ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και του Εθνικού Τυπο γραφείου κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/ Εφαρμογή Καν (ΕΚ) 1967/2006 με την υιοθέτηση Σχε δίου Διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ει δών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευ τικό εργαλείο γρι γρι... 2 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 719 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/26847 (ΠΕ) (1) Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και του Εθνικού Τυπο γραφείου κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » β) του Π.Δ. 320/1988 (Α 149) «Οργανισμός των Υπηρε σιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα γ) του Π.Δ. 65/2011 (Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,... Νέας Γενιάς». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/27010/ (Β 3151) δια πιστωτική πράξη «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης α) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σχέση εργασί ας ιδωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και β) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 και της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.4024/2011» 3. Το υπ αριθμ. Γ27634/ έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: 1. Καταργούνται από τις αναφερόμενες θέσεις στον πίνακα Β της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/27010/ (Β 3151) διαπιστωτικής πράξης με θέμα «Διαπίστωση αυ τοδίκαιης κατάργησης α) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.4024/2011» οι κάτωθι θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και αριθμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

2 23682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Καταργούνται από τις αναφερόμενες θέσεις στον πίνακα Ε της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/27010/ (Β 3151) διαπιστωτικής πράξης με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης α) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ θρου 33 και της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.4024/2011» οι κάτωθι θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και αριθμό του Εθνικού Τυπογραφείου: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ /2/2012 (2) Εφαρμογή Καν (ΕΚ) 1967/2006 με την υιοθέτηση Σχεδί ου Διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύ ρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργα λείο γρι γρι. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2732/99 «Διεπαγγελ ματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότη τας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ F της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α). γ) Του άρθρου 4 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147). δ) Του π.δ 73/ «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλ λευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94» και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλί ου, «Για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής». 3. Τον Καν (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου «περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλι ευτικής πολιτικής». 4. Την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής πράξης για την εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης για την αλιεία με κυκλωτικά δίχτυα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καν(ΕΚ)αριθ.1967/2006 του Συμβουλίου. 5. Την 253/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιεί ας. 6. Την ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης των απο θεμάτων των θαλάσσιων οργανισμών. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Θέτουμε σε ισχύ «Σχέδιο Διαχείρισης για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι» σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα. Η διενέργεια αλιείας από το σύνολο των επαγγελ ματικών σκαφών ελληνικής σημαίας που φέρουν στην επαγγελματική άδεια αλιείας το εργαλείο γρι γρι, επι τρέπεται σε βάθος εκτός των 300 μέτρων από την ακτή ή εκτός αποστάσεως από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συ ναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή, και με τοποθέτηση του αλιευτικού εργαλείου γρι γρι σε βάθος όχι μικρότερο από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους τους, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το Σχέδιο Διαχείρισης του συνημμένου Παραρτήμα τος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 2. Η αλιεία μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι διενεργείται από αλιευτι κά σκάφη τα οποία πέραν της επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους διαθέτουν και «Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus» σύμφωνα με το συ νημμένο Υπόδειγμα Ι, η οποία εφεξής καλείται «ειδική άδεια μικρών πελαγικών». 3. Η «ειδική άδεια μικρών πελαγικών» χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενό τητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλι είας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αί τημα του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη ή/και ασκούντα την εκμετάλλευση) του αλιευτικού επαγγελ ματικού σκάφους. Χορηγείται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ισχύει για ένα έτος, από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους της έκδοσής της. Τα αιτήματα χορήγησης των «ειδικών αδειών μικρών πελα γικών» υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζονται μέχρι 15 Νοεμ βρίου στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας η οποία θα εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Ειδικά για το έτος 2012, πρώτο έτος εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι» οι ειδικές άδειες αλιείας εκδίδονται μέχρι τέλος Ιουνίου 2012, ενώ από 1η Ιανουα ρίου 2013 κατάλογος με τα αλιευτικά σκάφη στα οποία θα χορηγηθεί σχετική άδεια παρατίθεται στο ασφαλές τμήμα του επίσημου ιστοτόπου πριν αυτές αρχίσουν να ισχύουν. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται κάθε χρόνο πριν την έναρξη ισχύος των αδειών. 4. Τα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη στα οποία χο ρηγείται η «Ειδική άδεια αλιείας» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS), που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθε σία (β.δ 666/1966) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.404/2011 της Επιτροπής, β. Οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη παρα κολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συ γκεκριμένες ζώνες, που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας. 5 Η «ειδική άδεια μικρών πελαγικών» μπορεί να ανα καλείται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν η παρακολούθηση των αποθεμάτων καταδεικνύει ότι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθορισθεί. 6. Με την παρούσα απόφαση υιοθετείται σχέδιο επι στημονικής παρακολούθησης των αποθεμάτων των μι κρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος, για να διαπιστώνεται η κατάσταση των απο θεμάτων με βάση καθορισμένα σημεία αναφοράς για κάθε είδος. Το σχέδιο παρακολούθησης αφορά την ετήσια εκτίμηση των αναγκαίων παραμέτρων με ακου στική δειγματοληψία και μηνιαία παρακολούθηση των εκφορτώσεων και των βιολογικών χαρακτηριστικών των εκφορτωνόμενων ειδών. Η μεθοδολογία της παρακολούθησης της κατάστασης των αποθεμάτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα πα ρακολούθησης του Σχεδίου Διαχείρισης. Τα δεδομένα των εκφορτώσεων και η βιολογική πληροφορία των εκφορτώσεων (κατά μήκος σύνθεση, ηλικιακή δομή) θα συλλέγονται κυρίως στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Επιπλέον, μια ακου στική έρευνα που στοχεύει στα μικρά πελαγικά του Αιγαίου πελάγους περιλαμβάνεται στη δράση MEDIAS του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, και επιπροσθέτως, μία ακουστική έρευνα θα στοχεύει στην εκτίμηση του αποθέματος γαύρου και σαρδέλας στο Ιόνιο πέλαγος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Επιπλέον, ορίζεται ετήσια αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, και η πρόβλεψη να εκπονηθούν μελέτες για την επεξεργασία περαιτέρω διαχειριστικών μέτρων κλιμακούμενης εφαρμογής, με χρονοδιάγραμμα επεξερ

4 23684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γασίας τα δυο (2) έτη από την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης. Η υπέρβαση των καθορισμένων σημείων αναφοράς για κάθε είδος οδηγεί στην μη έκδοση ή την ανάκληση των ειδικών αδειών μικρών πελαγικών που έχουν εκδο θεί. Τα σημεία αναφοράς για κάθε είδος και οι στόχοι του διαχειριστικού σχεδίου εκφράζονται με όρους επι πέδου εκμεταλλεύσεως, όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 άρθρο 5.2. σύμφωνα με τα παρακάτω: Γαύρος Αιγαίου Πελάγους Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4 Σαρδέλα Αιγαίου Πελάγους Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4 Γαύρος Ιονίου Πελάγους Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4 Σαρδέλα Ιονίου Πελάγους Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4 Η φυσική θνησιμότητα θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην έκθεση SG ECA/RST/MED της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (STEFC) για τα μικρά πελαγικά είδη της Μεσογείου: χωριστά για κάθε ηλικια κή ομάδα του στοχευόμενου είδους βάσει παραμέτρων αύξησης που εφαρμόζουν τους προτεινόμενους από την ειδική έκθεση αλγορίθμους, αλλά σταθερές για όλα τα έτη. Για τον υπολογισμό του λόγου εκμετάλλευσης θα χρησιμοποιηθεί η μέση φυσική θνησιμότητα των ηλι κιακών ομάδων που στοχεύει η αλιεία. Θα ληφθούν υπόψη οι τιμές της φυσικής θνησιμότητας που χρησι μοποιούνται από την πρόσφατη Ομάδα Εργασίας για την Εκτίμηση των Αποθεμάτων στη Μεσόγειο της Επι στημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (STEFC). 7. Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι που έχουν ληφθεί κατ εξουσιοδότηση του άρ θρου 10 του ν.δ.420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ», όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.1740/87, εξακο λουθούν και ισχύουν. 8. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στον Καν (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με την ισχύουσα εθνική νο μοθεσία.. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. I : «(Engraulis encrasicolus) (Sardina pilchardus» : 1. : ). ( ) 2371/2002. ) ( ). 1224/2009. ) ( ).404/2011 «( ).1224/2009». ).. 666/66 ( 160/. ). )., & «( ) 1967/2006 (Engraulis encrasicolus) (Sardina pilchardus)».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ( ). 1967/2006, «, ( ). 2847/93 ( ).1627/94» ( ). 2371/2002,. 2.. /, &. 1. ( ). ( ),..., ( ), (PS) :. (Engraulis encrasicolus). (Sardina pilchardus) 2. (PS) (Engraulis encrasicolus) (Sardina pilchardus) ,,. 4.,,. 5. / / /12 /

6 23686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6., &. 7.,. 7. : /, &,.,., «( ) 1967/2006 o» /1992.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Engraulis encrasicolus) (Sardina pilchardus) 19 ( ). 1967/2006,. : (Engraulis encrasicolus) (Sardina pilchardus)»,, ,, 70%,. 6 2, 3 4 ( ). 2371/2002,,. ( ) 1967/2006, 19.,,. ( )1627/1994,, ) - ( )..,,

8 23688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)... H ,, 70%,, : 1) (Engraulis encrasicolus) 2) (Sardina pilchardus). -,, : Trachrurus spp, Boops boops, Spicara spp, Sardinela aurita, Scomber japonicus Scomber scomber , : 1. 2,5 (15 28 ) mm 40 mm m ).,, (pammictic),. 3),, : (PS), ( ) 1967/2006, (..)...

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ). ) : 1) (Engraulis encrasicolus) 2) (Sardina pilchardus),,. :. 3.,,. ) ( 3.1) ( 2.2).. 93%.,, 80% ( 90% ), 12%. )., 3%. 0.5% 0.2% ). ( )1967/ ,.,,,.,.,,.,,

10 23690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ),.,. ( )2371/ : 0.4 : 0.4 : 0.4 : 0.4 (Patterson 1992). SG- ECA/RST/MED 09-01, (STEFC) :,.., (STEFC).... )... (Magoulas et al 2006) ( ),.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :. : (, ):. : 1. ( ) Daily Egg Production Method. ICA /.,,, 2. (monitoring),. - ( - ), ( ). :

12 23692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) - (Engraulis encrasicolus) (Sardina pilchardus).. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαΐου 2012 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ AΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (3) Στην υπ αριθμ. 719 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 253/τ.Β / , στη σελίδα 6030, γίνεται η εξής διόρθωση στην ημερομηνία της απόφασης: Από την εσφαλμένη: «28 Φεβρουαρίου 2012» Στην ορθή: «28 Ιανουαρίου 2012». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για την διενέργεια αλι είας με το αλιευτικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2758 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3415 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 60411/ΥΠΕ/5/01236/ Ε/Ν.3299/2004/29 12 2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 9 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5088/78186 Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1307 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητι κών και διαδικασίας για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1844 13 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων των κατηγοριών στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 5 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 883 11 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του εγκεκριμέ νου Εθνικού Διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2861 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3141 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4627/152254 Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/ 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα