Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ 16ο και 17ο ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ 16ο και 17ο ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟ"

Transcript

1 Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ 16ο και 17ο ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Ή Καστοριά εως τά τέλη του 15ου αιώνα ήταν επισκοπή υπαγόμενη στη δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Άχριδος, ενώ κατά τόν 16ο αιώνα προήχθη σε μητρόπολη. Ή προαγωγή της τοποθετείται πριν από το έτος 1531, όπως τεκμαίρεται από το περιεχόμενο τοϋ κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς των ετών Ή μητρόπολη Καστοριάς παρέμεινε από τή δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Άχρίδος εως τήν κατάργηση τής αρχιεπισκοπής τό 1765, καί στή συνέχεια υπήχθη, μαζί μέ τίς λοιπές μητροπόλεις καί επισκοπές τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 2. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι πληροφορίες γιά τή μητρόπολη Καστοριάς εως καί τό πρώτο μισό τοϋ Που αιώνα εΐναι λιγοστές καί κάποτε αντιφατικές, ο δέ επισκοπικός της κατάλογος εΐναι ελλιπής λόγφ τής έλλειψης επαρκών χρονολογημένων πηγών. Επισκοπικούς καταλόγους τής Εκκλησίας τής Καστοριάς γιά τήν περίοδο πού εξετάζουμε έχουν συντάξει: ο Le Quien 3, ο Γερμ. Χρηστίδης στίς εργασίες του γιά τή μητρόπολη καί τους ναούς τής Καστοριάς 4, ο Θ. Παπακωνσταντίνου στό σχετικό μέ τήν Καστοριά λήμμα πού συνέταξε γιά τή Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 5, ô Péchayre στή μελέτη του γιά τήν αρχιεπισκοπή Άχρίδος 6, ο Π. Τσαμίσης στό γενικότερο 1. Σωτ. Βαρναλίδης, «Ό Καστοριάς μητροπολίτης και οχι επίσκοπος κατά τόν ΙΣΤ ' αιώνα», Μακεδόνικα 22 (1982) , οπού παραπομπές καί αποσπάσματα από τόν κώδικα τής μητροπόλεως Καστοριάς (σήμερα EBE 2751). 2. Βαρναλίδης, ом., σ. 497 Β. Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλησίας της Ελλάδος απ' αρχής μέχρι σήμερον, εν 'Αθήναις 1975 [ανατύπωση άπό τό περ. Εκκλησιαστικός Φάρος 56 (1974) καί 57 (1975) σ. 112 (στό έξης: Επισκοπικοί κατάλογοι)]. 3. M. Le Quien, Oriens Christianus, in quatuor patriarchatus digestus; quo exhibentur Ecclesiae, Patriarchae, caeterique praesules totius orientis... tomus secundus..., Parisiis, MDCCXL (1740) [φωτομηχανική ανατύπωση Verlagsanstalt Graz 1958], στ Βλ. Γερμ. Χρηστίδης, «Αι έκκλησίαι τής Καστοριάς», Γρηγόριος ο Παλαμάς 6 (1922) , , , , (στό έξης: «Αι έκκλησίαι») Γερμ. Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις Καστοριάς μέχρι τον 1767», Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921) (στό έξης: «Ή Μητρόπολις»). 5. θ. Φ. Παπακωνσταντίνου, «Καστοριά», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, 'Αθήναι 1930, σσ Α. P. Péchayre, «L'archevêché d'ochrida de 1394 à A propos d'un ouvrage récent», Echos d' Orient 35 (1936) 311 κ.έ.

2 100 Σπύρος Χρ. Καρύδης έργο του γιά την Καστοριά και τά μνημεία της 7, ô G. Bardy 8, ο Τ. Γριτσόπουλος στό σχετικό με την Καστοριά λήμμα πού περιλήφθηκε στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 9, ο Β. Άτέσης ο όποιος, στις εργασίες του 10, παρέχει κατάλογο των επισκόπων στηριζόμενος κυρίως στον Τ. Γριτσόπουλο και χωρίς νά γνωστοποιεί πάντοτε τίς πηγές του. Στά ανωτέρω ας προστεθούν καί οι συμπληρώσεις του επισκοπικοί) καταλόγου πού επιμελήθηκε ο Σπ. Κοντογιάννης 11. Τελευταίος ô G. Fedalto παρέχει επισκοπικό κατάλογο εξαιρετικά ελλιπή 12, στηριζόμενος στην παλαιότερη βιβλιογραφία καί χωρίς νά λαμβάνει υπ' όψιν τά εν τω μεταξύ εκδοθέντα σχετικά μελετήματα. Γιά τήν εξεταζόμενη χρονική περίοδο στό ζήτημα της επισκοπικής διαδοχής πολύτιμα είναι τά στοιχεία πού παρέχουν οι σωζόμενες κτητορικές επιγραφές των ναών καθώς καί τά περιεχόμενα των γνωστών κωδίκων της μητροπόλεως Καστοριάς. Τά κενά δμως πού παραμένουν εΐναι σημαντικά, καθώς επίσης ή αβεβαιότητα γιά τους χρόνους αρχιερατείας ορισμένων μητροπολιτών ή ακόμη καί αυτή τούτη ή συμπερίληψη τους στον επισκοπικό κατάλογο. Ή μελέτη αυτή, ή οποία αποτελεί μικρή συμβολή στην ιστορία της Εκκλησίας της Καστοριάς κατά τον 16ο καί 17ο αιώνα, αποσκοπεί στή συμπλήρωση καί διόρθωση του επισκοπικού της καταλόγου μέ: α. τήν αξιοποίηση νέου, άγνωστου εως τώρα, ή αναξιοποίητου αρχειακοί) υλικού προερχόμενου από τό Τστορικό 'Αρχείο της Κέρκυρας καί τό Αρχείο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, καί β. τήν επανεξέταση τών γνωστών εως τώρα πηγών καί κυρίως του κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς πού καλύπτει τή χρονική περίοδο , σημερινός EBE 2752, ο όποιος περιέχει σπαράγματα πράξεων καί αποφάσεων του μητροπολιτικοί) δικαστηρίου μέ τίς υπογραφές τών εκάστοτε μητροπολιτών. 7. Π. Τσαμίσης, Ή Καστοριά καί τά μνημεία της, 'Αθήναι 1949, σ. 66 κ.έ. 8. G. Bardy, «Castoria», D.H.G.E. 11 (Paris 1949) Τ. Γριτσόπουλος, «Καστοριά», Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 7, 'Αθήναι 1965, στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 112 κ.έ., 316 κ.έ. τοΰ ιδίου, 'Αρχιερείς Μητροπόλεων τίνων της Εκκλησίας της Ελλάδος από τοϋ έτους 1453 μέχρι σήμερον. Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας αριθ. 25, Καλαμάτα 1978 [άνάτυπον εκ τοϋ περιοδικοί) «Διδαχή»], σ. 56 (στό έξης: Αρχιερείς). 11. Σπ. Κοντογιάννης, Επισκοπικοί κατάλογοι. Προσθήκαι καί διορθώσεις εις τους επι - σκοπικούς καταλόγους της Εκκλησίας της Ελλάδος, 'Αθήναι 1986, σ G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Series episcoporum ecclesiarum hristianarum orientalium. I. Patriarchates Constantinopolitanus, edizioni Messaggero Padova MCMLXXXVIII [1988], σ. 560.

3 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 101 α. Σπαράγματα κωδίκων της μητροπόλεως Καστοριάς στό 'Αρχείο της Γενναδείον Βιβλιοθήκης Στον φάκελο Βολίδη αρ. 19 περιέχονται τρία σπαράγματα κωδίκων της μητροπόλεως Καστοριάς. Το πρώτο σπάραγμα είναι ενα δίφυλλο, γραμμένο καί στις τέσσερις σελίδες, μέ τό ακόλουθο περιεχόμενο: (φ. Ir) «Τό εΐσον τοις παρετίσεως τον πρώην αρχιεπισκόπου [Άχρίδος] Ιωακείμ» τον έτους ζπς' (7086=1578/79) ίνδικτιώνος ς '. Τό έγγραφο προσυπογράφουν: «ό Καστοριάς Σωφρόνιος καί πρωτόθρονος», ο Στρουμίτζης Θεόδουλος, ο Σελασφόρου καί Κοριτζας Δανιήλ, ο Πελαγωνίας Τωάσαφ, ο Δεύρης Μαρτύριος, ο Μολίσκου Ιγνάτιος, καί άλλοι κληρικοί (φ. 1ν-2ν). Διάφορες πράξεις μέ θέματα αστικού δικαίου το13 εκκλησιαστικοί) δικαστηρίου υπό την προεδρία του μητροπολίτη Σωφρονίου των ετών ζπζ' - ζπη ' ( = ) 13. Τό δεύτερο καί τό τρίτο σπάραγμα αφορούν τόν 18ο αιώνα. Τό δεύτερο αποτελείται από 12 φύλλα καί περιέχει πράξεις καί έγγραφα τών ετών αρκετά από τά οποία επικυρώνονται μέ τίς υπογραφές τών μητροπολιτών Διονυσίου καί Χρύσανθου 14. Τό τρίτο σπάραγμα αποτελείται από 7 φύλλα στά οποία έχουν καταστρωθεί 30 προικοσύμφωνα τών ετών Γιά την περίοδο πού εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη, εξαιρετική εΐναι ή σημασία του πρώτου σπαράγματος, από τό όποιο γίνεται γνωστό τό όνομα του μητροπολίτη Σωφρονίου, ο οποίος ποίμανε τήν Εκκλησία της Καστοριάς τουλάχιστον κατά τήν περίοδο , καθώς καί μέρος της δραστηριότητας του, όπως αυτή αφήνεται νά διαφανεί από τίς πράξεις του εκκλησιαστικού δικαστηρίου τίς όποιες υπογράφει. β. 'Αρχειακές μαρτυρίες από τό Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας Στον επισκοπικό κατάλογο της Καστοριάς εως καί τά μέσα του Που αιώνα, εΐναι γνωστό τό όνομα του μητροπολίτη Τεροθέου, αδιευκρίνιστος όμως ο χρόνος της αρχιερατείας του. Μοναδική εως τώρα μαρτυρία γι' αυτόν αποτελούσε ή μνεία του από τόν Λέοντα Άλλάτιο, ο όποιος αναφέρει ότι ο μητροπολίτης Καστοριάς Ιερόθεος στά μέσα του Που αιώνα πήγε στή Ρώμη καί «κοινώνησε» μέ τήν αποστολική έδρα 16. Στή μαρτυρία αυτή στηριζόμενοι 13. Βλ. περιγραφή εις Κατάλογος έκθεσης χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, συντονισμός-έπιμέλεια Μαρία Πολίτη - Ελένη Παππα, Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 'Αθήνα 2004, σ. 120 καί εικόνα αρ Βλ. περιγραφή εις Κατάλογος έκθεσης, ож, σ 'Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης, φάκελος Βολίδη αρ. 19, σπάραγμα Γ'. 16. L. Allatius, De Ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, libri très,

4 102 Σπύρος Χρ. Καρύδης όσοι ασχολήθηκαν με την Εκκλησία της Καστοριάς συμπεριέλαβαν και τόν Ιερόθεο στον επισκοπικό κατάλογο, χωρίς όμως και νά συμφωνούν γιά τόν χρόνο της αρχιερατείας του. Έτσι ô Le Quien επαναλαμβάνει την πληροφορία τοϋ Άλλάτιου καί, χωρίς νά προσδιορίζει χρονικά την αρχιερατεία του, τοποθετεί την επίσκεψη τοϋ Ιεροθέου στη Ρώμη πρίν από τά μέσα τοϋ 17ου αιώνα 17. Ό Γερμ. Χρηστίδης χρονολογεί την αρχιερατεία του περί τό Ό Péchayre τόν τοποθετεί πρίν τό 1648, έτος εκδόσεως τοϋ έργου τοϋ Άλλάτιου πού τόν μνημονεύει 19. Ό Θ. Παπακωνσταντίνου τόν τοποθετεί περί τό 1630 καί παραπέμπει στον Άλλάτιο 20. Ό Π. Τσαμίσης τόν τοποθετεί πρίν από τόν Μητροφάνη, δηλαδή πρίν από τό έτος 1606, χωρίς νά δίνει κάποια χρονολογία γιά τήν αρχιερατεία του 21. Ό G. Bardy τόν τοποθετεί περί τό Ό Τ. Γριτσόπουλος χρονολογεί τήν αρχιερατεία του πρίν από τό Ό Β. Άτέσης, ακολουθώντας τόν Τ. Γριτσόπουλο, τοποθετεί τόν Ιερόθεο πρίν από τό 1645 ενώ σημειώνει καί Ιερόθεο Β ' τό έτος Τέλος ô G. Fedalto τόν τοποθετεί στό 1648 παραπέμποντας στον Άλλάτιο 25. Σημαντικές πληροφορίες γιά τόν Ιερόθεο, τήν αρχιερατεία του καί τά προβλήματα πού προξένησε στό περιβάλλον του παρέσχε γιά πρώτη φορά ο Κωνστ. Μέρτζιος στό έργο του Μνημεία Μακεδόνικης Ιστορίας, οι οποίες όμως παρέμειναν ανεκμετάλλευτες από όσους ασχολήθηκαν στή συνέχεια μέ τή μητρόπολη Καστοριάς. Στά στοιχεία αυτά προστίθενται σήμερα τρία έγγραφα τοϋ Τστορικοϋ Αρχείου της Κέρκυρας πού αναφέρονται στό ϊδιο πρόσωπο καί διευκρινίζουν ακόμη περισσότερο τήν ιστορική του πορεία. Πρόκειται γιά τό αντίγραφο δουκικοϋ γράμματος της 31 Δεκεμβρίου 1627 πού απευθύνεται στον Βάιλο της Κέρκυρας Marco Antonio Malipetro καί στον Προβλεπτή καί Καπιτάνο τοϋ νησιοϋ Laurentio Mauroceno, τό αντίγραφο βεβαίωσης τοϋ Ιερόθεου της 29 Δεκεμβρίου 1627 μέ τήν οποία αποποιείται τόν τίτλο καί τό επισκοπικό του αξίωμα, καί τό αντίγραφο δικαστικής απόφασης της 8ης Ιουνίου 1629 πού άφοροϋσε διαφορές πού είχαν προκύψει ανάμεσα σ' αυτόν καί στον Μέγα Πρωτοπαπά Κερκύρας Γρηγόριο Φλώρο κατά τήν Ejusdem dissertationes, De dominicis et hebdomadibus graecorum, et de missa praesanctificatorum..., Coloniae Agrippinae, 1648, στ Le Quien, cur,, στ Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», Ö.JT., σ Péchayre, cur., σ Παπακωνσταντίνου, ο.π.,ο Τσαμίσης, ом., σ Bardy, ом., οχ Γριτσόπουλος, δ.π., στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., ο. 113 τοϋ ίδιου, 'Αρχιερείς, cur., σ. 56, χωρίς παραπομπή σε πηγές. 25. Fedalto, cur., σ. 560.

5 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 103 παραμονή του Ιερόθεου στην Κέρκυρα 26. Ό 'Ιερόθεος, γόνος της ευγενούς κερκυραϊκής οικογένειας των Ροδόσταμων, σύμφωνα μέ τόν E. Rangabé ονομαζόταν Ιωάννης, χειροτονήθηκε «αρχιεπίσκοπος» Καστοριάς τό 1627, συνέταξε τή διαθήκη του το έτος 1643 και πέθανε χωρίς απογόνους 27. Τά πράγματα όμως φαίνεται πώς ήταν διαφορετικά, τουλάχιστον σέ δ,τι άφορα τά τής χειροτονίας καί τής αρχιερατείας του, άφοϋ ο ίδιος ο Ιερόθεος βεβαιώνει τή δουκική Γραμματεία στίς 29 Δεκεμβρίου 1627, δτι εΐχε λάβει τόν τίτλο καί τό αξίωμα του «αρχιεπισκόπου» Καστοριάς εξι χρόνια πρίν, δηλαδή περί τό 1621, ουδέποτε όμως ενδιαφέρθηκε γιά τή θέση καί τήν άσκηση των δικαιωμάτων πού απέρρεαν από αυτή 28. Διαφορετική είναι καί ή εικόνα πού αποκομίζει κανείς από τίς αναφορές του Βάιλου τής Κέρκυρας τής 14ης Αυγούστου 1627 καί τής 1ης Νοεμβρίου 1627, σύμφωνα μέ τίς οποίες ο «ιερομόναχος Ιερόθεος Ροδόσταμος χωρίς νά ειδοποίηση κανένα μετέβη εις τήν Μακεδονίαν καί έλαβε από τόν Πατριαρχών τής Άχρίδος τόν τίτλον καί τό αξίωμα τον επισκόπου τής Καστοριάς καί κατόπιν επήγεν εις τήν Κωνσταντινούπολη ϊνα λάβη τήν επιβεβαίωσιν από τόνπατριάρχην εκείνον...». Θέλησε δμως «να γίνη καί μητροπολίτης, καί δι' αυτόν τόν λόγον τόν έξεδίωξαν» 29. Τό χρονικό διάστημα κατά τό οποίο συνέβησαν όλα αυτά δέν διευκρινίζεται, επισημαίνεται όμως δτι μετά τήν εκδίωξη του, «ήλθεν πάλιν εδώ εις Κέρκνραν, οπού δμως δεν επιτρέπεται να εξάσκηση τό αξίωμα τοντο λόγω των γνωστών απαγορευτικών ψηφισμάτων καί ένεκλείσθη εις μοναστήριον...». Δέν αναφέρεται τό μοναστήρι οπού ένεκλείσθη 30, τούτο δμως θά πρέπει 26. Βλ. 'Αρχεία Νομοϋ Κερκύρας, 'Αρχείο 'Εγχωρίου Διαχειρίσεως, φάκελος 7, φ. 240 ν- 242r. Τά έγγραφα δημοσιεύονται στό παράρτημα της εργασίας. 27. Ε. Rizo-Rangabé, Livre d'or de la noblesse Ionienne, vol. I, Corf ou, Athènes 1925, σ Δυστυχώς ο συγγραφέας δεν δηλώνει τίς πηγές του, ενώ μιά παραπομπή του σέ νοταριακό κατάστιχο του νοταρίου Κερκύρας Βερβιτσιώτη, παρότι ο σχετικός φάκελος ελέγχθηκε, δέν κατέστη δυνατόν νά διευκρινιστεί σέ τί αναφερόταν, άφοϋ δέν εντοπίστηκε καμιά νοταριακή πράξη πού νά τόν άφορα. 28. Έγγραφο αρ Κ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδόνικης Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ Ό Μέρτζιος δημοσιεύει απόσπασμα εγγράφου του Βάιλου Ζακύνθου μέ ημερομηνία 6 'Οκτωβρίου 1638 μέ τό οποίο γνωστοποιείται ότι «δύο αρχιερείς Έλληνες καταγόμενοι εκ Ζακύνθου, εξ ών ο εις πατριάρχης της Όχρίδας καί ο άλλος αρχιεπίσκοπος των Πατρών, παρητήθησαν οικειοθελώς καί άπετάνθησαν εις τήν πρεσβείαν, ζητοϋντες τήν άδειαν νά εγκα - τασταθοϋν εις Ζάκυνθον... ονομάζονται Πορφύριος Παλαιολόγος καί Ιερεμίας Λευκαδίτης καί δέν ζητούν τιμές άλλα θά παραμείνουν ως απλοί ιερωμένοι καλόγηροι σέ κάποια εκκλησία μέσα ή εξω από τή Ζάκυνθο». Τήν πληροφορία αύτη σχολιάζοντας ο Μέρτζιος σημειώνει τήν ανακρίβεια τών πληροφοριών του Βάιλου, στηριζόμενος στό ψήφισμα τής Γερουσίας τής 25ης Αυγούστου 1640, «δι' οϋ επετράπη αϋτοϊς νά εισαχθούν εις τό εν Ζακύνθφ μοναστήριον τής Παναγίας τών 'Αγγέλων, ως ειχεν έγκριθή το 1627 καί διά τόν πρώην Καστοριάς Ίερόθεον Ροδόσταμον» (Μέρτζιος, ο.π., σ. 184 καί σημείωση). Ό Ν. Τωμαδάκης, παρερμηνεύοντας τά γραφόμενα του Μέρτζιου, θεώρησε οτι ο Ιερόθεος έγκαταβίωνε στό μοναστήρι τής Κυρίας τών

6 104 Σπύρος Χρ. Καρύδης νά ήταν του Άγιου Ιωάννη του Μωραΐτη, στά όρια των χωριών Μπενίτσες και Γαστούρι της Μέσης Κέρκυρας, στό όποιο τόν βρίσκουμε εγκατεστημένο τά επόμενα χρόνια. Ή παραμονή του όμως στό μοναστήρι δέν φαίνεται νά διήρκεσε πολύ, άλλωστε ή παραμονή επισκόπων στά βενετοκρατούμενα νησιά και ειδικότερα στην Κέρκυρα, όπου δέν υπήρχε ορθόδοξος επίσκοπος, ήταν εξαιρετικά λεπτή. Κατά τόν χρόνο σύνταξης των δύο αναφορών του Βάιλου ο Ιερόθεος θά πρέπει νά βρισκόταν στή Βενετία. Ή παρουσία του στή Βενετία στά τέλη τοϋ 1627 βεβαιώνεται τόσο από τήν ενυπόγραφη βεβαίωση του στή δουκική Γραμματεία, όσο καί από τό περιεχόμενο τοϋ δουκικου γράμματος της 31ης Δεκεμβρίου Ό Ιερόθεος, όπως προκύπτει από τό περιεχόμενο τοϋ δουκικου γράμματος, εΐχε έκδιωχθει από τήν Κέρκυρα μέ απόφαση της τοπικής βενετικής αρχής λόγω χρήσης τοϋ επισκοπικοϋ του αξιώματος, έπειτα πιθανόν από παράπονα τοϋ τότε Μεγάλου Πρωτοπαπά. Ή παρουσία του λοιπόν στή Βενετία άποσκοποϋσε στην υποστήριξη τοϋ δικαιώματος του νά επιστρέψει καί νά ζήσει στην Κέρκυρα. Οι βενετικές αρχές θέλοντας νά προλάβουν τυχόν αναταραχές στον ευαίσθητο θρησκευτικό χώρο τής Κέρκυρας, ζήτησαν κατ' αρχήν πληροφορίες από τόν Βάιλο τοϋ νησιοϋ, οποίος καί απέστειλε τίς δύο αναφορές. Ζήτησαν επίσης από τόν Ιερόθεο νά βεβαιώσει ενυπόγραφα τήν πρόθεση του νά ιδιωτεύσει στην Κέρκυρα, πράγμα πού ο ίδιος δέχθηκε. Μάλιστα στίς 29 Δεκεμβρίου 1627 προσήλθε οικειοθελώς στή δουκική Γραμματεία καί υπέγραψε βεβαίωση, μέ τήν οποία δήλωνε τήν απόφαση του νά μήν ασκήσει τά απορρέοντα από τό αξίωμα καί τόν επισκοπικό του βαθμό δικαιώματα, καί τήν πρόθεση του νά ζήσει ώς ηγούμενος στό μοναστήρι του, εκεί πού ζοϋσε ήδη 22 χρόνια, τό οποίο μάλιστα εΐχε ανακαινίσει καί τελειοποιήσει μέ έξοδα του 31. Έπειτα από αυτά συντάχθηκε τό δουκικό γράμμα τής 31ης Δεκεμβρίου 1627 στό οποίο επισημαίνεται δτι ο Ιερόθεος ήταν καλά πληροφορημένος γιά τους δημόσιους νόμους οι οποίοι απέβλεπαν στην ηρεμία τής ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα μέ τους οποίους δέν μποροϋσαν στην επικράτεια τής βενετικής Δημοκρατίας νά γίνουν δεκτοί νεωτερισμοί αναφορικά μέ τίς επισκοπές, καί δτι ο ίδιος εΐχε υπογράψει βεβαίωση μέ τήν οποία απαρνοϋνταν τήν «αρχιεπισκοπή» τής Καστοριάς καθώς καί κάθε τίτλο καί αξία, σκοπεύοντας νά μονάσει καί νά υπηρετήσει τόν θεό μέ ψυχή ήρεμη καί άποτραβηγμένος στό μοναστήρι του. Κατόπιν τούτου δόθηκε ή άδεια τής εισόδου του στην Κέρκυρα καί ορίστηκε στίς τοπικές αρχές νά τόν δεχθοϋν, ελέγχοντας όμως τή βιωτή του, σέ περίπτωση δέ μή τήρησης τών όσων υποσχέθηκε, όρί- Άγγέλων (Ν. Τωμαδάκης, «Ό (Αρχιεπίσκοπος Σεβάστειας Ιωσήφ Δόξας ο Ζακύνθιος εν Κρήτη, Κυθήροις καί Παροναξία», ΕΕΒΣ 42 ( ) 23, σημ. 3). 31. Έγγραφο αρ. 1.

7 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 105 στηκε ή εκ νέου εκδίωξη του 32. Δεν είναι βέβαιο αν παρέβη τις υποσχέσεις του ο Ιερόθεος η μήπως ο Μ. Πρωτοπαπάς του νησιού Γρηγόριος Φλώρος διέκειτο εχθρικά εναντίον του. Βέβαιο εΐναι όμως ότι τά παράπονα τοϋ Μ. Πρωτοπαπά επαναλήφθηκαν, γι' αυτό καί στή Βενετία ανατέθηκε ή υπόθεση στους Avogadori di Comim Giovanni Giacomo Pisani, Bertuzzi Contarmi καί Alessandro Basadona, ol όποιοι μέ τήν ιδιότητα του δικαστή εξέτασαν τήν υπόθεση καί στίς 8 Ιουνίου 1629 εξέδωσαν τήν ακόλουθη απόφαση: ο Ιερόθεος σύμφωνα μέ τήν υπόσχεση του της 29ης Δεκεμβρίου 1627 οφείλε νά ίδιωτεύει στό μοναστήρι του, τόν "Αγιο Ιωάννη τοϋ Μωραΐτη, χωρίς νά μπορεί σέ καμιά απολύτως περίπτωση νά χρησιμοποιήσει τόν τίτλο καί τό αξίωμα τοϋ «αρχιεπισκόπου», σέ περίπτωση δέ οποιασδήποτε παράβασης μέ απόφαση της τοπικής διοίκησης τοϋ νησιοϋ τιμωροϋνταν μέ εξορία από τήν Κέρκυρα καί από τή βενετική επικράτεια. Όφειλε επίσης νά καταθέσει ως εγγύηση στή Διοίκηση τό ποσό των δουκάτων καί νά επισκέπτεται τήν πόλη της Κέρκυρας μία φορά κάθε δύο μήνες, σέ περίπτωση δέ παράβασης τιμωρούνταν μέ χρηματικό πρόστιμο 500 δουκάτων. 'Αντίστοιχα απαγορεύτηκε στον Μ. Πρωτοπαπά νά αφήσει τή θέση του στην πόλη γιά οποιονδήποτε λόγο, καί νά προσβάλει μέ πράξεις ή λόγια τόν Ιερόθεο, σέ περίπτωση δέ παράβασης τιμωρούνταν μέ χρηματικό πρόστιμο 500 δουκάτων. Σέ περίπτωση πού οι δύο συμφιλιώνονταν αϊρονταν οι απαγορεύσεις τόσο στον Ιερόθεο Ροδόσταμο όσο καί στον Γρηγόριο Φλώρο καί τους επιτρεπόταν ή ελεύθερη είσοδος καί έξοδος από τήν πόλη 33. Ή υπόθεση τοϋ Ιεροθέου στή Βενετία απασχόλησε καί τήν καθολική Εκκλησία. Ό εκπρόσωπος της Propaganda Fide στή Βενετία αρχιεπίσκοπος της Amelia, σέ αναφορά του τήν 1η Δεκεμβρίου 1629, ανάμεσα στά άλλα θέματα αναφέρεται καί στον Ιερόθεο καί γνωστοποιεί τήν τελεσίδικη απόφαση πού υποχρέωνε τόν Ιερόθεο νά κατοικήσει στην Κέρκυρα ώς απλός μοναχός 34. Ή παραμονή τοϋ Ιεροθέου στό μοναστήρι του στην Κέρκυρα, βεβαιώνεται τό έτος 1635, άφοϋ στην καταγραφή των ναών πού διενεργήθηκε τότε στό νησί, ο Ιερόθεος Ροδόσταμος εμφανίστηκε στίς 17 Ιουλίου καί δήλωσε ότι κατείχε τήν εκκλησία τοϋ 'Αγίου Ιωάννη Προδρόμου καί τό ενωμένο παρεκκλήσι τοϋ Αγίου Νικολάου, ναούς δημοσίου δικαίου πού τοϋ είχαν παραχωρηθεί ίσοβίως μέ δουκική απόφαση της 23ης Ιανουαρίου Επίσης δήλωσε δτι κατείχε ώς ιερουργός τήν εκκλησία τοϋ Αγίου Γεωργίου στην περιοχή της Μπενίτσας, κοντά στην προηγούμενη εκκλησία, ή οποία τοϋ εΐχε παραχωρηθεί από τους κτήτορές της Στάθη Καψοκαβάδη καί Ιωάννη Καψοκαβά- 32. Έγγραφο αρ Έγγραφο αρ 'Αρχείο της Propaganda Fide, Congregazioni Particolari, φάκελος 31, φ. 31rv.

8 106 Σπύρος Χρ. Καρύδης δη 35. Έκτοτε χάνονται τά ίχνη του. Δεν εΐναι γνωστός ο χρόνος θανάτου του, σίγουρα όμως θά συνέβη μετά τό 1643, εφόσον βέβαια εΐναι ακριβής ή πληροφορία του Rangabé ότι τότε συνέταξε τη διαθήκη του 36, και πριν από τις 4 Ιουνίου 1659, ημερομηνία παραχώρησης του ναοϋ τοϋ 'Αγίου Ιωάννη Προδρόμου του Μωραΐτη από τίς βενετικές αρχές στον αρχιεπίσκοπο Φιλαδέλφειας Μελέτιο Χορτάτση 37. 'Από τά ανωτέρω προκύπτει ότι ή αρχιερατεία τοϋ Ιεροθέου στην Εκκλησία της Καστοριάς θά πρέπει νά τοποθετηθεί στό μεσοδιάστημα ανάμεσα στην αρχιερατεία τοϋ Χαρίτωνα (1618) καί του Θεοφύλακτου ( ). Παραμένουν αδιευκρίνιστα ωστόσο τόσο τά της χειροτονίας του δσο καί τά της αντικαταστάσεως του. Οι πληροφορίες τοϋ Βάιλου της Κέρκυρας σχετικά μέ τους λόγους εκδίωξης τοϋ Ιεροθέου, πού περιλαμβάνονται στό απόσπασμα της αναφοράς πού παραθέσαμε προηγουμένως, είναι προφανώς λαθεμένες, άφοϋ ή Εκκλησία της Καστοριάς ήταν μητρόπολη ήδη από τόν 16ο αιώνα. Ή αντικατάσταση του, ή οποία κατά τά φαινόμενα έγινε σέ εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ϊσως δικαιολογείται από τήν αδιαφορία τοϋ Ιεροθέου νά ασκήσει τά αρχιερατικά του καθήκοντα καί τήν εκούσια απομάκρυνση του από τήν Καστοριά. Στη ενυπόγραφη βεβαίωση του της 29ης Δεκεμβρίου 1627 ο Ιδιος δήλωνε μάλιστα δτι στό διάστημα των έξι ετών πού είχε μεσολαβήσει από τήν εκλογή του έως τότε, δέν εΐχε ασκήσει καί δέν είχε διαχειριστεί τά απορρέοντα από τό αξίωμα του δικαιώματα ούτε στίς εκκλησιαστικές τελετές, ούτε στό ένδυμα, ούτε στην υπογραφή του 38. Τήν ανωτέρω δήλωση θά μπορούσαμε ϊσως νά τήν κατανοήσουμε ώς αναφερόμενη στό διάστημα της παραμονής του στην Κέρκυρα, ακόμη όμως καί έτσι τό πιθανό διάστημα παραμονής του στην Καστοριά καί άσκησης των αρχιερατικών του καθηκόντων εΐναι εξαιρετικά μικρό. 'Από τά λεγόμενα του δίνεται λοιπόν ή εντύπωση δτι ο ίδιος δέν ενδιαφέρθηκε καθόλου γιά τόν θρόνο της Καστοριάς. "Αν δμως έχουν έτσι τά πράγματα, τότε ή χειροτονία του θά πρέπει νά ειδωθεί καί νά δικαιολογηθεί από τό ιδιότυπο κλίμα πού ίσχυε στά βενετοκρατούμενα νησιά, αλλά καί τίς προσπάθειες ντόπιων ιερωμένων, παρά τίς σχετικές απαγορεύσεις, νά ασκήσουν τά απορρέοντα από τήν επισκοπική τους ιδιότητα δικαιώματα στίς βενετοκρατούμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας κυρίως τή χειροτονία ιερέων. Ή περίπτωση άλλωστε τοϋ Ιεροθέου δέν είναι ή 35. Archivio di Stato di Venezia, Consultori in Jure, b. 482, Catastico delle chiese greche del rito Greco della Città et Isola di Corfu fatto l'anno 1635, σσ Rizo-Rangabé, ож, σ Ή απόφαση της παραχώρησης εις ' Αρχεία Νομού Κερκύρας, Ενετοκρατία, φάκελος 46, δέσμη 10, φ. 6rv. Δυστυχώς ή αναζήτηση πληροφοριών στον φάκελο τοϋ ναοϋ τοϋ Άγιου Ιωάννη τοϋ Μωραΐτη (Αρχεία Νομοϋ Κερκύρας, Έγγραφα Εκκλησιών, φάκελος 103) δέν απέφερε τίποτε, άφοϋ τό υπάρχον λιγοστό υλικό εΐναι κατά πολύ νεότερο. 38. Έγγραφο άρ. 1.

9 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 107 μοναδική, τουλάχιστον σ' ο,τι άφορα τά προβλήματα πού προξένησε ή παρουσία του στό νησί της Κέρκυρας. Σ' αυτήν θά μπορούσε νά προστεθεί ή περίπτωση του Ιερεμία Πυλαρινού, επισκόπου Μεθώνης στίς αρχές του 18ου αιώνα 39, καθώς καί του Ιωακείμ Μάστορα, επισκόπου 'Αμυκλών στά μέσα του 18ου αιώνα 40. 'Αδιευκρίνιστο παραμένει, τέλος, τό ταξίδι του στή Ρώμη μέ τήν ιδιότητα του μητροπολίτη Καστοριάς, τό όποιο μνημονεύει ο Άλλάτιος. Πιθανότατα τοποθετείται μετά τήν παραίτηση του από τόν μητροπολιτικό θρόνο, ϊσως στό μεσοδιάστημα εως τήν τελική εκδίκαση της υπόθεσης του στή Βενετία (1629). Τό ταξίδι του πάντως αυτό ϊσως δέν εΐναι άσχετο μέ τό ενδιαφέρον της λατινικής Εκκλησίας καί ιδιαίτερα της Propaganda Fide γι' αυτόν. γ. Μητροπολίτες τον 17ον αιώνα Τά ονόματα των επισκόπων κατά τήν περίοδο αυτή καί κυρίως κατά τά μέσα του Που αιώνα εΐναι γνωστά από τήν παλαιότερη βιβλιογραφία, περιέργως δμως στους πιο πρόσφατους καταλόγους εϊτε δέν λήφθηκαν υπ' δψιν οι υπάρχουσες μελέτες εϊτε προστέθηκαν ονόματα, τά οποία προξενούν σύγχυση. Κατά τήν περίοδο αυτή ώς μητροπολίτες αναφέρονται ο Πορφύριος, ο Αρσένιος, ή αρχιερατεία τού οποίου βεβαιώνεται από τό 1643 εως καί τό 1654, ο Κυπριανός τό 1651, ο Διονύσιος τό 1653, ο Τερόθεος τό 1657 καί ο Δαβίδ. Ό Πορφύριος αναφέρεται σέ μελέτημα τού Νικ. Τζενεμπή γιά τή μονή Παντοκράτορος Άσκηταριού Κερκύρας, πού εκδόθηκε αρχικά τό 1928 καί επανεκδόθηκε τό Σ' αυτό σημειώνεται ότι στή μονή εΐχε έγκαταβιώσει ο πρώην Καστοριάς Πορφύριος, ή εκεί άφιξη τού οποίου τοποθετείται πρίν από τό έτος 1620, χωρίς όμως νά παρατίθενται στοιχεία πού νά τό αποδεικνύουν 41. Τήν πληροφορία επανέλαβε ο Β. Άτέσης στηριζόμενος στό ανωτέρω μελέτημα 42. Ό Άθ. Τσίτσας, στηριζόμενος στό ϊδιο μελέτημα, σέ μελέτη του γιά τους «εμπερίστατους» επισκόπους πού διέμεναν στην Κέρκυρα κατά τήν περίοδο της Βενετοκρατίας, σημειώνει περί τό 1620 τόν Πορφύριο καί άναφέ- 39. Βλ. Σπ. Χρ. Καρύδης, «Ό επίσκοπος Μεθώνης και Ναυαρίνου 'Ιερεμίας Πυλαρινός», Πρακτικά τον ΣΤ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Τρίπολις Σεπτεμβρίου 2000), Τόμος Α', 'Αθήναι , σσ Βλ. Άθ. Τσίτσας, «Επίσκοποι έμπερίστατοι στή βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Κερκυραϊκά Χρονικά 20 (1976) Νικ. Τζενεμπής, «Ιερά Μονή Παντοκράτορος Σωτήρος (Άσκηταριό)», Άγιος Σπυρίδων, τεύχος 12 ( ), σ. 6. Επανέκδοση στό περιοδικό τής Κέρκυρας "Απολΰτρωσις αρ. 85 (1974) 8 κ.ε. 42. Άπέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σσ

10 108 Σπύρος Χρ. Καρύδης ρει τή διαμονή του στη μονή Άσκηταριοϋ 43. Παρερμηνεύει όμως στή συνέχεια τά γραφόμενα από τόν Τζενεμπή καί ταυτίζει τόν Καστοριάς Πορφύριο με τόν πρώην Βουθρωτοϋ και Γλυκέως Πορφύριο, ο όποιος εΐχε διαμείνει και αυτός γιά ενα διάστημα στό Άσκηταριό, στή συνέχεια όμως μετέβη στή μονή Παλαιοκαστρίτσας όπου και πέθανε τό Τόν Πορφύριο δέν συμπεριλάβαμε στον επισκοπικό κατάλογο πού ακολουθεί, διότι κρίναμε ότι δέν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση γιά τή σχέση του μέ τήν Εκκλησία Καστοριάς. Σέ δ,τι άφορα τόν Διονύσιο, έχει πρό πολλού ξεκαθαριστεί ότι ουδέποτε υπήρξε μητροπολίτης Καστοριάς. Όπως σημειώνει ô Péchayre, τό όνομα προήλθε από λάθος τοϋ Η. Geizer, ο οποίος στηρίχθηκε σέ πράξη τοϋ Φεβρουαρίου 1653, στή φωτοτυπική αναπαραγωγή της οποίας στό παράρτημα της εργασίας του τό όνομα τοϋ μητροπολίτη εΐναι σαφώς 'Αρσένιος καί οχι Διονύσιος 45. Τό λάθος επανέλαβε καί ο Γερμ. Χρηστίδης 46. Ό Le Quien αναφέρει επίσης τόν Διονύσιο Μάντουκα, χωρίς νά προσδιορίζει τόν χρόνο της αρχιερατείας του, σημειώνει ότι καταγόταν από τή Μοσχόπολη καί ότι ήταν κάτοχος αξιόλογης παιδείας 47. Πρόκειται γιά τόν Διονύσιο ο οποίος ανέλαβε τή μητρόπολη από τόν Νοέμβριο τοϋ 1694 εως τό 1719, οπότε παραιτήθηκε 48. Τοϋτον ο θ. Παπακωνσταντίνου παραπέμποντας στον Le Quien σημειώνει ότι ανήλθε στον θρόνο τό , χρόνο κατά τόν όποιο μητροπολίτης Καστοριάς ήταν ο Δαβίδ. Τόν Κυπριανό σημειώνουν ô G. Bardy, ο Τ. Γριτσόπουλος καί ο Β. Άτέσης τό έτος , χωρίς όμως νά δηλώνουν τίς πηγές τους. Τέλος, ο Ιερόθεος πού αναφέρεται από τόν Β. Άτέση τό 1657, πιθανότατα δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν πρώην μητροπολίτη Ιερόθεο Ροδόσταμο. Ό Ιερόθεος έρχεται νά καλύψει τό κενό ανάμεσα στον 'Αρσένιο καί τόν Δαβίδ, λείπουν όμως τά αποδεικτικά στοιχεία πού επιβεβαιώνουν τήν αρχιερατεία του καθόλη τή χρονική αυτή περίοδο. 43. Τσίτσας, δ.π., σσ Βλ. Παναγιώτα Τζιβάρα - Σπ. Καρύδης, Ή βιβλιοθήκη της μονής Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, 'Αθήνα 2001, σσ Στό μουσείο της μονής Παλαιοκαστρίτσας φυλάσσεται τμήμα αρχιερατικής ράβδου πού αποδίδεται σ' αυτόν. 45. Péchayre, δ.π., Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», ο.π., σ Le Quien, δ.π., στ Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», δ.π., σ Παπακωνσταντίνου, ο.π., σ Bardy, δ.π., στ. 1458* Γριτσόπουλος, δ.π., στ. 403 Άτέσης, 'Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., σ. 113 τοϋ ιδίου, 'Αρχιερείς, δ.π., σ. 56.

11 δ. Ό επισκοπικός κατάλογος Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 109 Έπειτα από τά ανωτέρω, ο επισκοπικός κατάλογος της μητροπόλεως Καστοριάς από τά μέσα τοϋ 16ου αιώνα εως και τόν 17ον αιώνα λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: Άκάκιος. Ώς χρόνος αρχιερατείας του σημειώνεται τό διάστημα Μεθόδιος. Ό Α. Péchayre, ô G. Bardy και ο Β. Άτέσης ορίζουν την αρχιερατεία του στά ετη Στον κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς (EBE 2751) οι μνείες του μητροπολίτη ει ναι από τόν Φεβρουάριο του 1544 εως τίς 3 Μαρτίου Τό ονομά του υπάρχει σέ κτητορική επιγραφή τοϋ ναοϋ των 'Αγίων Αποστόλων τοϋ έτους καί σέ κτητορική επιγραφή στον ναό της 'Αγίας Έλεούσας τοϋ έτους ζξ'= Στις 14 Ιανουαρίου 1556 αφιέρωσε στή μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων τόν σημερινό κώδικα αρ. 568, όπως προκύπτει από τό αφιερωματικό σημείωμα πού φέρει τό όνομα καί τήν υπογραφή του 56. Ώς έσχατο δριο της αρχιερατείας του σημειώνεται τό έτος Ευθύμιος. Συνυπογράφει συνοδική απόφαση τοϋ πατριάρχη Ίωάσαφ Β ' τοϋ έτους 1564 πού αναφέρεται στά Μετέωρα 58. lœaoaqp 9. Τόν Ιανουάριο τοϋ έτους 1565 (7073 υπό κτίσεως κόσμου ινδικτιώνος 8ης) σέ σύνοδο μητροπολιτών καί επισκόπων υπό τήν προεδρία τοϋ Άχριδών Παϊσίου «ο ταπεινός μητροπολίτης Καστοριάς Ίωάσαφ καί πρωτόθρονος πάσης Βουλγαρίας» υπέγραψε τήν καθαίρεση τοϋ οικουμενικού πατριάρχη Ίωάσαφ Β ' 60. Στους επισκοπικούς καταλόγους ο Ίωάσαφ άνα- 51. Péchayre, ο,π.,σσ. 311, 323 Άτέσης, 'Αρχιερείς, ο.π.,ο Péchayre, ο,π.,οο , 323 Bardy, ож., στ Άτέσης, 'Αρχιερείς, ож., ο Péchayre, απ.,σσ Ή επιγραφή εις Ά. Όρλάνδος, «Τα βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς», Αρχεϊον Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος 4 (1938) 162 Γ. Γούναρης, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων καί της Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 22. Επίσης Χρηστίδης, «Αϊ έκκλησίαι», ο.π., ο Ή επιγραφή εις Όρλάνδος, ο.π., ο Επίσης Χρηστίδης, «Αϊ έκκλησίαι», ο.π.,ο Ν. Βέης, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων, τ. Α'. Τά χειρόγραφα της Μονής Μεταμορφώσεως, Αθήνα 1998, σ Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», απ., σ. 346 Τσαμίσης, ο.π., ο. 68 Γούναρης, ο.π., ο Δ. Ζακηθυνός, «Ανέκδοτα πατριαρχικά καί εικαστικά γράμματα περί των μονών τών Μετεώρων», Ελληνικά 10 ( ) 295. θά πρέπει πάντως νά σημειωθεί οτι ο Ζακυθηνός δημοσιεύει το ανωτέρω γράμμα από μεταγενέστερο αντίγραφο άποκείμενο στά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους. 59. Bardy, ож., στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι ο.π., ο Fedalto, ож, ο Μ. Crusius, Turcogmeciae libri odo..., Basileae 1584 (άναστατική έκδοση Bologna 1972), σ. 174 Καλλ. Δελικάνης, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος ήτοι τά εν τοις κώδιξι τοϋ

12 110 Σπύρος Χρ. Καρύδης φέρεται από τό έτος 1564, εΐναι προφανές όμως ότι ή χρονολογία αυτή προέκυψε από εσφαλμένη χρονολόγηση της προηγούμενης απόφασης, στην οποία καί γίνεται ή παραπομπή 61. Στον κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς (EBE 2751) σημειώνεται τό 1566 καί στίς 28 Δεκεμβρίου Ό Ιδιος υπογράφει επίσης αποφάσεις από τό έτος ζογ ' (1564/65) εως τόν Μάρτιο ζοδ ' (1566) πού περιέχονται στον κώδικα EBE 2Ί Μάξιμος. 'Αναφέρεται τό έτος Βησσαρίων 65. Στον κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς (EBE 2752) υπογράφει στίς 28 Φεβρουαρίου Σωφρόνιος. Ή παρουσία του στον μητροπολιτικό θρόνο της Καστοριάς βεβαιώνεται γιά τά ετη Ό ίδιος αναφέρεται μεταξύ των ύποσχεθέντων νά συνδράμουν εως τό τέλος της ζωής των στη μονή του Παντοκράτορα Νταού Πεντέλης, έπειτα από τήν ανοικοδόμηση της κατά τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 16ου αιώνα. Τό ονομά του εΐχε περιληφθεί στό σιγίλλιο πού είχε εκδώσει ο πατριάρχης Ιερεμίας Β ', τό περιεχόμενο του οποίου διασώθηκε στό πατριαρχικό σιγίλλιο πού εκδόθηκε επί τής πατριαρχίας τοϋ Τιμοθέου Β ' στίς 20 'Απριλίου του έτους 1614, μέ τό οποίο επικυρώθηκε ο σταυροπηγιακός χαρακτήρας τής μονής. Ό Γ. Λαδάς, ο οποίος αναδημοσιεύει διορθωμένο τό κείμενο τοϋ δεύτερου σιγιλλίου στή σχετική μέ τή μονή εργασία του 68, δέχεται ότι τό πρώτο σιγίλλιο θά πρέπει νά συντάχθηκε περί τό , θεωρεί τόν Σωφρόνιο 'Αθηναίο στην πατριαρχικού άρχειοφυλακίου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα τα άφορώντα εις τάς σχέσεις τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τάς Εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας καί Μολδα - βίας, Σερβίας, Αχριδών καί Πεκίου , οϊς προστίθεται ιστορική μελέτη περί τής 'Αρχιεπισκοπής Αχριδών, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ Βλ. επίσης Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», δ.π., σ. 346 Γερμανός Σάρδεων, Συμβολή εις τους πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως από τής αλώσεως καί εξής, Μέρος πρώτον ( ), εν Κωνσταντινουπόλει 1935, σσ σημ Βλ. Le Quien, ο.π., στ. 315 καί Fedalto, ο.π., σ. 560, οι οποίοι παραπέμπουν στή δημοσιευμένη από τόν Crusius απόφαση. Τό έτος 1564 σημειώνει καί ο Β. Άτέσης, χωρίς όμως νά τό τεκμηριώνει (Άτέσης, "Αρχιερείς, δ.π., σ. 56). Ό Θ. Παπακωνσταντίνου στηριζόμενος επίσης στον Crusius εσφαλμένα σημειώνει ότι τό 1564 ο Ίωάσαφ ανακηρύχθηκε από σύνοδο της διοικήσεως του πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (δ.π., σ. 16). 62. Péchayre, δ.π., σ Κώδικας ΕΒΕ2Ί52, φ. 59ν-61 r καί 64r. 64. Bardy, δ.π, στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 113 τοϋ ιδίου, Αρχιερείς, δ.π., σ Bardy, δ.π, στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., σ. 113 καί του ιδίου, Αρχιερεΐς, δ.π., σ. 56, χωρίς δήλωση των πηγών. Fedalto, δ.π., σ Κώδικας EBE2Ί52, φ. 61ν-62τ.Πρβλ. Péchayre, δ.π.,ο Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Φάκελος Βολίδη αρ. 19, σπάραγμα Α'. 68. Γ. Λαδάς, «Ιστορία τής μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού τής επιλεγόμενης Ταώ Πεντέλης (Νταού-Πεντέλη)», Ό Συλλέκτης 2 ( ) Λαδάς, ο.π., σ. 28 σημ. 11 καί σ. 34.

13 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 111 καταγωγή και τοποθετεί λαθεμένα την αρχιερατεία του μεταξύ των ετών 1552 και Με βεβαιωμένη όμως σήμερα τήν αρχιερατεία του Σωφρονίου κατά τήν περίοδο , ή οποία συμπίπτει μέ τό τέλος της πρώτης πατριαρχίας τοϋ Ιερεμία Β ', νομίζω δτι θά πρέπει τόσο τό ενδιαφέρον του Σωφρονίου γιά τή μονή Παντοκράτορος όσο καί ο χρόνος σύνταξης του πρώτου σιγιλλίου νά μετατεθούν κατάτι χρονικά. Μιχαήλ. Ό G. Bardy καί ο Β. Άτέσης σημειώνουν τό έτος , χωρίς όμως νά δηλώνουν τήν πηγή τους. Ό G. Fedalto σημειώνει τό έτος , χωρίς επίσης νά δηλώνει τήν πηγή του. Ό Μιχαήλ ήταν βιβλιογράφος. Σέ χειρόγραφο μέ τόν βίο τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος, υπάρχει βιβλιογραφικό σημείωμα τοϋ γραφέα τοϋ χειρογράφου Μιχαήλ «αρχιεπισκόπου» Καστοριάς, στο οποίο σημειώνει δτι ήταν Κύπριος, δτι αντέγραψε τόν βίο από χειρόγραφο τοϋ Βατικανού καί δτι τό δώρισε στον Κωνσταντίνο Κατάενο, Συρακούσιο μοναχό τοϋ τάγματος τοϋ αγίου Βενεδίκτου τοϋ Monte Cassino. Τό χειρόγραφο βρισκόταν τό 1594 στή Βενετία «in cenobio s. Giorgij maioris», εΐναι επομένως λογικό νά τοποθετηθεί ή αρχιερατεία τοϋ Μιχαήλ πρίν από τή χρονολογία αυτή 73. Νεκτάριος. Τό δνομά του σέ κτητορική επιγραφή τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Νικολάου Μητροπόλεως της 6 Ιουλίου τοϋ έτους ζρα ' = Μητροφάνης 15. Τό δνομά του αναγράφεται στην κτητορική επιγραφή τοϋ ναοϋ της Παναγίας τοϋ άρχοντα Αποστολάκη, στή συνοικία Οικονόμου, τοϋ έτους 1606 (ζριδ') 76. Άρχιερατεύει έως τουλάχιστον τό έτος 1611, άφοϋ συνυπογράφει σιγίλλιο τοϋ οικουμενικού πατριάρχη Νεοφύτου της 10ης Μαΐου τοϋ ίδιου έτους, μέ τό όποιο επικυρώθηκε ή σταυροπηγιακή αξία της μονής τοϋ Γενεσίου της Θεοτόκου Πεντέλης Γ. Λαδάς, «Σύντομοι βιογραφίαι των υπολοίπων 'Αθηναίων των αναφερομένων εις το ανωτέρω σιγίλλιον της Μονής τοϋ Παντοκράτορος της Ταώ», Ό Συλλέκτης 2 ( ) Bardy, δ.π., στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 113 τοϋ ίδιου, 'Αρχιερείς, ο.π., σ. 56. Fedalto, ο.π., σ Fédalto, ο,π.,ο Βλ. P. Franchi de Cavalieri, Codices graeci Chisiani et Borgiani, Romae MCMXXVII [1927], σσ Σέ μεταγενέστερο σημείωμα τό όνομα τοϋ δωρεοδόχου μονάχου είναι Constantinus Caetanus. Βλ. καί Péchayre, ο.π.,ο Χρηστίδης, «Αι έκκλησίαι», δ.π., σ Πρβλ. Péchayre, δ.π, σ. 312 Bardy, cur., στ Άτέσης, Αρχιερείς, σ. 56 Fedalto, ο.π., σ Ή επιγραφή εις 'Ορλάνδος, ο.π., σ Χρηστίδης, «ΑΙ έκκλησίαι», ο.π., σ. 392 Γριτσόπουλος, ο.π, στ. 403 Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., ο. 113 Αρχιερείς, ο.π., ο Ή επιγραφή εις 'Ορλάνδος, ο.π., σ. 173 Μελαχροινή Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες τον 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στή μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής τής δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2002, σσ Γ. Λαδάς, «Δημήτριος Άναδραμάρης ο κτήτωρ τής εν τω ορει των Άμωμων μονής τοϋ Γενεσίου τής Θεοτόκου (νϋν καί αγίας Παρασκευής) καί άλλων επί τοϋ Πεντελικοϋ "Ορους

14 112 Σπύρος Χρ. Καρύδης Χαρίτων. Σύμφωνα μέ τόν Γερμ. Χρηστίδη, ο Καστοριάς Χαρίτων συνυπογράφει τό 1618 σε έγγραφο του πατριάρχη Τιμοθέου και της περί αυτόν συνόδου 78. Κατά τόν Θ. Παπακωνσταντίνου τό όνομα του Χαρίτωνος καί τό 1618, ως χρόνος αρχιερατείας του, προκύπτουν από τους κώδικες της μητροπόλεως Καστοριάς 79. Ιερόθεος Ροδόσταμος. Τό έτος 1621, χωρίς, πιθανόν, νά ασκήσει ποτέ τά καθήκοντα του. Θεοφύλακτος 80. Τό ονομά του στην κτητορική επιγραφή τοϋ ναοϋ τοϋ Ταξιάρχη τοϋ «Τσατσαπά», στή συνοικία "Αγιος Λουκάς, του έτους Κατά τόν Péchayre στο φ. 20 τοϋ κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς (EBE 2752) υπήρχε πράξη του πού χρονολογείται στό έτος Στον Péchayre στηριζόμενοι ô G. Bardy, ο Τ. Γριτσόπουλος καί ο Β. Άτέσης σημειώνουν στην αρχιερατεία του επίσης τό έτος Σήμερα ή υπογραφή τοϋ Θεοφύλακτου υπάρχει στό φ. 2r τοϋ κώδικα EBE 2752 σέ σπάραγμα πράξης οπού διακρίνεται μόνον ή ημερομηνία «εν μτ\νχ\ άπριλΐω ίβ '» καί ή υπογραφή. Ό ίδιος μητροπολίτης σημειώνεται καί στό φ. 3ν μαζί μέ τόν Άχρίδος Νεκτάριο, σέ πράξη στην οποία επίσης λείπει τό έτος. Ό αναφερόμενος αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Νεκτάριος σημειώνεται στον επισκοπικό κατάλογο της αρχιεπισκοπής τό έτος 1623 ως διάδοχος τοϋ Μητροφάνη, ή αρχιερατεία τοϋ οποίου εκτείνεται από τό 1614 έως τό Χαρίτων. Ό G. Bardy τόν αναγράφει ως μητροπολίτη τά έτη 1624 καί Ό Τ. Γριτσόπουλος καί ο Β. Άτέσης σημειώνουν ότι διετέλεσε μητροπολίτης Καστοριάς έως τό , χωρίς νά δηλώνουν τίς πηγές τους. Ό G. Fedalto δίνει ώς χρονικά όρια της αρχιερατείας του τά έτη 1624 (Φεβρουάριος)-1634 (29 Νοεμβρίου) χωρίς καμιά παραπομπή 87. Ή αρχή της καταγραφής των αποφάσεων του ώς μητροπολίτη Καστοριάς στον κώδικα τής μονών», Ό Συλλέκτης! ( ) 80 Βλ. και Κοντογιάννης, ο.π., σ Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», ο.π., σ Δεν κατόρθωσα νά επιβεβαιώσω την πλη - ροφορία. 79. Παπακωνσταντίνου, ο.π., σ. 16. Ή πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από τόν κώδικα EBE 2752 στή σημερινή του μορφή. 80. Ό Fedalto, ο.π., σ. 560, τόν τοποθετεί στό έτος 1622 χωρίς δήλωση τής πηγής του. 81. Χρηστίδης, «Αϊ εκκλησίαι», ο.π., σ. 168 καί 392. Πρβλ. Péchayre, ο.π.,ο Ή επιγραφή εις 'Ορλάνδος, ο.π., σ. 171 Παϊσίδου, ο.π., σσ Péchayre, απ.,σ Bardy, ο.π, στ Γριτσόπουλος, ο.π., στ. 403 Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π, σ. 113 τοϋ ιδίου, 'Αρχιερείς, ο.π., σ R. Janin, «Bulgarie», D.H.G.E. 10 (Paris 1938), στ Péchayre, απ., σ. 292 Fedalto, ο.π., σ Bardy, απ., στ Γριτσόπουλος, ο.π., στ. 403 Ατέσης, 'Αρχιερείς, ο.π., σ Fedalto, ο.π., σ. 560.

15 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 113 μητροπόλεως χρονολογείται στό έτος ζρλβ ' από κτίσεως κόσμου ( ), ίνδικτιώνα ζ' 88. Τόν Φεβρουάριο του 1624 υπογράφει τό γράμμα πού απηύθυνε ο αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος στον πάπα Ούρβανό Η ' στον οποίο περιέγραφε την τραγική κατάσταση της αρχιεπισκοπής καί ζητούσε βοήθεια 89. Γιά τά επόμενα χρόνια δεν υπάρχει καμιά πληροφορία. Ό μητροπολίτης Χαρίτων επανεμφανίζεται τό 1631 καί υπογράφει σε έγγραφο του αρχιεπισκόπου Άχρίδος 'Αβραάμ 90. Αποφάσεις του των ετών περιέχονται στον κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς πού καλύπτει τήν περίοδο Τό ονομά του αναγράφεται στην κτητορική επιγραφή του ναού της Παναγίας στη συνοικία τών 'Αγίων 'Αναργύρων, του έτους ζρμγ' (=1635) 92. Ό ϊδιος μητροπολίτης αναφέρεται καί στην κτητορική επιγραφή του ναού του 'Αγίου Νικολάου του άρχοντα Θωμάνου του έτους ζρμζ' (=1639) 93, δπου σημειώνεται ώς τόπος καταγωγής του ή Θήβα της Βοιωτίας. 'Αρσένιος. Στή βιβλιογραφία δέν υπάρχει όμογνωμία ώς προς τόν χρόνο αρχιερατείας του. Ό Γερμ. Χρηστίδης σημειώνει τό έτος Ό Α. Péchayre, στηριζόμενος στον κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς EBE 2752, δίνει ώς βέβαιες χρονολογίες της αρχιερατείας του τό 1643 καί τό 1653 καί περιγράφει αναλυτικότερα απόφαση του Νοεμβρίου 1643 στην οποία εμφανίζεται ο 'Αρσένιος μαζί μέ τόν Άχρίδος Χαρίτωνα, καθώς καί απόφαση στην οποία αναφέρονται επίσης ο 'Ιγνάτιος Πελαγωνίας, ο Ιερεμίας Σισα- 88. Κώδικας ΕΒΕ2752, φ. 6r. 89.Péchayre, ом., σ Σωτ. Βαρναλίδης, «Ό φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος (+1643) καί ή συμμετοχή αύτοΰ εις τάς συνωμοτικάς ενεργείας εναντίον Κυρίλλου του Λουκάρεως», Μακεδόνικα 19 (1979) 149. Τήν επιστολή μετέφερε στή Ρώμη καί παρέδωσε στον πάπα ο ίδιος ο Πορφύριος συνοδευόμενος από τόν επίσκοπο Δυρραχίου Ιερεμία. Ή προσφυγή φυσικά δέν εΐχε κανένα αποτέλεσμα, όμως ο Πορφύριος καί ο συνοδός του ουδέποτε επέστρεψαν στή θέση τους. Τούτους απαντάμε στή Ζάκυνθο αρχικά, στή συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Πορφύριος αναμείχθηκε στή συνωμοσία εναντίον του Κύριλλου Λούκαρη τό 1632, καί τέλος στή Ζάκυνθο όπου καί πέθανε (βλ. Βαρναλίδης, ом). Μάλιστα τουλάχιστον από τό 1627 στην αρχιεπισκοπή Άχρίδος εΐχε χειροτονηθεί νέος αρχιεπίσκοπος. Στον κατάλογο κατά τήν περίοδο αυτή σημειώνονται ώς αρχιεπίσκοποι ο Γεώργιος τό 1627, ô Τωάσαφ τό 1628, ο Αβραάμ τό 1629 (Fedalto, ом., σ. 549). 90. Péchayre, ом., σ Κώδικας ΕΒΕ2Ί52, φ. 9r-20r. 92. Ή επιγραφή εις 'Ορλάνδος, ом., σ. 167 Παϊσίδου, ом., σσ Φωτογραφία της επιγραφής εις Ν. Μουτσόπουλος, Καστοριά. Λεύκωμα. Ιστορική, χωροταξική, πολεοδομική, μορφολογική μελέτη Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 55 είκ. 3. Βλ. καί Γριτσόπουλος, ом., στ. 403 Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ом., ο Ή επιγραφή εις Αναστασία Τούρτα, Οι ναοί τοϋ Άγιου Νικολάου στή Βίτσα καί τοϋ Αγίου Μηνά στό Μονοδένδρι. Προσέγγιση στό έργο τών ζωγράφων από τό Αινοτόπι, Αθήνα 1991, σσ , όπου καί σχόλια γιά τό περιεχόμενο της. Επίσης εις Παϊσίδου, ом., σ Χρηστίδης, «Αϊ έκκλησίαι», δ.π., σ. 170 καί 392.

16 114 Σπύρος Χρ. Καρύδης νιου και ο Γρηγόριος Μολύσχου 95. Κατά τόν Π. Τσαμίση άρχιεράτευσε τό διάστημα Ό G. Bardy σημειώνει τά ετη 1643 και Ό Τ. Γριτσόπουλος σημειώνει ότι αναφέρεται από τό 1643, μαρτυρειται όμως με βεβαιότητα τό Ό Β. Άτέσης περιορίζεται στη σημείωση της χρονολογίας 1654". Τέλος, ô G. Fedalto στηριζόμενος στον Péchayre, σημειώνει τό διάστημα Νοέμβριος 1643 εως 'Από την εξέταση του κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς των ετών (EBE 2752) προέκυψε ότι ή περίοδος αρχιερατείας του εκτείνεται από τό 1641 εως τό Πιό συγκεκριμένα, τά φ. 21r-24r περιέχουν αποφάσεις μέ την υπογραφή τοϋ Αρσενίου των ετών , ενώ ο ίδιος μητροπολίτης υπογράφει καί στά φ. 28ν-52ν πού περιέχουν αποφάσεις από τίς 10 Αυγούστου 1648 εως τόν Όκτώβριο τοϋ Τό δνομά του αναφέρεται επίσης σέ κτητορικές επιγραφές ναών της πόλης της Καστοριάς. Πιό συγκεκριμένα, μνημονεύεται στην κτητορική επιγραφή τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Κυρίτζη, τοϋ έτους ζρξβ' (=1654) 101. Επίσης τό ονομά του σημειώνεται στην κτητορική επιγραφή άνιστορήσεως τοϋ ναοϋ της Παναγίας στή συνοικία τοϋ Μουζεβίκη, ή οποία δμως δέν μπορεί νά χρονολογηθεί άφοϋ τό σημείο αναγραφής τοϋ έτους έχει φθαρεί 102. Ακόμη σημειώνεται στην επιγραφή αγιογράφησης τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Νικολάου Μητροπόλεως (Καραβίδα), ή οποία χρονολογείται στό έτος ζρξε' (= 1656/57) 103. Κατά τήν Παϊσίδου ή αρχιερατεία του φτάνει έως τό 1657 μέ τελευταία γνωστή μνεία τοϋ ονόματος του στην Παναγία τών 'Αγίων 'Αναργύρων, όμως στην επιγραφή τοιχογράφησης τοϋ ναοϋ τοϋ έτους 1657 δέν αναφέρεται τό όνομα τοϋ μητροπολίτη 104. Ιερόθεος. Ό Β. Άτέσης σημειώνει Ιερόθεο Β ' τό έτος 1657 χωρίς νά δηλώνει τήν πηγή του 105. Τόν γνωρίζουμε από σιγίλλιο τοϋ πατριάρχη Κων- 95. Péchayre, άπ.,σ Τσαμίσης, δ.π., σσ Bardy, άπ.,στ Γριτσόπουλος, δ.π., στ Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., σ Fedalto, ож., σ Ή επιγραφή εις 'Ορλάνδος, ож., σ. 168 Παϊσίδου, δ.π., σ. 51. Φωτογραφία της επιγραφής εις Μουτσόπουλος, δ.π., σ. 54 ε'ικ Ή επιγραφή εις Όρλάνδος, δ,π.,ο. 160 Παϊσίδου, δ.π., σσ Ό Τσαμίσης, απ., σ. 135, πού δημοσίευσε επίσης τήν επιγραφή, διαβάζει από κτίσεως κόσμου ζρξβ'= Βλ. Γ. Γκολομπίας, «'Ανέκδοτες επιγραφές καί συσχετισμοί τοιχογραφικών συνόλων Καστοριάς», Ίστορικογεωγραφικά 2 (1988) 75-76, όπου τό απόγραφο καί ή μεταγραφή της επιγραφής Παϊσίδου, δ.π., σ. 51 σημ. 167 καί σσ , οπού τό κείμενο της επιγραφής. Βλ. καί Γκολομπίας, ож., σσ , όπου απόγραφο καί μεταγραφή της επιγραφής Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ож., σ. 113.

17 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 115 σταντινουπόλεως Παρθενίου Γ', του Ιουνίου 1657, αναφερόμενο στη μονή των 'Αγίων Πατέρων Τριγλίας (Προύσης), στό όποιο συνυπογράφει ως «ό Καστορείας Ιερόθεος» 106. Δαβίδ ο Μυτιληναίος. Ή αρχιερατεία του εκτείνεται από το 1660, τουλάχιστον, εως τό Δικαιοπρακτικά έγγραφα καί αποφάσεις του εκκλησιαστικοί) δικαστηρίου της περιόδου της αρχιερατείας του περιλαμβάνονται στον κώδικα της μητροπόλεως Καστοριάς των ετών , καθώς καί στον κώδικα των ετών ΕΓΓΡΑΦΑ 1 Αρχεία Νομού Κερκύρας, Αρχείο Εγχωρίου Διαχειρίσεως, φάκελος 7, φ. 24 İr. Βενετία, 29 Δεκεμβρίου à 29 Dece Constituito volontariamente nella Cancellarla Ducale il presente Gerotheo Rodostamo dà Corfu rinoncia liberamente al titolo et dignità conferitali già anni sei di Arcivescovo di Castoria non intendendo ne pretendendo di esercitar mai tal titolo et dignità si come nel detto corso di tempo mai Γ ha essercitata né administrata, non solamente nelle funtioni eclesiastiche ma etiam dio né neir habito, ne nelle sottoscritioni, intendendo voler viver Abbate del suo monasterio, nel quale già 22 anni sene vive, con haverlo del proprio havere ristorato et ridoto à soma perfetione, et cosi instò a notarsi aciò serva per atestato publico. Io Gerotheo Rodostamo affermo ut supra. 2 Αρχεία Νομού Κερκύρας, Αρχείο Εγχωρίου Διαχειρίσεως, φάκελος 7, φ. 240ν. Βενετία, 31 Δεκεμβρίου Ioannes Cornelio Dei gratia Dux Venetiarum et cetera nobilibus, et sapientibus viris Marco Antonio Maripetro de suo mandato Bailo et Lamentio 106. Δίον. Ζακυθηνός, «'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας ( ) εκδιδόμενα εκ παρισιακών κωδίκων», Ελληνικά 2 (1929) Χρηστίδης, «Ή Μητρόπολις», ο.π., σ. 346 Παπακωνσταντίνου, ο.π., σ. 16* Δ. Ζακυθηνός, «Συμβολαί εις την ίστορίαν των Εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπεκίου», Μακεδόνικα 1 (1940) 434 σημ. 1 Bardy, &π., στ Γριτσόπουλος, απ., στ. 403 Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 113 Άτέσης, 'Αρχιερείς, απ., σ Κώδικας ΕΒΕ2752, φ. 53r-57v, αποφάσεις τών ετών Για τό περιεχόμενο του κώδικα βλ. Εύστ. Πελαγίδης, Ό κώδικας της μητροπόλεως Καστοριάς (Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος 2753), Θεσσαλονίκη 1990.

18 116 Σπύρος Χρ. Καρύδης Mauroceno Prov.re et Cap.ο Corcyrae et sucessoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Il Reverendo Gerotheo Rodostamo ben informato per li ordini publici, li quali mirano principalmente alla quiete conservatane et bon stato dell! fidelissimi nostri del ritto et Reverendo Clero Greco non può nelle città et luochi nostri admetersi novità alcuna de ' vescovati, et che per questo rispetto stante la sua promotione air Arcivescovato di Castoria già li fu fatto da Voi saper che non poteva fermarsi in questa città et amando egli col suo solito et fidelissimo affetto sopra tutte le cose la obedienza delle leggi et la dimora nella propria Patria essendo qui venuto in persona. Ha con il constituto nella Cancelaria nostra firmato di sua mano, quale haverete in copia rinonciato liberarmente Γ Arcivescovato sudetto del quale come anco ha esequito fino hora non sia per esercitare nelv avvenire, ne dignità, ne titolo, ne habito, ne fontazione alcuna intentendo voler viver in cotesto suo monasterio come ha fatto per il spacio già di 22 anni servendo al ss Iddio con Γ animo quieto, et ritirato. Siche vi damo aviso col Senato perche dobiate permeterle il ritorno ben vederlo et tratarlo con termini amorevoli come prima, mentre egli cosi in effetto esequisca a che doverete star ben avertiti et se facesse altrimente rinovarli Γ ordine della partenza. Data in nostro Due. Pai. Die XXXI Dee: Ind.ne XI. M.DC.XXVII. Vettor Barbaro Sec.rio. 3 'Αρχεία Νομοϋ Κερκύρας, 'Αρχείο 'Εγχωρίου Διαχειρίσεως, φάκελος 7, φ. 241r-242r. Βενετία, 8 'Ιουνίου 1629 Die S.a lunii 1629 GV Illustrissimi signori Gio. Giacomo Pisani, Bertuzzi Contarmi et Aless.o Basadona honorandi Avogadori di Comun in questo caso Giudici denegati dair Ecc.mo Senato con Γ autorità di detto Cons.ο come in parte de di 8 maggio Volendo venire air esped.ne del processo formato dalv Illustrissimo Reggimento di Corfù sopra la indolgenza del R.do Gregorio Floro Protopapà contra il Reverendo sacromonaco Gerotheo Rodostamo. Uditto et letto tutto esso processo con tutte le cose à questo annesse, et conesse, et da quello dipendenti. Hanno terminando terminato et sententiando sententiato che detto Reverendo Gerotheo Rodostamo conforme alla promessa fatta nel suo Constituto de di 29 Décembre 1627 della Cancelleria Ducali debba vivere vita privata et retirata nel suo monasterio di San Giovanni di Moraiti, non potendo mai in conto ne in occasion alcuna sia qualsivoglia nisuna eccetuata valersi del titolo ο preminenza di Arcivescovo cosi nelle sottoscritioni denomi-

19 Ή Μητρόπολη Καστοριάς τόν 16ο και 17ο αιώνα 117 nationi, habbiti, celebrationi de offici], et altre font.ni, tanto ecclesiastice, quanto laichali come in participar utilità, ο rendita alcuna benché minima, che le potesse pervenire o aspetare come Arcivescovo di Castoria, al quale di già ha renonciato, come in detto suo Constituto, et contrafacendo in modo alcuno si intenda incorse nella publica indignatione, et debba essere dalv Illustrissimo Reggimento di Corfu, in caso che egli contrafacesse ad alcuna delle cose predette iustificaia la trasgressione esserli intimato mandato di partenza dalv isola di Corfù et dà tutto il stato del serenissimo Dominio, tanto da terra quanto dà mare con pena della vitta sia tenuto esso Rodostamo dar piezzaria in Corfù de' ducati mille a piacimento di quel Reggimento di non contravenire alle cose predette et di non offendere in fatti ne in parole per se ne per interposta perssona il predetto Reverendo Gregorio Floro, li quali denari in caso di contrafatione siano irremisibilmente, et intieramente fatti pagare dal detto piezzo, et siano et sintendono aplicati alle fabriche della Fortezza di Corfù non possa esso Rodostamo partire dal suo monasterio predetto per venir à Corfu se non ogni due mesi una volta, et questa con licenza in scritto di quel Illustrissimo Reggimento sotto pena di ducati 500 aplicati come di sopra, de' quali sia tenuto parimente dar idonea et sicura piezzaria da essere approbata dal Reggimento ut supra. Sia parimente tenuto et obligato il Reverendo Gregorio Floro predetto Protopapà non partire per molto ne per poco spatio di tempo in tempo ne in ocasion alcuna ne con licenza alcuna dalla Città, et fortezza di Corfù ne offender in fatti ο in parole per se ne per interposta perssona il predetto Reverendo Gerotheo Rodostamo sotto pena de ducati 500 aplicati alle fabriche della Fortezza di Corfù, dell! qualli sia tenuto dar idonea piezaria a piacimento di queir Illustrissimo Reggimento, il quale come delle predette altre habbia carico di farne Vessatione. Ma se detti Floro Rodostamo si riconciliarano insieme, siche tra loro segua buona et sinciera pace in quel caso siano levate le condition! al Rodostamo di venire solo al tempo predetto a Corfù, et al Floro di uscire siche Гипо et l'altro di essi siano in liberta come sera per avanti di andare et uscire di Corfù a suo piacimento restara però sempre fermi, et validi gv oblighi al Rodostamo di non usar titoli, ne sottoscritioni Archiepiscopali ne habbiti in tutto, et per tutto come qui sopra con Γ istesse condizioni pene e piezzaria, non potendosi a quelle, mai in tempo ne in occasion alcuna esser derogato in niuna, benché minima parte, et sia publicata a Venetia et a Corfù.

20 SUMMARY Spyros Chr. Karydis, The Metropolis of Kastoria at 16th and 17th centuries. Additions and corrections to its episcopal catalogue. This study constitutes a small contribution to the ecclesiastical history of Kastoria at the 16th and 17th centuries and it aims in the completion and correction of its episcopal catalogue in a period for which in the existing bibliography the information is very little and sometimes contradictory. The study is supported in new, unknown until now, and unexploited archival material, emanating from the Historical Archive of Corfu and the Archive of Gennadeios' Library, as well as in the review of known sources and mainly the codex of the Metropolis of Kastoria, that covers the period (EBE 2752), which contains fragments of acts and decisions of metropolitan court with the signature of each metropolite.

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών.

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών. BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Ζωγράφος Καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι/Αθηνών Κυδαντιδών 33 11851 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» Άρθρο 1 Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΛAOΓPAΦIKOΣ-ΠOΛITIΣΤΙKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ IΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ MEΣOΛOΓΓIOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο;

BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; Στα 1830 ο Ανδρέας Μουστοξύδης

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα