ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεζζαινλίθε 21 Μαΐνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :9590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σν Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ» - Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο αλαθνηλώλεη όηη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο έηνπο 2012 θαη δηελέξγεηαο Κνηλνύ Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα Πξντόλησλ Καζαξηζκνύ, ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21 Μαΐνπ 2014 έσο 28 Μαΐνπ Σπρόλ παξαηεξήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ δύλαηαη λα απνζηαινύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θαζώο θαη ζην Fax : ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ» - Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ππόςε θ. Κισηζνηήξα Δπαγγειίαο ηει. : Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΤΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

2 ΔΗΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ "ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗ ΜΗΚΡΟΠΟΟΣΖΣΑ" Α/Α 2 Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) 6 Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλάο ρεξηψλ 4 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ 16 Αθαιαηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ 21 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ 20 Αθξφο μπξέζκαηνο 400 ml 21 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 0,5 θηινχ 22 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 1 θηινχ 23 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 3 θηιψλ 29 ΒνπξηζΪθηα ζηξνγγπιϊ λϊυινλ γηα WC 30 ΓΪληηα ειαζηηθϊ δηϊθνξα λνχκεξα (6-10 ½) (ζε δεχγε) ΕΔΤΓΖ 34 Δληνκνθηφλα (γηα κχγεο-θνπλνχπηα) 400ml 36 ΚΪδνη WC πιαζηηθνέ κε πεληϊι Νν ΚΪδνη απνξξηκκϊησλ πιαζηηθνέ κε θαπϊθη θαη ρεξνχιη κηθξνέ 36Υ37( 35 ιέηξσλ) 41 ΚΪδνη απνξξηκκϊησλ πιαζηηθνέ κε πεληϊι 33Υ60 ( 35 ιέηξσλ) 43 Καζαξηζηηθφ επηθαλεηψλ ζε ζθφλε 500 gr. ηχπνπ VIM 44 Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ηα ηδϊκηα 450 ml κε ελζσκαησκϋλν ςεθαζηάξα 47 ΚαιΪζηα απνξξηκκϊησλ γξαθεένπ πιαζηηθϊ 48 ΚαιακΪθηα ζε ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ 52 Καξφηζη ζθνπγγαξέζκαηνο ηξνράιαην θνκπιϋ κνλφ 25 ιέηξσλ 53 Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξϋπ 400 ml 54 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ κε θαπϊθηα ρσξηζκϋλα ζηα ηξέα, δηαζηϊζεσλ 23Υ18Υ3(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 55 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ δηαζηϊζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 56 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ δηαζηϊζεσλ 20Υ12Υ4,5(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 57 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 58 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 59 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. 640 γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 64 ΚνληΪξηα κεηαιιηθϊ γηα επαγγεικαηηθά ζθνπγγαξέζηξα 400 3, , , , ,55 550, ,40 504, ,40 400, ,50 500, ,95 475, ,52 104, ,33 99, ,35 202, ,69 221, ,70 735, , , ,47 234, ,39 195, ,77 23, ,27 269, ,10 511, ,59 190, , , ,09 176, ,10 990, , , , , , , ,88 57,60 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. Παρύξεπζην, κε επράξηζην άξσκα, νπδέηεξν PH, θαιπληηθνύο παξάγνληεο. Άδεηα γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο θαη γλσζηνπνίεζε θπθινθνξίαο ζηνλ ΔΟΦ. Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Από αλζεθηηθό πιηθό κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε. Με εξεζηζηηθή, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Με επράξηζην άξσκα θαη κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα

3 68 ΚνπβΪδεο πιαζηηθνέ ηεηξϊγσλνη 25 ιέηξσλ γηα επαγγεικαηηθϊ ηξνράιαηα θαξφηζηα 20 4,98 99,60 70 ΚνπβΪο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιέηξσλ 30 1,28 38,40 71 ΚνπβΪο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 20 ιέηξσλ 30 8,85 265,50 72 ΚνπηΪιηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 96,00 73 ΚνπηΪιηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζνχπαο ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 141,60 83 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,75 22,50 84 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,88 26,40 86 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,88 194,00 92 ΜΪπεο (ζθνπγγαξέζηξα επαγγ/θά Ν. 400 ) 500 1,33 665,00 94 Μαραέξηα πιαζηηθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 136,80 96 ΜεκβξΪλε δηϊθαλε πεξηηπιέγκαηνο ηξνθέκσλ 1500 ΡΟΛΛΑ κϋηξσλ κάθνο θαη 50 cm πιϊηνο 25 23,84 596, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κεγϊιεο LR ,98 294, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κεζαέεο LR ,98 980, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κέλη κηληφλ LR ,34 408, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κηληφλ LR ,33 660, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο πιαθϋ 9V 500 1,33 665, ΞαξαρληΪζηξεο κε θνληϊξη πηπζζφκελν 10 1,68 16, ΞπξαθΪθηα ηχπνπ ΒIC ζηελϊ δηπιάο ιεπέδαο θαη εξγνλνκηθά ιαβά( ειιεληθάο θαηαζθεπάο) , , Ξχζηξεο γηα παηψκαηα κε ιεπέδα 10 4,98 49, Οδνληνγιπθέδεο παθϋην ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ 200 0,99 198, ΠΪκπεξο ελειέθσλ ππναιιεξγηθϊ , , ΠηΪηα θαγεηνχ πιαζηηθϊ βαζηϊ, κεγϊια κ.ρξ ,03 69, ΠηΪηα θαγεηνχ πιαζηηθϊ ξερϊ ιεπθϊ, κεγϊια κ.ρξ ,03 127, ΠηγθΪι ηνπαιϋηαο ιεπθνχ ρξψκαηνο κε θπθιηθά βϊζε δηακϋηξνπ 10 εθ θαη χςνο 12 εθ κε βνχξηζα 35 εθ 200 1,33 266, Πηξνχληα κεγϊια πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 94, Πνηάξηα πιαζηηθϊ κεγϊια λεξνχ ιεπθϊ, κ.ρξ. Νν 503 (50Ϊδα) ,01 780, Πνηάξηα πιαζηηθϊ κηθξϊ λεξνχ κρ ( 50Ϊδα) ,01 216, Ρνιφ θνπδέλαο βηνκεραληθφ 1 θηινχ κε αλαθπθισκϋλν, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 100% ραξηνκϊδα, θσηεηλφηεηαο 90% κάθνπο κϋηξα) , , αθνχια δηαθαλά 0,80ρ1,10 γηα ζπινγά πκαηηζκνχ 135 αθνχια δηαθαλά 1,25x1,50 γηα ζπινγά πκαηηζκνχ ρεηξνπξγεέσλ, 137 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 35Υ40 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 138 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 40Υ60 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 139 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 142 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 0,50X0, , , , , , , , , , , ,15 345,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό.να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό.να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.

4 144 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 0,60Υ0, αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 1,10X0, αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θέηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα πνπ ζα θϋξνπλ ην επδηϊθξηην θαη αλεμέηειν αλαγλσξηζηηθφ ζάκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 148 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θέηξηλεο 80Υ110 γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα πνπ ζα θϋξνπλ ην επδηϊθξηην θαη αλεμέηειν αλαγλσξηζηηθφ ζάκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 151 αθνχιεο θφθθηλεο δηϊζηαζε 0,60 Υ 0,80 (θαηϊιιειεο γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα) κε ηππσκϋλν ην ζάκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" 152 αθνχιεο θφθθηλεο δηϊζηαζε 1,10 Υ 0,80 (θαηϊιιειεο γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα) κε ηππσκϋλν ην ζάκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" 157 Ϊθθνη πδαηνδηαιπηνέ γηα ζπιινγά θαη πιχζηκν κνιπζκϋλνπ ηκαηηζκνχ 158 Ϊθθνη λεθξψλ απφ πνιπαηζπιαέλην,(πϊρνπο κεγαιχηεξν απφ 150 mm) 159 αθνχιεο παληνπσιεένπ ρϊξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθϋο κεγϋζνπο ιαδφραξηνπ 160 αθνχιεο παληνπσιεένπ ρϊξηηλεο 200 γξ. ιεπθϋο 163 απνπλνζάθε πιαζηηθά επηηξαπϋδηα κε αληιέα ρσξεηηθφηεηαο 500 ml 168 εη θαζαξηζκνχ ηδακηψλ πνπ λα απνηειεέηαη απφ ζθνπγγϊξη θαη ιϊζηηρν θαη πηπζζφκελν θνληϊξη , , , , , , , , ,57 157, ,57 157, ,70 700, , , , , ,77 354, ,50 600, ,98 79,60 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. εη δνρείνπ αληιίαο. 172 θφλε πιπληεξένπ ξνχρσλ γηα θχξηα πιχζε λα εέλαη απνιπκαληηθφ/ ιεπθαληηθφ θαη λα θαζαξέδεη δχζθνινπο ιεθϋδεο (αέκα, νχξα θιπ) 20 θηιψλ 100 1,04 104, θνχπεο δαπϋδνπ πιαζηηθϋο κε θνληϊξη 200 0,99 198,00 Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηόηεηαο. 182 πξϋυ γηα θακκϋλα ιέπε- ιϊδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεηάξεο ζε κνξθά αθξνχ 300 ml 25 1,78 44, ηέθηεο (πξϋζζεο) πιαζηηθνέ κε κνριφ θαη ζηαγφλεο γηα ηξνράιαην θαξφηζη θαζαξηφηεηαο 20 0,29 5, χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) ,29 580, θγηθηάξεο πιαζηηθνχο γηα δϋζηκν ζϊθθσλ απνπξξηκκϊησλ,(παθϋην ησλ 100 ηεκαρ.) 300 1,20 360, θηγθηάξεο πιαζηηθνχο γηα ηηο επαγγεικαηηθϋο ζθνπγγαξέζηξεο( θεθαιά πνπ ζπγθξαηεέ ηελ ζθνπγγαξέζηξα) 20 1,44 28, θνπγγϊξηα κε ζχξκα θνπδέλαο ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κϋγεζνο ,09 176, θνπγγϊξηα λϊτινλ λνχκεξν ,19 76, θνπγγϊξηα ηχπνπ VETTEX λνχκεξν ,28 560,00 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο. 198 θνπγγαξφπαλα ιεπθϊ θνηλϊ ( αλζεθηηθϊ θαιάο πνηφηεηαο) 600 0,39 234,00 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο. 201 ΣξαπεδνκΪληεια ρϊξηηλα 1X1,20 κε λϊπινλ ζην θϊησ κϋξνο αδηαπϋξαζηα απφ πγξϊ, θσηεηλφηεηαο 90% ,84 220, Ταινθαζαξηζηάξεο γηα ηδϊκηα κε θνληϊξη πηπζζφκελν 20 4,18 83, Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ 21 ΛΗΣΡΑ ιηηξσλ , ,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. 205 Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ην πϊησκα ζε δνρεέν ησλ 4 ιέηξσλ ΛΗΣΡΑ 207 Τγξφ πηϊησλ γηα πιχζηκν ζην ρϋξη 4 ιέηξσλ ΛΗΣΡΑ ,36 648, , ,00 Με εξεζηζηηθό, κε επράξηζην άξσκα, αιθαιηθό, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Να είλαη αληηαιιεξγηθό, θαιήο πνηόηεηαο, παρύξεπζηεο ζύλζεζεο, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο.

5 209 Τγξφ ζηεγλσηηθφ-ιακπξηληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ ΛΗΣΡΑ 21 ιέηξσλ ,65 780, Τδξνρισξηθφ νμχ 600 0,25 150, ΤπνζΫληνλα κρ 60Υ , , ΦαξΪζηα πιαζηηθϊ 50 0,49 24, Φηαιέδηα πγξαεξένπ 400 0,72 288,00 Υαξηέ πγεέαο ΡΟΛΛΑ Υαξηέ πεξηηπιέγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην ΚΗΛΟ 225 Υαξηνθηβψηηα 60 L κε ελζσκαησκϋλε λϊπινλ αλζεθηηθά ζαθνχια θφθθηλνπ ρξψκαηνο κε ηππσκϋλε επηζάκαλζε Δ.Η.Α. θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 226 ΥαξηνπεηζΫηεο εζηηαηνξένπ ιεπθϋο καιαθϋο, απνξξνθεηηθϋο, 28Υ28, νηθηαθάο ρξάζεο 100 ηκρ απφ κε αλαθπθισκϋλν πιηθφ 228 ΥεηξνπεηζΫηεο ζπζθεπψλ ηνέρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ιεπθαζκϋλν 100% απφ θαζαξά ραξηνκϊδα, κε αλαθπθισκϋλε, δηαζηϊζεσλ 23Υ25, 200 θχιισλ, απνξξνθεηηθϋο, απαιϋο. 231 Υισξέλε ηχπνπ Klinex 2L (ππνρισξηψδεο λϊηξην απφ 4% Ϋσο θαη6%) ΠΑΚΔΣΑ ΠΑΚΔΣΑ ΛΗΣΡΑ 233 Φχρηξεο , , ,09 654, , , , , ,49 980, , , ,00 30,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Γηπιώλ θύιισλ ιεπθό κε αλαθπθισκέλν θσηεηλόηεηαο 90%, από ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινύ γξ. εσο 550 δηπιά θύιια ιείν όρη γθνθξέ. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Φσηεηλόηεηα 90%. Φσηεηλόηεηα 90%. Έγθξηζε Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ,45 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,22 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΗΩΑΝΝΑ ΕΔΡΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΑ

6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 2013 ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟ Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) ,80 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,59 Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλήο ρεξηψλ ΛΗΣΡΑ ,60 Παρύξεπζην, κε επράξηζην άξσκα, νπδέηεξν PH, θαιιπληηθνύο παξάγνληεο. Άδεηα γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο θαη γλσζηνπνίεζε θπθινθνξίαο ζηνλ ΔΟΦ. 1,45 Αθαιαηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ ΛΗΣΡΑ ,50 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο ,00 Αθξφο μπξίζκαηνο 400 ml ,92 Απαιήο ζύλζεζεο, κε πεξηπνηεηηθά ζπζηαηηθά 360 1,85 819,18 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 0,5 θηινχ , ,48 590,40 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 1 θηινχ , ,58 713,40 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 3 θηιψλ , ,97 596, ,50 Γάληηα ειαζηηθά δηάθνξα λνχκεξα (6-10 ½) ΕΔΤΓΖ ,77 Από αλζεθηηθό πιηθό κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε ,12 (ζε δεχγε) 0,44 Δληνκνθηφλα (γηα κχγεο-θνπλνχπηα) 400ml ,89 Με άδεηα Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 150 2,18 402,21 Κάδνη WC πιαζηηθνί κε πεληάι Νν , ,97 366,79 Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε θαπάθη θαη ρεξνχιη κηθξνί 36Υ37( 35 ιίηξσλ) Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε πεληάι 33Υ60 ( 35 ιίηξσλ) , , Καιάζηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά 30 28, ,98 36,16 14,65 8,97 900, ,97

7 Καιακάθηα ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ ,87 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 500 Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξέπ 400 ml ,68 Με άδεηα Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 60 2,18 160,88 Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ κε θαπάθηα ρσξηζκέλα ζηα ηξία, δηαζηάζεσλ 23Υ18Υ3(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 20Υ12Υ4,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. 640 γξακκαξίσλ κε θαπάθηα ,50 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,48 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,70 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιίηξσλ 30 47, ,5 55,35 0,29 0,15 0,1 0,11 0,11 0,05 0,08 178, ,00 246, , , , ,00 Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ ,08 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,64 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,95 108,86 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,45 127,31 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,45 273,68 Μαραίξηα πιαζηηθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Μεκβξάλε δηάθαλε πεξηηπιίγκαηνο ηξνθίκσλ 1500 κέηξσλ κήθνο θαη 50 cm πιάηνο ,26 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ΡΟΛΛΑ ,08 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 20 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεγάιεο LR , ,2 442,80 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο LR , , ,40 0,014 28,95 206,64 712,17

8 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληφλ LR , ,44 811,80 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηληφλ LR , , ,60 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο πιαθέ 9V , ,49 458,18 Ξπξαθάθηα ,60 Σύπνπ ΒIC, δηπιήο ιεπίδαο, κε εξγνλνκηθή ιαβή ,10 0,34 Οδνληνγιπθίδεο παθέην ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ , ,99 243,54 Πάκπεξο ελειίθσλ ππναιιεξγηθά ,90 Πηάηα θαγεηνχ πιαζηηθά ξερά ιεπθά, κεγάια κ.ρξ. Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζύλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα, λα θέξνπλ απηνθόιιεηεο ηαηλίεο επαλαθιεηλόκελεο ζηα πιατλά. ε λνύκεξν medium, large ,95 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,2761 0, ,18 118,08 Πηγθάι ηνπαιέηαο ,18 Πηξνχληα κεγάια πιαζηηθά ζπζθεπαζία 10 ηκρ ιεπθά κ.ρξ. Λεπθνύ ρξώκαηνο, κε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 10 εθ θαη ύςνο 12 εθ κε ελζσκαησκέλε βνύξηζα 35 εθ ,60 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Πνηήξηα πιαζηηθά κεγάια λεξνχ ιεπθά, ,40 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,70 κ.ρξ. Νν 503 (50άδα) 0,0098 Πνηήξηα πιαζηηθά κηθξά λεξνχ κρ ( 50άδα) ,68 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,24 1,97 0, ,85 206,64 Ρνιφ θνπδίλαο ,34 Δπαγγεικαηηθνύ ηύπνπ, 1 θηινύ, κε αλαθπθισκέλν, ιεπθνύ ρξώκαηνο, 100% ραξηνκάδα, θσηεηλόηεηαο 90% κήθνπο κέηξ., κε δηάηξεζε γηα εύθνιε απνθνπή ησλ θύιισλ , ,00 αθνχια δηαθαλήο 0,80ρ1,10 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ ,50 Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,00 αθνχια δηαθαλήο 1,25x1,50 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ ρεηξνπξγείσλ, ,40 Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,50

9 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 35Υ40 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 40Υ60 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθφ ζήκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο , ,75 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 80Υ110 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθφ ζήκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο , ,75 αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 0,60 Υ 0,80 (θαηάιιειεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα) κε ηππσκέλν ην ζήκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" ,11 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 977,85

10 αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 1,10 Υ 0,80 (θαηάιιειεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα) κε ηππσκέλν ην ζήκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" άθθνη λεθξψλ απφ πνιπαηζπιαίλην,(πάρνπο κεγαιχηεξν απφ 150 mm) αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθέο κεγέζνπο ιαδφραξηνπ αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 200 γξ. ιεπθέο θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ γηα θχξηα πιχζε λα είλαη απνιπκαληηθφ/ ιεπθαληηθφ θαη λα θαζαξίδεη δχζθνινπο ιεθέδεο (αίκα, νχξα θιπ) 20 θηιψλ , , , ,42 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 977,85 Από αδηάβξνρν, αλζεθηηθό πιηθό. ηεγαλέο, λα θέξνπλ θαηά κήθνο θεξκνπάξ γηα εύθνιν άλνηγκα-θιείζηκν ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , , ,00 θνχπεο δαπέδνπ πιαζηηθέο κε θνληάξη ,54 Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηόηεηαο. 40 1,47 72,32 πξέυ γηα θακκέλα ιίπε- ιάδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεηήξεο ζε κνξθή αθξνχ 300 ml 25 54, ,00 χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) ,40 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο ,29 713,40 θγηθηήξεο πιαζηηθνχο γηα δέζηκν ζάθθσλ , απνπξξηκκάησλ,(παθέην ησλ 100 ηεκαρ.) 1, ,50 θνπγγάξηα κε ζχξκα θνπδίλαο ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κέγεζνο , ,12 221,40 θνπγγάξηα ηχπνπ VETTEX λνχκεξν ,80 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο ,33 608,85 Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ ,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο , ,79 Τγξφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη 4 ιίηξσλ ΛΗΣΡΑ ,04 Τγξφ ζηεγλσηηθφ-ιακπξηληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιίηξσλ Να είλαη αληηαιιεξγηθό, θαιήο πνηόηεηαο, παρύξεπζηεο ζύλζεζεο, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο ΛΗΣΡΑ ,40 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο , , ,00

11 Γηαζηάζεσλ 60Υ90 εθαηνζηώλ, αλζεθηηθά, θαιήο πνηόηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζύλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα Τπνζέληνλα κρ 60Υ , ,40 0,1576 Φαξάζηα πιαζηηθά 50 30, ,9 11,07 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ , ,98 301,35 Υαξηί πγείαο ΡΟΛΛΑ ,00 Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην ΚΗΛΟ ,42 Γηπιώλ θύιισλ, ιεπθό κε αλαθπθισκέλν, θσηεηλόηεηαο 90%, από ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινύ γξ. εσο 550 δηπιά θύιια ιείν όρη γθνθξέ. Με εύθνιε θνπή ησλ θύιισλ κε δηάηξεζε Αλζεθηηθήο ζύζηαζεο,λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 600 0,299 1, , ,42 Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ ΠΑΚΔΣΑ ,00 Λεπθέο, καιαθέο, απνξξνθεηηθέο, δηαζηάζεσλ 14Υ14 εθ, νηθηαθήο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζία100 ηκρ, από κε αλαθπθισκέλν πιηθό, κε θσηεηλόηεηα 90% , ,00 Υεηξνπεηζέηεο ζπζθεπψλ ηνίρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ΠΑΚΔΣΑ ,40 Υισξίλε ηχπνπ Klinex 2L (ππνρισξηψδεο λάηξην απφ 4% έσο θα η6%) Από ιεπθαζκέλε 100% θαζαξή ραξηνκάδα, κε αλαθπθισκέλε, δηαζηάζεσλ 23Υ25, 200 θύιισλ. Απνξξνθεηηθέο, απαιέο, κε θσηεηλόηεηα 90% ΛΗΣΡΑ ,40 Έγθξηζε Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ,54 0, ,40 472, , ,7

12 Βνπξηζάθηα ζηξνγγπιά λάυινλ γηα WC Καζαξηζηηθφ επηθαλεηψλ ζε ζθφλε 500 gr. ηχπνπ VIM Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ηα ηδάκηα 450 ml κε ελζσκαησκέλν ςεθαζηήξα Καξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο ηξνρήιαην θνκπιέ κνλφ 25 ιίηξσλ Κνληάξηα κεηαιιηθά γηα επαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα Κνπβάδεο πιαζηηθνί ηεηξάγσλνη 25 ιίηξσλ γηα επαγγεικαηηθά ηξνρήιαηα θαξφηζηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 20 ιίηξσλ Μάπεο (ζθνπγγαξίζηξα επαγγ/θή Ν. 400 ) Ξαξαρληάζηξεο κε θνληάξη πηπζζφκελν , , , , , , , , , Ξχζηξεο γηα παηψκαηα κε ιεπίδα 10 61,25 Με εξεζηζηηθή, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Με επράξηζην άξσκα θαη κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 0,50X0, ,35 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 0,60Υ0, ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο άθθνη πδαηνδηαιπηνί γηα ζπιινγή θαη πιχζηκν κνιπζκέλνπ ηκαηηζκνχ , απνπλνζήθε πιαζηηθή επηηξαπέδηα κε αληιία ρσξεηηθφηεηαο 500 ml εη θαζαξηζκνχ ηδακηψλ πνπ λα απνηειείηαη απφ ζθνπγγάξη θαη ιάζηηρν θαη πηπζζφκελν θνληάξη ,00 εη δνρείνπ αληιίαο , θηγθηήξεο πιαζηηθνχο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζθνπγγαξίζηξεο( θεθαιή πνπ ζπγθξαηεί ηελ ζθνπγγαξίζηξα) 20 35, θνπγγάξηα λάτινλ λνχκεξν , θνπγγαξφπαλα ιεπθά θνηλά ( αλζεθηηθά θαιήο πνηφηεηαο) Σξαπεδνκάληεια ράξηηλα 1X1,20 κε λάπινλ ζην θάησ κέξνο αδηαπέξαζηα απφ πγξά, θσηεηλφηεηαο 90%. Ταινθαζαξηζηήξεο γηα ηδάκηα κε θνληάξη πηπζζφκελν Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ην πάησκα ζε δνρείν ησλ 4 ιίηξσλ , , ,83 ΛΗΣΡΑ ,04 Αλζεθηηθά, πνηόεηαο. θαιήο Με εξεζηζηηθό, κε επράξηζην άξσκα, αιθαιηθό, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο.

13 Τδξνρισξηθφ νμχ 450 ml , Υαξηνθηβψηηα 60 L κε ελζσκαησκέλε λάπινλ αλζεθηηθή ζαθνχια θφθθηλνπ ρξψκαηνο κε ηππσκέλε επηζήκαλζε Δ.Η.Α. θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , Φχρηξεο 30 36, Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζνχπαο ζπζθεπαζία 10 ηκρ ηίθηεο (πξέζζεο) πιαζηηθνί κε κνριφ θαη ζηαγφλεο γηα ηξνρήιαην θαξφηζη θαζαξηφηεηαο , ,13 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΠΤΤ 2012 Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ " & Φ.Ν.Θ. CPV ( ) ΚΧΓΗΚΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ.Μ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓ. ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) Αλζεθηηθφ, θαιήο πνηφηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλήο ρεξηψλ ΛΗΣΡΑ Τγξφ θξεκνζάπνπλν γηα θαζαξηζκφ ρεξηψλ θαη δέξκαηνο κε νπδέηεξν PH 5.5, θαηάιιειν γηα ζπρλή ρξήζε, λα κε δεκηνπξγεί μεξνδεξκίεο ή εξεζηζκνχο, λα είλαη δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν, κε πεξηεθηηθφηεηα θαζαξηζηηθψλ ζπζηαηηθψλ (ηαζηελεξγψλ) άλσ ηνπ 15%, ρσξίο ζάπσλεο θαη αιθάιηα, κε γιπθεξίλε θαη βηηακίλεο. Με ήπηνπο αληηζεπηηθνχο παξάγνληεο, λα πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο ζαλ ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε αλάπηπμε κηθξνβίσλ, φπσο απηά ραξαθηεξίδνληαη ζην ΦΔΚ 329, ηεχρνο δεχηεξν 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/νηθ..320 παξάξηεκα VI (εθηφο Triclosan), λα αλαθέξνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ (ζηα ειιεληθά). Καηαρψξεζε ζην ΓΥΚ ή ζηνλ ΔΟΦ σο θαιιπληηθφ πξντφλ. ε ζπζθεπαζία , ,50

15 Αθαιαηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ ΛΗΣΡΑ Αθξφο μπξίζκαηνο 400 ml Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 0,5 θηινχ Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 1 θηινχ Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 3 θηιψλ Γάληηα ειαζηηθά δηάθνξα λνχκεξα (6-10 ½) (ζε δεχγε) Δληνκνθηφλα (γηα κχγεοθνπλνχπηα) 400ml ιίηξνπ κε ελζσκαησκέλε αληιία ζε θάζε δνρείν γηα απνθπγή επηκφιπλζεο ην πεξηερνκέλνπ. Να έρεη φμηλν ph, θαηάιιειν λα αθαηξεί θαηάινηπα αιάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πιπληεξίσλ. Να πεξηέρεη ζηελ ζχζηαζε ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αλφξγαλν νμχ ζε πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 30%. Να είλαη άνζκν θαηά ηε ρξήζε. Να είλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα πηάησλ θαη πνηεξηψλ. Να δίλεηαη θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο. ε 5-10 ιίηξσλ. Απαιήο ζχλζεζεο, κε πεξηπνηεηηθά ζπζηαηηθά , , ,85 819, ,48 590, ,58 713, ,97 596,55 ΕΔΤΓΖ Απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε. Με άδεηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 100 0,44 54, ,18 402,21

16 Κάδνη WC πιαζηηθνί κε πεληάι Νν.559 Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε θαπάθη θαη ρεξνχιη κηθξνί 36Υ37( 35 ιίηξσλ) 60 4,97 366, ,65 900, Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε πεληάι 33Υ60 ( 35 ιίηξσλ) Καιάζηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά Καιακάθηα ΠΑΚΔΣΑ Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξέπ 400 ml Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ κε θαπάθηα ρσξηζκέλα ζηα ηξία, δηαζηάζεσλ 23Υ18Υ3(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη 150 8, , ,98 36,16 ε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηκρ, Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, ζπαζηά. Με άδεηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 500 0,29 178, ,18 160, , , ,10 246,00

17 Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 20Υ12Υ4,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. 640 γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιίηξσλ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , ,50 55, Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ,01 206, Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 29 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 34 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 56 Μαραίξηα πιαζηηθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ 30 2,95 108, ,45 127, ,45 273,68 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ,01 206, Μεκβξάλε δηάθαλε πεξηηπιίγκαηνο ηξνθίκσλ 1500 κέηξσλ κήθνο θαη 50 cm πιάηνο ΡΟΛΑ Να θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 20 28,95 712,17

18 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεγάιεο LR 20 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο LR ,20 442, , , Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληφλ LR 3 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηληφλ LR 6 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο πιαθέ 9V Ξπξαθάθηα Οδνληνγιπθίδεο παθέην ησλ 100 ηκρ Πάκπεξο ελειίθσλ ππναιιεξγηθά Πηάηα θαγεηνχ πιαζηηθά ξερά ιεπθά, κεγάια κ.ρξ ,44 811, , , ,49 458,18 Σχπνπ ΒIC, δηπιήο ιεπίδαο, κε εξγνλνκηθή ιαβή , ,10 ΠΑΚΔΣΑ 200 0,99 243, Πηγθάι ηνπαιέηαο Πηξνχληα κεγάια πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο, ππναιιεξγηθήο θαηαζθεπήο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα, λα θέξνπλ απηνθφιιεηεο ηαηλίεο επαλαθιεηλφκελεο ζηα πιατλά. ε λνχκεξν medium, large. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Λεπθνχ ρξψκαηνο, κε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 10 εθ θαη χςνο 12 εθ κε ελζσκαησκέλε βνχξηζα 35 εθ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , ,05 118, ,97 193, ,01 206,64

19 Πνηήξηα πιαζηηθά κεγάια λεξνχ Πνηήξηα πιαζηηθά κηθξά λεξνχ Ρνιφ θνπδίλαο αθνχιεο δηαθαλείο 0,80ρ1,10 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ αθνχιεο δηαθαλείο 1,25x1,50 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 35Υ40 εθ απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 40Υ60 εθ απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ Λεπθά, κηαο ρξήζεο, ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκ, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Λεπθά, κηαο ρξήζεο, ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκ, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Δπαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, 1 θηινχ, κε αλαθπθισκέλν, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 100% ραξηνκάδα, θσηεηλφηεηαο 90% κήθνπο κέηξ., κε δηάηξεζε γηα εχθνιε απνθνπή ησλ θχιισλ. Αλζεθηηθέο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Αλζεθηηθέο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο ,01 602, ,01 231, , , , , , , , , , ,75

20 αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο , , αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 1,10X0,90 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 684, αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Εσεξνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , ,75

21 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 80Υ110 εθ γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Εσεξνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , , αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 0,60 Υ 0,80 εθ γηα ηνμηθά απφβιεηα αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 1,10 Υ 0,80 εθ γηα ηνμηθά απφβιεηα Εσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ. Εσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ ,59 977, ,59 977,85

22 άθνη λεθξψλ Απφ αδηάβξνρν, αλζεθηηθφ πιηθφ. ηεγαλέο, λα θέξνπλ θαηά κήθνο θεξκνπάξ γηα εχθνιν άλνηγκαθιείζηκν. Πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150 mm) , αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθέο κεγέζνπο ιαδφραξηνπ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 200 γξ. ιεπθέο Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ Με ηζρπξέο θαζαξηζηηθέο θαη ιεπθαληηθέο ηδηφηεηεο, λα θαζαξίδεη δχζθνινπο ιεθέδεο (αίκα, νχξα θιπ). ε ζπζθεπαζία 20 θηιψλ , θνχπεο δαπέδνπ πιαζηηθέο κε θνληάξη πξέυ γηα θακκέλα ιίπειάδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεη ήξεο ζε κνξθή αθξνχ 300 ml Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηφηεηαο. 40 1,47 72,32 Να είλαη έλα ηζρπξά αιθαιηθφ απνξξππαληηθφ κε ph θαηάιιειν γηα ηνλ θαζαξηζµφ ηζρπξά ιεξσκέλσλ θνχξλσλ, ςεζηαξηψλ θ.ιπ. Να πεξηέρεη µίγµα αιθαιίσλ min 10%, θαη ηαζηελεξγψλ, λα απνκαθξχλεη θαµµέλα ιίπε θαη ηξνθέο. Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή spray εσο 1 ιίηξν κε ςεθαζηήξα. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο , χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) Αλζεθηηθφ, θαιήο πνηφηεηαο ,29 713,40

23 θγηθηήξεο πιαζηηθνί Γηα δέζηκν ζάθσλ απνξξηκκάησλ, ζε παθέην ησλ 100 ηεκαρ , , θνπγγάξηα θνπδίλαο κε ζχξκα ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κέγεζνο ,12 221, Παληά ηχπνπ VETTEX λνχκεξν 3 Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιηηξσλ Αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο ,33 608,85 ΛΗΣΡΑ Να είλαη ρακεινχ αθξηζκνχ θαη λα έρεη ph δηαιχκαηνο πεξίπνπ. Να πεξηέρεη ζηελ ζχζηαζε ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αιθάιην ζε πεξηεθηηθφηεηα min 10% θαζψο θαη ππνρισξηψδεο λάηξην κε ελεξγφ ριψξην min 1% ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηζρπξή θαζαξηζηηθή δξάζε ζε άκπιν, ιίπνο θαη πξσηεΐλεο θαζψο θαη ιεθέδεο απφ θαθέ, ηζάη θ.ιπ. Να κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε γεληθνχ ρεκείνπ θξάηνπο. ε ζπζθεπαζία ιίηξσλ , ,79

24 Τγξφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη Τγξφ ζηεγλσηηθφιακπξηληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιίηξσλ ΛΗΣΡΑ ΛΗΣΡΑ Τπνζέληνλα κρ 60Υ90 Οπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξφ απνξξππαληηθφ, κίγκα κε αληνληθέο θαη κε ηνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο, λα δηαζπά ηα ιίπε θαη λα μεπιέλεηαη εχθνια. Να έρεη θηηξηθφ ή νμηθφ νμχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ θαη λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. ε εχρξεζηε ζπζθεπαζία 1-2 ιίηξσλ. Μίγκα ηαζηελεξγψλ θαη νξγαληθνχ νμέσο ζε ειαθξά φμηλε θφξκνπια (ph 4-5), θαηάιιειν γηα ζθιεξά λεξά, λα εμαζθαιίδεη άξηζηε δηαβξνρή ησλ επηθαλεηψλ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθψλ ππνιεηκκάησλ ηνπ απνξξππαληηθνχ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο. ε ζπζθεπαζία ιίηξσλ. Γηαζηάζεσλ 60Υ90 εθαηνζηψλ, αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζχλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα , , , , , , Φαξάζηα πιαζηηθά 10 0,90 11,07

25 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ 250 0,98 301, Υαξηί πγείαο ΡΟΛΑ Γηπιψλ θχιισλ, ιεπθφ κε αλαθπθισκέλν, θσηεηλφηεηαο 90%, απφ ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινχ γξ. εσο 550 δηπιά θχιια, ιείν φρη γθνθξέ. Με δηάηξεζε γηα εχθνιε θνπή ησλ θχιισλ , , Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην Αλζεθηηθήο ζχζηαζεο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 600 1, , Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ ΠΑΚΔΣΑ Υεηξνπεηζέηεο ζπζθεπψλ ηνίρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ΠΑΚΔΣΑ Υισξίλε ηχπνπ Klinex ΛΗΣΡΑ Λεπθέο, καιαθέο, απνξξνθεηηθέο, δηαζηάζεσλ 14Υ14 εθ, νηθηαθήο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζία 100 ηκρ, απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ, κε θσηεηλφηεηα 90%. Απφ ιεπθαζκέλε 100% θαζαξή ραξηνκάδα, κε αλαθπθισκέλε, δηαζηάζεσλ 23Υ25, 200 θχιισλ. Απνξξνθεηηθέο, απαιέο, κε θσηεηλφηεηα 90%. Να πεξηέρεη <5% ιεπθαληηθνχο παξάγνληεο κε βάζε ην ριψξην, ελεξγφ ππνρισξηψδεο λάηξην 4,2-6%.Να θέξεη ηελ Έγθξηζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ ( Δ.Ο.Φ. ) γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε ηνπ πξντφληνο θαη έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία έσο 2-5 ιίηξσλ , , , ,40 800,00 0,48 472,32

26 Απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ κε ιεπθαληηθφ, ζε κνξθή ζθφλεο, ζε ζπζθ Kgr. ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο.φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην).λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν. Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) Ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ , ,00

27 Απνξξππαληηθφ ξνχρσλ ζε ζθφλε, γηα πιχζηκν ζην ρέξη, ζε ζπζθ. 1-2 Kgr πεξίπνπ ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο.φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην) Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ ,52 182,40

28 Απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, ζε ζθφλε, ζε ζπζθ. 5 Kgr πεξίπνπ. ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο. Φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην) Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ , ,00

29 Αθαιαηηθφ πγξφ πηάησλ, ζε ζπζθ. 2-5 lit πεξίπνπ. Κεδάπ ζε ηεκ. ησλ ml Λακπξπληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ, ζε ζπζθ. 1-2 lit. LIT πκππθλσκέλν όμηλν θαζαξηζηηθό γηα ηελ απνκάθξπλζε απνζέζεσλ αζβεζηίνπ από ηνλ εμνπιηζκό θνπδίλαο θαη ηελ αθαίξεζε αιάησλ από ηα πιπληήξηα. Να απνηειεί ζπλδπαζκό αλόξγαλνπ νμέσο θαη κε ηνληηθήο επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο. Τγξό δηαπγέο, επδηάιπην θαη δξαζηηθό ζε δεζηό θαη θξύν λεξό, άνζκν ή κε ραξαθηεξηζηηθή όρη δπζάξεζηε νζκή Φσζθνξηθό νμύ >30% Με ηνληθά ηαζηελεξγά < 5% ph δηαιύκαηνο 1-2 όμηλν , ,80 ΣΔΜ 600 0,30 180,00 LIT πκππθλσκέλν πγξό απνηεινύκελν από κίγκα ηαζηελεξγώλ κε νξγαληθό νμύ ζε ειαθξώο όμηλε θόξκνπια κε ph 3-4 πεξίπνπ. Να είλαη θαηάιιειν γηα ζθιεξά λεξά. Να επηηπγράλεη άξηζηε δηαβξνρή ησλ επηθαλεηώλ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθώλ ππνιεηκκάησλ ηνπ απνξξππαληηθνύ , ,96

30 Μαιαθηηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, πγξφ, ζε ζπζθ lit. Μαιαθηηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, ζε ζπζθ.1-2 lit. LIT LIT πκππθλσκέλν πγξό, θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά πιπληήξηα, ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ. Να πεξηέρεη επράξηζην άξσκα, λα κελ δεκηνπξγεί ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λα βαζίδεηαη ζε βηναπνηθνδνκήζηκα θαηηνληθά ηαζηελεξγά. Ph πξντόληνο 3 4 πκππθλσκέλν πγξό, θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά πιπληήξηα, ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ. Να πεξηέρεη επράξηζην άξσκα, λα κελ δεκηνπξγεί ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λα βαζίδεηαη ζε βηναπνηθνδνκήζηκα θαηηνληθά ηαζηελεξγά. ph πξντόληνο , , ,90 912, ΜΑ.ΠΑ.ΥΑ. (ηηθ κε ζήθε).. ΣΔΜ 100 0,47 47, ακπνπάλ ζε ηεκ. ησλ ml, πεξίπνπ. ΣΔΜ Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ λα βνεζνύλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηξίραο όπσο πξνβηηακίλε Β5, θαη λα δηαηεξνύλ ην θπζηθό ph ηνπ ηξηρσηνύ, εγθεθξηκέλν σο θαιιπληηθό πξντόλ κε θαηαρώξεζε ζθεπάζκαηνο ζηνλ ΔΟΦ , ,00

31 απνχληα αξσκαηηθά gr. θφλε θαζαξηζκνχ καξκάξσλ 500 gr. Απνξξππαληηθφ γηα ρξήζε ζε πιπληήξην πηάησλ κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ θεπψλ θνπδίλαο ΣΔΜ 300 0,37 111,00 ΣΔΜ 600 0,67 402,00 LIT Οπδέηεξν έσο ειαθξά αιθαιηθό, ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε απηόκαην πιπληήξην θαη ρξήζε ζε ρεηξσλαθηηθέο θαζαξηζκνύ θεπώλ θνπδίλαο.πξντόλ ρακεινύ αθξηζκνύ κε πξνζζήθε ελδύκσλ γηα άξηζηε γαιαθηνπνηεηηθή θαη θαζαξηζηηθή δξάζε αθόκε θαη έλαληη απνμεξακέλσλ ηξνθώλ. Να κελ πεξηέρεη θαπζηηθά αιθάιηα ή ριώξην γηα λα είλαη ζπκβαηό κε ηνλ κε ηνλ εμνπιηζκό ρξήζεο.να είλαη αζθαιέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη νη ηαζηελεξγέο νπζίεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη λα είλαη βηνδηαζπώκελεο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 648/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να θέξεη αξηζκό θαηαρώξεζεο από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο , ,00

32 Τγξφ ζαπνχλη πηάησλ, ζε ηεκ. ησλ 500 ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ παινπηλάθσλ, κε πψκα έηνηκν γηα ςεθαζκφ, ζε ηεκ. ησλ ml, πεξίπνπ. TEM ΣΔΜ Οπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό, δηαπγέο, πνπ λα ζπλδπάδεη αληνληθέο θαη κε ηνληθέο αλεηνδξαζηηθέο νπζίεο,. Να δηαζπά ηα ιίπε, κε πξνζζήθε αξώκαηνο γηα εμνπδεηέξσζε ησλ δπζάξεζησλ νζκώλ θαη λα μεπιέλεηαη εύθνια. Αληνληθά επηθαλεηνδξαζηηθά 5 15% Με ηνληηθά 5-15 % ph δηαιύκαηνο πξντόληνο 6-7 Γηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε κε ελζσκαησκέλν ςεθαζηήξα, επράξηζην άξσκα, πνπ λα ζηεγλώλεη ρσξίο λα αθήλεη ίρλε ή ιεθέδεο.ύλζεζε κε ελεξγνύο επηθαλεηνδξαζηηθνύο παξάγνληεο 0,3 0,5% Οξγαλ.. Γηαιύηεο εθ ηνπ νπνίνπ 5 10 % αιθνόιε Γηάιπκα Ακκσλίαο max 0,1% ph αλ πεξηέρεη αcetone απηή λα βξίζθεηαη ζε ππθλόηεηα 1-5% 400 0,74 296, ,00 800,00

33 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ρξήζε ζε δάπεδα, επηθάλεηεο, πάγθνπο θαη ρψξνπο θνπδίλαο, ζε ζπζθ. 2-5 lit. Τγξφ απνζκεηηθφ θαζαξηζκνχ ιεθάλεο ηνπαιέηαο, ζε ηεκ. ησλ ml. LIT Υισξίλε, ζε ηεκ. ησλ 2 lit. LIT Διαθξώο αιθαιηθό ή νπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό θαηάιιειν γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθό θαζαξηζκό επηθαλεηώλ, πνπ λα απνηειεί ηδαληθό ζπλδπαζκό αληνληθώλ θαη κε ηνληηθώλ επηθαλεηνελεξγώλ νπζηώλ. Να είλαη ζπκβαηό κε ηνλ ρξήζηε θαη κε πιηθά ησλ επηθαλεηώλ θαη λα έρεη νπδέηεξε ή επράξηζηε νζκή. Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% Με ηνληηθά ηαζηελεξγά 5-15% , ,00 ΣΔΜ 900 1, ,00 Τπνρισξηώδεο λάηξην min 4%. Καπζηηθό λάηξην min 0,5% , ,00

34 Τγξό θαζαξηζκνύ επηθαλεηώλ κε ηζρπξή ιηπνδηαιπηηθή δξάζε ζε ρώξνπο καγεηξείσλ. LIT Να είλαη ζπκππθλσκέλν, ρακειήο αθξηζηηθόηεηαο, λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ (απαξαίηεηε ε ύπαξμε απνζθιεξπληηθήο νπζίαο). Με ειαθξά αιθαιηθό ph 9-11 γηα ηζρπξή θαζαξηζηηθή δξάζε θαζώο θαη ύπαξμε νπζηώλ κε απνξξππαληηθέο ηθαλόηεηεο έλαληη νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ξύπσλ (κία εθ ησλ νπζηώλ λα είλαη αληνληθό ηαζηελεξγό). Να κελ είλαη ηνμηθό ή θαπζηηθό ζηελ ρξήζε ηνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη από δνζνκεηξηθή ζπζθεπή αθξηβνύο δνζνινγίαο. Με άδεηα Γ.Υ.Κ , ,00 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ,73 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 6/5/2014 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΕΔΡΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ XATZΖKA KAΛΛΗΟΠΖ ΣΕΗΜΗΣΖ ΑΛΔΞΗΑ ΚΟΡΟΜΠΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ασ προςφζρουμε: - 1 -

ασ προςφζρουμε: - 1 - - 1-8. ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΜΠΙΣΟΝΙΑ 5 ΛΙΣΡΩΝ) ΔΙΑΛΤΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΤΙΓΓΕ HCO3 ME CA++1,5 5L ασ προςφζρουμε: ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΑ ΟΞΗΝΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Την Έπεςνα Αγοπάρ για ηην Ππομήθεια :

Την Έπεςνα Αγοπάρ για ηην Ππομήθεια : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 Η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζρακλείοσ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ηαλ 14/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 1 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 3 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 4 ΥΑΡΣΖ Ζ.Κ.Γ. 5 SONY UPP 110S 6 Edam SE - 6 ΖΚΓ πκπιεξώκαηα εκηζηηρεηαθήο δηαηξνθήο γηα peros ζίηνπ, γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 85.054,50 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 85.054,50 ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΤΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Πξνκήζεηα θάδσλ θαη δνρείσλ απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά» Αριθ. Τεύχ.

Διαβάστε περισσότερα