Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 7 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε δηµόσια Τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 7959/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων. Στην συνεδρίαση ήταν παρών η ήµαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ο προϊστάµενος τεχνικής υπηρεσίας, ο προϊστάµενος της Οικον. Υπηρεσίας και ο Ειδικός Εµµανουήλ µε βαθµό Γ. γραµµατέας : Καλαϊτζόγλου ιαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο σύνολο των 17 µελών παραβρέθηκαν 17 µέλη τα οποία είναι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κουτεκίδου Μεταµόρφη ΟΥ ΕΙΣ 2. Ορφανίδης Κων/νος 3. Ελευθεριάδης Χρήστος 4. Βογιατζόγλου Αναστάσιος 5. ίγκας Ιωάννης 6. Ματζαρίδης Νικόλαος 7. Ανανιάδης Ιορδάνης 8. Γιανταµίδης Ιορδάνης, 9. Τσακίρη Αθηνά 10. Μουστακίδης Γεώργιος 11. Κουκαριώτης Παναγιώτης 12. Καγιάογλου Νικόλαος 13. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 14. Στυλιανίδης Αναστάσιος 15. Ανδρούτσος Αθανάσιος 16. Μαζαράκης Γεώργιος 17. Παρλόγλου Μιχαήλ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Χατζησαββίδης Γεώργιος(Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πλατανόβρυσης) ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ 1)Τσαγκαλίδης Λάζαρος(Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Αδριανής) 2)Παναγιωτίδου Κατίνα (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ. Πλατανιάς) 2)Χαραλαµπίδης Χαράλαµπος (Πρ.Συβ. Τ.Κ.Νικηφόρου ) 3)Βασιλειάδης Λάζαρος (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Παρανεστίου ) 4)Τσίνογλου Κων/νος (Εκπρ.Τ.Κ.Ψηλής Ράχης) 5)Αλωνίδης Ανθιµος (Εκπρ.Τ.Κ. Θόλου) 3)Σιδηρόπουλος Χρυσόστοµος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) 4) ηµητριάδης Γεώργιος (Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου) 5)Λαζαρίδης Ιωάννης(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης) (Αν και κλήθηκαν νόµιµα) 1

2 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί και να ληφθεί αποφάση για ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης κατόπιν του αριθ..υ./ εγγράφου-εισήγησης του τµήµατος του προϊσταµένου της Τ.Υ. του ήµου κ. Ζαχαρόπουλου Ευστράτιου που είναι το εξής: 1) Εγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Ψηλής Ράχης». Η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο της Τ.Υ. του ήµου κ. Ζαχαρόπουλο Ευστράτιο ο οποίος ανέφερε: «εν υπήρχε η δυνατότητα, η Εγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Ψηλής Ράχης» ως θέµα να συµπεριληφθεί στα θεµατα της ηµερήσιας διάταξης, της 23 ης Συνεδρίασης, καθώς η πρόσκληση του ηµοτικού Συµβουλίου εκδόθηκε την ευτέρα στις 3 Νοεµβρίου και το τεχνικό συµβούλιο που ενέκρινε τον 1 ο ΑΠΕ του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Ψηλής Ράχης». πραγµατοποιήθηκε στις 5 Νοεµβρίου.» Κατόπιν η πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέµατος. Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προϊσταµένου της Τ.Υ. του ήµου κ. Ζαχαρόπουλου Ευστράτιου και είδε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 αποφάνθηκε για το κατεπείγον των θεµάτων και αποφασίζει οµόφωνα την συζήτηση και την λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέµα. 11 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ιακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών του ήµου Αριθµ.Απόφασης 160/2014 Η Πρόεδρος του ηµ. Συµβουλίου εισηγούµενη το 11 ο τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι το θέµα αυτό είχε αναβλήθει στην 21 η / συνεδρίαση και έθεσε υπόψιν του.σ. το αριθ. 6822/ έγγραφο του τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου το οποίο έχει ως εξής και ανέγνωσε: «Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε η υπ αριθµ / (ΦΕΚ Β 931/2009) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις: υπ αριθµ. 481/65/ (ΦΕΚ Β 1690 /2009) όµοια απόφασης και υπ' αριθµ / (2029/ τεύχος Β ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια», µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι λεπτοµέρειες ίδρυσης και κατασκευής λειτουργίας των παιδικών χαρών, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών». Επίσης εκδόθηκε η εγκύκλιος: 44 (30681/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έρχεται να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών των ήµων, δεδοµένου ότι ένας µεγάλος αριθµός παιδικών χαρών έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη 2

3 ενός συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν αυτές, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την εν λόγω Απόφαση: Τίθενται οι απαιτήσεις τόσο για την καλή επιλογή όσο και για την σχεδίαση του χώρου µιας παιδικής χαράς, καθώς επίσης και τα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισµό, τα όργανα και τις κατασκευές της παιδικής χαράς. Ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς, ο οποίος έχει τη ευθύνη για την σωστή λειτουργία και τη συντήρηση της. Επίσης µε την 15693/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών προβλέπεται µεταβατικό στάδιο έως µέσα στο οποίο, όλοι οι ήµοι θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαιτούµενες παρεµβάσεις, ώστε όλες οι παιδικές χαρές που λειτουργούν στην περιφέρεια τους, να πληρούν τις απαιτήσεις του νέου θεσµικού πλαισίου. Μετά τα παραπάνω και αφού κάναµε εγώ ο Χασάπης Χρήστος και η Πρωϊµάκη Σπυριδούλα υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου επιτόπια επίσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2014 στις Παιδικές Χαρές αλλά και στις υπαίθριες εγκαταστάσεις του ήµου Παρανεστίου που προορίζονται για την ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού µετά από προφορική εντολή της ηµάρχου διαπιστώσαµε τα κάτωθι: Παιδική Χαρά Αδριανής, ηµοτικό Σχολείο (Νο 1) Χρειάζεται διαµόρφωση εδάφους εν υπάρχει εσωτερική περίφραξη Υπάρχει επικίνδυνη κατασκευή µε λαµαρίνες και σκουριασµένα σίδερα ύο κάδοι απορριµµάτων είναι σε κακή κατάσταση Χρειάζεται πιο υψηλή περίφραξη στην πλευρά που έχει υψοµετρική διαφορά Υπάρχουν εκτεθειµένες σωληνώσεις µέσα στον αγωνιστικό χώρο Υπάρχουν επικίνδυνοι δοκοί του βόλεϊ Παιδική Χαρά Αδριανής Άλσος (Νο 2) Περίφραξη κατεστραµµένη, έχει πάρει κλίσει και είναι έτοιµη να πέσει εν υπάρχουν πόρτες στις 4 εισόδους της Γειτνιάζει µε δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας που έχουν γίνει πολλά ατυχήµατα Οι αλυσίδες στις κούνιες είναι κατεστραµµένες και σκουριασµένες Υπάρχουν ακάλυπτα φρεάτια Υπάρχουν ακάλυπτα καλώδια Υπάρχουν πλάκες σπασµένες που έχουν ξεκολλήσει Ελλιπείς κάδοι σε λάθος περιοχή Παιδική Χαρά Γύρου (Νο 3) Υπάρχει κίνδυνος πτώσεων λόγω µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς Η περίφραξη είναι χαµηλή εν υπάρχει φωτισµός εν υπάρχει πόρτα στην είσοδο Υπάρχει ανεξέλεγκτη βλάστηση 3

4 Παιδική Χαρά Νικηφόρος, ηµοτικό Σχολείο (Νο 4) Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν επικίνδυνα όργανα που πρέπει να αποµακρυνθούν Υπάρχουν επικίνδυνοι αναβαθµοί Υπάρχουν επικίνδυνες προεξοχές από βίδες Υπάρχουν σπασµένες πλάκες δαπέδου Κίνδυνος από κλαδιά των δένδρων που σπάνε Γήπεδα ακατάλληλα Μεγάλη υψοµετρική διαφορά στα γήπεδα χωρίς περίφραξη Μεγάλη αυτοφυή βλάστηση γύρω από τα γήπεδα Επικίνδυνες πτώσεις κλαδιών στους αγωνιστικούς χώρους ίπλα στα γήπεδα υπάρχουν σκουριασµένα όργανα παλιάς παιδικής χαράς που πρέπει να αποµακρυνθούν Παιδική Χαρά Νικηφόρος, Πλατεία, Είσοδος από ράµα (Νο 5) Στη νότια πλευρά υπάρχει µεγάλη υψοµετρική διαφορά και η περίφραξη είναι πολύ χαµηλή εν υπάρχουν πόρτες στις εισόδους Βρίσκεται δίπλα στην Εθνική Οδό Υπάρχουν εκτεθειµένα καλώδια Υπάρχουν επικίνδυνες οπές στο έδαφος και προεξέχουν πέτρες Παιδική Χαρά Νικηφόρου, Κοινοτικό, έξοδος προς Παρανέστι (Νο 6) Ηµιτελής περίφραξη στη δυτική πλευρά και το νότιο τµήµα εν υπάρχει πόρτα στην είσοδο Βρίσκεται δίπλα σε εθνική οδό (Ε14) Υπάρχει ανεξέλεγκτη αυτοφυής βλάστηση Τα παιχνίδια δεν είναι καθόλου καλά στερεωµένα Υπάρχει επικίνδυνο σπασµένο παιχνίδι Υπάρχει κατεστραµµένος κάδος απορριµµάτων Υπάρχει στο χώρο οροφή από κατεστραµµένο κιόσκι Παιδική Χαρά Ψηλόκαστρου (Νο 7) Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι δρόµος Χρειάζεται υψηλή περίφραξη Υπάρχει κίνδυνος πτώσεων υπάρχει υψοµετρική διαφορά Βρίσκεται δίπλα σε επαρχιακό δρόµο Παιδική Χαρά Πλατανιάς, Σπίτι Παιδιού (Νο 8) 4

5 εν υπάρχει κατάλληλη περίφραξη Τα όργανα δεν είναι σε καλή κατάσταση Υπάρχει στο χώρο ένα ξερό δέντρο, µε επικινδυνότητα πτώσης κλάδων Υπάρχουν στο χώρο κεραίες µε επικίνδυνη για τα παιδιά ακτινοβολία Υπάρχουν ανοιχτά φρεάτια Υπάρχουν σπασµένα και αποσαρθρωµένα τσιµέντα που µπορεί να αποτελέσουν παγίδες για τα παιδιά Παιδική Χαρά Πλατανιά, ηµοτικό Σχολείο (Νο 9) Στο γήπεδο του µπάσκετ δεν υπάρχει περίφραξη Στην άκρη του γηπέδου µπάσκετ υπάρχει γκρεµός Το ταµπλό της µπασκέτας είναι σπασµένο στην παιδική χαρά στην παιδική χαρά Τα όργανα είναι παλιά και ακατάλληλα Οι βρύσες είναι ακατάλληλες και σε καλή κατάσταση Υπάρχουν ξερά πεύκα στα οποία µπορεί να τραυµατιστούν τα παιδιά Παιδική Χαρά Πλατανιάς, Παιδική Χαρά (Νο 10) εν έχει επαρκή περίφραξη Υπάρχει παράνοµο κτίσµα µε λαµαρίνες που προεξέχουν (κίνδυνος τραυµατισµού παιδιών) Υπάρχει WC σε κακή κατάσταση που αποτελεί εστία µόλυνσης Υπάρχουν σκάλες χωρίς χειρολισθήρες Υπάρχει επικίνδυνη νησίδα, σαν τάφρος Υπάρχουν σπασµένα πλακάκια στη σκάλα Παιδική Χαρά Πτελέας (Νο 11) Τα όργανα είναι παλιά και το ένα από αυτά δεν έχει µόνιµη στήριξη (µετακινούµενο) Παιδική Χαρά Τερψιθέας (Νο 12) εν είναι σε επίπεδο έδαφος (πολύ µεγάλη κλίση εδάφους) Υπάρχει κίνδυνος πτώσεων, υπάρχει υψοµετρική διαφορά Υπάρχει γκρεµό 5

6 Υπάρχει πολύ υψηλό παγκάκι Παιδική Χαρά Τείχους (Νο 13) Τα όργανα είναι χάλια Παιδική Χαρά Παλιάµπελων (Νο 14) Υπάρχουν στο χώρο επικίνδυνες ταµπέλες Υπάρχει στο χώρο επικίνδυνος επίτονας Υπάρχουν στο χώρο επικίνδυνες κατασκευές Η περίφραξη είναι κατεστραµµένη (το σύρµα δεν είναι καλό) Παιδική Χαρά Ψηλή Ράχη (Νο 15) Κίνδυνος πτώσεων λόγω υψοµετρικής διαφοράς Υπάρχουν επικίνδυνοι δοκοί στο χώρο (πιθανών παλιό σηµείο ανάρτησης σηµαίας) Υπάρχει σπασµένος κάδος απορριµµάτων Παιδική Χαρά Χαµοκέρασα (Νο 16) Υπάρχει επικίνδυνος αφύλακτος γκρεµός δίπλα στην παιδική χαρά Τα όργανα είναι παλιά Υπάρχει µεγάλη αυτοφυής βλάστηση Υπάρχει κοντά δεξαµενή νερού χωρίς πόρτα, επικίνδυνο για παγίδευση παιδιών Υπάρχει κίνδυνος πτώσεων ξερών κλαδιών από τα δένδρα Υπάρχει κιόσκι στο χώρο έτοιµο να πέσει Υπάρχει ετοιµόρροπο κτήριο δίπλα στο σχολείο Παιδική Χαρά Κάτω Θόλου (Νο 17) Υπάρχει κίνδυνος κατακρυµνήσεων µε τοιχίο ύψους 1,5 m αφύλακτο Βρίσκεται δίπλα σε εθνική οδό (Ε14) 6

7 Υπάρχει ανεξέλεγκτη βλάστηση Τα γήπεδα δεν είναι σε καλή κατάσταση (υπάρχει ακόµα και µέσα στον αγωνιστικό χώρο βλάστηση) Παιδική Χαρά Καρποφόρου (Νο 18) Βρίσκεται δίπλα στο δρόµο Υπάρχει κίνδυνος πτώσεων, έχει γκρεµό Υπάρχει επικίνδυνη αυτοφυή βλάστηση Κατεστραµµένα παιχνίδια και ένα πολύ επικίνδυνο σπασµένο κάθισµα οργάνου Παιδική Χαρά Μεσοχωρίου (Νο 19) Η εξωτερική περίφραξη δεν είναι περιµετρική εν υπάρχει εσωτερική περίφραξη εν υπάρχει υψηλή περίφραξη για την περιοχή του µπάσκετ Τα όργανα της παιδικής χαράς είναι παλιά και κακοσυντηρηµένα Η µπασκέτα είναι σπασµένη εν υπάρχει πόρτα εισόδου Στο χώρο της παιδικής χαράς εισέρχονται αυτοκίνητα Παιδική Χαρά Ξάγναντου (Νο 20) εν υπάρχει ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική περίφραξη Η περίφραξη είναι σκουριασµένη στην είσοδο Επικίνδυνα σίδερα προεξέχουν από την περίφραξη Υπάρχει κίνδυνος πτώσης (υπάρχει γκρεµό) Υπάρχει επικίνδυνη πτώση κλαδιών Χρειάζονται συντήρηση τα WC λόγω επικινδυνότητας, πέφτουν σοβάδες, είναι αποσαθρωµένο το σκυρόδεµα και τρέχουν νερά Παιδική Χαρά Παρανεστίου, Πλατεία (Νο 21) εν είναι ασφαλής η περίφραξη και το ύψος της είναι µικρό διαχωρισµού του χώρου Τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα Τα παγκάκια είναι σπασµένα εν υπάρχει διάδροµος µε άνοιγµα εισόδου 1 m Παιδική Χαρά Παρανεστίου, ηµοτικό Σχολείο (Νο 22) 7

8 Χρειάζεται διαµόρφωση εδάφους (δίπλα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων υπάρχει ανώµαλο έδαφος) εν υπάρχει εσωτερική περίφραξη για διαχωρισµό ηλικιών Η εξωτερική περίφραξη χρειάζεται βάψιµο, υπάρχουν σκουριές Χρειάζεται προσθήκη σκαλοπατιών και κάγκελα στη ράµπα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Η οδός µπροστά στο σχολείο θα πρέπει να κλείσει για τα αυτοκίνητα ούτε στο χώρο της παιδικής χαράς αλλά ούτε και µέσα στο σχολείο Το γήπεδο µπάσκετ δεν είναι σε καλή κατάσταση οι µπασκέτες είναι σπασµένες και σκουριασµένες και το δάπεδο είναι φθαρµένο και συγκεντρώνει νερά Χρειάζεται ντουλάπι στο ρολόι της ΕΗ Παιδική Χαρά Πρασινάδας (Νο 23) Η περίφραξη είναι σκουριασµένη εν υπάρχει εσωτερική περίφραξη Το πλαστικό δάπεδο έχει φθαρεί Το έδαφος παρουσιάζει µια µικρή ανωµαλία στην επιφάνεια του Στον ίδιο χώρο υπάρχει γκρεµό µε µεγάλη επικινδυνότητα για τα παιδιά Ένα κάθισµα οργάνου είναι φουσκωµένο σπασµένο Παιδική Χαρά Τεµένους (Νο 24) Ακατάλληλο, γειτνίαση µε νεκροταφείο Ακατάλληλα όργανα Υπάρχει επικίνδυνη βλάστηση Παρατηρούµε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήµατα στα όργανα και στις 24 παιδικές χαρές, αλλά και στις υπαίθριες εγκαταστάσεις που προορίζονται για την ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού, που τις καθιστά επικίνδυνες και δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νοµοθεσία. Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω εισηγούµαστε την διακοπή λειτουργίας και στις 24 παιδικές χαρές, αλλά και στις υπαίθριες εγκαταστάσεις που προορίζονται για την ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού του ήµου µας. Τα όργανα που µε συντήρηση µπορούν να πάρουν πιστοποίηση, αφού τα αποξυλώσουµε, να τα φυλάξουµε για να τα επανατοποθετήσουµε, αφού πρώτα κάνουµε τις κατάλληλες υποδοµές στους χώρους. Τα υπόλοιπα ακατάλληλα όργανα να κάνουµε πρωτόκολλο καταστροφής και να τα στείλουµε για ανακύκλωση.» Επίσης έθεσε και υπ όψιν του.σ. και τον από Ενδεικτικό προϋπολογισµό που συνέταξε η Τ.Υ. του ήµου για το κόστος αποξήλωσης των Παιδικών χαρών. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά για την διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλαγή απόψεων και η πρόεδρος κάλεσε το.σ να 8

9 αποφασίσει σχετικά. To δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την υπ αριθµ / (ΦΕΚ Β 931/2009) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις: υπ αριθµ. 481/65/ (ΦΕΚ Β 1690 /2009) όµοια απόφασης και υπ' αριθµ / (2029/ τεύχος Β ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και την εγκύκλιο αριθ.: 44 (30681/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Μειοψηφούντων των των.σ. 1)Παρλόγλου Μιχαήλ 2)Κουκαριώτη Παναγιώτη 3)Κωνσταντινίδη Μιχαήλ 4)Κουτεκίδου Μεταµόρφης 5)Ανανιάδη Ιορδάνη και του εκπροσώπου της Τοπ. Κοινότητας Πλατανόβρυσης Χατζησαββίδη Γεώργιου. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ ατ ά π λ ε ι ο ψ η φ ε ί α Την διακοπη λειτουργίας των Παιδικών χαρών του ήµου, µειοψηφούντων των.σ. 1)Παρλόγλου Μιχαήλ 2)Κουκαριώτη Παναγιώτη 3)Κωνσταντινίδη Μιχαήλ 4)Κουτεκίδου Μεταµόρφης 5)Ανανιάδη Ιορδάνη και του εκπροσώπου της Τοπ. Κοινότητας Πλατανόβρυσης Χατζησαββίδη Γεώργιου. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στον δήµαρχο Παρανεστίου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 166/2014 H ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Απόσπασµα Πρακτικών Υπογραφές O Ειδικός Γραµµατέας Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ 9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 24 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /28--20 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 10 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 10 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.10/13-5-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 13 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.11/11-6-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 13/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 29 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Ελληνική Αποστέλλεται ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.: 30681 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 66012/17.11.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 350/2014 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για υλοτοµία ή µη δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Ελληνική Αποστέλλεται ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.: 30681 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα