Θέμα : Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης κάδων απορριμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα : Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης κάδων απορριμμάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Άλιμος : Αρ. Πρωτ. : 9577 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : Προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Ενταύθα Θέμα : Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης κάδων απορριμμάτων Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας μας με γνώμονα πάντοτε την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία η προμήθεια συστημάτων υπόγειας βύθισης ανύψωσης κάδων απορριμμάτων, τη μελέτη προμήθειας των οποίων σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2015, και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. Συνημμένα Τεχνική Μελέτη Ε.Δ. Γρ. Δημάρχου Α/Δήμαρχο Ο.Υ. Α/Δήμαρχο Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβάλλοντος Τμήμα Καθαριότητας Αρχείο Π1 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άλιμος : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : , ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Α.Μ. : 22/2015 K.A. : Συντάξας 0 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελ. 22/2015 Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) υπόγειων μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων έκαστο, προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός προγράμματος εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων στον Δήμο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με τη σημερινή χρήση τυποποιημένων υπέργειων τροχήλατων κάδων ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα : Περιγραφή είδους Κάδοι αποθήκευσης Κωδικός αριθμός CPV Συμπληρωματικός κωδικός αριθμός CPV 2008 Ποσότητα 3 Μονάδα μέτρησης Τεμάχια DA18-5 (υπόγειοι) Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ,00 πλέον ΦΠΑ 23% Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4 Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση υπό τον Κ.A Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Συντάξας 0 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελ. 22/2015 Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : , ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) 1. Υπόγεια συστημάτα μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων αποθήκευσης απορριμμάτων (εγκατεστημένοι) Κωδ. CPV 2008: Συμπλ. Κωδ. αριθμός CPV 2008:DA18-5 Τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΣΥΝΟΛΟΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 Συντάξας 0 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελ. 22/2015 Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση τριών (3) υπόγειων συστημάτων μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων έκαστο, ο κάθε δε κάδος του συστήματος θα είναι χωρητικότητας έως lit., ήτοι το καθένα από τα τρία συστήματα θα εξυπηρετεί χωρητικότητα έως lit. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" και του Ν.3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΑΡΘΡΟ 3 Γενικά Χαρακτηριστικά 3.1. Περιγραφή Το σύστημα αυτό επιτρέπει την υπογειοποίηση τροχήλατων κάδων χωρητικότητας 1100 έως 1300 lt για την προσωρινή αποθήκευση των αστικών ανακυκλώσιμων ή μη απορριμμάτων στο υπέδαφος και εντάσσεται στις Αστικές Διαμορφώσεις. Στην θέση βύθισης (κανονική θέση) είναι ορατοί μόνο οι πύργοι εισόδου. Όταν η εγκατάσταση ανυψώνεται φέρνει τους κάδους στην επιφάνεια δίνοντας την δυνατότητα στην πλευρά των χειριστών για την αποκομιδή τους. Οι υπόγειοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία σε συστοιχίες των 4 τεμαχίων. Η ακριβής θέση εγκατάστασης τους θα δοθεί από την Υπηρεσία.

7 Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων συστημάτων οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασής τους θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου ως περιγράφεται αναλυτικά στη παρακάτω παράγραφο του παρόντος άρθρου. Τα συστήματα θα πρέπει να είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον διετίας. Πρωτότυπα συστήματα βύθισης κάδων που δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. Το σύστημα βύθισης των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης. Οι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, δηλαδή συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας. Οι κάδοι θα είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους. Η συγκρότηση του κάθε συστήματος βύθισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερεις (4) κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας έως lit. έκαστος, ήτοι συνολικής χωρητικότητας έως 5,200 lit. Το σύστημα βύθισης των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασμό και στην λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισμό και εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας τεχνογνωσίας από μέρους του αναδόχου για την ορθή εγκατάστασή τους από τον Δήμο. Θα πρέπει να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ. 3.2.Ειδικά Στοιχεία Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, και αμεταχείριστα, σύγχρονα, εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τμήμα. Το σύστημα αποτελείται από : Χοάνες (πύργοι εισόδου απορριμμάτων). Οροφή (σκέπαστρο). Πλατφόρμα ανύψωσης φέρουσα το δίσκο βάσης κάδων. Δίσκοι τοποθέτησης κάδων με τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα καθ ύψος υποστηρίγματα.

8 Βάση στήριξης του συστήματος (μεταλλικό πλαίσιο) Συγκρότημα ελαιοδυναμικών κυλίνδρων και επιστροφών ανόδου με παντογράφο (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης). Ηλεκτρουδραυλική μονάδα υψηλής πίεσης Πίνακα χειρισμού και πίνακα ελέγχου Χοάνες Πύργοι Εισόδου Οι χοάνες θα αποτελούνται από το στόμιο εισόδου απορριμμάτων και περιστροφικό χειροκίνητο διάφραγμα για την ασφαλή πτώση των απορριμμάτων στους κάδους μέσω των χοανών, και θα αντιστοιχεί μία χοάνη για κάθε κάδο του συστήματος. Το περιστροφικό διάφραγμα θα αποτελείται από (3) τρείς λαμαρίνες FE 360 B με αντίβαρο συναρμολογημένες μεταξύ των με συγκόλληση Οι χοάνες θα είναι στερεωμένες στην πάνω πλευρά της οροφής και θα αποτελείται από (4) τέσσερεις λαμαρίνες FE360B συγκολλημένες μεταξύ τους. Η χωρητικότητα της χοάνης θα είναι 280lt τουλάχιστον Η χωρητικότητα του διαφράγματος θα είναι 85 lt τουλάχιστον Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες Οροφή (σκέπαστρο) Είναι η πάνω πλατφόρμα όπου θα εγκατασταθούν οι πύργοι εισόδου απορριμμάτων. Θα είναι παράλληλη με τον δίσκο βάσης των κάδων και θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα κίνησης ούτως ώστε να απομακρύνεται στη φάση ανύψωσης από τον δίσκο βάσης και να πλησιάζει στη φάση καθόδου της εγκατάστασης. Η τελική απόσταση στη φάση ανύψωσης μεταξύ οροφής και δίσκου θα είναι μηχανικά ρυθμιζόμενη (αυξανόμενη ή μειούμενη) αναλόγως του ύψους των κάδων που θα χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία καθαριότητας Θα είναι υδατοστεγής και περιβάλλεται από εσοχές για το άδειασμα των λιμναζόντων πάνω σε αυτήν υδάτων. Είναι κατασκευασμένη από πλαίσιο αποτελούμενο από δοκούς τύπου Γ κατάλληλων διαστάσεων με δικτυωτούς ατσάλινους σωληνοειδείς δοκούς γαλβανισμένους εν θερμώ. Θα δέχεται πλακόστρωση 6cm.

9 Πλατφόρμα ανύψωσης φέρουσα τον δίσκο βάσης κάδων Είναι κατασκευασμένη με πλαίσιο αποτελούμενο από δοκούς τύπου Π κατάλληλων διαστάσεων και δικτυωτούς ατσάλινους σωληνοειδείς δοκούς πάχους τουλάχιστον 3mm, γαλβανισμένους εν θερμώ. Θα είναι παράλληλη με την οροφή και συνδέεται με αυτήν και στην υπόγεια θέση και στην θέση ανύψωσης. Στο κάτω μέρος της πλατφόρμας θα ενεργεί ένας παντογράφος (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης) παθητικός (χωρίς κύλινδρο ώθησης) ο οποίος λειτουργεί ως σταθεροποιητής των δυνάμεων κατά την άνοδο και κάθοδο του μηχανισμού Δίσκοι τοποθέτησης κάδων Είναι το πάνω μέρος της πλατφόρμας που φέρει τους κάδους. Θα είναι ανεξάρτητοι και αποσπώμενοι από τη δομή ανύψωσης. Σε κάθε κάδο θα αντιστοιχεί ένας δίσκος. Έχει δική της αυτοφερόμενη κατασκευή με επένδυση από ατσάλινη λαμαρίνα πάχους 2mm τουλάχιστον γαλβανισμένη εν θερμώ και πλαίσιο αποτελούμενο από δικτυωτούς ατσάλινους σωληνοειδείς δοκούς κατάλληλων διαστάσεων, γαλβανισμένους εν θερμώ. Ο κάθε δίσκος στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ατσάλινους ρυθμιζόμενους οδηγούς γαλβανισμένους εν θερμώ Βάση στήριξης του συστήματος Είναι κατασκευασμένη με πλαίσιο αποτελούμενο από δοκούς τύπου Π κατάλληλων διαστάσεων. Το πλαίσιο θα είναι εφοδιασμένο με τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα εδάφους και αντίστοιχες υποδοχές στήριξης του πλαισίου στο πυθμένα του φρεατίου Συγκρότημα ελαιοδυναμικών κυλίνδρων και επιστροφών ανόδου με έναν παντογράφο (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης). Η ανύψωση του συστήματος θα προέρχεται από δύο (2) κάθετους ελαιοδυναμικούς κυλίνδρους και έναν παντογράφο (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης. Οι κύλινδροι θα είναι άμεσα συνδεδεμένοι και θα ενεργούν πάνω στον σκελετό της κατασκευής αποτελούμενο από την οροφή και την ανυψωτική δομή του παντογράφου (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης). Υδραυλικά και ηλεκτρουδραυλικά στοιχεία υψηλής πίεσης θα είναι τοποθετημένα στη δομή του συστήματος. Οι κύλινδροι θα είναι ενός στελέχους και η δύναμή τους εδράζεται (ξεφορτώνεται) επί του δαπέδου της δεξαμενής (φρεατίου) και θα χρησιμεύουν μόνο στην ανύψωση και τη βύθιση του συστήματος και θα φέρουν βαλβίδες φραγμού θραύσεως στο σημείο σύνδεσής τους με το υδραυλικό κύκλωμα υψηλής πίεσης.

10 Οι κύλινδροι θα συνδέονται μεταξύ του εν σειρά με ευλύγιστους υδραυλικούς σωλήνες τύπου R2AT υψηλής πίεσης. Ασύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας 4 hp, 3KW, 50Hz, 220Volt, μονοφασικός, με προστασία IP 55. Το υδραυλικό κύκλωμα θα έχει χημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά ώστε να είναι ανθεκτικό κατά της διάβρωσης και φυσικούς παράγοντες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ελαιοδυναμική μονάδα θα αποτελείται από μία δεξαμενή λαδιού κατάλληλης χωρητικότητας, από μία κατάλληλη υδραυλική αντλία, από ένα σύστημα μηχανικών βαλβίδων, μία βαλβίδα μέγιστης πίεσης και βαλβίδα ρύθμισης ροής για την κάθοδο. Θα χρησιμοποιείται υδραυλικό λάδι ISO 46. Ο παντογράφος (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης) θα είναι κατασκευασμένος με πλαίσιο αποτελούμενο από δικτυωτούς ατσάλινους σωληνοειδείς δοκούς FE360Bδιαστάσεων 120mm Χ 60mm και πάχους 4mm γαλβανισμένους εν θερμώ. Η δομή του παντογράφου (ψαλιδωτός μηχανισμός ανύψωσης) θα είναι αποσυναρμολογούμενη και θα λειτουργεί ως σταθεροποιητής των δυνάμεων κατά την άνοδο και κάθοδο του μηχανισμού. Από την μια πλευρά ο άνω και κάτω βραχίονας θα είναι στερεωμένοι με αρθρώσεις στο κάτω μέρος της πλατφόρμας που φέρει τους δίσκους βάσης κάδων και του πλαισίου βάσης αντίστοιχα, ενώ οι βραχίονες της άλλης πλευράς θα κινούνται σε οδηγούς στην κάτω πλευρά της πλατφόρμας και στο πλαίσιο βάσης Πίνακας χειρισμού και πίνακας ελέγχου Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού θα είναι κλειστός σε ειδική θήκη (προστασία IP65,νόρμα EN60204/1) χαμηλής τάσης 24Volt με ειδικό κλειδί ανοίγματος και θα αποτελείται από : Διακόπτη επιλογής ανόδου και καθόδου με αποσπώμενο κλειδί Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του πίνακα Περιστρεφόμενος φάρος και βομβητής Ειδικό στήριγμα του πίνακα εκτός της λειτουργικής ακτίνας του συστήματος Το ηλεκτρικό σύστημα θα κατασκευάζεται σύμφωνα με την τεχνική νομοθεσία (186-01/03/68) με βαθμό προστασίας IP 65. Κάθε πίνακας θα είναι καλωδιωμένος και μονταρισμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Κάθε διακόπτης θα φέρει ετικέτα για τη χρήση του. Όλες οι συνδέσεις καλωδίων θα περιλαμβάνουν ακροδέκτες με πένσα στις κατάλληλες διατομές. Όλα τα υλικά και συσκευές που χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι κατάλληλα για το περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται και θα ανταποκρίνονται στις διατάξεις CE. Όλο το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με γείωση.

11 3.3. Ασφάλειες Το σύστημα θα διαθέτει τις κατάλληλες ασφάλειες για την ομαλή και χωρίς κινδύνους λειτουργία του, οι οποίες θα είναι οι κάτωθι : 1) Βαλβίδα αντεπιστροφής σε περίπτωση π.χ. θραύσης υδραυλικού σωλήνα υψηλής πίεσης ώστε να ακινητοποιείται το υδραυλικό σύστημα. 2) Χειροκίνητη ασφάλεια (μανιτάρι) στον ηλεκτρικό πίνακα χειρισμού η οποία με ένα απλό πάτημα από τον χειριστή ακινητοποιείται ο μηχανισμός. 3) Προεγκατεστημένους πίρους ασφαλείας σε εμφανή και εύκολης χρήσης σημεία ώστε με απλή τοποθέτηση τους από τον χειριστή να ακινητοποιείται ο μηχανισμός Προστασία μεταλλικών τμημάτων Οι προστασίες και τα φινιρίσματα θα γίνουν σε όλη την επιφάνεια των μεταλλικών δομών, με γαλβανισμένη λαμαρίνα εν θερμώ δομή σύμφωνα με την διάταξη UNIEN και CNR-UNI Οι υδραυλικοί κύλινδροι θα είναι με επιχρωμιωμένο άξονα Αποδοτικότητα Εγκατάστασης σε Λειτουργία Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού θα είναι 4000Kg Αντοχή Οροφής στη διέλευση Πεζών Η αντοχή της οροφής στη διέλευση πεζών θα είναι τουλάχιστον 500 Kg/m Προδιαγραφές Κατασκευής του Συστήματος Το σύστημα θα είναι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις κάτωθι κατευθυντήριες οδηγίες : 89/392 CEE CEE /44 CEE /42/CE 2006/96/CE 2006/108/CE 3.8. Φρεάτιο εγκατάστασης μηχανισμού Αφορά στη διάνοιξη φρεατίου κατάλληλων διαστάσεων εντός του οποίου θα εγκατασταθεί το σύστημα βύθισης ανύψωσης τεσσάρων κάδων απορριμμάτων Περιμετρικά θα κατασκευαστεί τοιχίο πάχους cm από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο πυθμένας θα είναι και αυτός κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα ιδίου πάχους (15-20cm). Σε περίπτωση εισροής (έκτακτα καιρικά φαινόμενα) υδάτων, η αποστράγγισή τους πρέπει γίνεται μέσω αντλίας η οποία θα τοποθετηθεί σε φρεάτιο διαστάσεων (60cmx40cmx40cm) για την απορροή τυχόν υγρών.

12 Περιμετρικά και στο άνω εσωτερικό χείλος των τοιχίων θα τοποθετηθεί ατσάλινη γωνία διαστάσεων 40mm x 40mm x 4mm και αυτό για την προστασία του σκυροδέματος κατά το κατέβασμα της οροφής του συστήματος. Τα χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής είναι οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25 και οπλισμό μονή ατσάλινη σχάρα Φ12/20 Λ Πριν της έναρξης των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τομής οδοστρώματος) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων υποδομών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, καλωδιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημοτικού φωτισμού, οπτικών ινών, κλπ). Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Δήμου, πριν την διαμόρφωση των απαιτούμενων τάφρων. Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για την διαμόρφωση της τάφρου εγκατάστασης έκαστου συστήματος - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε διαστάσεις και προδιαγραφές που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου. Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες σε κάθε σημείο εγκατάστασης : κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης από σκυρόδεμα στον πυθμένα κάθε τάφρου εκσκαφής για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση. Ο ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στις τάφρους εγκατάστασης και σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων και μηχανισμών ώστε τα συστήματα να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιμα για χρήση. ΑΡΘΡΟ 4 ο - Στοιχεία τεχνικής προσφοράς Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:

13 4.1 Κατάλογο ομοίων προμηθειών/κατασκευών Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων όμοιων προμηθειών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει εγγραφές τουλάχιστον για την τελευταία 2ετία και βεβαιώσεις από Φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ) με αναφορά στη συμπεριφορά των ειδών αυτών. 4.2 Τεχνικές πληροφορίες για την χοάνη τροφοδοσίας Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή τρόπου λειτουργίας Τεχνικές πληροφορίες για το προστατευτικό φρεάτιο Υλικό κατασκευής : τύπος σκυροδέματος και οπλισμού Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά 4.4 Τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα ανύψωσης βύθισης των κάδων: Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων του ανυψωτικού μηχανισμού των κάδων 4.5 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας Περιγραφή του συστήματος ανοίγματος καθώς και περιγραφή του συστήματος κλειδώματος. 4.6 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ. 4.7 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8, Ν.1599/1986) για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας. 4.8 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8, Ν.1599/1986) για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

14 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης εγγύησης. 4.9 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8, Ν.1599/1986) για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Ως ελάχιστος χρόνος για τη διαθεσιμότητα παροχής των ανταλλακτικών και της συντήρησης ορίζεται το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8, Ν.1599/1986) για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον ορθό χειρισμό των υπόγειων συστημάτων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης που απαιτούνται Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο. Συντάξας 0 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελ. 22/2015 Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : , ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση τριών (3) υπόγειων συστημάτων μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης τεσσάρων (4) τροχήλατων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων έκαστο, ο κάθε δε κάδος του συστήματος θα είναι χωρητικότητας έως lit., ήτοι το καθένα από τα τρία συστήματα θα εξυπηρετεί χωρητικότητα έως lit. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμό 11389/93 Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν.3536/07, του Ν.3852/10 και της Π1/3305/ ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά είναι: Η διακήρυξη Η παρούσα μελέτη Το τιμολόγιο προσφοράς Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο διαγωνισμό με βάση τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

16 Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπ/νου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: πίστωση του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 5.Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την έκδοση του πρωτόκολλου παραλαβής του υπό προμήθεια είδους. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του. ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. ΑΡΘΡΟ 9. Πλημμελής κατασκευή Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

17 ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 12. Παραλαβή Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο ενώ οι τιμές της προσφοράς θα είναι τελικές. Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 13. Χρόνος παράδοσης Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και εφόσον αυτά υποδειχθούν εγγράφως σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Συντάξας 0 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 20.7135.0001 20.7135.0004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π89/2011 ΠΡΟΫΠ :

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002490092 2014-12-18

14REQ002490092 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24184/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 751 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα