ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ :ΣΕΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΛΟΓ - ΕΚΜ Τηλ ΣΕΠΑ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝ. ΔΙΑ/ΣΜΟΥ Φ.890/ΑΔ.1771 Σ.618 Ελληνικό, 26 Μαΐ 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Συνεργαζόμενου Αναδόχου - Προμηθευτή για την Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και τη Δημιουργία Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής Εντός του Πρατηρίου Τροφίμων. 1. Γνωρίζεται ότι το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) που εδρεύει στο Ελληνικό (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614, Τ.Κ ), ενδιαφέρεται για την Ανάδειξη Συνεργαζόμενου Αναδόχου - Προμηθευτή για την Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής εντός του Πρατηρίου Τροφίμων, προκειμένου να καλύψει οικείες ανάγκες του καταναλωτικού του κοινού, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 05 η / Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος (Δ.Σ./ΣΕΠΑ). 2. Για το σκοπό αυτό, το Συγκρότημα επιθυμεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας, με την αποστολή ενσφράγιστων οικονομικών προσφορών στο Τμήμα Οικονομικού/ Γραφείο Προμηθειών, προς αξιολόγηση από αρμόδια Επιτροπή και ενημέρωση του Δ.Σ./ΣΕΠΑ προς λήψη σχετικής Απόφασης. Οι ενσφράγιστες προσφορές σας πρέπει να κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Συγκροτήματος (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614 ΤΚ16777 Αεροπορική Βάση Ελληνικού) μέχρι την 16/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, όπου θα αποσφραγισθούν από αρμόδια τριμελή επιτροπή, με δυνατότητα παρεύρεσης εκπροσώπου σας κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση έχουν οι κατωτέρω: α. Έλληνες Πολίτες. β. Αλλοδαποί (πολίτες χώρας μέλους της Ε.Ε.). γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (με έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε.). δ. Συνεταιρισμοί. ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών. 4. Οι υποψήφιοι οφείλουν, να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο όπως περιγράφεται στην παρούσα. Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους 1

2 γενικότερα, μαζί με τις οικονομικές προσφορές να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά : α. Τα Φυσικά Πρόσωπα για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, των οποίων η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών αυτών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του ΠΔ 118/07. (1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία : συμμετέχουν. (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο (β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω (άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07): 1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 2/ Δωροδοκία. 3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4/ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (γ) Να δηλώνεται ότι,μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για: 1/ Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 2/ Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (δ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δε τελούν υπό τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (περίπτωση 2 του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. (ε) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (στ) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση 2.ε και 2.στ του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07). 2

3 (ζ) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07). (η) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. (2) Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι: (α) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της μίσθωσης εκμετάλλευσης. (γ) Δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. (δ) Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ε) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. (στ) 66 του ΝΔ 1400/73. β. Νομικά πρόσωπα. Για τη μη χρησιμοποίηση εφέδρων αξκών βάση του άρθρου (1) Όλα τα δικαιoλoγητικά που αφορούν την συμμετοχή φυσικών προσώπων της ανωτέρω παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. (2) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. γ. Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC ή άλλο αναγνωρισμένο Πρότυπο βασισμένο στις Αρχές του HACCP, το οποίο να προβλέπεται σύμφωνα με την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και των προμηθευτών της. δ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ΦΕΚ 2718/ (Τεύχος Β ). ε. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο (ή απόσπασμα) του Ισολογισμού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά χρονικό διάστημα, που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 3

4 ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία, που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 5. Οι ενσφράγιστες προσφορές θα υποβληθούν στην παρακάτω διεύθυνση: με την ένδειξη: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 614 Τ.Κ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Σ.Ε.Π.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.» ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και θα περιλαμβάνει : α. Την μηνιαίο μίσθωμα (αριθμητικώς και ολογράφως) το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από Χίλια Ευρώ (1.000,00 ) μηνιαίως πλέον ΦΠΑ. β. Την προσφερόμενη ενιαία ποσοστιαία έκπτωση (αριθμητικώς και ολογράφως) των υπό πώληση ειδών που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο του Παραρτήματος «Δ». γ. Την προσφερόμενη ενιαία ποσοστιαία έκπτωση (αριθμητικώς και ολογράφως) των υπό πώληση ειδών που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο των Παραρτήματος «Ε». δ. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. 6. Οι προσφορές υποβάλλονται: α. Στην Ελληνική γλώσσα. β. Υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. γ. Δακτυλογραφημένες χωρίς διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). δ. Για ολόκληρο το έργο. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά η οποία δεν περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4

5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 7. Ο Ανάδοχος Προμηθευτής που αναλαμβάνει την υποχρέωση Μίσθωσης - Εκμετάλλευσης του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής εντός του Πρατηρίου Τροφίμων, υποχρεούται στην ανάλογη διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ, το οποίο μετά την πάροδο του Συμφωνητικού Συνεργασίας θα περιέλθει στην δικαιοδοσία του Σ.Ε.Π.Α.. 8. Τα κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων και τα μόρια, που αντιστοιχούν σε αυτά είναι τα παρακάτω: α. Μηνιαίο μίσθωμα, μόρια 70. Το μέγιστο της βαθμολογίας (δηλαδή 70 μόρια) θα λάβει η προσφορά με το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. Οι υπόλοιπες προσφορές θα έχουν βαθμολογία αναλογικά μειωμένη. Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται αυτό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α.. β. Ενιαία ποσοστιαία έκπτωση των πωλουμένων ειδών, όπως αναφέρονται στο παραρτήμα «Δ» της παρούσας, μόρια 20. Από τα παραπάνω, 20 μόρια, θα λάβει η προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ενιαία για όλα τα είδη του τιμοκαταλόγου του Παραρτημάτος «Δ». Οι υπόλοιπες προσφορές θα λάβουν βαθμολογία αναλογικά μειωμένη. γ. Ενιαία ποσοστιαία έκπτωση των πωλουμένων ειδών, όπως αναφέρονται στο παραρτήμα «Ε» της παρούσας, μόρια 10. Από τα παραπάνω, 10 μόρια, θα λάβει η προσφορά με την μεγαλύτερη έκπτωση ενιαία για όλα τα είδη του τιμοκαταλόγου του Παραρτημάτος «Ε». Οι υπόλοιπες προσφορές θα λάβουν βαθμολογία αναλογικά μειωμένη. δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα ο οποίος θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. ε. Προσφορές με μηδενικό ποσοστό ενιαίας εκπτώσεως επί των κριτηρίων της παραγράφου 8β & 8γ του παρόντος άρθρου, καθώς και προσφορές οι οποίες δεν θα μεταβάλλουν επί το πλείστον το μηνιαίο μίσθωμα δεν γίνονται δεκτές. 9. Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Συγκροτήματος, αποκλείοντας όσους είναι εκπρόθεσμοι. Η επιτροπή αριθμεί και μονογράφει όλους τους Φακέλους Προσφοράς και τα περιεχόμενα αυτών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης ενημερώνοντας επί των αποτελεσμάτων όλους του ενδιαφερόμενους, ενώ ο πλειοδότης οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών να υποβάλλει στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και αποτυπώνονται στο παράρτημα Α. Ταυτόχρονα τα αρμόδια όργανα της Μονάδας προβαίνουν σε υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του προμηθευτή που εδρεύουν στον Νομό Αττικής. Κατόπιν η επιτροπή συντάσσει νέο πρακτικό με ανάλογη εισήγηση με το οποίο ενημερώνεται το Δ.Σ./Σ.Ε.Π.Α. για λήψη τελικής απόφασης. 5

6 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα κατωτέρω σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/07: α. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή, ο οποίος θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως περιγράφονται στην παραγραφο 8. β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτού κριθούν ασύμφορα για την Υπηρεσία (πχ μικρό ποσοστό εκπτώσεως ή μη ικανοποιητικό μηνιαίο μίσθωμα). Εν συνεχεία στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ανάδειξης, αποστέλλεται εγγράφως ειδοποίηση και προσκαλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημέρων από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας, προσκομίζοντας: α. Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του Συμφωνητικού Συνεργασίας. β. Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 11 του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο παρέχων τις υπηρεσίες Αναδόχου να παρουσιασθεί, το αρμόδιο όργανο του Σ.Ε.Π.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Με τη υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται ο χρόνος ανάληψης εργασίας από το προσωπικό του Αναδόχου. Η προθεσμία που αναγράφεται στην ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών, καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των έχουν ως ισχύουν στις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/ Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος, θα γίνεται κάθε 1η έως 5η του ιδίου μηνός, στο Λογιστήριο του Σ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής ποσοτικής εκτέλεσης εργασιών κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον: α. Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες Αναδόχου. β. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. εξής: γ. ποσοστιαία παρακράτηση επί ετησίου κλιμακωτού τζίρου η οποία έχει ως 6

7 Από 0,00 έως ,00 ποσοστό 2% (Δύο) Από ,01 έως ,00 ποσοστό 3% (Τρία) Από ,01 και άνω ποσοστό 4% (Τέσσερα) 11. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου συλλογικού oργάvoυ. Επίσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου συλλογικού oργάvoυ, εφόσον δεν προσέλθει το προσωπικό του να αναλάβει εργασία εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας, χρονικού διαστήματος ή δεν αναπληρώνει εγκαίρως το προσωπικό, ώστε να εργάζεται σταθερά ο αιτούμενος από τη διακήρυξη αριθμός, αφού πρώτα κληθεί ο ανάδοχος για παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 του ΠΔ 118/2007. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, με απόφαση του έχοντα την οικονομική δικαιοδοσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής νομοθεσίας, αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, αποζημιώσεων φόρων κλπ, ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύμβασης αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και του επιβληθεί για τέταρτη φορά η ρήτρα του 9 ου άρθρου του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/07 με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν παραλήψεις ή μη τήρηση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση που θα υπογραφεί εφαρμόζονται τα εξής: α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Π.Α.. β. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση των ανωτέρω εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται, με απόφαση του Διευθυντή του Σ.Ε.Π.Α. ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου σύμβασης οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 12. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την λειτουργική υποδομή και τις ανεπτυγμένες εμπορικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος, παρέχονται τα κατωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, που εκτιμάται ότι θα συναξιολογηθούν για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς: α. Διατίθεται κατάλληλος χώρος εντός του Πρατηρίου Τροφίμων επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20τ.μ.) περίπου για την Δημιουργία Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής. 7

8 β. Τα διατιθέμενα είδη θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος, που η επισκεψιμότητά του ανέρχεται σε 500 έως 900 άτομα μεσοσταθμικά ημερησίως. γ. Δεν υπάρχει επιβάρυνση με δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού εκτός των δαπανών καθαριότητας και συσκευασίας των υπό πώληση ειδών που αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. δ. Στο Συγκρότημα υπάρχουν ανεπτυγμένες και οι εξής δραστηριότητες: (1) Ά Πολυκατάστημα (Eίδη ένδυσης- υπόδησης και ένδυσης σπιτιού) (2) Β Πολυκατάστημα (Είδη Δώρων-Κιγκαλερίας, Εποχιακά Είδη) (3) Πρατήριο Τροφίμων (Super Market) (4) Πρατήριο Καυσίμων (5) Ραφείο- Υποδηματοποιείο (6) Κρεοπωλείο (7) Οπωροπωλείο (8) Στεγνοκαθαριστήριο- Επιδιορθώσεις Ενδυμάτων (9) Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών (10) Κομμωτήριο Κουρείο (11) Κατάστημα Οπτικών ειδών 13. Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι: α. Οι δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική έγκριση του Συγκροτήματος, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. β.ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Π.Α.. γ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς για προωθητικές ενέργειες και περιοδικές προσφορές. δ. Το Κυλικείο και το Κατάστημα θα πρέπει να στελεχώνονται από έναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο για την παροχή υπηρεσίας προϊόντων, που θα αποτελεί προσωπικό του «Αναδόχου - Προμηθευτή» με την ανάληψη εκ μέρους του, της υποχρέωσης για την μισθοδοσία και την ασφάλισή του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος και θα εισέρχεται στο ΣΕΠΑ, πρέπει: (1) Να έχει την ελληνική υπηκοότητα ή σε περίπτωση που αποτελείται από αλλοδαπούς, αυτοί να διαθέτουν επίσημη κάρτα εργασίας (πράσινη κάρτα). (2) Να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία. (3) Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και των πελατών και να συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΑ. (4) Να φέρει αναρτημένο σε εμφανές σημείο επάνω του το Δελτίο Εισόδου που θα του χορηγείται από το Σ.Ε.Π.Α.. 8

9 (5) Να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που να αποδεικνύουν τη σχέση εργασίας μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου καθώς και τα πιστοποιητικά υγειονομικής καταλληλότητας του προσωπικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως το προσωπικό που χρησιμοποιεί, να είναι ασφαλισμένο, και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί υπόκειται στον έλεγχο καταλληλότητας της Μονάδας και θα έχει άδεια εισόδου στους χώρους που εισέρχεται. (6) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού του ως χειριστή τροφίμων από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φορέα. ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (N.1568/1985, Φ.Ε.Κ. 177/Α/ της ελληνικής νομοθεσίας) κ.λ.π. και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο έγκαιρα και εμπρόθεσμα. στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Π.Α., και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Π.Α., που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων του, του προσωπικού του Σ.Ε.Π.Α., και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου. η. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από το Σ.Ε.Π.Α., κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε απαιτείται για την παράδοση στην Υπηρεσία του χώρου του Σ.Ε.Π.Α.. θ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να υπάρχει πλήρης σήμανση υγιεινής και ασφάλειας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ι. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του η άλλων φορέων (π.χ. μεταφορικά μέσα). ια. Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλει για έγκριση στο Σ.Ε.Π.Α. κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά, εξοπλισμό κ.λ.π., που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, ότι τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει δείγματα ή πιστοποιητικά ορισμένων ειδικών υλικών ή μηχανημάτων. 9

10 ιβ. Το ΣΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε υλικό που κατά την κρίση του δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ή που δεν είναι σύμφωνο με τα εγκριθέντα δείγματα. Θα μπορεί να παραπέμπει τα υλικά ή μηχανήματα για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύπτει από τυχόν εσφαλμένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή νέων στοιχείων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 14. Μεταξύ του Σ.Ε.Π.Α. και του «Αναδόχου - Προμηθευτή» θα υπογραφεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ της παρούσας, διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος, κατόπιν κοινής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης των συμβαλλομένων μερών. 15. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταφοράς του Συγκροτήματος σε άλλο χώρο, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή της παρούσας, ο συμβαλλόμενος (Σ.Ε.Π.Α.) δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την αντισυμβαλλομένη για το κόστος διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων στον ως άνω διατιθέμενο με την παρούσα χώρο. 16. Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών (Υπσγός (Ο) Αρκάδας Παναγιώτης, Υπσγος (Ο) Αλατζηνιωτάκης Σαράντος, τηλ. επικοινωνίας ). Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης Διοικητής ΣΕΠΑ Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στην από Φ.890/AΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαΐ 2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαΐ 2015 OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) Ο/Η υπογεγραμμένος/η κάτοικος οδός. αριθμός..τηλ..κάτοχος του υπ αρίθμ... δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία, ΑΦΜ.και εδρα. Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω (α) Μηνιαίο Μίσθωμα άνευ Φ.Π.Α. ο λ ο γ ρ α φ ω ς... (. ) (β) Ενιαίο Ποσοστό Εκπτώσεως επί των τιμών των υποχρεωτικά πωλουμένων ειδών του Παραρτημάτος «Δ» ο λ ο γ ρ α φ ω ς..( %) (γ) Ενιαίο Ποσοστό Εκπτώσεως επί των τιμών των υποχρεωτικά πωλουμένων ειδών του Παραρτήματος «Ε» ο λ ο γ ρ α φ ω ς..( %) Και αποδέχομαι την ποσοστιαία παρακράτηση επί ετησίου κλιμακωτού τζίρου η οποία έχει ως εξής: Από 0,00 έως ,00 ποσοστό 2% (Δύο) Από ,01 έως ,00 ποσοστό 3% (Τρία) Από ,01 και άνω ποσοστό 4% (Τέσσερα) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συμφωνιών της πρόσκλησης Ενδιαφέροντος τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς. Επιπλέον βεβαιώνω ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι ο λ ο γ ρ α φ ω ς.... ( ) ημέρες. Ακριβές Αντίγραφο Υπογραφή Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαϊ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1. Οι διατιθέμενοι χώροι εντός του Κυλικείου και του Πρατηρίου Τροφίμων, όπου θα αναπτυχθεί δραστηριότητα πώλησης ειδών Ζαχαροπλαστικής, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες που θα γίνονται σε αυτούς, να επιτρέπεται η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, να προστατεύονται τα προϊόντα από επιμολύνσεις και αλλοιώσεις και να διασφαλίζονται οι άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Αναλυτικά επισημαίνονται τα κατωτέρω: α. Το δάπεδο που θα κατασκευαστεί θα πρέπει να είναι από πλακάκι ή Βιομηχανικού Τύπου υλικό (εξαιρείται ο χώρος εστίασης του καταναλωτικού κοινού, σάλα), να είναι ανθεκτικό τόσο στο βάρος όσο και στην χρήση χημικών ουσιών καθαρισμού. Πρέπει να είναι λείο, αντιολισθητικό μη απορροφητικό, από αδιάβροχο υλικό το οποίο να καλύπτει τις ειδικές χημικές μηχανικές απαιτήσεις για να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και να καθαρίζεται- απολυμαίνεται εύκολα. Επιπλέον τα σημεία σύνδεσης του δαπέδου με τους τοίχους να είναι στρογγυλεμένα για να διευκολύνεται ο καθαρισμός. β. Οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή, ομαλή χωρίς ρωγμές και ανοιχτόχρωμης απόχρωσης επιφάνεια να βάφονται τακτικά και να καλύπτονται από ανοιχτόχρωμο πλακάκι έως το ύψους ενός μέσου ανθρώπου. γ. Η οροφή - ψευδοροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην συσσωρεύονται ρύποι, να έχει λεία επιφάνεια και ανοιχτό χρώμα. δ. Ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να διασφαλίζει τον σωστό χειρισμό των τροφίμων, να μην αλλοιώνει το χρώμα των προϊόντων, και να διευκολύνει το προσωπικό στον καθαρισμό. Επιπλέον οι λάμπες πάνω από τον χώρο χειρισμού των τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλείας και να έχουν άθραυστα καλύμματα. ε. Ο εξοπλισμός του Καταστήματος (ψυκτικοί θερμικοί θάλαμοι, πάγκοι, κ.λ.π.) πρέπει να είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος εγκατεστημένος και συντηρημένος με σκοπό να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα: (1) Οι πάγκοι εργασίας πρέπει να είναι από ανοξείδωτα υλικά έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και θα πρέπει να εφάπτονται στον τοίχο χωρίς κενά. Εάν διαθέτουν ράφι θα πρέπει αυτό να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15cm) εκατοστά από το έδαφος. Τα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τέτοια χρήση (επαφή με τρόφιμα). (2) Τα ψυγεία βιτρίνες πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και προϊόντα, να διαθέτουν θερμόμετρο, η θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη των πέντε (5) βαθμών Κελσίου και να διαθέτουν καταγραφικό θερμοκρασίας. Εάν δεν διαθέτουν καταγραφικό η θερμοκρασία να ελέγχεται και να καταγράφεται σε καθημερινή βάση. 13

14 στ. Απαιτείται να υπάρχει βρύση παροχής πόσιμου κρύου και ζεστού νερού καθώς και δυο (2) νιπτήρων ο μεν ένας για την υγιεινή του προσωπικού και ο έτερος για τον καθαρισμό των υλικών και σκευών χρήσης. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαϊ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Σ.Ε.Π.Α. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ * ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ 1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 2 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ 3 ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ 4 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ 6 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 7 ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 8 ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ 9 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΠΕΣΙΑΛ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ 10 ΦΛΟΓΕΡΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ 11 ΠΙΤΣΑ 12 ΠΕΙΝΙΡΛΙ 13 ΚΑΛΤΣΟΝΕ 14 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΕ ΤΥΡΙ 15 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 16 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ 0,80 0,85 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 1,20 1,10 1,20 1,70 1,40 1,00 1,10 0,85 15

16 17 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ΜΠΡΙΟΣ ΦΕΤΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ 19 ΠΙΡΟΣΚΙ 20 ΚΙΜΑΔΟΠΙΤΑ 21 CHOCO ΜΠΑΝΑΝΑ 22 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 1,20 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 23 ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΥΡΙ 1,10 24 ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΜΠΕΙΚΟΝ 1,20 25 ΚΟΤΟΠΙΤΑ 1,40 26 ΜΠΡΙΟΣ ΔΙΠΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 1,15 27 ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ 1,10 ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΛΥΚΑ 28 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Η ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ 1,15 29 ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΙΦΙ 1,20 30 ΧΑΛΒΑΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 1,20 31 ΕΚΛΕΡ 1,35 32 ΚΩΚ 1,35 33 ΜΠΙΣΚΟΤΟ 1,15 34 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ 1,30 35 ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ 1,20 36 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑ 1,20 37 ΚΑΤΑΙΦΙ 1,20 38 ΚΟΡΝΕ 1,30 39 ΜΠΑΜΠΑΣ 1,30 40 ΠΑΣΤΑ ΟΡΕΟ 1,35 41 ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,40 42 ΦΡΟΥΤOΣΑΛΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 1,90 43 ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 3,00 44 CHEESE CAKE 1,30 16

17 45 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 1,50 46 ΜΙΛΦΕΙΓ 1,30 47 ΖΕΛΕ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 0,90 ΚΑΦΕΣ-ΡΟΦΗΜΑΤΑ 48 ΝΕΣ ΚΑΦΕ 0,80 49 ΝΕΣ ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΟΣ 0,90 50 ΦΡΑΠΕ 0,90 51 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΟΝΟΣ 0,45 52 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣ 0,60 53 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 0,80 54 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣ 1,05 55 ESPRESSO 0,85 56 ESPRESSO ΔΙΠΛΟΣ 0,90 57 CAPUCCINO CAPUCCINO ΔΙΠΛΟΣ 1,25 59 FREDDO ESPRESSO FREDDO ESPRESSO ΔΙΠΛΟΣ 1,30 61 FREDDO CAPUCCINO FREDDO CAPUCCINO ΔΙΠΛΟΣ 1,30 63 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ Κ ΚΡΥΑ 0,95 64 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ Κ ΚΡΥΑ ΔΙΠΛΗ 1,50 65 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 0,45 66 ΤΣΑΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 0,45 67 FREDOCINO XAMOMΗΛΙ 0,45 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 69 COCA COLA-LIGHT-ZERO 330ML 0,65 70 SPRITE-FANTA(ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙΤΑ) 330ML 0,65 71 ΣΟΔΑ 330ML 0,65 72 ΝΕΣ ΤΕΑ ΛΕΜΟΝ.-ΡΟΔΑΚΙΝΟ 330ML 1,05 17

18 73 NES TEA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ ΛΕΜΟΝΙ 500ML NES TEA ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ PASSION FRUIT 500ML ΛΟΥΞ-ΣΟΥΡΩΤΗ ΛΕΜΟΝΙ 0,90 76 PERRIER 330 ML RED BULL 1, FRULITE 1.20 ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 0,90 ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 0,95 ΑΜΙΤΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ- ΒΥΣΣΙΝΟ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ 0,90 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 82 AMSTEL-ΗΕΙΝΕΚΕΝ 1,35 83 ΠΟΤΗΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΟΤΗΡΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΥΖΟ 2,50 85 ΠΟΤΗΡΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΥΖΟ ΜΕ ΜΕΖΕΔΑΚΙ(ΑΓΓΟΥΡΙ,ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΟΥΡΣΙ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΕΛΙΑ,ΣΑΛΑΜΑΚΙ ΑΕΡΟΣ) 3,50 86 ΚΑΡΑΦΑΚΙ ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ-ΜΙΝΙ 5,00 87 ΚΑΡΑΦΑΚΙ ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ-ΜΙΝΙ ΜΕ ΜΕΖΕ(ΑΓΓΟΥΡΙ,ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΟΥΡΣΙ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΕΛΙΑ,ΣΑΛΑΜΑΚΙ ΑΕΡΟΣ) 7,00 88 ΚΡΑΣΙ ΠΟΤΗΡΙ ΜΙΣΟΚΙΛΟ ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΛΕΥΚΟ Η ΚΟΚΚΙΝΟ 2,00 90 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΚΡΑΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 5, ΠΟΙΚΙΛΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ(ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ,ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ,ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ,ΚΕΜΠΑΚΑΚΙΑ, ΠΙΤΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ) ΠΟΙΚΙΛΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ(ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ,ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ,ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ,ΚΕΜΠΑΚΑΚΙΑ, ΠΙΤΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ) ΣΠΕΣΙΑΛ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ(ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ Κ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ Ή ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΚΕΤΕΣ, ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ, ΠΑΝΣΕΤΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ, ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙ, ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΙΤΑΚΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ) 5,00 8,00 12,00 18

19 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 94 ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ 500ML 0,25 95 NEΡΟ 750ΜL ΝΕΡΟ 1500 ΜL 0,50 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣAΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1,60 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ/ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΜΠΙΦΤΕΚΙ 1,60 99 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΝΤΟΜΑΤΑ-ΦΕΤΑ-ΡΙΓΑΝΗ) 1, ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΑΛΑΝΤΙΚΑ 1, ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ / ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΠΑΚΕΤΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ -ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΠΑΚΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ- ΝΤΟΜΑΤΑ -ΛΟΛΑ 104 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΒΟΥΤYΡΟ ΖΑΜΠΟΝ -ΤΥΡΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 1,95 1,90 1,90 1, ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ ΖΑΜΠΟΝ - ΤΥΡΙ 0, ΤΟΣΤ ΜΑΥΡΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ 0, ΤΟΣΤ ΝΤΟΝΑΤΣ 1, ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΡΥΟ ΖΑΜΠΟΝ- ΤΥΡΙ ΜΑΡΟΥΛΙ - ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ 1, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟ 0, ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟ 0, ΚΡIΤΣΙΝΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ΛΕΥΚΟ 0, ΚΡΙΤΣΙΝΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ΟΛΙΚΗΣ 0, ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ 0, ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1, ΚΟΥΒΕΡ ΛΕΥΚΟ 0, ΚΟΥΒΕΡ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 0, ΕΛΙΟΨΩΜΟ 1,25 19

20 ΝΤΟΝΑΤΣ - ΚΕΪΚ 118 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ 1, ΚΑΝΕΛΑ 1, ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1, ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ 1, ΝΤΟΝΑΤΣ ΜΙΝΙ 0, ΚΕΙΚ 0,70 GRILL ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 4,15 ΠΙΤΟΥΛΕΣ-ΣΩΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΙΤΟΥΛΕΣ ΣΩΣ 3, ΚΕΜΠΑΠ ΜΕΡΙΔΑ 4, ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΑ 3, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕΡΙΔΑ 4, ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 3, ΠΙΤΟΥΛΑ 0, ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ &ΨΩΜΑΚΙ 1, ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ&ΨΩΜΑΚΙ 1, ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ 3,85 ΣΑΛΑΤΕΣ 134 ΣΑΛΑΤΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΙΣΑΡΑ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΡΟΚΑ+ΨΩΜΑΚΙ 2, ΝΤΟΜΑΤΟΣΑΛΑΤΑ 2, ΣΑΛΑΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ+ΨΩΜΑΚΙ 3, ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ 1, ΝΤΑΚΟΣ 2,60 20

21 ΚΡΕΠΕΣ 142 ΚΡΕΠΕΣ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΕΙΚΟΝ-ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 2, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΜΠΑΝΑΝΑ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΜΠΙΣΚΟΤΟ 3, ΚΡΕΠΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΟ-ΜΠΑΝΑΝΑ 3,50 FAST FOOD 148 CLUB ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 2, HAMBOYRGER ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 2, ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 1,55 ΟΡΕΚΤΙΚΑ 152 ΜΕΡΙΔΑ ΦΕΤΑ 1, ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ 1, ΤΖΑΤΖΙΚΙ 1, ΧΟΡΤΑ 2, ΡΩΣΙΚΗ 1,75 ΛΑΔΕΡΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΦΕΤΑ ΣΤΟ 2, ΦΟΥΡΝΟ 158 ΣΠΑΝΑΚΟΡΙΖΟ 2, ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 2,75 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΑΙ 3, ΠΑΤΑΤΕΣ 161 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 3, ΑΡΑΚΑΣ 2, ΜΠΡΙΑΜ 2, ΛΑΧΑΝΟΡΙΖΟ 3,20 21

22 165 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΑΛΑ ΠΟΛΙΤΑ 3, ΓΕΜΙΣΤΑ (ΝΤΟΜΑΤΕΣ&ΠΙΠΕΡΙΕΣ) 3,50 ΟΣΠΡΙΑ 167 ΦAΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑ 2, ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ ΣΕΛΙΝΟ, ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑ 2, ΦΑΒΑ 2, ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΜΕ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΡΕΒΥΘΑΔΑ ΣΤΟ ΦΥΡΝΟ (Ρεβύθια κρεμμυδάκι φρέσκο πιπεριές) ΠΙΑΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 3,10 2, ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΣΤΑ 5,10 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 173 ΠΕΡΚΑ ΠΛΑΚΙ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΡΟΔΕΛΕΣ 4,15 ΠΑΤΑΤΑΣ & ΝΤΟΜΑΤΑΣ 174 ΠΕΡΚΑ ΨΗΤΗ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ 3,65 ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 175 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΡΑΣΑΤΕΣ ΜΕ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 4, ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 4, ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΝΙΤΣΕΛ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3, ΓΑΥΡΟΣ ΜΕ ΧΟΡΤΑ 3, ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕ ΧΟΡΤΑ 5, ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 3,65 ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ ΛΑΔΟΞΥΔΟ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ 4, ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 182 ΓΟΠΕΣ ΜΕ ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 4,15 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 183 ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΦΟΥΡΝΟΥ SPECIAL 3,70 ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 3, ΒΑΣΙΛΙΚΟ 185 ΝΑΠΟΛΙ 3, ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ 3, ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΟΝΙ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Κ ΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ Κ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ 3,20 3,10 22

23 189 ΜΠΟΛΟΝΕΖ 3, AL PESTO 3, ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 4, ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ 3, AMARTITSIANA 3, ALA CREM ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 3,50 ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΖΑΜΠΟΝ- 3, ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 196 ΠΕΝΕΣ 4 ΤΥΡΙΑ 3,70 ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΠΕΣΤΟ 3, Κ ΦΡΕΣΚΟΤΡΙΜΜΕΝΗ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 198 ΠΕΝΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΠΕΣΙΑΛ 3, ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 3,30 ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 200 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ 3,50 ΡΙΖΟΤΟ 201 ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ ΜΕ 3,20 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ Η ΠΑΤΑΤΕΣ 202 ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ ΜΕ 3,20 ΠΟΥΡΕ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑ 203 ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΨΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 4,15 ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 204 ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 3,70 Η ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ 205 ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ 3,50 ΓΡΑΒΙΕΡΑ 206 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 3, ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ 3, ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΛΙΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ 3, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ 3, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 3, ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ 3,60 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΦΕΤΕΣ ΦΡΕΣΚΙΑΣ 4, ΜΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 213 ΣΝΙΤΣΕΛ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΕ ΠΟΥΡΕ 3,95 23

24 ΜΕ ΚΙΜΑ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΜΕ ΠΟΥΡΕ Ή 3, ΡΙΖΟΤΟ Ή ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 215 ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 3, ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ 3, ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΨΗΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ 3,85 ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΣΩΣ ΡΟΚΦΟΡ & ΠΑΤΑΤΕΣ 3, ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 219 ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 3,20 ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ 3, & ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 221 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 3, ΜΟΥΣΑΚΑΣ 3, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ 3, ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 3,20 ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 3, ΚΑΙ ΑΝΙΘΟ 226 ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ ΠΟΥΡΕ Ή ΡΙΖΟΤΟ 3, ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ 3,50 ΦΟΥΡΝΟΥ 228 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ Ή ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗ 3,10 ΓΑΝΙΤΕΣ 229 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΟΥΜΙ 3, ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΙ 3,30 ΓΡΑΒΙΕΑ 231 ΧΟΙΡΙΝΟ ALA CRÈME ΜΕ ΜΑΝΗΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΑΣΤΗ 3,20 ΝΤΟΜΑΤΑ 232 ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΡΙΚΑΣΕ 3, ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΤΟ 3,50 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, Ή ΦΟΥΡΝΟΥ 235 ΠΑΝΣΕΤΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΣΠΕΤΣΟΦΑΙ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ Η ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΑΡΝΑΚΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 4, ΟΜΕΛΕΤΑ ΣΤΟ ΠΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΥΡΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 2,95 24

25 239 SPRING ROLLS ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ 3, ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ 3, ΦΙΛΕΤΟ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΡΙΖΟΤΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 3, ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 100ΓΡ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ- 1,40 ΥΓΕΙΑΣ 243 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 70 ΓΡ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ- 1,20 ΥΓΕΙΑΣ 244 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 0, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΓΩΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, NESTLE, ALGIDA, ΔΩΔΩΝΗ,ΕΒΓΑ ΚΛΠ) 15%ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΙΜ/ΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ * ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 13%. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Μαϊ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ* ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 1 ΜΙΝΙ ΓΛΥΚΑ ΚΙΛΟΥ(ΤΙΜΗ ΑΝΑ KGR) ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ(ΦΕΡΡΕΡΟ - ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ - ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ - ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ - ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ - - ΜΠΟΥΛ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ - ΚΑΤΑΙΦΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - ΚΑΡΙΟΚΑ - ΠΑΣΤΑΚΙ ΚΑΝΤΩ - ΝΟΥΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ) 9, ΣIΡΟΠΙΑΣΤΑ 10,50 ΚΩΚΑΚΙΑ 10,50 ΕΚΛΕΡΑΚΙΑ 10,50 ΣΟΥΔΑΚΙΑ 10,50 ΤΑΡΤΑΚΙΑ 10,50 ΜΠΑΜΠΑΔΑΚΙΑ 10,50 ΚΟΡΝΕΔΑΚΙΑ 10,50 ΜΙΛΦΕΑΚΙΑ 10,50 ΜΑΚΑΡΟΝ 10,50 ΧΙΟΝΟΥΛΕΣ 10,50 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 10,50 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΑΝΑΣ 10,50 26

27 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 10,50 ΠΑΣΤΑΚΙΑ 10,50 ΜΙΝΙ ΣΦΗΝΑΚΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 10,50 ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙΑ 10,50 ΚΑΤΑΪΦΑΚΙΑ 10,50 ΜΙΝΙ ΚΟΡΜΟΙ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 10,50 ΠΟΝΤΙΚΑΚΙΑ 10,50 ΒΟΥΤΥΜΑΤΑ SPECIAL ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 7,50 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 6,00 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13,50 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΕΛΓΙΚΑ 25,00 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ (TIMH ANA TMX) 25 LEMON PIE 1,50 26 ΠΑΣΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ 1,35 27 ΠΑΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 28 ΠΑΣΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 29 ΠΑΣΤΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 30 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 1,35 31 ΠΑΣΤΑ BLACK FOREST 1,35 32 ΠΑΣΤΑ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ 1,35 33 ΠΑΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟ 1,50 34 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 35 ΠΑΣΤΑ COOCIES ΜΠΙΣΚΟΤΟ 1,35 36 ΠΑΣΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 37 ΠΑΣΤΑ ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1,35 38 ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ OREO 1,50 39 ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ FERRERO 1,50 40 ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ MARS 1,50 27

28 41 ΜΠΡΑΟΥΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1,50 42 ΕΚΛΕΡ ΑΤΟΜΙΚΟ 1,35 43 ΚΩΚ ΑΤΟΜΙΚΟ 1,35 44 ΜΙΛΦΕΙ 1,35 ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΠΩΛ (TIMH ANA TMX) 45 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 1,35 46 CHEESE CAKE 1,35 47 ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΪΦΙ 1,35 48 ΠΑΝΑΚΟΤΑ 1,35 49 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ 1,35 50 MOUSSE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,35 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΠΩΛ (TIMH ANA TMX Bαρος 1 Kgr) 51 ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ 11,00 52 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 11,00 53 ΚΑΤΑΪΦΙ 11,00 54 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 11,00 55 ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ 11,00 56 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 11,00 57 ΡΑΒΑΝΙ 11,00 58 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 11,00 59 ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΑΪΦΙ 11,00 60 LEMON PIE 11,00 61 ΦΕΡΡΕΡΟ 11,00 62 CHEESE CAKE 11,00 63 ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΓΕΜΙΣΤΟ ΣΥΡΟΠΙΑΣΤΟ 10,50 ΤΟΥΡΤΕΣ (TIMH ANA KGR) 64 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,60 65 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 9,60 28

29 66 ΚΟΡΜΟΣ 9,60 67 BLACK FOREST 9,60 68 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 9,60 69 ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 9,60 70 ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 9,60 71 ΦΡΑΟΥΛΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 9,60 72 ΜΠΙΣΚΟΤΟ OREO 12,80 73 FERRERO 12,80 74 ΜΑΡΣΙΝΟ 12,80 75 ΜΠΙΣΚΟΤΟ 9,60 ΠΑΓΩΤΟ 76 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ 10,50 77 ΠΑΓΩΤΟ ΧΥΜΑ ΑΠΛΟ 8,00 78 ΠΑΓΩΤΟ ΧΥΜΑ SPECIAL 10,00 79 ΠΑΓΩΤΟ ΜΠΑΛΑ ΑΠΛΟ(TMX) 1,00 80 ΠΑΓΩΤΟ ΜΠΑΛΑ SPECILA(TMX) 1,20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ(TIMH ANA TMX) 81 ΓΛΥΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 1,00 82 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΜΕ STEVIA 1,80 83 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ 1,80 * ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 13%. Επγος (Ο) Νεκτάριος Κωστακιώτης Τμχης Οικονομικού & Ε.Ο.Υ. Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ Β βαθμού Χαρ.Σ.Διάκος Πρνος Π.Π.& Γραμματείας ΣΕΠΑ 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Στην από Φ.890/ΑΔ.1771/Σ.618/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελληνικό, 26 Mαϊ 2015 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ελληνικό σήμερα την στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του ΣΕΠΑ, Λεωφ.Βουλιαγμένης 614, οι υπογεγραμμένοι αφ ενός μεν ο Σμχος (Ο), ως Διοικητής του ΣΕΠΑ, που εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ. Απόφαση κ.υεθα και σε εκτέλεση της υπ αριθμ. Απόφασης του Δ.Σ./ΣΕΠΑ, αφ ετέρου δε η Εταιρεία «.» (ΑΦΜ: ) που στο εξής θα καλείται Προμηθευτής ή Ανάδοχος και που εκπροσωπείται από τον κάτοχο του υπ αρίθμ.. Δελτίου Ταυτότητας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο μεν πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο της υποχρέωσης Εκμετάλλευσης του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής στο χώρο του Πρατηρίου Τροφίμων του Συγκροτήματος, ως κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Συνεργασίας Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση Εκμετάλλευσης του Κυλικείου Σ.Ε.Π.Α. και την Δημιουργία σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής εντός του Πρατηρίου Τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών του καταναλωτικού κοινού του Συγκροτήματος με την ανάλογη διαμόρφωση των σημείων πώλησης με δικές του δαπάνες. ΑΡΘΡΟ 2 ο Διάρκεια Συνεργασίας Η διάρκεια της παρούσας Συνεργασίας ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, κατόπιν κοινής συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 3 ο Καταβολή Μισθώματος Καθορισμός Ποσοστού Απόδοσης 1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προκαταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα ποσού..( ) πλέον Φ.Π.Α. εντός του πρώτου πενθημέρου έκαστου μηνός στο Γραφείο Χρηματικού του Λογιστηρίου παραλαμβάνοντας ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 30

31 2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποδίδει σε μηνιαία βάση ποσοστιαία παρακράτηση επί του συμβατικού ετήσιου κλιμακωτού τζίρου για το σύνολο της Εμπορικής του Δραστηριότητας προσκομίζοντας τα αντίστοιχα ημερήσια Δελτία Ζ στο γραφείο Χρηματικού το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός. Το λογιστήριο θα εκδίδει ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών μηνιαίων πωλήσεων και κατά την εξόφληση του από τον Προμηθευτή θα επιδίδεται αντίστοιχο Γραμμάτιο Είσπραξης. Η ποσοστιαία παρακράτηση επί συμβατικού ετήσιου κλιμακωτού τζίρου διαμορφώνεται ως εξής : Από 0,00 έως ,00 ποσοστό 2% (Δύο) Από ,01 έως ,00 ποσοστό 3% (Τρία) Από ,01 και άνω ποσοστό 4% (Τέσσερα) ΑΡΘΡΟ 4 ο Καθορισμός Τιμών Πώλησης - Αναπροσαρμογή Τιμών 1. Τα είδη που θα διατίθενται περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα και.. τα οποία αποτελούν συνέχεια και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2. Η αναπροσαρμογή τιμών είναι δυνατή, μόνο μετά την παρέλευση του πρώτου συμβατικού έτους κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή που θα υποβάλλεται στο Σ.Ε.Π.Α., εντός τριών (3) μηνών πριν την λήξη του, δεόντως αιτιολογημένη και συνοδευόμενη με τα ανάλογα παραστατικά που θα αιτιολογούν αυτή (αύξηση Δ.Τ.Κ. των Α υλών, πιστοποιητικό Ε.Σ.Υ.Ε. κ.τ.λ.π.) η οποία δεν θα υπερβαίνει το 75%του Δ.Τ.Κ. όπως αυτός ανακοινώνεται από επίσημη κρατική πηγή. ΑΡΘΡΟ 5 ο Αναδιαμόρφωση Χώρων 1.Το Σ.Ε.Π.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση του κόστους υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης εκτός των δαπανών σταθερής τηλεφωνίας που επιβαρύνουν τον Προμηθευτή και του παρέχει τους κάτωθι υπάρχοντες χώρους για την ανάπτυξη της εμπορικής του δραστηριότητας : α. Το Κυλικείο β. Τον προαύλιο χώρου αυτού. γ. Κατάλληλο χώρο εντός του Πρατηρίου Τροφίμων για ανάπτυξη Σημείου Πώλησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής. 2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαμορφώσει τους χώρους του Κυλικείου και του Σημείου πώλησης εντός του πρατηρίου τροφίμων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση, κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμοδίων οργάνων του Σ.Ε.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι θα πληρεί τις προβλεπόμενες Προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα.. της παρούσας. Τα έξοδα διαμόρφωσης των χώρων θα επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 31

32 3. Το Σ.Ε.Π.Α. δύναται να παραδώσει στον Ανάδοχο εφόσον το επιθυμεί τον υπάρχων εξοπλισμό Κυλικείου (μηχανήματα, είδη εστίασης, τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π.). Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα αναγράφεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί επισκευάζει τον ανωτέρω εξοπλισμό. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού λόγω φυσιολογικής φθοράς βαρύνει το Σ.Ε.Π.Α. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται : α. Να τηρεί πλήρη και απόλυτη καθαριότητα στους χώρους που θα του διατεθούν. Η καθαριότητα του χώρου θα ελέγχεται σε καθημερινή βάση από τα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας. Τα υλικά για τον καθαρισμό χώρων, επίπλων, σκευών κ.τ.λ βαρύνουν τον μισθωτή, όπως επίσης και τα υλικά σερβιρίσματος (χαρτοπετσέτες, καλαμάκια κ.λ.π.). β. Σε περιοδικό ελαιοχρωματισμό των χωρών όποτε το κρίνουν σκόπιμο τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. γ. Να συγκεντρώνει τα απορρίμματα που προέρχονται από την χρήση του μισθίου και να τα εναποθέτει εντός των κάδων που έχει τοποθετήσει το Σ.Ε.Π.Α. σε συγκεκριμένους χώρους. δ. Για την ασφάλιση των χώρων που του έχουν παραχωρηθεί και τα ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ωράριο Λειτουργίας Καταστήματος 1. Το Κυλικείο του Σ.Ε.Π.Α. θα λειτουργεί προκειμένου να καλύπτει τόσο τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού αλλά και του εργαζόμενου Στρατιωτικού, Πολιτικού και Στρατεύσιμου προσωπικού και έχει ως εξής : ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ α. Δευτέρα & Πέμπτη 07:00 έως 14:30 β. Τρίτη & Τέταρτη 07:00 έως 20:30 γ. Παρασκευή 07:00 έως 21:00 δ. Σάββατο 07:30 έως 15:30 ΘΕΡΙΝΟ α. Δευτέρα & Πέμπτη 07:00 έως 14:30 β. Τρίτη, Τέταρτη & Παρασκευή 07:00 έως 21:00 δ. Σάββατο 07:30 έως 14:30 Το Ζαχαροπλαστείο το οποίο θα είναι ενταγμένο στον χώρο του Πρατηρίου Τροφίμων θα λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας του Συγκροτήματος που αναλυτικά έχει ως κατωτέρω: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-20:30 (3) Τετάρτη: 15:00-20:30 32

33 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-15:30 (7) Κυριακή: Κλειστά ΘΕΡΙΝΟ (1) Δευτέρα: κλειστά (2) Τρίτη: 15:00-21:00 (3) Τετάρτη: 15:00-21:00 (4) Πέμπτη: 09:00-14:30 (5) Παρασκευή: 15:00-21:00 (6) Σάββατο: 09:00-14:30 (7) Κυριακή: Κλειστά 2. Διευκρινίζεται ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά τις επίσημες αργίες, τις αργίες της Πολεμικής Αεροπορίας και σε περιόδους του Ιανουαρίου και του Αυγούστου μετά από αποφάσεις του ΔΣ/ΣΕΠΑ για τις οποίες ο Προμηθευτής θα ενημερώνεται σχετικά. 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του ανωτέρου ωραρίου λειτουργίας το ΣΕΠΑ υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τον Προμηθευτή. 4. Ο Αναδοχος στην πορεία της συνεργασίας μπορεί να προτείνει αλλαγές στο ωράριο, ανάλογα με την κίνηση που θα παρουσιάζει η εκμετάλλευση, οι οποίες θα τεθούν υπόψη της Διοίκησης του Σ.Ε.Π.Α. για τελική έγκριση. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ποιότητα Προϊόντων- Ποιοτικοί Έλεγχοι 1. Τα διακινούμενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να δηλώνεται η προέλευση τους και να πληρούν τα οριζόμενα στις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) αναφορικά με το βάρος, την σύνθεση, και την συσκευασία των προϊόντων μερίδων φαγητού. 2. Με μέριμνα του Αναδόχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση των χώρων τοποθέτησης των). Ειδικότερα για ευπαθή είδη η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία. Τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες που να διασφαλίζουν τους κανόνες υγιεινής, ενώ τα τρόφιμα σερβιρίσματος θα πρέπει να διατηρούνται σε ειδικούς θερμοθαλάμους. 3. Καθ όλη τη διάρκεια της Συνεργασίας, το Σ.Ε.Π.Α. δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή, καθώς και σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές Διατάξεις. Επισημαίνεται ότι υγειονομική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Προμηθευτή θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή και πριν την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας. 33

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΣΕΠΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-8933041 Φ. 800/ΑΔ. 3748 Σ. 1410 ΚΟΙΝ.: ΤΜ. ΟΙΚ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ελληνικό 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!!

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!! Καφέ Περιστέρι Megusta, Αγίου Παύλου 50 Περιστέρι, Megusta, Τηλ: 2105786490-1, 6983788264,ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : Δευτέρα - Παρασκευή 06:00-19:00, Σάββατο 06:00-18:00, Κυριακή Κλειστά. ΠΕΡΙ ΚΑΦΕ Espresso bar Espresso

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΣΕΠΑ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΤΜ. ΕΚΜ.-ΛΟΓ. Τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Burger. Σάντουιτς. Κρέπες Αλμυρές. Deluxe burger. Σαλάτες. Chickenburger. Gordon-blue burger Φιλέτο κοτόπουλου γεμιστό με τυρί και ζαμπόν

Burger. Σάντουιτς. Κρέπες Αλμυρές. Deluxe burger. Σαλάτες. Chickenburger. Gordon-blue burger Φιλέτο κοτόπουλου γεμιστό με τυρί και ζαμπόν Σάντουιτς Φρανκφούρτης Ριγανάτο Χωριάτικο Τυρί - Φρανκφούρτης Τυρί - Ριγανάτο Τυρί - Χωριάτικο Τυρί - Ζαμπόν Τυρί - Μπέικον Τυρί - Τυρί - Τυρί - Γαλοπούλα * κάθε extra υλικό 0.50 * συνοδεύεται από πατάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα Ψητοπωλείο Παραδοσιακή Κουζίνα Σαλάτες Αγγουροντομάτα Χόρτα, βλήτα Κολοκυθάκια βραστά Μπρόκολο Λάχανο, καρότο Μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι Παντζάρια Εποχής (μαρούλι, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο, τομάτα, αγγούρι,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ)

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ :ΣΕΠΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝ. : ΣΕΠΑ/ΟΙΚ - ΤΥΠ Τηλ. 210 8933738 Φ.831/ΑΔ.1768 Σ.478 Ελληνικό, 07 Ιουν. 2016 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 23/12/16 Γεύμα: Σαλάτα χωριάτικη, Σαλάτα μαρούλι και ρόκα με flakes παρμεζάνας και ψιλοκομμένο κοτόπουλο, Ψητές πιπεριές φλωρίνης με λαδόξιδο και μαϊντανό, Σπανακοτυρόπιτα, Σπαγγέτι με πέστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/02/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (03-07/10)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (03-07/10) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (03-07/10) Κοτόπουλο µπαρδουνιώτικο πουρές λαχανικών Χοιρινά εσκαλόπ µε σάλτσα µαυροδάφνης & µανιταριών πορτσίνι ρύζι πιλάφι Πέννες γκρατινέ µε µπέικον, λαχανικά, τοµάτα & τυρί Αρακάς λαδερός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. γλυκές απολαύσεις, με αγνά υλικά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. γλυκές απολαύσεις, με αγνά υλικά ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ γλυκές απολαύσεις, με αγνά υλικά 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ πάστες κιλού ατομικά σιροπιάστα τούρτες σοκολατάκια σοκολατένια κεράσματα βουτήματα - κουλούρια κέικ παγωτό γάμος-αρραβώνας βάπτιση - γεννέθλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας

Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας enjoy the difference... Συναντήστε την επιτυχία, με επιλογές ποιότητας Εταιρικό προφίλ Η εταιρεία BAKER MASTER A.B.E.E. ιδρύθηκε το 2000 από νέους ανθρώπους με γνώσεις, επαγγελματισμό, όραμα και πίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μενού/Τιµές. Καφέδες. Καφέδες special

Μενού/Τιµές. Καφέδες. Καφέδες special Μενού/Τιµές Καφέδες Ελληνικός καφές 2.00 Διπλός Ελληνικός καφές 2.50 Νες καφέ φραπέ 2.50 Καφές φίλτρου 3.00 Εσπρέσσο 2.00 Διπλός εσπρέσσο 3.00 Κρύος εσπρέσσο 3.00 Καπουτσίνο 3.00 Διπλός καπουτσίνο 4.00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων.

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ WELCOMMON Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Μανιτάρια φρέσκα ψητά 5.50. (Πλευρώτους με λαδολέμονο) Λαχανικά σχάρας 6.50. (πολύχρωμες πιπεριές, κολοκύθια, μελιτζάνες και

ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Μανιτάρια φρέσκα ψητά 5.50. (Πλευρώτους με λαδολέμονο) Λαχανικά σχάρας 6.50. (πολύχρωμες πιπεριές, κολοκύθια, μελιτζάνες και ΟΡΕΚΤΙΚΑ Μανιτάρια φρέσκα ψητά 5.50 (Πλευρώτους με λαδολέμονο) Λαχανικά σχάρας 6.50 (πολύχρωμες πιπεριές, κολοκύθια, μελιτζάνες και μανιτάρια σε σως λαδολέμονο) Φέτα με σουσάμι και μέλι 5.50 (παναρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗ 1 Ταχ. Διεύθυνση: Αγυιά Χανίων Ταχ. Κώδικας : 731 00 Πληροφορίες : Μακράκης Γεώργιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Κ ω δ ι κ ο ς Π ε ρ ι γ ρ α φ η Ε ι δ ο υ ς Βάρος τεμαχίου. Συσκευασία κιβωτίου. Τιμή / τεμαχίου

Κ ω δ ι κ ο ς Π ε ρ ι γ ρ α φ η Ε ι δ ο υ ς Βάρος τεμαχίου. Συσκευασία κιβωτίου. Τιμή / τεμαχίου ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ Διχτυ κρεμα-σταφιδες Τυρόπιτα Μισοφέγγαρο Νο1 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Τρίγωνη 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Παραλληλόγραμμη 170-180 γρ 50 τεμάχια Τυρόπιτα Μισοφέγγαρο Νο2 130-140

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CATERING ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» MIS: 277809 Αργυρούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr

Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr Agios Stefanos 49081 Corfu Greece Tel +30 26630 51629 www.delfinoblu.gr info@delfinoblu.gr ορεκτικά τζατζίκι δροσερή γεύση με στραγγιστό γιαούρτι, αγγουράκι & σκόρδο μελιτζανοσαλάτα παραδοσιακή σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

699 για ένα Κρύο Μπουφέ 50 ατόμων (Ι) που περιλαμβάνει:

699 για ένα Κρύο Μπουφέ 50 ατόμων (Ι) που περιλαμβάνει: 699 για ένα Κρύο Μπουφέ 50 ατόμων (Ι) που περιλαμβάνει: Κρύα εδέσματα: Ποικιλία από bruschetta με (μανιτάρια και κρέμα γάλακτος, φρέσκια ντομάτα βασιλικό, χειροποίητη ρώσικη σαλάτα). Κριτσίνια τυλιγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα