ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) ΠΡΟΚΛΖΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) Ηεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, T.K , Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ Ζ Διιεληθή Εσνηερληθή Δηαηξεία (Δ.Ε.Δ.) ζαο πξνζθαιεί ζην 30 ν Δηήζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Δ.Ε.Δ., πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Γηαλληηζά ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ), ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γήκνπ Πέιιαο. 30 o ΔΣΖΗΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΑΝΝΗΣΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2015 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΛΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1. Βιαδίκεξνο Υξηζηνδνύινπ, Σαθηηθόο Δξεπλεηήο, Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο (Πξόεδξνο) 2. Γξεγόξηνο ηάκθνο, Γεσπόλνο, Γήκαξρνο Πέιιαο 3. Γηάλλεο Κάηαλνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Θεζζαινλίθεο 4. Βαζηιηθή Κνηζάκπαζε, Δληεηαικέλε Δξεπλήηξηα Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο 5. Βαζίιεηνο Μπακπίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Θεζζαινλίθεο 6. Βαζίιεηνο Νηόηαο, Γηδάθησξ Γεσπνλίαο, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 7. Κσλζηαληίλνο Μνπληδνύξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γ.Π.Α., Σακίαο ΔΕΔ 8. Σξύθσλ Σζηαληάθεο, Γηεπζπληήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Πέιιαο 9. Αιέθνο Οπγγξίλνο, Σκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Πέιιαο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ηπιηαλή Υαδηώ, Αλ. Καζεγήηξηα Γ.Π.Α. Ησζήθ Μπηδέιεο, Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Κσλζηαληίλνο Μνπληδνύξεο, Δπ. Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Καηεξίλα Γήκνπ, Δηδηθή πλεξγάηηδα Γήκνπ Πέιιαο Ζ Δ.Ε.Δ. είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Εσνηερληθήο Έλσζεο «European Association for Animal Production» (EAAP FEZ - EVT)

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Δ.Ε.Δ.) Γξαθεία: Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηώλ Ηεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, Σ.Κ , Αζήλα Σει , Fax: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Δ.Ε.Δ. Πξόεδξνο : Γεώξγηνο Εέξβαο, Καζεγεηήο Γ.Π.Α Α Αληηπξόεδξνο : Γεκήηξηνο Νηόηαο, Καζεγεηήο Α.Π.Θ. Β Αληηπξόεδξνο : Γεκήηξηνο Παπαβαζηιείνπ, η. Καζεγεηήο, Σ.Δ.Η Ζπείξνπ Γεληθόο Γξακκαηέαο : Κσλζηαληίλνο Φεγγεξόο, Καζεγεηήο Γ.Π.Α Δηδ. Γξακκαηέαο : ηπιηαλή Υαδηώ, Αλ. Καζεγήηξηα Γ.Π.Α. Σακίαο : Κσλζηαληίλνο Μνπληδνύξεο, Δπ. Καζεγεηήο Γ.Π.Α. Μέιε : Διέλε Απνζηνιάθε, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο ΤΠ.Α.Α.Σ : Ησζήθ Μπηδέιεο, Καζεγεηήο Γ.Π.Α. : Δπζύκηνο ηλάπεο, Αλ. Καζεγεηήο Α.Π.Θ.

3 Σεηάρηε 14 Οκηωβρίοσ 2015 / Απογεσμαηινή σνεδρία Πνεσμαηικό Κένηρο Γήμοσ Γιαννιηζών Δγγξαθή πλέδξσλ Υαηξεηηζκνί Dairy Farm Intensification: Are there Lessons for Greece from the California Model? Peter Robinson, PhD, Cooperative Extension Specialist, Dairy Nutrition and Management, Department of Animal Science, UC Davis, USA Ζ Γενεηική Βεληίωζε ζηεν Κηενοηποθία: λςκόθωρ ή λςκαςγέρ Γεώξγηνο Μπάλνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Scotland s Rural College, University of Edinburgh Η Αγποηική Οικονομία ωρ ηοπικόρ μοσλόρ ανάπηςξερ ηερ Π.Δ. Πέλλαρ πκεώλ Μαξλαζίδεο, Γεσπόλνο, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Πέιιαο Ζ ζςμβολή ηος δωικού κεθαλαίος ζηεν ανάπηςξε ηος απσαίος Βαζιλείος ηερ Μακεδονίαρ Γξ. Αλαζηαζία Υξπζνζηόκνπ, Αξραηνιόγνο, Δπίηηκε. Πξντζηακέλε ΤΠ.ΠΟ Γηάιεηκκα Καθέο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (Διάρκεια παροσσίασης: 15 λεπτά) 1 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ Προεδρείο: Κωνζηανηίνος Φεγγερός, Βαζιλική Λάγκα Γηεξεύλεζε παξακέηξσλ παξαγσγηθόηεηαο, ζηαζεξόηεηαο θαη πνηόηεηαο ζε πνηθηιίεο/γελνηύπνπο βίθνπ (Vicia sativa L.) θαη θξηζαξηνύ (Hordeum vulgare L.) γηα παξαγσγή δσνηξνθώλ: ζε ζπγθαιιηέξγεηα θαη ακηγή θαιιηέξγεηα Γελεηηθή δνκή θαη παξαιιαθηηθόηεηα ηεο θπιήο πξνβάηνπ Φιώξηλαο, ζύγθξηζε κε ηηο θπιέο Λέζβνπ, Υίνπ θαη Καξαγθνύληθεο κε ηε ρξήζε RAPD PCR Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεηαθηλνύκελεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζηε Μαθεδνλία Μπισλάο Η.Γ., Βιαρνζηέξγηνο, Γ. Μπνπθνπβάια Δ., Σέγνπ Ν., Υξηζηνδνύινπ Β. Αηθαηεξηληάδνπ Λ., ηλάπεο Δ. Ράγθνο Α., ηάζηνπ Α., Μεηζόπνπινο Η., Μπακπίδεο Β., Καξαηάζηνπ Μ., Κπξίηζε.,

4 Δπίδξαζε ηνπ ζεξκηθνύ ζηξεο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα πξνβαηηλώλ Καξαγθνύληθεο θπιήο ιεπθνύ ή καύξνπ ρξώκαηνο καιιηνύ Πξνζζήθε ππνπξντόληνο ειαηνπξγίαο ζην ζηηεξέζην νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο θαη κειέηε ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ζθαγίνπ Ζ πξνζζήθε αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη αηζεξίσλ ειαίσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ αλαπηπζζόκελσλ αξληώλ Ζρεηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξηνύ θαηά ηελ νρεία Σαμηλόκεζε ειιεληθώλ ζθαγίσλ ρνίξνπ ζε θιάζεηο πνηόηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην βάξνο ζθαγήο θαη ην θύιν κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο ηαμηλόκεζεο Optigrade Λπκπεξόπνπινο Α., Γαιαλόπνπινο Κ., Λάγθα Β. Παπαδόπνπινο., Βαιάζε Δ., Μπαξκπαγηάλλε Μ.., Κνγηώλνο Λ., Αλησλίνπ Α, Θενδνζηάδνπ Α., Γειεγηάλλεο Κ., ηάγθνο Γ., Φζελάθεο Γ.Υ., Κνπξέηαο Γ., Καληάο Γ. Παππάο Α.Υ., Σζηπιάθνπ Δ., πκεώλ Γ., Βπζνύιθα Κ., Λπηνύδε Κ., Μπέθειεο Β., Φεγγεξόο Κ., Εέξβαο Γ. Κξπζηαιιίδνπ Δ., Κνηζάκπαζε Β., Υξηζηνδνύινπ Υ., Λπκπεξόπνπινο Α., Μπακπίδεο Β., Υξηζηνδνύινπ Β. Λεβέληνο Π., Κνπηζνύιε Π., ηκηηδήο Π., Μπηδέιεο Η. ρνηλά Β., Νηόηαο Β., Βαηδηάο Γ., Μεηζόπνπινο Η., Νηόηαο Γ ΠΑΡΑΘΔΖ ΓΔΗΠΝΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ «ΟΝΔΗΡΩΝ ΕΔΤΞΖ»

5 Πέμπηε 15 Οκηωβρίοσ 2015 /Πρωινή σνεδρία (Γηάξθεηα παξνπζίαζεο: 15 ιεπηά) ΓΗΑΣΡΟΦΖ Προεδρείο: Γεμήηριος Νηόηας, Δλένε Σζιπλάκοσ 8:30-8:45 Δπίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ζπηξνπιίλαο ζε ζηηεξέζην γαιαθηνπαξαγσγώλ αγειάδσλ ζε βηνρεκηθέο θαη νξκνληθέο παξακέηξνπο ηνπ αίκαηνο: πηινηηθή έξεπλα Αληηκεηώπηζε ησλ εικίλζσλ ησλ πηελώλ κε ηελ πξνζζήθε θπηνβηνηηθώλ ζηελ ηξνθή ηνπο Δλεξγεηαθό ηζνδύγην ηνπ εθηξεθόκελνπ ζαιηγθαξηνύ Cornu aspersum αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην δηαηηεηηθό επίπεδν αζβεζηίνπ: πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα Μειέηε ηεο αλζεικηλζηθήο δξάζεο ηνπ ραξνππηνύ ζηα πξόβαηα Δπίδξαζε κηγκάησλ αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο θαη αηηαπνπιγίηε ή δάθλεο ζηε ρεκηθή ζύζηαζε θαη ηελ νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ νξληζείνπ θξέαηνο Σα θύθηα σο ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ζηε δηαηξνθή ησλ θξενπαξαγσγώλ νξληζίσλ Δπίδξαζε ηεο ηαπηόρξνλεο ελζσκάησζεο ηρζπειαίνπ θαη ζνγηειαίνπ ζην ζηηεξέζην πξνβαηηλώλ ζηε δξαζηηθόηεηα νξηζκέλσλ αληηνμεηδσηηθώλ ελδύκσλ ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ αίκαηνο Πξνζδηνξηζκόο ηεο βηνδηαζεζηκόηεηαο ηνπ καγλεζίνπ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο καγλεζίαο (MgO) Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ελζηξώκαηνο ησλ ππνπξντόλησλ ηνπ ξνδηνύ ζηε δηαηξνθή ησλ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο Ζ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκάησζεο ηνπ ελζηξώκαηνο ησλ ππνπξντόλησλ ηεο ληνκάηαο ζην ζηηεξέζην πξνβαηηλώλ γαιαθηνπαξαγσγήο Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηρζπαιεύξνπ κε άιεπξν πνπιεξηθώλ θαη πδξνιπκέλν πηεξάιεπξν ζην ζηηεξέζην ηεο ηζηπνύξαο (Sparus aurata) Καξαηδηά Μ.Α., Οηθνλνκίδεο Η.Λ., Κξηηζέπε-Κσλζηαληίλνπ Μ., σζζίδνπ Δ.Ν. Μπόλνο Δ., πκεσλίδνπ Η., Μνπζηαθίδεο Κ., Υξεζηάθε Δ., Φιώξνπ-Παλέξε Π., Παπαδαραξηάδνπ Μ. Νενθύηνπ Μ., Αζεκάθε Α., Καξαπαλαγησηίδεο Η.Θ., ηατθνπ Α., Υαηδετσάλλνπ Μ. αξάηζε Κ., Βνπηδνπξάθεο Ν., αξάηζεο Α., Σδαληδάθεο Ν., ηεθαλάθεο Α., Hoste H., Thamsborg M.S., Υαηδεγεσξγίνπ Η., σηεξάθε. Γηάλλελαο Ζ., Μπόλνο Δ., Παηζηάο Α. Μπαξηδάλαο Θ., Παπαλαζηαζίνπ Γ., Σδώξα Α., θνύθνο Η. Μπόλνο Δ., Καξγόπνπινο Α., Υξεζηάθε Δ., Φιώξνπ-Παλέξε Π., Νηθνιαθάθεο Η. Καξατζθνπ Υ., Σζηπιάθνπ Δ., Μεηζηνπνύινπ Υ., Λάκπξνπ Ν., Εέξβαο Γ. Σζηπιάθνπ Δ., Παππάο Α.Υ., Μεηζηνπνύινπ Υ., Γεσξγηάδνπ Μ., Γεσξγίνπ Κ.Α., Εέξβαο Γ. Υξηζηνδνύινπ Υ., Κνηζάκπαζε Β., Νηόηαο Γ., Παπαδνκηρειάθεο Γ., Μπακπίδεο Β., Υξηζηνδνύινπ Β. Κνηζάκπαζε Β., Υξηζηνδνύινπ Υ., Κξπζηαιιίδνπ Α., Μπακπίδεο Β., Υξηζηνδνύινπ Β. Φσθάθεο Π., Γαζθαινπνύινπ Δ., Θενδώξνπ Α., Βνγηαηδήο Η., Αιεμίνπ Κ., Μάζηνξα Α. Κηλδύλεο Κ., Καξαπαλαγησηίδεο Η.

6 Δπίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ηεο θνληθινκεηέξαο θαηά ηελ θπνθνξία ζε παξαγσγηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγόλσλ πκεώλ Γ.Κ., Γθνιηνκύηεο Μ., Παγσλνπνύινπ Ο., Παπαδνκηρειάθεο Γ., Γειεγεώξγεο., Μπηδέιεο Η., Υαδηώ ΓΗΑΛΛΔΗΜΑ ΚΑΦΔ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΦΤΣΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Προεδρείο: Ηωάννες Υαηδεγεωργίοσ, Μαρία Γιακοσλάκε Αμηνιόγεζε γελνηύπσλ βίθνπ σο πξνο ηελ ρνξηνδνηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη ην πξσηετληθό ηνπο πεξηερόκελν ζε δύν ππθλόηεηεο ζπνξάο Δπίδξαζε ηνπ εκβνιηαζκνύ κε κπθόξξηδεο ζην δπλακηθό παξαγσγήο ησλ θηελνηξνθηθώλ θνπθηώλ ζε ζπκβαηηθή θαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα Μειέηε ηεο ζπγθαιιηέξγεηαο βξώκεο θηελνηξνθηθνύ θνπθηνύ σο πξνο ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγόκελεο ρισξνκάδαο Γελεηηθή πεξηγξαθή πνηθηιηώλ κεδηθήο (Medicago sativa) θαη αμηνιόγεζε ηεο δηαηξνθηθήο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηνπο Δθηίκεζε βνζθνθόξησζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ Δθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λσπνύ γάιαθηνο ζην ζύζηεκα εθηξνθήο ηεο κεηαθηλνύκελεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο Τγηεηλή λσπνύ πξόβεηνπ θαη αίγεηνπ γάιαθηνο πξνεξρόκελνπ από εθηξνθέο κεηαθηλνύκελσλ αηγνπξνβάησλ Ζ επίδξαζε ηεο ζπρλόηεηαο άκειμεο ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γάιαθηνο δύν ειιεληθώλ θπιώλ πξνβάησλ Ζ επίδξαζε ηεο ζπρλόηεηαο άκειμεο ζηηο ηπξνθνκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ γάιαθηνο δύν ειιεληθώλ θπιώλ πξνβάησλ Γηάθξηζε γάιαθηνο δηαθνξεηηθήο δσηθήο πξνέιεπζεο (αγειαδηλήο, πξόβεηαο ή αίγεηαο) κε κνξηαθέο ηερληθέο Αμηνπνίεζε παξαπξντόλησλ ηεο αγξνηνβηνκεραλίαο κε βηνηερλνινγηθέο κεζόδνπο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξσηετλνύρσλ δσνηξνθώλ κε ζθνπό ηελ ππνθαηάζηαζε εηζαγόκελσλ δσνηξνθώλ Σίγθα Δ., Μπεζιεκέο Γ., Βιαρνζηέξγηνο Γ., Μπηιάιεο Γ. Μπεζιεκέο Γ., Σίγθα Δ., Βιαρνζηέξγηνο Γ., Μπηιάιεο Γ. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Φνξηάηνο Δ., Εέξβαο Γ. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Φνξηάηνο Δ., Ρνύζζνπ Ο., Σεξδόπνπινο Π., Μπεκπέιε Π. Γηαθνπιάθε Μ., Σζηνκπάλε Δ., Δπαγγέινπ Υ., Υαζαλάγαο Ν. ακνύξεο Γ., Μεηζόπνπινο Η., Ησαλλίδνπ Μ., Καξαγηώξγνπ Δ., Βαθέαο Γ., Λάγθα Β. Εδξάγθαο Α., Παπαδόπνπινο Θ., Μεηζόπνπινο Η., ακνύξεο Γ., Βαθέαο Γ., Λάγθα Β. Γεκεηξηάδεο Υ., Κνπηζνύιε Π., Θενδώξνπ Γ., Μαζνύξαο Θ., Μπηδέιεο Η., Πνιίηεο Η. Παπαδάθεο Γ., Μαζνύξαο Θ., Κνπηζνύιε Π., Πνιίηεο Η., Μπηδέιεο Η. Μπνπθνπβάια Δ., Αλδξεάδεο Μ., Καξαγηάλλε Α., Παπαδόπνπινο Α.Η., ηλάπεο Δ., Αηθαηεξηληάδνπ Λ.Β. Οηθνλόκνπ Γ., Ηζξαειίδεο Κι., Εέξβαο Γ., Φεγγεξόο Κ.

7 15.30 ΔΠΗΚΔΦΖ ΚΑΗ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΟΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΠΔΛΛΑ Παραζκεσή 16 Οκηωβρίοσ 2015 / Πρωινή σνεδρία (Γηάξθεηα παξνπζίαζεο: 15 ιεπηά) ΔΚΣΡΟΦΖ Προεδρείο: Βαζίλειος Μπαμπίδες, Βαζιλική Κοηζάμπαζε Δθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αξκεθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αξκέγκαηνο ζε εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγώλ αγειάδσλ Δθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αξκεθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αξκέγκαηνο ζε εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγώλ πξνβάησλ Δπνρηαθή δηαθύκαλζε ηεο εκεξήζηαο επηινγήο βνζθήζηκεο ύιεο από αίγεο ζε δαζνιίβαδν Δπνρηαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο αγειάδαο ηεο ειιεληθήο βξαρπθεξαηηθήο θπιήο θαηά ηε βόζθεζε ζε πννιίβαδν ηνπ όξνπο Βαξλνύληα, ζην Δζληθό Πάξθν Πξεζπώλ Φιώξηλαο Αλάιπζε θνηλσληθώλ δνκώλ πξνβάησλ θπιήο θαθίσλ θαηά ηε βόζθεζε ζηα Λεπθά Όξε Κξήηεο Ζ επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ ζειαζκνύ, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θύινπ ζην πξνθίι ησλ ιηπαξώλ νμέσλ κπώλ εξηθίσλ θπιήο Γακαζθνύ Παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ πιεζπζκώλ κειηζζώλ (Apis Mellifera L.) Γηεξεύλεζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κεηαθηλνύκελσλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηεο Ζπείξνπ Ζ Βνπβαινηξνθία ζηελ Διιάδα: πθηζηάκελε θαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθόηεηα Σππνινγηθή αλάιπζε ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο: ε πεξίπησζε ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζην Γήκν Διαζζόλαο Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ πδαηηθνύ απνηππώκαηνο ζην εθηαηηθό ζύζηεκα νπθιέξε Α., Βνπξάθεο., Αξζέλνο Γ., Βαιεξγάθεο Γ.Δ. Βνπξάθε., Σεξκαηδίδνπ., Γειαζάθεο Α., Πάλνο Θ., Καδάλα Π., Αξζέλνο Γ., Βαιεξγάθεο Γ.Δ. Μαλνπζίδεο Θ., Κπξηαδόπνπινο Α.Π., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ., Παξίζε Ε.Μ., Αβξαάκ Δ.Μ., Άκπαο Ε. Σξαταλνπνύινπ Η., Εαξόβαιε Μ., Καδόγινπ Η., Γηαθνπιάθε Μ. Μηρειάθε Δ., Υαζάλαγαο Ν., Σζηνκπάλε Δ., Γηαθνπιάθε Μ. Σζηπιάθνπ Δ., Παπαδνκηρειάθεο Γ., παξάγγεο Γ., σηεξάθνγινπ Κ., Γεσξγηάδνπ Μ., Εέξβαο Γ. Υαξηζηόο Λ., Υαηδήλα Φ. ηάζηνπ Α., Ράγθνο Α., Γαιαλόπνπινο Κ., Λάγθα Β. Ρνπζηέκεο Γ., Ράγθνο Α., Παηνύζεο Γ. Κατκαθάκεο Η., Αγγειόπνπινο., Νηόηαο Β., Παπαληθνιάνπ Κ., Νηόηαο Γ. Καζάκπαιεο Υ., Γηαθνπιάθε Μ., Υξηζηνδνύινπ Α. εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ ζηε ρώξα καο Ζ εθηξνθή ηνπ ειιεληθνύ ρνίξνπ Σξηβηδάθε., Υήξα Λ., Γθαξζέλ Α., Μπηδέιεο Η.

8 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ ΚΑΦΔ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΓΔΝΔΣΗΚΖ Προεδρείο: Ηωζήθ Μπιδέλες, Μελπομένε Ασδή Μειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πξνβαηίλαο θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν Αλαπαξαγσγηθνί δείθηεο γαιαθηνπαξαγσγώλ αγειάδσλ ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο Δπίδξαζε ηερλεηνύ ζειαζκνύ ζηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα θξέαηνο ζε ακλνύο Δπνρηθή δηαθύκαλζε πνηνηηθώλ παξακέηξσλ ηνπ ζπέξκαηνο θάπξνπ Δθηίκεζε ηεο ππεξθεξάησζεο ησλ ζειώλ θαη ηεο ππνθιηληθήο καζηίηηδαο ζε εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγώλ πξνβάησλ Γηεξεύλεζε ηεο γελεηηθήο δνκήο θαη ησλ παξαγσγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ειιεληθήο θπιήο Holstein In vitro κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο έθζεζεο ζην κπθνβαθηήξην ηεο παξαθπκαηίσζεο ζηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηεο ιαθηνθεξξίλεο (Lf) ηεο αίγαο Αλεύξεζε πνιπκνξθηζκώλ ζην γνλίδην PrP ζε αίγεο από πγηείο εθηξνθέο, δεκηνπξγία εζληθήο δεμακελήο θνξέσλ γελεηηθήο αλζεθηηθόηεηαο Αλεύξεζε πνιπκνξθηζκώλ ζην γνλίδην PrP ζε πξόβαηα από πγηείο εθηξνθέο ζην δηάζηεκα , δεκηνπξγία ηξάπεδαο αλζεθηηθώλ θξηώλ Σν «τρένο των παρθένων βασιλισσών»: έλα ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο θπζηθήο ζύδεπμεο ησλ βαζηιηζζώλ κειηζζώλ Βαζηιείνπ Π., ηκηηδήο Π., Κνπηζνύιε Π., Μπηδέιεο Η. ηαθάθαο., Σζηπιάθνπ Δ., Σζηκπνύθαο Κ., Εέξβαο Γ. Θενδώξνπ Γ., Σζηπιάθνπ Δ., Παπαδνκηρειάθεο Γ., σηεξίνπ Μ., Μπηδέιεο Η., Πνιίηεο Η., Εέξβαο Γ. θνύπα Π.Δ., Βαηδηάο Γ., Σζαθκαθίδεο Η., Σζνύζεο Γ., Απδή Μ. Βνπξάθε., Γειαζάθεο., Σεξκαηδίδνπ., Καδάλα Π., Πάλνο Θ., Αξζέλνο Γ., Βαιεξγάθεο Γ.Δ. Σξηβηδάθε., Ρνπζηέκεο Γ., Μειηνύδεο., Υαηδεπιήο Γ. Μαξθνπνύινπ Κ., Οηθνλνκόπνπινο Η., Σξηαληαθπιιόπνπινο Κ.Α. Μπνπθνπβάια Δ., Γειαζάθεο Α., Καζαξόπνπινο Δ., Υξηζηνθνξίδνπ., Αξζέλνο Γ., Αηθαηεξηληάδνπ Λ. Μπνπθνπβάια Δ., Καζαξόπνπινο Δ., Υξηζηνθνξίδνπ., Αηθαηεξηληάδνπ Λ.Β. Υαηδήλα Φ. ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

9 ΠΗΝΑΚΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 30 ο Δηήζιο Δπιζηεμονικό σνέδριο ηες Δ.Ε.Δ Οκηωβρίοσ 2015, Γιαννιηζά Γιανσκηέρεσζε με πρωινό Ξενοδοτείο Μονόκλινο Γίκλινο Σρίκλινο οσίηα Σελέθωνο ΠΔΛΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΗΣΡΟΝ ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΟΡΝΖΛΗΟ (14 ρικ. από ηα Γηαλληηζά)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

13º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

13º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα HELLENIC ENTOMOLOGICAL SOCIETY Postal Office Box 51214 GR 145 10 Kifisia, Athens 13º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ Αλεξανδπούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

15 ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθό πλέδξην

15 ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθό πλέδξην ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 51214 145 10 Κεθηζηά, Αζήλα HELLENIC ENTOMOLOGICAL SOCIETY Postal Office Box 51214 GR 145 10 Kifisia, Athens 15 ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθό πλέδξην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Δρ Παναγιώτης Πλατής Σακτικός Ερευνητής, Πρόεδρος ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) Σο ΔΘΗΑΓΔ ήηαν ο εθνικόρ οπγανιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ).

Ζ ΔΗΟΓΟ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΖ (ΓΩΡΔΑΝ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΑΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ. ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΜΔΝΟΗ ΟΜΗΛΖΣΔ. MONEY SHOW ΚΟΕΑΝΖ 12-13 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΛΗΑΚΜΩΝ. ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 10.00-22.00 ΑΒΒΑΣΟ 12 ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων

Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων Ασηότζολες Φσιές Αγροηηθώλ Ζώωλ Έθδοζε 1 ε, Θαλοσάρηος 2011 Τελ έθδνζε επηκειήζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Δζηηαθνχ Σεκείνπ Τεθκεξίσζεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαστήριο Ερεσνών & Δορσυόρων Λογαριασμών Σοσρισμού Πανεπιστήμιο Πατρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία.

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Αζήλα, 8-11 Οθησβξίνπ 2009, Δθδόζεηο Δ. Κ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα