ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009

2 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, απνθαζίζηεθε ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε ελνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηα Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ζε έλα εληαίν Νφκν Πιαίζην γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Σν ζεκαληηθφ απηφ έξγν αλέιαβε ad hoc επηηξνπή απφ εθπξνζψπνπο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία νξίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θ. Αληξέα Γεκεηξίνπ ηνλ Απξίιην ηνπ Ζ επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Καζεγεηή ηαχξν A. Εέλην, Πξφεδξν, Πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγήηξηα Διπίδα Κεξαπλνχ Παπαειηνχ, Αληηπξφεδξν, Πξφεδξν Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγεηή Πάλν Ραδή, Πξφεδξν Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγεηή Αληξέα Οξθαλίδε, Πξχηαλε Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγεηή Γηψξγν Φηινθχπξνπ, Πξφεδξν Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ Καζεγεηή Κψζηα Παπαληθφια, Πξφεδξν Ηλζηηηνχηνπ Κχπξνπ Αληξέα Υξηζηνθίδε, Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Γξ. Αληξέα Μαιινχππα, Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Ζ Δπηηξνπή ζπλεπηθνπξείην απφ Γξακκαηεία πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο θ. Δπζηάζην Μηραήι, Γηεπζπληή Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θα. Αζαλαζία Νηθνιαΐδνπ, Πξψηε Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο, θ. Γηψξγν Κνπκπάξν, Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο ζηε Γηεχζπλζε Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη θα. ηέιια Υξηζηνδνχινπ, Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο ζηε Γηεχζπλζε Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. ii

3 Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2009 ε Δπηηξνπή εξγάζηεθε ζπιινγηθά, κεζνδηθά θαη επηζηακέλα θαη παξαδίδεη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηηο εηζεγήζεηο ηεο γηα ηηο πξφλνηεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην Νφκν Πιαίζην γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Μεηά ηε λνκηθή επεμεξγαζία απφ ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην θείκελν κε ηνπο απαξαίηεηνπο Καλνληζκνχο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε αξθεηέο πξφλνηεο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, θαη λα θάλεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ λνκηθά επεμεξγαζκέλνπ θεηκέλνπ. iii

4 Πίνακαρ Πεπιεσομένων ελ. Διζαγωγή ii Πεπιεσόμενα iv Γενικέρ απσέρ ηος Νόμος Πλαιζίος 1 Οπιζμοί 5 1 ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 9 2 ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 9 3 ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 9 4 ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ ΚΑΙ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ 10 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 10 6 ΓΟΜΔ ΓΙΟΙΚΗΗ Αθαδεκατθέο δνκέο ρνιέο Σκήκαηα Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Κέληξα Παλεπηζηεκηαθέο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Άιιεο Οξγαλσηηθέο Γνκέο Όξγαλα Γηνίθεζεο πκβνχιην χγθιεηνο πκβνχιηα ρνιψλ πκβνχιηα Σκεκάησλ Πξπηαληθφ πκβνχιην Πξχηαλεο Αληηπξχηαλεο Κνζκήηνξαο Πξφεδξνο Σκήκαηνο Γηεπζπληήο Παλεπηζηεκηαθνχ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Γηεπζπληήο Παλεπηζηεκηαθήο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Αξκνδηφηεηεο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο πκβνχιην χγθιεηνο Πξπηαληθή Αξρή Γηνξηζκνί Οξγάλσλ Γηνίθεζεο 20 7 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ 21 ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΡΗΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 7.1 Αθαδεκατθφο Γηακεζνιαβεηήο (Ombudsman) Δπηηξνπή Διέγρνπ Κψδηθεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο 21 8 ΠΟΤΓΔ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΗ Καλφλεο πνπδψλ Φνίηεζεο Σίηινη πνπδψλ Γηάξθεηα Φνίηεζεο χζηεκα Φνίηεζεο 23 iv

5 9 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Φνηηεηηθή Μέξηκλα Μαζεζηαθνί Πφξνη Αθαδεκατθνί χκβνπινη ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΙΑΓΩΓΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Κξηηήξηα πξφζβαζεο Κξηηήξηα Δηζαγσγήο Γεκνζηνπνίεζε Κξηηεξίσλ Πξφζβαζεο θαη Δηζαγσγήο Καζνξηζκφο θαη Γεκνζηνπνίεζε Αξηζκνχ Πξνζθεξφκελσλ 24 Θέζεσλ 10.5 Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο ΤΠΟΓΟΜΔ Βηβιηνζήθε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Τπνηξνθίεο/Γάλεηα/Βξαβεία θαη Βνεζήκαηα ΓΛΩΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ - ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Πξφηππα γηα Δζσηεξηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ηνπ 28 Αθαδεκατθνχ Έξγνπ 17 ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Βαζκίδεο Πξνζφληα Δθινγή θαη Αλέιημε Καζήθνληα, Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Όξνη απαζρφιεζεο Απαζρφιεζε χληαμε Γηαδηθαζίεο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Βαζκίδεο Πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο Καζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Γηαδηθαζίεο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ Όξνη Απαζρφιεζεο χληαμε Γηνηθεηηθψλ ΦΟΙΣΗΣΔ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Παξνρή Γηαζπλνξηαθήο Δθπαίδεπζεο Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ Παξνρή Γηαζπλνξηαθήο 34 Δθπαίδεπζεο 22 ΔΡΔΤΝΑ Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο Δξεπλεηψλ Ζζηθή Γενληνινγία 35 v

6 22.3 Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία Δξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ Γηαρείξηζε έξεπλαο Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξεπλαο ρέζεηο Δξεπλεηψλ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ Γίδαθηξα θαη Τπνηξνθίεο 37 ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 38 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 39 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΝΟΝΩΝ 41 vi

7 Γενικέρ Απσέρ ηος Νόμος Πλαιζίος Οη απμεκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο Πνιηηείαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ινγνδνηνχλ πξνο ηελ Πνιηηεία θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα ην έξγν πνπ επηηεινχλ, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, απνηεινχλ αληηθείκελα ζνβαξνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη δεκφζηνπ δηαιφγνπ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πνιιά θξάηε αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηφζν ηεο απμεκέλεο απηνλνκίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ φζν θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ινγνδνηνχλ γηα ην έξγν ηνπο (Delivering on the modernization agenda for Universities: Education, research and innovation, Communications of the Commission of the European Communities, 10 May 2006). Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Κχπξνπ θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη ειιείςεηο ζε ζρέζε κε απηά πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ EUA (Estermann, T. and Nokkala, T., University autonomy in Europe I: Exploratory study, EUA Publications, 2009), πεξηνξίδνληαο ζε αξθεηέο δηαζηάζεηο ηελ επειημία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ππάξρεη δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο ζην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ε Κχπξνο λα απνθηήζεη απηνδπλακία ζε πνηνηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα θαηαζηεί θέληξν παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνο επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ απαηηείηαη ε πηνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ εκπεηξία ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο κε ηε ιεηηνπξγία πξψηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ην 1989, θαη αθνινχζσο αθφκε δχν δεκφζησλ θαη ηξηψλ ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, φζν θαη ηηο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη κε ηελ πην πάλσ πξννπηηθή ππφςε πνπ ε Δπηηξνπή απεδέρζε ηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ είλαη πνπ επηηέιεζε ην έξγν ηεο. 1

8 Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη κία ζχγρξνλε θαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο πξφηαζε, αθνχ αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο, ηφζν ηα δεκφζηα φζν θαη ηα ηδησηηθά. Δίλαη έλα θείκελν ιηηφ πνπ απνθεχγεη ηηο ππέξκεηξεο λνκηθέο ξπζκίζεηο, ελψ θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ησλ πθηζηάκελσλ Νφκσλ θαη πξνηείλεη πξφλνηεο πνπ νινθιεξψλνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε πξφηαζε είλαη πιήξεο, αθνχ νξηνζεηεί ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη δηα Νφκνπ θαη πεξηέρεη πξφλνηεο γηα έγθξηζε Καλνληζκψλ ή Καλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα ππφινηπα ζέκαηα ζηα πιαίζηα ηεο απηνλνκίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ αιιά κε ηξφπν πνπ λα αζθείηαη επαξθήο θνηλσληθφο έιεγρνο. Ζ λιτότητα θαη ε περιεκτικότητα ηνπ Νφκνπ Πιαηζίνπ είλαη δχν ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ έγθξηζε. Δμ ίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθπιαρζεί ε ζχγρξνλε νξηνζέηεζε ηεο ζεζκηθήο απηνλνκίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, απηή ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνηφηεηαο, εθφζνλ απηή ζπλνδεχεηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ινγνδνζίαο, θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ έξγνπ. (Aghion, P. et. al, Higher aspirations: An agenda for reforming European Universities, Bruegel Blueprint Series, No. 5, BRUEGEL Foundation, Brussels, 2008.) Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηε βαζηθή θηινζνθία ηνπ Νφκνπ Πιαηζίνπ είλαη ηα εμήο: Οξηνζεηείηαη, δηαζθαιίδεηαη θαη θαηνρπξψλεηαη ε απηνλνκία ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Καηνρπξψλνληαη νη κεραληζκνί ινγνδνζίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ην δεκφζην αγαζφ ηεο παηδείαο. Αλαδεηθλχνληαη ηα πκβνχιηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ σο φξγαλα πνπ εγθξίλνπλ Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ αιιά θαη κε ηελ απαηηνχκελε επειημία. 2

9 Δπηηξέπεηαη ην δηνξηζηηθφ ζχζηεκα επηινγήο ησλ αθαδεκατθψλ αμησκαηνχρσλ αθήλνληαο ηα Παλεπηζηήκηα λα επηιέμνπλ ζην πιαίζην θάπνησλ βαζηθψλ πεξηνξηζκψλ ελαιιαθηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο φπσο ηζρχεη δηεζλψο θαη φπσο είλαη ε ζχγρξνλε επξσπατθή ηάζε. Γεκηνπξγείηαη πκβνχιην Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο επηζηεκνληθφ πκβνχιην πνπ δηεπθνιχλεη ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο απφ ηελ Πνιηηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα. Αλαβαζκίδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ηε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο. Δλζαξξχλεηαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη πηνζεηνχληαη επξσπατθά πξφηππα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο επίζεο θαη ε Δπξσπατθή Υάξηα ηνπ Δξεπλεηή. 3

10 Δπιθςλάξειρ Οη εηζεγήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνηεηλφκελν Νφκν είλαη απνηέιεζκα νκφθσλσλ απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο κε δχν επηθπιάμεηο, πνπ ηα κέιε δήηεζαλ φπσο θαηαγξαθνχλ: 1. Ο Α. Οξθαλίδεο ηφληζε φηη: «Ζ Δπηηξνπή νξίζηεθε γηα ελνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ λνκνζεζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαηεξψ επηθπιάμεηο γηα νπνηαδήπνηε πξφλνηα ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ πνπ δηαθνξνπνηεί ή ζπγθξνχεηαη κε ηηο δηαηάμεηο/πξφλνηεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πεξί Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ (Ίδξπζε, Λεηηνπξγία θαη Έιεγρνο) Νφκνπ 109(I) ηνπ 2005». Δπίζεο αληηηίζεηαη ζηελ πξφλνηα γηα δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ηδησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηε θπβέξλεζε. 2. Ο Πξφεδξνο η. Α. Εέληνο θαη ν Α. Οξθαλίδεο δελ ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφλνηα γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζεηείαο ησλ Πξπηαληθψλ Αξρψλ ζε κία κφλν εμαεηία θαη ζεσξνχλ φηη απηφ πξέπεη λα νξίδεηαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζηα πιαίζηα ηεο απηνλνκίαο ηνπο. 4

11 ΟΡΙΜΟΙ 1. Ακαδημαϊκό εξάμηνο: Σν ήκηζπ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηνπιάρηζην 16 εβδνκάδεο. 2. Ακαδημαϊκό έηορ: πλερφκελε ρξνληθή πεξίνδνο δηάξθεηαο 40 ηνπιάρηζην εβδνκάδσλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζην 36 εβδνκάδεο απνηεινχλ κέξνο ησλ δηεμαγφκελσλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηφδσλ δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ. 3. Αναγνωπιζμένο ίδπςμα ανώηεπηρ/ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ: Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλψηεξεο/αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία ή ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. 4. Ανοικηού ηύπος Πανεπιζηήμιο: Απεπζχλεηαη ζηνπο κε παξαδνζηαθνχο θνηηεηέο θαη πξνζθέξεη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Έλα παλεπηζηήκην, ηδησηηθφ ή δεκφζην, κπνξεί λα είλαη ζπκβαηηθνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ. 5. Αξιολόγηζη ή εκπαιδεςηική αξιολόγηζη: Απνηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Πεξηιακβάλεη θξηηηθή αλάιπζε θαη δηαπίζησζε ηπρφλ πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ θαη απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηε θπζηνγλσκία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ ζρνιψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 6. Γιαπανεπιζηημιακό ππόγπαμμα ζποςδών (joint study programme): Πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νξγαλψλεηαη θαη πξνζθέξεηαη απφ θνηλνχ απφ δπν ηνπιάρηζηνλ παλεπηζηήκηα. 7. Γιαπανεπιζηημιακόρ ηίηλορ ζποςδών (joint degree): Σίηινο ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπιάρηζην δχν παλεπηζηήκηα. 8. Γιαζςνοπιακή εκπαίδεςζη: Μνξθή παξνρήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νπνία νη δηδαζθφκελνη βξίζθνληαη ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ απηήλ φπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα πνπ απνλέκεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κπνξεί λα αλήθνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελφο θξάηνπο δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην απνλέκνλ ίδξπκα, ή αθφκε ην απνλέκνλ ίδξπκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 9. Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ (quality assurance): Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 10. Γιδακηοπικόρ ηίηλορ ζποςδών: Καηαιεθηηθφο ηίηινο ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. Βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο απνηειεί ην «Πηπρίν» ή ηζνδχλακν πξνζφλ. Γηα ηελ απνλνκή Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ πνπδψλ απαηηείηαη εθπφλεζε πξσηφηππεο έξεπλαο θαη ζπγγξαθή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 5

12 11. Γίπλωμα: Ο ηίηινο ζπνπδψλ «Γίπλωμα Μησανικού» ή «Diploma of Engineer», απνλέκεηαη χζηεξα απφ επηηπρή νινθιήξσζε ελνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε πνιπηερληθφ θιάδν. 12. Δξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη: Δθπαίδεπζε θαηά ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ε ζπλερήο θπζηθή παξνπζία ηνπ θνηηεηή ζην ίδξπκα εθπαίδεπζεο. Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο εκπιέθεη ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαδξαζηηθή ζρέζε θαζεγεηή-θνηηεηή θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία ηνπ θνηηεηή. Ο αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ επαθήο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο, αιιά φρη θάησ ηνπ 30%, ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνχ πεξηφδσλ επαθήο ζε θαλνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πιήξε θνίηεζε. 13. Θεπινή πεπίοδορ: Ζ πεξίνδνο εληφο ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αθαδεκατθφ έηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 14. Ιδιωηικό ή μη-κπαηικό πανεπιζηήμιο: Παλεπηζηήκην ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε δηνίθεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο έρεη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηε Γεκνθξαηία 15. Ίδπςμα Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ: Ίδξπκα ην νπνίν απνλέκεη κεηαιπθεηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. 16. Καθηγηηήρ : Δίλαη πξσηνβάζκηνο Καζεγεηήο. 17. Κοινωνικό ςμβόλαιο: Μαθξνρξφληα ζχκβαζε κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ θαη Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ πξνο επίηεπμε απφ θνηλνχ ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ ζηνπο δηάθνξνπο θχθινπο ζπνπδψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο απφ ηελ Κπβέξλεζε πφξνπο ζε πξνζσπηθφ θαη ρξεκαηνδφηεζε βάζε αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ. 18. Κπιηήπια ή πποζόνηα ππόζβαζηρ ζε ππόγπαμμα ζποςδών: Σα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο εηζαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε απφθηεζε πηπρίνπ θαη θαζνξίδνληαη ζηα κελ Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ζηα δε Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο πγθιήηνπ θαη ξπζκίδνληαη απφ Καλνληζκνχο. Σα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο δελ αλαηξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πξφζβαζεο θαη δελ ζέηνπλ άιινπο πεξηνξηζκνχο ζηε δηεθδίθεζε ζέζεο πέξαλ απηψλ πνπ πξνλννχλ ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο. Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο απιά ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο είηε κέζσ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο είηε άιισλ ηξφπσλ, γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 6

13 19. Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: Πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην ηη έλαο δηδαζθφκελνο αλακέλεηαη λα κάζεη, λα θαηαλνήζεη ή/θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κίαο δηεξγαζίαο κάζεζεο. 20. Μέλορ ΓΔΠ : Δίλαη κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Λέθηνξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Καζεγεηήο). 21. Mάζηεπ ή Μαΐζηοπ: Καηαιεθηηθφο ηίηινο δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο απνηειεί ην «Πηπρίν» ή ηζνδχλακν πξνζφλ. Σίηινη κε παξφκνηεο νλνκαζίεο π.ρ. Magister, εληάζζνληαη ζε απηφ ηνλ νξηζκφ. 22. Μεηαπηςσιακή σολή (Graduate School): ρνιή παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δεχηεξνπ, θαη ηξίηνπ θχθινπ, κεξηκλψληαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο, ηεο επνπηείαο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ηεο αλάπηπμεο κεηαθεξφκελσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ (transferrable competencies/skills) απφ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ. 23. Πανεπιζηημιακά Δπεςνηηικά Κένηπα: Οξγαλσκέλεο νληφηεηεο ελφο ηδξχκαηνο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο ζε δηεπηζηεκνληθά επίπεδα ζε ζπλδπαζκφ κε δηεμαγσγή δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ρνιέο ή Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 24. Πανεπιζηημιακέρ Δπεςνηηικέρ Μονάδερ: Οξγαλσκέλεο νληφηεηεο ελφο ηδξχκαηνο πνπ αζρνινχληαη κε έξεπλα, εκπιέθνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ειθχνπλ ζεκαληηθή εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. 25. Πανεπιζηήμιο: Ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Κχπξν ή απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί, φηη εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παλεπηζηεκίσλ. 26. Παπάπηημα Γιπλώμαηορ (Diploma Supplement): Δίλαη ζπλνδεπηηθφ, επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ, ην νπνίν ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο απνθάζεηο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 27. Παπάπηημα πανεπιζηημίος ή ιδπύμαηορ: Ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί απηνδχλακα ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ ίδηα ή/θαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ ηελ έδξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ/ηδξχκαηνο. 28. Πιζηοποίηζη ποιόηηηαρ ή πιζηοποίηζη: Θεζκνζεηεκέλε έγθξηζε θαηαρψξεζεο ελφο ηδξχκαηνο ή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνλ αληίζηνηρν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ ή ηδξπκάησλ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ην ίδξπκα ή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηθαλνπνηνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο. 29. Πιζηωηική μονάδα: Βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ησλ ζπνπδψλ είλαη ε Δπξσπατθή Πηζησηηθή Μνλάδα (ECTS) πνπ αληηζηνηρεί ζε θφξην εξγαζίαο θνίηεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 25 έσο 30 σξψλ. Ο ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο γηα 7

14 έλα αθαδεκατθφ έηνο πιήξνπο θνίηεζεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 1500 έσο 1800 σξψλ. 30. Πλαίζιο πποζόνηων (Qualifications Framework): Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα δηάθνξα πξνζφληα ζε έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνιιαπιψλ θχθισλ/επηπέδσλ, ηα νπνία είλαη ίδηα γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζπνπδψλ δεδνκέλνπ πξνζφληνο θαζψο επίζεο θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα πξνζφληα απηά. 31. Ππόγπαμμα ζποςδών μικπού κύκλος (short cycle programme): Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηψηεξνπ επηπέδνπ απφ απηφ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξψηνπ θχθινπ. 32. Πηςσίο: Καηαιεθηηθφο ηίηινο πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο απνηειεί ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιπθεηαθνχ επηπέδνπ ή ηζνδχλακν πξνζφλ. 33. ςνεσήρ Αξιολόγηζη: Ζ δηεμαγσγή πνιιαπιψλ αμηνινγήζεσλ, κε ηε ρξήζε πνιιψλ κεζφδσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν αμηνινγήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο / δηάγλσζεο, φζν θαη αμηνινγήζεηο ζχλνςεο. 34. σολή Πανεπιζηημίος: Οξγαλσηηθή κνλάδα απνηεινχκελε απφ ηνπιάρηζηνλ δχν Σκήκαηα ζε νκνεηδή αληηθείκελα ζπνπδψλ. 35. σολή ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: ρνιή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ πεξί ρνιψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Νφκν. 36. Σμήμα: Οξγαλσηηθή κνλάδα, αξκφδηα γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θαζνδήγεζεο θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ζε έλα ηνπιάρηζην αληηθείκελν ζπνπδψλ. 37. Φοίηηζη ζε μεπική βάζη ή μεπική θοίηηζη: Παξαθνινχζεζε ζπνπδψλ πνπ ηζνδπλακεί κε ιηγφηεξεο απφ 60 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο ή κε ιηγφηεξεο απφ 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν. 38. Φοίηηζη ζε πλήπη βάζη ή πλήπηρ θοίηηζη: Παξαθνινχζεζε ζπνπδψλ πνπ ηζνδπλακεί κε 60 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο ή κε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν. 39. Φοπέαρ Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ: Φνξέαο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο Αλψηεξεο/Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ θαη Παξνρήο ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ζρεηηθφ Νφκν. 40. Τποςπγόρ: Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 8

15 1. ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 1.1. Σα Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα ηδξχνληαη δηα Νφκνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 1.2 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ξπζκίδνληαη κε εζσηεξηθνχο Καλφλεο ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ Σα Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθoχ πκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία ίδξπζεο Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ Καλνληζκνχο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ξπζκίδνληαη κε βάζε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε θαη ηνπο Καλφλεο ηνπ θάζε Παλεπηζηεκίνπ πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπο Υάξηε. 2. ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ Απνζηνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη ε πξoαγσγή ηεο επηζηήκεο, ηεο γvψζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο παηδείαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα θαη εηδηθφηεξα κε: α. Σελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία λα ηπγράλεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. β. Σελ παξoρή εθπαίδεπζεο θπξίσο ζε εηδηθφηεηεο πoπ ζπκβάιιoπv ζηεv θoηvσvηθή, oηθovoκηθή θαη πoιηηηζηηθή αvάπηπμε ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ηoπ ιαoχ ηεο Κχπξoπ σο ζπvφιoπ. γ. Σελ παξoρή δπvαηoηήησv εθπαίδεπζεο ζε παvεπηζηεκηαθφ επίπεδo ζε πξφζσπα πoπ έρoπv ηα απαηηoχκεvα πξoζφvηα. δ. Σελ πξoαγσγή ηεο γvψζεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο κειέηεο θαη ηεο έξεπλαο θαη ησv πξαθηηθψv εθαξκoγψv ηνπο κε ηε δηδαζθαιία, ηεv έξεπvα θαη άιια κέζα. ε. Σε ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαδφζεσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Δπξψπεο επξχηεξα. 3. ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ Παλεπηζηήκην είλαη ην ίδξπκα ην νπνίν απνλέκεη Πηπρηαθνχο θαη Μεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ ζε έλα επξχ θάζκα ζπνπδψλ. Σν Γεκφζην Παλεπηζηήκην απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθφ έιεγρν έρεη ε Πνιηηεία. Σν Ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ιεηηνπξγεί σο δεκφζηα εηαηξεία παξέρνληαο πιήξε δηαθάλεηα ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. 9

16 4. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ ΚΑΙ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ 4.1. Ακαδημαϊκέρ Δλεςθεπίερ α. ηα Παλεπηζηήκηα θαηνρπξψλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε αθαδεκατθή ειεπζεξία ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ε επηζηεκνληθή αλαδήηεζε, ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ. β. Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα δεκνζηνπνηείηαη Αςηονομία Σα Παλεπηζηήκηα ζηα πιαίζηα ηεο απηνλνκίαο ηνπο ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ επηινγή Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ, ηελ επηινγή θνηηεηψλ θαη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο. Σα παλεπηζηήκηα, κε Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ξπζκίδνπλ κεηαμχ άιισλ: α. Σηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη αλέιημεο ηνπ Αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. β. Σελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ. γ. Σελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ηδξχκαηνο. δ. Σα πξνζφληα, ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. ε. Σνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα αλάδεημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, φπσο επίζεο ηα θαζήθνληα, ηε δηάξθεηα θαη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζεηεηψλ ηνπο. ζη. Σα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ. δ. Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε. Σελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε αθαδεκατθά, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη άιινπο νξγαληζκνχο. ζ. Άιια ζέκαηα ιεηηνπξγηθήο θχζεσο πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν ή ηνπο Καλνληζκνχο. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Ηδησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 5.1. Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Κάζε δεκφζην Παλεπηζηήκην πξνγξακκαηίδεη ηξηεηή θπιηφκελν ηαθηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζην πιαίζην ελφο Κνηλσληθνχ πκβνιαίνπ Σν πκβνχιην Γεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Ηδησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δχλαηαη λα ηδξχεη εηαηξείεο, ζσκαηεία, ηδξχκαηα ή άιιεο λφκηκεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο πξνο επίηεπμε απνθιεηζηηθά ηεο απνζηνιήο ηνπ. Γηα ηελ ίδξπζε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο απφ ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 10

17 5.4. Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα απνδέρεηαη δσξεέο, ηηο νπνίεο ζα δηαρεηξίδεηαη πξνο επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ, λννπκέλνπ φηη απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο. 6. ΓΟΜΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 6.1 Ακαδημαϊκέρ Γομέρ σολέρ α. Ζ χγθιεηνο εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ ίδξπζε λέσλ ρνιψλ. Γηα ηα δεκφζηα Παλεπηζηήκηα ην πκβνχιην εθδίδεη Καλνληζκνχο κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίνη πξνλννχλ ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ρνιψλ. Γηα ηα ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ε δεκηνπξγία λέσλ ρνιψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε δηαδηθαζία αλάινγε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αξρηθψλ ρνιψλ. β. Ζ ίδξπζε λέσλ ρνιψλ πξνβιέπεη θαη ηελ ίδξπζε Σκεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ρνιήο, φπνπ απηά θξίλνληαη αλαγθαία. γ. ε πεξίπησζε ίδξπζεο λένπ Παλεπηζηεκίνπ νη πξψηεο ρνιέο πνπ ηδξχνληαη θαζνξίδνληαη ζηελ Ηδξπηηθή πξάμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. δ. Κάζε ρνιή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα: (η) Ρπζκίδεη κε έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηε δηδαζθαιία, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ζηε ρνιή. (ηη) Μειεηά νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηε ρνιή θαη λα ππνβάιιεη έθζεζε ή εηζεγήζεηο ζηε χγθιεην ζρεηηθά κε απηφ Σμήμαηα α. Κάζε ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειείηαη απφ Σκήκαηα πνπ ζηα κελ Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ίδξπζεο ηεο ρνιήο, ζηα δε Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. β. Ζ χγθιεηνο εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ ίδξπζε λέσλ Σκεκάησλ ή ηελ θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ Σκεκάησλ. γ. Κάζε Σκήκα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα: (η) ξπζκίδεη κε ηελ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ρνιήο ηε δηδαζθαιία, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ζην Σκήκα. (ηη) Μειεηά νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ην Σκήκα θαη λα ππνβάιιεη ζηε ρνιή εθζέζεηο ή εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε απηφ Πανεπιζηημιακά Δπεςνηηικά Κένηπα α. Ζ χγθιεηνο εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ ίδξπζε λέσλ ή ηελ θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. β. Ζ ίδξπζε λέσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαζνξίδεηαη απφ ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. γ. Σα Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Κέληξα δεκηνπξγνχληαη ζαλ απηφλνκεο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ή κεηαμχ ρνιψλ. δ. Ζ έληαμε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ζηηο δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Ίδξπζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. 11

18 ε Θέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνχιην, κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ Πανεπιζηημιακέρ Δπεςνηηικέρ Μονάδερ α. Οη Παλεπηζηεκηαθέο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο ππάγνληαη ζην Παλεπηζηήκην θαη ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ κηα ρνιή ή κεηαμχ ρνιψλ. β. Θέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ Άλλερ Οπγανωηικέρ Γομέρ Δλαιιαθηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα πην πάλσ δηέπνληαη απφ Καλνληζκνχο. 6.2 Όπγανα Γιοίκηζηρ ςμβούλιο ε θάζε Παλεπηζηήκην πθίζηαηαη πκβνχιην ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα ην πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: α. Σνλ Πξχηαλε θαη ηνπο Αληηπξπηάλεηο (εθφζνλ ην ζχζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνλνεί γηα ζέζεηο Αληηπξπηάλεσλ). β. Γχν κέιε ηνπ κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη πνπ δελ είλαη κέιε ηεο πγθιήηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλαο Αληηπξχηαλεο, εθιέγνληαη ηξία κέιε ηνπ κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. γ. Σέζζεξα κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. δ. Σξία κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε. Έλα κέινο πνπ εθπξνζσπεί ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ζη. Έλα κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. δ. Σν Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Σα κέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) θαη (δ) πξέπεη λα είλαη άηνκα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη λα κελ είλαη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηνπ αγαζνχ ηα πκβνχιηα ησλ Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηζρχνπλ ηα πην πάλσ κε δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξάγξαθν (γ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξία κέιε δηνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη έλα κέινο δηνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Καηά ηε ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ πκβνπιίνπ ηξία κέιε δηνξίδνληαη απφ ηνλ 12

19 Ηδξπηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έλα κέινο δηνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηξία κέιε δηνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. Όια ηα κέιε είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδξπηή θαη είλαη πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο. Ννείηαη φηη ηα άηνκα πνπ δηνξίδεη ην θξάηνο, δελ είλαη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη ύγκληηορ απφ Τθίζηαηαη χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ απνηειείηαη α. Σνλ Πξχηαλε θαη ηνπο Αληηπξπηάλεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. β. Σνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ. γ. Σξεηο εθπξνζψπνπο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ρνιήο, πνπ εθιέγνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο ρνιήο. δ. Έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε ρνιή. ε. Σν Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ν νπνίνο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. ζη. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πνπ θαηέρεη νξγαληθή ζέζε. Ο εθπξφζσπνο εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε. Ζ ζεηεία, ε εθινγή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζνξίδεηαη κε Καλφλεο πνπ εθδίδεη ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ. δ. Πξφεδξνο ηεο πγθιήηνπ είλαη ν Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε. Οη κε απηνλνκεκέλεο ρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εθπξνζσπνχληαη απφ δχν εθπξνζψπνπο. Ζ δηαδηθαζία εθινγήο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ Καλφλεο πνπ εθδίδεη ε χγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην πκβνχιην Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε χγθιεην θάησ θαηά ηε ζπδήηεζε ή ηε ςεθνθνξία φισλ ησλ ζεκάησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ πην (i) Σεο εθινγήο θαη ηεο αλέιημεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. (ii) Σνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκίσλ ή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. (iii) Σεο ίδξπζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο, ηεο θαηάξγεζεο Σκεκάησλ, ρνιψλ, Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ ή Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. (iv) Σεο απνλνκήο ηίηισλ ζπνπδψλ. (v) Οη εθπξφζσπνη ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε χγθιεην ζε ζέκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ςμβούλια σολών α. Τθίζηαηαη ζε θάζε ρνιή πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ (η) Σov Κoζκήηoξα θαη ηov Αvαπιεξσηή Κoζκήηoξα ηεο ρoιήο. (ηη) Σoπο Πξoέδξoπο ησv Σκεκάησv ηεο ρoιήο. (ηηη) Γχν κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ απφ θάζε Σκήκα ηεο ρνιήο, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, απφ ηα νπνία, ην έλα ηνπιάρηζην, λα θαηέρεη ηε ζέζε Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. (iv) Δθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. β. Πξφεδξoο ηoπ πκβoπιίoπ ηεο ρoιήο είvαη o Κoζκήηoξαο ηεο ρoιήο. γ. Σo πκβoχιηo ηεο ρoιήο έρεη γηα ηε ρoιή φιεο ηηο αξκoδηφηεηεο, πoπ έρεη ε χγθιεηνο γηα ην Παλεπηζηήκην. δ. Οη απoθάζεηο ηoπ πκβoπιίoπ ηεο ρoιήο ππφθεηvηαη ζηεv έγθξηζε ηεο πγθιήηoπ. 13