Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο"

Transcript

1 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Απολογισµός & Ετήσιο ελτίο 2007 Μάιος, 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισµός ραστηριοτήτων Μήνυµα ιοικητικού Συµβουλίου 4 2. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη 7 3. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου Πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όµιλο ραστηριότητες εταιρείας και Οµίλου 37 Ετήσιο ελτίο Χρήσης Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση 49 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη βάση 54 Επεξηγηµατική Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 11 α, Ν. 3371/2005) Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιηµένη και µη βάση Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/ Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, πιστοποιητικά ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 165 2

3 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Ετήσιος Απολογισµός

4 1. Μήνυµα ιοικητικού Συµβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Ο Όµιλος Dionic τη χρονιά πού διανύσαµε, το 2007, εδραίωσε τη παρουσία της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό τοµέα µε πολυσχιδή δραστηριότητα έχοντας ως βασικό όραµα την ενασχόληση µε δραστηριότητες που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια και στις οποίες ο όµιλος αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία όσο και την εµπειρία, πρόκειται να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη. Σηµαντικός µοχλός της υλοποίησης των στόχων µας είναι η βελτίωση της οργανωτικής δοµής, η άρτια στελέχωση, η διαρκής ενηµέρωση και εκπαίδευση των στελεχών µας αλλά και η αναβάθµιση της υποδοµής και των συστηµάτων. Όσον αφορά στον κύριο κορµό της δραστηριότητάς µας, το 2007 εντείναµε τους ρυθµούς ανάπτυξης, επεκτείναµε το δίκτυο διανοµής το οποίο απαρτίζεται πλέον από 25 κανάλια µε πάνω από σηµεία πώλησης όπου διαθέτουµε πάνω από προϊόντα, αντιπροσωπεύοντας διεθνούς φήµης εµπορικά σήµατα από οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, σε συνεργασία µε 500 προµηθευτές παγκοσµίως. Όλα αυτά είναι αποτέλεσµα σταθερών και προσεκτικών ενεργειών, στρατηγικών αποφάσεων και εντατικών προσπαθειών από όλους, ώστε οι στόχοι που τίθενται κάθε φορά να επιτυγχάνονται µε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε σειρά επενδύσεων µε στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της υφιστάµενης τεχνολογικής δοµής, όπως η δηµιουργία του νέου υπερσύγχρονου κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας στις Αχαρνές. Σε εµπορικό επίπεδο ολοκληρώθηκε σειρά νέων εµπορικών συµφωνιών (CONREXX, TRAXDATA, LEXUS MULTIMEDIA, MAISTO, 505 GAMES, OK BABY, MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE) σε όλους σχεδόν τους κλάδους (βρεφονηπιακά προϊόντα, 4

5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πληροφορική, καταναλωτικά προϊόντα, συµβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.). Παράλληλα προχωρήσαµε στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας µας εφαρµόζοντας το µοντέλο της DIONIC εκτός των ελληνικών συνόρων και συγκεκριµένα στη Βουλγαρία µε την ίδρυση της DIONIC BULGARIA LLC, η οποία αποτελεί και την πρώτη ουσιαστικά πιλοτική εφαρµογή του επιχειρησιακού µοντέλου της µητρικής εταιρείας. Οι ανωτέρω ενέργειες αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσµατα του οµίλου. Έτσι, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών τη χρήση 2007 ανήλθε στα 84 εκατ. έναντι 83,4 εκατ. τη χρήση Το µικτό κέρδος του Οµίλου αυξήθηκε κατά 8,9% έναντι της χρήσης 2006 και ανήλθε σε 15 εκατ. ενώ το µικτό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε στο 17,8% επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών. Σηµαντικά αυξηµένα κατά 15,2% εµφανίζονται τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου, τα οποία ανήλθαν σε 6,2 εκατ. έναντι 5,4 εκατ. το 2006 ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) εµφανίζονται σηµαντικά ενισχυµένα κατά 27,7% και διαµορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια περίοδο οι συνολικές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε 41,5 εκατ. έναντι 48,7 εκατ. το 2006 ενώ σηµαντικά µειωµένος κατά 35% εµφανίζεται ο τραπεζικός δανεισµός στα 17,5 εκατ. έναντι 26,8 εκατ. που ήταν τη 31/12/2006. Παράλληλα τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 70% περίπου και ανήλθαν σε 26,4 εκατ. έναντι 15,6 εκατ. τη 31/12/2007 µετά και από την µετατροπή διαδοχικά οµολογιών σε µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους 3 εκατ. περίπου. Στο 2007 προσχωρήσαµε στην ενίσχυση της παρουσίας µας και σε άλλους τοµείς δραστηριότητας ενισχύοντας τις προοπτικές για τις ερχόµενες χρήσεις εφαρµόζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής µας. Έτσι αποφασίσαµε και υλοποιούµε την εµπλοκή µας τον στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και συγκεκριµένα της αιολικής ενέργειας µέσω NTONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., στον τοµέα της φωτοβολταϊκής ενέργειας µέσω 5

6 της νεοϊδρυθείσα ΕΝΑΛΕΝ A.E.K.E., στον τοµέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης ακινήτων, µέσω της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΩΝ A.E. Παράλληλα µέσω της θυγατρικής SHENZEN TOP LEAD µε έδρα το Χονγκ Κόνγκ, δραστηριοποιούµαστε στην παραγωγή και διανοµή καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδοµηχανές, αναλώσιµα υπολογιστών κλπ) µε το δικό µας σήµα ( plug n play, lexus ) στην παγκόσµια αγορά, µε συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών ψηφιακών) της Κίνας. Τέλος µέσω της θυγατρικής ATCOM, η οποία αποτελεί τον τεχνολογικό άξονα των δραστηριοτήτων του οµίλου, προχωρήσαµε στην ίδρυση της ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD, µε έδρα τη Μ. Βρετανία, µε στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του WCMS προϊόντος της στη ιεθνή Αγορά, µε την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου συνεργατών. Με αφετηρία λοιπόν το 2007 και µε γνώµονα τις δυνατότητες που δηµιουργούνται από τις νέες αυτές δραστηριότητες καθώς και από τη συνεχή επέκταση στην κύρια δραστηριότητα του οµίλου µε την ανάπτυξη νέων συνεργασιών που επιτρέπουν τη διεύρυνση της προσφερόµενης γκάµας προϊόντων καθώς και µε την ενίσχυση της δραστηριότητας εκτός των ελληνικών συνόρων, αναµένουµε ανάλογη θετική πορεία και στη τρέχουσα χρήση. Το ιοικητικό Συµβούλιο 6

7 2. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτά Κέρδη 17,4% 16,4% 17,8% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 5,7% 6,5% 7,4% Κέρδη προ φόρων και τόκων 4,9% 5,6% 6,4% Κέρδη προ φόρων 3,2% 3,0% 3,6% Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας 1,5% 1,8% 2,3% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%) Κύκλος Εργασιών 10,2% 23,4% 0,6% Μικτά Κέρδη 5,4% 16,7% 8,9% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 14,2% 39,8% 15,2% Κέρδη προ φόρων και τόκων 22,1% 42,6% 13,6% Κέρδη προ φόρων 22,8% 16,5% 22,6% Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας 133,7% 47,2% 27,7% 7

8 Στοιχεία Ισολογισµού ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ (σε 000 ) 31/12/ /12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Κατάσταση κοινού µεγέθους (%) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 20,6% 25,2% 27,3% Αποθέµατα 16,0% 15,5% 13,8% Απαιτήσεις από πελάτες 58,9% 50,9% 50,9% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4,5% 8,4% 8,0% Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,0% 25,8% 20,5% Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 40,4% 15,5% 7,8% Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31,2% 32,0% 31,2% Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 73,6% 73,3% 59,5% Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 26,4% 26,7% 40,5% ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,0% 0,0% 0,0% Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 26,4% 26,7% 40,5% Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0% 8

9 Οικονοµικά Αποτελέσµατα ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτά Κέρδη 14,5% 12,3% 14,1% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 4,8% 5,2% 6,0% Κέρδη προ φόρων και τόκων 4,3% 4,7% 5,3% Κέρδη προ φόρων 2,7% 1,8% 2,1% Κέρδη µετά από φόρους 1,7% 1,3% 1,4% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%) Κύκλος Εργασιών 12,6% 20,5% 1,0% Μικτά Κέρδη 6,6% 2,1% 15,8% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 5,8% 31,7% 16,1% Κέρδη προ φόρων και τόκων 17,9% 31,4% 14,6% Κέρδη προ φόρων 12,6% -20,1% 18,1% Κέρδη µετά από φόρους 95,3% -8,1% 7,3% 9

10 Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ (σε 000 ) 31/12/ /12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Κατάσταση κοινού µεγέθους (%) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 18,5% 23,4% 25,6% Αποθέµατα 18,3% 17,3% 13,5% Απαιτήσεις από πελάτες 56,2% 47,6% 50,7% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7,1% 11,6% 10,1% Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,2% 23,2% 18,8% Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 45,5% 20,3% 9,1% Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 29,3% 32,2% 33,2% Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 77,0% 75,8% 61,1% Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 21,0% 22,2% 36,7% ικαιώµατα Μειοψηφίας 2,0% 2,0% 2,3% Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 23,0% 24,2% 38,9% Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0% 10

11 3. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου 3.1 Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιλαµβάνονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της DIONIC Α.Ε. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίο πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα των αποφάσεων υπ αριθµ. 5/204/ και 7/372/15 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου είναι ο κ. Θωµάς Ρούµπας ιευθύνων Σύµβουλος της DIONIC Α.Ε., κάτοικος ήµου Εκάλης, οδός Πάρνηθος 10α. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της DIONIC Α.Ε.Β.Ε., επί της οδού Αριστοτέλους 95 στο ήµο Αχαρνών τηλ (υπεύθυνη Βασιλική Αποστολοπούλου). 3.3 Ορκωτοί ελεγκτές Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και της 31ης εκεµβρίου κάθε χρήσης καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν: ισολογισµό, τα αποτελέσµατα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, το προσάρτηµα, την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, τον πίνακα µεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταµειακών ροών. 11

12 Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις (σε µητρικό και ενοποιηµένο επίπεδο) έχουν συνταχθεί βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ και ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Σωτήριο Α. Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, ενώ οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2005 συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ. Ιωάννη Τσιότσιο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14991) και Χρήστο Κοκοτίνη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13501) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 2007 (σε µητρικό και ενοποιηµένο επίπεδο) έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Τσαµάκη Ανδρέα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 12

13 4. Πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όµιλο 4.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία DIONIC ιδρύθηκε το 1995 (µετατροπή από Ε.Π.Ε ) µε αριθµό ΦΕΚ 5374/ και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 2045 µε δυνατότητα παράτασης. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Αχαρνών Αττικής και συγκεκριµένα στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, τηλ Τ.Κ Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα ανωνύµων εταιρειών µε αριθµό 34192/01/Β95/493. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρείας µετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 29/6/2005 για µερική µεταβολή της επωνυµίας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού είναι DIONIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ και µε διακριτικό τίτλο «DIONIC Α.Ε.Β.Ε». 13

14 4.2 Σύντοµο Ιστορικό Η DIONIC ιδρύθηκε σαν Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης το 1986 από τον κ. Λεύκιο Περικλέους και την κα Νίκη Κάβουρα µε σκοπό αυτή να λειτουργήσει σαν φορέας στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων του κ. Περικλέους στην Ελλάδα Το Σεπτέµβριο του 1995, και ενώ η Εταιρεία είχε αρχίσει ήδη να πραγµατοποιεί αλµατώδη πρόοδο των εργασιών της, µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία µε αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της από 5 εκατ. δρχ. σε 100 εκατ. δρχ. Το ίδιο διάστηµα, το µετοχικό σχήµα µε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αλλά και ιδιωτών επενδυτών η πλειοψηφία των οποίων είναι µέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α (Πανελλήνιου Συνδέσµου Επενδυτών Χρηµατιστηρίου Αθηνών) Το 1996 η Εταιρεία διαβλέποντας την επερχόµενη έκρηξη της αγοράς στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών των λογισµικών προγραµµάτων και πολυµέσων (multimedia), µετεγκαταστάθηκε, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Οι επενδύσεις αυτές συντέλεσαν στο να γίνει η DIONIC A.E. ο σηµαντικότερος διανοµέας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών µέσων επιµόρφωσης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχοντας συνάψει εµπορικές συµφωνίες µε µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τέτοιων προϊόντων στο χώρο Το 1998 στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης νέων επικερδών δραστηριοτήτων, η Εταιρεία αποφάσισε να επεκταθεί σε προϊόντα τα οποία θα της επιτρέψουν αφενός να εκµεταλλευθεί στο µέγιστο τα υπάρχοντα κανάλια διανοµής και να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αφετέρου να διαφοροποιήσει το επιχειρηµατικό ρίσκο που περιέχεται σε µονοσήµαντες δραστηριότητες, γεγονός που παρατηρείται στον ανταγωνισµό. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία δροµολόγησε την είσοδό της στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, των παραδοσιακών παιχνιδιών, (µέσω της θυγατρικής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. DREAMLAND ), η οποία Ιδρύθηκε το 1998 µε τη συµµετοχή της DIONIC A.E. µε ποσοστό 99% στο µετοχικό κεφάλαιο έναντι του ποσού των ,67 που πραγµατοποιήθηκε στη χρήση 1998 και καταβλήθηκε πλήρως. Έκτοτε, η ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. προέβηκε σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου στις οποίες υπήρχε παραίτηση των παλαιών µετόχων και το ποσοστό της DIONIC. περιορίστηκε σε 60%. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,59 η καθεµία Το 1999 θεωρείται ορόσηµο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρείας καθώς µετά από ηµόσια Εγγραφή, οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρεία µετεγκαταστάθηκε στο σηµερινό ιδιόκτητο κτίριο της και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για 14

15 την Εταιρεία ήταν ο µηχανογραφικός εκσυγχρονισµός της, προκειµένου να µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την αναµενόµενη αύξηση του κύκλου εργασιών της στις επόµενες χρήσεις, καθώς και η συµµετοχή της στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της TELECLUB A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας µέσω αλυσίδας καταστηµάτων Το 2000 η συµµετοχή της Εταιρείας σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΟFFICE DEPOT A.E. και ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., στην ίδρυση της εταιρείας ATCOM Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 34% καθώς και η αγορά παγίων και επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., κινήθηκαν µέσα στα παραπάνω αναφερόµενα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρείας, δηλαδή της εισόδου της σε νέες δραστηριότητες µε σκοπό την επίτευξη των µέγιστων συνεργιών Το 2001 η εταιρεία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια µέσω ηµόσιας Εγγραφής µε σκοπό την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης τα οποία της προσέδωσαν µεγαλύτερη ευελιξία στις συµφωνίες µε τους προµηθευτές της και επέτρεψαν την είσοδό της σε νέες δραστηριότητες µε την υπογραφή στρατηγικών συµφωνιών µε νέους συνεργάτες και προµηθευτές. Παράλληλα η εταιρεία µείωσε τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας TELECLUB A.E. σε ποσοστό 18,54%. Πάντα µε στόχο την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών η εταιρεία εφάρµοσε από το 1999 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, ενώ τον Ιούνιο του 2000 πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9002 και το 2002 πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001 του TUV AUSTRIA Το 2002 η εταιρεία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30. Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για την εταιρεία ήταν : Α. Η µείωση της συµµετοχής επί του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο ποσοστό του 44,002%. Β. Η εξαγορά του 33% των µετοχών µε ταυτόχρονη απόκτηση της πλειοψηφίας του.σ της εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην διανοµή ευρέως καταναλωτικών προϊόντων και τροφίµων στον νοµό Αττικής. Γ. Η συµµετοχή στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ATCOM A.E., NTIONIK OFFICE DEPOT Α.Ε., C.A.A.D Α.Ε. ( πρώην ΤΕΛΕΚΛΑΜΠ Α.Ε.) Το 2003 η εταιρεία υλοποίησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η οποία είχε πραγµατοποιηθεί στις ,την πρώτη φάση του προγράµµατος διάθεσης µετοχών υπέρ των µελών του.σ., του /ντος Συµβούλου, του Γενικού /ντου και του προσωπικού της εταιρείας, µε την µορφή του δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών, µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30. Οι ανωτέρω µετοχές πιστώθηκαν στις µερίδες 15

16 των δικαιούχων στις κατόπιν της εγκρίσεως του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της Ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για την εταιρεία ήταν: Τον Οκτώβριο του 2003 η DIONIC προέβη στην µείωση της συµµετοχής επί του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο ποσοστό του 34,00%, και στην πώληση του 34,37% επί του µετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεµένης ανωνύµου εταιρείας C.A.A.D A.E. Επίσης αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της σε 50,70% στην θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία ATCOM A.E. Η πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει το ποσοστό της στο µετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας κρίθηκε συµφέρουσα από στρατηγικής και επενδυτικής πλευράς, δεδοµένου ότι η ως άνω εταιρεία µέσω του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στο καταστατικό της πρόκειται να συµπληρώσει το προϊοντικό µίγµα της DIONIC µέσω του SOFTWARE που παράγει. Τον Νοέµβριο του 2003 η DIONIC προέβη στην κατάρτιση συµφωνίας µε την ανώνυµη εταιρεία MICROTEC A.E. και µε τον Άγγελο Σαλιάρη µε τους οποίους συµφωνήθηκε το πλαίσιο επιχειρηµατικού σχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εκ µέρους της εταιρείας µας απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και ανάληψη διοίκησης εταιρείας, η οποία θα περιλαµβάνει στον εταιρικό της σκοπό κυρίως και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα προϊόντων του Ιαπωνικού Οίκου EIZO Το 2004 το.σ. στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας το οποίο πραγµατοποιήθηκε την αποφάσισε την συµµετοχή της εταιρείας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της INFONAUTICS A.E. σε ποσοστό 14% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, προσβλέποντας στην διεθνή επέκταση του οµίλου DIONIC Α.Ε. στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Η INFONAUTICS A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων επιχειρηµατικής πληροφόρησης, η οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη δικού της προϊόντος στον τοµέα των λύσεων επιχειρηµατικής ευφυΐας µε το οποίο θα στοχεύσει την αγορά των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών. Η Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις αποφάσισε την συγχώνευση της µε τις εταιρείες ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. µε απορρόφηση αυτών. Στις η εταιρεία στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας INFONAUTICS A.E. αυξάνοντας το ποσοστό της από 14% σε 18%. Την µε την υπ αριθµ. πρωτ. Κ / εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E. δια απορροφήσεως αυτών από την DIONIC. Με απόφαση του.σ. της θυγατρικής εταιρείας "ΑΤCOM Α.Ε." της 20/01/2004 η εταιρεία απορρόφησε την ανώνυµη εταιρεία DIONIC OFFICE DEPOT Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν.2190/ Το 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας η οποία πραγµατοποιήθηκε την αποφάσισε την µεταβολή της επωνυµίας της εταιρείας σε «DIONIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ». Την υπέγραψε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο για την αγορά 16

17 ακινήτου τ.µ. µε κτιριακές εγκαταστάσεις τ.µ. στην βιοµηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής. Την συµµετείχε στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή µετρητών, της θυγατρικής εταιρείας ΑΤCOM A.E. αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής της από 56,83% σε 62,28% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας. Την υπέγραψε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο µε την Ανώνυµη Εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» για σύσταση από κοινού Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ DIONIC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Σκοπός της νέας εταιρείας θα είναι η δραστηριοποίηση της στην κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο Στις αρχές της χρήσης 2006, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου µετά κτιριακών εγκαταστάσεων στην βιοµηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής, το οποίο αξιοποιείται ως logistic center. Τον Μάρτιο του 2006 η DIONIC Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε στην αύξηση της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας ATCOM Α.Ε. έχοντας ως κύριο γνώµονα την ενίσχυση των επιχειρηµατικών της µονάδων µε ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης καθώς επίσης και την ισχυροποίηση των σχέσεων µεταξύ των δύο εταιρειών. Πιο συγκεκριµένα, η DIONIC προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 6,44% του µετοχικού κεφαλαίου της ATCOM (ήτοι µετοχές) έναντι τιµήµατος ,89 ενώ πλέον το ποσοστό συµµετοχής της διαµορφώνεται από 62,29% σε 68,73%. Η αύξηση της συµµετοχής της DIONIC στο µετοχικό κεφάλαιο της ATCOM αναµένεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα θετικά και για τα δύο µέρη και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ενίσχυσης των λειτουργικών συνεργιών µεταξύ των δύο εταιρειών. Τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών η διαπραγµάτευση των νέων κοινών ονοµαστικών οµολογιών της DIONIC, ονοµαστικής αξίας που προέκυψαν από την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου συνολικού ύψους 11 εκατ. και τετραετούς διάρκειας. Οι οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε κοινές ονοµαστικές µετοχές του Εκδότη µε λόγο µετατροπής κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία ανά 1 οµολογία, ενώ η τιµή µετατροπής έχει καθοριστεί σε 0,91. Τον Ιούνιο του 2006 η DIONIC προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 30% της εταιρείας MEDIA VIS Α.Ε. (βάσει της καταρτιθείσας συµφωνίας µε την εταιρία MICROTEC ΑΕ και τον Σαλιάρη Αγγελο), η οποία έχει κύριο αντικείµενο δραστηριοτήτων την αντιπροσώπευση των προϊόντων του ιαπωνικού οίκου ΕΙΖΟ στην ελληνική αγορά. Επιπρόσθετα, προχώρησε στην υπογραφή προσυµφώνου για την εξαγορά ποσοστού 50% της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε., η οποία έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ στις δραστηριότητες της εντάσσεται και η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου από όπου παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων on line. Στο τρίτο τρίµηνο του 2006 η DIONIC προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 50% της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε., υλοποιώντας σχετικό προσύµφωνο, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και on - line αναζήτησης προϊόντων. Η DIONIC Α.Ε.Β.Ε., έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στο χώρο των προϊόντων τεχνολογίας απέκτησε το 70%της εταιρείας Media Vis Α.Ε, υλοποιώντας έτσι το προσύµφωνο µεταξύ των δύο εταιρειών που προέβλεπε την απόκτηση ποσοστού 70%. 17

18 Τον Οκτώβριο του 2006 η DIONIC σύναψε στρατηγική συνεργασία µε τις εταιρείες Nortec Multimedia Α.Ε. και Diaktis Α.Ε. για την επίσηµη διανοµή των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά Επενδύσεις To Φεβρουάριο του 2007 ο Όµιλος DIONIC στο πλαίσιο της µακροπρόθεσµης στρατηγικής διαρκούς εξέλιξης σε ότι αφορά την τεχνογνωσία, τον εξοπλισµό και τις υποδοµές του, ολοκλήρωσε τη µεταφορά του συνόλου των αποθηκών, του τµήµατος service, την παραγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε την επωνυµία LEXUS MULTIMEDIA PCR, καθώς και την τιµολόγηση και διανοµή όλων των προϊόντων, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στον Αυλώνα Αττικής. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανάπτυξη των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Οµίλου στις Αχαρνές, ενώ µε στόχο την ενίσχυση της διαρκούς και συστηµατικής επιµόρφωσης του προσωπικού του σε θέµατα που άπτονται του τοµέα δραστηριότητάς τους, δηµιουργήθηκε πλήρως εξοπλισµένο και επανδρωµένο, µε εξειδικευµένο διδακτικό προσωπικό, κέντρου εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί καθηµερινά εκτός ωραρίου. Εµπορικές Συνεργασίες Το Μάρτιο του 2007 προχώρησε στη σύναψη στρατηγικών εµπορικών συνεργασιών µε τρεις σηµαντικές εταιρείες στον κλάδο της παραγωγής βρεφικής-παιδικής ένδυσης και προϊόντων δωµατίου και συγκεκριµένα τη διανοµή προϊόντων της γνωστής τουρκικής εταιρείας Albimini (αξεσουάρ παιδικής ένδυσης και βρεφικών ενδυµάτων), την εµπορία προϊόντων της βρεφικής - παιδικής συλλογής µε το brand Maminoo και µε την εταιρεία Pembemavi (κατασκευή προϊόντων και αξεσουάρ δωµατίου - αγορά βρεφικών-παιδικών ειδών). Ολοκληρώθηκε η σύναψη εµπορικής συνεργασίας µε την εταιρεία CONREXX για την επίσηµη διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Η CONREXX κατέχει ηγετική θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις αγορές όπου δραστηριοποιείται για σειρά ετών ενώ όντας η 3η εταιρεία από άποψη κύκλου εργασιών µε κορυφαία την Verbatim. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται από την RITEK που είναι ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές οπτικών µέσων αποθήκευσης παγκοσµίως. Η γκάµα των προϊόντων της περιλαµβάνει οπτικά µέσα αποθήκευσης πληροφοριών όπως δισκέτες, CD, DVD, Memory Cards, Flash Memories και USB Sticks. Υπέγραψε συµβόλαιο µε την Microsoft Ελλάς για την προεγκατάσταση Λειτουργικών Συστηµάτων (OEM) στους Η/Υ LEXUS MULTIMEDIA που παράγει και διανέµει στην ελληνική αγορά, καθιστώντας την επίσηµο DIRECT OEM. Βάσει της σχετικής συµφωνίας, η DIONIC έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της µέσω των Η/Υ Lexus την ολοκληρωµένη γκάµα των καταξιωµένων προϊόντων της Microsoft. Τον Μάιο η DIONIC, ισχυροποιώντας τη θέση της ως µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες αντιπροσώπευσης και διανοµής παιχνιδιών στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της, επέκτεινε τη συνεργασία της µε τη May Cheong Group, µε σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση, διανοµή και προβολή των άριστων ποιοτικά και ιδιαίτερα δηµοφιλών παιχνιδιών Maisto στη Βουλγαρία. Παράλληλα, η DIONIC A.E.B.E., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των προϊόντων Home Entertainment, σύνηψε στρατηγική συνεργασία µε την εταιρία 505 Games (Nintendo DS, Playstation 2 και PSP). Τον Ιούλιο του 2007 προέβη στη σύναψη νέας συνεργασίας µε την κορυφαία στο είδος της Ιταλική εταιρία, OK BABY. Η συνεργασία περιλαµβάνει την αντιπροσώπευση και διάθεση στην ελληνική αγορά προϊόντων της OK BABY, µέσα από το δίκτυο εξειδικευµένων καταστηµάτων βρεφικών και παιδικών ειδών του 18

19 εµπορικού τµήµατος. Τέλος, το Σεπτέµβριο του 2007, η DIONIC, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά ειδών βρεφανάπτυξης, προχώρησε στην αποκλειστική συνεργασία µε τη MICHELIN CHILDRENS TRAVEL CARE, τη γαλλική εταιρία παραγωγής των παιδικών καθισµάτων ασφαλείας µε το σήµα MICHELIN. Εξαγορές Ιδρύσεις Το Μάρτιο του 2007 προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 5% της εταιρείας ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, η οποία είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2007, σε συνέχεια της υπογραφής σχετικού συµβολαιογραφικού προσυµφώνου µε την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η ΝΤΙΟΝΙΚ προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απόκτηση άδειας κατασκευής αιολικού πάρκου συνολικής δυναµικότητας 45 MW στις θέσεις ΛΟΦΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΚΟΡΦΗ του ήµου Σολυγείας στο Νοµό Κορινθίας. Τον Ιούνιο του 2007 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 12,6% στην εταιρεία έναντι συνολικού τιµήµατος Euro Μετά την ως άνω µεταβολή η ΝΤΙΟΝΙΚ θα κατέχει πλέον το 58.6% της εταιρείας από το 46% που κατείχε πριν. Επίσης τον Ιούνιο, προχώρησε στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ENΑΛΕΝ ΑΕΚΕ µε αντικειµενικό σκοπό την κατασκευή και την εκµετάλλευση εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Η συµµετοχή της DIONIC διαµορφώνεται σε 25%. Η Εταιρεία κατατέθηκε αίτηση για Άδεια Παραγωγής στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φ/Β σταθµού για την κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκού σταθµού δυναµικότητας MW στο ήµο Έλους του Νοµού Λακωνίας. Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εξαγορά ποσοστού στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες µε σηµαντικές προοπτικές µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και ο κλάδος των αστικών ακινήτων. Τον Σεπτέµβριο του 2007 αποφάσισε τη συµµετοχή της εταιρείας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής DIONIC PARTICIPATIONS LTD µε έδρα την Κύπρο, συνολικού ύψους ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την κατά 95% συµµετοχή της DIONIC PARTICIPATIONS LTD στην υπό ίδρυση εταιρία DIONIC BULGARIA LLC, η οποία θα αναλάβει την επέκταση των δραστηριοτήτων του οµίλου NTIONIK στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Οµίλου DIONIC για ανάπτυξη στο χώρο των Βαλκανίων. Ο Όµιλος DIONIC, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεχούς επιχειρηµατικής ανάπτυξης και διείσδυσης σε νέες αγορές, προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας DIONIC BULGARIA LLC. Με έδρα τη Σόφια, η DIONIC BULGARIA LLC θα διεισδύσει στη Βουλγαρία, απασχολώντας εξειδικευµένα στελέχη του Οµίλου τα οποία θα µεταφέρουν την εµπειρία και τεχνογνωσία της µητρικής σε όλα τα επίπεδα. Ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ολοκληρωµένο δίκτυο φωνής και 19

20 δεδοµένων που επιτρέπει την, σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνία µε τη µητρική, µε άµεσο και διαφανή τρόπο. Χάρη στη διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατή η λειτουργία, µε ενιαίο τρόπο, των συστηµάτων ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. Επίσης, εξασφαλίζεται ο κεντρικός οικονοµικός έλεγχος, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και τροφοδοσία των συστηµάτων DSS (Decision Support Systems) του Οµίλου. Τον Οκτώβριο του 2007 η DIONIC ΑΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ (NTI.AN.A.), µε κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη και διαχείριση αστικών ακινήτων. Το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στη ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ανέρχεται στο 60% και µε το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σε ευρώ , το ύψος της επένδυσης για την DIONIC διαµορφώνεται σε ευρώ Η ΝΤΙ.ΑΝ.Α. θα αποτελέσει τον κύριο άξονα δραστηριοποίησης του Οµίλου στην ανάπτυξη ακινήτων, επικεντρώνοντας στην αγορά γης και την ανέγερση οικιστικών και επαγγελµατικών αστικών ακινήτων. Τον Νοέµβριο 2007 η DIONIC ΑΒΕΕ προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου NTI.AN.A. κατά ευρώ και η DIONIC συµµετείχε κατά το ποσοστό που της αναλογεί, δηλαδή 60%, καταβάλλοντας συνολικό ποσό ευρώ Τα έσοδα από την αύξηση του κεφαλαίου πρόκειται να διατεθούν, από τη θυγατρική ΝΤΙ.ΑΝ.Α., αφενός για την εξαγορά του 49% της εταιρείας Ι.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των ευρώ Επιπρόσθετα, η θυγατρική πρόκειται να εξαγοράσει το 49% της ANDROS VILLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ Ε.Ε., εταιρείας που έχει ως κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη και εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, καταβάλλοντας το ποσό των ευρώ Κύριος σκοπός δραστηριοποίησης της ANDROS Ε.Ε. είναι, σε πρώτη φάση, η ανάπτυξη οικιστικών συµπλεγµάτων στη νησιώτικη Ελλάδα και συγκεκριµένα στο νησί της 'Aνδρου. Το εκέµβριο του 2007, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε νέες προσοδοφόρες αγορές, προχώρησε στην εξαγορά του 70% της εταιρίας SHENZHEN TOP LEAD LIMITED, µε έδρα το Hong Kong της Κίνας. Η εξαγορά πραγµατοποιήθηκε µέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC Participations Ltd, ενώ το τίµηµα ανέρχεται σε ευρώ Για το σκοπό αυτό η DIONIC ολοκλήρωσε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ µε καταβολή µετρητών στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία DIONIC θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και διανοµή των δικών της σηµάτων µε σκοπό την πώληση αυτών στην παγκόσµια αγορά. Τα προϊόντα περιλαµβάνουν accessories υπολογιστών και παιχνιδοµηχανών µε το σήµα plug 'n' play, αναλώσιµα υπολογιστών, όπως είναι cdrs /dvdrs /memory sticks /usbs, µε το σήµα "dion", κ.ά. Σηµειωτέο ότι η SHENZHEN TOP LEAD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει συνεργασίες µε µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών - ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανοµής παγκοσµίως (πιστοποιηµένες από CE/ROHS, TUV). Χρηµατοδότηση Μετατρέψιµο Οµολογιακό Η Εταιρέια σε εφρµογή της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, της από απόφασης του Σ της εταιρείας, και της από απόφασης της συνέλευσης των οµολογιούχων, προχώρησε διαδοχικά στις παρακάτω µετατροπές από το υφιστάµενο Μετατρέψιµο Οµολογιακό άνειο (Μ.Ο..) της εταιρίας, έκδοσης 1 Αυγούστου 2006, ονοµαστικής αξίας Ευρώ µε τιµή µετατροπής 0,91 ευρώ ανά µετοχή: Τον Σεπτέµβριο του 2007 ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 06/09/2007 αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των νέων 20

21 κοινών ονοµαστικών µετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ, λόγω µετατροπής 582 οµολογιών σε µετοχές Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε ,80 ευρώ. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Στις 24/10/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάµει της από 17/10/2007 Εγκριτικής απόφασης του.σ. του Χ.Α., και διαπραγµάτευσης νέων µετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ λόγω µετατροπής 32 οµολογιών σε µετοχές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Στις 22/11/2007 Κατόπιν της εισαγωγής, δυνάµει της από 15/11/2007 Εγκριτικής απόφασης του.σ. του Χ.Α., και διαπραγµάτευσης νέων µετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ λόγω µετατροπής 25 οµολογιών σε µετοχές, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Στις 21/12/2007 Ανακοινώθηκε από την εταιρεία NΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 31/12/2007 αρχίζει η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ, λόγω µετατροπής 294 οµολογιών σε µετοχές. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α., ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Τα εισρέοντα κεφάλαια ανήλθαν σε ευρώ. Κοινό Οµολογιακό Στις 27/9/2007 Στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE µε την τράπεζα EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τέσσερα χρόνια. Στις 5/12/2007 Στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ προχώρησε η ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE µε την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα τρία χρόνια µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµων δανείων µετατρέποντας τα σε µακροπρόθεσµα µε ευνοϊκότερους όρους. Φορολογικός Έλεγχος Στις 1/11/2007 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για την χρήση Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρία λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους Euro ,08 από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήµατος Euro ,68, πλέον προσαύξηση φόρου Euro 8.375,95 ήτοι συνολικό ποσό της τάξης των Euro ,63. Με την υπογραφή της πράξης συµβιβασµού καταβλήθηκε το ένα πέµπτο (1/5) του ανωτέρω ποσού, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες µηνιαίες άτοκες δόσεις. 21

22 4.3 Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ανερχόταν σε ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Την χρονική περίοδο το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσίασε την παρακάτω εξέλιξη: Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εγκρίθηκε πρόγραµµα διάθεσης µετοχών υπέρ των µελών του.σ, τον /νοντα Σύµβουλο, τον Γενικό /ντή και το προσωπικό της εταιρείας µέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε την µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών σύµφωνα µε την παρ. 9 του Άρθρου 13 του Ν. 2190/20, το οποίο θα υλοποιηθεί την τριετία 2003/2005, βάσει των στόχων, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 1. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ( ,20) µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων µετοχών ( ) µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστης. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε ως ακολούθως: Λόγω συγχωνεύσεως µε απορρόφηση (άρθρα 78, Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ισόποσο του µετοχικού κεφαλαίου των απορροφούµενων εταιρειών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ, Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και "UNIKID HELLAS (ΓΙΟΥΝΙΚΙΝΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ" (το οποίο ανέρχεται σε για την 22

23 εταιρεία "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και σε για την εταιρεία "UNIKID HELLAS Α.Ε.") µειωµένου (α) κατά το ποσοστό συµµετοχής της απορροφούσας εταιρείας "DIONIC Α.Ε." στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των που αποτελεί την ονοµαστική αξία της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης και (β) κατά το ποσοστό συµµετοχής της απορροφούµενης εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας "UNIKID HELLAS Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των που αποτελεί την ονοµαστική αξία της συµµετοχής της απορροφούµενης εταιρείας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας "UNIKID HELLAS A.E." και (γ) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ποσού 0,20 από λογαριασµό " ιαφορές από αναπροσαρµοζόµενη αξία συµµετοχών και χρεογράφων" ( 2.363) της απορροφούσας για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ( ,20) διαιρούµενο σε δέκα οχτώ εκατοµµύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις µετοχές ( ) ονοµαστικής αξίας εκάστης 0, Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ( ) µε καταβολή µετρητών και έκδοση διακοσίων είκοσι τέσσερις χιλιάδων εξακοσίων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του (0,30 ) η κάθε µία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Η αύξηση πραγµατοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,20 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. 3. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ενενήντα έξι χιλιάδες δέκα πέντε και εξήντα ( ,60) µε καταβολή µετρητών και έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πενήντα δύο ( ) νέων 23

24 µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του (0,30 ) η κάθε µία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Η αύξηση πραγµατοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. 4. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια ( ) µε την µετατροπή 582 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκρτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,80 Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 5. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εκατό πέντε χιλιάδων εξακοσίων ( ) µε την µετατροπή 32 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από 24

25 την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκριτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 6. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) µε την µετατροπή 25 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ εκατό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκριτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 7. Με απόφαση του.σ. στις αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων( ) µε την µετατροπή 294 οµολογιών ονοµαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων( ) ευρώ η κάθε µια και συνολικής ονοµαστικής αξίας Ευρώ δύο εκκατοµυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων( ) σε νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ) η 25

26 κάθε µία. Η διαφορά ύψους ευρώ ενός εκατοµµυρίου εννιακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων( ) µεταφέρθηκε σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Το Σ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάµει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών σε µετοχές της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους Μ.Ο.. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, την από Εγκρτική των όρων απόφαση του Σ της εταιρείας και την από τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των οµολογιούχων του Μ.Ο... Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,80 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. 26

27 Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας την περίοδο παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Ηµερ/νία Γεν. Συνέλευσης Ποσό αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Αιτιολογία Αριθ. Μετοχών Ονοµ. Αξία Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο 13/01/ ικαίωµα Προαίρεσης , /7/ ,20 Συγχώνευση , ,20 15/12/ ,00 ικαίωµα Προαίρεσης , ,20 15/12/ ,60 ικαίωµα Προαίρεσης , ,80 1/8/ Μετατροπή Οµολογιών , /8/ Μετατροπή Οµολογιών , ,40 1/8/ Μετατροπή Οµολογιών , ,90 1/8/ Μετατροπή Οµολογιών , ,30 27

28 4.4 Οργανωτική ιάρθρωση Ακολούθως παρατίθεται διάγραµµα µε τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου DIONIC την 31/03/2008. NTIONIK A.B.E.E. DIONIC PARTICIPATIONS LTD (KYΠΡΟΣ) (100%) DIONIC TRADING (KYΠΡΟΣ) (100%) DIONIC ΒULGARIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) (95%) SHENZEN TOP LEAD (Κίνα) (70%) MEDIA VIS A.E. (70%) ATCOM A.E. (65%) ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD (UK) (100%) ΝΤΙ.ΑΝ.Α. (60%) Ι.ΠΡΩ. ΑΕ (49%) ANDROS VILLLAGE Μ. ΦΙΛΗΣ ΕΕ (49%) NTIONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ (58,6%) ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. (50%) ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΝΟΜΩΝ (33%) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε (20,45%) 28

29 Ακολούθως παρατίθεται διάγραµµα µε τις εταιρείες στις οποίες ο όµιλος DIONIC διατηρούσε συµµετοχή στην 31/03/2008. NTIONIK A.B.E.E. ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ (25%) INFONAUTICS (18%) ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ (19%) 29

30 4.5 ιεύθυνση ιοίκηση Οµίλου Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας το ανώτατο όργανο της είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει το ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της, του Κ.Ν 2190/1920 και κάθε ειδικότερης νοµοθετικής ρύθµισης που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύµων Εταιρειών. Σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της εταιρείας η Γενική ιεύθυνση, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων, ενηµέρωσης - εξυπηρέτησης µετόχων υπάγονται στο.σ της εταιρείας. ιοικητικό Συµβούλιο Η Εταιρεία διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τρεις µέχρι έντεκα (3-11) συµβούλους και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των µελών του.σ. είναι τριετής (3 έτη) και παρατείνεται µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα την 7/9/2006 είναι η ακόλουθη: Ιωάννης - Νικόλαος Μεσηµέρης του Γεωργίου Χρήστος Μπιζούµης του Μίµη Θωµάς Ρούµπας του Ιωάννη Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στέφανου Χαράλαµπος Χαραλαµπόπουλος του Αναστασίου Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταµατίου Πρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος Αντιπρόεδρος εκτελεστικό µέλος ιευθύνων Σύµβουλος εκτελεστικό µέλος Εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Μη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 30

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Key Features. Δραστηριότητες Ομίλου DIONIC. Εσωτερική Οργάνωση Ομίλου. SBU s & Θυγατρικές. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη

Περιεχόμενα. Key Features. Δραστηριότητες Ομίλου DIONIC. Εσωτερική Οργάνωση Ομίλου. SBU s & Θυγατρικές. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη NOEMΒΡΙΟΣ 2007 1 Περιεχόμενα Key Features Δραστηριότητες Ομίλου DIONIC Εσωτερική Οργάνωση Ομίλου SBU s & Θυγατρικές Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Επιχειρηματικοί Στόχοι 2007-2008 2008 2 Key Features το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών)

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556 / 2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 34192/06/B/95/2 Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «Α. Ι. Φ. ΣΜΠΩΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα