ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013

2 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη ζην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Θνηλόηεηα. ύκθσλα κε ηνλ Eζσηεξηθό Kαλνληζκό ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ., ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ «πξνγξακκαηίδεη, νξγαλώλεη, πινπνηεί θαη ειέγρεη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε αζζελώλ κε ινηκώμεηο, ε επίιπζε θνηλσληθώλ ηνπο πξνβιεκάησλ, ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο απέλαληί ηνπο θαη ν ζρεδηαζκόο ππεξεζηώλ εμππεξέηεζήο ηνπο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Π.ΛΟ. κε ηηο Κε Θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (Κε Θπ.Ο.) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εζεινληηθά θαηά ησλ εηδηθώλ ινηκώμεσλ». Γπάζειρ Ιανοςάπιορ Γεκέμβπιορ 2013 I. Ψςσοκοινωνική ζηήπιξη και ζςμβοςλεςηική ζε αηομικό και οικογενειακό επίπεδο 1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 απεπζύλζεθαλ ζην ΓΦ 56 λέα πεξηζηαηηθά. Από απηά ηα 34 ήηαλ Έιιελεο, 12 είραλ θαηαγσγή από επξσπατθέο ρώξεο θαη 10 από ηξίηεο ρώξεο. 2. Σν Γξαθείν δέρεηαη θαζεκεξηλά ηειεθσλήκαηα από νξνζεηηθά άηνκα πνπ απεπζύλνληαη γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθώλ δεηεκάησλ ή δεηεκάησλ θνηλσληθήο πξόλνηαο ηόζν από ην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, όζν θαη από ην εμσηεξηθό. Θαηά κέζν όξν 15 ηέηνηεο θιήζεηο εκεξεζίσο. 3. ηήξημε νξνζεηηθώλ αηόκσλ γηα δηεθπεξαίσζε πξνζσπηθώλ ππνζέζεώλ ηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμαλ 85 ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Γηα ηελ επαξθέζηεξε δηεθπεξαίσζε απηώλ ησλ ππνζέζεσλ ήηαλ πνιιέο θνξέο απαξαίηεηε ε επαθή θαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 4. Πεξηζηαηηθά ηα νπνία παξαθνινπζνύληαη ζε ζηαζεξή βάζε. Οξνζεηηθά άηνκα κε ρξόληα πξνβιήκαηα παξαθνινπζνύληαη ζε ζηαζεξή βάζε. Γηα ην 2013 ηα ζηαζεξά πεξηζηαηηθά αλήιζαλ ζηα 122 άηνκα. Θέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη είλαη αληηκεηώπηζε ελδννηθνγελεηαθώλ θαη εξγαζηαθώλ πξνβιεκάησλ, νξγάλσζε ηδησηηθνύ βίνπ, νηθνλνκηθή αζηάζεηα, θ.ι.π. 5. Δπηζθέςεηο κε νξνζεηηθώλ αηόκσλ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην aids ή δεηήκαηα ζρέζεσλ κε νξνζεηηθά άηνκα. Θαηά ην 2013 έγηλαλ 20 ηέηνηεο επηζθέςεηο. 6. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε άπνξσλ νξνζεηηθώλ αηόκσλ. Δληζρύνληαη νηθνλνκηθά: -Οηθνγέλεηεο κε νξνζεηηθά παηδηά. -Αιινδαπνί νη νπνίνη δελ δηθαηνύληαη επίδνκα ηεο Πξόλνηαο. -Ζιηθησκέλνη θαη άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ. -Απνθπιαθηζζέληεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα επαλέληαμε. 2

3 -Άηνκα ηα νπνία επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ αιιά ρξεηάδνληαη ζηήξημε γηα ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2013 δόζεθε ην πνζό ησλ θαη ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2013 (κε ηα έσο ηώξα δεδνκέλα) ην πνζό ησλ σο νηθνλνκηθή ζηήξημε. Ζ νηθνλνκηθή ζηήξημε γίλεηαη είηε κέζσ ηεο παξνρήο εηδηθώλ δειηίσλ ηξνθίκσλ (224 πεξηπηώζεηο), είηε κέζσ ρξεκάησλ γηα ηελ θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ επηβίσζεο (13 πεξηπηώζεηο), είηε κέζσ ηεο απεπζείαο θάιπςεο θάπνησλ εμόδσλ, όπσο έμνδα γηα έθδνζε αδεηώλ παξακνλήο, δηαβαηεξίνπ, αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη παξαβόισλ (6 πεξηπηώζεηο), έμνδα γηα απνθιεηζηηθή λνζνθόκα (1 πεξίπησζε), έμνδα δηθεγόξνπ θαη δηθαζηεξίνπ (3 πεξηπηώζεηο) θαη έμνδα δηακνλήο γηα πεξηνξηζκέλν ρξόλν ζε μελνδνρείν ζηελ πεξίπησζε αζηέγσλ (6 πεξηπηώζεηο). Δπίζεο, θαηά ην 2013 θαιύθζεθαλ έμνδα ελνηθίνπ ζε 16 πεξηπηώζεηο θαη ινγαξηαζκνί θνηλήο σθέιεηαο ζε 13 πεξηπηώζεηο. II. Παπεμβάζειρ ζε ειδικέρ πληθςζμιακέρ ομάδερ Α. Αναζθάλιζηοι οποθεηικοί Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ην Γξαθείν δηαρεηξίζηεθε 34 πεξηζηαηηθά αλαζθαιίζησλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 29 ήηαλ λέα πεξηζηαηηθά. Γηα ηελ θαιύηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπο ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ θαηά πεξίπησζε επηζθέςεηο ησλ ζηειερώλ ηνπ Γξαθείνπ ζε Κνλάδεο Δηδηθώλ Ινηκώμεσλ (ΚΔΙ), ζπλεξγαζίεο κε Θνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Λνζνθνκείσλ, αζθαιηζηηθνύο θνξείο, αιιά θαη ζπλνδεύνληαο ηνλ σθεινύκελν ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Β. Ανήλικοι οποθεηικοί Σν 2013 ην Γξαθείν ρεηξίζηεθε 9 πεξηπηώζεηο νξνζεηηθώλ αλειίθσλ ειηθίαο από 2,5 έσο 17 εηώλ, πνπ θαηάγνληαη από Διιάδα, Ληγεξία, Αιβαλία, Κνιδαβία θαη Αξκελία. Από απηέο 2 παηδηά απνηεινύλ λέα πεξηζηαηηθά ηνπ Γξαθείνπ. Σα θύξηα αηηήκαηα ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθώλ αθνξνύζαλ ζέκαηα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, πξόζβαζεο ζηελ αληηξεηξντθή ζεξαπεία, θάιπςεο ηαηξνλνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο, νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη έληαμήο ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Γ. Οικογένειερ με οποθεηικά μέλη Σν 2013 απεπζύλζεθαλ ζην Γξαθείν 25 νηθνγέλεηεο κε νξνζεηηθά κέιε. Σα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ δηαρεηξίζηεθαλ δεηήκαηα νηθνλνκηθήο, πξνλνηαθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηώλ απηώλ. Οη ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο ήηαλ: Διιάδα, Ληγεξία, Θέλπα, Θακεξνύλ, Ρνπκαλία, νκαιία, Αιβαλία, ηέξα Ιεόλε, Οπθξαλία, Αξκελία. Γ. Χπήζηερ ηοξικών οςζιών 1. Θαηά ην 2013 απεπζύλζεθαλ ζην Γξαθείν 20 πεξηζηαηηθά νξνζεηηθώλ κε ηζηνξηθό ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ κε θύξηα αηηήκαηα ηελ δηαζθάιηζε ζηέγαζεο, ηελ πξόζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή ζεξαπεία, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 3 άηνκα ήηαλ ελεξγνί ρξήζηεο, 13 ππό απεμάξηεζε θαη 4 πξώελ ρξήζηεο. 2. πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (έλαξμε ην 2008) κε ην πξόγξακκα ηνπ ΘΔΘΔΑ «Παξέκβαζε» κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κεληαίσλ ελεκεξσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε ηεο hiv ινίκσμεο ζε πξώελ θαη λπλ εμαξηεκέλα άηνκα. Από 3

4 ηνλ Ηαλνπάξην 2013 έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 11 ηέηνηεο ελεκεξώζεηο ζε 113 σθεινύκελνπο. 3. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα: «Αids θαη ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα» ζηελ Δλαιιαθηηθή Θνηλόηεηα ηνπ ΘΔΘΔΑ, ζηε Ραθήλα. Σα ζεκηλάξηα παξαθνινύζεζαλ 160 άηνκα. 4. ηηο 15/11/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα: «Αids θαη ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα» ζηε Κνλάδα Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη πκβνπιεπηηθήο ηνπ ΘΔΘΔΑ «Παξέκβαζε». Σν ζεκηλάξην παξαθνινύζεζαλ 24 άηνκα ηα νπνία ήηαλ γνλείο, ζύληξνθνη θαη αδέξθηα ησλ κειώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 5. πκκεηνρή ζηελ επηηξνπή γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηδεκίαο ηνπ hiv/aids ζηνπο ρξήζηεο ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθώλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ζ επηηξνπή απηή ζπζηάζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2012, κε ζηόρν ηελ εθπόλεζε ζρεδίνπ άκεζεο αληηκεηώπηζεο ηεο επηδεκίαο ηνπ HIV/AIDS ζηνπο Υξήζηεο Δλδνθιεβίσλ Λαξθσηηθώλ. Ζ επηηξνπή θαηέζεζε νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηνλ Φεβξνπάξην Δ. Δκδιδόμενοι άνηπερ ηα πιαίζηα ησλ ζηνρεπόκελσλ δξάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Θνηλόηεηα, ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο θαη Δλεκέξσζεο Θνηλνύ, πινπνηεί ζην θέληξν ηεο Αζήλαο από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 πξόγξακκα δξόκνπ (Street Work), κε νκάδα ζηόρν ηνπο εθδηδόκελνπο άλδξεο. Απνηειέζκαηα παξέκβαζεο: Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2013 ην πξόγξακκα ιεηηνύξγεζε ηνλ Ηαλνπάξην θαη από Ηνύιην έσο επηέκβξην. Ιόγσ κε δηάζεζεο νρήκαηνο νη εμνξκήζεηο πεξηνξίζζεθαλ κόλν ζην θέληξν ησλ Αζελώλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 35 εμνξκήζεηο. ηηο εμνξκήζεηο- παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ, πξνζεγγίζηεθαλ ηα ίδηα ηα άηνκα αιιά θαη πηζαλνί πειάηεο ηνπο. Σα άηνκα πξνζεγγίζηεθαλ ηόζν ζην δξόκν ή ζε πάξθα, όζν θαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όπνπ ζπρλάδνπλ. πλνιηθά πξνζεγγίζζεθαλ άηνκα, δηελεκήζε έληππν πιηθό ζρεηηθά κε ηνλ hiv/aids αιιά θαη άιια ζεμνπαιηθά λνζήκαηα (πεξίπνπ 5.000) θαζώο πξνθπιαθηηθά (6.000) θαη κπξειόθ (2.000). III. Σςμμεηοσή ζε δπάζειρ ηος ΚΔΔΛΠΝΟ A. ηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ , Δ. Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ » (θσδ. πξόζθιεζεο 14), ην ΘΔΔΙΠΛΟ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηε ιεηηνπξγία Θέληξνπ Ζκέξαο γηα εθδηδόκελα άηνκα θαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο κε νλνκαζία «Αλνηρηέο Πόξηεο OpenDoors». Σν Γξαθείν κέζσ ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ηνπ Θέληξνπ ελώ ζπκκεηέρεη θαη ζηελ Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ. B. Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξάζεηο πνπ νξγαλώλεη θαη πινπνηεί ην ΘΔΔΙΠΛΟ. Θαηά ην 2013, ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμήο δξάζεηο: ζην πξόγξακκα Τγεηνλνκηθήο θαη Φπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο (θηλεηέο κνλάδεο), 4

5 ζην πξόγξακκα δξόκνπ (streetwork) ηνπ Γ. Αζελαίσλ, ζηε ζεξηλή θακπάληα ελεκέξσζεο γηα ην AIDS θαη ηα ΚΛ. IV. Γικηύωζη και ζςνεπγαζίερ Α. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Athens Checkpoint πνπ ιεηηνπξγεί ε ΚεΘπΟ «Θεηηθή Φσλή», ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζην πξόγξακκα ελώ ζπλερίδεη λα έρεη ηελ ςπρνθνηλσληθή επίβιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηήξημε ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζην πξόγξακκα. Β. Σα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ Θνηλσληθή θαη Φπρνινγηθή Τπεξεζία ηνπ Γελ. Λνζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» γηα ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθώλ παηδηώλ, ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Γ. Σν Γξαθείν ζπκκεηέρεη ζην Γίθηπν ηήξημεο Δμαξηεκέλσλ Κεηέξσλ ηνπ Σκήκαηνο Αλειίθσλ Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ. Γ. πκκεηνρή ζηελ ζπλέληεπμε ηύπνπ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηθηύνπ Θαηαγξαθήο Πεξηζηαηηθώλ Ραηζηζηηθήο Βίαο, ΔΖΔΑ, 24/4/2013. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην 2013, 2 ζπλαληήζεηο πξνθεηκέλνπ ην Γξαθείν λα απνηειέζεη κέινο ηνπ Γηθηύνπ. Δ. πλάληεζε κε εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γεσξγηαλώλ Διιάδαο, κε ζέκα δεηήκαηα ελδερόκελεο ζπλεξγαζίαο, 20/6/2013. ΣΤ. Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ έρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε Κε Θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (Θέληξν Εσήο, Γηαηξνί ηνπ Θόζκνπ, Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα, PRAKSIS, Θεηηθή Φσλή). ε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ αηνκηθά πεξηζηαηηθά. ε ζέκαηα παξεκβάζεσλ ζε εηδηθνύο πιεζπζκνύο (νξνζεηηθνί θξαηνύκελνη, ρξήζηεο, εθδηδόκελα άηνκα). ηε ζπλεξγαζία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ. ηελ εθπαίδεπζε ζηειερώλ θαη εζεινληώλ. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο: Κνλάδεο Δηδηθώλ Ινηκώμεσλ Πξόλνηεο Αζθαιηζηηθνί θνξείο (ΗΘΑ, ΣΔΒΔ θ.α.) Γηεζλήο Θνηλσληθή Τπεξεζία Οξγαληζκόο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο Ίδξπκα «Κεηέξα» «Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ» 5

6 «Κέξηκλα» Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο πξόζθπγεο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Κεηαλάζηεπζεο ΟΘΑΛΑ ΘΔΘΔΑ Τπνπξγεία Σκήκα Αιινδαπώλ (Τπ. Δζσηεξηθώλ) Αζθάιεηα- Σκήκα κεηαγσγώλ Οξγαληζκόο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ΟΣΔ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε V. Δκπαιδεςηικό έπγο ζε θέμαηα απμοδιόηηηαρ ηος Γπαθείος Ψςσοκοινωνικήρ Σηήπιξηρ και Ψςσοθεπαπεςηικών Παπεμβάζεων Παξνπζίαζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ- αλδξηθή πνξλεία θαη ν ξόινο ηνπ Φπρνιόγνπ Τγείαο- ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ζε πξόγξακκα Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο ζην Θνιιέγην IST, 8/4/2013. Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζεο ζηνπο καζεηέο Γ Ιπθείνπ ηνπ 4 νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Θαιιηζέαο ζηα πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην AIDS ζηηο 28/11/2013. VI. Δκπαίδεςζη- Δπιμόπθωζη ηων ζηελεσών ηος Γπαθείος Ψςσοκοινωνικήρ Σηήπιξηρ και Ψςσοθεπαπεςηικών Παπεμβάζεων πκκεηνρή ζην 25 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 29/11/2013 έσο 1/12/2013. πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο ελεκεξσηηθήο δηεκεξίδαο: Θνηλή Δπξσπατθή Γξάζε, Quality action Improving HIV Prevention in Europe, ΘΔΔΙΠΛΟ Καξνύζη, 23-24/10/2013. πκκεηνρή ζηελ εκεξίδα «Γπλαίθα θαη νξνζεηηθόηεηα», Θέληξν Εσήο, 17/12/2013. πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο 16 εο Δζληθήο πλάληεζεο γηα ηελ Αηκνεπαγξύπλεζε «Γεδνκέλα Αηκνεπαγξύπλεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Από ηελ θιέβα ηνπ δόηε ζηελ θιέβα ηνπ ιήπηε», ΘΑΔ- Τπνπξγείν Τγείαο, 13/12/2013 VII. Ομιλίερ ζε επιζηημονικέρ εκδηλώζειρ Γακάζθνο Π. «Σν aids σο θνηλσληθή λόζνο ηξεηο δεθαεηίεο κεηά». Οκηιία ζην ζπκπόζην Γ.Λ. εξξώλ κε ζέκα «Aids 32 ρξόληα κεηά», έξξεο, 17/4/2013 Γακάζθνο Π.«HIV θαη εμνπαιηθώο Κεηαδηδόκελα Λνζήκαηα» ζε εθδήισζε πνπ νξγαλώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα Watch Art θαη ην Παξάξηεκα ηεο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξίαο Αραξλώλ, Αραξλαί, 20/11/2013. Γακάζθνο Π. «Δθδηδόκελνη άληξεο: Κηα αόξαηε, ηδηαίηεξα επάισηε νκάδα». Οκηιία ζε εκεξίδα ζηα πιαίζηα ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο «Γηελέξγεηα εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο αλίρλεπζεο αλαγθώλ ησλ σθεινύκελσλ θαη απνηειέζκαηα Α θάζεο ηεο έξεπλαο», Τπνπξγείν Τγείαο, 27/11/

7 VIII. Γημοζιεύζειρ Γακάζθνο, Π. (2013) «Δθδηδόκελνη άληξεο: κηα αόξαηε νκάδα πςειήο επαισηόηεηαο». Newsletter Λνεκβξίνπ 2013, ΘΔΔΙΠΛΟ. Γακάζθνο, Π. (2013) «Κύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηελ hiv/aids ινίκσμε». Newsletter Λνεκβξίνπ 2013, ΘΔΔΙΠΛΟ. Γηαλλνπνύινπ, Κ., Καληδαβίλνπ, Θ., Θξνκκύδα Δ., «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πιεζπζκόο κε hiv/aids» Newsletter Λνεκβξίνπ 2013, ΘΔΔΙΠΛΟ. IX. Δποπηεία ππακηικήρ άζκηζηρ θοιηήηπιαρ ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ, έρεη αλαιάβεη ηελ επνπηεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Θνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία δηήξθεζε 3 κήλεο, από Λνέκβξην 2012 έσο Φεβξνπάξην X. Χοπηγίερ Κεηά από επηθνηλσλία θαη πξνζπάζεηα ησλ ζηειερώλ ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ εμεύξεζε ρνξεγώλ γηα ηελ θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ, αληαπνθξίζεθαλ νη θάησζη εηαηξίεο: ΟΣΔ (κε ηελ δηάζεζε ηειεθσληθώλ θαξηώλ, ) ΚΔΓΑ Α.Δ. (κε ηελ δηάζεζε βξεθηθώλ εηδώλ, 2013) XI. Πποβολή έπγος ηος Γπαθείος Σαθηηθή αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γξαθείνπ καο. πγγξαθή θαη ζρεδηαζκόο θπιιαδίνπ «Ρώηεζέ καο», ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ. 7

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ πληνληζκνύ «Απνινγηζκόο Γξάζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Α εμακήλνπ 2015»

Γξαθείν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ πληνληζκνύ «Απνινγηζκόο Γξάζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Α εμακήλνπ 2015» Γξαθείν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ πληνληζκνύ «Απνινγηζκόο Γξάζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Α εμακήλνπ 2015» ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Ι. Δλεκεξσηηθέο Παξεκβάζεηο Α. Δλεκεξώζεηο Μαζεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012

Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάξηηνο 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 0 - Μάξηηνο 0 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, 154-159 ISSN 1791-9649 Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Ρνύπα Ε. 1, Εσγξάθνπ Π. 2, Βαζηιόπνπινο Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α.

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. 2008 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα