Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ"

Transcript

1 Ρεπνξηάδ- Φσηνγξαθίεο: Δπηηξνπή Καηαγξαθήο ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Γήκν Βύξσλα Ζ ΥΑΒΟΤΕΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΘΑΗ Ζ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεύνπκε παξαθάησ πάξζεθαλ ζηηο 9 Γεθέκβξε ηνπ 2010 θαη απεηθνλίδνπλ ηξείο βαζηθνύο ρώξνπο. Σν ηκήκα ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ ζπλνξεύεη κε ην δεκνηηθό εξγαζηήξην καξκάξσλ,ηνλ αλνηρηό ρώξν ηνπ καξκαξνγιπθείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο απνζεθεπηηθόο ρώξνο ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη ηέινο ηκήκα ηεο απιήο ηεο «ππεξεζίαο πξαζίλνπ» ζηα γξαθεία ηεο νπνίαο ζηεγάδεηαη θαη ν Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο. Ο θάζε ρώξνο ζηέιλεη ην δηθό ηνπ απηνηειέο κήλπκα. Καη νη ηξείο ρώξνη καδί, απνηεινύλ έλα ιακπξό δείγκα πιήξνπο θαηάξξεπζεο ηεο ζηνηρεηώδνπο «νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο» πνπ δηαηξέρεη ηελ δεκνηηθή αξρή ηεο Ν.Γ ζηνλ Βύξσλα θαη ζπλάκα κηα ζηαζεξή έλδεημε ηεο απόιπηεο απνμέλσζήο ηεο από ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, όρη κόλν ηνπ πνιηηηζκνύ.. Τα λεθξνηαθεία είλαη ρώξνο όρη κόλν γηα ην κεγάιν «Αληίν» ζηα αγαπεκέλα καο πξόζσπα αιιά θαη πεξηζπιινγήο. Δίλαη ρώξνο ζηνλ νπνίν βξίζθνπλ ζπρλά θαηαθύγην νη άζβεζηεο αλακλήζεηο ησλ αλζξώπσλ πνπ γελλήζεθαλ ζηελ ζθιεξή πνξεία θαη ζηνπο αγώλεο ζην ηαμίδη ηεο δσήο, κε ηα αγαπεκέλα πξόζσπα. Δίλαη αθόκα ν ηόπνο ζηνλ νπνίν ε ζπγθίλεζε θαη ν ζεβαζκόο απνδίδνπλ θόξν ηηκήο ζε απηνύο πνπ έπεζαλ ζηνλ αγώλα γηα ηελ ιεπηεξηά ηεο παηξίδαο καο θαη ηηο κεγάιεο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο αγάπεο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Γελ είλαη ραβνύδα. Γη απηό θαη ην νηθηξό ζέακα πνπ αληηθξίδνπκε, όρη κόλν καο πξνμελεί αηζζήκαηα ληξνπήο θαη ζιίςεο αιιά θαη αηζζήκαηα βαζηάο πεξηθξόλεζεο ζε όινπο όζνπο εκθαλίδνληαη σο δεκνθξαηηθνί «εθπξόζσπνη ηνπ ιανύ», ζε όζνπο καο πξνζβάιινπλ θαη είλαη άκεζα θαη έκκεζα ππεύζπλνη γη απηό ην ηξηηνθνζκηθό θαηάληεκα ηνπ λεθξνηαθείνπ. Δθηόο όκσο από απηό, ε ραβνύδα ηνπ λεθξνηαθείνπ, όπσο θαη άιιεο ραβνύδεο, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Βύξσλα, απνθαιύπηνπλ ην αιεζηλό πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο αιεζηλέο δηαζηάζεηο ησλ κεγαιόζηνκσλ θαη ςεύηηθσλ εμαγγειηώλ ηνπο. Απνδεηθλύεηαη όηη ε νηθνινγηθή θηινινγία θαη ηα «κεγάια έξγα» πξνζιάβνπλ ηελ βξαρύβηα αμία ηνπο κόλν όηαλ ιακπξύλνληαη από ηελ παξνπζία ησλ εξγνιάβσλ θαη αλάινγα κε ηα κεγέζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ έξγσλ.

2 Οη θσηνγξαθίεο απνδεηθλύνπλ ηελ βαζηά πεξηθξόλεζε θαη ηελ αδηαθνξία, πνπ ε δεκνηηθή αξρή ηξέθεη απέλαληη ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε πεξηβάιινλ, νκνξθηά, θαζαξηόηεηα, πνιηηηζκόο. Δίλαη ν θαζξέθηεο κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ππνθξηζία θαη ην απνθξνπζηηθό πξόζσπν κηαο εμνπζίαο, πνπ όπσο θαη άιιεο θνξέο έρνπκε πεη, βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πνιηηηθήο θαη εζηθήο απνζύλζεζεο! Γελ είλαη κόλν απηή ε γσληά ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ πξνθαιεί ηελ νξγή. Οιόθιεξνο ν ρώξνο, ηα άζρεκα αθξόληηζηα θαη μεραξβαισκέλα κνλνπάηηα, νη βξώκηθνη ΚΑΙ ΣΥΝΔΦΩΣ ΑΝΟΙΦΤΟΙ θάδνη απνξξηκκάησλ, νη παξακνξθώζεηο θαη νη ζπαζκέλνη δξνκίζθνη, ηα δηάζπαξηα ζθνππίδηα, ηα πεηακέλα επί εβδνκάδεο ηαθηθά ζηεθάληα πάλσ θαη έμσ από ηνπο ηάθνπο, νη εμαηξεηηθά πξόρεηξεο θαηαζθεπέο από ρώκα θαη ραιίθη, έλα δει. αθαζόξηζην κείγκα «ζθιεξήο ιάζπεο» πνπ δηεθδηθεί ηελ ζέζε ηνπ ηζηκέληνπ θαη άιια ζνβαξά δεηήκαηα, ζπλζέηνπλ έλα ζθεληθό κέζα ζην νπνίν ζπληξίβεηαη θάζε πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο θαη επηείθεηαο απέλαληη ζηελ θξηλόκελε δεκνηηθή αξρή. «Ζ επηηξνπή απνγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο ζην Βύξσλα» Φσηό: Γεκήηξεο Σνπιηώηεο +Δπγελία Κ. Κείκελα : Γεκήηξεο Σνπιηώηεο., Μαξία Ισάλλα Κ., δηθεγόξνο, Τξηαληαθπιιηά ε θαζεγήηξηα, Σηέθαλνο Σ.

3 Εδώ βλζπουμε τισ «ευαιςκθςίεσ» τθσ δθμοτικισ αρχισ απζναντι ςτουσ εργολάβουσ κθδειών. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία και τίποτα δεν είναι ζξω από τθν κλίμακα τθσ διαπλοκισ! Ολόκλθρθ κουςτωδία από αντιδθμάρχουσ, διευκυντάδεσ, και προϊςταμζνουσ και θ ακλιότθτα ακλόνθτθ!

4 Κε μεγειαζηείηε θαη πηζηέςεηε όηη ηα ελαπόζεζαλ πξνζσξηλά. Κήλεο έρνπλ ζε απηή ηελ ζέζε.

5 Πνηνο άξαγε ζα ηα καδέςεη; Θαη πνηόο ζα πιεξώζεη γηα ην κάδεκα; Απηόο πνπ ηα πέηαμε ή ζα πιεξώζεη πάιη ν πνιίηεο θαη ηελ δνπιεηά ζα ηελ θάλεη ην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ;

6 Εκτόσ από τθν διάχυτθ ρυπαρότθτα, ςτο βάκοσ βλζπετε τα ειδικά πλακίδια που χρθςιμοποιοφνται για το ςτρώςιμο πεηοδρομίων!...αυτοί μιπωσ τα πλθρώνουν; Ασ είναι καλά τα κορόϊδα!...

7 Οη θάδνη πνπ δελ θιείλνπλ πνηέ!

8 Γι αυτόν τον εξευτελιςμό που βλζπετε, οι «φιλόηωοι» του Διμου, με κάκε επιφφλαξθ, λζγεται ότι ειςπράττουν επίςθσ χριματα από τθν Ε.Ε.

9 Καταςκευι από παιδικι χαρά! Μινεσ είναι εκεί δά και κανείσ δεν τθν μαηεφει. Δίπλα ςτεγάηεται θ αντιδθμαρχία περιβάλλοντοσ! Πάντωσ είναι πολφ πικανόν, όπωσ ακοφςαμε, θ καταςκευι να χρθςιμοποιθκεί ςτθν «πράςινθ διαδρομι» του κ. Χαρδαλιά!

10 Εδώ επιδεικνφουν τθν ευαιςκθςία τουσ ςτα μπάηα κα τα λουλοφδια!

11 Παληνύ ηα αγαπεκέλα ηνπο ζθνππίδηα. Σζάκπα καο ηξώλε ηη ςσκί!

12 Απν δσ αξρίδεη «Ζ ΠΡΆΗΛΖ ΓΗΑΓΡΟΚΖ ηνπ θ. Υαξδαιηά ησλ 28 εθ. επξώ

13 πλέρεηα ηεο Πξάζηλεο δηαδξνκήο: Ζ αξρή ηνπ πνδειαηόδξνκνπ!

14 «Γηαηί ζηελ πόιε καο πξσηνπόξεο θαη δεκηνπξγηθέο ζπίζεο πνιηηηζκνύ γίλνληαη θσηηά».. Από ηνλ απνινγηζκό ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ

15 Σα λέα νηθνινγηθά θαη βηνθιηκαηηθά πιηθά ηεο «πξάζηλεο δηαδξνκήο»!

16 ΓΖΚΟ ΒΤΡΩΛΑ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο : «Δίλαη ν θήπνο κνπ θαη ηνλ Πξνζέρσ»

17 Ζ πξάζηλε δηαδξνκή ζπλερίδεηαη!

18 Δδώ βιέπεηε έλα πξάζηλν έξγν πεξηνξηζκνύ ηεο «ζεξκηθήο λεζίδαο» ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ θέληξνπ!...

19

20 πάληα επξήκαηα θαη πιηθά ηα νπνία θπιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κειινληηθό κνπζείν ηεο Πξάζηλεο Γηαδξνκήο!

21 Αυτό είναι το Φυτώριο του Διμου. Είναι καλλίτερο να μθ δείτε ποτζ το εςωτερικό του! Και μαηί θ είςοδοσ ςτο φυτώριο και «δρόμοσ πολιτιςμοφ» που οδθγεί ςτθν υπθρεςία περιβάλλοντοσ!...

22 Αυτόσ είναι ο υπαίκριοσ χώροσ αποκικευςθσ υλικών του μαρμαρογλυφείου!

23 Ο αποκθκευτικόσ χώροσ του εργαςτθρίου μαρμάρων από άλλθ οπτικι γωνία!

24 Το ίδιο

25 Εδώ, ςτθν δθμοτικι παράταξθ τθσ Ν.Δ υπο τθν προεδρία Ν.Χ, υπιρξε πράγματι μακρά και βαςανιςτικι ςυηιτθςθ και ςπάνιοσ προβλθματιςμόσ για το αν το τοπίο αυτό κα μποροφςε να ενταχκεί ςτθν «πράςινθ διαδρομι» ι όχι.

26 Κλείνουμε το ρεπορτάη με τθν υπθρεςία πραςίνου! Αυτι θ φωτο μασ δείχνει τθν αυλι τθσ υπθρεςία πραςίνου όπου βρίςκεται επίςθσ και θ ζδρα τθσ αντιδθμαρχίασ περιβάλλοντοσ! Τα γραφεία βρίςκονται αριςτερά. Το οικτρό κζαμα εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν τριτοκοςμικι εικόνα που επικρατεί ςτουσ περιςςότερουσ χώρουσ πράςινου του Διμου Βφρωνα. Τι ποτιςτιρι και αυτό!...

27 Όταν ο επιςκζπτθσ εξζρχεται από τθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ περιβάλλοντοσ του Διμου Βφρωνα το πρώτο πράγμα που ςυναντάσ βαδίηοντασ προσ τθν ζξοδο, μετά το φυτώριο, είναι αυτό το άκλιο κζαμα.

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα Θαηαγγειία Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα ΣΟ ΠΡΟΘΖΛΗΟ ΣΟ ΘΑΛΓΑΙΟ ΚΔ ΣΑ ΦΡΔΑΣΗΑ Ζ ιίζηα θξεαηίσλ πνπ ζα δείηε παξαθάησ, πεξηιακβάλεη θπξίσο θξεάηηα από ηα έξγα νδνπνηίαο, πνπ ν Γήκνο έθαλε ην 2010, έξγα

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα