ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεζζαινλίθε 21 Μαΐνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :9590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σν Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ» - Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο αλαθνηλώλεη όηη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο έηνπο 2012 θαη δηελέξγεηαο Κνηλνύ Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα Πξντόλησλ Καζαξηζκνύ, ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21 Μαΐνπ 2014 έσο 28 Μαΐνπ Σπρόλ παξαηεξήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ δύλαηαη λα απνζηαινύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θαζώο θαη ζην Fax : ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ» - Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ππόςε θ. Κισηζνηήξα Δπαγγειίαο ηει. : Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΤΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

2 ΔΗΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ "ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗ ΜΗΚΡΟΠΟΟΣΖΣΑ" Α/Α 2 Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) 6 Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλάο ρεξηψλ 4 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ 16 Αθαιαηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ 21 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ 20 Αθξφο μπξέζκαηνο 400 ml 21 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 0,5 θηινχ 22 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 1 θηινχ 23 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 3 θηιψλ 29 ΒνπξηζΪθηα ζηξνγγπιϊ λϊυινλ γηα WC 30 ΓΪληηα ειαζηηθϊ δηϊθνξα λνχκεξα (6-10 ½) (ζε δεχγε) ΕΔΤΓΖ 34 Δληνκνθηφλα (γηα κχγεο-θνπλνχπηα) 400ml 36 ΚΪδνη WC πιαζηηθνέ κε πεληϊι Νν ΚΪδνη απνξξηκκϊησλ πιαζηηθνέ κε θαπϊθη θαη ρεξνχιη κηθξνέ 36Υ37( 35 ιέηξσλ) 41 ΚΪδνη απνξξηκκϊησλ πιαζηηθνέ κε πεληϊι 33Υ60 ( 35 ιέηξσλ) 43 Καζαξηζηηθφ επηθαλεηψλ ζε ζθφλε 500 gr. ηχπνπ VIM 44 Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ηα ηδϊκηα 450 ml κε ελζσκαησκϋλν ςεθαζηάξα 47 ΚαιΪζηα απνξξηκκϊησλ γξαθεένπ πιαζηηθϊ 48 ΚαιακΪθηα ζε ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ 52 Καξφηζη ζθνπγγαξέζκαηνο ηξνράιαην θνκπιϋ κνλφ 25 ιέηξσλ 53 Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξϋπ 400 ml 54 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ κε θαπϊθηα ρσξηζκϋλα ζηα ηξέα, δηαζηϊζεσλ 23Υ18Υ3(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 55 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ δηαζηϊζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 56 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ δηαζηϊζεσλ 20Υ12Υ4,5(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 57 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 58 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 59 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. 640 γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 64 ΚνληΪξηα κεηαιιηθϊ γηα επαγγεικαηηθά ζθνπγγαξέζηξα 400 3, , , , ,55 550, ,40 504, ,40 400, ,50 500, ,95 475, ,52 104, ,33 99, ,35 202, ,69 221, ,70 735, , , ,47 234, ,39 195, ,77 23, ,27 269, ,10 511, ,59 190, , , ,09 176, ,10 990, , , , , , , ,88 57,60 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. Παρύξεπζην, κε επράξηζην άξσκα, νπδέηεξν PH, θαιπληηθνύο παξάγνληεο. Άδεηα γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο θαη γλσζηνπνίεζε θπθινθνξίαο ζηνλ ΔΟΦ. Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Από αλζεθηηθό πιηθό κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε. Με εξεζηζηηθή, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Με επράξηζην άξσκα θαη κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα

3 68 ΚνπβΪδεο πιαζηηθνέ ηεηξϊγσλνη 25 ιέηξσλ γηα επαγγεικαηηθϊ ηξνράιαηα θαξφηζηα 20 4,98 99,60 70 ΚνπβΪο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιέηξσλ 30 1,28 38,40 71 ΚνπβΪο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 20 ιέηξσλ 30 8,85 265,50 72 ΚνπηΪιηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 96,00 73 ΚνπηΪιηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζνχπαο ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 141,60 83 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,75 22,50 84 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,88 26,40 86 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,88 194,00 92 ΜΪπεο (ζθνπγγαξέζηξα επαγγ/θά Ν. 400 ) 500 1,33 665,00 94 Μαραέξηα πιαζηηθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 136,80 96 ΜεκβξΪλε δηϊθαλε πεξηηπιέγκαηνο ηξνθέκσλ 1500 ΡΟΛΛΑ κϋηξσλ κάθνο θαη 50 cm πιϊηνο 25 23,84 596, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κεγϊιεο LR ,98 294, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κεζαέεο LR ,98 980, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κέλη κηληφλ LR ,34 408, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κηληφλ LR ,33 660, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο πιαθϋ 9V 500 1,33 665, ΞαξαρληΪζηξεο κε θνληϊξη πηπζζφκελν 10 1,68 16, ΞπξαθΪθηα ηχπνπ ΒIC ζηελϊ δηπιάο ιεπέδαο θαη εξγνλνκηθά ιαβά( ειιεληθάο θαηαζθεπάο) , , Ξχζηξεο γηα παηψκαηα κε ιεπέδα 10 4,98 49, Οδνληνγιπθέδεο παθϋην ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ 200 0,99 198, ΠΪκπεξο ελειέθσλ ππναιιεξγηθϊ , , ΠηΪηα θαγεηνχ πιαζηηθϊ βαζηϊ, κεγϊια κ.ρξ ,03 69, ΠηΪηα θαγεηνχ πιαζηηθϊ ξερϊ ιεπθϊ, κεγϊια κ.ρξ ,03 127, ΠηγθΪι ηνπαιϋηαο ιεπθνχ ρξψκαηνο κε θπθιηθά βϊζε δηακϋηξνπ 10 εθ θαη χςνο 12 εθ κε βνχξηζα 35 εθ 200 1,33 266, Πηξνχληα κεγϊια πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 94, Πνηάξηα πιαζηηθϊ κεγϊια λεξνχ ιεπθϊ, κ.ρξ. Νν 503 (50Ϊδα) ,01 780, Πνηάξηα πιαζηηθϊ κηθξϊ λεξνχ κρ ( 50Ϊδα) ,01 216, Ρνιφ θνπδέλαο βηνκεραληθφ 1 θηινχ κε αλαθπθισκϋλν, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 100% ραξηνκϊδα, θσηεηλφηεηαο 90% κάθνπο κϋηξα) , , αθνχια δηαθαλά 0,80ρ1,10 γηα ζπινγά πκαηηζκνχ 135 αθνχια δηαθαλά 1,25x1,50 γηα ζπινγά πκαηηζκνχ ρεηξνπξγεέσλ, 137 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 35Υ40 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 138 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 40Υ60 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 139 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 142 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 0,50X0, , , , , , , , , , , ,15 345,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό.να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό.να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.

4 144 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 0,60Υ0, αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 1,10X0, αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θέηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα πνπ ζα θϋξνπλ ην επδηϊθξηην θαη αλεμέηειν αλαγλσξηζηηθφ ζάκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 148 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θέηξηλεο 80Υ110 γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα πνπ ζα θϋξνπλ ην επδηϊθξηην θαη αλεμέηειν αλαγλσξηζηηθφ ζάκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 151 αθνχιεο θφθθηλεο δηϊζηαζε 0,60 Υ 0,80 (θαηϊιιειεο γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα) κε ηππσκϋλν ην ζάκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" 152 αθνχιεο θφθθηλεο δηϊζηαζε 1,10 Υ 0,80 (θαηϊιιειεο γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα) κε ηππσκϋλν ην ζάκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" 157 Ϊθθνη πδαηνδηαιπηνέ γηα ζπιινγά θαη πιχζηκν κνιπζκϋλνπ ηκαηηζκνχ 158 Ϊθθνη λεθξψλ απφ πνιπαηζπιαέλην,(πϊρνπο κεγαιχηεξν απφ 150 mm) 159 αθνχιεο παληνπσιεένπ ρϊξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθϋο κεγϋζνπο ιαδφραξηνπ 160 αθνχιεο παληνπσιεένπ ρϊξηηλεο 200 γξ. ιεπθϋο 163 απνπλνζάθε πιαζηηθά επηηξαπϋδηα κε αληιέα ρσξεηηθφηεηαο 500 ml 168 εη θαζαξηζκνχ ηδακηψλ πνπ λα απνηειεέηαη απφ ζθνπγγϊξη θαη ιϊζηηρν θαη πηπζζφκελν θνληϊξη , , , , , , , , ,57 157, ,57 157, ,70 700, , , , , ,77 354, ,50 600, ,98 79,60 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. εη δνρείνπ αληιίαο. 172 θφλε πιπληεξένπ ξνχρσλ γηα θχξηα πιχζε λα εέλαη απνιπκαληηθφ/ ιεπθαληηθφ θαη λα θαζαξέδεη δχζθνινπο ιεθϋδεο (αέκα, νχξα θιπ) 20 θηιψλ 100 1,04 104, θνχπεο δαπϋδνπ πιαζηηθϋο κε θνληϊξη 200 0,99 198,00 Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηόηεηαο. 182 πξϋυ γηα θακκϋλα ιέπε- ιϊδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεηάξεο ζε κνξθά αθξνχ 300 ml 25 1,78 44, ηέθηεο (πξϋζζεο) πιαζηηθνέ κε κνριφ θαη ζηαγφλεο γηα ηξνράιαην θαξφηζη θαζαξηφηεηαο 20 0,29 5, χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) ,29 580, θγηθηάξεο πιαζηηθνχο γηα δϋζηκν ζϊθθσλ απνπξξηκκϊησλ,(παθϋην ησλ 100 ηεκαρ.) 300 1,20 360, θηγθηάξεο πιαζηηθνχο γηα ηηο επαγγεικαηηθϋο ζθνπγγαξέζηξεο( θεθαιά πνπ ζπγθξαηεέ ηελ ζθνπγγαξέζηξα) 20 1,44 28, θνπγγϊξηα κε ζχξκα θνπδέλαο ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κϋγεζνο ,09 176, θνπγγϊξηα λϊτινλ λνχκεξν ,19 76, θνπγγϊξηα ηχπνπ VETTEX λνχκεξν ,28 560,00 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο. 198 θνπγγαξφπαλα ιεπθϊ θνηλϊ ( αλζεθηηθϊ θαιάο πνηφηεηαο) 600 0,39 234,00 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο. 201 ΣξαπεδνκΪληεια ρϊξηηλα 1X1,20 κε λϊπινλ ζην θϊησ κϋξνο αδηαπϋξαζηα απφ πγξϊ, θσηεηλφηεηαο 90% ,84 220, Ταινθαζαξηζηάξεο γηα ηδϊκηα κε θνληϊξη πηπζζφκελν 20 4,18 83, Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ 21 ΛΗΣΡΑ ιηηξσλ , ,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. 205 Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ην πϊησκα ζε δνρεέν ησλ 4 ιέηξσλ ΛΗΣΡΑ 207 Τγξφ πηϊησλ γηα πιχζηκν ζην ρϋξη 4 ιέηξσλ ΛΗΣΡΑ ,36 648, , ,00 Με εξεζηζηηθό, κε επράξηζην άξσκα, αιθαιηθό, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Να είλαη αληηαιιεξγηθό, θαιήο πνηόηεηαο, παρύξεπζηεο ζύλζεζεο, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο.

5 209 Τγξφ ζηεγλσηηθφ-ιακπξηληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ ΛΗΣΡΑ 21 ιέηξσλ ,65 780, Τδξνρισξηθφ νμχ 600 0,25 150, ΤπνζΫληνλα κρ 60Υ , , ΦαξΪζηα πιαζηηθϊ 50 0,49 24, Φηαιέδηα πγξαεξένπ 400 0,72 288,00 Υαξηέ πγεέαο ΡΟΛΛΑ Υαξηέ πεξηηπιέγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην ΚΗΛΟ 225 Υαξηνθηβψηηα 60 L κε ελζσκαησκϋλε λϊπινλ αλζεθηηθά ζαθνχια θφθθηλνπ ρξψκαηνο κε ηππσκϋλε επηζάκαλζε Δ.Η.Α. θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 226 ΥαξηνπεηζΫηεο εζηηαηνξένπ ιεπθϋο καιαθϋο, απνξξνθεηηθϋο, 28Υ28, νηθηαθάο ρξάζεο 100 ηκρ απφ κε αλαθπθισκϋλν πιηθφ 228 ΥεηξνπεηζΫηεο ζπζθεπψλ ηνέρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ιεπθαζκϋλν 100% απφ θαζαξά ραξηνκϊδα, κε αλαθπθισκϋλε, δηαζηϊζεσλ 23Υ25, 200 θχιισλ, απνξξνθεηηθϋο, απαιϋο. 231 Υισξέλε ηχπνπ Klinex 2L (ππνρισξηψδεο λϊηξην απφ 4% Ϋσο θαη6%) ΠΑΚΔΣΑ ΠΑΚΔΣΑ ΛΗΣΡΑ 233 Φχρηξεο , , ,09 654, , , , , ,49 980, , , ,00 30,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Γηπιώλ θύιισλ ιεπθό κε αλαθπθισκέλν θσηεηλόηεηαο 90%, από ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινύ γξ. εσο 550 δηπιά θύιια ιείν όρη γθνθξέ. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Φσηεηλόηεηα 90%. Φσηεηλόηεηα 90%. Έγθξηζε Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ,45 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,22 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΗΩΑΝΝΑ ΕΔΡΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΑ

6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 2013 ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟ Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) ,80 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,59 Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλήο ρεξηψλ ΛΗΣΡΑ ,60 Παρύξεπζην, κε επράξηζην άξσκα, νπδέηεξν PH, θαιιπληηθνύο παξάγνληεο. Άδεηα γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο θαη γλσζηνπνίεζε θπθινθνξίαο ζηνλ ΔΟΦ. 1,45 Αθαιαηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ ΛΗΣΡΑ ,50 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο ,00 Αθξφο μπξίζκαηνο 400 ml ,92 Απαιήο ζύλζεζεο, κε πεξηπνηεηηθά ζπζηαηηθά 360 1,85 819,18 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 0,5 θηινχ , ,48 590,40 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 1 θηινχ , ,58 713,40 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 3 θηιψλ , ,97 596, ,50 Γάληηα ειαζηηθά δηάθνξα λνχκεξα (6-10 ½) ΕΔΤΓΖ ,77 Από αλζεθηηθό πιηθό κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε ,12 (ζε δεχγε) 0,44 Δληνκνθηφλα (γηα κχγεο-θνπλνχπηα) 400ml ,89 Με άδεηα Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 150 2,18 402,21 Κάδνη WC πιαζηηθνί κε πεληάι Νν , ,97 366,79 Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε θαπάθη θαη ρεξνχιη κηθξνί 36Υ37( 35 ιίηξσλ) Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε πεληάι 33Υ60 ( 35 ιίηξσλ) , , Καιάζηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά 30 28, ,98 36,16 14,65 8,97 900, ,97

7 Καιακάθηα ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ ,87 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 500 Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξέπ 400 ml ,68 Με άδεηα Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 60 2,18 160,88 Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ κε θαπάθηα ρσξηζκέλα ζηα ηξία, δηαζηάζεσλ 23Υ18Υ3(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 20Υ12Υ4,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. 640 γξακκαξίσλ κε θαπάθηα ,50 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,48 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,70 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιίηξσλ 30 47, ,5 55,35 0,29 0,15 0,1 0,11 0,11 0,05 0,08 178, ,00 246, , , , ,00 Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ ,08 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,64 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,95 108,86 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,45 127,31 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,45 273,68 Μαραίξηα πιαζηηθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Μεκβξάλε δηάθαλε πεξηηπιίγκαηνο ηξνθίκσλ 1500 κέηξσλ κήθνο θαη 50 cm πιάηνο ,26 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ΡΟΛΛΑ ,08 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 20 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεγάιεο LR , ,2 442,80 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο LR , , ,40 0,014 28,95 206,64 712,17

8 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληφλ LR , ,44 811,80 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηληφλ LR , , ,60 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο πιαθέ 9V , ,49 458,18 Ξπξαθάθηα ,60 Σύπνπ ΒIC, δηπιήο ιεπίδαο, κε εξγνλνκηθή ιαβή ,10 0,34 Οδνληνγιπθίδεο παθέην ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ , ,99 243,54 Πάκπεξο ελειίθσλ ππναιιεξγηθά ,90 Πηάηα θαγεηνχ πιαζηηθά ξερά ιεπθά, κεγάια κ.ρξ. Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζύλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα, λα θέξνπλ απηνθόιιεηεο ηαηλίεο επαλαθιεηλόκελεο ζηα πιατλά. ε λνύκεξν medium, large ,95 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,2761 0, ,18 118,08 Πηγθάι ηνπαιέηαο ,18 Πηξνχληα κεγάια πιαζηηθά ζπζθεπαζία 10 ηκρ ιεπθά κ.ρξ. Λεπθνύ ρξώκαηνο, κε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 10 εθ θαη ύςνο 12 εθ κε ελζσκαησκέλε βνύξηζα 35 εθ ,60 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Πνηήξηα πιαζηηθά κεγάια λεξνχ ιεπθά, ,40 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,70 κ.ρξ. Νν 503 (50άδα) 0,0098 Πνηήξηα πιαζηηθά κηθξά λεξνχ κρ ( 50άδα) ,68 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,24 1,97 0, ,85 206,64 Ρνιφ θνπδίλαο ,34 Δπαγγεικαηηθνύ ηύπνπ, 1 θηινύ, κε αλαθπθισκέλν, ιεπθνύ ρξώκαηνο, 100% ραξηνκάδα, θσηεηλόηεηαο 90% κήθνπο κέηξ., κε δηάηξεζε γηα εύθνιε απνθνπή ησλ θύιισλ , ,00 αθνχια δηαθαλήο 0,80ρ1,10 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ ,50 Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,00 αθνχια δηαθαλήο 1,25x1,50 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ ρεηξνπξγείσλ, ,40 Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,50

9 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 35Υ40 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 40Υ60 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθφ ζήκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο , ,75 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 80Υ110 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθφ ζήκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο , ,75 αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 0,60 Υ 0,80 (θαηάιιειεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα) κε ηππσκέλν ην ζήκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" ,11 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 977,85

10 αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 1,10 Υ 0,80 (θαηάιιειεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα) κε ηππσκέλν ην ζήκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" άθθνη λεθξψλ απφ πνιπαηζπιαίλην,(πάρνπο κεγαιχηεξν απφ 150 mm) αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθέο κεγέζνπο ιαδφραξηνπ αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 200 γξ. ιεπθέο θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ γηα θχξηα πιχζε λα είλαη απνιπκαληηθφ/ ιεπθαληηθφ θαη λα θαζαξίδεη δχζθνινπο ιεθέδεο (αίκα, νχξα θιπ) 20 θηιψλ , , , ,42 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 977,85 Από αδηάβξνρν, αλζεθηηθό πιηθό. ηεγαλέο, λα θέξνπλ θαηά κήθνο θεξκνπάξ γηα εύθνιν άλνηγκα-θιείζηκν ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , , ,00 θνχπεο δαπέδνπ πιαζηηθέο κε θνληάξη ,54 Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηόηεηαο. 40 1,47 72,32 πξέυ γηα θακκέλα ιίπε- ιάδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεηήξεο ζε κνξθή αθξνχ 300 ml 25 54, ,00 χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) ,40 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο ,29 713,40 θγηθηήξεο πιαζηηθνχο γηα δέζηκν ζάθθσλ , απνπξξηκκάησλ,(παθέην ησλ 100 ηεκαρ.) 1, ,50 θνπγγάξηα κε ζχξκα θνπδίλαο ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κέγεζνο , ,12 221,40 θνπγγάξηα ηχπνπ VETTEX λνχκεξν ,80 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο ,33 608,85 Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ ,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο , ,79 Τγξφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη 4 ιίηξσλ ΛΗΣΡΑ ,04 Τγξφ ζηεγλσηηθφ-ιακπξηληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιίηξσλ Να είλαη αληηαιιεξγηθό, θαιήο πνηόηεηαο, παρύξεπζηεο ζύλζεζεο, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο ΛΗΣΡΑ ,40 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο , , ,00

11 Γηαζηάζεσλ 60Υ90 εθαηνζηώλ, αλζεθηηθά, θαιήο πνηόηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζύλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα Τπνζέληνλα κρ 60Υ , ,40 0,1576 Φαξάζηα πιαζηηθά 50 30, ,9 11,07 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ , ,98 301,35 Υαξηί πγείαο ΡΟΛΛΑ ,00 Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην ΚΗΛΟ ,42 Γηπιώλ θύιισλ, ιεπθό κε αλαθπθισκέλν, θσηεηλόηεηαο 90%, από ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινύ γξ. εσο 550 δηπιά θύιια ιείν όρη γθνθξέ. Με εύθνιε θνπή ησλ θύιισλ κε δηάηξεζε Αλζεθηηθήο ζύζηαζεο,λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 600 0,299 1, , ,42 Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ ΠΑΚΔΣΑ ,00 Λεπθέο, καιαθέο, απνξξνθεηηθέο, δηαζηάζεσλ 14Υ14 εθ, νηθηαθήο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζία100 ηκρ, από κε αλαθπθισκέλν πιηθό, κε θσηεηλόηεηα 90% , ,00 Υεηξνπεηζέηεο ζπζθεπψλ ηνίρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ΠΑΚΔΣΑ ,40 Υισξίλε ηχπνπ Klinex 2L (ππνρισξηψδεο λάηξην απφ 4% έσο θα η6%) Από ιεπθαζκέλε 100% θαζαξή ραξηνκάδα, κε αλαθπθισκέλε, δηαζηάζεσλ 23Υ25, 200 θύιισλ. Απνξξνθεηηθέο, απαιέο, κε θσηεηλόηεηα 90% ΛΗΣΡΑ ,40 Έγθξηζε Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ,54 0, ,40 472, , ,7

12 Βνπξηζάθηα ζηξνγγπιά λάυινλ γηα WC Καζαξηζηηθφ επηθαλεηψλ ζε ζθφλε 500 gr. ηχπνπ VIM Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ηα ηδάκηα 450 ml κε ελζσκαησκέλν ςεθαζηήξα Καξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο ηξνρήιαην θνκπιέ κνλφ 25 ιίηξσλ Κνληάξηα κεηαιιηθά γηα επαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα Κνπβάδεο πιαζηηθνί ηεηξάγσλνη 25 ιίηξσλ γηα επαγγεικαηηθά ηξνρήιαηα θαξφηζηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 20 ιίηξσλ Μάπεο (ζθνπγγαξίζηξα επαγγ/θή Ν. 400 ) Ξαξαρληάζηξεο κε θνληάξη πηπζζφκελν , , , , , , , , , Ξχζηξεο γηα παηψκαηα κε ιεπίδα 10 61,25 Με εξεζηζηηθή, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Με επράξηζην άξσκα θαη κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 0,50X0, ,35 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 0,60Υ0, ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο άθθνη πδαηνδηαιπηνί γηα ζπιινγή θαη πιχζηκν κνιπζκέλνπ ηκαηηζκνχ , απνπλνζήθε πιαζηηθή επηηξαπέδηα κε αληιία ρσξεηηθφηεηαο 500 ml εη θαζαξηζκνχ ηδακηψλ πνπ λα απνηειείηαη απφ ζθνπγγάξη θαη ιάζηηρν θαη πηπζζφκελν θνληάξη ,00 εη δνρείνπ αληιίαο , θηγθηήξεο πιαζηηθνχο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζθνπγγαξίζηξεο( θεθαιή πνπ ζπγθξαηεί ηελ ζθνπγγαξίζηξα) 20 35, θνπγγάξηα λάτινλ λνχκεξν , θνπγγαξφπαλα ιεπθά θνηλά ( αλζεθηηθά θαιήο πνηφηεηαο) Σξαπεδνκάληεια ράξηηλα 1X1,20 κε λάπινλ ζην θάησ κέξνο αδηαπέξαζηα απφ πγξά, θσηεηλφηεηαο 90%. Ταινθαζαξηζηήξεο γηα ηδάκηα κε θνληάξη πηπζζφκελν Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ην πάησκα ζε δνρείν ησλ 4 ιίηξσλ , , ,83 ΛΗΣΡΑ ,04 Αλζεθηηθά, πνηόεηαο. θαιήο Με εξεζηζηηθό, κε επράξηζην άξσκα, αιθαιηθό, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο.

13 Τδξνρισξηθφ νμχ 450 ml , Υαξηνθηβψηηα 60 L κε ελζσκαησκέλε λάπινλ αλζεθηηθή ζαθνχια θφθθηλνπ ρξψκαηνο κε ηππσκέλε επηζήκαλζε Δ.Η.Α. θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , Φχρηξεο 30 36, Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζνχπαο ζπζθεπαζία 10 ηκρ ηίθηεο (πξέζζεο) πιαζηηθνί κε κνριφ θαη ζηαγφλεο γηα ηξνρήιαην θαξφηζη θαζαξηφηεηαο , ,13 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΠΤΤ 2012 Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ " & Φ.Ν.Θ. CPV ( ) ΚΧΓΗΚΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ.Μ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓ. ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) Αλζεθηηθφ, θαιήο πνηφηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλήο ρεξηψλ ΛΗΣΡΑ Τγξφ θξεκνζάπνπλν γηα θαζαξηζκφ ρεξηψλ θαη δέξκαηνο κε νπδέηεξν PH 5.5, θαηάιιειν γηα ζπρλή ρξήζε, λα κε δεκηνπξγεί μεξνδεξκίεο ή εξεζηζκνχο, λα είλαη δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν, κε πεξηεθηηθφηεηα θαζαξηζηηθψλ ζπζηαηηθψλ (ηαζηελεξγψλ) άλσ ηνπ 15%, ρσξίο ζάπσλεο θαη αιθάιηα, κε γιπθεξίλε θαη βηηακίλεο. Με ήπηνπο αληηζεπηηθνχο παξάγνληεο, λα πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο ζαλ ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε αλάπηπμε κηθξνβίσλ, φπσο απηά ραξαθηεξίδνληαη ζην ΦΔΚ 329, ηεχρνο δεχηεξν 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/νηθ..320 παξάξηεκα VI (εθηφο Triclosan), λα αλαθέξνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ (ζηα ειιεληθά). Καηαρψξεζε ζην ΓΥΚ ή ζηνλ ΔΟΦ σο θαιιπληηθφ πξντφλ. ε ζπζθεπαζία , ,50

15 Αθαιαηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ ΛΗΣΡΑ Αθξφο μπξίζκαηνο 400 ml Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 0,5 θηινχ Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 1 θηινχ Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 3 θηιψλ Γάληηα ειαζηηθά δηάθνξα λνχκεξα (6-10 ½) (ζε δεχγε) Δληνκνθηφλα (γηα κχγεοθνπλνχπηα) 400ml ιίηξνπ κε ελζσκαησκέλε αληιία ζε θάζε δνρείν γηα απνθπγή επηκφιπλζεο ην πεξηερνκέλνπ. Να έρεη φμηλν ph, θαηάιιειν λα αθαηξεί θαηάινηπα αιάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πιπληεξίσλ. Να πεξηέρεη ζηελ ζχζηαζε ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αλφξγαλν νμχ ζε πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 30%. Να είλαη άνζκν θαηά ηε ρξήζε. Να είλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα πηάησλ θαη πνηεξηψλ. Να δίλεηαη θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο. ε 5-10 ιίηξσλ. Απαιήο ζχλζεζεο, κε πεξηπνηεηηθά ζπζηαηηθά , , ,85 819, ,48 590, ,58 713, ,97 596,55 ΕΔΤΓΖ Απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε. Με άδεηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 100 0,44 54, ,18 402,21

16 Κάδνη WC πιαζηηθνί κε πεληάι Νν.559 Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε θαπάθη θαη ρεξνχιη κηθξνί 36Υ37( 35 ιίηξσλ) 60 4,97 366, ,65 900, Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε πεληάι 33Υ60 ( 35 ιίηξσλ) Καιάζηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά Καιακάθηα ΠΑΚΔΣΑ Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξέπ 400 ml Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ κε θαπάθηα ρσξηζκέλα ζηα ηξία, δηαζηάζεσλ 23Υ18Υ3(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη 150 8, , ,98 36,16 ε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηκρ, Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, ζπαζηά. Με άδεηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 500 0,29 178, ,18 160, , , ,10 246,00

17 Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 20Υ12Υ4,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. 640 γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιίηξσλ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , ,50 55, Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ,01 206, Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 29 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 34 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 56 Μαραίξηα πιαζηηθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ 30 2,95 108, ,45 127, ,45 273,68 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ,01 206, Μεκβξάλε δηάθαλε πεξηηπιίγκαηνο ηξνθίκσλ 1500 κέηξσλ κήθνο θαη 50 cm πιάηνο ΡΟΛΑ Να θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 20 28,95 712,17

18 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεγάιεο LR 20 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο LR ,20 442, , , Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληφλ LR 3 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηληφλ LR 6 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο πιαθέ 9V Ξπξαθάθηα Οδνληνγιπθίδεο παθέην ησλ 100 ηκρ Πάκπεξο ελειίθσλ ππναιιεξγηθά Πηάηα θαγεηνχ πιαζηηθά ξερά ιεπθά, κεγάια κ.ρξ ,44 811, , , ,49 458,18 Σχπνπ ΒIC, δηπιήο ιεπίδαο, κε εξγνλνκηθή ιαβή , ,10 ΠΑΚΔΣΑ 200 0,99 243, Πηγθάι ηνπαιέηαο Πηξνχληα κεγάια πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο, ππναιιεξγηθήο θαηαζθεπήο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα, λα θέξνπλ απηνθφιιεηεο ηαηλίεο επαλαθιεηλφκελεο ζηα πιατλά. ε λνχκεξν medium, large. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Λεπθνχ ρξψκαηνο, κε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 10 εθ θαη χςνο 12 εθ κε ελζσκαησκέλε βνχξηζα 35 εθ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , ,05 118, ,97 193, ,01 206,64

19 Πνηήξηα πιαζηηθά κεγάια λεξνχ Πνηήξηα πιαζηηθά κηθξά λεξνχ Ρνιφ θνπδίλαο αθνχιεο δηαθαλείο 0,80ρ1,10 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ αθνχιεο δηαθαλείο 1,25x1,50 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 35Υ40 εθ απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 40Υ60 εθ απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ Λεπθά, κηαο ρξήζεο, ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκ, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Λεπθά, κηαο ρξήζεο, ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκ, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Δπαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, 1 θηινχ, κε αλαθπθισκέλν, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 100% ραξηνκάδα, θσηεηλφηεηαο 90% κήθνπο κέηξ., κε δηάηξεζε γηα εχθνιε απνθνπή ησλ θχιισλ. Αλζεθηηθέο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Αλζεθηηθέο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο ,01 602, ,01 231, , , , , , , , , , ,75

20 αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο , , αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 1,10X0,90 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 684, αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Εσεξνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , ,75

21 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 80Υ110 εθ γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Εσεξνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , , αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 0,60 Υ 0,80 εθ γηα ηνμηθά απφβιεηα αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 1,10 Υ 0,80 εθ γηα ηνμηθά απφβιεηα Εσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ. Εσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ ,59 977, ,59 977,85

22 άθνη λεθξψλ Απφ αδηάβξνρν, αλζεθηηθφ πιηθφ. ηεγαλέο, λα θέξνπλ θαηά κήθνο θεξκνπάξ γηα εχθνιν άλνηγκαθιείζηκν. Πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150 mm) , αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθέο κεγέζνπο ιαδφραξηνπ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 200 γξ. ιεπθέο Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ Με ηζρπξέο θαζαξηζηηθέο θαη ιεπθαληηθέο ηδηφηεηεο, λα θαζαξίδεη δχζθνινπο ιεθέδεο (αίκα, νχξα θιπ). ε ζπζθεπαζία 20 θηιψλ , θνχπεο δαπέδνπ πιαζηηθέο κε θνληάξη πξέυ γηα θακκέλα ιίπειάδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεη ήξεο ζε κνξθή αθξνχ 300 ml Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηφηεηαο. 40 1,47 72,32 Να είλαη έλα ηζρπξά αιθαιηθφ απνξξππαληηθφ κε ph θαηάιιειν γηα ηνλ θαζαξηζµφ ηζρπξά ιεξσκέλσλ θνχξλσλ, ςεζηαξηψλ θ.ιπ. Να πεξηέρεη µίγµα αιθαιίσλ min 10%, θαη ηαζηελεξγψλ, λα απνκαθξχλεη θαµµέλα ιίπε θαη ηξνθέο. Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή spray εσο 1 ιίηξν κε ςεθαζηήξα. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο , χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) Αλζεθηηθφ, θαιήο πνηφηεηαο ,29 713,40

23 θγηθηήξεο πιαζηηθνί Γηα δέζηκν ζάθσλ απνξξηκκάησλ, ζε παθέην ησλ 100 ηεκαρ , , θνπγγάξηα θνπδίλαο κε ζχξκα ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κέγεζνο ,12 221, Παληά ηχπνπ VETTEX λνχκεξν 3 Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιηηξσλ Αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο ,33 608,85 ΛΗΣΡΑ Να είλαη ρακεινχ αθξηζκνχ θαη λα έρεη ph δηαιχκαηνο πεξίπνπ. Να πεξηέρεη ζηελ ζχζηαζε ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αιθάιην ζε πεξηεθηηθφηεηα min 10% θαζψο θαη ππνρισξηψδεο λάηξην κε ελεξγφ ριψξην min 1% ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηζρπξή θαζαξηζηηθή δξάζε ζε άκπιν, ιίπνο θαη πξσηεΐλεο θαζψο θαη ιεθέδεο απφ θαθέ, ηζάη θ.ιπ. Να κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε γεληθνχ ρεκείνπ θξάηνπο. ε ζπζθεπαζία ιίηξσλ , ,79

24 Τγξφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη Τγξφ ζηεγλσηηθφιακπξηληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιίηξσλ ΛΗΣΡΑ ΛΗΣΡΑ Τπνζέληνλα κρ 60Υ90 Οπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξφ απνξξππαληηθφ, κίγκα κε αληνληθέο θαη κε ηνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο, λα δηαζπά ηα ιίπε θαη λα μεπιέλεηαη εχθνια. Να έρεη θηηξηθφ ή νμηθφ νμχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ θαη λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. ε εχρξεζηε ζπζθεπαζία 1-2 ιίηξσλ. Μίγκα ηαζηελεξγψλ θαη νξγαληθνχ νμέσο ζε ειαθξά φμηλε θφξκνπια (ph 4-5), θαηάιιειν γηα ζθιεξά λεξά, λα εμαζθαιίδεη άξηζηε δηαβξνρή ησλ επηθαλεηψλ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθψλ ππνιεηκκάησλ ηνπ απνξξππαληηθνχ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο. ε ζπζθεπαζία ιίηξσλ. Γηαζηάζεσλ 60Υ90 εθαηνζηψλ, αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζχλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα , , , , , , Φαξάζηα πιαζηηθά 10 0,90 11,07

25 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ 250 0,98 301, Υαξηί πγείαο ΡΟΛΑ Γηπιψλ θχιισλ, ιεπθφ κε αλαθπθισκέλν, θσηεηλφηεηαο 90%, απφ ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινχ γξ. εσο 550 δηπιά θχιια, ιείν φρη γθνθξέ. Με δηάηξεζε γηα εχθνιε θνπή ησλ θχιισλ , , Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην Αλζεθηηθήο ζχζηαζεο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 600 1, , Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ ΠΑΚΔΣΑ Υεηξνπεηζέηεο ζπζθεπψλ ηνίρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ΠΑΚΔΣΑ Υισξίλε ηχπνπ Klinex ΛΗΣΡΑ Λεπθέο, καιαθέο, απνξξνθεηηθέο, δηαζηάζεσλ 14Υ14 εθ, νηθηαθήο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζία 100 ηκρ, απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ, κε θσηεηλφηεηα 90%. Απφ ιεπθαζκέλε 100% θαζαξή ραξηνκάδα, κε αλαθπθισκέλε, δηαζηάζεσλ 23Υ25, 200 θχιισλ. Απνξξνθεηηθέο, απαιέο, κε θσηεηλφηεηα 90%. Να πεξηέρεη <5% ιεπθαληηθνχο παξάγνληεο κε βάζε ην ριψξην, ελεξγφ ππνρισξηψδεο λάηξην 4,2-6%.Να θέξεη ηελ Έγθξηζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ ( Δ.Ο.Φ. ) γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε ηνπ πξντφληνο θαη έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία έσο 2-5 ιίηξσλ , , , ,40 800,00 0,48 472,32

26 Απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ κε ιεπθαληηθφ, ζε κνξθή ζθφλεο, ζε ζπζθ Kgr. ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο.φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην).λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν. Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) Ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ , ,00

27 Απνξξππαληηθφ ξνχρσλ ζε ζθφλε, γηα πιχζηκν ζην ρέξη, ζε ζπζθ. 1-2 Kgr πεξίπνπ ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο.φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην) Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ ,52 182,40

28 Απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, ζε ζθφλε, ζε ζπζθ. 5 Kgr πεξίπνπ. ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο. Φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην) Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ , ,00

29 Αθαιαηηθφ πγξφ πηάησλ, ζε ζπζθ. 2-5 lit πεξίπνπ. Κεδάπ ζε ηεκ. ησλ ml Λακπξπληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ, ζε ζπζθ. 1-2 lit. LIT πκππθλσκέλν όμηλν θαζαξηζηηθό γηα ηελ απνκάθξπλζε απνζέζεσλ αζβεζηίνπ από ηνλ εμνπιηζκό θνπδίλαο θαη ηελ αθαίξεζε αιάησλ από ηα πιπληήξηα. Να απνηειεί ζπλδπαζκό αλόξγαλνπ νμέσο θαη κε ηνληηθήο επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο. Τγξό δηαπγέο, επδηάιπην θαη δξαζηηθό ζε δεζηό θαη θξύν λεξό, άνζκν ή κε ραξαθηεξηζηηθή όρη δπζάξεζηε νζκή Φσζθνξηθό νμύ >30% Με ηνληθά ηαζηελεξγά < 5% ph δηαιύκαηνο 1-2 όμηλν , ,80 ΣΔΜ 600 0,30 180,00 LIT πκππθλσκέλν πγξό απνηεινύκελν από κίγκα ηαζηελεξγώλ κε νξγαληθό νμύ ζε ειαθξώο όμηλε θόξκνπια κε ph 3-4 πεξίπνπ. Να είλαη θαηάιιειν γηα ζθιεξά λεξά. Να επηηπγράλεη άξηζηε δηαβξνρή ησλ επηθαλεηώλ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθώλ ππνιεηκκάησλ ηνπ απνξξππαληηθνύ , ,96

30 Μαιαθηηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, πγξφ, ζε ζπζθ lit. Μαιαθηηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, ζε ζπζθ.1-2 lit. LIT LIT πκππθλσκέλν πγξό, θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά πιπληήξηα, ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ. Να πεξηέρεη επράξηζην άξσκα, λα κελ δεκηνπξγεί ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λα βαζίδεηαη ζε βηναπνηθνδνκήζηκα θαηηνληθά ηαζηελεξγά. Ph πξντόληνο 3 4 πκππθλσκέλν πγξό, θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά πιπληήξηα, ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ. Να πεξηέρεη επράξηζην άξσκα, λα κελ δεκηνπξγεί ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λα βαζίδεηαη ζε βηναπνηθνδνκήζηκα θαηηνληθά ηαζηελεξγά. ph πξντόληνο , , ,90 912, ΜΑ.ΠΑ.ΥΑ. (ηηθ κε ζήθε).. ΣΔΜ 100 0,47 47, ακπνπάλ ζε ηεκ. ησλ ml, πεξίπνπ. ΣΔΜ Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ λα βνεζνύλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηξίραο όπσο πξνβηηακίλε Β5, θαη λα δηαηεξνύλ ην θπζηθό ph ηνπ ηξηρσηνύ, εγθεθξηκέλν σο θαιιπληηθό πξντόλ κε θαηαρώξεζε ζθεπάζκαηνο ζηνλ ΔΟΦ , ,00

31 απνχληα αξσκαηηθά gr. θφλε θαζαξηζκνχ καξκάξσλ 500 gr. Απνξξππαληηθφ γηα ρξήζε ζε πιπληήξην πηάησλ κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ θεπψλ θνπδίλαο ΣΔΜ 300 0,37 111,00 ΣΔΜ 600 0,67 402,00 LIT Οπδέηεξν έσο ειαθξά αιθαιηθό, ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε απηόκαην πιπληήξην θαη ρξήζε ζε ρεηξσλαθηηθέο θαζαξηζκνύ θεπώλ θνπδίλαο.πξντόλ ρακεινύ αθξηζκνύ κε πξνζζήθε ελδύκσλ γηα άξηζηε γαιαθηνπνηεηηθή θαη θαζαξηζηηθή δξάζε αθόκε θαη έλαληη απνμεξακέλσλ ηξνθώλ. Να κελ πεξηέρεη θαπζηηθά αιθάιηα ή ριώξην γηα λα είλαη ζπκβαηό κε ηνλ κε ηνλ εμνπιηζκό ρξήζεο.να είλαη αζθαιέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη νη ηαζηελεξγέο νπζίεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη λα είλαη βηνδηαζπώκελεο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 648/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να θέξεη αξηζκό θαηαρώξεζεο από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο , ,00

32 Τγξφ ζαπνχλη πηάησλ, ζε ηεκ. ησλ 500 ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ παινπηλάθσλ, κε πψκα έηνηκν γηα ςεθαζκφ, ζε ηεκ. ησλ ml, πεξίπνπ. TEM ΣΔΜ Οπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό, δηαπγέο, πνπ λα ζπλδπάδεη αληνληθέο θαη κε ηνληθέο αλεηνδξαζηηθέο νπζίεο,. Να δηαζπά ηα ιίπε, κε πξνζζήθε αξώκαηνο γηα εμνπδεηέξσζε ησλ δπζάξεζησλ νζκώλ θαη λα μεπιέλεηαη εύθνια. Αληνληθά επηθαλεηνδξαζηηθά 5 15% Με ηνληηθά 5-15 % ph δηαιύκαηνο πξντόληνο 6-7 Γηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε κε ελζσκαησκέλν ςεθαζηήξα, επράξηζην άξσκα, πνπ λα ζηεγλώλεη ρσξίο λα αθήλεη ίρλε ή ιεθέδεο.ύλζεζε κε ελεξγνύο επηθαλεηνδξαζηηθνύο παξάγνληεο 0,3 0,5% Οξγαλ.. Γηαιύηεο εθ ηνπ νπνίνπ 5 10 % αιθνόιε Γηάιπκα Ακκσλίαο max 0,1% ph αλ πεξηέρεη αcetone απηή λα βξίζθεηαη ζε ππθλόηεηα 1-5% 400 0,74 296, ,00 800,00

33 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ρξήζε ζε δάπεδα, επηθάλεηεο, πάγθνπο θαη ρψξνπο θνπδίλαο, ζε ζπζθ. 2-5 lit. Τγξφ απνζκεηηθφ θαζαξηζκνχ ιεθάλεο ηνπαιέηαο, ζε ηεκ. ησλ ml. LIT Υισξίλε, ζε ηεκ. ησλ 2 lit. LIT Διαθξώο αιθαιηθό ή νπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό θαηάιιειν γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθό θαζαξηζκό επηθαλεηώλ, πνπ λα απνηειεί ηδαληθό ζπλδπαζκό αληνληθώλ θαη κε ηνληηθώλ επηθαλεηνελεξγώλ νπζηώλ. Να είλαη ζπκβαηό κε ηνλ ρξήζηε θαη κε πιηθά ησλ επηθαλεηώλ θαη λα έρεη νπδέηεξε ή επράξηζηε νζκή. Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% Με ηνληηθά ηαζηελεξγά 5-15% , ,00 ΣΔΜ 900 1, ,00 Τπνρισξηώδεο λάηξην min 4%. Καπζηηθό λάηξην min 0,5% , ,00

34 Τγξό θαζαξηζκνύ επηθαλεηώλ κε ηζρπξή ιηπνδηαιπηηθή δξάζε ζε ρώξνπο καγεηξείσλ. LIT Να είλαη ζπκππθλσκέλν, ρακειήο αθξηζηηθόηεηαο, λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ (απαξαίηεηε ε ύπαξμε απνζθιεξπληηθήο νπζίαο). Με ειαθξά αιθαιηθό ph 9-11 γηα ηζρπξή θαζαξηζηηθή δξάζε θαζώο θαη ύπαξμε νπζηώλ κε απνξξππαληηθέο ηθαλόηεηεο έλαληη νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ξύπσλ (κία εθ ησλ νπζηώλ λα είλαη αληνληθό ηαζηελεξγό). Να κελ είλαη ηνμηθό ή θαπζηηθό ζηελ ρξήζε ηνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη από δνζνκεηξηθή ζπζθεπή αθξηβνύο δνζνινγίαο. Με άδεηα Γ.Υ.Κ , ,00 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ,73 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 6/5/2014 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΕΔΡΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ XATZΖKA KAΛΛΗΟΠΖ ΣΕΗΜΗΣΖ ΑΛΔΞΗΑ ΚΟΡΟΜΠΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 1 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 3 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 4 ΥΑΡΣΖ Ζ.Κ.Γ. 5 SONY UPP 110S 6 Edam SE - 6 ΖΚΓ πκπιεξώκαηα εκηζηηρεηαθήο δηαηξνθήο γηα peros ζίηνπ, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα