Να διακρίνει τις οργανωσιακές από τις στρατηγικές αλλαγές. Να αξιολογεί τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων σε θέµατα διαχείρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να διακρίνει τις οργανωσιακές από τις στρατηγικές αλλαγές. Να αξιολογεί τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων σε θέµατα διαχείρισης"

Transcript

1 κεφάλαιο ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αποτέλεσµα Μάθησης Μετά τη µελέτη του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: Να κατανοεί θέµατα αλλαγών στις επιχειρήσεις. Να διακρίνει διαφορετικά είδη οργανωσιακών και στρατηγικών αλλαγών. Να διακρίνει τις οργανωσιακές από τις στρατηγικές αλλαγές. Να αξιολογεί τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων σε θέµατα διαχείρισης αλλαγών. Να προσαρµόζει τις θεωρητικές προσεγγίσεις σε παρεκκλίσεις που παρουσιάζει η πρακτική στις επιχειρήσεις.. Εισαγωγή Στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον η αλλαγή είναι µάλλον κανόνας παρά εξαίρεση. Συνδυάζοντας τοποθετήσεις σε επίπεδο θεωρίας, έρευνας και πρακτικής, το τρίτο κεφάλαιο παραθέτει µε σαφήνεια το θέµα της αλλαγής εντός επιχείρησης και αναλύει δύο ευρύτερες κατηγορίες αλλαγής, την οργανωσιακή και τη στρατηγική. Αναφορικά µε την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία αλλαγής

2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ γίνεται ξεχωριστά εννοιολογική αποσαφήνιση, καταγραφή των ειδών και του τρόπου διαχείρισής τους. H αντιπαράθεση θεµάτων που αφορούν και τις δύο κατηγορίες αλλαγής µε τρόπο διακριτό παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης των σηµείων τοµής και διαφορετικότητας µεταξύ τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση δέκα προβληµατισµών για το επιχειρείν, οι οποίοι αντλούν από τις θεωρητικές απόψεις του κεφαλαίου παράλληλα µε θέµατα καινοτοµίας που συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο ). Στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχουν θέµατα για συζήτηση, καθώς και αναφορές που µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµη πηγή πρόσθετης πληροφόρησης.. Οργανωσιακή Αλλαγή Σήµερα, είναι σχεδόν απίθανο να συναντήσει κανείς επιχειρήσεις που δεν αλλάζουν. Οι επιχειρήσεις συνήθως αναζητούν την ισορροπία µεταξύ σταθερότητας και αλλαγής. Οι αλλαγές εκφράζουν τον αγώνα των επιχειρήσεων για συνεχή προσαρµογή σε νέες καταστάσεις, που θα τους εξασφαλίσει επιβίωση ή/και ανάπτυξη. Πως ορίζεται όµως η αλλαγή στις επιχειρήσεις; Ποια είδη αλλαγών παρατηρούνται; Πως µπορεί µία επιχείρηση να διαχειριστεί την αλλαγή; Αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα θα απαντηθούν στις υποενότητες που ακολουθούν... Έννοια Οργανωσιακής Αλλαγής Ως οργανωσιακή αλλαγή (organizational change) ορίζεται σε επίπεδο οργάνωσης η υιοθέτηση µίας νέας ιδέας ή συµπεριφοράς. Πρακτικά, αυτή µπορεί να επηρεάσει όλες τις πτυχές λειτουργίας της, από τους πόρους που διαθέτει έως και το βαθµό που τους αξιοποιεί. Η οργανωσιακή αλλαγή µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στον τρόπο που τα διοικητικά στελέχη διευθετούν σηµαντικά θέµατα προγραµµατισµού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου πόρων, προκειµένου να επιτύχουν τους τιθέµενους στόχους, καθώς και στον τρόπο που εκτελούν τους διοικητικούς τους ρόλους. Εποµένως, η οργανωσιακή αλλαγή, όταν επιχειρείται, καθορίζει συνολικά το βαθµό, στον οποίο το µάνατζµεντ µίας οργάνωσης ασκείται αποδοτικά και αποτελεσµατικά.. Daſt ().. Συνηθέστερα χρησιµοποιείται η λέξη επιχείρηση αντί της λέξης οργάνωση, παρά το γεγονός ότι η τελευταία συνιστά ευρύτερη έννοια (βλ. κεφάλαιο,. ).. Βλ. κεφάλαιο,..

3 .. Είδη Οργανωσιακής Αλλαγής ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο Daſt () διακρίνει τέσσερα είδη οργανωσιακής αλλαγής, δηλαδή αλλαγή σε τεχνολογία, προϊόντα, δοµή και κουλτούρα-ανθρώπους. Οι οργανώσεις ενδέχεται να προβούν σε ένα ή περισσότερα είδη αλλαγών ανάλογα µε τις πιέσεις που δέχονται από το εξωτερικό ή/και εσωτερικό περιβάλλον, όπου δραστηριοποιούνται. Συνήθως, ένα είδος αλλαγής προκαλεί αλλαγές και σε άλλα είδη. Για παράδειγµα, ένα νέο προϊόν µπορεί να απαιτήσει αλλαγή σε τεχνολογία, για να παραχθεί, και αυτή µε τη σειρά της να απαιτήσει αλλαγή στην κουλτούρα, προκειµένου αυτό να προβληθεί αποτελεσµατικά. Το σχήµα. απεικονίζει γραφικά τον τρόπο που συνδέονται τα είδη αλλαγής. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται το κάθε είδος αλλαγής µε µεγαλύτερη ανάλυση. οµή Προϊόντα Τεχνολογία Η αλλαγή σε τεχνολογία (technology change) συνδέεται µε τη διαδικασία παραγωγής, δηλαδή µε τον τρόπο που η επιχείρηση επιτελεί το έργο της. Οι τεχνολογικές αλλαγές αναφέρονται σε θέµατα παραγωγής και σε θέµατα διοίκησης, ενώ σχεδιάζονται µε τρόπο που να κάνουν την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή µίας υπηρεσίας πιο αποδοτική. Προκειµένου να ενθαρρύνονται αυτού του είδους οι αλλαγές εντός επιχείρησης, απαιτείται προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach). Βάσει της συγκεκριµένης προσέγγισης, οι ιδέες εισάγονται από χαµηλότερα ιεραρχικά επίπεδα και προωθούνται σε υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα για έγκριση. Οι εργαζόµενοι σε χαµηλότερα επίπεδα της ιε- Κουλτούρα- Άνθρωποι Σχήµα.. Είδη Οργανωσιακής Αλλαγής.... Αλλαγή σε Τεχνολογία. Βλ. συναφές θέµα στο κεφάλαιο,....

4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ραρχίας κατανοούν καλύτερα την τεχνολογία, καθώς διαθέτουν την απαιτούµενη εξειδίκευση για να προτείνουν σχετικές αλλαγές. Το αντίθετο συµβαίνει µε τους εργαζόµενους σε υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας που συνήθως δεν είναι οικείοι µε την παραγωγική διαδικασία και υστερούν σε εξειδίκευση θεµάτων συναφών µε τεχνολογικές εξελίξεις. Παραδείγµατα αλλαγών σε τεχνολογία από επιχειρήσεις που εντάσσονται σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας παρατίθενται στον πίνακα.. Τοµέας ραστηριότητας Μεταποίηση Εµπόριο Υπηρεσίες Περιγραφή παραδείγµατος Μία επιχείρηση παραγωγής έτοιµων ενδυµάτων: α) αυτοµατοποιεί την παραγωγική διαδικασία ή β) εισάγει πρόγραµµα λογισµικού για άµεση (online) καταχώρηση των παραγγελιών ή γ) εισάγει πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση των αποθεµάτων. Μία επιχείρηση εµπορίας & διανοµής τροφίµων: α) αυτοµατοποιεί το σύστηµα διανοµής ή β) αγοράζει φορητούς Η/Υ (laptops) στους πωλητές για το κλείσιµο παραγγελιών. Ένα ταχυδροµείο αυτοµατοποιεί τις θυρίδες συναλλαγής. Μία εταιρεία συµβούλων εισάγει ηλεκτρονική βάση πελατών. Πίνακας.. Παραδείγµατα Αλλαγών σε Τεχνολογία.... Αλλαγή σε Προϊόν Η συγκεκριµένη αλλαγή (product change) αφορά το προϊόν ή την υπηρεσία µίας επιχείρησης, και θεωρείται σχεδόν επιβεβληµένη, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων-υπηρεσιών γίνεται ολοένα µικρότερος σε διάρκεια. Συνολικά, οι αλλαγές σε προϊόντα αποτελούν τον πρωταρχικό τρόπο, µε τον οποίο οι επιχειρήσεις προσαρµόζονται στις αλλαγές της αγοράς, της τεχνολογίας και του ανταγωνισµού. Μία προσέγγιση για επιτυχηµένα νέα προϊόντα ονοµάζεται µοντέλο οριζόντιας σύνδεσης (horizontal linkage model). Το µοντέλο υποδεικνύει ότι τα τµήµατα/λειτουργίες Έρευνα & Ανάπτυξη, παραγωγής και µάρκετινγκ πρέπει να αναπτύσσουν νέα προϊόντα ταυτόχρονα. Οι εργαζόµενοι εντός αυτών των τµηµάτων συναντιούνται συχνά σε οµάδες έργου για να ανταλλάσσουν ιδέες και να επιλύουν προβλήµατα. Για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι στην Έρευνα & Ανάπτυξη πληροφορούν τους εργαζόµενους στο µάρκετινγκ για νέες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειµένου να µάθουν εάν θα είναι χρήσιµες στους πελάτες. Επίσης, οι εργαζόµενοι στο µάρκετινγκ µεταφέρουν παράπονα πελατών στους. Βλ. συναφές θέµα στο κεφάλαιο,.....

5 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εργαζόµενους της Έρευνα & Ανάπτυξη, για να τα συνυπολογίσουν στο σχεδιασµό νέων προϊόντων. Ακόµα, οι εργαζόµενοι στην παραγωγή πληροφορούν τα άλλα τµήµατα/λειτουργίες σχετικά µε το εάν µία ιδέα προϊόντος µπορεί να παραχθεί εντός των περιορισµών κόστους. Αυτή η κοινή προσέγγιση υιοθετείται από επιτυχηµένες επιχειρήσεις, παράλληλα µε τη συλλογή πληροφοριών από πελάτες, στρατηγικούς συµµάχους και προµηθευτές. Έτσι επιτρέπεται στην επιχείρηση να διοχετεύει στην αγορά προϊόντα-υπηρεσίες ταχύτερα από τον ανταγωνισµό διασφαλίζοντας σηµαντικό πλεονέκτηµα. Παραδείγµατα αλλαγών σε προϊόντα-υπηρεσίες από επιχειρήσεις που εντάσσονται σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας παρατίθενται στον πίνακα.. Τοµέας ραστηριότητας Μεταποίηση Εµπόριο Υπηρεσίες Περιγραφή παραδείγµατος Μία επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασµάτων εισάγει στην αγορά κρουασάν. Μία επιχείρηση παραγωγής χυµών εισάγει στην αγορά ανθρακούχα αναψυκτικά. Μία καλτσοβιοµηχανία εισάγει στην αγορά κάλτσες µε προστασία από τους µύκητες. Μία επιχείρηση εµπορίας & διανοµής συσκευασµένων τροφίµων παρέχει υπηρεσίες διανοµής πρώτων υλών σε αλυσίδα καταστηµάτων εστίασης. Ένα κατάστηµα λιανικής πώλησης ενδυµάτων πουλάει και υποδήµατα ή αξεσουάρ. Μία τράπεζα παρέχει και ασφαλιστικά προϊόντα. Μία αεροπορική εταιρεία παρέχει και ενοικίαση αυτοκινήτων. Πίνακας.. Παραδείγµατα Αλλαγών σε Προϊόν-Υπηρεσία.... Αλλαγή σε οµή Η αλλαγή σε δοµή (structural change) αφορά οποιαδήποτε µεταβολή του τρόπου, µε τον όποιο γίνεται διαχείριση σε µία επιχείρηση. Εµπλέκει αλλαγές στην ιεραρχία της εξουσίας, στα χαρακτηριστικά δοµής, σε διοικητικές διαδικασίες και σε συστήµατα διοίκησης (για παράδειγµα, προγραµµατισµού, ελέγχου). Οι επιτυχηµένες αλλαγές δοµής υλοποιούνται µε προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω (top-down approach). Αυτό συµβαίνει γιατί η τεχνογνωσία για διοικητικές βελτιώσεις προέρχεται από τα µεσαία και ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα της εξουσίας. Οι εργαζόµενοι χαµηλότερου ιεραρχικού επιπέδου έχουν µικρό ενδιαφέρον ή εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες. Η προσέγγιση αυτή σηµαίνει ότι η εισαγωγή µίας ιδέας συµβαίνει στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και εφαρµόζεται προς τα κάτω. Ωστόσο, δε συνεπάγεται ότι οι εργαζόµενοι χαµηλότερου ιεραρχικού επιπέδου δεν εκπαιδεύονται για την αλλαγή ή δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε αυτή.

6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Παραδείγµατα αλλαγών σε δοµή παρατίθενται στον πίνακα.. Μία επιχείρηση εξαλείφει το κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο Η πυραµίδα διοίκησης µίας επιχείρησης από υψηλή γίνεται πεπλατυσµένη Μία επιχείρηση υιοθετεί σύστηµα αξιολόγησης εργαζοµένων. Μία επιχείρηση αλλάζει το σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ εργαζοµένων. Μία επιχείρηση αλλάζει το στυλ διοίκησης από συγκεντρωτικό σε αποκεντρωµένο. Πίνακας.. Παραδείγµατα Αλλαγών σε οµή.... Αλλαγή σε Κουλτούρα -Ανθρώπους Η αλλαγή σε κουλτούρα-ανθρώπους (culture-people change) αφορά τον τρόπο, µε τον οποίο σκέφτονται οι εργαζόµενοι. Πρόκειται για αλλαγή στη σκέψη παρά σε τεχνολογία, δοµή ή προϊόν-υπηρεσία. Η αλλαγή σε κουλτούρα αφορά το σύνολο της οργάνωσης, δηλαδή στις αξίες, στους κανόνες, στις στάσεις, στα πιστεύω και στη συµπεριφορά (βλ. κεφάλαιο,... ). Η αλλαγή σε ανθρώπους µπορεί να αφορά µέρος της οργάνωσης. ύο εργαλεία χρησιµοποιούνται για την ενλόγω αλλαγή, προγράµµατα εκπαίδευσης & ανάπτυξης (training and development programs) και οργανωσιακή ανάπτυξη (organizational development). Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και ανάπτυξης θεωρούνται µία από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες προσεγγίσεις που σκοπεύουν να αλλάξουν την ατοµική συµπεριφορά και τις διαπροσωπικές ικανότητες, ενώ προσφέρουν αυξανόµενη δουλειά σε συµβούλους, πανεπιστήµια και εταιρείες εκπαίδευσης. Η οργανωσιακή ανάπτυξη αφορά µία προγραµµατισµένη, συστηµατική διαδικασία αλλαγής που χρησιµοποιεί τεχνικές της επιστήµης συµπεριφοράς (για παράδειγµα, δραστηριότητες ανάπτυξης οµάδας, αξιοποίηση ποσοτικής πληροφόρησης µέσω ερωτηµατολογίων σε εργαζόµενους), προκειµένου να βελτιώσει την υγεία και αποτελεσµατικότητα µίας επιχείρησης µέσα από την ικανότητα αντιµετώπισης αλλαγών στο περιβάλλον, βελτίωσης των εσωτερικών σχέσεων, καθώς και να ενισχύσει ικανότητες µάθησης και επίλυσης προβληµάτων. Εστιάζει σε ανθρώπινες και κοινωνικές πτυχές µίας επιχείρησης και επιδιώκει την αλλαγή ατοµικών στάσεων και σχέσεων µεταξύ εργαζοµένων. ιενεργείται συνήθως σε τρία στάδια, στο στάδιο του ξεπαγώµατος (unfreezing), στο στάδιο της αλλαγής (changing) και το στάδιο του επαναπαγώµατος (refreezing).. Βλ. κεφάλαιο,. και σχήµα... Βλ. κεφάλαιο,... Βλ. κεφάλαιο, υποσηµειώσεις και.. Βλ. συναφές θέµα στο κεφάλαιο,.....

7 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Στο πρώτο στάδιο, οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται για τα προβλήµατα και την ανάγκη για αλλαγή, προκειµένου να δείξουν προθυµία για αλλαγή στη συµπεριφορά τους. Συνήθως η διάγνωση προβληµάτων εµπεριέχει συλλογή και ανάλυση στοιχείων µε προσωπικές συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια και παρατήρηση από συσκέψεις (meetings). Αυτή γίνεται µε την παρέµβαση ενός εξωτερικού ειδικού (outside expert) που αποκαλείται πράκτορας αλλαγής (change agent). Στο δεύτερο στάδιο, οι εργαζόµενοι πειραµατίζονται µε τη νέα συµπεριφορά και µαθαίνουν νέες ικανότητες. Επιδιώκεται η ενδυνάµωση όλων των εργαζοµένων, η οποία επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση σχεδίου εκπαίδευσης από τον πράκτορα αλλαγής. Στο τρίτο στάδιο, οι εργαζόµενοι ανταµείβονται για την απόκτηση της επιθυµητής νέας συµπεριφοράς. Οι αλλαγές εδραιώνονται στην οργανωσιακή κουλτούρα και οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι η νέα κατάσταση αποτελεί µέρος του πως πρέπει να λειτουργεί η επιχείρηση... ιαχείριση Οργανωσιακής Αλλαγής Η αλλαγή είτε σε µέρος είτε στο σύνολο µίας επιχείρησης µπορεί να τύχει αντικεί- µενο διαχείρισης (βλ. κεφάλαιο, πίνακα. ). Παρατηρώντας τις τάσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, τα υποδείγµατα και τις ανάγκες, τα διοικητικά στελέχη χρησιµοποιούν την προγραµµατισµένη οργανωσιακή αλλαγή (planned organizational change), προκειµένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσαρµοστούν βάσει εξωτερικών απειλών και ευκαιριών. Ένα ευρέως αποδεκτό µοντέλο διαχείρισης της προγραµµατισµένης οργανωσιακής αλλαγής (βλ. σχήµα. ) εµπεριέχει τέσσερα στάδια που συνιστούν την ακολουθία αυτής (Daſt, ). υνάµεις Περιβάλλοντος Ανάγκη για αλλαγή Εισαγωγή αλλαγής Υλοποίηση αλλαγής Σχήµα.. Μοντέλο ιαχείρισης Προγραµµατισµένης Οργανωσιακής Αλλαγής.. Βλ... για απόδοση έννοιας.

8 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ... υνάµεις Περιβάλλοντος Στο πρώτο στάδιο γίνεται διάγνωση των δυνάµεων που πιέζουν µία επιχείρηση για αλλαγή. Οι δυνάµεις αφορούν τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό περιβάλλον µίας επιχείρησης. Η αποτύπωσή τους µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια τεχνικών ή µοντέλων. Μία ευρέως αποδεκτή τεχνική είναι η ανάλυση S.W.O.T. που αντλεί την ονοµασία της από το πρώτο γράµµα τεσσάρων αγγλικών λέξεων (δηλαδή, strengths, weaknesses, opportunities, threats). Η συγκεκριµένη τεχνική χαρτογραφεί το περιβάλλον µίας επιχείρησης µέσω της καταγραφής δυνάµεων (strengths) και αδυναµιών (weaknesses) στο εσωτερικό περιβάλλον, καθώς και ευκαιριών (opportunities) και απειλών (threats) στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι δυνάµεις-αδυναµίες προέρχονται από δράσεις της επιχείρησης. Ο εντοπισµός τους γίνεται ευκολότερος, εάν αναλυθούν µία προς µία οι λειτουργίες στην επιχείρηση (για παράδειγµα, οικονοµική, παραγωγής, µάρκετινγκ, πωλήσεων). Επιπλέον, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µοντέλα του στρατηγικού µάνατζµεντ (βλ. κεφάλαιο, πίνακα. για στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος). Οι ευκαιρίες ή/και απειλές προέρχονται τόσο από το µακρο-, όσο και από το µικροπεριβάλλον, όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Παπαδάκης, ). Συγκεκριµένα, το µακροπεριβάλλον (ή γενικό περιβάλλον) συνιστά το γενικότερο πλαίσιο, εντός του οποίου εντάσσεται, ενώ το µικροπεριβάλλον (ή κλαδικό περιβάλλον) συνιστά το ειδικότερο πλαίσιο, εντός του οποίου εντάσσεται. Η ανάλυσή τους για τον εντοπισµό ευκαιριών ή/και απειλών µπορεί επίσης να γίνει µε χρήση µοντέλων του στρατηγικού µάνατζµεντ (βλ. κεφάλαιο, πίνακα. για στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος).... Ανάγκη για Οργανωσιακή Αλλαγή Πολλοί άνθρωποι στις επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυµοι να αλλάξουν, παρά µόνο όταν αντιληφθούν σηµαντικό πρόβληµα ή κρίση. Τις περισσότερες φορές όµως δε χρειάζεται κρίση για να υποκινηθεί η αλλαγή. Επιπλέον, πολλά προβλήµατα, ακόµα και αν δε χαρακτηρίζονται σηµαντικά, µπορεί να είναι ύπουλα όταν παραµένουν άλυτα και εξελίσσονται. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόµενοι και πολύ περισσότερο τα διοικητικά στελέχη πρέπει να αναγνωρίζουν τα προβλήµατα έγκαιρα και να παρέχουν επαρκή ενηµέρωση σε άλλους σχετικά µε την αναγκαιότητα της αλλαγής που απαιτεί η επίλυσή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει ο έγκαιρος εντοπισµός χάσµατος απόδοσης (performance gap) που συνιστά οποιαδήποτε απόκλιση µεταξύ πραγµατικού και επιθυµητού επιπέδου απόδοσης. Η απόκλιση µπορεί να αφορά οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο µέγεθος (για παράδειγµα, κύκλο εργασιών, κέρδος, επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη, ταχύτητα παράδοσης, αντιληπτική ποιότητα στον πελάτη).

9 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εποµένως, τα διοικητικά στελέχη στις επιχειρήσεις πρέπει να επαγρυπνούν, προκειµένου να αντιλαµβάνονται την ανάγκη για αλλαγή. Ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι µεγαλύτερος όταν το περιβάλλον αλλάζει αργά, διότι τα διοικητικά στελέχη µπορεί να παραλείψουν να ανταποκριθούν. Κάτι τέτοιο παραπέµπει στο παράδειγ- µα του βατράχου. Συγκεκριµένα, όταν ένας βάτραχος τοποθετηθεί σε µία κατσαρόλα µε καυτό νερό πηδάει για να σωθεί. Αντιθέτως, όταν τοποθετηθεί σε νερό που σιγοβράζει, πεθαίνει πριν προλάβει να το καταλάβει.... Εισαγωγή Οργανωσιακής Αλλαγής Όταν γίνει αντιληπτή η ανάγκη για αλλαγή πρέπει, στη συνέχεια, να εισαχθεί στην επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις πρέπει είτε να αναζητήσουν ή να δηµιουργήσουν τρόπους εισαγωγής. Οι έννοιες της αναζήτησης (search) και της δηµιουργικότητας είναι σηµαντικές. Η αναζήτηση συνιστά τη διαδικασία µάθησης για τρέχουσες εξελίξεις εντός ή εκτός επιχείρησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ικανοποιήσουν µία εκφρασµένη ανάγκη για αλλαγή. Τα διοικητικά στελέχη στην προσπάθεια της αναζήτησης επικοινωνούν µε οµάδες ενδιαφεροµένων (stakeholders) και µε το οικείο περιβάλλον. Επίσης, ενηµερώνονται από επαγγελµατικές αναφορές (professional reports) και προσλαµβάνουν συµβούλους µε σχετική εµπειρία. Όταν η υπάρχουσα γνώση δεν επαρκεί, απαιτείται από την επιχείρηση να καλλιεργήσει τη δηµιουργικότητα των ατόµων και οµάδων (βλ. κεφάλαιο,... ), να ενθαρρύνει καινοτόµα άτοµα να εισάγουν νέες ιδέες ή να δηµιουργήσει ευέλικτα οργανωτικά σχήµατα. Η δηµιουργικότητα συνιστά τη γέννηση νεωτεριστικών ιδεών που µπορεί να ικανοποιήσουν εκφρασµένες ανάγκες ή να προσφέρουν ευκαιρίες στην επιχείρηση. Η δηµιουργικότητα σε επίπεδο ατόµου, τµήµατος ή επιχείρησης προϋποθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα... Στις οµάδες ενδιαφεροµένων ανήκουν άτοµα που διατηρούν οποιασδήποτε µορφής συµφέροντα, όπως για παράδειγµα ανταγωνιστές, πελάτες και προµηθευτές.

10 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ KAI ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ηµιουργικό Άτοµο εκτικότητα σε ιδέες Πρωτοτυπία Λιγότερη εξουσία, ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση Περιέργεια, φαντασία, πειρα- µατισµός Επιµονή, αφοσίωση, εστίαση στην επίλυση προβληµάτων ηµιουργικό Τµήµα ή ηµιουργική Επιχείρηση Ανοικτά κανάλια επικοινωνίας, επαφή µε εξωτερικές πηγές, καταιγισµός ιδεών (brainstorming) Ανάθεση επίλυσης προβληµάτων σε µη ειδικούς, ανοχή στην εκκεντρικότητα, χρήση οµάδων Αποκέντρωση, χαλαρός προσδιορισµός θέσεων, χαλαρός έλεγχος, ανοχή στα λάθη, κανόνες ανάληψης κινδύνου Ελευθερία στην επιλογή προβληµάτων προς επίλυση, ελευθερία στη συζήτηση ιδεών, κουλτούρα µε φαντασία, µακροχρόνιος προσανατολισµός Κατανοµή πόρων σε δηµιουργικό προσωπικό και έργα χωρίς άµεσο αποτέλεσµα, υιοθέτηση συστηµάτων ανταµοιβών για καινοτοµία, απαλλαγή περιφερειακών υπευθυνοτήτων Πίνακας.. Χαρακτηριστικά ηµιουργικότητας. Η αλλαγή δε συµβαίνει από µόνη της. Για να προωθηθεί επιτυχηµένα µία νέα ιδέα, απαιτούνται προσωπική ενέργεια και προσπάθεια. Συνήθως οι νέες ιδέες απορρίπτονται από τα διοικητικά στελέχη. Έτσι, συχνά υπάρχουν οι πρωταθλητές ιδεών (idea champions) που βλέπουν την ανάγκη για αλλαγή και ηγούνται της εισαγωγής της στην επιχείρηση. Αυτοί είναι παθιασµένα αφοσιωµένοι µε την ιδέα παρά την εναντίωση των υπολοίπων. Εκτός από τους πρωταθλητές ιδεών, οι επιχειρήσεις υιοθετούν ευέλικτα οργανωτικά σχήµατα για να εισάγουν την αλλαγή. Οι οµάδες νέας επιχειρηµατικής δράσης (new-venture teams) συστήνονται και λειτουργούν εκτός οργανογράµµατος µε υπευθυνότητα για την ανάπτυξη και εισαγωγή της αλλαγής. Συνήθως είναι µικρές, χαλαρά δοµηµένες και ευέλικτες. Ο Drucker () συµβουλεύει τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να εισάγουν αλλαγές να χρησιµοποιούν διαφορετικές οµάδες ή τµήµατα. Συγκεκριµένα ισχυρίζεται: Για να είναι ικανή µία επιχείρηση να καινοτοµεί πρέπει να έχει δοµή που να επιτρέπει στα άτοµα να λειτουργούν επιχειρηµατικά Αυτό σηµαίνει ότι το νέο πρέπει να οργανωθεί ξεχωριστά από το παλιό και το υπάρχον. Όποτε επιχειρήσαµε να κάνουµε µία υπάρχουσα µονάδα φορέα του επιχειρηµατικού έργου, αποτύχαµε.... Υλοποίηση Οργανωσιακής Αλλαγής Για να γίνει αποτελεσµατική διαχείριση της διαδικασίας υλοποίησης, τα διοικητικά στελέχη πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους που οι εργαζόµενοι αντιστέκονται,. Θεωρείται ότι είναι πιο αντικειµενικοί.

11 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προκειµένου να χρησιµοποιήσουν κατάλληλες τεχνικές για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους. Οι βασικότεροι λόγοι, για τους οποίους αντιστέκονται οι εργαζόµενοι περιγράφονται στον πίνακα.. Η κατανόησή τους από την πλευρά των διοικητικών στελεχών παρέχει βοήθεια για πιο αποτελεσµατική υλοποίηση της αλλαγής. Προσωπικό συµφέρον Έλλειψη κατανόησης και εµπιστοσύνης Αβεβαιότητα ιαφορετικές αξιολογήσεις και στόχοι Οι εργαζόµενοι αντιστέκονται γιατί πιστεύουν ότι θα χάσουν κάτι που αξίζει. Αυτό µπορεί να αφορά δύναµη, κύρος (prestige), µισθό ή άλλα εταιρικά οφέλη. Η αντίσταση λόγω προσωπικών συµφερόντων συνιστά το σηµαντικότερο εµπόδιο στην υλοποίηση αλλαγής. Οι εργαζόµενοι αντιστέκονται γιατί δεν κατανοούν τον επιδιωκόµενο στόχο ή δεν έχουν εµπιστοσύνη στις προθέσεις που υπάρχουν. Η στάση τους µπορεί να προκύπτει από προγενέστερες ανεπιτυχείς προσπάθειες υλοποίησης αλλαγής ή προγενέστερες αλλαγές που δεν είχαν θετικό αποτέλεσµα. Οι εργαζόµενοι αντιστέκονται γιατί δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα. Συχνά η αντίσταση προέρχεται από φόβο για το άγνωστο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες συνθήκες. Τα άτοµα που πρωτίστως αντιστέκονται χαρακτηρίζονται από χαµηλή προθυµία για νεωτερισµό. Οι εργαζόµενοι αντιστέκονται γιατί αξιολογούν διαφορετικά την κατάσταση από εκείνους που προτείνουν την αλλαγή. Εάν, για παράδειγµα, η αλλαγή αφορά νέο προϊόν και προτείνεται από το τµήµα µάρκετινγκ, οι πωλητές µπορεί να αντισταθούν γιατί εκτιµούν διαφορετικά το αποτέλεσµα που θα έχει το νέο προϊόν στην αγορά. Πίνακας.. Λόγοι Αντίστασης Εργαζοµένων. ύο προσεγγίσεις υπάρχουν για την επιτυχή υλοποίηση µίας αλλαγής. Η πρώτη προσέγγιση εµπεριέχει την ανάλυση πεδίου δυνάµεων (force-fi eld analysis), η οποία αποτελεί µία διαδικασία καθορισµού των δυνάµεων που ευνοούν και των δυνάµεων που εµποδίζουν την προτεινόµενη αλλαγή. Οι κινητήριες δυνάµεις (driving forces) µπορούν να θεωρηθούν προβλήµατα ή ευκαιρίες που παρέχουν παρακίνηση για αλλαγή στην επιχείρηση. Οι περιοριστικές δυνάµεις (restraining forces) συνιστούν τα διάφορα εµπόδια στην αλλαγή, όπως έλλειψη πόρων, αντίσταση των µεσαίων διοικητικών στελεχών και ανεπαρκείς ικανότητες των εργαζοµένων. Όταν εισάγεται µία αλλαγή, τα διοικητικά στελέχη πρέπει να αναλύσουν τόσο τις δυνάµεις που ευνοούν, όσο και τις δυνάµεις που εµποδίζουν την υλοποίηση. Εάν επιλεκτικά µειωθούν οι δυνάµεις που εµποδίζουν την υλοποίηση, οι υπόλοιπες θα είναι αρκετά ισχυρές για να επιτρέψουν την υλοποίηση. Όταν τα εµπόδια εκλείψουν, η συµπεριφορά θα µεταβληθεί, προκειµένου να ενσωµατώσει

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. a. Καινοτομία b. Εφεύρεση Οι δύο αυτές έννοιες ταυτίζονται. ΝΑΙ ΟΧΙ 2. a. Καινοτομία προϊόντων(αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ

ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÌÇ ÁÍÏËÏÃÉÁ ÂÁÓÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ÁÈÇÍÁ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA S = STRENGTHS ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ W = WEAKNESSES ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ O = OPPORTUNITIES ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας Η κατάσταση στην Ελλάδα (1) Η κατάσταση στην Ελλάδα (2) Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση επιχείρησης

Παρουσίαση επιχείρησης L'Orangerie Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ίδρυση μιας επιχείρησης η οποία θα δραστηριοποιείται στο χώρο της διακόσμησης και του interior design. Ο χώρος της λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Εισαγωγή Η έννοια των πωλήσεων Επάγγελμα που όλοι μας το συζητήσαμε έστω και για μια φορά Ερχόμαστε σε επαφή με την ιδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα σήμερα

Η ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα σήμερα Ετοιμότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.eltrun.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα