ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών. Μονοδιάστατο σύστημα κινητών επικοινωνιών αποτελείται από Ν τετραγωνικές κυψέλες διατεταγμένες σε ευθεία γραμμή. Ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης του συστήματος είναι Κ Ν. Λόγω του φαινομένου της σκίασης, η μέση τιμή της στάθμης ισχύος του σήματος ακολουθεί λογαριθμική-κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση σ = 7.07 db και απόλυτη μέση τιμή ŝ, η οποία μεταβάλλεται με την απόσταση με εκθέτη n =. Οι δέκτες που θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα απαιτούν μέση τιμή σήματος μεγαλύτερη κατά.55 db από τη μέση παρεμβολή. Ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος συντελεστής επαναχρησιμοποίησης Κ, αν ο λόγος S/I πρέπει να παραμένει πάνω από τα.55 db για το 95% των περιοχών στα όρια των κυψελών; Θεωρήστε το S/I μόνο στη ζεύξη καθόδου. [Απάντηση: Κ = 6]. Στο μονοδιάστατο κυψελωτό σύστημα του Σχ. Π., ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης είναι Κ = και υποθέτουμε ότι παρεμβάλλει μόνο η πρώτη σειρά κυψελών. Ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n = και δεν λειτουργεί ο μηχανισμός διαπομπής. Τα κινητά επιτρέπεται να εισέρχονται σε γειτονικές κυψέλες και όταν ο λόγος S/I πέσει κάτω από το επιτρεπόμενο κατώφλι, η επικοινωνία διακόπτεται. (α) Πόσο πρέπει ένα τερματικό να απομακρυνθεί απόν τον σταθμό βάσης Α πριν διακοπεί η σύνδεσή του, όταν αυτή διακόπτεται για λόγο S/I 0 db; (β) Υποθέστε ότι κάποιο τερματικό είναι στα όρια της κυψέλης του και τα ομοδιαυλικά προς αυτό τερματικά είναι στις πλησιέστερες θέσεις προς τον σταθμό βάσης Α. Πόσο πρέπει το δεξιά ευρισκόμενο τερματικό να πλησιάσει τον σταθμό βάσης Α πριν ο λόγος S/I λάβει την τιμή των 0 db; r A r A Σχήμα Π. [Απάντηση: (α) d =.8r, (β) d =.5r]. Στο μονοδιάστατο κυψελωτό σύστημα του Σχ. Π., ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης είναι Κ =, ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n = και υποθέτουμε ότι παρεμβάλλει μόνο η πρώτη σειρά κυψελών. Οι κυψέλες θεωρούνται τετραγωνικές πλευράς r =.5 km και οι σταθμοί βάσης μπορεί να καλύψουν απόσταση μέχρι km κατά τον άξονα του συστήματος, λόγω κάποιας κατευθυντικότητας των κεραιών. r r A Σχήμα Π.

2 Η πυκνότητα των χρηστών είναι ομοιόμορφη και ίση με 00 χρήστες/km, ο βαθμός εξυπηρέτησης είναι % για σύστημα Erlang-B, ο ρυθμός άφιξης κλήσεων λ = κλήσεις/h και η μέση διάρκειά τους min. Λόγω εκτάκτου γεγονότος, η πυκνότητα των χρηστών στo κεντρικό τμήμα της κυψέλης Α, διαστάσεων.5 km, αυξήθηκε σε 80 χρήστες/km. Για τη μείωση του φορτίου της κυψέλης Α, αποφασίζεται να εξυπηρετηθούν μόνο τα κινητά τερματικά στο κεντρικό τμήμα, ενώ τα υπόλοιπα να εξυπηρετηθούν από τις διπλανές κυψέλες μια και η εμβέλεια των σταθμών βάσης μπορεί να τα καλύψει. (α) Ποιος ο νέος βαθμός εξυπηρέτησης στην κυψέλη Α καθώς και στις γειτονικές της κυψέλες; (β) Ποια είναι η επίπτωση στην ποιότητα του σήματος για τα τερματικά των γειτονικών κυψελών που θα βρεθούν στα όρια της περιορισμένων διαστάσεων κυψέλης Α; Υπολογίστε την επίπτωση αυτή. [Απάντηση: (α) GOS = 7% και 6%, (β) Μείωση του S/I κατά 0 db]. Το μονοδιάστατο κυψελωτό σύστημα του Σχ. Π. είναι GSM και χρησιμοποιεί συνολικό εύρος ζώνης.8 MHz. Ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης είναι Κ = και ένας δίαυλος σε κάθε κυψέλη χρησιμοποιείται για σηματοδοσία. Ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n =. Οι κυψέλες θεωρούνται τετραγωνικές πλευράς r =.5 km και υπάρχει επικάλυψη των κυψελών κατά τον άξονα του συστήματος, λόγω κάποιας κατευθυντικότητας των κεραιών. Η μέση στάθμη λήψης σε απόσταση 50 m από τον σταθμό βάσης είναι -8 dbm r r A Σχήμα Π. Η πυκνότητα των χρηστών είναι ομοιόμορφη και ίση με 00 χρήστες/km και κάθε χρήστης πραγματοποιεί κλήσεις/h με μέση διάρκεια min. Λόγω εκτάκτου γεγονότος, η πυκνότητα των χρηστών στην κυψέλη Α αυξήθηκε σε 50 χρήστες/km. Για τη μείωση του φορτίου της κυψέλης Α, αποφασίζεται να εξυπηρετηθούν μόνο τα κινητά τερματικά που βρίσκονται πλησιέστερα προς τον σταθμό βάσης, ενώ τα υπόλοιπα να εξυπηρετηθούν από τις διπλανές κυψέλες μια και η εμβέλεια των σταθμών βάσης μπορεί να τα καλύψει. Προς τούτο καθορίζεται να δοκιμάζουν πρόσβαση στον σταθμό βάσης μόνο τα κινητά τερματικά που έχουν μέση στάθμη λήψης μέχρι -9 dbm. (α) Ποιος ο νέος βαθμός εξυπηρέτησης στην κυψέλη Α καθώς και στις γειτονικές της κυψέλες, αν το σύστημα είναι Erlang-B; (β) Ποια είναι η μέση στάθμη λήψης στα κινητά τερματικά που βρίσκονται στα νέα όρια της Α και εξυπηρετούνται από τις γειτονικές κυψέλες. (γ) Αν σε απόσταση r παρατηρείται ο αποδεκτός λόγος σήματος προς παρεμβολή του συστήματος, κατά πόσα db πρέπει να μπορούν τα τερματικά να βελτιώνουν τον λόγο σήματος προς παρεμβολή, ώστε να παραμένει η ίδια ποιότητα σήματος στα κινητά τερματικά που βρίσκονται στα νέα όρια της Α και εξυπηρετούνται από τις γειτονικές κυψέλες; Υποθέτουμε ότι παρεμβάλλει μόνο η πρώτη σειρά κυψελών. [Απάντηση: (α) GOS =.8 και 8.5%, (β) -00 dbm, (γ). db].5 Πρόκειται να κατασκευασθεί μονοδιάστατο ασύρματο κυψελωτό σύστημα για την εξυπηρέτηση αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος είναι κατασκευασμένος σε ανοικτή και επίπεδη περιοχή και δεν υπάρχουν κτίρια κοντά του, οπότε έχουμε διάδοση πάνω από επίπεδη και τελείως αγώγιμη επιφάνεια. Η περιοχή κάλυψης κάθε κυψέλης θεωρείται ορθογωνική με μήκος l και πλάτος w = 60 m. Οι σταθμοί βάσης θα τοποθετηθούν στο κέντρα των κυψελών και θα απέχουν μεταξύ τους l m. Η προσφερόμενη κίνηση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι ρ Α = 6x0-6 erlang/m και ο επιτρεπόμενος GOS = 0.0 για σύστημα Erlang-B. Διατίθενται συνολικά 00 δίαυλοι και ο

3 επιτρεπόμενος λόγος S/I = 5 db και για τις δύο κατευθύνσεις. Αμελείται η σκίαση και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών βάσης, για να παρέχουν τον κατάλληλο λόγο S/I στα τερματικά, είναι 60 km. (α) Βρείτε τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών βάσης, ώστε να υποστηρίζεται η προσφερόμενη κίνηση με τον δεκτό βαθμό εξυπηρέτησης. Ο απαιτούμενος λόγος S/I πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε θέση των χρηστών και στη ζεύξη ανόδου και στη ζεύξη καθόδου. (β) Μετά τη συμπλήρωση της σχεδίασης, αποφασίζεται να μειωθεί το ύψος των κεραιών στο /8 του αρχικά σχεδιασθέντος. Ποια θα είναι στην περίπτωση αυτή η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σταθμών βάσης και ποιο το απαιτούμενο φάσμα (αριθμός διαύλων) για την εξυπηρέτηση του αυτοκινητοδρόμου; Θεωρήστε, ότι σε κάθε κυψέλη δύο δίαυλοι χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία. [Απάντηση: (α) l =. km, (β) l =. km και C ολ = 0 δίαυλοι].6 Θεωρούμε κυψελωτό σύστημα με ισοτροπικές κεραίες και συνολικό αριθμό διαύλων 95, το οποίο εξυπηρετεί ομοιόμορφη κίνηση με μέση διάρκεια κλήσεων Η = 0 sec, ενώ η πιθανότητα αποκλεισμού την ώρα αιχμής είναι %. Αν ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης είναι Κ = 7 και ο εκθέτης απωλειών διαδρομής n =, να βρεθεί ο μέσος αριθμός των κλήσεων ανά ώρα και ανά κυψέλη καθώς και ο λόγος σήματος προς παρεμβολή με την παραδοχή ότι παρεμβάλλει η πρώτη σειρά κυψελών. [Απάντηση: α) 76 κλήσεις/κυψέλη/ώρα, β) 8.7 db].7 Πάροχος κυψελωτού συστήματος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ψηφιακή TDMA, για την οποία ο δεκτός λόγος σήματος προς παρεμβολή είναι 5 db στη χειρότερη περίπτωση. Βρείτε τη βέλτιστη τιμή του Κ για (α) ισοτροπικές κεραίες, (β) τομείς 0 ο και (γ) τομείς 60 ο. Θα χρησιμοποιηθεί χωρισμός των κυψελών σε τομείς; Αν ναι, ποιος χωρισμός (60 ο ή 0 ο ) θα χρησιμοποιηθεί; Θεωρήστε εκθέτη απωλειών διαδρομής n = και λάβετε υπόψη την απόδοση συγκέντρωσης. [Απάντηση: Κ =, τομείς 0 ο ].8 Μια πιο συστηματική διαδικασία μετρήσεων απέδειξε ότι ο εκθέτης απωλειών διαδρομής για το σύστημα της προηγούμενης άσκησης είναι n = και όχι. Ποια θα είναι η νέα σχεδίαση; [Απάντηση: Κ =, τομείς 60 ο ].9 Σε κυψελωτό σύστημα που εξυπηρετεί αστική περιοχή η στάθμη λήψης σε απόσταση d = d 0 = m από τον σταθμό βάσης είναι mw. Για να μετριασθούν τα φαινόμενα της ομοδιαυλικής παρεμβολής, απαιτείται όπως το σήμα που λαμβάνεται από οποιοδήποτε τερματικό και οφείλεται σε άλλον σταθμό βάσης είναι κάτω από -00 dbm. Από μετρήσεις που έγιναν βρέθηκε ότι ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n =. (α) Καθορίστε τη μέγιστη ακτίνα κάθε κυψέλης, εάν ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης είναι Κ = 7. (β) Ποια είναι η μέγιστη ακτίνα αν ο συντελεστής επαναχρησιμοποίησης είναι Κ = ; (γ) Το σύστημα του ερωτήματος (α) λειτουργεί με 660 διαύλους από τους οποίους οι 0 είναι δίαυλοι ελέγχου. Αν η αναμενόμενη πυκνότητα χρηστών στο σύστημα είναι 7800 χρήστες/km και κάθε χρήστης πραγματοποιεί κατά μέσο όρο μία κλήση ανά ώρα με μέση διάρκεια Η = min κατά την ώρα αιχμής, καθορίστε την πιθανότητα να αντιμετωπίζει κάποιος χρήστης καθυστέρηση μεγαλύτερη από 0 sec, όταν οι κλήσεις μπαίνουν σε ουρά αναμονής. [Απάντηση: (α) 70 m, (β) 6 m, (γ) ].0 Δείξτε ότι, αν n =, μια κυψέλη μπορεί να διασπασθεί σε τέσσερις μικρότερες κυψέλες με μισή ακτίνα την καθεμία και /6 της ισχύος του πομπού της αρχικής κυψέλης. Αν ο εκθέτης

4 απωλειών διαδρομής είναι n =, πόσο πρέπει να αλλάξει η ισχύς του πομπού για να διασπασθεί η κυψέλη σε τέσσερις μικρότερες κυψέλες; Ποια επίδραση θα έχει το γεγονός αυτό στη γεωμετρία της κυψελωτής δομής; Εξηγήστε την απάντησή σας και δείξτε πώς οι νέες κυψέλες θα ταιριάξουν μέσα στις αρχικές μακροκυψέλες. Για απλότητα χρησιμοποιήστε ισοτροπικές κεραίες. [Απάντηση: P t / 8]. Κυψελωτό σύστημα κινητής τηλεφωνίας έχει 78 διαύλους. Ο αποδεκτός λόγος S/I = 8 db και ο αποδεκτός GOS = % για σύστημα Erlang-B. Ποια είναι η μεγαλύτερη πυκνότητα χρηστών ανά km που μπορεί να υποστηριχθεί, με ποιον συντελεστή επαναχρησιμοποίησης επιτυγχάνεται και με ποια εσωτερική διαμόρφωση των κυψελών; Ποιος είναι ο λόγος S/I στην περίπτωση αυτή; Η ακτίνα των κυψελών είναι R = km και η διάδοση στην περιοχή που θα καλύψει το σύστημα χαρακτηρίζεται από εκθέτη n =. Κάθε χρήστης θεωρείται ότι πραγματοποιεί ή δέχεται δύο κλήσεις την ώρα, η μέση διάρκεια των κλήσεων είναι H = min και το σύστημα είναι Erlang-B. Θεωρούμε ότι, σε κάθε κυψέλη ή τομέα κυψέλης, ο ένας από τους διατιθέμενους διαύλους είναι δίαυλος ελέγχου. Για τον υπολογισμό του λόγου S/I θεωρήστε ότι παρεμβάλει μόνο η πρώτη σειρά ομοδιαυλικών κυψελών. [Απάντηση:.85 χρήστες/km, Κ = και 6 τομείς, 0.07 db]. Σε ψηφιακό κυψελωτό σύστημα ο δεκτός λόγος σήματος προς παρεμβολή είναι 6 db, στη χειρότερη περίπτωση. Για την ανάπτυξη του συστήματος, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν (α) κυψέλες με ισοτροπικές κεραίες, (β) κυψέλες με τομείς 0 ο και (γ) με τομείς 60 ο. (α) Ποια διάταξη θα χρησιμοποιηθεί, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη τιμή του συντελεστή επαναχρησιμοποίησης Κ; Υποθέστε συντελεστή απωλειών διαδρομής n = και λάβετε υπόψη την απόδοση συγκέντρωσης. Ποια θα ήταν η σχεδιαστική λύση, αν η καλυπτόμενη περιοχή είχε n = ; (β) Για να μετριασθούν τα φαινόμενα της ομοδιαυλικής παρεμβολής, η ακτίνα των κυψελών της πρώτης λύσης είναι τέτοια, ώστε το σήμα που λαμβάνεται από οποιοδήποτε τερματικό και οφείλεται σε άλλον σταθμό βάσης να είναι κάτω από -50 dbm. Αν κάθε δέκτης λαμβάνει σήμα mw σε απόσταση d = d 0 = m από τον πομπό, να καθοριστεί η μέγιστη ακτίνα των κυψελών στη λύση αυτή. Ποιος θα πρέπει να είναι ο περιορισμός για την παρεμβολή στη δεύτερη λύση, ώστε να έχουν οι κυψέλες την ίδια μέγιστη ακτίνα; (γ) Αν ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων διαύλων είναι 50, πόσους χρήστες ανά km μπορεί να εξυπηρετήσει το σύστημα με βαθμό εξυπηρέτησης %, αν κάθε χρήστης πραγματοποιεί κατά μέσο όρο κλήσεις / ώρα με μέση διάρκεια Η = 0 sec; [Απάντηση: (α) Κ= και 60 ο, και Κ= και 60 ο, (β) 96m, (γ) 07 χρήστες/km ]. Πρόκειται να εγκατασταθεί ψηφιακό σύστημα κινητών επικοινωνιών σε αστική περιοχή της μορφής που φαίνεται στο Σχ. Π.. Οι σταθμοί βάσης θα τοποθετηθούν στις διασταυρώσεις των δρόμων, ο ελάχιστος επιτρεπόμενος λόγος S/I = db και ο επιθυμητός GOS = %. 500 m 500m Σχήμα Π.

5 Να βρεθεί η φασματική απόδοση του συστήματος. Θεωρήστε ότι έχουμε περίπου τετραγωνικές κυψέλες, παρεμβάλλουν οι πλησιέστερες ομοδιαυλικές κυψέλες και ότι n =. Το διατιθέμενο συνολικό εύρος ζώνης στο σύστημα είναι 6 MHz, χρησιμοποιείται αμφιδρόμηση συχνότητας με ραδιοδιαύλους εύρους ζώνης 00 khz, καθένας από τους οποίους υποστηρίζει 8 διαύλους χρήστη με διαίρεση χρόνου. Ένας δίαυλος σε κάθε κυψέλη χρησιμοποιείται για σηματοδοσία. [Απάντηση: 8.57 erlang/km /MHz]. Ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών με εξαγωνικές κυψέλες, που λειτουργεί στην περιοχή των 800 MHz, παρέχει τηλεφωνία και μετάδοση δεδομένων χαμηλού ρυθμού, υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται λόγος S/I = db στη δυσμενέστερη περίπτωση. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί μετάδοση δεδομένων υψηλού ρυθμού, αποφασίζεται να παρέχεται η υπηρεσία αυτή σε κυψέλες μικρότερης ακτίνας ομόκεντρες των αρχικών και με τον ίδιο συντελεστή επαναχρησιμοποίησης. Να υπολογιστεί η ακτίνα των εσωτερικών κυψελών, αν οι αρχικές κυψέλες έχουν ακτίνα R = km, η απαίτηση για τις υπηρεσίες δεδομένων υψηλού ρυθμού είναι S/I = 0 db στη δυσμενέστερη περίπτωση και ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n =. Αμελείται η σκίαση. Ποια θα πρέπει να είναι η ισχύς εκπομπής των σταθμών βάσης, αν στα όρια των εσωτερικών κυψελών απαιτείται να μην έχουμε περισσότερες από 60 υπερβάσεις στάθμης ανά sec για ευαισθησία δεκτών 00 dbm και ταχύτητα κινητών τερματικών 5 km/h; Να χρησιμοποιηθεί ο προσεγγιστικός τύπος. Δίνεται ότι η απόσταση για την οποία ισχύει διάδοση οπτικής επαφής είναι d 0 = 00 m. Σχολιάστε την επίδραση που θα έχει η διάταξη με τα δύο είδη κυψελών στην απόδοση φάσματος, δεδομένου ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός από τους διαύλους της αρχικής κυψέλης θα χρησιμοποιείται μόνο στην εσωτερική κυψέλη και για τις δύο υπηρεσίες. [Απάντηση: R=7m, P t =7 mw].5 Στο σύστημα του προβλήματος., λόγω της αύξησης του αριθμού των χρηστών, αποφασίζεται να χωρισθεί κάθε κυψέλη σε τέσσερις τομείς των 90 ο, όπως φαίνεται στο Σχ. Π.5. Να βρεθεί πόσο θα αυξηθεί η φασματική απόδοση του συστήματος σε σχέση με εκείνη που επιτυγχάνεται με τις ισοτροπικές κεραίες. 500 m 500m Σχήμα Π.5 [Απάντηση:. erlang/km /MHz].6 Πάροχος κινητών επικοινωνιών πρόκειται να αγοράσει φάσμα MHz στην περιοχή των.8 GHz για να το χρησιμοποιήσει σε ψηφιακό κυψελωτό δίκτυο, το οποίο θα καλύπτει αστική περιοχή έκτασης 5000 km και θα εξυπηρετούνται χρήστες ομοιόμορφα 5

6 κατανεμημένοι σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης. Οι κυψέλες θα είναι εξαγωνικές και καθεμιά θα χωρίζεται σε τρεις τομείς των 0 ο. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί αμφιδρόμηση συχνότητας, το εύρος ζώνης των ραδιοδιαύλων ανά κατεύθυνση είναι W = 00 khz και σε κάθε ραδιοδίαυλο πολυπλέκονται με διαίρεση χρόνου 8 δίαυλοι. Από τον συνολικό αριθμό διαύλων κάθε τομέα κυψέλης, δίαυλοι χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία. Ο απαιτούμενος λόγος S/I = 9 db στη δυσμενέστερη περίπτωση και επιδιώκεται η βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση. Η περιοχή εξυπηρέτησης του συστήματος θα είναι. Κάθε χρήστης πραγματοποιεί κατά μέσο όρο κλήσεις την ώρα, μέσης διάρκειας H = min, ο απαιτούμενος βαθμός εξυπηρέτησης είναι GOS = % και το σύστημα είναι Erlang-B. Η απόσταση για την οποία ισχύει διάδοση οπτικής επαφής είναι d 0 = 00 m και ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n = ( αμελείται η σκίαση). Ποια θα πρέπει να είναι η ισχύς εκπομπής των σταθμών βάσης, αν η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας του κινητού είναι - 0 dbm και τα κέρδη των κεραιών σταθμών βάσης και τερματικών είναι μοναδιαία; [Απάντηση:.85 W].7 Ψηφιακό κυψελωτό δίκτυο κινητών επικοινωνιών που λειτουργεί στην περιοχή των.8 GHz πρόκειται να εξυπηρετήσει αστική περιοχή εκτάσεως 5600 km με 500 σταθμούς βάσης ομοιόμορφα κατανεμημένους. Ο απαιτούμενος λόγος S/I = 9 db στη δυσμενέστερη περίπτωση. Το εύρος ζώνης των ραδιοδιαύλων του δικτύου είναι 00 khz και σε κάθε ραδιοδίαυλο πολυπλέκονται με διαίρεση χρόνου 8 δίαυλοι. Από τον συνολικό αριθμό διαύλων κάθε κυψέλης ή τομέα κυψέλης, δίαυλοι χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία και επιδιώκεται η βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση. Στόχος του παρόχου του δικτύου είναι να εξυπηρετούνται χρήστες ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης με GOS = % σε σύστημα Erlang-B, θεωρείται δε ότι κάθε χρήστης θα πραγματοποιεί κατά μέσον όρο κατά την ώρα αιχμής κλήσεις την ώρα, μέσης διάρκειας Η = min. Η απόσταση για την οποία ισχύει διάδοση οπτικής επαφής είναι d 0 = 00 m και ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n = ( αμελείται η σκίαση). Οι κυψέλες θεωρείται ότι έχουν εξαγωνικό σχήμα. (α) Ποια θα πρέπει να είναι η ισχύς εκπομπής των σταθμών βάσης, αν η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας των κινητών τερματικών είναι - 0 dbm και τα κέρδη των κεραιών σταθμών βάσης και τερματικών είναι μοναδιαία; (β) Ποιο είναι το ελάχιστο εύρος ζώνης του φάσματος που απαιτείται για το υπόψη δίκτυο; [Απάντηση: 5 mw, 8.8 MHz].8 Ψηφιακό κυψελωτό δίκτυο κινητών επικοινωνιών χρησιμοποιεί φάσμα. MHz στην περιοχή των.8 GHz και καλύπτει αστική περιοχή με 00 σταθμούς βάσης ισχύος 60 mw. Ο εκθέτης απωλειών διαδρομής για την υπόψη περιοχή είναι n =, η απόσταση για την οποία ισχύει διάδοση οπτικής επαφής d 0 = 00 m και αμελείται η σκίαση. Το δίκτυο χρησιμοποιεί αμφιδρόμηση συχνότητας, το εύρος ζώνης των ραδιοδιαύλων ανά κατεύθυνση είναι 00 khz και σε κάθε ραδιοδίαυλο πολυπλέκονται χρονικά 8 δίαυλοι επικοινωνίας. Σε κάθε κυψέλη, ένας δίαυλος επικοινωνίας ανά δύο ραδιοδιαύλους χρησιμοποιείται για σηματοδοσία. Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο, ο δεκτός λόγος S/I = 5 db, ο επιθυμητός βαθμός εξυπηρέτησης είναι GOS=% και το σύστημα είναι Erlang-B. Οι χρήστες που θα εξυπηρετηθούν κάνουν κατά μέσον όρο κλήσεις την ώρα μέσης διάρκειας Η = min και θεωρείται ότι χρησιμοποιούν δέκτες με ευαισθησία 0 dbm. Να βρεθεί ο αριθμός των χρηστών που μπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο με ισοτροπικές κεραίες και η φασματική απόδοση του συστήματος. [Απάντηση: 9600 χρήστες, 0.8 erlang/mhz/km ].9 Ψηφιακό κυψελωτό δίκτυο κινητών επικοινωνιών χρησιμοποιεί φάσμα. MHz στην περιοχή των 900 MHz και καλύπτει αστική περιοχή εκτάσεως 560 km με 50 σταθμούς βάσης κατά τρόπον που να επιτυγχάνει την μεγαλύτερη πυκνότητα χρηστών ανά km. Παρέχονται από το δίκτυο υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, οπότε είναι επιθυμητό η μέση διάρκεια των διαλείψεων στα όρια των κυψελών να μην υπερβαίνει τα msec, για κινητά που κινούνται με μέση ταχύτητα 50 km/h. Για τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο, ο ελάχιστος 6

7 λόγος S/I = 9 db και ο επιθυμητός βαθμός εξυπηρέτησης είναι GOS=% (σύστημα Erlang- B). Ο εκθέτης απωλειών διαδρομής για την υπόψη περιοχή είναι n = και η απόσταση για την οποία ισχύει διάδοση οπτικής επαφής d 0 = 00 m, ενώ αμελείται η σκίαση. Το δίκτυο εφαρμόζει αμφιδρόμηση συχνότητας, το εύρος ζώνης των ραδιοδιαύλων ανά κατεύθυνση είναι W = 00 khz και σε κάθε ραδιοδίαυλο πολυπλέκονται χρονικά 8 δίαυλοι επικοινωνίας. Σε κάθε κυψέλη ή τομέα κυψέλης, ένας δίαυλος επικοινωνίας χρησιμοποιείται για σηματοδοσία. Οι χρήστες πραγματοποιούν την ώρα αιχμής κατά μέσον όρο κλήσεις φωνής την ώρα μέσης διάρκειας min και κλήσεις δεδομένων μεταγωγής κυκλώματος μέσης διάρκειας min. Η ευαισθησία των χρησιμοποιουμένων δεκτών είναι 00 dbm. Να βρεθεί η ισχύς των πομπών των σταθμών βάσης, η μέγιστη πυκνότητα χρηστών που μπορεί να επιτευχθεί και η φασματική απόδοση του συστήματος σ αυτήν την περίπτωση. [Απάντηση:.7 W,.65 χρήστες/km, erlang/mhz/km ].0 Θεωρούμε διάταξη με εξαγωνικές κυψέλες, στην οποία οι σταθμοί βάσης είναι τοποθετημένοι στα κέντρα των κυψελών και έχουν ισοτροπικές κεραίες. Ο εκθέτης απωλειών διαδρομής είναι n = και υποτίθεται ότι παρεμβάλλει μόνο η πρώτη σειρά ομοδιαυλικών κυψελών. Μελετάται η εφαρμογή δύο συστημάτων στην υπόψη διάταξη κυψελών. Το ένα σύστημα δεν διαθέτει κωδικοποίηση για τη διόρθωση λαθών, ενώ το άλλο διαθέτει. Το σύστημα με την κωδικοποίηση απαιτεί εύρος ζώνης.5 φορά μεγαλύτερο ανά δίαυλο, όμως το κέρδος κωδικοποίησης του χρησιμοποιούμενου κώδικα είναι 6dB (δηλ. μπορεί το σύστημα να αντιμετωπίσει S/I χαμηλότερο κατά 6dB). Αν το διατιθέμενο εύρος ζώνης είναι το ίδιο και για τα δύο συστήματα, ποιο κάνει καλύτερη χρήση του ασύρματου φάσματος, δηλαδή, παρέχει περισσότερους διαύλους ανά κυψέλη; [Απάντηση: Το σύστημα με κωδικοποίηση παρέχει. φορές περισσότερους διαύλους ανά κυψέλη]. Θεωρούμε δύο ομοδιαυλικούς σταθμούς βάσης Α και Β που απέχουν μεταξύ τους απόσταση D. Κινητό τερματικό m που εξυπηρετείται από τον Α απέχει από αυτόν απόσταση d, ενώ ένα άλλο m που εξυπηρετείται από τον Β βρίσκεται κοντά σ αυτόν. Και τα δύο τερματικά βρίσκονται μέσα σε σπίτια. Η κεραία του σταθμού βάσης έχει 6dB μεγαλύτερο κέρδος από εκείνο του κινητού τερματικού, ενώ η εκπεμπόμενη ισχύς από τους σταθμούς βάσης είναι 6dB μεγαλύτερη από εκείνη των κινητών τερματικών. Ο συντελεστής απωλειών διαδρομής είναι n =. Η μέση τιμή της ισχύος έχει λογαριθμικήκανονική κατανομή με τυπική απόκλιση σ = 0 db. Κινητό τερματικό που βρίσκεται μέσα σε σπίτι αντιμετωπίζει επιπλέον εξασθένιση 6dB. Για παρασχεθεί παραδεκτή ποιότητα υπηρεσίας, απαιτείται η μέση στάθμη του σήματος να είναι κατά 6 db μεγαλύτερη από τη μέση τιμή των παρεμβολών. Το σύστημα χρησιμοποιεί αμφιδρόμηση χρόνου (TDD). Θεωρούμε τον λόγο της μέσης τιμής του σήματος προς τη μέση τιμή της παρεμβολής στον σταθμό βάσης Α. Πρέπει να βρεθεί η μέγιστη απόσταση d που πρέπει ένα τερματικό να απέχει από τον Α, ώστε ο δέκτης του Α να λαμβάνει S/I 6dB με πιθανότητα 90%. (α) Θεωρήστε ότι υπάρχει τέτοιος συγχρονισμός, ώστε τα τερματικά α και β μεταδίδουν την ίδια χρονοσχισμή. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση d συναρτήσει του D; (β) Θεωρήστε ότι ο χρονισμός είναι τέτοιος, ώστε το τερματικό α και ο σταθμός βάσης Β μεταδίδουν την ίδια χρονοσχισμή. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση d συναρτήσει του D; (γ) Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των (α) και (β), προτείνεται λύση για τον χρονισμό. [Απάντηση: (α) d = 0.D, (β) d = 0.05D, (γ) ο συγχρονισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε όλοι οι σταθμοί βάσης να λαμβάνουν ή να εκπέμπουν ταυτόχρονα.]. Στο κυψελωτό σύστημα του Σχ. Π., επτά κινητά τερματικά (ένα τερματικό στην κεντρική κυψέλη και άλλα έξι στις ομοδιαυλικές κυψέλες της ) χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ίδιο δίαυλο. Λόγω βλάβης στον μηχανισμό διαπομπής το κινητό της κεντρικής κυψέλης εισέρχεται στην χωρίς να γίνει διαπομπή, ενώ η ισχύς εκπομπής του αυξάνει χωρίς έλεγχο 7

8 καθώς τούτο απομακρύνεται από τον σταθμό βάσης και συνεχίζει να παραμένει συνδεδεμένο σ αυτόν, με αποτέλεσμα η ισχύς εκπομπής του να είναι διπλάσια της ισχύος των υπολοίπων έξι ομοδιαυλικών τερματικών. K= Σχήμα Π. Καθορίστε την παρεμβολή που προκαλεί το υπόψη τερματικό στα υπόλοιπα έξι, στη δυσμενέστερη περίπτωση (να ελεγχθούν τα τρία χειρότερα). Μπορείτε να προσεγγίσετε τις αποστάσεις των τερματικών από το παρεμβάλλον τερματικό, με τις αποστάσεις τους από το κέντρο της στην οποία βρίσκεται το παρεμβάλλον τερματικό. Αν το κατώφλι λειτουργίας, όσο αφορά τον λόγο S/I, είναι 0 db και ο εκθέτης απωλειών διαδρομής n =, σε ποια απόσταση του πρέπει να πλησιάσει το παρεμβάλλον τερματικό τον αντίστοιχο σταθμό βάσης για να διακοπεί η λειτουργία του πλησιέστερα ευρισκόμενου από τα έξι τερματικά; [Απάντηση: SIR = 6.5 db, SIR, = 6 db, x =.R]. Θεωρούμε δύο ομοδιαυλικούς σταθμούς βάσης Α και Β που απέχουν μεταξύ τους απόσταση D. Κινητό τερματικό m που εξυπηρετείται από τον Α απέχει απόσταση d από τον Α, ενώ ένα άλλο m που εξυπηρετείται από τον Β βρίσκεται κοντά στον Β. Και τα δύο τερματικά βρίσκονται μέσα σε σπίτια. Τα ύψη των κεραιών των σταθμών βάσης είναι 0 m και των κινητών m. Η κεραία του σταθμού βάσης έχει 6dB μεγαλύτερο κέρδος από εκείνο του κινητού τερματικού, ενώ η εκπεμπόμενη ισχύς από τους σταθμούς βάσης είναι 6dB μεγαλύτερη από εκείνη των κινητών τερματικών. Ο συντελεστής απωλειών διαδρομής είναι n = και υπάρχει επιπλέον συνιστώσα εξαρτώμενη από το h, όπου h είναι ο λόγος των υψών των κεραιών. Η μέση τιμή της ισχύος έχει λογαριθμική-κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση σ = 7 db. Κινητό τερματικό που βρίσκεται μέσα σε σπίτι αντιμετωπίζει επιπλέον εξασθένιση 6dB. Για παρασχεθεί παραδεκτή ποιότητα υπηρεσίας, απαιτείται η μέση στάθμη του σήματος να είναι κατά 6 db μεγαλύτερη από τη μέση τιμή των παρεμβολών. Το σύστημα χρησιμοποιεί αμφιδρόμηση χρόνου (TDD). Θεωρούμε τον λόγο της μέσης τιμής του σήματος προς τη μέση τιμή της παρεμβολής στον σταθμό βάσης Α. Πρέπει να βρεθεί η μέγιστη απόσταση d που πρέπει ένα τερματικό να απέχει από τον Α, ώστε ο δέκτης του Α να λαμβάνει S/I 5dB με πιθανότητα 95%. (α) Αν υπάρχει τέτοιος συγχρονισμός, ώστε τα τερματικά m και m μεταδίδουν την ίδια χρονοσχισμή, ποια είναι η μέγιστη απόσταση d συναρτήσει του D; (β) Αν ο χρονισμός είναι τέτοιος, ώστε το τερματικό m και ο σταθμός βάσης Β μεταδίδουν την ίδια χρονοσχισμή. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση d συναρτήσει του D; [Απάντηση: (α) d = 0.09 D, (β) d = D]. Κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών χρησιμοποιεί εξαγωνικές κυψέλες χωρισμένες σε τομείς των 60 ο. Λόγω του φαινομένου της σκίασης, η μέση τιμή της στάθμης ισχύος του σήματος ακολουθεί λογαριθμική-κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση σ = 8 db και απόλυτη μέση τιμή ŝ, η οποία μεταβάλλεται με την απόσταση με εκθέτη n =. Οι δέκτες που χρησιμοποιούνται από το σύστημα απαιτούν μέση τιμή σήματος μεγαλύτερη κατά 5 db από τη μέση παρεμβολή. Ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος συντελεστής 8

9 επαναχρησιμοποίησης Κ, αν ο λόγος S/I πρέπει να παραμένει πάνω από τα 5 db για το 95% των περιοχών στα όρια των κυψελών; Θεωρήστε το S/I μόνο στη ζεύξη καθόδου υποθέτοντας ότι παρεμβάλλει μόνο η πρώτη σειρά κυψελών. [Απάντηση: K = ].5 Ψηφιακό σύστημα κινητών επικοινωνιών είναι εγκατεστημένο στην αστική περιοχή που φαίνεται στο Σχ. Π.5. Οι σταθμοί βάσης είναι τοποθετημένοι στις διασταυρώσεις των δρόμων και χρησιμοποιούν κεραίες με τέσσερις τομείς των 90 ο. Το διατιθέμενο συνολικό εύρος ζώνης στο σύστημα είναι B s = 0.8 MHz, χρησιμοποιείται αμφιδρόμηση συχνότητας με ραδιοδιαύλους εύρους ζώνης W = 00 khz, καθένας από τους οποίους υποστηρίζει 8 διαύλους χρήστη με διαίρεση χρόνου. Θεωρήστε ότι έχουμε περίπου τετραγωνικές κυψέλες και παρεμβάλλουν οι πλησιέστερες ομοδιαυλικές κυψέλες. Λόγω του φαινομένου της σκίασης, η μέση τιμή της στάθμης ισχύος του σήματος ακολουθεί λογαριθμική-κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση σ = 7 db και απόλυτη μέση τιμή ŝ, η οποία μεταβάλλεται με την απόσταση με εκθέτη n =. Οι δέκτες που χρησιμοποιούνται από το σύστημα απαιτούν μέση τιμή σήματος μεγαλύτερη κατά db από τη μέση παρεμβολή στη χειρότερη περίπτωση. Ποια είναι η απόδοση φάσματος, αν ο λόγος S/I πρέπει να παραμένει πάνω από τα db για το 95% των περιοχών στα όρια των κυψελών και GOS = 0.0; Θεωρήστε τον λόγο S/I μόνο στη ζεύξη καθόδου υποθέτοντας ότι παρεμβάλλει μόνο η πρώτη σειρά κυψελών. Ένας δίαυλος χρήστη σε κάθε τομέα χρησιμοποιείται για σηματοδοσία. 500 m 500m [Απάντηση:. erlang/mhz/km ] Σχήμα Π.5 9

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου Συγκέντρωση/Οµαδοποίηση Πόρων Τα συστήµατα απευθύνονται σε µεγάλο πλήθος χρηστών Η συγκέντρωση (trunking) ή αλλιώς οµαδοποίηση των διαθέσιµων καναλιών επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 1: Μοντέλα Ραδιοδιάδοσης Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Διάδοση ραδιοκυμάτων Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (Lage scale fading) Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (0m, 00m, 000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ6 / ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # - Λύσεις Ασκήσεων Θέµα Α Έστω T t ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου δεδοµένων και Τ f, αντίστοιχα, ο χρόνος µετάδοσης πλαισίου επιβεβαίωσης αρνητικής, na, ή θετικής ac

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου Επίδοση παρουσία θορύβου Η ανάλυση της επίδοσης των συστημάτων διαμόρφωσης παρουσία θορύβου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σχεδίαση των διαφόρων επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών

Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών Άννα Ν. Γεώργιζα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες Περίληψη Γενικές αρχές για τη διάδοση Απώλειες διαδρομής Διάδοση στον ελεύθερο χώρο Διάδοση πάνω από επίπεδη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης Περίληψη Εισαγωγή Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Κατηγορίες υπηρεσιών θέσης Μοντελοποίηση υπηρεσιών θέσης Αρχιτεκτονική LBS Μέθοδοι προσδιορισμού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών.

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Athens MUM 2015 Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Παρασιτικές & Συνυπάρχουσες Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις & Τρόποι Αντιμετώπισης των. Τι είναι η Παρασιτική Παρεμβολή? Παρεμβολή, είναι οτιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΑ3 1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΙΤΣΑΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 3, ΗΛΙΑ ΗΣΛΑΖΑΡΟΣ 4. ΚΟΛΕΤΣΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΥΡΙΑΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣΣΤΑΥΡΟΣ 8. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Μετρήσεων Ποιότητας Υπηρεσιών ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Μετρήσεων Ποιότητας Υπηρεσιών ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Μετρήσεων Ποιότητας Υπηρεσιών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες και σαφείς απαντήσεις με ευανάγνωστα γράμματα:

Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες και σαφείς απαντήσεις με ευανάγνωστα γράμματα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Μάθημα: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ Εισηγητής: Δρ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 3 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Στο ανωτέρω Σχήμα η πρώτη κυματομορφή αποτελεί την είσοδο δύο κωδικοποιητών (Line Coders) ενώ οι επόμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικότερες έννοιες των δορυφορικών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Στα συστήματα διαμόρφωσης (otiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (output igl-tooie rtio). λόγος σήματος προς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φροντιστηριο ΗΥ217

8ο Φροντιστηριο ΗΥ217 8ο Φροντιστηριο ΗΥ217 Επιµέλεια : Γ. Καφεντζής 10 Ιανουαρίου 2014 Ασκηση 0.1 Εστω ότι η τ.µ. X ακολουθεί Γκαουσιανή κατανοµή µε µέση τιµή 10 και διασπορά σ 2 = 4, δηλαδή X N( 10, 4). Να υπολογίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα»

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 2: Επίπεδο 1 «φυσικό στρώμα» Φυσικό στρώμα: Προσδιορίζει τις φυσικές διεπαφές των συσκευών Μηχανικό Ηλεκτρικό Λειτουργικό Διαδικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Echo Canceller. Αναμετάδοση ψηφιακού stream στην συχνότητα λήψης. Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV

Echo Canceller. Αναμετάδοση ψηφιακού stream στην συχνότητα λήψης. Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Echo Canceller Αναμετάδοση ψηφιακού stream στην συχνότητα λήψης Η χρήση μεταλλακτών μέσω IF & διπλών SAW filters είναι η κλασσική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers DVB-T και SFN:

Gap Fillers DVB-T και SFN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Gap Fillers DVB-T και SFN: πότε είναι απαραίτητο Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα