Μελέτη ΙΟΥΝΙΟΣ Αρ. Πρωτ. 964 Θήρα 25 / 6 /2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. Αρ. Πρωτ. 964 Θήρα 25 / 6 /2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Φηρά Θήρα Πληροφορίες: Αργυρός Αντώνιος Τηλέφωνο: Ε.μαιλ : Μελέτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Αρ. Πρωτ. 964 Θήρα 25 / 6 /2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός χερσαίων λιμενικών χώρων ευθύνης Δ.Λ.Τ. Θήρας και αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 2. Τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της αρ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β'/ ) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων. 6. Τις διατάξεις του Ν.3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια» (ΦΕΚ Α 112/ ) και την αρ. πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/ εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10 µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε του ίδιου άρθρου µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, όπως αναλογικά ισχύει για τα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α βαθμού. 8. Το Ν. 3469/2006, άρθρο 5 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και της διατάξεις 10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και της διατάξεις», 11. Την παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές". 12. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » περί «συγκρότησης των Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 1

2 συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών µετά από διαδικασίας κληρώσεως», 13. Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δηµοσίευση του ( ) και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης., καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4320/ την από Ιουνίου 2015 μελέτη της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας. 15. την αριθ. 126/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. Άρθρο 1 Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «Καθαρισμός χώρων, περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9%. Είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 στον ΚΑ ποσό ,00 ευρώ. Άρθρο 2 Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές. Άρθρο 3 Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΔΛΤ Θήρας έως την 03/07 / 2015 και ώρα πμ έως και πμ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 10 /07 / 2015 και ώρα πμ έως και πμ. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ΔΛΤ Θήρας έως την ημερομηνία και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή διαγωνισμού. Η Επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου και το αποτέλεσμα θα επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Θήρας. Άρθρο 4 Δικαίωμα Συμμετοχής δικαιολογητικά. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι κοινοπραξίες. Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 2

3 Οι ανωτέρω θα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου, στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας. Για να γίνουν δεκτοί οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω: 1. Εγγύηση συμμετοχής το 2% του καθαρού ποσού, με εγγυητική τραπέζης ποσού 1.200,00 ευρώ. Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτόν με την λήξη της σύμβασης. 2. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου επιμελητηρίου εκδόσεως τελευταίου διμήνου από το οποίο θα φαίνονται η εγγραφή τους σε αυτό, το είδος εργασιών και η άσκηση τους κατά το τρέχον οικονομικό έτος ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα δηλώνεται ότι: Α. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Β. Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γ. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Δ. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού η από άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (εκδόσεως τελευταίου διμήνου) (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους),από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 3

4 ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας α) κατά ISO 9001: 2008 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από αναγνωρισμένο οργανισμό. β) ISO για την διασφάλιση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης /ΣΠΔ, και 6. Την εμπειρία τους: Απαιτείται διετή εμπερία η οποία εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, όπως Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης συνοδευόμενη από βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης. 7. Τις τεχνικές τους δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Θήρας. 8. Την διάθεση του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός σε εξοπλισμό, επί ποινή αποκλεισμού, ο: α. Ένα απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 2μ3. β. Ένα όχημα τύπου αλυσιδάκι μεταφοράς skip container. γ. Πέντε skip container ελάχιστης χωρητικότητας 5μ3. δ. Δύο press container χωρητικότητας 10 μ3. για την τεκμηρίωση αυτών απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, εγκρίσεις τύπων, αδειών κυκλοφορίας ή βιβλιαρίου μεταβολών. 9. Σε χωριστό κεφάλαιο του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξειδικεύουν και να αναφέρουν, σύμφωνα με το άρθορ 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, τα εξής: αα) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο προς ανάθεση αντικείμενο. ββ) Τις ημέρες και ώρες εργασίας. γγ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δδ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. εε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα ανά εργαζόμενο. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παραπάνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Η προσφερόμενη τιμή των προς εκτέλεση εργασιών δεν πρέπει να είναι μικρότερη του κατώτατου ορίου της συνολικής αμοιβής (όλων) των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο, όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια από την επιτροπή διαγωνισμού ο τρόπος υπολογισμού της (πχ υπολογισμός ημερών, ωρών εργασίας, ωρομισθίου με βάση τη συλλογική σύμβαση που θα επισυνάπτεται, συγκεκριμένα ποσά διοικητικού κόστους κτλ). Άρθρο 5 Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 4

5 Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι στις χερσαίες Ζώνες Λιμένων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας (κρηπιδώματα, προβλήτες, μόλοι, κτίρια, κλπ. ), τα όρια των οποίων καθορίζονται με την υπ αριθ. 6715/ απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων ( ΦΕΚ 259Β/1965) και του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας με την υπ αριθ. 366/ απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Νομού Κυκλάδων. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έξι (6) μήνες. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Άρθρο 6 Κρατήσεις. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας. Η προσφερόμενη τιμή των προς εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει ως κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό ένα τοις χιλίοις 0,1% επί του καθαρού ποσού της σύμβασης. Άρθρο 7 Τρόπος Πληρωμής. Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής : Τρόπος Πληρωμής έξι ισόποσες δόσεις. Για την πληρωμή απαιτείται ΤΠΥ, ενημερότητες, Έκθεση εκτελεσθέντων εργασιών από τον ανάδοχο, βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα απαιτεί έγκριση από τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρθρο 8 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο του ΔΛΤ Θήρας, ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες πμ έως και 14.00, Διεύθυνση Φηρά Θήρα. Τηλέφωνο , ε.μαιλ: Άρθρο 9 Αντικείμενο Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται τα ακόλουθα, όλες οι Λιμενικές ζώνες ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας (Μονολίθου, Βλυχάδας, Φηρών, Αθηνιό, Αρμένης, Αμμούδι, Κόρφο, Ρίβας). Ως αντικείμενο των εργασιών οι οποίες θα ανατεθούν στον ανάδοχο είναι τα κάτωθι: Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις κάτωθι εργασίες. Χειρωνακτικός και μηχανικός όπου απαιτείται, καθαρισμός των πιο κάτω αναφερομένων χερσαίων λιμενικών ζωνών, όπως αυτές καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία καθώς και των κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Πλύση κάδων ανά δεκαπενθήμερο με πλυστικό μηχάνημα. Αποκομιδή οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με απορριμματοφόρο ή άλλο ειδικό όχημα, όπου αυτό είναι εφικτό. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 5

6 Σε περιοχές όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι αδύνατη η αποκομιδή θα γίνεται χειρωνακτικά.. Λοιπές εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός ο οποίος απαιτείται για τα ως άνω περιγραφέντα και την εξειδίκευση αυτών βαρύνουν τον αναδόχο. Το ΔΛΤ Θήρας θα παρέχει για την μεταφορά των απορριμματοφόρων η των φορτηγών αυτοκινήτων η άλλων εξειδικευμένων οχημάτων, Σκάφος κατάλληλο για τα σημεία εκείνα τα οποία δεν έχουν οδική πρόσβαση, Φηρά, Αρμένη, Κόρφο, Ρίβα. Δύο φορές την εβδομάδα από 1/7/2015 έως και τις 15/10/2015 και από 16/10/2015 μία φορά την εβδομάδα. Ειδικότερα : Λιμενικές ζώνες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαγωνισμό και στις οποίες θα γίνεται η παροχή των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω είναι οι εξής και εξειδικεύεται ανά ζώνη η παρεχόμενη υπηρεσία : Λιμενική Ζώνη Αθηνιoύ Καθημερινή σάρωση μηχανική και χειρωνακτική εξωτερικών χώρων. Καθημερινός καθαρισμός στεγασμένων χώρων : Κλιματιζόμενη αίθουσα αναχωρήσεων εμβαδού 265 τ.μ., ανοικτό στέγαστρο αναμονής 225 τ.μ., γραφείων ΚΕΑΛΕ 50 τ.μ., κλπ αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας. - Σκούπισμα και σφουγγάρισμα με κατάλληλα υλικά καθαρισμού όλων των χώρων. - Αφαίρεση όλων των λεκέδων, τσίχλας ή οτιδήποτε έχει επικολληθεί στα δάπεδα, - Πλύσιμο των ποδιών των παραθύρων (μαρμαράκια) της αίθουσας αναχωρήσεων και του γραφείου ΚΕΑΛΕ., - Καθάρισμα των τοίχων και αφαίρεση των λεκέδων, - Γενικό πλύσιμο των τουαλετών με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανών και των σκεπασμάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων, καθρεπτών, δαπέδων, ουρητηρίων, παραθύρων. - `Αδειασμα των καλαθιών, απορριμμάτων, καθάρισμα, πλύσιμο μέσα τους και αντικατάσταση πλαστικής σακούλας. - Για τον καθαρισμό των τουαλετών θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα. Άδειασμα κάδων απορριμμάτων όταν αυτά γεμίσουν στο press container. Πλύση της χερσαίας ζώνης σε δεκαπενθήμερη βάση. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις μμ, από 1/7/2015 έως και 30/10/2015, από έως και από 1/11/2015 έως και 31/12/2015. Λιμενική Ζώνη Βλυχάδας. Στην ζώνη αυτή θα γίνεται: Καθημερινή σάρωση μηχανική και χειρωνακτική εξωτερικών χώρων. Καθημερινός καθαρισμός στεγασμένων χώρων, οκτώ (8) κοινόχρηστων w.c, δύο (2) γραφείων 20 τ.μ. έκαστο, της κλίμακας, των διαδρόμων και των δύο μπαλκονιών εξήντα (60) τ.μ. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 6

7 Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και κάδων όταν αυτά γεμίσουν. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις πμ. Και 18.00μμ έως 20.00μμ από 1/7/2015 έως και 30/10/2015, δύο φορές την εβδομάδα από πμ έως και μεσημβρινή από 1/11/2015 έως και 31/12/2015. Λιμενική Ζώνη Μονολίθου Καθημερινή σάρωση μηχανική και χειρωνακτική εξωτερικών χώρων. Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και κάδων ημερησίως. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις μμ. και 17.30μμ έως 19.30μμ από 1/7/2015 έως και 30/9/2015, δύο φορές την εβδομάδα από 09.30πμ έως και 11.30πμ από 1/10/2015 έως και 31/12/2015. Λιμενική Ζώνη Μέσα Γιαλού Φηρών. Στην ζώνη αυτή θα γίνεται: Καθημερινή χειρωνακτική σάρωση εξωτερικών χώρων. Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων και απομάκρυνσης τους από την λιμενική ζώνη. Καθημερινός καθαρισμός στεγασμένων χώρων, wc, αιθουσών γραφείων κλπ αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και κάδων όταν αυτά γεμίσουν. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις μμ, από 1/7/2015 έως και 31/10/2015, δύο φορές την εβδομάδα από έως και από 1/11/2015 έως και 31/12/2015. Λιμενική Ζώνη Αρμένης. Καθημερινή χειρωνακτική σάρωση εξωτερικών χώρων. Αποκομιδή απορριμμάτων με σκάφος του ΔΛΤ Θήρας και ειδικό όχημα του αναδόχου και απομάκρυνσης τους από την λιμενική ζώνη. Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και κάδων όταν αυτά γεμίσουν. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις μμ. Από 1/7/2015 έως και 31/10/2015. Λιμενική Ζώνη Αμούδι Καθημερινή σάρωση μηχανική και χειρωνακτική εξωτερικών χώρων. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 7

8 Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και κάδων όταν αυτά γεμίσουν. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις 9.30 πμ. Και από 18.00μμ έως και 20.00μμ από 1/7/2015 έως και 31/10/2015. Λιμενική Ζώνη Κόρφου Θηρασιάς. Καθημερινή χειρωνακτική σάρωση εξωτερικών χώρων. Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων και απομάκρυνσης τους από την λιμενική ζώνη. Καθημερινός καθαρισμός στεγασμένων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις μμ. Από 1/7/2015 έως και 31/10/2015. Λιμενική Ζώνη Ρίβας. Καθημερινή σάρωση μηχανική η χειρωνακτική εξωτερικών χώρων. Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και κάδων όταν αυτά γεμίσουν. Καθημερινή καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις πμ. Από 1/7/2015 έως και 31/10/2015. ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ. α. Καθημερινές Εργασίες : - Καθαρισμός γραφείων : ξεσκόνισμα και καθάρισμα των γραφείων, των καθισμάτων, των βοηθητικών τραπεζιών, των τηλεφωνικών συσκευών, των Η/Υ και όποιων άλλων μηχανημάτων βρίσκονται πάνω στα γραφεία. - Καθάρισμα των φωτοτυπικών, των φωτιστικών, των κλιματιστικών, των περβαζιών, των ντουλαπιών, φοριαμών, βιβλιοθηκών, πινάκων κ.λ.π. - Καθάρισμα πλύσιμο των τοίχων, ώστε να αφαιρούνται οι λεκέδες και κύρια οι μαυρίλες που δημιουργούνται από τις καρέκλες, - Πλύσιμο των θυρών και των πόμολων, - Τα σταχτοδοχεία θα αδειάζονται και θα πλένονται καθημερινά. - Τα καλάθια των απορριμμάτων θα αδειάζονται καθημερινά και θα τοποθετείται νέα σακούλα, θα πλένονται δε, όταν υπάρχει ανάγκη, - Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, - Καθημερινό σκούπισμα με ηλεκτρικές σκούπες των χαλιών και των μοκετών. - Γενικό πλύσιμο των τουαλετών με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανών και των σκεπασμάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων, καθρεπτών, δαπέδων. β. Περιοδικές Εργασίες : - Σταδιακά εντός του πρώτου τριμήνου θα πλυθούν και ξεσκονιστούν οι ντουλάπες όλων των γραφείων και των βιβλιοθηκών, ώστε τους επόμενους μήνες να συντηρούνται με ένα απλό πλύσιμο, - Μία φορά το μήνα θα γίνεται ξεσκόνισμα τοίχων (αράχνες κ.λ.π.) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 8

9 - Όλα τα τζάμια του κτιρίου τόσο των παραθύρων των γραφείων όσο και των κοινοχρήστων χώρων θα πλένονται εσωτερικά και εξωτερικά μία φορά το τρίμηνο. - Καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων 2 φορές το χρόνο. Καθαριότητα με παρουσία εργαζόμενου από τις πμ έως τις μμ. Από 1/7/2015 έως και 31/12/2015. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, θα διαθέτει για την μεταφορά των απορριμματοφόρων, των φορτηγών και κάθε άλλου εξειδικευμένου οχήματος, σκάφος για τις Λιμενικές ζώνες που δεν υπάρχει οδική πρόσβαση με το ΧΥΤΑ Θήρας. Το σκάφος θα εκτελεί δύο δρομολόγια την εβδομάδα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έως τις 15/10 / 2015 και άλλα δρομολόγια 12 δρομολόγια έως και τις 31/12/2015. Η δαπάνη της ενοικίασης του σκάφους βαρύνει το Δ.Λ.Τ. Θήρας. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών και ευθύνεται για την ασφάλεια της εργασίας ως και για την νόμιμη εργασιακή σχέση αυτού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τον καθαρισμό των χώρων του ΔΛΤ Θήρας και όχι των καταστηματαρχών. Άρθρο 9 Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Άρθρο 10 Διατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 του άρθρου 133 του Ν.4270/2014. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας Σελίδα 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,6/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 396 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001677677 2013-10-22

13PROC001677677 2013-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Παγγαίου

ΕΡΓΟ: Ο Δήμαρχος Παγγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Θωμαΐδου Ζωή Τηλ. +30 25923 50029 Fax: +30 25923 50077 E-mail: thomaidou@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 180.000,00 πλεόν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.

Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ. ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Αθήνα, 18/03/2015 Έδρα : Άνδρου 1 και Πατησίων Αρ. πρωτ. : 6531 Τ.Κ. : 112 57 Αθήνα Πληροφορ. : Κυριακή Βεσσαλά (τηλ.2108231277-εσωτ.622) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ. Τοψή Τηλ.: 2661 0 87659 Φαξ: 2661 0 87643 Kέρκυρα,12/2/2015 Αρ.Πρωτ. 449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα