(Ισχύει από 12/09/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ισχύει από 12/09/2013)"

Transcript

1 Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη (Ισχύει από 12/09/2013) " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. (για τους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.) Στην Αθήνα σήµερα 20/11 /2013 οι συµβαλλόµενοι : 1. Η Εταιρεία "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βουλιαγµένης , Τ.Κ , ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. ΣΤΑΥΡΟ ΙΓΝΑΤΙΑ Η. 2. Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, που εδρεύει στην οδό Μάρνη 22, T.K , Αθήνα, ΑΦΜ: , ΟΥ: Αθηνών, αποκαλούµενος στο εξής χάρη συντοµίας "ΠΕΛΑΤΗΣ", και ο οποίος εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο του.σ., κ ΑΝΤΩΝΗ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω σύµφωνα µε: α) Την απόφαση επί του 2 ου θέµατος της υπ αριθµ. 248 ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α Α: ΒΛ93ΟΡΕ1-22Λ) β) Την υπ αριθµ. 749 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. Πρωτ / µε Α..Α: ΒΛ9ΣΟΡΕ1-2 Σ, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους ,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, ΚΑΕ , οικ. Έτους 2013 και καταχωρήθηκε µε α/α 956 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας γ) το υπ αριθµ. Πρωτ. 5029/ έγγραφο της Εταιρείας "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." που αφορά στην συµφωνία για παράταση της σύµβασης µε τις ίδιες τιµές και τους ίδιους όρους(υπ αριθµ. Πρωτ / Τοµέων Υγειονοµικών) 1. Η Εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., παρέχει µε την ονοµασία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ µία Υπηρεσία µεταφοράς εντύπων και εµπορευµάτων στο εσωτερικό της χώρας µε τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ όπως νόµιµα εκπροσωπείται δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Η Εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., που στο εξής δύναται να καλείται απλώς "Εταιρεία", αναλαµβάνει τη µεταφορά των αντικειµένων ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ των πελατών της µε την µέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, από το σηµείο παραλαβής µέχρι τον προορισµό τους, σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» που επισυνάπτεται στην ανωτέρω σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η επιλογή των διαδικασιών και των µέσων µεταφοράς αποτελεί δικαίωµα και ευθύνη της H "Εταιρεία" υποχρεούται να παραλαµβάνει από τα Γραφεία του Πελάτη τις αποστολές του και να τις επιδίδει στους παραλήπτες τους, που θα βρίσκονται σε πόλεις που εξυπηρετούνται από το πανελλαδικό δίκτυο της Εταιρείας Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" σε συνεννόηση µε την "Εταιρεία" θα καθορίζει από κοινού την ώρα κάθε εργάσιµης ηµέρας της εβδοµάδας κατά την οποία θα παραλαµβάνονται από αυτόν οι αποστολές του. Για περιπτώσεις επειγουσών παραλαβών ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" θα επικοινωνεί µε τα κατά τόπους καταστήµατα της "Εταιρείας" για τη παραλαβή τους. Ταχυδροµική ιεύθυνση Ηλεκτρονική ιεύθυνση Τηλέφωνο FAX Λ. Βουλιαγµένης , Αθήνα,

2 2.3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ", σε περίπτωση οµαδικής αποστολής µεγάλου αριθµού αντικειµένων, πρέπει να ειδοποιεί τηλεφωνικά την προηγούµενη της αποστολής εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας, για την παραλαβή τους. 3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" εγγυάται ότι είναι κύριος των παραδοθέντων για αποστολή και διαχείριση αντικειµένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου των εν λόγω αντικειµένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συµπληρώθηκε από τον ίδιο. 4. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" υποχρεούται να τοποθετεί τα προς αποστολή αντικείµενα σε συσκευασία επαρκώς ανθεκτική ώστε να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Τα όρια βάρους διαστάσεων καθώς και οι ειδικές διαχειρίσεις αντικειµένων καθορίζονται από τον τιµοκατάλογο της Εταιρείας, που έχει συµπεριληφθεί στην κατακυρωθείσα µε την υπ αριθµ. 248/ θέµα 2 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και την υπ αριθµ. 1084/2012 σύµβαση. 5. Η επίδοση πραγµατοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή εκπρόσωπό του. 6. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει την διακίνηση των παρακάτω αντικειµένων: Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, συµπιεσµένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια αρχαιότητες, αλλοιώσιµα τρόφιµα, ζώα, φυτά και γενικώς αντικείµενα που από τη φύση τους ή εξ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστρέφονται ή να καταστρέφουν άλλα αντικείµενα. Σε περίπτωση που ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει τέτοιου είδους αντικείµενα η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της συµπεριλαµβανοµένης και της άµεσης διακοπής της µεταφοράς αποποιούµενη κάθε περαιτέρω ευθύνη. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για τις ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείµενα από ψευδή δήλωση του περιεχοµένου τέτοιων υλών και ουσιών. 7. Κάθε αποστολή θα τιµολογείται µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» " που επισυνάπτεται στο παρόν συµφωνητικό Το ύψος της ηλωµένης Αξίας κάθε αποστολής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ,00 και η συσκευασία της θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα εκάστοτε οριζόµενα από την "Εταιρεία" Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" βαρύνεται επίσης µε το εκάστοτε ισχύον πρόσθετο τέλος αναµονής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής του, ήτοι αναµονή του ειδικού διανοµέα από υπαιτιότητα του "ΠΕΛΑΤΗ" άνω των 10 λεπτών Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" υποχρεούται να καταβάλει όλα τα τέλη απολογιστικά µέχρι τις 25 του επόµενου της αποστολής των αντικειµένων του µήνα έναντι αντίστοιχου Τιµολογίου Π.Υ. της Εταιρείας. 8. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στη εµπρόσθια σελίδα του Συνοδευτικού ελτίου Αποστολής, περιγράφεται σωστά και σύµφωνα µε το νόµο. β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχουν σηµειωθεί σωστά τα στοιχεία & διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διακίνηση αντικείµενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του, και δ) Αναλαµβάνει την καταβολή όλων των πρόσθετων εξόδων που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειµένων. 9. Η "Εταιρεία" έχει το δικαίωµα να διακόψει σε κάθε στιγµή τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειµένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο βάσει του όρου 6 του παρόντος, ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασµένα, για τη διεκπεραίωσή του, στοιχεία, ή όταν ο πελάτης παραβιάζει τις υποχρεώσεις του άρθρου 8 της παρούσης. Το Συνοδευτικό ελτίο Ταχυµεταφοράς (ΣΥ. Ε.ΤΑ.) το οποίο γνωρίζει ο πελάτης και αποδέχεται, είναι έντυπο δεσµευτικό προς τον πελάτη και µη διαπραγµατεύσιµο ως προς τους Γενικούς του Όρους. 10. α) Κάθε αποστολή εµπίπτει στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών και διεκπεραιώνεται από την Εταιρεία Εντός Ελλάδος. Επίσης είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή και η οφειλόµενη αποζηµίωση ανέρχεται µέχρι του ποσού των 50 αν πρόκειται για έγγραφα και 2

3 µέχρι του ποσού των 200 αν πρόκειται για άλλα δέµατα, κατά τους ανωτέρω Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών. β) Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή υπεξαίρεσης των αντικειµένων ηλωµένης Αξίας η "Εταιρεία" υποχρεούται να καταβάλλει στον "ΠΕΛΑΤΗ" και εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση αποζηµίωσης σε αυτήν σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών,όχι αργότερα από 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης του αντικειµένου προς µεταφορά, αποζηµίωση ίση µε το ποσό της δηλωθείσης αξίας εφόσον όµως, ο Πελάτης προσκοµίσει τιµολόγιο ή απόδειξη από όπου θα προκύπτει η δηλωθείσα αξία. Αν το ποσό του τιµολογίου ή της απόδειξης είναι µικρότερο της δηλωθείσας αξίας τότε δικαιούται όπως αποζηµιωθεί για το µικρότερο αυτό ποσό. Αν είναι µεγαλύτερο της δηλωθείσας αξίας, τότε δικαιούται το ποσό αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος. Σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη η εµπορική χρησιµότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειµένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που καθιστά το αντικείµενο ηλωµένης Αξίας ακατάλληλο για την κατά τον προορισµό χρήση του, τότε η παραπάνω αποζηµίωση περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση και τη δαπάνη επισκευής του, που θα αποδεικνύεται µε προσκόµιση έκθεσης ειδικού πραγµατογνώµονα και µόνο. Σε καµία περίπτωση όµως δε δύναται να υπερβαίνει τη δηλωθείσα αξία του αντικειµένου. 11. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των προβλεπόµενων χρονικών ορίων που οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της "Εταιρείας" επιστρέφονται στον αποστολέα εξ ολοκλήρου τα τέλη αποστολής που έχει καταβάλει και µόνον. 12. Η Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ δεν φέρει καµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλει:(απλά ή ηλωµένης Αξίας) α) Για καθυστέρηση που θα επέλθει στη διαβίβαση των αποστολών από υπαιτιότητα τρίτων (απεργίες, αργοπορία τρίτων, µεταφορικών µέσων κλπ). Ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία (σεισµοί, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ατυχήµατα). β) Για απώλεια ή ζηµιά που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του αποστολέα ή του παραλήπτη. γ) Για αντικείµενα που η αποστολή τους απαγορεύεται (π.χ. εύφλεκτα υλικά κ.λπ. και άρθρον 6). δ) Για απώλεια ή ζηµιά που είναι αποτέλεσµα της κακής συσκευασίας του αντικειµένου ή απρόοπτων γεγονότων κείµενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειµενικά δυνατοτήτων (ατυχήµατα, φυσικές καταστροφές θεοµηνίες κ.λπ.) ε) Για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αποθετική ζηµιά από απώλεια εισοδήµατος, κερδών, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξη συµβολαίων κλπ. στ) Σε περίπτωση έλλειψης ακριβούς και πλήρους περιγραφής του περιεχοµένου του αντικειµένου στο voucher (ΣΥ. Ε.ΤΑ.) 13. Οι συµφωνηθείσες στην παρούσα σύµβαση τιµές δεσµεύουν και τα δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της και δεν µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 14. Κανένας υπάλληλος της Εταιρείας "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε". ή ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" δεν έχει δικαίωµα να άρει ή να τροποποιήσει µονοµερώς τους παραπάνω όρους. 15. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 16. Η παρούσα σύµβαση ισχύει από12/09/2013 έως 11/09/2014, δύναται δε µε κοινή συµφωνία των µερών να ανανεωθεί εγγράφως για ένα ακόµη έτος. Σιωπηρή παράταση καθ οιονδήποτε τρόπο της παρούσης συµφωνίας δεν είναι δυνατή. 3

4 17. Η παρούσα Σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί από έναν εκ των συµβαλλοµένων για σπουδαίο λόγο (ως τέτοιος θεωρείται και η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις) και εφόσον η σχετική καταγγελία επιδοθεί εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, ένα µήνα πριν την επιθυµητή λήξη της παρούσης συµφωνίας. 18. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" επίσης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζηµίως την παρούσα σύµβαση, εάν δεν συµφωνεί µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις του τιµοκαταλόγου της "Εταιρείας", ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Η καταγγελία αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την περιέλευση στον "ΠΕΛΑΤΗ" έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας για τροποποίηση τιµών, όπως προβλέπεται από τον όρο 13 του παρόντος. 19. Η ετήσια δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» θα βαρύνει τον "Πελάτη" και θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ετησίως (ΚΑΕ 0831 Φ100). 20. Η παρούσα Σύµβαση και το παράρτηµα αυτής συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό της. Από ένα αντίγραφο έλαβε ο "Πελάτης" και η "Εταιρεία" και ένα αντίγραφο έλαβε το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο Πρόεδρος του.σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 4

5 5

6 Ανήκει στη Σύµβαση O I K O N O M I K O Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 6

7 Υπηρεσίες Εντός Πόλης Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την Υπηρεσία «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» εντός Πόλης, η προσφερόµενη τιµή είναι 1,35 και 0,50 για κάθε επιπλέον κιλό. Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την Υπηρεσία αυθηµερόν «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» εντός Πόλης, η προσφερόµενη τιµή είναι 5,50 και 1,00 για κάθε επιπλέον κιλό. Υπηρεσίες Πόλη-Πόλη Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την Υπηρεσία «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» από Πόλη σε Πόλη η προσφερόµενη τιµή είναι 1,45 και 0,60 για κάθε επιπλέον κιλό. Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. Προσαυξήσεις για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών: 1. Επίδοση σε προκαθορισµένη ώρα 1,30 + ΦΠΑ. 2. Επίδοση µε Ειδική ιαχείριση (απόδειξης παραλαβής και επιστροφή ελτίου Αποστολής) 1,51 /ανά αποστολή + ΦΠΑ. 3. Αποστολή µε Αντικαταβολή µε Ταχυδροµική Επιταγή 4,20 + ΦΠΑ. 4. Επίδοση Σαββάτου (επιλεγµένα σηµεία δικτύου) 1,30 + ΦΠΑ. 5. Χρέωση επιστρεφοµένων αποστολών 0,00 + ΦΠΑ. 6. Για κάθε υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην προσφορά ισχύει ο επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας. 7. Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε βάση το ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά αν πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το Ισχύει, δηλαδή, η σχέση: (Ογκοµετρικό Βάρος σε Κιλά) = (Μήκος σε εκατοστά) x (Ύψος σε εκατοστά) x (Πλάτος σε εκατοστά) / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / EMS - SPM Για τα αντικείµενα που θα διακινηθούν στο εξωτερικό µε την υπηρεσία EMS σας παρέχεται έκπτωση 20% επί των επισυναπτόµενων τιµοκαταλόγων εξωτερικού. Για τα αντικείµενα που θα διακινηθούν στο εξωτερικό µε την υπηρεσία SPM σας παρέχεται έκπτωση 20% επί των επισυναπτόµενων τιµοκαταλόγων εξωτερικού. Για τα αντικείµενα που θα διακινηθούν από το εξωτερικό µε την υπηρεσία SPM ΕΙΣΑΓΩΓΗ σας παρέχεται έκπτωση 0% επί των επισήµων τιµοκαταλόγων εξωτερικού. Προσαυξήσεις για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (Ισχύει µόνο για το SPM) Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε το ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά, αν πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το Ισχύει δηλαδή η σχέση: (ογκοµετρικό βάρος σε κιλά) = (µήκος σε εκατοστά) * (ύψος σε εκατοστά) * (πλάτος σε εκατοστά) / Η παραλαβή των αντικειµένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης Πελάτη και Εταιρείας ( Τηλ. Επικοινωνίας : ) όσον αφορά στην ώρα παραλαβής. 7

8 Για κάθε υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην προσφορά ισχύει ο επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας, όπως κατωτέρω. Παρέχεται στον Πελάτη µηνιαία πίστωση και η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται σε 30 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου. Η παρούσα Σύµβαση Ταχυµεταφορών βασίζεται αποκλειστικά στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο Πρόεδρος του.σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 8

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TAΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έως 2 kg Με 23% ΦΠΑ Επιπλέον kg Με 23% ΦΠΑ 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 5,38 6,62 1,68 2,07 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 4,03 4,96 1,68 2,07 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4,03 4,96 1,68 2,07 4. Θυρίδα-Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 3,10 3,8,00 1,23 5. Πόρτα - Πόρτα Αυθηµερόν Αθήνα. Εντός Ζώνης Α (Κέντρο - 2 ώρες) 6,45 7,93 1,68 2,07. Εντός Ζώνης Β ή Γ ή ή Ε (Προάστια - 3 ώρες) 12,50 15,38 1,68 2,07. Εντός Ζώνης ΣΤ ή Ζ (Ανατολική ή υτική Αττική - 5 ώρες κατόπιν συνεννόησης) 28,00 34,44 1,68 2,07. Από Α προς Β ή Γ ή ή Ε και αντίστροφα (3 ώρες) 12,50 15,38 1,68 2,07. Μεταξύ των Ζωνών Β, Γ, & Ε (3 ώρες) 14,00 17,22 1,68 2,07. Από Α ή Β ή Γ ή ή Ε προς ΣΤ ή Ζ και αντίστροφα (5 ώρες) 28,00 34,44 1,68 2,07. Από ΣΤ προς Ζ και αντίστροφα (5 ώρες) 35,00 43,05 1,68 2,07 6. Πόρτα - Πόρτα Αυθηµερόν Θεσσαλονίκη 10,08 12,40 1,68 2,07 7. Πόρτα - Πόρτα Αυθηµερόν σε Επιλεγµένα Σηµεία ικτύου (βλέπε δίκτυο) 9,24 11,37 1,68 2,07 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΗ - ΠΟΛΗ (DOMESTIC) ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έως 2 kg Με 23% ΦΠΑ Επιπλέον kg 1. Πόρτα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 9,66 11,88 2,19 2,69 2. Θυρίδα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 7,56 9,30 2,19 2,69 3. Πόρτα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 7,56 9,30 2,19 2,69 4. Θυρίδα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 4,06 5,00 1,00 1,23 5. Πόρτα - Πόρτα Αθήνα - Πάτρα (µε προ-συνεννόηση παραλαβής) Αυθηµερόν 65,00 79,95 3,50 4,31 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έως 2 kg Με 23% ΦΠΑ Επιπλέον kg 1. Πόρτα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 7,73 9,5,75 2,15 2. Θυρίδα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 6,05 7,44 1,75 2,15 3. Πόρτα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 6,05 7,44 1,75 2,15 4. Θυρίδα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 3,25 4,00 1,75 2,15 Με 23% ΦΠΑ Με 23% ΦΠΑ 4. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ για παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασική Χρέωση 1. Επίδοση σε Προκαθορισµένη Ώρα, σε επιλεγµένους προορισµούς 3,61 4,44 2. Επίδοση µε Ειδική ιαχείριση (απόδειξη παραλαβής και επιστροφή ελτίου Αποστολής) 1,5,86 3. Αποστολή µε Αντικαταβολή µε Ταχυδροµική-Τραπεζική Επιταγή ή ελτίο Ταχυπληρωµής 4,20 5,17 4. Αποστολή µε Εντολή Αγοράς 4,70 5,78 5. Αναµονή ιανοµέα (αναλογική χρέωση ) για κάθε 10 λεπτά µετά τα 10 πρώτα 4,20 5,17 Με 23% ΦΠΑ 9

10 6. Επίδοση Σάββατο (επιλεγµένα σηµεία δικτύου - βλέπε ίκτυο Εταιρίας) 3,36 4,13 7. Παραλαβή Σάββατο (επιλεγµένα σηµεία δικτύου - βλέπε ίκτυο Εταιρίας) 3,36 4,13 8. Εντολή Παραλαβής (αριθµός Πρωτοκόλλου κλπ) 6,93 8,52 8. Εκ νέου Επίδοση (3η Επίδοση) 3,36 4,13 9. Αναδιαβίβαση (εκτός από την Υπηρεσία Εντός πόλης όπου παρέχεται δωρεάν) ως νέα αποστολή 9. Πάγιο Τέλος Αντικειµένου ηλωµένης Αξίας 4,20 5, Αναλογική Χρέωση επί της ηλωµένης Αξίας της Αποστολής (έως ) 1% 1,23% 11. Επιστροφή φακέλου Κόστος παράδοσης 12. Αποστολή εµάτων Αυθηµερόν µε απαίτηση χρήσης Αυτοκινήτου 21,00 25,83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ χρέωση αστικής µονάδας 10

11 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ποσοστό έκπτωσης 1. Πολλαπλή Αποστολή (περισσότερα του ενός αντικείµενου από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη) 15% σε όλες τις υπηρεσίες λιανικής 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΗΛΩΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Πρόσθετες Χρεώσεις) Κάθε αποστολή ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ εµπίπτει στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών, διεκπεραιώνεται από την εταιρεία εντός της Ελλάδας και είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή µέχρι του ποσού των 50, εάν πρόκειται για έγγραφα και µέχρι του ποσού των 200 εάν πρόκειται για δέµατα. Η επιπλέον των ανωτέρω ποσών ασφάλιση των αποστολών, χρεώνεται µε τα παραπάνω ασφάλιστρα στη βάση της αξίας των αντικειµένων, όπως προκύπτει από τα σχετικά τιµολόγια ή δελτία αποστολής. 7. ΧΡΕΩΣΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε βάση το ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά αν πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το Ισχύει η σχέση : Ογκοµετρικό βάρος = Μήκος x Ύψος x Πλάτος / ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ PREPAID - για όλη την επικράτεια Τέλος προπληρωµένου φακέλου αποστολής αντικειµένου, ανεξαρτήτως βάρους, µε την προϋπόθεση ότι χωράει εντός του φακέλου υπό συνθήκες ασφαλούς έγκλισης. Βασική χρέωση Με 23% ΦΠΑ 5,69 7,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελική χρέωση κάθε αποστολής σε προορισµό εντός Ελλάδος επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 23%. (16% στις εντός ζώνης µειωµένου συντελεστή διακίνησης ) 2. Όλες οι αποστολές υπόκεινται στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού. 3.Το δίκτυο της Εταιρίας ως επίσης και οι Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών δηµοσιεύονται στο site ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ χρέωση αστικής µονάδας 11

12 Κιλά Επόµενη (Π-Π) Εντός πόλης Επόµενη & προτεραιότητα ( Ω) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Θυρίδα- Πόρτα ή Πόρτα- Θυρίδα (Θ-Π) ή (Π-Θ) Θυρίδα- Θυρίδα (Θ-Θ) ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ Πόρτα - Πόρτα 1-2 εργάσι µες (Π-Π) 1-2 εργάσιµ ες & Προτερ αιότητα ( Ω) Πόλη - Πόλη Θυρίδα- Πόρτα ή Πόρτα- Θυρίδα (Θ-Π) ή (Π-Θ) Θυρίδα- Θυρίδα (Θ-Θ) Πόρτα- Πόρτα Αυθηµερόν Αθήνα - Πάτρα 2,0 6,62 11,06 4,96 3,81 11,88 16,32 9,30 5,00 79,95 3,0 8,68 13,12 7,02 5,04 14,58 19,02 11,99 6,23 84,26 4,0 10,75 15,19 9,09 6,27 17,27 21,74,69 7,46 88,57 5,0 12,82 17,26 11,16 7,50 19,96 24,40 17,38 8,69 92,88 6,0 14,88 19,32 13,22 8,73 22,66 27,10 20,07 9,92 97,19 7,0 16,95 21,39 15,29 9,96 25,35 29,79 22,77 11,15 101,5 8,0 19,02 23,46 17,36 11,19 28,04 32,48 25,46 12,38 105,81 9,0 21,08 25,52 19,42 12,42 30,74 35,18 28,15 13,610,12 10,0 23,15 27,59 21,49 13,65 33,43 37,87 30,85 14,84 114,43 11,0 25,22 29,66 23,55 14,88 36,13 40,57 33,54 16,07 118,74 12,0 27,28 31,72 25,62 16,11 38,82 43,26 36,24 17,30 123,05 13,0 29,35 33,79 27,69 17,34 41,51 45,95 38,93 18,53 127,36 14,0 31,41 35,85 29,75 18,57 44,21 48,65 41,62 19,76 131,67 15,0 33,48 37,92 31,82 19,80 46,90 51,34 44,32 20,99 135,98 16,0 35,55 39,99 33,89 21,03 49,59 54,03 47,01 22,22 140,29 17,0 37,61 42,05 35,95 22,26 52,29 56,73 49,70 23,45 144,6 18,0 39,68 44,12 38,02 23,49 54,98 59,42 52,40 24,68 148,91 19,0 41,75 46,19 40,09 24,72 57,67 62,12 55,09 25,953,22 20,0 43,81 48,25 42,15 25,95 60,37 64,81 57,79 27,14 157,53 21,0 45,88 50,32 44,22 27,18 63,06 67,50 60,48 28,37 161,84 22,0 47,95 52,39 46,28 28,41 65,76 70,20 63,17 29,60 166,15 23,0 50,01 54,45 48,35 29,64 68,45 72,89 65,87 30,83 170,46 24,0 52,08 56,52 50,42 30,87 71,14 75,58 68,56 32,06 174,77 25,0 54,14 58,58 52,48 32,10 73,84 78,28 71,25 33,29 179,08 26,0 56,21 60,65 54,55 33,33 76,53 80,97 73,95 34,52 183,39 27,0 58,28 62,72 56,62 34,56 79,22 83,66 76,64 35,75 187,7 28,0 60,34 64,78 58,68 35,79 81,92 86,36 79,34 36,98 192,01 29,0 62,41 66,85 60,75 37,02 84,61 89,05 82,03 38,296,32 30,0 64,48 68,92 62,82 38,25 87,31 91,75 84,72 39,44 200,63 31,0 66,54 70,98 64,88 39,48 90,00 94,44 87,42 40,67 204,94 32,0 68,61 73,05 66,95 40,71 92,69 97,13 90,11 41,90 209,25 33,0 70,68 75,12 69,02 41,94 95,39 99,83 92,80 43,13 213,56 34,0 72,74 77,18 71,08 43,17 98,08 102,52 95,50 44,36 217,87 35,0 74,81 79,25 73,15 44,40 100,77 105,21 98,19 45,59 222,18 Εντός Κρήτης Κιλά Πόρτα- Πόρτα 1-2 εργάσιµες (Π-Π) 1-2 εργάσιµες & Προτεραιότητα ( Ω) Πόρτα- Θυρίδα (Π- Θ) Θυρίδα- Πόρτα (Θ- Π) Θυρίδα- Θυρίδα (Θ-Θ) 2,0 9,51 6,44 7,44 7,44 4,00 3,0 11,66 7,44 9,59 9,59 6,15 4,0 13,81 8,44 11,74 11,74 8,30 5,0 15,96 9,44 13,89 13,89 10,45 12

13 6,0 18,10,44 16,04 16,04 12,60 7,0 20,26 11,44 18,19 18,19 14,75 8,0 22,42,44 20,34 20,34 16,90 9,0 24,56 13,44 22,49 22,49 19,05 10,0 26,74,44 24,64 24,64 21,20 11,0 28,86 15,44 26,79 26,79 23,35 12,0 31,06,44 28,94 28,94 25,50 13,0 33,16 17,44 31,09 31,09 27,65 14,0 35,38,44 33,24 33,24 29,80 15,0 37,46 19,44 35,39 35,39 31,95 16,0 39,61 20,44 37,54 37,54 34,10 17,0 41,76 21,44 39,69 39,69 36,25 18,0 43,91 22,44 41,84 41,84 38,40 19,0 46,06 23,44 43,99 43,99 40,55 20,0 48,21 24,44 46,14 46,14 42,70 21,0 50,36 25,44 48,29 48,29 44,85 22,0 52,51 26,44 50,44 50,44 47,00 23,0 54,66 27,44 52,59 52,59 49,15 24,0 56,81 28,44 54,74 54,74 51,30 25,0 58,96 29,44 56,89 56,89 53,45 26,0 61,11 30,44 59,04 59,04 55,60 27,0 63,26 31,44 61,19 61,19 57,75 28,0 65,41 32,44 63,34 63,34 59,90 29,0 67,56 33,44 65,49 65,49 62,05 30,0 69,71 34,44 67,64 67,64 64,20 31,0 71,86 35,44 69,79 69,79 66,35 32,0 74,01 36,44 71,94 71,94 68,50 33,0 76,16 37,44 74,09 74,09 70,65 34,0 78,31 38,44 76,24 76,24 72,80 35,0 80,46 39,44 78,39 78,39 74,95 Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

14 Πόρτα-Πόρτα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Πόρτα-Πόρτα Αυθηµερόν Αθήνα Κιλά Εντός Ζώνης Α Εντός Ζώνης Β ή Γ ή ή Ε Εντός Ζώνης ΣΤ ή Ζ Από Α προς Β ή Γ ή ή Ε & αντίστροφα Από Α ή Β ή Γ ή ή Ε προς ΣΤ ή Ζ & αντίστροφα Μεταξύ των Ζωνών Β,Γ, & Ε Από ΣΤ προς Ζ και αντίστροφα 2,0 7,93 15,38 34,44 15,38 34,44 17,22 43,05 3,0 10,00 17,45 36,57,45 36,59,29 45,12 4,0 12,07 19,52 38,58 19,52 38,58 21,36 47,19 5,0 14,14 21,59 40,65 21,59 40,65 23,43 49,26 6,0 16,21 23,66 42,72 23,66 42,72 25,50 51,33 7,0 18,28 25,73 44,79 25,73 44,79 27,57 53,40 8,0 20,35 27,80 46,86 27,80 46,86 29,64 55,47 9,0 22,42 29,87 48,93 29,87 48,93 31,71 57,54 10,0 24,49 31,94 51,00 31,94 51,00 33,78 59,61 11,0 26,56 34,01 53,07 34,01 53,07 35,85 61,68 12,0 28,63 36,08 55,14 36,08 55,14 37,92 63,75 13,0 30,70 38,15 57,21 38,15 57,21 39,99 65,82 14,0 32,77 40,22 59,28 40,22 59,28 42,06 67,89 15,0 34,84 42,29 61,35 42,29 61,35 44,13 69,96 16,0 36,91 44,36 63,42 44,36 63,42 46,20 72,03 17,0 38,98 46,43 65,49 46,43 65,49 48,27 74,10 18,0 41,05 48,50 67,56 48,50 67,56 50,34 76,17 19,0 43,12 50,57 69,63 50,57 69,63 52,41 78,24 20,0 45,19 52,64 71,70 52,64 71,70 54,48 80,31 21,0 47,26 54,71 73,77 54,71 73,77 56,55 82,38 22,0 49,33 56,78 75,84 56,78 75,84 58,62 84,45 23,0 51,40 58,85 77,91 58,85 77,91 60,69 86,52 24,0 53,47 60,92 79,98 60,92 79,98 62,76 88,59 25,0 55,54 62,99 82,05 62,99 82,05 64,83 90,66 26,0 57,61 65,06 84,12 65,06 84,12 66,90 92,73 27,0 59,68 67,13 86,19 67,13 86,19 68,97 94,80 28,0 61,75 69,20 88,26 69,20 88,26 71,04 96,87 29,0 63,82 71,27 90,33 71,27 90,33 73,11 98,94 30,0 65,89 73,34 92,40 73,34 92,40 75,18 101,01 31,0 67,96 75,41 94,47 75,41 94,47 77,25 103,08 32,0 70,03 77,48 96,54 77,48 96,54 79,32 105,15 33,0 72,10 79,55 98,61 79,55 98,61 81,39 107,22 34,0 74,17 81,62 100,68 81,62 100,68 83,46 109,29 35,0 76,24 83,69 102,75 83,69 102,75 85,53 111,36 Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23% 14

15 ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑ Α ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Ε ΖΩΝΗ ΣΤ ΖΩΝΗ Ζ ΖΩΝΗ 104 έως 106, 111 έως έως 124, 131 έως έως146, 151 έως έως167, 171 έως έως 188 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΟΡΥ ΑΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟ έως 19005, 19007, έως 9010, έως 9014, 19016,19400, ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν ΙΩΝΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΒΥΡΩΝΑΣ ΡΕΝΤΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 19006,1 9008, έως 19012, 19015, 19100, 19200, 19300, ΑΥΛΩΝ Α ΕΡΥΘΡ ΕΣ ΠΑΤΗΣΙΑ ΧΑΙ ΑΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΚΑΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΙΛΙΑ ΚΥΨΕΛΗ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡ Α ΓΚΥΖΗ ΙΛΙΟΝ Ν. ΧΑΛΚΙ ΟΝΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΑΠΕΤΣΩΝ Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟ Σ ΑΜΠΕΛΟ ΚΗΠΟΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΡΩΠΙ ΜΑΝ Ρ Α ΕΛΕΥΣΙ ΠΑΓΡΑΤΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΛΥΦΑ Α ΚΑΜΙΝΙΑ ΣΠΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙ ΑΝΝΗ ΖΕΦΥΡΙ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ν.ΨΥΧΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΡΤΕΜΙ Α Ν.ΚΟΣΜΟ Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΚΑΛΗ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΒΑΡΗ ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕ ΝΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΡΟΣΙΑ ΥΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΡΑΦΗΝΑ ΕΛΛΗΝΟ ΡΩΣΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΕΡΑΚΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Ν.ΜΑΚΡΗ Ν.ΦΙΛΟΘ ΕΗ ΦΥΛΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΛΙΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΛΛΗΛΗ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΦΝΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΜΕΛΛΙΣΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΛΙΘΕΑ ΤΑΥΡΟΣ ΝΑ Ν.ΠΕΡΑ ΜΟ χρέωση αστικής µονάδας 15

16 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. EMS - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 ΖΩΝΗ 5 ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΕΥΡΩΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ & ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΗΠΑ- ΚΑΝΑ Α Σ ΑΦΡΙΚ Η Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ ΒΑΡΟΣ Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 0,5 16,26 20,00 22,00 25,20 31,00 37,00 41,00 42,00 1,0 17,89 22,00 24,00 29,27 36,00 43,00 47,00 52,00 1,5 19,51 24,00 26,00 33,33 41,00 49,00 53,00 62,00 2,0 21,14 26,00 28,00 37,40 46,00 55,00 59,00 72,00 2,5 22,76 28,00 30,00 41,46 51,00 61,00 65,00 82,00 3,0 24,39 30,00 32,00 45,53 56,00 67,00 71,00 92,00 3,5 26,02 32,00 34,00 49,59 61,00 73,00 77,00 102,00 4,0 27,64 34,00 36,00 53,66 66,00 79,00 83,00 112,00 4,5 29,27 36,00 38,00 57,72 71,00 85,00 89,00 122,00 5,0 30,89 38,00 40,00 61,79 76,00 91,00 95,00 132,00 5,5 32,52 40,00 41,50 65,04 80,00 96,00 101,00 142,00 6,0 34,15 42,00 43,00 68,29 84,00 101,00 107,00 152,00 6,5 35,77 44,00 44,50 71,54 88,00 106,00 113,00 162,00 7,0 37,40 46,00 46,00 74,80 92,00 111,00 119,00 172,00 7,5 39,02 48,00 47,50 78,05 96,00 116,00 125,00 182,00 8,0 40,65 50,00 49,00 81,30 100,00 121,00 131,00 192,00 8,5 42,28 52,00 50,50 84,55 104,00 126,00 137,00 202,00 9,0 43,90 54,00 52,00 87,80 108,00 131,00 143,00 212,00 9,5 45,53 56,00 53,50 91,06 112,00 136,00 149,00 222,00 10,0 47,15 58,00 55,00 94,316,00 141,00 155,00 232,00 10,5 48,37 59,50 56,50 97,56 120,00 146,00 161,00 242,00 11,0 49,59 61,00 58,00 100,824,00 151,00 167,00 252,00 11,5 50,81 62,50 59,50 104,07 128,00 156,00 173,00 262,00 12,0 52,03 64,00 61,00 107,32 132,00 161,00 179,00 272,00 12,5 53,25 65,50 62,50 110,57 136,00 166,00 185,00 282,00 13,0 54,47 67,00 64,00 113,82 140,00 171,00 191,00 292,00 13,5 55,69 68,50 65,50 117,07 144,00 176,00 197,00 302,00 14,0 56,91 70,00 67,00 120,33 148,00 181,00 203,00 312,00 14,5 58,13 71,50 68,50 123,58 152,00 186,00 209,00 322,00 15,0 59,35 73,00 70,00 126,83 156,00 191,00 215,00 332,00 16

17 15,5 60,57 74,50 71,50 129,27 159,00 196,00 221,00 340,00 16,0 61,79 76,00 73,00 131,762,00 201,00 227,00 348,00 16,5 63,01 77,50 74,50 134,15 165,00 206,00 233,00 356,00 17,0 64,23 79,00 76,00 136,59 168,00 211,00 239,00 364,00 17,5 65,45 80,50 77,50 139,02 171,00 216,00 245,00 372,00 18,0 66,67 82,00 79,00 141,46 174,00 221,00 251,00 380,00 18,5 67,89 83,50 80,50 143,90 177,00 226,00 257,00 388,00 19,0 69,11 85,00 82,00 146,34 180,00 231,00 263,00 396,00 19,5 70,33 86,50 83,50 148,78 183,00 236,00 269,00 404,00 20,0 71,54 88,00 85,00 151,22 186,00 241,00 275,00 412,00 20,5 72,76 89,50 86,50 153,66 189,00 245,00 280,00 420,00 21,0 73,98 91,00 88,00 156,10 192,00 249,00 285,00 428,00 21,5 75,20 92,50 89,50 158,54 195,00 253,00 290,00 436,00 22,0 76,42 94,00 91,00 160,98 198,00 257,00 295,00 444,00 22,5 77,64 95,50 92,50 163,41 201,00 261,00 300,00 452,00 23,0 78,86 97,00 94,00 165,85 204,00 265,00 305,00 460,00 23,5 80,08 98,50 95,50 168,29 207,00 269,00 310,00 468,00 24,0 81,30 100,00 97,00 170,73 210,00 273,00 315,00 476,00 24,5 82,52 101,50 98,50 173,17 213,00 277,00 320,00 484,00 25,0 83,74 103,00 100,00 175,61 216,00 281,00 325,00 492,00 25,5 84,96 104,50 101,50 177,24 218,00 285,00 330,00 500,00 26,0 86,18 106,00 103,00 178,86 220,00 289,00 335,00 508,00 26,5 87,40 107,50 104,50 180,49 222,00 293,00 340,00 516,00 27,0 88,62 109,00 106,00 182,11 224,00 297,00 345,00 524,00 27,5 89,84 110,50 107,50 183,74 226,00 301,00 350,00 532,00 28,0 91,06 112,00 109,00 185,37 228,00 305,00 355,00 540,00 28,5 92,28 113,50 110,50 186,99 230,00 309,00 360,00 548,00 29,0 93,50 115,00 112,00 188,62 232,00 313,00 365,00 556,00 29,5 94,72 116,50 113,50 190,24 234,00 317,00 370,00 564,00 30,0 95,93 118,00 115,00 191,87 236,00 321,00 375,00 572, ,63 2,00 2,00 1,63 2,00 4,00 5,00 8,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οι αποστολές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%. 2. Τέλος ιαχείρισης ασµών και λοιπών Επιβαρύνσεων: 14,76 (12 πλέον ΦΠΑ 23%) και αφορά σε κάθε δέµα EMS (από χώρες εκτός ΕΕ) που συνοδεύεται από τελωνειακή διασάφηση και επιβαρύνεται µε δασµούς ή άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων. 16/2/

18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. EMS - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Προορισµός Ζώνη Χρόνοι Επίδοσης Χρόνοι Επίδοσης Προορισµός Ζώνη Έγγραφα έµατα Έγγραφα έµατα 1 Αζερµπαϊτζάν Μαδαγασκάρη Αίγυπτος Μακάο Αιθιοπία Μαλαισία Ακτή Ελεφαντοστού Μαλάουι Αλβανία Μαλδίβες Αλγερία Μαλί Αργεντινή Μάλτα (ΕΕ) Αρούµπα Μαρόκο Αυστραλία Μαυρίκιος Αρµενία Μαυριτανία Αυστρία (ΕΕ) Μαυροβούνιο Βέλγιο (ΕΕ) Μεγ. Βρετανία (ΕΕ) 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ SPM 13 Βοσνία - Ερζεγοβίνη Μεξικό Βουλγαρία (ΕΕ) Μολδαβία Βραζιλία Μονακό Γαλλία (ΕΕ) ΜΟΝΟ SPM 72 Μπαχρέιν Γερµανία (ΕΕ) Μπουρούντι Γεωργία Μπρουνέι Γκαµπόν Νέα Ζηλανδία Ταχυδροµική ιεύθυνση Ηλεκτρονική ιεύθυνση Τηλέφωνο FAX Λ. Βουλιαγµένης , Αθήνα,

19 20 Γουατεµάλα Νορβηγία Γουϊνέα Νότιος Αφρική ανία (ΕΕ) Ολλανδία (ΕΕ) Ελ Σαλβαντόρ Οµάν Ελβετία Ουγγαρία (ΕΕ) Εσθονία (ΕΕ) Ουγκάντα Ζάµπια Ουζµπεκιστάν Ζιµπάµπουε Ουκρανία Η.Π.Α Ουρουγουάη *Αλάσκα Παναµάς *Πόρτο Ρίκο Παραγουάη *Χαβάη Π.Γ..Μ. (FYROM) Ην. Αραβικά Εµιράτα Περού Ιαπωνία Πολωνία (ΕΕ) Ινδία Πορτογαλία (ΕΕ) Ινδονησία Ρουµανία (ΕΕ) Ιορδανία Ρωσία Ιράκ Σαουδική Αραβία Ιράν Σενεγάλη Ιρλανδία (ΕΕ) Σερβία Ισπανία (ΕΕ) Σινγκαπούρη Ισραήλ Σλοβακία (ΕΕ) *Παλαιστίνη Σλοβενία (ΕΕ) Καζακστάν Σουδάν Καµερούν Σουηδία (ΕΕ) Καµπότζη Σρι Λάνκα Καναδάς Συρία Κατάρ Ταϊβάν Κένυα Τανζανία Κίνα Ταϋλάνδη Κιργιζιστάν Τζιµπουτί Κορέα Νότιος Τόγκο Κόστα Ρίκα Τουρκία Κούβα Τσεχία (ΕΕ) Κροατία Τυνησία Κύπρος (ΕΕ) Υεµένη Λετονία (ΕΕ) Φιλιππίνες Λευκορωσία Φινλανδία (ΕΕ)

20 54 Λιθουανία (ΕΕ) Χιλή Λιχτενστάιν Χονγκ-Κονγκ Λουξεµβούργο (ΕΕ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρόνοι επίδοσης είναι ενδεικτικοί, υπολογίζονται από την ώρα άφιξης στη χώρα προορισµού, αναφέρονται σε εργάσιµες ηµέρες & δε συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος εκτελωνισµού. Για πληροφορίες / διευκρινήσεις επικοινωνείτε µε την εξυπηρέτηση πελατών στα (αστική χρέωση) & /επιλογή 3. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. SPM - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Βάρος ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 Ευρωπαική Ένωση Υπόλοιπη Ευρώπη ΗΠΑ-Καναδάς-Μεξικό Υπόλοιπος Κόσµος Αποστολές Εγγράφων & εµάτων Αποστολές Εγγράφων Κιλά Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 23% 0,250 28,46 35,00 33,00 35,00 39,00 0,5 38,21 47,00 45,00 44,00 54,00 1,0 52,20 64,20 60,00 60,00 73,00 1,5 60,16 74,00 72,00 74,00 90,00 2,0 68,13 83,80 84,00 88,00 107,00 2,5 76,10 93,60 96,00 102,00 124,00 Βάρος Αποστολές Εγγράφων & εµάτων Αποστολές εµάτων 0,5 38,21 47,00 58,00 60,00 65,00 1,0 52,20 64,20 73,00 72,00 82,00 1,5 60,16 74,00 85,00 83,00 97,00 2,0 68,13 83,80 97,00 94,00 112,00 2,5 76,10 93,60 109,00 105,00 127,00 3,0 84,07 103,40 121,00 116,00 142,00 3,5 91,06 112,00 131,00 124,50 155,00 4,0 98,05 120,60 141,00 133,00 168,00 4,5 105,04 129,20 151,00 141,50 181,00 5,0 112,03 137,80 161,00 150,00 194,00 5,5 116,83 143,70 167,00 154,90 202,00 6,0 121,63 149,60 173,00 159,80 210,00 6,5 126,42 155,50 179,00 164,70 218,00 7,0 131,22 161,40 185,00 169,60 226,00 7,5 136,02 167,30 191,00 174,50 234,00 8,0 140,873,20 197,00 179,40 242,00 8,5 145,679,10 203,00 184,30 250,00 9,0 150,485,00 209,00 189,20 258,00 9,5 155,20 190,90 215,00 194,10 266,00 10,0 160,00 196,80 221,00 199,00 274,00 10,5 163,01 200,50 225,50 204,70 281,00 21

22 11,0 166,02 204,20 230,00 210,40 288,00 11,5 169,02 207,90 234,50 216,10 295,00 12,0 172,03 211,60 239,00 221,80 302,00 12,5 175,04 215,30 243,50 227,50 309,00 13,0 178,05 219,00 248,00 233,20 316,00 13,5 181,06 222,70 252,50 238,90 323,00 14,0 184,07 226,40 257,00 244,60 330,00 14,5 187,07 230,10 261,50 250,30 337,00 15,0 190,08 233,80 266,00 256,00 344,00 15,5 193,09 237,50 270,50 261,70 351,00 16,0 196,10 241,20 275,00 267,40 358,00 16,5 199,11 244,90 279,50 273,10 365,00 17,0 202,11 248,60 284,00 278,80 372,00 17,5 205,12 252,30 288,50 284,50 379,00 18,0 208,13 256,00 293,00 290,20 386,00 18,5 211,14 259,70 297,50 295,90 393,00 19,0 214,15 263,40 302,00 301,60 400,00 19,5 217,15 267,10 306,50 307,30 407,00 20,0 220,16 270,80 311,00 313,00 414,00 20,5 225,61 277,50 316,00 317,30 420,70 21,0 231,06 284,20 321,00 321,60 427,40 21,5 236,50 290,90 326,00 325,90 434,10 22,0 241,95 297,60 331,00 330,20 440,80 22,5 247,40 304,30 336,00 334,50 447,50 23,0 252,85 311,00 341,00 338,80 454,20 23,5 258,29 317,70 346,00 343,10 460,90 24,0 263,74 324,40 351,00 347,40 467,60 24,5 269,19 331,10 356,00 351,70 474,30 25,0 274,63 337,80 361,00 356,00 481,00 25,5 280,08 344,50 366,00 360,30 487,70 26,0 285,53 351,20 371,00 364,60 494,40 26,5 290,98 357,90 376,00 368,90 501,10 27,0 296,42 364,60 381,00 373,20 507,80 27,5 301,87 371,30 386,00 377,50 514,50 28,0 307,32 378,00 391,00 381,80 521,20 28,5 312,76 384,70 396,00 386,10 527,90 29,0 318,21 391,40 401,00 390,40 534,60 29,5 323,66 398,10 406,00 394,70 541,30 30,0 329,11 404,80 411,00 399,00 548,00 30,5 331,87 408,20 414,30 404,50 554,40 31,0 334,63 411,60 417,60 410,00 560,80 31,5 337,40 415,00 420,90 415,50 567,20 32,0 340,16 418,40 424,20 421,00 573,60 22

23 32,5 342,93 421,80 427,50 426,50 580,00 33,0 345,69 425,20 430,80 432,00 586,40 33,5 348,46 428,60 434,10 437,50 592,80 34,0 351,22 432,00 437,40 443,00 599,20 34,5 353,98 435,40 440,70 448,50 605,60 35,0 356,75 438,80 444,00 454,00 612, ,76 3,40 3,30 5,50 6, ,98 4,90 9,00 6,00 6,00 Όταν το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, χρεώνεται µε βάση το ογκοµετρικό βάρος = Μήκος x Ύψος x Πλάτος / Στις χώρες µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ", υπολογίζεται ΜΟΝΟ το πραγµατικό βάρος του αντικειµένου αποστολής και ΌΧΙ το ογκοµετρικό. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

24 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Προορισμός Ζώνη Χρόνοι Επίδοσης Χρόνοι Επίδοσης Προορισμός Ζώνη Έγγραφα Δέματα INV Έγγραφα Δέματα INV 1 AFGHANISTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 67 FALKLAND ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 2 ALBANIA P 68 FAROE ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 3 ALGERIA P 69 FIJI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 4 AMERICAN SAMOA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 70 FINLAND (EU) 1 5 ANDORRA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 71 FRANCE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ (EU) 1 6 ANGOLA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 72 FRENCH GUIANA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 7 ANGUILLA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 73 FYROM 2 C 8 ANTIGUA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 74 GABON P 9 ARGENTINA C 75 GAMBIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 10 ARMENIA 2 76 GEORGIA 2 11 ARUBA C 77 GERMANY (EU) 1 12 AUSTRALIA C 78 GHANA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 13 AUSTRIA (EU) 1 79 GIBRALTAR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 14 AZERBAIJAN 2 80 GREENLAND ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 15 BAHAMAS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 81 GRENADA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C

25 16 BAHRAIN P 82 GUADELOUPE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 17 BANGLADESH ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 83 GUAM ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 18 BARBADOS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 84 GUATEMALA C 19 BELARUS 2 85 GUERNSEY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 20 BELGIUM (EU) 1 86 GUINEA REPUBLIC 4 21 BELIZE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 87 GUINEA-BISSAU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 22 BENIN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 88 GUINEA-EQUATORIAL ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 23 BERMUDA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 89 GUYANA(BRITISH) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 24 BHUTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 90 HAITI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 25 BOLIVIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 91 HONDURAS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 26 BONAIRE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 92 HONG KONG P 27 BOSNIA AND HERZEGOVINA P 93 HUNGARY (EU) 1 28 BOTSWANA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 94 ICELAND ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 C 29 BRAZIL C 95 INDIA C 30 BRUNEI P 96 INDONESIA P 31 BULGARIA (EU) 1 97 IRAN P 32 BURKINA FASO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 98 IRAQ P 33 BURUNDI P 99 IRELAND (EU) 1 34 CAMBODIA 4 35 CAMEROON C P 101 ISRAEL 4 ITALY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ (EU) C 36 CANADA P 102 JAMAICA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 37 CANARY ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 C 103 JAPAN P

26 38 CAPE VERDE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 104 JERSEY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 39 CAYMAN ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 105 JORDAN P 40 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 106 KAZAKHSTAN C 41 CHAD ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 107 KENYA P 42 CHILE C 108 KIRIBATI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 43 CHINA 4 44 COLOMBIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C C 110 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 4 KOREA, THE D.P.R OF (NORTH) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 4 4 P 45 COMOROS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 111 KOSOVO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 46 CONGO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 47 CONGO, DEMOCRATIC REP OF ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C P 113 KUWAIT ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 KYRGYZSTAN C 3 3 C 48 COOK ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 114 LAOS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 49 COSTA RICA C 115 LATVIA (EU) 1 50 COTE D' IVOIRE C 116 LEBANON ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 51 CROATIA 2 P 117 LESOTHO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 52 CUBA C 118 LIBERIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 53 CURACAO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 119 LIBYA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 54 CYPRUS (EU) 1 EMS EMS EMS 120 LIECHTESTEIN 2 P 55 CZECH PERUBLIC (EU) LITHUANIA (EU) 1 56 DENMARK (EU) LUXEMBURG (EU) 1 57 DJIBOUTI P 123 MACAO C 58 DOMINICA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 124 MADAGASCAR C 59 DOMINICAN REPUBLIC ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 125 MALAWI P

27 60 EAST TIMOR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 126 MALAYSIA P 61 ECUADOR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 127 MALDIVES P 62 EGYPT C 128 MALI P 63 EL SALVADOR C 129 MALTA (EU) ERITREA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 130 MARSHALL ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 65 ESTONIA (EU) MARTINIQUE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 66 ETHIOPIA C 132 MAURITANIA P συνέχεια => 133 MAURITIUS P 182 SIERRA LEONE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 134 MAYOTTE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 183 SINGAPORE C 135 MEXICO SLOVAKIA (EU) MICRONESIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 185 SLOVENIA (EU) MOLDOVA SOLOMON ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 138 MONACO SOMALIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 139 MONGOLIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 188 SOMALILAND, REP OF ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 140 MONTENEGRO SOUTH AFRICA MONTSERRAT ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 190 SPAIN (EU) MOROCCO P 191 SRI LANKA C 143 MOZAMBIGUE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ MYANMAR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 192 ST. BARTHELEMY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ST. EUSTATIUS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 3 3 C 145 NAMIBIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 194 ST. KITTS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 27

28 146 NAURU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 195 ST. LUCIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 147 NEPAL ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ NETHERLAND ANTILLES ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 4 4 P 196 ST. MAARTEN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ST. VINCENT ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 3 3 C 149 NETHERLANDS (HOLLAND) (EU) SUDAN P 150 NEVIS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 199 SURINAME ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 151 NEW CALEDONIA P 200 SWAZILAND ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 152 NEW ZEALAND P 201 SWEDEN (EU) NICARAGUA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ SWITZERLAND 2 C 154 NIGER ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 203 SYRIA P 155 NIGERIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 204 TAHITI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 156 NIUE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 205 TAIWAN P 157 NORWAY 2 P 206 TAJIKISTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 158 OMAN P 207 TANZANIA C 159 PAKISTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 208 THAILAND C 160 PALAU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 209 TOGO P 161 PANAMA TONGA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 162 PAPUA NEW GUINEA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 211 TRINIDAD & TOBAGO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 163 PARAGUAY TUNISIA C 164 PERU PHILIPPINES C 2 2 C 213 TURKEY TURKS AND CAICOS ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 2 3 C 166 POLAND (EU) TUVALU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 167 PORTUGAL (EU) UGANDA P 28

29 168 PUERTO RICO C 217 UKRAINE QATAR C 218 UNITED ARAB EMIRATES C 170 REUNION, ISLAND OF ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 219 UNITED KINGDOM ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ (EU) ROMANIA (EU) UNITED STATES OF AMERICA P 172 RUSSIAN FEDERATION C 221 URUGUAY RWANDA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 222 UZBEKISTAN SAIPAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 223 VANUATU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 175 SAMOA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 224 VENEZUELA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 176 SAN MARINO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 P 225 VIETNAM ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 177 SAO TOME AND PRINCIPE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 226 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 178 SAUDI ARABIA C 227 VIRGIN ISLANDS(US) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 179 SENEGAL C 228 YEMEN P 180 SERBIA, REPUBLIC OF 2 C 229 ZAMBIA C 181 SEYCHELLES ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 230 ZIMBABWE C ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί, αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες, υπολογίζονται από την άφιξη στη χώρα προορισμού, δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εκτελωνισμού. 2. Εάν γνωρίζετε τον ταχ. κωδικό προορισμού, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης καλώντας χωρίς χρέωση στο ( ext.3) 3. P = Proforma Invoice C = Commercial Invoice Επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για πληροφορίες/ διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες εκτελωνισμού. 29

30 NOTES: 1.Transit Times are given in working days. Transit Times are indicative for documents & low-value non-document shipments. 2. The exact transit time may differ from the standard depending on the accessibility of the delivery area; to be informed about the exact delivery time, please contact our Customer Care 3. P = Proforma Invoice C = Commercial Invoice For any further assistance, please contact our Customer Care(free phone or ext.3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο Πρόεδρος του.σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 30

31 31

(Ισχύει από 29/05/2013)

(Ισχύει από 29/05/2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F-1206 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-10-01 Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού)

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 000 www.keelpno.gr Συγγραφή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ. ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΓΕΝΙΚΑ... 3 A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25, (25 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 14568 Κρυονέρι, Αττικής Τηλ.: +30-210-8190000, Fax.: +30-210-8190261, Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees 1 ΕΛΛΑΣ (ΣΗΜΑΙΑ) GRÈCE GREECE GRE 2 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ SAINTE-LUCIE SAINT LUCIA LCA 3 AΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ SAINT VINCENT AND THE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES ΓΡΕΝΑ ΙΝΕΣ GRENADINES VIN 4 AΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SAINT-MARIN

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το CQ WAZ και όλες οι εκδοχές του χορηγούνται σε κάθε αδειούχο ραδιοερασιτέχνη που παρουσιάζει απόδειξη της επαφής του και με τις 40 CQ ζώνες.

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) Η ιστορία των νομισμάτων μας διδάσκει ότι στην αρχική φάση, μετά δηλαδή τη μετάβαση από τον αντιπραγματισμό στην καθιέρωση κοινού μέτρου αξιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER Δ. ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Your Payments While You Are Outside The United States Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αδικία της δικαιοσύνης

Η αδικία της δικαιοσύνης Η αδικία της δικαιοσύνης Ηλίας Παπαϊωάννου 1 Κολλέγιο Ντάρτμουθ (Dartmouth), Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Harvard) και Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (CEPR) Μάρτιος 2011 Περίληψη Ένα βασικό στοιχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Αυτή η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει τα Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, Μέρος 2 - Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Κράτους και το Μέρος 3

Διαβάστε περισσότερα

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Η Επιχείρηση Η Holland Hellas Logistics S.A. δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των διεθνών μεταφορών. Στα πλαίσια της επιπλέον δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25,T.K. 14568, Κρυονέρι Αττικής Tηλ.: +30-210-8190000, Fax: +30-210-8190311 Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα