πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία Κνύξνπ Ιθηγέλεηα Σαγθαιάθε Δηξήλε Παλαγησηίδνπ Ράληα Υαιθηαδάθε Αζπαζία πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: Δθ όιεο ηεο ύιεο ζπλέληεπμε ηνπ Vladimir Putin: Αζαθέο ην κέιινλ ηεο «ζπγθαηνίθεζεο» Putin Medvedev. πκβνύιην ΝΑΣΟ Ρσζίαο: «Χιηαξή» ε αλαζέξκαλζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Η λέα ζηξαηεγηθή ησλ ΗΠΑ ζην Αθγαληζηάλ: Ο Obama εληείλεη ηνλ πόιεκν κε ζθνπό λα ηνλ ηεξκαηίζεη. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Ιηαιία: Αλαπηύζζεηαη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία. Μαηηέο ζηελ Δπηθαηξόηεηα.

2 Δθ όιεο ηεο ύιεο ζπλέληεπμε ηνπ Vladimir Putin: Αζαθέο ην κέιινλ ηεο «ζπγθαηνίθεζεο» Putin-Medvedev Μαξαζψληα ηειενπηηθή ζπλέληεπμε δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξψλ παξαρψξεζε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο, Vladimir Putin. Δπξφθεηην γηα ηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα εκθάληζε ηνπ, θαηά ηελ νπνία απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη Ρψζνη πνιίηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην δίθηπν εζληθήο εκβέιεηαο πνπ είρε αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλέληεπμεο έιαβε πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα εξσηήζεηο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, πξνεξρφκελεο απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο ξσζηθήο επηθξάηεηαο. Ο Putin, θαηά ηελ πξνζθηιή ηνπ ζπλήζεηα, έδσζε μεθάζαξεο απαληήζεηο ζε φζα εξσηήζεθε. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, κεγάιν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο κνλνπσιήζεθε απφ ην ζέκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία ηαιαλίδεη θαη ηε ξσζηθή νηθνλνκία. Δλ πξνθεηκέλσ, ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο ηφληζε πσο ε ρεηξφηεξε θάζε ηεο χθεζεο έρεη παξέιζεη, ελψ δήισζε πσο θαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο, κε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο λα ζεκεηψλεη ζεηηθά πνζνζηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ζηνλ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη λα θπκαλζεί ζην 9%, ζε αληίζεζε κε ηα δηςήθηα πνζνζηά ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή ελίζρπζεο πξνο ηε βηνκεραλία, αιιά θαη πξνο ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνπ θαίλεηαη λα απνθέξεη θαξπνχο ηνλψλνληαο ηελ νηθνλνκία. Σέινο, έθαλε κηα εθηελή αλαθνξά ζηελ πξνζδνθία έληαμεο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ θαη θαηεγφξεζε επζέσο ηηο ΖΠΑ γηα δεκηνπξγία πξνζθνκκάησλ ζηελ πνξεία επίηεπμεο ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. Δπίζεο, κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε επίζεζε ζην Nevsky Express, ν Putin ππνγξάκκηζε πσο ε ρψξα έρεη ιάβεη ζθιεξά κέηξα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ρσξίο, φκσο, λα έρεη επηηεπρζεί ε πιήξεο εμάξζξσζή ηεο. Δζηίαζε, δε, ζηνλ Καχθαζν, φπνπ θαη εληνπίδεηαη ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα, θαζψο ε πεξηνρή απνηειεί ην άληξν δηαθφξσλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθέξζεθε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζηελ ακπληηθή βηνκεραλία, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε ηδηαίηεξα αλζεξή θαη ερέγγπν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ είραλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Ρψζνπ πξσζππνπξγνχ επί ζεκάησλ πνιηηηθήο, ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ν Putin ηφληζε πσο δελ παξέρεη ζηήξημε ζηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Timoshenko ζηηο επηθείκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο ηεο γεηηνληθήο Οπθξαλίαο. ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε πηζαλή βνήζεηα ηεο Ρσζίαο πξνο ηηο ΖΠΑ ζε πεξίπησζε κηαο ελδερφκελεο θαηάξξεπζεο ηνπ ακεξηθαληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνγξάκκηζε πσο κηα ηέηνηα εμέιημε δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη ζίγνπξα είλαη απεπθηαία, θαζψο νη ΖΠΑ απνηεινχλ ηζρπξφ νηθνλνκηθφ εηαίξν ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή, ν Putin επεζήκαλε πσο θάζε ζηέιερνο ηεο θπβέξλεζεο πξνζπαζεί λα θάλεη ην θαιχηεξν ψζηε ε ρψξα λα αληαπεμέξρεηαη

3 ζηηο πξνθιήζεηο θάζε επηπέδνπ θαη δήισζε πσο απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο πνιηηηθήο ηνπ ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ ζπλαληήζεσλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ κε πεξηθεξεηαθά ζηειέρε γηα λα έρνπλ θαη νη κελ θαη νη δε ηελ πιήξε εηθφλα ηεο επηθξάηεηαο. Σέινο, εξσηεζείο γηα ην κέιινλ ηνπ ζηελ πνιηηηθή, ππνγξάκκηζε πσο δελ πξφθεηηαη λα ηελ εγθαηαιείςεη πξνο ην παξφλ, ελψ, απαληψληαο ζε παξφκνηα εξψηεζε, άθεζε αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα δηεθδηθήζεη εθ λένπ ηνλ πξνεδξηθφ ζψθν ζηηο εθινγέο ηνπ Παξ φια απηά, ηφληζε πσο είλαη πνιχ λσξίο αθφκε γηα ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο. ΔΚΣΙΜΗΗ Η ζπλέληεπμε ηεο 3 εο Γεθεκβξίνπ απνηέιεζε γηα ηνλ Vladimir Putin έλα ηζρπξό επηθνηλσληαθό εξγαιείν. Απαληώληαο επί ηέζζεξηο ώξεο ζε εξσηήζεηο πνιηηώλ κε μεθάζαξν ηξόπν θαη κε «καζώληαο» ηα ιόγηα ηνπ, ν Ρώζνο πξσζππνπξγόο απέζπαζε δηζπξακβηθέο θξηηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηνπ. Ο ίδηνο θξόληηζε λα θξαηήζεη κηα κεηξηνπαζή ζηάζε, λα κελ πξνβεί ζε ππνζρέζεηο κε ακθίβνιε πξννπηηθή ηήξεζεο θαη λα είλαη εηιηθξηλήο απέλαληη ζηα εθαηνκκύξηα Ρώζσλ πνπ ηνλ παξαθνινπζνύζαλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, πξνζπάζεζε λα ακβιύλεη ηε δπζαξέζθεηα πξνο ην πξόζσπό ηνπ γηα ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο, ηε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο θέξεη ν ίδηνο, αθνύ ζπληαγκαηηθά είλαη ν θαζ ύιελ αξκόδηνο. Δπηπιένλ, θξόληηζε λα θαηαζηήζεη ζαθέο πσο είλαη παξώλ θαη αζρνιείηαη ζνβαξά ηόζν κε ηα κείδνλα όζν θαη ηα ειάζζνλα πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο, πξνζπαζώληαο πάληα γηα ην θαιύηεξν. Έηζη, απνθαζίζηαηαη ηξόπνλ ηηλά ζηα κάηηα ησλ Ρώζσλ, πξνιεηαίλνληαο ην έδαθνο γηα ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Παξ όια απηά, θαίλεηαη πσο ε πηζαλή ππνςεθηόηεηα Putin ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα εθ λένπ ππνςεθηόηεηα από ηνλ λπλ πξόεδξν, Dmitry Medvedev, ν νπνίνο δήισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηε Ρώκε πσο δελ απνθιείεη ην ελδερόκελν λα δεηήζεη μαλά ηελ ςήθν ηνπ ιανύ ζηηο εθινγέο ηνπ Μέλεη, πιένλ, λα δηαπηζησζεί κε πνηνπο όξνπο ζα ζπλππάξμνπλ ζην εμήο νη δύν ηζρπξνί άλδξεο ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο ζθελήο θαη πνηεο ζα είλαη νη ζρέζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο ρώξαο πξνο ην εθινγηθό έηνο πκβνύιην ΝΑΣΟ-Ρσζίαο: «Υιηαξή» ε αλαζέξκαλζε ηεο ζπλεξγαζίαο Δλ ησ κέζσ κηαο πεξίπινθεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πηέζεηο πνπ επηβάιινπλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπλερηδφκελε πνιεκηθή πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ, έιαβε ρψξα ζηηο 3 θαη 4 Γεθεκβξίνπ ε ζχλνδνο ησλ ππνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ έδξα ηεο πκκαρίαο ζηηο Βξπμέιιεο. ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ ζπλφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ΝΑΣΟ-Ρσζίαο

4 (NATO-Russia Council NRC), ε πξψηε ηνπ ελ ιφγσ νξγάλνπ, ζε επίπεδν ΤΠΔΞ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην «πάγσκα» ησλ ζρέζεσλ πνπ αθνινχζεζε ηε ξσζνγεσξγηαλή ζχγθξνπζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ππήξμε πξνζεθηηθή, αλ θαη ηα εκπφδηα δελ έιεηςαλ. Πξάγκαηη, ν Ρψζνο κφληκνο αληηπξφζσπνο ζηελ έδξα ηνπ ΝΑΣΟ, Dmitry Rogozin, ζπλαληήζεθε ηελ Σξίηε 1 ε Γεθεκβξίνπ κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο πκκαρίαο, Anders Fogh Rasmussen, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξψηνπ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ππήξμε «επνηθνδνκεηηθφ». Σηο πξνεγνχκελεο εκέξεο ν Ρψζνο αληηπξφζσπνο είρε θάλεη ιφγν γηα ππνλφκεπζε απφ ηελ θαλαδηθή αληηπξνζσπεία ηεο πξννπηηθήο ζπδήηεζεο θαη πηνζέηεζεο απφ ην πκβνχιην ησλ θξίζηκσλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε δηκεξή ζπλεξγαζία, θάηη πνπ, σζηφζν, αξλήζεθε ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο πκκαρίαο, James Appathurai. Δπίζεο, ν D. Rogozin δελ είρε παξαιείςεη λα επηζεκάλεη ηε δπζαξέζθεηα ηεο ξσζηθήο πιεπξάο γηα ηελ απξνζπκία ηνπ ΝΑΣΟ λα ζπδεηήζεη ζε επίζεκν επίπεδν ηηο ξσζηθέο πξνηάζεηο γηα ζχζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο γηα ην Αθγαληζηάλ (πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη ηε Ρσζία ζηνλ ελδνζπκκαρηθφ δηάινγν γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα), αιιά θαη γηα πηνζέηεζε κηαο λέαο, ζπλνιηθήο ζπλζήθεο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα. Ωζηφζν, νη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο Ρσζίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ θαηάθεξαλ ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ζηελ πηνζέηεζε ηξηψλ βαζηθψλ θεηκέλσλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ έηζη ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δχζθνιεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Πξάγκαηη, ηα θείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζέηεζε ελφο αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλψλ απεηιψλ, ελφο πιάλνπ εξγαζίαο γηα ηηο ξσζνλαηντθέο ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο θαηά ην 2010 (πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζθαίξαο) θαη ελφο λένπ πιαηζίνπ δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ην πκβνχιην ΝΑΣΟ-Ρσζίαο, έηπραλ ηεο έγθξηζεο φισλ ησλ πιεπξψλ, γεγνλφο πνπ απέζπαζε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη αηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηή, αθξηβψο, ε νπηηθή ηνπ «κηζνγεκάηνπ πνηεξηνχ» ζηηο ξσζν-λαηντθέο ζρέζεηο πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνλ Ρψζν ΤΠΔΞ, Sergei Lavrov, ν νπνίνο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο «είλαη θαιέο νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε (ηεο Ρσζίαο) κε ην ΝΑΣΟ ζηελ ζηξαηησηηθή θαη ηελ ηερλνινγηθή ζθαίξα Σέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία είλαη ακνηβαία επσθειήο». Δπίζεο, ν επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο δηπισκαηίαο, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα γξακκή, πξνζέζεζε πσο ε Μφζρα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνσζήζεη κία πιήξε ζπλεξγαζία κε ηε πκκαρία δελ ζα απνθχγεη λα αζρνιεζεί θαη κε ηα δεηήκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη ηαχηηζε απφςεσλ, δειαδή «ζηα ζρέδηα γηα επέθηαζε ηεο πκκαρίαο, ζην κέιινλ ηνπ θαζεζηψηνο ειέγρνπ ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ ζηελ Δπξψπε θαη ζην δήηεκα ηεο (λαηντθήο) ζηξαηησηηθήο ππνδνκήο πνπ πιεζηάδεη ζηα ξσζηθά ζχλνξα»,

5 ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απαξίζκεζε πνπ έθαλε ν ίδηνο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο λέαο ζπλζήθεο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα, ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί σο θνξπθαίν ζηελ ξσζηθή δηπισκαηηθή αηδέληα γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ΝΑΣΟ (φπσο πξνθχπηεη, άιισζηε, θαη απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ν ίδηνο ν Ρψζνο πξφεδξνο πνπ έθαλε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ελψ ε ξσζηθή δηπισκαηία έρεη πξνρσξήζεη ήδε θαη ζηελ θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνζρεδίνπ), ν S. Lavrov επαλέιαβε γηα αθφκε κία θνξά πσο πξφζεζε ηεο Μφζραο δελ είλαη ε δηα ηεο ζπλζήθεο εμαζθάιηζε δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο (veto) επί ησλ απνθάζεσλ ηεο πκκαρίαο, αιιά ε πηνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο. Δλ πξνθεηκέλσ, κάιηζηα, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο πκκαρίαο ζεκείσζε πσο ν ζρεηηθφο δηάινγνο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ππφ θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ηνπ ΟΑΔ. Πέξαλ απηψλ, βέβαηα, ν Ρψζνο ΤΠΔΞ δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί θαη ζην θιέγνλ δήηεκα ηνπ πνιέκνπ ζην Αθγαληζηάλ. πγθεθξηκέλα, επαλέιαβε πσο ε Μφζρα ζα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή δηεπθφιπλζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πιηθνχ ζην Αθγαληζηάλ (ζηα πιαίζηα ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ ηεο Ρσζίαο κε ην ΝΑΣΟ θαη κε πνιιά απφ ηα κέιε ηνπ μερσξηζηά), ελψ ζα ζπλερίζεη ηελ απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ζην επίπεδν ηεο ελίζρπζεο ησλ ππνδνκψλ πνπ πξνζθέξεη ζηε ρεηκαδφκελε απφ ηνλ πφιεκν ρψξα. ΔΚΣΙΜΗΗ Σν γλώξηκν κνηίβν ησλ ζρέζεσλ ηεο Μόζραο κε ηε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία (θαη γεληθόηεξα κε ηε Γύζε) επηβεβαηώζεθε θαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξόζθαηεο ζπλόδνπ ηνπ πκβνπιίνπ ΝΑΣΟ-Ρσζίαο (NRC). Οη δύν πιεπξέο πθίζηαληαη ηηο πηέζεηο ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελώ νη ΗΠΑ θαη νη ζύκκαρνί ηνπο βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζην ηέικα ηεο ζύγθξνπζεο κε ηνλ ηζιακηθό θνληακεληαιηζκό ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ. Οη ζπζηεκηθέο απηέο πηέζεηο νδεγνύλ ζε ζπγθιίζεηο ηηο δύν πιεπξέο, επί ηε βάζε ηνπ ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο, ελώ αθόκε θαη ην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεζκώλ, όπσο ην NRC πνπ ζεζπίζηεθε ην 2002, είλαη ελδεηθηηθό ηεο θξνληίδαο ησλ δύν πιεπξώλ γηα ζπληήξεζε δηαύισλ επηθνηλσλίαο θαη πξνώζεζε ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο. Πξάγκαηη, θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, ε Μόζρα απνηειεί εμαηξεηηθά ρξήζηκν εηαίξν γηα ηε Γύζε, θαζώο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιύηηκε ζπλεξγαζία ζε κηα ζεηξά από δεηήκαηα πξώηεο γξακκήο, όπσο είλαη ε δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθνξώλ πξνο ην Αθγαληζηάλ, αιιά θαη ε ζπλδξνκή ηεο (σο κεζνιαβεηή) ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ππξεληθώλ ηνπ Ιξάλ. Ωζηόζν, κηα ζπλνιηθή ζπλελλόεζε, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο ζπλζήθεο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα, απαηηεί ζπκβηβαζκνύο πνπ θακηά πιεπξά δελ είλαη έηνηκε λα θάλεη (π.ρ. ε Μόζρα δηαηεξεί ηηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πκκαρίαο ζηα ζύλνξά ηεο κε ηελ πξννπηηθή λαηντθνύ «ελαγθαιηζκνύ» ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Γεσξγίαο, ε Οπάζηλγθηνλ παξά ηελ αθύξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αληηππξαπιηθή

6 αζπίδα δηαθεξύζζεη πσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη κε έλα λέν θηι). Πξνο ην παξόλ, νη δύν πιεπξέο θαίλεηαη πσο πξνηηκνύλ λα θξαηνύλ ρακεινύο ηνπ ηόλνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηνπο ηνκείο όπνπ ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ είλαη μεθάζαξν, αθήλνληαο γηα άιιε ζηηγκή ηελ επίιπζε ησλ νπζηαζηηθώλ δηαθνξώλ. Η λέα ζηξαηεγηθή ησλ ΗΠΑ ζην Αθγαληζηάλ: Ο Obama εληείλεη ηνλ πόιεκν κε ζθνπό λα ηνλ ηεξκαηίζεη Έπεηηα απφ πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Barrack Obama απνθάζηζε λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ δηνηθεηή ησλ λαηντθψλ δπλάκεσλ ζην Αθγαληζηάλ, ζηξαηεγνχ McCrystal, γηα απνζηνιή επηπιένλ ζηξαηησηψλ. Ωζηφζν, ν πξφεδξνο Obama έζπεπζε ακέζσο λα αξλεζεί θάζε νκνηφηεηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Βηεηλάκ θαη ηφληζε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ Σαιηκπάλ είλαη δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελψ δήηεζε θαη απφ ην ΝΑΣΟ λα εληζρχζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε απεηιή ησλ ηζιακηζηψλ αληαξηψλ. Οη επηπιένλ ηξηάληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ πνιχηηκε πξνζζήθε γηα ηνπο πεξίπνπ εθαηφ ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ βξίζθνληαη θαη επηρεηξνχλ ήδε ζηε ρψξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εληζρχζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ Σαιηκπάλ ζην λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο πνπ ζεσξείηαη θαη ην πξνπχξγηφ ηνπο θαη φπνπ ηα λαηντθά ζηξαηεχκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηαζθνξπηζκέλα. ην λφην, επίζεο, βξίζθνληαη θαη νη κεγαιχηεξεο θαιιηέξγεηεο νπίνπ, ην εκπφξην ηνπ νπνίνπ απνθέξεη ην ζεκαληηθφηεξν έζνδν γηα ηνπο αληάξηεο, ελψ ε επαξρία Καληαράξ ζεσξείηαη θαη πλεπκαηηθφ ηνπο θέληξν. Έηζη ν έιεγρνο ηνπ λφηνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ θαη γηα απηφ ζα δηαηεζνχλ θαη δεθαπέληε ρηιηάδεο επηπιένλ ζηξαηηψηεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο ζηξαηησηψλ, ηεο ηάμεσο ησλ δέθα ρηιηάδσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αθγαληθψλ δπλάκεσλ αζθάιεηαο, ελψ ην ππφινηπν ζα εληζρχζεη ηηο δπλάκεηο πνπ επηηεξνχλ ηα ζχλνξα κε ην Παθηζηάλ. Ζ «αθγαλνπνίεζε» ηνπ πνιέκνπ απνηειεί ην θχξην κέιεκα ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ, θαζψο ηφζν νη απψιεηεο ζηηο ηάμεηο ηνπο, φζν θαη ην θφζηνο ηνπ πνιέκνπ ζα κεησζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Υαξαθηεξηζηηθφ, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ην γεγνλφο πσο ν πφιεκνο ζην Αθγαληζηάλ έρεη ήδε θνζηίζεη ζηηο ΖΠΑ πεξίπνπ νθηαθφζηα νγδφληα δηο δνιάξηα, ζε κηα επνρή, κάιηζηα, πνπ ε παγθφζκηα νηθνλνκία δελ έρεη «ζεθψζεη θεθάιη» απφ ηελ θξίζε. Σα ζχλνξα κε ην Παθηζηάλ απνηεινχλ, επίζεο, έλα λεπξαιγηθφ ζεκείν, θαζψο κέζσ απηψλ δηαθηλνχληαη εθφδηα θαη εληζρχζεηο αλάκεζα ζηνπο Σαιηκπάλ ησλ δπν ρψξσλ, ηνπο νπνίνπο νη δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη κέρξη ζήκεξα λα ειέγμνπλ.

7 πκθψλα κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν θαη ην επηηειείν ηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο απηήο ζα αξρίζνπλ λα θαίλνληαη ην εξρφκελν θαινθαίξη. Απηή ε επηζήκαλζε ζθνπεχεη λα θαζεζπράζεη ηνπο ακεξηθαλνχο πνιίηεο, νη φπνηνη κάιινλ πηζηεχνπλ πσο ε αηέξκνλε απνζηνιή λέσλ ζηξαηεπκάησλ (ππελζπκίδεηαη φηη ν B. Οbama έρεη εληζρχζεη μαλά ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ ζην Αθγαληζηάλ απφ ηφηε πνπ αλέιαβε ηελ πξνεδξία) ρσξίο κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ήηαλ ην θαηαιπηηθφ γεγνλφο πνπ έθξηλε ηνλ θαηαζηξνθηθφ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα απνρψξεζεο πνπ αλαθνηλψζεθε. πκθψλα κε απηφ, ε ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζα αξρίζεη ηνλ Ηνχιην ηνπ Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ εηδηθνί αλαιπηέο, νη ΖΠΑ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απεκπιαθνχλ ζηε ζπλέρεηα, ρσξίο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηνρή. Εεηήζεθε επίζεο επηπιένλ ζπλδξνκή ησλ ρψξσλ ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ζηξαηησηηθή δχλακε αζθάιεηαο ηνπ Αθγαληζηάλ (ISAF). Έπεηηα απφ έλα αξρηθφ «κνχδηαζκα» ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ, Anders Fogh Rasmussen, αλαθνηλψζε πσο 25 ρψξεο κειή ζπκθσλήζαλ λα απνζηείινπλ κηα δχλακε επηά ρηιηάδσλ αλδξψλ ζηε ρψξα εθθξάδνληαο ηελ αιιειεγγχε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ. Ακθίβνιν παξακέλεη, σζηφζν, πνηεο ρψξεο ζα επσκηζηνχλ ην κεγαιχηεξν βάξνο, θαζψο ε Γάιιηα αξλήζεθε θαηαξρήλ λα ζπκκεηάζρεη ζην εγρείξεκα, ελψ ε Γεξκάληα κέρξη ηψξα ηεξεί ζηγή ηρζχνο. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαίλεηαη λα δεηά άιινπο ρηιίνπο πεληαθφζηνπο ζηξαηηψηεο απφ ηε Γάιιηα θαη άιινπο δπν ρηιηάδεο απφ ηε Γεξκάληα. Γελ έιεηςαλ βέβαηα θαη νη ρψξεο, φπσο ε Βξεηαλία, ε Πνιψληα θαη ε Γεσξγία, πνπ εμ αξρήο θαη πάξα ηε γεληθφηεξε απξνζπκία, θάλεθαλ δηαηεζεηκέλεο λα ζπλδξάκνπλ. Με απηνχο ηνπο ζηξαηηψηεο ν αξηζκφο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζην Αθγαληζηάλ ζα θηάζεη ηνπο εθαηφλ ζαξάληα ρηιηάδεο, δειαδή ζηα επίπεδα ηεο δχλακεο πνπ είρε ζηαιεί ζην Ηξάθ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ ησλ Ακεξηθαλψλ πνιηηψλ θαίλεηαη λα κελ εγθξίλεη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξφεδξνπ Obama, ελψ ε δεκνηηθφηεηα ηνπ βξίζθεηαη ζε γεληθφηεξε πηψζε. ην ίδην ην δεκνθξαηηθφ ζηξαηφπεδν θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδεη κεγάιε θξηηηθή ιφγσ ηνπ αλακελφκελνπ δπζβάζηαθηνπ θφζηνπο ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη θεθάιαηα, ελψ δε ιείπνπλ θαη ηα επηθξηηηθά ζρφιηα απφ ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο πνπ θνβνχληαη πσο ην ρξνλνδηάγξακκα απνρψξεζεο ελζαξξχλεη νπζηαζηηθά ηνπο Σαιηκπάλ. Σέινο, δε ιείπεη θαη ε γεληθφηεξε επηθχιαμε γηα ηε κεγάιε αηζηνδνμία ηνπ ακεξηθαλνχ πξφεδξνπ γηα γξήγνξα απνηειέζκαηα. Βέβαηα, απφ κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ηχπνπ ν B. Obama επαηλείηαη γηα ηελ απφθαζή ηνπ θαη ε επηινγή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «νξζή» θαη «ζαξξαιέα». ΔΚΣΙΜΗΗ Γηα αθόκε κηα θόξα επηζεκαίλεηαη όηη νη ΗΠΑ θαη νη ζύκκαρνη ηνπο βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν όζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζην Αθγαληζηάλ. Η εμέγεξζε ησλ Σαιηκπάλ έρεη θέξεη ην ΝΑΣΟ ζε δύζθνιε ζέζε θαη ζπλεπώο νη ρώξεοκέιε πξνζπαζνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηε λέα θαηάζηαζε. Βέβαηα, ζε κηα ηέηνηα

8 θαηάζηαζε ε λίθε ή θαη ε ήηηα δελ θξίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν, αιιά επίζεο ζε θνηλσληθό θαη πνιηηηθό. ε απηή ηε δύζθνιε ζπγθπξία, νη ΗΠΑ, πνπ επσκίδνληαη θαη ην θύξην βάξνο ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ αλάγθε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, όρη απνθιεηζηηθά ηεο πιηθήο, αιιά επίζεο θαη ηεο εζηθήο θαη ςπρνινγηθήο, θπξίσο πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ε ακεξηθαληθή θνηλή γλώκε όηη ε ζπλέρηζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη όλησο απαξαίηεηε. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Ιηαιία: Αλαπηύζζεηαη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία Δπίζεκε επίζθεςε ζηελ Ηηαιία πξαγκαηνπνίεζε ν πξφεδξνο ηεο Ρσζίαο Dmitry Medvedev, ζην πιαίζην ξσζντηαιηθψλ δηαθξαηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ αλψηαηνπ επηπέδνπ. Ο Ρψζνο πξφεδξνο θαηέθζαζε ζηε Ρψκε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ κε ηε ζπλνδεία 10 Ρψζσλ ππνπξγψλ θαη εθπξνζψπσλ ζεκαληηθψλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε αληίζηνηρεο ηηαιηθέο θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ηηαιφ πξσζππνπξγφ, Silvio Berlusconi, αιιά θαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, Πάπα Βελέδηθην XVI. Απνηέιεζκα ησλ ξσζντηαιηθψλ ζπλνκηιηψλ ήηαλ ε ππνγξαθή 19 ζπκθσληψλ θαη κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο γεσξγίαο θαη ηεο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηε ξσζηθή εηαηξεία Gazprom θαη ζηελ ηηαιηθή ENI γηα ηελ ζπκκεηνρή κε κεηνςεθηθφ παθέην 10% ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ ελέξγεηαο EdF (Électricité de France) ζηε ξσζντηαιηθή θνηλνπξαμία South Stream ΑG. Δηδηθφηεξα, ε γαιιηθή εηαηξεία ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πεξάζεη απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα κέζσ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Αθφκα, εμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςαλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο Alitalia θαη Aeroflot, κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δπν εηαηξεηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε λέσλ πξννξηζκψλ. πγθεθξηκέλα, ηα δξνκνιφγηα ηεο Aeroflot πξνο Αζία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε αεξνζθάθε ηεο Alitalia, ελψ νη πξννξηζκνί ηνπ ηηαιηθνχ αεξνκεηαθνξέα ζηελ Αθξηθή, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη κε αεξνζθάθε ηεο Aeroflot. Δπίζεο, ζην επίθεληξν ησλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ Dmitry Medvedev θαη Silvio Berlusconi, πέξαλ ησλ δηκεξψλ ζεκάησλ, βξέζεθε ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, αιιά θαη ε πξφηαζε ηνπ Medvedev ζρεηηθά κε ηελ λέα επξσπατθή αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο, ηελ νπνία κάιηζηα ραηξέηηζε ν Ηηαιφο πξσζππνπξγφο. Δπηπιένλ, νη δπν πνιηηηθνί εγέηεο ζπδήηεζαλ γηα ην ππξεληθφ πξφβιεκα ζην Ηξάλ, αιιά θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Αθγαληζηάλ, ζρεηηθά κε ηελ νπνία εμέθξαζαλ απφ θνηλνχ ηελ ππνζηήξημε ηνπο γηα ηε λέα ζηξαηεγηθή Obama ζηελ πεξηνρή.

9 Σέινο, ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη ε ζπλάληεζε ηνπ Ρψζνπ πξφεδξνπ κε ηνλ Πάπα Βελέδηθην XVI. Μάιηζηα, ν Medvedev πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε πιήξσλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Βαηηθαλνχ θαη Ρσζίαο, απμάλνληαο ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ πξεζβεία. Οη ζπλνκηιίεο αλάκεζα ζηνλ πξφεδξν ηεο Ρσζίαο θαη ζηνλ Πάπα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή θαη ζηε Ρσζηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία, νη νπνίεο είλαη ηεηακέλεο γηα αηψλεο, αθνχ ε Οξζφδνμε Δθθιεζία θαηεγνξεί ην Βαηηθαλφ γηα πξνζπάζεηα πξνζειπηηζκνχ ησλ Ρψζσλ ζηνλ θαζνιηθηζκφ. ΔΚΣΙΜΗΗ Η επίζθεςε ηνπ Ρώζνπ πξνέδξνπ ζηελ Ιηαιία θαη ε ζπλάληεζε ησλ δπν πνιηηηθώλ εγεηώλ γηα δεύηεξε θνξά ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απνηειεί επηζηέγαζκα θαη απόδεημε ησλ πνιύ θαιώλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ, νη νπνίεο αλαπηύζζνπλ δεζκνύο ζπλεξγαζίαο ζε κηα ζεηξά από θξίζηκνπο ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκία, ηελ ελέξγεηα, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ παηδεία. *** ΜΑΣΙΔ ΣΗΝ ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ Πολιτική Η 17ε Τπνπξγηθή ύλνδνο ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 1 θαη 2 Γεθεκβξίνπ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνπξγώλ εμσηεξηθώλ 50 θξαηώλ. ηε χλνδν δελ παξέζηεζαλ νη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Καλαδά, ηνπ Ληρηελζηάηλ θαη ηνπ Μνλαθφ, νη νπνίνη σζηφζν εθπξνζσπήζεθαλ απφ θαηψηεξνπο αμησκαηνχρνπο. ην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ βξέζεθαλ νη λέεο πξνθιήζεηο ηεο αζθάιεηαο ζηελ Δπξψπε, ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε εμέηαζε ελφο ελεξγφηεξνπ ξφινπ ηνπ Οξγαληζκνχ. ην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ, ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, είρε θαη' ηδίαλ δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο Sergei Lavrov, ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, Ahmet Davutoğlu, ηνλ ζθνπηαλφ Antonio Milososki θαη ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ,

10 James Steinberg. Οη εξγαζίεο ηεο Οινκέιεηαο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ ππνγξαθή ελφο ηειηθνχ θεηκέλνπ, κε ηίηιν «Γηαθήξπμε γηα ηε Γηαδηθαζία ηεο Κέξθπξαο», κε ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ηάζζνληαη ππέξ ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά απφ ην 2002 πνπ ζπληάρζεθε εληαίν θείκελν πνιηηηθήο δηαθήξπμεο ζε ζχλνδν ηνπ ΟΑΔ, θαζψο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο δελ είρε επηηεπρζεί consensus απφ ηα θξάηε-κέιε. Ο Ιλδόο πξσζππνπξγόο Manmohan Singh αλαρώξεζε ηελ Κπξηαθή 6 Γεθεκβξίνπ αεξνπνξηθώο γηα ηε Ρσζία κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε επίζεκεο επίζθεςεο. ην επίθεληξν ησλ επαθψλ κε ηε ξσζηθή εγεζία ζα βξεζεί ε ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο εκβάζπλζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ζπκκάρσλ ρσξψλ θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα επέθηαζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Ο Singh ζα έρεη ζπλαληήζεηο κε ην Ρψζν πξφεδξν, Dmitri Medvedev, θαη ηνλ πξσζππνπξγφ, Vladimir Putin, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ δπν ρσξψλ, πνπ ζπλήςαλ «ζηξαηεγηθή ζπκκαρία» ην Ζ δηήκεξε επίζθεςε ηνπ Singh, ε έθηε πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηε Ρσζία σο πξσζππνπξγφο απφ ην 2004, έρεη ζηφρν επίζεο ζηφρν λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ δηκεξείο ζηξαηησηηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο. Ο Singh ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηελ Οπάζηλγθηνλ ηνλ πεξαζκέλν κήλα δήισζε φηη ην ηαμίδη ηνπ ζηε Ρσζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ άκπλα, ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα. Σελ Σξίηε 1ε Γεθεκβξίνπ, άξρηζε ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο πνπ ζα θξίλεη αλ ήηαλ λόκηκε ή όρη ε αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Ζ εξβία ππνζηεξίδεη φηη ην Κνηλνβνχιην ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ δελ είρε δηθαίσκα λα αλαθεξχμεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο επαξρίαο θαη φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε είραλ ηε λφκηκε ππνρξέσζε λα αθπξψζνπλ ηε αλαθήξπμε. Ζ απάληεζε ησλ Κνζνβάξσλ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ζπληαγκαηηθφ δήηεκα θαη φρη γηα δηεζλέο λνκηθφ δήηεκα θαη φηη πέξαλ απηνχ έρνπλ θαη νη ίδηνη δηθαίσκα λα αλαθεξχμνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, φπσο έπξαμαλ ζην παξειζφλ θαη ηα άιια κέξε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Έσο ηψξα, 63 ρψξεο έρνπλ αλαγλσξίζεη ην Κνζζπθνπέδην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ θαη 22 εθ ησλ 27 θξαηψλ ηεο Δ.Δ. Ωζηφζν ε Κίλα, ε Ρσζία θαη πνιιέο άιιεο ζεκαληηθέο ρψξεο δελ ην έρνπλ θάλεη κία απφ απηέο είλαη ε Ηζπαλία πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηεο Δ.Δ. απφ ηνλ Ηαλνπάξην. ην δηθαζηήξην, εθηφο απφ ηε εξβία θαη ην Κνζζπθνπέδην, άιιεο 29 ρψξεο ζα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Έπεηηα, θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, νη δηθαζηέο ζα εθδψζνπλ κηα κε δεζκεπηηθή ζπκβνπιεπηηθή γλψκε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε γλψκε ηνπο γηα ην θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δηθνξνχκελε. Αιιά εάλ ππάξμεη ηζνπαιία, φπσο ζρνιηάδεη ν Αιβαλφο αλαιπηήο, Ρεκδί Λαλί, ηφηε ζα πξφθεηηαη γηα «ήηηα ηεο εξβίαο»,

11 δηφηη αξγά αιιά ζηαζεξά νη θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ην Κνζζπθνπέδην. Ζ αληίζεζε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, πάλησο, ζεκαίλεη φηη ην Κνζζπθνπέδην δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα εληαρζεί ζηνλ ΟΖΔ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζψκα ζην νπνίν νη δχν ρψξεο έρνπλ δηθαίσκα βέην. Αθφκε θη αλ ην δηθαζηήξην απνθαλζεί ππέξ ηεο εξβίαο, είλαη απίζαλν λα αιιάμεη θάηη, δηφηη είλαη αδηαλφεηε ε πξννπηηθή αλάθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ απφ ηε εξβία. Από ηε ζηελέο ζρέζεηο ηνπ κε ηε Ρσζία εμάξηεζε ηελ νκαιόηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαξηέξαο ν Λεπθνξώζνο πξόεδξνο Α. Lukashenka. ε δήισζή ηνπ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ν Lukashenka εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο ε φπνηα παξέθθιηζε απφ ηελ αλαζέξκαλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηε Ρσζία ηζνδπλακεί κε «πνιηηηθφ ζάλαην». Ζ ελ ιφγσ δήισζε ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Λεπθνξσζίαο λα κελ αθήζεη ηελ βειηίσζε ησλ δεζκψλ ηεο κε ηε Γχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηε Ρσζία, πνπ παξακέλεη ν ηζρπξφηεξνο νηθνλνκηθφο ηεο εηαίξνο. Μηιώληαο κεηά ηε 13 ε ύλνδν Δπξσπατθήο Έλσζεο-Οπθξαλίαο, ν Οπθξαλόο πξόεδξνο Victor Yushchenko θάιεζε ηνπο Οπθξαλνύο πνιίηεο λα ηνλ ζηεξίμνπλ γηα ηελ εθ λένπ εθινγή ηνπ ηνλ Ιαλνπάξην, ππνζηεξίδνληαο φηη νη αληίπαινί ηνπ γηα ηελ πξνεδξία ζηηο επηθείκελεο εθινγέο ζα κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο γηα ελζσκάησζε ζηελ Δπξψπε. Δπηπξφζζεηα, θαηεγφξεζε ηνπο θηιηθά πξνζθείκελνπο ζηε Ρσζία αληηπάινπο ηνπ, ηελ πξσζππνπξγφ Yulia Tymoshenko θαη ηνλ πξψελ πξφεδξν Viktor Yanukovych, φηη ζέινπλ λα «δνπλ ζην παξειζφλ». εκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Ρσζίαο κε ην Βαηηθαλό απνθάζηζε ν πξόεδξνο Medvedev, ζύκθσλα κε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ Πάπα Βελέδηθην ηνλ XVI ηελ Πέκπηε 3 Γεθεκβξίνπ. Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Ρσζίαο θαη Αγίαο Έδξαο μεθίλεζαλ ην 1990, έλα ρξφλν πξηλ ηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Σππηθά, ην θαζεζηψο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ήηαλ απιά θαη ρσξίο άιινπο πξνζδηνξηζκνχο απηφ ηεο «αληηπξνζψπεπζεο», αλ θαη πξαθηηθά νη αληηπξφζσπνη ησλ δχν κεξψλ πάληα έθεξαλ ην πςειφηαην αμίσκα ηνπ πξέζβε. Σν δηάηαγκα πνπ ππέγξαςε ν Medvedev πξνο επηθχξσζε ηεο σο άλσ δήισζήο ηνπ θαζηεξψλεη θαη ηππηθά πιένλ κηα θαηάζηαζε πνπ ήδε πθίζηαην de facto. πγθεθξηκέλα, ην λέν θαζεζηψο πξνβιέπεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ αξρηθψλ αμησκάησλ αληηπξνζψπεπζεο, πνπ σζηφζν δελ παξαπέκπνπλ απαξαίηεηα ζην πςειφηεξν επίπεδν αληηπξνζψπεπζεο, δειαδή ζην βαζκφ ηνπ πξέζβε θαη γηα ηα δχν κέξε.

12 Αθπξώζεθαλ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πόιε Derbent ζηνλ Νόηην Καύθαζν. Σν ηνπηθφ δηθαζηήξην ηεο Derbent, κηαο πφιεο ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Dagestan, έιαβε απηφ ην απνθαζηζηηθφ κέηξν, ηεξκαηίδνληαο έηζη ηηο ακθηβνιίεο γηα ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηεο 11 εο Οθησβξίνπ, πνπ ζεκαδεχηεθαλ απφ πιήζνο ζθαλδάισλ θαη παξαβηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 36 θαηαγεγξακκέλα εθινγηθά θέληξα ηνπ Derbent, κφλν πεξίπνπ 20 κε 23 ιεηηνχξγεζαλ, ελψ απφ πνιιά απφ απηά δηέθνπηαλ ζπλερψο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, πξνθαζηδφκελα δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο ηελ απεηιή έθξεμεο βφκβαο. Ζ ζεκαζία κηαο ηέηνηαο απφθαζεο εθ κέξνπο ηνπ δηθαζηεξίνπ είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο γηα πξψηε θνξά αθπξψλεηαη απνηέιεζκα εθινγψλ ζηα ρξνληθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ννηίνπ Καπθάζνπ, ελψ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έλα αθπξσζέλ εθινγηθφ απνηέιεζκα δελ επλνεί ην θπβεξλψλ θφκκα. Άμυνα & Ασυάλεια Σν Βηεηλάκ βξίζθεηαη θνληά ζηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ-κακνύζ κε κεγάιεο ξσζηθέο ακπληηθέο βηνκεραλίεο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ξσζηθνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα, Αλφη θαη Μφζρα πξφθεηηαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά απφ ην Βηεηλάκ έμη ππνβξπρίσλ θιάζεο Kilo θαη δψδεθα καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ Su-30MK2 Flanker-C, σο ζπκπιήξσκα ησλ νθηψ αεξνζθαθψλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ πνπ παξαγγέιζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην. Ζ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηα ππνβξχρηα αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην χςνο ησλ 1,8 δηο δνιαξίσλ, ελψ εθείλν γηα ηα αεξνζθάθε ζην χςνο ησλ 600 εθαηνκκπξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεη ηειηθά ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία, ην Βηεηλάκ ζα αλαδεηρζεί ζε έλαλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πειαηψλ ηεο ξσζηθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο. Δμάιινπ, ε Rosoboronexport ππνινγίδεη πσο ην κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηεο ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο ζα απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ νκίινπ, Viktor Komardin. Η Ρσζία δελ έρεη απνιύησο θακία πιεξνθόξεζε γηα ην εάλ ην ππξεληθό πξόγξακκα ηνπ Ιξάλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξόθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθώλ όπισλ, δήισζε ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο Vladimir Putin ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Ria Novosti. «Γελ έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη ην Ηξάλ εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ππξεληθνχ

13 φπινπ», απάληεζε ν ξψζνο πξσζππνπξγφο φηαλ εξσηήζεθε απφ δεκνζηνγξάθν εάλ ε Σερεξάλε βξίζθεηαη θνληά ζηελ απφθηεζε αηνκηθήο βφκβαο. Δπηπξφζζεηα, φηαλ εξσηήζεθε γηα ην εάλ ε Ρσζία ζα ππνζηήξηδε ηελ επηβνιή δηεζλψλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο, ν Putin αξλήζεθε λα απαληήζεη. Οη ξσζηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθή άζθεζε Vostok 2010 ζηελ αλαηνιηθή ηβεξία θαη ηε ξσζηθή Άπσ Αλαηνιή, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ ην ξσζηθφ ππνπξγείν Άκπλαο. Δληφο ηνπ 2009 νη ξσζηθέο έλνπιεο δπλάκεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη άιιεο ηξεηο κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο. Ζ άζθεζε Vostok ιακβάλεη ρψξα θάζε δχν ρξφληα, ελψ ζηελ πξνεγνχκελε (ηνπ 2008) είραλ ιάβεη κέξνο ζηξαηηψηεο. Θξήλν πξνθάιεζε ζηε Ρσζία ε έθξεμε ζην θέληξν ηεο πόιεο Πεξκ, θνληά ζηα Οπξάιηα, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην 109 αλζξώπσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπιάρηζηνλ 140. χκθσλα κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο ρψξαο, ε έθξεμε ζεκεηψζεθε ζην λπρηεξηλφ θέληξν «Lame Horse» θαη πξνθιήζεθε απφ θξνηίδεο, ελψ αθνινχζεζε εθδήισζε ππξθαγηάο. Γεδνκέλνπ φηη ε ππξθαγηά ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν ζπλέβε αθξηβψο κία εβδνκάδα κεηά απφ ηξνκνθξαηηθή βνκβηζηηθή επίζεζε ζε ηξέλν, ηελ επζχλε γηα ηελ νπνία αλέιαβαλ Σζεηζέλνη εμηξεκηζηέο, αμησκαηνχρνη έζπεπζαλ λα δειψζνπλ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Ο πξφεδξνο Dmitri Medvedev δήηεζε λα απνδνζνχλ επζχλεο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ λπρηεξηλνχ θέληξνπ, θαζψο δελ έιαβαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο θαηά ηε δηεμαγσγή ζφνπ κε ππξνηερλήκαηα, ελψ θήξπμε ηε Γεπηέξα εκέξα εζληθνχ πέλζνπο γηα ηε Ρσζία. Οικονομία ρέδην Γξάζεο πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ζηαζεξόηεηα ησλ νηθνλνκηώλ ηνπο πξνώζεζαλ νθηώ ππνπξγνί Οηθνλνκηθώλ ησλ ρσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηνπο ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ζηε Βηέλλε. Σν πεξηθεξεηαθφ ζρέδην δξάζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο ππνπξγνχο νηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, ηεο Κξναηίαο, ηεο ΠΓΓΜ, ηεο Μνιδαβίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο εξβίαο θαη ηνπ Κνζφβνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο.

14 Γάλεην αμίαο 200 εθ. δνιαξίσλ ζα ρνξεγήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ε Ρσζία ζηε εξβία, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ πθππνπξγνύ νηθνλνκηθώλ ηεο Ρσζίαο, Dmitry Pankin. Ζ δαλεηνδφηεζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ζεξβηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί εάλ ην πνζφ ησλ 200 εθ. δνιαξίσλ ζα είλαη κηα δφζε ελφο ζπλνιηθφηεξνπ δαλείνπ πξνο ηε εξβία, νχηε έρεη αθφκα θαζνξηζηεί ε αθξηβήο εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Δπίζεζε ζηηο ΗΠΑ εμαπέιπζε ν Ρώζνο Πξσζππνπξγόο Vladimir Putin, θαηεγνξώληαο ηηο όηη παξεκπνδίδνπλ ηελ έληαμε ηεο Ρσζίαο ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ. Απαληψληαο ζε εξσηήζεηο Ρψζσλ πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο «Μηα ζπδήηεζε κε ηνλ Vladimir Putin» πνπ κεηαδφζεθε γηα νγδφε ρξνληά απφ ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν, ν πξσζππνπξγφο ηεο Ρσζίαο ππνζηήξημε πσο ε ηξνπνινγία Jackson-Vanik ε νπνία θαζηεξψζεθε ζηηο ΖΠΑ θαηά ηελ ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν θαη πεξηφξηζε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ΖΠΑ θαη Ρσζίαο είλαη αλαρξνληζηηθή θαη απνηειεί εκπφδην γηα ηελ είζνδν ηεο Ρσζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ. H δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θιηκαθνχκελε έληαζε κεηαμχ Σερεξάλεο θαη Γχζεο κε αθνξκή ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο πξψηεο. ην εζσηεξηθό ηνπ Ιξάλ, σζηόζν, ην θαζεζηώο έρεη αθηεξσζεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε κηα θηιόδνμε θαη κάιινλ ξηςνθίλδπλε πξνζπάζεηα, κε ζηόρν ηελ αλάθακςε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ν Ιξαλόο πξόεδξνο απνθάζηζε λα πεξηνξίζεη ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο πνπ θξαηνύλ ρακειέο ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ. Άπαληεο ζπκθσλνχλ φηη ε πψιεζε θαζεκεξηλψλ αγαζψλ ζε ηηκέο θαηά πνιχ θαηψηεξεο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο αμίαο, πξαθηηθή πνπ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά 100 δηζ. δνιάξηα εηεζίσο, ζηεξείηαη νηθνλνκηθνχ λνήκαηνο. Δλζαξξχλεη ηελ ππεξθαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο, απνζαξξχλεη ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη επηπιένλ θαζηζηά ηε ρψξα αθφκα πην εμαξηεκέλε ζηα εηζαγφκελα πξντφληα. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ελζαξξχλεη ην ιαζξεκπφξην. Ο Ηξαλφο πξφεδξνο έθαλε ιφγν πεξί αλαγθαίνπ κέηξνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνζχλε. Τπνζηεξίδεη φηη ηα κηζά απφ ηα ρξήκαηα πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ «πξνζαξκνγή» ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ ζηηο λέεο ηηκέο. Οη ζπλέπεηεο, εληνχηνηο, κπνξεί λα απνδεηρζνχλ νιέζξηεο. Καηαξράο, ε θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ζα πιήμεη πεξηζζφηεξν ηε κεζαία ηάμε, ε νπνία έρεη ήδε ηαρζεί καδηθά ππέξ ησλ αληηπάισλ ηνπ Mahmoud Ahmadinejad. Γεχηεξνλ, ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Αξθεηά εξγνζηάζηα άξρηζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ κε επέιηθησλ επηηνθίσλ. Παξάιιεια, ηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα είλαη εμαξηεκέλα απφ ηηο ηερλεηά ρακειέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ φπνηα

15 πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ επηδνηήζεσλ. Αθφκα φκσο θαη εθείλνη πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο θαηάξγεζήο ηνπο, ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ahmadinejad λα κεηακνξθψζεη ηελ ηξαληθή νηθνλνκία. Ζ δπζπηζηία ηνπο ζηεξίδεηαη ζε πξφζθαηεο εκπεηξίεο. Σνλ Μάην 2007, ε θπβέξλεζε Ahmadinejad αχμεζε ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο θαηά 25% θαη έλα κήλα αξγφηεξα επέβαιε ηελ παξνρή κε δειηίν. Σν κέηξν θξίζεθε απνηειεζκαηηθφ, αιιά επεβιήζε θαηά ηξφπν αδέμην, πξνθαιψληαο παληθφ θαη αληηθπβεξλεηηθέο δηαδειψζεηο. Ενέργεια Η Ρσζία πξόθεηηαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα λα νινθιεξώζεη θαη λα παξαδώζεη ηνλ ππξεληθό αληηδξαζηήξα Bushehr ζην λνηηναλαηνιηθό Ιξάλ ρσξίο θακία απνιύησο θαζπζηέξεζε, δήισζε ν Ρώζνο ππνπξγόο ελέξγεηαο, Sergei Shmatko. Ο Ρψζνο ππνπξγφο, ζε θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ έδσζε κε ηνλ Ηξαλφ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Manouchehr Mottaki, ηφληζε επίζεο φηη είλαη πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ Ρσζίαο θαη Ηξάλ λα νινθιεξσζεί ε ππξεληθή κνλάδα Bushehr φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Ζ Μφζρα ζπκθψλεζε λα θαηαζθεπάζεη ηνλ ζηαζκφ ην 1995 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο εξγνζηαζίνπ πνπ άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ε γεξκαληθή εηαηξεία Siemens. Σν έξγν ζηακάηεζε εμαηηίαο ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1979 θαη ηνπ ηξαλν-ηξαθηλνχ πνιέκνπ ( ). Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην ζπκβφιαην θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ απνηειεί θξαηηθφ απφξξεην παξφηη εθηηκάηαη φηη ην θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη ζην έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα. Η Σνπξθία ζα επηηξέςεη ηελ κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε από θάζε ρώξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ιξάλ, δήισζε ν Σνχξθνο ππνπξγφο Δλέξγεηαο, Taner Yildiz, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ην ξσζηθφ πξαθηνξείν Itar Tass. «Ζ θχξηα θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο καο απνηειείηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ησλ δηακεηαθνκηζηηθψλ νδψλ», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά. Οη δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ ππνπξγνχ έξρνληαη σο απάληεζε ζηηο ΖΠΑ πνπ ππνζηήξημαλ φηη ην Ηξάλ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ελεξγεηαθά ζρέδηα. Οη ΖΠΑ έρνπλ δειψζεη επαλεηιεκκέλα πσο είλαη αληίζεηεο πξνο ηε κεηαθνξά ηξαληθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Σνπξθίαο, κέρξη λα εμνκαιπλζνχλ νη δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ Σερεξάλε, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πεξίνδν φμπλζεο ιφγσ ηνπ

16 ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ηειεπηαίαο. Ο Yildiz ηφληζε ζπγθεθξηκέλα φηη «ην Ηξάλ είλαη πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα ην ηξαληθφ θπζηθφ αέξην, ελψ ε Σνπξθία είλαη πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε κεηαθνξά κέζσ ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Θα επηηξέςνπκε ηε κεηαθίλεζε αεξίνπ νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο». Αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζηε εξβία, ζρεδηάδεη ε ξσζηθή Gazprom Neft. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Prime-Tass, ε εηαηξεία Gazprom Neft (ν πεηξειατθφο «βξαρίνλαο» ηνπ γλσζηνχ ελεξγεηαθνχ θνινζζνχ), αλακέλεη νη επελδχζεηο ηεο ζηε ζεξβηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ Naftna Industrija Srbije λα αλέιζνπλ ζηα 100 εθαηνκκχξηα επξψ σο ην ηέινο ηνπ Δπίζεο ε Gazprom Neft ζρεδηάδεη λα επελδχζεη 14 δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα ζηα ζεξβηθά δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ Omsk θαη Yaroslavl ην 2015, θαζψο επίζεο θαη 5 δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα ζην δηπιηζηήξην ηεο Μφζραο. Σελ Παξαζθεπή 4 Γεθέκβξε ζηα πιαίζηα ηεο επξσ-νπθξαληθήο πλφδνπ ν Οπθξαλόο πξόεδξνο, Viktor Yushchenko, εγγπήζεθε ηελ απξόζθνπηε δηέιεπζε θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Ρσζία ζηελ ΔΔ. πγθεθξηκέλα δήισζε: «Δπηζπκνχκε λα είκαζηε ζπλεξγάηεο, ζηαζεξνί εηαίξνη, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ ζα δπζρέξαηλε ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρεηκψλα ηνπ 2010, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Εεηψ απηφ λα ιεθζεί σο εγγχεζε», ελψ ζπλέρηζε ιέγνληαο «Γελ έρνπκε αλάγθε απφ δάλεηα. Θέινπκε ηηκνιφγηα πνπ ζα απνθέξνπλ ζηελ Naftogaz ηξία, ηέζζεξα ή πέληε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δηέιεπζεο ηεο Δπξψπεο». Σν ξσζηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ RIA Novosti αλέθεξε πσο ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπθξαλίαο, Ihor Umanskiy, φηη ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Οπθξαλίαο Naftogaz ζα θαηαβάιεη ηνλ Γεθέκβξην ζηε ξσζηθή πιεπξά γύξσ ζηα 770 εθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα ηελ παξνρή ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο Naftogaz, Oleh Dubyna, δήισζε φηη ε Οπθξαλία ζα πιεξψζεη ζηελ ψξα ηεο γηα ηηο πνζφηεηεο αεξίνπ πνπ πξνκήζεπζε ε Ρσζία ηελ Οπθξαλία θαηά ηνλ Ννέκβξην. ην 110% αλήιζε ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζε αξγό πεηξέιαην ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο ηνπ Αδεξκπατηδάλ, GNKAR, γηα ην κήλα

17 Ννέκβξην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν πεηξειαηαγσγφο Baku-Novorossiisk, δχλαηαη λα δηνρεηεχζεη 5 εθαη. ηφλνπο ην ρξφλν, σζηφζν εμαηηίαο ηνπ αγσγνχ Baku-Tbilisi-Ceyhan, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 2007, παξαηεξήζεθε κείσζε ζηηο νη εμαγσγέο ηνπ. Περιβάλλον & Οικολογία Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 4σξήο εηήζηαο ζπλέληεπμεο ηύπνπ ηνπ Ρώζνπ πξσζππνπξγνύ Vladimir Putin ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ζίρηεθαλ θαη ζέκαηα πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ν ηζρπξφο άλδξαο ηεο Ρσζίαο ηφληζε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηηο πινχζηαο θαη ζπάληαο παλίδαο ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιηθψλ αξθνχδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άκεζα ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο. Αθφκα, επηζήκαλε ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο Ρψζσλ εηδηθψλ λα πεηχρνπλ ηελ αλάθακςε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Καπθάζησλ ιενπαξδάιεσλ (γλσζηψλ θαη σο ιενπαξδάιεσλ Amur). Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ε Ρσζία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Σνπξθκεληζηάλ, κε ην ηειεπηαίν λα ζηέιλεη ιενπαξδάιεηο ηνπ ίδηνπ είδνπο ζηελ Ρσζία. Σέινο, ν Ρψζνο πξσζππνπξγφο επηβεβαίσζε ηε ζηαζεξή πξνζήισζε ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο ζηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Sochi ην 2014 βάζεη απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη κε κεζφδνπο πνπ δελ ζα βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. Η Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ πξνεηδνπνηεί όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή δελ κπνξεί λα επλνήζεη θακία ρώξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζίαο. Αλ θαη πνιινί (θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ησλ ελεξγεηαθψλ εηαηξηψλ) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ κπνξεί λα επλνήζεη ρψξεο κε ςπρξφ θιίκα, αιιά ηεξάζηηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα, φπσο ε Ρσζία, εληνχηνηο νη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ε ρψξα φρη κφλν δελ ζα θεξδίζεη, αιιά αληίζεηα ζα δεκησζεί απφ έλα ηέηνην ελδερφκελν. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν RIA Novosti κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν εηδηθφο Victor Danilov-Danilyan, κέινο ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, επηβεβαίσζε φηη ε Ρσζία είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλε ζηα δεηλά πνπ ζα επηθέξεη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ελψ ε Olga Murashko, κέινο ηνπ International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA), επηζήκαλε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο ησλ βφξεησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ δηαηάξαμε ηεο παξαδνζηαθήο ηνπο θνηλσληθήο δνκήο. Πξάγκαηη, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε κηα ρψξα φπσο ε Ρσζία, κε πνιιέο απηφρζνλεο θπιέο θαη απηφλνκεο πεξηνρέο ε δηαηάξαμε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ, ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη αίηην εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ θαη πξνβιεκάησλ.

18 Η πόιε ηεο Μόζραο θαηαξξίπηεη ηα ξεθόξ έλα κεηά ην άιιν, όζνλ αθνξά ηηο ζεξκέο ρεηκσληάηηθεο εκέξεο, ελώ «παξάπιεπξε απώιεηα» ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ είλαη ε αδπλακία ησλ αξθνύδσλ λα πέζνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε. Σν γεγνλφο φηη ζηα κέζα ηεο εβδνκάδαο ε ζεξκνθξαζία ηεο ξσζηθήο πξσηεχνπζαο άγγημε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ησλ ηειεπηαίσλ 111 ρξφλσλ, δει. ηνπο 8,1ºC, έρεη πξνθαιέζεη ηελ αλεζπρία ησλ κεηεσξνιφγσλ, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ε αλνδηθή πνξεία ησλ κέζσλ ζεξκνθξαζηψλ ζα ζπλερηζηεί γηα φιν ηνλ ρεηκψλα. Δηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην θαηλφκελν απηφ ζα πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο ρψξαο, αθνχ δελ πξνιαβαίλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, νη πνιηθέο αξθνχδεο ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ ηεο πφιεο παξνπζηάδνπλ αδπλακία λα πέζνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε, κε απνηέιεζκα απηφ λα δηαηαξάζζεη ηελ γεληθφηεξε ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο επηβίσζεο.

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα