Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ Μαροφςι, Αρικ. Πρωτ. Φ3/153197/Β3 ΑΠΟΦΑΘ ΠΡΟ: Τπουργείο Εξωτερικϊν Δ/νςθ Ε1 Μορφωτικϊν & Πολιτιςτικϊν Τποκζςεων Ακαδθμίασ 3 Σ.Κ Ακινα Σαχ. Δ/νςθ: Aνδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Πλθρ: Αικ. Μαντζλλου, Ά. Ρουςουλιϊτθ Σθλζφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: Τποτροφίεσ ξζνων κυβερνιςεων ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ α) Θερινά ςεμινάρια γλϊςςασ για το κζροσ του 2013 β) Προπτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ζρευνα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Ζχοντασ υπόψθ: Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: 1. Βελγίου Ν. 3569/56 (ΦΕΚ 223 τ.αϋ/56) 2. Βουλγαρίασ Ν.474/76 (ΦΕΚ 306 τ.αϋ/76) 3. Εςκονίασ Ν. 2988/02 (ΦΕΚ 28 τ.αϋ/02) 4. Ιορδανίασ Ν. 883/79 (ΦΕΚ. 61 τ.αϋ/79) 5. Ιςραιλ Ν. 2226/94 (ΦΕΚ 227 τ.αϋ/94) 6. Κίνα (Ν. 931/79 (ΦΕΚ 148 τ. Αϋ/79) 7. Κροατίασ Ν. 2493/97 (ΦΕΚ 84 τ.αϋ/97) 8. Κφπρου Κ.Τ.Α. Φ.0544/Α 510/Μ 5719 (Α 301/ ) 9. Λεττονίασ Ν. 2930/01 (ΦΕΚ 143 τ. Αϋ/01) 10. Μεξικοφ Ν. 1492/84 (ΦΕΚ 177 τ.αϋ/84) 11. Νοτίου Κορζασ Ν.Δ. 502/70 (ΦΕΚ 26 τ.αϋ/70) 1

2 12. Ουγγαρίασ, Ν. 898/79 (ΦΕΚ 93 τ.αϋ/79) 13. Πολωνίασ Ν. 594/77 (ΦΕΚ 157 τ.αϋ/77) 14. ερβίασ Ν. 558/77 (ΦΕΚ. 77 τ.αϋ/77) 15. λοβακίασ Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.αϋ/77) 16. λοβενίασ Ν. 2365/95 (ΦΕΚ 255 τ.αϋ/95) 17. Σουρκίασ Ν (ΦΕΚ 103 τ.αϋ/52) 18. Σςεχίασ Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.αϋ/77) Β) Σα Μορφωτικά Εκτελεςτικά Προγράμματα που ζχουν υπογραφεί μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παραπάνω προαναφερόμενων χωρϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ πρόςφατεσ Ρθματικζσ Διακοινϊςεισ που ζχουν περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ. Γ) Σα άρκρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ 141 τ.αϋ/74) "Περί κυρϊςεωσ τθσ από ςυμβάςεωσ τθσ Βιζννθσ". ΘΜΑΝΣΙΚΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΘ Θ παροφςα Προκιρυξθ εκδίδεται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ Μορφωτικζσ υμφωνίεσ τθσ Ελλάδασ με τισ αναφερόμενεσ χϊρεσ, τισ πλθροφορίεσ που ζχουν περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ μζςω Ρθματικϊν Διακοινϊςεων κακϊσ και τθν αμοιβαιότθτα που ζχει διαπιςτωκεί ςτθν πορεία εφαρμογισ των Μορφωτικϊν Προγραμμάτων. Οι υποψιφιοι προτείνονται με βάςθ τθ μοριοδότθςθ που κα ςυγκεντρϊςουν ανάλογα με τα ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα και κοινωνικά κριτιρια αλλά θ τελικι απόφαςθ χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ λαμβάνεται από τθν ξζνθ χϊρα, θ οποία επιβαρφνεται οικονομικά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ εκάςτοτε οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ, για τθν οποία κάνουν αίτθςθ, ςυνυπολογίηοντασ το ενδεχόμενο μθ αποδοχισ τουσ από τθ χϊρα για λόγουσ που θ ίδια ορίηει. Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε Προκθρφςςουμε για το κζροσ 2013 και για το ακαδθμαϊκό ζτοσ τισ υποτροφίεσ, που χορθγοφνται από τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ, ςτα πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν και ορίηουμε τισ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςι τουσ ωσ ακολοφκωσ: Α. ΧΟΡΘΓΟΤΜΕΝΕ ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ 1. ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ α) Μία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γαλλικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτο Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν. Απευκφνεται ςε υποψιφιουσ με γνϊςθ τθσ γαλλικισ τουλάχιςτον επιπζδου Α1 του Κοινοφ Πλαιςίου Αναφοράσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 2

3 Οι Ζλλθνεσ υποψιφιοι υπότροφοι οφείλουν να ζχουν εφοδιαςτεί με τθν Ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ-αςκενείασ (CEAM) από τον οικείο αςφαλιςτικό τουσ Ελλθνικό φορζα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 1. Université Libre de Bruxelles (Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν): Website: β) Δφο (2) υποτροφίεσ για το κζροσ 2013 που αφοροφν ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ ι διπλωμάτεσ για εξειδίκευςθ ςτθ γαλλικι γλϊςςα ωσ εργαλείο ςτισ Διεκνείσ χζςεισ ςτο πανεπιςτιμιο UMONS. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: Website: - ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ Σρεισ (3) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (ειδίκευςθ) χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν θ κάκε μία. Μία (1) από αυτζσ τισ υποτροφίεσ μπορεί να χορθγθκεί για ςπουδζσ ςτο Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ BRUGES. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ ι για το Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ BRUGES ι για τισ άλλεσ δφο υποτροφίεσ. Γλϊςςα που απαιτείται: Ολλανδικι ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων ιςότιμων τίτλων ςπουδϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι οφείλουν να βεβαιωκοφν ότι το Πανεπιςτιμιο τθσ επιλογισ τουσ ανικει ςτθν Φλαμανδικι Κοινότθτα και να γνωρίηουν τθ γλϊςςα εργαςίασ. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για τθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν εισ διπλοφν τόςο τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ όςο και επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ και περίλθψθ τθσ πτυχιακισ ι μεταπτυχιακισ εργαςίασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ι 2. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ, ιςτορίασ και πολιτιςμοφ. Η μία υποτροφία προςφζρεται ςτθ όφια ςτο Πανεπιςτιμιο St. Kliment Ohridski και θ άλλθ προςφζρεται ςτο St. Cyril and St. Methodius Πανεπιςτιμιο του Veliko Tarnovo. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν ιςτοςελίδα: 3

4 Γλϊςςα που απαιτείται: - Προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. - Προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 3. ΕΘΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία ςυνολικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ςε Δθμόςιο Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτο Πανεπιςτιμιο του Σάρτου ι ςτο Πανεπιςτιμιο του Σάλλιν. Γλϊςςα που απαιτείται: - προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ - προκειμζνου για κερινό ςεμινάριο ι ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικά. Οι εν λόγω υποτροφίεσ απευκφνονται αποκλειςτικά και μόνο ςε εν ενεργεία κακθγθτζσ, ερευνθτζσ και ςπουδαςτζσ. υνεπϊσ, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εμπίπτουν ςε μια από αυτζσ κατθγορίεσ κατά το χρόνο υποβολισ των αιτιςεων τουσ κακϊσ και κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, για το οποίο κα τουσ εγκρικεί υποτροφία. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ΙΟΡΔΑΝΙΑ Σρείσ (3) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι/και για μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνα. Κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ προπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν ετθςίωσ ςε οποιοδιποτε επιςτθμονικό πεδίο προςφζρεται από τα πανεπιςτιμια τθσ Ιορδανίασ. Κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ είναι διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν ςτον τομζα τθσ Αραβικισ γλϊςςασ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 5. ΙΡΑΘΛ Οι ενδιαφερόμενοι για τισ υποτροφίεσ τθσ κυβζρνθςθσ του Ιςραιλ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ μποροφν να βρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται και να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ 4

5 κακϊσ οι υποτροφίεσ αυτζσ δεν υπόκεινται ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από τθν παροφςα προκιρυξθ. 6. ΚΙΝΑ α) Δφο (2) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι/ και για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ζρευνα. 1. Η χρονικι διάρκεια κάκε υποτροφίασ είναι: - Προκειμζνου για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: το κινζηικο ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο κα δεχκεί τον υπότροφο, κα κακορίςει τθν ετιςια και ςυνολικι διάρκεια τθσ υποτροφίασ. - Προκειμζνου για ζρευνα: θ μικρότερθ διάρκεια υποτροφίασ ζξι (6) μινεσ και θ μεγαλφτερθ ζωσ δφο (2) ακαδθμαϊκά ζτθ. 2. Γλϊςςα που απαιτείται: Προκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ: βαςικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα : θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Όλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν εισ διπλοφν. Οι υποψιφιοι, που κα γίνουν τελικά δεκτοί από τθν Κίνα ωσ υπότροφοι τόςο για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα όςο και για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, κα πρζπει να προςκομίςουν μία φορά επιπλζον το πιςτοποιθτικό υγείασ ςτθν Πρεςβεία τθσ Κίνασ ςτθν Ακινα, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν visa. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: β) Σζςςερισ (4) υποτροφίεσ για κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. 7. ΚΡΟΑΣΙΑ α) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι μζχρι δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για ζρευνα. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται: - Προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ αν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα ςπουδϊν. - Προκειμζνου για κερινό ςεμινάριο: ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι με γνϊςθ κροατικϊν είναι δυνατό να προτακοφν γνϊςτεσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αλλά α) θ κροατικι πλευρά ζχει το δικαίωμα μθ αποδοχισ των υποψθφίων και β) ςε περίπτωςθ που αυτοί γίνουν αποδεκτοί κα ενςωματωκοφν ςε τμιματα όπου οι υπόλοιποι διδαςκόμενοι κα γνωρίηουν ιδθ κροατικά. 5

6 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν ιςτοςελίδα: 8. ΚΤΠΡΟ α) Δφο (2) υποτροφίεσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ςε τομείσ προτεραιότθτασ που κζτει θ χϊρα διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν θ κάκε μία. β) Μία(1) υποτροφία διάρκειασ μζχρι δζκα (10) μινεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε μόνιμο εκπαιδευτικό από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ι από τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 9. ΛΕΣΣΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτοφν επιπλζον πλθροφορίεσ ςτον επίςθμο διαδικτυακό τόπο του Εκνικοφ Ιδρφματοσ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Εκπαίδευςθσ και/ι 10. ΜΕΞΙΚΟ Μία (1) υποτροφία χρονικισ διάρκειασ μζχρι δϊδεκα (12) μθνϊν για πραγματοποίθςθ ςπουδϊν ι ζρευνασ, ςε επίπεδο Master ι διδακτορικοφ ι ειδίκευςθσ. Η ελάχιςτθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι ζξι (6) μινεσ. Επιςθμαίνουμε ότι οι ανωτζρω υποτροφίεσ κα δοκοφν για το θμερολογιακό ζτοσ 2014 και οι διαδικαςίεσ υποβολισ αίτθςθσ,οι προκεςμίεσ και άλλεσ λεπτομζρειεσ κα ανακοινωκοφν κατόπιν ενθμζρωςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ από το Μεξικό. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων για τισ υποτροφίεσ του 2013 ιταν θ 31 θ Αυγοφςτου Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: ι 11. ΝΟΣΙΟ ΚΟΡΕΑ Μία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ τμιματοσ Master ι διδακτορικοφ για χρονικι περίοδο τουλάχιςτον δφο (2) ακαδθμαϊκϊν ετϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Όλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) ςειρζσ. 6

7 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 12. ΟΤΓΓΑΡΙΑ α) Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα διάρκειασ μζχρι δζκα (10) μινεσ κάκε μία. Όρια θλικίασ: ςαράντα(40) ετϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, τριανταπζντε(35) ετϊν για διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν, ςαρανταπζντε (45) ετϊν για μετα-διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν. β) Σρεισ (3) υποτροφίεσ διάρκειασ (1) ενόσ μθνόσ θ κάκε μία για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Δεν υπάρχει όριο θλικίασ. Γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο κατθγορίεσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γερμανικι. Όλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν εισ τριπλοφν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 13. ΠΟΛΩΝΙΑ α) Σριάντα (30) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι κατανζμονται ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μεγαλφτερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. β) Δφο (2) υποτροφίεσ διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ θ κάκε μία για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, το οποίο διοργανϊνεται από το Πανεπιςτιμιο Βαρςοβίασ (POLONICUM). Γλϊςςα που απαιτείται: και για τισ δφο περιπτϊςεισ θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 14. ΕΡΒΙΑ α) Είκοςι (20) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι μποροφν να κατανεμθκοφν ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ δζκα (10) μινεσ. Γλϊςςα που απαιτείται: - Προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. - Προκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. β) Πζντε (5) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 7

8 15. ΛΟΒΑΚΙΑ Δεκαπζντε (15) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι κατανζμονται ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. Γλϊςςα που απαιτείται : Η γλϊςςα τθσ χϊρασ Επιςθμαίνεται ότι όςοι ενδιαφερόμενοι επιλεγοφν από το ελλθνικό Τπουργείο Παιδείασ ωσ υποψιφιοι υπότροφοι οφείλουν να ςτείλουν ςτθν υπθρεςία μασ όλα τα δικαιολογθτικά που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο φάκελό τουσ ςαρωμζνα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο τθσ υπθρεςίασ μασ κακϊσ κα πρζπει να τα προωκιςουμε και διαδικτυακά ςτθ ςλοβακικι πλευρά. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ΛΟΒΕΝΙΑ Δζκα(10)μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι τρεισ (3) μινεσ και θ μεγαλφτερθ διάρκεια δζκα (10) μινεσ. Γλϊςςα που απαιτείται : θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Επιςθμαίνεται ότι οι παρεχόμενεσ υποτροφίεσ αφοροφν μεταπτυχιακοφσ ι/και διδακτορικοφσ φοιτθτζσ οι οποίοι είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςε ελλθνικό πανεπιςτιμιο και επικυμοφν να πραγματοποιιςουν μζροσ των ςπουδϊν τουσ ςτθ λοβενία κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των φοιτθτϊν τόςο με το πανεπιςτιμιο ςτο οποίο ιδθ φοιτοφν όςο και με το πανεπιςτιμιο ςτο οποίο επικυμοφν να μεταβοφν ςτθ λοβενία. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ ιςτοςελίδεσ : κακϊσ και να ςτζλνουν ςτο 17. ΣΟΤΡΚΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι για τισ υποτροφίεσ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Σουρκίασ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ μποροφν να βρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται ςτθν ιςτοςελίδα κακϊσ οι υποτροφίεσ τθσ Σουρκίασ δεν υπόκεινται ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από τθν παροφςα προκιρυξθ. 8

9 18. ΣΕΧΙΑ α) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτθν Πράγα ι ςτο Olomouc. Γλϊςςα που απαιτείται : και για τισ δφο περιπτϊςεισ θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι αγγλικι ι γαλλικι γλϊςςα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ 1. Δε χορθγείται ειςιτιριο μετάβαςθσ και επιςτροφισ, ςτουσ υποτρόφουσ των ξζνων κυβερνιςεων. 2. Σόςο οι οικονομικζσ όςο και άλλεσ παροχζσ προςφζρονται από τθ χϊρα, θ οποία χορθγεί τθν υποτροφία, βάςει του μορφωτικοφ προγράμματοσ που ζχει υπογράψει με τθν Ελλάδα. Διευκρινίηουμε ότι, οι παροχζσ αυτζσ αναπροςαρμόηονται είτε με απόφαςθ τθσ κάκε χϊρασ είτε με τθν ανανζωςθ του προγράμματοσ είτε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Οι υποψιφιοι κα μποροφν να γνωρίηουν με ακρίβεια τισ οικονομικζσ παροχζσ μόνο μετά τθν αποδοχι τουσ και με ενθμζρωςθ που κα τουσ παρζχει θ ίδια θ χϊρα που τουσ αποδζχεται. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τισ παραπάνω υποτροφίεσ κα υποβάλλονται από ζωσ και ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με κατάκεςθ τουσ ςτο γραφείο πρωτοκόλλου του Τπουργείου Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (για τθ Διεφκυνςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ). Εκτόσ από το φάκελο υποψθφιότθτασ που κα κατακζςουν οι υποψιφιοι, οφείλουν, επίςθσ, να ςυμπλθρϊςουν και να αποςτείλουν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο τον πρότυπο πίνακα που ςυνοδεφει τθν παροφςα προκιρυξθ. Τπενκυμίηεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτοφν τθν παροφςα προκιρυξθ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου: Σα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά είναι: 9

10 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ α) Ζντυπο Ελλθνικισ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ-δεν απαιτείται μετάφραςθ). β) Ζντυπο ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ) ι ζντυπο αίτθςθσ τθσ ίδιασ χϊρασ, για τθν οποία ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται, εφόςον αυτι παρζχεται ςτουσ ιςτοςελίδεσ που δίνονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. γ) Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ (εκτυπϊςεισ φωτογραφείου ι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι). δ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ).ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνθ φωτοτυπία του διαβατθρίου τουσ. ε) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου. Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ςτ) «Βεβαίωςθ Πρόςβαςθσ» (τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του Ν. 2525/97) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Ν. 2909/01 από τον υποψιφιο κατά τθν ειςαγωγι του ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου (δεν απαιτείται μετάφραςθ). η) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν (επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα ιδρφματα που το χορθγοφν π.χ. Βρετανικό υμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ ι από δικθγόρο). τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό ζχει ςυνταχκεί ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ απαιτείται μετάφραςθ ςτα αγγλικά ι ςτα γαλλικά. θ) Πιςτοποιθτικό από πανεπιςτιμιο ι ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ, ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ φοιτά ιδθ ςτο εξωτερικό, με το οποίο να προκφπτει θ φοιτθτικι του κατάςταςθ (ςχολι, ζτοσ ςπουδϊν, βακμολογία του προθγουμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ). Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα αν δεν ζχει ςυνταχκεί ςτα αγγλικά ι τα γαλλικά. κ) Πρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ (απλι κλινικι εξζταςθ και μόνο για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτισ περιπτϊςεισ που το απαιτεί θ χϊρα).σο παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι ι να ζχει ςυνταχκεί ςτθν απαιτοφμενθ ξζνθ γλϊςςα. ι) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο υποψιφιοσ δεν κα ζχει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν 3) ότι ο υποψιφιοσ διάβαςε τθν προκιρυξθ υποτροφιϊν και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ. ια) Πιςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 10

11 ιβ) 1. Οι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι άγαμοι οφείλουν να προςκομίηουν εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ εφορίασ για το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ των γονζων τουσ (οικ. ζτουσ 2012) κακϊσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ εφορίασ για το φψοσ του ετιςιου ατομικοφ τουσ ειςοδιματοσ (οικ. ζτοσ 2012). τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ είτε του ιδίου του υποψθφίου είτε των γονζων του/τθσ, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ τθσ οικείασ Εφορίασ τουσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 2. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι είναι ζγγαμοι, απαιτείται το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του/τθσ ιδίου/ιδίασ και του/τθσ ςυηφγου του (οικ. ζτοσ 2012). τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι Βεβαίωςθ τθσ οικείασ Εφορίασ τουσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ γνωρίηει ότι θ χϊρα, ςτθν οποία επικυμεί να πραγματοποιιςει προπτυχιακζσ ςπουδζσ, απαιτεί να υποβάλει διαδικτυακι ξενόγλωςςθ αίτθςθ προσ τθν ίδια τθ χϊρα ι/και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία μασ επιπλζον δικαιολογθτικά ι/και περιςςότερα αντίγραφα κάποιων δικαιολογθτικϊν (είτε λόγω προςωπικισ του επαφισ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ τόςο εδϊ ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν ίδια τθ χϊρα, είτε αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τουσ ςυνδζςμουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτοί παρζχονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ), οφείλει να τα ςυμπεριλάβει ςτο φάκελό του κακϊσ κα ςυμβάλουν ςτθν μεγαλφτερθ πλθρότθτά του και, ςυνεπϊσ, ςτθν καλφτερθ αξιολόγθςι του. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Θ ΕΡΕΤΝΑ α) Ζντυπο Ελλθνικισ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ-δεν απαιτείται μετάφραςθ) β) Ζντυπο ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ) ι ζντυπο αίτθςθσ τθσ ίδιασ χϊρασ, για τθν οποία ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται, εφόςον αυτι παρζχεται ςτουσ ιςτοςελίδεσ που δίνονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. γ) Δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ (εκτυπϊςεισ φωτογραφείου ι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι) δ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ οι υποψιφιοι υπότροφοι κα πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνθ φωτοτυπία του διαβατθρίου τουσ. ε) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ι άλλου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν, που κατζχει ο υποψιφιοσ. Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και 11

12 βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν οποία κα προκφπτει και θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα. ( Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΣΚ , Ακινα, τθλ.: ). Επιςθμαίνουμε ότι, αν ςτο αντίγραφο πτυχίου του υποψθφίου δεν αναφζρεται τελικόσ βακμόσ, τότε ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ κατϋ ζτοσ με τον τελικό βακμό πτυχίου. Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ςτ) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. η) Πρόγραμμα ςπουδϊν, ςτο οποίο κα παρουςιάηεται ςυνοπτικά το είδοσ και το περιεχόμενο των ςπουδϊν που επικυμεί να ακολουκιςει ο υποψιφιοσ τόςο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει εκτφπωςθ του προγράμματοσ του μεταπτυχιακοφ από το διαδίκτυο και Επιςτολι ενδιαφζροντοσ (motivation letter) ςτθν οποία κα αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ επικυμεί να ςπουδάςει το αντικείμενο και να λάβει τθν υποτροφία. θ) Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςτθν αγγλικι ι γαλλικι γλϊςςα ι ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ(ςτθν τελευταία περίπτωςθ απαιτείται μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, ςτθν αγγλικι ι ςτθ γαλλικι γλϊςςα) τθν περίπτωςθ που οι δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε κα πρζπει να μεταφραςτοφν επίςθμα ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. κ) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν (επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα τμιματα που το χορθγοφν π.χ. Βρετανικό υμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ ι από δικθγόρο).τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό ζχει ςυνταχκεί ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ απαιτείται μετάφραςθ ςτα αγγλικά ι ςτα γαλλικά. ι) Πρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο υγείασ (απλι κλινικι εξζταςθ και μόνο για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν το απαιτεί θ χϊρα). Σο παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι ι να ζχει κατευκείαν ςυνταχκεί ςε μία από τισ προαναφερκείςεσ ξζνεσ γλϊςςεσ. ια) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο υποψιφιοσ δεν κα ζχει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν 3) ότι ο υποψιφιοσ διάβαςε τθν προκιρυξθ υποτροφιϊν και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ. ιβ) Πιςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ιγ) 1. Οι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι άγαμοι οφείλουν να προςκομίηουν εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ εφορίασ για το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ των γονζων τουσ (οικ. ζτουσ 2012) κακϊσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ εφορίασ για το φψοσ του ετιςιου ατομικοφ τουσ ειςοδιματοσ (οικ. ζτοσ 2012). 12

13 τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ είτε του ιδίου του υποψθφίου είτε των γονζων του/τθσ, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ τθσ οικείασ Εφορίασ τουσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 2. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι είναι ζγγαμοι, απαιτείται το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του/τθσ ιδίου/ιδίασ και του/τθσ ςυηφγου του (οικ. ζτοσ 2012). τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι Βεβαίωςθ τθσ οικείασ Εφορίασ τουσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ιδ) Ζγγραφο αποδοχισ του υποψθφίου από το Πανεπιςτιμιο για το ακαδθμαϊκό ζτοσ : Ειδικά για τισ χϊρεσ: 1.Βζλγιο (Φλαμανδικι Κοινότθτα), 2.Βουλγαρία, 3.Εςκονία, 4. Κροατία 5. Λετονία, 6. Πολωνία 7. ερβία, 8.λοβενία. οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν ζγγραφο αποδοχισ τουσ από το Πανεπιςτιμιο ι ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ. Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα εκτόσ κι αν ζχει ςυνταχκεί ςτθν αγγλικι ι γαλλικι γλϊςςα. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ γνωρίηει ότι θ χϊρα, ςτθν οποία επικυμεί να πραγματοποιιςει προπτυχιακζσ ςπουδζσ, απαιτεί να υποβάλει διαδικτυακι ξενόγλωςςθ αίτθςθ προσ τθν ίδια τθ χϊρα ι/και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία μασ επιπλζον δικαιολογθτικά ι/και περιςςότερα αντίγραφα κάποιων δικαιολογθτικϊν (είτε λόγω προςωπικισ του επαφισ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ τόςο εδϊ ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν ίδια τθ χϊρα, είτε αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τουσ ςυνδζςμουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτοί παρζχονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ), οφείλει να τα ςυμπεριλάβει ςτο φάκελό του κακϊσ κα ςυμβάλουν ςτθν μεγαλφτερθ πλθρότθτά του και, ςυνεπϊσ, ςτθν καλφτερθ αξιολόγθςι του. 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΘΕΡΙΝΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ α) Ζντυπο Ελλθνικισ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ-δεν απαιτείται μετάφραςθ). β) Ζντυπο ξενόγλωςςθσ αίτθςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ (ςυνοδεφει τθν προκιρυξθ) ι ζντυπο αίτθςθσ τθσ ίδιασ χϊρασ, για τθν οποία ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται, εφόςον αυτι παρζχεται ςτουσ ιςτοςελίδεσ που δίνονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. γ) Δφο(2) μικρζσ φωτογραφίεσ(εκτυπϊςεισ φωτογραφείου ι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι) δ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα (δεν απαιτείται 13

14 μετάφραςθ).ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ οι υποψιφιοι υπότροφοι κα πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνθ φωτοτυπία του διαβατθρίου τουσ. ε) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι ι άλλου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν, που κατζχει ο υποψιφιοσ. Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τθν οποία κα προκφπτει και θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα. ( Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΣΚ , Ακινα, τθλ.: ). Επιςθμαίνουμε ότι, αν ςτο αντίγραφο πτυχίου του υποψθφίου δεν αναφζρεται τελικόσ βακμόσ, τότε ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ κατϋ ζτοσ με τον τελικό βακμό πτυχίου. Σο δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ςτ) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν (επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα τμιματα που το χορθγοφν π.χ. Βρετανικό υμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ ι από δικθγόρο).τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό ζχει ςυνταχκεί ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ απαιτείται μετάφραςθ ςτα αγγλικά ι ςτα γαλλικά. η) Πρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο υγείασ (απλι κλινικι εξζταςθ και μόνο για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν το απαιτεί θ χϊρα). Σο παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι ι να ζχει ςυνταχκεί εξ αρχισ ςτθν απαιτοφμενθ ξζνθ γλϊςςα. θ) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο υποψιφιοσ δεν κα ζχει παράλλθλα υποτροφία από άλλο φορζα 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν 3) ότι ο υποψιφιοσ διάβαςε τθν προκιρυξθ υποτροφιϊν και ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ. κ) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ι) Πιςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ια) 1. Οι υποψιφιοι, οι οποίοι είναι άγαμοι οφείλουν να προςκομίηουν εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ εφορίασ για το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ των γονζων τουσ (οικ. ζτουσ 2012) κακϊσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ εφορίασ για το φψοσ του ετιςιου ατομικοφ τουσ ειςοδιματοσ (οικ. ζτοσ 2012). τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ είτε του ιδίου του υποψθφίου είτε των γονζων του/τθσ, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ τθσ οικείασ Εφορίασ τουσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). 14

15 2. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι είναι ζγγαμοι, απαιτείται το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του/τθσ ιδίου/ιδίασ και του/τθσ ςυηφγου του (οικ. ζτοσ 2012). τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι Βεβαίωςθ τθσ οικείασ Εφορίασ τουσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ γνωρίηει ότι θ χϊρα, ςτθν οποία επικυμεί να πραγματοποιιςει προπτυχιακζσ ςπουδζσ, απαιτεί να υποβάλει διαδικτυακι ξενόγλωςςθ αίτθςθ προσ τθν ίδια τθ χϊρα ι/και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία μασ επιπλζον δικαιολογθτικά ι/και περιςςότερα αντίγραφα κάποιων δικαιολογθτικϊν (είτε λόγω προςωπικισ του επαφισ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ τόςο εδϊ ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν ίδια τθ χϊρα, είτε αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τουσ ςυνδζςμουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτοί παρζχονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ), οφείλει να τα ςυμπεριλάβει ςτο φάκελό του κακϊσ κα ςυμβάλουν ςτθν μεγαλφτερθ πλθρότθτά του και, ςυνεπϊσ, ςτθν καλφτερθ αξιολόγθςι του. Δ. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 1. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςε ζνα μόνο πρόγραμμα υποτροφιϊν μίασ και μόνο χϊρασ, για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ζρευνα ι για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου. 2. Αιτιςεισ κα υποβλθκοφν αποκλειςτικά εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν με βάςθ τον αρικμό πρωτοκόλλου ι τθν θμερομθνία αποςτολισ του ςυςτθμζνου. ε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου δεν είναι πλιρθ, θ αίτθςι του δε κα εξετάηεται. Μόνο τα ζγγραφα αποδοχισ από τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, τα οποία απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, είναι δυνατόν να υποβλθκοφν μεταγενζςτερα. 3. Όλα τα δικαιολογθτικά, εκτόσ από τθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ,,τθ «Βεβαίωςθ Πρόςβαςθσ» για τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου, το πιςτοποιθτικό ςτρατοφ, τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 και το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ Εφορίασ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι τθν Αγγλικι ι τθ Γαλλικι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 4. Σα δικαιολογθτικά των υποψθφίων τόςο τα ελλθνόγλωςςα όςο και τα ξενόγλωςςα πρζπει να είναι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα. Ε. ΟΡΟΙ ΣΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ 1. Οι υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, που χορθγοφνται από τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ςτα πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν, ιςχφουν μόνο για το ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ, για το οποίο ζχουν επιλεγεί οι υποψιφιοι. Διευκρινίηεται ότι, το χρονικό διάςτθμα, που χορθγείται από τθν κάκε χϊρα για υποτροφία, δεν επαρκεί πάντα για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. τθν περίπτωςθ αυτι οι υπότροφοι μποροφν, εφόςον επικυμοφν, να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ με δικά τουσ ζξοδα. 15

16 Επιςθμαίνεται ότι θ δυνατότθτα πρόταςθσ από πλευράσ τθσ υπθρεςίασ μασ για τθν ανανζωςθ των υποτροφιϊν που αφοροφν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα υφίςταται εφόςον θ ίδια θ χϊρα, ςτθν οποία πραγματοποιοφνται οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι θ ζρευνα, το επιτρζπει και επικυμεί τθν πραγματοποίθςθ των ανανεϊςεων αυτϊν. τθν περίπτωςθ αυτι οι ανανεϊςεισ προθγοφνται των νζων υποτροφιϊν. 2. α) Οι υποτροφίεσ, που χορθγοφνται για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, ανανεϊνονται για τόςα χρόνια, όςα απαιτοφνται από το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ ωσ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθ λιψθ του πτυχίου. Η ανανζωςθ αυτι πραγματοποιείται, εφόςον οι αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ, που προςφζρει τθν υποτροφία, αποδζχονται τθν πρόταςθ ανανζωςθσ τθσ υποτροφίασ που υποβάλει το ελλθνικό Τπουργείο Παιδείασ. β) Οι υπότροφοι προπτυχιακϊν ςπουδϊν, που επικυμοφν να ανανεϊςουν τθν υποτροφία τουσ, κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ, που ορίηεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. Οι αιτιςεισ αυτζσ πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από επίςθμο πιςτοποιθτικό προόδου των ςπουδϊν τουσ, το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από το οικείο Εκπαιδευτικό Κδρυμα όπου φοιτά ο υποψιφιοσ, κακϊσ και από επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτα Ελλθνικά, εκτόσ εάν ζχει εκδοκεί ςτθν Αγγλικι ι Γαλλικι γλϊςςα. Ειδικά για τθν κατθγορία αυτι των υποτρόφων απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ τουσ είναι θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα μακιματα του ζτουσ τουσ και θ υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ για ανανζωςθ μζςα ςτθν προκεςμία, που αναφζρεται ανωτζρω. 3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ζχουν ςτο παρελκόν λάβει υποτροφία από τθν υπθρεςία μασ με βάςθ τα προγράμματα μορφωτικϊν ανταλλαγϊν, δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ ξανά για τθν ίδια κατθγορία υποτροφίασ. 4. Οι υποψιφιοι προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ ι κερινϊν ςεμιναρίων που υποβάλουν ψευδι διλωςθ του ν. 1599/86, ότι δεν ζτυχαν υποτροφίασ κατά το παρελκόν από τθν υπθρεςία μασ με βάςθ τα μορφωτικά προγράμματα ι αποκρφπτουν εάν ζχουν υποτροφία από οποιοδιποτε άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα για το οποίο χορθγείται θ ςυγκεκριμζνθ υποτροφία από τθν υπθρεςία μασ, κα υφίςτανται τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τον νόμο. 5. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα γίνονται αποδεκτοί από τθ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία, εφόςον το αντικείμενο ςπουδϊν που ζχουν επιλζξει διδάςκεται ςε Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ και εφόςον το αντικείμενο αυτό διδάςκεται ςτθ γλϊςςα τθν οποία γνωρίηουν. Οι υποψιφιοι οφείλουν να αντλιςουν πλθροφορίεσ, ςχετικά με τουσ κλάδουσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, που διακζτουν τα Πανεπιςτιμια των ξζνων χωρϊν, από τισ Πρεςβείεσ των οικείων χωρϊν ςτθν Ελλάδα ι από το Διαδίκτυο. 6. τθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζχει επιλεγεί, αδυνατεί για ςοβαροφσ λόγουσ να κάνει χριςθ τθσ υποτροφίασ του, οφείλει να ειδοποιιςει εγκαίρωσ και εγγράφωσ τθ Διεφκυνςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Τπουργείου Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ϊςτε να ειδοποιθκεί αναπλθρωματικόσ υποψιφιοσ. 7. Οι υποψιφιοι υπότροφοι υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τθν υπθρεςία μασ ςτθν περίπτωςθ που λάβουν απευκείασ πλθροφόρθςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ από τθν οποία ζγιναν αποδεκτοί. 16

17 8. Η ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ των υποτροφιϊν όλων των κατθγοριϊν κακϊσ και άλλεσ λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθ χϊρα αποδοχισ. 9. Ο υπότροφοσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, κατά τθν άφιξι του ςτθ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία, οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθ Δ/νςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Τπουργείου Παιδείασ τθν ακριβι διεφκυνςι του ςτο εξωτερικό και να ςτείλει επίςθμο πιςτοποιθτικό εγγραφισ του ςτο Πανεπιςτιμιο ι επίςθμθ βεβαίωςθ του επιβλζποντα κακθγθτι του. 10. Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο ι προπτυχιακζσ ςπουδζσ οφείλουν να ςτείλουν ςτθν υπθρεςία μασ, μετά το πζρασ των ςπουδϊν τουσ, επίςθμο πιςτοποιθτικό ςχετικά με το πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ υποτροφίασ τουσ, κακϊσ και αναλυτικι ζκκεςθ ςχετικά με τισ ςπουδζσ ι ζρευνα, που πραγματοποίθςαν. 11. Ο υπότροφοσ οφείλει, όςο διαρκεί θ υποτροφία του, να παρακολουκεί κανονικά τισ ςπουδζσ του και να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ ςπουδϊν, τουσ οποίουσ ορίηει θ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία. 12. Η υπθρεςία μασ ζχει το δικαίωμα να προτείνει τθ διακοπι ι τθ μθ ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ, όταν ο υποψιφιοσ δεν τθρεί τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ. 13. Οι υποψιφιοι, που ζχουν τθ δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα ι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των ςωμάτων αςφαλείασ ι ζχουν τθν ιδιότθτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Α.Ε.Ι., ωσ προσ τθ χοριγθςθ εκπαιδευτικισ άδειασ υπάγονται ςτισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ διατάξεισ και θ υπθρεςία τουσ αποφαςίηει κατά περίπτωςθ για τθ χοριγθςθ ι μθ εκπαιδευτικισ άδειασ. 14. Θ τελικι χοριγθςθ ι μθ τθσ υποτροφίασ ανικει ςτθ δικαιοδοςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ και επομζνωσ θ Ελλθνικι πλευρά δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ που κάποια χϊρα δεν αποδεχκεί τθν πρόταςι τθσ για χοριγθςθ υποτροφίασ. Σ. ΘΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ορίηει ωσ εξισ τα θλικιακά όρια: α) προκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν γεννθκεί μετά τθν , β) προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν γεννθκεί μετά τθν , επιςθμαίνοντασ ότι τα παραπάνω θλικιακά όρια δεν ιςχφουν ςε εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ που θ ίδια θ χϊρα ορίηει ςυγκεκριμζνα θλικιακά όρια. 17

18 Η. ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ 1. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Σα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για προπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι τα ακόλουκα: α) Ο βακμόσ απολυτθρίου Λυκείου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5μόρια, Λίαν Καλϊσ: 2-3 μόρια, Καλϊσ: 1 μόριο). β) Ο βακμόσ πρόςβαςθσ για ειςαγωγι ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου ςτα ςυναφι μακιματα προσ τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ που επικυμεί ο υποψιφιοσ να παρακολουκιςει: 1-5 μόρια. γ) Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν. Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. 0-3 μόρια. δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια Κατά τθν επιλογι των υποψθφίων προθγοφνται εκείνοι που πρόκειται να ξεκινιςουν ςπουδζσ από το πρϊτο ζτοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 2. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Σα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι τα ακόλουκα: α) Ο βακμόσ κτιςθσ πτυχίου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5μόρια, Λίαν Καλϊσ: 2-3 μόρια, Καλϊσ: 1 μόριο). Η κατάκεςθ επιπλζον τίτλου ςπουδϊν δε μοριοδοτείται επιπρόςκετα. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει περιςςότερα πτυχία, οφείλει να κατακζςει μόνο τον ζνα τίτλο ςπουδϊν επιλζγοντασ εκείνο με τθν υψθλότερθ βακμολογία. β) Ο βακμόσ ςυνάφειασ του αντικειμζνου των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ επικυμεί να πραγματοποιιςει, με το τίτλο των προπτυχιακϊν του ςπουδϊν που προςκομίηει. Απόλυτθ ςυνάφεια: 3 μόρια, χετικι ςυνάφεια: 2 μόρια, Μθ ςυνάφεια: 1 μόριο γ) Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν: 0-5 μόρια. Ειδικά για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια. 3.ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Σα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για ζρευνα είναι τα ακόλουκα: α) Ο βακμόσ κτιςθσ πτυχίου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5μόρια, Λίαν Καλϊσ: 2-3 μόρια, Καλϊσ: 1 μόριο). 18

19 Η κατάκεςθ επιπλζον τίτλων ςπουδϊν δε μοριοδοτείται επιπρόςκετα. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει περιςςότερα πτυχία, οφείλει να κατακζςει μόνο τον ζνα τίτλο ςπουδϊν επιλζγοντασ εκείνο με τθν υψθλότερθ βακμολογία. β) Ο βακμόσ ςυνάφειασ του αντικειμζνου των μεταπτυχιακϊν ι διδακτορικϊν ςπουδϊν, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ιδθ παρακολουκεί, με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ που επικυμεί να πραγματοποιιςει: 1-5 μόρια. γ) Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν: 0-3 μόρια. δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια. 4.ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων υποτρόφων για κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ και πολιτιςμοφ είναι τα ακόλουκα: α) Ο βακμόσ κτιςθσ πτυχίου: 1-5 μόρια ( Άριςτα: 4-5μόρια, Λίαν Καλϊσ: 2-3 μόρια, Καλϊσ: 1 μόριο). Η κατάκεςθ δφο πτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν δε μοριοδοτείται επιπρόςκετα. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει αποκτιςει περιςςότερα πτυχία, οφείλει να κατακζςει μόνο τον ζνα τίτλο ςπουδϊν επιλζγοντασ εκείνο με τθν υψθλότερθ βακμολογία. β) Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ςτισ γλϊςςεσ που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, όπωσ προκφπτει από επίςθμα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν: 0-3 μόρια. γ) Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ επικυμεί να παρακολουκιςει το κερινό ςεμινάριο: 1-5 μόρια. δ) Η οικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τθν οικεία εφορία: 1-7 μόρια. Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων κα λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ θ πλθρότθτα του φακζλου του υποψθφίου και θ αρτιότθτα κεμελίωςθσ τθσ υποψθφιότθτάσ του, ιδιαίτερα όταν αυτι αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνα. ε περίπτωςθ κατάκεςθσ φακζλου, ο οποίοσ δεν είναι πλιρθσ, θ υποψθφιότθτα δε κα εξετάηεται. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ Εςωτερικι διανομι: 1. Γραφείο Τπουργοφ 3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 4. Δ/νςθ Διεκνϊν Εκπ/κϊν χζςεων 5. Γραφείο Ενθμζρωςθσ Πολιτϊν 6. Δ/νςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 19

20 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ Επιςθμαίνουμε ότι θ παροφςα προκιρυξθ και τα ζντυπα (ελλθνικό και ξενόγλωςςο) αίτθςθσ, τα οποίο οι υποψιφιοι οφείλουν να εκτυπϊςουν και να ςυμπλθρϊςουν, βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 1. Για τισ μεταφράςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: α. το Τπουργείο Εξωτερικϊν - Μεταφραςτικό Γραφείο- Αρίωνοσ Ψυρρι, τθλ β. ε δικθγόρουσ, οι οποίοι ζχουν εξουςιοδοτθκεί από τον δικθγορικό ςφλλογο, ςτον οποίο ανικουν. γ. ε μεταφραςτζσ πτυχιοφχουσ του Σμιματοσ Διερμθνείασ και Μετάφραςθσ του Ιόνιου Πανεπιςτθμίου 2. Σο πρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ, που πρζπει να προςκομίςουν οι υποψιφιοι, μπορεί να είναι γνωμάτευςθ κλινικισ εξζταςθσ από πακολόγο κρατικοφ νοςοκομείου. Οριςμζνεσ χϊρεσ απαιτοφν ειδικό ζντυπο ιατρικό πιςτοποιθτικό το οποίο κα πρζπει να αναηθτθκεί ςτουσ ςυνδζςμουσ (links) τθσ κάκε χϊρασ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 3. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ πρζπει να προζρχονται από μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ι από πρόςωπα κφρουσ με τα οποία τυχόν ςυνεργάςτθκαν οι υποψιφιοι υπότροφοι. 4. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν ι να αποςτείλουν τα δικαιολογθτικά τουσ ςτθν υπθρεςία του πρωτοκόλλου του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (Ανδρζα Παπανδρζου Μαροφςι (Ηλεκτρικόσ Νερατηιϊτιςςα - ιςόγειο- 044 γραφείο) για τθν Διεφκυνςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ - Σμιμα Β ι και ταχυδρομικά ΜΕ ΤΣΘΜΕΝΘ ΕΠΙΣΟΛΘ. 5. Όλα τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων υποτρόφων πρζπει να υποβλθκοφν μζςα ςε ατομικό φάκελο-ντοςιζ και να είναι ταξινομθμζνα με τθ ςειρά που αναφζρονται ςτθν εν λόγω προκιρυξθ (ξενόγλωςςθ αίτθςθ, Ελλθνικό πιςτοποιθτικό - μετάφραςθ αυτοφ κ.λπ.) 6. Οι προτάςεισ του Τπουργείου Παιδείασ για χοριγθςθ υποτροφίασ κα κοινοποιθκοφν ςτουσ ενδιαφερομζνουσ για ενθμζρωςι τουσ μζχρι και για τα κερινά ςεμινάρια γλϊςςασ και πολιτιςμοφ και μζχρι 30 Ιουλίου 2013 για τισ υπόλοιπεσ υποτροφίεσ. Σθν ίδια περίπου περίοδο επιςτρζφονται και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων που δεν προτάκθκαν. 7. Πλθροφορίεσ παρζχονται από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Διεφκυνςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ - Ανδρζα Παπανδρζου Μαροφςι - 1οσ όροφοσ - γραφείο 1061 κάκε εργάςιμθ θμζρα και ϊρεσ 12 π.μ. 14:00 μ.μ. Σθλζφωνο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νςθ: Aνδρζα Ραπανδρζου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Μαρούσι, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ. Φ3/107853/Β3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Α) Φισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Ξορφωτικζσ Υυμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερόμενων χωρϊν:

Α) Φισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Ξορφωτικζσ Υυμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερόμενων χωρϊν: ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΡΜΤΑΦΙΑ ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΣΑΙΔΕΙΑΥ, ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΘΤΗΥΜΕΧΞΑΦΩΟ ----- ΓΕΟΙΜΗ ΔΙΕΧΘΧΟΥΗ ΑΟΩΦΑΦΗΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΗ ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΗΥ & ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΗΥ ΑΟΑΣΦΧΠΗΥ ΦΞΗΞΑ Δ - ΦΡΙΦΗΦΙΜΩΟ ΘΕΞΑΦΩΟ & ΧΣΡΦΤΡΦΙΩΟ Φαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίασ Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τθλ. 22894304 θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Λευκωςία, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Καινοτόμα υστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2015-2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2015-2016 Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ν.Μιλτιάδη 1 Ν. Μουδανιά Τ.Θ. 141 Τ.Κ Τις Εφημερίδες: Προς: 2.Τύπος Θεσ/νίκης

Ταχ. Δ/νση: Ν.Μιλτιάδη 1 Ν. Μουδανιά Τ.Θ. 141 Τ.Κ Τις Εφημερίδες: Προς: 2.Τύπος Θεσ/νίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ν. ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ χολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ χολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΑΙΣΘΘ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ) ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΘ Α. Προςωπικά τοιχεία Παρακαλοφμε, να ςυμπλθρωκοφν όλα τα πεδία με ευανάγνωςτα κεφαλαία γράμματα. Επϊνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Βαθμός Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Εθνικόν και Καποδιζηριακόν Πανεπιζηήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμήμα Ψστολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων υποψθφίων μεταπτυχιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ 0009372580 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ 0009372580 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27 Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε. Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων)

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ Πθγι: http://amea-blog.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8065.html Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Νομικό Πλαίςιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ. «Πρόγραμμα χοριγθςθσ υποτροφιϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δεφτερου κφκλου ςπουδϊν»

ΠΡΟΚΛΗΗ. «Πρόγραμμα χοριγθςθσ υποτροφιϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ δεφτερου κφκλου ςπουδϊν» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΤ) ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ Νζα Ιωνία, 02/05/2017 Α. Π.: 4631 ΠΡΟΚΛΗΗ υποβολισ αιτιςεων για χοριγθςθ υποτροφιϊν του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα για Διευκυντζσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ

Διαβάστε περισσότερα