12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων στην υπ' αριθμ. 20/2013 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική αναζωογόνηση Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 16 του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12692/27/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση -επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 38 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 20 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 1 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α. 2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 21 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α.2 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 3 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 22 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 3 ΔΗΜΟΥ Π. 4 ΒΡΕΤΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 23 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥΑ. 25 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 7 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 8 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 27 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ Α. 9 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 10 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ. 11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 12 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 31 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 13 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 32 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 14 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 33 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 15 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 34 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 16 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 35 ΚΟΚΟΡΗΣ Θ. 17 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 36 ΒΑΣΙΟΣ Α. 18 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 37 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α. 19 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 38 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τις υπ' αριθμ. α) 13047/ & β) 13256/ εισηγήσεις του Γραφείου Δημάρχου που έχουν αντίστοιχα ως εξής: α) «ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου» 1

2 στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 886/ (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση ». Κύριε Πρόεδρε, Με την υπ αρ. πρωτ. 886/ (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση », ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών, 3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, 4. Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων, ΜΕΤΡΑ: 2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας, 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού, 3.1 Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό, 3.2 Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων, 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση, 3.4 Διαχείριση όμβριων υδάτων, 3.5 Δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος, 4.1 Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου, 4.2 Βελτίωση κτιριακού αποθέματος. Για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ως άνω Αξόνων Προτεραιότητας δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι. Η υλοποίηση των πράξεων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως την 30 η Οκτωβρίου Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προτίθεται να υποβάλει πρόταση με τίτλο: «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου», συνολικού προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η ενέργεια περιλαμβάνει την Προμήθεια Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, που θα αποτελείται από 1 Κεντρικό σταθμό με δυνατότητα εγγραφής, 4 Περιφερειακούς σταθμούς χωρίς δυνατότητα εγγραφής, 58 ποδήλατα και 80 θέσεις στάθμευσης (16 ανά Σταθμό). Η ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα κενών θέσεων κλειδώματος σε κάθε Σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας. Εάν κάποιος Σταθμός είναι σχεδόν γεμάτος ή με ελάχιστα Ποδήλατα, η οντότητα που θα λειτουργεί το Σύστημα φροντίζει για την «ανακύκλωση» των Ποδηλάτων με στόχο τη διαθεσιμότητα Ποδηλάτων και ελεύθερων θέσεων κλειδώματος σε κάθε Σταθμό. Οι χρήστες θα μπορούν να παραλαμβάνουν Ποδήλατα από τους Σταθμούς, αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησής τους και, εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους να τα επιστρέφουν σε αυτούς. Το Σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τακτικούς χρήστες (δημότες και τακτικούς επισκέπτες) όσο και «έκτακτους». Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα ταυτοποιείται πριν χρησιμοποιήσει το Σύστημα. Κεντρικός Σταθμός είναι ένας σταθμός που εκτός από τις θέσεις στάθμευσης με τις ηλεκτρομηχανικές τους κλειδαριές, διαθέτει επιπλέον οθόνη αφής από όπου θα μπορούν οι χρήστες να εγγραφούν απευθείας στο Σύστημα, αναγνώστη τραπεζικής κάρτας και αναγνώστη της συνδρομητικής κάρτας των χρηστών. Περιφερειακός σταθμός είναι ένας σταθμός που εκτός από τις θέσεις στάθμευσης με τις ηλεκτρομηχανικές τους κλειδαριές, διαθέτει μόνο αναγνώστη της συνδρομητικής κάρτας των χρηστών και σε αυτόν δεν μπορούν να εγγραφούν νέοι χρήστες. Συνεπώς μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο χρήστες οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο Σύστημα, είτε από το Internet, είτε από τον Κεντρικό σταθμό. Τα ποδήλατα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα με τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση τους από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φύλου και σωματικής διάπλασης. Το Σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη εκκαθάριση συναλλαγών. Το Λογισμικό Διαχείρισης θα παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα: 2

3 ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ63-ΛΟ4 Ολοκλήρωση με τους μηχανισμούς «κλειδώματος»-ταυτοποίησης, χρέωσης και εγγραφής που βρίσκονται στους Σταθμούς Ενημέρωση για ποδήλατα με βλάβη ή άλλα προβλήματα (ticketing) Ενημέρωση για την καλή λειτουργία του Σταθμού Μηχανισμό αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts) για συγκεκριμένα συμβάντα (π.χ. ελάχιστη διαθεσιμότητα ποδηλάτων και θέσεων στάθμευσης σε κάποιον Σταθμό) Αναφορές για όλα τα στοιχεία χρήσης του Συστήματος και κάθε πιθανό συνδυασμό αυτών (διαδρομές, χρήστες, Σταθμοί, Ποδήλατα, βλάβες, διάρκεια κ.ο.κ.) με στόχο την παρακολούθηση και βελτιστοποίησή του μηχανισμό για τη διεκπεραίωση ασφαλών συναλλαγών. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αναβάθμιση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος: Το Έργο θα συμβάλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου με περισσότερους από έναν τρόπους. Κατ αρχήν, η υποκατάσταση μετακινήσεων με αυτοκίνητο θα συμβάλει στην ποιότητα του αέρα (εκτιμάται ότι ένα μέσο κοινόχρηστο ποδήλατο γλιτώνει περίπου 0.1 τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως) και στη μείωση του θορύβου. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τόσο των Σταθμών Διάθεσης των Ποδηλάτων όσο και των ίδιων των Ποδηλάτων και η ένταξή τους στο αστικό τοπίο, αναμένεται να το αναβαθμίσει αισθητικά. Τέλος, η χρήση τους αναμένεται να απελευθερώσει δημόσιο χώρο από τα αυτοκίνητα. Συμβολή στη μείωση του Κυκλοφοριακού: Τα Κοινόχρηστα Ποδήλατα θα συμβάλουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, υποκαθιστώντας μετακινήσεις με αυτοκίνητο και απελευθερώνοντας δρόμους και θέσεις στάθμευσης. Τόνωση της Εμπορικής Κίνησης: Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να συμβάλει στην αναστροφή του φαινομένου κάμψης της εμπορικής κίνησης που παρατηρείται στην εμπορική ζώνη του Δήμου, αφού, όπου έγιναν σχετικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η αποσυμφόρηση του εμπορικού κέντρου της πόλης, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση που προσφέρει το ποδήλατο, ευνόησε την εμπορική του κίνηση, με άμεσες συνέπειες στην ευημερία της πόλης. Με το ποδήλατο επιτυγχάνεται η πιο άμεση προσπέλαση των παρόδιων δραστηριοτήτων. Ενίσχυση Δημόσιας Συγκοινωνίας: Τα κοινόχρηστα ποδήλατα αποτελούν ιδανικό μέσο για την ολοκλήρωση του πρώτου και το τελευταίου μέρους αστικών μετακινήσεων και συνδυάζονται ιδανικό με το δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών, ενισχύοντας τη χρηστικότητα τους και τη συχνότητα χρησιμοποίησης τους. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής: Τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα προσφέρουν στους δημότες του Δήμου Αγίου Δημητρίου και στους επισκέπτες του ένα μέσο καθημερινής άσκησης, η δυνατότητα για την οποία εκλείπει όλο και περισσότερο λόγω του ρυθμού της σύγχρονης ζωής. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η χαρά και η ευεξία που προσφέρει μία βόλτα με ποδήλατο με θετικές συνέπειες στη διαφύλαξη της καλής υγείας. Θετική Δημοσιότητα: Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να συνοδευτεί από ευρεία θετική δημοσιότητα που λόγω καινοτομικότητας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, δημιουργώντας την εικόνα ενός Δήμου που ενδιαφέρεται για τη διαφύλαξη και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Βελτίωση Προσβασιμότητας: Το Έργο θα αυξήσει την προσβασιμότητα κατοίκων και επισκεπτών του Αγίου Δημητρίου, αφού το ΣΚΠ παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να κατέχει και να συντηρεί ιδιωτικό ποδήλατο. Επιπλέον κάνει πιο εύκολα προσβάσιμες και τις λοιπές δημόσιες συγκοινωνίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται το Σώμα για: 1) Τη λήψη απόφασης για την Υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση με την αρ. πρωτ. 886/ (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και 3

4 συγκεκριμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση », ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών, ΜΕΤΡΟ 2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας, της «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου», συνολικού προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 886/ (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση », με φορέα υλοποίησης το «Πράσινο Ταμείο». 3) Την παροχή εξουσιοδότησης της Δήμαρχου Αγίου Δημητρίου Μαρίας Ανδρούτσου, ώστε να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή της εν λόγω πρότασης. 4) Τον ορισμό της Αντιδημάρχου Αγίου Δημητρίου Αικατερίνης Ασημακοπούλου, ως Υπευθύνου της Πράξεως. Η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου» β) «ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στο Δήμο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» στην πρόσκληση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση » για το έτος 2013 που προκήρυξε το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ (ΑΠ 886/ κωδ. πρόσκλησης 20/13). Κύριε Πρόεδρε, Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας, αναζητώντας τεχνικές λύσεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των παραγομένων οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους (π.χ. πλατείες, πολυσύχναστα τμήματα με έντονη εμπορική δραστηριότητα, κ.λπ.), προτείνει την εφαρμογή συστήματος υπόγειων κάδων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Υπηρεσίας Καθαριότητας μια έρευνα αγοράς και επαφές με Δήμους που ήδη εφαρμόζουν την αποκομιδή απορριμμάτων με υπόγειους κάδους (π.χ. Δήμος Τρίπολης, Καλαμάτας, Βόλου, Ελευσίνας, Παλλήνης, Κηφισιάς, Περιστερίου, Βύρωνα, Γλυφάδας, κ.λπ.). Από την έρευνα αυτή εξήχθη το συμπέρασμα ότι λειτουργούν διάφορα συστήματα που για το καθένα υπάρχουν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Ι) Ειδικότερα εξετάστηκαν τα παρακάτω συστήματα: 1) Ημι-υπόγειοι κάδοι χωρ lt. Το κόστος αγοράς είναι σχετικά χαμηλό ( ). Αποτελούνται από ένα πηγάδι με περιμετρικό τοιχίο το οποίο διαμορφώνει το εξωτερικό κέλυφος του οποίου τα 2/3 είναι υπόγειο και το 1/3 υπέργειο. Διατίθενται με σύστημα σακούλας ή με εσωτερικό πολυεστερικό κέλυφος. Παρόμοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί στη Θήβα, Ρόδο, Ελευσίνα, κ.λπ. Ο σάκος τοποθετείται εντός του πηγαδιού για την αποθήκευση των απορριμμάτων. Στο κάτω μέρος του σάκου υπάρχει μια διάταξη για το άνοιγμα του με σύστημα σχοινιού. Η αποκομιδή πραγματοποιείται με γερανοφόρο όχημα με ανοικτή καρότσα: ο γερανός εξάγει τον σάκο και τον τοποθετεί πάνω από την καρότσα, κατόπιν μέσω ενός σχοινιού απασφαλίζεται το άνοιγμα του σάκου για την εκκένωση των απορριμμάτων δια της βαρύτητας. Μετά την εκκένωση, ασφαλίζεται εκ νέου το άνοιγμα του σάκου και ο σάκος εναποτίθεται μέσα στο πηγάδι Στη δεύτερη περίπτωση εντός του πηγαδιού στεγάζεται ένα εσωτερικό κέλυφος πολυεστερικής κατασκευής με ανοιγόμενο πυθμένα. Η αποκομιδή πραγματοποιείται επίσης με γερανοφόρο όχημα με ανοικτή καρότσα: ο γερανός εξάγει το εσωτερικό κέλυφος και τον τοποθετεί πάνω 4

5 από την καρότσα, κατόπιν μέσω ενός σχοινιού απασφαλίζεται ο πυθμένας για την εκκένωση των απορριμμάτων δια της βαρύτητας. Μετά την εκκένωση, ασφαλίζεται εκ νέου ο ανοιγόμενος πυθμένας και το κέλυφος εναποτίθεται μέσα στο πηγάδι. Όμως το σύστημα μειονεκτεί στα εξής σημεία: το υπέργειο τμήμα εμφανίζει σχετικά μεγάλο όγκο που δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις εναρμόνισης του περιβάλλοντα χώρου των προβλεπομένων σημείων εγκατάστασης στον Δήμο μας. Η αποκομιδή γίνεται με γερανοφόρα οχήματα με ανοικτή καρότσα με περιορισμένη ικανότητα φορτίου και προβλήματα δυσοσμίας και η δε διέλευση ανοικτού οχήματος συλλογής σε περιοχές του Δήμου μας θα ήταν απαγορευτική (απαιτείται αποκομιδή με κλειστού τύπου οχήματα). Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί μεγάλο λειτουργικό κόστος για την αγορά των αναλωσίμων σάκων, παρουσιάζονται προβλήματα διαρροής στραγγισμάτων ή διασκορπισμού των απορριμμάτων σε περίπτωση σκισίματος του σάκου. Σημειώνεται δε ότι σε ορισμένους Δήμους λόγω των λειτουργικών προβλημάτων παρόμοια συστήματα έχουν εγκαταλειφθεί (Δ. Κιάτου & Δ. Βύρωνα). 2) "Ελαφρού" τύπου υπόγειοι κάδοι χωρ lit. Το κόστος αγοράς είναι μεσαίο ( ) και πλεονεκτεί έναντι των ημι-υπόγειων κάδων στα εξής βασικά σημεία: Ο χειρισμός στην αποκομιδή αφορά μόνο τον πλαστικό κάδο χωρ lit με απόβαρο μόνο 120 kg περίπου, με αποτέλεσμα ο κάδος αυτός να μπορεί να συνεργάζεται με τα συνηθισμένα διαξονικά απορριμματοφόρα τύπου πρέσας στα οποία προσαρμόζεται στην οροφή της κιβωτάμαξας ένα μικρός υδραυλικός γερανός συμπαγών διαστάσεων, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται η αγορά ενός πρόσθετου εξειδικευμένου απορριμματοφόρου. Επίσης ο κάδος είναι συμβατός με τον ανυψωτικό μηχανισμό και αδειάζει με άνεση στην χοάνη του απορριμματοφόρου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι τα απορριμματοφόρα που εξυπηρετούν τους υπόγειους κάδους του Δήμου, εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους (πλαστικούς ή μεταλλικούς). Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση Η εναρμόνιση των υπόγειων κάδων με τον πολεοδομικό / αστικό ιστό είναι άψογη Ο Δήμος Περιστερίου χρησιμοποιεί, από τις αρχές του έτους 2011, ένα τέτοιο σύστημα βασιζόμενο σε πλαστικούς υπόγειους κάδους χωρ lit περίπου και οι οποίοι λειτουργούν στον εμπορικό πεζόδρομο της οδού Εθν. Αντιστάσεως. Επίσης, εντός του έτους 2012, οι δήμοι Βόλου και Τρίπολης υιοθέτησαν παρόμοιο σύστημα υπόγειων κάδων με 24 τεμ και 13 τεμ αντίστοιχα. Από τις πληροφορίες, το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά και φαίνεται ότι τα πληρώματα έχουν ικανοποιητική ευκολία στην αποκομιδή χωρίς να παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Οι κάδοι εφοδιάζονται με πολύ απλά συστήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στη συντήρηση: το μόνο που χρειάζεται είναι ένας οπτικός έλεγχος που διεξάγεται από το πλήρωμα αποκομιδής (χωρίς κόστος) και μια περιοδική λίπανση των μηχανισμών (κάθε 3-4 μήνες με μηδαμινό κόστος). Παρόμοιο σύστημα ελαφρού τύπου υπόγειων κάδων λειτουργεί ικανοποιητικά στους Δήμους Παλλήνης, Μυκόνου, Λευκάδας και αρκετοί άλλοι Δήμοι εξετάζουν να το υιοθετήσουν. ΙΙ) Με βάση τα ανωτέρω εξήχθη το συμπέρασμα ότι ένα παρόμοιο σύστημα βασιζόμενο σε ελαφρού τύπου σύστημα υπόγειων κάδων θα κάλυπτε τις ανάγκες του Δήμου μας για την εφαρμογή ενός προγράμματος καθόσον μπορούν να αξιοποιηθούν δύο από τα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας που διαθέτει ο Δήμος (ένα για τα οικιακά και ένα για τα ανακυκλώσιμα) στα οποία θα προσαρμοστεί ένας κατάλληλος γερανός με ένα λογικό κόστος χωρίς να απαιτείται η αγορά καινούργιων πρόσθετων απορριμματοφόρων οχημάτων. 1) Υφιστάμενη κατάσταση Μέχρι σήμερα η προσωρινή αποθήκευση των προς αποκομιδή απορριμμάτων πραγματοποιείται με την χρήση τροχήλατων κάδων (μεταλλικών ή πλαστικών) διαφόρων 5

6 χωρητικοτήτων οι οποίοι είναι μοιρασμένοι στα διάφορα σημεία του Δήμου μας. Παράλληλα με τους κοινούς κάδους για τα ανάμεικτα οικιακά απορρίμματα, υπάρχουν οι μπλε κάδοι που υποδέχονται τα ανακυκλώσιμα υλικά (κυρίως απόβλητα συσκευασιών) που συγκεντρώνουν οι πολίτες με διαλογή στη πηγή. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αποθήκευσης σε ορισμένα σημεία υπάρχουν «συστάδες» με μεγάλο αριθμό κάδων που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος. Σε ορισμένα σημεία οι εν λόγω κάδοι δημιουργούν σοβαρό αντιαισθητικό πρόβλημα: γεμίζουν πολύ γρήγορα με κίνδυνο να υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα, συχνά προβλήματα δυσάρεστων οσμών λόγω αυξημένης θερμοκρασίας, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εμπορική δραστηριότητα στα κεντρικά σημεία. 2) Αναμενόμενα οφέλη Με την προμήθεια & εγκατάσταση του προτεινόμενου συστήματος Ελαφρού Τύπου υπόγειων κάδων αναμένονται τα παρακάτω οφέλη: Αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους, χάρη στην μερική αυτοσυμπίεση με την βαρύτητα, με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το κόστος αποκομιδής καθόσον θα μπορούν να γίνονται λιγότερα δρομολόγια αποκομιδής. Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία εγκατάστασης όπου σήμερα οι υφιστάμενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν μια σχετικά «άναρχη» εικόνα. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος θα είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας (πεζοδρόμου) μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας. Η εναρμόνιση των υπόγειων κάδων με τον πολεοδομικό / αστικό ιστό είναι άψογη. Η αναβάθμιση του σημείου εγκατάστασης συμβάλλει στην καλύτερη ελκυστικότητα και τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας των γύρω καταστημάτων. Οι υπόγειοι κάδοι δύνανται να συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) διαφόρων σχημάτων ώστε να εναρμονίζονται με τον βέλτιστο τρόπο με το χώρο εγκατάστασής τους, καταλαμβάνοντας σχετικά μικρό εμβαδόν επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρόμου. Μικρότερη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων: μια νησίδα με 2 υπόγειους κάδους καταλαμβάνει μια επιφάνεια 6,8m² ενώ μια αντίστοιχη ποσότητα 8 τροχήλατων κάδων 1100lt καταλαμβάνει 9,6m². Πέραν τούτου ο όγκος των τροχήλατων κάδων είναι ορατός και αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο για την κυκλοφορία των πεζών, ενώ η πλατφόρμα κυκλοφορίας των υπόγειων κάδων επιτρέπει την απαρεμπόδιστη κυκλοφορία επί αυτής και ο πύργος τροφοδοσίας είναι συμπαγών διαστάσεων. Οι υπόγειοι κάδοι έχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους χρήστες και ειδικές ομάδες χρηστών (παιδιά, ΑΜΕΑ, κ.λπ.). Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και επιτυγχάνεται ασφαλή αποθήκευση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα οσμών (στεγανότητα συστήματος, χαμηλότερες θερμοκρασίες στο υπόγειο τμήμα) και αποτροπή πρόσβασης στα έντομα, αδέσποτα ζώα και ρακοσυλλέκτες. Συγκριτικά υψηλότερη ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς και καλύτερη διαχρονική εμφάνιση. Η φιλοσοφία της λειτουργίας μιας νησίδας που δέχεται 2 ξεχωριστά ρεύματα απορριμμάτων συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής του κοινού στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης με την διαλογή στην πηγή. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βρίσκεται σε αποδεκτό επίπεδο, σε σύγκριση με άλλα συστήματα υπογειοποίησης. Ο χειρισμός στην αποκομιδή αφορά μόνο τον πλαστικό κάδο χωρ lit με απόβαρο μόνο 6

7 120 kg, με αποτέλεσμα ο κάδος αυτός να μπορεί να συνεργάζεται με τα συνηθισμένα διαξονικά απορριμματοφόρα τύπου πρέσας στα οποία προσαρμόζεται στην οροφή της κιβωτάμαξας ένας μικρός υδραυλικός γερανός συμπαγών διαστάσεων. Επίσης ο κάδος είναι συμβατός με τον ανυψωτικό μηχανισμό και αδειάζει με άνεση στην χοάνη του απορριμματοφόρου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι τα απορριμματοφόρα που εξυπηρετούν τους υπόγειους κάδους του Δήμου, εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους (πλαστικούς ή μεταλλικούς). Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση. Οι κάδοι εφοδιάζονται με πολύ απλά συστήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας οπτικός έλεγχος που διεξάγεται από το πλήρωμα αποκομιδής (χωρίς κόστος) και μια περιοδική λίπανση των μηχανισμών (κάθε 3-4 μήνες με μηδαμινό κόστος). Ήδη παρόμοιο σύστημα υπόγειων κάδων (μετά από έρευνα της Υπηρεσίας) τέθηκε σε λειτουργία σε αρκετούς Δήμους και η εμπειρία από την χρήση τους επιβεβαιώνει τα θετικά αποτελέσματα. Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών και τρωκτικών. Το σύστημα προσφέρει σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμων καθόσον για την αποκομιδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαφρά μέσα (διαξονικά απορριμματοφόρα), με δυνατότητα την μείωση της συχνότητας αποκομιδής, με αποτέλεσμα να προκαλείται μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Λειτουργικά πλεονεκτήματα Δυνατότητα συγκρότησης των κάδων σε "συστοιχίες" (νησίδες). Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα. Δυνατότητα απασχόλησης υφισταμένων απορριμματοφόρων. Δυνατότητα εγκατάστασης σε δρόμους με κλίση έως 10%. Απλός σχεδιασμός, μικρό βάρος κατασκευής που δεν απαιτεί την επιστράτευση μεγάλης εμβέλειας τεχνικών μέσων. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα ικανοποιητικού ωφέλιμου φορτίου στα απορριμματοφόρα. Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις. Η αντιδιαβρωτική προστασία διασφαλίζει υψηλή ανθεκτικότητα. Το περιορισμένο βάρος του κάδου επιτρέπει εύκολο χειρισμό του γερανού, υψηλότερη ασφάλεια και ταχύτερη διαδικασία αποκομιδής. Οικονομικά πλεονεκτήματα Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα. Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδαμινές. Μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών. Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις. Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά. 7

8 3) Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Η σχεδιαζόμενη προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ελαφρού τύπου υπόγειων κάδων θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. 3.1 Υπόγειοι κάδοι Οι προτεινόμενοι υπόγειοι κάδοι θα αποτελούνται από : Ένα προστατευτικό υπόγειο φρεάτιο πλήρως στεγανό κατασκευασμένο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15cm το οποίο εγκαθίσταται μέσα σε μια τάφρο ανάλογων διαστάσεων κατόπιν εργασιών εκσκαφής εδάφους. Εντός του φρεατίου υπάρχει μηχανισμός πλατφόρμας ασφαλείας η οποία αναπτύσσεται με την απομάκρυνση του κάδου από το φρεάτιο καλύπτοντας το κενό για την προστασία των διερχομένων. Ένα πλαστικό κάδο χωρ. 3m³, και συνολικού καθαρού βάρους 120kg περίπου, με πλήρως στεγανό πυθμένα κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο. Το υπόγειο τμήμα καλύπτεται με μια πλατφόρμα κάλυψης (πλατφόρμα πεζοδρόμου) με αντοχή φορτίου 650kg/m² κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό και με επιφανειακή επένδυση με πλακίδια γρανίτη. Η πλατφόρμα παρέχει την απαιτούμενη στεγανότητα κατά των οσμών και των βρόχινων νερών, ανοιγοκλείνει με τη βοήθεια δύο εμβόλων και ασφαλίζει σε κλειστή θέση με κατάλληλη κλειδαριά. Στο κέντρο και πάνω στην πλατφόρμα πεζοδρόμου προσαρμόζεται ένας καλαίσθητος πύργος τροφοδοσίας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. 3.2 Χωροθέτηση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ63-ΛΟ4 Στα προβλεπόμενα σημεία εγκατάστασης των υπόγειων κάδων θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή μιας τάφρου αναλόγων διαστάσεων. Θα πρέπει να προηγηθεί μια έρευνα για την μη ύπαρξη υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω (σωληνώσεις υδροδότησης & αποχέτευσης και καλωδιώσεις τηλεφωνίας ή ηλεκτροδότησης, κ.λπ.). Για την έδραση των τσιμεντένιων φρεατίων των υπόγειων κάδων και για την σταθεροποίηση του εδάφους κατασκευάζεται στον πυθμένα της τάφρου ένα θεμέλιο εκ σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) πάχους 10-15cm περίπου. Κατόπιν τοποθετούνται στην τάφρο τα τσιμεντένια φρεάτια μαζί με τα εξαρτήματά τους (πλατφόρμα ασφαλείας, εσωτερικός πλαστικός κάδος, πλατφόρμα κυκλοφορίας, πύργος τροφοδοσίας). Τα κενά μεταξύ των τσιμεντένιων φρεατίων και των τοιχωμάτων της τάφρου πληρώνονται με αδρανές υλικό (τύπου Α3). Κατόπιν στην άνω περίμετρο των τσιμεντένιων φρεατίων κατασκευάζονται κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης των όμβριων νερών με διάταξη διοχέτευσής τους προς τα ρείθρα ή σε φρεάτια. Τέλος, η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση της γύρω πλακόστρωσης. 3.3 Προσαρμογές επί των απορριμματοφόρων Οι υπόγειοι κάδοι συνεργάζονται με κλασσικού τύπου διαξονικά ή τριαξονικά απορριμματοφόρα τύπου πρέσας με εγκατάσταση στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός υδραυλικού γερανού τύπου «παπαγάλου» με απλό γάντζο, που χρησιμεύει για την εξαγωγή του πλαστικού κελύφους από το τσιμεντένιο φρεάτιο και την προσαρμογή του στον ανυψωτικό μηχανισμό (τοποθέτηση των πλευρικών πείρων του κάδου στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού), ώστε να εξασφαλισθεί η ανατροπή του μέσα στην χοάνη του απορριμματοφόρου. Ο κατάλληλος υδραυλικός γερανός είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων με ανυψωτική ικανότητα επιτρέποντας σε μια απόσταση 5 m να ανυψώνει φορτία 750 kg και σε μια απόσταση 6,8 m να ανυψώνει φορτία 400 kg. 8

9 Σε αυτή τη κατηγορία ανυψωτικής ικανότητας, η περιστρεφόμενη βάση του υδραυλικού γερανού μπορεί να τοποθετηθεί με πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού μαζί με όλα τα λειτουργικά του όργανα κυμαίνεται από 500 έως 600 kg, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το εκμεταλλεύσιμο ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται το κέντρο βάρους του οχήματος και δεν χρειάζεται το απορριμματοφόρο να εφοδιάζεται με σύστημα ποδαρικών σταθεροποίησης. Κατά τις διαδικασίες χειρισμού του κάδου από τον υδραυλικό γερανό δεν δημιουργούνται μετατοπίσεις φορτίου. Από την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών του στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου μας προτείνεται να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό δύο απορριμματοφόρα που φέρουν υπερκατασκευή τύπου πρέσας και τα οποία είναι πιο πρόσφατης κατασκευής και ενδείκνυνται να φέρουν ένα υδραυλικό γερανό στην οροφή τους. ΙΙΙ) Πρόταση χρηματοδότησης πράξης Προς τούτο προτείνεται να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα με την προμήθεια/εγκατάσταση 20 τεμαχίων υπόγειων κάδων και η προμήθεια/τοποθέτηση 2 υδραυλικών γερανών σε υπάρχοντα απορριμματοφόρα και ειδικότερα ένα για την αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και ένα για την ανακύκλωση. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση » για το έτος 2013 για το Άξονα Προτεραιότητας 3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και για το Μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση το οποίο προβλέπει την προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων και την υπογειοποίηση κάδων οικιακών απορριμμάτων με δυνητικούς δικαιούχους τους ΟΤΑ Α Βαθμού θα μπορούσε να καλύψει το κόστος χρηματοδότησης του ανωτέρω εξοπλισμού. Ο βαθμός ωρίμανσης για τα ανωτέρω υπο-έργα είναι σε υψηλό επίπεδο καθόσον έχουν καταρτιστεί και οι σχετικές μελέτες και σχέδια διακηρύξεων διαγωνισμού. 1) Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος που αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης και συνίσταται στην συλλογή των κοινών αστικών απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλωσίμων) με σύστημα 20 τεμ. υπόγειων κάδων με πλήρη εξοπλισμό (υπόγειο προκατασκευασμένο προστατευτικό κέλυφος εκ σκυροδέματος, κάδο αποθήκευσης, πλατφόρμα ασφαλείας, πλατφόρμα πεζοδρόμου και υπέργειο πύργο τροφοδοσίας). Η αποκομιδή των υπόγειων κάδων θα εξασφαλιστεί με την προμήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα απορριμματοφόρα του Δήμου (τύπου πρέσας). 2) Παραδοτέα πράξης: - Υποέργο 1: Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων: Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια είκοσι (20) υπόγειων κάδων με πλήρη εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός έκαστου υπόγειου κάδου περιλαμβάνει αναλυτικά: υπόγειο προκατασκευασμένο προστατευτικό περίβλημα εκ σκυροδέματος, πλαστικό κάδο αποθήκευσης χωρ. 3m 3 περίπου, πλατφόρμα ασφαλείας, πλατφόρμα πεζοδρόμου και υπέργειο πύργο τροφοδοσίας. - Υποέργο 2: Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 2 υπάρχοντα απορριμματοφόρα του Δήμου (τύπου πρέσας) και θα χρησιμεύουν στην αποκομιδή των υπόγειων κάδων. 9

10 3) Υλοποίηση πράξης: Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί: - κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα προμηθεύσει & εγκαταστήσει τους υπόγειους κάδους (Υπο-έργο 1) - κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα προμηθεύσει/τοποθετήσει τους δύο υδραυλικούς γερανούς στα απορριμματοφόρα του Δήμου (Υπο-έργο 2). 4) Προϋπολογισμός πράξης: ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ63-ΛΟ4 Με βάση έρευνα αγοράς, το κόστος υλοποίησης για την προμήθεια και εγκατάσταση του ως άνω περιγραφόμενου συστήματος υπόγειων κάδων διαμορφώνεται ως εξής: Υπο-έργο 1: προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδας Αξία Προμήθεια κάδος απορριμμάτων υπόγειου χωρ. 3m³ (εγκατεστημένου) 20 τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Υπο-έργο 2: Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδας Αξία Προμήθεια (& τοποθέτηση επί απορ/φόρου οχήματος) ενός μηχανισμού υδραυλικού γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων 2 τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης : ,00 Οι προναφερόμενες τιμές μονάδος τεκμηριώνονται ως εξής: Υπόγειοι κάδοι Κόστος προμήθειας & παράδοσης στις αποθήκες Δήμου

11 Κόστος εγκατάστασης στα προβλεπόμενα σημεία σε συστοιχίες 2-3 τεμ, περιλαμβάνει: ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ63-ΛΟ4 - Εργασίες εκσκαφής τάφρου - Απόθεση/κατασκευή μπετόν καθαριότητας στον πυθμένα της τάφρου - Εναπόθεση των υπόγειων κάδων εντός της τάφρου με γερανό/παπαγάλο - Πλήρωση κενών με αδρανές υλικό - Κατασκευή περιμετρικών καναλιών αποστράγγισης όμβριων υδάτων - Αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στην πρότερα κατάσταση - Τελική συναρμολόγηση των υπόγειων κάδων, δοκιμές λειτουργίας Συνολικό κόστος υπόγειου κάδου εγκατεστημένου Υδραυλικοί γερανοί Κόστος προμήθειας Κόστος εγκατάστασης γερανού επί της οροφής κιβωτάμαξας απορριμματοφόρου, περιλαμβάνει: - Κατασκευή ενισχυμένου δικτυώματος από κοιλοδοκούς στην οροφή της κιβωτάμαξας για ασφαλή στήριξη του γερανού - Κατασκευή στηριγμάτων γερανού (εμπρός & πίσω) για τη μεταφορά - Αναμόρφωση διαστάσεων οπίσθιας χοάνης (αν απαιτείται) - Ρύθμιση κίνησης τραπεζιού ανυψωτικού μηχανισμού (για χειρισμό τροχήλατων & υπόγειων κάδων) - Βαφή μεταλλικών μερών κιβωτάμαξας - Στερέωση γερανού επί της οροφής κιβωτάμαξας - Σύνδεση γερανού με το υδραυλικό κύκλωμα της υπερκατασκευής και το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος - Προσαρμογή υδραυλικής αντλίας (αν απαιτείται) - Ρύθμιση ασύρματου χειρισμού - Δοκιμές λειτουργίας - Σύνταξη μελέτης για τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας απορ/φόρου & ενσωμάτωση σε αυτή την τοποθέτηση του γερανού, από την οικεία Δ/νση 11

12 Συγκοινωνιών ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ63-ΛΟ4 - Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου για χειρισμό του γερανού Συνολικό κόστος γερανού εγκατεστημένου έτοιμου για χρήση Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλείται το Σώμα να λάβει απόφαση για την υποβολή πρότασης για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση » για το έτος 2013 που προκήρυξε το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ της χρηματοδότησης της Πράξης Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αποκομιδή των Απορριμμάτων με την Μέθοδο της Υπογειοποίησης στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στον Άξονα Προτεραιότητας 3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και για το Μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση, με συνολικό προϋπολογισμό ,00. Η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Με ψήφους 26 υπέρ, 4 κατά (κ.κ. Γιαννέζος, Αρναούτης, Αυρηλιώνης, Παπαδακάκης) και 5 λευκά (κ.κ. Λαζαρόπουλος, Αδαμόπουλος, Χατζηδημητρίου Δ., Βαμβακούσης, Σταματόπουλος) Εγκρίνει: 1) Την Υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση με την αρ. πρωτ. 886/ (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και συγκεκριμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση », ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών, ΜΕΤΡΟ 2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας, της «Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Αγίου Δημητρίου», συνολικού προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 886/ (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση », με φορέα υλοποίησης το «Πράσινο Ταμείο». 3) Την παροχή εξουσιοδότησης της Δήμαρχου Αγίου Δημητρίου Μαρίας Ανδρούτσου, ώστε να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή της εν λόγω πρότασης. 4) Τον ορισμό της Αντιδημάρχου Αγίου Δημητρίου Αικατερίνης Ασημακοπούλου, ως Υπευθύνου της Πράξεως. Οι κ.κ. Γιωτοπούλου, Οικονομάκος, Βαζαίος ψηφίζουν υπέρ με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών για την υλοποίηση της σχετικής πρότασης. Β) Με ψήφους 32 υπέρ, 1 κατά (κ. Αυρηλιώνης) και 2 λευκά (κ.κ. Γιαννέζος Αρναούτης) Εγκρίνει: 12

13 Tην υποβολή πρότασης για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση » για το έτος 2013 που προκήρυξε το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ της χρηματοδότησης της Πράξης Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αποκομιδή των Απορριμμάτων με την Μέθοδο της Υπογειοποίησης στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στον Άξονα Προτεραιότητας 3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και για το Μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση, με συνολικό προϋπολογισμό ,00. Κατά τη διάρκεια λήψης της σχεικής απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Βρεττός, Κόκκορης, Γαλακτερός. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 121/ Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω63-ΥΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, Δήμου Αιγιαλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, Δήμου Αιγιαλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης: 70/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη (Μέρος Α, Β & Γ) 1 Σ ε λ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002561702 2015-02-05

15REQ002561702 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 129/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Μεταλλικών με πλαστικό καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα