ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009

2 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, απνθαζίζηεθε ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε ελνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηα Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ζε έλα εληαίν Νφκν Πιαίζην γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Σν ζεκαληηθφ απηφ έξγν αλέιαβε ad hoc επηηξνπή απφ εθπξνζψπνπο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία νξίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θ. Αληξέα Γεκεηξίνπ ηνλ Απξίιην ηνπ Ζ επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Καζεγεηή ηαχξν A. Εέλην, Πξφεδξν, Πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγήηξηα Διπίδα Κεξαπλνχ Παπαειηνχ, Αληηπξφεδξν, Πξφεδξν Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγεηή Πάλν Ραδή, Πξφεδξν Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγεηή Αληξέα Οξθαλίδε, Πξχηαλε Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Καζεγεηή Γηψξγν Φηινθχπξνπ, Πξφεδξν Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ Καζεγεηή Κψζηα Παπαληθφια, Πξφεδξν Ηλζηηηνχηνπ Κχπξνπ Αληξέα Υξηζηνθίδε, Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Γξ. Αληξέα Μαιινχππα, Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Ζ Δπηηξνπή ζπλεπηθνπξείην απφ Γξακκαηεία πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο θ. Δπζηάζην Μηραήι, Γηεπζπληή Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θα. Αζαλαζία Νηθνιαΐδνπ, Πξψηε Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο, θ. Γηψξγν Κνπκπάξν, Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο ζηε Γηεχζπλζε Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη θα. ηέιια Υξηζηνδνχινπ, Λεηηνπξγφ Δθπαίδεπζεο ζηε Γηεχζπλζε Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. ii

3 Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2009 ε Δπηηξνπή εξγάζηεθε ζπιινγηθά, κεζνδηθά θαη επηζηακέλα θαη παξαδίδεη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηηο εηζεγήζεηο ηεο γηα ηηο πξφλνηεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην Νφκν Πιαίζην γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Μεηά ηε λνκηθή επεμεξγαζία απφ ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην θείκελν κε ηνπο απαξαίηεηνπο Καλνληζκνχο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε αξθεηέο πξφλνηεο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, θαη λα θάλεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ λνκηθά επεμεξγαζκέλνπ θεηκέλνπ. iii

4 Πίνακαρ Πεπιεσομένων ελ. Διζαγωγή ii Πεπιεσόμενα iv Γενικέρ απσέρ ηος Νόμος Πλαιζίος 1 Οπιζμοί 5 1 ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 9 2 ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 9 3 ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ 9 4 ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ ΚΑΙ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ 10 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 10 6 ΓΟΜΔ ΓΙΟΙΚΗΗ Αθαδεκατθέο δνκέο ρνιέο Σκήκαηα Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Κέληξα Παλεπηζηεκηαθέο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο Άιιεο Οξγαλσηηθέο Γνκέο Όξγαλα Γηνίθεζεο πκβνχιην χγθιεηνο πκβνχιηα ρνιψλ πκβνχιηα Σκεκάησλ Πξπηαληθφ πκβνχιην Πξχηαλεο Αληηπξχηαλεο Κνζκήηνξαο Πξφεδξνο Σκήκαηνο Γηεπζπληήο Παλεπηζηεκηαθνχ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Γηεπζπληήο Παλεπηζηεκηαθήο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Αξκνδηφηεηεο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο πκβνχιην χγθιεηνο Πξπηαληθή Αξρή Γηνξηζκνί Οξγάλσλ Γηνίθεζεο 20 7 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ 21 ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΡΗΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 7.1 Αθαδεκατθφο Γηακεζνιαβεηήο (Ombudsman) Δπηηξνπή Διέγρνπ Κψδηθεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο 21 8 ΠΟΤΓΔ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΗ Καλφλεο πνπδψλ Φνίηεζεο Σίηινη πνπδψλ Γηάξθεηα Φνίηεζεο χζηεκα Φνίηεζεο 23 iv

5 9 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Φνηηεηηθή Μέξηκλα Μαζεζηαθνί Πφξνη Αθαδεκατθνί χκβνπινη ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΙΑΓΩΓΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Κξηηήξηα πξφζβαζεο Κξηηήξηα Δηζαγσγήο Γεκνζηνπνίεζε Κξηηεξίσλ Πξφζβαζεο θαη Δηζαγσγήο Καζνξηζκφο θαη Γεκνζηνπνίεζε Αξηζκνχ Πξνζθεξφκελσλ 24 Θέζεσλ 10.5 Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο ΤΠΟΓΟΜΔ Βηβιηνζήθε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Κνηλσληθέο Γξαζηεξηφηεηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Τπνηξνθίεο/Γάλεηα/Βξαβεία θαη Βνεζήκαηα ΓΛΩΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ - ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Πξφηππα γηα Δζσηεξηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ηνπ 28 Αθαδεκατθνχ Έξγνπ 17 ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Βαζκίδεο Πξνζφληα Δθινγή θαη Αλέιημε Καζήθνληα, Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Όξνη απαζρφιεζεο Απαζρφιεζε χληαμε Γηαδηθαζίεο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Βαζκίδεο Πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο Καζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο Γηαδηθαζίεο Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ Όξνη Απαζρφιεζεο χληαμε Γηνηθεηηθψλ ΦΟΙΣΗΣΔ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Παξνρή Γηαζπλνξηαθήο Δθπαίδεπζεο Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ Παξνρή Γηαζπλνξηαθήο 34 Δθπαίδεπζεο 22 ΔΡΔΤΝΑ Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο Δξεπλεηψλ Ζζηθή Γενληνινγία 35 v

6 22.3 Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία Δξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ Γηαρείξηζε έξεπλαο Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Έξεπλαο ρέζεηο Δξεπλεηψλ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ Γίδαθηξα θαη Τπνηξνθίεο 37 ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 38 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 39 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΝΟΝΩΝ 41 vi

7 Γενικέρ Απσέρ ηος Νόμος Πλαιζίος Οη απμεκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο Πνιηηείαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ινγνδνηνχλ πξνο ηελ Πνιηηεία θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα ην έξγν πνπ επηηεινχλ, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, απνηεινχλ αληηθείκελα ζνβαξνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη δεκφζηνπ δηαιφγνπ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πνιιά θξάηε αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηφζν ηεο απμεκέλεο απηνλνκίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ φζν θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ινγνδνηνχλ γηα ην έξγν ηνπο (Delivering on the modernization agenda for Universities: Education, research and innovation, Communications of the Commission of the European Communities, 10 May 2006). Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Κχπξνπ θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη ειιείςεηο ζε ζρέζε κε απηά πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ EUA (Estermann, T. and Nokkala, T., University autonomy in Europe I: Exploratory study, EUA Publications, 2009), πεξηνξίδνληαο ζε αξθεηέο δηαζηάζεηο ηελ επειημία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ππάξρεη δέζκεπζε ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο ζην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ε Κχπξνο λα απνθηήζεη απηνδπλακία ζε πνηνηηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα θαηαζηεί θέληξν παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνο επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ απαηηείηαη ε πηνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ εκπεηξία ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο κε ηε ιεηηνπξγία πξψηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ην 1989, θαη αθνινχζσο αθφκε δχν δεκφζησλ θαη ηξηψλ ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, φζν θαη ηηο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη κε ηελ πην πάλσ πξννπηηθή ππφςε πνπ ε Δπηηξνπή απεδέρζε ηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ είλαη πνπ επηηέιεζε ην έξγν ηεο. 1

8 Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη κία ζχγρξνλε θαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο πξφηαζε, αθνχ αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο, ηφζν ηα δεκφζηα φζν θαη ηα ηδησηηθά. Δίλαη έλα θείκελν ιηηφ πνπ απνθεχγεη ηηο ππέξκεηξεο λνκηθέο ξπζκίζεηο, ελψ θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ησλ πθηζηάκελσλ Νφκσλ θαη πξνηείλεη πξφλνηεο πνπ νινθιεξψλνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε πξφηαζε είλαη πιήξεο, αθνχ νξηνζεηεί ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη δηα Νφκνπ θαη πεξηέρεη πξφλνηεο γηα έγθξηζε Καλνληζκψλ ή Καλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηα ππφινηπα ζέκαηα ζηα πιαίζηα ηεο απηνλνκίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ αιιά κε ηξφπν πνπ λα αζθείηαη επαξθήο θνηλσληθφο έιεγρνο. Ζ λιτότητα θαη ε περιεκτικότητα ηνπ Νφκνπ Πιαηζίνπ είλαη δχν ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ έγθξηζε. Δμ ίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθπιαρζεί ε ζχγρξνλε νξηνζέηεζε ηεο ζεζκηθήο απηνλνκίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, απηή ε νπνία αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνηφηεηαο, εθφζνλ απηή ζπλνδεχεηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ινγνδνζίαο, θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ έξγνπ. (Aghion, P. et. al, Higher aspirations: An agenda for reforming European Universities, Bruegel Blueprint Series, No. 5, BRUEGEL Foundation, Brussels, 2008.) Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηε βαζηθή θηινζνθία ηνπ Νφκνπ Πιαηζίνπ είλαη ηα εμήο: Οξηνζεηείηαη, δηαζθαιίδεηαη θαη θαηνρπξψλεηαη ε απηνλνκία ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Καηνρπξψλνληαη νη κεραληζκνί ινγνδνζίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ην δεκφζην αγαζφ ηεο παηδείαο. Αλαδεηθλχνληαη ηα πκβνχιηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ σο φξγαλα πνπ εγθξίλνπλ Καλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ αιιά θαη κε ηελ απαηηνχκελε επειημία. 2

9 Δπηηξέπεηαη ην δηνξηζηηθφ ζχζηεκα επηινγήο ησλ αθαδεκατθψλ αμησκαηνχρσλ αθήλνληαο ηα Παλεπηζηήκηα λα επηιέμνπλ ζην πιαίζην θάπνησλ βαζηθψλ πεξηνξηζκψλ ελαιιαθηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο φπσο ηζρχεη δηεζλψο θαη φπσο είλαη ε ζχγρξνλε επξσπατθή ηάζε. Γεκηνπξγείηαη πκβνχιην Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο επηζηεκνληθφ πκβνχιην πνπ δηεπθνιχλεη ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο απφ ηελ Πνιηηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα. Αλαβαζκίδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ηε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο. Δλζαξξχλεηαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη πηνζεηνχληαη επξσπατθά πξφηππα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο επίζεο θαη ε Δπξσπατθή Υάξηα ηνπ Δξεπλεηή. 3

10 Δπιθςλάξειρ Οη εηζεγήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνηεηλφκελν Νφκν είλαη απνηέιεζκα νκφθσλσλ απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο κε δχν επηθπιάμεηο, πνπ ηα κέιε δήηεζαλ φπσο θαηαγξαθνχλ: 1. Ο Α. Οξθαλίδεο ηφληζε φηη: «Ζ Δπηηξνπή νξίζηεθε γηα ελνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ λνκνζεζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαηεξψ επηθπιάμεηο γηα νπνηαδήπνηε πξφλνηα ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ πνπ δηαθνξνπνηεί ή ζπγθξνχεηαη κε ηηο δηαηάμεηο/πξφλνηεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πεξί Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ (Ίδξπζε, Λεηηνπξγία θαη Έιεγρνο) Νφκνπ 109(I) ηνπ 2005». Δπίζεο αληηηίζεηαη ζηελ πξφλνηα γηα δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ηδησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηε θπβέξλεζε. 2. Ο Πξφεδξνο η. Α. Εέληνο θαη ν Α. Οξθαλίδεο δελ ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφλνηα γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζεηείαο ησλ Πξπηαληθψλ Αξρψλ ζε κία κφλν εμαεηία θαη ζεσξνχλ φηη απηφ πξέπεη λα νξίδεηαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζηα πιαίζηα ηεο απηνλνκίαο ηνπο. 4

11 ΟΡΙΜΟΙ 1. Ακαδημαϊκό εξάμηνο: Σν ήκηζπ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηνπιάρηζην 16 εβδνκάδεο. 2. Ακαδημαϊκό έηορ: πλερφκελε ρξνληθή πεξίνδνο δηάξθεηαο 40 ηνπιάρηζην εβδνκάδσλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζην 36 εβδνκάδεο απνηεινχλ κέξνο ησλ δηεμαγφκελσλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηφδσλ δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ. 3. Αναγνωπιζμένο ίδπςμα ανώηεπηρ/ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ: Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλψηεξεο/αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία ή ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. 4. Ανοικηού ηύπος Πανεπιζηήμιο: Απεπζχλεηαη ζηνπο κε παξαδνζηαθνχο θνηηεηέο θαη πξνζθέξεη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Έλα παλεπηζηήκην, ηδησηηθφ ή δεκφζην, κπνξεί λα είλαη ζπκβαηηθνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ. 5. Αξιολόγηζη ή εκπαιδεςηική αξιολόγηζη: Απνηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Πεξηιακβάλεη θξηηηθή αλάιπζε θαη δηαπίζησζε ηπρφλ πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ θαη απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηε θπζηνγλσκία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ ζρνιψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 6. Γιαπανεπιζηημιακό ππόγπαμμα ζποςδών (joint study programme): Πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νξγαλψλεηαη θαη πξνζθέξεηαη απφ θνηλνχ απφ δπν ηνπιάρηζηνλ παλεπηζηήκηα. 7. Γιαπανεπιζηημιακόρ ηίηλορ ζποςδών (joint degree): Σίηινο ζπνπδψλ πνπ απνλέκεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπιάρηζην δχν παλεπηζηήκηα. 8. Γιαζςνοπιακή εκπαίδεςζη: Μνξθή παξνρήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νπνία νη δηδαζθφκελνη βξίζθνληαη ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ απηήλ φπνπ βξίζθεηαη ην ίδξπκα πνπ απνλέκεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κπνξεί λα αλήθνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελφο θξάηνπο δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην απνλέκνλ ίδξπκα, ή αθφκε ην απνλέκνλ ίδξπκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 9. Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ (quality assurance): Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 10. Γιδακηοπικόρ ηίηλορ ζποςδών: Καηαιεθηηθφο ηίηινο ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. Βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο απνηειεί ην «Πηπρίν» ή ηζνδχλακν πξνζφλ. Γηα ηελ απνλνκή Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ πνπδψλ απαηηείηαη εθπφλεζε πξσηφηππεο έξεπλαο θαη ζπγγξαθή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 5

12 11. Γίπλωμα: Ο ηίηινο ζπνπδψλ «Γίπλωμα Μησανικού» ή «Diploma of Engineer», απνλέκεηαη χζηεξα απφ επηηπρή νινθιήξσζε ελνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε πνιπηερληθφ θιάδν. 12. Δξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη: Δθπαίδεπζε θαηά ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ε ζπλερήο θπζηθή παξνπζία ηνπ θνηηεηή ζην ίδξπκα εθπαίδεπζεο. Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο εκπιέθεη ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαδξαζηηθή ζρέζε θαζεγεηή-θνηηεηή θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία ηνπ θνηηεηή. Ο αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ επαθήο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο, αιιά φρη θάησ ηνπ 30%, ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκνχ πεξηφδσλ επαθήο ζε θαλνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πιήξε θνίηεζε. 13. Θεπινή πεπίοδορ: Ζ πεξίνδνο εληφο ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αθαδεκατθφ έηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 14. Ιδιωηικό ή μη-κπαηικό πανεπιζηήμιο: Παλεπηζηήκην ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε δηνίθεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο έρεη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηε Γεκνθξαηία 15. Ίδπςμα Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ: Ίδξπκα ην νπνίν απνλέκεη κεηαιπθεηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. 16. Καθηγηηήρ : Δίλαη πξσηνβάζκηνο Καζεγεηήο. 17. Κοινωνικό ςμβόλαιο: Μαθξνρξφληα ζχκβαζε κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ θαη Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ πξνο επίηεπμε απφ θνηλνχ ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θνηηεηψλ ζηνπο δηάθνξνπο θχθινπο ζπνπδψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπο πξνζθεξφκελνπο απφ ηελ Κπβέξλεζε πφξνπο ζε πξνζσπηθφ θαη ρξεκαηνδφηεζε βάζε αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ. 18. Κπιηήπια ή πποζόνηα ππόζβαζηρ ζε ππόγπαμμα ζποςδών: Σα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο εηζαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε απφθηεζε πηπρίνπ θαη θαζνξίδνληαη ζηα κελ Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ζηα δε Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο πγθιήηνπ θαη ξπζκίδνληαη απφ Καλνληζκνχο. Σα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο δελ αλαηξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πξφζβαζεο θαη δελ ζέηνπλ άιινπο πεξηνξηζκνχο ζηε δηεθδίθεζε ζέζεο πέξαλ απηψλ πνπ πξνλννχλ ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο. Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο απιά ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πξφζβαζεο είηε κέζσ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο είηε άιισλ ηξφπσλ, γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 6

13 19. Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: Πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην ηη έλαο δηδαζθφκελνο αλακέλεηαη λα κάζεη, λα θαηαλνήζεη ή/θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κίαο δηεξγαζίαο κάζεζεο. 20. Μέλορ ΓΔΠ : Δίλαη κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Λέθηνξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Καζεγεηήο). 21. Mάζηεπ ή Μαΐζηοπ: Καηαιεθηηθφο ηίηινο δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο απνηειεί ην «Πηπρίν» ή ηζνδχλακν πξνζφλ. Σίηινη κε παξφκνηεο νλνκαζίεο π.ρ. Magister, εληάζζνληαη ζε απηφ ηνλ νξηζκφ. 22. Μεηαπηςσιακή σολή (Graduate School): ρνιή παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δεχηεξνπ, θαη ηξίηνπ θχθινπ, κεξηκλψληαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο, ηεο επνπηείαο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ηεο αλάπηπμεο κεηαθεξφκελσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ (transferrable competencies/skills) απφ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ. 23. Πανεπιζηημιακά Δπεςνηηικά Κένηπα: Οξγαλσκέλεο νληφηεηεο ελφο ηδξχκαηνο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο ζε δηεπηζηεκνληθά επίπεδα ζε ζπλδπαζκφ κε δηεμαγσγή δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ρνιέο ή Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 24. Πανεπιζηημιακέρ Δπεςνηηικέρ Μονάδερ: Οξγαλσκέλεο νληφηεηεο ελφο ηδξχκαηνο πνπ αζρνινχληαη κε έξεπλα, εκπιέθνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ειθχνπλ ζεκαληηθή εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. 25. Πανεπιζηήμιο: Ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Κχπξν ή απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί, φηη εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παλεπηζηεκίσλ. 26. Παπάπηημα Γιπλώμαηορ (Diploma Supplement): Δίλαη ζπλνδεπηηθφ, επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ, ην νπνίν ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο απνθάζεηο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 27. Παπάπηημα πανεπιζηημίος ή ιδπύμαηορ: Ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί απηνδχλακα ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ ίδηα ή/θαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα απφ ηελ έδξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ/ηδξχκαηνο. 28. Πιζηοποίηζη ποιόηηηαρ ή πιζηοποίηζη: Θεζκνζεηεκέλε έγθξηζε θαηαρψξεζεο ελφο ηδξχκαηνο ή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνλ αληίζηνηρν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ ή ηδξπκάησλ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ην ίδξπκα ή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηθαλνπνηνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο. 29. Πιζηωηική μονάδα: Βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ησλ ζπνπδψλ είλαη ε Δπξσπατθή Πηζησηηθή Μνλάδα (ECTS) πνπ αληηζηνηρεί ζε θφξην εξγαζίαο θνίηεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 25 έσο 30 σξψλ. Ο ζπλνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο γηα 7

14 έλα αθαδεκατθφ έηνο πιήξνπο θνίηεζεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 1500 έσο 1800 σξψλ. 30. Πλαίζιο πποζόνηων (Qualifications Framework): Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα δηάθνξα πξνζφληα ζε έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνιιαπιψλ θχθισλ/επηπέδσλ, ηα νπνία είλαη ίδηα γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζπνπδψλ δεδνκέλνπ πξνζφληνο θαζψο επίζεο θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα πξνζφληα απηά. 31. Ππόγπαμμα ζποςδών μικπού κύκλος (short cycle programme): Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηψηεξνπ επηπέδνπ απφ απηφ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξψηνπ θχθινπ. 32. Πηςσίο: Καηαιεθηηθφο ηίηινο πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ βαζηθφ πξνζφλ πξφζβαζεο απνηειεί ην απνιπηήξην Λπθείνπ ή αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιπθεηαθνχ επηπέδνπ ή ηζνδχλακν πξνζφλ. 33. ςνεσήρ Αξιολόγηζη: Ζ δηεμαγσγή πνιιαπιψλ αμηνινγήζεσλ, κε ηε ρξήζε πνιιψλ κεζφδσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν αμηνινγήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο / δηάγλσζεο, φζν θαη αμηνινγήζεηο ζχλνςεο. 34. σολή Πανεπιζηημίος: Οξγαλσηηθή κνλάδα απνηεινχκελε απφ ηνπιάρηζηνλ δχν Σκήκαηα ζε νκνεηδή αληηθείκελα ζπνπδψλ. 35. σολή ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: ρνιή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ πεξί ρνιψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Νφκν. 36. Σμήμα: Οξγαλσηηθή κνλάδα, αξκφδηα γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θαζνδήγεζεο θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ζε έλα ηνπιάρηζην αληηθείκελν ζπνπδψλ. 37. Φοίηηζη ζε μεπική βάζη ή μεπική θοίηηζη: Παξαθνινχζεζε ζπνπδψλ πνπ ηζνδπλακεί κε ιηγφηεξεο απφ 60 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο ή κε ιηγφηεξεο απφ 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν. 38. Φοίηηζη ζε πλήπη βάζη ή πλήπηρ θοίηηζη: Παξαθνινχζεζε ζπνπδψλ πνπ ηζνδπλακεί κε 60 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο ή κε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν. 39. Φοπέαρ Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ: Φνξέαο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο Αλψηεξεο/Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ θαη Παξνρήο ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, πνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ζρεηηθφ Νφκν. 40. Τποςπγόρ: Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 8

15 1. ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 1.1. Σα Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα ηδξχνληαη δηα Νφκνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 1.2 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ξπζκίδνληαη κε εζσηεξηθνχο Καλφλεο ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ Σα Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθoχ πκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία ίδξπζεο Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ Καλνληζκνχο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ξπζκίδνληαη κε βάζε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε θαη ηνπο Καλφλεο ηνπ θάζε Παλεπηζηεκίνπ πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπο Υάξηε. 2. ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ Απνζηνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη ε πξoαγσγή ηεο επηζηήκεο, ηεο γvψζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο παηδείαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα θαη εηδηθφηεξα κε: α. Σελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία λα ηπγράλεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. β. Σελ παξoρή εθπαίδεπζεο θπξίσο ζε εηδηθφηεηεο πoπ ζπκβάιιoπv ζηεv θoηvσvηθή, oηθovoκηθή θαη πoιηηηζηηθή αvάπηπμε ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ηoπ ιαoχ ηεο Κχπξoπ σο ζπvφιoπ. γ. Σελ παξoρή δπvαηoηήησv εθπαίδεπζεο ζε παvεπηζηεκηαθφ επίπεδo ζε πξφζσπα πoπ έρoπv ηα απαηηoχκεvα πξoζφvηα. δ. Σελ πξoαγσγή ηεο γvψζεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο κειέηεο θαη ηεο έξεπλαο θαη ησv πξαθηηθψv εθαξκoγψv ηνπο κε ηε δηδαζθαιία, ηεv έξεπvα θαη άιια κέζα. ε. Σε ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαδφζεσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Δπξψπεο επξχηεξα. 3. ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ Παλεπηζηήκην είλαη ην ίδξπκα ην νπνίν απνλέκεη Πηπρηαθνχο θαη Μεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ ζε έλα επξχ θάζκα ζπνπδψλ. Σν Γεκφζην Παλεπηζηήκην απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθφ έιεγρν έρεη ε Πνιηηεία. Σν Ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ιεηηνπξγεί σο δεκφζηα εηαηξεία παξέρνληαο πιήξε δηαθάλεηα ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. 9

16 4. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΙΔ ΚΑΙ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ 4.1. Ακαδημαϊκέρ Δλεςθεπίερ α. ηα Παλεπηζηήκηα θαηνρπξψλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε αθαδεκατθή ειεπζεξία ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ε επηζηεκνληθή αλαδήηεζε, ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ. β. Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα δεκνζηνπνηείηαη Αςηονομία Σα Παλεπηζηήκηα ζηα πιαίζηα ηεο απηνλνκίαο ηνπο ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ επηινγή Αθαδεκατθνχ Πξνζσπηθνχ, ηελ επηινγή θνηηεηψλ θαη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο. Σα παλεπηζηήκηα, κε Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ξπζκίδνπλ κεηαμχ άιισλ: α. Σηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη αλέιημεο ηνπ Αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. β. Σελ απνλνκή ηίηισλ ζπνπδψλ. γ. Σελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ηδξχκαηνο. δ. Σα πξνζφληα, ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. ε. Σνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα αλάδεημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, φπσο επίζεο ηα θαζήθνληα, ηε δηάξθεηα θαη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζεηεηψλ ηνπο. ζη. Σα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ. δ. Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε. Σελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε αθαδεκατθά, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη άιινπο νξγαληζκνχο. ζ. Άιια ζέκαηα ιεηηνπξγηθήο θχζεσο πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν ή ηνπο Καλνληζκνχο. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Ηδησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 5.1. Σν πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Κάζε δεκφζην Παλεπηζηήκην πξνγξακκαηίδεη ηξηεηή θπιηφκελν ηαθηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζην πιαίζην ελφο Κνηλσληθνχ πκβνιαίνπ Σν πκβνχιην Γεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Ηδησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δχλαηαη λα ηδξχεη εηαηξείεο, ζσκαηεία, ηδξχκαηα ή άιιεο λφκηκεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο πξνο επίηεπμε απνθιεηζηηθά ηεο απνζηνιήο ηνπ. Γηα ηελ ίδξπζε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο απφ ηδησηηθφ Παλεπηζηήκην απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ. 10

17 5.4. Σν Παλεπηζηήκην δχλαηαη λα απνδέρεηαη δσξεέο, ηηο νπνίεο ζα δηαρεηξίδεηαη πξνο επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ, λννπκέλνπ φηη απηέο δελ ζπγθξνχνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο. 6. ΓΟΜΔ ΓΙΟΙΚΗΗ 6.1 Ακαδημαϊκέρ Γομέρ σολέρ α. Ζ χγθιεηνο εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ ίδξπζε λέσλ ρνιψλ. Γηα ηα δεκφζηα Παλεπηζηήκηα ην πκβνχιην εθδίδεη Καλνληζκνχο κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίνη πξνλννχλ ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ρνιψλ. Γηα ηα ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ε δεκηνπξγία λέσλ ρνιψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε δηαδηθαζία αλάινγε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αξρηθψλ ρνιψλ. β. Ζ ίδξπζε λέσλ ρνιψλ πξνβιέπεη θαη ηελ ίδξπζε Σκεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ρνιήο, φπνπ απηά θξίλνληαη αλαγθαία. γ. ε πεξίπησζε ίδξπζεο λένπ Παλεπηζηεκίνπ νη πξψηεο ρνιέο πνπ ηδξχνληαη θαζνξίδνληαη ζηελ Ηδξπηηθή πξάμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. δ. Κάζε ρνιή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα: (η) Ρπζκίδεη κε έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ ηε δηδαζθαιία, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ζηε ρνιή. (ηη) Μειεηά νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηε ρνιή θαη λα ππνβάιιεη έθζεζε ή εηζεγήζεηο ζηε χγθιεην ζρεηηθά κε απηφ Σμήμαηα α. Κάζε ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειείηαη απφ Σκήκαηα πνπ ζηα κελ Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ίδξπζεο ηεο ρνιήο, ζηα δε Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. β. Ζ χγθιεηνο εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ ίδξπζε λέσλ Σκεκάησλ ή ηελ θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ Σκεκάησλ. γ. Κάζε Σκήκα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα: (η) ξπζκίδεη κε ηελ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ρνιήο ηε δηδαζθαιία, ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ζην Σκήκα. (ηη) Μειεηά νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ην Σκήκα θαη λα ππνβάιιεη ζηε ρνιή εθζέζεηο ή εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε απηφ Πανεπιζηημιακά Δπεςνηηικά Κένηπα α. Ζ χγθιεηνο εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ηελ ίδξπζε λέσλ ή ηελ θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. β. Ζ ίδξπζε λέσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαζνξίδεηαη απφ ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. γ. Σα Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Κέληξα δεκηνπξγνχληαη ζαλ απηφλνκεο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ή κεηαμχ ρνιψλ. δ. Ζ έληαμε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ζηηο δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο Ίδξπζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. 11

18 ε Θέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνχιην, κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ Πανεπιζηημιακέρ Δπεςνηηικέρ Μονάδερ α. Οη Παλεπηζηεκηαθέο Δξεπλεηηθέο Μνλάδεο ππάγνληαη ζην Παλεπηζηήκην θαη ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ κηα ρνιή ή κεηαμχ ρνιψλ. β. Θέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ ξπζκίδνληαη κε Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ Άλλερ Οπγανωηικέρ Γομέρ Δλαιιαθηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα πην πάλσ δηέπνληαη απφ Καλνληζκνχο. 6.2 Όπγανα Γιοίκηζηρ ςμβούλιο ε θάζε Παλεπηζηήκην πθίζηαηαη πκβνχιην ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα ην πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: α. Σνλ Πξχηαλε θαη ηνπο Αληηπξπηάλεηο (εθφζνλ ην ζχζηεκα Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνλνεί γηα ζέζεηο Αληηπξπηάλεσλ). β. Γχν κέιε ηνπ κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη πνπ δελ είλαη κέιε ηεο πγθιήηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλαο Αληηπξχηαλεο, εθιέγνληαη ηξία κέιε ηνπ κφληκνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. γ. Σέζζεξα κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. δ. Σξία κέιε πνπ δηνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε. Έλα κέινο πνπ εθπξνζσπεί ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ζη. Έλα κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. δ. Σν Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Σα κέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ) θαη (δ) πξέπεη λα είλαη άηνκα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη λα κελ είλαη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηνπ αγαζνχ ηα πκβνχιηα ησλ Ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηζρχνπλ ηα πην πάλσ κε δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξάγξαθν (γ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξία κέιε δηνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη έλα κέινο δηνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Καηά ηε ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ πκβνπιίνπ ηξία κέιε δηνξίδνληαη απφ ηνλ 12

19 Ηδξπηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έλα κέινο δηνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηξία κέιε δηνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην. Όια ηα κέιε είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδξπηή θαη είλαη πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο. Ννείηαη φηη ηα άηνκα πνπ δηνξίδεη ην θξάηνο, δελ είλαη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη ύγκληηορ απφ Τθίζηαηαη χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ απνηειείηαη α. Σνλ Πξχηαλε θαη ηνπο Αληηπξπηάλεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. β. Σνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ. γ. Σξεηο εθπξνζψπνπο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ρνιήο, πνπ εθιέγνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο ρνιήο. δ. Έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε ρνιή. ε. Σν Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ν νπνίνο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. ζη. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, πνπ θαηέρεη νξγαληθή ζέζε. Ο εθπξφζσπνο εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε. Ζ ζεηεία, ε εθινγή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζνξίδεηαη κε Καλφλεο πνπ εθδίδεη ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ. δ. Πξφεδξνο ηεο πγθιήηνπ είλαη ν Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ε. Οη κε απηνλνκεκέλεο ρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εθπξνζσπνχληαη απφ δχν εθπξνζψπνπο. Ζ δηαδηθαζία εθινγήο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ Καλφλεο πνπ εθδίδεη ε χγθιεηνο θαη εγθξίλεη ην πκβνχιην Οη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε χγθιεην θάησ θαηά ηε ζπδήηεζε ή ηε ςεθνθνξία φισλ ησλ ζεκάησλ εμαηξνπκέλσλ ησλ πην (i) Σεο εθινγήο θαη ηεο αλέιημεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. (ii) Σνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκίσλ ή ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. (iii) Σεο ίδξπζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο, ηεο θαηάξγεζεο Σκεκάησλ, ρνιψλ, Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ ή Παλεπηζηεκηαθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ. (iv) Σεο απνλνκήο ηίηισλ ζπνπδψλ. (v) Οη εθπξφζσπνη ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε χγθιεην ζε ζέκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ςμβούλια σολών α. Τθίζηαηαη ζε θάζε ρνιή πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ (η) Σov Κoζκήηoξα θαη ηov Αvαπιεξσηή Κoζκήηoξα ηεο ρoιήο. (ηη) Σoπο Πξoέδξoπο ησv Σκεκάησv ηεο ρoιήο. (ηηη) Γχν κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ απφ θάζε Σκήκα ηεο ρνιήο, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, απφ ηα νπνία, ην έλα ηνπιάρηζην, λα θαηέρεη ηε ζέζε Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. (iv) Δθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. β. Πξφεδξoο ηoπ πκβoπιίoπ ηεο ρoιήο είvαη o Κoζκήηoξαο ηεο ρoιήο. γ. Σo πκβoχιηo ηεο ρoιήο έρεη γηα ηε ρoιή φιεο ηηο αξκoδηφηεηεο, πoπ έρεη ε χγθιεηνο γηα ην Παλεπηζηήκην. δ. Οη απoθάζεηο ηoπ πκβoπιίoπ ηεο ρoιήο ππφθεηvηαη ζηεv έγθξηζε ηεο πγθιήηoπ. 13

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 4.3 Εκλογή, Ανέλιξη & Ανανέωζη ςμβάζεων Ακαδημαικού Πποζωπικού Κανονιζμόρ 1996 και 2001 ΚΔΠ 36/96 ΚΔΠ 145/01 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Δθινγή, Αλέιημε θαη Αλαλέσζε πκβάζεσλ Αθαδεκατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αζαλαζία Νηθνιαΐδνπ Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Δθπαίδεπζεο Tει.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 H πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 52/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4853 Παρασκεσή, 20 Φεβροσαρίοσ 2015 375 Απιθμόρ 52 Oι πεπί Τεσνολογικού Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Άπθπο 1 Γιάπθπυζη ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ - νομική μοπθή ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ο Σ. Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011

Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ο Σ. Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011 Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ε Ε Ο Σ Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011 Περιεχόμενα ειíδεο ΠΡΟΛΟΓΟ 3 Πιαίζην Αλαθνξάο 3 - Ννκηθφ Πιαίζην 3 - Αξκφδηεο Αξρέο R 4 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Αςηοδιοέκηζη, λογοδοζέα, ποιόηηηα, εξωζηπϋθεια Κείμενο Διαβούλεςζηρ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ» Α. Γενική παροσζίαζη ηοσ νομοζτεδίοσ-διζαγωγικές παραηηρήζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 4.1 Ακαδημαϊκό Προσωπικό Κανονισμοί 1990, 1999, 2003 και 2005 ΚΔΠ 153/90 ΚΔΠ 325/99 ΚΔΠ 559/2003 ΚΔΠ 505/2005 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ) Καλνληζκνί 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα