ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 251/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ» Σήµερα Τρίτη 4 Νοεµβρίου 2014 και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 26 από τα 27 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ιονύσιος 2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης 3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 4 Βερικούκης Χρήστος 17 Πέτκος Χρήστος 1

2 5 Γιώγας ηµήτριος 18 Ρυσάφης Αντώνιος 6 ασκάλου Χρήστος 19 Σαµλίδης Μιχαήλ 7 ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης 8 ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία 9 Ζδρου Αικατερίνη 22 Ταπαζίδης ηµήτριος 10 Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία 23 Τσιβόγλου Χρήστος 11 Κατσάρα Βλάχου Μαρία 24 Φουνταλής Μιχαήλ 12 Κούκος Γεώργιος 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 26 Χατζόγλου Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αν και κλήθηκαν νόµιµα 1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθούν σήµερα ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, τα θέµατα: 1.«Ορισµός εκπροσώπων του ήµου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝ.ΠΕ.)», 2.«5 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ήµου Έδεσσας, έτους 2014» και 3.«11 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Έδεσσας οικ. έτους 2014». Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τον λόγο που στην εισήγησή του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κα Μαρία Βλάχου Κατσάρα, η οποία εξέθεσε τα παρακάτω: 2

3 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 2. του Ν. 1959/91 «Περί οδικών µεταφορών και λοιπών διατάξεων». 3. του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94 - Κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος-παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 4. της ΚΥΑ 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων». 5. της Κ.Υ.Α / Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 6. του Ν. 2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/ ) «Περί ικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο, που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 7. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 8. της ΚΥΑ 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 9. της Εγκυκλίου / (ΥΠΕΧΩ Ε) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή Μεταφορά Αποθήκευση αποβλήτων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων» 10. του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/ ) «Περί µέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/ ) «περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005». 11. του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/ της µε αριθµό 1/2006 εγκυκλίου ( 17γ/09/9/ΦΝ 417/ ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 13. του Π.. 60/2007, µε το οποίο η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», ενσωµατώνεται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 14. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 3

4 15. του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/ του Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» 17. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/ Τεύχος Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (πρόγραµµα ιαύγεια) και άλλες διατάξεις» 18. της υπ αριθµ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αναπροσαρµόζει τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 19. του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, «Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας» 20. του Ν. 3979/ (ΦΕΚ Α 138/ ) «Για την ηλεκτρονική ιακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 21. του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 22. των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ιαταγµάτων, που εναρµόνισαν την Εθνική Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ίκαιο. 23. των σχετικών ισχυόντων Νόµων, Προεδρικών ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Περιβάλλον και τη ιαχείριση στερεών αποβλήτων γενικότερα. 24. τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α / ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», 25. Τις εκπονηθείσες µελέτες για την Αποκοµιδή Απορριµµάτων από την εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Προτείνεται η ανάθεση των Υπηρεσιών Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Οδοκαθαρισµού µετά από τη διενέργεια ηµόσιου ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τις % επί του δηµοπρατούµενου ποσού) για τη σύναψη ηµόσιας Σύµβασης 4

5 Υπηρεσιών µε τίτλο : «Εργασίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Οδοκαθαρισµού του ήµου Έδεσσας». Χρονικό ιάστηµα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύµβασης. Προϋπολογισµός : Ο προϋπολογισµός των υπηρεσιών είναι πλέον Φ.Π.Α. 13% , συνολικά για τα έτη 2015,2016,2017,2018. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί : Πίστωση ,30 πλέον Φ.Π.Α. 13% ,70 ήτοι σύνολο στο προϋπολογισµό του Πίστωση πλέον Φ.Π.Α. 13% σύνολο για το οικονοµικό έτος Πίστωση πλέον Φ.Π.Α. 13% σύνολο για το οικονοµικό έτος Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί : Πίστωση ,69 πλέον Φ.Π.Α. 13% ,31 ήτοι σύνολο στο προϋπολογισµό του Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι: Αποκοµιδή Απορριµµάτων και Οδοκαθαρισµός του ήµου Έδεσσας. Θα χρησιµοποιηθούν 4 σύγχρονα απορριµµατοφόρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µε τα πληρώµατά τους για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και τον περιορισµό της ηχορύπανσης διότι κινούνται συνεχώς σε κατοικηµένη περιοχή και στο εµπορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης. Θα λειτουργούν πέντε (5) βάρδιες απορριµµατοφόρων µε το απαιτούµενο προσωπικό (1 οδηγός και 2 εργάτες) ανά βάρδια ανά ηµέρα, 4 το πρωί και µία µεσηµεριανή [για εργασία έξη (6) ηµέρες την εβδοµάδα και µία βάρδια την Κυριακή] Οι ηµερήσιες χιλιοµετρικές αποστάσεις που διανύουν τα απορριµµατοφόρα στη.ε. Έδεσσας είναι 240 km και στην.ε. Βεγορίτιδας 120km Για τις ανάγκες της χειρωνακτικής σάρωσης, θα διατεθούν δέκα (10) οδοκαθαριστές για σάρωση και για το άδειασµα των καλαθιών [για εργασία έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα] Θα τοποθετηθούν 150 νέοι κάδοι για την αποτελεσµατικότερη συλλογή των απορριµµάτων, τον περιορισµό των οσµών και τη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσµατος. Το πλύσιµο κάδων απορριµµάτων θα γίνεται µία φορά το µήνα, σε συνεργασία µε τα συνεργεία αποκοµιδής. 5

6 Ο ήµος µέχρι σήµερα εκτελούσε το έργο της αποκοµιδής απορριµµάτων και οδοκαθαρισµού µε ίδια µέσα και αντιµετωπίζει τα κάτωθι προβλήµατα: Άναρχη τοποθέτηση των κάδων στα σηµεία των οδών της πόλης. εν υπάρχουν χωροθετηµένες θέσεις µε αποτέλεσµα τα απορριµµατοφόρα να δυσκολεύονται αλλά και να επιβαρύνεται το κόστος της αποκοµιδής. Οι κάδοι δεν έχουν τοποθετηθεί µε βάση τις ανάγκες των οδών µε αποτέλεσµα τα σκουπίδια πολλές φορές να εναποτίθενται έξω από αυτούς µε κίνδυνο για την δηµόσια υγεία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, πολλοί δε απ αυτούς βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Το πλύσιµο των κάδων δεν γίνεται συχνά µε αποτέλεσµα την δυσοσµία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες σε κεντρικά σηµεία της πόλης Η αποκοµιδή πραγµατοποιείται µε τον υφιστάµενο, κατά βάση, παλιό στόλο οχηµάτων των προηγούµενων Καποδιστριακών ήµων οι οποίοι είχαν διαφορετικό σχεδιασµό και ανάγκες. Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 οι ανάγκες του διευρυµένου ήµου Έδεσσας απαιτούν έναν επανασχεδιασµό του στόλου και του τρόπου αποκοµιδής των απορριµµάτων, µε βάση τις ανάγκες του νέου ήµου, µε έµφαση στην ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. ιαπιστώνεται µεγάλο πρόβληµα στον οδοκαθαρισµό, ιδιαίτερα στη πόλη της Έδεσσας. Η έλλειψη, µόνιµου και εκπαιδευµένου προσωπικού δεν µπορεί να αποτελεί λύση για ποιοτικές υπηρεσίες στο ήµο και µάλιστα όταν αυτές είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Υφιστάµενη κατάσταση Πίνακας 1: ΒΑΡ ΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (υφιστάµενη κατάσταση) ΒΑΡ ΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.Ε. Ε ΕΣΣΑΣ &.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΒΑΡ ΙΕΣ ΑΡ. ΟΧΗΜ. ΕΙ ΟΣ ΒΑΡ ΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ 1 1 ΠΡΩΙΝΗ 7:00-13:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1 1 ΠΡΩΙΝΗ 7:00-13:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1 1 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 13:00-16:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1 1 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 13:00-16:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΑ 4 4 Πίνακας 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (υφιστάµενη κατάσταση) ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟ 6

7 ΟΧΗΜ. ΚΗΙ-5862 SCANIA 2004 ΦΟΡΤ/ΑΠΟΡ GP 6X2-8,57 10,7 ton ΚΗΙ-1686 RENAULT 2005 ΦΟΡΤ/ΑΠΟΡ MIDLUM ton ΚΗΥ-5820 MERCEDES 1999 ΦΟΡΤ/ΑΠΟΡ ,5 ton ΚΗΥ-2563 MERCEDES 2009 ΦΟΡΤ/ΑΠΟΡ 2632K6X4 12 ton KHI-2574 MERCEDES ΦΟΡΤ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΗΙ-2570 NISSAN 2010 ΦΟΡΤ/ΑΠΟΡ ΑΤLEON ton Ο υφιστάµενος στόλος οχηµάτων είναι παλιός, εκτός από 2 οχήµατα, στα υπόλοιπα 4 έχει αποσβεστεί η αξία τους. Αποτέλεσµα αυτού είναι αύξηση του κόστους συντήρησης που µε τη σειρά της αυξάνει το κόστος αποκοµιδής αλλά εµφανίζει και ένα «έλλειµµα» στις παρεχόµενες υπηρεσίες. Το υπηρετούν µόνιµο προσωπικό της υπηρεσίας αποκοµιδής απορριµµάτων ανέρχεται µόνο σε 19 άτοµα. Η απαγόρευση προσλήψεων έχει καταστήσει το θέµα αυτό πολύ σοβαρό διότι το προσωπικό δεν επαρκεί και καθιστά την υπηρεσία της αποκοµιδής άκρως προβληµατική έως αδύνατη. Το ανεπαρκές υφιστάµενο προσωπικό ασχολείται εκτός από την αποκοµιδή απορριµµάτων και µε την ανακύκλωση, τη συλλογή ογκωδών αντικειµένων, την υπηρεσία πρασίνου, καθαρισµούς σχολείων, µνηµείων, νεκροταφείων κτλ. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η απόφαση για την διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εργασίας αποκοµιδής απορριµµάτων και οδοκαθαρισµού του ήµου Έδεσσας. Το υπάρχον προσωπικό του ήµου θα συνεχίσει να ασχολείται µε την Ανακύκλωση (έξι άτοµα), τη συλλογή ογκωδών αντικειµένων (τρία άτοµα) και στην υπηρεσία πρασίνου (τέσσερα άτοµα). Επίσης τα δύο οχήµατα που είναι αξιόπιστα θα χρησιµοποιούνται στην Ανακύκλωση. Η ανάθεση του έργου σε ιδιώτη θα βελτιστοποιήσει το προσφερόµενο έργο καθαριότητας και αποκοµιδής και ταυτόχρονα θα µειώσει το κόστος του ήµου. Μετά από όλα τα ανωτέρω το ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει τα παρακάτω : 1. Να διαπιστώσει σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, ότι ο ήµος Έδεσσας αδυνατεί, µε τον υπάρχοντα µηχανολογικό εξοπλισµό (απορριµµατοφόρα, κάδους απορριµµάτων) και το υπηρετούν προσωπικό 7

8 καθαριότητας να εκτελέσει τις εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισµού και πλύσης κάδων, καθώς αδυνατεί να διαθέσει και τον πάγιο εξοπλισµό που απαιτείται (κάδοι απορριµµάτων και απορριµµατοφόρα οχήµατα και πλυντήριο κάδων) ούτε δύναται να προσλάβει προσωπικό. 2. Να αποφασίσει τη ιενέργεια Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 60/ Να εγγράψει στους προϋπολογισµούς του ήµου οικονοµικών ετών 2015,2016,2017,2018, τα αναγκαία ποσά της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την ανάδειξη του αναδόχου. 4. Να εξουσιοδοτήσει την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου να αποφασίσει του όρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 60/2007, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να διεξαγάγει την δηµοπρασία». Στη συνέχεια η ανωτέρω Αντιδήµαρχος απάντησε σε ερωτήµατα των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε διαδοχικά στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Θεωρώ ότι σήµερα βρισκόµαστε σε µια από τις τραγικότερες στιγµές της ιστορίας αυτού του ηµοτικού Συµβουλίου στα 25 χρόνια που είµαι ηµοτικός Σύµβουλος. Βέβαια όλα έχουν προετοιµαστεί σε πολιτικό επίπεδο και σήµερα βρισκόµαστε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση, να χορέψουµε σαν δήµος ακόµα µια φορά σύµφωνα µε το ρυθµό που βαράει το ντέφι η κυβέρνηση. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές τη δηµοτική αρχή, ότι όσες καλές προθέσεις και να έχει, εάν δεν µπει απέναντι στην ασκούµενη πολιτική, θα χρεωθεί µε αποφάσεις οι οποίες παίρνονται σε επίπεδο κυβερνητικό και απλώς υλοποιούνται από το δήµο, µέσα από τη λογική που εξέφρασε πολλές φορές και ο κ. ήµαρχος και η παράταξη της πλειοψηφίας, τι να κάνουµε σε αυτό το θεσµικό πλαίσιο είµαστε υποχρεωµένοι να λειτουργήσουµε, µε αυτά τα οικονοµικά µέσα είµαστε υποχρεωµένοι να λειτουργήσουµε, δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς. Έτσι δεν πατήσαµε πόδι για να έχουµε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στην καθαριότητα, δεν πατήσαµε πόδι για να έχουµε σωστό εξοπλισµό, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει σωστά η αποκοµιδή των απορριµµάτων, δεν πατήσαµε πόδι στο να µην περάσουν τα δίµηνα, πρώτος ο δήµος έτρεξε να συµβιβαστεί µε τη λογική, τι να κάνουµε 60% µειώνει τους Κ.Α.Π. η κυβέρνηση. 8

9 Πρώτος ο δήµος λέει ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικές και εµείς δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα αφού αυτό λέει ο νόµος, και ακούω σήµερα τον αντιδήµαρχο οικονοµικών ο οποίος λέει να µην γελιόµαστε ο δήµος δεν έχει αρµοδιότητες πλέον, έχει χαράξει η κυβέρνηση κάποιους στόχους και αυτούς τους στόχους είτε θέλουµε, είτε όχι, πρέπει να τους υπηρετήσουµε. Η απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας δεν ήρθε από τη µία µέρα στην άλλη, όταν δεν έχεις προσωπικό, όταν δεν έχεις αυτοκίνητα, όταν δεν διεκδικείς προσωπικό µόνιµο, όταν δεν διεκδικείς απορριµµατοφόρα, όταν δεν διεκδικείς να έχεις σωστές υπηρεσίες καθαριότητας, επόµενο είναι πλέον η αγανάκτηση να έχει φτάσει στο κόκκινο και να ερχόµαστε σήµερα και να λέµε, επειδή δεν υπάρχουν πόροι, επειδή η αγανάκτηση έχει φτάσει στο κόκκινο, επειδή δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς, για να κάνουµε και οικονοµία θα δώσουµε την υπηρεσία καθαριότητας σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος και θα µας δώσει καλύτερες υπηρεσίες και θα µας κοστίζει λιγότερο, αδιαφορώντας βέβαια για ένα σηµαντικό πράγµα, ότι όπου έχει γίνει ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών έχουµε δει το εξής φαινόµενο, εργαζόµενοι µε σωστά εργασιακά δικαιώµατα να µην υπάρχουν πλέον από τους εργολάβους σε αυτές τις υπηρεσίες. Έρχοµαι να απαντήσω σε ένα επιχείρηµα που θέτει ο κ ήµαρχος πολλές φορές που λέει ότι οι άλλοι που δουλεύουν στον ιδιώτη, δεν είναι άνθρωποι; εν είναι συµπολίτες µας; Θα δουλέψουν κάποιοι άλλοι εργαζόµενοι. Με τι δικαιώµατα κ. ήµαρχε, δείτε τι γίνετε µε τις συµβάσεις που είναι για µια µέρα, µε συµβάσεις που δεν έχουν καν δικαιώµατα ασφαλιστικά, που έχουν να πληρώσουν εργαζόµενους µήνες ολόκληρους, να δείτε που τους απολύουν την άλλη µέρα. Άρα εµείς τι θέλουµε, θέλουµε αυτή η κοινωνία να πάει µπροστά ή να πάει πίσω; Όταν λοιπόν εµείς ιδιωτικοποιήσουµε την υπηρεσία καθαριότητας να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αργήσει η στιγµή που αυτοί οι εργαζόµενοι, που τώρα η αντιδήµαρχος λέει ότι θα διασφαλίσουν την εργασίας τους, θα έχουµε απολύσεις. Το λέω από την άποψη ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα δικά τους τα χέρια και να κάνουν αγώνα να µην περάσει η ιδιωτικοποίηση. Εγώ θέλω να προειδοποιήσω µε αυτό τους εργαζόµενους ότι πρέπει να πάρουν τα δικά τους µέτρα και να µην επαναπαυθούν στην διαβεβαίωση της Αντιδηµάρχου, γιατί και πέρυσι όταν συζητήσαµε το θέµα της ιδιωτικοποίηση εδώ ο κ. ήµαρχος είπε ότι εγώ θα παλέψω να µην περάσει η ιδιωτικοποίηση. Αλλά τώρα ερχόµαστε µε µια µελέτη µιας εταιρίας, και µου κάνει κατάπληξη όχι γιατί εγώ δεν είχα αυτή τη µελέτη, αλλά η κα Αντιδήµαρχος, η οποία εισηγείται το θέµα δεν έχει διαβάσει ούτε τη µελέτη που εσείς παραγγείλατε. Πως εισηγείστε θέµα ιδιωτικοποίησης αποκοµιδής απορριµµάτων σαν αρµόδιος αντιδήµαρχος όταν εσείς η ίδια δεν έχετε διαβάσει και δεν έχετε µελετήσει την µελέτη, που υποτίθεται ο δήµος την έχει δώσει σε κάποιον ιδιώτη, για να αποκτήσετε τα 9

10 επιχειρήµατα εκείνα να απαντήσετε στα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, στους εργαζόµενους και στους πολίτες. Εγώ δεν πρόκειται να συναινέσω µε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση και θα αγωνιστώ µαζί µε τους εργαζόµενους, έτσι ο δήµος να µην σηκώσει κεφάλι από αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει να µην περάσει η ιδιωτικοποίηση του ήµου, γιατί όχι µονάχα δεν θα έχουµε καλύτερες υπηρεσίες για τους δηµότες, αλλά θα έχουµε τις ίδιες ή και χειρότερες αλλά ακριβοπληρωµένες. Ο δηµότης θα πληρώσει πολύ πιο ακριβά τελικά τις υπηρεσίες καθαριότητας. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Η µελέτη που ακούσαµε και δεν είδαµε ποτέ, όπως σωστά είπε ο κ. Φουνταλής, δίνει τη διάσταση που ήθελε να δώσει ο εντολέας της κατά παραγγελίας µελέτης. Κάποιος είπε σε κάποια εταιρεία, κάνε µια µελέτη που να λέει αυτά τα πράγµατα. Η ίδια η εισηγήτρια σήµερα για πρώτη φορά είδε τη µελέτη. Απορώ πόσοι άλλοι από τους ηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας, που ενδέχεται να την υπερψηφίσουν αυτή την πρόταση, την έχουν διαβάσει, προφανώς κανείς. Επίσης δεν θέλω να συνεχίσετε να επιµένετε και εσείς και ο Αντιδήµαρχος οικονοµικών ότι θα µειωθεί το κόστος, όταν η πρόταση και η µελέτη αυτή λέει ότι θα παραµείνει το προσωπικό, κάποια απορριµµατοφόρα θα παραµείνουν, αυτά όλα πρέπει να τα αποτυπώσετε σε χρήµα, εάν το κάνετε αυτό κα Κατσάρα θα καταλήξετε σε κάποια νούµερα τα οποία ο κ. Μουράτογλου τα αµφισβητεί. εν είναι όµως µόνο του ιδιώτη, είναι συν αυτά, αν τα αθροίσουµε καλώς η κακώς έχουµε ένα ποσό παραπάνω. Άρα ενδέχεται ναι µπορεί να έχουµε καλύτερη ποιότητα καθαριότητας, µπορεί να καθαρίζουν καλύτερα, επειδή θα έχουµε 25 άτοµα καινούρια. Είναι µια µελέτη στο πόδι, δεν έχει τον αντίλογο δεν έχει αποτύπωση και αποτίµηση του κόστους σήµερα και ποιες διορθωτικές κινήσεις θα µπορούσαν να γίνουνε µε το να πάρουµε επιδοτούµενα αυτοκινούµενα αυτοκίνητα δικά µας, αυτοκινούµενα καθαρισµού για κάδους, νέο προσωπικό. Αυτά όλα είναι η αντίθετη άποψη, θα πρέπει να έχουµε δύο ολοκληρωµένες προτάσεις. Μία να παραµείνει η καθαριότητα στις υπηρεσίες του δήµου όπως ήταν µέχρι σήµερα, όµως µε αποτύπωση οικονοµοτεχνική και µία του ιδιώτη και µετά ας αποφασίσει το σώµα. Σήµερα ήρθε βεβιασµένα, ήρθε πολύ πρόχειρα, δεν νοµίζω ότι κάποιος µπορεί να δεχθεί µια τέτοια πρόταση και θα την καταψηφίσουµε. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: Νιώθω σήµερα ότι παίρνω µέρος σε ένα προµελετηµένο έγκληµα, και τι θέλω να πω ακριβώς µε αυτό, τόσο καιρό τεχνηέντως η υπηρεσία καθαριότητας του δήµου µας έχει υποβαθµιστεί και έχει απαξιωθεί. Είναι επιχειρήµατα αυτά για τη σωστή θέση των κάδων και αν ο ιδιώτης θα τους βάλει σε καλύτερες θέσεις; Απαξιώθηκε η υπηρεσία, δεν 10

11 πήραµε το προσωπικό που θα µπορούσαµε να έχουµε πάρει, δεν ανανεώσαµε το στόλο των φορτηγών που θα µπορούσαµε να είχαµε κάνει κι έτσι να παρέχουµε στους δηµότες µας τις σωστές υπηρεσίες καθαριότητας. Από την άλλη θέλω να διαβάσω ένα κοµµάτι από την εισήγηση που έκανε ο ήµαρχος προχτές, ενηµερώνοντας µας για το open days 2014, «µε ενδιέφερε κυρίως ο τοµέας διαχείρισης των απορριµµάτων, οι διαφορές είναι κολοσσιαίες», µιλάει για τους δηµάρχους που συναντήθηκε στις Βρυξέλλες «εµείς δίνουµε καθηµερινό αγώνα για να κάνουµε την αποκοµιδή και να διατηρήσουµε το ΧΥΤΑ, ενώ αυτοί έχουν προχωρήσει σε διαχείριση των απορριµµάτων, που εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, τους αποφέρει και έσοδα». Αυτό είναι κ. ήµαρχε το ζητούµενο. Προστασία του περιβάλλοντος και έσοδα από τα απορρίµµατα, όχι να τα χαρίσουµε στους ιδιώτες. Αντί ο ήµος να οργανώσει τις υπηρεσίες καθαριότητας, έτσι ώστε να κοιτάξει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέµατα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και να κοιτάξει πως θα αναδιοργανώσει τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχει έσοδα, πηγαίνει και δίνει την υπηρεσία σε ιδιώτες. Μεγάλο θέµα είναι µε το προσωπικό, τι θα γίνει µε το προσωπικό θα µεταταχθούν; Ο νόµος λέει όταν καταργείται µια υπηρεσία στο δηµόσιο, οι υπάλληλοι απολύονται. Ξέρετε ότι από 1/1/2015 υπάρχει οδηγία της Ε.Ε. που θα επιβάλλεται πρόστιµο στους δήµους 35 για κάθε τόνο απορριµµάτων που θα θάβεται στις χωµατερές. Άρα εδώ έχουµε ένα κίνητρο για να περάσουµε ένα άλλο πνεύµα στους πολίτες αλλά και στο δήµο και όχι να δώσουµε την καθαριότητα στους ιδιώτες, δεν είναι λύση αυτή. Αυτή τη στιγµή έχουµε ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης που εφαρµόζεται στο µισό δήµο, στον πρώην δήµο Βεγορίτιδας δεν εφαρµόζεται. Αντί από αυτό το πρόγραµµα ανακύκλωσης να έχουµε έσοδα, έχουµε µόνο περιβαλλοντική ωφέλεια, επιβαρυνόµαστε µε τα έξοδα µεταφοράς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη και µε τη πληρωµή του προσωπικού που έχει αναλάβει ο δήµος, και µε αυτά που λέτε θα συνεχίσουµε να τα έχουµε. Παίρνω κάποια σηµεία από τη µελέτη που λέει ότι θέλουµε 150 κάδους τους οποίους θα επιβαρυνθεί ο ιδιώτης κόστος των κάδων 200 ο ένας, 50 κάδους ανά έτος προβλέπεται, δηλ. σε βάθος τριετίας θα βάλλουµε 150 κάδους. Λέει επίσης ο ιδιώτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα δύο καλά απορριµµατοφόρα του ήµου. Άρα έρχεται ο ιδιώτης, µε ένα κόστος τριάντα, σαράντα χιλιάδων να πάρει ένα έργο ενάµιση εκατοµµυρίου. Μιλάει για ανάγκη αγοράς καθαρισµού µηχανήµατος απολύµανσης των κάδων, σήµερα πλένονται χειρονακτικά και δεν υποχρεώνει πουθενά τον ιδιώτη να αγοράσει µηχάνηµα καθαρισµού των κάδων. Λέει ότι θα πρέπει να πλένονται οι κάδοι ανά µήνα αλλά δεν διευκρινίζει πως. Επιπλέον, δεν διευκρινίζονται οι σχέσεις εργασίας που θα έχουν οι νέοι εργαζόµενοι που θα δουλεύουν στον εργολάβο. Άρα, το θέµα είναι ότι ο δήµος θα 11

12 πρέπει να κάνει έναν σχεδιασµό για το πώς θα µπορέσει να ανακυκλώσει και να µειώσει τον όγκο των σκουπιδιών του, έχοντας από αυτή την ιστορία έσοδα και όχι να προβεί στην ιδιωτικοποίηση του τοµέα της καθαριότητας και στην κατάργησή του. Φυσικά και θα καταψηφίσουµε σαν παράταξη αυτό και δεν πρόκειται να δώσουµε θετική ψήφο. Η ηµοτικός Σύµβουλος κα Ελισάβετ Φράγκου - Κυανίδου, ανέφερε τα εξής: Έναν προβληµατισµό θέλω να θέσω για το µεγάλο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Σαν χώρα και γενικά σαν πλανήτης θα έλεγα, βιώνουµε µία κρίση πολύπλευρη, οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική, µέσα σε αυτόν τον κυκεώνα έρχεται και η απειλή της ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων αγαθών και δηµόσιου πλούτου. ηµόσιο αγαθό είναι και τα σκουπίδια, τα απορρίµµατα ανήκουν στον πολίτη, ανήκουν στο δήµο, ανήκουν σε εµάς. Μας λέτε σήµερα ότι άλλη λύση δεν υπάρχει πέρα από τη διαχείριση των απορριµµάτων από ιδιώτη. Πρέπει να συµφωνήσουµε όµως ότι αυτή είναι µία πρόταση νεοφιλελεύθερη, µία πρόταση που συνάδει αποκλειστικά µε το υπάρχον σύστηµα, υπάρχουν κι άλλες προτάσεις. Το σύστηµα το υπάρχον, το οποίο πρεσβεύεται όπως φαίνεται, είναι ένα σύστηµα που βασίζεται επάνω στην καταπάτηση και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων άλλα και των εργασιακών, πόσο µάλλον να µιλήσουµε για περιβαλλοντικές ευαισθησίες και αειφορική λογική. Γνωρίζουµε επίσης ότι σήµερα η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στον πλανήτη είναι η βιοµηχανία των απορριµµάτων, δεν είναι τυχαίο επίσης ότι προωθείται εντέχνως στην ελληνική κοινωνία η προώθηση της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριµµάτων µε τη λειτουργία και κατασκευή µεγάλων εργοστασίων καύσης στερεών απορριµµάτων. Ας µην προχωρήσουµε παραπέρα για να δούµε ποια είναι τα µεγάλα συµφέροντα που κρύβονται και ποια είναι τα µεγάλα ονόµατα που κρύβονται πίσω από αυτά. Το λεγόµενο φαγοπότι των εργολάβων είναι το µεγάλο περιβαλλοντικό και οικονοµικό έγκληµα της εποχής. Στον αντίποδα καλούµαστε εµείς σήµερα σαν δηµοτικό συµβούλιο και τίθεται το δίληµµα να πάρουµε θέση µε ποιον θα είµαστε, αν καθίσουµε στο ίδιο τραπέζι µε τους εργολάβους, οι οποίοι παραµερίζουν όλες τις παραµέτρους τις περιβαλλοντικές, γιατί η διαχείριση των απορριµµάτων σαν κεντρικό πυρήνα στη βιώσιµη ανάπτυξη θα πρέπει να έχει την πρόληψη αρχικά, την ανακύκλωση, τη διαλογή των υλικών και την κοµποστοποίηση, αυτά παραµερίζονται µας ενδιαφέρει µόνο το χρηµατικό κέρδος. Ερχόµαστε λοιπόν να διαλέξουµε ανάµεσα σε αυτά, θα είµαστε µε τους εργολάβους ή δίπλα στον πολίτη, δίπλα στην κοινωνία, η οποία σήµερα πλήττετε από παντού κα εµείς καλούµαστε να τη βάλουµε σε ένα άλλο τριπάκι. Καλούµαστε να βάλουµε τους εργαζόµενους σε έναν άλλον κυκεώνα. Θα έλεγα ότι ο δήµος µας στον παρελθόν είχε ιδέες πρωτοπόρες και προγράµµατα πρωτοπόρα. Αυτή θα έπρεπε και 12

13 σήµερα να είναι οµόφωνα η επιλογή του, ένα όχι δυνατό απέναντι στα συµφέροντα ένα όχι που θα ακουστεί στην κοινωνία την οποία θα πάρουµε µαζί µας. Πιστεύω ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης και ακούγοντας τη λέξη εναλλακτικές ας µην µας φοβίζει, ίσως στο παρελθόν να ήταν ουτοπικές θεωρίες, σήµερα όµως θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Νοµίζω ότι η απόφαση η σηµερινή θα πρέπει να τείνει προς αναζήτηση λύσεων που θα έχουν σαν κεντρικές αρχές τις αρχές της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης και της ενδυνάµωσης του δήµου µας µε την ενεργή συµµετοχή των πολιτών, και φανταστείτε µέσα από αυτή τη συµµετοχή θα έχουµε διπλό κέρδος. Μπαίνοντας οι πολίτες σε αυτή τη διαδικασία θα µειώσουν και τον όγκο των απορριµµάτων, αλλά και τα ανταποδοτικά τέλη. Ας υπερασπιστούµε λοιπόν την επιλογή προς το καλό της κοινωνίας µας, που θέλει να ζει εναρµονισµένη µε το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Θα ξεκινήσω από την ευχάριστη έκπληξη που ο κ. Μουράτογλου στο προηγούµενο θέµα της ανταποδοτικότητας των αρδευτικών, στήριξε την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αυτό είναι µία υπέρβαση και τον φέρνει σε αντίθεση µε αυτά που είπε πριν από λίγο ότι ο δήµος δεν έχει τις δυνατότητες πολιτικών ελιγµών ή αποφάσεων ή επιλογών. Φαίνεται ότι σε αυτό το πνεύµα, σε αυτή τη λογική, έχουµε και την πρόταση που έρχεται και η οποία είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε αυτό το οποίο όλη η κοινωνία οικτίρει µέρα νύχτα, είναι µία µνηµονιακή επιλογή. Να θυµίσω στο σώµα, αλλά και στους φίλους που παρακολουθούν τη συνεδρίαση, ότι µόλις εδώ και τρία χρόνια έχει δοθεί η δυνατότητα στους δήµους να αναθέσουνε σε εργολάβους τη διαχείριση των σκουπιδιών. Μέχρι πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Το κάνει αυτό γιατί οι τροϊκανοί, διαχειριστές πλέον της χώρας, έχουνε πει ότι θέλουµε λιγότερο κράτος. Άρα λοιπόν από τους ΟΤΑ, το δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα πρέπει να αφαιρέσουµε θέσεις εργασίας. Οι αρµοδιότητες αυτές οι οποίες ασκούνται από τη δηµόσια διοίκηση πρέπει να περάσουν στα χέρια των ιδιωτών. εν φτάνει µόνο αυτό όµως, αν παρατηρήσουµε θα δούµε τον σχεδιασµό, που έχει έρθει µόλις ένα χρόνο, για τη διαχείριση των απορριµµάτων σε περιφερειακό επίπεδο, για ποιον λόγο να υπάρχει ο ενιαίος ΦΟ ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί τα σκουπίδια είναι αυτή τη στιγµή η σηµαντικότερη βιοµηχανία στον πλανήτη. Οργανώνονται ισχυρότατα οικονοµικά συµφέροντα γύρω από το κοµµάτι αυτό µε αποτέλεσµα να σφίγγει η στρόφιγγα και να σφίγγει η θηλιά στο λαιµό όλων όσων θέλανε να διαχειριστούν, µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο, αυτόν τον πόρο. Νοµίζετε ότι έχουµε δυνατότητα επιλογών έργων πλέον όσον αφορά τα απορρίµµατα; Καµία δυνατότητα δεν έχουµε. εν µας επιτρέπει το νοµοθετικό πλαίσιο 13

14 πλέον. Στο καινούριο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνουν προτάσεις για αγορά απορριµµατοφόρων. Είναι οργανωµένο το έγκληµα που συµβαίνει, απέναντι στις δοµές οι οποίες εκφράζουνε πιο άµεσα τον πολίτη και µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του πολίτη, τους δήµους. Στραγγαλίζουν τις δραστηριότητες και τις ευθύνες τις οποίες έχει ο κάθε δήµος, Αν διαβάζετε τον Κώδικα θα δείτε ότι η πρώτη αρµοδιότητα του δήµου είναι η συλλογή και η αποκοµιδή των σκουπιδιών. Τελειώνει αυτή η δραστηριότητα µε την επιλογή που καλούµαστε να κάνουµε σήµερα. Κάποιοι προσπάθησαν να το ανοίξουν το θέµα, κάποιοι δήµοι ήδη φάγανε τα µούτρα τους και καλούµαστε πάρα πολύ γρήγορα εµείς να µπούµε σε µία διαδικασία να αποδείξουµε ότι είµαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές των µνηµονιακών πολιτικών, το κάναµε ήδη όταν ήµασταν στους δέκα δήµους, όπου θέσαµε το δήµο µας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών από το Υπ. Εσωτερικών. Τώρα να δώσουµε διαπιστευτήρια ότι είµαστε από τους πρώτους δήµους που ιδιωτικοποιούµε την αποκοµιδή των σκουπιδιών. εν µας ενδιαφέρουν οι πολίτες, δεν µας ενδιαφέρει το κόστος και εάν ο εργολάβος δεν πάρει τα χρήµατα του, να θυµίσω ότι είχαµε ανάλογα φαινόµενα µε τη διαχείριση του ΧΥΤΑ, και λέει δεν παίρνω τα απορρίµµατα, για πείτε µου τι θα γίνει στην πόλη; Το έχουµε σκεφτεί αυτό; Καταργώντας µία υπηρεσία είµαστε στο έλεος ενός ιδιώτη, ο οποίος δίπλα λέει κέρδος, µε τη λιγότερη παροχή υπηρεσιών µε το χαµηλότερο κόστος θέλει το µεγαλύτερο κέρδος, αυτό σηµαίνει σχέση µε τον ιδιώτη, αυτό καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις. Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε µπροστά στην ολοκλήρωση ενός έργου, το οποίο παίχτηκε σε πολλές πράξεις, απαξιώθηκε η υπηρεσία, παίξαµε µε δίµηνα και όχι µε οχτάµηνα, απαξιώθηκε ο στόλος, απαξιώθηκαν πρόσωπα στη διαδικασία αυτή για να φτάσουµε στο σηµερινό αποκορύφωµα αυτής της πράξης, το οποίο λέει ότι τα σκουπίδια πρέπει να πάνε εκεί, ήταν ένα έργο που χτίστηκε µεθοδικά για να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο. Πραγµατικά θα φέρεται το δήµο σε µια πάρα πολύ δυσχερή θέση, θα τον έχετε απαξιώσει στο πανελλήνιο και στην ίδια την κοινωνία. Εµείς εδώ πρέπει να φροντίσουµε να στηρίξουµε και τις ανάγκες των συνδηµοτών, αλλά και το κύρος του δήµου. ηλώνουµε σήµερα µε την πράξη µας αυτή ότι δεν µας ενδιαφέρει ο δήµος δυνατός, οργανωµένος, ισχυρός, ο οποίος µπορεί να απαντάει στις ανάγκες των συνδηµοτών µας. Εάν κάνει παύση ή στάση εργασιών ο εργολάβος, πείτε µου πως θα κάνουµε αποκοµιδή. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. ηµήτριος Ταπαζίδης, ανέφερε τα εξής: Πρώτον, η αλήθεια είναι ότι το outsourcing δεν είναι πρόταση ή επιλογή της τρόϊκας, είναι µια λογική πολλών δεκαετιών εκτός Ελλάδος. εύτερον είναι µια πραγµατικότητα ιστορική, ότι το µεγάλο κράτος απέτυχε. Ήµουν πάντα υπέρ της λογικής του µικρότερου κράτους, 14

15 δυστυχώς το µεγάλο κράτος απέτυχε ως επιχειρηµατίας, οι ΟΤΑ απέτυχαν επίσης ως επιχειρηµατίες και ακόµα και στην αποστολή τους, που είναι η παροχή της αποκοµιδής των σκουπιδιών και εκεί έχουν αποτύχει. Άρα εάν η σύµβαση η οποία θα γίνει στο τέλος θα διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα, το χαµηλότερο κόστος και τη διασφάλιση του προσωπικού, εγώ δεν θα ήµουν αντίθετος όταν θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Προς το παρών όµως θέλω να προτείνω το εξής, επειδή είναι γεγονός ότι η οικονοµοτεχνική µελέτη θα µας ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη, επειδή δεν τη διάβασα όπως σχεδόν και το σύνολο του σώµατος, θα πρότεινα στο σώµα µια αναβολή της συζήτησης, να έχουµε τη µελέτη στα χέρια µας και να επανέλθουµε να το συζητήσουµε το επόµενο συµβούλιο. Η πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων κα Αγγελική Καραβίδα, ανέφερε τα εξής: Εάν είµαστε περήφανοι για το πώς δουλεύουν σήµερα τα ΧΥΤΑ, ας δώσουµε και την καθαριότητα στους ιδιώτες. Ο εκπρόσωπος της οµοσπονδίας των εργαζοµένων κ. Καραβιώτης, ανέφερε τα εξής: Νοµίζω από τις τοποθετήσεις των εισηγητών για τη συγκεκριµένη µελέτη της αποκοµιδής σε ιδιώτη, έγιναν ξεκάθαρα τα εξής πράγµατα: Από πουθενά δεν προκύπτει ότι το κόστος του δήµου είναι γιατί πρώτον δεν υπάρχει σχετική µελέτη σκοπιµότητας, δεύτερον η δαπάνη η οποία βαρύνει το δήµο και από την οποία θα αποδεσµευτεί ο δήµος πρέπει να υπολογισθεί µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2013, θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν αυτά. Τρίτον να µην ξεχνάµε κατά δήλωση των εισηγητών της πλειοψηφίας ειπώθηκε ότι οι εργαζόµενοι θα παραµείνουν άρα θα συνεχίσουν να τους µισθοδοτούν, η ανακύκλωση θα είναι του δήµου, άρα θα πληρώνει τα καύσιµα και τη συντήρηση των απορριµµατοφόρων που θα κινούνται στη Θεσσαλονίκη και φυσικά το τονάζ θα πληρώνεται από το δήµο στα ΧΥΤΑ. Τι γλιτώνει ο δήµος, γλιτώνει τη συντήρηση, τα λάδια και τα καύσιµα των τεσσάρων απορριµµατοφόρων, κόστους Αν λοιπόν αυτό είναι που γλιτώνει ο δήµος και πρέπει να πάει σε ιδιώτη, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν προτάσσει το δηµόσιο συµφέρον. Η οµοσπονδία θα προσφύγει κατά της αποφάσεως σε όλα τα αρµόδια όργανα, διότι είναι βαριά απληστία και παράβαση καθήκοντος αιρετού. εν έχει αποδειχθεί τι γλιτώνει ο δήµος µε το Αν γλιτώνει και 1 παραπάνω εγώ θα βάλω πρώτος την υπογραφή µου, δεν υπάρχει πιθανότητα όσο και µαϊµουδεµένη µελέτη και να κατατεθεί, διότι ποτέ δεν προέκυψε σε καµιά µελέτη πανελλαδικά η ανάθεση των απορριµµάτων σε ιδιώτη να συµφέρει σε σχέση µε τη συντήρηση και τη διαδικασία από το δήµο, κι αυτό γιατί πολύ σωστά είπαν οι προηγούµενοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ότι ο ιδιώτης πέρα από τη δαπάνη που θα καταβάλλει του προσωπικού του που θα προσλάβει και δεν ξέρω αν προβλέπει η µελέτη να είναι δηµότες, αν θα είναι 15

16 ασφαλισµένο,ι διότι αυτοί δεν είναι όροι της προκήρυξης που θα προκύψει. Θα πρέπει ο ιδιώτης να πληρώσει το προσωπικό, να πληρώσει τα καύσιµα, να πληρώσει την επένδυση για να πάρει τα απορριµµατοφόρα και να κερδίσει, γιατί κανένας δεν θα πάει για τη ψυχή της µάνας του. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η δαπάνη θα ξεπεράσει το κόστος του δήµου, είναι σαφέστατο για µένα γι αυτό και δεν υπάρχει µελέτη σκοπιµότητας, η οποία δουλεύει επί απολογιστικών στοιχείων και δείχνει τι ακριβώς γλιτώνει ο δήµος και αποδεσµεύει τις υπηρεσίες του ως δαπάνη και τις χρεώνει στον ιδιώτη και µε τι κόστος. Και η ανακύκλωση θα µείνει και το πράσινο θα µείνει άρα και τα καύσιµα και τη συντήρηση πρασίνου θα συνεχίσει ο δήµος να τη πληρώνει και ο ηλεκτροφωτισµός και η δαπάνη στο ΧΥΤΑ και το προσωπικό της καθαριότητας θα µείνει. Τι είναι λοιπόν αυτό που κερδίζει ο δήµος, πέρα από τη λογική το ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε την αποκοµιδή, το οποίο θα δούµε αν µπορεί ή µπορούσε να λυθεί. Γλιτώνει µόνο το κόστος συντήρησης των απορριµµατοφόρων. Αναφέρθηκε από κάποιους δηµοτικούς συµβούλους και ορθά ότι αυτή τη στιγµή προσπαθεί να στηθεί ένα πάρτι γύρω από την καθαριότητα. Το σκουπίδι, είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, είναι δηµόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να συµπεριφερθούµε σε αυτό. Το µαζεύουνε οι δηµοτικές αρχές, το αξιοποιεί η δηµοτική αρχή και κατανέµει την αξιοποίηση του στους δηµότες, την επιστρέφει. Έχει πολύ χρήµα το σκουπίδι. Σας πληροφορώ ότι αυτοί που έφεραν τα νέα µοντέλα εδώ, οι Γερµανοί ας πούµε, στην πρωτεύουσα τους το Βερολίνο επί δεκαετία είχαν σκουπίδια, νερό και ενέργεια σε ιδιώτες, τους έδιωξαν µε τις κλοτσιές, µε ισχυρό δηµοψήφισµα του δήµου του Βερολίνου ξαναγύρισαν στο δήµο µε την εξής αιτιολογία: Ακριβότερες υπηρεσίες και χειρότερες υπηρεσίες. Αυτή η απαρχαιωµένη και απαξιωµένη τεχνολογία ήρθε και εγκαταστάθηκε σε αυτή τη χώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε από κάπου αλλού να βγάλουν και βρήκαν τη µοναδική χώρα της Αφρικής µε άσπρους κατοίκους ακόµα, τη χώρα µας, που µπορούν να κερδίσουν µε οποιοδήποτε τίµηµα. Άρα το συµπέρασµα είναι ένα, ότι εµείς θα ασκήσουµε όλα τα νόµιµα δικαιώµατά µας ως οµοσπονδία, γιατί έχουµε δικαίωµα και έννοµο συµφέρον, προσβάλλοντας κάθε απόφαση σε όλα τα επίπεδα ακόµα και στην έγκριση της απόφασης αλλά και στη διαδικασία του διαγωνισµού εάν τυχόν γίνει. Πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό για να καταλάβει το δηµοτικό συµβούλιο αν πραγµατικά αυτό το πράγµα συµφέρει το δήµο και τους δηµότες, ζητούµε την απόσυρση του θέµατος, να συσταθεί επιτροπή και να γίνει µε µελετητή αξιοκρατικό, ανεξάρτητο, µελέτη σκοπιµότητας για να δούµε αν πραγµατικά κερδίζουν οι δηµότες σε σχέση µε το καθεστώς που υπήρχε. εν δροµολογήθηκαν οι εξελίξεις εκείνες, να µην απαξιωθεί η υπηρεσία, η οποία απαξιώθηκε συνειδητά και δεν µου απάντησε κανένας αν υπάρχει 16

17 ένα έγγραφο που σας απέρριψαν την πρόσληψη προσωπικού. Ζητούµε την απόσυρση του θέµατος µόνο και µόνο για να διαπιστωθεί αν συµφέρει το ήµο. Η Αντιδήµαρχος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα, ανέφερε τα εξής: Εγώ δεν δέχοµαι ότι κάποιοι ξένοι που ήρθαν εδώ σήµερα για µία ώρα, αγαπάν την πόλη περισσότερο από εµάς που ζούµε νύχτα µέρα εδώ, βιώνουµε τα προβλήµατα, βιώνουµε την αγανάκτηση του κόσµου που από τις πολλές διαδηµοτικές κινητοποιήσεις και συνταξιοδοτήσεις έχει αποδυναµωθεί ένα κοµµάτι σοβαρό της υπηρεσίας του δήµου. Εµείς σας πληροφορώ ότι νοιαζόµαστε πιο πολύ από εσάς για αυτό το δήµο. εν δέχεται η αξιοπρέπειά µου, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ξεβροµίσουν µία πόλη, κάνουν ένα από τα χειρότερα επαγγέλµατα, να τους βρίζει όλος ο κόσµος. Στη πρώτη επαφή που είχα µαζί τους αυτό το πράγµα τους είπα, θα αποκτήσουµε το σεβασµό του κόσµου, διότι εµείς εδώ προσφέρουµε υπηρεσία σοβαρή, δεν κοροϊδεύουµε κανέναν, οι άνθρωποι δίνουνε όλο τους το είναι για να προσφέρουν σε αυτό τον τοµέα που έχουν ορισθεί. Αυτό το πράγµα είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί διότι έχουµε ελλιπές προσωπικό, µε τα δίµηνα η κατάσταση δεν µπορεί να αλλάξει κατά πολύ, έχουµε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο. Ρωτήστε τους προέδρους των χωριών να σας πουν τι γίνεται. Όταν έχεις από τα τέσσερα απορριµµατοφόρα, δύο χαλασµένα πώς να καθαρίσεις ένα δήµο. Έχουµε σοβαρά προβλήµατα, η αγανάκτηση και η απόγνωση µας έφτασε σε αυτό το σηµείο. εν ήταν όλα καλά και σηκωθήκαµε ένα πρωινό και είπαµε θα τα δώσουµε. Ποτέ δεν θέλεις µία υπηρεσία να τη διαλύσεις. Εµείς προσπαθούµε να προσφέρουµε καλές υπηρεσίες στο δηµότη, είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το τοµέα. Αυτή τη στιγµή από τα 19 άτοµα που έχουµε τα 6 είναι έτοιµα να φύγουν στη σύνταξη. Ο δήµος θα έχει την ανακύκλωση, ξέρετε ότι η σωστή ανακύκλωση µπορεί να φέρει κέρδη στο δήµο; Αυτή τη στιγµή η ανακύκλωση γίνεται µόνο στην πόλη, εµείς θα επικεντρωθούµε σε αυτό το τοµέα και δεν θα πηγαίνουµε στη Θεσσαλονίκη κάθε µέρα, γιατί προγραµµατίζεται, σε συνεργασία µε τους δήµους Αλµωπίας και Σκύδρας να κατασκευασθεί ένας χώρος εναπόθεσης των ανακυκλώσιµων αγαθών. Προσπαθούµε από αλλού να κερδίσει ο δήµος. Αναζητούµε την περίπτωση του τεµαχισµού των κλαδιών, για να χρησιµοποιούνται σαν καύσιµο υλικό. Κάνουµε µία δοκιµή για τρία χρόνια, δεν πετυχαίνει η δοκιµή, εδώ ήµαστε και το ξανασυζητάµε, δεν είναι εφόρου ζωής. Αν δεν πετύχει θα ξανάρθει η διαχείριση στο δήµο και θα προσπαθήσουµε να επανδρώσουµε και να λειτουργήσει η υπηρεσία καλύτερα από ότι ήτανε. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου, ανέφερε τα εξής: Γιατί δεν παίρνουµε πρότυπα λειτουργίας υπηρεσιών άλλων δήµων που λειτουργούν άψογα και θεωρείτε µονόδροµο την ιδιωτικοποίηση; 17

18 Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: εν είναι σκάνδαλο, είναι µια µεγάλη στιγµή για την ποιότητα ζωής των συµπολιτών µας. Εσείς ήρθατε εδώ να κάνετε µία εργασιοφοβία γιατί δεν ασχοληθήκατε καθόλου µε το αντικείµενο, µιλάτε για εργαζόµενους για απολύσεις και δεν σκεφτήκατε ποτέ πως θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι µέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο µιλάω για τους συνδηµότες µας οι οποίοι υποφέρουνε πραγµατικά από ένα τεράστιο πρόβληµα που είναι τα σκουπίδια. Να αναφέρω ότι από το δήµο της Έδεσσας δεν απολύθηκε κανένας. Μέχρι τώρα δεν κάνουµε κάτι για να απαξιώσουµε τους συµπολίτες µας και δεν δέχοµαι ότι ο ιδιώτης δεν είναι καλός διαχειριστής των σκουπιδιών. Αν ήταν η Έδεσα η πρώτη πόλη που θα το έκανε αυτό θα χαιρόµουν γιατί θα δίναµε ένα άλλο στίγµα, γιατί εδώ είµαστε για να εξυπηρετούµε τον πολίτη και φυσικά να υπερασπιζόµαστε και τους εργαζόµενους. Να σας διαβάσω τι λέει η ΠΟΕ-ΟΤΑ η καθαριότητα, το πράσινο και η βρεφονηπιακοί σταθµοί είναι µόνο κάποιες από τις υπηρεσίες αιχµής στην εξυπηρέτηση του δηµότη. Το µεγάλο ζητούµενο είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και φυσικά η εξοικονόµηση. εν είπα ποτέ ότι δεν θα δοθούν τα σκουπίδια στους ιδιώτες, ήταν πολιτική µας βούληση και πολιτική µας θέση προεκλογικά να πούµε ότι η αποκοµιδή των σκουπιδιών θα γίνει µε διαφορετικό τρόπο. Σήµερα το φέρνουµε γιατί πρέπει να γίνει. Θα κάνουµε µια σωστή αποκοµιδή µε οικονοµία, θα το αποδείξουµε. Ο διαγωνισµός είναι διεθνής µε όρους στην Οικονοµική Επιτροπή, η µελέτη δεν είναι η διακήρυξη µελέτη είναι µας λέει µερικά στοιχεία. Μακάρι οι υπηρεσίες µας να ήταν εξοπλισµένες ώστε να κάνανε µια µελέτη, δυστυχώς δεν έχουν την εµπειρία. Καµία απόλυση, θα υπερασπισθούµε τα εργασιακά δικαιώµατα. Αν γίνει σωστή αποκοµιδή, ποιος θα είναι ωφεληµένος; Θα σκεφτεί ο συνδηµότης µας αν ο υπάλληλος είναι ιδιώτης ή δηµόσιος υπάλληλος; Τις πολιτικές θέσεις του καθενός τις ασπάζοµαι ο καθένας έχει τις ιδέες του, όσο για την αναβολή που ζητάτε κ. Ταπαζίδη δεν νοµίζω ότι θα προσδώσει κάτι σε αυτό που θέλουµε να κάνουµε. Κ. Σόντρα µιλάτε για ιδιωτικοποίηση, το ΧΥΤΑ πότε το δώσατε σε ιδιώτες; Εγώ ειλικρινά σας λέω καλά κάνατε γιατί αν σήµερα χρειαζότανε να είναι εργαζόµενοι στο ΧΥΤΑ, δυστυχώς δεν θα είχαµε ΧΥΤΑ. Καταλήγω λέγοντας, δώστε στους συνδηµότες την ευκαιρία να έχουνε ποιότητα στην αποκοµιδή και δώστε την ευκαιρία στους εργαζόµενους να αποδείξουν ότι δουλεύουν για αυτή την πόλη χωρίς να φοβούνται, γιατί δεν θα απολυθεί κανένας και δεν θα στερηθεί κανένας την ποιότητα των υπηρεσιών που δεν έχει ο συνδηµότης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: Στη µελέτη λέει τρία πράγµατα για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων διαχείρισης των απορριµµάτων, κοινωνική αποδοχή, πολίτες που θα συµµετέχουν ενεργά και 18

19 οργανωµένα στην προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, πληροφόρηση, ενηµέρωση, συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, τίποτα από αυτά δεν έχει συµβεί. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Νοµίζω ότι πρέπει να βάλετε σε ψηφοφορία την αντιπρόταση που έγινε για το όχι στην αποκοµιδή των απορριµµάτων από ιδιώτες. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση περί αναβολής του θέµατος, µε την οποία τάχθηκαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βασίλειος ηµητριάδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου Ιωσηφίδου, Χρήστος ΠΙσλίνας και ηµήτριος Ταπαζίδης. Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση περί µη ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας αποκοµιδής απορριµµάτων, µε την οποία τάχθηκαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Βασίλειος ηµητριάδης, Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου Κυανίδου, ιονύσιος µάρκου και Γεώργιος Κούκος. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε την εισήγηση της Αντιδηµάρχου. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1. ιαπιστώνει σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, ότι ο ήµος Έδεσσας αδυνατεί, µε τον υπάρχοντα µηχανολογικό εξοπλισµό (απορριµµατοφόρα, κάδους απορριµµάτων) και το υπηρετούν προσωπικό καθαριότητας να εκτελέσει τις εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισµού και πλύσης κάδων, καθώς αδυνατεί να διαθέσει και τον πάγιο εξοπλισµό που απαιτείται (κάδοι απορριµµάτων και απορριµµατοφόρα οχήµατα και πλυντήριο κάδων) ούτε δύναται να προσλάβει προσωπικό. 2. Τη ιενέργεια Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 60/2007, προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α. 13% , συνολικά , σύµφωνα µε τις τεχνοοικονοµικές µελέτες του Αναστασίου Ρεϊζόπουλου (Νοέµβριος 2013). 3. Να εγγράψει στους προϋπολογισµούς του ήµου οικονοµικών ετών 2015, 2016, 2017, 2018, τα αναγκαία ποσά της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την ανάδειξη του αναδόχου. 19

20 4. Εξουσιοδοτεί την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου να αποφασίσει του όρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 60/2007, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να διεξαγάγει την δηµοπρασία. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου Κυανίδου, ιονύσιος Μάρκου, Γεώργιος Κούκος, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πισλίνας, Ζωγράφα Αρβανιτίδου Ιωσηφίδου, Βασίλειος ηµητριάδης και Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 251/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Έδεσσα 14/11/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας ηµήτριος, ασκάλου Χρήστος, ηµητριάδης Βασίλειος, ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ηµήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης. Αποδέκτες προς ενέργεια: - Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας - Προϊστάµενο /νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Γ. Σαµαρέντση Εσωτερική ιανοµή (ηλεκτρονικά): - Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μ. Βλάχου Κατσάρα - Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΕΚ ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΕΚ ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 95/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ»

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,27 Σεπτεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 250043/2516 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,20 Μαρτίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 66166/521 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-2-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όσον αφορά τον κ.α. που βαρύνει η δαπάνη Ωραιόκαστρο 13.7/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. απόφ. 222/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 03/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 03/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 03/2016 από (11-03- 2016) της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.9/29-4-2015 έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 324 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης οικονοµικού βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα