (7.4%, n=5) και οι διαταραχές ηλεκτρολυτών(27.9%, n=19). Όσον αφορά τους εργαστηριακούς δείκτες, πραγματοποιήθηκαν 3 διαδοχικές εβδομαδιαίες λήψεις. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα ολικά λευκώματα, οι λευκωματίνες, τα αιμοπετάλια και ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων αποτελούν τους εργαστηριακούς δείκτες που μεταβάλλονται στατιστικά σημαντικά από την χορηγούμενη εντερική διατροφή, επομένως και με την θετική έκβαση της εντερικής θρέψης. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμβάλλουν στον προσδιορισμό των εργαστηριακών δεικτών που λειτουργούν ως σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Λέξεις-κλειδιά: Τεχνητή εντερική διατροφή, βαρέως πάσχοντες ασθενείς, εργαστηριακοί δείκτες, αποτελεσματικότητα θρέψης. Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης, Σελίδα 105

2 ORIGINAL ARTICLE The effectiveness of artificial enteral nutrition in Intensive Care Unit patients Papagiannopoulos Ioannis 1, Marvaki Aikaterini 2, Kavoura Paraskevi 3, Papagiannopoulos Sotirios 4, Lagiou Anthoula 5, Dokoutsidou Eleni 6 1. RN, MSc, Intensive Care Unit, General Anti-cancer and Oncologic Hospital of Athens O Agios Savvas 2. RN, MSc, Phd(c)Medical School of Athens, General Hospital Katerini 3. Consultant Respiratory Physician, Airedale General Hospital, West Yorkshire, Uk 4. RN, MSc(c), Outpatients Department, General Hospital of N.Ionias Konstadopoulio 5. RN, MSc, Head Nurse Pathological Department, Pathological Nursing Specialist,General Anticancer and Oncologic Hospital of Athens O Agios Savvas 6. Lecturer, faculty of Nursing, Technological Educational Institute of Athens, Greece Abstract Introduction: The artificial enteral nutrition is an important therapeutic intervention for the prevention of the effects of starvation and the positive effect on the final outcome of the disease. Aim: The aim of this study was to investigate the efficacy of artificial enteral nutrition as they are assessed by laboratory nutritional markers. Material and Methods: The studied sample consisted of 70 patients who were hospitalized in the Intensive Care Unit General Hospital in Athens from June 2013 to June For data collection a special registration form with information derived from medical records of patients was used. Results: Τhe majority of the studied sample were male (61,4%, n=43), with a mean age of 56.3 years and an average hospital stay of 25.5 days. In most cases the possible diagnosis was consistent with the final diagnosis in most patients the sample to be blunt trauma (24,6%, n= 14) or have respiratory failure (19.3%, n = 11) CCI- cerebral hemorrhage (26,3% n=15). All patients received Special Diet preparation(1,5 kcal / ml) within the first 48 hours of admission with a mean duration of enteral nutrition 24 days and average time for tracheostomy six days after admission. The most common mechanical complications were nostril ulceration (65.6%, n=44), reflux and aspiration (4.4%, n=3) and nasogastric tube leaking(1,5%, n=1) Most common gastrointestinal complications were diarrhea (80.9%, n = 55), abdominal pain (29.9%, n = 20), nausea (13.4%, n=9) and bowel distension (32.4%, n=22), while most common metabolic complications were hyperglycemia (40.9%, n=21), fluid overload (7.4%, n=5) and the electrolyte disturbances (27.9%, n=19). Regarding to laboratory markers was effectuated three consecutive weekly blood tests. The results of the statistical analysis leading to the conclusion that the total proteins, albumins, platelets and the absolute lymphocyte count are the laboratory markers which vary significantly over these tests, and hence the positive outcome of enteral nutrition. Conclusions: The results of this study contribute to the identification of laboratory markers that act as important determinants of the effectiveness of artificial enteral nutrition in hospitalized patients in Intensive Care Units. Keywords: Artificial enteral nutrition, critically ill patients, laboratory markers, nutritional efficacy. Corresponding author: Papagiannopoulos Ioannis, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνητή εντερική διατροφή αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική παρέμβαση για την πρόληψη των συνεπειών της ασιτίας και για την θετική επίδραση στην τελική έκβαση της νόσου. Η ανάπτυξη υποθρεψίας, δηλαδή της ελάττωση Σελίδα 106

3 καθαρής σωματικής μάζας σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το ύψος και την δραστηριότητα του ατόμου είναι ιδιαίτερα συχνή. Η παρουσία της κακής θρέψης στον πληθυσμό του τρίτου κόσμου και σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί σοβαρό κοινωνικό θέμα. Η παρουσία κακής θρέψης στους νοσοκομειακούς ασθενείς αξιολογήθηκε και εκτιμήθηκε μόλις τα τελευταία τριάντα χρόνια ως παράγοντας που συμβάλλει στη νοσηρότητα και θνητότητα της κύριας πάθησης των ασθενών. 1,2 Η κακή θρέψη είναι παρούσα ή αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο σε πολλούς ασθενείς. Κατά την εισαγωγή τους κυμαίνεται στο 10-50% και είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε χειρουργικούς ασθενείς, ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και ασθενείς με καρκίνο. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η μεγάλη σημασία και η αναγκαιότητα της θρέψης τους νοσοκομειακούς ασθενείς και ιδιαίτερα στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 3 Η τεχνητή εντερική διατροφή όταν ενδείκνυται θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι μιας τυπικής υποστηρικτικής θεραπείας του βαρέως πάσχοντος ασθενούς. Κατά την διάρκεια του μεταβολικού stress, δηλαδή του αυξημένου καταβολισμού, που συνοδεύει κλινικές καταστάσεις όπως το τραύμα, το έγκαυμα, η σήψη, η περιτονίτιδα, υπάρχει υπερκατανάλωση πολλών θρεπτικών ουσιών από το γαστρεντερικό σωλήνα, τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος, τους νεφρούς και άλλα όργανα. Ο υπερκαταβολισμός είναι αποτέλεσμα έντονης ανοσολογικής και νευροορμονικής απάντησης. Γίνεται ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του άξονα της υπόφυσης- επινεφριδίων. Κινητοποιούνται τα μονοκύτταρα που μεταμορφώνονται σε μακροφάγα, τα οποία εκκρίνουν κυτοκίνες (TNF, ιντερλευκίνες) και άλλα πεπτίδια που προσελκύουν λευκά αιμοσφαίρια και έτσι αρχίζει η φλεγμονώδης απάντηση. 4 Επιπλέον, αναστέλλεται η σύνθεση πρωτεϊνών στο ήπαρ και ξεκινάει η σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης (C αντιδρώσα πρωτεΐνη, α1 αντιθρυψίνη, α2 μακροσφαιρίνη). Το αποτέλεσμα είναι το αρνητικό ισοζύγιο αζώτου.οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη και Σελίδα 107

4 υπεργλυκαιμία, ακόμη και χωρίς προηγούμενο ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, λόγω της αύξησης της κορτιζόλης, των καταβολικών ορμονών και της αυξητικής ορμόνης. 4,5 Στα ευεργετικά αποτελέσματα της θρέψης συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση επούλωσης των τραυμάτων, η μείωση της καταβολικής απάντησης στο τραύμα με βελτίωση του ισοζυγίου αζώτου, η βελτίωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, η βελτίωση της δομής και λειτουργίας του γαστρεντερικού σωλήνα, η βελτίωση της έκβασης της νόσου συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού των επιπλοκών, η μείωση της διάρκειας νοσηλείας και η μείωση νοσηλείας του ασθενούς. 6 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπειας. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Στη παρούσα μελέτη συμμετείχαν 70 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) γενικού νοσοκομείου της Αθήνας κατά τη διάρκεια ενός έτους ( ). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδική φόρμα καταγραφής, με πληροφορίες που προέρχονται από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών και αποτελείτο από 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος έγινε καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των ασθενών. Στο δεύτερο μέρος καταγράφηκαν οι εργαστηριακοί δείκτες εκτίμησης της τεχνητής εντερικής διατροφής, όπως είναι τα ολικά λευκώματα, η λευκωματίνη, η γενική αίματος, τα λευκά αιμοσφαίρια, ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων, ο μέσος όγκος ερυθρών, η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης, καθώς και οι ηλεκτρολύτες, η ουρία, η κρεατινίνη και τα ηπατικά ένζυμα. Πραγματοποιήθηκαν τρεις λήψεις των εργαστηριακών δεικτών σε διάρκεια 3 εβδομάδων. Στο τρίτο μέρος αποτυπώθηκε ο χρόνος έναρξης της τεχνητής εντερικής διατροφής το είδος του διαλύματος που χορηγείται, οι θερμίδες, ο ρυθμός χορήγησης, η τελική ποσότητα και η διάρκεια της τεχνητής εντερικής διατροφής. Επίσης, έγινε καταγραφή των επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν από την σίτιση, οι οποίες Σελίδα 108

5 μπορεί να είναι μηχανικές, γαστρεντερικές και μεταβολικές. Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν όσοι ασθενείς ελάμβαναν τεχνητή εντερική διατροφή τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες. Ο έλεγχος ήταν αμφίπλευρος σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0,05. Για την επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., ver 2003, Chicago, USA). Ηθική και δεοντολογία Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μετά από έγγραφη άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης τηρήθηκαν όλες οι βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας. Στατιστική Ανάλυση Οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφονται με τη μορφή απόλυτων και σχετικών (%) συχνοτήτων. Όλες οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως μέσοι (± τυπικές αποκλίσεις). Προκειμένου να γίνει διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής εντερικής διατροφής συγκριτικά με τους εργαστηριακούς δείκτες εκτίμησης της θρέψης, εφαρμόστηκε στατιστικός έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης κατά μια κατεύθυνση (ANOVA) για να ελεγχθεί η μεταβολή της μέσης τιμής των εργαστηριακών δεικτών με την πάροδο των 3 διαδοχικών εβδομαδιαίων λήψεων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 70 ασθενείς. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη όπως και οι πληροφορίες που αφορούν στο ατομικό ιστορικό των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. To 61,4% των ασθενών που συμμετέχουν στη μελέτη ήταν άντρες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 56,3 έτη με σταθερή απόκλιση (ΣΑ) τα 18,17 έτη. Ο μέσος χρόνος παραμονής σε νοσηλεία ήταν οι 25,5 ημέρες με ΣΑ τις 7,14 ημέρες. Οι περισσότεροι ασθενείς του δείγματος ήταν (τελική διάγνωση) πολυτραυματίες ή/και με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αναπνευστικής ανεπάρκειας ή/και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, εγκεφαλικής αιμορραγίας ή αιματώματος. Όσο αφορά στο βάρος τους κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, η μέση τιμή ήταν τα 87,4 κιλά με ΣΑ τα 15,28 κιλά. Κατά την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο, η μέση Σελίδα 109

6 τιμή του βάρους ήταν τα 79,1 κιλά με ΣΑ τα 17,51 κιλά. Αναφορικά με την έκβαση των ασθενών, το 62,8% παρουσίασε βελτίωση της υγείας τους, το 18,6% παρέμεινε σε στάσιμη κατάσταση και το 18,6% των ασθενών του δείγματος κατέληξε. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία κατά την 1 η, 2 η και 3 η εβδομαδιαία λήψη, μετά την εισαγωγή των ασθενών. Στο πίνακα 3 απεικονίζεται η μέση τιμή και το αντίστοιχο 95% διάστημα εμπιστοσύνης για όλους τους εργαστηριακούς δείκτες εκτίμησης της τεχνητής εντερικής διατροφής. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά της τεχνητής εντερικής διατροφής και στον πίνακα 5 οι επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στο σύνολο των 70 ασθενών του δείγματος κατά τη νοσηλεία τους. Προκειμένου να γίνει διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής εντερικής διατροφής συγκριτικά με τους εργαστηριακούς δείκτες εκτίμησης της θρέψης, έγινε χρήση της ανάλυσης διακύμανσης κατά μια κατεύθυνση (ANOVA) για να ελεγχθεί η μεταβολή της μέσης τιμής των εργαστηριακών δεικτών με την πάροδο των 3 διαδοχικών εβδομαδιαίων λήψεων, Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής για τα ολικά λευκώματα (gr/dl), μεταξύ των 3 διαδοχικών λήψεων (p-value<0,001 <0,05), της μέσης τιμής της λευκωματίνης (gr/dl), μεταξύ των 3 διαδοχικών λήψεων (p-value=0,005 <0,05), της μέσης τιμής των αιμοπεταλίων (x10^3/μl), μεταξύ των 3 διαδοχικών λήψεων (p-value<0,001 <0,05), της μέσης τιμής του απόλυτου αριθμού λεμφοκυττάρων (%), μεταξύ των 3 διαδοχικών λήψεων (pvalue=0,012 <0,05) ενώ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής των υπόλοιπων εργαστηριακών δεικτών μεταξύ των 3 διαδοχικών λήψεων (p-value> 0,05), (Πίνακας 6). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η μεγάλη σημασία της θρέψης στους νοσοκομειακούς ασθενείς, έχει αναδειχθεί από μελέτες, 7,8 σύμφωνα με τις οποίες η υποθρεψία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για κακή έκβαση, μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, παρατεταμένη παραμονή στον μηχανικό αερισμό, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, καθυστερημένη Σελίδα 110

7 ανάρρωση καθώς και μεγαλύτερη θνητότητα. Η τεχνητή εντερική διατροφή, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται πρώιμα μέσα στο πρώτο 24ωρο από τη εισαγωγή του ασθενούς στη Μ.Ε.Θ. συμβάλει ώστε να μην ατροφεί ο εντερικός βλεννογόνος, έτσι ώστε να διατηρείται ο εντερικός φραγμός, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης μικροβίων στην πυλαία κυκλοφορία, που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση σήψης στους ασθενείς. 9 Τα ευρήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους βαριά πάσχοντες ασθενείς στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, οι οποίοι βρίσκονται λόγω της κρισιμότητας της νόσου σε μια κατάσταση έντονου καταβολικού stress και συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο όταν συνυπάρχει η σήψη ή το σύνδρομο της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS), οπότε η απώλεια της μυϊκής μάζας είναι σημαντική διότι ο καταβολισμός είναι συνεπεία φλεγμονωδών παραγόντων. 10,11 Στην παρούσα μελέτη μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της τεχνητής εντερικής διατροφής σε ασθενείς ΜΕΘ. Συγκεκριμένα υπάρχει τάση αύξησης των ολικών λευκωμάτων, της λευκωματίνης, των αιμοπεταλίων και του απόλυτου αριθμού λεμφοκυττάρων. Η μέτρηση τις λευκωματίνης είναι πολύ εύχρηστη μέθοδος αλλά έχει το μειονέκτημα να δίνει φυσιολογικές τιμές στην αρχή κάθε διαταραχής της θρέψης. Αυτό οφείλεται στο σχετικά μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής των λευκωματινών του ορού (20 μέρες) και στα σημαντικά αποθέματα του οργανισμού (περίπου 4gr/kgr). Η ανεύρεση πάντως τιμών μεταξύ 3,5 και 2,8 gr ανά 100 ml είναι δηλωτική μιας αρχόμενης υποθρεψίας και πιο συγκεκριμένα ελάττωσης της σπλαγχνικής πρωτεϊνικής μάζας. Τιμές κάτω του 2,1 gr ανά 100 ml υποδηλώνουν μια πολύ σημαντική διαταραχή. 12 Επίσης η λευκωματίνη επηρεάζεται από παράγοντες, όπως είναι οι διαταραχές διαπερατότητας των αγγείων, η ηπατική και η νεφρική δυσλειτουργία. 4 Ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων βρίσκεται εύκολα από τη γενική εξέταση αίματος με τον τύπο: Ολικός αριθμός λεμφοκυττάρων= (Ποσοστό % λεμφοκυττάρων * Αριθμός λευκών):100. Τιμές μεταξύ 2000 και 1200 ανά mm υποδηλώνουν μικρή υποθρεψία ενώ τιμές Σελίδα 111

8 κάτω των 800 ανά mm βαριά καχεξία. Στην εκτίμηση της θρέψης συνήθως χρησιμοποιείτε η μέτρηση του απόλυτου αριθμού λεμφοκυττάρων και οι δερμοαντιδράσεις. 4 Τα ολικά λευκώματα, οι λευκωματίνες, τα αιμοπετάλια και ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων αποτελούν τους εργαστηριακούς δείκτες που μεταβάλλονται στατιστικά σημαντικά κατά τις τρεις λήψεις και συνδέονται επομένως με την θετική έκβαση της εντερικής θρέψης. Σύμφωνα με την ESPEN 13 (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) δεν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν βελτίωση στις σχετικές παραμέτρους αποτελέσματος με την χρήση της πρόωρης τεχνητής εντερικής διατροφής σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ωστόσο ευνοεί την άποψη ότι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά σταθεροί και έχουν ένα λειτουργικό γαστρεντερικό σωλήνα, θα πρέπει να σιτίζονται έγκαιρα και σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 24 ώρες, εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ποσότητα τροφής. Μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών αξιολόγησε τις επιδράσεις της πρόωρης τεχνητής εντερικής διατροφής σε ενήλικες ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση, τραύμα, τραυματισμό κεφαλής, εγκαύματα ή ταλαιπωρία από οξείες ιατρικές καταστάσεις. Η πρόωρη τεχνητή εντερική διατροφή συνδέεται με μια σημαντική μείωση των λοιμωδών επιπλοκών και τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ. 15 Σε μία άλλη μελέτη φάνηκε ότι η ευεργετική επίδραση της πρώιμης διατροφής ήταν περισσότερο εμφανής στους πιο σοβαρά ασθενείς, δηλαδή η εντερική διατροφή μπορεί να σχετίζεται με μείωση της θνησιμότητας σε ασθενείς των οποίων η αιμοδυναμική κατάσταση είναι ασταθής. 16 Επιπλέον, μια άλλη μελέτη έδειξε ότι μια πιο κοντά στην συνιστώμενη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών (δηλαδή θερμίδες και πρωτεΐνες) που δόθηκαν κατά την πρώιμη φάση της νοσηλείας στη ΜΕΘ συσχετίστηκε με πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα σε βαριά σηπτικούς ασθενείς. 17 Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης διαφωνούν με τρεις προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες στις οποίες οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες βασίζουν τη σύστασή τους να χρησιμοποιούν χαμηλές δόσεις αντί της Σελίδα 112

9 πλήρους εντερικής σίτισης σε σηπτικούς ασθενείς. Το βάρος των ασθενών κατά την εισαγωγή των ασθενών έως την έξοδο μειώνεται. Στη μελέτη των Monk και συν., 21 μετά από 21 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ διαπιστώθηκε απώλεια περισσότερο από 1kg πρωτεΐνης προερχόμενης από σκελετικό μυ. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου τα 2/3 της πρωτεΐνης του σκελετικού μυός απωλέσθηκε μέσα στις πρώτες 5 ημέρες από την εισαγωγή. Σε μία αναφορά περίπτωσης 22 αναφέρθηκε απώλεια 11,2 kg σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια των 33 ημερών της νοσηλείας στη ΜΕΘ. Το 36% αυτής της απώλειας αποδόθηκε σε απώλεια σκελετικού μυός. Σε μία προοπτική μελέτη 109 ασθενών με ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) υπήρξε 18% απώλεια βάρους έως την έξοδο τους από τη ΜΕΘ. Άλλοι ερευνητές μελέτησαν τη σχέση υπολευκωματιναιμίας και διάρροιας σε ασθενείς με την τεχνητή εντερική διατροφή. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ασθενείς με τιμή λευκωματίνης κάτω από 2gr/dl παρουσίασαν διάρροια σε ποσοστό 35,1%. 23 Σύμφωνα με τις οδηγίες της ASPEN 24 (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) η διάρροια αποτελεί μια συχνή επιπλοκή της τεχνητής εντερικής διατροφής, αλλά για την αξιολόγησή της θα πρέπει να αποκλειστούν η υπερβολική καθημερινή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, η χορήγηση υπερωσμωτικών διαλυμάτων, η χαμηλή θερμοκρασία του διαλύματος ή η επιμόλυνσή του, το Clostiridium Difficile και η διαταραχή της εντερικής χλωρίδας, λόγω της μακροχρόνιας χρήσης αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. Περιορισμοί της μελέτης Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε ένα μόνο γενικό νοσοκομείο, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς της ΜΕΘ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα με διαφορετικές νόσους και παρουσιάζουν μια πληθώρα απαιτήσεων αναφορικά με την αντιμετώπισή τους. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης γίνεται κατανοητό τα ολικά λευκώματα, η λευκωματίνη, ο απόλυτος αριθμός Σελίδα 113

10 λεμφοκυττάρων και τα αιμοπετάλια, συμβάλλουν θετικά στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τεχνητής εντερικής διατροφής στους ασθενείς αυτούς. Η πρώιμη έναρξη της σίτισης είναι θεραπεία, γι αυτό πρέπει να εξατομικεύεται, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα ανταποκρίνονται ακριβέστερα στα ελληνικά δεδομένα, προτείνεται η συνέχιση και επέκταση της έρευνας και σε άλλα νοσοκομεία, με σκοπό να διαμορφωθεί μία πιο σφαιρική εικόνα για την αποτελεσματικότητα της τεχνητής εντερικής διατροφής των ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Gibney Μ, Elia D, Ljungquist O, Dowsett I, Επιμέλεια: Μανιός Μ, Κλινική διατροφή, εκδ., Παρισιάνου,Αθήνα, Gibney M, Macdonald I, Roche M, Επιμέλεια: Ζάμπελας Α, Διατροφή και μεταβολισμός, εκδ., Παρισιάνου, Αθήνα, Γεωργιανός Σ. Φυσιολογία της θρέψης, μεταβολισμός και τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή, εκδ., Παρισιάνου, Αθήνα, Ραβάνη Ι. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο, Τεχνητή διατροφή από τη θεωρία στη πράξη: εντερική διατροφή, 13 ο Πανελλήνιο συνέδριο παρεντερικής και εντερικής διατροφής, Πάτρα, Granilich L, Kichian K, Pinilla J. Does enteral nutrition compared to parenteral nutrition result in better outcomes in critically ill patiens; A systematic review of the literature, Nutrition 2004; (20): Powers DA, Brown RO, Cowan GS, Jr, Luther RW, Sutherland DA, Drexler PG. Nutritional support team vs nonteam management of enteral nutritional support in a Veterans Administration Medical Center teaching hospital. Parenter Enteral Nutr 1986;10(6): Righini CA, Timi N, Junet P, Bertolo A, Reyt E, Atallah I. Assessment of nutritional status at the time of diagnosis in patients treated for head and neck cancer. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2013;130(1): Freund HR, Rimon B. Sepsis during total enteral nutrition JPEN 1990; 27(9): Dibble SL, Chapman J, Mack KA, Shih A. Acupressure for nausea: Results of Σελίδα 114

11 a pilot study. Oncol Nurs Forum 2000; 27(13): Chen J, Yan J, Cai GL, Xu QH, Gong SJ, Dai HW, et al. Structured lipid emulsion as nutritional therapy for the elderly patients with severe sepsis. Chin Med J (Engl) 2013; 126(12): Delinger RP, Levy MM, Cariet JM. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for management of severe sepsis and septic shock. Crit Care Med 2008; 36(7): Geukers VG, Dijsselhof ME, Jansen NJ, Breur JM, Harskamp D, Schierbeek H, The effect of short-term high versus normal protein intake on whole-body protein synthesis and balance in children following cardiac surgery: a randomized double-blind controlled clinical trial. Νutr J 2015;28;14(1): Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, Hiesmayr M, Jolliet P, Kazandjiev G, et al. ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr 2006;25(2): Simpson F, Doig GS, Parenteral vs enteral nutrition in the critically ill patient: a metanalysis of trials using the intention to treat principle. Intensive Care Med 2005;31(17): Stanga Z, Brunner A, Leuenberger M, Grimble RF, Shenkin A, Allison SP, et al. Nutrition in clinical practice the refeeding syndrome: illustrative cases and guidelines for prevention and treatment. Eur J Clin Nutr 2008;62(6): Heyland DK, Stapleton RD, Mourtzakis M, Hough CL, Morris P, Deutz NE, et al, Combining nutrition and exercise to optimize survival and recovery from critical illness: Conceptual and methodological issues. Clin Nutr. 2015;S (15) Martindale RG, Warren M. Should enteral nutrition be started in the first week of critical illness? Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015;18(2): Vanlandingham S, Simpson S, Daniel P, Newmark SR. Metabolic abnormalities in patients supported with enteral tube feeding. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1981;5(4): Gao J, Panizza B, Johnson NW, Coman S, Clough AR. Basic consideration of research strategies for head and neck cancer, Front Med 2012;6(4): Skipper A, Refeeding syndrome or refeeding hypophosphatemia: a systematic review of cases. Nutr Clin Pract 2012;27(1): Σελίδα 115

12 21. Monk DN, Plank LD, Franch-Arcas G, Finn PJ, Streat SJ, Hill GL. Sequential changes in the metabolic response in critically injured patients during the first 25 days after blunt trauma. Ann Surg 1996;(223): Montalcini T, Migliaccio V, Yvelise F, Rotundo S, Mazza E, Liberato A, et al. Reference values for handgrip strength in young people of both sexes, Endocrine 2013;43(2): Kalaldeh M, Watson R, Hayter M. Jordanian nurses' knowledge and responsibility for enteral nutrition in the critically ill. Nurs Crit Care 2013(8): Guenter P, Boullata JI, Ayers P, Gervasio J, Malone A, Raymond E. Parenteral Nutrition Safety Task Force, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.), Standardized Competencies for Parenteral Nutrition Prescribing: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Model. Nutr Clin Pract 2015; 30(4): Σελίδα 116

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά & Στοιχεία Ιατρικού Ιστορικού. Συχνότητα (n) Ποσοστό (%) Φύλο Γυναίκα 27 38,6 Άνδρας 43 61,4 Κλινικά χαρακτηριστικά Τελική διάγνωση Πολυτραυματίες 14 24,6 Αναπνευστική Ανεπάρκεια (ΑΑ) ή/και Χρόνια Αποφρακτική 11 19,3 Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Εγκεφαλική αιμορραγία ή/και αιμάτωμα- ΚΕΚ 15 26,3 Άλλο 17 29,8 Έκβαση Υγείας Βελτίωση 44 62,8 Στάσιμη κατάσταση 13 18,6 Θάνατος 13 18,6 Μέση τιμή (ΣΑ) Ελάχιστη Μέγιστη τιμή Ηλικία (έτη) 56,3 (18,17) Νοσηλεία (ημέρες) 25,5 (7,14) Βάρος πριν (κιλά) 87,4 (15,28) Βάρος μετά (κιλά) 79,1 (17,5) Διαφορά στο Βάρος (κιλά) 8,3 (4,43) 1 29 Σελίδα 117

14 Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία εργαστηριακών δεικτών εκτίμησης της τεχνητής εντερικής διατροφής για το σύνολο των ασθενών κατά τις 3 εβδομαδιαίες λήψεις. 1 η εβδομάδα 2 η εβδομάδα 3 η εβδομάδα Φυσιολογικές ΜΤ ± ΤΑ Εργαστηριακοί Δείκτες ΜΤ ± ΤΑ ΜΤ ± ΤΑ τιμές Ολικά Λευκώματα (gr/dl) 5.2± ± ± Λευκωματίνες (gr/dl) 2.8± ± ± Λευκά Αιμοσφαίρια (x10^3/μl) 12.5± ± ± Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) 9.6± ± ± Αιματοκρίτης (%) 29.4± ± ± Μέσος όγκος ερυθρών (ll) 90.2± ± ± Μέση περιεκτικότητα HG/ερυθροκυτ. (pg) 29.6± ± ± Αιμοπετάλια (x10^3/μl) 205.3± ± ± Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων (%) 12.9± ± ± Γλυκόζη (mg/dl) 113.9± ± ± Ουρία (mg/dl) 49.3± ± ± Κρεατινίνη (mg/dl) 1.0± ± ± Νάτριο (mmol/l) 139.4± ± ± Κάλιο (mmol/l) 4.4± ± ± Ασβέστιο (mg/dl) 8.4± ± ± Φώσφορος (mg/dl) 3.4± ± ± Μαγνήσιο (mg/dl) 2.1± ± ± Χλώριο (mmol/l) 105.1± ± ± Ολική χολερυθρίνη (mg/dl) 1.4± ± ± Άμεση χολερυθρίνη (mg/dl) 0.7± ± ± SGPT (U/l) 59.1± ± ± SGOT (U/l) 66.9± ± ± γ-gt (U/l) 166.4± ± ± LDH (U/l) 365.4± ± ± Σελίδα 118

15 Πίνακας 3. Μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης των εργαστηριακών δεικτών για το σύνολο των ασθενών κατά τις 3 εβδομαδιαίες λήψεις. Εργαστηριακοί Δείκτες Μέση τιμή & 95% Δ.Ε. 1 η Λήψη 2 η Λήψη 3 η Λήψη Ολικά Λευκώματα (gr/dl) 5.2 (5,0-5,3) 5.6 (5,4-5,8) 6.0 (5,7-6,3) Λευκωματίνες (gr/dl) 2.8 (2,7-2,9) 3.0 (2,9-3,1) 3.2 (3,0-3,4) Λευκά Αιμοσφαίρια (x10^3/μl) 12.5 (11,2-13,8) 12.7 (11,4-14,0) 11.9 (10,6-13,2) Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) 9.6 (9,3-9,9) 9.6 (9,2-10,0) 9.8 (9,5-10,1) Αιματοκρίτης (%) 29.4 (28,3-30,5) 29.5 (28,5-30,5) 30.0 (29,1-30,9) Μέσος όγκος ερυθρών (ll) 90.2 (88,8-91,8) 90.0 (88,5-91,5) 90.1 (88,8-91,4) Μέση περιεκτικότητα HG/ερυθροκυτ. (pg) 29.6 (29,0-30,2) 29.4 (28,9-29,9) 29.6 (29,0-30,2) Αιμοπετάλια (x10^3/μl) (182,1-228,5) (237,4-291,6) (305,4-382,2) Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων (%) 12.9 (11,0-14,8) 14.3 (12,3-16,3) 16.0 (13,7-18,3) Γλυκόζη (mg/dl) (106,7-121,1) (104,8-119,6) (101,8-114,4) Ουρία (mg/dl) 49.3 (38,0-60,6) 49.4 (35,5-63,3) 44.8 (32,5-57,0) Κρεατινίνη (mg/dl) 1.0 (0,8-1,2) 1.0 (0,8-1,2) 1.0 (0,8-1,2) Νάτριο (mmol/l) (138,3-140,5) (137,2-139,8) (136,7-139,1) Κάλιο (mmol/l) 4.4 (4,3-4,5) 4.5 (4,4-4,6) 4.5 (4,4-4,6) Ασβέστιο (mg/dl) 8.4 (8,2-8,6) 8.5 (8,3-8,7) 8.6 (8,4-8,8) Φώσφορος (mg/dl) 3.4 (3,2-3,6) 3.4 (3,2-3,6) 3.5 (3,2-3,7) Μαγνήσιο (mg/dl) 2.1 (2,0-2,2) 2.1 (1,9-2,3) 2.0 (1,9-2,1) Χλώριο (mmol/l) (103,7-106,4) (102,0-104,0) (101,6-104,0) Ολική χολερυθρίνη (mg/dl) 1.4 (0,6-2,2) 1.4 (0,7-2,1) 1.5 (0,7-2,3) Άμεση χολερυθρίνη (mg/dl) 0.7 (0,2-1,2) 0.6 (0,2-1,0) 0.7 (0,2-1,2) SGPT (U/l) 59.1 (36,4-81,8) 67.6 (45,3-89,9) 65.6 (49,2-82,0) SGOT (U/l) 66.9 (48,5-85,3) 64.9 (48,4-81,4) 58.4 (47,0-69,8) γ-gt (U/l) LDH (U/l) (113,5-219,3) (311,0-419,8) (113,0-219,9) (290,1-351,9) (102,5-216,2) (285,8-357,2) Σελίδα 119

16 Πίνακας 4. Περιγραφικά διατροφής στο σύνολο των 70 ασθενών. στοιχεία των χαρακτηριστικών της τεχνητής εντερικής Τεχνητή Εντερική Διατροφή Συχνότητα (n) Ποσοστό (%) Είδος Διαλύματος Σκεύασμα ειδικής διατροφής Θερμίδες (kcal/ml) 1, Ρυθμός χορήγησης (ml/h) , , ,4 Τελική ποσότητα (ml) , ,6 Χρόνος έναρξης τεχνητής εντερικής διατροφής (ώρες) Διάρκεια εντερικής θρέψης (ημέρες) Μέση τιμή (ΣΑ) 42 (30) ,6 (6,4) Ελάχιστη Μέγιστη τιμή Σελίδα 120

17 Πίνακας 5. Περιγραφικά στοιχεία των πιθανών μηχανικών, γαστρεντερικών και μεταβολικών επιπλοκών της τεχνητής εντερικής διατροφής στο σύνολο των 70 ασθενών. Μηχανικές Επιπλοκές (ναι) n Ποσοστό (%) Μετατόπιση σωλήνα(ρινογαστρικός) 0 0,0 Διαφυγή από σωλήνα 1 1,5 Απόφραξη 0 0,0 Ερεθισμός Ρινοφάρυγγα 0 0,0 Εξελκώσεις Αριστερό ρώθωνα 22 32,8 Δεξιό ρώθωνα 22 32,8 Αναγωγή 8 11,8 Εισρόφηση 3 4,4 Κακή τοποθέτηση σωλήνα 0 0,0 Κακή λειτουργία εντερικού σωλήνα 0 0,0 Ρινίτιδα 0 0,0 Γαστρεντερικές Επιπλοκές (ναι) Διάρροια 55 80,9 Κοιλιακός πόνος 20 29,9 Ναυτία 9 13,4 Χολολιθίαση 0 0,0 Διάταση εντέρου 22 32,4 Μεταβολικές Επιπλοκές (ναι) Υπεργλυκαιμία 21 30,9 Υπεροσμωτικό κώμα 0 0,0 Αφυδάτωση 0 0,0 Υπερυδάτωση 5 7,4 Διαταραχές ηλεκτρολυτών 19 27,9 Σελίδα 121

18 Πίνακας 6. Αποτελέσματα συσχέτισης των εργαστηριακών δεικτών εκτίμησης της θρέψης με την πάροδο των 3 διαδοχικών εβδομαδιαίων λήψεων. Εργαστηριακοί Δείκτες Μέση τιμή ΣΑ ANOVA F-test p- value Ολικά Λευκώματα (gr/dl) 1 5,3 0,74 2 5,6 0,88 11,014 <0,001* 3 6,0 1,10 Λευκωματίνες (gr/dl) 1 2,8 0,64 2 3,0 0,71 5,340 0,005* 3 3,2 0,83 Λευκά Αιμοσφαίρια (x10^3/μl) 1 12,4 5, ,7 5,65 0,400 0, ,9 5,56 Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) 1 9,6 1,48 2 9,6 1,41 0,175 0, ,7 1,34 Αιματοκρίτης (%) 1 29,4 4, ,4 4,29 0,348 0, ,0 3,89 Μέσος όγκος ερυθρών (ll) 1 90,3 6, ,0 6,23 0,035 0, ,2 5,51 Μέση περιεκτικότητα HG/ερυθροκυτ, (pg) 1 29,6 2, ,4 2,36 0,091 0, ,6 2,43 Αιμοπετάλια (x10^3/μl) 1 205,3 99, ,5 115,89 20,225 <0,001* 3 343,8 164,10 Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων Σελίδα 122

19 (%) 1 12,9 7, ,3 8,37 4,557 0,012* 3 16,1 9,75 Γλυκόζη (mg/dl) 1 113,9 30, ,2 31,57 0,693 0, ,1 26,67 Ουρία (mg/dl) 1 49,3 48, ,4 59,49 0,170 0, ,8 51,72 Κρεατινίνη (mg/dl) 1 1,2 0,56 2 1,2 0,73 0,369 0, ,1 0,73 Νάτριο (mmol/l) 1 139,4 4, ,5 5,46 1,533 0, ,9 5,28 Κάλιο (mmol/l) 1 4,3 0,56 2 4,4 0,54 0,931 0, ,4 0,60 Ασβέστιο (mg/dl) 1 8,4 0,79 2 8,4 0,91 1,000 0, ,6 0,81 Φώσφορος (mg/dl) 1 3,4 0,99 2 3,4 1,34 0,307 0, ,5 1,25 Μαγνήσιο (mg/dl) 1 2,2 0,40 2 2,1 0,57 0,624 0, ,1 0,39 Χλώριο (mmol/l) 1 105,1 5, ,0 4,36 2,290 0,104 Σελίδα 123

20 3 102,8 4,92 Ολική χολερυθρίνη (mg/dl) 1 1,4 3,28 2 1,4 3,15 0,027 0, ,5 3,40 Άμεση χολερυθρίνη (mg/dl) 1 0,6 1,90 2 0,5 1,74 0,022 0, ,6 1,98 SGPT (U/l) 1 59,1 96, ,6 95,17 0,175 0, ,6 69,96 SGOT (U/l) 1 66,9 78, ,9 70,51 0,310 0, ,4 48,69 γ-gt (U/l) 1 166,4 226, ,4 228,34 0,022 0, ,3 242,84 LDH (U/l) 1 365,4 232, ,0 132,10 1,445 0, ,5 152,60 *στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% Σελίδα 124

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: HIV Ο HIV έχει συνδεθεί με κακή θρέψη και με το σύνδρομο απώλειας καθαρής σωματικής μάζας και λιπώδους ιστού (AIDS wasting syndrome). Η απώλεια σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 25% - 40% των ασθενών με ΧΑΠ υποσιτίζονται. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14: ΤΡΑΥΜΑ Η διατροφική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη κατά την φλεγμονώδη και μεταβολική φάση διότι βελτιώνει σημαντικά την έκβαση του ασθενούς. Η μέτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Νόσος Crohn ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρόληψη και αντιμετώπιση της κακής θρέψης Πρόληψη της απώλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία παρουσιάζουν σημαντική απώλεια βάρους, είναι ανορεκτικοί και υποφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 18-2- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1794

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 18-2- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1794 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 18-2- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1794 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Τα παιδιά παρουσιάζουν υψηλό μεταβολικό ρυθμό (3 4 φορές μεγαλύτερος των ενηλίκων). Έχουν αυξημένες ανάγκες για ανάπτυξη. Έχουν αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΙΕΡΑΠΕ ΒΕΝΙΖΕΛ ΕΙΟ ΠΑΓΝΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝ Ο. ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή Α Μονάδας ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 13% ΠΑΡΑΤΗΡ. Ποσότητα Ποσότητα ΚΩΔΙΚΟ Σ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΙΕΡΑΠΕ ΒΕΝΙΖΕΛ ΕΙΟ ΠΑΓΝΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝ Ο. ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή Α Μονάδας ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 13% ΠΑΡΑΤΗΡ. Ποσότητα Ποσότητα ΚΩΔΙΚΟ Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kcal/gr ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 4 ΛΙΠΗ 9 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιταμίνες Υδατοδιαλυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11- 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 10637

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11- 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 10637 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11- 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 10637 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S The "Annual Report to the Nation on the Status of Cancer,, 1975-2001*"

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α)

στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η διαχειρισή του στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α) Σκούτας Δ,Ρηγάδη Ε,Κόκκαλη Α,Μικούδη Κ,Μανιώτα Π, Φλουδάρας Ι, Κωλέτσας Ν,Σιώμος Κ, Μυροφορίδης Α, Μούζα Ε. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής 94 ετών Ίκτερική χροιά δέρματος-επιπεφυκότων με

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι. Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων

Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι. Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ενυδάτωση & Ηλικωμένοι Αδελαΐς Αθανασάτου, MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνων Ποιοί είναι ηλικιωμένοι? Ορίζονται ως οι ενήλικοι ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών Διαφοροποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή. Προεδρείο Α. Παπατζιάλα - Σιτζάνη, Ε. Χαλκιά

Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή. Προεδρείο Α. Παπατζιάλα - Σιτζάνη, Ε. Χαλκιά Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Προεδρείο Α. Παπατζιάλα - Σιτζάνη, Ε. Χαλκιά AD Δ. Αναγνωστόπουλος Δ. Βαράκλα Μ. Βασταρδή Δ. Γαραντζιώτου Ι. Γκιουλμασάνης Ε. Γομάτου Α. Γρηγοριάδου Α. Γρίβας Κ. Εμμανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΘ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυνευρομυοπάθεια του βαρέως πάσχοντος Μία συχνή επιπλοκή της. νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Γεροβασίλη Βασιλική

Πολυνευρομυοπάθεια του βαρέως πάσχοντος Μία συχνή επιπλοκή της. νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Γεροβασίλη Βασιλική Πολυνευρομυοπάθεια του βαρέως πάσχοντος Μία συχνή επιπλοκή της νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γεροβασίλη Βασιλική Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 1. Εισαγωγή 20,.,,, 1952. Bjorn Ibsen

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Νικόλαος Τεντολούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα, 2014 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΨΗΛΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ στις αναπτυγμένες χώρες ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Ανόργανα στοιχεία Απαραίτητες ουσίες που παίζουν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

15. ΥΠΕΡΕΜΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (HYPEREMESIS GRAVIDARUM)

15. ΥΠΕΡΕΜΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (HYPEREMESIS GRAVIDARUM) 15. ΥΠΕΡΕΜΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (HYPEREMESIS GRAVIDARUM) Η ναυτία και ο έμετος στην κύηση είναι συχνά συμπτώματα που εκδηλώνονται στο 70-85 % των εγκύων. Από επιδημιολογική σκοπιά, η υπερέμεση της κύησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

19ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο. Μελαμίνη στο γάλα. Ελένη Αθ. Δημητρίου. Επικ Καθηγήτρια, Τομέας Μητέρας- Παιδιού

19ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο. Μελαμίνη στο γάλα. Ελένη Αθ. Δημητρίου. Επικ Καθηγήτρια, Τομέας Μητέρας- Παιδιού 19ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο Μελαμίνη στο γάλα Ελένη Αθ. Δημητρίου Επικ Καθηγήτρια, Τομέας Μητέρας- Παιδιού Τι είναι η μελαμίνη; Λευκή κρυσταλλική ουσία, ετεροκυκλική οργανική ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών Ισορροπημένη διατροφή Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Ο τρόπος εναπόθεσης του σωματικού λίπους έχει αποδειχτεί τελευταία πως αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή. Προεδρείο Α. Παπατζιάλα - Σιτζάνη, Ε. Χαλκιά

Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή. Προεδρείο Α. Παπατζιάλα - Σιτζάνη, Ε. Χαλκιά Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Προεδρείο Α. Παπατζιάλα - Σιτζάνη, Ε. Χαλκιά Δ. Αναγνωστόπουλος Δ. Βαράκλα Μ. Βασταρδή Δ. Γαραντζιώτου Ι. Γκιουλμπασάνης Ε. Γομάτου Α. Γρηγοριάδου Α. Γρίβας Κ. Εμμανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Στέλλα Σταμπουλή Παιδίατρος Επιμελήτρια ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο Αγόρι ηλικίας 8 ετών Πνιγμός σε θαλασσινό νερό Άγνωστο το χρονικό διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας Κράμπα -Η εμφάνιση κράμπας είναι συχνότερη σε άτομα της 3ης ηλικίας, σε μη γυμνασμένους και υπέρβαρους ανθρώπους ακόμα και στους αθλητές,ιδίως ύστερα απο μακρά εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφίδρωση.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νευροβλάστωμα Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ορισμός: Κακοήθες νεόπλασμα το οποίο προέρχεται από αρχέγονα εξωδερμικά κύτταρα (νευροβλάστες)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος συγγραφέα... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Κατάλογος ερωτήσεων... 15 Α. Φροντίδα ασθενούς στο νοσοκομείο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα