7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο 7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ, ΜΔΑ ΤΚΔΤΑΙΑ, ΚΤΦΔΛΔ Καζ. Γεσξγίνπ Μαληάλε εκείσζε: Μέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ ησλ παξνπζηάζεσλ απηώλ έρεη ιεθζεί από ην βηβιίν «Σερλνινγία μύιηλσλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ», εθδόζεηο ΙΩΝ, ηνπ Δξ. Ισάλλε Καθαξά (2013). επηέκβξηνο 2014

2 Εαξληηληέξεο & γιάζηξεο Σν μύιν ζε κεγάιν πάρνο (πάλσ από 5 cm) είλαη ην θαιύηεξν πιηθό από άπνςε θαιαηζζεζίαο, δηάξθεηαο θαη ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή δαξληηληέξαο θαη γιάζηξαο, γηα ηελ αλάπηπμε θπηώλ ζε θήπνπο, πεδνδξόκηα, βεξάληεο, κπαιθόληα θαη ηαξάηζεο. Σν βαζηθό πιενλέθηεκα είλαη όηη κνλώλεη απνηειεζκαηηθά ην ρώξν αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πνιύκνξθσλ θαη θαιαίζζεησλ ζρεδηαζκώλ ζε δηάθνξα κεγέζε. Σα είδε μύινπ: εκπνηηζκέλν πεύθν θαη πην ζπάληα θαζηαληά.

3 Βαζηθνί ηύπνη δαξληηληέξσλ Σα πξντόληα μύινπ κπνξεί λα είλαη θνξκίδηα κηθξήο δηακέηξνπ, ή εκίζρηζηα θνξκίδηα, ζαλίδεο, πξηζηά, θνξκνί δέληξσλ, ζηύινη απαξύθσηνη από ηελ κηα πιεπξά, θ.α. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε δξπο αιιά ζε κηθξέο δηαηνκέο. Η θαηαθόξπθε δηάηαμε ησλ πιεπξώλ θαη ε εζσηεξηθή επέλδπζε κε ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε, εμαζθαιίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ πξνο ηα θάησ θαη ζπλεπώο ηελ πξνζηαζία ηνπ μύινπ από κόληκε ύγξαλζε θαη ζήςε. Ο ππζκέλαο θαιό είλαη λα θαηαζθεπάδεηαη από δηάηξεηε αλνμείδσηε ιακαξίλα ή από αλζεθηηθό πνιπκεξέο.

4 Εαξληηληέξα ζηξόγγπιε μπιεία (θνξκόο εξπζξειάηεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα δαξληηληέξα)

5 Παξαιιαγέο ζε δαξληηληέξεο Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Εαξληηληέξεο από εκπνηηζκέλα κε βνξηθά άιαηα θνξκίδηα πεύθνπ κηθξήο δηακέηξνπ ρέδην από γιάζηξεο θαη δαξληηληέξεο από θνξκνύο δέληξσλ

6 Εαξληηληέξεο ζε ζπλδπαζκό κε παγθάθηα/πάγθνπο Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

7 ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΑ Ξύιν 7x7 cm, ύςνο 40 cm (5 μύια) Γηαζηάζεηο 65 x 180 cm 55 x 120 cm 50 x 100 cm

8 ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΑ κε ληίδα (5 μύια) Γηαζηάζεηο 50 x 50 cm 50 x 100 cm

9 ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΑ από παζζάινπο Φ8 (εκπνηηζκέλε πεύθε) Γηαζηάζεηο 60 x 60 x 36 cm ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ εμάγσλεο (εκπνηηζκέλε πεύθε)

10 ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΑ παξαζύξνπ θξεκαζηή Γηαζηάζεηο 15 x 90 x 18 cm

11 ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΑ κε θνιώλα 9 x 9 cm θαη Μεηαιιηθό θαπειάθη Γηαζηάζεηο 80 x 80 x 60 cm (ύςνο)

12 Εαξληηληέξα κε θαθαζσηό αλαξξίρεζεο θπηώλ Γηαθνζκεηηθά θαξνηζάθηα - δαξληηληέξεο

13 ρέδηα: δαξληηληέξεο Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

14 ρέδηα: δαξληηληέξεο Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου ύλδεζκνο ύλδεζκνο θηβσηίνπ κε δόληηα (ίζηα δόληηα ή δαθηπισηά)

15 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα δαξληηληέξεο ηελ ειιεληθή αγνξά θπξηαξρεί πνιύ ζπρλά σο πξώηε ύιε ην εκπνηηζκέλν πεύθν. Γη απηό, θαη νη πεξηζζόηεξεο δαξληηληέξεο πνπ βξίζθνπκε ζηελ αγνξά έρνπλ έληνλα πξαζηλσπό ρξώκα. Επίζεο, ζπλαληάκε θαη θαιά, βακκέλεο κε ειαηνρξώκαηα ή ζθνπξόρξσκα βεξλίθηα, δαξληηληέξεο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. πλαληάκε ζε νξηζκέλεο δαξληηληέξεο ηνλ ηύπν: ζπλδέζκνπ θηβσηίνπ κε ίζηα δόληηα ή «δαθηπισηά» Οη ζπλδπαζκνί θαη ηα ζρέδηα γηα απηή ηελ θαηαζθεπή πνηθίιινπλ.

16 Κάδνη (ή δνρεία) απνξξηκκάησλ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα θάλνπκε ηελ εμήο δηάθξηζε: α) θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ ύπαηζξν θαη ρώξνπο δαζηθήο αλαςπρήο, όπνπ σο πξώηε ύιε θπξηαξρεί ην μύιν, θαη β) θάδνη ή δνρεία απνξξηκκάησλ ζε ρώξνπο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο πλαληάκε πιεζώξα ζρεδίσλ θαη θαηαζθεπώλ, είηε κε πιηθό κόλν ην μύιν (ζπαληόηεξα), είηε ζπλδπαζκό κεηάιινπ θαη μύινπ, είηε δνρεία ακηγώο κεηαιιηθά (πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ ειιεληθή αγνξά). ηα είδε μύινπ, απαληάκε ζπρλά νμηά (ιαλζαζκέλα), πεύθν θαη ζπάληα θαζηαληά. Ξύιηλνο θάδνο απνξξηκκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ

17 Σππηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ Οη ζπρλά απαληώκελνη θάδνη: α) θαηαζθεπάδνληαη από πςειήο πνηόηεηαο ραιπβδόθπιια, θσληθά ηνπνζεηεκέλα, θαη αθαηξνύκελν εζσηεξηθό κεηαιιηθό θάδν. β) έρνπλ έλα θαιαίζζεην ζρεδηαζκό θαη παθηώλνληαη πάλσ ζην έδαθνο/ηζηκέλην. Ξύιηλεο ιεπηέο βέξγεο πεξηβάιινπλ ηελ όιε κηθξνθαηαζθεπή. ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ εζθαικέλα ην είδνο μύινπ είλαη νμηά πνπ σο γλσζηόλ δελ έρεη αληνρή ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Επίζεο, ηέηνηνη θάδνη ζα πξέπεη λα θηλίξνληαη θαιά κε βεξλίθηα εκπνηηζκνύ. Πξνηηκεηέα είδε: δξπο, θαζηαληά, ηξνπηθά είδε

18 ρέδηα: θάδνη απνξξηκκάησλ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου ρέδηα / θαηαζθεπέο πνπ πιενλεθηνύλ από άπνςε επηινγήο είδνπο θαη θαηαζθεπαζηηθνύ ζρεδίνπ, δηόηη ακβιύλνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ξαγαδώζεσλ & ξίθλσζεο-δηόγθσζεο ηνπ μύινπ (βι. πξόζιεςε πγξαζίαο): Α. Γ. B. Γ.

19 Μηθηέο θαηαζθεπέο κεηάιινπ - μύινπ (θάδνη) Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Κάδνη απνξξηκκάησλ, ζηνπο νπνίνπο έρνπκε ζπλδπαζκό ρξήζεο κεηάιινπ (ράιπβα, ρπηνζίδεξνπ, αινπκηλίνπ) θαη μύινπ. Β. Γ. Γ. Α. Δ. Ε.

20 Κάδνη απνξξηκκάησλ από εκπνηηζκέλε μπιεία Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Καηαζθεπέο θάδσλ ππαίζξνπ θαη δαζηθήο αλαςπρήο, από μπιεία πεύθνπ ή έιαηνπ πνπ έρεη εκπνηηζηεί ππό πίεζε κε άιαηα ραιθνύ ή/θαη βνξίνπ.

21 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάδνπο απνξξηκκάησλ ηελ ειιεληθή αγνξά θπξηαξρνύλ νη κεηαιιηθνί & πιαζηηθνί θάδνη. Πξνηηκεηένο είλαη ν ζπλδπαζκόο κεηάιινπ μύινπ ζε απηή ηελ θαηαζθεπή, δηόηη δίλεη θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. ε ρώξνπο δαζηθήο αλαςπρήο πνιύ ζπρλά ζπλαληάκε εκπνηηζκέλν έιαην ή πεύθν ζε θάδνπο. Πξνηηκεηέα είλαη ηξνπηθά αλζεθηηθά είδε (Mahogany, Iroko θ.α.) ζε θαιαίζζεηνπο θάδνπο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα πνηνηηθέο θαηαζθεπέο. Σα πιηθά ζύλδεζεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη αλνμείδσηα. Οη ζπλδπαζκνί θαη ηα ζρέδηα γη απηή ηελ θαηαζθεπή πνηθίιινπλ.

22 Ξύιηλα Μέζα πζθεπαζίαο (παιέηεο, ηειάξα, θαθάζηα, θηβώηηα) Ο θιάδνο μύιηλσλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο (ΞΜ) απνηειεί έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο παξαγσγήο πξντόλησλ μύινπ ζηε ρώξα καο. Σα θπξηόηεξα πξντόληα ηνπ είλαη θπξίσο μύιηλεο παιέηεο, θηβώηηα ζπζθεπαζίαο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, θαθάζηα, ηειάξα, θνπηηά θ.ά. ύκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, νη επηρεηξήζεηο απηέο παξάγνπλ αθελόο κελ πξηζηή μπιεία θσλνθόξσλ (πεύθε, ειάηε) αιιά θαη πιαηπθύιισλ (ιεύθε, θιακνύξη) θαη αθεηέξνπ πξντόληα κεηαπνίεζεο, π.ρ. παιέηεο δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηηο παξαγγειίεο πνπ ππάξρνπλ. Δελ έρεη γίλεη εθηθηή κέρξη ζήκεξα ε παξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ παιεηώλ (επξσπαιεηώλ EUR) ζηελ Ειιάδα. ΟΥΙ ρεκηθέο νπζίεο, ΟΥΙ εκπνηηζηηθέο νπζίεο

23 Ξύιηλα Μέζα πζθεπαζίαο (παιέηεο, ηειάξα, θαθάζηα, θηβώηηα) Πνηεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ αγνξά ηα ΞΜ; θαηαζθεπαζηέο πξώησλ πιώλ θαη άιισλ πξντόλησλ, όπσο ηζηκέληνπ, κάξκαξνπ, ιηπαζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ, νπσξνθεπεπηηθώλ θαη ηξνθίκσλ, αιπζίδεο super-market θ.α. Η δηάζεζε ησλ πξντόλησλ, θπξίσο ησλ παιεηώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε παξαγγειίεο πνπ ζπλήζσο ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηελ αλάγθε ηνπ θάζε πειάηε, γη απηό είλαη ζρεηηθά κε εθηθηή ε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο (είλαη έλα επνρηαθό πξντόλ, κε κεηαβιεηόηεηα κεγάιε). Επηπξόζζεηα, νη γξακκέο παξαγσγήο θαη ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο επηρεηξήζεηο ΞΜ είλαη παιηάο ηερλνινγίαο θαη δελ έρεη ππνζηεί εθζπγρξνληζκό ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα κε εμαίξεζε έλαλ κηθξό αξηζκό επηρεηξήζεσλ πνπ θαη νξγαλσηηθά θαη κεραλνινγηθά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Οη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζύγρξνλα κεραλήκαηα πξηζηεξίνπ, απηόκαηα θαξθσηηθά κεραλήκαηα, βαθείν, νξγαλσκέλε παξαγσγή θαη απαζρνινύλ πάλσ από 20 άηνκα.

24 Σα μύιηλα θηβώηηα δηαθξίλνληαη ζε: α) ζπζθεπαζίαο, β) κεηαθνξάο θαη γ) απνζήθεπζεο, θαη θαηαζθεπάδνληαη είηε κε πξηζηή μπιεία, είηε κε Κ/Π ή OSB, κε ζηόρν ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία πξντόλησλ κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο. Οη κεηαθνξέο πνηθίιινπλ, από ηελ πην ρακεινύ θόζηνπο έσο θαη ηελ πιένλ εμεηδηθεπκέλε (κεηαθνξά έξγσλ ηέρλεο κεγάιεο αμίαο). Όια ηα θηβώηηα ζε θάζε πεξίπησζε κπνξνύλ λα επελδπζνύλ κε πξνζηαηεπηηθά πιηθά (πνιπαηζπιέλην, bubble, αθπγξαληηθά). Δηαζέηνπλ εηδηθά εμαξηήκαηα (αλαξηήξεο, θιείζηξα, κεληεζέδεο, ρεηξνιαβέο) γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο. Κηβώηηα

25 Δθαξκνγή ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISPM-15 Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Λέγεηαη θαη ζεξκηθόο ρεηξηζκόο (heat treatment). Είλαη ρεηξηζκόο ζε θιεηζηό θιίβαλν μήξαλζεο γηα λα λεθξσζνύλ όινη νη ηπρόλ παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί (ζε ζεξκνθξαζίεο εζσηεξηθά >56 ν C γηα κηζή ώξα). ύκθσλα κε απηό, όια ηα μύιηλα κέζα ζπζθεπαζίαο (παιέηεο, θαθάζηα, θηβώηηα) πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγέο ζε ρώξεο εθηόο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθό ρεηξηζκό γηα ιόγνπο απεληόκσζεο.

26 Δπξσπατθή παιέηα (Δπξσπαιέηα) Είλαη έλα πηζηνπνηεκέλν ΞΜ ζηελ Επξώπε. Είλαη γλσζηό όηη ζηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζήκεξα ε επξσπαιέηα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε όιεο ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο γεσξγηθώλ, θηελνηξνθηθώλ θαη άιισλ πξντόλησλ. Η επξσπαιέηα είλαη κία επίπεδε μύιηλε παιέηα ηεζζάξσλ εηζόδσλ, ε νπνία έρεη κήθνο 800 mm θαη πιάηνο 1200 mm. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξσπαιέηαο, ι.ρ. καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηόηεηα ηεο μπιείαο, δηαζηάζεηο, κεραληθέο αληνρέο, ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνύληαη από εμνπζηνδνηεκέλα εξγαζηήξηα ηερλνινγίαο μύινπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα πξνδηαγξαθή 435-2/ πνπ έρεη εθδνζεί από ηε Δηεζλή Έλσζε ηδεξνδξόκσλ. Κπξίαξρν είδνο: όια ηα είδε πεύθνπ.

27 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ΞΜ ηελ ειιεληθή αγνξά θπξηαξρνύλ ηα ηειάξα & θαθάζηα ιεύθεο. πρλά ζπλαληάκε μύιηλεο επξσπαιέηεο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηελ Ε.Ε. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη απμεζεί ε δήηεζε γηα ΞΜ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθό ρεηξηζκό (HT). Αξθεηέο θνξέο ε πεξηερόκελε πγξαζία ζηα ΞΜ ππεξβαίλεη ην 20%. ηα μύιηλα κέζα ζπζθεπαζίαο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ, νύηε εκπνηηζηηθώλ ζθεπαζκάησλ.

28 Κπςέιεο (κειηζζνθνκίαο) Οη μύιηλεο θπςέιεο απνηεινύλ έλα πξντόλ, ην νπνίν επξέσο παξάγεηαη ζηε ρώξα καο γηα πξνθαλείο ιόγνπο (βι. κέιη). Σν πξντόλ είλαη γηα εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ιόγσ ησλ κειηζζώλ θαιό είλαη λα κελ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθώλ πξόζζεησλ. Οη θπςέιεο ηππηθά θαηαζθεπάδνληαη από μπιεία πεύθεο ή εξπζξειάηεο κεηά από ζσζηή μήξαλζε, ην θαπάθη θαη ην πιαίζην ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο από δαζηθή ή καύξε πεύθε ειιεληθήο πξνέιεπζεο. Η βάζε ηεο θπςέιεο ζπλήζσο θηηάρλεηαη από θόληξα-πιαθέ ζαιάζζεο θαιήο πνηόηεηαο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο (Μέηζνβν, Χαιθίδα) ρξεζηκνπνηείηαη θαη ληόπηα μπιεία πεύθνπ. ΟΥΙ ρεκηθέο νπζίεο, ΟΥΙ εκπνηηζηηθέο νπζίεο

29 Κπςέιεο (επηκέξνπο ζηνηρεία) Βάζε

30 Κπςέιεο Σα θαπάθηα θαηαζθεπάδνληαη από αλνμείδσηε γαιβαληδέ ιακαξίλα 0,25 mm θαη ζην εζσηεξηθό (άλσ κέξνο) έρεη θόληξα-πιαθέ ζαιάζζεο 8 mm. H ζίηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο. Γνλνθσιηέο ηύπνπ Υαιθηδηθήο Οη πεξηζζόηεξεο μύιηλεο θπςέιεο έρνπλ θαπάθη. Πξνηηκάηαη ε εξπζξειάηε γηα ηα εμσηεξηθά θνκκάηηα θαη ζπλήζσο πεύθε γηα ηα πιαίζηα, εμαηηίαο θαη ηεο ξεηηλώδνπο νζκήο. ηε δηαδηθαζία θαξθώκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη θαξθηά κε ζπείξσκα. Σππηθά, νη θπςέιεο ηξίβνληαη κε ςηιό γπαιόραξην.

31 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα μύιηλεο θπςέιεο ηε ρώξα καο ππάξρνπλ πνιιέο βηνηερλίεο παξαγσγήο θπςειώλ. πρλά ζπλαληάκε ληόπηα μπιεία καύξεο πεύθεο, ιεπθόδεξκεο πεύθεο θαη ηξαρείαο πεύθεο, ζε θαηαζθεπέο θπςειώλ. Επίζεο, ππάξρεη εηζαγσγή εξπζξειάηεο (Ρσζία, Ρνπκαλία) γηα απηή ηε ρξήζε ζηε ρώξα καο. Οη μύιηλεο θπςέιεο θζείξνληαη γξήγνξα, θαη θάζε ρξόλν απαηηείηαη ελδειερήο ζπληήξεζε απηώλ γηα λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Δμσηεξηθά (κόλνλ) νη θπςέιεο θηλίξνληαη κε αθξπιηθά πδαηνδηαιπηά ζηεγαλσηηθά (1 νο ) ή κε ιηλέιαην-κίλην-ιαδνκπνγηά (2 νο ). Η θπςέιε κειηζζνθνκίαο παξακέλεη κηα εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε μύιηλε θαηαζθεπή, πνπ έρεη «ηδηαηηεξόηεηεο» θαη «κπζηηθά».

32 ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Ο δηδάζθσλ θ. Γεώξγηνο Μαληάλεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή ηερληθή βνήζεηα θαη επραξηζηεί ηηο παξαθάησ αλαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο γηα ην θσηνγξαθηθό πιηθό ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηέο ηηο παξνπζηάζεηο. Απηό έγηλε γηα ακηγώο εθπαηδεπηηθό ζθνπό γηα ηα καζήκαηα ζεσξίαο εληόο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Επίπινπ, ΣΕΙ Θεζζαιίαο, Καξδίηζα, Πεγέο Internet

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ

PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Σρεδηαζκνύ & Τερλνινγίαο Ξύινπ & Επίπινπ Μάζεκα: «Ξξντόληα Σεκηθήο Ρερλνινγίαο Μύινπ» PELLETS ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ Θαζ. Γεσξγίνπ Καληάλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα