(Ισχύει από 12/09/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ισχύει από 12/09/2013)"

Transcript

1 Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη (Ισχύει από 12/09/2013) " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. (για τους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.) Στην Αθήνα σήµερα 20/11 /2013 οι συµβαλλόµενοι : 1. Η Εταιρεία "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βουλιαγµένης , Τ.Κ , ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. ΣΤΑΥΡΟ ΙΓΝΑΤΙΑ Η. 2. Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, που εδρεύει στην οδό Μάρνη 22, T.K , Αθήνα, ΑΦΜ: , ΟΥ: Αθηνών, αποκαλούµενος στο εξής χάρη συντοµίας "ΠΕΛΑΤΗΣ", και ο οποίος εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο του.σ., κ ΑΝΤΩΝΗ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω σύµφωνα µε: α) Την απόφαση επί του 2 ου θέµατος της υπ αριθµ. 248 ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α Α: ΒΛ93ΟΡΕ1-22Λ) β) Την υπ αριθµ. 749 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. Πρωτ / µε Α..Α: ΒΛ9ΣΟΡΕ1-2 Σ, µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους ,00 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, ΚΑΕ , οικ. Έτους 2013 και καταχωρήθηκε µε α/α 956 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας γ) το υπ αριθµ. Πρωτ. 5029/ έγγραφο της Εταιρείας "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." που αφορά στην συµφωνία για παράταση της σύµβασης µε τις ίδιες τιµές και τους ίδιους όρους(υπ αριθµ. Πρωτ / Τοµέων Υγειονοµικών) 1. Η Εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., παρέχει µε την ονοµασία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ µία Υπηρεσία µεταφοράς εντύπων και εµπορευµάτων στο εσωτερικό της χώρας µε τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ όπως νόµιµα εκπροσωπείται δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Η Εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., που στο εξής δύναται να καλείται απλώς "Εταιρεία", αναλαµβάνει τη µεταφορά των αντικειµένων ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ των πελατών της µε την µέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, από το σηµείο παραλαβής µέχρι τον προορισµό τους, σύµφωνα µε τις τιµές που αναφέρονται στο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» που επισυνάπτεται στην ανωτέρω σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η επιλογή των διαδικασιών και των µέσων µεταφοράς αποτελεί δικαίωµα και ευθύνη της H "Εταιρεία" υποχρεούται να παραλαµβάνει από τα Γραφεία του Πελάτη τις αποστολές του και να τις επιδίδει στους παραλήπτες τους, που θα βρίσκονται σε πόλεις που εξυπηρετούνται από το πανελλαδικό δίκτυο της Εταιρείας Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" σε συνεννόηση µε την "Εταιρεία" θα καθορίζει από κοινού την ώρα κάθε εργάσιµης ηµέρας της εβδοµάδας κατά την οποία θα παραλαµβάνονται από αυτόν οι αποστολές του. Για περιπτώσεις επειγουσών παραλαβών ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" θα επικοινωνεί µε τα κατά τόπους καταστήµατα της "Εταιρείας" για τη παραλαβή τους. Ταχυδροµική ιεύθυνση Ηλεκτρονική ιεύθυνση Τηλέφωνο FAX Λ. Βουλιαγµένης , Αθήνα,

2 2.3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ", σε περίπτωση οµαδικής αποστολής µεγάλου αριθµού αντικειµένων, πρέπει να ειδοποιεί τηλεφωνικά την προηγούµενη της αποστολής εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας, για την παραλαβή τους. 3. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" εγγυάται ότι είναι κύριος των παραδοθέντων για αποστολή και διαχείριση αντικειµένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου των εν λόγω αντικειµένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συµπληρώθηκε από τον ίδιο. 4. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" υποχρεούται να τοποθετεί τα προς αποστολή αντικείµενα σε συσκευασία επαρκώς ανθεκτική ώστε να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Τα όρια βάρους διαστάσεων καθώς και οι ειδικές διαχειρίσεις αντικειµένων καθορίζονται από τον τιµοκατάλογο της Εταιρείας, που έχει συµπεριληφθεί στην κατακυρωθείσα µε την υπ αριθµ. 248/ θέµα 2 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και την υπ αριθµ. 1084/2012 σύµβαση. 5. Η επίδοση πραγµατοποιείται στην διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή εκπρόσωπό του. 6. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει την διακίνηση των παρακάτω αντικειµένων: Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, συµπιεσµένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια αρχαιότητες, αλλοιώσιµα τρόφιµα, ζώα, φυτά και γενικώς αντικείµενα που από τη φύση τους ή εξ αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστρέφονται ή να καταστρέφουν άλλα αντικείµενα. Σε περίπτωση που ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει τέτοιου είδους αντικείµενα η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της συµπεριλαµβανοµένης και της άµεσης διακοπής της µεταφοράς αποποιούµενη κάθε περαιτέρω ευθύνη. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για τις ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείµενα από ψευδή δήλωση του περιεχοµένου τέτοιων υλών και ουσιών. 7. Κάθε αποστολή θα τιµολογείται µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» " που επισυνάπτεται στο παρόν συµφωνητικό Το ύψος της ηλωµένης Αξίας κάθε αποστολής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ,00 και η συσκευασία της θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα εκάστοτε οριζόµενα από την "Εταιρεία" Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" βαρύνεται επίσης µε το εκάστοτε ισχύον πρόσθετο τέλος αναµονής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής του, ήτοι αναµονή του ειδικού διανοµέα από υπαιτιότητα του "ΠΕΛΑΤΗ" άνω των 10 λεπτών Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" υποχρεούται να καταβάλει όλα τα τέλη απολογιστικά µέχρι τις 25 του επόµενου της αποστολής των αντικειµένων του µήνα έναντι αντίστοιχου Τιµολογίου Π.Υ. της Εταιρείας. 8. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στη εµπρόσθια σελίδα του Συνοδευτικού ελτίου Αποστολής, περιγράφεται σωστά και σύµφωνα µε το νόµο. β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχουν σηµειωθεί σωστά τα στοιχεία & διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διακίνηση αντικείµενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του, και δ) Αναλαµβάνει την καταβολή όλων των πρόσθετων εξόδων που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειµένων. 9. Η "Εταιρεία" έχει το δικαίωµα να διακόψει σε κάθε στιγµή τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειµένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο βάσει του όρου 6 του παρόντος, ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασµένα, για τη διεκπεραίωσή του, στοιχεία, ή όταν ο πελάτης παραβιάζει τις υποχρεώσεις του άρθρου 8 της παρούσης. Το Συνοδευτικό ελτίο Ταχυµεταφοράς (ΣΥ. Ε.ΤΑ.) το οποίο γνωρίζει ο πελάτης και αποδέχεται, είναι έντυπο δεσµευτικό προς τον πελάτη και µη διαπραγµατεύσιµο ως προς τους Γενικούς του Όρους. 10. α) Κάθε αποστολή εµπίπτει στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών και διεκπεραιώνεται από την Εταιρεία Εντός Ελλάδος. Επίσης είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή και η οφειλόµενη αποζηµίωση ανέρχεται µέχρι του ποσού των 50 αν πρόκειται για έγγραφα και 2

3 µέχρι του ποσού των 200 αν πρόκειται για άλλα δέµατα, κατά τους ανωτέρω Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών. β) Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή υπεξαίρεσης των αντικειµένων ηλωµένης Αξίας η "Εταιρεία" υποχρεούται να καταβάλλει στον "ΠΕΛΑΤΗ" και εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση αποζηµίωσης σε αυτήν σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών,όχι αργότερα από 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης του αντικειµένου προς µεταφορά, αποζηµίωση ίση µε το ποσό της δηλωθείσης αξίας εφόσον όµως, ο Πελάτης προσκοµίσει τιµολόγιο ή απόδειξη από όπου θα προκύπτει η δηλωθείσα αξία. Αν το ποσό του τιµολογίου ή της απόδειξης είναι µικρότερο της δηλωθείσας αξίας τότε δικαιούται όπως αποζηµιωθεί για το µικρότερο αυτό ποσό. Αν είναι µεγαλύτερο της δηλωθείσας αξίας, τότε δικαιούται το ποσό αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος. Σε καµία περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη η εµπορική χρησιµότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειµένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που καθιστά το αντικείµενο ηλωµένης Αξίας ακατάλληλο για την κατά τον προορισµό χρήση του, τότε η παραπάνω αποζηµίωση περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση και τη δαπάνη επισκευής του, που θα αποδεικνύεται µε προσκόµιση έκθεσης ειδικού πραγµατογνώµονα και µόνο. Σε καµία περίπτωση όµως δε δύναται να υπερβαίνει τη δηλωθείσα αξία του αντικειµένου. 11. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των προβλεπόµενων χρονικών ορίων που οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της "Εταιρείας" επιστρέφονται στον αποστολέα εξ ολοκλήρου τα τέλη αποστολής που έχει καταβάλει και µόνον. 12. Η Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ δεν φέρει καµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλει:(απλά ή ηλωµένης Αξίας) α) Για καθυστέρηση που θα επέλθει στη διαβίβαση των αποστολών από υπαιτιότητα τρίτων (απεργίες, αργοπορία τρίτων, µεταφορικών µέσων κλπ). Ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία (σεισµοί, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ατυχήµατα). β) Για απώλεια ή ζηµιά που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του αποστολέα ή του παραλήπτη. γ) Για αντικείµενα που η αποστολή τους απαγορεύεται (π.χ. εύφλεκτα υλικά κ.λπ. και άρθρον 6). δ) Για απώλεια ή ζηµιά που είναι αποτέλεσµα της κακής συσκευασίας του αντικειµένου ή απρόοπτων γεγονότων κείµενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειµενικά δυνατοτήτων (ατυχήµατα, φυσικές καταστροφές θεοµηνίες κ.λπ.) ε) Για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αποθετική ζηµιά από απώλεια εισοδήµατος, κερδών, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξη συµβολαίων κλπ. στ) Σε περίπτωση έλλειψης ακριβούς και πλήρους περιγραφής του περιεχοµένου του αντικειµένου στο voucher (ΣΥ. Ε.ΤΑ.) 13. Οι συµφωνηθείσες στην παρούσα σύµβαση τιµές δεσµεύουν και τα δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της και δεν µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 14. Κανένας υπάλληλος της Εταιρείας "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε". ή ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" δεν έχει δικαίωµα να άρει ή να τροποποιήσει µονοµερώς τους παραπάνω όρους. 15. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα ανέκυπτε κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 16. Η παρούσα σύµβαση ισχύει από12/09/2013 έως 11/09/2014, δύναται δε µε κοινή συµφωνία των µερών να ανανεωθεί εγγράφως για ένα ακόµη έτος. Σιωπηρή παράταση καθ οιονδήποτε τρόπο της παρούσης συµφωνίας δεν είναι δυνατή. 3

4 17. Η παρούσα Σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί από έναν εκ των συµβαλλοµένων για σπουδαίο λόγο (ως τέτοιος θεωρείται και η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις) και εφόσον η σχετική καταγγελία επιδοθεί εγγράφως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, ένα µήνα πριν την επιθυµητή λήξη της παρούσης συµφωνίας. 18. Ο "ΠΕΛΑΤΗΣ" επίσης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζηµίως την παρούσα σύµβαση, εάν δεν συµφωνεί µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις του τιµοκαταλόγου της "Εταιρείας", ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Η καταγγελία αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την περιέλευση στον "ΠΕΛΑΤΗ" έγγραφης γνωστοποίησης της Εταιρείας για τροποποίηση τιµών, όπως προβλέπεται από τον όρο 13 του παρόντος. 19. Η ετήσια δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία «Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» θα βαρύνει τον "Πελάτη" και θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ετησίως (ΚΑΕ 0831 Φ100). 20. Η παρούσα Σύµβαση και το παράρτηµα αυτής συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό της. Από ένα αντίγραφο έλαβε ο "Πελάτης" και η "Εταιρεία" και ένα αντίγραφο έλαβε το Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο Πρόεδρος του.σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 4

5 5

6 Ανήκει στη Σύµβαση O I K O N O M I K O Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 6

7 Υπηρεσίες Εντός Πόλης Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την Υπηρεσία «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» εντός Πόλης, η προσφερόµενη τιµή είναι 1,35 και 0,50 για κάθε επιπλέον κιλό. Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την Υπηρεσία αυθηµερόν «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» εντός Πόλης, η προσφερόµενη τιµή είναι 5,50 και 1,00 για κάθε επιπλέον κιλό. Υπηρεσίες Πόλη-Πόλη Για τα αντικείµενα βάρους µέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν µε την Υπηρεσία «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» από Πόλη σε Πόλη η προσφερόµενη τιµή είναι 1,45 και 0,60 για κάθε επιπλέον κιλό. Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. Προσαυξήσεις για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών: 1. Επίδοση σε προκαθορισµένη ώρα 1,30 + ΦΠΑ. 2. Επίδοση µε Ειδική ιαχείριση (απόδειξης παραλαβής και επιστροφή ελτίου Αποστολής) 1,51 /ανά αποστολή + ΦΠΑ. 3. Αποστολή µε Αντικαταβολή µε Ταχυδροµική Επιταγή 4,20 + ΦΠΑ. 4. Επίδοση Σαββάτου (επιλεγµένα σηµεία δικτύου) 1,30 + ΦΠΑ. 5. Χρέωση επιστρεφοµένων αποστολών 0,00 + ΦΠΑ. 6. Για κάθε υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην προσφορά ισχύει ο επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας. 7. Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε βάση το ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά αν πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το Ισχύει, δηλαδή, η σχέση: (Ογκοµετρικό Βάρος σε Κιλά) = (Μήκος σε εκατοστά) x (Ύψος σε εκατοστά) x (Πλάτος σε εκατοστά) / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / EMS - SPM Για τα αντικείµενα που θα διακινηθούν στο εξωτερικό µε την υπηρεσία EMS σας παρέχεται έκπτωση 20% επί των επισυναπτόµενων τιµοκαταλόγων εξωτερικού. Για τα αντικείµενα που θα διακινηθούν στο εξωτερικό µε την υπηρεσία SPM σας παρέχεται έκπτωση 20% επί των επισυναπτόµενων τιµοκαταλόγων εξωτερικού. Για τα αντικείµενα που θα διακινηθούν από το εξωτερικό µε την υπηρεσία SPM ΕΙΣΑΓΩΓΗ σας παρέχεται έκπτωση 0% επί των επισήµων τιµοκαταλόγων εξωτερικού. Προσαυξήσεις για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (Ισχύει µόνο για το SPM) Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε το ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά, αν πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το Ισχύει δηλαδή η σχέση: (ογκοµετρικό βάρος σε κιλά) = (µήκος σε εκατοστά) * (ύψος σε εκατοστά) * (πλάτος σε εκατοστά) / Η παραλαβή των αντικειµένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης Πελάτη και Εταιρείας ( Τηλ. Επικοινωνίας : ) όσον αφορά στην ώρα παραλαβής. 7

8 Για κάθε υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην προσφορά ισχύει ο επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας, όπως κατωτέρω. Παρέχεται στον Πελάτη µηνιαία πίστωση και η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται σε 30 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου. Η παρούσα Σύµβαση Ταχυµεταφορών βασίζεται αποκλειστικά στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο Πρόεδρος του.σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 8

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TAΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έως 2 kg Με 23% ΦΠΑ Επιπλέον kg Με 23% ΦΠΑ 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 5,38 6,62 1,68 2,07 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 4,03 4,96 1,68 2,07 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4,03 4,96 1,68 2,07 4. Θυρίδα-Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 3,10 3,8,00 1,23 5. Πόρτα - Πόρτα Αυθηµερόν Αθήνα. Εντός Ζώνης Α (Κέντρο - 2 ώρες) 6,45 7,93 1,68 2,07. Εντός Ζώνης Β ή Γ ή ή Ε (Προάστια - 3 ώρες) 12,50 15,38 1,68 2,07. Εντός Ζώνης ΣΤ ή Ζ (Ανατολική ή υτική Αττική - 5 ώρες κατόπιν συνεννόησης) 28,00 34,44 1,68 2,07. Από Α προς Β ή Γ ή ή Ε και αντίστροφα (3 ώρες) 12,50 15,38 1,68 2,07. Μεταξύ των Ζωνών Β, Γ, & Ε (3 ώρες) 14,00 17,22 1,68 2,07. Από Α ή Β ή Γ ή ή Ε προς ΣΤ ή Ζ και αντίστροφα (5 ώρες) 28,00 34,44 1,68 2,07. Από ΣΤ προς Ζ και αντίστροφα (5 ώρες) 35,00 43,05 1,68 2,07 6. Πόρτα - Πόρτα Αυθηµερόν Θεσσαλονίκη 10,08 12,40 1,68 2,07 7. Πόρτα - Πόρτα Αυθηµερόν σε Επιλεγµένα Σηµεία ικτύου (βλέπε δίκτυο) 9,24 11,37 1,68 2,07 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΗ - ΠΟΛΗ (DOMESTIC) ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έως 2 kg Με 23% ΦΠΑ Επιπλέον kg 1. Πόρτα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 9,66 11,88 2,19 2,69 2. Θυρίδα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 7,56 9,30 2,19 2,69 3. Πόρτα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 7,56 9,30 2,19 2,69 4. Θυρίδα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 4,06 5,00 1,00 1,23 5. Πόρτα - Πόρτα Αθήνα - Πάτρα (µε προ-συνεννόηση παραλαβής) Αυθηµερόν 65,00 79,95 3,50 4,31 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έως 2 kg Με 23% ΦΠΑ Επιπλέον kg 1. Πόρτα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 7,73 9,5,75 2,15 2. Θυρίδα - Πόρτα σε 1-2 εργάσιµες 6,05 7,44 1,75 2,15 3. Πόρτα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 6,05 7,44 1,75 2,15 4. Θυρίδα - Θυρίδα σε 1-2 εργάσιµες 3,25 4,00 1,75 2,15 Με 23% ΦΠΑ Με 23% ΦΠΑ 4. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ για παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασική Χρέωση 1. Επίδοση σε Προκαθορισµένη Ώρα, σε επιλεγµένους προορισµούς 3,61 4,44 2. Επίδοση µε Ειδική ιαχείριση (απόδειξη παραλαβής και επιστροφή ελτίου Αποστολής) 1,5,86 3. Αποστολή µε Αντικαταβολή µε Ταχυδροµική-Τραπεζική Επιταγή ή ελτίο Ταχυπληρωµής 4,20 5,17 4. Αποστολή µε Εντολή Αγοράς 4,70 5,78 5. Αναµονή ιανοµέα (αναλογική χρέωση ) για κάθε 10 λεπτά µετά τα 10 πρώτα 4,20 5,17 Με 23% ΦΠΑ 9

10 6. Επίδοση Σάββατο (επιλεγµένα σηµεία δικτύου - βλέπε ίκτυο Εταιρίας) 3,36 4,13 7. Παραλαβή Σάββατο (επιλεγµένα σηµεία δικτύου - βλέπε ίκτυο Εταιρίας) 3,36 4,13 8. Εντολή Παραλαβής (αριθµός Πρωτοκόλλου κλπ) 6,93 8,52 8. Εκ νέου Επίδοση (3η Επίδοση) 3,36 4,13 9. Αναδιαβίβαση (εκτός από την Υπηρεσία Εντός πόλης όπου παρέχεται δωρεάν) ως νέα αποστολή 9. Πάγιο Τέλος Αντικειµένου ηλωµένης Αξίας 4,20 5, Αναλογική Χρέωση επί της ηλωµένης Αξίας της Αποστολής (έως ) 1% 1,23% 11. Επιστροφή φακέλου Κόστος παράδοσης 12. Αποστολή εµάτων Αυθηµερόν µε απαίτηση χρήσης Αυτοκινήτου 21,00 25,83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ χρέωση αστικής µονάδας 10

11 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ποσοστό έκπτωσης 1. Πολλαπλή Αποστολή (περισσότερα του ενός αντικείµενου από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη) 15% σε όλες τις υπηρεσίες λιανικής 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΗΛΩΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Πρόσθετες Χρεώσεις) Κάθε αποστολή ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ εµπίπτει στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών, διεκπεραιώνεται από την εταιρεία εντός της Ελλάδας και είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή µέχρι του ποσού των 50, εάν πρόκειται για έγγραφα και µέχρι του ποσού των 200 εάν πρόκειται για δέµατα. Η επιπλέον των ανωτέρω ποσών ασφάλιση των αποστολών, χρεώνεται µε τα παραπάνω ασφάλιστρα στη βάση της αξίας των αντικειµένων, όπως προκύπτει από τα σχετικά τιµολόγια ή δελτία αποστολής. 7. ΧΡΕΩΣΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Σε περίπτωση που το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, τότε η χρέωση γίνεται µε βάση το ογκοµετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται σε κιλά αν πολλαπλασιάσουµε τις 3 διαστάσεις της συσκευασίας (µετρηµένες σε εκατοστά) και διαιρέσουµε µε το Ισχύει η σχέση : Ογκοµετρικό βάρος = Μήκος x Ύψος x Πλάτος / ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ PREPAID - για όλη την επικράτεια Τέλος προπληρωµένου φακέλου αποστολής αντικειµένου, ανεξαρτήτως βάρους, µε την προϋπόθεση ότι χωράει εντός του φακέλου υπό συνθήκες ασφαλούς έγκλισης. Βασική χρέωση Με 23% ΦΠΑ 5,69 7,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελική χρέωση κάθε αποστολής σε προορισµό εντός Ελλάδος επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 23%. (16% στις εντός ζώνης µειωµένου συντελεστή διακίνησης ) 2. Όλες οι αποστολές υπόκεινται στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού. 3.Το δίκτυο της Εταιρίας ως επίσης και οι Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών δηµοσιεύονται στο site ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ χρέωση αστικής µονάδας 11

12 Κιλά Επόµενη (Π-Π) Εντός πόλης Επόµενη & προτεραιότητα ( Ω) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Θυρίδα- Πόρτα ή Πόρτα- Θυρίδα (Θ-Π) ή (Π-Θ) Θυρίδα- Θυρίδα (Θ-Θ) ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ Πόρτα - Πόρτα 1-2 εργάσι µες (Π-Π) 1-2 εργάσιµ ες & Προτερ αιότητα ( Ω) Πόλη - Πόλη Θυρίδα- Πόρτα ή Πόρτα- Θυρίδα (Θ-Π) ή (Π-Θ) Θυρίδα- Θυρίδα (Θ-Θ) Πόρτα- Πόρτα Αυθηµερόν Αθήνα - Πάτρα 2,0 6,62 11,06 4,96 3,81 11,88 16,32 9,30 5,00 79,95 3,0 8,68 13,12 7,02 5,04 14,58 19,02 11,99 6,23 84,26 4,0 10,75 15,19 9,09 6,27 17,27 21,74,69 7,46 88,57 5,0 12,82 17,26 11,16 7,50 19,96 24,40 17,38 8,69 92,88 6,0 14,88 19,32 13,22 8,73 22,66 27,10 20,07 9,92 97,19 7,0 16,95 21,39 15,29 9,96 25,35 29,79 22,77 11,15 101,5 8,0 19,02 23,46 17,36 11,19 28,04 32,48 25,46 12,38 105,81 9,0 21,08 25,52 19,42 12,42 30,74 35,18 28,15 13,610,12 10,0 23,15 27,59 21,49 13,65 33,43 37,87 30,85 14,84 114,43 11,0 25,22 29,66 23,55 14,88 36,13 40,57 33,54 16,07 118,74 12,0 27,28 31,72 25,62 16,11 38,82 43,26 36,24 17,30 123,05 13,0 29,35 33,79 27,69 17,34 41,51 45,95 38,93 18,53 127,36 14,0 31,41 35,85 29,75 18,57 44,21 48,65 41,62 19,76 131,67 15,0 33,48 37,92 31,82 19,80 46,90 51,34 44,32 20,99 135,98 16,0 35,55 39,99 33,89 21,03 49,59 54,03 47,01 22,22 140,29 17,0 37,61 42,05 35,95 22,26 52,29 56,73 49,70 23,45 144,6 18,0 39,68 44,12 38,02 23,49 54,98 59,42 52,40 24,68 148,91 19,0 41,75 46,19 40,09 24,72 57,67 62,12 55,09 25,953,22 20,0 43,81 48,25 42,15 25,95 60,37 64,81 57,79 27,14 157,53 21,0 45,88 50,32 44,22 27,18 63,06 67,50 60,48 28,37 161,84 22,0 47,95 52,39 46,28 28,41 65,76 70,20 63,17 29,60 166,15 23,0 50,01 54,45 48,35 29,64 68,45 72,89 65,87 30,83 170,46 24,0 52,08 56,52 50,42 30,87 71,14 75,58 68,56 32,06 174,77 25,0 54,14 58,58 52,48 32,10 73,84 78,28 71,25 33,29 179,08 26,0 56,21 60,65 54,55 33,33 76,53 80,97 73,95 34,52 183,39 27,0 58,28 62,72 56,62 34,56 79,22 83,66 76,64 35,75 187,7 28,0 60,34 64,78 58,68 35,79 81,92 86,36 79,34 36,98 192,01 29,0 62,41 66,85 60,75 37,02 84,61 89,05 82,03 38,296,32 30,0 64,48 68,92 62,82 38,25 87,31 91,75 84,72 39,44 200,63 31,0 66,54 70,98 64,88 39,48 90,00 94,44 87,42 40,67 204,94 32,0 68,61 73,05 66,95 40,71 92,69 97,13 90,11 41,90 209,25 33,0 70,68 75,12 69,02 41,94 95,39 99,83 92,80 43,13 213,56 34,0 72,74 77,18 71,08 43,17 98,08 102,52 95,50 44,36 217,87 35,0 74,81 79,25 73,15 44,40 100,77 105,21 98,19 45,59 222,18 Εντός Κρήτης Κιλά Πόρτα- Πόρτα 1-2 εργάσιµες (Π-Π) 1-2 εργάσιµες & Προτεραιότητα ( Ω) Πόρτα- Θυρίδα (Π- Θ) Θυρίδα- Πόρτα (Θ- Π) Θυρίδα- Θυρίδα (Θ-Θ) 2,0 9,51 6,44 7,44 7,44 4,00 3,0 11,66 7,44 9,59 9,59 6,15 4,0 13,81 8,44 11,74 11,74 8,30 5,0 15,96 9,44 13,89 13,89 10,45 12

13 6,0 18,10,44 16,04 16,04 12,60 7,0 20,26 11,44 18,19 18,19 14,75 8,0 22,42,44 20,34 20,34 16,90 9,0 24,56 13,44 22,49 22,49 19,05 10,0 26,74,44 24,64 24,64 21,20 11,0 28,86 15,44 26,79 26,79 23,35 12,0 31,06,44 28,94 28,94 25,50 13,0 33,16 17,44 31,09 31,09 27,65 14,0 35,38,44 33,24 33,24 29,80 15,0 37,46 19,44 35,39 35,39 31,95 16,0 39,61 20,44 37,54 37,54 34,10 17,0 41,76 21,44 39,69 39,69 36,25 18,0 43,91 22,44 41,84 41,84 38,40 19,0 46,06 23,44 43,99 43,99 40,55 20,0 48,21 24,44 46,14 46,14 42,70 21,0 50,36 25,44 48,29 48,29 44,85 22,0 52,51 26,44 50,44 50,44 47,00 23,0 54,66 27,44 52,59 52,59 49,15 24,0 56,81 28,44 54,74 54,74 51,30 25,0 58,96 29,44 56,89 56,89 53,45 26,0 61,11 30,44 59,04 59,04 55,60 27,0 63,26 31,44 61,19 61,19 57,75 28,0 65,41 32,44 63,34 63,34 59,90 29,0 67,56 33,44 65,49 65,49 62,05 30,0 69,71 34,44 67,64 67,64 64,20 31,0 71,86 35,44 69,79 69,79 66,35 32,0 74,01 36,44 71,94 71,94 68,50 33,0 76,16 37,44 74,09 74,09 70,65 34,0 78,31 38,44 76,24 76,24 72,80 35,0 80,46 39,44 78,39 78,39 74,95 Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

14 Πόρτα-Πόρτα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Πόρτα-Πόρτα Αυθηµερόν Αθήνα Κιλά Εντός Ζώνης Α Εντός Ζώνης Β ή Γ ή ή Ε Εντός Ζώνης ΣΤ ή Ζ Από Α προς Β ή Γ ή ή Ε & αντίστροφα Από Α ή Β ή Γ ή ή Ε προς ΣΤ ή Ζ & αντίστροφα Μεταξύ των Ζωνών Β,Γ, & Ε Από ΣΤ προς Ζ και αντίστροφα 2,0 7,93 15,38 34,44 15,38 34,44 17,22 43,05 3,0 10,00 17,45 36,57,45 36,59,29 45,12 4,0 12,07 19,52 38,58 19,52 38,58 21,36 47,19 5,0 14,14 21,59 40,65 21,59 40,65 23,43 49,26 6,0 16,21 23,66 42,72 23,66 42,72 25,50 51,33 7,0 18,28 25,73 44,79 25,73 44,79 27,57 53,40 8,0 20,35 27,80 46,86 27,80 46,86 29,64 55,47 9,0 22,42 29,87 48,93 29,87 48,93 31,71 57,54 10,0 24,49 31,94 51,00 31,94 51,00 33,78 59,61 11,0 26,56 34,01 53,07 34,01 53,07 35,85 61,68 12,0 28,63 36,08 55,14 36,08 55,14 37,92 63,75 13,0 30,70 38,15 57,21 38,15 57,21 39,99 65,82 14,0 32,77 40,22 59,28 40,22 59,28 42,06 67,89 15,0 34,84 42,29 61,35 42,29 61,35 44,13 69,96 16,0 36,91 44,36 63,42 44,36 63,42 46,20 72,03 17,0 38,98 46,43 65,49 46,43 65,49 48,27 74,10 18,0 41,05 48,50 67,56 48,50 67,56 50,34 76,17 19,0 43,12 50,57 69,63 50,57 69,63 52,41 78,24 20,0 45,19 52,64 71,70 52,64 71,70 54,48 80,31 21,0 47,26 54,71 73,77 54,71 73,77 56,55 82,38 22,0 49,33 56,78 75,84 56,78 75,84 58,62 84,45 23,0 51,40 58,85 77,91 58,85 77,91 60,69 86,52 24,0 53,47 60,92 79,98 60,92 79,98 62,76 88,59 25,0 55,54 62,99 82,05 62,99 82,05 64,83 90,66 26,0 57,61 65,06 84,12 65,06 84,12 66,90 92,73 27,0 59,68 67,13 86,19 67,13 86,19 68,97 94,80 28,0 61,75 69,20 88,26 69,20 88,26 71,04 96,87 29,0 63,82 71,27 90,33 71,27 90,33 73,11 98,94 30,0 65,89 73,34 92,40 73,34 92,40 75,18 101,01 31,0 67,96 75,41 94,47 75,41 94,47 77,25 103,08 32,0 70,03 77,48 96,54 77,48 96,54 79,32 105,15 33,0 72,10 79,55 98,61 79,55 98,61 81,39 107,22 34,0 74,17 81,62 100,68 81,62 100,68 83,46 109,29 35,0 76,24 83,69 102,75 83,69 102,75 85,53 111,36 Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23% 14

15 ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑ Α ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Ε ΖΩΝΗ ΣΤ ΖΩΝΗ Ζ ΖΩΝΗ 104 έως 106, 111 έως έως 124, 131 έως έως146, 151 έως έως167, 171 έως έως 188 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΟΡΥ ΑΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟ έως 19005, 19007, έως 9010, έως 9014, 19016,19400, ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν ΙΩΝΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΒΥΡΩΝΑΣ ΡΕΝΤΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 19006,1 9008, έως 19012, 19015, 19100, 19200, 19300, ΑΥΛΩΝ Α ΕΡΥΘΡ ΕΣ ΠΑΤΗΣΙΑ ΧΑΙ ΑΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΚΑΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΙΛΙΑ ΚΥΨΕΛΗ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡ Α ΓΚΥΖΗ ΙΛΙΟΝ Ν. ΧΑΛΚΙ ΟΝΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΑΠΕΤΣΩΝ Α ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟ Σ ΑΜΠΕΛΟ ΚΗΠΟΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΡΩΠΙ ΜΑΝ Ρ Α ΕΛΕΥΣΙ ΠΑΓΡΑΤΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΛΥΦΑ Α ΚΑΜΙΝΙΑ ΣΠΑΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙ ΑΝΝΗ ΖΕΦΥΡΙ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ν.ΨΥΧΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΡΤΕΜΙ Α Ν.ΚΟΣΜΟ Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΚΑΛΗ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΒΑΡΗ ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΛΩ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕ ΝΑ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΡΟΣΙΑ ΥΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΡΑΦΗΝΑ ΕΛΛΗΝΟ ΡΩΣΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΓΕΡΑΚΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Ν.ΜΑΚΡΗ Ν.ΦΙΛΟΘ ΕΗ ΦΥΛΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΛΙΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΛΛΗΛΗ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΦΝΗ ΡΟ ΟΠΟΛΗ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΜΕΛΛΙΣΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΛΙΘΕΑ ΤΑΥΡΟΣ ΝΑ Ν.ΠΕΡΑ ΜΟ χρέωση αστικής µονάδας 15

16 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. EMS - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 ΖΩΝΗ 5 ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΕΥΡΩΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ & ΩΚΕΑΝΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΗΠΑ- ΚΑΝΑ Α Σ ΑΦΡΙΚ Η Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ Τιµές σε ΕΥΡΩ ΒΑΡΟΣ Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 0,5 16,26 20,00 22,00 25,20 31,00 37,00 41,00 42,00 1,0 17,89 22,00 24,00 29,27 36,00 43,00 47,00 52,00 1,5 19,51 24,00 26,00 33,33 41,00 49,00 53,00 62,00 2,0 21,14 26,00 28,00 37,40 46,00 55,00 59,00 72,00 2,5 22,76 28,00 30,00 41,46 51,00 61,00 65,00 82,00 3,0 24,39 30,00 32,00 45,53 56,00 67,00 71,00 92,00 3,5 26,02 32,00 34,00 49,59 61,00 73,00 77,00 102,00 4,0 27,64 34,00 36,00 53,66 66,00 79,00 83,00 112,00 4,5 29,27 36,00 38,00 57,72 71,00 85,00 89,00 122,00 5,0 30,89 38,00 40,00 61,79 76,00 91,00 95,00 132,00 5,5 32,52 40,00 41,50 65,04 80,00 96,00 101,00 142,00 6,0 34,15 42,00 43,00 68,29 84,00 101,00 107,00 152,00 6,5 35,77 44,00 44,50 71,54 88,00 106,00 113,00 162,00 7,0 37,40 46,00 46,00 74,80 92,00 111,00 119,00 172,00 7,5 39,02 48,00 47,50 78,05 96,00 116,00 125,00 182,00 8,0 40,65 50,00 49,00 81,30 100,00 121,00 131,00 192,00 8,5 42,28 52,00 50,50 84,55 104,00 126,00 137,00 202,00 9,0 43,90 54,00 52,00 87,80 108,00 131,00 143,00 212,00 9,5 45,53 56,00 53,50 91,06 112,00 136,00 149,00 222,00 10,0 47,15 58,00 55,00 94,316,00 141,00 155,00 232,00 10,5 48,37 59,50 56,50 97,56 120,00 146,00 161,00 242,00 11,0 49,59 61,00 58,00 100,824,00 151,00 167,00 252,00 11,5 50,81 62,50 59,50 104,07 128,00 156,00 173,00 262,00 12,0 52,03 64,00 61,00 107,32 132,00 161,00 179,00 272,00 12,5 53,25 65,50 62,50 110,57 136,00 166,00 185,00 282,00 13,0 54,47 67,00 64,00 113,82 140,00 171,00 191,00 292,00 13,5 55,69 68,50 65,50 117,07 144,00 176,00 197,00 302,00 14,0 56,91 70,00 67,00 120,33 148,00 181,00 203,00 312,00 14,5 58,13 71,50 68,50 123,58 152,00 186,00 209,00 322,00 15,0 59,35 73,00 70,00 126,83 156,00 191,00 215,00 332,00 16

17 15,5 60,57 74,50 71,50 129,27 159,00 196,00 221,00 340,00 16,0 61,79 76,00 73,00 131,762,00 201,00 227,00 348,00 16,5 63,01 77,50 74,50 134,15 165,00 206,00 233,00 356,00 17,0 64,23 79,00 76,00 136,59 168,00 211,00 239,00 364,00 17,5 65,45 80,50 77,50 139,02 171,00 216,00 245,00 372,00 18,0 66,67 82,00 79,00 141,46 174,00 221,00 251,00 380,00 18,5 67,89 83,50 80,50 143,90 177,00 226,00 257,00 388,00 19,0 69,11 85,00 82,00 146,34 180,00 231,00 263,00 396,00 19,5 70,33 86,50 83,50 148,78 183,00 236,00 269,00 404,00 20,0 71,54 88,00 85,00 151,22 186,00 241,00 275,00 412,00 20,5 72,76 89,50 86,50 153,66 189,00 245,00 280,00 420,00 21,0 73,98 91,00 88,00 156,10 192,00 249,00 285,00 428,00 21,5 75,20 92,50 89,50 158,54 195,00 253,00 290,00 436,00 22,0 76,42 94,00 91,00 160,98 198,00 257,00 295,00 444,00 22,5 77,64 95,50 92,50 163,41 201,00 261,00 300,00 452,00 23,0 78,86 97,00 94,00 165,85 204,00 265,00 305,00 460,00 23,5 80,08 98,50 95,50 168,29 207,00 269,00 310,00 468,00 24,0 81,30 100,00 97,00 170,73 210,00 273,00 315,00 476,00 24,5 82,52 101,50 98,50 173,17 213,00 277,00 320,00 484,00 25,0 83,74 103,00 100,00 175,61 216,00 281,00 325,00 492,00 25,5 84,96 104,50 101,50 177,24 218,00 285,00 330,00 500,00 26,0 86,18 106,00 103,00 178,86 220,00 289,00 335,00 508,00 26,5 87,40 107,50 104,50 180,49 222,00 293,00 340,00 516,00 27,0 88,62 109,00 106,00 182,11 224,00 297,00 345,00 524,00 27,5 89,84 110,50 107,50 183,74 226,00 301,00 350,00 532,00 28,0 91,06 112,00 109,00 185,37 228,00 305,00 355,00 540,00 28,5 92,28 113,50 110,50 186,99 230,00 309,00 360,00 548,00 29,0 93,50 115,00 112,00 188,62 232,00 313,00 365,00 556,00 29,5 94,72 116,50 113,50 190,24 234,00 317,00 370,00 564,00 30,0 95,93 118,00 115,00 191,87 236,00 321,00 375,00 572, ,63 2,00 2,00 1,63 2,00 4,00 5,00 8,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οι αποστολές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 23%. 2. Τέλος ιαχείρισης ασµών και λοιπών Επιβαρύνσεων: 14,76 (12 πλέον ΦΠΑ 23%) και αφορά σε κάθε δέµα EMS (από χώρες εκτός ΕΕ) που συνοδεύεται από τελωνειακή διασάφηση και επιβαρύνεται µε δασµούς ή άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων. 16/2/

18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. EMS - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Προορισµός Ζώνη Χρόνοι Επίδοσης Χρόνοι Επίδοσης Προορισµός Ζώνη Έγγραφα έµατα Έγγραφα έµατα 1 Αζερµπαϊτζάν Μαδαγασκάρη Αίγυπτος Μακάο Αιθιοπία Μαλαισία Ακτή Ελεφαντοστού Μαλάουι Αλβανία Μαλδίβες Αλγερία Μαλί Αργεντινή Μάλτα (ΕΕ) Αρούµπα Μαρόκο Αυστραλία Μαυρίκιος Αρµενία Μαυριτανία Αυστρία (ΕΕ) Μαυροβούνιο Βέλγιο (ΕΕ) Μεγ. Βρετανία (ΕΕ) 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ SPM 13 Βοσνία - Ερζεγοβίνη Μεξικό Βουλγαρία (ΕΕ) Μολδαβία Βραζιλία Μονακό Γαλλία (ΕΕ) ΜΟΝΟ SPM 72 Μπαχρέιν Γερµανία (ΕΕ) Μπουρούντι Γεωργία Μπρουνέι Γκαµπόν Νέα Ζηλανδία Ταχυδροµική ιεύθυνση Ηλεκτρονική ιεύθυνση Τηλέφωνο FAX Λ. Βουλιαγµένης , Αθήνα,

19 20 Γουατεµάλα Νορβηγία Γουϊνέα Νότιος Αφρική ανία (ΕΕ) Ολλανδία (ΕΕ) Ελ Σαλβαντόρ Οµάν Ελβετία Ουγγαρία (ΕΕ) Εσθονία (ΕΕ) Ουγκάντα Ζάµπια Ουζµπεκιστάν Ζιµπάµπουε Ουκρανία Η.Π.Α Ουρουγουάη *Αλάσκα Παναµάς *Πόρτο Ρίκο Παραγουάη *Χαβάη Π.Γ..Μ. (FYROM) Ην. Αραβικά Εµιράτα Περού Ιαπωνία Πολωνία (ΕΕ) Ινδία Πορτογαλία (ΕΕ) Ινδονησία Ρουµανία (ΕΕ) Ιορδανία Ρωσία Ιράκ Σαουδική Αραβία Ιράν Σενεγάλη Ιρλανδία (ΕΕ) Σερβία Ισπανία (ΕΕ) Σινγκαπούρη Ισραήλ Σλοβακία (ΕΕ) *Παλαιστίνη Σλοβενία (ΕΕ) Καζακστάν Σουδάν Καµερούν Σουηδία (ΕΕ) Καµπότζη Σρι Λάνκα Καναδάς Συρία Κατάρ Ταϊβάν Κένυα Τανζανία Κίνα Ταϋλάνδη Κιργιζιστάν Τζιµπουτί Κορέα Νότιος Τόγκο Κόστα Ρίκα Τουρκία Κούβα Τσεχία (ΕΕ) Κροατία Τυνησία Κύπρος (ΕΕ) Υεµένη Λετονία (ΕΕ) Φιλιππίνες Λευκορωσία Φινλανδία (ΕΕ)

20 54 Λιθουανία (ΕΕ) Χιλή Λιχτενστάιν Χονγκ-Κονγκ Λουξεµβούργο (ΕΕ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρόνοι επίδοσης είναι ενδεικτικοί, υπολογίζονται από την ώρα άφιξης στη χώρα προορισµού, αναφέρονται σε εργάσιµες ηµέρες & δε συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος εκτελωνισµού. Για πληροφορίες / διευκρινήσεις επικοινωνείτε µε την εξυπηρέτηση πελατών στα (αστική χρέωση) & /επιλογή 3. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. SPM - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Βάρος ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 Ευρωπαική Ένωση Υπόλοιπη Ευρώπη ΗΠΑ-Καναδάς-Μεξικό Υπόλοιπος Κόσµος Αποστολές Εγγράφων & εµάτων Αποστολές Εγγράφων Κιλά Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 23% 0,250 28,46 35,00 33,00 35,00 39,00 0,5 38,21 47,00 45,00 44,00 54,00 1,0 52,20 64,20 60,00 60,00 73,00 1,5 60,16 74,00 72,00 74,00 90,00 2,0 68,13 83,80 84,00 88,00 107,00 2,5 76,10 93,60 96,00 102,00 124,00 Βάρος Αποστολές Εγγράφων & εµάτων Αποστολές εµάτων 0,5 38,21 47,00 58,00 60,00 65,00 1,0 52,20 64,20 73,00 72,00 82,00 1,5 60,16 74,00 85,00 83,00 97,00 2,0 68,13 83,80 97,00 94,00 112,00 2,5 76,10 93,60 109,00 105,00 127,00 3,0 84,07 103,40 121,00 116,00 142,00 3,5 91,06 112,00 131,00 124,50 155,00 4,0 98,05 120,60 141,00 133,00 168,00 4,5 105,04 129,20 151,00 141,50 181,00 5,0 112,03 137,80 161,00 150,00 194,00 5,5 116,83 143,70 167,00 154,90 202,00 6,0 121,63 149,60 173,00 159,80 210,00 6,5 126,42 155,50 179,00 164,70 218,00 7,0 131,22 161,40 185,00 169,60 226,00 7,5 136,02 167,30 191,00 174,50 234,00 8,0 140,873,20 197,00 179,40 242,00 8,5 145,679,10 203,00 184,30 250,00 9,0 150,485,00 209,00 189,20 258,00 9,5 155,20 190,90 215,00 194,10 266,00 10,0 160,00 196,80 221,00 199,00 274,00 10,5 163,01 200,50 225,50 204,70 281,00 21

22 11,0 166,02 204,20 230,00 210,40 288,00 11,5 169,02 207,90 234,50 216,10 295,00 12,0 172,03 211,60 239,00 221,80 302,00 12,5 175,04 215,30 243,50 227,50 309,00 13,0 178,05 219,00 248,00 233,20 316,00 13,5 181,06 222,70 252,50 238,90 323,00 14,0 184,07 226,40 257,00 244,60 330,00 14,5 187,07 230,10 261,50 250,30 337,00 15,0 190,08 233,80 266,00 256,00 344,00 15,5 193,09 237,50 270,50 261,70 351,00 16,0 196,10 241,20 275,00 267,40 358,00 16,5 199,11 244,90 279,50 273,10 365,00 17,0 202,11 248,60 284,00 278,80 372,00 17,5 205,12 252,30 288,50 284,50 379,00 18,0 208,13 256,00 293,00 290,20 386,00 18,5 211,14 259,70 297,50 295,90 393,00 19,0 214,15 263,40 302,00 301,60 400,00 19,5 217,15 267,10 306,50 307,30 407,00 20,0 220,16 270,80 311,00 313,00 414,00 20,5 225,61 277,50 316,00 317,30 420,70 21,0 231,06 284,20 321,00 321,60 427,40 21,5 236,50 290,90 326,00 325,90 434,10 22,0 241,95 297,60 331,00 330,20 440,80 22,5 247,40 304,30 336,00 334,50 447,50 23,0 252,85 311,00 341,00 338,80 454,20 23,5 258,29 317,70 346,00 343,10 460,90 24,0 263,74 324,40 351,00 347,40 467,60 24,5 269,19 331,10 356,00 351,70 474,30 25,0 274,63 337,80 361,00 356,00 481,00 25,5 280,08 344,50 366,00 360,30 487,70 26,0 285,53 351,20 371,00 364,60 494,40 26,5 290,98 357,90 376,00 368,90 501,10 27,0 296,42 364,60 381,00 373,20 507,80 27,5 301,87 371,30 386,00 377,50 514,50 28,0 307,32 378,00 391,00 381,80 521,20 28,5 312,76 384,70 396,00 386,10 527,90 29,0 318,21 391,40 401,00 390,40 534,60 29,5 323,66 398,10 406,00 394,70 541,30 30,0 329,11 404,80 411,00 399,00 548,00 30,5 331,87 408,20 414,30 404,50 554,40 31,0 334,63 411,60 417,60 410,00 560,80 31,5 337,40 415,00 420,90 415,50 567,20 32,0 340,16 418,40 424,20 421,00 573,60 22

23 32,5 342,93 421,80 427,50 426,50 580,00 33,0 345,69 425,20 430,80 432,00 586,40 33,5 348,46 428,60 434,10 437,50 592,80 34,0 351,22 432,00 437,40 443,00 599,20 34,5 353,98 435,40 440,70 448,50 605,60 35,0 356,75 438,80 444,00 454,00 612, ,76 3,40 3,30 5,50 6, ,98 4,90 9,00 6,00 6,00 Όταν το ογκοµετρικό βάρος µιας αποστολής είναι µεγαλύτερο του πραγµατικού, χρεώνεται µε βάση το ογκοµετρικό βάρος = Μήκος x Ύψος x Πλάτος / Στις χώρες µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ", υπολογίζεται ΜΟΝΟ το πραγµατικό βάρος του αντικειµένου αποστολής και ΌΧΙ το ογκοµετρικό. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

24 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Προορισμός Ζώνη Χρόνοι Επίδοσης Χρόνοι Επίδοσης Προορισμός Ζώνη Έγγραφα Δέματα INV Έγγραφα Δέματα INV 1 AFGHANISTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 67 FALKLAND ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 2 ALBANIA P 68 FAROE ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 3 ALGERIA P 69 FIJI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 4 AMERICAN SAMOA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 70 FINLAND (EU) 1 5 ANDORRA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 71 FRANCE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ (EU) 1 6 ANGOLA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 72 FRENCH GUIANA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 7 ANGUILLA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 73 FYROM 2 C 8 ANTIGUA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 74 GABON P 9 ARGENTINA C 75 GAMBIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 10 ARMENIA 2 76 GEORGIA 2 11 ARUBA C 77 GERMANY (EU) 1 12 AUSTRALIA C 78 GHANA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 13 AUSTRIA (EU) 1 79 GIBRALTAR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 14 AZERBAIJAN 2 80 GREENLAND ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 15 BAHAMAS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 81 GRENADA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C

25 16 BAHRAIN P 82 GUADELOUPE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 17 BANGLADESH ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 83 GUAM ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 18 BARBADOS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 84 GUATEMALA C 19 BELARUS 2 85 GUERNSEY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 20 BELGIUM (EU) 1 86 GUINEA REPUBLIC 4 21 BELIZE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 87 GUINEA-BISSAU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 22 BENIN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 88 GUINEA-EQUATORIAL ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 23 BERMUDA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 89 GUYANA(BRITISH) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 24 BHUTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 90 HAITI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 25 BOLIVIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 91 HONDURAS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 26 BONAIRE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 92 HONG KONG P 27 BOSNIA AND HERZEGOVINA P 93 HUNGARY (EU) 1 28 BOTSWANA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 94 ICELAND ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 C 29 BRAZIL C 95 INDIA C 30 BRUNEI P 96 INDONESIA P 31 BULGARIA (EU) 1 97 IRAN P 32 BURKINA FASO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 98 IRAQ P 33 BURUNDI P 99 IRELAND (EU) 1 34 CAMBODIA 4 35 CAMEROON C P 101 ISRAEL 4 ITALY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ (EU) C 36 CANADA P 102 JAMAICA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 37 CANARY ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 C 103 JAPAN P

26 38 CAPE VERDE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 104 JERSEY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 39 CAYMAN ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 105 JORDAN P 40 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 106 KAZAKHSTAN C 41 CHAD ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 107 KENYA P 42 CHILE C 108 KIRIBATI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 43 CHINA 4 44 COLOMBIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C C 110 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 4 KOREA, THE D.P.R OF (NORTH) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 4 4 P 45 COMOROS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 111 KOSOVO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 46 CONGO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 47 CONGO, DEMOCRATIC REP OF ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C P 113 KUWAIT ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 KYRGYZSTAN C 3 3 C 48 COOK ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 114 LAOS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 49 COSTA RICA C 115 LATVIA (EU) 1 50 COTE D' IVOIRE C 116 LEBANON ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 51 CROATIA 2 P 117 LESOTHO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 52 CUBA C 118 LIBERIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 53 CURACAO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 119 LIBYA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 54 CYPRUS (EU) 1 EMS EMS EMS 120 LIECHTESTEIN 2 P 55 CZECH PERUBLIC (EU) LITHUANIA (EU) 1 56 DENMARK (EU) LUXEMBURG (EU) 1 57 DJIBOUTI P 123 MACAO C 58 DOMINICA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 124 MADAGASCAR C 59 DOMINICAN REPUBLIC ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 125 MALAWI P

27 60 EAST TIMOR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 126 MALAYSIA P 61 ECUADOR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 127 MALDIVES P 62 EGYPT C 128 MALI P 63 EL SALVADOR C 129 MALTA (EU) ERITREA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 130 MARSHALL ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 65 ESTONIA (EU) MARTINIQUE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 4 66 ETHIOPIA C 132 MAURITANIA P συνέχεια => 133 MAURITIUS P 182 SIERRA LEONE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 134 MAYOTTE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 183 SINGAPORE C 135 MEXICO SLOVAKIA (EU) MICRONESIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 185 SLOVENIA (EU) MOLDOVA SOLOMON ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 138 MONACO SOMALIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 139 MONGOLIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 188 SOMALILAND, REP OF ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 140 MONTENEGRO SOUTH AFRICA MONTSERRAT ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 190 SPAIN (EU) MOROCCO P 191 SRI LANKA C 143 MOZAMBIGUE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ MYANMAR ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 192 ST. BARTHELEMY ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ST. EUSTATIUS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 3 3 C 145 NAMIBIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 194 ST. KITTS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 27

28 146 NAURU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 195 ST. LUCIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 147 NEPAL ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ NETHERLAND ANTILLES ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 4 4 P 196 ST. MAARTEN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ST. VINCENT ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 3 3 C 149 NETHERLANDS (HOLLAND) (EU) SUDAN P 150 NEVIS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 199 SURINAME ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 151 NEW CALEDONIA P 200 SWAZILAND ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 152 NEW ZEALAND P 201 SWEDEN (EU) NICARAGUA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ SWITZERLAND 2 C 154 NIGER ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 203 SYRIA P 155 NIGERIA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 204 TAHITI ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 156 NIUE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 205 TAIWAN P 157 NORWAY 2 P 206 TAJIKISTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 158 OMAN P 207 TANZANIA C 159 PAKISTAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 208 THAILAND C 160 PALAU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 209 TOGO P 161 PANAMA TONGA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 162 PAPUA NEW GUINEA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 211 TRINIDAD & TOBAGO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 163 PARAGUAY TUNISIA C 164 PERU PHILIPPINES C 2 2 C 213 TURKEY TURKS AND CAICOS ISLANDS ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 2 3 C 166 POLAND (EU) TUVALU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 167 PORTUGAL (EU) UGANDA P 28

29 168 PUERTO RICO C 217 UKRAINE QATAR C 218 UNITED ARAB EMIRATES C 170 REUNION, ISLAND OF ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 219 UNITED KINGDOM ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ (EU) ROMANIA (EU) UNITED STATES OF AMERICA P 172 RUSSIAN FEDERATION C 221 URUGUAY RWANDA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 222 UZBEKISTAN SAIPAN ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 223 VANUATU ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 175 SAMOA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 224 VENEZUELA ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 176 SAN MARINO ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 P 225 VIETNAM ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 177 SAO TOME AND PRINCIPE ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 226 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 178 SAUDI ARABIA C 227 VIRGIN ISLANDS(US) ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ C 179 SENEGAL C 228 YEMEN P 180 SERBIA, REPUBLIC OF 2 C 229 ZAMBIA C 181 SEYCHELLES ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ P 230 ZIMBABWE C ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί, αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες, υπολογίζονται από την άφιξη στη χώρα προορισμού, δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εκτελωνισμού. 2. Εάν γνωρίζετε τον ταχ. κωδικό προορισμού, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης καλώντας χωρίς χρέωση στο ( ext.3) 3. P = Proforma Invoice C = Commercial Invoice Επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για πληροφορίες/ διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες εκτελωνισμού. 29

30 NOTES: 1.Transit Times are given in working days. Transit Times are indicative for documents & low-value non-document shipments. 2. The exact transit time may differ from the standard depending on the accessibility of the delivery area; to be informed about the exact delivery time, please contact our Customer Care 3. P = Proforma Invoice C = Commercial Invoice For any further assistance, please contact our Customer Care(free phone or ext.3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. Ο Πρόεδρος του.σ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 30

31 31

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 29/05/2013)

(Ισχύει από 29/05/2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F-1206 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-10-01 Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

Business Control. #1-Σεπτ 2015

Business Control. #1-Σεπτ 2015 Business Control Τα νέο πρόγραμμα Business Control Οικονομικά Προγράμματα Business Control 300 Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ 23%) 9,90 Δωρεάν Χρόνος ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 300' Δωρεάν Μηνύματα 60 Δωρεάν ενδοεπικοινωνία 1500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Η Επιχείρηση Η Holland Hellas Logistics S.A. δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των διεθνών μεταφορών. Στα πλαίσια της επιπλέον δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ. ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΓΕΝΙΚΑ... 3 A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΚΕΕΥΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ Το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου Νικόλαος Ροδόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLine Data AE Country LPI Rank Customs Infrastructure International

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς

Κλειστό ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς Κλειστό ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του Στρατού Ξηράς 1. Σκοπός της παρούσας ενηµέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού) για ένα (1) χρόνο της σύµβασης µε την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25, (25 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 14568 Κρυονέρι, Αττικής Τηλ.: +30-210-8190000, Fax.: +30-210-8190261, Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: Αυλωνίτης Ευστάθιος Αθήνα 28/3/2012 Τηλ.: 210 772 1015, Fax: 210 772 2021 Αριθ. Πρωτ. 7163

Αρµόδιος: Αυλωνίτης Ευστάθιος Αθήνα 28/3/2012 Τηλ.: 210 772 1015, Fax: 210 772 2021 Αριθ. Πρωτ. 7163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη T.K.15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations

Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Πίνακας Ζωνών της UPS - EE και ιεθνείς Προορισµοί UPS Tariff Zone Chart - EU and International Destinations Για πελάτες που βρίσκονται στην Ελλάδα -Ισχύει από 31 εκεµβρίου 2012 For customers located in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1 ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009. Σύμφωνα με την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδομένων της ΕΣΥΕ από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER Δ. ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΘΕΒ 4/10/2010 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 1 Συντελεστές παραγωγής Γνωρίζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα