Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 3, Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών 1 Σταθαρού Α., Μπέρκ Α. 2, Γαλάτου Χ RN, MSc, Α Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική κλινική, Αιγινήτειο νοσοκοµείο 2. RN, MSc, Α Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική κλινική, Αιγινήτειο νοσοκοµείο 3. RN, MSc, Αιµοδοσία, Γ.Ν.Λιβαδειάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ O υγιεινός τρόπος διατροφής των ψυχικά ασθενών, όπως φαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, απασχολεί τους επαγγελµατίες υγείας για πολλά χρόνια. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στον τοµέα αυτό και κυρίως στο να αποκτήσουν οι ψυχικά ασθενείς τον έλεγχο της φυσικής υγείας και ευεξίας. Κάθε πρόγραµµα παρέµβασης, που στοχεύει στην τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών - µε τη χρήση γνωσιακών/συµπεριφορικών θεωριώνσυµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας διατροφής, αλλά και στην ενίσχυση του αυτοσεβασµού και της αυτοεκτίµησης. Εντούτοις, πρέπει να γίνεται εµφανές ότι τα προγράµµατα αυτά, µε όποιο κόστος τους αναλογεί, µπορούν οικονοµικά να αντισταθµιστούν µε τα µακροπρόθεσµα οφέλη. Οφέλη που προκύπτουν από τη µείωση της συννοσηρότητας και κατ επέκταση της µείωσης χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Λέξεις-Κλειδιά: ψυχιατρικός ασθενής, διατροφικές συνήθειες, γνωσιακή -συµπεριφορική προσέγγιση, πρόγραµµα προαγωγής υγείας, αγωγή υγείας Υπεύθ. Αλ/φίας: Σταθαρού Α. Θεοκλήτου 7,11745, Αθήνα Τηλ ,

2 Interscientific Health Care (2011) Vol 3, Issue 3, Intervention program for modification the nutrition habits of psychiatric patients Statharou A. 1, Berk A. 2, Galatou C 3 1 RN, Msc, A Psychiatric Department, University of Athens, Eginitio hospital 2 RN, Msc, A Psychiatric Department, University of Athens, Eginitio Hospital 3 RN Msc Livadia Hospital ABSTRACT The healthy way of diet of mental patients, as it appears from the international bibliography, occupies the professionals of health for a lot of years. A lot of efforts have become in this sector and mainly in acquire the mental patients the control of natural health and well-being. Each program of intervention that aims in the modification of alimentary habits with the use of cognitive-behavior theories contributes in the improvement of quality of diet, but also in the aid of self-esteem Nevertheless, it should be becomes obvious that this programs, with any their cost it corresponds, can be economically compensated with in the long term profits. Profits that result from the co morbidity and by extension of reduction the use of health services. Keywords: psychiatric patient, nutrition habit, cognitive-behavioral approach, health promotion program, health education ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει ότι «Υγεία είναι µια κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας» και ψυχική υγεία «µια κατάσταση συναισθηµατικής ευεξίας, όπου το άτοµο µπορεί να ζει και να εργάζεται µε άνεση µες στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγµατα 1. Οι κοινωνικοί επιστήµονες, µε διαφορετικές προσεγγίσεις, συχνά δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια της ευεξίας 2. Οι στρατηγικές για προαγωγή και αγωγή υγείας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο αναπτύσσονται στα πλαίσια προγραµµάτων της κοινότητας σε συνεργασία µε άλλες µονάδες δηµόσιας υγείας, όπως και τοπικούς φορείς. Η θεµατολογία των 88 προγραµµάτων περιλαµβάνει τοµείς όπως πρόληψη κατάχρησης αλκοόλ, ουσιών, καπνίσµατος, προαγωγή σωµατικής δραστηριότητας, σωστής διατροφής και έγκαιρης ανίχνευσης ψυχικής νόσου στην κοινότητα 3 Φυσική υγεία και ψυχική νόσος Η φυσική υγεία των ατόµων µε ψυχική νόσο, αποτελεί ένα παραµεληµένο τοµέα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας. Συµπεριφορικοί παράγοντες - δηλαδή η κακή διατροφή, το κάπνισµα, η χρήση αλκοόλ και ουσιών- έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία των ψυχικά πασχόντων, αλλά και η ίδια η ψυχική νόσος, αιτιάται και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη κακή «φυσική» κατάσταση των ατόµων αυτών 4 Cor. Author: Statharou A Theoklitou 7,11745, Athens Tell ,

3 Οι ερευνητές αναφέρουν, ότι οι συχνότερες φυσικές νόσοι που παρατηρούνται στους ψυχικά πάσχοντες είναι: υπέρταση, διαβήτης, καρδιολογικά προβλήµατα, παχυσαρκία. Εντούτοις, τα ποσοστά συνοσηρότητας είναι µικρότερα σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Τα υψηλά ποσοστά θανάτου, στους ψυχικά ασθενείς, είναι συνέπεια της φυσικής κατάστασης, σε αντίθεση µε το γενικό πληθυσµό. Στο γενικό πληθυσµό, το κάπνισµα, η χρήση αλκοόλ, η φτωχή διατροφή και η µειωµένη άσκηση συντελούν στη αύξηση της νοσηρότητας και θνησιµότητας 5. Σύµφωνα µε τον McDouggal, η συνοσηρότητα των ψυχικά πασχόντων σχετίζεται άµεσα µε την έλλειψη δεξιοτήτων διαβίωσης, όπως η ανεπαρκής διατροφή, η παραµέληση ατοµικής υγιεινής, το κάπνισµα. Τα ψυχοτρόπα φάρµακα επίσης µπορούν να αυξήσουν την όρεξη και κατ επέκταση το σωµατικό βάρος 6. Τα αρνητικά συµπτώµατα της ψυχική νόσου, δηλαδή η κοινωνική απόσυρση και η έλλειψη κινήτρων, οδηγούν τον πάσχοντα στο να µένει ανενεργός. Η µειωµένη σωµατική δραστηριότητα, η ανεργία ως απόρροια κοινωνικού στίγµατος και προκατάληψης, η φτώχια και οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης τείνουν να αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για παχυσαρκία και εµφάνισης δευτερογενών συµπτωµάτων 7. Σύµφωνα µε ερευνητική µελέτη των Brown και συνεργατών, έχει αποδειχτεί ότι οι παραπάνω παράγοντες συµβάλλουν στην αύξηση της θνησιµότητας των σχιζοφρενικών ασθενών 4 Αύξηση βάρους και ψυχοτρόπα φάρµακα Η αύξηση βάρους, αποτελεί µια συχνή ανεπιθύµητη ενέργεια των ψυχοτρόπων φαρµάκων και επηρεάζει αρνητικά την αυτοεκτίµηση 8. Όταν επίσης, λαµβάνονται περισσότερα του ενός φαρµάκου, τότε ο κίνδυνος αύξησης του σωµατικού βάρους, είναι άµεσος 9 Η αυξηµένη όρεξη, οι αντιχολινεργικές επιδράσεις των φαρµάκων (ξηροστοµία, δυσκοιλιότητα, ξηροφθαλµία, υπόταση, ζάλη, αίσθηµα κόπωσης) και η καταστολή από αυτά (µειωµένα επίπεδα δραστηριότητας) φαίνεται ότι έχουν τη σηµαντικότερη επίδραση στο σωµατικό βάρος 10. Τα παραπάνω, συµβάλλουν στη µη-συµµόρφωση στη θεραπεία, που συνεπάγεται συχνές υποτροπές και ως επακόλουθο την πολλαπλή χρήση των υπηρεσιών υγείας. Σηµαντική επίσης συνέπεια αυτών είναι και το υψηλό οικονοµικό κόστος για το σύστηµα υγείας 8 Έτσι, κάθε προσπάθεια για παρέµβαση µε στόχο την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών πρέπει να λαµβάνει υπόψη αυτές τις παραµέτρους. Σχεδιασµός προγράµµατος παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά πασχόντων Η ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, είναι η πλέον κατάλληλη στρατηγική για την πρόληψη και βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για την οργάνωση προγραµµάτων παρέµβασης σε ψυχικά πάσχοντες, οι εκπαιδευτικές στρατηγικές πρέπει να ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή τους, να βοηθoύν τους ασθενείς να αντιληφθούν το σχέδιο του προγράµµατος για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών και των µηνυµάτων του, και να είναι σε θέση τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν από την εκπαίδευση να τις µεταφέρουν στην καθηµερινότητά τους 11 Οι στρατηγικές σχεδιασµού ενός προγράµµατος, που στοχεύει στην τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών στην κοινότητα, πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις τοπικές ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονοµικές ανάγκες. Έτσι, σε µια πρώτη φάση, γίνεται διερεύνηση του «αιτήµατος» στην κοινότητα και συγκεκριµένα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας της περιοχής, στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα. Για παράδειγµα, κατά την προσέλευση πελατών για follow-up, για συνταγογράφηση ή και για άλλους λόγους, χορηγούνται προς συµπλήρωση - ερωτηµατολόγια σε σχέση µε τις διατροφικές τους συνήθειες. Άλλοτε, το «αίτηµα» διερευνάται µέσω παλιότερων εκθέσεων αξιολόγησης αναγκών ψυχικά ασθενών, ή ακόµη και µέσω ερευνητικών µελετών που έχουν γίνει, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οργανώνοντας ένα πρόγραµµα, διερευνάται το τι θέλουµε να επιτευχθεί. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρία επίπεδα ταξινόµησης των επιδιώξεων : 1.Επίπεδο γνώσεων 2.Επίπεδο ικανοτήτων 3.Επίπεδο στάσεων Ως προς το πρώτο επίπεδο, διερευνάται ποιες γνώσεις θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι, ποιες ικανότητες θα αναπτύξουν οι οποίες σχετίζονται µε την απόκτηση και αξιοποίηση της γνώσης. Στο δεύτερο επίπεδο, διερευνάται τι είναι ικανοί να κάνουν οι εκπαιδευόµενοι - µετά το τέλος του προγράµµατος- αν δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα για αποτελεσµατική χρήση των γνώσεων, εµπειριών και προσόντων. Ως προς το επίπεδο στάσεων, διερευνάται το ποιες αξίες θα αναπτύξουν ή θα αποκτήσουν και οι οποίες θα επηρεάσουν τις προτιµήσεις τους και τη συµπεριφορά τους για πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις. 12 Χρήση θεωριών στην προαγωγή υγείας Οι επαγγελµατίες υγείας που πρόκειται να εφαρµόσουν προγράµµατα προαγωγής και αγωγής υγείας στην κοινότητα, αναλόγως του επιπέδου εκπαίδευσής τους, αλλά και των θεωρητικών τους κατευθύνσεων, χρησιµοποιούν θεωρίες µάθησης, που σχετίζονται µε το πώς µαθαίνει ο πληθυσµός και πώς δύναται να τροποποιήσει τη συµπεριφορά του. 13 Εν προκειµένω, παρεµβαίνοντας για τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών, οι επαγγελµατίες υγείας µπορούν να χρησιµοποιήσουν συµπεριφορικές και γνωσιακές θεωρίες. Βάση του συµπεριφορικού µοντέλου, µέσα από την παρέµβαση ενθαρρύνονται τα άτοµα να ζητήσουν ενηµέρωση ως προς τη διατροφή και τη σωµατική δραστηριότητα και εστιάζει την προσοχή τους στην αλλαγή των περιβαλλοντικών παραγόντων που ελέγχουν τη συµπεριφορά. 14 Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που στηρίζουν τη θεραπεία συµπεριφοράς - λίστες super market, οικιακές εργασίες, λίστες µενού - έχουν αποδειχτεί ότι προωθούν την επιτυχή απώλεια βάρους, αλλά και, τη διατήρησή της µελλοντικά 15 Η γνωσιακή προσέγγιση, βοηθά τον πελάτη να διερευνήσει και να αµφισβητήσει τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις που έχουν 89

4 συµβάλλει στην αύξηση του βάρους. Για παράδειγµα, οι παχύσαρκοι πελάτες, έχουν συχνά µη ρεαλιστικές προσδοκίες αναφορικά µε το πόσο βάρος µπορούν να χάσουν και είναι σηµαντικό να µην εκτίθενται στην αποτυχία, στοχεύοντας σε υπερβολικά χαµηλό βάρος. Μέσω αυτής της προσέγγισης, ο πελάτης ενθαρρύνεται για διαµόρφωση ρεαλιστικών στόχων, που προλαµβάνουν την απογοήτευση και βοηθούν τη συµµόρφωση στη θεραπεία 16. Περιγραφή προγράµµατος Κατά την πρώτη φάση εφαρµογής του προγράµµατος, καθορίζεται αρχικά η διάρκειά του. Αυτό προϋποθέτει την εφαρµογή, αλλά και τη συχνή ανατροφοδότηση (feedback), που συµβάλλει τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην όποια τροποποίηση χρειαστεί να συντελεστεί. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης και επεξεργασίας των υπαρχουσών πληροφοριών. Έτσι, θα πρέπει να εκτιµηθεί ποιοι είναι οι αποδέκτες του προγράµµατος (εργαζόµενοι ή µη, επάγγελµα, µόρφωση, ηλικία). Στη συνέχεια, γίνεται συσχέτιση του σκοπού και του περιεχοµένου του προγράµµατος αγωγής υγείας, µε τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων, προκειµένου να αξιοποιηθεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συµµετοχή τους. Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν, οι πρακτικές και οικονοµικές παράµετροι, δηλαδή η χρονική περίοδος, ο χώρος, το ωράριο εκπαίδευσης, οι διαθέσιµες υπηρεσίες και οι διευκολύνσεις προς τους εκπαιδευόµενους 12 Ο υπεύθυνος σχεδιασµού του προγράµµατος, είναι η πλέον κατάλληλη πηγή άντλησης των παραπάνω πληροφοριών, εποµένως και το πλέον αρµόδιο πρόσωπο για συνεργασία. Οι πληροφορίες αυτές, πρέπει να απαντούν σε βασικά ερωτήµατα όπως : Ποιος είναι ο τυπικός εκπαιδευόµενος: Ο πληθυσµός στόχος για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι, ασθενείς µε ψυχωσική συνδροµή, συναισθηµατική διαταραχή, O.C.D και ηλικίας ετών. Προϋπόθεση για συµµετοχή τους στο πρόγραµµα είναι να υπάρχει φαρµακευτική συµµόρφωση, αλλά και ικανότητα για συγκατάθεση συµµετοχής τους. Τέλος, σηµαντικός παράγοντας αποτελεί και η εναισθησία. Γιατί έχει αναπτυχθεί και υλοποιείται το πρόγραµµα: ο κυριότερος σκοπός του προγράµµατος παρέµβασης, για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών, είναι η βελτίωση της σωµατικής υγείας, µακροπρόθεσµα και της ψυχικής, µε επιτυχή συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε αλλαγές όσον αφορά την ανικανότητα, τη θνησιµότητα, την ποιότητα ζωής και τη νοσηρότητα Ποιο είναι το περιεχόµενο του προγράµµατος : το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι, η εκπαίδευση ψυχικά ασθενών για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών. Πού θα γίνει η εκπαίδευση: η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε αίθουσα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, που έχει ορισθεί για την υλοποίησή του και, επίσης, η αίθουσα εκπαίδευσης διαθέτει όλα τα εκπαιδευτικά-εποπτικά µέσα, όπως projector, video, pc, πίνακα, κλπ Στόχοι προγράµµατος Οι στόχοι του προγράµµατος είναι : α) να διερευνηθούν οι διατροφικές συνήθειες των πελατών β) να τροποποιηθούν οι συνήθειες αυτές µε χρήση γνωσιακού-συµπεριφορικού µοντέλου γ) να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά του, µε τη µείωση σωµατικού βάρους των συµµετεχόντων δ) να αξιολογηθεί η ικανοποίηση των πελατών, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αγωγής υγείας, όσον αφορά την ποιότητά του, την εκπλήρωση των προσδοκιών τους και την ικανοποίησή τους από το σύµβουλο υγείας. Οι στόχοι και η εκπλήρωσή τους, αντιστοιχούν στον αντίκτυπο (impact) που αποτελεί την πιο σηµαντική παράµετρό του 17. Αφού συνυπολογιστούν τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις εστιάζονται σε µια αρχική, καθορισµένη παράµετρο εκτίµησης, η οποία περιλαµβάνει : 1. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σφυγµού 2. Μέτρηση σωµατικού βάρους, ύψους, αλλά και δείκτη µάζας σώµατος 3. Φάρµακα που λαµβάνουν οι πελάτες και ιστορικό φαρµακευτικής αγωγής 4. Λήψη ψυχιατρικού ιστορικού 5. ιερεύνηση διατροφικών συνηθειών, όπως υγιείς, ενδιάµεσες και ανθυγιεινές 6. Χρήση ερωτηµατολογίου για διερεύνηση της στάσης των πελατών έναντι του φαρµάκου και των παρενεργειών του (αύξηση βάρους) 7. Χρήση ερωτηµατολογίου, για αξιολόγηση αυτοσεβασµού και αυτοεκτίµησης. 8. ιερεύνηση συνηθειών καπνίσµατος, κατανάλωσης αλκοόλ και ουσιών 9. Καθορισµό εβδοµαδιαίας συνάντησης για έλεγχο των παραπάνω. Στη συνέχεια, καθορίζεται συνάντηση όπου γίνεται µέτρηση των προαναφερθέντων, καταγραφή εβδοµαδιαίου ηµερολογίου προγράµµατος διατροφής και τίθεται ο στόχος για µείωση του βάρους. Γίνεται ο απαραίτητος αιµατολογικός έλεγχος για τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, επίπεδα σακχάρου, χοληστερίνης, προλακτίνης, επιπέδων λαµβανοµένων φαρµάκων στο αίµα. Καθορίζονται οι διαθέσιµες επιλογές, όπως οµάδα υπέρβαρων, οµάδα σωµατικής δραστηριότητας, ατοµικήσυµβουλευτική και τέλος, αν κριθεί απαραίτητο, γίνεται παραποµπή σε εξειδικευµένο διαιτολόγο. Στην οµάδα υπέρβαρων, η µέτρηση βάρους, γίνεται κάθε εβδοµάδα. Οι πελάτες ενθαρρύνονται να µοιραστούν µε τα άλλα µέλη την πρόοδό τους, ως κίνητρο, για περαιτέρω βελτίωση. Στην οµάδα σωµατικής δραστηριότητας, προτείνεται η άσκηση σε γυµναστήρια, χρήση κολυµβητηρίων ή άσκηση σε άλλα αθλήµατα που τους ικανοποιούν 18. ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΗΣ Άξονας I Στον πρώτο άξονα δράσης, το πρόγραµµα εστιάζεται στην αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής υγείας και κατά επέκταση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών µιας κοινότητας 11. Μέσω της αξιολόγησης επιτυγχάνεται, η εκτίµηση των αναγκών των ασθενών, προκειµένου το πρόγραµµα να ανταποκριθεί σε αυτές 19. Αναλύονται οι πληροφορίες

5 που προέρχονται από το δείγµα, µέσω ερωτηµατολογίου (διατροφικές συνήθειες,τι καταναλώνουν περισσότερο, τι αποφεύγουν, πόσα υγρά καταναλώνουν). Σταθµίζονται τα αποτελέσµατα και οι σχετικές θεωρίες, καθώς και οι παρεµβάσεις που µπορεί να υπάρχουν από εφαρµογή προηγούµενων παρόµοιων προγραµµάτων. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα εκπαιδεύονται, σε σχέση µε την υγιεινή κατανάλωση αγαθών και µαθαίνουν στρατηγικές προκειµένου να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, όπως και τις συνήθειες κατανάλωσης αγαθών. ιαµέσου του προγράµµατος, προωθείται η αλλαγή συµπεριφορών και τρόπου ζωής. Εξετάζονται και ενισχύονται τα οφέλη από την υγιή κατανάλωση αγαθών, όπως και τα οφέλη από την αύξηση των επιπέδων δραστηριότητας. Αυτό, περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των θετικών συνεπειών της σωµατικής δραστηριότητας στη φυσική υγεία και κατ επέκταση στη βελτίωση της γενικής φυσικής υγείας. Σε κάθε τοµέα του προγράµµατος, υπάρχει αντίστοιχη πρακτική άσκηση ή µια δραστηριότητα που απώτερος στόχος τους είναι η ενίσχυση των συγκεκριµένων στόχων µάθησης 11. Άξονας II Στο δεύτερο άξονα δράσης, διερευνώνται οι υποστηρικτικές πηγές στην κοινότητα, δηλαδή: η συµµετοχή της οικογένειας στο πρόγραµµα, η πληροφόρηση των ψυχιάτρων για την υλοποίηση αυτού και κατ επέκταση για παραποµπές, η ύπαρξη γυµναστηρίων και αθλητικών συλλόγων για αύξηση σωµατικής δραστηριότητας, τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, περιοδικά, κλπ.) για προώθησή του προγράµµατος. Επίσης διερευνώνται οι οικονοµικοί πόροι, η στελέχωση σε δυναµικό, δηλαδή ποιοι επαγγελµατίες υγείας θα εκπονήσουν το πρόγραµµα. Για παράδειγµα, δίνονται πληροφορίες για την ιαβητολογική Εταιρεία, την εταιρεία ΕΥ ΖΗΝ και άλλες, όπου ο πελάτης µπορεί να απευθυνθεί για άµεση εξυπηρέτησή του, αν χρειαστεί να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας 11. Επίσης, γίνεται πρακτική άσκηση, ως προς την επιλογή σωστής διατροφής. Οι πελάτες ενισχύονται για καθορισµό ενός αριθµού ενδιαφερόντων, που σχετίζονται µε µια σειρά δραστηριοτήτων. Απώτερος στόχος είναι, η ενσωµάτωση περισσοτέρων δραστηριοτήτων στην καθηµερινή τους ρουτίνα. Έτσι, συστήνεται η χρήση δηµοτικών γυµναστηρίων, όπου µε χαµηλή χρέωση µπορεί ο πελάτης να ασχοληθεί µε το άθληµα που τον ενδιαφέρει. Από την αρχή του προγράµµατος, γίνεται αξιολόγηση αυτού, µε χρήση κλιµάκων ικανοποίησης των πελατών. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα συλλέγονται, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για εξακρίβωση της καταλληλότητας, αλλά και για το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Οι πελάτες ενισχύονται για τον καθορισµό των θετικών αλλαγών που πρόκειται να υλοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, µε απώτερο στόχο τις πρακτικές στρατηγικές, για υγεία και ευεξία. Οι θετικές αλλαγές, αφορούν την κατανάλωση φρούτων λαχανικών, περιορισµό λίπους στη διατροφή, µαγειρευµένο αντί του πρόχειρου φαγητού, µείωση ή διακοπή καπνίσµατος,αύξηση της δραστηριότητας 11 Άξονας III Στον τρίτο άξονα δράσης, οι παρεµβάσεις γίνονται πλέον στον πληθυσµό. Γίνεται διαχωρισµός σε οµάδα παρέµβασης και οµάδα ελέγχου. Στην οµάδα παρέµβασης το πρόγραµµα εξελίσσεται για κάποιους µήνες, µε κατ οίκον επισκέψεις, εκπαίδευση σε θέµατα υγιεινής διατροφής, παρακολούθηση σωµατικού βάρους, ενώ ενδιάµεσα οι πελάτες ενισχύονται στην προσπάθειά τους µε τηλεφωνική επικοινωνία. Για παράδειγµα, γίνεται µέτρηση του σωµατικού βάρους, που επαναλαµβάνεται µόνο αν ζητηθεί από κάποιο µέλος της οµάδας- στόχου. Εξετάζονται και ενισχύονται τα οφέλη από τον υγιεινό τρόπο διατροφής και της δραστηριότητας. Αυτό εµπεριέχει τις θετικές συνέπειες που έπονται µετά από µείωση της χοληστερίνης, αρτηριακής υπέρτασης, πρόληψης καρδιακών παθήσεων και διαβήτη και της βελτίωσης της γενικής φυσικής υγείας. Γίνεται πρακτική άσκηση ή κάποια δραστηριότητα, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της µάθησης, δηλαδή να µάθουν να αξιολογούν τη θρεπτική αξία των τροφίµων, αφού διαβάσουν τις ετικέτες στα super market.οι πελάτες, µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και τους παράγοντες που συµβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής υγείας και ευεξίας. Στην οµάδα ελέγχου, γίνεται απλώς πληροφόρηση για θέµατα υγιεινής διατροφής, µε χρήση έντυπου υλικού 11. Άξονας IV Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραµµα, γίνεται αξιολόγηση των δυο οµάδων, µε χρήση ερωτηµατολογίων για τις διατροφικές συνήθειες, τα οποία είχαν χρησιµοποιηθεί και στην αρχή. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση του σωµατικού βάρους, και σταθµίζονται οι µεταβολές 20. Η οµάδα παρέµβασης, εστιάζεται στο αν πέτυχε τον αρχικό της στόχο, δηλαδή θετική επίδραση για αλλαγή διατροφικών συνηθειών. Αξιολόγηση προγράµµατος Η αξιολόγηση του προγράµµατος, είναι µια τρέχουσα διαδικασία, η οποία καθορίζει αν µέσω αυτής έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι και σκοποί. ιατυπώνεται το κατά πόσο υπάρχουν θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και αν αυτές µπορούν να υφίστανται και µελλοντικά. Με την ανατροφοδότηση (feedback), δίνεται η ευκαιρία για εκτίµηση του προγράµµατος και των στρατηγικών του, εφόσον αυτό προσέγγισε τον αρχικό του στόχο. Αυτό, επιτυγχάνεται µε τη συλλογή πληροφοριών, µε τις οποίες διερευνάται το κατά πόσο οι στόχοι που τέθηκαν στο στάδιο προγραµµατισµού, πραγµατοποιήθηκαν. Για παράδειγµα, από τους συµµετέχοντες πελάτες, αξιολογείται το ποσοστό αυτών που µπόρεσε να τροποποιήσει τις διατροφικές του συνήθειες και κατ επέκταση να µειώσει το σωµατικό του βάρος, µε παράλληλη φαρµακευτική συµµόρφωση 17 Εντούτοις να σηµειωθεί ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί το τελευταίο στάδιο-βήµα µε την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος. Αποτελεί µια συνεχή διαδικασία εκτίµησης της επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στην αρχή, µε απώτερο σκοπό τον επαναπροσδιορισµό στόχων, µεθόδων και µέσων, όταν γίνεται εµφανές ότι δεν έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος

6 Επίλογος Η οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, σε πληθυσµό-στόχο (ψυχικά ασθενών), είναι εµφανές ότι συµβάλλει στη βελτίωση της φυσικής τους υγείας. Τα προγράµµατα αυτά, πρέπει να ενσωµατώνονται στην καθηµερινή πρακτική και το κόστος τους σταθµίζεται από τα αναµενόµενα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη, όπως η παρεµπόδιση ανάπτυξης συννοσηρότητας (καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης) στον ευάλωτο αυτό πληθυσµό, αλλά και τη µείωση της αλόγιστης χρήσης υπηρεσιών υγείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. World health organization. Constitution of the World Health Organization. Geneva, Basic Documents, Τούντας Γ, Τι είναι υγεία; στο Κοινωνία και υγεία,σελ , Αθήνα Ohlesen R, Peacock G, Smith S, Developing a service to monitor and improve physical health in people with serious mental illness, Journal of Psychiatric nand Mental Health Nursing, 12: , Lambert TJR, Velakoulis D, Pantelis C, Medical comorbidity in schizophrenia, Psychological Medicine, 29: , Farnam CR, Zipple AM, Tyrrell W, Chrittiinanda P, Health status and risk factors of people with severe and persistent mental illness, Journal of Psychosocial Nursing, 16-21, McDougall S, The effect of nutritional education on the shopping and eating habits of a small group of chronic schizophrenic patients living in the community, British Journal of Occupational Therapy, 55: 62-68, Crosse C, A meaningful day: integrating psychosocial vehabilitation into community treatment of schizophrenia, Medical Journal of Australia, 175:s76- s78, Hill A, Williams J, Psychological health in non-clinical sample of obese women, International Journal of Obesity and Related Metaboloc Disorders, 22(6): , Elmslie J, Silverstone T, Mann J, Williams S, Romans S, Prevalence of overweight and obesity in bipolar patients, Journal of Clinical Psychiatry 61(3): , Ackerman S, Nolan L, Bodyweight gain induced by psychotropic drugs, CNS Drugs 9 (2): , O Sullivan J, Gilbert J, Ward W, Addressing the health and lifestyle issues of people with a mental illness: the healthy living program, Australian Psychiatry, vol. 14, no 2, June Γιαννακοπούλου Ε. Σχεδιασµός διδακτικής ενότητας, κεφ.6,σελ.53-82,στο Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές Θεωρητικής Κατάρτισης, Τόµος ΙΙΙ, ΕΚΕΠΙΣ, Aθήνα Σαπουτζή-Κρέπια, Σηµειώσεις Προαγωγής και αγωγής υγείας, Θεσσαλονίκη Cowburn G, Hillsdon M, Hankey C, Obesity management by lifestyle strategies, British Medical Bulletin, 53 (2): , Wing R, Jeffery R, Burton L, Tompson C, Nissinoff K, Baxter J, Food provision vw structured meal plan in the behavioral treatment of obesity, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 20(1): 56-62, Forent J, Poston W, Challenge of diet, exercise and lifestyle modification in the management of the obese patient, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 23(suppl 7) :s5-s11, Ontario Medical Association (OMA), Agreement: health promotion and disease prevention. Appendix: Primary initiatives, January 16, ΤΣΑΡΟΥΧΗ A. ιατροφική συµπεριφορά και υγεία Αρχεία ελληνικής ιατρικής, 14(5), , Evans S, Newton R, Higgins S, Nutritional intervention to prevent weight in patients commenced on olanzepine: a randomized controlled trial, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39: , Aquila R, Management of weight in patients with schizophrenia, Journal of clinical Psychiatry, 63: s33- s37, Ζηλίδης Χ., Σηµειώσεις Πολιτικής της Υγείας, Λάρισα

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υγείας, Ψυχική υγεία, Κοινωνικός στιγµατισµός, Ευαισθητοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υγείας, Ψυχική υγεία, Κοινωνικός στιγµατισµός, Ευαισθητοποίησης. 19 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παντελής Χαραλάµπους 1, Κλεισιάρης Χρήστος 2, 1. Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, «MSc Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας» e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική Συμβουλευτική Παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 8 12 ετών

Διατροφική Συμβουλευτική Παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 8 12 ετών Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατροφική Συμβουλευτική Παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 8 12 ετών Εισηγήτρια: Χαρωνιτάκη Αικατερίνα Επιμέλια: Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών Ζητήματα Μεθοδολογίας και προοπτικές της Έρευνας Research approaches about nutrition habits of students - Issues on Research Methodology

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Προϊόν του Προγράµµατος Leonardo da Vinci Project: Bridging the gap of general practitioners competence on the European

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΗΖΥΘΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΗΖΥΘΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΖΥΘΡΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΚΑΝΤΖΟΥΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΚΑΝΤΖΟΥΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Αραπαντώνη Ευγενία Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο και καρωτιδική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης

Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης Παρεµβάσεις πρόληψης στην Ελλάδα Παρεµβάσεις πρόληψης στην Ελλάδα στην κοινότητα Θεωρητικό πλαίσιο παρεµβάσεων πρόληψης ρίες & ρητικά µοντέλα Παράγοντες κινδύνου ροστατευτικοί αράγοντες οικογένεια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα

Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΆΡΘΡΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Παρασκευή Αντεριώτη 1, Γεώργιος Αντωνίου 2 1. Νοσηλεύτρια,Msc Νοσοκομείο Παίδων 'Η Αγία Σοφία' 2. Νοσηλευτής,MSc, Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίο Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(µια προσωποκεντρική θεώρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Θανάσης Κ. Καραλής Επίκουρος καθηγητής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γριντάκης Ελευθέριος ΑΜ: 3431 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η Κρητική Διατροφή κι η συμβολή της στην προώθηση του Τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία Στεγαστικές ψυχιατρικές δοµές κοινοτικού τύπου. Συγκριτική προσέγγιση αστικού και ηµιαστικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-12 ΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα