(Lepidoptera: Noctuidae)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Lepidoptera: Noctuidae)"

Transcript

1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Φπηά, θπηηθά πξντφληα θαη άιια αληηθείκελα πνπ ειέγρνληαη Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. θαη Pelargonium l Herit, ex Ait., πνπ πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε, εθηόο ησλ ζπόξσλ πξνο ζπνξά. Τφπνη δηελέξγεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ: πνσδώλ εηδώλ Οη καθξνζθνπηθνί έιεγρνη θαη δεηγκαηνιεςίεο γίλνληαη ζε Φπηώξηα παξαγσγήο Φξφλνο δηελέξγεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη δηελεξγνύληαη όιν ην ρξόλν εθόζνλ ππάξρνπλ θπηά πνπ ππόθεηληαη ζε έιεγρν. Μνλάδα ειέγρνπ εκείν παξαηήξεζεο δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί ην ζπγθεθξηκέλν θπηώξην, θπηεία. Γηα θαιιηέξγεηεο αλαγξάθνληαη ηα ζηξέκκαηα, γηα θπηώξηα ην όλνκα ηεο εθκεηάιιεπζεο.

2 Ξεληζηέο Καηά θύξην ιόγν θαιισπηζηηθά θπηά. Μεηαμύ ησλ πνιπάξηζκσλ άιισλ μεληζηώλ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο είλαη ηα: βακβάθη, θαπλόο, ηνκάηεο, παηάηεο, αξαβόζηηνο, ιηλάξη, ζόγηα, ζόξγν, κεδηθή, Phaseolus, άιια Leguminosae, θαη αξθεηά νπσξνθόξα (Prunus, Citrus) θαζώο θαη δαζηθά δέλδξα. Γεσγξαθηθή εμάπισζε ηελ πεξηνρή ηνπ EPPO: κεγάιε εμάπισζε ζηελ Αιβαλία, Αιγεξία, Βνπιγαξία, Κξναηία, Αίγππην, Διιάδα, Ιζξαήι, Λίβαλν, Ληβύε, FYROM, Μαξόθν, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ιζπαλία θαη πξία. Σνπηθή εμάπισζε έρεη ζηελ Κύπξν, Γαιιία, Οπγγαξία, Ιηαιία, Μάιηα, Ρσζία, Διβεηία, Σπλεζία, Σνπξθία, Γηνπγθνζιαβία. Έρεη βξεζεί αιιά δελ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία. Βξέζεθε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην αιιά εθξηδώζεθε θαη αλαραηηίζζεθε ζηελ Σζερία θαη ηελ Γαλία. Έρεη αθόκα εμαπισζεί ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ωθεαλίαο. Μνξθνινγία Ωά Κίηξηλν-ιεπθα θαη ιακππξίδνληα αξρηθώο, έσο ζθνύξα θαθέ πξηλ ηελ εθθόιαςε. Σν ζρήκα ηνπο κνηάδεη κε ξόδη θαη είλαη δηακέηξνπ 0,4-0,6 mm. Η αθξαία πεξηνρή πνπ πεξηβάιεη ηελ κηθξνπύιε είλαη ιεία ελώ ε ππόινηπε επηθάλεηα είλαη αλάγιπθε. Δλαπνηίζεληαη ζηα θπηά πνπ έρνπλ άλζε ή ε πξόθεηηαη λα αλζίζνπλ. Πξνλχκθε Σν πξώην θαη δεύηεξν πξνλπκθηθό ζηάδην είλαη γεληθά ρξώκαηνο θίηξηλν-ιεπθνύ έσο θόθθηλν-θαθέ. Η θεθαιή, ν πξνζώξαθηθόο ζπξεόο, ν ππεξ-γελλεηηθόο ζπξεόο θαη ηα πξνζσξαθηθά πόδηα είλαη πνιύ ζθνηεηλνύ θαθέ έσο καύξνπ ρξώκαηνο όπσο επίζεο είλαη θαη ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα θαη νη θπκαηησεηδείο βάζεηο ησλ ηξηρώλ δίλνληαο ζηελ πξνλύκθε κηα θειηδσηή εκθάληζε. Σα ςεπδνπόδηα είλαη παξόληα ζην ηξίην έσο έθην θαη ζην δέθαην θνηιηαθό ηκήκα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό ζρέδην αλαπηύζζεηαη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα. Η πιήξνπο κεγέζνπο πξνλύκθε έρεη κέγεζνο mm κήθνο, ε θεθαιή είλαη θαθέ θαη θειηδσηή. Οη πξνζσξαθηθέο θαη ππεξ-γελλεηηθέο πιάθεο θαη ηα πόδηα είλαη αλνηρηνύ θαθέ ρξώκαηνο θαη κόλν ηα λύρηα θαη ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα παξακέλνπλ καύξα. Σν εμσηεξηθό πεξίβιεκα απνηειείηαη από πνιύ κηθξά θπκάηηα ηνπνζεηεκέλα θνληά. Σν ηειηθό ηκήκα ηνπ

3 ζώκαηνο είλαη επηκεθπζκέλν. Χξσκαηηθόο δηάθνζκνο: λσηηαία ζην κέζν ππάξρεη κηα ζηελή, ζθνηεηλή ηαηλία. ε θάζε πιεπξά πξώηα κηα πιαηηά αλνηρηόρξσκε ηαηλία θαη κεηά κηα πιαηηά ζθνηεηλόρξσκε ηαηλία. Σν θάησ κέξνο είλαη νκνηόκνξθα κάιινλ αλνηρηνύ ρξώκαηνο. ηνλ βαζηθό λσηηαίν δηάθνζκν, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο, πνιύ ζηελέο, θάπσο θπκαηηζηέο ή ξπηηδσκέλεο δηακήθεηο ξίγεο. Σν ρξώκα πνηθίιεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό θαη ν δηάθνζκνο πνπ πεξηγξάθεθε κπνξεί λα απνηειείηαη από απνρξώζεηο πξάζηλεο, άρπξν-θίηξηλεο θαη ξνδ έσο θόθθηλν-θαθέ ή αθόκα θαη καύξεο. Νχκθε (ρξπζαιιίδα) Καζηαλέξπζξε έσο θαθέ, κήθνπο mm, κε ιεία επηθάλεηα, ζηξνγγπιεκέλν ζώκα ζην πξόζζην θαη νπίζζην κέξνο θαη κε δύν θσληθά παξάιιεια αγθάζηα ζην νπίζζην άθξν. Αθκαίν Νπθηόβην ιεπηδόπηεξν κε ηππηθή εκθάληζε ησλ Noctuidae, κε 3,5-4 cm άλνηγκα πηεξύγσλ. Πιαηύ θαηά κήθνο ηνπ ζώξαθα θαη ιεπηπλόκελν ζηε ζπλέρεηα, κήθνπο mm. Σν ρξώκα πνηθίιεη αιιά ην άξξελ είλαη ζπλήζσο πξαζηλσπό γθξη θαη ην ζήιπ πνξηνθαιίθαθέ. Οη πξόζζηεο πηέξπγεο έρνπλ κηα γξακκή από επηά έσο νθηώ καύξεο θειίδεο ζηελ άθξε θαη κηα πιαηηά, αθαλόληζηε, εγθάξζηα θαθέ ηαηλία. Οη νπίζζηεο πηέξπγεο έρνπλ ρξώκα θηηξηλνθάζηαλν κε κηα θαξδηά ζθνύξνπ θαθέ ρξώκαηνο δώλε θνληά ζηελ άθξε πνπ πεξηέρεη πην αλνηρηόρξσκα κπαιώκαηα. Έρνπλ θηηξηλσπά πεξηζώξηα θαη έληνλα ηνληζκέλα λεπξά θαη έλα ζθνύξν ζεκάδη ζρήκαηνο θόκκαηνο. Οη θεξαίεο είλαη θαιπκκέλεο κε ιεπηέο ηξίρεο.

4 Βηνινγία ηελ λόηηα Βνπιγαξία, έρεη δύν νινθιεξσκέλεο γελεέο ην έηνο θαη ελ κέξεη κηα ηξίηε. Γηαρεηκάδεη ζην ζηάδην ηεο ρξπζαιιίδαο ζε θειί κέζα ζην έδαθνο. Σα αθκαία εμέξρνληαη ηηο 3 πξώηεο εβδνκάδεο ηνπ Μαΐνπ θαη 2-6 εκέξεο αξγόηεξα (ζπαλίσο 10) αξρίδεη ε ελαπόζεζε ησλ σώλ. Απηή ε πεξίνδνο δηαξθεί 5 24 εκέξεο θαη κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα έλα ζήιπ άηνκν κπνξεί λα γελλήζεη πάλσ από 3180 σά (πάλσ από 457 ζε 24 ώξεο) θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζε βακβάθη, αξαβόζηην, κπάκηα, θαπλό, ηνκάηα, Phaseolus θαη ζε θάπνηα δηδάληα. ηνπο 25 C ηα σά εθθνιάπηνληαη ζε 3 εκέξεο, αιιά ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ εκέξεο. Η πξνλύκθε ηεο πξώηεο γεληάο (δειαδή ε πξνλύκθε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ γεληά πνπ δηαρεηκάδεη) εκθαλίδεηαη ηνλ Μάην θαη δηαηξέθεηαη γηα εκέξεο. Απηέο ηεο δεύηεξεο γεληάο δηαηξέθνληαη γηα εκέξεο θαη απηέο ηεο ηξίηεο γεληάο (ζηνπο C) αλαπηύζζνληαη γηα εκέξεο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ε πξνλύκθε θαηεβαίλεη ζην έδαθνο θαη κεηά από 1-7 εκέξεο λπκθώλεηαη ζε έλα θειί ζην έδαθνο, 2-8cm θάησ από ηελ επηθάλεηα. Η λύκθε πνπ δηαρεηκάδεη παξακέλεη ζην έδαθνο γηα εκέξεο ελώ ην ζηάδην απηό δηαξθεί εκέξεο ζηελ πξώηε γεληά, 8-15 ηνλ Αύγνπζην θαη πάλσ από 44 εκέξεο κε πην θξύν θαηξό ην επηέκβξην. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ αθκαίνπ είλαη 3 εβδνκάδεο. ηελ λόηηα Γαιιία, ηα αθκαία εκθαλίδνληαη από ηνλ Μάην κέρξη ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ. Δμ απηώλ θάπνηα ζεσξείηαη όηη έρνπλ κεηαλαζηεύζεη, ελώ άιια όηη έρνπλ δηαρεηκάζεη. Η δεύηεξε γεληά εκθαλίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ε ηξίηε γεληά αθκαίσλ εκθαλίδεηαη ηνλ επηέκβξε. Οη βαζηθνί μεληζηέο ζηνπο νπνίνπο ελαπνηίζεληαη ηα σά είλαη ν αξαβόζηηνο θαη νη ηνκάηεο. ηελ Σπλεζία ηα Capsicum, νη ηνκάηεο, ην θαιακπόθη θαη ην θνπλνππίδη είλαη νη πην ζπρλέο θαιιηέξγεηεο ηηο νπνίεο πξνζβάιιεη ην έληνκν. Σα σά ελαπνηίζεληαη ζηα θπηά θαηά ηελ δηάξθεηα ή θνληά ζηελ άλζηζε. ηελ Ρσζία ηα σά ελαπνηίζεληαη ζε δηδάληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαη λσξίο ην θαινθαίξη. Η αλαπηπζζόκελε πξνλύκθε επηηίζεηαη ζε θαιιηεξγνύκελα θπηά θαη ζηα άλζε ηνπ βάκβαθνο ηνλ Αύγνπζην. Οη πξνλύκθεο ζπάληα κεηαθηλνύληαη από ην έλα θπηό ζην άιιν. Πεξίπνπ ην 80% ησλ λπκθώλ εηζέξρνληαη ζηε δηάπαπζε αξρέο ηνπ Οθηώβξε θαη δηαρεηκάδνπλ ζε απηό ην ζηάδην. Σπκπηψκαηα Φαγώκαηα, απνρσξήκαηα, παξνπζία σνηνθηώλ, πξνλπκθώλ, λπκθώλ

5 Γηαδηθαζία καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ: Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη-δεηγκαηνιεςία θπηψλ Γηελεξγνύληαη ζε θπηά πνσδώλ θπηώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε εθηόο από βνιβνύο, θνξκνύο, ξηδώκαηα, ζπόξνπο πξνο ζπνξά θαη θνλδύινπο. Φεξνκνληθέο Παγίδεο Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αθκαίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θεξνκνληθέο παγίδεο ηύπνπ ρνάλεο (funnel). Οη παγίδεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη εληόο ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ θαη ζην ύςνο ησλ θπηώλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο θαιιηέξγεηαο. Ο έιεγρνο ησλ παγίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη λα ζπλερίδεηαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαηεξείηαη ε θαιιηέξγεηα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ ζπιιήςεηο αθκαίσλ (ζπιιακβάλνληαη κόλν άξξελα), απηά ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηα αξκόδηα εξγαζηήξηα γηα αλαγλώξηζε. Σνπνζεηνύληαη 1-2 παγίδεο /ζηξ γηα ζεξκνθεπηαθή επηθάλεηα. Από ηα ζπιιεθζέληα αθκαία κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κόληκα παξαζθεπάζκαηα ηνπ γελλεηηθνύ νπιηζκνύ ηνπο σο εμήο: - απνζπνύκε ην θάησ κέξνο ηεο θνηιίαο ηνπ αθκαίνπ κε θαηάιιειε ιαβίδα θαη ην εκβαπηίδνπκε ζε δηάιπκα θαπζηηθνύ θαιίνπ (ΚΟΗ) 10%, γηα 24 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή ιεπηά ζε πδαηόινπηξν o C. - δηαρσξίδνπκε (θάησ από ζηεξενζθόπην) ην γελλεηηθό ζύζηεκα, ην μεπιέλνπκε κε λεξό θαη ην ηνπνζεηνύκε ζε γπάιηλε αληηθεηκελνθόξν εληόο ζηαγόλνο θαηαιιήινπ πξνζεισηηθνύ πγξνύ (πγξό Faure). - ηνπνζεηνύκε ηελ θαιππηξίδα θξνληίδνληαο λα δηαθξίλνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Καηάιιειεο κεηαρεηξίζεηο: Κάιπςε κνλάδαο κε εληνκνζηεγή δίθηπα, επεκβάζεηο κε ηα εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα. Γλσζηνπνίεζε ζηε Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία Κάζε θπησξηνχρνο, έκπνξνο, ηδηνθηήηεο θιπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία ηεο πεξηνρήο ηνπ, νπνηαδήπνηε αζπλήζηζηε εκθάληζε ζπκπησκάησλ ή θάζε αλσκαιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα θπηά

6 Ωνηνθίεο ιεπηδνπηέξσλ ηεο νηθνγελείαο Noctuidae θαη εθθόιαςε λεαξώλ πξνλπκθώλ Φεξνκνληθή παγίδα ηύπνπ ρνάλεο Γελλεηηθόο νπιηζκόο H. armigera

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera,

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) θαη Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) 1. Επηβιαβείς οργαληζκοί:

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα