πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία Κνύξνπ Ιθηγέλεηα Σαγθαιάθε Δηξήλε Παλαγησηίδνπ Ράληα Υαιθηαδάθε Αζπαζία πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: Δθ όιεο ηεο ύιεο ζπλέληεπμε ηνπ Vladimir Putin: Αζαθέο ην κέιινλ ηεο «ζπγθαηνίθεζεο» Putin Medvedev. πκβνύιην ΝΑΣΟ Ρσζίαο: «Χιηαξή» ε αλαζέξκαλζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Η λέα ζηξαηεγηθή ησλ ΗΠΑ ζην Αθγαληζηάλ: Ο Obama εληείλεη ηνλ πόιεκν κε ζθνπό λα ηνλ ηεξκαηίζεη. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Ιηαιία: Αλαπηύζζεηαη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία. Μαηηέο ζηελ Δπηθαηξόηεηα.

2 Δθ όιεο ηεο ύιεο ζπλέληεπμε ηνπ Vladimir Putin: Αζαθέο ην κέιινλ ηεο «ζπγθαηνίθεζεο» Putin-Medvedev Μαξαζψληα ηειενπηηθή ζπλέληεπμε δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξψλ παξαρψξεζε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο, Vladimir Putin. Δπξφθεηην γηα ηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα εκθάληζε ηνπ, θαηά ηελ νπνία απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη Ρψζνη πνιίηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην δίθηπν εζληθήο εκβέιεηαο πνπ είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλέληεπμεο έιαβε πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα εξσηήζεηο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, πξνεξρφκελεο απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο ξσζηθήο επηθξάηεηαο. Ο Putin, θαηά ηελ πξνζθηιή ηνπ ζπλήζεηα, έδσζε μεθάζαξεο απαληήζεηο ζε φζα εξσηήζεθε. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, κεγάιν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο κνλνπσιήζεθε απφ ην ζέκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία ηαιαλίδεη θαη ηε ξσζηθή νηθνλνκία. Δλ πξνθεηκέλσ, ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο ηφληζε πσο ε ρεηξφηεξε θάζε ηεο χθεζεο έρεη παξέιζεη, ελψ δήισζε πσο θαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο, κε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο λα ζεκεηψλεη ζεηηθά πνζνζηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ζηνλ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη λα θπκαλζεί ζην 9%, ζε αληίζεζε κε ηα δηςήθηα πνζνζηά ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή ελίζρπζεο πξνο ηε βηνκεραλία, αιιά θαη πξνο ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνπ θαίλεηαη λα απνθέξεη θαξπνχο ηνλψλνληαο ηελ νηθνλνκία. Σέινο, έθαλε κηα εθηελή αλαθνξά ζηελ πξνζδνθία έληαμεο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ θαη θαηεγφξεζε επζέσο ηηο ΖΠΑ γηα δεκηνπξγία πξνζθνκκάησλ ζηελ πνξεία επίηεπμεο ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. Δπίζεο, κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε επίζεζε ζην Nevsky Express, ν Putin ππνγξάκκηζε πσο ε ρψξα έρεη ιάβεη ζθιεξά κέηξα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ρσξίο, φκσο, λα έρεη επηηεπρζεί ε πιήξεο εμάξζξσζή ηεο. Δζηίαζε, δε, ζηνλ Καχθαζν, φπνπ θαη εληνπίδεηαη ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα, θαζψο ε πεξηνρή απνηειεί ην άληξν δηαθφξσλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξζεθε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζηελ ακπληηθή βηνκεραλία, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε ηδηαίηεξα αλζεξή θαη ερέγγπν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ είραλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Ρψζνπ πξσζππνπξγνχ επί ζεκάησλ πνιηηηθήο, ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ν Putin ηφληζε πσο δελ παξέρεη ζηήξημε ζηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Timoshenko ζηηο επηθείκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο ηεο γεηηνληθήο Οπθξαλίαο. ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε πηζαλή βνήζεηα ηεο Ρσζίαο πξνο ηηο ΖΠΑ ζε πεξίπησζε κηαο ελδερφκελεο θαηάξξεπζεο ηνπ ακεξηθαληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνγξάκκηζε πσο κηα ηέηνηα εμέιημε δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη ζίγνπξα είλαη απεπθηαία, θαζψο νη ΖΠΑ απνηεινχλ ηζρπξφ νηθνλνκηθφ εηαίξν ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή, ν Putin επεζήκαλε πσο θάζε ζηέιερνο ηεο θπβέξλεζεο πξνζπαζεί λα θάλεη ην θαιχηεξν ψζηε ε ρψξα λα αληαπεμέξρεηαη

3 ζηηο πξνθιήζεηο θάζε επηπέδνπ θαη δήισζε πσο απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο πνιηηηθήο ηνπ ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ ζπλαληήζεσλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ κε πεξηθεξεηαθά ζηειέρε γηα λα έρνπλ θαη νη κελ θαη νη δε ηελ πιήξε εηθφλα ηεο επηθξάηεηαο. Σέινο, εξσηεζείο γηα ην κέιινλ ηνπ ζηελ πνιηηηθή, ππνγξάκκηζε πσο δελ πξφθεηηαη λα ηελ εγθαηαιείςεη πξνο ην παξφλ, ελψ, απαληψληαο ζε παξφκνηα εξψηεζε, άθεζε αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα δηεθδηθήζεη εθ λένπ ηνλ πξνεδξηθφ ζψθν ζηηο εθινγέο ηνπ Παξ φια απηά, ηφληζε πσο είλαη πνιχ λσξίο αθφκε γηα ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο. ΔΚΣΙΜΗΗ Η ζπλέληεπμε ηεο 3 εο Γεθεκβξίνπ απνηέιεζε γηα ηνλ Vladimir Putin έλα ηζρπξό επηθνηλσληαθό εξγαιείν. Απαληώληαο επί ηέζζεξηο ώξεο ζε εξσηήζεηο πνιηηώλ κε μεθάζαξν ηξόπν θαη κε «καζώληαο» ηα ιόγηα ηνπ, ν Ρώζνο πξσζππνπξγόο απέζπαζε δηζπξακβηθέο θξηηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηνπ. Ο ίδηνο θξόληηζε λα θξαηήζεη κηα κεηξηνπαζή ζηάζε, λα κελ πξνβεί ζε ππνζρέζεηο κε ακθίβνιε πξννπηηθή ηήξεζεο θαη λα είλαη εηιηθξηλήο απέλαληη ζηα εθαηνκκύξηα Ρώζσλ πνπ ηνλ παξαθνινπζνύζαλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, πξνζπάζεζε λα ακβιύλεη ηε δπζαξέζθεηα πξνο ην πξόζσπό ηνπ γηα ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο, ηε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο θέξεη ν ίδηνο, αθνύ ζπληαγκαηηθά είλαη ν θαζ ύιελ αξκόδηνο. Δπηπιένλ, θξόληηζε λα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο είλαη παξώλ θαη αζρνιείηαη ζνβαξά ηόζν κε ηα κείδνλα όζν θαη ηα ειάζζνλα πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο, πξνζπαζώληαο πάληα γηα ην θαιύηεξν. Έηζη, απνθαζίζηαηαη ηξόπνλ ηηλά ζηα κάηηα ησλ Ρώζσλ, πξνιεηαίλνληαο ην έδαθνο γηα ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Παξ όια απηά, θαίλεηαη πσο ε πηζαλή ππνςεθηόηεηα Putin ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα εθ λένπ ππνςεθηόηεηα από ηνλ λπλ πξόεδξν, Dmitry Medvedev, ν νπνίνο δήισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηε Ρώκε πσο δελ απνθιείεη ην ελδερόκελν λα δεηήζεη μαλά ηελ ςήθν ηνπ ιανύ ζηηο εθινγέο ηνπ Μέλεη, πιένλ, λα δηαπηζησζεί κε πνηνπο όξνπο ζα ζπλππάξμνπλ ζην εμήο νη δύν ηζρπξνί άλδξεο ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο ζθελήο θαη πνηεο ζα είλαη νη ζρέζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο ρώξαο πξνο ην εθινγηθό έηνο πκβνύιην ΝΑΣΟ-Ρσζίαο: «Υιηαξή» ε αλαζέξκαλζε ηεο ζπλεξγαζίαο Δλ ησ κέζσ κηαο πεξίπινθεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πηέζεηο πνπ επηβάιινπλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπλερηδφκελε πνιεκηθή πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ, έιαβε ρψξα ζηηο 3 θαη 4 Γεθεκβξίνπ ε ζχλνδνο ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ έδξα ηεο πκκαρίαο ζηηο Βξπμέιιεο. ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ζπλφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ΝΑΣΟ-Ρσζίαο

4 (NATO-Russia Council NRC), ε πξψηε ηνπ ελ ιφγσ νξγάλνπ, ζε επίπεδν ΤΠΔΞ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην «πάγσκα» ησλ ζρέζεσλ πνπ αθνινχζεζε ηε ξσζνγεσξγηαλή ζχγθξνπζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ππήξμε πξνζεθηηθή, αλ θαη ηα εκπφδηα δελ έιεηςαλ. Πξάγκαηη, ν Ρψζνο κφληκνο αληηπξφζσπνο ζηελ έδξα ηνπ ΝΑΣΟ, Dmitry Rogozin, ζπλαληήζεθε ηελ Σξίηε 1 ε Γεθεκβξίνπ κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο πκκαρίαο, Anders Fogh Rasmussen, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξψηνπ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ππήξμε «επνηθνδνκεηηθφ». Σηο πξνεγνχκελεο εκέξεο ν Ρψζνο αληηπξφζσπνο είρε θάλεη ιφγν γηα ππνλφκεπζε απφ ηελ θαλαδηθή αληηπξνζσπεία ηεο πξννπηηθήο ζπδήηεζεο θαη πηνζέηεζεο απφ ην πκβνχιην ησλ θξίζηκσλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε δηκεξή ζπλεξγαζία, θάηη πνπ, σζηφζν, αξλήζεθε ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο πκκαρίαο, James Appathurai. Δπίζεο, ν D. Rogozin δελ είρε παξαιείςεη λα επηζεκάλεη ηε δπζαξέζθεηα ηεο ξσζηθήο πιεπξάο γηα ηελ απξνζπκία ηνπ ΝΑΣΟ λα ζπδεηήζεη ζε επίζεκν επίπεδν ηηο ξσζηθέο πξνηάζεηο γηα ζχζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο γηα ην Αθγαληζηάλ (πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη ηε Ρσζία ζηνλ ελδνζπκκαρηθφ δηάινγν γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα), αιιά θαη γηα πηνζέηεζε κηαο λέαο, ζπλνιηθήο ζπλζήθεο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα. Ωζηφζν, νη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Ρσζίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ θαηάθεξαλ ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ζηελ πηνζέηεζε ηξηψλ βαζηθψλ θεηκέλσλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ έηζη ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δχζθνιεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Πξάγκαηη, ηα θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζέηεζε ελφο αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλψλ απεηιψλ, ελφο πιάλνπ εξγαζίαο γηα ηηο ξσζνλαηντθέο ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο θαηά ην 2010 (πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζθαίξαο) θαη ελφο λένπ πιαηζίνπ δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ην πκβνχιην ΝΑΣΟ-Ρσζίαο, έηπραλ ηεο έγθξηζεο φισλ ησλ πιεπξψλ, γεγνλφο πνπ απέζπαζε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη αηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηή, αθξηβψο, ε νπηηθή ηνπ «κηζνγεκάηνπ πνηεξηνχ» ζηηο ξσζν-λαηντθέο ζρέζεηο πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνλ Ρψζν ΤΠΔΞ, Sergei Lavrov, ν νπνίνο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο «είλαη θαιέο νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε (ηεο Ρσζίαο) κε ην ΝΑΣΟ ζηελ ζηξαηησηηθή θαη ηελ ηερλνινγηθή ζθαίξα Σέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία είλαη ακνηβαία επσθειήο». Δπίζεο, ν επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο δηπισκαηίαο, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα γξακκή, πξνζέζεζε πσο ε Μφζρα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνσζήζεη κία πιήξε ζπλεξγαζία κε ηε πκκαρία δελ ζα απνθχγεη λα αζρνιεζεί θαη κε ηα δεηήκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ, δειαδή «ζηα ζρέδηα γηα επέθηαζε ηεο πκκαρίαο, ζην κέιινλ ηνπ θαζεζηψηνο ειέγρνπ ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ ζηελ Δπξψπε θαη ζην δήηεκα ηεο (λαηντθήο) ζηξαηησηηθήο ππνδνκήο πνπ πιεζηάδεη ζηα ξσζηθά ζχλνξα»,

5 ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απαξίζκεζε πνπ έθαλε ν ίδηνο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο λέαο ζπλζήθεο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα, ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί σο θνξπθαίν ζηελ ξσζηθή δηπισκαηηθή αηδέληα γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ΝΑΣΟ (φπσο πξνθχπηεη, άιισζηε, θαη απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ν ίδηνο ν Ρψζνο πξφεδξνο πνπ έθαλε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ελψ ε ξσζηθή δηπισκαηία έρεη πξνρσξήζεη ήδε θαη ζηελ θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνζρεδίνπ), ν S. Lavrov επαλέιαβε γηα αθφκε κία θνξά πσο πξφζεζε ηεο Μφζραο δελ είλαη ε δηα ηεο ζπλζήθεο εμαζθάιηζε δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο (veto) επί ησλ απνθάζεσλ ηεο πκκαρίαο, αιιά ε πηνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο. Δλ πξνθεηκέλσ, κάιηζηα, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο πκκαρίαο ζεκείσζε πσο ν ζρεηηθφο δηάινγνο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ππφ θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ηνπ ΟΑΔ. Πέξαλ απηψλ, βέβαηα, ν Ρψζνο ΤΠΔΞ δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί θαη ζην θιέγνλ δήηεκα ηνπ πνιέκνπ ζην Αθγαληζηάλ. πγθεθξηκέλα, επαλέιαβε πσο ε Μφζρα ζα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή δηεπθφιπλζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πιηθνχ ζην Αθγαληζηάλ (ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ ηεο Ρσζίαο κε ην ΝΑΣΟ θαη κε πνιιά απφ ηα κέιε ηνπ μερσξηζηά), ελψ ζα ζπλερίζεη ηελ απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ζην επίπεδν ηεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ πνπ πξνζθέξεη ζηε ρεηκαδφκελε απφ ηνλ πφιεκν ρψξα. ΔΚΣΙΜΗΗ Σν γλώξηκν κνηίβν ησλ ζρέζεσλ ηεο Μόζραο κε ηε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία (θαη γεληθόηεξα κε ηε Γύζε) επηβεβαηώζεθε θαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξόζθαηεο ζπλόδνπ ηνπ πκβνπιίνπ ΝΑΣΟ-Ρσζίαο (NRC). Οη δύν πιεπξέο πθίζηαληαη ηηο πηέζεηο ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελώ νη ΗΠΑ θαη νη ζύκκαρνί ηνπο βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζην ηέικα ηεο ζύγθξνπζεο κε ηνλ ηζιακηθό θνληακεληαιηζκό ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ. Οη ζπζηεκηθέο απηέο πηέζεηο νδεγνύλ ζε ζπγθιίζεηο ηηο δύν πιεπξέο, επί ηε βάζε ηνπ ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο, ελώ αθόκε θαη ην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεζκώλ, όπσο ην NRC πνπ ζεζπίζηεθε ην 2002, είλαη ελδεηθηηθό ηεο θξνληίδαο ησλ δύν πιεπξώλ γηα ζπληήξεζε δηαύισλ επηθνηλσλίαο θαη πξνώζεζε ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο. Πξάγκαηη, θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, ε Μόζρα απνηειεί εμαηξεηηθά ρξήζηκν εηαίξν γηα ηε Γύζε, θαζώο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιύηηκε ζπλεξγαζία ζε κηα ζεηξά από δεηήκαηα πξώηεο γξακκήο, όπσο είλαη ε δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθνξώλ πξνο ην Αθγαληζηάλ, αιιά θαη ε ζπλδξνκή ηεο (σο κεζνιαβεηή) ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ππξεληθώλ ηνπ Ιξάλ. Ωζηόζν, κηα ζπλνιηθή ζπλελλόεζε, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο ζπλζήθεο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα, απαηηεί ζπκβηβαζκνύο πνπ θακηά πιεπξά δελ είλαη έηνηκε λα θάλεη (π.ρ. ε Μόζρα δηαηεξεί ηηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πκκαρίαο ζηα ζύλνξά ηεο κε ηελ πξννπηηθή λαηντθνύ «ελαγθαιηζκνύ» ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Γεσξγίαο, ε Οπάζηλγθηνλ παξά ηελ αθύξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αληηππξαπιηθή

6 αζπίδα δηαθεξύζζεη πσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη κε έλα λέν θηι). Πξνο ην παξόλ, νη δύν πιεπξέο θαίλεηαη πσο πξνηηκνύλ λα θξαηνύλ ρακεινύο ηνπ ηόλνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηνπο ηνκείο όπνπ ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ είλαη μεθάζαξν, αθήλνληαο γηα άιιε ζηηγκή ηελ επίιπζε ησλ νπζηαζηηθώλ δηαθνξώλ. Η λέα ζηξαηεγηθή ησλ ΗΠΑ ζην Αθγαληζηάλ: Ο Obama εληείλεη ηνλ πόιεκν κε ζθνπό λα ηνλ ηεξκαηίζεη Έπεηηα απφ πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Barrack Obama απνθάζηζε λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ δηνηθεηή ησλ λαηντθψλ δπλάκεσλ ζην Αθγαληζηάλ, ζηξαηεγνχ McCrystal, γηα απνζηνιή επηπιένλ ζηξαηησηψλ. Ωζηφζν, ν πξφεδξνο Obama έζπεπζε ακέζσο λα αξλεζεί θάζε νκνηφηεηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Βηεηλάκ θαη ηφληζε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ Σαιηκπάλ είλαη δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελψ δήηεζε θαη απφ ην ΝΑΣΟ λα εληζρχζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε απεηιή ησλ ηζιακηζηψλ αληαξηψλ. Οη επηπιένλ ηξηάληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ πνιχηηκε πξνζζήθε γηα ηνπο πεξίπνπ εθαηφ ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ βξίζθνληαη θαη επηρεηξνχλ ήδε ζηε ρψξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εληζρχζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ Σαιηκπάλ ζην λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο πνπ ζεσξείηαη θαη ην πξνπχξγηφ ηνπο θαη φπνπ ηα λαηντθά ζηξαηεχκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηαζθνξπηζκέλα. ην λφην, επίζεο, βξίζθνληαη θαη νη κεγαιχηεξεο θαιιηέξγεηεο νπίνπ, ην εκπφξην ηνπ νπνίνπ απνθέξεη ην ζεκαληηθφηεξν έζνδν γηα ηνπο αληάξηεο, ελψ ε επαξρία Καληαράξ ζεσξείηαη θαη πλεπκαηηθφ ηνπο θέληξν. Έηζη ν έιεγρνο ηνπ λφηνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ θαη γηα απηφ ζα δηαηεζνχλ θαη δεθαπέληε ρηιηάδεο επηπιένλ ζηξαηηψηεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο ζηξαηησηψλ, ηεο ηάμεσο ησλ δέθα ρηιηάδσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αθγαληθψλ δπλάκεσλ αζθάιεηαο, ελψ ην ππφινηπν ζα εληζρχζεη ηηο δπλάκεηο πνπ επηηεξνχλ ηα ζχλνξα κε ην Παθηζηάλ. Ζ «αθγαλνπνίεζε» ηνπ πνιέκνπ απνηειεί ην θχξην κέιεκα ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ, θαζψο ηφζν νη απψιεηεο ζηηο ηάμεηο ηνπο, φζν θαη ην θφζηνο ηνπ πνιέκνπ ζα κεησζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Υαξαθηεξηζηηθφ, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ην γεγνλφο πσο ν πφιεκνο ζην Αθγαληζηάλ έρεη ήδε θνζηίζεη ζηηο ΖΠΑ πεξίπνπ νθηαθφζηα νγδφληα δηο δνιάξηα, ζε κηα επνρή, κάιηζηα, πνπ ε παγθφζκηα νηθνλνκία δελ έρεη «ζεθψζεη θεθάιη» απφ ηελ θξίζε. Σα ζχλνξα κε ην Παθηζηάλ απνηεινχλ, επίζεο, έλα λεπξαιγηθφ ζεκείν, θαζψο κέζσ απηψλ δηαθηλνχληαη εθφδηα θαη εληζρχζεηο αλάκεζα ζηνπο Σαιηκπάλ ησλ δπν ρψξσλ, ηνπο νπνίνπο νη δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη κέρξη ζήκεξα λα ειέγμνπλ.

7 πκθψλα κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν θαη ην επηηειείν ηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο απηήο ζα αξρίζνπλ λα θαίλνληαη ην εξρφκελν θαινθαίξη. Απηή ε επηζήκαλζε ζθνπεχεη λα θαζεζπράζεη ηνπο ακεξηθαλνχο πνιίηεο, νη φπνηνη κάιινλ πηζηεχνπλ πσο ε αηέξκνλε απνζηνιή λέσλ ζηξαηεπκάησλ (ππελζπκίδεηαη φηη ν B. Οbama έρεη εληζρχζεη μαλά ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ ζην Αθγαληζηάλ απφ ηφηε πνπ αλέιαβε ηελ πξνεδξία) ρσξίο κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ήηαλ ην θαηαιπηηθφ γεγνλφο πνπ έθξηλε ηνλ θαηαζηξνθηθφ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα απνρψξεζεο πνπ αλαθνηλψζεθε. πκθψλα κε απηφ, ε ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζα αξρίζεη ηνλ Ηνχιην ηνπ Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ εηδηθνί αλαιπηέο, νη ΖΠΑ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απεκπιαθνχλ ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηνρή. Εεηήζεθε επίζεο επηπιένλ ζπλδξνκή ησλ ρψξσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ζηξαηησηηθή δχλακε αζθάιεηαο ηνπ Αθγαληζηάλ (ISAF). Έπεηηα απφ έλα αξρηθφ «κνχδηαζκα» ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ, Anders Fogh Rasmussen, αλαθνηλψζε πσο 25 ρψξεο κειή ζπκθσλήζαλ λα απνζηείινπλ κηα δχλακε επηά ρηιηάδσλ αλδξψλ ζηε ρψξα εθθξάδνληαο ηελ αιιειεγγχε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ. Ακθίβνιν παξακέλεη, σζηφζν, πνηεο ρψξεο ζα επσκηζηνχλ ην κεγαιχηεξν βάξνο, θαζψο ε Γάιιηα αξλήζεθε θαηαξρήλ λα ζπκκεηάζρεη ζην εγρείξεκα, ελψ ε Γεξκάληα κέρξη ηψξα ηεξεί ζηγή ηρζχνο. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαίλεηαη λα δεηά άιινπο ρηιίνπο πεληαθφζηνπο ζηξαηηψηεο απφ ηε Γάιιηα θαη άιινπο δπν ρηιηάδεο απφ ηε Γεξκάληα. Γελ έιεηςαλ βέβαηα θαη νη ρψξεο, φπσο ε Βξεηαλία, ε Πνιψληα θαη ε Γεσξγία, πνπ εμ αξρήο θαη πάξα ηε γεληθφηεξε απξνζπκία, θάλεθαλ δηαηεζεηκέλεο λα ζπλδξάκνπλ. Με απηνχο ηνπο ζηξαηηψηεο ν αξηζκφο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζην Αθγαληζηάλ ζα θηάζεη ηνπο εθαηφλ ζαξάληα ρηιηάδεο, δειαδή ζηα επίπεδα ηεο δχλακεο πνπ είρε ζηαιεί ζην Ηξάθ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ ησλ Ακεξηθαλψλ πνιηηψλ θαίλεηαη λα κελ εγθξίλεη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξφεδξνπ Obama, ελψ ε δεκνηηθφηεηα ηνπ βξίζθεηαη ζε γεληθφηεξε πηψζε. ην ίδην ην δεκνθξαηηθφ ζηξαηφπεδν θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδεη κεγάιε θξηηηθή ιφγσ ηνπ αλακελφκελνπ δπζβάζηαθηνπ θφζηνπο ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη θεθάιαηα, ελψ δε ιείπνπλ θαη ηα επηθξηηηθά ζρφιηα απφ ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο πνπ θνβνχληαη πσο ην ρξνλνδηάγξακκα απνρψξεζεο ελζαξξχλεη νπζηαζηηθά ηνπο Σαιηκπάλ. Σέινο, δε ιείπεη θαη ε γεληθφηεξε επηθχιαμε γηα ηε κεγάιε αηζηνδνμία ηνπ ακεξηθαλνχ πξφεδξνπ γηα γξήγνξα απνηειέζκαηα. Βέβαηα, απφ κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ηχπνπ ν B. Obama επαηλείηαη γηα ηελ απφθαζή ηνπ θαη ε επηινγή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «νξζή» θαη «ζαξξαιέα». ΔΚΣΙΜΗΗ Γηα αθόκε κηα θόξα επηζεκαίλεηαη όηη νη ΗΠΑ θαη νη ζύκκαρνη ηνπο βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν όζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζην Αθγαληζηάλ. Η εμέγεξζε ησλ Σαιηκπάλ έρεη θέξεη ην ΝΑΣΟ ζε δύζθνιε ζέζε θαη ζπλεπώο νη ρώξεοκέιε πξνζπαζνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηε λέα θαηάζηαζε. Βέβαηα, ζε κηα ηέηνηα

8 θαηάζηαζε ε λίθε ή θαη ε ήηηα δελ θξίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν, αιιά επίζεο ζε θνηλσληθό θαη πνιηηηθό. ε απηή ηε δύζθνιε ζπγθπξία, νη ΗΠΑ, πνπ επσκίδνληαη θαη ην θύξην βάξνο ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ αλάγθε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, όρη απνθιεηζηηθά ηεο πιηθήο, αιιά επίζεο θαη ηεο εζηθήο θαη ςπρνινγηθήο, θπξίσο πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ε ακεξηθαληθή θνηλή γλώκε όηη ε ζπλέρηζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη όλησο απαξαίηεηε. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Ιηαιία: Αλαπηύζζεηαη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία Δπίζεκε επίζθεςε ζηελ Ηηαιία πξαγκαηνπνίεζε ν πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο Dmitry Medvedev, ζην πιαίζην ξσζντηαιηθψλ δηαθξαηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ αλψηαηνπ επηπέδνπ. Ο Ρψζνο πξφεδξνο θαηέθζαζε ζηε Ρψκε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ κε ηε ζπλνδεία 10 Ρψζσλ ππνπξγψλ θαη εθπξνζψπσλ ζεκαληηθψλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε αληίζηνηρεο ηηαιηθέο θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ηηαιφ πξσζππνπξγφ, Silvio Berlusconi, αιιά θαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, Πάπα Βελέδηθην XVI. Απνηέιεζκα ησλ ξσζντηαιηθψλ ζπλνκηιηψλ ήηαλ ε ππνγξαθή 19 ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο γεσξγίαο θαη ηεο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηε ξσζηθή εηαηξεία Gazprom θαη ζηελ ηηαιηθή ENI γηα ηελ ζπκκεηνρή κε κεηνςεθηθφ παθέην 10% ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ ελέξγεηαο EdF (Électricité de France) ζηε ξσζντηαιηθή θνηλνπξαμία South Stream ΑG. Δηδηθφηεξα, ε γαιιηθή εηαηξεία ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πεξάζεη απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα κέζσ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Αθφκα, εμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςαλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο Alitalia θαη Aeroflot, κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δπν εηαηξεηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε λέσλ πξννξηζκψλ. πγθεθξηκέλα, ηα δξνκνιφγηα ηεο Aeroflot πξνο Αζία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε αεξνζθάθε ηεο Alitalia, ελψ νη πξννξηζκνί ηνπ ηηαιηθνχ αεξνκεηαθνξέα ζηελ Αθξηθή, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη κε αεξνζθάθε ηεο Aeroflot. Δπίζεο, ζην επίθεληξν ησλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ Dmitry Medvedev θαη Silvio Berlusconi, πέξαλ ησλ δηκεξψλ ζεκάησλ, βξέζεθε ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, αιιά θαη ε πξφηαζε ηνπ Medvedev ζρεηηθά κε ηελ λέα επξσπατθή αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο, ηελ νπνία κάιηζηα ραηξέηηζε ν Ηηαιφο πξσζππνπξγφο. Δπηπιένλ, νη δπν πνιηηηθνί εγέηεο ζπδήηεζαλ γηα ην ππξεληθφ πξφβιεκα ζην Ηξάλ, αιιά θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Αθγαληζηάλ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία εμέθξαζαλ απφ θνηλνχ ηελ ππνζηήξημε ηνπο γηα ηε λέα ζηξαηεγηθή Obama ζηελ πεξηνρή.

9 Σέινο, ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη ε ζπλάληεζε ηνπ Ρψζνπ πξφεδξνπ κε ηνλ Πάπα Βελέδηθην XVI. Μάιηζηα, ν Medvedev πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε πιήξσλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Βαηηθαλνχ θαη Ρσζίαο, απμάλνληαο ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ πξεζβεία. Οη ζπλνκηιίεο αλάκεζα ζηνλ πξφεδξν ηεο Ρσζίαο θαη ζηνλ Πάπα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή θαη ζηε Ρσζηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία, νη νπνίεο είλαη ηεηακέλεο γηα αηψλεο, αθνχ ε Οξζφδνμε Δθθιεζία θαηεγνξεί ην Βαηηθαλφ γηα πξνζπάζεηα πξνζειπηηζκνχ ησλ Ρψζσλ ζηνλ θαζνιηθηζκφ. ΔΚΣΙΜΗΗ Η επίζθεςε ηνπ Ρώζνπ πξνέδξνπ ζηελ Ιηαιία θαη ε ζπλάληεζε ησλ δπν πνιηηηθώλ εγεηώλ γηα δεύηεξε θνξά ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απνηειεί επηζηέγαζκα θαη απόδεημε ησλ πνιύ θαιώλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ, νη νπνίεο αλαπηύζζνπλ δεζκνύο ζπλεξγαζίαο ζε κηα ζεηξά από θξίζηκνπο ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκία, ηελ ελέξγεηα, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ παηδεία. *** ΜΑΣΙΔ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ Πολιτική Η 17ε Τπνπξγηθή ύλνδνο ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 1 θαη 2 Γεθεκβξίνπ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνπξγώλ εμσηεξηθώλ 50 θξαηώλ. ηε χλνδν δελ παξέζηεζαλ νη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Καλαδά, ηνπ Ληρηελζηάηλ θαη ηνπ Μνλαθφ, νη νπνίνη σζηφζν εθπξνζσπήζεθαλ απφ θαηψηεξνπο αμησκαηνχρνπο. ην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ βξέζεθαλ νη λέεο πξνθιήζεηο ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε, ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε εμέηαζε ελφο ελεξγφηεξνπ ξφινπ ηνπ Οξγαληζκνχ. ην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, είρε θαη' ηδίαλ δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο Sergei Lavrov, ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, Ahmet Davutoğlu, ηνλ ζθνπηαλφ Antonio Milososki θαη ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ,

10 James Steinberg. Οη εξγαζίεο ηεο Οινκέιεηαο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ ππνγξαθή ελφο ηειηθνχ θεηκέλνπ, κε ηίηιν «Γηαθήξπμε γηα ηε Γηαδηθαζία ηεο Κέξθπξαο», κε ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ηάζζνληαη ππέξ ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά απφ ην 2002 πνπ ζπληάρζεθε εληαίν θείκελν πνιηηηθήο δηαθήξπμεο ζε ζχλνδν ηνπ ΟΑΔ, θαζψο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο δελ είρε επηηεπρζεί consensus απφ ηα θξάηε-κέιε. Ο Ιλδόο πξσζππνπξγόο Manmohan Singh αλαρώξεζε ηελ Κπξηαθή 6 Γεθεκβξίνπ αεξνπνξηθώο γηα ηε Ρσζία κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε επίζεκεο επίζθεςεο. ην επίθεληξν ησλ επαθψλ κε ηε ξσζηθή εγεζία ζα βξεζεί ε ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο εκβάζπλζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ζπκκάρσλ ρσξψλ θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα επέθηαζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Ο Singh ζα έρεη ζπλαληήζεηο κε ην Ρψζν πξφεδξν, Dmitri Medvedev, θαη ηνλ πξσζππνπξγφ, Vladimir Putin, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ δπν ρσξψλ, πνπ ζπλήςαλ «ζηξαηεγηθή ζπκκαρία» ην Ζ δηήκεξε επίζθεςε ηνπ Singh, ε έθηε πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηε Ρσζία σο πξσζππνπξγφο απφ ην 2004, έρεη ζηφρν επίζεο ζηφρν λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ δηκεξείο ζηξαηησηηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο. Ο Singh ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηελ Οπάζηλγθηνλ ηνλ πεξαζκέλν κήλα δήισζε φηη ην ηαμίδη ηνπ ζηε Ρσζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ άκπλα, ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα. Σελ Σξίηε 1ε Γεθεκβξίνπ, άξρηζε ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο πνπ ζα θξίλεη αλ ήηαλ λόκηκε ή όρη ε αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Ζ εξβία ππνζηεξίδεη φηη ην Κνηλνβνχιην ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δελ είρε δηθαίσκα λα αλαθεξχμεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο επαξρίαο θαη φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε είραλ ηε λφκηκε ππνρξέσζε λα αθπξψζνπλ ηε αλαθήξπμε. Ζ απάληεζε ησλ Κνζνβάξσλ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ζπληαγκαηηθφ δήηεκα θαη φρη γηα δηεζλέο λνκηθφ δήηεκα θαη φηη πέξαλ απηνχ έρνπλ θαη νη ίδηνη δηθαίσκα λα αλαθεξχμνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, φπσο έπξαμαλ ζην παξειζφλ θαη ηα άιια κέξε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Έσο ηψξα, 63 ρψξεο έρνπλ αλαγλσξίζεη ην Κνζζπθνπέδην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ θαη 22 εθ ησλ 27 θξαηψλ ηεο Δ.Δ. Ωζηφζν ε Κίλα, ε Ρσζία θαη πνιιέο άιιεο ζεκαληηθέο ρψξεο δελ ην έρνπλ θάλεη κία απφ απηέο είλαη ε Ηζπαλία πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηεο Δ.Δ. απφ ηνλ Ηαλνπάξην. ην δηθαζηήξην, εθηφο απφ ηε εξβία θαη ην Κνζζπθνπέδην, άιιεο 29 ρψξεο ζα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Έπεηηα, θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, νη δηθαζηέο ζα εθδψζνπλ κηα κε δεζκεπηηθή ζπκβνπιεπηηθή γλψκε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε γλψκε ηνπο γηα ην θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δηθνξνχκελε. Αιιά εάλ ππάξμεη ηζνπαιία, φπσο ζρνιηάδεη ν Αιβαλφο αλαιπηήο, Ρεκδί Λαλί, ηφηε ζα πξφθεηηαη γηα «ήηηα ηεο εξβίαο»,

11 δηφηη αξγά αιιά ζηαζεξά νη θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ην Κνζζπθνπέδην. Ζ αληίζεζε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, πάλησο, ζεκαίλεη φηη ην Κνζζπθνπέδην δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα εληαρζεί ζηνλ ΟΖΔ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζψκα ζην νπνίν νη δχν ρψξεο έρνπλ δηθαίσκα βέην. Αθφκε θη αλ ην δηθαζηήξην απνθαλζεί ππέξ ηεο εξβίαο, είλαη απίζαλν λα αιιάμεη θάηη, δηφηη είλαη αδηαλφεηε ε πξννπηηθή αλάθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηε εξβία. Από ηε ζηελέο ζρέζεηο ηνπ κε ηε Ρσζία εμάξηεζε ηελ νκαιόηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαξηέξαο ν Λεπθνξώζνο πξόεδξνο Α. Lukashenka. ε δήισζή ηνπ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ν Lukashenka εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο ε φπνηα παξέθθιηζε απφ ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηε Ρσζία ηζνδπλακεί κε «πνιηηηθφ ζάλαην». Ζ ελ ιφγσ δήισζε ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Λεπθνξσζίαο λα κελ αθήζεη ηελ βειηίσζε ησλ δεζκψλ ηεο κε ηε Γχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε Ρσζία, πνπ παξακέλεη ν ηζρπξφηεξνο νηθνλνκηθφο ηεο εηαίξνο. Μηιώληαο κεηά ηε 13 ε ύλνδν Δπξσπατθήο Έλσζεο-Οπθξαλίαο, ν Οπθξαλόο πξόεδξνο Victor Yushchenko θάιεζε ηνπο Οπθξαλνύο πνιίηεο λα ηνλ ζηεξίμνπλ γηα ηελ εθ λένπ εθινγή ηνπ ηνλ Ιαλνπάξην, ππνζηεξίδνληαο φηη νη αληίπαινί ηνπ γηα ηελ πξνεδξία ζηηο επηθείκελεο εθινγέο ζα κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο γηα ελζσκάησζε ζηελ Δπξψπε. Δπηπξφζζεηα, θαηεγφξεζε ηνπο θηιηθά πξνζθείκελνπο ζηε Ρσζία αληηπάινπο ηνπ, ηελ πξσζππνπξγφ Yulia Tymoshenko θαη ηνλ πξψελ πξφεδξν Viktor Yanukovych, φηη ζέινπλ λα «δνπλ ζην παξειζφλ». εκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ην Βαηηθαλό απνθάζηζε ν πξόεδξνο Medvedev, ζύκθσλα κε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ Πάπα Βελέδηθην ηνλ XVI ηελ Πέκπηε 3 Γεθεκβξίνπ. Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Αγίαο Έδξαο μεθίλεζαλ ην 1990, έλα ρξφλν πξηλ ηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σππηθά, ην θαζεζηψο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ήηαλ απιά θαη ρσξίο άιινπο πξνζδηνξηζκνχο απηφ ηεο «αληηπξνζψπεπζεο», αλ θαη πξαθηηθά νη αληηπξφζσπνη ησλ δχν κεξψλ πάληα έθεξαλ ην πςειφηαην αμίσκα ηνπ πξέζβε. Σν δηάηαγκα πνπ ππέγξαςε ν Medvedev πξνο επηθχξσζε ηεο σο άλσ δήισζήο ηνπ θαζηεξψλεη θαη ηππηθά πιένλ κηα θαηάζηαζε πνπ ήδε πθίζηαην de facto. πγθεθξηκέλα, ην λέν θαζεζηψο πξνβιέπεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ αξρηθψλ αμησκάησλ αληηπξνζψπεπζεο, πνπ σζηφζν δελ παξαπέκπνπλ απαξαίηεηα ζην πςειφηεξν επίπεδν αληηπξνζψπεπζεο, δειαδή ζην βαζκφ ηνπ πξέζβε θαη γηα ηα δχν κέξε.

12 Αθπξώζεθαλ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πόιε Derbent ζηνλ Νόηην Καύθαζν. Σν ηνπηθφ δηθαζηήξην ηεο Derbent, κηαο πφιεο ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Dagestan, έιαβε απηφ ην απνθαζηζηηθφ κέηξν, ηεξκαηίδνληαο έηζη ηηο ακθηβνιίεο γηα ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηεο 11 εο Οθησβξίνπ, πνπ ζεκαδεχηεθαλ απφ πιήζνο ζθαλδάισλ θαη παξαβηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 36 θαηαγεγξακκέλα εθινγηθά θέληξα ηνπ Derbent, κφλν πεξίπνπ 20 κε 23 ιεηηνχξγεζαλ, ελψ απφ πνιιά απφ απηά δηέθνπηαλ ζπλερψο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, πξνθαζηδφκελα δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο ηελ απεηιή έθξεμεο βφκβαο. Ζ ζεκαζία κηαο ηέηνηαο απφθαζεο εθ κέξνπο ηνπ δηθαζηεξίνπ είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο γηα πξψηε θνξά αθπξψλεηαη απνηέιεζκα εθινγψλ ζηα ρξνληθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ννηίνπ Καπθάζνπ, ελψ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έλα αθπξσζέλ εθινγηθφ απνηέιεζκα δελ επλνεί ην θπβεξλψλ θφκκα. Άμυνα & Ασυάλεια Σν Βηεηλάκ βξίζθεηαη θνληά ζηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ-κακνύζ κε κεγάιεο ξσζηθέο ακπληηθέο βηνκεραλίεο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ξσζηθνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα, Αλφη θαη Μφζρα πξφθεηηαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά απφ ην Βηεηλάκ έμη ππνβξπρίσλ θιάζεο Kilo θαη δψδεθα καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ Su-30MK2 Flanker-C, σο ζπκπιήξσκα ησλ νθηψ αεξνζθαθψλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ πνπ παξαγγέιζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην. Ζ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηα ππνβξχρηα αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην χςνο ησλ 1,8 δηο δνιαξίσλ, ελψ εθείλν γηα ηα αεξνζθάθε ζην χςνο ησλ 600 εθαηνκκπξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεη ηειηθά ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία, ην Βηεηλάκ ζα αλαδεηρζεί ζε έλαλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πειαηψλ ηεο ξσζηθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο. Δμάιινπ, ε Rosoboronexport ππνινγίδεη πσο ην κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηεο ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο ζα απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ νκίινπ, Viktor Komardin. Η Ρσζία δελ έρεη απνιύησο θακία πιεξνθόξεζε γηα ην εάλ ην ππξεληθό πξόγξακκα ηνπ Ιξάλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξόθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθώλ όπισλ, δήισζε ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο Vladimir Putin ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Ria Novosti. «Γελ έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη ην Ηξάλ εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ππξεληθνχ

13 φπινπ», απάληεζε ν ξψζνο πξσζππνπξγφο φηαλ εξσηήζεθε απφ δεκνζηνγξάθν εάλ ε Σερεξάλε βξίζθεηαη θνληά ζηελ απφθηεζε αηνκηθήο βφκβαο. Δπηπξφζζεηα, φηαλ εξσηήζεθε γηα ην εάλ ε Ρσζία ζα ππνζηήξηδε ηελ επηβνιή δηεζλψλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο, ν Putin αξλήζεθε λα απαληήζεη. Οη ξσζηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθή άζθεζε Vostok 2010 ζηελ αλαηνιηθή ηβεξία θαη ηε ξσζηθή Άπσ Αλαηνιή, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ ην ξσζηθφ ππνπξγείν Άκπλαο. Δληφο ηνπ 2009 νη ξσζηθέο έλνπιεο δπλάκεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη άιιεο ηξεηο κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο. Ζ άζθεζε Vostok ιακβάλεη ρψξα θάζε δχν ρξφληα, ελψ ζηελ πξνεγνχκελε (ηνπ 2008) είραλ ιάβεη κέξνο ζηξαηηψηεο. Θξήλν πξνθάιεζε ζηε Ρσζία ε έθξεμε ζην θέληξν ηεο πόιεο Πεξκ, θνληά ζηα Οπξάιηα, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην 109 αλζξώπσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπιάρηζηνλ 140. χκθσλα κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο ρψξαο, ε έθξεμε ζεκεηψζεθε ζην λπρηεξηλφ θέληξν «Lame Horse» θαη πξνθιήζεθε απφ θξνηίδεο, ελψ αθνινχζεζε εθδήισζε ππξθαγηάο. Γεδνκέλνπ φηη ε ππξθαγηά ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν ζπλέβε αθξηβψο κία εβδνκάδα κεηά απφ ηξνκνθξαηηθή βνκβηζηηθή επίζεζε ζε ηξέλν, ηελ επζχλε γηα ηελ νπνία αλέιαβαλ Σζεηζέλνη εμηξεκηζηέο, αμησκαηνχρνη έζπεπζαλ λα δειψζνπλ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Ο πξφεδξνο Dmitri Medvedev δήηεζε λα απνδνζνχλ επζχλεο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ λπρηεξηλνχ θέληξνπ, θαζψο δελ έιαβαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο θαηά ηε δηεμαγσγή ζφνπ κε ππξνηερλήκαηα, ελψ θήξπμε ηε Γεπηέξα εκέξα εζληθνχ πέλζνπο γηα ηε Ρσζία. Οικονομία ρέδην Γξάζεο πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ζηαζεξόηεηα ησλ νηθνλνκηώλ ηνπο πξνώζεζαλ νθηώ ππνπξγνί Οηθνλνκηθώλ ησλ ρσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηνπο ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ζηε Βηέλλε. Σν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην δξάζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο ππνπξγνχο νηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ηεο Κξναηίαο, ηεο ΠΓΓΜ, ηεο Μνιδαβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο εξβίαο θαη ηνπ Κνζφβνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο.

14 Γάλεην αμίαο 200 εθ. δνιαξίσλ ζα ρνξεγήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ε Ρσζία ζηε εξβία, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ πθππνπξγνύ νηθνλνκηθώλ ηεο Ρσζίαο, Dmitry Pankin. Ζ δαλεηνδφηεζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ζεξβηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί εάλ ην πνζφ ησλ 200 εθ. δνιαξίσλ ζα είλαη κηα δφζε ελφο ζπλνιηθφηεξνπ δαλείνπ πξνο ηε εξβία, νχηε έρεη αθφκα θαζνξηζηεί ε αθξηβήο εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Δπίζεζε ζηηο ΗΠΑ εμαπέιπζε ν Ρώζνο Πξσζππνπξγόο Vladimir Putin, θαηεγνξώληαο ηηο όηη παξεκπνδίδνπλ ηελ έληαμε ηεο Ρσζίαο ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ. Απαληψληαο ζε εξσηήζεηο Ρψζσλ πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο «Μηα ζπδήηεζε κε ηνλ Vladimir Putin» πνπ κεηαδφζεθε γηα νγδφε ρξνληά απφ ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν, ν πξσζππνπξγφο ηεο Ρσζίαο ππνζηήξημε πσο ε ηξνπνινγία Jackson-Vanik ε νπνία θαζηεξψζεθε ζηηο ΖΠΑ θαηά ηελ ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν θαη πεξηφξηζε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ΖΠΑ θαη Ρσζίαο είλαη αλαρξνληζηηθή θαη απνηειεί εκπφδην γηα ηελ είζνδν ηεο Ρσζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ. H δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θιηκαθνχκελε έληαζε κεηαμχ Σερεξάλεο θαη Γχζεο κε αθνξκή ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο πξψηεο. ην εζσηεξηθό ηνπ Ιξάλ, σζηόζν, ην θαζεζηώο έρεη αθηεξσζεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε κηα θηιόδνμε θαη κάιινλ ξηςνθίλδπλε πξνζπάζεηα, κε ζηόρν ηελ αλάθακςε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ν Ιξαλόο πξόεδξνο απνθάζηζε λα πεξηνξίζεη ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο πνπ θξαηνύλ ρακειέο ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ. Άπαληεο ζπκθσλνχλ φηη ε πψιεζε θαζεκεξηλψλ αγαζψλ ζε ηηκέο θαηά πνιχ θαηψηεξεο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο αμίαο, πξαθηηθή πνπ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά 100 δηζ. δνιάξηα εηεζίσο, ζηεξείηαη νηθνλνκηθνχ λνήκαηνο. Δλζαξξχλεη ηελ ππεξθαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο, απνζαξξχλεη ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη επηπιένλ θαζηζηά ηε ρψξα αθφκα πην εμαξηεκέλε ζηα εηζαγφκελα πξντφληα. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ελζαξξχλεη ην ιαζξεκπφξην. Ο Ηξαλφο πξφεδξνο έθαλε ιφγν πεξί αλαγθαίνπ κέηξνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνζχλε. Τπνζηεξίδεη φηη ηα κηζά απφ ηα ρξήκαηα πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ «πξνζαξκνγή» ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ ζηηο λέεο ηηκέο. Οη ζπλέπεηεο, εληνχηνηο, κπνξεί λα απνδεηρζνχλ νιέζξηεο. Καηαξράο, ε θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ζα πιήμεη πεξηζζφηεξν ηε κεζαία ηάμε, ε νπνία έρεη ήδε ηαρζεί καδηθά ππέξ ησλ αληηπάισλ ηνπ Mahmoud Ahmadinejad. Γεχηεξνλ, ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Αξθεηά εξγνζηάζηα άξρηζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ κε επέιηθησλ επηηνθίσλ. Παξάιιεια, ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα είλαη εμαξηεκέλα απφ ηηο ηερλεηά ρακειέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ φπνηα

15 πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ επηδνηήζεσλ. Αθφκα φκσο θαη εθείλνη πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο θαηάξγεζήο ηνπο, ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ahmadinejad λα κεηακνξθψζεη ηελ ηξαληθή νηθνλνκία. Ζ δπζπηζηία ηνπο ζηεξίδεηαη ζε πξφζθαηεο εκπεηξίεο. Σνλ Μάην 2007, ε θπβέξλεζε Ahmadinejad αχμεζε ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο θαηά 25% θαη έλα κήλα αξγφηεξα επέβαιε ηελ παξνρή κε δειηίν. Σν κέηξν θξίζεθε απνηειεζκαηηθφ, αιιά επεβιήζε θαηά ηξφπν αδέμην, πξνθαιψληαο παληθφ θαη αληηθπβεξλεηηθέο δηαδειψζεηο. Ενέργεια Η Ρσζία πξόθεηηαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα λα νινθιεξώζεη θαη λα παξαδώζεη ηνλ ππξεληθό αληηδξαζηήξα Bushehr ζην λνηηναλαηνιηθό Ιξάλ ρσξίο θακία απνιύησο θαζπζηέξεζε, δήισζε ν Ρώζνο ππνπξγόο ελέξγεηαο, Sergei Shmatko. Ο Ρψζνο ππνπξγφο, ζε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ έδσζε κε ηνλ Ηξαλφ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Manouchehr Mottaki, ηφληζε επίζεο φηη είλαη πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ Ρσζίαο θαη Ηξάλ λα νινθιεξσζεί ε ππξεληθή κνλάδα Bushehr φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Ζ Μφζρα ζπκθψλεζε λα θαηαζθεπάζεη ηνλ ζηαζκφ ην 1995 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο εξγνζηαζίνπ πνπ άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ε γεξκαληθή εηαηξεία Siemens. Σν έξγν ζηακάηεζε εμαηηίαο ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1979 θαη ηνπ ηξαλν-ηξαθηλνχ πνιέκνπ ( ). Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην ζπκβφιαην θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ απνηειεί θξαηηθφ απφξξεην παξφηη εθηηκάηαη φηη ην θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη ζην έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα. Η Σνπξθία ζα επηηξέςεη ηελ κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε από θάζε ρώξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ιξάλ, δήισζε ν Σνχξθνο ππνπξγφο Δλέξγεηαο, Taner Yildiz, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ην ξσζηθφ πξαθηνξείν Itar Tass. «Ζ θχξηα θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο καο απνηειείηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ησλ δηακεηαθνκηζηηθψλ νδψλ», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά. Οη δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ ππνπξγνχ έξρνληαη σο απάληεζε ζηηο ΖΠΑ πνπ ππνζηήξημαλ φηη ην Ηξάλ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ελεξγεηαθά ζρέδηα. Οη ΖΠΑ έρνπλ δειψζεη επαλεηιεκκέλα πσο είλαη αληίζεηεο πξνο ηε κεηαθνξά ηξαληθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Σνπξθίαο, κέρξη λα εμνκαιπλζνχλ νη δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ Σερεξάλε, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πεξίνδν φμπλζεο ιφγσ ηνπ

16 ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ηειεπηαίαο. Ο Yildiz ηφληζε ζπγθεθξηκέλα φηη «ην Ηξάλ είλαη πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα ην ηξαληθφ θπζηθφ αέξην, ελψ ε Σνπξθία είλαη πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε κεηαθνξά κέζσ ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Θα επηηξέςνπκε ηε κεηαθίλεζε αεξίνπ νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο». Αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζηε εξβία, ζρεδηάδεη ε ξσζηθή Gazprom Neft. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Prime-Tass, ε εηαηξεία Gazprom Neft (ν πεηξειατθφο «βξαρίνλαο» ηνπ γλσζηνχ ελεξγεηαθνχ θνινζζνχ), αλακέλεη νη επελδχζεηο ηεο ζηε ζεξβηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ Naftna Industrija Srbije λα αλέιζνπλ ζηα 100 εθαηνκκχξηα επξψ σο ην ηέινο ηνπ Δπίζεο ε Gazprom Neft ζρεδηάδεη λα επελδχζεη 14 δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα ζηα ζεξβηθά δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ Omsk θαη Yaroslavl ην 2015, θαζψο επίζεο θαη 5 δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα ζην δηπιηζηήξην ηεο Μφζραο. Σελ Παξαζθεπή 4 Γεθέκβξε ζηα πιαίζηα ηεο επξσ-νπθξαληθήο πλφδνπ ν Οπθξαλόο πξόεδξνο, Viktor Yushchenko, εγγπήζεθε ηελ απξόζθνπηε δηέιεπζε θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Ρσζία ζηελ ΔΔ. πγθεθξηκέλα δήισζε: «Δπηζπκνχκε λα είκαζηε ζπλεξγάηεο, ζηαζεξνί εηαίξνη, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ ζα δπζρέξαηλε ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρεηκψλα ηνπ 2010, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Εεηψ απηφ λα ιεθζεί σο εγγχεζε», ελψ ζπλέρηζε ιέγνληαο «Γελ έρνπκε αλάγθε απφ δάλεηα. Θέινπκε ηηκνιφγηα πνπ ζα απνθέξνπλ ζηελ Naftogaz ηξία, ηέζζεξα ή πέληε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δηέιεπζεο ηεο Δπξψπεο». Σν ξσζηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ RIA Novosti αλέθεξε πσο ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπθξαλίαο, Ihor Umanskiy, φηη ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Οπθξαλίαο Naftogaz ζα θαηαβάιεη ηνλ Γεθέκβξην ζηε ξσζηθή πιεπξά γύξσ ζηα 770 εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα ηελ παξνρή ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο Naftogaz, Oleh Dubyna, δήισζε φηη ε Οπθξαλία ζα πιεξψζεη ζηελ ψξα ηεο γηα ηηο πνζφηεηεο αεξίνπ πνπ πξνκήζεπζε ε Ρσζία ηελ Οπθξαλία θαηά ηνλ Ννέκβξην. ην 110% αλήιζε ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζε αξγό πεηξέιαην ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο ηνπ Αδεξκπατηδάλ, GNKAR, γηα ην κήλα

17 Ννέκβξην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πεηξειαηαγσγφο Baku-Novorossiisk, δχλαηαη λα δηνρεηεχζεη 5 εθαη. ηφλνπο ην ρξφλν, σζηφζν εμαηηίαο ηνπ αγσγνχ Baku-Tbilisi-Ceyhan, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 2007, παξαηεξήζεθε κείσζε ζηηο νη εμαγσγέο ηνπ. Περιβάλλον & Οικολογία Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 4σξήο εηήζηαο ζπλέληεπμεο ηύπνπ ηνπ Ρώζνπ πξσζππνπξγνύ Vladimir Putin ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ζίρηεθαλ θαη ζέκαηα πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ν ηζρπξφο άλδξαο ηεο Ρσζίαο ηφληζε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηηο πινχζηαο θαη ζπάληαο παλίδαο ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιηθψλ αξθνχδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άκεζα ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο. Αθφκα, επηζήκαλε ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο Ρψζσλ εηδηθψλ λα πεηχρνπλ ηελ αλάθακςε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Καπθάζησλ ιενπαξδάιεσλ (γλσζηψλ θαη σο ιενπαξδάιεσλ Amur). Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ε Ρσζία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Σνπξθκεληζηάλ, κε ην ηειεπηαίν λα ζηέιλεη ιενπαξδάιεηο ηνπ ίδηνπ είδνπο ζηελ Ρσζία. Σέινο, ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο επηβεβαίσζε ηε ζηαζεξή πξνζήισζε ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο ζηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Sochi ην 2014 βάζεη απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη κε κεζφδνπο πνπ δελ ζα βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. Η Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ πξνεηδνπνηεί όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή δελ κπνξεί λα επλνήζεη θακία ρώξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζίαο. Αλ θαη πνιινί (θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ησλ ελεξγεηαθψλ εηαηξηψλ) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ κπνξεί λα επλνήζεη ρψξεο κε ςπρξφ θιίκα, αιιά ηεξάζηηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα, φπσο ε Ρσζία, εληνχηνηο νη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ε ρψξα φρη κφλν δελ ζα θεξδίζεη, αιιά αληίζεηα ζα δεκησζεί απφ έλα ηέηνην ελδερφκελν. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν RIA Novosti κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν εηδηθφο Victor Danilov-Danilyan, κέινο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, επηβεβαίσζε φηη ε Ρσζία είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλε ζηα δεηλά πνπ ζα επηθέξεη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ελψ ε Olga Murashko, κέινο ηνπ International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA), επηζήκαλε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο ησλ βφξεησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ δηαηάξαμε ηεο παξαδνζηαθήο ηνπο θνηλσληθήο δνκήο. Πξάγκαηη, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε κηα ρψξα φπσο ε Ρσζία, κε πνιιέο απηφρζνλεο θπιέο θαη απηφλνκεο πεξηνρέο ε δηαηάξαμε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ, ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη αίηην εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ.

18 Η πόιε ηεο Μόζραο θαηαξξίπηεη ηα ξεθόξ έλα κεηά ην άιιν, όζνλ αθνξά ηηο ζεξκέο ρεηκσληάηηθεο εκέξεο, ελώ «παξάπιεπξε απώιεηα» ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ είλαη ε αδπλακία ησλ αξθνύδσλ λα πέζνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε. Σν γεγνλφο φηη ζηα κέζα ηεο εβδνκάδαο ε ζεξκνθξαζία ηεο ξσζηθήο πξσηεχνπζαο άγγημε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ησλ ηειεπηαίσλ 111 ρξφλσλ, δει. ηνπο 8,1ºC, έρεη πξνθαιέζεη ηελ αλεζπρία ησλ κεηεσξνιφγσλ, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ε αλνδηθή πνξεία ησλ κέζσλ ζεξκνθξαζηψλ ζα ζπλερηζηεί γηα φιν ηνλ ρεηκψλα. Δηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην θαηλφκελν απηφ ζα πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο ρψξαο, αθνχ δελ πξνιαβαίλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, νη πνιηθέο αξθνχδεο ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ ηεο πφιεο παξνπζηάδνπλ αδπλακία λα πέζνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε, κε απνηέιεζκα απηφ λα δηαηαξάζζεη ηελ γεληθφηεξε ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο επηβίσζεο.

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Gül θαη Davutoğlu ζε εξβία θαη Βνζλία: Η Άγθπξα επηδηώθεη επέθηαζε ηνπ «ζηξαηεγηθνύ βάζνπο» ηεο θαη πξνο ηα δπηηθά.

Gül θαη Davutoğlu ζε εξβία θαη Βνζλία: Η Άγθπξα επηδηώθεη επέθηαζε ηνπ «ζηξαηεγηθνύ βάζνπο» ηεο θαη πξνο ηα δπηηθά. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Έτος 3ο - Τεύτος LXXVI, Γεστέρα 2 Νοεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος XCIX, Γεστέρα 17 Μαΐοσ 2010. πληαθηηθή Οκάδα: Βιαζηάξεο Γηάλλεο Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Παλαγησηίδνπ Ράληα πληνληζηήο: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Γηαλλαθίδνπ Καηεξίλα Εάλλα Καζζηαλή Μαξία Ηνξδαλίδεο Βιάληεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXIII Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνχινπ Υξηζηίλα Αλδξφληθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Καδφγινπ Γηάλλεο Καξάκπειαο Γηάλλεο Κνχθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2009 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν δόγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα