ΑΔΑ: Β41ΙΩΞ1-4Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41ΙΩΞ1-4Λ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Αριθµός Απόφασης: 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της µε αρ.39/2012 µελέτης της υπηρεσίας Περιβάλλοντος καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου Παπάγου Χολαργού και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια «Πλαστικών τροχήλατων κάδων µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων λιτ.» Χολαργός σήµερα την 6 η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα Παρασκευή, ώρα 9:30 και στο κατάστηµα του ήµου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε την 03/07/2012 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή µε παρόντες: Παρόντες Απόντες 1. Τσοχαλής Κων/νος - ΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Κουκής Νικόλαος 2. Ίσκος Παναγιώτης 2. Παπαγεωργίου Άκης 3. Φασουλή Αικατερίνη 3. Πλειώνης ηµήτριος 4. Τσικρικώνη Άννα- Μαρία 5. Ρετσινιά Γιαννακοπούλου Βασιλική 6. Τίγκας Κων/νος - Πολυχρόνης Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθµού εννιά (9) ηµοτικών Συµβούλων παρίστανται 6. Ως Ειδικός Γραµµατέας παρέστη η δηµοτική υπάλληλος κ.μαρία Μαντοπούλου Ο Η Επιτροπή εισήλθε στη συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης η οποία κοινοποιήθηκε νόµιµα. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή έθεσε υπόψη του τα κάτωθι : Για την συµπλήρωση και επέκταση του συστήµατος της µηχανικής περισυλλογής των αστικών απορριµµάτων του ήµου Παπάγου Χολαργού, είναι αναγκαία η προµήθεια Πλαστικών τροχήλατων κάδων µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων λιτ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,40 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε την 39 Μελέτη της τεχνικής Υπηρεσίας. Η ανωτέρω προµήθεια θα εκτελεσθεί µε διεθνές δηµόσιο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ /93 Υπουργικής Απόφασης περί ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ, του Ν.2286/95, του Ν.3463/2006 και κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προέδρου, την εισήγηση του Γραφείου προµηθειών την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ι. την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια «Πλαστικών τροχήλατων κάδων µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, λιτ.», του ήµου Παπάγου-Χολαργού συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (34.907,40 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. ΙΙ. Τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές : Τεχνικές προδιαγραφές πλαστικών κάδων απορριµµάτων λίτρων µε επίπεδο καπάκι. Οι προς προµήθεια πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει: 1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας 1100 λίτρων, µεγάλης αντοχής κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή προς το περιβάλλον απόθεση οικιακών και εµπορικών απορριµµάτων. 2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 840-2/5/6. 3. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά χοντρόκοκκα και ογκώδη απορρίµµατα. 4. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χηµικές ουσίες.

2 5. Να διασφαλίζουν µε τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώµατα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές συνθήκες αντοχής, στον παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία. 6. Ο χρωµατισµός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για µεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα. Οι κάδοι θα φέρουν πράσινη απόχρωση (σώµα και καπάκι). 7. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός τους, θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 8. Να φέρουν τέσσερις τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δυο συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν µονοµπλόκ χύτευση, µε έκχυση πλαστικού υπό πίεση INJECTION, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, που να διασφαλίζει οµοιόµορφη κατανοµή ιδιοτήτων, σε όλα τα σηµεία του κάδου. Οι κάδοι θα φέρουν ανάγλυφα κατά τη χύτευση, το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής, την προµηθεύτρια εταιρία, την ηµεροµηνία κατασκευής, τη χωρητικότητα, το διεθνές πρότυπο ΕΝ 840. Α. Το κυρίως σώµα (κορµός) 1. Το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά τη στρέψη τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. 2. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα πρέπει να τερµατίζει το κατάλληλα διαµορφωµένο κατά τη χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήµατος «Π», µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδων νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσµών. 3. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν, στα πλευρικά τοιχώµατα ισχυρές κυλινδροειδής σωλήνες (πείρους) ανάρτησης µήκους 50mm και διάµετρο 40mm ± 2mm καθώς και ειδική υποδοχή κατά την χύτευση, σχήµατος κτένας, στο µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου, σύµφωνα µε τα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 4. Θα φέρει τέσσερις (4) πλαϊνές χειρολαβές (από δύο κάθε πλευρά) για να µπορεί να µεταφέρεται εύκολα ο κάδος. Β. Το καπάκι (σκέπαστρο) 1. Το καπάκι θα φέρει νευρώσεις θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει εσοχές κατάλληλες διαµορφωµένες ώστε να ανοίγει το καπάκι µε το χέρι, καθώς και ποδοµοχλό που θα βοηθάει στο άνοιγµα του καπακιού προς τα πάνω. 2. Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο, από πρωτογενής πολυαιθυλένιο αποκλεισµένου του αναγεννηµένου µονού τοιχώµατος, να είναι ελαφρύ, να διαθέτει πιστοποιητικό RAL σταθερότητα κατασκευής και να περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. 3. Να είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να κλείνει ερµητικά και σε κεκλιµένα επίπεδα, α αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. 4. Θα συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλο στιβαρής κατασκευής µεντεσέ. 5. Η σύνδεση µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω και αν αυτό παραµένει τελείως ανοικτό. 6. Επίσης οι κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό, για το άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι, χωρίς την παρεµβολή χεριών. Η σωλήνα του ποδοµοχλού θα είναι τουλάχιστον 2mm και οι λάµες περίπου 30Χ5. Γ. Τροχοί Ανάρτηση 1. Οι πλαστικοί κάδοι θα φέρουν τέσσερις (4) τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ=200 χιλ µε δυνατότητα περιστροφής 360 ο περί κατακόρυφου άξονα. Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ένσφαιρου τριβέα ή κεντρικού άξονα και θα συνδέεται µε τον κάδο µε ειδική βάση κατάλληλα ενισχυµένη και δια µορφωµένη ώστε να είναι ικανή να δέχεται τα φορτία και της κρούσης κατά τη χρήση του κάδου. Απαραίτητα οι δυο εµπρόσθιοι τροχοί θα φέρουν σύστηµα πέδησης µε ενισχυµένο πετάλι φρένο, ώστε να είναι δυνατή η ακινητοποίηση των κάδων σε κεκλιµένους δρόµους. Επίσης οι τροχοί θα πρέπει να είναι αθόρυβοι αυτοπιδαλιοχούµενοι ανεξάρτητα αναρτηµένοι και να έχουν µεγάλη αντοχή. 2. Να έχουν δυνατότητα εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360 ο, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η µετατόπισή τους εύκολη.

3 3. Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωµάτωσή τους να επιτυγχάνεται µε 4 βίδες.. ιαστάσεις Χωρητικότητα - Βάρη 1. Οι διαστάσεις οι συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 2. Το βάρος του κενού κάδου θα είναι περίπου 50 κιλά για 1100 λίτρα, στα οποία δε συµπεριλαµβάνεται το βάρος του ποδοµοχλού ανοίγµατος καπακιού, το οποίο θα πρέπει στην τεχνική προσφορά, να αναγράφεται χωριστά. 3. Το ωφέλιµο φορτίο των κάδων σε οικιακά απορρίµµατα θα είναι για τα λίτρα, περίπου 440 κιλά. Ε. Άλλα στοιχεία 1. Οι κάδοι θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες ή και σήµατα σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι ορατοί την νύχτα για την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 2. Οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, ISO 1801 και ISO πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 2/5/6. 3. Πιστοποιητικό «RAL» για τους υπό προµήθεια κάδους το οποίο πρέπει να υπάρχει ανάγλυφα και πάνω στον κάδο. 4. Τα στοιχεία του ήµου και η χρονολογία προµήθειας θα αναγράφονται σε αυτοκόλλητο πλαστικό, µε ευδιάκριτα γράµµατα, στην πλευρά του κάδου. 5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, ISO 1801 και ISO για το παρεχόµενο service, καθώς και συµβόλαιο εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. 6. Υπεύθυνη δήλωση θα κατατεθεί µαζί µε την προσφορά για κάλυψη ανταλλακτικών επί δεκαετία τουλάχιστον. ΙΙΙ. Τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού ως εξής: 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού στο κτίριο του ήµου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου, σε ηµέρα και ώρα έναρξης και λήξης παραλαβής προσφορών που θα ορίζεται στην ιακήρυξη του ιαγωνισµού. 2. ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί. 3. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή µέχρι την ανωτέρω προθεσµία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισµού, ήτοι 1.745,37, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει: α) προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, η οποία θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Το περιεχόµενο της εγγύησης θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. β) να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των υπό προµήθεια κάδων. 5. Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι η διακήρυξη του διαγωνισµού, η προσφορά του προµηθευτή, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, η αρ. 39/2012 µελέτη της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου Παπάγου-Χολαργού. 6. Οι ενδιαφερόµενοι στην προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης προς τις φορολογικές τους υπο-χρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης προς τις ασφαλιστικές τους υπο-χρεώσεις προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. ιευκρινίζεται, ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Περίπτωση απαλλαγής ασφάλισης θα προκύπτει από έγγραφο ασφαλιστικού φορέα ή δηµόσια αρχή. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σ αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκηση τους κατά το τρέχον έτος, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. δ. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία να δηλώνουν, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν

4 τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. Ακόµα στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση του συµµετέχοντος. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία να δηλώνουν, ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που προβλέπει η µελέτη. ζ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο προµηθευτής να εγγυάται την κάλυψη των κάδων σε ανταλλακτικά για µια δεκαετία τουλάχιστον από την παράδοσή τους. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα αντίγραφα και θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα διακήρυξη, ή ισχύει κάτι άλλο στην κείµενη νοµοθεσία. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (α), (β), (γ), (ε), µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. Όσον αφορά την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) υποβάλλεται σε δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόµιµο εκπρόσωπό της εταιρείας, στον καταθέτοντα την προσφορά, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου, από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του.σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται είτε µε ΦΕΚ του τελευταίου τριµήνου, είτε µε αντίστοιχο πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφο. Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά της προαναφερόµενης παρ. 6, καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζοµένου. β. Οι λέξεις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΛΙΤ.». γ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Tα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η επιτροπή διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συµπληρωµατικές διευκρινίσεις των προσφεροµένων υλικών και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία (prospectus). Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαραιτήτως πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, ISO 1801 και ISO για το παρεχόµενο service, καθώς και συµβόλαιο εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, σε δύο αντίγραφα, σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: α. την τιµή ανά είδος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αριθµητικά και ολογράφως, η οποία θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στην αποθήκη του ήµου, β. ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. εκτές γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα εκατόν (120) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 9. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της αριθ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα: - Τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαµβάνονται στο άρθρο 12 της µε αριθ.39/2012 µελέτη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου και διακρίνονται σε 2 οµάδες. Α Τεχνικά στοιχεία, µε συντελεστή βαρύτητας 70%. Β Τεχνικής Υποστήριξης, µε συντελεστή βαρύτητας 30%. Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους στοιχεία κάθε οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς µε δυνατότητα να ανέβει στους 60 ή να κατέβει στους 40 βαθµούς. Η αύξηση ή η µείωση µέχρι του ανωτάτου ή κατωτάτου ορίου βαθµολογίας, προκύπτει, εφόσον αυξάνονται ή µειώνονται οι βαθµολογίες όλων των στοιχείων της οµάδας, δηλαδή όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και της µελέτης, ή δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθµολογηθεί µια προσφορά έως 40 βαθµούς είναι να κριθεί αποδεκτή η προσφορά. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισµα των πολλαπλασιασθέντων µε το συντελεστή βαρύτητας βαθµολογιών και των δύο οµάδων, αποτελεί τη συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της Τιµής προσφοράς προς τη Σταθµισµένη Βαθµολογία της. 10. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Γραφείο Προµηθειών του ήµου Παπάγου - Χολαργού (οδός Περικλέους αριθµ. 55 ταχ. κώδ ) µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 11. Η προσκόµιση δείγµατος είναι υποχρεωτική µε ποινή αποκλεισµού. Τα δείγµατα πρέπει να προσκοµισθούν πριν το διαγωνισµό, στο εργοτάξιο του ήµου, (Τέρµα οδού Σύρου στο Χολαργό), µε σχετική απόδειξη που θα υποβληθεί µαζί µε τη προσφορά. 12. Οι κάδοι θα παραδοθούν στην αποθήκη του ήµου σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 13. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή. 14. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 15. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε εξόφληση όλου του ποσού µετά την παραλαβή του τιµολογίου και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την αρµόδια Επιτροπή του ήµου, αφού συνταχθούν και ελεγχθούν, όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου και κατόπιν θεώρησης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από το ήµο εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο ήµος καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 16. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και επαναληπτικού βαρύνουν τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί µε τη διαδικασία. Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τσοχαλής Κων/νος

6 ΤΑ ΜΕΛΗ 1 Ίσκος Παναγιώτης 2 Φασουλή Αικατερίνη 3 Τσικρικώνη Άννα- Μαρία 4 Ρετσινιά Γιαννακοπούλου Βασιλική 5 Τίγκας Κων/νος - Πολυχρόνης ΑΔΑ: Β41ΙΩΞ1-4Λ6

14REQ002490092 2014-12-18

14REQ002490092 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24184/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 751 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 1 Δασκαλόπουλος Χ.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Τούτουζας Δημ. 2 Φασούλη Αικ. 2. Παπαγεωργίου Κ. 3 Ίσκος Π. 3. Ρεμούνδος Γ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 1 Δασκαλόπουλος Χ.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Τούτουζας Δημ. 2 Φασούλη Αικ. 2. Παπαγεωργίου Κ. 3 Ίσκος Π. 3. Ρεμούνδος Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθ. 59/2014 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια, 20-1-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Aρ.Πρωτ.: Δ.Υ./E/33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002561702 2015-02-05

15REQ002561702 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 129/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Μεταλλικών με πλαστικό καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 20.7135.0001 20.7135.0004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩΞ1-Τ92 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β41ΚΩΞ1-Τ92 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της µε αρ.09/2012 µελέτης του ΤΠΕ του ήµου Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002838996 2015-06-11

15PROC002838996 2015-06-11 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 11/06/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 3134 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ-Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια < Καθισµάτων για το χώρο αναχωρήσεων του ηµοτικού Αεροδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο:

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµ. : 11/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20412 ήµος ΤΕΜΠΩΝ /νση: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου»

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 44 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 11 η

Διαβάστε περισσότερα