ΚΑΛΩΗΡΘΑΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΩΗΡΘΑΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΚΑΛΩΗΡΘΑΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΡΗΕΟ ΜΗΥΑΖΛ Ζιεθηξνιφγνο Ζιεθηξνληθφο Τπνζηήξημε Σκήκαηνο Ραδηνεπηθνηλσληψλ

2 Ση είλαη ην TETRA; Νέν πξφηππν γηα ςεθηαθέο ζπγθαλαιηθέο ξαδηνεπηθνηλσλίεο (TErrestrial Trunked RAdio) Καιχπηεη ηηο κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο επαγγεικαηηψλ ρξεζηψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ Οξηζκέλν απφ ην ΔTSI (Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ)

3 Γηαηί TETRA; Αλνηθηφ Πξφηππν Πεξηνρή ζπρλνηήησλ MHz (PMR, PS) MHz (PAMR,πνιηηηθή) Τςειή Αζθάιεηα Πηζηνπνίεζε Κξππηνγξάθεζε ζηε δηεπαθή Απ άθξν ζε άθξν θξππηνγξάθεζε Υσξεηηθφηεηα Γεδνκέλσλ Ρπζκνί κεηάδνζεο δεδνκέλσλ έσο 28.8 kbps. Kπθισκαηνκεηαγσγή & Παθεηνκεηαγσγή Μεηαβιεηνί ξπζκνί & επίπεδα πξνζηαζίαο SDS (Τπεξεζία Βξαρέσλ δεδνκέλσλ)

4 Γηαηί TETRA; Κινητή τηλευωνία Μεταφορά Mobile Data δεδομζνων Mobile Μεταφορά Radio φωνισ

5 Γηαηί TETRA; Οιηθή Κηλεηφηεηα Μεηαλάζηεπζε & Πεξηαγσγή Ακεζφηξνπε Λεηηνπξγία (φπνπ δελ ππάξρεη ξαδηνθάιπςε) Δθκεηάιεπζε Φάζκαηνο 4 δίαπινη / 25kHz Ηδηαίηεξα Υαξαθηεξηζηηθά Δπηπξφζζεηεο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Αζθαιείαο Δπηπξφζζεηεο Τπεξεζίεο Σειεθσλίαο

6 TETRA εκμετάλλευςθ φάςματοσ 200kHz bandwidth GSM 200 khz carrier 8 channels Half-rate GSM 200 khz carrier 16 channels PMR 25 khz PMR 12.5 khz APCO25 (US) Tetrapol TETRA 25 khz channel 8 channels / 200 khz 12.5 khz channels 16 channels / 200 khz 25 khz carrier 4 channels / carrier 32 channels / 200 khz

7 Τπηρεσίες τοσ TETRA

8 Τπεξεζίεο ηνπ TETRA - Γεληθή άπνςε Τπεξεζίεο Φσλήο Αηνκηθή θιήζε Οκαδηθή θιήζε Γλσζηνπνηεκέλε νκαδηθή θιήζε Δπξπεθπνκπή Γεδνκέλα Κπθισκαηνκεηαγσγήο Υσξίο πξνζηαζία Με πξνζηαζία Τπεξεζίεο Γεδνκέλσλ Γεδνκέλα Παθεηνκεηαγσγήο Τςεινχ Βαζκνχ Πξνζηαζίαο Με εμαξηψκελα απφ ηε ζχλδεζε Eμαξηψκελα απφ ηε ζχλδεζε πκπιεξσκαηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζία Βξαρέσλ δεδνκέλσλ Γεκφζηα αζθάιεηα Σειεθσλία 1 Πξνθαζνξηζκέλα βξαρέα δεδνκέλα Αηνκηθά κελχκαηα βξαρέσλ δεδνκέλσλ ηαζεξνχ κήθνπο Μεηαβιεηνχ κήθνπο Σειεθσλία 2

9 πκπιεξσκαηηθέο Τπεξεζίεο AP Πξνηεξαηφηεηα Πξφζβαζεο PPC Κιήζε Πξνηεξαηφηεηαο κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο LE Όςηκε Δίζνδνο. DL Γηαθξηηηθή Αθξφαζε AS Δπηινγή πεξηνρήο CAD Κιήζε εμνπζηνδνηεκέλε απφ απνζηνιέα AL Αλνηθηή Αθξφαζε PC Κιήζε Πξνηεξαηφηεηαο DGNA Γπλακηθή εθρψξεζε αξηζκνχ νκάδαο

10 πκπιεξσκαηηθέο Τπεξεζίεο CLIR Παξνπζίαζε αλαγλψξηζεο θαινχζαο γξακκήο CRT Κξάηεζε θιήζεο TPI Αλαγλψξηζε νκηινχληνο TC Αλαγλψξηζε νκηινχληνο COLP Παξνπζίαζε αλαγλψξηζεο ζπλδεδεκέλεο γξακκήο CR Έθζεζε θιήζεο HOLD πγθξάηεζε θιήζεο SNA Γηεπζπλζηνδφηεζε βξαρέσο αξηζκνχ CW Αλακνλή θιήζεο IC Κιήζε ζπκπεξίιεςεο σμπληρωματικές Τπηρεσίες ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ IΙ LSC Κιήζε κε θαηάινγν αλαδήηεζεο

11 Σππνπνηεκέλεο Γηεπαθέο ηνπ TETRA DMI (Διεπαυή Αμεσότροπης Λειτοσργίας) Φορητός Π/Δ Κατασκεσαστής B Τπνδνκή TETRA (Κατασκεσαστής B) ISI (Γηεπαθή Γηαζχλδεζεο πζηεκάησλ) Τπνδνκή TETRA (Κατασκεσαστής A) AI (Γηεπαθή ζηνλ Αέξα) Φορητός Π/Δ Κατασκεσαστής Α PEI (Γηεπαθή Πεξηθεξεηαθνχ Δμνπιηζκνχ) Σεξκαηηθφ NMI (Γηεπαθή Γηαρείξηζεο Γηθηχσλ) LSI (Γηεπαθή Δλζχξκαησλ ηαζκψλ) Γηαρείξηζε Γηθηχνπ Υεηξηζηήο (Δλζχξκαηνο ηαζκφο)

12 Τπνδνκή TETRA (IP)

13 ΤΓΚΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

14 TETRA vs GSM Πξνηεηλφκελε Υξήζε Κίλεζε Ππθλφηεηα Κίλεζεο Μέγεζνο Κπςέιεο TETRA (PMR) Επαγγελματικές κινητές επικοινωνίες Δπαγγεικαηηθέο Δθαξκνγέο Σνπηθή Μεζαία - κηθξή Μεζαία - κεγάιε Point to Multipoint (Dispatcher) GSM (Cellular) (Κσψελωτή) Σειεθσλία Όρη ηνπηθή ζπλήζσο Μεγάιε Μηθξή Σχπνο Κίλεζεο Σππηθή Γηάξθεηα Κιήζεο εκείν πξνο πνιιά ζεκεία 20 s εκείν πξνο εκείν 2 min

15 TETRA vs GSM Σππηθφο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο θιήζεο Απνδνηηθφηεηα Γηαχινπ RF TETRA < 500 ms 32 ch./200khz GSM 1-10 sec 8 ch./200khz Απ άθξν εηο άθξν Κξππηνγξάθηζε Σαπηφρξνλε Μεηάδνζε Φσλήο θαη Γεδνκέλσλ Ακεζφηξνπε Λεηηνπξγία Οκαδηθή θιήζε ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ

16 TETRA Αναλογικό FM, ςφγκριςθ ποιότθτασ TETRA & analogue FM Τςειή πνηφηεηα ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε Quality FM TETRA Range

17 Ποιοι μπορεί να γίνοσν τρήστες τοσ TETRA

18 Πνηνο κπνξεί λα γίλεη ρξήζηεο ηνπ TETRA Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Αζθάιεηαο Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, ηξαηφο, Ληκεληθφ,... Τπεξεζίεο & Γήκνη ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, Γήκνη, Γεκνηηθή Αζηπλνκία,... Γεκφζηα Μεηαθνξά Σξαίλα, Μεηξφ, Λεσθνξεία, Σξφιευ,... Αεξνδξφκηα Ηδησηηθφο Σνκέαο Δηαηξείεο security, Οδηθή βνήζεηα, Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο,...

19 TETRA για Τπθρεςίεσ άμεςθσ ανάγκθσ Καταςτροφζσ Ατυχιματα Αυτοκινθτιςτικά δυςτυχιματα Αςτυνομία

20 TETRA και υγκοινωνίεσ Διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων Πλθροφόρθςθ ταξιδιωτϊν Αςφάλεια επιβατϊν Διαχείριςθ εργαςίασ για Εταιρείεσ ταξί ιδθρόδρομοι

21 Παγκόσμια αγορά TETRA Unknown 1% Undeclared 5% Government 7% Industrial 1% Utilities 8% Military 6% Oil & Gas 3% Transportation 24% PAMR 6% Public Safety & Security 39%

22 Εφαρμογζσ Διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων (AVL) Εντοπιςμόσ κζςθσ οχιματοσ μζςω GPS Μετάδοςθ φωτογραφιϊν και εικόνων Πρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων Μετάδοςθ ιατρικϊν μετριςεων Αςφρματο Internet Εφαρμογζσ SCADA φνδεςθ με περιφερειακζσ ςυςκευζσ, όπωσ: ταξίμετρα, αναγνϊςτεσ πιςτωτικϊν καρτϊν, φορθτοφσ υπολογιςτζσ & εκτυπωτζσ, αναγνϊςτεσ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων κ.λ.π.

23 TETRA: το 4x4 των επαγγελματικϊν ραδιοεπικοινωνιϊν Οι ςυςκευζσ τεχνολογίασ TETRA ςυνδυάηουν ςε μία ςυςκευι τισ δυνατότθτεσ: Πομποδζκτθ ειδικϊν ραδιοδικτφων Κυψελωτοφ τθλεφϊνου (κινθτό) υςκευισ μετάδοςθσ δεδομζνων (radio modem) υςκευισ ψθφιακισ κρυπτοφϊνθςθσ και απευκφνονται ςε ΟΛΟΤ τουσ χριςτεσ επαγγελματικϊν ραδιοεπικοινωνιϊν, Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου τομζα:

24 TETRA: Σν απφιπην εξγαιείν γηα επαγγεικαηίεο ΣΕΛΙΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ

25 Σο TETRA ςτθν Ελλάδα

26 Σο TETRA ςτθν Ελλάδα Ραδηνθάιπςε δηθηχνπ OTElink: Ννκφο Αηηηθήο: 98% ξαδηνθάιπςε ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Ννκφο Θεζζαινλίθεο: παξέρεηαη επαξθήο θάιπςε ηνπ λνκνχ. Πάηξα: παξέρεηαη επαξθήο θάιπςε ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο, Αληηξξίνπ, Ναππάθηνπ θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Βφινο: επαξθήο θάιπςεο ηεο πφιεο. Κξήηε: παξέρεηαη επαξθήο θάιπςε ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη κεγάινπ κέξνπο ηεο ππφινηπεο λήζνπ. Κέξθπξα: παρζχεται επαρκισ κάλυψθ τθσ πόλθσ και μεγάλου μζρουσ τθσ υπόλοιπθσ νιςου. Δζληθνί νδνί: ζην άκεζν κέιινλ πξνβιέπεηαη νιηθή θάιπςε ηνπ νδηθνχ άμνλα Πάηξαο-Αζήλαο- Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο θαιχπηνληαη επαξθψο νη πφιεηο ηεο Καβάιαο, ηνπ Πχξγνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο.

27 Δίκτυο OTElink PSTN, Κινθτι τθλεφωνία EBTS 1 Κεντρικό φςτθμα Διαχείριςθσ Δικτφου Κεντρικό φςτθμα Χρζωςθσ Κλιςεων Κζντρο Μεταγωγισ (ΚΜ) EBTS 45 Εκφωνθτισ 1...Εκφωνθτισ 10 Αττικι Τπόλοιπθ Ελλάδα EBTS 1 EBTS 23

28 Σο TETRA ςτθν Ελλάδα (Ραδιοκάλυψθ) Αζήλα, Πεηξαηάο, Κφξηλζνο

29 Μεγάλοι χριςτεσ ςτθν Ελλάδα Μεγάλοι χριςτεσ: Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ Οργανιςμόσ Λιμζνα Πειραιϊσ Ε.ΤΔ.Α.Π Αττικι Οδόσ Αττικό Μετρό Οργανιςμόσ ιδθροδρόμων Ελλάδασ (ΟΕ) Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Ακθνϊν (ΟΑΑ) Ολυμπιακό Ακλθτικό Κζντρο Ακθνϊν (ΟΑΚΑ) Ευρωταξί Βόλου Ραδιοταξί CANDIA Ηρακλείου Κριτθσ

30 Χρεϊςεισ Τπθρεςιϊν TETRA Προγράμματα (30 λεπτά ατελώσ τον μήνα ανά ςφνδεςη) Πρόγραμμα Α (αγορά τερματικισ ςυςκευισ χωρίσ χρθματοδότθςθ) Εφάπαξ τζλοσ ςφνδεςθσ : 36,00 Βαςικό μθνιαίο τζλοσ : 13,00 Διάρκεια ςυμβολαίου : αόριςτη Πρόγραμμα Β (αγοράσ τερματικισ ςυςκευισ με χρθματοδότθςθ από τον ΟΣΕ κατά 400 ) Εφάπαξ τζλοσ ςφνδεςθσ : 36,00 Βαςικό μθνιαίο τζλοσ : 31,00 Τποχρεωτικι διάρκεια ςυμβολαίου: 2 ζτη Πρόγραμμα Γ (αγοράσ τερματικισ ςυςκευισ με χρθματοδότθςθ από τον ΟΣΕ κατά 700 ) Εφάπαξ τζλοσ ςφνδεςθσ : 36,00 Βαςικό μθνιαίο τζλοσ : 35,00 Τποχρεωτικι διάρκεια ςυμβολαίου: 3 ζτη Στον τιμοκατάλογο του ΟΤΕ αναφζρονται και οικονομικά προγράμματα για τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των χρηςτών

31 Χρεϊςεισ Τπθρεςιϊν TETRA Οικονομικά Προγράμματα (απεριόριςτοσ χρόνοσ ομαδικϊν κλιςεων) Εφάπαξ τζλοσ ςφνδεςθσ: 36,00 Πρόγραμμα & μηνιαίο ηέλος Α (άνεσ τρημαηοδόηηζης) Β (400,00 τρημαηοδόηηζη) Γ(700,00 τρημαηοδόηηζη) 1 ομάδα ομιλίας 16,50 34,50 38,50 2 ομάδες ομιλίας 18,50 36,50 40,50 3 ομάδες ομιλίας 22,00 40,00 44,00

32 Χρεϊςεισ Τπθρεςιϊν TETRA Οκαδηθή θιήζε ζηα κέιε κηαο νκάδαο: Γηα θιήζεηο δηάξθεηαο κέρξη δεπη. αλά ηεξκαηηθή ζπζθεπή θαη κήλα : Αηειψο Γηα θιήζεηο δηάξθεηαο πέξαλ ησλ δεπη. θαη κέρξη δεπη. αλά ηεξκαηηθή ζπζθεπή θαη κήλα: 0,001 /sec Οκαδηθή θιήζε ζηα κέιε δπν θαη πιένλ νκάδσλ: 0,002 / sec Αηνκηθή θιήζε: 0,0015 / sec. Κιήζεηο απφ ηεξκαηηθά TETRA/OTElink πξνο ζηαζεξά ηειέθσλα δηθηχνπ ΟΣΔ : 0,002 /sec. Κιήζεηο απφ ηεξκαηηθά TETRA/OTElink πξνο ηεξκαηηθά δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο : 0,15 /sec ειάρηζηε ρξέσζε γηα θιήζεηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 30 sec. Γηα θιήζεηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 30 sec ε ρξέσζε είλαη 0,005 / sec.

33 ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α MRelectro Κεντρικά Γραφεία: Ηρϊων Πολυτεχνείου 11 Πλατεία Γζρακα Σθλ. Fax.: Κινθτό Web Site:

Μειέηε αλάιπζεο ιεηηνπξγίαο παθέηνπ ππεξεζηώλ IP ζε δίθηπν IEEE 802.16e, κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα ππεξεζίαο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε αλάιπζεο ιεηηνπξγίαο παθέηνπ ππεξεζηώλ IP ζε δίθηπν IEEE 802.16e, κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα ππεξεζίαο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μειέηε αλάιπζεο ιεηηνπξγίαο παθέηνπ ππεξεζηώλ IP ζε δίθηπν IEEE 802.16e,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ.

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. 25 Δπηβιέπσλ: Γ. Οηθνλφκνπ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα δηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ.

ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. ΡΔΣΛΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΡΑΠΖ πηπεζίερ Ρηλεπικοινυνιών Cyta για ηην Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. Παξαζθεπή, 13 Ηνπλίνπ 2014 Ξπορ: Θνλ Φνίβν Κπιαλά Δηαιπεία: Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ Ρηλέθυνο: 2610-279613 Φαξ: 2610-279613 Email: blanas_f@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΓΗΚΣΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΜΔΛΗΧΔΧΝ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΚΣΤΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΥΡΖΣΟ Η. ΜΠΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Πολςηεσνική σολή Σμήμα Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών Τπολογιζηών Γιπλυμαηική Δπγαζία Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 4Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ LTE

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 4Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ LTE ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 4Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ LTE ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θωμάσ Λιλιάμτησ (ΑΜ: Σ03159) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΧΝ ΣΗΛΗΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ειίδα i

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ειίδα i ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ειίδα i Ο ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηεξίδεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: Γκρύτζαλησ Δημότρησ, Καθηγητόσ, Πρόεδροσ Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: Γκρύτζαλησ Δημότρησ, Καθηγητόσ, Πρόεδροσ Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ γηα ηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Γηάλλε νππηώλε Πξόιεςε ηνπ Spam ζηε Γηαδηθηπαθή Σειεθσλία κέζσ Πνιηηηθώλ Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ. Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και υλικού

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ. Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και υλικού ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και υλικού Διπλωματική Εργασία «Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουράνιου τόξου για την

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑTΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣCP ΣΑ ΓOΡΤΦΟΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΤΡΜΑΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΤΦΔΛΧΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΣΡΗΣΖ ΓΔΝΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑTΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣCP ΣΑ ΓOΡΤΦΟΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΤΡΜΑΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΤΦΔΛΧΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΣΡΗΣΖ ΓΔΝΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑTΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣCP ΣΑ ΓOΡΤΦΟΡΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΤΡΜΑΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΤΦΔΛΧΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΣΡΗΣΖ ΓΔΝΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΛΑΚΑΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΑΕΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα