Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,"

Transcript

1 Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν». Κίνητρα προσ τουσ νζουσ.

2 Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, ηηο ζειίδεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ εληχπνπ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο απνηππψλνληαη αλάγιπθα νη δξάζεηο ηνπ Οκίινπ καο θαηά ην Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε ήηαλ κηα επηηπρεκέλε θαη επνηθνδνκεηηθή ρξνληά, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο ζπλαλαζηξνθήο καο, αιιά θαη ησλ πεπξαγκέλσλ γεληθφηεξα ζην ρψξν ηνπ Οκίινπ καο. Μέζα ζ απηήλ πξνζπαζήζακε λα έρνπκε έλα Όκηιν αλνηρηφ γηα φινπο, φπνπ ηα κέιε ζπκκεηείραλ ηζφηηκα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα ήξεκν θαη ζπλαηλεηηθφ θιίκα. Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε πξάμε ηε βαζηθή αξρή καο «όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο παξνρέο ζηα κέιε καο κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή νηθνλνκηθή ηνπο επηβάξπλζε». Με ηελ θαζεκεξηλή καο ζρεδφλ παξνπζία πξνζπαζήζακε λα αθνπγθξαζηνχκε ηηο θνηλέο αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ καο θαη λα δψζνπκε ιχζε φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Πξνζπαζήζακε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεηχρακε λα βξνχκε πφξνπο γηα ηνλ Όκηιφ καο απφ Γεκφζηνπο αιιά θαη Ηδησηηθνχο θνξείο. Σν Τθππνπξγείν Αζιεηηζκνχ, ε Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ, ε Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Καιακαξηάο, ε Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο θαη ν Ο.Σ.Δ. ήηαλ νη ζπκπαξαζηάηεο καο ζηε ρξνληά πνπ έθπγε γη απηφ θαη ηνπο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπο. - Κάλνληαο κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην 2006 θαη μεθηλψληαο απ ηνλ αζιεηηθφ ηνκέα ζα πξέπεη πξσηίζησο λα αλαθέξνπκε ηηο πνιχ θαιέο πνξείεο ηεο Λέλαο Γαληειίδνπ θαη ηνπ Κσλ/λνπ Οηθνλνκίδε. Καη νη ππφινηπνη αζιεηέο

3 καο φκσο, κε ηελ θαζνδήγεζε πάληα ηνπ πξνπνλεηηθνχ team ηνπ Οκίινπ καο, ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηηο δηνξγαλψζεηο πνπ αγσλίζηεθαλ. Αξθεηά «ηαιέληα» παξάιιεια είλαη έηνηκα λα «μεπεηαρηνχλ» θη απ ηα ηκήκαηα ηεο Αθαδεκίαο καο σο επίδνμνη κειινληηθνί πξσηαζιεηέο. - Όινη ζπκφκαζηε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδακε ιίγν θαηξφ πξηλ θαζψο ήηαλ αδχλαην ζρεδφλ λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα γήπεδά καο χζηεξα απφ βξνρή, ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζίαδαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Βιέπνληαο φηη παξά ηηο επαθέο φπσο νθείιακε κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία δελ ππήξμε θαλέλα απνηέιεζκα πξνρσξήζακε κε δηθή καο επζχλε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ρσκάηηλνπ πιηθνχ κε ην ππάξρνλ πνπ φινη γλσξίδνπκε. Σν απνηέιεζκα, πνπ είλαη θπζηθά εκθαλέο ζε φινπο, είλαη λα έρνπκε ζήκεξα γήπεδα ζηα νπνία κπνξνύκε λα αγσληδόκαζηε 365 κέξεο ην ρξόλν ρσξίο θαλέλα πιένλ πξφβιεκα. - Σε ρξνληά πνπ πέξαζε έγηλε πξνζπάζεηα νχησο ψζηε λα ππάξμεη έλα κεγαιχηεξν άλνηγκα ηνπ Οκίινπ καο πξνο ηα έμσ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ κηθξφηεξσλ ειηθηαθά αηφκσλ λα αζρνιεζνχλ κε ην άζιεκα ηεο αληηζθαίξηζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεζπίζηεθε θαη ην κέηξν ηεο δσξεάλ εγγξαθήο γηα λένπο θαη λέεο ειηθίαο έσο 30 εηώλ ην νπνίν άξρηζε ήδε λα θέξλεη απνηειέζκαηα. - ηα ζεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο κπνξνχκε λα εληάμνπκε επίζεο θαη ηηο πνιιέο «επηζθέςεηο» πνπ είρακε απφ ζρνιεία εληφο θαη εθηφο ηεο πφιεο καο θαζψο θη απφ έλα ώκα Πξνζθόπσλ. ηηο επηζθέςεηο απηέο πνιιά κηθξά παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα έρνπλ κηα πξψηε επαθή κε ην άζιεκα θαη λα δηδαρζνχλ απ ηνπο πξνπνλεηέο καο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ γηα ηηο νπνίεο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζίγνπξα ελζαξξπληηθφ θαη γηα ην κέιινλ ηνπ αζιήκαηνο ε δηάδνζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί γηα καο απηνζθνπφ. Απ ηελ επίζθεςε ηνπ 27νπ ψκαηνο Πξνζθφπσλ ζηνλ Όκηιφ καο. - ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είρακε κέζα ζην 2006 ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο απφ θάζε άιιε ρξνληά πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Όκηιφ καο. απηφ ζπληέιεζε βέβαηα θαη ην φηη πξαγκαηνπνηήζακε πνιιέο θαη κεγάιεο δηνξγαλψζεηο πνπ ζίγνπξα έδηλαλ κηα ηέηνηα αθνξκή. Οη ηξεηο ζπλεληεύμεηο ηύπνπ θαη νη πνιιέο θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά έθαλαλ αλακθηζβήηεηα πην γλσζηφ ηνλ Όκηιφ καο πξνο ην επξχηεξν θνηλφ.

4 - Οη πνιιέο νκνινγνπκέλσο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε έδσζαλ ζηνλ Όκηιφ καο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, θη έλα πεξηζζφ θχξνο. Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηνξγαλψζεσλ απηψλ φκσο έγηλε πξνζπάζεηα νχησο ψζηε λα ππάξμεη κηα ίζε θαηαλνκή κεηαμύ ησλ «ακηγώο αζιεηηθώλ» θαη απηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ηα κέιε καο. Θεσξνχκε φηη ην ίδην ην απνηέιεζκα, φπσο θαίλεηαη απ ηελ εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ εληχπνπ απηνχ, θαλεξψλεη ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. - Απ ην θαιαληάξη ηνπ 2006 δελ έιεηςαλ βέβαηα νχηε νη εθδξνκέο αιιά νχηε θαη νη ενξηαζηηθέο βξαδηέο (parties). Σα κέιε καο ηαμίδεςαλ γηα άιιε κηα θνξά ζε πξννξηζκνχο δνθηκαζκέλνπο θαη κε ζηνπο νπνίνπο καθξηά απφ ξαθέηεο, tie breaks θαη advantages, «μεδίπισζαλ» κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ ηνπο, φπσο επίηαζζε άιισζηε ε ζπγθπξία. - Σν ζέκα ηνπ εζηηαηνξίνπ ηαιάληζε φινπο καο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ γλσζηφ «θαιφ καο γείηνλα» ζπλερίζηεθε θαη ην Θέινπκε λα πηζηεχνπκε, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο ελδείμεηο, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ ήδε δηαλχνπκε ην πξφβιεκα απηφ ζα ιπζεί άπαμ δηά παληφο θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηνλ Όκηιφ καο. - Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε έθαλε ηνλ Όκηιφ καο «πινπζηφηεξν», αθνχ αξθεηά ήηαλ ηα λέα κέιε πνπ κπήθαλ ζηελ νηθνγέλεηά καο αιιά θαη «θησρφηεξν» γηαηί θάπνηνη δελ είλαη καδί καο πηα. Ζ κλήκε καο πξνο φζνπο «έθπγαλ» ζα είλαη παληνηηλή. Αγαπεηνί θίινη θαη αγαπεηέο θίιεο, Σν 2007 απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηνλ Όκηιφ καο, θαζψο θέηνο ζπκπιεξώλεη 80 ρξόληα δσήο θαη ζπλερνύο δξάζεο. Με ηελ αθνξκή απηή πξνγξακκαηίδνληαη δηάθνξεο επεηεηαθέο εθδειψζεηο, νη νπνίεο ζα ηνλίζνπλ θαη ζα θαηαδείμνπλ πεξηζζφηεξν ηε δσή θαη ηε δξάζε απηή, κε απψηεξν ζθνπφ λα βαδίδνπκε κελ πξνο ην κέιινλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ παξφληνο αιιά λα κελ μερλνχκε πνηέ θαη ην δεκηνπξγηθφ παξειζφλ καο. Με ηελ επρή θαη ηελ ειπίδα, ην έηνο απηφ λα είλαη έηζη φπσο ην ζέινπκε πξαγκαηηθά φινη καο, παξαζέηνπκε ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ πην αλαιπηηθά ηα πεπξαγκέλα ηνπ Οκίινπ καο θαηά ην Γηα ην Γ.. Ο Πξόεδξνο Γεκήηξεο ηακαηηάδεο

5 ΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΜΑ Οη κεγαιχηεξνη αζιεηέο πνπ αλέδεημε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ηέληο, ε Λέλα Γαληειίδνπ θαη ν Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο, απνηεινχλ πάληα ηε ζεκαία ηνπ νκίινπ καο.. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά απηά έθαλαλ ηα πξψηα ηνπο αζιεηηθά βήκαηα ζηα γήπεδά καο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηέπεηηα εθπιεθηηθή πνξεία ηνπο αιιά θαη κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα ζην παγθφζκην ηεληζηηθφ ζηεξέσκα, πξνζδίδεη απφ κφλν ηνπ κηα μερσξηζηή αίγιε ζηνλ Όκηιφ καο. ΛΔΝΑ ΓΑΝΙΗΛΙΓΟΤ Οπνηαδήπνηε αλαθνξά έθαλε θάπνηνο γηα ηε Λέλα Γαληειίδνπ ζα ήηαλ ίζσο ιίγε. Δίλαη ε αζιήηξηα πνπ «νδήγεζε» αξθεηά κηθξά παηδηά ζηα γήπεδα αιιά θαη πνιινχο κεγαιχηεξνπο λα αζρνιεζνχλ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο κε ην θεθάιαην ηνπ «ηέληο» θαη λα γλσξίζνπλ απφ πην θνληά ην άζιεκα. Δίλαη ε αζιήηξηα πνπ θαηάθεξε λα κπεη ζηηο πξψηεο 14 ηνπ παγθφζκηνπ γπλαηθείνπ ηέληο, γεγνλφο πνπ κέρξη ηφηε θάληαδε σο άπηαζην φλεηξν γηα ην Διιεληθφ ηέληο. πλνιηθά ην 2006 ήηαλ κηα θαιή αγσληζηηθή ρξνληά γηα ηε Λέλα. Ο εξρνκφο ηνπ ηε βξήθε ζηελ 69ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Με πείζκα άξρηζε ηε κεγάιε αληεπίζεζε γηα ηελ θνξπθή. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ε Λέλα έιαβε κέξνο ζε 27 ζπλνιηθά επαγγεικαηηθά Σνπξλνπά, ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζεκείσζε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο κε απνθνξχθσκα απηή ηεο θαηάθηεζεο ηεο πξψηεο ζέζεο ζην Σνπξλνπά ηεο ενχι. Σν ηέινο ηνπ έηνπο ηε βξίζθεη ζηελ 36ε ζέζε ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο αιιά κε πνιιέο ππνζρέζεηο γηα ην κέιινλ, ίζσο θαη γηα κηα επαλάιεςε ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ Ο Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο σο ε έθπιεμε ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο φκσο δφζεθε κφλνλ

6 απφ αδαείο γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Κσλ/λνπ. Ζ είζνδνο ηνπ 2006 βξήθε ηνλ αζιεηή καο ζηελ 544ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο, κηα ζέζε φκσο ηειείσο πιαζκαηηθή γηα φζνπο γλψξηδαλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ζ μέθξελε πνξεία πνπ μεθίλεζε θαη αθνινχζεζε απ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κέρξη ζήκεξα, ηαμηδεχνληαο ζπλερψο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηεο γεο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε κεγάια επαγγεικαηηθά Σνπξλνπά ήηαλ απηή πνπ ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη νη γξακκέο απηέο ηνλ έθεξε ζηελ 122ε ζέζε ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο, κηα αλάζα κφλν απ ηελ ειίη ησλ 100 θαιχηεξσλ αζιεηψλ ηεο γεο. Ζ ίδηα απηή πνξεία ήηαλ επίζεο πνπ «αλάγθαζε» ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία ηνπ Σέληο (I.T.F.) λα ηνλ αλαθεξχμεη σο «ΠΑΙΚΣΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ» γηα ηνλ πξνεγνχκελν Μάξηην, δηάθξηζε πξσηφγλσξε γηα Έιιελα ηελίζηα ελψ ην γεγνλφο ηεο θάιπςεο ηφζν πνιιψλ ζέζεσλ ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ζηε δηάξθεηα κίαο κφλνλ αγσληζηηθήο ρξνληάο βάδεη ππνζήθε θαη γηα ηελ αλαθήξπμή ηνπ απφ ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία σο «ΠΑΙΚΣΗ ΣΗ ΥΡΟΝΙΑ». ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΑ Απ ηηο αλεξρφκελεο δπλάκεηο ηνπ ειιεληθνχ ηέληο θαη κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο εθήβσλ. Μέζα ζην 2006 πήξε ηνπο πξψηνπο ηνπ βαζκνχο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ αλδξψλ. Μεξηθέο απ ηηο πξφζθαηεο επηηπρίεο ηνπ είλαη: 1νο Παλειιεληνλίθεο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα θάησ ησλ 18, 1νο ληθεηήο ζε 3 Παλειιαδηθά θάησ ησλ 18, 3νο Παλειιεληνλίθεο ζην Πξσηάζιεκα Αλδξψλ θαη 2νο ληθεηήο ζην Open Αλδξψλ ηεο χξνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη επίζεο ζε πνιιά δηεζλή ηνπξλνπά. ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ ΑΒΒΑ 1νο ληθεηήο ζην Open Αλδξψλ ηεο Καζηνξηάο θαη 2νο ζην Open εξξψλ. ΒΑΛΑΣΟ ΥΡΗΣΟ 2νο ληθεηήο ζε Δλσζηαθφ Πξσηάζιεκα θαη 2νο Παλειιεληνλίθεο ζηα δηπιά θάησ ησλ 12. ΒΑΛΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑ 1νο ληθεηήο ζε Δλσζηαθά Πξσηαζιήκαηα θαη 3νο ληθεηήο ζε Σνπξλνπά Junior θάησ ησλ 12 πνπ δηεμήρζε ζηε Γεξκαλία. ΚΑΝΓΗΛΑ ΣΔΡΓΙΟ 1νο ληθεηήο ζηα Πξν-παηδηθά Πξσηαζιήκαηα θάησ ησλ 10 εηψλ.

7 ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΜΔΛΩΝ Κνπή πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο (23/1/06) Με θφλην ηα ρηνληζκέλα γήπεδα ηνπ Οκίινπ καο αιιά ζε έλα πνιχ δεζηφ θιίκα, φπσο θάζε θνξά άιισζηε, πξαγκαηνπνηήζακε θαη θέηνο ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθήο καο πίηαο. Σελ πίηα έθνςε ν ίδηνο ν Τθππνπξγόο αζιεηηζκνύ Γηώξγνο Οξθαλόο ελψ ηελ εθδήισζή καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη νη βνπιεπηέο Κψζηαο Γθηνπιέθαο θαη ηαχξνο Καιαθάηεο, ν Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, νη Γήκαξρνη Καιακαξηάο θαη Παλνξάκαηνο Υξηζηφδνπινο Οηθνλνκίδεο θαη Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο αληίζηνηρα, ν Αληηδήκαξρνο Νενιαίαο θαη Πνιηηηζκνχ Βαζίιεο Γάθεο, ν Αληηδήκαξρνο Παλνξάκαηνο Γηψξγνο Σζίγθξνο θαη ν Γ/ληεο Σειεπηθνηλσληαθήο Πεξηθέξεηαο Ο.Σ.Δ. Βνξείνπ Διιάδνο Βαζίιεο Ρεγφπνπινο. Ο Όκηιφο καο ηίκεζε ην Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο, ην Γήκαξρν Καιακαξηάο θαζψο θαη ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζην πξφζσπν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Νενιαίαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζθνξά θαη ππνζηήξημε πνπ καο παξέρνπλ πάληα. Σίκεζε επίζεο ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ζην πξφζσπν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Β. Διιάδνο, γηα ηελ επγεληθή ηνπ ρνξεγία. Δπίζεο βξαβεχηεθαλ νη αζιεηέο καο Λέλα Γαληειίδνπ, Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο θαη Γηψξγνο Μπαιαθνχηαο γηα ηελ αγσληζηηθή ηνπο πνξεία ελψ ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθή ήηαλ ε ζηηγκή ηεο βξάβεπζεο κε αλακλεζηηθή πιαθέηα ηνπ επί ζεηξά εηψλ εξγαδφκελνπ ζηνλ Όκηιφ καο θαη πξφζθαηα ζπληαμηνδνηεζέληα Μάιακα Γθνπηλνχδε. Με εκθαλέο ελδηαθέξνλ κέιε καο παξαθνινπζνχλ ηελ θνπή ηεο πίηαο καο απ ηνλ Τθππνπξγφ Αζιεηηζκνχ Γηψξγν Οξθαλφ. - Ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε ήηαλ ε ζηηγκή ηεο νλνκαηνδνζίαο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. κε ην φλνκα ηνπ πξφζθαηα εθιηπφληνο θαη επί ζεηξά εηψλ δηαηειέζαληνο Πξνέδξνπ ηνπ Οκίινπ καο Γεκνζζέλε Γηαλλνπιόπνπινπ. Σα απνθαιππηήξηα έγηλαλ απφ ηνλ Πξφεδξφ καο Γεκήηξε ηακαηηάδε θαη ηνλ πξνεγνχκελν Πξφεδξφ καο Γεκήηξε Γαζχιια θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κάιηζηα κε ηνπο θνληηλφηεξνπο θίινπο θαη ηελ θφξε ηνπ εθιηπφληνο. - Ο Παχινο Θενδσξίδεο ήηαλ ν ηπρεξφο ηεο βξαδηάο αθνχ ζην δηθφ ηνπ θνκκάηη βξίζθνληαλ ην ρξπζφ θινπξί πνπ αληηζηνηρνχζε ζε κία ρξπζή ιίξα, πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ καο.

8 - Σπρεξή ηεο θιήξσζεο γηα ην δψξν θφζκεκα, πξνζθνξά ηνπ Λεπηέξε Μαθξή (Γεκηνπξγηθφ Βηιδηξίδε), ήηαλ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε Υξπζνχια Μακηδάθε, γεγνλφο πνπ έδσζε αθνξκή ζε πνιινχο θίινπο γηα πεηξάγκαηα θαη ζρφιηα. Σειεπηαίεο ζπδεηήζεηο ιίγν πξηλ ηελ θνπή ηεο βαζηιφπηηάο καο. Ο ηπρεξφο ηεο βξαδηάο Παχινο Θενδσξίδεο. Δθδξνκή ζηελ πεξηνρή Βαζηιίηζαο Γξεβελώλ(10-12/2/06). Ζ θαζηεξσκέλε, παξαδνζηαθή πιένλ, εθδξνκή ζηε Βαζηιίηζα Γξεβελψλ νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απ ηνλ Όκηιφ καο θαη θέηνο κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ κειψλ αιιά θαη αξθεηψλ θίισλ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, πφινο έιμεο γηα πνιινχο ιάηξεηο ηνπ ρηνληνχ αιιά θαη φρη κφλν, απνηέιεζε γηα αθφκε κία θνξά ην πεδίν ζην νπνίν ηα κέιε καο μεδίπισζαλ ηηο αξεηέο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο ηφζν ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εχθνιεο θαηαβάζεηο φζν θαη ζε αμέραζηεο βξαδηέο γιεληηνχ. Οκάδα κειψλ «επί ησ έξγσ» ζε πίζηα ηεο Βαζηιίηζαο. Κάζε κέξα ηεο εθδξνκήο ηειείσλε πάληα κε ηνλ ίδην θαιφ ηξφπν. Δθδξνκή ζηα Σδνπκέξθα (19-21/5/06) Απ ην πξφγξακκα εθδξνκψλ δελ ζα έιεηπε ζίγνπξα θαη θάπνηα πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζα είρε θαη ην Rafting. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηα Σδνπκέξθα πξφζθεξε θάηη ηέηνην θη φπσο ήηαλ θπζηθφ δελ άξγεζε λα απνηειέζεη ηνλ πξννξηζκφ ηεο εθδξνκήο

9 πνπ νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Μαΐνπ. Πνιιά κέιε ζπλαληήζεθαλ εθεί θαη πέξαζαλ αμέραζηεο ζηηγκέο γλσξίδνληαο θαη δακάδνληαο πξνθιήζεηο ηεο θχζεο πνπ ίζσο νχηε νη ίδηνη λα πίζηεπαλ. Ζ δηαζθέδαζε κε θαιή κνπζηθή, θαγεηφ θαη πνηφ αιιά θαη ην rafting έδεζαλ θαη ζ απηή ηελ εθδξνκή αξκνληθά κεηαμχ ηνπο. Δθδξνκή ζηελ Πξάγα (26-29/10/06) Ζ νκνξθφηεξε, θαηά πνιινχο, επξσπατθή πξσηεχνπζα απνηέιεζε ηνλ πξννξηζκφ ηεο εθδξνκήο πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνλ Όκηιφ καο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απ ηα κέιε καο αιιά θαη πνιινχο θίινπο ηνπο ζηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ θαη κε αθνξκή ην ενξηαζηηθφ θιίκα ησλ εκεξψλ. Μεξηθή άπνςε ηεο Σζερηθήο πξσηεχνπζαο ε νπνία ζα κείλεη αμέραζηε ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ εθδξνκή.

10 ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΑ 1. Δζσηεξηθό Σνπξλνπά Γηπινύ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ (5-23/4/06) ηα κέζα ηνπ Απξίιε αξθεηά απφ ηα κέιε καο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε άιια κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηαηξαλψζνπλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο θαη λα απνδείμνπλ φηη ζηα ηεληζηηθά δεπγάξηα ην έλα κέινο ζπκπιεξψλεη πάληα ην άιιν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ πνπ είλαη ε λίθε. Αληηπαξαβάιινληαο ηε κνλαρηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο πήξαλ κέξνο ζην Σνπξλνπά Γηπιψλ πνπ νξγάλσζε ν Όκηιφο καο ζην νπνίν κάιηζηα ππήξμε θιήξσζε γηα ηνλ θαηαξηηζκό ησλ δεπγαξηώλ θαη έδσζαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ απηφ. πκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο ηνπ Σνπξλνπά Γηπιψλ ζε αλακλεζηηθή θσηνγξάθεζε. 2. Γηεζλέο Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ «Μαθεδνλία 2006» (4-14/5/06) Ο ζεζκφο ηνπ εηήζηνπ Γηεζλνχο Βαζκνινγνχκελνπ Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ ην νπνίν αλαηίζεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (I.T.F.) ζηνλ φκηιφ καο ζπλερίζηεθε θαη θέηνο. Απφ ηηο 4 14 Μαΐνπ νη εγθαηαζηάζεηο καο έγηλαλ γηα άιιε κηα θνξά ην θέληξν ελδηαθέξνληνο φισλ ησλ απαληαρνχ «club players» ηφζν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ φζν θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ γεηηνληθψλ θξαηψλ αιιά θαη φρη κφλν - νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ εδψ πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ην ηεληζηηθφ ηνπο ηαιέλην αιιά θαη λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηελ ηζηνξία καο, ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο καο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππήξμαλ πξώελ επαγγεικαηίεο παίθηεο γεγνλφο πνπ αλέβαζε ην επίπεδν ησλ αγψλσλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Νηθεηέο θαη ληθήηξηεο ηνπ Γηεζλνχο Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2006» Ο Όκηιφο καο βξαβεχεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΒΑΔ. Παλ. Κάγθαιν.

11 Σνπο αγψλεο παξαθνινχζεζαλ κεηαμχ άιισλ θαη ν Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο Γηψξγνο Καιαληδήο, ν Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, νη βνπιεπηέο Θεζζαινλίθεο ηαχξνο Καιαθάηεο θαη Κσλ/λνο Γθηνπιέθαο, ν Γήκαξρνο Καιακαξηάο Υξηζηφδνπινο Οηθνλνκίδεο θαη πνιινί εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο καο. Οη ληθεηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ήηαλ νη εμήο: Απιφο Αλδξψλ 35+ : NITU AURELIAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 40+ : TAKACS GABOR (ΟΤΓΓΑΡΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 45+ : LUNGEANU STEFAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 50+ : ΓΑΡΔΦΖ ΥΡΖΣΟ Απιφο Αλδξψλ 55+ : ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΑΛΔΞΖ Απιφο Αλδξψλ 60+ : ΓΡΑΣΗΑ ΣΔΛΗΟ Γηπιφο Αλδξψλ 100- : ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΡΖΓΑ Γηπιφο Αλδξψλ 100+ : LUNGEANU MIHALACHE (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Γπλαηθψλ : POPESCU-BARAN MARIA (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Γηπιφο Γπλαηθψλ : ΑΘΑΝΑΗΑΓΟΤ ΜΑΜΗΓΑΚΖ Μηθηά : NITU POPESCU (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Καηά ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ ν Όκηιφο καο βξάβεπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ.β.α.δ Παλαγηώηε Κάγθαιν, ν νπνίνο κάιηζηα ζπκκεηείρε σο αγσληδφκελνο ζην ηνπξλνπά καο, γηα ηελ καθξνρξφληα, απνηειεζκαηηθή θαη αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ ζην βεηεξαληζκφ. 3. Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Juniors (30/6 έσο 7/7) Όιεο νη ειπίδεο ηνπ ειιεληθνχ ηέληο, αγφξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο εηψλ αγσλίζζεθαλ γηα κία θαη πιένλ εβδνκάδα ζηα γήπεδά καο κε ζθνπφ λα δηεθδηθήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ «Παλειιεληνλίθε» ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα πνπ νξγάλσζε ε Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο θαη δηεμήγαγε ν Όκηιφο καο. Σν ζέακα πνπ πξνζέθεξαλ νη 150 πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ζηα κέιε καο αιιά θαη ζε φινπο φζνπο είδαλ απφ θνληά ηνπο αγψλεο δηθαίσζε κε ην παξαπάλσ ηελ επηινγή ηνπο λα ηνπο παξαθνινπζήζνπλ. Παξάιιεια, ην κήλπκα πνπ έζηεηιαλ νη κηθξνί αζιεηέο ζρεηηθά θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ζηε ρψξα καο ήηαλ ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν. Οη ληθεηέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Γηπινχ κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οκίινπ θαη Γ.Γ. ηεο Δ.Φ.Ο.Α. Γεκήηξε ηακαηηάδε

12 4. Davis Cup(21-23/7/06) Ζ Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο αλέζεζε ζηνλ Όκηιφ καο ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλάληεζεο κεηαμχ ησλ Δζληθψλ νκάδσλ Διιάδαο Εηκπάκπνπε ζηα πιαίζηα ηνπ β γθξνππ ηεο Δπξσαθξηθαληθήο δψλεο. Σν Γ.. ηνπ Οκίινπ καο, ζηαζκίδνληαο παξάγνληεο φπσο ην ήδε βαξχ αγσληζηηθφ πξφγξακκα πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ην νπνίν είρε σο αληίθηππν ηε «ζηέξεζε» ηεο ρξήζεο γεπέδσλ από ηα κέιε καο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε «ζηέξεζε» απηή ζα παξαηείλνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν αθνχ ε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ Davis Cup ζηα γήπεδά καο πξνυπέζεηε ηελ επαλαηνπνζέηεζε ρψκαηνο ζηα δχν απφ απηά θαη ηελ εθ λένπ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην ζεκεξηλφ πιηθφ κεηά ην πέξαο ησλ αγψλσλ απνθάζηζε λα παξακείλεη ν Όκηιόο καο ν δηνξγαλσηήο ησλ αγώλσλ θαη λα ηνπο δηεμαγάγεη ζηα γήπεδα ηνπ Salonica Country Club, κεηά απφ ζπκθσλία κε ην επίηηκν κέινο καο Υξήζην Γαξέθε, ν νπνίνο πιένλ είλαη θαη ζπληδηνθηήηεο ηνπ σο άλσ νκίινπ. Σν κήλπκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο ζηελ πφιε καο δφζεθε κε ηνλ πιένλ απηφ ηξφπν. Απηφ εμάιινπ ηνλίζηεθε θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οκίινπ καο θαη Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δ.Φ.Ο.Α. Γεκήηξε ηακαηηάδε ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Όκηιό καο κηα κέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ. Ζ Δζληθή καο νκάδα θέξδηζε εχθνια, φπσο εμάιινπ αλακελφηαλ, ηε ζπλάληεζε θαζψο ν αζιεηήο ηνπ νκίινπ καο Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο κε δχν θαζαξέο λίθεο ζε κνλφ θαη δηπιφ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απ ηνλ Αιέμαλδξν Γηαθνχπνβηηο, «θαζάξηζε» γξήγνξα ηελ ππφζεζε ηεο πξφθξηζεο. Κσλ/λνο Οηθνλνκίδεο θαη Αιέμαλδξνο Γηαθνχπνβηηο ζηνλ ληθεθφξν αγψλα ηνπ Γηπινχ ηεο Δζληθήο καο κε ηελ νκάδα ηεο Εηκπάκπνπε γηα ην Davis Cup.

13 5. Γηεζλέο Δπαγγεικαηηθό Σνπξλνπά Γπλαηθώλ(24/9 έσο 1/10) Αζιήηξηεο απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο έδσζαλ ην παξφλ ηνπο ζην ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε ζηνλ Όκηιφ καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο. Σν ηνπξλνπά εληάρζεθε ζην ζεζκφ ησλ ΙΣ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΩΝ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ην αγθάιηαζε κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ ν Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο, κεγάινο ρνξεγφο ηνπ Οκίινπ καο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. Σν αγσληζηηθφ επίπεδν ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ αθνχ θαηά γεληθή εθηίκεζε - αξθεηέο απφ ηηο αζιήηξηεο πνπ αγσλίζηεθαλ ζ απηφ ζα θηγνπξάξνπλ ζε ιίγν δηάζηεκα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Ο ηειηθφο ηνπ Σνπξλνπά πνπ δηεμήρζε ηελ Κπξηαθή 1/10 ήηαλ αληάμηνο ησλ νλνκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζ απηφλ. Alexandra Panova απ ηε Ρσζία θαη Madlen Kadur απ ηε Γεξκαλία έδσζαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ αγψλα ν νπνίνο αλέδεημε ηειηθά ληθήηξηα ηε Ρσζίδα κε ζθνξ 6-7 (7) /6-4/6-2. Σνπο αγψλεο παξαθνινχζεζαλ κεηαμχ άιισλ ν Πξφεδξνο ηεο Δ.Φ.Ο.Α πχξνο Εαλληάο, ν Πξφεδξνο ηεο Δ..Α.Θ.Κ.Υ. Κσλ/λνο Ακνπηδφγινπ, ν Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο σκαηείσλ Κεληξνδπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Πηνιεκαΐδαο Πέηξνο Σζηάξαο, ν Γελ. Γξακκαηέαο ηεο παξαπάλσ Έλσζεο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Βέξνηαο Παληειήο Σνζνπλίδεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Αληηζθαίξηζεο Νάνπζαο Γξεγφξεο Αληηθάθνο θαη πνιινί άιινη πξφεδξνη θαη κέιε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ πιιφγσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο φπσο ν Πξφεδξνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Αζαλάζηνο Ράζηνο, ν Πξφεδξνο ηεο Αξηδαίαο Πέηξνο Σζαξθληάο, ν Πξφεδξνο ηνπ Δπφζκνπ Μπάκπεο Κνπζηεξίδεο, ε Πξφεδξνο ηνπ Κηιθίο νθία Αζίθε θαη πνιινί άιινη. ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ πνπ αθνινχζεζε ηνλ ηειηθφ παξεπξέζεθαλ: ν Ννκάξρεο Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, νη Γήκαξρνη Καιακαξηάο Υξηζηφδνπινο Οηθνλνκίδεο θαη Παλνξάκαηνο Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο, ν Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ & Νενιαίαο Βαζίιεο Γάθεο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δηαηξίαο Πιεξνθφξεζεο Θεάκαηνο & Δπηθνηλσλίαο ηακάηεο Καξακαλιήο, ν Γ/ληήο Σειεπηθνηλσληαθήο Πεξηθέξεηαο Ο.Σ.Δ. Βνξείνπ Διιάδνο Βαζίιεο Ρεγφπνπινο, ν Αληηδήκαξρνο Παλνξάκαηνο Γεψξγηνο Σζίγθξνο θαη άιινη επίζεκνη. Ζ ληθήηξηα θαη ε θηλαιίζη ηνπ ηειηθνχ πιαηζησκέλεο απ ην Πξφεδξν ηνπ Οκίινπ καο Γεκήηξε ηακαηηάδε θαη ην Γ/ληή Σειεπ/θήο Πεξηθ. Ο.Σ.Δ. Β. Διιάδνο Βαζίιε Ρεγφπνπιν. Μεξηθή άπνςε ησλ θεξθίδσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ηειηθνχ.

14 6. Γηεζλέο Βαζκνινγνύκελν Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ «ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2006» (12-22/10/06) Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ν ζεζκφο ησλ Γηεζλψλ Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ, ν Όκηιφο καο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο, ήηαλ πάληα δηνξγαλσηήο ελφο ηέηνηνπ εηήζηνπ Σνπξλνπά. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν φκσο θαη θαηφπηλ απαίηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ κειψλ ν Όκηιφο καο, χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο, δηεθδίθεζε θαη θαηάθεξε λα εληάμεη ηειηθά ζην εηήζην αγσληζηηθό ηνπ πξόγξακκα θαη δεύηεξν παξόκνην βαζκνινγνύκελν Σνπξλνπά. Σν γεγνλφο απηφ εθηφο απ ην φηη είλαη απφ κφλν ηνπ κηα επηπιένλ πνιχ θαιή αθνξκή ζπλάληεζεο κεηαμχ βεηεξάλσλ παηθηψλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο, πξηκνδνηεί παξάιιεια κε πξφζζεηνπο πφληνπο θαη φινπο εθείλνπο ηνπο βεηεξάλνπο αζιεηέο νη νπνίνη εθηφο ησλ δηθψλ καο δηνξγαλψζεσλ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε άιιεο παξφκνηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ρξεηάδνληαη ηνπο πφληνπο απηνχο. Σν δεχηεξν απηφ Σνπξλνπά, ην νπνίν πήξε θαη ηελ νλνκαζία ηεο πφιεο καο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο απφ Οθησβξίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο μεπέξαζαλ ηνπο 180 θαη νη ζπκκεηνρέο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηηο 360, αγσλίζζεθαλ δε γηα πξψηε θνξά δπλαηνί παίθηεο απφ ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α., ε Ηζπαλία θαη ε Γεξκαλία, θαζψο επίζεο πιένλ ησλ 10 θίισλ απφ ηε Ρνπκαλία θαη 6 απφ ηα θφπηα, γεγνλφο πνπ αλέβαζε αθφκα πην ςειά ηνλ πήρε ηνπ αγσληζηηθνχ επηπέδνπ. Οη εληππψζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά δηθή ηνπο νκνινγία, ππήξμαλ άξηζηεο ηφζν απ ην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηνπ Σνπξλνπά φζν θη απ ηε βξαδηά happening (πάξηπ) πνπ νξγάλσζε ν Όκηινο πξνο ηηκή ηνπο, ζηελ νπνία νη αιινδαπνί θίινη καο δηαζθέδαζαλ κε ηε ςπρή ηνπο θαη είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ κηα θαιή γεχζε ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ δηαζθέδαζεο, θαζψο «δηδάρζεθαλ πνιιά» απφ ηα κέιε καο. Αγσληζηηθά, ην Σνπξλνπά θχιεζε ρσξίο κεγάιεο εθπιήμεηο αθνχ, φπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, θαηαιπηηθφ παξάγνληα απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή πνιχ θαιψλ μέλσλ παηθηψλ. πλνπηηθά νη ληθεηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ήηαλ νη εμήο: Απιφο Αλδξψλ 35+ : NITU AURELIAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 40+ : ΣΟΠΑΛΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ Απιφο Αλδξψλ 45+ : LUNGEANU STEFAN (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) Απιφο Αλδξψλ 50+ : ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ Απιφο Αλδξψλ 55+ : JOE JOSEPH MCGUIRE (Ζ.Π.Α.) Απιφο Αλδξψλ 60+ : ΠΗΟ ΣΔΦΑΝΟ Γηπιφο Αλδξψλ 100- : ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΑΛΔΞΖ ΡΖΓΑ ΓΗΑΝΝΖ Γηπιφο Αλδξψλ 100+ : LUNGEANU STEFAN (ROM) JOE MCGUIRE (USA) Απιφο Γπλαηθψλ : ΠΟΤΡΝΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ Μηθηά : LUNGEANU STEFAN (ROM) ΠΟΤΡΝΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ Ο θηλαιίζη ηνπ ηειηθνχ θαηεγνξίαο απινχ αλδξψλ 40+ ηέιηνο Υξηζηνδνχινπ κφιηο έρεη πάξεη απ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ο.Α.Θ. θαη έρεη παξαδψζεη ζην κηθξφ γην ηνπ θαη εθθνιαπηφκελν ηελίζηα ην έπαζιφ ηνπ. Γηαθξίλνληαη επίζεο: ν ληθεηήο ηνπ απινχ αλδξψλ 60+ ηέθαλνο Πίνο θαζψο θαη ν θηλαιίζη Μηράιεο ηψλ.

15 ΑΝΑΒΙΩΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΩΝ PARTIES Σα παιαηφηεξα απφ ηα κέιε καο ζπκνχληαη θαη αλαπνινχλ κε λνζηαιγία ηα πάξηπ πνπ γίλνληαλ ζηνλ Όκηιφ καο. Καηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φκσο ν ζεζκφο απηφο αλαβίσζε θαη πάιη. Ζ γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ε δηεμαγσγή ηνπ Γηεζλνχο Σνπξλνπά Βεηεξάλσλ ήηαλ δχν πνιχ θαιέο «αθνξκέο» γηα λα ζπγθεληξσζνχκε ζηνλ Όκηιφ καο θαη θάησ απφ ηελ «επήξεηα» πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ αθνπζκάησλ θαζψο θαη κε ηελ «ππνζηήξημε» ηνπ άθζνλνπ θξαζηνχ θαη ησλ πινχζησλ εδεζκάησλ λα δείμνπκε φηη μέξνπκε λα δηαζθεδάδνπκε πξαγκαηηθά. Αληηπξνζσπεπηηθέο αλακλεζηηθέο ζθελέο απ ηα parties πνπ νξγαλψζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Όκηιφ καο.

16 ΘΤΜΟΜΑΣΔ ΔΚΔΙΝΟΤ ΠΟΤ «ΔΦΤΓΑΝ» Ζ ρξνληά πνπ πέξαζε, φπσο φιεο άιισζηε, δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν απφ κηα κηθξνγξαθία ηεο ίδηαο ηεο δσήο. αλ ηέηνηα δελ είρε κφλν ηηο επράξηζηεο ζηηγκέο ηεο αιιά θαη ηηο δπζάξεζηεο. απηέο εληάζζεηαη θαη ην γεγνλφο ηεο απψιεηαο θάπνησλ κειψλ θαη θίισλ καο πνπ δελ είλαη καδί καο πηα. Δθηφο απ ην Γεκνζζέλε Γηαλλνπιφπνπιν γηα ηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά πην πάλσ, «έθπγαλ» αθφκε απφ θνληά καο ηα αγαπεηά κέιε Γεκήηξεο Μπεδίθεο, Γηψξγνο Γξεγνξηάδεο, Γηψξγνο Υ Κπξηαθνχ ν νπνίνο κάιηζηα είρε πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηνλ Όκηιφ καο θαη απφ ηε ζέζε ηνπ Γ.Γ. θαηά ηα έηε θαη Πινχηαξρνο ηνγηαλλίδεο. Θα ηνπο ζπκφκαζηε πάληα φινη καο. ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ. Με ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ λέσλ ην Γ.. κε απφθαζή ηνπ ζέζπηζε ην κέηξν ηεο ΓΩΡΔΑΝ ΔΓΓΡΑΦΗ γηα φζνπο θαη φζεο επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε θαη είλαη έσο 30 εηψλ. Δπηπιένλ, γηα φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ΜΔΙΩΔ ΚΑΣΑ 50% ην πνζφ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ πξψηε ρξνληά. Καινχκε ηα κέιε καο λα γλσζηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο ζε θίινπο θαη κε ηελ επθαηξία απηή ζέινπκε λα θαισζνξίζνπκε ηα λέα κέιε πνπ εληάρζεθαλ ζηελ νηθνγέλεηά καο θαη ηα νπνία είλαη: ν θ. Αθξηηίδεο Βεληδέινο, ε θα. Βαμεβαλίδνπ Ληάλα, ν θ. Κεθαιισλίηεο πχξνο, ν θ. Γηαλλφπνπινο Αιέμαλδξνο, ν θ. Κάθαξεο πκεψλ, ν θ. Ακαλαηίδεο Γηψξγνο, ε θα. Μνζρνπνχινπ Φέληα, ν θ. Παλαγφπνπινο Νίθνο, ε θα. Φνπξλαηδή Αλαζηαζία, ε θα. Λαδαξίδνπ Αιεμάλδξα, ε θα. Υ αββίδνπ νθία, ν θ. Ησζεθίδεο Ησάλλεο, ε θα. Κνζέληνπ-Λνγνζέηε Δπγελία, ε θα. Βνγηαηδάθε Δηξήλε, ν θ. Κσζηφπνπινο Θξαζχβνπινο, ν θ. Υ Παληαδήο ηξάηνο, ε θα. Υ Παληαδή Γήκεηξα, ε θα. Υ Παληαδή Μαξία, ε θα. Καπαγησξίδνπ Υάξηο, ε θα. Κνπθνθψηζηνπ Λίλα, ν θ. Βαιηαδψξνο Νίθνο, ν θ. Γεσξγηάδεο Γεκήηξεο, ν θ. Φπξγαδάο Θεφδσξνο, ν θ. Γέιιηνο Γεψξγηνο, ν θ. Λαδαξίδεο Φίιηππνο, ν θ. Μαηζάγγνο Ησάλλεο θαη ε θα. Υαξνχπα Γάθλε. Κιείλνληαο θαη κε ηελ επθαηξία ηεο λέαο ρξνληάο, ηεο νπνίαο ην θαηψθιη πεξάζακε πξηλ ιίγεο κέξεο, ζέινπκε λα ζαο επρεζνχκε θάζε πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή επεκεξία. Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο Σν Γ.. ηνπ Ο.Α.Θ.

17 Μέγας Χορηγός

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη,

Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη, Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη, Ρν 2007 απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα ηνλ Όκηιφ καο αθνχ θέηνο ζπκπιεξψζεθαλ 80 σπόνια απφ ηελ ίδξπζή ηνπ (1927-2007). 80 ρξφληα δξάζεο θαη πξνζθνξάο ζηα αζιεηηθά αιιά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα