ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ :ΣΕΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΛΟΓ - ΕΚΜ Τηλ ΣΕΠΑ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝ. ΔΙΑ/ΣΜΟΥ Φ.890/ΑΔ.1771 Σ.618 Ελληνικό, 26 Μαΐ 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Συνεργαζόμενου Αναδόχου - Προμηθευτή για την Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και τη Δημιουργία Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής Εντός του Πρατηρίου Τροφίμων. 1. Γνωρίζεται ότι το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) που εδρεύει στο Ελληνικό (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614, Τ.Κ ), ενδιαφέρεται για την Ανάδειξη Συνεργαζόμενου Αναδόχου - Προμηθευτή για την Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής εντός του Πρατηρίου Τροφίμων, προκειμένου να καλύψει οικείες ανάγκες του καταναλωτικού του κοινού, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 05 η / Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος (Δ.Σ./ΣΕΠΑ). 2. Για το σκοπό αυτό, το Συγκρότημα επιθυμεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας, με την αποστολή ενσφράγιστων οικονομικών προσφορών στο Τμήμα Οικονομικού/ Γραφείο Προμηθειών, προς αξιολόγηση από αρμόδια Επιτροπή και ενημέρωση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ προς λήψη σχετικής Απόφασης. Οι ενσφράγιστες προσφορές σας πρέπει να κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Συγκροτήματος (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614 ΤΚ16777 Αεροπορική Βάση Ελληνικού) μέχρι την 16/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, όπου θα αποσφραγισθούν από αρμόδια τριμελή επιτροπή, με δυνατότητα παρεύρεσης εκπροσώπου σας κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση έχουν οι κατωτέρω: α. Έλληνες Πολίτες. β. Αλλοδαποί (πολίτες χώρας μέλους της Ε.Ε.). γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (με έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε.). δ. Συνεταιρισμοί. ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών. 4. Οι υποψήφιοι οφείλουν, να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο όπως περιγράφεται στην παρούσα. Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους 1

2 γενικότερα, μαζί με τις οικονομικές προσφορές να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά : α. Τα Φυσικά Πρόσωπα για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, των οποίων η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών αυτών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του ΠΔ 118/07. (1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία : συμμετέχουν. (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο (β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω (άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07): 1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 2/ Δωροδοκία. 3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4/ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (γ) Να δηλώνεται ότι,μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για: 1/ Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 2/ Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (δ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δε τελούν υπό τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (περίπτωση 2 του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. (ε) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (στ) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση 2.ε και 2.στ του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07). 2

3 (ζ) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07). (η) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. (2) Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι: (α) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της μίσθωσης εκμετάλλευσης. (γ) Δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. (δ) Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ε) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. (στ) 66 του ΝΔ 1400/73. β. Νομικά πρόσωπα. Για τη μη χρησιμοποίηση εφέδρων αξκών βάση του άρθρου (1) Όλα τα δικαιoλoγητικά που αφορούν την συμμετοχή φυσικών προσώπων της ανωτέρω παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. (2) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. γ. Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC ή άλλο αναγνωρισμένο Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP, το οποίο να προβλέπεται σύμφωνα με την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και των προμηθευτών της. δ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ΦΕΚ 2718/ (Τεύχος Β ). ε. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο (ή απόσπασμα) του Ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά χρονικό διάστημα, που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 3

4 ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία, που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 5. Οι ενσφράγιστες προσφορές θα υποβληθούν στην παρακάτω διεύθυνση: με την ένδειξη: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 614 Τ.Κ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Σ.Ε.Π.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.» ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και θα περιλαμβάνει : α. Την μηνιαίο μίσθωμα (αριθμητικώς και ολογράφως) το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από Χίλια Ευρώ (1.000,00 ) μηνιαίως πλέον ΦΠΑ. β. Την προσφερόμενη ενιαία ποσοστιαία έκπτωση (αριθμητικώς και ολογράφως) των υπό πώληση ειδών που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο του Παραρτήματος «Δ». γ. Την προσφερόμενη ενιαία ποσοστιαία έκπτωση (αριθμητικώς και ολογράφως) των υπό πώληση ειδών που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο των Παραρτήματος «Ε». δ. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. 6. Οι προσφορές υποβάλλονται: α. Στην Ελληνική γλώσσα. β. Υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. γ. Δακτυλογραφημένες χωρίς διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). δ. Για ολόκληρο το έργο. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά η οποία δεν περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4

5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 7. Ο Ανάδοχος Προμηθευτής που αναλαμβάνει την υποχρέωση Μίσθωσης - Εκμετάλλευσης του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής εντός του Πρατηρίου Τροφίμων, υποχρεούται στην ανάλογη διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ, το οποίο μετά την πάροδο του Συμφωνητικού Συνεργασίας θα περιέλθει στην δικαιοδοσία του Σ.Ε.Π.Α.. 8. Τα κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων και τα μόρια, που αντιστοιχούν σε αυτά είναι τα παρακάτω: α. Μηνιαίο μίσθωμα, μόρια 70. Το μέγιστο της βαθμολογίας (δηλαδή 70 μόρια) θα λάβει η προσφορά με το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. Οι υπόλοιπες προσφορές θα έχουν βαθμολογία αναλογικά μειωμένη. Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται αυτό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α.. β. Ενιαία ποσοστιαία έκπτωση των πωλουμένων ειδών, όπως αναφέρονται στο παραρτήμα «Δ» της παρούσας, μόρια 20. Από τα παραπάνω, 20 μόρια, θα λάβει η προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ενιαία για όλα τα είδη του τιμοκαταλόγου του Παραρτημάτος «Δ». Οι υπόλοιπες προσφορές θα λάβουν βαθμολογία αναλογικά μειωμένη. γ. Ενιαία ποσοστιαία έκπτωση των πωλουμένων ειδών, όπως αναφέρονται στο παραρτήμα «Ε» της παρούσας, μόρια 10. Από τα παραπάνω, 10 μόρια, θα λάβει η προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ενιαία για όλα τα είδη του τιμοκαταλόγου του Παραρτημάτος «Ε». Οι υπόλοιπες προσφορές θα λάβουν βαθμολογία αναλογικά μειωμένη. δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα ο οποίος θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. ε. Προσφορές με μηδενικό ποσοστό ενιαίας εκπτώσεως επί των κριτηρίων της παραγράφου 8β & 8γ του παρόντος άρθρου, καθώς και προσφορές οι οποίες δεν θα μεταβάλλουν επί το πλείστον το μηνιαίο μίσθωμα δεν γίνονται δεκτές. 9. Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Συγκροτήματος, αποκλείοντας όσους είναι εκπρόθεσμοι. Η επιτροπή αριθμεί και μονογράφει όλους τους Φακέλους Προσφοράς και τα περιεχόμενα αυτών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης ενημερώνοντας επί των αποτελεσμάτων όλους του ενδιαφερόμενους, ενώ ο πλειοδότης οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών να υποβάλλει στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και αποτυπώνονται στο παράρτημα Α. Ταυτόχρονα τα αρμόδια όργανα της Μονάδας προβαίνουν σε υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του προμηθευτή που εδρεύουν στον Νομό Αττικής. Κατόπιν η επιτροπή συντάσσει νέο πρακτικό με ανάλογη εισήγηση με το οποίο ενημερώνεται το Δ.Σ./Σ.Ε.Π.Α. για λήψη τελικής απόφασης. 5

6 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα κατωτέρω σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/07: α. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή, ο οποίος θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως περιγράφονται στην παραγραφο 8. β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτού κριθούν ασύμφορα για την Υπηρεσία (πχ μικρό ποσοστό εκπτώσεως ή μη ικανοποιητικό μηνιαίο μίσθωμα). Εν συνεχεία στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ανάδειξης, αποστέλλεται εγγράφως ειδοποίηση και προσκαλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημέρων από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας, προσκομίζοντας: α. Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του Συμφωνητικού Συνεργασίας. β. Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο παρέχων τις υπηρεσίες Αναδόχου να παρουσιασθεί, το αρμόδιο όργανο του Σ.Ε.Π.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Με τη υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται ο χρόνος ανάληψης εργασίας από το προσωπικό του Αναδόχου. Η προθεσμία που αναγράφεται στην ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών, καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των έχουν ως ισχύουν στις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/ Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος, θα γίνεται κάθε 1η έως 5η του ιδίου μηνός, στο Λογιστήριο του Σ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής ποσοτικής εκτέλεσης εργασιών κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον: α. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες Αναδόχου. β. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. εξής: γ. ποσοστιαία παρακράτηση επί ετησίου κλιμακωτού τζίρου η οποία έχει ως 6

7 Από 0,00 έως ,00 ποσοστό 2% (Δύο) Από ,01 έως ,00 ποσοστό 3% (Τρία) Από ,01 και άνω ποσοστό 4% (Τέσσερα) 11. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου συλλογικού oργάvoυ. Επίσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου συλλογικού oργάvoυ, εφόσον δεν προσέλθει το προσωπικό του να αναλάβει εργασία εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας, χρονικού διαστήματος ή δεν αναπληρώνει εγκαίρως το προσωπικό, ώστε να εργάζεται σταθερά ο αιτούμενος από τη διακήρυξη αριθμός, αφού πρώτα κληθεί ο ανάδοχος για παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 του ΠΔ 118/2007. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, με απόφαση του έχοντα την οικονομική δικαιοδοσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής νομοθεσίας, αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, αποζημιώσεων φόρων κλπ, ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύμβασης αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και του επιβληθεί για τέταρτη φορά η ρήτρα του 9 ου άρθρου του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/07 με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν παραλήψεις ή μη τήρηση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση που θα υπογραφεί εφαρμόζονται τα εξής: α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Π.Α.. β. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση των ανωτέρω εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται, με απόφαση του Διευθυντή του Σ.Ε.Π.Α. ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου σύμβασης οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 12. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την λειτουργική υποδομή και τις ανεπτυγμένες εμπορικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος, παρέχονται τα κατωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, που εκτιμάται ότι θα συναξιολογηθούν για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς: α. Διατίθεται κατάλληλος χώρος εντός του Πρατηρίου Τροφίμων επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20τ.μ.) περίπου για την Δημιουργία Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής. 7

8 β. Τα διατιθέμενα είδη θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος, που η επισκεψιμότητά του ανέρχεται σε 500 έως 900 άτομα μεσοσταθμικά ημερησίως. γ. Δεν υπάρχει επιβάρυνση με δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού εκτός των δαπανών καθαριότητας και συσκευασίας των υπό πώληση ειδών που αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. δ. Στο Συγκρότημα υπάρχουν ανεπτυγμένες και οι εξής δραστηριότητες: (1) Ά Πολυκατάστημα (Eίδη ένδυσης- υπόδησης και ένδυσης σπιτιού) (2) Β Πολυκατάστημα (Είδη Δώρων-Κιγκαλερίας, Εποχιακά Είδη) (3) Πρατήριο Τροφίμων (Super Market) (4) Πρατήριο Καυσίμων (5) Ραφείο- Υποδηματοποιείο (6) Κρεοπωλείο (7) Οπωροπωλείο (8) Στεγνοκαθαριστήριο- Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων (9) Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών (10) Κομμωτήριο Κουρείο (11) Κατάστημα Οπτικών ειδών 13. Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι: α. Οι δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική έγκριση του Συγκροτήματος, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. β.ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Π.Α.. γ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς για προωθητικές ενέργειες και περιοδικές προσφορές. δ. Το Κυλικείο και το Κατάστημα θα πρέπει να στελεχώνονται από έναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο για την παροχή υπηρεσίας προϊόντων, που θα αποτελεί προσωπικό του «Αναδόχου - Προμηθευτή» με την ανάληψη εκ μέρους του, της υποχρέωσης για την μισθοδοσία και την ασφάλισή του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος και θα εισέρχεται στο ΣΕΠΑ, πρέπει: (1) Να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή σε περίπτωση που αποτελείται από αλλοδαπούς, αυτοί να διαθέτουν επίσημη κάρτα εργασίας (πράσινη κάρτα). (2) Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία. (3) Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και των πελατών και να συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΑ. (4) Να φέρει αναρτημένο σε εμφανές σημείο επάνω του το Δελτίο Εισόδου που θα του χορηγείται από το Σ.Ε.Π.Α.. 8

9 (5) Να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που να αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου καθώς και τα πιστοποιητικά υγειονομικής καταλληλότητας του προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως το προσωπικό που χρησιμοποιεί, να είναι ασφαλισμένο, και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί υπόκειται στον έλεγχο καταλληλότητας της Μονάδας και θα έχει άδεια εισόδου στους χώρους που εισέρχεται. (6) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού του ως χειριστή τροφίμων από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα. ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (N.1568/1985, Φ.Ε.Κ. 177/Α/ της ελληνικής νομοθεσίας) κ.λ.π. και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο έγκαιρα και εμπρόθεσμα. στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Π.Α., και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Π.Α., που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων του, του προσωπικού του Σ.Ε.Π.Α., και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου. η. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από το Σ.Ε.Π.Α., κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε απαιτείται για την παράδοση στην Υπηρεσία του χώρου του Σ.Ε.Π.Α.. θ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να υπάρχει πλήρης σήμανση υγιεινής και ασφάλειας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ι. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του η άλλων φορέων (π.χ. μεταφορικά μέσα). ια. Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλει για έγκριση στο Σ.Ε.Π.Α. κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά, εξοπλισμό κ.λ.π., που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, ότι τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει δείγματα ή πιστοποιητικά ορισμένων ειδικών υλικών ή μηχανημάτων. 9

10 ιβ. Το ΣΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε υλικό που κατά την κρίση του δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ή που δεν είναι σύμφωνο με τα εγκριθέντα δείγματα. Θα μπορεί να παραπέμπει τα υλικά ή μηχανήματα για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύπτει από τυχόν εσφαλμένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή νέων στοιχείων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Μεταξύ του Σ.Ε.Π.Α. και του «Αναδόχου - Προμηθευτή» θα υπογραφεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ της παρούσας, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν κοινής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης των συμβαλλομένων μερών. 15. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταφοράς του Συγκροτήματος σε άλλο χώρο, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας, ο συμβαλλόμενος (Σ.Ε.Π.Α.) δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την αντισυμβαλλομένη για το κόστος διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων στον ως άνω διατιθέμενο με την παρούσα χώρο. 16. Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών (Υπσγός (Ο) Αρκάδας Παναγιώτης, Υπσγος (Ο) Αλατζηνιωτάκης Σαράντος, τηλ. επικοινωνίας ). Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Διοικητής ΣΕΠΑ Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στην από Φ.890/AΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαΐ 2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαΐ 2015 OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) Ο/Η υπογεγραμμένος/η κάτοικος οδός. αριθμός..τηλ..κάτοχος του υπ αρίθμ... δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία, ΑΦΜ.και εδρα. Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω (α) Μηνιαίο Μίσθωμα άνευ Φ.Π.Α. ο λ ο γ ρ α φ ω ς... (. ) (β) Ενιαίο Ποσοστό Εκπτώσεως επί των τιμών των υποχρεωτικά πωλουμένων ειδών του Παραρτημάτος «Δ» ο λ ο γ ρ α φ ω ς..( %) (γ) Ενιαίο Ποσοστό Εκπτώσεως επί των τιμών των υποχρεωτικά πωλουμένων ειδών του Παραρτήματος «Ε» ο λ ο γ ρ α φ ω ς..( %) Και αποδέχομαι την ποσοστιαία παρακράτηση επί ετησίου κλιμακωτού τζίρου η οποία έχει ως εξής: Από 0,00 έως ,00 ποσοστό 2% (Δύο) Από ,01 έως ,00 ποσοστό 3% (Τρία) Από ,01 και άνω ποσοστό 4% (Τέσσερα) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συμφωνιών της πρόσκλησης Ενδιαφέροντος τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς. Επιπλέον βεβαιώνω ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι ο λ ο γ ρ α φ ω ς.... ( ) ημέρες. Ακριβές Αντίγραφο Υπογραφή Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαϊ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1. Οι διατιθέμενοι χώροι εντός του Κυλικείου και του Πρατηρίου Τροφίμων, όπου θα αναπτυχθεί δραστηριότητα πώλησης ειδών Ζαχαροπλαστικής, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτούς, να επιτρέπεται η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, να προστατεύονται τα προϊόντα από επιμολύνσεις και αλλοιώσεις και να διασφαλίζονται οι άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Αναλυτικά επισημαίνονται τα κατωτέρω: α. Το δάπεδο που θα κατασκευαστεί θα πρέπει να είναι από πλακάκι ή Βιομηχανικού Τύπου υλικό (εξαιρείται ο χώρος εστίασης του καταναλωτικού κοινού, σάλα), να είναι ανθεκτικό τόσο στο βάρος όσο και στην χρήση χημικών ουσιών καθαρισμού. Πρέπει να είναι λείο, αντιολισθητικό μη απορροφητικό, από αδιάβροχο υλικό το οποίο να καλύπτει τις ειδικές χημικές μηχανικές απαιτήσεις για να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και να καθαρίζεται- απολυμαίνεται εύκολα. Επιπλέον τα σημεία σύνδεσης του δαπέδου με τους τοίχους να είναι στρογγυλεμένα για να διευκολύνεται ο καθαρισμός. β. Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή, ομαλή χωρίς ρωγμές και ανοιχτόχρωμης απόχρωσης επιφάνεια να βάφονται τακτικά και να καλύπτονται από ανοιχτόχρωμο πλακάκι έως το ύψους ενός μέσου ανθρώπου. γ. Η οροφή - ψευδοροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην συσσωρεύονται ρύποι, να έχει λεία επιφάνεια και ανοιχτό χρώμα. δ. Ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να διασφαλίζει τον σωστό χειρισμό των τροφίμων, να μην αλλοιώνει το χρώμα των προϊόντων, και να διευκολύνει το προσωπικό στον καθαρισμό. Επιπλέον οι λάμπες πάνω από τον χώρο χειρισμού των τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλείας και να έχουν άθραυστα καλύμματα. ε. Ο εξοπλισμός του Καταστήματος (ψυκτικοί θερμικοί θάλαμοι, πάγκοι, κ.λ.π.) πρέπει να είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος εγκατεστημένος και συντηρημένος με σκοπό να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα: (1) Οι πάγκοι εργασίας πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και θα πρέπει να εφάπτονται στον τοίχο χωρίς κενά. Εάν διαθέτουν ράφι θα πρέπει αυτό να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15cm) εκατοστά από το έδαφος. Τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τέτοια χρήση (επαφή με τρόφιμα). (2) Τα ψυγεία βιτρίνες πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και προϊόντα, να διαθέτουν θερμόμετρο, η θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη των πέντε (5) βαθμών Κελσίου και να διαθέτουν καταγραφικό θερμοκρασίας. Εάν δεν διαθέτουν καταγραφικό η θερμοκρασία να ελέγχεται και να καταγράφεται σε καθημερινή βάση. 13

14 στ. Απαιτείται να υπάρχει βρύση παροχής πόσιμου κρύου και ζεστού νερού καθώς και δυο (2) νιπτήρων ο μεν ένας για την υγιεινή του προσωπικού και ο έτερος για τον καθαρισμό των υλικών και σκευών χρήσης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαϊ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Σ.Ε.Π.Α. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ * ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ 1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 2 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ 3 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ 4 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ 6 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 7 ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 8 ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ 9 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΠΕΣΙΑΛ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ 10 ΦΛΟΓΕΡΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ 11 ΠΙΤΣΑ 12 ΠΕΙΝΙΡΛΙ 13 ΚΑΛΤΣΟΝΕ 14 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΤΥΡΙ 15 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 16 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ 0,80 0,85 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 1,20 1,10 1,20 1,70 1,40 1,00 1,10 0,85 15

16 17 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ΜΠΡΙΟΣ ΦΕΤΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ 19 ΠΙΡΟΣΚΙ 20 ΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑ 21 CHOCO ΜΠΑΝΑΝΑ 22 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 1,20 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 23 ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΥΡΙ 1,10 24 ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΜΠΕΙΚΟΝ 1,20 25 ΚΟΤΟΠΙΤΑ 1,40 26 ΜΠΡΙΟΣ ΔΙΠΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 1,15 27 ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ 1,10 ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΛΥΚΑ 28 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Η ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ 1,15 29 ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΙΦΙ 1,20 30 ΧΑΛΒΑΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 1,20 31 ΕΚΛΕΡ 1,35 32 ΚΩΚ 1,35 33 ΜΠΙΣΚΟΤΟ 1,15 34 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ 1,30 35 ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ 1,20 36 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑ 1,20 37 ΚΑΤΑΙΦΙ 1,20 38 ΚΟΡΝΕ 1,30 39 ΜΠΑΜΠΑΣ 1,30 40 ΠΑΣΤΑ ΟΡΕΟ 1,35 41 ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,40 42 ΦΡΟΥΤOΣΑΛΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 1,90 43 ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 3,00 44 CHEESE CAKE 1,30 16

17 45 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 1,50 46 ΜΙΛΦΕΙΓ 1,30 47 ΖΕΛΕ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 0,90 ΚΑΦΕΣ-ΡΟΦΗΜΑΤΑ 48 ΝΕΣ ΚΑΦΕ 0,80 49 ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΟΣ 0,90 50 ΦΡΑΠΕ 0,90 51 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΟΝΟΣ 0,45 52 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣ 0,60 53 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 0,80 54 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣ 1,05 55 ESPRESSO 0,85 56 ESPRESSO ΔΙΠΛΟΣ 0,90 57 CAPUCCINO CAPUCCINO ΔΙΠΛΟΣ 1,25 59 FREDDO ESPRESSO FREDDO ESPRESSO ΔΙΠΛΟΣ 1,30 61 FREDDO CAPUCCINO FREDDO CAPUCCINO ΔΙΠΛΟΣ 1,30 63 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ Κ ΚΡΥΑ 0,95 64 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ Κ ΚΡΥΑ ΔΙΠΛΗ 1,50 65 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 0,45 66 ΤΣΑΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 0,45 67 FREDOCINO XAMOMΗΛΙ 0,45 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 69 COCA COLA-LIGHT-ZERO 330ML 0,65 70 SPRITE-FANTA(ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙΤΑ) 330ML 0,65 71 ΣΟΔΑ 330ML 0,65 72 ΝΕΣ ΤΕΑ ΛΕΜΟΝ.-ΡΟΔΑΚΙΝΟ 330ML 1,05 17

18 73 NES TEA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ ΛΕΜΟΝΙ 500ML NES TEA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ PASSION FRUIT 500ML ΛΟΥΞ-ΣΟΥΡΩΤΗ ΛΕΜΟΝΙ 0,90 76 PERRIER 330 ML RED BULL 1, FRULITE 1.20 ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 0,90 ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 0,95 ΑΜΙΤΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ- ΒΥΣΣΙΝΟ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ 0,90 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 82 AMSTEL-ΗΕΙΝΕΚΕΝ 1,35 83 ΠΟΤΗΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΟΤΗΡΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΥΖΟ 2,50 85 ΠΟΤΗΡΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΥΖΟ ΜΕ ΜΕΖΕΔΑΚΙ(ΑΓΓΟΥΡΙ,ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΟΥΡΣΙ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΕΛΙΑ,ΣΑΛΑΜΑΚΙ ΑΕΡΟΣ) 3,50 86 ΚΑΡΑΦΑΚΙ ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ-ΜΙΝΙ 5,00 87 ΚΑΡΑΦΑΚΙ ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ-ΜΙΝΙ ΜΕ ΜΕΖΕ(ΑΓΓΟΥΡΙ,ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΟΥΡΣΙ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΕΛΙΑ,ΣΑΛΑΜΑΚΙ ΑΕΡΟΣ) 7,00 88 ΚΡΑΣΙ ΠΟΤΗΡΙ ΜΙΣΟΚΙΛΟ ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΛΕΥΚΟ Η ΚΟΚΚΙΝΟ 2,00 90 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΚΡΑΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 5, ΠΟΙΚΙΛΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ(ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ,ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ,ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ,ΚΕΜΠΑΚΑΚΙΑ, ΠΙΤΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ) ΠΟΙΚΙΛΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ(ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ,ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ,ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ,ΚΕΜΠΑΚΑΚΙΑ, ΠΙΤΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ) ΣΠΕΣΙΑΛ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ(ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ Κ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ Ή ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ, ΠΑΝΣΕΤΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ, ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙ, ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΙΤΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ) 5,00 8,00 12,00 18

19 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 94 ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ 500ML 0,25 95 NEΡΟ 750ΜL ΝΕΡΟ 1500 ΜL 0,50 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣAΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1,60 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ/ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΜΠΙΦΤΕΚΙ 1,60 99 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΝΤΟΜΑΤΑ-ΦΕΤΑ-ΡΙΓΑΝΗ) 1, ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΑΛΑΝΤΙΚΑ 1, ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ / ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΠΑΚΕΤΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ -ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΠΑΚΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ- ΝΤΟΜΑΤΑ -ΛΟΛΑ 104 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΒΟΥΤYΡΟ ΖΑΜΠΟΝ -ΤΥΡΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 1,95 1,90 1,90 1, ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ ΖΑΜΠΟΝ - ΤΥΡΙ 0, ΤΟΣΤ ΜΑΥΡΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ 0, ΤΟΣΤ ΝΤΟΝΑΤΣ 1, ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΡΥΟ ΖΑΜΠΟΝ- ΤΥΡΙ ΜΑΡΟΥΛΙ - ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ 1, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟ 0, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟ 0, ΚΡIΤΣΙΝΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ΛΕΥΚΟ 0, ΚΡΙΤΣΙΝΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ΟΛΙΚΗΣ 0, ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ 0, ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1, ΚΟΥΒΕΡ ΛΕΥΚΟ 0, ΚΟΥΒΕΡ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 0, ΕΛΙΟΨΩΜΟ 1,25 19

20 ΝΤΟΝΑΤΣ - ΚΕΪΚ 118 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ 1, ΚΑΝΕΛΑ 1, ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1, ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ 1, ΝΤΟΝΑΤΣ ΜΙΝΙ 0, ΚΕΙΚ 0,70 GRILL ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 4,15 ΠΙΤΟΥΛΕΣ-ΣΩΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΣΩΣ 3, ΚΕΜΠΑΠ ΜΕΡΙΔΑ 4, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΑ 3, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕΡΙΔΑ 4, ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 3, ΠΙΤΟΥΛΑ 0, ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ &ΨΩΜΑΚΙ 1, ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ&ΨΩΜΑΚΙ 1, ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ 3,85 ΣΑΛΑΤΕΣ 134 ΣΑΛΑΤΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΙΣΑΡΑ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΡΟΚΑ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΝΤΟΜΑΤΟΣΑΛΑΤΑ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ+ΨΩΜΑΚΙ 3, ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ 1, ΝΤΑΚΟΣ 2,60 20

21 ΚΡΕΠΕΣ 142 ΚΡΕΠΕΣ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΕΙΚΟΝ-ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 2, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΜΠΑΝΑΝΑ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΜΠΙΣΚΟΤΟ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΜΠΑΝΑΝΑ 3,50 FAST FOOD 148 CLUB ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 2, HAMBOYRGER ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 2, ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 1,55 ΟΡΕΚΤΙΚΑ 152 ΜΕΡΙΔΑ ΦΕΤΑ 1, ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ 1, ΤΖΑΤΖΙΚΙ 1, ΧΟΡΤΑ 2, ΡΩΣΙΚΗ 1,75 ΛΑΔΕΡΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΦΕΤΑ ΣΤΟ 2, ΦΟΥΡΝΟ 158 ΣΠΑΝΑΚΟΡΙΖΟ 2, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 2,75 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΑΙ 3, ΠΑΤΑΤΕΣ 161 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 3, ΑΡΑΚΑΣ 2, ΜΠΡΙΑΜ 2, ΛΑΧΑΝΟΡΙΖΟ 3,20 21

22 165 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΑΛΑ ΠΟΛΙΤΑ 3, ΓΕΜΙΣΤΑ (ΝΤΟΜΑΤΕΣ&ΠΙΠΕΡΙΕΣ) 3,50 ΟΣΠΡΙΑ 167 ΦAΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑ 2, ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΣΕΛΙΝΟ, ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑ 2, ΦΑΒΑ 2, ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΜΕ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ ΣΤΟ ΦΥΡΝΟ (Ρεβύθια κρεμμυδάκι φρέσκο πιπεριές) ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 3,10 2, ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΣΤΑ 5,10 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 173 ΠΕΡΚΑ ΠΛΑΚΙ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΡΟΔΕΛΕΣ 4,15 ΠΑΤΑΤΑΣ & ΝΤΟΜΑΤΑΣ 174 ΠΕΡΚΑ ΨΗΤΗ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ 3,65 ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 175 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΡΑΣΑΤΕΣ ΜΕ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 4, ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 4, ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΝΙΤΣΕΛ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3, ΓΑΥΡΟΣ ΜΕ ΧΟΡΤΑ 3, ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕ ΧΟΡΤΑ 5, ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 3,65 ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ 4, ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 182 ΓΟΠΕΣ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 4,15 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 183 ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΦΟΥΡΝΟΥ SPECIAL 3,70 ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 3, ΒΑΣΙΛΙΚΟ 185 ΝΑΠΟΛΙ 3, ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ 3, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΟΝΙ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Κ ΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ Κ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ 3,20 3,10 22

23 189 ΜΠΟΛΟΝΕΖ 3, AL PESTO 3, ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 4, ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ 3, AMARTITSIANA 3, ALA CREM ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 3,50 ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΖΑΜΠΟΝ- 3, ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 196 ΠΕΝΕΣ 4 ΤΥΡΙΑ 3,70 ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΠΕΣΤΟ 3, Κ ΦΡΕΣΚΟΤΡΙΜΜΕΝΗ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 198 ΠΕΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΠΕΣΙΑΛ 3, ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 3,30 ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 200 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ 3,50 ΡΙΖΟΤΟ 201 ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ ΜΕ 3,20 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ Η ΠΑΤΑΤΕΣ 202 ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ ΜΕ 3,20 ΠΟΥΡΕ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑ 203 ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΨΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 4,15 ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 204 ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 3,70 Η ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 205 ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 3,50 ΓΡΑΒΙΕΡΑ 206 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 3, ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ 3, ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΛΙΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ 3, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ 3, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 3, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ 3,60 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΦΕΤΕΣ ΦΡΕΣΚΙΑΣ 4, ΜΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 213 ΣΝΙΤΣΕΛ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΠΟΥΡΕ 3,95 23

24 ΜΕ ΚΙΜΑ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΡΕ Ή 3, ΡΙΖΟΤΟ Ή ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 215 ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 3, ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 3, ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΨΗΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ 3,85 ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΣΩΣ ΡΟΚΦΟΡ & ΠΑΤΑΤΕΣ 3, ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 219 ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 3,20 ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ 3, & ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 221 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 3, ΜΟΥΣΑΚΑΣ 3, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ 3, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 3,20 ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 3, ΚΑΙ ΑΝΙΘΟ 226 ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ Ή ΡΙΖΟΤΟ 3, ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 3,50 ΦΟΥΡΝΟΥ 228 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ Ή ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗ 3,10 ΓΑΝΙΤΕΣ 229 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΟΥΜΙ 3, ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ 3,30 ΓΡΑΒΙΕΑ 231 ΧΟΙΡΙΝΟ ALA CRÈME ΜΕ ΜΑΝΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΑΣΤΗ 3,20 ΝΤΟΜΑΤΑ 232 ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΡΙΚΑΣΕ 3, ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΤΟ 3,50 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, Ή ΦΟΥΡΝΟΥ 235 ΠΑΝΣΕΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΣΠΕΤΣΟΦΑΙ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ Η ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΑΡΝΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 4, ΟΜΕΛΕΤΑ ΣΤΟ ΠΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΥΡΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 2,95 24

25 239 SPRING ROLLS ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ 3, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΦΙΛΕΤΟ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 3, ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 100ΓΡ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ- 1,40 ΥΓΕΙΑΣ 243 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 70 ΓΡ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ- 1,20 ΥΓΕΙΑΣ 244 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 0, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΓΩΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, NESTLE, ALGIDA, ΔΩΔΩΝΗ,ΕΒΓΑ ΚΛΠ) 15%ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ * ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 13%. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαϊ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ* ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 1 ΜΙΝΙ ΓΛΥΚΑ ΚΙΛΟΥ(ΤΙΜΗ ΑΝΑ KGR) ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ(ΦΕΡΡΕΡΟ - ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ - ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ - ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ - ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ - - ΜΠΟΥΛ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ - ΚΑΤΑΙΦΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - ΚΑΡΙΟΚΑ - ΠΑΣΤΑΚΙ ΚΑΝΤΩ - ΝΟΥΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ) 9, ΣIΡΟΠΙΑΣΤΑ 10,50 ΚΩΚΑΚΙΑ 10,50 ΕΚΛΕΡΑΚΙΑ 10,50 ΣΟΥΔΑΚΙΑ 10,50 ΤΑΡΤΑΚΙΑ 10,50 ΜΠΑΜΠΑΔΑΚΙΑ 10,50 ΚΟΡΝΕΔΑΚΙΑ 10,50 ΜΙΛΦΕΑΚΙΑ 10,50 ΜΑΚΑΡΟΝ 10,50 ΧΙΟΝΟΥΛΕΣ 10,50 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 10,50 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΑΝΑΣ 10,50 26

27 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 10,50 ΠΑΣΤΑΚΙΑ 10,50 ΜΙΝΙ ΣΦΗΝΑΚΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 10,50 ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙΑ 10,50 ΚΑΤΑΪΦΑΚΙΑ 10,50 ΜΙΝΙ ΚΟΡΜΟΙ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 10,50 ΠΟΝΤΙΚΑΚΙΑ 10,50 ΒΟΥΤΥΜΑΤΑ SPECIAL ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 7,50 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 6,00 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13,50 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΕΛΓΙΚΑ 25,00 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ (TIMH ANA TMX) 25 LEMON PIE 1,50 26 ΠΑΣΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ 1,35 27 ΠΑΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 28 ΠΑΣΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 29 ΠΑΣΤΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 30 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 1,35 31 ΠΑΣΤΑ BLACK FOREST 1,35 32 ΠΑΣΤΑ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ 1,35 33 ΠΑΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟ 1,50 34 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 35 ΠΑΣΤΑ COOCIES ΜΠΙΣΚΟΤΟ 1,35 36 ΠΑΣΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 37 ΠΑΣΤΑ ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,35 38 ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ OREO 1,50 39 ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ FERRERO 1,50 40 ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ MARS 1,50 27

28 41 ΜΠΡΑΟΥΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1,50 42 ΕΚΛΕΡ ΑΤΟΜΙΚΟ 1,35 43 ΚΩΚ ΑΤΟΜΙΚΟ 1,35 44 ΜΙΛΦΕΙ 1,35 ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΠΩΛ (TIMH ANA TMX) 45 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 1,35 46 CHEESE CAKE 1,35 47 ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΪΦΙ 1,35 48 ΠΑΝΑΚΟΤΑ 1,35 49 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ 1,35 50 MOUSSE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΠΩΛ (TIMH ANA TMX Bαρος 1 Kgr) 51 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ 11,00 52 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 11,00 53 ΚΑΤΑΪΦΙ 11,00 54 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 11,00 55 ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ 11,00 56 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 11,00 57 ΡΑΒΑΝΙ 11,00 58 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 11,00 59 ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΪΦΙ 11,00 60 LEMON PIE 11,00 61 ΦΕΡΡΕΡΟ 11,00 62 CHEESE CAKE 11,00 63 ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΣΥΡΟΠΙΑΣΤΟ 10,50 ΤΟΥΡΤΕΣ (TIMH ANA KGR) 64 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,60 65 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 9,60 28

29 66 ΚΟΡΜΟΣ 9,60 67 BLACK FOREST 9,60 68 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 9,60 69 ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 9,60 70 ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 9,60 71 ΦΡΑΟΥΛΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 9,60 72 ΜΠΙΣΚΟΤΟ OREO 12,80 73 FERRERO 12,80 74 ΜΑΡΣΙΝΟ 12,80 75 ΜΠΙΣΚΟΤΟ 9,60 ΠΑΓΩΤΟ 76 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ 10,50 77 ΠΑΓΩΤΟ ΧΥΜΑ ΑΠΛΟ 8,00 78 ΠΑΓΩΤΟ ΧΥΜΑ SPECIAL 10,00 79 ΠΑΓΩΤΟ ΜΠΑΛΑ ΑΠΛΟ(TMX) 1,00 80 ΠΑΓΩΤΟ ΜΠΑΛΑ SPECILA(TMX) 1,20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ(TIMH ANA TMX) 81 ΓΛΥΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 1,00 82 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΜΕ STEVIA 1,80 83 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ 1,80 * ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 13%. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Mαϊ 2015 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ελληνικό σήμερα την στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του ΣΕΠΑ, Λεωφ.Βουλιαγμένης 614, οι υπογεγραμμένοι αφ ενός μεν ο Σμχος (Ο), ως Διοικητής του ΣΕΠΑ, που εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ. Απόφαση κ.υεθα και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. Απόφασης του Δ.Σ./ΣΕΠΑ, αφ ετέρου δε η Εταιρεία «.» (ΑΦΜ: ) που στο εξής θα καλείται Προμηθευτής ή Ανάδοχος και που εκπροσωπείται από τον κάτοχο του υπ αρίθμ.. Δελτίου Ταυτότητας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο μεν πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο της υποχρέωσης Εκμετάλλευσης του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής στο χώρο του Πρατηρίου Τροφίμων του Συγκροτήματος, ως κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Συνεργασίας Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση Εκμετάλλευσης του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής εντός του Πρατηρίου Τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος με την ανάλογη διαμόρφωση των σημείων πώλησης με δικές του δαπάνες. ΑΡΘΡΟ 2 ο Διάρκεια Συνεργασίας Η διάρκεια της παρούσας Συνεργασίας ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, κατόπιν κοινής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 3 ο Καταβολή Μισθώματος Καθορισμός Ποσοστού Απόδοσης 1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προκαταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα ποσού..( ) πλέον Φ.Π.Α. εντός του πρώτου πενθημέρου έκαστου μηνός στο Γραφείο Χρηματικού του Λογιστηρίου παραλαμβάνοντας ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 30

31 2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδίδει σε μηνιαία βάση ποσοστιαία παρακράτηση επί του συμβατικού ετήσιου κλιμακωτού τζίρου για το σύνολο της Εμπορικής του Δραστηριότητας προσκομίζοντας τα αντίστοιχα ημερήσια Δελτία Ζ στο γραφείο Χρηματικού το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός. Το λογιστήριο θα εκδίδει ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών μηνιαίων πωλήσεων και κατά την εξόφληση του από τον Προμηθευτή θα επιδίδεται αντίστοιχο Γραμμάτιο Είσπραξης. Η ποσοστιαία παρακράτηση επί συμβατικού ετήσιου κλιμακωτού τζίρου διαμορφώνεται ως εξής : Από 0,00 έως ,00 ποσοστό 2% (Δύο) Από ,01 έως ,00 ποσοστό 3% (Τρία) Από ,01 και άνω ποσοστό 4% (Τέσσερα) ΑΡΘΡΟ 4 ο Καθορισμός Τιμών Πώλησης - Αναπροσαρμογή Τιμών 1. Τα είδη που θα διατίθενται περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα και.. τα οποία αποτελούν συνέχεια και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2. Η αναπροσαρμογή τιμών είναι δυνατή, μόνο μετά την παρέλευση του πρώτου συμβατικού έτους κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή που θα υποβάλλεται στο Σ.Ε.Π.Α., εντός τριών (3) μηνών πριν την λήξη του, δεόντως αιτιολογημένη και συνοδευόμενη με τα ανάλογα παραστατικά που θα αιτιολογούν αυτή (αύξηση Δ.Τ.Κ. των Α υλών, πιστοποιητικό Ε.Σ.Υ.Ε. κ.τ.λ.π.) η οποία δεν θα υπερβαίνει το 75%του Δ.Τ.Κ. όπως αυτός ανακοινώνεται από επίσημη κρατική πηγή. ΑΡΘΡΟ 5 ο Αναδιαμόρφωση Χώρων 1.Το Σ.Ε.Π.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση του κόστους υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης εκτός των δαπανών σταθερής τηλεφωνίας που επιβαρύνουν τον Προμηθευτή και του παρέχει τους κάτωθι υπάρχοντες χώρους για την ανάπτυξη της εμπορικής του δραστηριότητας : α. Το Κυλικείο β. Τον προαύλιο χώρου αυτού. γ. Κατάλληλο χώρο εντός του Πρατηρίου Τροφίμων για ανάπτυξη Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής. 2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαμορφώσει τους χώρους του Κυλικείου και του Σημείου πώλησης εντός του πρατηρίου τροφίμων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση, κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμοδίων οργάνων του Σ.Ε.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι θα πληρεί τις προβλεπόμενες Προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα.. της παρούσας. Τα έξοδα διαμόρφωσης των χώρων θα επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 31

32 3. Το Σ.Ε.Π.Α. δύναται να παραδώσει στον Ανάδοχο εφόσον το επιθυμεί τον υπάρχων εξοπλισμό Κυλικείου (μηχανήματα, είδη εστίασης, τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π.). Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα αναγράφεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί επισκευάζει τον ανωτέρω εξοπλισμό. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού λόγω φυσιολογικής φθοράς βαρύνει το Σ.Ε.Π.Α. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται : α. Να τηρεί πλήρη και απόλυτη καθαριότητα στους χώρους που θα του διατεθούν. Η καθαριότητα του χώρου θα ελέγχεται σε καθημερινή βάση από τα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας. Τα υλικά για τον καθαρισμό χώρων, επίπλων, σκευών κ.τ.λ βαρύνουν τον μισθωτή, όπως επίσης και τα υλικά σερβιρίσματος (χαρτοπετσέτες, καλαμάκια κ.λ.π.). β. Σε περιοδικό ελαιοχρωματισμό των χωρών όποτε το κρίνουν σκόπιμο τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. γ. Να συγκεντρώνει τα απορρίμματα που προέρχονται από την χρήση του μισθίου και να τα εναποθέτει εντός των κάδων που έχει τοποθετήσει το Σ.Ε.Π.Α. σε συγκεκριμένους χώρους. δ. Για την ασφάλιση των χώρων που του έχουν παραχωρηθεί και τα ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ωράριο Λειτουργίας Καταστήματος 1. Το Κυλικείο του Σ.Ε.Π.Α. θα λειτουργεί προκειμένου να καλύπτει τόσο τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού αλλά και του εργαζόμενου Στρατιωτικού, Πολιτικού και Στρατεύσιμου προσωπικού και έχει ως εξής : ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ α. Δευτέρα & Πέμπτη 07:00 έως 14:30 β. Τρίτη & Τέταρτη 07:00 έως 20:30 γ. Παρασκευή 07:00 έως 21:00 δ. Σάββατο 07:30 έως 15:30 ΘΕΡΙΝΟ α. Δευτέρα & Πέμπτη 07:00 έως 14:30 β. Τρίτη, Τέταρτη & Παρασκευή 07:00 έως 21:00 δ. Σάββατο 07:30 έως 14:30 Το Ζαχαροπλαστείο το οποίο θα είναι ενταγμένο στον χώρο του Πρατηρίου Τροφίμων θα λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας του Συγκροτήματος που αναλυτικά έχει ως κατωτέρω: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-20:30 (3) Τετάρτη: 15:00-20:30 32

33 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-15:30 (7) Κυριακή: Κλειστά ΘΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-21:00 (3) Τετάρτη: 15:00-21:00 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-14:30 (7) Κυριακή: Κλειστά 2. Διευκρινίζεται ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά τις επίσημες αργίες, τις αργίες της Πολεμικής Αεροπορίας και σε περιόδους του Ιανουαρίου και του Αυγούστου μετά από αποφάσεις του ΔΣ/ΣΕΠΑ για τις οποίες ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται σχετικά. 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του ανωτέρου ωραρίου λειτουργίας το ΣΕΠΑ υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον Προμηθευτή. 4. Ο Αναδοχος στην πορεία της συνεργασίας μπορεί να προτείνει αλλαγές στο ωράριο, ανάλογα με την κίνηση που θα παρουσιάζει η εκμετάλλευση, οι οποίες θα τεθούν υπόψη της Διοίκησης του Σ.Ε.Π.Α. για τελική έγκριση. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ποιότητα Προϊόντων- Ποιοτικοί Έλεγχοι 1. Τα διακινούμενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να δηλώνεται η προέλευση τους και να πληρούν τα οριζόμενα στις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) αναφορικά με το βάρος, την σύνθεση, και την συσκευασία των προϊόντων μερίδων φαγητού. 2. Με μέριμνα του Αναδόχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση των χώρων τοποθέτησης των). Ειδικότερα για ευπαθή είδη η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία. Τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες που να διασφαλίζουν τους κανόνες υγιεινής, ενώ τα τρόφιμα σερβιρίσματος θα πρέπει να διατηρούνται σε ειδικούς θερμοθαλάμους. 3. Καθ όλη τη διάρκεια της Συνεργασίας, το Σ.Ε.Π.Α. δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή, καθώς και σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές Διατάξεις. Επισημαίνεται ότι υγειονομική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή και πριν την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας. 33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΣΕΠΑ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΤΜ. ΕΚΜ.-ΛΟΓ. Τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!!

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!! Καφέ Περιστέρι Megusta, Αγίου Παύλου 50 Περιστέρι, Megusta, Τηλ: 2105786490-1, 6983788264,ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : Δευτέρα - Παρασκευή 06:00-19:00, Σάββατο 06:00-18:00, Κυριακή Κλειστά. ΠΕΡΙ ΚΑΦΕ Espresso bar Espresso

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας

Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας enjoy the difference... Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας Εταιρικό προφίλ Η εταιρεία BAKER MASTER A.B.E.E. ιδρύθηκε το 2000 από νέους ανθρώπους με γνώσεις, επαγγελματισμό, όραμα και πίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. γλυκές απολαύσεις, με αγνά υλικά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. γλυκές απολαύσεις, με αγνά υλικά ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ γλυκές απολαύσεις, με αγνά υλικά 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ πάστες κιλού ατομικά σιροπιάστα τούρτες σοκολατάκια σοκολατένια κεράσματα βουτήματα - κουλούρια κέικ παγωτό γάμος-αρραβώνας βάπτιση - γεννέθλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ω δ ι κ ο ς Π ε ρ ι γ ρ α φ η Ε ι δ ο υ ς Βάρος τεμαχίου. Συσκευασία κιβωτίου. Τιμή / τεμαχίου

Κ ω δ ι κ ο ς Π ε ρ ι γ ρ α φ η Ε ι δ ο υ ς Βάρος τεμαχίου. Συσκευασία κιβωτίου. Τιμή / τεμαχίου ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ Διχτυ κρεμα-σταφιδες Τυρόπιτα Μισοφέγγαρο Νο1 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Τρίγωνη 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Παραλληλόγραμμη 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Μισοφέγγαρο Νο2 130-140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗ 1 Ταχ. Διεύθυνση: Αγυιά Χανίων Ταχ. Κώδικας : 731 00 Πληροφορίες : Μακράκης Γεώργιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr ορεκτικά τζατζίκι δροσερή γεύση με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι & σκόρδο μελιτζανοσαλάτα παραδοσιακή σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

699 για ένα Κρύο Μπουφέ 50 ατόμων (Ι) που περιλαμβάνει:

699 για ένα Κρύο Μπουφέ 50 ατόμων (Ι) που περιλαμβάνει: 699 για ένα Κρύο Μπουφέ 50 ατόμων (Ι) που περιλαμβάνει: Κρύα εδέσματα: Ποικιλία από bruschetta με (μανιτάρια και κρέμα γάλακτος, φρέσκια ντομάτα βασιλικό, χειροποίητη ρώσικη σαλάτα). Κριτσίνια τυλιγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 Β 01 ΜΑΪ 14 02 ΜΑΪ 14 03 ΜΑΪ 14 04 ΜΑΪ 14 05 ΜΑΪ 14 Μπεκρή μεζέ με ούζο και πιλάφι Κοτόπουλο σούβλας με πατάτες φούρνου Μακαρόνια με κιμά Χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκα 30-09-2014 ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 271 Δ/ΝΣΗ : Ιωαννίνων 95 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 ΤΗΛ & ΦΑΞ : 2432022781 e-mail: ogee43@otenet.gr Πληροφορ. : Ζιώγου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας

d e l i v e r y Νοστιμιές ποιότητας d e l i v e r y 210 6255445 Νοστιμιές ποιότητας 100% ποιότητα Στο μας αρέσει να σας προσέχουμε ποιότητα & φρεσκάδα Οι πατάτες μας είναι 100% φρέσκιες (καθαρίζονται καθημερινά στη κουζίνα του καταστήματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ. Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο.

ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ. Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. ΜΕΝΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ Ένα πλήρες μενού περιλαμβάνει, πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. Η τιμή ενός μενού εξαρτάται από το κυρίως πιάτο που θα επιλέξετε και τυχών επιβαρύνσεις που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

Σαλάτες Παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη με φέτα και κάπαρη Σαλάτα Caesar s με ψητό κοτόπουλο Καπνιστή μελιτζάνα με φέτα και ελαιόλαδο

Σαλάτες Παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη με φέτα και κάπαρη Σαλάτα Caesar s με ψητό κοτόπουλο Καπνιστή μελιτζάνα με φέτα και ελαιόλαδο Buffet Βάφτισης Ι Σε στολισμένο τραπέζι σερβιριζόμενο με ποτήρια σαμπάνιας, γυάλες με marsmellows και smarties Παραδοσιακή ελληνική χωριάτικη με φέτα και κάπαρη Σαλάτα Caesar s με ψητό κοτόπουλο Καπνιστή

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CATERING ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» MIS: 277809 Αργυρούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών 7,90 με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο

Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών 7,90 με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο Σαλάτες Σαλάτα ala Casa. Πολύχρωμη σαλάτα λαχανικών 7,90 με σωταρισμένα μανιτάρια και βαλσάμικο Σαλάτα του Καίσαρα 8,20 Σαλάτα με ρόκα, μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας, 7,50 λιαστή ντομάτα και βινεγκρέτ βαλσάμικου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό 24/27-7-2010 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό 24/27-7-2010 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 145 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέτουμε εκτός από τα δικά μας προϊόντα και προϊόντα από την συνεργασία μας με τις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M.

Διαθέτουμε εκτός από τα δικά μας προϊόντα και προϊόντα από την συνεργασία μας με τις ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. Σφολιάτες Διαθέτουμε εκτός από τα δικά μας προϊόντα και προϊόντα από την συνεργασία μας με τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Γαμήλιο μπουφέ Deluxe Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Σαλάτα χωριάτικη με σπασμένη φέτα και τραγανά κρουτόνς Σαλάτα από φύλλα άγριας ρόκας, τυρί παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και ντρέσινγκ από παλαιωμένο ξίδι βαλσάμικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα