Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,"

Transcript

1 Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν». Κίνητρα προσ τουσ νζουσ.

2 Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, ηηο ζειίδεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ εληχπνπ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο απνηππψλνληαη αλάγιπθα νη δξάζεηο ηνπ Οκίινπ καο θαηά ην Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε ήηαλ κηα επηηπρεκέλε θαη επνηθνδνκεηηθή ρξνληά, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο ζπλαλαζηξνθήο καο, αιιά θαη ησλ πεπξαγκέλσλ γεληθφηεξα ζην ρψξν ηνπ Οκίινπ καο. Μέζα ζ απηήλ πξνζπαζήζακε λα έρνπκε έλα Όκηιν αλνηρηφ γηα φινπο, φπνπ ηα κέιε ζπκκεηείραλ ηζφηηκα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα ήξεκν θαη ζπλαηλεηηθφ θιίκα. Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε πξάμε ηε βαζηθή αξρή καο «όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο παξνρέο ζηα κέιε καο κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή νηθνλνκηθή ηνπο επηβάξπλζε». Με ηελ θαζεκεξηλή καο ζρεδφλ παξνπζία πξνζπαζήζακε λα αθνπγθξαζηνχκε ηηο θνηλέο αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ καο θαη λα δψζνπκε ιχζε φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Πξνζπαζήζακε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεηχρακε λα βξνχκε πφξνπο γηα ηνλ Όκηιφ καο απφ Γεκφζηνπο αιιά θαη Ηδησηηθνχο θνξείο. Σν Τθππνπξγείν Αζιεηηζκνχ, ε Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ, ε Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Καιακαξηάο, ε Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο θαη ν Ο.Σ.Δ. ήηαλ νη ζπκπαξαζηάηεο καο ζηε ρξνληά πνπ έθπγε γη απηφ θαη ηνπο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπο. - Κάλνληαο κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην 2006 θαη μεθηλψληαο απ ηνλ αζιεηηθφ ηνκέα ζα πξέπεη πξσηίζησο λα αλαθέξνπκε ηηο πνιχ θαιέο πνξείεο ηεο Λέλαο Γαληειίδνπ θαη ηνπ Κσλ/λνπ Οηθνλνκίδε. Καη νη ππφινηπνη αζιεηέο

3 καο φκσο, κε ηελ θαζνδήγεζε πάληα ηνπ πξνπνλεηηθνχ team ηνπ Οκίινπ καο, ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηηο δηνξγαλψζεηο πνπ αγσλίζηεθαλ. Αξθεηά «ηαιέληα» παξάιιεια είλαη έηνηκα λα «μεπεηαρηνχλ» θη απ ηα ηκήκαηα ηεο Αθαδεκίαο καο σο επίδνμνη κειινληηθνί πξσηαζιεηέο. - Όινη ζπκφκαζηε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδακε ιίγν θαηξφ πξηλ θαζψο ήηαλ αδχλαην ζρεδφλ λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα γήπεδά καο χζηεξα απφ βξνρή, ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζίαδαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Βιέπνληαο φηη παξά ηηο επαθέο φπσο νθείιακε κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία δελ ππήξμε θαλέλα απνηέιεζκα πξνρσξήζακε κε δηθή καο επζχλε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ρσκάηηλνπ πιηθνχ κε ην ππάξρνλ πνπ φινη γλσξίδνπκε. Σν απνηέιεζκα, πνπ είλαη θπζηθά εκθαλέο ζε φινπο, είλαη λα έρνπκε ζήκεξα γήπεδα ζηα νπνία κπνξνύκε λα αγσληδόκαζηε 365 κέξεο ην ρξόλν ρσξίο θαλέλα πιένλ πξφβιεκα. - Σε ρξνληά πνπ πέξαζε έγηλε πξνζπάζεηα νχησο ψζηε λα ππάξμεη έλα κεγαιχηεξν άλνηγκα ηνπ Οκίινπ καο πξνο ηα έμσ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ κηθξφηεξσλ ειηθηαθά αηφκσλ λα αζρνιεζνχλ κε ην άζιεκα ηεο αληηζθαίξηζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεζπίζηεθε θαη ην κέηξν ηεο δσξεάλ εγγξαθήο γηα λένπο θαη λέεο ειηθίαο έσο 30 εηώλ ην νπνίν άξρηζε ήδε λα θέξλεη απνηειέζκαηα. - ηα ζεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο κπνξνχκε λα εληάμνπκε επίζεο θαη ηηο πνιιέο «επηζθέςεηο» πνπ είρακε απφ ζρνιεία εληφο θαη εθηφο ηεο πφιεο καο θαζψο θη απφ έλα ώκα Πξνζθόπσλ. ηηο επηζθέςεηο απηέο πνιιά κηθξά παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή κε ην άζιεκα θαη λα δηδαρζνχλ απ ηνπο πξνπνλεηέο καο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ γηα ηηο νπνίεο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζίγνπξα ελζαξξπληηθφ θαη γηα ην κέιινλ ηνπ αζιήκαηνο ε δηάδνζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί γηα καο απηνζθνπφ. Απ ηελ επίζθεςε ηνπ 27νπ ψκαηνο Πξνζθφπσλ ζηνλ Όκηιφ καο. - ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είρακε κέζα ζην 2006 ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο απφ θάζε άιιε ρξνληά πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Όκηιφ καο. απηφ ζπληέιεζε βέβαηα θαη ην φηη πξαγκαηνπνηήζακε πνιιέο θαη κεγάιεο δηνξγαλψζεηο πνπ ζίγνπξα έδηλαλ κηα ηέηνηα αθνξκή. Οη ηξεηο ζπλεληεύμεηο ηύπνπ θαη νη πνιιέο θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά έθαλαλ αλακθηζβήηεηα πην γλσζηφ ηνλ Όκηιφ καο πξνο ην επξχηεξν θνηλφ.

4 - Οη πνιιέο νκνινγνπκέλσο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε έδσζαλ ζηνλ Όκηιφ καο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, θη έλα πεξηζζφ θχξνο. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηνξγαλψζεσλ απηψλ φκσο έγηλε πξνζπάζεηα νχησο ψζηε λα ππάξμεη κηα ίζε θαηαλνκή κεηαμύ ησλ «ακηγώο αζιεηηθώλ» θαη απηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ηα κέιε καο. Θεσξνχκε φηη ην ίδην ην απνηέιεζκα, φπσο θαίλεηαη απ ηελ εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ εληχπνπ απηνχ, θαλεξψλεη ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. - Απ ην θαιαληάξη ηνπ 2006 δελ έιεηςαλ βέβαηα νχηε νη εθδξνκέο αιιά νχηε θαη νη ενξηαζηηθέο βξαδηέο (parties). Σα κέιε καο ηαμίδεςαλ γηα άιιε κηα θνξά ζε πξννξηζκνχο δνθηκαζκέλνπο θαη κε ζηνπο νπνίνπο καθξηά απφ ξαθέηεο, tie breaks θαη advantages, «μεδίπισζαλ» κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ ηνπο, φπσο επίηαζζε άιισζηε ε ζπγθπξία. - Σν ζέκα ηνπ εζηηαηνξίνπ ηαιάληζε φινπο καο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ γλσζηφ «θαιφ καο γείηνλα» ζπλερίζηεθε θαη ην Θέινπκε λα πηζηεχνπκε, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο ελδείμεηο, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ ήδε δηαλχνπκε ην πξφβιεκα απηφ ζα ιπζεί άπαμ δηά παληφο θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηνλ Όκηιφ καο. - Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε έθαλε ηνλ Όκηιφ καο «πινπζηφηεξν», αθνχ αξθεηά ήηαλ ηα λέα κέιε πνπ κπήθαλ ζηελ νηθνγέλεηά καο αιιά θαη «θησρφηεξν» γηαηί θάπνηνη δελ είλαη καδί καο πηα. Ζ κλήκε καο πξνο φζνπο «έθπγαλ» ζα είλαη παληνηηλή. Αγαπεηνί θίινη θαη αγαπεηέο θίιεο, Σν 2007 απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηνλ Όκηιφ καο, θαζψο θέηνο ζπκπιεξώλεη 80 ρξόληα δσήο θαη ζπλερνύο δξάζεο. Με ηελ αθνξκή απηή πξνγξακκαηίδνληαη δηάθνξεο επεηεηαθέο εθδειψζεηο, νη νπνίεο ζα ηνλίζνπλ θαη ζα θαηαδείμνπλ πεξηζζφηεξν ηε δσή θαη ηε δξάζε απηή, κε απψηεξν ζθνπφ λα βαδίδνπκε κελ πξνο ην κέιινλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ παξφληνο αιιά λα κελ μερλνχκε πνηέ θαη ην δεκηνπξγηθφ παξειζφλ καο. Με ηελ επρή θαη ηελ ειπίδα, ην έηνο απηφ λα είλαη έηζη φπσο ην ζέινπκε πξαγκαηηθά φινη καο, παξαζέηνπκε ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ πην αλαιπηηθά ηα πεπξαγκέλα ηνπ Οκίινπ καο θαηά ην Γηα ην Γ.. Ο Πξόεδξνο Γεκήηξεο ηακαηηάδεο

5 ΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΜΑ Οη κεγαιχηεξνη αζιεηέο πνπ αλέδεημε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ηέληο, ε Λέλα Γαληειίδνπ θαη ν Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο, απνηεινχλ πάληα ηε ζεκαία ηνπ νκίινπ καο.. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά έθαλαλ ηα πξψηα ηνπο αζιεηηθά βήκαηα ζηα γήπεδά καο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηέπεηηα εθπιεθηηθή πνξεία ηνπο αιιά θαη κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα ζην παγθφζκην ηεληζηηθφ ζηεξέσκα, πξνζδίδεη απφ κφλν ηνπ κηα μερσξηζηή αίγιε ζηνλ Όκηιφ καο. ΛΔΝΑ ΓΑΝΙΗΛΙΓΟΤ Οπνηαδήπνηε αλαθνξά έθαλε θάπνηνο γηα ηε Λέλα Γαληειίδνπ ζα ήηαλ ίζσο ιίγε. Δίλαη ε αζιήηξηα πνπ «νδήγεζε» αξθεηά κηθξά παηδηά ζηα γήπεδα αιιά θαη πνιινχο κεγαιχηεξνπο λα αζρνιεζνχλ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο κε ην θεθάιαην ηνπ «ηέληο» θαη λα γλσξίζνπλ απφ πην θνληά ην άζιεκα. Δίλαη ε αζιήηξηα πνπ θαηάθεξε λα κπεη ζηηο πξψηεο 14 ηνπ παγθφζκηνπ γπλαηθείνπ ηέληο, γεγνλφο πνπ κέρξη ηφηε θάληαδε σο άπηαζην φλεηξν γηα ην Διιεληθφ ηέληο. πλνιηθά ην 2006 ήηαλ κηα θαιή αγσληζηηθή ρξνληά γηα ηε Λέλα. Ο εξρνκφο ηνπ ηε βξήθε ζηελ 69ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Με πείζκα άξρηζε ηε κεγάιε αληεπίζεζε γηα ηελ θνξπθή. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ε Λέλα έιαβε κέξνο ζε 27 ζπλνιηθά επαγγεικαηηθά Σνπξλνπά, ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζεκείσζε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο κε απνθνξχθσκα απηή ηεο θαηάθηεζεο ηεο πξψηεο ζέζεο ζην Σνπξλνπά ηεο ενχι. Σν ηέινο ηνπ έηνπο ηε βξίζθεη ζηελ 36ε ζέζε ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο αιιά κε πνιιέο ππνζρέζεηο γηα ην κέιινλ, ίζσο θαη γηα κηα επαλάιεςε ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ Ο Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο σο ε έθπιεμε ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο φκσο δφζεθε κφλνλ

6 απφ αδαείο γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Κσλ/λνπ. Ζ είζνδνο ηνπ 2006 βξήθε ηνλ αζιεηή καο ζηελ 544ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο, κηα ζέζε φκσο ηειείσο πιαζκαηηθή γηα φζνπο γλψξηδαλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ζ μέθξελε πνξεία πνπ μεθίλεζε θαη αθνινχζεζε απ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κέρξη ζήκεξα, ηαμηδεχνληαο ζπλερψο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηεο γεο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε κεγάια επαγγεικαηηθά Σνπξλνπά ήηαλ απηή πνπ ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη νη γξακκέο απηέο ηνλ έθεξε ζηελ 122ε ζέζε ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο, κηα αλάζα κφλν απ ηελ ειίη ησλ 100 θαιχηεξσλ αζιεηψλ ηεο γεο. Ζ ίδηα απηή πνξεία ήηαλ επίζεο πνπ «αλάγθαζε» ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία ηνπ Σέληο (I.T.F.) λα ηνλ αλαθεξχμεη σο «ΠΑΙΚΣΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ» γηα ηνλ πξνεγνχκελν Μάξηην, δηάθξηζε πξσηφγλσξε γηα Έιιελα ηελίζηα ελψ ην γεγνλφο ηεο θάιπςεο ηφζν πνιιψλ ζέζεσλ ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ζηε δηάξθεηα κίαο κφλνλ αγσληζηηθήο ρξνληάο βάδεη ππνζήθε θαη γηα ηελ αλαθήξπμή ηνπ απφ ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία σο «ΠΑΙΚΣΗ ΣΗ ΥΡΟΝΙΑ». ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΑ Απ ηηο αλεξρφκελεο δπλάκεηο ηνπ ειιεληθνχ ηέληο θαη κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο εθήβσλ. Μέζα ζην 2006 πήξε ηνπο πξψηνπο ηνπ βαζκνχο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ αλδξψλ. Μεξηθέο απ ηηο πξφζθαηεο επηηπρίεο ηνπ είλαη: 1νο Παλειιεληνλίθεο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα θάησ ησλ 18, 1νο ληθεηήο ζε 3 Παλειιαδηθά θάησ ησλ 18, 3νο Παλειιεληνλίθεο ζην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ θαη 2νο ληθεηήο ζην Open Αλδξψλ ηεο χξνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη επίζεο ζε πνιιά δηεζλή ηνπξλνπά. ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ ΑΒΒΑ 1νο ληθεηήο ζην Open Αλδξψλ ηεο Καζηνξηάο θαη 2νο ζην Open εξξψλ. ΒΑΛΑΣΟ ΥΡΗΣΟ 2νο ληθεηήο ζε Δλσζηαθφ Πξσηάζιεκα θαη 2νο Παλειιεληνλίθεο ζηα δηπιά θάησ ησλ 12. ΒΑΛΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑ 1νο ληθεηήο ζε Δλσζηαθά Πξσηαζιήκαηα θαη 3νο ληθεηήο ζε Σνπξλνπά Junior θάησ ησλ 12 πνπ δηεμήρζε ζηε Γεξκαλία. ΚΑΝΓΗΛΑ ΣΔΡΓΙΟ 1νο ληθεηήο ζηα Πξν-παηδηθά Πξσηαζιήκαηα θάησ ησλ 10 εηψλ.

7 ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΜΔΛΩΝ Κνπή πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο (23/1/06) Με θφλην ηα ρηνληζκέλα γήπεδα ηνπ Οκίινπ καο αιιά ζε έλα πνιχ δεζηφ θιίκα, φπσο θάζε θνξά άιισζηε, πξαγκαηνπνηήζακε θαη θέηνο ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθήο καο πίηαο. Σελ πίηα έθνςε ν ίδηνο ν Τθππνπξγόο αζιεηηζκνύ Γηώξγνο Οξθαλόο ελψ ηελ εθδήισζή καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη νη βνπιεπηέο Κψζηαο Γθηνπιέθαο θαη ηαχξνο Καιαθάηεο, ν Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, νη Γήκαξρνη Καιακαξηάο θαη Παλνξάκαηνο Υξηζηφδνπινο Οηθνλνκίδεο θαη Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο αληίζηνηρα, ν Αληηδήκαξρνο Νενιαίαο θαη Πνιηηηζκνχ Βαζίιεο Γάθεο, ν Αληηδήκαξρνο Παλνξάκαηνο Γηψξγνο Σζίγθξνο θαη ν Γ/ληεο Σειεπηθνηλσληαθήο Πεξηθέξεηαο Ο.Σ.Δ. Βνξείνπ Διιάδνο Βαζίιεο Ρεγφπνπινο. Ο Όκηιφο καο ηίκεζε ην Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο, ην Γήκαξρν Καιακαξηάο θαζψο θαη ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζην πξφζσπν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Νενιαίαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζθνξά θαη ππνζηήξημε πνπ καο παξέρνπλ πάληα. Σίκεζε επίζεο ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ζην πξφζσπν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Β. Διιάδνο, γηα ηελ επγεληθή ηνπ ρνξεγία. Δπίζεο βξαβεχηεθαλ νη αζιεηέο καο Λέλα Γαληειίδνπ, Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο θαη Γηψξγνο Μπαιαθνχηαο γηα ηελ αγσληζηηθή ηνπο πνξεία ελψ ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθή ήηαλ ε ζηηγκή ηεο βξάβεπζεο κε αλακλεζηηθή πιαθέηα ηνπ επί ζεηξά εηψλ εξγαδφκελνπ ζηνλ Όκηιφ καο θαη πξφζθαηα ζπληαμηνδνηεζέληα Μάιακα Γθνπηλνχδε. Με εκθαλέο ελδηαθέξνλ κέιε καο παξαθνινπζνχλ ηελ θνπή ηεο πίηαο καο απ ηνλ Τθππνπξγφ Αζιεηηζκνχ Γηψξγν Οξθαλφ. - Ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε ήηαλ ε ζηηγκή ηεο νλνκαηνδνζίαο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. κε ην φλνκα ηνπ πξφζθαηα εθιηπφληνο θαη επί ζεηξά εηψλ δηαηειέζαληνο Πξνέδξνπ ηνπ Οκίινπ καο Γεκνζζέλε Γηαλλνπιόπνπινπ. Σα απνθαιππηήξηα έγηλαλ απφ ηνλ Πξφεδξφ καο Γεκήηξε ηακαηηάδε θαη ηνλ πξνεγνχκελν Πξφεδξφ καο Γεκήηξε Γαζχιια θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κάιηζηα κε ηνπο θνληηλφηεξνπο θίινπο θαη ηελ θφξε ηνπ εθιηπφληνο. - Ο Παχινο Θενδσξίδεο ήηαλ ν ηπρεξφο ηεο βξαδηάο αθνχ ζην δηθφ ηνπ θνκκάηη βξίζθνληαλ ην ρξπζφ θινπξί πνπ αληηζηνηρνχζε ζε κία ρξπζή ιίξα, πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ καο.

8 - Σπρεξή ηεο θιήξσζεο γηα ην δψξν θφζκεκα, πξνζθνξά ηνπ Λεπηέξε Μαθξή (Γεκηνπξγηθφ Βηιδηξίδε), ήηαλ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε Υξπζνχια Μακηδάθε, γεγνλφο πνπ έδσζε αθνξκή ζε πνιινχο θίινπο γηα πεηξάγκαηα θαη ζρφιηα. Σειεπηαίεο ζπδεηήζεηο ιίγν πξηλ ηελ θνπή ηεο βαζηιφπηηάο καο. Ο ηπρεξφο ηεο βξαδηάο Παχινο Θενδσξίδεο. Δθδξνκή ζηελ πεξηνρή Βαζηιίηζαο Γξεβελώλ(10-12/2/06). Ζ θαζηεξσκέλε, παξαδνζηαθή πιένλ, εθδξνκή ζηε Βαζηιίηζα Γξεβελψλ νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απ ηνλ Όκηιφ καο θαη θέηνο κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ κειψλ αιιά θαη αξθεηψλ θίισλ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, πφινο έιμεο γηα πνιινχο ιάηξεηο ηνπ ρηνληνχ αιιά θαη φρη κφλν, απνηέιεζε γηα αθφκε κία θνξά ην πεδίν ζην νπνίν ηα κέιε καο μεδίπισζαλ ηηο αξεηέο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο ηφζν ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εχθνιεο θαηαβάζεηο φζν θαη ζε αμέραζηεο βξαδηέο γιεληηνχ. Οκάδα κειψλ «επί ησ έξγσ» ζε πίζηα ηεο Βαζηιίηζαο. Κάζε κέξα ηεο εθδξνκήο ηειείσλε πάληα κε ηνλ ίδην θαιφ ηξφπν. Δθδξνκή ζηα Σδνπκέξθα (19-21/5/06) Απ ην πξφγξακκα εθδξνκψλ δελ ζα έιεηπε ζίγνπξα θαη θάπνηα πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είρε θαη ην Rafting. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηα Σδνπκέξθα πξφζθεξε θάηη ηέηνην θη φπσο ήηαλ θπζηθφ δελ άξγεζε λα απνηειέζεη ηνλ πξννξηζκφ ηεο εθδξνκήο

9 πνπ νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Μαΐνπ. Πνιιά κέιε ζπλαληήζεθαλ εθεί θαη πέξαζαλ αμέραζηεο ζηηγκέο γλσξίδνληαο θαη δακάδνληαο πξνθιήζεηο ηεο θχζεο πνπ ίζσο νχηε νη ίδηνη λα πίζηεπαλ. Ζ δηαζθέδαζε κε θαιή κνπζηθή, θαγεηφ θαη πνηφ αιιά θαη ην rafting έδεζαλ θαη ζ απηή ηελ εθδξνκή αξκνληθά κεηαμχ ηνπο. Δθδξνκή ζηελ Πξάγα (26-29/10/06) Ζ νκνξθφηεξε, θαηά πνιινχο, επξσπατθή πξσηεχνπζα απνηέιεζε ηνλ πξννξηζκφ ηεο εθδξνκήο πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνλ Όκηιφ καο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απ ηα κέιε καο αιιά θαη πνιινχο θίινπο ηνπο ζηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ θαη κε αθνξκή ην ενξηαζηηθφ θιίκα ησλ εκεξψλ. Μεξηθή άπνςε ηεο Σζερηθήο πξσηεχνπζαο ε νπνία ζα κείλεη αμέραζηε ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ εθδξνκή.

10 ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΑ 1. Δζσηεξηθό Σνπξλνπά Γηπινύ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ (5-23/4/06) ηα κέζα ηνπ Απξίιε αξθεηά απφ ηα κέιε καο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε άιια κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηαηξαλψζνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο θαη λα απνδείμνπλ φηη ζηα ηεληζηηθά δεπγάξηα ην έλα κέινο ζπκπιεξψλεη πάληα ην άιιν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ πνπ είλαη ε λίθε. Αληηπαξαβάιινληαο ηε κνλαρηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο πήξαλ κέξνο ζην Σνπξλνπά Γηπιψλ πνπ νξγάλσζε ν Όκηιφο καο ζην νπνίν κάιηζηα ππήξμε θιήξσζε γηα ηνλ θαηαξηηζκό ησλ δεπγαξηώλ θαη έδσζαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ απηφ. πκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο ηνπ Σνπξλνπά Γηπιψλ ζε αλακλεζηηθή θσηνγξάθεζε. 2. Γηεζλέο Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ «Μαθεδνλία 2006» (4-14/5/06) Ο ζεζκφο ηνπ εηήζηνπ Γηεζλνχο Βαζκνινγνχκελνπ Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ ην νπνίν αλαηίζεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (I.T.F.) ζηνλ φκηιφ καο ζπλερίζηεθε θαη θέηνο. Απφ ηηο 4 14 Μαΐνπ νη εγθαηαζηάζεηο καο έγηλαλ γηα άιιε κηα θνξά ην θέληξν ελδηαθέξνληνο φισλ ησλ απαληαρνχ «club players» ηφζν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ φζν θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ γεηηνληθψλ θξαηψλ αιιά θαη φρη κφλν - νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ εδψ πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ην ηεληζηηθφ ηνπο ηαιέλην αιιά θαη λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηελ ηζηνξία καο, ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο καο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππήξμαλ πξώελ επαγγεικαηίεο παίθηεο γεγνλφο πνπ αλέβαζε ην επίπεδν ησλ αγψλσλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Νηθεηέο θαη ληθήηξηεο ηνπ Γηεζλνχο Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2006» Ο Όκηιφο καο βξαβεχεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΒΑΔ. Παλ. Κάγθαιν.

11 Σνπο αγψλεο παξαθνινχζεζαλ κεηαμχ άιισλ θαη ν Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο Γηψξγνο Καιαληδήο, ν Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, νη βνπιεπηέο Θεζζαινλίθεο ηαχξνο Καιαθάηεο θαη Κσλ/λνο Γθηνπιέθαο, ν Γήκαξρνο Καιακαξηάο Υξηζηφδνπινο Οηθνλνκίδεο θαη πνιινί εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο καο. Οη ληθεηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ήηαλ νη εμήο: Απιφο Αλδξψλ 35+ : NITU AURELIAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 40+ : TAKACS GABOR (ΟΤΓΓΑΡΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 45+ : LUNGEANU STEFAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 50+ : ΓΑΡΔΦΖ ΥΡΖΣΟ Απιφο Αλδξψλ 55+ : ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΑΛΔΞΖ Απιφο Αλδξψλ 60+ : ΓΡΑΣΗΑ ΣΔΛΗΟ Γηπιφο Αλδξψλ 100- : ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΡΖΓΑ Γηπιφο Αλδξψλ 100+ : LUNGEANU MIHALACHE (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Γπλαηθψλ : POPESCU-BARAN MARIA (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Γηπιφο Γπλαηθψλ : ΑΘΑΝΑΗΑΓΟΤ ΜΑΜΗΓΑΚΖ Μηθηά : NITU POPESCU (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Καηά ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ ν Όκηιφο καο βξάβεπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ.β.α.δ Παλαγηώηε Κάγθαιν, ν νπνίνο κάιηζηα ζπκκεηείρε σο αγσληδφκελνο ζην ηνπξλνπά καο, γηα ηελ καθξνρξφληα, απνηειεζκαηηθή θαη αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ ζην βεηεξαληζκφ. 3. Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Juniors (30/6 έσο 7/7) Όιεο νη ειπίδεο ηνπ ειιεληθνχ ηέληο, αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο εηψλ αγσλίζζεθαλ γηα κία θαη πιένλ εβδνκάδα ζηα γήπεδά καο κε ζθνπφ λα δηεθδηθήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ «Παλειιεληνλίθε» ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα πνπ νξγάλσζε ε Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο θαη δηεμήγαγε ν Όκηιφο καο. Σν ζέακα πνπ πξνζέθεξαλ νη 150 πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ζηα κέιε καο αιιά θαη ζε φινπο φζνπο είδαλ απφ θνληά ηνπο αγψλεο δηθαίσζε κε ην παξαπάλσ ηελ επηινγή ηνπο λα ηνπο παξαθνινπζήζνπλ. Παξάιιεια, ην κήλπκα πνπ έζηεηιαλ νη κηθξνί αζιεηέο ζρεηηθά θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ζηε ρψξα καο ήηαλ ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν. Οη ληθεηέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Γηπινχ κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οκίινπ θαη Γ.Γ. ηεο Δ.Φ.Ο.Α. Γεκήηξε ηακαηηάδε

12 4. Davis Cup(21-23/7/06) Ζ Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο αλέζεζε ζηνλ Όκηιφ καο ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλάληεζεο κεηαμχ ησλ Δζληθψλ νκάδσλ Διιάδαο Εηκπάκπνπε ζηα πιαίζηα ηνπ β γθξνππ ηεο Δπξσαθξηθαληθήο δψλεο. Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ καο, ζηαζκίδνληαο παξάγνληεο φπσο ην ήδε βαξχ αγσληζηηθφ πξφγξακκα πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ην νπνίν είρε σο αληίθηππν ηε «ζηέξεζε» ηεο ρξήζεο γεπέδσλ από ηα κέιε καο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε «ζηέξεζε» απηή ζα παξαηείλνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν αθνχ ε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ Davis Cup ζηα γήπεδά καο πξνυπέζεηε ηελ επαλαηνπνζέηεζε ρψκαηνο ζηα δχν απφ απηά θαη ηελ εθ λένπ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην ζεκεξηλφ πιηθφ κεηά ην πέξαο ησλ αγψλσλ απνθάζηζε λα παξακείλεη ν Όκηιόο καο ν δηνξγαλσηήο ησλ αγώλσλ θαη λα ηνπο δηεμαγάγεη ζηα γήπεδα ηνπ Salonica Country Club, κεηά απφ ζπκθσλία κε ην επίηηκν κέινο καο Υξήζην Γαξέθε, ν νπνίνο πιένλ είλαη θαη ζπληδηνθηήηεο ηνπ σο άλσ νκίινπ. Σν κήλπκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο ζηελ πφιε καο δφζεθε κε ηνλ πιένλ απηφ ηξφπν. Απηφ εμάιινπ ηνλίζηεθε θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οκίινπ καο θαη Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δ.Φ.Ο.Α. Γεκήηξε ηακαηηάδε ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Όκηιό καο κηα κέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. Ζ Δζληθή καο νκάδα θέξδηζε εχθνια, φπσο εμάιινπ αλακελφηαλ, ηε ζπλάληεζε θαζψο ν αζιεηήο ηνπ νκίινπ καο Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο κε δχν θαζαξέο λίθεο ζε κνλφ θαη δηπιφ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απ ηνλ Αιέμαλδξν Γηαθνχπνβηηο, «θαζάξηζε» γξήγνξα ηελ ππφζεζε ηεο πξφθξηζεο. Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο θαη Αιέμαλδξνο Γηαθνχπνβηηο ζηνλ ληθεθφξν αγψλα ηνπ Γηπινχ ηεο Δζληθήο καο κε ηελ νκάδα ηεο Εηκπάκπνπε γηα ην Davis Cup.

13 5. Γηεζλέο Δπαγγεικαηηθό Σνπξλνπά Γπλαηθώλ(24/9 έσο 1/10) Αζιήηξηεο απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο έδσζαλ ην παξφλ ηνπο ζην ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε ζηνλ Όκηιφ καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο. Σν ηνπξλνπά εληάρζεθε ζην ζεζκφ ησλ ΙΣ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΩΝ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ην αγθάιηαζε κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ ν Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο, κεγάινο ρνξεγφο ηνπ Οκίινπ καο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. Σν αγσληζηηθφ επίπεδν ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ αθνχ θαηά γεληθή εθηίκεζε - αξθεηέο απφ ηηο αζιήηξηεο πνπ αγσλίζηεθαλ ζ απηφ ζα θηγνπξάξνπλ ζε ιίγν δηάζηεκα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Ο ηειηθφο ηνπ Σνπξλνπά πνπ δηεμήρζε ηελ Κπξηαθή 1/10 ήηαλ αληάμηνο ησλ νλνκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζ απηφλ. Alexandra Panova απ ηε Ρσζία θαη Madlen Kadur απ ηε Γεξκαλία έδσζαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ αγψλα ν νπνίνο αλέδεημε ηειηθά ληθήηξηα ηε Ρσζίδα κε ζθνξ 6-7 (7) /6-4/6-2. Σνπο αγψλεο παξαθνινχζεζαλ κεηαμχ άιισλ ν Πξφεδξνο ηεο Δ.Φ.Ο.Α πχξνο Εαλληάο, ν Πξφεδξνο ηεο Δ..Α.Θ.Κ.Υ. Κσλ/λνο Ακνπηδφγινπ, ν Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο σκαηείσλ Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Πηνιεκαΐδαο Πέηξνο Σζηάξαο, ν Γελ. Γξακκαηέαο ηεο παξαπάλσ Έλσζεο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Βέξνηαο Παληειήο Σνζνπλίδεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Νάνπζαο Γξεγφξεο Αληηθάθνο θαη πνιινί άιινη πξφεδξνη θαη κέιε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πιιφγσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο φπσο ν Πξφεδξνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Αζαλάζηνο Ράζηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Αξηδαίαο Πέηξνο Σζαξθληάο, ν Πξφεδξνο ηνπ Δπφζκνπ Μπάκπεο Κνπζηεξίδεο, ε Πξφεδξνο ηνπ Κηιθίο νθία Αζίθε θαη πνιινί άιινη. ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ πνπ αθνινχζεζε ηνλ ηειηθφ παξεπξέζεθαλ: ν Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, νη Γήκαξρνη Καιακαξηάο Υξηζηφδνπινο Οηθνλνκίδεο θαη Παλνξάκαηνο Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο, ν Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ & Νενιαίαο Βαζίιεο Γάθεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δηαηξίαο Πιεξνθφξεζεο Θεάκαηνο & Δπηθνηλσλίαο ηακάηεο Καξακαλιήο, ν Γ/ληήο Σειεπηθνηλσληαθήο Πεξηθέξεηαο Ο.Σ.Δ. Βνξείνπ Διιάδνο Βαζίιεο Ρεγφπνπινο, ν Αληηδήκαξρνο Παλνξάκαηνο Γεψξγηνο Σζίγθξνο θαη άιινη επίζεκνη. Ζ ληθήηξηα θαη ε θηλαιίζη ηνπ ηειηθνχ πιαηζησκέλεο απ ην Πξφεδξν ηνπ Οκίινπ καο Γεκήηξε ηακαηηάδε θαη ην Γ/ληή Σειεπ/θήο Πεξηθ. Ο.Σ.Δ. Β. Διιάδνο Βαζίιε Ρεγφπνπιν. Μεξηθή άπνςε ησλ θεξθίδσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ηειηθνχ.

14 6. Γηεζλέο Βαζκνινγνύκελν Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ «ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2006» (12-22/10/06) Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ν ζεζκφο ησλ Γηεζλψλ Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ, ν Όκηιφο καο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο, ήηαλ πάληα δηνξγαλσηήο ελφο ηέηνηνπ εηήζηνπ Σνπξλνπά. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν φκσο θαη θαηφπηλ απαίηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ κειψλ ν Όκηιφο καο, χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο, δηεθδίθεζε θαη θαηάθεξε λα εληάμεη ηειηθά ζην εηήζην αγσληζηηθό ηνπ πξόγξακκα θαη δεύηεξν παξόκνην βαζκνινγνύκελν Σνπξλνπά. Σν γεγνλφο απηφ εθηφο απ ην φηη είλαη απφ κφλν ηνπ κηα επηπιένλ πνιχ θαιή αθνξκή ζπλάληεζεο κεηαμχ βεηεξάλσλ παηθηψλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο, πξηκνδνηεί παξάιιεια κε πξφζζεηνπο πφληνπο θαη φινπο εθείλνπο ηνπο βεηεξάλνπο αζιεηέο νη νπνίνη εθηφο ησλ δηθψλ καο δηνξγαλψζεσλ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε άιιεο παξφκνηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ρξεηάδνληαη ηνπο πφληνπο απηνχο. Σν δεχηεξν απηφ Σνπξλνπά, ην νπνίν πήξε θαη ηελ νλνκαζία ηεο πφιεο καο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο απφ Οθησβξίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο μεπέξαζαλ ηνπο 180 θαη νη ζπκκεηνρέο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηηο 360, αγσλίζζεθαλ δε γηα πξψηε θνξά δπλαηνί παίθηεο απφ ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ε Ηζπαλία θαη ε Γεξκαλία, θαζψο επίζεο πιένλ ησλ 10 θίισλ απφ ηε Ρνπκαλία θαη 6 απφ ηα θφπηα, γεγνλφο πνπ αλέβαζε αθφκα πην ςειά ηνλ πήρε ηνπ αγσληζηηθνχ επηπέδνπ. Οη εληππψζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά δηθή ηνπο νκνινγία, ππήξμαλ άξηζηεο ηφζν απ ην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηνπ Σνπξλνπά φζν θη απ ηε βξαδηά happening (πάξηπ) πνπ νξγάλσζε ν Όκηινο πξνο ηηκή ηνπο, ζηελ νπνία νη αιινδαπνί θίινη καο δηαζθέδαζαλ κε ηε ςπρή ηνπο θαη είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ κηα θαιή γεχζε ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ δηαζθέδαζεο, θαζψο «δηδάρζεθαλ πνιιά» απφ ηα κέιε καο. Αγσληζηηθά, ην Σνπξλνπά θχιεζε ρσξίο κεγάιεο εθπιήμεηο αθνχ, φπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, θαηαιπηηθφ παξάγνληα απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή πνιχ θαιψλ μέλσλ παηθηψλ. πλνπηηθά νη ληθεηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ήηαλ νη εμήο: Απιφο Αλδξψλ 35+ : NITU AURELIAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 40+ : ΣΟΠΑΛΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ Απιφο Αλδξψλ 45+ : LUNGEANU STEFAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 50+ : ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ Απιφο Αλδξψλ 55+ : JOE JOSEPH MCGUIRE (Ζ.Π.Α.) Απιφο Αλδξψλ 60+ : ΠΗΟ ΣΔΦΑΝΟ Γηπιφο Αλδξψλ 100- : ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΑΛΔΞΖ ΡΖΓΑ ΓΗΑΝΝΖ Γηπιφο Αλδξψλ 100+ : LUNGEANU STEFAN (ROM) JOE MCGUIRE (USA) Απιφο Γπλαηθψλ : ΠΟΤΡΝΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ Μηθηά : LUNGEANU STEFAN (ROM) ΠΟΤΡΝΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ Ο θηλαιίζη ηνπ ηειηθνχ θαηεγνξίαο απινχ αλδξψλ 40+ ηέιηνο Υξηζηνδνχινπ κφιηο έρεη πάξεη απ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ο.Α.Θ. θαη έρεη παξαδψζεη ζην κηθξφ γην ηνπ θαη εθθνιαπηφκελν ηελίζηα ην έπαζιφ ηνπ. Γηαθξίλνληαη επίζεο: ν ληθεηήο ηνπ απινχ αλδξψλ 60+ ηέθαλνο Πίνο θαζψο θαη ν θηλαιίζη Μηράιεο ηψλ.

15 ΑΝΑΒΙΩΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΩΝ PARTIES Σα παιαηφηεξα απφ ηα κέιε καο ζπκνχληαη θαη αλαπνινχλ κε λνζηαιγία ηα πάξηπ πνπ γίλνληαλ ζηνλ Όκηιφ καο. Καηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φκσο ν ζεζκφο απηφο αλαβίσζε θαη πάιη. Ζ γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ε δηεμαγσγή ηνπ Γηεζλνχο Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ ήηαλ δχν πνιχ θαιέο «αθνξκέο» γηα λα ζπγθεληξσζνχκε ζηνλ Όκηιφ καο θαη θάησ απφ ηελ «επήξεηα» πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ αθνπζκάησλ θαζψο θαη κε ηελ «ππνζηήξημε» ηνπ άθζνλνπ θξαζηνχ θαη ησλ πινχζησλ εδεζκάησλ λα δείμνπκε φηη μέξνπκε λα δηαζθεδάδνπκε πξαγκαηηθά. Αληηπξνζσπεπηηθέο αλακλεζηηθέο ζθελέο απ ηα parties πνπ νξγαλψζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Όκηιφ καο.

16 ΘΤΜΟΜΑΣΔ ΔΚΔΙΝΟΤ ΠΟΤ «ΔΦΤΓΑΝ» Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε, φπσο φιεο άιισζηε, δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν απφ κηα κηθξνγξαθία ηεο ίδηαο ηεο δσήο. αλ ηέηνηα δελ είρε κφλν ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο ηεο αιιά θαη ηηο δπζάξεζηεο. απηέο εληάζζεηαη θαη ην γεγνλφο ηεο απψιεηαο θάπνησλ κειψλ θαη θίισλ καο πνπ δελ είλαη καδί καο πηα. Δθηφο απ ην Γεκνζζέλε Γηαλλνπιφπνπιν γηα ηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά πην πάλσ, «έθπγαλ» αθφκε απφ θνληά καο ηα αγαπεηά κέιε Γεκήηξεο Μπεδίθεο, Γηψξγνο Γξεγνξηάδεο, Γηψξγνο Υ Κπξηαθνχ ν νπνίνο κάιηζηα είρε πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηνλ Όκηιφ καο θαη απφ ηε ζέζε ηνπ Γ.Γ. θαηά ηα έηε θαη Πινχηαξρνο ηνγηαλλίδεο. Θα ηνπο ζπκφκαζηε πάληα φινη καο. ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ. Με ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ λέσλ ην Γ.. κε απφθαζή ηνπ ζέζπηζε ην κέηξν ηεο ΓΩΡΔΑΝ ΔΓΓΡΑΦΗ γηα φζνπο θαη φζεο επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε θαη είλαη έσο 30 εηψλ. Δπηπιένλ, γηα φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ΜΔΙΩΔ ΚΑΣΑ 50% ην πνζφ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ πξψηε ρξνληά. Καινχκε ηα κέιε καο λα γλσζηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο ζε θίινπο θαη κε ηελ επθαηξία απηή ζέινπκε λα θαισζνξίζνπκε ηα λέα κέιε πνπ εληάρζεθαλ ζηελ νηθνγέλεηά καο θαη ηα νπνία είλαη: ν θ. Αθξηηίδεο Βεληδέινο, ε θα. Βαμεβαλίδνπ Ληάλα, ν θ. Κεθαιισλίηεο πχξνο, ν θ. Γηαλλφπνπινο Αιέμαλδξνο, ν θ. Κάθαξεο πκεψλ, ν θ. Ακαλαηίδεο Γηψξγνο, ε θα. Μνζρνπνχινπ Φέληα, ν θ. Παλαγφπνπινο Νίθνο, ε θα. Φνπξλαηδή Αλαζηαζία, ε θα. Λαδαξίδνπ Αιεμάλδξα, ε θα. Υ αββίδνπ νθία, ν θ. Ησζεθίδεο Ησάλλεο, ε θα. Κνζέληνπ-Λνγνζέηε Δπγελία, ε θα. Βνγηαηδάθε Δηξήλε, ν θ. Κσζηφπνπινο Θξαζχβνπινο, ν θ. Υ Παληαδήο ηξάηνο, ε θα. Υ Παληαδή Γήκεηξα, ε θα. Υ Παληαδή Μαξία, ε θα. Καπαγησξίδνπ Υάξηο, ε θα. Κνπθνθψηζηνπ Λίλα, ν θ. Βαιηαδψξνο Νίθνο, ν θ. Γεσξγηάδεο Γεκήηξεο, ν θ. Φπξγαδάο Θεφδσξνο, ν θ. Γέιιηνο Γεψξγηνο, ν θ. Λαδαξίδεο Φίιηππνο, ν θ. Μαηζάγγνο Ησάλλεο θαη ε θα. Υαξνχπα Γάθλε. Κιείλνληαο θαη κε ηελ επθαηξία ηεο λέαο ρξνληάο, ηεο νπνίαο ην θαηψθιη πεξάζακε πξηλ ιίγεο κέξεο, ζέινπκε λα ζαο επρεζνχκε θάζε πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή επεκεξία. Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο Σν Γ.. ηνπ Ο.Α.Θ.

17 Μέγας Χορηγός

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη,

Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη, Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη, Ρν 2007 απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα ηνλ Όκηιφ καο αθνχ θέηνο ζπκπιεξψζεθαλ 80 σπόνια απφ ηελ ίδξπζή ηνπ (1927-2007). 80 ρξφληα δξάζεο θαη πξνζθνξάο ζηα αζιεηηθά αιιά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα