Legendary Heroes take the Odyssey... Ἰ. Ἀ. Κουλούρης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Legendary Heroes take the Odyssey... Ἰ. Ἀ. Κουλούρης"

Transcript

1 Ἀρχεῖα In Nomine Portal 2008 Legendary Heroes take the Odyssey... Ἰ. Ἀ. Κουλούρης [Ὁ Πλάτων ( π.χ.) εἶπε κάποτε: "Ὁ φιλόςοφοσ ςυναιςθάνεται τό θαῦμα, καί ἡ φιλοςοφία ξεκινᾶ μζςα ἀπό θαφματα". Πραγματικά, θαυμαςτά πράγματα ςυμβαίνουν, ὅπου ὑπάρχει ὅραμα γιά τά ὅςα μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν ὑπζρ τῆσ ἀνθρωπότητασ καί τῶν μελλοντικῶν γενεῶν.] Ἀκόμη ἕνα κείμενο γεμάτο ἐπιςτημονικά δεδομζνα καί Ἑλλάδα ἀπό τόν John A. Koulouris. Ἀποκλειστικά γιά τό In Nomine Portal 2008 Ὁ Πλάτων ( π.χ.) εἶπε κάποτε: "Ὁ φιλόςοφοσ ςυναιςκάνεται τό καῦμα, καί ἡ φιλοςοφία ξεκινᾶ μζςα ἀπό καφματα". Πραγματικά, καυμαςτά πράγματα ςυμβαίνουν, ὅπου ὑπάρχει ὅραμα γιά τά ὅςα μποροῦν νά ἐπιτευχκοῦν ὑπζρ τῆσ ἀνκρωπότθτασ καί τῶν μελλοντικῶν γενεῶν. Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλλθνεσ διδάςκαλοι τῆσ γνϊςθσ, τῆσ ἀνκρϊπινθσ ςκζψθσ, τῆσ δθμιουργίασ, καί τῆσ ἀνεκτίμθτθσ ἀφοςίωςθσ ςτιν ἀνκρϊπινθ τελειότθτα δζν ἦταν μόνο ὁραματιςτζσ, ἀλλά γνϊριηαν ἐπίςθσ πϊσ ὁ ἴδιοσ ὁ χρόνοσ τιμᾶ ἐκείνουσ ποφ ἀφιερϊνουν τίσ ηωζσ τουσ γιά ἕνα καλφτερο μζλλον. Εἶχαν ἐπίγνωςθ ὅτι ὁ χρόνοσ πάντα τιμᾶ ἐκείνουσ ποφ μζ τιν ςειρά τοφσ τιμοῦν τά παιδιά τοῦ χρόνου, καί πϊσ τά παιδιά τοῦ χρόνου εἶναι πραγματικά τό μζλλον. Ἡ ἀκαναςία, ὁ πατζρασ τῶν παιδιῶν τοῦ χρόνου, παρζχει ςτίσ μελλοντικζσ γενιζσ τι γνϊςθ προκειμζνου νά τιμιςουν ἐκείνουσ ποφ ἔχουν προςφζρει τίσ ηωζσ τουσ ςτιν ἀπόκτθςι τθσ κι ἔτςι μεταφζρει τι μνιμθ ἐκείνων τῶν ἀποκανόντων διδαςκάλων μζςα ἀπό τίσ ςκζψεισ καί τίσ ἀναμνιςεισ τῶν ηωντανῶν. Ὁ Ὅμθροσ, ὁ Ὀδυςςεφσ, ὁ Ἀχιλλζασ, καί ὅλα τά μυκικά ὀνόματα τῆσ Ἑλλθνικῆσ ἱςτορίασ, ὁ πολιτιςμόσ καί οἱ τζχνεσ, εἶχαν τιν αἴςκθςθ αὐτοῦ του χαρακτθριςτικοῦ του χρόνου, καί καταλάβαιναν πϊσ ἡ εὐκαιρία τῆσ προςωπικῆσ ἀφοςίωςθσ ὑπζρ ἑνόσ οὐςιϊδουσ ςκοποῦ, εἶναι μία εὐκαιρία ςφλλθψθσ τῆσ προςοχῆσ τοῦ ἴδιου του ἀκάνατου χρόνου, ὄχι μόνο μζ ἀξιοπρζπεια, ἀλλά καί μζ τιν Ἑλλθνικι περθφάνεια. Γιά τίσ μελλοντικζσ γενιζσ, αὐτά τά μυκικά Ἑλλθνικά ὀνόματα κά εἶναι κάτι πολφ περιςςότερο ἀπό μφκοι δφο ἔργων λογοτεχνίασ, τῆσ Ὀδφςςειασ, καί τῆσ Ἰλιάδοσ, ποφ γράφτθκαν ἀπό ἕναν ἄνκρωπο ποφ λεγόταν Ὅμθροσ. Γιά τίσ μελλοντικζσ γενιζσ, οἱ ὁποῖεσ κά ἀντικρφςουν τίσ ἀπζραντεσ ἐκτάςεισ τοῦ γνωςτοῦ Ἡλιακοῦ υςτιματοσ ποφ φζρουν Ἑλλθνικά ὀνόματα, κά εἶναι 1

2 ἀγάλματα καί εἰκόνεσ Ἑλλινων καλλιτεχνῶν, φιλόςοφοι, ἥρωεσ, καί μυκικζσ φιγοῦρεσ πάνω ςζ ἐπιφάνειεσ πολλῶν διάφορων κόςμων, οἱ ὁποῖοι ἐν καιρῶ, κά ἀφιςουν γιά ἄλλθ μία φορά τιν ἀνκρωπότθτα, μζςα ςζ μία ἀνανεωμζνθ Ὀδφςςεια τοῦ καφματοσ. Ἑλληνικοί Μυθικοί Ἥρωεσ μεταφζρουν τήν Ὀδφςςεια ςζ Νζουσ Κόςμουσ. Ἡ Σθκφσ, ἕνα φεγγάρι τοῦ Κρόνου, πῆρε τιν ὀνομαςία του ἀπό τιν Σιτανίδα Σθκίδα τῆσ Κλαςςικῆσ Ἑλλθνικῆσ μυκολογίασ. Ἦταν ἡ κυγατζρα τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆσ Γαίασ καί μία ὑδάτινθ κεότθτα τῆσ κάλαςςασ. Ἡ Σθκφσ ἦταν ἀκόμα ἀδερφι καί ςφηυγοσ τοῦ Ὠκεανοῦ, μθτζρα τῶν μεγάλων ποταμῶν τοῦ κόςμου ποφ γνϊριηαν οἱ Ἕλλθνεσ, καί εἶχε περίπου τρεῖσ χιλιάδεσ κόρεσ τίσ ἐπονομαηόμενεσ Ὠκεανίδεσ. Η ΣΗΘΤ ἀντιπροςϊπευε ἀκόμα τά ὕδατα τοῦ κόςμου, καί εἶχε ἀντίςτοιχεσ ἰδιότθτεσ μζ τιν Θάλαςςα, μία κεότθτα τῆσ κάλαςςασ, κόρθ τοῦ Αἰκζρα καί τῆσ Χίμαιρασ. 2

3 Κάποια ἀπό τά παιδιά τῆσ Τηθίδοσ, μεταξφ τῶν χιλιάδων, εἶναι: Οἱ Ἀχελῶοσ, Ἀχζροντασ, Ἀμάλκεια, Ἀςία, Ἀςωπόσ, Καλλιρόθ, Κίρκθ, Διόνθ, Δωρίδα, Ἠλζκτρα, Εὐρυνόμθ, Ἴναχοσ, Λυςικζα, Μερόπθ, Μιτισ, Νεῖλοσ, Οἱ Ὠκεανίδεσ, Πλειόνθ, Ρόδοσ, τφξ, Σελεςτῶ, καί Σφχθ. Ἡ ἐπίςθμθ ὁρολογία (ἡ κατθγορία ὀνοματοδοςίασ) τῆσ IAU (International Astronomical Union) (Διεκνισ Ἀςτρονομικι Ἕνωςθ) γιά τιν ὀνοματοδοςία ἐπιφανειῶν τθσσθκφοσ εἶναι: "Ἄνθρωποι καί Τόποι ἀπό τήν ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ". ᾶσ παρακζτω ὀνομαςτικά μία λίςτα μζ ὀνόματα ἀπό περιοχζσ τοῦ Κρόνιου δορυφόρου (φεγγαριοῦ) Σθκφσ, ὅπωσ ἔχουν ἐπίςθμα υἱοκετθκεῖ ἀπό τι Διεκνῆ Ἀςτρονομικι Ἕνωςθ: 3

4 Ἀχιλλζασ, Αἰιτθσ, Αἴασ, Ἀλκίνοοσ, Ἀμφινόμοσ, Ἀντικλεια, Ἀντινοοσ, Ἀρετι, Κίρκθ, Δθμοδοκόσ, Διομιδθσ, Δόλιοσ, Ἐλπινωρ, Εὐάνκθσ, Εὐμαῖοσ, Εὐπείκθσ, Εὐρφκλεια, Εὐρφλοχοσ, Εὐρφμαχοσ, Ἄλιοσ, Ἐρμιόνθ, Ἰκάριοσ, Ἠροφσ, Ἰκάκθσ Χάςμα, Λαζρτθσ, Λεόκριτοσ, Λευκοκζα, Μάρων, Μιδων, Μελάνκιοσ, Μζντωρ, Ναφβολοσ, Ναυςικᾶ, Νθλζασ, Νζςτωρ, Ὀδυςςεφσ, Ἔνωψ, Ὠγυγίασ Χάςμα, Ὀρμενόσ, Πθνελόπθ, Περιβοια, Φιμιοσ, Φιλιτιοσ, Πολυκάςτθ, Πολυφθμοσ, Ποςειδῶν, Ρθξινωρ, αλμονεφσ, Ὅρθ χερίασ, Σειρεςίασ, Σθλεμαχοσ, Σθλεμοσ, Θεοκλφμενοσ ENGLISH TEXT Plato (c BC) once said; "Wonder is the feeling of a philosopher, and philosophy begins in wonder." For truly, wonderous things do happen, when there is a vision of what can be accomplished for humanity and for future generations. The Ancient Hellenic masters of knowledge, human thought, creativity, and priceless devotion to human excellence were not only visionaries, but were also aware that time itself honours those who commit their lives to improving the future. For they knew that time always honours those who honour time's children, and that time's children are indeed the future. Immortality, or the father of time's children, grants future generations the knowledge to honour those who have contributed their entire lives to them, and therefore transfers the memory of those deceased masters within the thoughts and memories of the living. Homer, Odysseus, Achilles, and all the legendary names of Hellenic history, culture and the arts, had a sense of this attribute of time, and understood that the opportunity to devote oneself to a meaningful cause, is an opportunity to capture the attention of immortal time itself with not only dignity, but with Hellenic pride as well. For future generations, these legendary Hellenic names will be much more than legends within two works of literature, the Odyssey, and the Iliad, written by a man called Homer. For future generations, who will set their eyes on vast territories within the known Solar System bearing Hellenic names, it will be statues and icons of Hellenic artists, philosopers, heroes, and legendary figures on the surfaces of many other worlds, which in time, shall leave humanity once again, in a renewed Odyssey of wonder. Hellenic Legendary Heroes take the Odyssey to New Worlds Tethys, a moon of Saturn (Σθκφσ in Greek), is named after the titan Tethys of Classical Greek mythology. She was the daughter of Uranus and Gaia and an aquatic sea goddess. Tethys was also both sister and wife of Oceanus, was mother of the chief rivers of the world known to the Greeks, and to about three thousand daughters called the Oceanids. TETHYS was also 4

5 seen as an embodiment of the waters of the world, and she also was a counterpart of Thalassa, a goddess of the sea and a daughter of Aether and Hemera. Some of the children of TETHYS, which are among thousands are; Achelous, Acheron, Amaltheia, Asia, Asopus, Callirhoe, Circe, Dione, Doris, Electra, Eurynome, Inachus, Lysithea, Merope, Metis, Nilus, The Oceanids, Pleione, Rhode, Styx, Telesto, and Tyche. The IAU (International Astronomical Union) official nomenclature theme (naming category) for TETHYS surface features is; * People and Places from HOMER'S ODYSSEY. Here is the list of named geological features on the Saturnian satellite (moon) Tethys, as officially adopted by the International Astronomical Union; Achilles, Aietes, Ajax, Alcinous, Amphinomus, Anticleia, Antinous, Arete, Circe, Demodocus, Diomedes, Dolius, Elpenor, Euanthes, Eumaeus, Eupithes, Eurycleia, Eurylochus, Eurymachus, Halius, Hermione, Icarius, Irus, Ithaca Chasma, Laertes, Leocritus, Leucothea, Maron, Medon, Melanthius, Mentor, Naubolos, Nausicaa, Neleus, Nestor, Odysseus, Oenops, Ogygia Chasma, Ormenus, Penelope, Periboea, Phemius, Philoetius, Polycaste, Polyphemus, Poseidon, Rhexenor, Salmoneus, Scheria Montes, Teiresias, Telemachus, Telemus, Theoclymenus. My Special thanks to the General Secretary of the International Astronomical Union, Dr. Karel van der Hucht, the IAU Committee Members, and Planetary Systems Nomenclature Task Forces. My special thanks as well to Jennifer Blue, and the USGS Astrogeology Team, the Jet Propulsion Laboratory (JPL), the European Space Agency (ESA), the CICLOPS Imaging Team, and the National Aeronautics and Space Administration (NASA). John A. Koulouris,(Esq.) Astereion- Orion Project, Laval, Canada. 5

6 2008 Πρώτη δημοσίευση JOHN KOULOURIS,(ESQ.) THE HEAVENS OF POSEIDON In Nomine Portal e-book 2008

7 2 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z The Heavens of Poseidon Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων, εἶναι ἕνας ἀρχαῖος ἀναλογικὸς μηχανικὸς ὑπολογιστὴς (ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν ψηφιακὸ ὑπολογιστὴ) ποὺ σχεδιάστηκε προκειμένου νὰ ὑπολογίζονται οἱ ἀστρονομικὲς θέσεις. Ἀνακαλύφθηκε στὸ ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων ἔξω ἀπὸ τὸ νησὶ τῶν Ἀντικυθήρων, ἀνάμεσα στὰ Κύθηρα καὶ τὴν Κρήτη, καὶ χρονολογεῖται περίπου στὸ 80 π.χ. Ἕνας Ἕλληνας σφουγγαρὰς - ἐπ' ὀνόματι Ἠλίας Σταδιάτος - ἀνακάλυψε τὸ ναυάγιο ἑνὸς ἐμπορικοῦ πλοίου ἔξω ἀπὸ τὸ μικρὸ νησάκι τῶν Ἀντικηθύρων τὸ 1901, μὰ αὐτὸ ποὺ τράβηξε τὴν προσοχὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἴδιου καὶ τῆς ἐννεαμελοὺς ὁμάδας τῶν δυτῶν, ἦταν τὰ ἀγάλματα ποὺ κείτονταν στὸ βυθὸ τῆς θάλασσας γύρω ἀπὸ τὸ ναυαγισμένο πλοῖο. Τὰ πολυτελῆ ἐμπορεύματα ποὺ περιεῖχε τὸ πλοῖο συμπεριελάμβαναν ἐπίσης κοσμήματα, πήλινα ἀντικείμενα, ἀριστοτεχνικὰ φτιαγμένα ἔπιπλα, κρασὶ καὶ μπρούτζινα, ὅλα του 1ου αἰώνα π.χ. Μὰ τὰ πιὸ σημαντικὰ εὐρήματα ἦταν μερικοὶ πράσινοι, διαβρωμένοι σβῶλοι, τὰ τελευταία ἀπομεινάρια μίας πολύπλοκης σὲ κατασκευὴ συσκευῆς. Ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικηθύρων, ὅπως εἶναι πλέον γνωστός, ἀρχικὰ τοποθετήθηκε μέσα σὲ ἕνα ξύλινο κουτὶ ποὺ εἶχε περίπου τὸ μέγεθος ἑνὸς κουτιοῦ παπουτσιῶν, μὲ πίνακες στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μία πολύπλοκη συναρμολόγηση μπρούτζινων ὀδοντωτῶν τροχῶν στὸ ἐσωτερικό. Μετὰ ἀπὸ ἀκτινοσκόπηση τῶν θραυσμάτων, κατὰ τὴν ὁποία ξεχώρισαν 30 διαφορετικὰ ἐξαρτήματα, ὁ Derek J. de Solla Price, ἕνας Ἱστορικὸς Ἐπιστήμης τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Yale, ὁδηγήθηκε στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὴ ἡ συσκευὴ ἦταν ἕνας ἀστρονομικὸς ὑπολογιστὴς ποὺ μποροῦσε νὰ προβλέψει τὶς θέσεις τοῦ ἥλιου καὶ τῆς σελήνης στὸ Ζωδιακὸ κύκλο γιὰ ὁποιαδήποτε ἡμερομηνία. Μία νέα μελέτη, ἐν τούτοις, ἀπέδειξε ὅτι ἡ συσκευὴ ἦταν πιὸ ἐκλεπτυσμένη ἀπὸ ὅτι ὁ Price θεωροῦσε καὶ ἐπαναδυνάμωσε τὴν θεωρία ὑπὲρ τῆς ὕπαρξης ἑνὸς Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τεχνολογικὰ ἀνώτερου ἀπ' ὅτι θεωρεῖ ἡ συμβατικὴ ἱστορία. Computer assisted image of Antikythera mechanism In Nomine Portal e-book 2008

8 3 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Ἡ συσκευὴ τοῦ μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικηθύρων: ἕνας ἀστρονομικὸς ἀναλογικὸς ὑπολογιστής, κατασκευῆς περὶ τὸ 87 π.χ. * Χάθηκε περίπου τὸ ἔτος 76 π.χ. * Ἀνακαλύφθηκε τὸ 1901 ἔξω ἀπὸ Ἑλληνικὸ νησὶ τῶν Ἀντικυθήρων. Τὸ Ναυάγιο * 50 μέτρα μῆκος * Ἐντοπίστηκε μέτρα ἔξω ἀπὸ τὸ Σημεῖο Γλυφαδιά. * σὲ 43μ (140 πόδια) βάθος. Οἱ Κίνδυνοι * Παγωμένα νερὰ * Ρεύματα * Βάθος (στὰ 40 μέτρα βάθος ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεση εἶναι 5 φορὲς μεγαλύτερη καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σε νάρκωση ἀπὸ ἄζωτο και νόσο ἀποσυμπίεσης) Τὸ Ἀνθρώπινο Κόστος * Ἕνας δύτης πέθανε σὲ ἀτύχημα * Δύο δύτες ἐγκατέστησαν μόνιμη ἀναπηρία Κατάδυση στὸ Ναυάγιο * Ἡ ὑποβρύχια κατάδυση ἐφευρέθηκε 42 χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ναυαγίου. * Καταδύσεις διάρκειας 9 λεπτῶν - 4 λεπτὰ γιὰ κατάδυση κι ἀνάδυση, 5 λεπτὰ χρόνος βυθοῦ. Τὰ Ἔπαθλα * Μαρμάρινα & Μπρούτζινα Ἀγάλματα * Οἰκιακὰ ἐργαλεῖα & Ἐπιτραπέζια σκεύη * Ἀμφορεῖς * Ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων - Τὸ πιὸ πολύπλοκο ἀντικείμενο ἐπιστημονικοῦ μηχανισμοῦ τῆς ἀρχαιότητας. In Nomine Portal e-book 2008

9 4 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων, ὅπως πιὰ γνωρίζουμε, ἐντόπιζε καὶ ἐμφάνιζε διάφορες ἀστρονομικὲς πληροφορίες καθὼς ἐπίσης ὑπολόγιζε κι ἐντόπιζε τὶς θέσεις τοῦ ἥλιου, τῆς σελήνης, καὶ τῶν πλανητικῶν ἐκλείψεων ἐνῶ συγχρόνως ἀποτελοῦσε πολυετὲς ἡμερολόγιο. Κατανοοῦμε πλέον πὼς ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἦταν ἀφιερωμένος στὰ ἀστρονομικὰ φαινόμενα καὶ πὼς λειτουργοῦσε σὰν ἕνας σύνθετος μηχανικὸς "ὑπολογιστὴς" ὁ ὁποῖος ἐπίσης ὑπολόγιζε τὶς τροχιὲς τοῦ Ἡλιακοῦ Συστήματος. Κατόπιν σάρωσης τῆς συσκευῆς μὲ τομογράφο, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2008, ἀποκαλύφθηκε πὼς ὁ μηχανισμὸς ἔχει ἀκόμα ἕναν πίνακα, ποὺ χρησίμευε γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ τετραετοῦς κύκλου τῶν Πανελλήνιων ἀθλητικῶν ἀγώνων, (Ὀλυμπιάδα, ἢ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες), μία Ἰδέα ποὺ γεννήθηκε στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τὸ 776 π.χ. Μάνος Ρουμελιώτης / Φοῖβος Ἀσημακόπουλος, τρισδιάστατες εἰκόνες προσομοίωσης Ἀξονικὴ τομογραφία τῆς δομῆς τοῦ μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων Ὁ ἴδιος ὁ μηχανισμὸς ἀνακαλύφθηκε στὶς 17 Μαίου, τοῦ 1902, ὅταν ὁ ἀρχαιολόγος Βαλέριος Στάης παρατήρησε πὼς ἕνα κομμάτι βράχου ποὺ εἶχε ἀνασυρθεῖ ἀπὸ τὸ ναυάγιο εἶχε ἕναν ὀδοντωτὸ τροχὸ ἐνσωματωμένο πάνω του. Κατόπιν ἐξέτασης, ἀνακαλύφθηκε πὼς ὁ "βράχος" ἦταν οὐσιαστικὰ ἕνας καλὰ ἐπικαλυμμένος καὶ διαβρωμένος μηχανισμὸς ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχαν ἐπιβιώσει τὰ τρία κύρια μέρη καὶ δεκάδες μικρότερα τεμάχια. Ἡ ἴδια ἡ συσκευὴ ἦταν ὑπερβολικὰ λεπτή, σχεδὸν 33 ἐκ. (13ιντσες) ὕψος, 17εκ. πλάτος καὶ 9εκ. πάχος, φτιαγμένη ἀπὸ μπροῦτζο καὶ ἀρχέγονα ἐγκολπωμένη σὲ ἕνα ξύλινο πλαίσιο. Εἶχε ἐγχάρακτο κείμενο μὲ περισσότερους ἀπὸ 2000 χαρακτῆρες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχει ἀποκωδικοποιηθεῖ περίπου τὸ 95%. Ἡ συσκευὴ ἐκτίθεται στὴν Μπρούτζινη Συλλογὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, στὴν Ἑλλάδα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης φάσης συγκέντρωσης δεδομένων τὸ φθινόπωρο τοῦ 2005, χρησιμοποιήθηκαν οἱ πιὸ καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου νὰ ἀποκαλυφθοῦν τὰ ἄγνωστα στοιχεῖα τοῦ μηχανισμοῦ. Αὐτὴ ἡ ἔρευνα διεξήχθη ἀπὸ δύο παγκοσμίως κορυφαῖες ἐταιρίες τεχνολογίας, τὴν Hewlett Packard(US) καὶ τὴν X-Tek Systems (UK). Οἱ ὑπέροχες τρισδιάστατες ἀκτινογραφίες τῆς X-Tek In Nomine Portal e-book 2008

10 5 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z δημιουργήθηκαν μὲ τὴ βοήθεια τοῦ λογισμικοῦ τῆς κορυφαίας Γερμανικῆς ἐταιρίας, Volume Graphics. Τεχνικὴ ὑποστήριξη ἐπίσης προσέφερε καὶ τὸν Πανεπιστήμιο τοῦ Keele (UK). Τὸ σύνολο τῆς διαδικασίας κινηματογραφήθηκε ἀπὸ τὴν ἐταιρία παραγωγῆς ταινιῶν καὶ τηλεόρασης τοῦ Tony Freeth, Images First, γιὰ μελλοντικὴ χρήση σὲ τηλεοπτικὸ ντοκυμαντέρ. Κατὰ τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2005, τρεῖς ἐξειδικευμένοι ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο τῆς Hewlett Packard Mobile and Media Systems πῆγαν στὴν Ἀθήνα μαζὶ μὲ τὸ καινοτόμο σύστημα ψηφιακῆς ἀπεικόνισης γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὴν ἐγχάρακτη ἐπιφάνεια καθὼς καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων. Ἡ ὁμάδα τῆς HP ἔφερε μαζί της ἕνα ξεχωριστὸ κομμάτι ἐξειδικευμένου ἐξοπλισμοῦ: τό Dome, τὸ ὁποῖο ἀγκαλιάζει τὸ πρὸς μελέτη ἀντικείμενο καὶ κάνει λήψεις σταθερῶν φωτογραφιῶν προκειμένου νὰ ἀναλύσει / ἀνασυνθέσει τὴν τρισδιάστατη δομὴ τῆς ἐπιφάνειας. Αὐτὸ ἐπιτρέπει τὴν ἐνδελεχῆ ἐξέταση μικρῶν λεπτομερειῶν ὅπως εἶναι οἱ ξεθωριασμένες καὶ φθαρμένες ἐπιγραφές. Ἦταν ἡ μεγάλη ἀποκάλυψη γιὰ τὴν ἐρευνητικὴ ὁμάδα. Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 30 ὀδοντωτοὺς τροχοὺς καὶ πίνακες καὶ τὰ ἀπομεινάρια του εἶναι καλυμμένα μὲ ἀστρονομικὲς ἐπιγραφές. Φαίνεται πὼς ἦταν μία μηχανὴ ἐπίδειξης τῶν κινήσεων τοῦ Ἥλιου, τῆς Σελήνης καὶ τῶν πλανητῶν, ἢ ὑπολόγιζε ἡμερολογιακὰ ἢ ἀστρολογικὰ γεγονότα, ἢ καὶ τὰ δύο. Ἂν καὶ ὁ Μηχανισμὸς δὲν ξεπερνᾶ σὲ μέγεθος τὸ κουτὶ ἑνὸς ζευγαριοῦ παπουτσιῶν, παραῆταν ἀνεκτίμητος καὶ μοναδικὸς γιὰ νὰ μετακινηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἔτσι ξεκίνησε μία μεγάλη ἐκστρατεία στὰ τέλη τοῦ 2005 κατὰ τὴν ὁποία μεταφέρθηκε στὴν Ἀθήνα ἕνας ἀξονικὸς τομογράφος, βάρους μεγαλύτερου ἀπὸ 7.5 τόνους, προκειμένου νὰ ἐξεταστεῖ τὸ ἀρχαῖο εὔρημα στὴν Ἑλλάδα. Συμπερασματικά, θὰ ἤθελα νὰ πῶ τὸ ἑξῆς: Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων πρόκειται νὰ ξαναγράψει τὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας καὶ πραγματικὰ πιστεύω πὼς ὅσο περνᾶ ὁ χρόνος καὶ προοδεύουμε τεχνολογικά, θὰ ἔρθουμε ἀντιμέτωποι μὲ πολὺ περισσότερες ἐκπλήξεις ποὺ θὰ ξεπηδήσουν ἀπὸ τὰ νερὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Ἑλλάδας κι αὐτὸ περιλαμβάνει πολλὰ ἄλλα εὐρήματα κι ἐπιτεύγματα ὑψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ σχεδιασμοῦ, πολλὰ ἀπὸ τὰ τὰ ὁποία βρίσκονται κρυμμένα καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα. Ἀκολουθοῦν τὰ λόγια του Derek de Solla Price, ὁ ὁποῖος δήλωσε τὰ κάτωθι σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκδοθέντα ἄρθρα του μὲ τίτλο "Ἕνας Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Ὑπολογιστής". In Nomine Portal e-book 2008

11 6 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z "Ἔτσι, ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἀποτελεῖ, τρόπον τινά, τὸν ἀξιοσέβαστο πρόγονο τῆς πληθώρας τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργαλείων" (hardware)... " Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων δὲν ἦταν ἐξαίρεση στὸν κανόνα, ἀντιθέτως, ἀποτελοῦσε κομμάτι ἑνὸς σημαντικοῦ ρεύματος τοῦ Ἑλληνιστικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Ἱστορία ἔχει καταφέρει νὰ κρατήσει αὐτὸ τὸ ρεῦμα στὸ σκοτάδι, καὶ μόνο ἡ τυχαία ὑποθαλάσσια διατήρηση κομματιῶν του, ποὺ ἀλλιῶς θὰ εἶχαν ρημάξει στὴ σκόνη, τὸ ἔφερε πλέον στὸ φῶς. Εἶναι λίγο τρομακτικὸ νὰ γνωρίζεις πὼς λίγο πρὶν τὴν πτώση τοῦ μεγάλου πολιτισμοῦ τους, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν ἔρθει τόσο κοντὰ στὴν ἐποχή μας, ὄχι μόνο μέσω τῆς σκέψης τους, ἀλλὰ καὶ μέσω τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνολογίας". Τὰ μεγάλα καὶ μικρότερα κομμάτια τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων ποὺ ἀνασύρθηκαν. In Nomine Portal e-book 2008

12 7 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Πηγὲς γιὰ τὸν Μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων, καὶ Προγράμματα Ἐξομοίωσης. Ἡ ἰστοσελίδα τοῦ Μάνου Ρουμελιώτη γιὰ τὸν Μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων (Simulations & Animations): - (Manos' Main Antikythera Mechanism Site at the ETE / ETL - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece). - (Simulations) - (Animations) - (Manos Roumeliotis' Main Office Homepage - ETE / ETL Lab, ESS, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece). Ἡ ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος γιὰ τὸν Μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων: Αntikythera Mechanism Digital Radiographs and Computed Radiography from Shaw Inspection Systems Website: Ἀκολουθεῖ τὸ Χρονικὸ τῶν Γεγονότων ἀναφορικὰ μὲ τὶς προσπάθειες τῶν καθηγητῶν κ. Μάνου Ρουμελιώτη, καὶ κ. Φοίβου Ἀσημακόπουλου του Ἐργαστηρίου Τεχνολογίας Ἐκπαίδευσης, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στὴ δημιουργία τῶν Antikythera Mechanism Simulations and Animations: Φεβρουάριος 1984 Ὁ κ. Μάνος Ρουμελιώτης διαβάζει ἕνα ἄρθρο στὸ IEEE Micro (ἕνα ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ γιὰ ὑπολογιστὲς) τὸ "Derek de Solla Price and the Antikythera Mechanism: An Appreciation" τοῦ L.R.Morris, IEEE Micro, Φεβρ.1984, σέλ Αὐτὸ κινεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Μάνου Ὁ κ. Ρουμελιώτης ὀργανώνει τὸ Ἐργαστήριο Τεχνολογίας Ἐκπαίδευσης στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μακεδονίας, καὶ ξεκινᾶ ἀμέσως νὰ ἐργάζεται μὲ animations τοῦ μηχανισμοῦ In Nomine Portal e-book 2008

13 8 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Δημιουργεῖται ἕνα CD πολυμέσων ποὺ ἀφορᾶ τὸν Μηχανισμὸ ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Τεχνολογίας Ἐκπαίδευσης. Αὐτὸ τὸ CD διατίθεται ἀκόμα καὶ σήμερα ἀπὸ τὸ Μουσεῖο Τεχνολογίας τῆς Θεσσαλονίκης (http://www.tmth.edu.gr/el/activities/mta_cd.html). Τὴν ἴδια περίοδο ἐμφανίζονται τὰ animations στὴν ἰστοσελίδα τοῦ κ. Ρουμελιώτη. Αὐτὰ προκαλοῦν τὸ παγκόσμιο ἐνδιαφέρον πολλῶν ἀνθρώπων γιὰ τὸν μηχανισμό. Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος 2006 Ὁ κ. Φοῖβος Ἀσημακόπουλος ἀρχίζει νὰ ἐργάζεται μὲ ἕναν προσομοιωτὴ τοῦ μηχανισμοῦ, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ κ. Μάνου Ρουμελιώτη. Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ προσομοιωτῆ εἶναι ἕτοιμη τὸν Σεπτέμβρη τοῦ Αὐτὴ βασίστηκε στὴν ἔρευνα τοῦ Price καὶ σὲ ἕνα ἐλαφρὰ τροποποιημένο μοντέλο τοῦ Μάνου ποὺ χρησιμοποίησε στὰ animations. Ὁ κ. Φοῖβος Ἀσημακόπουλος ἐπίσης ἀποφοίτησε μὲ πτυχίο στὴν Ἐφαρμοσμένη Πληροφορικὴ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μακεδονίας τὸ Ὀκτώβριος 2006 Προκύπτει νέα ταξινόμηση τῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα Ἐρεύνης τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων. Ὁ Φοῖβος Ἀσημακόπουλος καὶ ὁ Μάνος Ρουμελιώτης τὰ ἐνσωματώνουν στὸν προσομοιωτὴ δημιουργώντας ἕνα νέο μοντέλο, ἐνῶ ταυτόχρονα φτιάχνουν καὶ νέα animations. Νοέμβριος 2006 Ὁ νέος προσομοιωτὴς παρουσιάζεται στὸ Συμβούλιο τοῦ Προγράμματος Ἐρεύνης τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων στὴν Ἀθήνα, Ἑλλάδα. Αὔγουστος 2008 Ὁ Μάνος καὶ ὁ Φοῖβος ἐργάζονται τὴν παροῦσα στιγμὴ στὸ Ἐργαστήριο Τεχνολογίας Ἐκπαίδευσης βελτιώνοντας τὰ μοντέλα, ἐνῶ ἔχουν ξεκινήσει ἐργασία καὶ μὲ ἄλλους προσομοιωτὲς ποὺ καταδεικνύουν τὴν λειτουργία τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων. In Nomine Portal e-book 2008

14 9 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Ἕνα Τελευταῖο Σημείωμα. Εἶναι προφανὲς σὲ μένα, διὰ μέσου της ἀλληλογραφίας ποὺ ἔχω ἀνταλλάξει μὲ τὸν Μάνο Ρουμελιώτη καὶ τὸν Φοῖβο Ἀσημακόπουλο, πὼς αὐτοὶ οἱ δύο κύριοι τρέφουν ὑψηλὰ αἰσθήματα ἀλληλοσεβασμοῦ. Ἐγώ, προσωπικά, ὡς Ἕλληνας μὲ Ἑλληνικὲς ἐθνικὲς ρίζες, καὶ ὡς πολίτης τοῦ Καναδᾶ κι αὐτοῦ του οἴκου ποὺ ὀνομάζουμε Γῆ, εἶμαι πολὺ περήφανος ποὺ γνωρίζω τέτοιες προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες εἶναι διατεθειμένες, γιὰ τὴν χώρα τους καὶ γιὰ τὶς μελλοντικὲς γενιές, νὰ ἐπιδείξουν τέτοια ἀφοσίωση, τιμή, καὶ ἀκεραιότητα πρὸς τὴν ἀνθρώπινη ἔρευνα γιὰ γνώση καὶ νοημοσύνη, τὰ ὁποία δὲν εἶναι τίποτ' ἄλλο παρὰ βέβαια σημάδια τῆς ἀνθρώπινης ἐξέλιξης, ἡ ὁποία ρίζωσε μέσα μας μέσω τῶν προγόνων μας. Οὕτως ἢ ἄλλως, αὐτὸς πάντα ἦταν, εἶναι, καὶ ΘΑ εἶναι ὁ δρόμος πρὸς τὸ ὅραμα γιὰ ἕνα γενικευμένο μακροπρόθεσμο ὄφελος,... ὁ Ἑλληνικὸς Δρόμος. In Nomine Portal e-book 2008

15 10 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Τὶς θερμοτέρες εὐχαριστίες μου στούς: Μάνο Ρουμελιώτη, καὶ Φοῖβο Ἀσημακόπουλο ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή τους, καὶ γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταχυδρόμιση τοῦ Χρονικοῦ τῶν Γεγονότων. Εὐχαριστῶ ἀκόμη: τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Ἀθήνας, τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cardiff, τὴν ἐταιρία Shaw Inspection Systems (πρώην X-Tek Systems) UK, τὴν Hewlett-Packard USA, καὶ τὸ Ἵδρυμα Leverhulme, γιὰ τὶς συνοδες προγραμματικὲς προσπάθειές τους ποὺ ἀφοροῦν τὸ Ἐρευνητικὸ Πρόγραμμα Ἀντικυθήρων. Τὶς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες μου καὶ ἐκτίμηση στὴν: Ὁμάδα τοῦ IN NOMINE PORTAL / MYTHOPEDIA, γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ συνεισφορὰ καὶ τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλουν γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, καὶ γιὰ τὴ συμβολὴ τοὺς σύμφωνα μὲ τὸ δημοκρατικὸ ἰδεῶδες της διαφοροποιημένης παγκόσμιας ἀνθρώπινης νοημοσύνης καὶ γνώσης. John Koulouris,(Esq.) In Nomine Portal e-book 2008

16 11 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z Παραπομπὲς * American Mathematical Society's The Antikythera Mechanism I and The Antikythera Mechanism II (Java Animation by Bill Casselman) * Fortunat F. Mueller-Maerki's Geartrain diagram * Manos Roumeliotis's Antikythera Mechanism Research, Simulations, and Animations MOV files * Rupert Russell's The Antikythera Mechanism * Price, Derek J. de Solla, "An Ancient Greek Computer". Scientific American, June p. 60?67. * Rice, Rob S., "The Antikythera Mechanism: Physical and Intellectual Salvage from the 1st Century BCE". USNA Eleventh Naval History Symposium. * The Economist, "The Antikythera mechanism: The clockwork computer". September 19, * Rice, Rob S., "Gears, Galleys, and Geography The Antikythera Mechanism's Implications". Text of the 1993 APA Abstract. * Rosheim, Robot Evolution: The Development of Anthrobotics. Wiley-IEEE, 1994 * Lienhard, John H., Antikythera Mechanism. "The Engines of Our Ingenuity". KUHF-FM, Houston. * Current Work on the Antikythera Mechanism?, Proc. Conf. Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Τεχνολογία (Ancient Greek Technology), Thessaloniki, 4-7 September 1997, pp * Towards a New Reconstruction of the Antikythera Mechanism?, ed. S.A. Paipetis, Proc. Conf. Extraordinary Machines and Structures in Antiquity (Ancient Olympia, August 2001), Peri Technon, Patras 2003, pp. 81? 94. * In the Steps of the Master Mechanics, Proc. Conf. - Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ὁ Σύγχρονος Κόσμος (Ancient Greece and the Modern World) (Ancient Olympia, July 2002), University of Patras 2003, pp * Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων - (The Antikythera Mechanism), Ἀρχαιολογία & Τέχνες 95 (June 2005), pp * James, Peter and Thorpe, Nick. Ancient Inventions. Ballantine, 1995, ISBN * Russo, Lucio, "The Forgotten Revolution : How Science Was Born in 300 BCE and Why it Had to Be Reborn". Springer, 2004, ISBN In Nomine Portal e-book 2008

17 12 THE HEAVENS OF POSEIDON, John Koulouris,(Esq.)z zin Nomine Portal - In Nomine Portal e-book 2008

18 Ἄρχοντες τῶν Ὀνείρων καί τοῦ Πνεύματος Ἰ. Ἀ. Κουλούρης Ἄρχοντες Ὀνείρων καί Πνεύματος, J. Koulouris Ὁ ἔγκριτος ἐπιστήμων, κ. Κουλούρης, γιά μία ἀκόμη φορᾶ, μέ αὐτό τό ἄρθρο του, ἀποδεικνύει τήν μεγάλη του ἀγάπη γιά τήν Ἑλλάδα. Εἶναι τιμή μας νά φιλοξενοῦμε ξανά τήν δουλειά του. Ἡ Θεογονία, ἡ Νύκτα, ὁ Μορφέας, τά τηλεσκόπια, οἱ διαστημικές ἀποστολές καί ὁ Πλούτωνας συνδέονται ἄρρηκτα καί τεκμηριωμένα μέσα σέ ἕνα κείμενο πού πάνω ἀπό ὅλα ἀποπνέει αἰσιοδοξία καί γνώση. Γνωρίσματα πού πρέπει νά διαθέτει κάθε ἕνας ἐξ ἠμῶν πού θέλουμε νά ὀνομαζόμαστε Ἕλληνες. Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου στήν Ἑλληνική γλώσσα, ἀπό τήν μητρική Ἀγγλική, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν συντακτική Ὁμάδα τοῦ In Nomine Portal. Ἄρχοντες τῶν Ὀνείρων καί τοῦ Πνεύματος Ἀκόμη καί οἱ ἐφιάλτες μπορεῖ νά εἶναι πανέμορφοι ἀπό τήν στιγμή πού κάποιος ἔχει τήν ὑπομονή καί τήν ἐπιμονή νά ἀσχοληθεῖ μαζί τους καί νά προσπαθήσει νά κατανοήσει τήν γλώσσα τους. Διότι ἄν δέν κλείνουμε τά μάτια μας μπροστά στόν φόβο πού μπορεῖ νά δημιουργήσουν οἱ λογικές σκέψεις καί οἱ δικαιολογημένες ἀμφισβητήσεις, τότε ἀκόμη καί τά πιό σκοτεινά ὄνειρα μποροῦν νά μεταμορφωθοῦν σέ πεντακάθαρο Φῶς, σάν αὐτό πού περιβάλλει τήν ἀνθρώπινη Νόηση. Οἱ Ἄρχοντες τῆς Νύκτας Τό οἰκογενειακό δένδρο τῶν Πρωτογενῶν καί Ἀρχέγονων Θεῶν, καθώς καί τῶν ἀπογόνων τους μπορεῖ νά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις καί ἀποκλίσεις μέσα στήν ἱστορική λογοτεχνία ἀλλά ἀκόμη καί αὐτό ὑποδηλώνει τήν φυσική ἀνθρώπινη ἰδιότητά τοῦ νά 1

19 χρησιμοποιεῖται ἡ φαντασία γιά νά ἀνακαλύψει καί νά δικαιολογήσει τό ἀπό ποῦ καί τό πῶς ξεκίνησε νά ὑπάρχει καί νά λειτουργεῖ καί αὐτή ἡ ἴδια μας ἡ φαντασία Στήν Κοσμογονία τοῦ Ἡσίοδου, ζευγάρωσε μέ τό Ἔρεβος καί δημιουργήθηκαν ὁ Αἰθέρας καί ἡ Ἡμέρα, τά πρωταρχικά στοιχεῖα τοῦ Ἀρχέγονου Σύμπαντος. Μόνη της γέννησε ἀρκετά σκοτεινά πνεύματα, ὅπως οἱ τρεῖς Μοῖρες (Κλωθώ, Λάχεσις, Ἄτροπος), ὁ Ὕπνος, ὁ Θάνατος, ὁ Πόνος καί ἡ Ἔριδα. Πρόκειται γιά τήν Νύκτα (Νύξ), τήν Ἑλληνική Θεότητα τῆς Νύχτας, μία θεότητα ἐξαιρετικῆς δύναμης καί ὀμορφιᾶς, μία ἐκ τῶν Πρωτογενῶν θεοτήτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σύμπαντος, ἀπόγονo τοῦ Φάνη (τοῦ ἀρχικοῦ Θεοῦ στό πρό τῆς δημιουργίας Σύμπαν της Ὀρφικῆς Κοσμογονίας, τοῦ Δημιουργοῦ της Ζωῆς καί τῆς κινητήριας ζωοδότριας καί ἀναπαραγωγικῆς δύναμης τοῦ πρώτου Κόσμου) καί κόρη τοῦ Χάους (ἤ ἀλλιῶς, τοῦ χώρου πού ἐπεκτείνεται μεταξύ Γής καί Οὐρανοῦ πού ἐμφανίστηκε κατά τήν δημιουργία τοῦ Σύμπαντος). Ἡ Νύξ, εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Ὕπνου (ἑνός ἀπό τά Ὀνειρικά Πνεύματα, Ὄνειροι), ὁ ὁποῖος διαμένει στό Ἔρεβος, κάτω καί πίσω ἀπό τίς Πύλες τοῦ Ἀνατέλλοντος Ἡλίου. Κάθε βράδυ, ἀνεβαίνει στόν ὁρίζοντα μέσα στό ἅρμα τῆς μητέρας του. Ὁ ὕπνος ἀκολουθεῖται ἀπό τόν δίδυμο ἀδερφό του, Θάνατο, ἀλλά καί ἀπό τούς Ὄνειρους (ἀδέρφια του ἤ γιοί τοῦ Ὕπνου). Σύζυγος τοῦ Ὕπνου εἶναι ἡ Πασιθέα, ἡ μικρότερη ἀπό τίς Χάριτες καί Θεά τῶν Παραισθήσεων καί τῶν παραισθησιογόνων φαρμάκων. Οἱ Ὄνειροι ἀναδύονται, σάν σμήνη, κάθε βράδυ ἀπό τήν σπηλαιώδη ἀλλά πλούσια κατοικία τους στό Ἔρεβος, τήν Γῆ τοῦ αἰώνιου Σκότους, σέ ἕνα σπήλαιο κοντά στά σύνορα μέ τίς ἀκτές τοῦ Ἅδη καί ἀπό ἐκεῖ διασχίζουν τήν μία ἀπό τίς δύο Πύλες τῶν Ὀνείρων: ἡ πρώτη κεράτινη, πηγή τῶν προφητικῶν ὀνείρων καί ἡ δεύτερη ἀπό ἐλεφαντόδοντο, πηγή τῶν ἁπλῶν ὀνείρων πού δέν ἔχουν καμμία σημασία. Πρῶτος τῶν Ὄνειρων εἶναι ὁ Μορφέας, υἱός τοῦ Ὕπνου καί Θεός τῶν ὀνείρων. Τό ὄνομα του σημαίνει "διαμόρφωση" ἤ καί "ἀποσάθρωση" διότι αὐτός καθορίζει τήν μορφή καί τό περιεχόμενο τῶν Ὀνείρων σέ ὅσους ὀνειρεύονται. Ὁ Μορφέας, πάντα παρακολουθεῖ σάν σκιά ὅλα τά ὄνειρα. Σύζυγός του εἶναι ἡ Ἴρις, ἡ προσωποποίηση τοῦ οὐράνιου τόξου καί ἀγγελιοφόρος τῶν Θεῶν, πού ταξιδεύει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Κόσμου ὡς τό τέλος του, ἀποτελώντας τόν συνδετικό κρίκο μεταξύ τῶν Θεῶν καί τῶν ἀνθρώπων. Στόν κόσμο τῶν Ὀνείρων, ὁ Μορφέας συνοδεύεται καί ἐπικουρεῖται ἀπό δύο ἀδέρφια του: ἕνας εἶναι ὁ Φοβήτωρ (τρομακτικός), ὁ ὁποῖος δημιουργεῖ τούς ἐφιάλτες καί τούς φόβους 2

20 σέ ὅλους τούς θνητούς τῆς Γής καί ὁ ὁποῖος δημιούργησε γιά λογαριασμό τοῦ Μορφέα τά δύο τέρατα πού φυλοῦν τόν κόσμο τῶν Ὀνείρων προκειμένου νά μήν τόν προσεγγίσουν οἱ κοινοί θνητοί καί ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Φάντασσος (φάντασμα) ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται στά ὄνειρα, μέ τή μορφή τῶν ἄψυχων ἀντικειμένων. Ὁ Μορφέας, ὁ Φοβήτωρ καί ὁ Φάντασσος ἔχουν φτερά μέ τά ὁποῖα εἴτε γεννήθηκαν, εἴτε τούς ἐδόθησαν ὡς δῶρο ἀπό τόν θεῖο τους, τόν Θάνατο. Ἡ μητέρα τοῦ Μορφέα καί ὁ πατέρας του (Πασιθέα, Ὕπνος) δέν ἔχουν φτερά καί ὡς ἐκ τούτου συχνά ὁ ἴδιος ὁ Μορφέας μεταφέρει τόν πατέρα του στόν κόσμο τῶν Ὀνείρων, προκειμένου νά τόν κρατήσει ἀσφαλῆ σέ μία σπηλιά δίπλα στό ποτάμι τῆς Λησμοσύνης. Ὁ Μορφέας, ἐπίσης, προστατεύει τόν ὕπνο τοῦ πατέρα του, ἀπομακρύνοντας ὅλους τους ἐνοχλητικούς θορύβους πού μπορεῖ νά τόν διαταράξουν. Ὄνειρα στόν Οὐρανό Στίς 21 Ἰουνίου 2006, ἡ Διεθνής Ἀστρονομική Ἕνωση μετονόμασε ἕνα ἀπό τά μικρότερα φεγγάρια τοῦ Πλούτωνα πού ἀνακαλύφθηκε τό 2005, καί στό ὁποῖο δόθηκε ἡ προσωρινή ὀνομασία S/2005 P 2, σέ NIX πρός τιμήν τῆς Νύκτας (ἡ θεά τῆς νύχτας). Τό ὄνομα ἦταν γραμμένο μέ ἕνα "i" (Nix, ἡ αἰγυπτιακή ὀρθογραφία τῆς Νύκτας) ἀντί γιά "y", γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ σύγχυση μέ τόν ἀστεροειδῆ 3908 Nyx. Ἡ ἀρχική ἀνακάλυψη τοῦ νέου δορυφορικοῦ συστήματος τοῦ Πλούτωνα ἔγινε ἀπό τό Hubble Space Telescope (HST) Pluto Companion Search Team στίς 15 Ἰουνίου Στίς 31 Ὀκτωβρίου 2005, μετά τήν ἐπιβεβαίωση, ἀνακοινώθηκε ὅτι ἕνα ἀκόμη μικρό φεγγάρι εἶχαν 3

21 ἀνακαλυφθεῖ σέ τροχιά γύρω ἀπό τόν Πλούτωνα. Αὐτό τό φεγγάρι, ἔλαβε τό τελικό του ὄνομα «Ὕδρα» τό 2006 ἀπό τή Διεθνῆ Ἀστρονομική Ἕνωση, καί τό ὄνομα πού τοῦ δόθηκε ἀναφέρεται στό ἑρπετό μέ τά ἐννέα κεφάλια πού φυλάει τά νερά τοῦ Ἅδη, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Μυθολογία. Τόν Πλούτωνα καί τούς δορυφόρους του θά ἐπισκεφθεῖ τό 2015 ἡ διαστημική ἀποστολή New Horizons ( N : ΝΙΧ καί H : HYDRA). Τό 1997, ἡ Διεθνής Ἀστρονομική Ἕνωση ἐνέκρινε ἐπίσημα τό ὄνομα Nyx γιά ἕνα βουνό στόν πλανήτη Ἀφροδίτη (30 degrees North Latitude, 48.5 degrees Longitude). Τό βουνό αὐτό ἔχει διάμετρο 875 χιλιομέτρων, καί τό ὄνομα του ἀποδίδεται στήν Θεά τῆς Νύχτας τῆς κλασσικῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας. Τά ὀνόματα Νyx, Nix, καί Nixe (στά γερμανικά) ἐμφανίζονται στούς μύθους καί τούς θρύλους τῆς Γερμανίας ἀλλά καί τῶν Σκανδιναβικῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Συνήθως πρόκειται γιά πνεύματα τοῦ νεροῦ πού παίρνουν ἀνθρώπινη μορφή. Ὁ Γερμανός Nix καί οἱ σκανδιναβοί ὁμόλογοί του, εἶναι ἄνδρες. Ἡ Γερμανίς Nixe εἶναι γοργόνα πού ζεῖ σέ ποτάμια. Αὐτά τά ὀνόματα φαίνεται νά προέρχονται ἀπό κοινές Γερμανικές λέξεις, οἱ ὁποῖες κατάγονται κυρίως ἀπό τήν Ἑλληνική ἀλλά καί τήν Σανσκριτική καί Ἰρλανδική διαλέκτους. Τελικό σημείωμα Ζοῦμε σέ μία συναρπαστική ἐποχή καί ἔχουμε μία μεγάλη εὐκαιρία γιά τήν ἐπίτευξη πολλῶν καί σπουδαίων πραγμάτων. Ὅπως, γιά ὅτι ἰσχύει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὅταν βιώνουμε δύσκολες στιγμές στή ζωή μας, αὐτό δέν ἀποτελεῖ παρά ἕνα μήνυμα πρός ὅλους μας ὅτι οἱ θετικές στιγμές μᾶς περιμένουν καί πάντα μᾶς περιβάλλουν. 4

THE HEAVENS OF POSEIDON

THE HEAVENS OF POSEIDON 2008 Πρώτη δημοσίευση JOHN KOULOURIS,(ESQ.) THE HEAVENS OF POSEIDON 2 The Heavens of Poseidon Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων, εἶναι ἕνας ἀρχαῖος ἀναλογικὸς μηχανικὸς ὑπολογιστὴς (ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν ψηφιακὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Μεταπτυχιακή Διατριβή ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΙΟΦΙΛΜ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Λεμεσός, Μάιος 2017 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Where does the name Europe come from?

Where does the name Europe come from? Where does the name Europe come from? In the Greek mythology Europa was a very beautiful Phoenician princess. One night Europa had this dream. Two continents, in the forms of women, were arguing over her.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα