ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Ψστιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεζζαινλίθε 21 Μαΐνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :9590 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σν Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ» - Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο αλαθνηλώλεη όηη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο έηνπο 2012 θαη δηελέξγεηαο Κνηλνύ Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα Πξντόλησλ Καζαξηζκνύ, ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί από αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21 Μαΐνπ 2014 έσο 28 Μαΐνπ Σπρόλ παξαηεξήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ δύλαηαη λα απνζηαινύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θαζώο θαη ζην Fax : ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαληθνιάνπ» - Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ππόςε θ. Κισηζνηήξα Δπαγγειίαο ηει. : Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΤΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

2 ΔΗΓΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ "ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗ ΜΗΚΡΟΠΟΟΣΖΣΑ" Α/Α 2 Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) 6 Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλάο ρεξηψλ 4 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ 16 Αθαιαηηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ 21 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ 20 Αθξφο μπξέζκαηνο 400 ml 21 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 0,5 θηινχ 22 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 1 θηινχ 23 ΒΪδα πιαζηηθϊ κε θαπϊθη 3 θηιψλ 29 ΒνπξηζΪθηα ζηξνγγπιϊ λϊυινλ γηα WC 30 ΓΪληηα ειαζηηθϊ δηϊθνξα λνχκεξα (6-10 ½) (ζε δεχγε) ΕΔΤΓΖ 34 Δληνκνθηφλα (γηα κχγεο-θνπλνχπηα) 400ml 36 ΚΪδνη WC πιαζηηθνέ κε πεληϊι Νν ΚΪδνη απνξξηκκϊησλ πιαζηηθνέ κε θαπϊθη θαη ρεξνχιη κηθξνέ 36Υ37( 35 ιέηξσλ) 41 ΚΪδνη απνξξηκκϊησλ πιαζηηθνέ κε πεληϊι 33Υ60 ( 35 ιέηξσλ) 43 Καζαξηζηηθφ επηθαλεηψλ ζε ζθφλε 500 gr. ηχπνπ VIM 44 Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ηα ηδϊκηα 450 ml κε ελζσκαησκϋλν ςεθαζηάξα 47 ΚαιΪζηα απνξξηκκϊησλ γξαθεένπ πιαζηηθϊ 48 ΚαιακΪθηα ζε ζπζθεπαζέα ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ 52 Καξφηζη ζθνπγγαξέζκαηνο ηξνράιαην θνκπιϋ κνλφ 25 ιέηξσλ 53 Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξϋπ 400 ml 54 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ κε θαπϊθηα ρσξηζκϋλα ζηα ηξέα, δηαζηϊζεσλ 23Υ18Υ3(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 55 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ δηαζηϊζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 56 ΚεζεδΪθηα αινπκηλένπ δηαζηϊζεσλ 20Υ12Υ4,5(βΪζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλϊινγν θαπϊθη 57 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 58 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 59 ΚεζεδΪθηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. 640 γξακκαξέσλ κε θαπϊθηα 64 ΚνληΪξηα κεηαιιηθϊ γηα επαγγεικαηηθά ζθνπγγαξέζηξα 400 3, , , , ,55 550, ,40 504, ,40 400, ,50 500, ,95 475, ,52 104, ,33 99, ,35 202, ,69 221, ,70 735, , , ,47 234, ,39 195, ,77 23, ,27 269, ,10 511, ,59 190, , , ,09 176, ,10 990, , , , , , , ,88 57,60 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. Παρύξεπζην, κε επράξηζην άξσκα, νπδέηεξν PH, θαιπληηθνύο παξάγνληεο. Άδεηα γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο θαη γλσζηνπνίεζε θπθινθνξίαο ζηνλ ΔΟΦ. Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Από αλζεθηηθό πιηθό κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε. Με εξεζηζηηθή, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Με επράξηζην άξσκα θαη κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα

3 68 ΚνπβΪδεο πιαζηηθνέ ηεηξϊγσλνη 25 ιέηξσλ γηα επαγγεικαηηθϊ ηξνράιαηα θαξφηζηα 20 4,98 99,60 70 ΚνπβΪο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιέηξσλ 30 1,28 38,40 71 ΚνπβΪο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 20 ιέηξσλ 30 8,85 265,50 72 ΚνπηΪιηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 96,00 73 ΚνπηΪιηα πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζνχπαο ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 141,60 83 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,75 22,50 84 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,88 26,40 86 ΛεθΪλεο πιαζηηθϋο δηακϋηξνπ ,88 194,00 92 ΜΪπεο (ζθνπγγαξέζηξα επαγγ/θά Ν. 400 ) 500 1,33 665,00 94 Μαραέξηα πιαζηηθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 136,80 96 ΜεκβξΪλε δηϊθαλε πεξηηπιέγκαηνο ηξνθέκσλ 1500 ΡΟΛΛΑ κϋηξσλ κάθνο θαη 50 cm πιϊηνο 25 23,84 596, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κεγϊιεο LR ,98 294, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κεζαέεο LR ,98 980, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κέλη κηληφλ LR ,34 408, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο κηληφλ LR ,33 660, Μπαηαξέεο αιθαιηθϋο πιαθϋ 9V 500 1,33 665, ΞαξαρληΪζηξεο κε θνληϊξη πηπζζφκελν 10 1,68 16, ΞπξαθΪθηα ηχπνπ ΒIC ζηελϊ δηπιάο ιεπέδαο θαη εξγνλνκηθά ιαβά( ειιεληθάο θαηαζθεπάο) , , Ξχζηξεο γηα παηψκαηα κε ιεπέδα 10 4,98 49, Οδνληνγιπθέδεο παθϋην ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ 200 0,99 198, ΠΪκπεξο ελειέθσλ ππναιιεξγηθϊ , , ΠηΪηα θαγεηνχ πιαζηηθϊ βαζηϊ, κεγϊια κ.ρξ ,03 69, ΠηΪηα θαγεηνχ πιαζηηθϊ ξερϊ ιεπθϊ, κεγϊια κ.ρξ ,03 127, ΠηγθΪι ηνπαιϋηαο ιεπθνχ ρξψκαηνο κε θπθιηθά βϊζε δηακϋηξνπ 10 εθ θαη χςνο 12 εθ κε βνχξηζα 35 εθ 200 1,33 266, Πηξνχληα κεγϊια πιαζηηθϊ ιεπθϊ κ.ρξ. ζπζθεπαζέα 10 ηκρ ,01 94, Πνηάξηα πιαζηηθϊ κεγϊια λεξνχ ιεπθϊ, κ.ρξ. Νν 503 (50Ϊδα) ,01 780, Πνηάξηα πιαζηηθϊ κηθξϊ λεξνχ κρ ( 50Ϊδα) ,01 216, Ρνιφ θνπδέλαο βηνκεραληθφ 1 θηινχ κε αλαθπθισκϋλν, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 100% ραξηνκϊδα, θσηεηλφηεηαο 90% κάθνπο κϋηξα) , , αθνχια δηαθαλά 0,80ρ1,10 γηα ζπινγά πκαηηζκνχ 135 αθνχια δηαθαλά 1,25x1,50 γηα ζπινγά πκαηηζκνχ ρεηξνπξγεέσλ, 137 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 35Υ40 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 138 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 40Υ60 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 139 αθνχια ηξνθέκσλ δηϊθαλε 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ 142 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 0,50X0, , , , , , , , , , , ,15 345,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό.να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό.να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.

4 144 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 0,60Υ0, αθνχιεο απνξξηκκϊησλ καχξεο πιαζηηθϋο δηϊζηαζε 1,10X0, αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θέηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα πνπ ζα θϋξνπλ ην επδηϊθξηην θαη αλεμέηειν αλαγλσξηζηηθφ ζάκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 148 αθνχιεο απνξξηκκϊησλ θέηξηλεο 80Υ110 γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα πνπ ζα θϋξνπλ ην επδηϊθξηην θαη αλεμέηειν αλαγλσξηζηηθφ ζάκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 151 αθνχιεο θφθθηλεο δηϊζηαζε 0,60 Υ 0,80 (θαηϊιιειεο γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα) κε ηππσκϋλν ην ζάκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" 152 αθνχιεο θφθθηλεο δηϊζηαζε 1,10 Υ 0,80 (θαηϊιιειεο γηα κνιπζκαηηθϊ απνξξέκκαηα) κε ηππσκϋλν ην ζάκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" 157 Ϊθθνη πδαηνδηαιπηνέ γηα ζπιινγά θαη πιχζηκν κνιπζκϋλνπ ηκαηηζκνχ 158 Ϊθθνη λεθξψλ απφ πνιπαηζπιαέλην,(πϊρνπο κεγαιχηεξν απφ 150 mm) 159 αθνχιεο παληνπσιεένπ ρϊξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθϋο κεγϋζνπο ιαδφραξηνπ 160 αθνχιεο παληνπσιεένπ ρϊξηηλεο 200 γξ. ιεπθϋο 163 απνπλνζάθε πιαζηηθά επηηξαπϋδηα κε αληιέα ρσξεηηθφηεηαο 500 ml 168 εη θαζαξηζκνχ ηδακηψλ πνπ λα απνηειεέηαη απφ ζθνπγγϊξη θαη ιϊζηηρν θαη πηπζζφκελν θνληϊξη , , , , , , , , ,57 157, ,57 157, ,70 700, , , , , ,77 354, ,50 600, ,98 79,60 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα. εη δνρείνπ αληιίαο. 172 θφλε πιπληεξένπ ξνχρσλ γηα θχξηα πιχζε λα εέλαη απνιπκαληηθφ/ ιεπθαληηθφ θαη λα θαζαξέδεη δχζθνινπο ιεθϋδεο (αέκα, νχξα θιπ) 20 θηιψλ 100 1,04 104, θνχπεο δαπϋδνπ πιαζηηθϋο κε θνληϊξη 200 0,99 198,00 Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηόηεηαο. 182 πξϋυ γηα θακκϋλα ιέπε- ιϊδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεηάξεο ζε κνξθά αθξνχ 300 ml 25 1,78 44, ηέθηεο (πξϋζζεο) πιαζηηθνέ κε κνριφ θαη ζηαγφλεο γηα ηξνράιαην θαξφηζη θαζαξηφηεηαο 20 0,29 5, χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) ,29 580, θγηθηάξεο πιαζηηθνχο γηα δϋζηκν ζϊθθσλ απνπξξηκκϊησλ,(παθϋην ησλ 100 ηεκαρ.) 300 1,20 360, θηγθηάξεο πιαζηηθνχο γηα ηηο επαγγεικαηηθϋο ζθνπγγαξέζηξεο( θεθαιά πνπ ζπγθξαηεέ ηελ ζθνπγγαξέζηξα) 20 1,44 28, θνπγγϊξηα κε ζχξκα θνπδέλαο ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κϋγεζνο ,09 176, θνπγγϊξηα λϊτινλ λνχκεξν ,19 76, θνπγγϊξηα ηχπνπ VETTEX λνχκεξν ,28 560,00 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο. 198 θνπγγαξφπαλα ιεπθϊ θνηλϊ ( αλζεθηηθϊ θαιάο πνηφηεηαο) 600 0,39 234,00 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο. 201 ΣξαπεδνκΪληεια ρϊξηηλα 1X1,20 κε λϊπινλ ζην θϊησ κϋξνο αδηαπϋξαζηα απφ πγξϊ, θσηεηλφηεηαο 90% ,84 220, Ταινθαζαξηζηάξεο γηα ηδϊκηα κε θνληϊξη πηπζζφκελν 20 4,18 83, Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ 21 ΛΗΣΡΑ ιηηξσλ , ,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. 205 Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ην πϊησκα ζε δνρεέν ησλ 4 ιέηξσλ ΛΗΣΡΑ 207 Τγξφ πηϊησλ γηα πιχζηκν ζην ρϋξη 4 ιέηξσλ ΛΗΣΡΑ ,36 648, , ,00 Με εξεζηζηηθό, κε επράξηζην άξσκα, αιθαιηθό, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Να είλαη αληηαιιεξγηθό, θαιήο πνηόηεηαο, παρύξεπζηεο ζύλζεζεο, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο.

5 209 Τγξφ ζηεγλσηηθφ-ιακπξηληηθφ πιπληεξένπ πηϊησλ ΛΗΣΡΑ 21 ιέηξσλ ,65 780, Τδξνρισξηθφ νμχ 600 0,25 150, ΤπνζΫληνλα κρ 60Υ , , ΦαξΪζηα πιαζηηθϊ 50 0,49 24, Φηαιέδηα πγξαεξένπ 400 0,72 288,00 Υαξηέ πγεέαο ΡΟΛΛΑ Υαξηέ πεξηηπιέγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην ΚΗΛΟ 225 Υαξηνθηβψηηα 60 L κε ελζσκαησκϋλε λϊπινλ αλζεθηηθά ζαθνχια θφθθηλνπ ρξψκαηνο κε ηππσκϋλε επηζάκαλζε Δ.Η.Α. θαη ην ζάκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ. 226 ΥαξηνπεηζΫηεο εζηηαηνξένπ ιεπθϋο καιαθϋο, απνξξνθεηηθϋο, 28Υ28, νηθηαθάο ρξάζεο 100 ηκρ απφ κε αλαθπθισκϋλν πιηθφ 228 ΥεηξνπεηζΫηεο ζπζθεπψλ ηνέρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ιεπθαζκϋλν 100% απφ θαζαξά ραξηνκϊδα, κε αλαθπθισκϋλε, δηαζηϊζεσλ 23Υ25, 200 θχιισλ, απνξξνθεηηθϋο, απαιϋο. 231 Υισξέλε ηχπνπ Klinex 2L (ππνρισξηψδεο λϊηξην απφ 4% Ϋσο θαη6%) ΠΑΚΔΣΑ ΠΑΚΔΣΑ ΛΗΣΡΑ 233 Φχρηξεο , , ,09 654, , , , , ,49 980, , , ,00 30,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Γηπιώλ θύιισλ ιεπθό κε αλαθπθισκέλν θσηεηλόηεηαο 90%, από ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινύ γξ. εσο 550 δηπιά θύιια ιείν όρη γθνθξέ. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Φσηεηλόηεηα 90%. Φσηεηλόηεηα 90%. Έγθξηζε Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ,45 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,22 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΗΩΑΝΝΑ ΕΔΡΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΑ

6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 2013 ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟ Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) ,80 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,59 Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλήο ρεξηψλ ΛΗΣΡΑ ,60 Παρύξεπζην, κε επράξηζην άξσκα, νπδέηεξν PH, θαιιπληηθνύο παξάγνληεο. Άδεηα γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο θαη γλσζηνπνίεζε θπθινθνξίαο ζηνλ ΔΟΦ. 1,45 Αθαιαηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ ΛΗΣΡΑ ,50 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο ,00 Αθξφο μπξίζκαηνο 400 ml ,92 Απαιήο ζύλζεζεο, κε πεξηπνηεηηθά ζπζηαηηθά 360 1,85 819,18 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 0,5 θηινχ , ,48 590,40 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 1 θηινχ , ,58 713,40 Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 3 θηιψλ , ,97 596, ,50 Γάληηα ειαζηηθά δηάθνξα λνχκεξα (6-10 ½) ΕΔΤΓΖ ,77 Από αλζεθηηθό πιηθό κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε ,12 (ζε δεχγε) 0,44 Δληνκνθηφλα (γηα κχγεο-θνπλνχπηα) 400ml ,89 Με άδεηα Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 150 2,18 402,21 Κάδνη WC πιαζηηθνί κε πεληάι Νν , ,97 366,79 Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε θαπάθη θαη ρεξνχιη κηθξνί 36Υ37( 35 ιίηξσλ) Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε πεληάι 33Υ60 ( 35 ιίηξσλ) , , Καιάζηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά 30 28, ,98 36,16 14,65 8,97 900, ,97

7 Καιακάθηα ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ ,87 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 500 Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξέπ 400 ml ,68 Με άδεηα Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 60 2,18 160,88 Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ κε θαπάθηα ρσξηζκέλα ζηα ηξία, δηαζηάζεσλ 23Υ18Υ3(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 20Υ12Υ4,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. 640 γξακκαξίσλ κε θαπάθηα ,50 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,48 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,70 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιίηξσλ 30 47, ,5 55,35 0,29 0,15 0,1 0,11 0,11 0,05 0,08 178, ,00 246, , , , ,00 Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ ,08 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,64 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,95 108,86 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,45 127,31 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ , ,45 273,68 Μαραίξηα πιαζηηθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Μεκβξάλε δηάθαλε πεξηηπιίγκαηνο ηξνθίκσλ 1500 κέηξσλ κήθνο θαη 50 cm πιάηνο ,26 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ΡΟΛΛΑ ,08 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 20 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεγάιεο LR , ,2 442,80 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο LR , , ,40 0,014 28,95 206,64 712,17

8 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληφλ LR , ,44 811,80 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηληφλ LR , , ,60 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο πιαθέ 9V , ,49 458,18 Ξπξαθάθηα ,60 Σύπνπ ΒIC, δηπιήο ιεπίδαο, κε εξγνλνκηθή ιαβή ,10 0,34 Οδνληνγιπθίδεο παθέην ησλ 100 ηκρ ΠΑΚΔΣΑ , ,99 243,54 Πάκπεξο ελειίθσλ ππναιιεξγηθά ,90 Πηάηα θαγεηνχ πιαζηηθά ξερά ιεπθά, κεγάια κ.ρξ. Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζύλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα, λα θέξνπλ απηνθόιιεηεο ηαηλίεο επαλαθιεηλόκελεο ζηα πιατλά. ε λνύκεξν medium, large ,95 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,2761 0, ,18 118,08 Πηγθάι ηνπαιέηαο ,18 Πηξνχληα κεγάια πιαζηηθά ζπζθεπαζία 10 ηκρ ιεπθά κ.ρξ. Λεπθνύ ρξώκαηνο, κε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 10 εθ θαη ύςνο 12 εθ κε ελζσκαησκέλε βνύξηζα 35 εθ ,60 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα Πνηήξηα πιαζηηθά κεγάια λεξνχ ιεπθά, ,40 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,70 κ.ρξ. Νν 503 (50άδα) 0,0098 Πνηήξηα πιαζηηθά κηθξά λεξνχ κρ ( 50άδα) ,68 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , ,24 1,97 0, ,85 206,64 Ρνιφ θνπδίλαο ,34 Δπαγγεικαηηθνύ ηύπνπ, 1 θηινύ, κε αλαθπθισκέλν, ιεπθνύ ρξώκαηνο, 100% ραξηνκάδα, θσηεηλόηεηαο 90% κήθνπο κέηξ., κε δηάηξεζε γηα εύθνιε απνθνπή ησλ θύιισλ , ,00 αθνχια δηαθαλήο 0,80ρ1,10 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ ,50 Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,00 αθνχια δηαθαλήο 1,25x1,50 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ ρεηξνπξγείσλ, ,40 Αλζεθηηθή, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξεη δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,50

9 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 35Υ40 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 40Υ60 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχια ηξνθίκσλ δηάθαλε 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ,44 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO θαη HACCP από κε αλαθπθισκέλν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο.να θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο , ,75 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθφ ζήκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο , ,75 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 80Υ110 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθφ ζήκα" ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο , ,75 αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 0,60 Υ 0,80 (θαηάιιειεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα) κε ηππσκέλν ην ζήκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" ,11 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 977,85

10 αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 1,10 Υ 0,80 (θαηάιιειεο γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα) κε ηππσκέλν ην ζήκα ησλ κνιπζκαηηθψλ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" άθθνη λεθξψλ απφ πνιπαηζπιαίλην,(πάρνπο κεγαιχηεξν απφ 150 mm) αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθέο κεγέζνπο ιαδφραξηνπ αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 200 γξ. ιεπθέο θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ γηα θχξηα πιχζε λα είλαη απνιπκαληηθφ/ ιεπθαληηθφ θαη λα θαζαξίδεη δχζθνινπο ιεθέδεο (αίκα, νχξα θιπ) 20 θηιψλ , , , ,42 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 977,85 Από αδηάβξνρν, αλζεθηηθό πιηθό. ηεγαλέο, λα θέξνπλ θαηά κήθνο θεξκνπάξ γηα εύθνιν άλνηγκα-θιείζηκν ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα , , ,00 θνχπεο δαπέδνπ πιαζηηθέο κε θνληάξη ,54 Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηόηεηαο. 40 1,47 72,32 πξέυ γηα θακκέλα ιίπε- ιάδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεηήξεο ζε κνξθή αθξνχ 300 ml 25 54, ,00 χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) ,40 Αλζεθηηθό, θαιήο πνηόηεηαο ,29 713,40 θγηθηήξεο πιαζηηθνχο γηα δέζηκν ζάθθσλ , απνπξξηκκάησλ,(παθέην ησλ 100 ηεκαρ.) 1, ,50 θνπγγάξηα κε ζχξκα θνπδίλαο ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κέγεζνο , ,12 221,40 θνπγγάξηα ηχπνπ VETTEX λνχκεξν ,80 Αλζεθηηθά, θαιήο πνηόεηαο ,33 608,85 Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιηηξσλ ΛΗΣΡΑ ,00 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο , ,79 Τγξφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη 4 ιίηξσλ ΛΗΣΡΑ ,04 Τγξφ ζηεγλσηηθφ-ιακπξηληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιίηξσλ Να είλαη αληηαιιεξγηθό, θαιήο πνηόηεηαο, παρύξεπζηεο ζύλζεζεο, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο ΛΗΣΡΑ ,40 Να θέξεη έγθξηζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο , , ,00

11 Γηαζηάζεσλ 60Υ90 εθαηνζηώλ, αλζεθηηθά, θαιήο πνηόηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζύλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα Τπνζέληνλα κρ 60Υ , ,40 0,1576 Φαξάζηα πιαζηηθά 50 30, ,9 11,07 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ , ,98 301,35 Υαξηί πγείαο ΡΟΛΛΑ ,00 Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην ΚΗΛΟ ,42 Γηπιώλ θύιισλ, ιεπθό κε αλαθπθισκέλν, θσηεηλόηεηαο 90%, από ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινύ γξ. εσο 550 δηπιά θύιια ιείν όρη γθνθξέ. Με εύθνιε θνπή ησλ θύιισλ κε δηάηξεζε Αλζεθηηθήο ζύζηαζεο,λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα 600 0,299 1, , ,42 Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ ΠΑΚΔΣΑ ,00 Λεπθέο, καιαθέο, απνξξνθεηηθέο, δηαζηάζεσλ 14Υ14 εθ, νηθηαθήο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζία100 ηκρ, από κε αλαθπθισκέλν πιηθό, κε θσηεηλόηεηα 90% , ,00 Υεηξνπεηζέηεο ζπζθεπψλ ηνίρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ΠΑΚΔΣΑ ,40 Υισξίλε ηχπνπ Klinex 2L (ππνρισξηψδεο λάηξην απφ 4% έσο θα η6%) Από ιεπθαζκέλε 100% θαζαξή ραξηνκάδα, κε αλαθπθισκέλε, δηαζηάζεσλ 23Υ25, 200 θύιισλ. Απνξξνθεηηθέο, απαιέο, κε θσηεηλόηεηα 90% ΛΗΣΡΑ ,40 Έγθξηζε Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ,54 0, ,40 472, , ,7

12 Βνπξηζάθηα ζηξνγγπιά λάυινλ γηα WC Καζαξηζηηθφ επηθαλεηψλ ζε ζθφλε 500 gr. ηχπνπ VIM Καζαξηζηηθφ πγξφ γηα ηα ηδάκηα 450 ml κε ελζσκαησκέλν ςεθαζηήξα Καξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο ηξνρήιαην θνκπιέ κνλφ 25 ιίηξσλ Κνληάξηα κεηαιιηθά γηα επαγγεικαηηθή ζθνπγγαξίζηξα Κνπβάδεο πιαζηηθνί ηεηξάγσλνη 25 ιίηξσλ γηα επαγγεικαηηθά ηξνρήιαηα θαξφηζηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 20 ιίηξσλ Μάπεο (ζθνπγγαξίζηξα επαγγ/θή Ν. 400 ) Ξαξαρληάζηξεο κε θνληάξη πηπζζφκελν , , , , , , , , , Ξχζηξεο γηα παηψκαηα κε ιεπίδα 10 61,25 Με εξεζηζηηθή, κε επράξηζην άξσκα, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο. Με επράξηζην άξσκα θαη κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ ηνπ θξάηνπο αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 0,50X0, ,35 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 0,60Υ0, ,00 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θόιιεζεο, από κε αλαθπθιώζηκν πιηθό. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο άθθνη πδαηνδηαιπηνί γηα ζπιινγή θαη πιχζηκν κνιπζκέλνπ ηκαηηζκνχ , απνπλνζήθε πιαζηηθή επηηξαπέδηα κε αληιία ρσξεηηθφηεηαο 500 ml εη θαζαξηζκνχ ηδακηψλ πνπ λα απνηειείηαη απφ ζθνπγγάξη θαη ιάζηηρν θαη πηπζζφκελν θνληάξη ,00 εη δνρείνπ αληιίαο , θηγθηήξεο πιαζηηθνχο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζθνπγγαξίζηξεο( θεθαιή πνπ ζπγθξαηεί ηελ ζθνπγγαξίζηξα) 20 35, θνπγγάξηα λάτινλ λνχκεξν , θνπγγαξφπαλα ιεπθά θνηλά ( αλζεθηηθά θαιήο πνηφηεηαο) Σξαπεδνκάληεια ράξηηλα 1X1,20 κε λάπινλ ζην θάησ κέξνο αδηαπέξαζηα απφ πγξά, θσηεηλφηεηαο 90%. Ταινθαζαξηζηήξεο γηα ηδάκηα κε θνληάξη πηπζζφκελν Τγξφ θαζαξηζηηθφ γηα ην πάησκα ζε δνρείν ησλ 4 ιίηξσλ , , ,83 ΛΗΣΡΑ ,04 Αλζεθηηθά, πνηόεηαο. θαιήο Με εξεζηζηηθό, κε επράξηζην άξσκα, αιθαιηθό, κε θαηαρώξεζε γεληθνύ ρεκείνπ θξάηνπο.

13 Τδξνρισξηθφ νμχ 450 ml , Υαξηνθηβψηηα 60 L κε ελζσκαησκέλε λάπινλ αλζεθηηθή ζαθνχια θφθθηλνπ ρξψκαηνο κε ηππσκέλε επηζήκαλζε Δ.Η.Α. θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , Φχρηξεο 30 36, Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζνχπαο ζπζθεπαζία 10 ηκρ ηίθηεο (πξέζζεο) πιαζηηθνί κε κνριφ θαη ζηαγφλεο γηα ηξνρήιαην θαξφηζη θαζαξηφηεηαο , ,13 Να θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΠΤΤ 2012 Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ " & Φ.Ν.Θ. CPV ( ) ΚΧΓΗΚΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ.Μ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΝΓ. ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α Αινπκηλφραξην 1 θηινχ ( 50mX30 cm) Αλζεθηηθφ, θαιήο πνηφηεηαο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Τγξφ θαζαξηζκνχ πγηεηλήο ρεξηψλ ΛΗΣΡΑ Τγξφ θξεκνζάπνπλν γηα θαζαξηζκφ ρεξηψλ θαη δέξκαηνο κε νπδέηεξν PH 5.5, θαηάιιειν γηα ζπρλή ρξήζε, λα κε δεκηνπξγεί μεξνδεξκίεο ή εξεζηζκνχο, λα είλαη δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν, κε πεξηεθηηθφηεηα θαζαξηζηηθψλ ζπζηαηηθψλ (ηαζηελεξγψλ) άλσ ηνπ 15%, ρσξίο ζάπσλεο θαη αιθάιηα, κε γιπθεξίλε θαη βηηακίλεο. Με ήπηνπο αληηζεπηηθνχο παξάγνληεο, λα πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο ζαλ ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε αλάπηπμε κηθξνβίσλ, φπσο απηά ραξαθηεξίδνληαη ζην ΦΔΚ 329, ηεχρνο δεχηεξν 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/νηθ..320 παξάξηεκα VI (εθηφο Triclosan), λα αλαθέξνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ (ζηα ειιεληθά). Καηαρψξεζε ζην ΓΥΚ ή ζηνλ ΔΟΦ σο θαιιπληηθφ πξντφλ. ε ζπζθεπαζία , ,50

15 Αθαιαηηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ ΛΗΣΡΑ Αθξφο μπξίζκαηνο 400 ml Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 0,5 θηινχ Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 1 θηινχ Βάδα πιαζηηθά κε θαπάθη 3 θηιψλ Γάληηα ειαζηηθά δηάθνξα λνχκεξα (6-10 ½) (ζε δεχγε) Δληνκνθηφλα (γηα κχγεοθνπλνχπηα) 400ml ιίηξνπ κε ελζσκαησκέλε αληιία ζε θάζε δνρείν γηα απνθπγή επηκφιπλζεο ην πεξηερνκέλνπ. Να έρεη φμηλν ph, θαηάιιειν λα αθαηξεί θαηάινηπα αιάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πιπληεξίσλ. Να πεξηέρεη ζηελ ζχζηαζε ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αλφξγαλν νμχ ζε πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 30%. Να είλαη άνζκν θαηά ηε ρξήζε. Να είλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα πηάησλ θαη πνηεξηψλ. Να δίλεηαη θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο. ε 5-10 ιίηξσλ. Απαιήο ζχλζεζεο, κε πεξηπνηεηηθά ζπζηαηηθά , , ,85 819, ,48 590, ,58 713, ,97 596,55 ΕΔΤΓΖ Απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε απαιή εζσηεξηθή επίζηξσζε. Με άδεηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 100 0,44 54, ,18 402,21

16 Κάδνη WC πιαζηηθνί κε πεληάι Νν.559 Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε θαπάθη θαη ρεξνχιη κηθξνί 36Υ37( 35 ιίηξσλ) 60 4,97 366, ,65 900, Κάδνη απνξξηκκάησλ πιαζηηθνί κε πεληάι 33Υ60 ( 35 ιίηξσλ) Καιάζηα απνξξηκκάησλ γξαθείνπ πιαζηηθά Καιακάθηα ΠΑΚΔΣΑ Καηζαξηδνθηφλν ζε ζπξέπ 400 ml Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ κε θαπάθηα ρσξηζκέλα ζηα ηξία, δηαζηάζεσλ 23Υ18Υ3(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 9,5Υ6Υ3,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη 150 8, , ,98 36,16 ε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηκρ, Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, ζπαζηά. Με άδεηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 500 0,29 178, ,18 160, , , ,10 246,00

17 Κεζεδάθηα αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 20Υ12Υ4,5(βάζνο). Να ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν θαπάθη Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , Κεζεδάθηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. 640 γξακκαξίσλ κε θαπάθηα Κνπβάο πιαζηηθφο ζηξφγγπινο 12,5 ιίηξσλ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , ,50 55, Κνπηάιηα πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ,01 206, Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 29 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 34 Λεθάλεο πιαζηηθέο δηακέηξνπ 56 Μαραίξηα πιαζηηθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ 30 2,95 108, ,45 127, ,45 273,68 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ,01 206, Μεκβξάλε δηάθαλε πεξηηπιίγκαηνο ηξνθίκσλ 1500 κέηξσλ κήθνο θαη 50 cm πιάηνο ΡΟΛΑ Να θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 20 28,95 712,17

18 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεγάιεο LR 20 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κεζαίεο LR ,20 442, , , Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κίλη κηληφλ LR 3 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο κηληφλ LR 6 Μπαηαξίεο αιθαιηθέο πιαθέ 9V Ξπξαθάθηα Οδνληνγιπθίδεο παθέην ησλ 100 ηκρ Πάκπεξο ελειίθσλ ππναιιεξγηθά Πηάηα θαγεηνχ πιαζηηθά ξερά ιεπθά, κεγάια κ.ρξ ,44 811, , , ,49 458,18 Σχπνπ ΒIC, δηπιήο ιεπίδαο, κε εξγνλνκηθή ιαβή , ,10 ΠΑΚΔΣΑ 200 0,99 243, Πηγθάι ηνπαιέηαο Πηξνχληα κεγάια πιαζηηθά ιεπθά κ.ρξ. ζπζθεπαζία 10 ηκρ Αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο, ππναιιεξγηθήο θαηαζθεπήο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα, λα θέξνπλ απηνθφιιεηεο ηαηλίεο επαλαθιεηλφκελεο ζηα πιατλά. ε λνχκεξν medium, large. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Λεπθνχ ρξψκαηνο, κε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 10 εθ θαη χςνο 12 εθ κε ελζσκαησκέλε βνχξηζα 35 εθ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , , ,05 118, ,97 193, ,01 206,64

19 Πνηήξηα πιαζηηθά κεγάια λεξνχ Πνηήξηα πιαζηηθά κηθξά λεξνχ Ρνιφ θνπδίλαο αθνχιεο δηαθαλείο 0,80ρ1,10 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ αθνχιεο δηαθαλείο 1,25x1,50 γηα ζπιινγή ηκαηηζκνχ αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 35Υ40 εθ απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 40Υ60 εθ απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ Λεπθά, κηαο ρξήζεο, ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκ, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Λεπθά, κηαο ρξήζεο, ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκ, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα Δπαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, 1 θηινχ, κε αλαθπθισκέλν, ιεπθνχ ρξψκαηνο, 100% ραξηνκάδα, θσηεηλφηεηαο 90% κήθνπο κέηξ., κε δηάηξεζε γηα εχθνιε απνθνπή ησλ θχιισλ. Αλζεθηηθέο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Αλζεθηηθέο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο ,01 602, ,01 231, , , , , , , , , , ,75

20 αθνχιεο ηξνθίκσλ δηαθαλείο 40Υ70 απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα, λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO θαη HACCP απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο , , αθνχιεο απνξξηκκάησλ καχξεο πιαζηηθέο δηάζηαζε 1,10X0,90 Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο, απφ κε αλαθπθιψζηκν πιηθφ. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο ,59 684, αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 60Υ80 γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Εσεξνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , ,75

21 αθνχιεο απνξξηκκάησλ θίηξηλεο 80Υ110 εθ γηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Εσεξνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ , , αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 0,60 Υ 0,80 εθ γηα ηνμηθά απφβιεηα αθνχιεο θφθθηλεο δηάζηαζε 1,10 Υ 0,80 εθ γηα ηνμηθά απφβιεηα Εσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ. Εσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ή ρακειήο ππθλφηεηαο θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Αλζεθηηθέο, λα θέξνπλ δηπιή ξαθή θφιιεζεο. Να θέξνπλ έλδεημε κε ην βάξνο ηνπο ζην παθέην ζπζθεπαζίαο. Να αλαγξάθνπλ κε αλεμίηειν θαη επδηάθξηην ηξφπν "ΑΛΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ" θαη λα θέξνπλ ην ζήκα ηνπ επηθίλδπλνπ ,59 977, ,59 977,85

22 άθνη λεθξψλ Απφ αδηάβξνρν, αλζεθηηθφ πιηθφ. ηεγαλέο, λα θέξνπλ θαηά κήθνο θεξκνπάξ γηα εχθνιν άλνηγκαθιείζηκν. Πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150 mm) , αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 2 θηιψλ ιεπθέο κεγέζνπο ιαδφραξηνπ Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , αθνχιεο παληνπσιείνπ ράξηηλεο 200 γξ. ιεπθέο Να θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα , θφλε πιπληεξίνπ ξνχρσλ Με ηζρπξέο θαζαξηζηηθέο θαη ιεπθαληηθέο ηδηφηεηεο, λα θαζαξίδεη δχζθνινπο ιεθέδεο (αίκα, νχξα θιπ). ε ζπζθεπαζία 20 θηιψλ , θνχπεο δαπέδνπ πιαζηηθέο κε θνληάξη πξέυ γηα θακκέλα ιίπειάδηα απφ γθξηι/θνχξλνπο/απνξξνθεη ήξεο ζε κνξθή αθξνχ 300 ml Αλζεθηηθέο, θαιήο πνηφηεηαο. 40 1,47 72,32 Να είλαη έλα ηζρπξά αιθαιηθφ απνξξππαληηθφ κε ph θαηάιιειν γηα ηνλ θαζαξηζµφ ηζρπξά ιεξσκέλσλ θνχξλσλ, ςεζηαξηψλ θ.ιπ. Να πεξηέρεη µίγµα αιθαιίσλ min 10%, θαη ηαζηελεξγψλ, λα απνκαθξχλεη θαµµέλα ιίπε θαη ηξνθέο. Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή spray εσο 1 ιίηξν κε ςεθαζηήξα. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο , χξκα ρνλδξφ(θνχζθεο) Αλζεθηηθφ, θαιήο πνηφηεηαο ,29 713,40

23 θγηθηήξεο πιαζηηθνί Γηα δέζηκν ζάθσλ απνξξηκκάησλ, ζε παθέην ησλ 100 ηεκαρ , , θνπγγάξηα θνπδίλαο κε ζχξκα ηχπνπ SCOTCH BRIGHT θαλνληθφ κέγεζνο ,12 221, Παληά ηχπνπ VETTEX λνχκεξν 3 Τγξφ απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιηηξσλ Αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο ,33 608,85 ΛΗΣΡΑ Να είλαη ρακεινχ αθξηζκνχ θαη λα έρεη ph δηαιχκαηνο πεξίπνπ. Να πεξηέρεη ζηελ ζχζηαζε ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αιθάιην ζε πεξηεθηηθφηεηα min 10% θαζψο θαη ππνρισξηψδεο λάηξην κε ελεξγφ ριψξην min 1% ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηζρπξή θαζαξηζηηθή δξάζε ζε άκπιν, ιίπνο θαη πξσηεΐλεο θαζψο θαη ιεθέδεο απφ θαθέ, ηζάη θ.ιπ. Να κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε γεληθνχ ρεκείνπ θξάηνπο. ε ζπζθεπαζία ιίηξσλ , ,79

24 Τγξφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη Τγξφ ζηεγλσηηθφιακπξηληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ 21 ιίηξσλ ΛΗΣΡΑ ΛΗΣΡΑ Τπνζέληνλα κρ 60Υ90 Οπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξφ απνξξππαληηθφ, κίγκα κε αληνληθέο θαη κε ηνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο, λα δηαζπά ηα ιίπε θαη λα μεπιέλεηαη εχθνια. Να έρεη θηηξηθφ ή νμηθφ νμχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ θαη λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. ε εχρξεζηε ζπζθεπαζία 1-2 ιίηξσλ. Μίγκα ηαζηελεξγψλ θαη νξγαληθνχ νμέσο ζε ειαθξά φμηλε θφξκνπια (ph 4-5), θαηάιιειν γηα ζθιεξά λεξά, λα εμαζθαιίδεη άξηζηε δηαβξνρή ησλ επηθαλεηψλ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθψλ ππνιεηκκάησλ ηνπ απνξξππαληηθνχ. Να δίλεηαη ην θφζηνο ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνπ δηαιχκαηνο κεηά ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή αξαίσζε. Να θέξεη έγθξηζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο. ε ζπζθεπαζία ιίηξσλ. Γηαζηάζεσλ 60Υ90 εθαηνζηψλ, αλζεθηηθά, θαιήο πνηφηεηαο, ππναιιεξγηθήο ζχλζεζεο, λα κελ εξεζίδνπλ ην δέξκα , , , , , , Φαξάζηα πιαζηηθά 10 0,90 11,07

25 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ 250 0,98 301, Υαξηί πγείαο ΡΟΛΑ Γηπιψλ θχιισλ, ιεπθφ κε αλαθπθισκέλν, θσηεηλφηεηαο 90%, απφ ραξηνκάδα 100%, βάξνο ξνιινχ γξ. εσο 550 δηπιά θχιια, ιείν φρη γθνθξέ. Με δηάηξεζε γηα εχθνιε θνπή ησλ θχιισλ , , Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο ληνχκπιεμ ηπξφραξην Αλζεθηηθήο ζχζηαζεο, λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα 600 1, , Υαξηνπεηζέηεο εζηηαηνξίνπ ΠΑΚΔΣΑ Υεηξνπεηζέηεο ζπζθεπψλ ηνίρνπ ΕΗΚ ΕΑΚ ΠΑΚΔΣΑ Υισξίλε ηχπνπ Klinex ΛΗΣΡΑ Λεπθέο, καιαθέο, απνξξνθεηηθέο, δηαζηάζεσλ 14Υ14 εθ, νηθηαθήο ρξήζεο ζε ζπζθεπαζία 100 ηκρ, απφ κε αλαθπθισκέλν πιηθφ, κε θσηεηλφηεηα 90%. Απφ ιεπθαζκέλε 100% θαζαξή ραξηνκάδα, κε αλαθπθισκέλε, δηαζηάζεσλ 23Υ25, 200 θχιισλ. Απνξξνθεηηθέο, απαιέο, κε θσηεηλφηεηα 90%. Να πεξηέρεη <5% ιεπθαληηθνχο παξάγνληεο κε βάζε ην ριψξην, ελεξγφ ππνρισξηψδεο λάηξην 4,2-6%.Να θέξεη ηελ Έγθξηζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ ( Δ.Ο.Φ. ) γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε ηνπ πξντφληνο θαη έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία έσο 2-5 ιίηξσλ , , , ,40 800,00 0,48 472,32

26 Απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ κε ιεπθαληηθφ, ζε κνξθή ζθφλεο, ζε ζπζθ Kgr. ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο.φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην).λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν. Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) Ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ , ,00

27 Απνξξππαληηθφ ξνχρσλ ζε ζθφλε, γηα πιχζηκν ζην ρέξη, ζε ζπζθ. 1-2 Kgr πεξίπνπ ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο.φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην) Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ ,52 182,40

28 Απνξξππαληηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, ζε ζθφλε, ζε ζπζθ. 5 Kgr πεξίπνπ. ΚΗΛΟ θόλε κε έλδπκα πνπ ζα απνηειεί κίγκα ηαζηελεξγώλ ζπζηαηηθώλ, αιθαιηθώλ αιάησλ, ιεπθαληηθώλ παξαγόλησλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνύληαη αθόκε θαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Θα πεξηέρεη θσζθνξηθά άιαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηόλησλ, ππξηηηθά άιαηα σο αληηδηαβξσηηθνύο θαη ιεπθαληηθνύο παξάγνληεο θαη πξσηενιπηηθά έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξύπσλ πξσηετληθήο θύζεο. Φσζθνξηθά άιαηα 15 30% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε αλζξαθηθό λάηξην) Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγόλν Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε Τπεξβνξηθό λάηξην) Με ηνληθά ηαζηελεξγά, πνιπθαβνμπιηθά, θσζθνξηθά άιαηα 5% (θαηά πξνηίκεζε ζύλζεζε κε ππξηηηθό λάηξην) ph δηαιύκαηνο πεξίπνπ , ,00

29 Αθαιαηηθφ πγξφ πηάησλ, ζε ζπζθ. 2-5 lit πεξίπνπ. Κεδάπ ζε ηεκ. ησλ ml Λακπξπληηθφ πιπληεξίνπ πηάησλ, ζε ζπζθ. 1-2 lit. LIT πκππθλσκέλν όμηλν θαζαξηζηηθό γηα ηελ απνκάθξπλζε απνζέζεσλ αζβεζηίνπ από ηνλ εμνπιηζκό θνπδίλαο θαη ηελ αθαίξεζε αιάησλ από ηα πιπληήξηα. Να απνηειεί ζπλδπαζκό αλόξγαλνπ νμέσο θαη κε ηνληηθήο επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο. Τγξό δηαπγέο, επδηάιπην θαη δξαζηηθό ζε δεζηό θαη θξύν λεξό, άνζκν ή κε ραξαθηεξηζηηθή όρη δπζάξεζηε νζκή Φσζθνξηθό νμύ >30% Με ηνληθά ηαζηελεξγά < 5% ph δηαιύκαηνο 1-2 όμηλν , ,80 ΣΔΜ 600 0,30 180,00 LIT πκππθλσκέλν πγξό απνηεινύκελν από κίγκα ηαζηελεξγώλ κε νξγαληθό νμύ ζε ειαθξώο όμηλε θόξκνπια κε ph 3-4 πεξίπνπ. Να είλαη θαηάιιειν γηα ζθιεξά λεξά. Να επηηπγράλεη άξηζηε δηαβξνρή ησλ επηθαλεηώλ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νπδεηεξνπνίεζε ησλ αιθαιηθώλ ππνιεηκκάησλ ηνπ απνξξππαληηθνύ , ,96

30 Μαιαθηηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, πγξφ, ζε ζπζθ lit. Μαιαθηηθφ πιπληεξίνπ ξνχρσλ, ζε ζπζθ.1-2 lit. LIT LIT πκππθλσκέλν πγξό, θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά πιπληήξηα, ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ. Να πεξηέρεη επράξηζην άξσκα, λα κελ δεκηνπξγεί ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λα βαζίδεηαη ζε βηναπνηθνδνκήζηκα θαηηνληθά ηαζηελεξγά. Ph πξντόληνο 3 4 πκππθλσκέλν πγξό, θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθά θαη νηθηαθά πιπληήξηα, ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πθαζκάησλ. Να πεξηέρεη επράξηζην άξσκα, λα κελ δεκηνπξγεί ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λα βαζίδεηαη ζε βηναπνηθνδνκήζηκα θαηηνληθά ηαζηελεξγά. ph πξντόληνο , , ,90 912, ΜΑ.ΠΑ.ΥΑ. (ηηθ κε ζήθε).. ΣΔΜ 100 0,47 47, ακπνπάλ ζε ηεκ. ησλ ml, πεξίπνπ. ΣΔΜ Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ λα βνεζνύλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηξίραο όπσο πξνβηηακίλε Β5, θαη λα δηαηεξνύλ ην θπζηθό ph ηνπ ηξηρσηνύ, εγθεθξηκέλν σο θαιιπληηθό πξντόλ κε θαηαρώξεζε ζθεπάζκαηνο ζηνλ ΔΟΦ , ,00

31 απνχληα αξσκαηηθά gr. θφλε θαζαξηζκνχ καξκάξσλ 500 gr. Απνξξππαληηθφ γηα ρξήζε ζε πιπληήξην πηάησλ κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ θεπψλ θνπδίλαο ΣΔΜ 300 0,37 111,00 ΣΔΜ 600 0,67 402,00 LIT Οπδέηεξν έσο ειαθξά αιθαιηθό, ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε απηόκαην πιπληήξην θαη ρξήζε ζε ρεηξσλαθηηθέο θαζαξηζκνύ θεπώλ θνπδίλαο.πξντόλ ρακεινύ αθξηζκνύ κε πξνζζήθε ελδύκσλ γηα άξηζηε γαιαθηνπνηεηηθή θαη θαζαξηζηηθή δξάζε αθόκε θαη έλαληη απνμεξακέλσλ ηξνθώλ. Να κελ πεξηέρεη θαπζηηθά αιθάιηα ή ριώξην γηα λα είλαη ζπκβαηό κε ηνλ κε ηνλ εμνπιηζκό ρξήζεο.να είλαη αζθαιέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη νη ηαζηελεξγέο νπζίεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη λα είλαη βηνδηαζπώκελεο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 648/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να θέξεη αξηζκό θαηαρώξεζεο από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο , ,00

32 Τγξφ ζαπνχλη πηάησλ, ζε ηεκ. ησλ 500 ml. Τγξφ θαζαξηζκνχ παινπηλάθσλ, κε πψκα έηνηκν γηα ςεθαζκφ, ζε ηεκ. ησλ ml, πεξίπνπ. TEM ΣΔΜ Οπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό, δηαπγέο, πνπ λα ζπλδπάδεη αληνληθέο θαη κε ηνληθέο αλεηνδξαζηηθέο νπζίεο,. Να δηαζπά ηα ιίπε, κε πξνζζήθε αξώκαηνο γηα εμνπδεηέξσζε ησλ δπζάξεζησλ νζκώλ θαη λα μεπιέλεηαη εύθνια. Αληνληθά επηθαλεηνδξαζηηθά 5 15% Με ηνληηθά 5-15 % ph δηαιύκαηνο πξντόληνο 6-7 Γηάιπκα έηνηκν πξνο ρξήζε κε ελζσκαησκέλν ςεθαζηήξα, επράξηζην άξσκα, πνπ λα ζηεγλώλεη ρσξίο λα αθήλεη ίρλε ή ιεθέδεο.ύλζεζε κε ελεξγνύο επηθαλεηνδξαζηηθνύο παξάγνληεο 0,3 0,5% Οξγαλ.. Γηαιύηεο εθ ηνπ νπνίνπ 5 10 % αιθνόιε Γηάιπκα Ακκσλίαο max 0,1% ph αλ πεξηέρεη αcetone απηή λα βξίζθεηαη ζε ππθλόηεηα 1-5% 400 0,74 296, ,00 800,00

33 Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ρξήζε ζε δάπεδα, επηθάλεηεο, πάγθνπο θαη ρψξνπο θνπδίλαο, ζε ζπζθ. 2-5 lit. Τγξφ απνζκεηηθφ θαζαξηζκνχ ιεθάλεο ηνπαιέηαο, ζε ηεκ. ησλ ml. LIT Υισξίλε, ζε ηεκ. ησλ 2 lit. LIT Διαθξώο αιθαιηθό ή νπδέηεξν ζπκππθλσκέλν πγξό απνξξππαληηθό θαηάιιειν γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθό θαζαξηζκό επηθαλεηώλ, πνπ λα απνηειεί ηδαληθό ζπλδπαζκό αληνληθώλ θαη κε ηνληηθώλ επηθαλεηνελεξγώλ νπζηώλ. Να είλαη ζπκβαηό κε ηνλ ρξήζηε θαη κε πιηθά ησλ επηθαλεηώλ θαη λα έρεη νπδέηεξε ή επράξηζηε νζκή. Αληνληθά ηαζηελεξγά 5-15% Με ηνληηθά ηαζηελεξγά 5-15% , ,00 ΣΔΜ 900 1, ,00 Τπνρισξηώδεο λάηξην min 4%. Καπζηηθό λάηξην min 0,5% , ,00

34 Τγξό θαζαξηζκνύ επηθαλεηώλ κε ηζρπξή ιηπνδηαιπηηθή δξάζε ζε ρώξνπο καγεηξείσλ. LIT Να είλαη ζπκππθλσκέλν, ρακειήο αθξηζηηθόηεηαο, λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ (απαξαίηεηε ε ύπαξμε απνζθιεξπληηθήο νπζίαο). Με ειαθξά αιθαιηθό ph 9-11 γηα ηζρπξή θαζαξηζηηθή δξάζε θαζώο θαη ύπαξμε νπζηώλ κε απνξξππαληηθέο ηθαλόηεηεο έλαληη νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ξύπσλ (κία εθ ησλ νπζηώλ λα είλαη αληνληθό ηαζηελεξγό). Να κελ είλαη ηνμηθό ή θαπζηηθό ζηελ ρξήζε ηνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη από δνζνκεηξηθή ζπζθεπή αθξηβνύο δνζνινγίαο. Με άδεηα Γ.Υ.Κ , ,00 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ,73 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 6/5/2014 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΣΡΗΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΕΔΡΒΟ ΑΘΑΝΑΗΟ XATZΖKA KAΛΛΗΟΠΖ ΣΕΗΜΗΣΖ ΑΛΔΞΗΑ ΚΟΡΟΜΠΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 1 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 3 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 4 ΥΑΡΣΖ Ζ.Κ.Γ. 5 SONY UPP 110S 6 Edam SE - 6 ΖΚΓ πκπιεξώκαηα εκηζηηρεηαθήο δηαηξνθήο γηα peros ζίηνπ, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 249.939,01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δ Π Η Π Λ Α ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΠΑΗΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ

Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α/Α Κωδικός ΕΠΥ 1 1.1. 30.12.9 ΔΗΓΝΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ αηκνθάζαξζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 1)ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΜ ΔΙΑΠΡΗΘΝ ΛΖΚΑΡΝΠ Νη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινύληαη από βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα θαηαιιήινπ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 009 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 24/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:8910 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα