Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο"

Transcript

1 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο 2007 Μάιος, 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισµός ραστηριοτήτων Μήνυµα ιοικητικού Συµβουλίου 4 2. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη 7 3. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου Πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όµιλο ραστηριότητες εταιρείας και Οµίλου 37 Ετήσιο ελτίο Χρήσης Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση 49 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη βάση 54 Επεξηγηµατική Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 11 α, Ν. 3371/2005) Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιηµένη και µη βάση Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/ Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, πιστοποιητικά ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 165 2

3 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Ετήσιος Απολογισµός

4 1. Μήνυµα ιοικητικού Συµβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Ο Όµιλος Dionic τη χρονιά πού διανύσαµε, το 2007, εδραίωσε τη παρουσία της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό τοµέα µε πολυσχιδή δραστηριότητα έχοντας ως βασικό όραµα την ενασχόληση µε δραστηριότητες που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια και στις οποίες ο όµιλος αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία όσο και την εµπειρία, πρόκειται να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη. Σηµαντικός µοχλός της υλοποίησης των στόχων µας είναι η βελτίωση της οργανωτικής δοµής, η άρτια στελέχωση, η διαρκής ενηµέρωση και εκπαίδευση των στελεχών µας αλλά και η αναβάθµιση της υποδοµής και των συστηµάτων. Όσον αφορά στον κύριο κορµό της δραστηριότητάς µας, το 2007 εντείναµε τους ρυθµούς ανάπτυξης, επεκτείναµε το δίκτυο διανοµής το οποίο απαρτίζεται πλέον από 25 κανάλια µε πάνω από σηµεία πώλησης όπου διαθέτουµε πάνω από προϊόντα, αντιπροσωπεύοντας διεθνούς φήµης εµπορικά σήµατα από οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, σε συνεργασία µε 500 προµηθευτές παγκοσµίως. Όλα αυτά είναι αποτέλεσµα σταθερών και προσεκτικών ενεργειών, στρατηγικών αποφάσεων και εντατικών προσπαθειών από όλους, ώστε οι στόχοι που τίθενται κάθε φορά να επιτυγχάνονται µε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε σειρά επενδύσεων µε στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της υφιστάµενης τεχνολογικής δοµής, όπως η δηµιουργία του νέου υπερσύγχρονου κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας στις Αχαρνές. Σε εµπορικό επίπεδο ολοκληρώθηκε σειρά νέων εµπορικών συµφωνιών (CONREXX, TRAXDATA, LEXUS MULTIMEDIA, MAISTO, 505 GAMES, OK BABY, MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE) σε όλους σχεδόν τους κλάδους (βρεφονηπιακά προϊόντα, 4

5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πληροφορική, καταναλωτικά προϊόντα, συµβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.). Παράλληλα προχωρήσαµε στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας µας εφαρµόζοντας το µοντέλο της DIONIC εκτός των ελληνικών συνόρων και συγκεκριµένα στη Βουλγαρία µε την ίδρυση της DIONIC BULGARIA LLC, η οποία αποτελεί και την πρώτη ουσιαστικά πιλοτική εφαρµογή του επιχειρησιακού µοντέλου της µητρικής εταιρείας. Οι ανωτέρω ενέργειες αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσµατα του οµίλου. Έτσι, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών τη χρήση 2007 ανήλθε στα 84 εκατ. έναντι 83,4 εκατ. τη χρήση Το µικτό κέρδος του Οµίλου αυξήθηκε κατά 8,9% έναντι της χρήσης 2006 και ανήλθε σε 15 εκατ. ενώ το µικτό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε στο 17,8% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών. Σηµαντικά αυξηµένα κατά 15,2% εµφανίζονται τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου, τα οποία ανήλθαν σε 6,2 εκατ. έναντι 5,4 εκατ. το 2006 ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) εµφανίζονται σηµαντικά ενισχυµένα κατά 27,7% και διαµορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια περίοδο οι συνολικές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε 41,5 εκατ. έναντι 48,7 εκατ. το 2006 ενώ σηµαντικά µειωµένος κατά 35% εµφανίζεται ο τραπεζικός δανεισµός στα 17,5 εκατ. έναντι 26,8 εκατ. που ήταν τη 31/12/2006. Παράλληλα τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 70% περίπου και ανήλθαν σε 26,4 εκατ. έναντι 15,6 εκατ. τη 31/12/2007 µετά και από την µετατροπή διαδοχικά οµολογιών σε µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους 3 εκατ. περίπου. Στο 2007 προσχωρήσαµε στην ενίσχυση της παρουσίας µας και σε άλλους τοµείς δραστηριότητας ενισχύοντας τις προοπτικές για τις ερχόµενες χρήσεις εφαρµόζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής µας. Έτσι αποφασίσαµε και υλοποιούµε την εµπλοκή µας τον στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και συγκεκριµένα της αιολικής ενέργειας µέσω NTONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., στον τοµέα της φωτοβολταϊκής ενέργειας µέσω 5

6 της νεοϊδρυθείσα ΕΝΑΛΕΝ A.E.K.E., στον τοµέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων, µέσω της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΩΝ A.E. Παράλληλα µέσω της θυγατρικής SHENZEN TOP LEAD µε έδρα το Χονγκ Κόνγκ, δραστηριοποιούµαστε στην παραγωγή και διανοµή καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδοµηχανές, αναλώσιµα υπολογιστών κλπ) µε το δικό µας σήµα ( plug n play, lexus ) στην παγκόσµια αγορά, µε συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών ψηφιακών) της Κίνας. Τέλος µέσω της θυγατρικής ATCOM, η οποία αποτελεί τον τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του οµίλου, προχωρήσαµε στην ίδρυση της ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, µε έδρα τη Μ. Βρετανία, µε στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του WCMS προϊόντος της στη ιεθνή Αγορά, µε την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου συνεργατών. Με αφετηρία λοιπόν το 2007 και µε γνώµονα τις δυνατότητες που δηµιουργούνται από τις νέες αυτές δραστηριότητες καθώς και από τη συνεχή επέκταση στην κύρια δραστηριότητα του οµίλου µε την ανάπτυξη νέων συνεργασιών που επιτρέπουν τη διεύρυνση της προσφερόµενης γκάµας προϊόντων καθώς και µε την ενίσχυση της δραστηριότητας εκτός των ελληνικών συνόρων, αναµένουµε ανάλογη θετική πορεία και στη τρέχουσα χρήση. Το ιοικητικό Συµβούλιο 6

7 2. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτά Κέρδη 17,4% 16,4% 17,8% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 5,7% 6,5% 7,4% Κέρδη προ φόρων και τόκων 4,9% 5,6% 6,4% Κέρδη προ φόρων 3,2% 3,0% 3,6% Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας 1,5% 1,8% 2,3% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%) Κύκλος Εργασιών 10,2% 23,4% 0,6% Μικτά Κέρδη 5,4% 16,7% 8,9% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 14,2% 39,8% 15,2% Κέρδη προ φόρων και τόκων 22,1% 42,6% 13,6% Κέρδη προ φόρων 22,8% 16,5% 22,6% Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας 133,7% 47,2% 27,7% 7

8 Στοιχεία Ισολογισµού ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ (σε 000 ) 31/12/ /12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Κατάσταση κοινού µεγέθους (%) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 20,6% 25,2% 27,3% Αποθέµατα 16,0% 15,5% 13,8% Απαιτήσεις από πελάτες 58,9% 50,9% 50,9% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4,5% 8,4% 8,0% Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,0% 25,8% 20,5% Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 40,4% 15,5% 7,8% Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31,2% 32,0% 31,2% Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 73,6% 73,3% 59,5% Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 26,4% 26,7% 40,5% ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,0% 0,0% 0,0% Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 26,4% 26,7% 40,5% Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0% 8

9 Οικονοµικά Αποτελέσµατα ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτά Κέρδη 14,5% 12,3% 14,1% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 4,8% 5,2% 6,0% Κέρδη προ φόρων και τόκων 4,3% 4,7% 5,3% Κέρδη προ φόρων 2,7% 1,8% 2,1% Κέρδη µετά από φόρους 1,7% 1,3% 1,4% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%) Κύκλος Εργασιών 12,6% 20,5% 1,0% Μικτά Κέρδη 6,6% 2,1% 15,8% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 5,8% 31,7% 16,1% Κέρδη προ φόρων και τόκων 17,9% 31,4% 14,6% Κέρδη προ φόρων 12,6% -20,1% 18,1% Κέρδη µετά από φόρους 95,3% -8,1% 7,3% 9

10 Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ (σε 000 ) 31/12/ /12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Κατάσταση κοινού µεγέθους (%) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 18,5% 23,4% 25,6% Αποθέµατα 18,3% 17,3% 13,5% Απαιτήσεις από πελάτες 56,2% 47,6% 50,7% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7,1% 11,6% 10,1% Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,2% 23,2% 18,8% Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 45,5% 20,3% 9,1% Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 29,3% 32,2% 33,2% Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 77,0% 75,8% 61,1% Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 21,0% 22,2% 36,7% ικαιώµατα Μειοψηφίας 2,0% 2,0% 2,3% Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 23,0% 24,2% 38,9% Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0% 10

11 3. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου 3.1 Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιλαµβάνονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της DIONIC Α.Ε. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίο πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα των αποφάσεων υπ αριθµ. 5/204/ και 7/372/15 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου είναι ο κ. Θωµάς Ρούµπας ιευθύνων Σύµβουλος της DIONIC Α.Ε., κάτοικος ήµου Εκάλης, οδός Πάρνηθος 10α. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της DIONIC Α.Ε.Β.Ε., επί της οδού Αριστοτέλους 95 στο ήµο Αχαρνών τηλ (υπεύθυνη Βασιλική Αποστολοπούλου). 3.3 Ορκωτοί ελεγκτές Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και της 31ης εκεµβρίου κάθε χρήσης καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν: ισολογισµό, τα αποτελέσµατα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, το προσάρτηµα, την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, τον πίνακα µεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταµειακών ροών. 11

12 Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις (σε µητρικό και ενοποιηµένο επίπεδο) έχουν συνταχθεί βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ και ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Σωτήριο Α. Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, ενώ οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2005 συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ. Ιωάννη Τσιότσιο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14991) και Χρήστο Κοκοτίνη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13501) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 2007 (σε µητρικό και ενοποιηµένο επίπεδο) έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Τσαµάκη Ανδρέα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 12

13 4. Πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όµιλο 4.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία DIONIC ιδρύθηκε το 1995 (µετατροπή από Ε.Π.Ε ) µε αριθµό ΦΕΚ 5374/ και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 2045 µε δυνατότητα παράτασης. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Αχαρνών Αττικής και συγκεκριµένα στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, τηλ Τ.Κ Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα ανωνύµων εταιρειών µε αριθµό 34192/01/Β95/493. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρείας µετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 29/6/2005 για µερική µεταβολή της επωνυµίας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού είναι DIONIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ και µε διακριτικό τίτλο «DIONIC Α.Ε.Β.Ε». 13

14 4.2 Σύντοµο Ιστορικό Η DIONIC ιδρύθηκε σαν Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης το 1986 από τον κ. Λεύκιο Περικλέους και την κα Νίκη Κάβουρα µε σκοπό αυτή να λειτουργήσει σαν φορέας στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων του κ. Περικλέους στην Ελλάδα Το Σεπτέµβριο του 1995, και ενώ η Εταιρεία είχε αρχίσει ήδη να πραγµατοποιεί αλµατώδη πρόοδο των εργασιών της, µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία µε αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της από 5 εκατ. δρχ. σε 100 εκατ. δρχ. Το ίδιο διάστηµα, το µετοχικό σχήµα µε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αλλά και ιδιωτών επενδυτών η πλειοψηφία των οποίων είναι µέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α (Πανελλήνιου Συνδέσµου Επενδυτών Χρηµατιστηρίου Αθηνών) Το 1996 η Εταιρεία διαβλέποντας την επερχόµενη έκρηξη της αγοράς στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών των λογισµικών προγραµµάτων και πολυµέσων (multimedia), µετεγκαταστάθηκε, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Οι επενδύσεις αυτές συντέλεσαν στο να γίνει η DIONIC A.E. ο σηµαντικότερος διανοµέας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών µέσων επιµόρφωσης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχοντας συνάψει εµπορικές συµφωνίες µε µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τέτοιων προϊόντων στο χώρο Το 1998 στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης νέων επικερδών δραστηριοτήτων, η Εταιρεία αποφάσισε να επεκταθεί σε προϊόντα τα οποία θα της επιτρέψουν αφενός να εκµεταλλευθεί στο µέγιστο τα υπάρχοντα κανάλια διανοµής και να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αφετέρου να διαφοροποιήσει το επιχειρηµατικό ρίσκο που περιέχεται σε µονοσήµαντες δραστηριότητες, γεγονός που παρατηρείται στον ανταγωνισµό. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία δροµολόγησε την είσοδό της στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, των παραδοσιακών παιχνιδιών, (µέσω της θυγατρικής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. DREAMLAND ), η οποία Ιδρύθηκε το 1998 µε τη συµµετοχή της DIONIC A.E. µε ποσοστό 99% στο µετοχικό κεφάλαιο έναντι του ποσού των ,67 που πραγµατοποιήθηκε στη χρήση 1998 και καταβλήθηκε πλήρως. Έκτοτε, η ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. προέβηκε σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου στις οποίες υπήρχε παραίτηση των παλαιών µετόχων και το ποσοστό της DIONIC. περιορίστηκε σε 60%. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,59 η καθεµία Το 1999 θεωρείται ορόσηµο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρείας καθώς µετά από ηµόσια Εγγραφή, οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρεία µετεγκαταστάθηκε στο σηµερινό ιδιόκτητο κτίριο της και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για 14

15 την Εταιρεία ήταν ο µηχανογραφικός εκσυγχρονισµός της, προκειµένου να µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την αναµενόµενη αύξηση του κύκλου εργασιών της στις επόµενες χρήσεις, καθώς και η συµµετοχή της στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της TELECLUB A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας µέσω αλυσίδας καταστηµάτων Το 2000 η συµµετοχή της Εταιρείας σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΟFFICE DEPOT A.E. και ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., στην ίδρυση της εταιρείας ATCOM Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 34% καθώς και η αγορά παγίων και επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., κινήθηκαν µέσα στα παραπάνω αναφερόµενα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρείας, δηλαδή της εισόδου της σε νέες δραστηριότητες µε σκοπό την επίτευξη των µέγιστων συνεργιών Το 2001 η εταιρεία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια µέσω ηµόσιας Εγγραφής µε σκοπό την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης τα οποία της προσέδωσαν µεγαλύτερη ευελιξία στις συµφωνίες µε τους προµηθευτές της και επέτρεψαν την είσοδό της σε νέες δραστηριότητες µε την υπογραφή στρατηγικών συµφωνιών µε νέους συνεργάτες και προµηθευτές. Παράλληλα η εταιρεία µείωσε τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας TELECLUB A.E. σε ποσοστό 18,54%. Πάντα µε στόχο την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών η εταιρεία εφάρµοσε από το 1999 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, ενώ τον Ιούνιο του 2000 πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9002 και το 2002 πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001 του TUV AUSTRIA Το 2002 η εταιρεία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30. Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για την εταιρεία ήταν : Α. Η µείωση της συµµετοχής επί του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο ποσοστό του 44,002%. Β. Η εξαγορά του 33% των µετοχών µε ταυτόχρονη απόκτηση της πλειοψηφίας του.σ της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην διανοµή ευρέως καταναλωτικών προϊόντων και τροφίµων στον νοµό Αττικής. Γ. Η συµµετοχή στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ATCOM A.E., NTIONIK OFFICE DEPOT Α.Ε., C.A.A.D Α.Ε. ( πρώην ΤΕΛΕΚΛΑΜΠ Α.Ε.) Το 2003 η εταιρεία υλοποίησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η οποία είχε πραγµατοποιηθεί στις ,την πρώτη φάση του προγράµµατος διάθεσης µετοχών υπέρ των µελών του.σ., του /ντος Συµβούλου, του Γενικού /ντου και του προσωπικού της εταιρείας, µε την µορφή του δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών, µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30. Οι ανωτέρω µετοχές πιστώθηκαν στις µερίδες 15

16 των δικαιούχων στις κατόπιν της εγκρίσεως του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της Ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για την εταιρεία ήταν: Τον Οκτώβριο του 2003 η DIONIC προέβη στην µείωση της συµµετοχής επί του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο ποσοστό του 34,00%, και στην πώληση του 34,37% επί του µετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεµένης ανωνύµου εταιρείας C.A.A.D A.E. Επίσης αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της σε 50,70% στην θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία ATCOM A.E. Η πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει το ποσοστό της στο µετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας κρίθηκε συµφέρουσα από στρατηγικής και επενδυτικής πλευράς, δεδοµένου ότι η ως άνω εταιρεία µέσω του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στο καταστατικό της πρόκειται να συµπληρώσει το προϊοντικό µίγµα της DIONIC µέσω του SOFTWARE που παράγει. Τον Νοέµβριο του 2003 η DIONIC προέβη στην κατάρτιση συµφωνίας µε την ανώνυµη εταιρεία MICROTEC A.E. και µε τον Άγγελο Σαλιάρη µε τους οποίους συµφωνήθηκε το πλαίσιο επιχειρηµατικού σχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εκ µέρους της εταιρείας µας απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και ανάληψη διοίκησης εταιρείας, η οποία θα περιλαµβάνει στον εταιρικό της σκοπό κυρίως και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα προϊόντων του Ιαπωνικού Οίκου EIZO Το 2004 το.σ. στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας το οποίο πραγµατοποιήθηκε την αποφάσισε την συµµετοχή της εταιρείας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της INFONAUTICS A.E. σε ποσοστό 14% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, προσβλέποντας στην διεθνή επέκταση του οµίλου DIONIC Α.Ε. στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Η INFONAUTICS A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων επιχειρηµατικής πληροφόρησης, η οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη δικού της προϊόντος στον τοµέα των λύσεων επιχειρηµατικής ευφυΐας µε το οποίο θα στοχεύσει την αγορά των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Η Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις αποφάσισε την συγχώνευση της µε τις εταιρείες ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. µε απορρόφηση αυτών. Στις η εταιρεία στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας INFONAUTICS A.E. αυξάνοντας το ποσοστό της από 14% σε 18%. Την µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. δια απορροφήσεως αυτών από την DIONIC. Με απόφαση του.σ. της θυγατρικής εταιρείας "ΑΤCOM Α.Ε." της 20/01/2004 η εταιρεία απορρόφησε την ανώνυµη εταιρεία DIONIC OFFICE DEPOT Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν.2190/ Το 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε την αποφάσισε την µεταβολή της επωνυµίας της εταιρείας σε «DIONIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ». Την υπέγραψε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο για την αγορά 16

17 ακινήτου τ.µ. µε κτιριακές εγκαταστάσεις τ.µ. στην βιοµηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής. Την συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών, της θυγατρικής εταιρείας ΑΤCOM A.E. αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής της από 56,83% σε 62,28% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας. Την υπέγραψε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο µε την Ανώνυµη Εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» για σύσταση από κοινού Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ DIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Σκοπός της νέας εταιρείας θα είναι η δραστηριοποίηση της στην κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο Στις αρχές της χρήσης 2006, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου µετά κτιριακών εγκαταστάσεων στην βιοµηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής, το οποίο αξιοποιείται ως logistic center. Τον Μάρτιο του 2006 η DIONIC Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην αύξηση της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ATCOM Α.Ε. έχοντας ως κύριο γνώµονα την ενίσχυση των επιχειρηµατικών της µονάδων µε ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης καθώς επίσης και την ισχυροποίηση των σχέσεων µεταξύ των δύο εταιρειών. Πιο συγκεκριµένα, η DIONIC προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 6,44% του µετοχικού κεφαλαίου της ATCOM (ήτοι µετοχές) έναντι τιµήµατος ,89 ενώ πλέον το ποσοστό συµµετοχής της διαµορφώνεται από 62,29% σε 68,73%. Η αύξηση της συµµετοχής της DIONIC στο µετοχικό κεφάλαιο της ATCOM αναµένεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα θετικά και για τα δύο µέρη και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ενίσχυσης των λειτουργικών συνεργιών µεταξύ των δύο εταιρειών. Τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών η διαπραγµάτευση των νέων κοινών ονοµαστικών οµολογιών της DIONIC, ονοµαστικής αξίας που προέκυψαν από την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου συνολικού ύψους 11 εκατ. και τετραετούς διάρκειας. Οι οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε κοινές ονοµαστικές µετοχές του Εκδότη µε λόγο µετατροπής κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία ανά 1 οµολογία, ενώ η τιµή µετατροπής έχει καθοριστεί σε 0,91. Τον Ιούνιο του 2006 η DIONIC προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 30% της εταιρείας MEDIA VIS Α.Ε. (βάσει της καταρτιθείσας συµφωνίας µε την εταιρία MICROTEC ΑΕ και τον Σαλιάρη Αγγελο), η οποία έχει κύριο αντικείµενο δραστηριοτήτων την αντιπροσώπευση των προϊόντων του ιαπωνικού οίκου ΕΙΖΟ στην ελληνική αγορά. Επιπρόσθετα, προχώρησε στην υπογραφή προσυµφώνου για την εξαγορά ποσοστού 50% της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε., η οποία έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ στις δραστηριότητες της εντάσσεται και η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου από όπου παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων on line. Στο τρίτο τρίµηνο του 2006 η DIONIC προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 50% της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε., υλοποιώντας σχετικό προσύµφωνο, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και on - line αναζήτησης προϊόντων. Η DIONIC Α.Ε.Β.Ε., έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στο χώρο των προϊόντων τεχνολογίας απέκτησε το 70%της εταιρείας Media Vis Α.Ε, υλοποιώντας έτσι το προσύµφωνο µεταξύ των δύο εταιρειών που προέβλεπε την απόκτηση ποσοστού 70%. 17

18 Τον Οκτώβριο του 2006 η DIONIC σύναψε στρατηγική συνεργασία µε τις εταιρείες Nortec Multimedia Α.Ε. και Diaktis Α.Ε. για την επίσηµη διανοµή των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά Επενδύσεις To Φεβρουάριο του 2007 ο Όµιλος DIONIC στο πλαίσιο της µακροπρόθεσµης στρατηγικής διαρκούς εξέλιξης σε ότι αφορά την τεχνογνωσία, τον εξοπλισµό και τις υποδοµές του, ολοκλήρωσε τη µεταφορά του συνόλου των αποθηκών, του τµήµατος service, την παραγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε την επωνυµία LEXUS MULTIMEDIA PCR, καθώς και την τιµολόγηση και διανοµή όλων των προϊόντων, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στον Αυλώνα Αττικής. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανάπτυξη των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Οµίλου στις Αχαρνές, ενώ µε στόχο την ενίσχυση της διαρκούς και συστηµατικής επιµόρφωσης του προσωπικού του σε θέµατα που άπτονται του τοµέα δραστηριότητάς τους, δηµιουργήθηκε πλήρως εξοπλισµένο και επανδρωµένο, µε εξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό, κέντρου εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί καθηµερινά εκτός ωραρίου. Εµπορικές Συνεργασίες Το Μάρτιο του 2007 προχώρησε στη σύναψη στρατηγικών εµπορικών συνεργασιών µε τρεις σηµαντικές εταιρείες στον κλάδο της παραγωγής βρεφικής-παιδικής ένδυσης και προϊόντων δωµατίου και συγκεκριµένα τη διανοµή προϊόντων της γνωστής τουρκικής εταιρείας Albimini (αξεσουάρ παιδικής ένδυσης και βρεφικών ενδυµάτων), την εµπορία προϊόντων της βρεφικής - παιδικής συλλογής µε το brand Maminoo και µε την εταιρεία Pembemavi (κατασκευή προϊόντων και αξεσουάρ δωµατίου - αγορά βρεφικών-παιδικών ειδών). Ολοκληρώθηκε η σύναψη εµπορικής συνεργασίας µε την εταιρεία CONREXX για την επίσηµη διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Η CONREXX κατέχει ηγετική θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις αγορές όπου δραστηριοποιείται για σειρά ετών ενώ όντας η 3η εταιρεία από άποψη κύκλου εργασιών µε κορυφαία την Verbatim. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται από την RITEK που είναι ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές οπτικών µέσων αποθήκευσης παγκοσµίως. Η γκάµα των προϊόντων της περιλαµβάνει οπτικά µέσα αποθήκευσης πληροφοριών όπως δισκέτες, CD, DVD, Memory Cards, Flash Memories και USB Sticks. Υπέγραψε συµβόλαιο µε την Microsoft Ελλάς για την προεγκατάσταση Λειτουργικών Συστηµάτων (OEM) στους Η/Υ LEXUS MULTIMEDIA που παράγει και διανέµει στην ελληνική αγορά, καθιστώντας την επίσηµο DIRECT OEM. Βάσει της σχετικής συµφωνίας, η DIONIC έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της µέσω των Η/Υ Lexus την ολοκληρωµένη γκάµα των καταξιωµένων προϊόντων της Microsoft. Τον Μάιο η DIONIC, ισχυροποιώντας τη θέση της ως µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες αντιπροσώπευσης και διανοµής παιχνιδιών στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, επέκτεινε τη συνεργασία της µε τη May Cheong Group, µε σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση, διανοµή και προβολή των άριστων ποιοτικά και ιδιαίτερα δηµοφιλών παιχνιδιών Maisto στη Βουλγαρία. Παράλληλα, η DIONIC A.E.B.E., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των προϊόντων Home Entertainment, σύνηψε στρατηγική συνεργασία µε την εταιρία 505 Games (Nintendo DS, Playstation 2 και PSP). Τον Ιούλιο του 2007 προέβη στη σύναψη νέας συνεργασίας µε την κορυφαία στο είδος της Ιταλική εταιρία, OK BABY. Η συνεργασία περιλαµβάνει την αντιπροσώπευση και διάθεση στην ελληνική αγορά προϊόντων της OK BABY, µέσα από το δίκτυο εξειδικευµένων καταστηµάτων βρεφικών και παιδικών ειδών του 18

19 εµπορικού τµήµατος. Τέλος, το Σεπτέµβριο του 2007, η DIONIC, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ειδών βρεφανάπτυξης, προχώρησε στην αποκλειστική συνεργασία µε τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, τη γαλλική εταιρία παραγωγής των παιδικών καθισµάτων ασφαλείας µε το σήµα MICHELIN. Εξαγορές Ιδρύσεις Το Μάρτιο του 2007 προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 5% της εταιρείας ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, η οποία είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2007, σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού συµβολαιογραφικού προσυµφώνου µε την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η ΝΤΙΟΝΙΚ προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής δυναµικότητας 45 MW στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ του ήµου Σολυγείας στο Νοµό Κορινθίας. Τον Ιούνιο του 2007 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 12,6% στην εταιρεία έναντι συνολικού τιµήµατος Euro Μετά την ως άνω µεταβολή η ΝΤΙΟΝΙΚ θα κατέχει πλέον το 58.6% της εταιρείας από το 46% που κατείχε πριν. Επίσης τον Ιούνιο, προχώρησε στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ENΑΛΕΝ ΑΕΚΕ µε αντικειµενικό σκοπό την κατασκευή και την εκµετάλλευση εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Η συµµετοχή της DIONIC διαµορφώνεται σε 25%. Η Εταιρεία κατατέθηκε αίτηση για Άδεια Παραγωγής στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φ/Β σταθµού για την κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκού σταθµού δυναµικότητας MW στο ήµο Έλους του Νοµού Λακωνίας. Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξαγορά ποσοστού στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες µε σηµαντικές προοπτικές µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και ο κλάδος των αστικών ακινήτων. Τον Σεπτέµβριο του 2007 αποφάσισε τη συµµετοχή της εταιρείας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής DIONIC PARTICIPATIONS LTD µε έδρα την Κύπρο, συνολικού ύψους ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την κατά 95% συµµετοχή της DIONIC PARTICIPATIONS LTD στην υπό ίδρυση εταιρία DIONIC BULGARIA LLC, η οποία θα αναλάβει την επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου NTIONIK στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Οµίλου DIONIC για ανάπτυξη στο χώρο των Βαλκανίων. Ο Όµιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεχούς επιχειρηµατικής ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές, προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας DIONIC BULGARIA LLC. Με έδρα τη Σόφια, η DIONIC BULGARIA LLC θα διεισδύσει στη Βουλγαρία, απασχολώντας εξειδικευµένα στελέχη του Οµίλου τα οποία θα µεταφέρουν την εµπειρία και τεχνογνωσία της µητρικής σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ολοκληρωµένο δίκτυο φωνής και 19

20 δεδοµένων που επιτρέπει την, σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνία µε τη µητρική, µε άµεσο και διαφανή τρόπο. Χάρη στη διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατή η λειτουργία, µε ενιαίο τρόπο, των συστηµάτων ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. Επίσης, εξασφαλίζεται ο κεντρικός οικονοµικός έλεγχος, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και τροφοδοσία των συστηµάτων DSS (Decision Support Systems) του Οµίλου. Τον Οκτώβριο του 2007 η DIONIC ΑΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), µε κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη και διαχείριση αστικών ακινήτων. Το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ανέρχεται στο 60% και µε το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε ευρώ , το ύψος της επένδυσης για την DIONIC διαµορφώνεται σε ευρώ Η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. θα αποτελέσει τον κύριο άξονα δραστηριοποίησης του Οµίλου στην ανάπτυξη ακινήτων, επικεντρώνοντας στην αγορά γης και την ανέγερση οικιστικών και επαγγελµατικών αστικών ακινήτων. Τον Νοέµβριο 2007 η DIONIC ΑΒΕΕ προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου NTI.AN.A. κατά ευρώ και η DIONIC συµµετείχε κατά το ποσοστό που της αναλογεί, δηλαδή 60%, καταβάλλοντας συνολικό ποσό ευρώ Τα έσοδα από την αύξηση του κεφαλαίου πρόκειται να διατεθούν, από τη θυγατρική ΝΤΙ.ΑΝ.Α., αφενός για την εξαγορά του 49% της εταιρείας Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των ευρώ Επιπρόσθετα, η θυγατρική πρόκειται να εξαγοράσει το 49% της ANDROS VILLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ Ε.Ε., εταιρείας που έχει ως κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη και εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, καταβάλλοντας το ποσό των ευρώ Κύριος σκοπός δραστηριοποίησης της ANDROS Ε.Ε. είναι, σε πρώτη φάση, η ανάπτυξη οικιστικών συµπλεγµάτων στη νησιώτικη Ελλάδα και συγκεκριµένα στο νησί της 'Aνδρου. Το εκέµβριο του 2007, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε νέες προσοδοφόρες αγορές, προχώρησε στην εξαγορά του 70% της εταιρίας SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, µε έδρα το Hong Kong της Κίνας. Η εξαγορά πραγµατοποιήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC Participations Ltd, ενώ το τίµηµα ανέρχεται σε ευρώ Για το σκοπό αυτό η DIONIC ολοκλήρωσε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ µε καταβολή µετρητών στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία DIONIC θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και διανοµή των δικών της σηµάτων µε σκοπό την πώληση αυτών στην παγκόσµια αγορά. Τα προϊόντα περιλαµβάνουν accessories υπολογιστών και παιχνιδοµηχανών µε το σήµα plug 'n' play, αναλώσιµα υπολογιστών, όπως είναι cdrs /dvdrs /memory sticks /usbs, µε το σήµα "dion", κ.ά. Σηµειωτέο ότι η SHENZHEN TOP LEAD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανοµής παγκοσµίως (πιστοποιηµένες από CE/ROHS, TUV). Χρηµατοδότηση Μετατρέψιµο Οµολογιακό Η Εταιρέια σε εφρµογή της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, της από απόφασης του Σ της εταιρείας, και της από απόφασης της συνέλευσης των οµολογιούχων, προχώρησε διαδοχικά στις παρακάτω µετατροπές από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό άνειο (Μ.Ο..) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονοµαστικής αξίας Ευρώ µε τιµή µετατροπής 0,91 ευρώ ανά µετοχή: Τον Σεπτέµβριο του 2007 ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 06/09/2007 αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των νέων 20

21 κοινών ονοµαστικών µετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ, λόγω µετατροπής 582 οµολογιών σε µετοχές Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε ,80 ευρώ. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Στις 24/10/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάµει της από 17/10/2007 Εγκριτικής απόφασης του.σ. του Χ.Α., και διαπραγµάτευσης νέων µετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ λόγω µετατροπής 32 οµολογιών σε µετοχές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Στις 22/11/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάµει της από 15/11/2007 Εγκριτικής απόφασης του.σ. του Χ.Α., και διαπραγµάτευσης νέων µετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ λόγω µετατροπής 25 οµολογιών σε µετοχές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Στις 21/12/2007 Ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 31/12/2007 αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ, λόγω µετατροπής 294 οµολογιών σε µετοχές. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Κοινό Οµολογιακό Στις 27/9/2007 Στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE µε την τράπεζα EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τέσσερα χρόνια. Στις 5/12/2007 Στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE µε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τρία χρόνια µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµων δανείων µετατρέποντας τα σε µακροπρόθεσµα µε ευνοϊκότερους όρους. Φορολογικός Έλεγχος Στις 1/11/2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για την χρήση Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρία λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους Euro ,08 από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήµατος Euro ,68, πλέον προσαύξηση φόρου Euro 8.375,95 ήτοι συνολικό ποσό της τάξης των Euro ,63. Με την υπογραφή της πράξης συµβιβασµού καταβλήθηκε το ένα πέµπτο (1/5) του ανωτέρω ποσού, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες µηνιαίες άτοκες δόσεις. 21

22 4.3 Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ανερχόταν σε ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Την χρονική περίοδο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσίασε την παρακάτω εξέλιξη: Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εγκρίθηκε πρόγραµµα διάθεσης µετοχών υπέρ των µελών του.σ, τον /νοντα Σύµβουλο, τον Γενικό /ντή και το προσωπικό της εταιρείας µέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε την µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών σύµφωνα µε την παρ. 9 του Άρθρου 13 του Ν. 2190/20, το οποίο θα υλοποιηθεί την τριετία 2003/2005, βάσει των στόχων, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 1. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ( ,20) µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων µετοχών ( ) µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστης. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε ως ακολούθως: Λόγω συγχωνεύσεως µε απορρόφηση (άρθρα 78, Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ισόποσο του µετοχικού κεφαλαίου των απορροφούµενων εταιρειών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ, Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και "UNIKID HELLAS (ΓΙΟΥΝΙΚΙΝΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ" (το οποίο ανέρχεται σε για την 22

23 εταιρεία "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και σε για την εταιρεία "UNIKID HELLAS Α.Ε.") µειωµένου (α) κατά το ποσοστό συµµετοχής της απορροφούσας εταιρείας "DIONIC Α.Ε." στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των που αποτελεί την ονοµαστική αξία της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης και (β) κατά το ποσοστό συµµετοχής της απορροφούµενης εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας "UNIKID HELLAS Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των που αποτελεί την ονοµαστική αξία της συµµετοχής της απορροφούµενης εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας "UNIKID HELLAS A.E." και (γ) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ποσού 0,20 από λογαριασµό " ιαφορές από αναπροσαρµοζόµενη αξία συµµετοχών και χρεογράφων" ( 2.363) της απορροφούσας για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ( ,20) διαιρούµενο σε δέκα οχτώ εκατοµµύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις µετοχές ( ) ονοµαστικής αξίας εκάστης 0, Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ( ) µε καταβολή µετρητών και έκδοση διακοσίων είκοσι τέσσερις χιλιάδων εξακοσίων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του (0,30 ) η κάθε µία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Η αύξηση πραγµατοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,20 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. 3. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ενενήντα έξι χιλιάδες δέκα πέντε και εξήντα ( ,60) µε καταβολή µετρητών και έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πενήντα δύο ( ) νέων 23

24 µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του (0,30 ) η κάθε µία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Η αύξηση πραγµατοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. 4. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια ( ) µε την µετατροπή 582 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκρτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,80 Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 5. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εκατό πέντε χιλιάδων εξακοσίων ( ) µε την µετατροπή 32 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από 24

25 την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκριτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 6. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) µε την µετατροπή 25 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ εκατό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκριτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 7. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων( ) µε την µετατροπή 294 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ δύο εκκατοµυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η 25

26 κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ ενός εκατοµµυρίου εννιακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκρτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 26

27 Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας την περίοδο παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Ηµερ/νία Γεν. Συνέλευσης Ποσό αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Αιτιολογία Αριθ. Μετοχών Ονοµ. Αξία Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο 13/01/ ικαίωµα Προαίρεσης , /7/ ,20 Συγχώνευση , ,20 15/12/ ,00 ικαίωµα Προαίρεσης , ,20 15/12/ ,60 ικαίωµα Προαίρεσης , ,80 1/8/ Μετατροπή Οµολογιών , /8/ Μετατροπή Οµολογιών , ,40 1/8/ Μετατροπή Οµολογιών , ,90 1/8/ Μετατροπή Οµολογιών , ,30 27

28 4.4 Οργανωτική ιάρθρωση Ακολούθως παρατίθεται διάγραµµα µε τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου DIONIC την 31/03/2008. NTIONIK A.B.E.E. DIONIC PARTICIPATIONS LTD (KYΠΡΟΣ) (100%) DIONIC TRADING (KYΠΡΟΣ) (100%) DIONIC ΒULGARIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) (95%) SHENZEN TOP LEAD (Κίνα) (70%) MEDIA VIS A.E. (70%) ATCOM A.E. (65%) ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD (UK) (100%) ΝΤΙ.ΑΝ.Α. (60%) Ι.ΠΡΩ. ΑΕ (49%) ANDROS VILLLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ ΕΕ (49%) NTIONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ (58,6%) ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. (50%) ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ (33%) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε (20,45%) 28

29 Ακολούθως παρατίθεται διάγραµµα µε τις εταιρείες στις οποίες ο όµιλος DIONIC διατηρούσε συµµετοχή στην 31/03/2008. NTIONIK A.B.E.E. ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ (25%) INFONAUTICS (18%) ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ (19%) 29

30 4.5 ιεύθυνση ιοίκηση Οµίλου Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας το ανώτατο όργανο της είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της, του Κ.Ν 2190/1920 και κάθε ειδικότερης νοµοθετικής ρύθµισης που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύµων Εταιρειών. Σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της εταιρείας η Γενική ιεύθυνση, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων, ενηµέρωσης - εξυπηρέτησης µετόχων υπάγονται στο.σ της εταιρείας. ιοικητικό Συµβούλιο Η Εταιρεία διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τρεις µέχρι έντεκα (3-11) συµβούλους και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των µελών του.σ. είναι τριετής (3 έτη) και παρατείνεται µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα την 7/9/2006 είναι η ακόλουθη: Ιωάννης - Νικόλαος Μεσηµέρης του Γεωργίου Χρήστος Μπιζούµης του Μίµη Θωµάς Ρούµπας του Ιωάννη Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στέφανου Χαράλαµπος Χαραλαµπόπουλος του Αναστασίου Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου Πρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος Αντιπρόεδρος εκτελεστικό µέλος ιευθύνων Σύµβουλος εκτελεστικό µέλος Εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 30

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση 7/372/15.2.2006) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002. ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2002. Μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 2 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2001. Μια χρονιά παγκόσμιας ύφεσης στο χώρο της τεχνολογίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Mάρτιος 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Mάρτιος 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Mάρτιος 2012 Όμιλος DIONIC με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια εξελίσσεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δεκέμβριος 2009

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δεκέμβριος 2009 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δεκέμβριος 2009 Όμιλος DIONIC με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 12 χρόνια μεταμορφώνεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2008 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2006 31.12.2006... 52

01.01.2006 31.12.2006... 52 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2007 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 Μάιος, 2007 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2006 1. Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη 4 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 20 13

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 20 13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 2013 Όμιλος DIONIC με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια εξελίσσεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2001 31.12.2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/14.11.2000 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2002. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5.223.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63 Αρ. Αδ. Ε.Κ.: 6/192/6.6.2000 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2007 31.12.2007) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάιος 2008) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα