Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről. Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I (72-119).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről. Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119)."

Transcript

1 Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I (72-119).

2

3 PHILO πορεΐν μέλλων προτείνη. και γάρ Μωυσής " εξάγει τον λαόν είς τήν συνάντησιν του θεοϋ," σαφώς είδώς έρχόμενον αύτον άοράτως προς τάς ποθούσας φυχάς έντυχεΐν αύτώ. 72 XIII. Τήν δ' αίτίαν επιφέρει, δι* ήν τόπω ύπήντησεν " εδυ " γάρ φησιν " 6 ήλιος," ούχ 6 φαινόμενος ούτος, άλλα τό του αοράτου και μεγίστου θεού περιφεγγέστατον και περιαυγέστατον φώς. τοΰθ' Οταν μέν έπιλάμφη διάνοια, τά δεύτερα λόγων δύεται φέγγη, πολύ δέ μάλλον οι αισθητοί τόποι πάντες επισκιάζονται* όταν δ' έτέρωσε χωρήση, 73 πάντ ευθύς άνίσχει και ανατέλλει, μή θαυμάσης δέ, εί ό ήλιος κατά τούς τής αλληγορίας κανόνας έξομοιοΰται τω πατρϊ και ήγεμόνι τών συμπάντων θεώ γάρ όμοιον προς άλήθειαν μέν ουδέν, ά δέ δόξη νενόμισται, δύο μόνα εστίν, άόρατόν τε και όρατόν, 7^ ΦυΧΠ άόρατον, όρατόν δέ ήλιος, τήν \ μέν ούν φυχής έμφέρειαν δεδήλωκεν εν έτέροις ειπών " έποίησεν ό θεός τον άνθρωπον, κατ9 εικόνα θεοϋ έποίησεν αυτόν," και εν τω κατά άνδροφόνων τεθέντι νόμω πάλιν " ό έκχέων αΐμα άνθρωπου άντι του αίματος αύτοϋ έκχυθήσεται, ότι εν είκόνι θεοϋ έποίησα τον άνθρωπον," τήν δέ ήλιου διά 75 συμβόλων μεμήνυκε. ράδιον δέ και άλλως εξ έπιλογισμοΰ τούτο κατιδεϊν, επειδή α Or simply "greater than it hoped for." But see the contrast between χαρά and 4\πίς in De Mut. 163 f. b Note how Philo, having already reduced \6yos from the Divine Logos to God's \oyoi, here reduces it still further to " words " in general. e Philo here seems to abandon his regular interpretation 334

4 ON DREAMS, I than hope.a For Moses too, when he " leads out the people to meet God " (Ex. xix. 17), knows full well that He comes all unseen to the souls that yearn to come into His presence. XIII. The lawgiver further states the reason why 72 Jacob " met " a place : " for the sun was set/' it says (Gen. xxviii. 11), not this sun which shews itself to our eyes, but the light of the supreme and invisible God most brilliant and most radiant. When this shines upon the understanding, it causes those lesser luminaries of words b to set, and in a far higher degree casts into shade all the places of sense-perception ; but when it has gone elsewhither, all these at once have their dawn and rising. And marvel not if the 73 sun, in accordance with the rules of allegory, is likened to the Father and Ruler of the universe : for although in reality nothing is like God, there have been accounted so in human opinion two things only, one invisible, one visible, the soul invisible, the sun visible. The soul's likeness to God the lawgiver has 74 shewn elsewhere, by saying " God made man, after the image of God made He him " (Gen. i. 27),c and again, in the law enacted against murderers, "he that sheddeth man's blood, in requital for his blood shall there blood be shed, because in the image of God made I man " (Gen. ix. 6) ; while the sun's likeness to God he has indicated by figures. In other ways also it is easy to discern this by a 75 process of reasoning.*1 In the first place: God is of κατ εικόνα θεοϋ as " made in the likeness of the image," i.e. of the Logos. (See e.g. Leg. All. iii. 96.) d This "reasoning," in which, though the term "sun" is not applied to God, it may be inferred from the context, goes on to the end of 76. The "figurative" use of the word in this sense is given in 87 ff. 335

5 PHILO πρώτον μεν 6 θεός φώς εστι " κύριος γάρ φωτισμός μου και σωτήρ μου " iv ύμνοις άδεται και ού μόνον φώς, αλλά καϊ παντός έτερου φωτός άρχέτυπον, μάλλον 8ε παντός αρχετύπου πρεσβύτερον και άνώτερον, λόγον έχον παραδείγματος (παραδείγματος).1 τό μέν γάρ παράδειγμα ό πληρέστατος ήν αύτοϋ λόγος, φώς " είπε " γάρ φησιν " ό θεός' γενέσθω φώς," αυτός δέ ούδενι 76 τών γεγονότων Ομοιος. επειθ* ώς ήλιος ήμέραν και νύκτα διακρίνει, ούτως φησι Μωυσής τον θεόν φώς και σκότος διατβιχισαι* " διεχώρισε γάρ ό θεός άνά μέσον τοϋ φωτός και άνά μέσον τοϋ σκότους" άλλως τε ώς ήλιος άνατείλας τά κεκρυμμένα τών σωμάτων επιδείκνυται, ούτως και ό θεός τά πάντα γεννήσας ού μόνον είς τούμφανές ήγαγεν, αλλά και ά πρότερον ούκ ήν, έποίησεν, ού δημιουργός μόνον άλλά και κτίστης αυτός ών. 77 XIV. Aeyerat δέ πολλαχώς κατά τον ιερόν λόγον έν ύπονοίαις ήλιος, άπαξ μέν ο ανθρώπινος νους, όν οίκοδομοϋσιν ώς πόλιν και κατασκευάζουσιν οι γένεσιν προ τοϋ άγενήτου θεραπεύειν άναγκαζόμενοι, εφ* ών εϊρηται Οτι " ώκοδόμησαν πόλεις όχυράς τω Φαραώ, τήν τε ΤΙειθώ," τον λόγον ω τό πείθειν άνάκειται, " και *Ραμεσσή," 1 <παραδε'^ματος>. This is my own insertion. The text, as it stands in the MSS. (1) God is above all archetypes; (2) He is the "model," i.e. archetype; (3) the Logos is the archetype and in this is contrasted with God seems incoherent. For παράδε^μα παραδ ί"γμα.το$ cf. Leg. All. iii. 96 ώσπερ yap 6 θεός παράδε^μα της εικόνος... οϋτως ή είκών άλλων yίvετaι παράδες μα, and De Op. 25 είκών εικόνος. 336

6 ON DREAMS, I light, for there is a verse in one of the psalms, " the Lord is my illumination and my Saviour " (Ps. xxvii. [xxvi.] 1). And He is not only light, but the archetype of every other light, nay, prior to and high above every archetype, holding the position of the model of a model. For the model or pattern was the Word which contained all His fullness light, in fact a ; for, as the lawgiver tells us, " God said, ' let light come into being ' " (Gen. i. 3), whereas He Himself resembles none of the things which have come into being. Secondly : as the sun makes day 76 and night distinct, so Moses says that God kept apart light and darkness ; for " God," he tells us, " separated between the light and between the darkness " (Gen. i. 4). And above all, as the sun when it rises makes visible objects which had been hidden, so God when He gave birth to all things, not only brought them into sight, but also made things which before were not, not just handling material as an artificer, but being Himself its creator. XIV. In the course of sacred revelation " Sun " is 77 used in several figurative senses. To begin with, it is used of the human mind, which is erected and set up as a city by those who under compulsion serve creation in preference to the uncreated One. Of them we read that " they built strong cities for Pharaoh, namely Peitho," speech, to which persuading is dedicated, " and Raamses," sense-perception, by β The word φως here puzzled Mangey, who suggested its omission, which would make the quotation pointless. I think the text may stand. The Logos is light, for if God said " let there be light," this was a \oyos in the sense of a saying. Cf. note on De Fug. 95. The straining would be lessened if we suppose that the next three words of the quotation, καϊ έγένετο φως, have fallen out. 337

7 PHILO τήν αΐσθησιν, ύφ* ής ώσπερ υπό σέων ή φνχή διεσθίεται ερμηνεύεται γάρ σεισμός σητός, " και τήν llv, τον νουν, ην ήλιου πολιν ωνομασεν, επειδή καθάπερ ήλιος τοϋ παντός ημών όγκου τήν ήγεμονίαν άνήπται και τάς αύτοϋ δυνάμεις ώσπερ 7 8ακτίνας είς δλον τείνει, τον δε ιερέα και θεραπευτήν τοϋ νοϋ πενθερδν επιγράφεται πάς 6 τήν τοϋ σώματος πολιτείαν άναφάμενος, όνομα Ιωσήφ. " έδωκε " γάρ φησιν " αύτω τήν *Ασενέθ θυγατέρα 7g ΐίετεφρή ιερέως Ήλιου πόλεως." \ [633] δεύτερον δέ ήλιον καλεί συμβολικώς τήν αΐσθησιν, επειδή τά αισθητά πάντα δείκνυσι διάνοια, περι ής λελάληκεν ώδε- " άνέτειλεν ό ήλιος αύτω, ήνίκα παρήλθε τό εΐδος τοϋ θεοϋ"* τώ γάρ όντι ταΐς ίερωτάταις ίδέαις και ώς άν είκόσιν άσωμάτοις όταν μηκέτι δυνώμεθα συνδιατρίβειν, άλλ' έτέρωσε τρεπόμενοι μεταχωρήσωμεν, άλλω φωτι τώ κατά αΐσθησιν χρώμεθα σκότους προς τόν υγιή λόγον 8 0 ουδέν απλώς διαφέροντί' όπερ ανάτειλαν ορασιν μέν και άκοήν, έτι δέ γεϋσιν και οσφρησιν και άφήν ώσπερ κοιμωμένας ανήγειρε, φρόνησιν δέ1 και δικαιοσύνην έπιστήμην τε και σοφίαν έγρηgl γορυίας εις ύπνον έτρεφεν. ού χάριν άγνεύειν ούδένα προ εσπέρας φησιν ο ιερός λόγος δύνασθαι, τής διανοίας ύπό τών κατ* αΐσθησιν κινήσεων έτι παρευημερουμένης. άφυκτον δέ και τοΐς ίερεϋσι νόμον έν ταύτώ και γνώμην αποφαινόμενος 1 MSS. Τ. Because the Senses are Mind's daughters, vide 88. b Or * * statement." See below on 101. The future indicative instead of the imperative indicates a spiritual fact, viz. 338

8 ON DREAMS, I which the soul is eaten through as though by moths : the name means " moth-shock " ; " and On," the mind, which Moses called Sun-city (Ex. i. 11), since the mind, like a sun, has assumed the leadership of our entire frame and bulk, and makes its forces reach, like the sun's rays, to every part of it. And everyone 78 who has accepted the citizenship of the body, and the name of such is Joseph, chooses for his father-in-law the priest and devotee of Mind.a For Moses says that Pharaoh " gave him Asenath, daughter of Potiphera, priest of Heliopolis " (Gen. xli. 45). Secondly, Moses uses " sun " figuratively for sense- 79 perception, inasmuch as it shews all objects of sense to the understanding. It is of sense-perception that Moses has spoken on this wise : " the sun arose upon him when he passed by the appearance of God " (Gen. xxxii. 31) ; for in truth, when we are no longer able to remain in company with holiest forms, which are as it were incorporeal images, but turn in a different direction and go elsewhere, we are led by another light, even that which answers to senseperception, a light, as compared with sound reason, differing no whit from darkness. When this sun has 80 risen it wakes up sight and hearing, yea taste and smell and touch, from their seeming sleep, but sound sense and justice and knowledge and wisdom, which it finds awake, it plunges in sleep. This is why the 81 sacred word says that no one can be clean until the even (Lev. xi. passim), the understanding being till then at the mercy of the movements of sense-perception. For the priests too he lays down an inexorable law, in the form of a prediction,6 in the that whoever is not cleansed cannot really partake of holy things. 339

9 PHILO τίθησιν, έπειδάν λέγη* " Ούκ εδεται άπό τών άγιων, εάν μή λούσηται τό σώμα ύδατι και δύη 82 ο ήλιος και γένηται καθαρός" δηλοΐ γάρ σαφέστατα διά τούτων, οτι ευαγής είσάπαν ουδείς εστίν, ώς ταΐς άγίαις και ίεροπρεπέσι χρήσθαι τελεταΐς, ω τάς αίσθητάς τον θνητού βίου λαμπρότητας ετι τετιμήσθαι συμβέβηκεν. εί δε τις αύτάς ούκ αποδέχεται, κατά τό άκόλουθον τω φρονήσεως έπιλάμπεται φέγγει, δι9 ού δυνήσεται τάς τών κενών 83 δοξών έκνίπτεσθαι και άπολούεσθαι κηλίδας, ή τον ήλιον αυτόν ούχ οράς, οτι τάναντία και ανατέλλων και δυόμενος εργάζεται; έπειδάν γάρ άνίσχη, τά μέν κατά γήν άπαντα περιλάμπεται, τά δέ κατ9 ούρανόν αποκρύπτεται* δύντος δ' εμπαλιν οι μέν αστέρες προφαίνονται, τά δέ περί- 84 γεια συσκιάζεται. τον αυτόν τρόπον και έν ήμΐν, όταν μέν τό τών αισθήσεων φέγγος ώς ήλιος άνατείλη, τάς ολυμπίους και ουράνιους ώς αληθώς έπιστήμας κρύπτεσθαι συμβέβηκεν όταν δέ προς δυσμάς γένηται, τάς άστεροειδεστάτας και θειοτάτας άναφαίνεσθαι αρετών αύγάς, ότε και καθαρός ό νους υπό μηδενός κρυπτόμενος αισθητού γίνεται. 8 5 XV. κατά δέ τό τρίτον σημαινόμενον ήλιον καλεί τον θείον λόγον, τό του κατ9 ούρανόν περιπολοϋντος, ώς πρότερον ελέχθη, παράδειγμα, εφ9 ού λέγεται* " ό ήλιος έξήλθεν έπι τήν γήν, και Αώτ είσήλθεν είς Σηγώρ, και κύριος εβρεζεν 86 έπί Σόδομα και Υόμορρα θεΐον και πυρ." ό γάρ του θεοϋ λόγος, όταν έπι τό γεώδες ημών σύστημα 340

10 ON DREAMS, I words : " He will not eat of the holy things unless he have washed his body with water, and the sun be set, and he have become clean " (Lev. xxii. 6 f.). For he 82 makes it perfectly evident by this declaration that no one is absolutely free from pollution, so as to celebrate the holy and reverend mysteries, by whom the splendours of this mortal life, objects as they are of sense-perception, are still held in honour. But if a man disdains them, the consequence is that he is shone upon by the light of sound sense, and by means of it he will be able completely to purge and wash out of himself the defilements of vain opinions. Or look 83 at the sun itself. Do you not see that the effect of its rising is the reverse of that of its setting? When it has risen, all things on earth are lit up, while those in the heavens are obscured : on the contrary, when it has set the stars appear, and earthly objects are hidden. It is precisely the same with us. When the 84 light of our senses has risen like a sun, the various forms of knowledge, so truly heavenly and celestial, disappear from sight : when it reaches its setting, radiances most divine and most star-like sent forth from virtues come into view : and it is then that the mind also becomes pure because it is darkened by no object of sense. XV. The third meaning 85 in which he employs the title sun is that of the divine Word, the pattern, as has been already mentioned, of the sun which makes its circuit in the sky. It is of the divine Word that it is said, " The sun went forth upon the earth, and Lot entered into Zoar, and the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire " (Gen. xix. 23 f.). For the Word of God, when 86 it arrives at our earthy composition, in the case of 341

11 PHILO άφίκηται, τοις μέν αρετής συγγενέσι καΐ προς αυτήν άποκλίνουσιν άρήγει και βοηθει, ώς καταφυγήν και σωτηρίαν αύτοΐς πορίζειν παντελή, τοις δέ άντιπάλοις όλεθρον και φθοράν άνίατον έπι- 8 7πέμπει. λέγεται δέ κατά τέταρτον σημαινόμενον ήλιος μεν αυτός ο τών όλων ήγεμών, ώς εΐπον ήδη, δι' ου τά ανίατα τών αμαρτημάτων [634] ανακαλύπτεται συσκιάζεσθαι δοκοϋντα* \ πάντα γάρ ώς δυνατά, ούτως και γνώριμα θεώ. 8 8 παρό και τούς καταλύοντας τών τόνων τών ψυχικών, άκολάστως και λαγνίστερον όμιλοϋντας ταΐς νου θυγατράσιν, αίσθήσεσιν, ώς χα^αιτυ7ται? και 8 9 πόρναις, ενδειχθησομένους προς ήλιον άγει. φησι γαρ* και κατελυσεν ο λαος εν λιαττιν a/cavc/ai δ' ερμηνεύεται, παθών κεντούντων και τιτρωσκόντων ψνχήν σύμβολον, " και εβεβηλώθη " φησίν " εκπορνεΰσαι είς τάς θυγατέρας Μωάβ " αι δε εισιν αι αίσθήσεις, κεκλημέναι νου θυγατέρες* Νίωάβ γάρ εκ πατρός ερμηνεύεται, και προστίθησι* " λάβε πάντας τούς αρχηγούς του λαού και παραδειγμάτισον τω κυρίω απέναντι του ηλίου, και άποστραφήσεται οργή κυρίου άπό 'Ισραήλ." 9 0 ού γάρ μόνον τά κεκρυμμένα τών αδικημάτων εμφανή γενέσθαι βουλόμενος ταΐς ήλιακαΐς περιέλαμψεν άκτΐσιν, άλλα και διά συμβόλων ήλιον τον πατέρα τών όλων έκάλεσεν, ω πάντα προΰπτα και δσα εν μυχοΐς τής διανοίας άοράτως επιτελείται* γενομένων δ' εμφανών ΐλεώ φησιν εσεσθαι τον β An allusion to the interpretation of Lot's name as άπόκλισπ "sometimes from what is good, sometimes from what is bad," De Mig There is a similar allusion below, 246, but there to the wrong kind of άπόκ. 342

12 ON DREAMS, I those who are akin to virtue and turn away α to her, gives help and succour, thus affording them a refuge and perfect safety, but sends upon her adversaries irreparable ruin. In a fourth sense, as I 87 have already said, the title of " Sun " is applied to the Ruler of the Universe Himself, through Whose agency irremediable sins, when apparently concealed, are disclosed. For to God all things are known, even as all things are possible. In accordance 88 with this we see Him bringing to the sun to be laid bare those energies of the soul that have been unstrung by lewd and licentious intercourse with Mind's daughters, the senses, as though they were common strumpets. For he says " and the people abode in 89 Shittim " the meaning of this name is " thorns," a symbol of passions pricking and wounding the soul " and was denied to commit whoredom with the daughters of Moab " these are the senses, entitled daughters of Mind ; for the translation of " Moab " is " from a father." The lawgiver adds the command given him : " Take all the chiefs of the people and set them up publicly b unto the Lord before the sun, and the anger of the Lord shall be turned away from Israel " (Num. xxv. 1, 4). It was not only that, in 90 his desire that the hidden deeds of unrighteousness should be made manifest, he caused the rays of the sun to shine about them. More than this, he gave the figurative title of" Sun " to the universal Father, to Whose sight all things are open, even those which are perpetrated invisibly in the recesses of the understanding. He says that when they have been made manifest, the One gracious Being will be found b E. V. " hang them up," which the LXX may have meant, Philo, however, interprets it by εμφανή yeviadai. VOL. ν Μ 343

13 PHILO 91 μόνον Ιλεω. διά τί; ότι, εάν ύπολαβοΰσα διάνοια λήσεσθαι τό θείον αδικούσα, ώς μή πάντα καθοράν δυνάμενον, κρύφα και εν μυχοΐς διαμαρτάνη και μετά ταύτα εΐτ εξ αυτής είτε και ύφηγησαμένου τινός έννοήση, ότι άμήχανον άδηλον εΐναί τι τω θεώ, και εαυτήν και τάς εαυτής πράξεις άπάσας ανάπτυξη και εις μέσον προενεγκοΰσα καθάπερ είς ήλιακόν φώς έπιδείξηται τω τών Ολων επισκοπώ φήσασα μετανοεΐν εφ* οΐς πρότερον άγνώμονι γνώμη χρωμενη κακώς εδόξαζε μηδέν γάρ άδηλον, γνώριμα δέ και δήλα πάντα, ού τά πραχθέντα μόνον, άλλά και τά έλπιζόμενα κατά πολλήν περιουσίαν ύπάρχειν αύτω, κεκάθαρται και ώφέληται και τον έφεστώτα κολαστήν έλεγχον ήμέρωκεν οργή δικαία χρώμενον, ει τό μετανοεΐν άδελφόν νεώτερον δν του μηδ' Ολως άμαρτεΐν αποδέχεται.1 92 XVI. Φαίνεται μέντοι και έτέρωθι κατά σύμβολον επι τοϋ αιτίου τον ήλιον παραλαμβάνων, ώς εν τω γραφέντι νόμω περι τών επ* ενεχύροις δανειζόντων λέγε τον νόμον " εάν ενεχύρασμα ένεχυράσης τό ίμάτιον του πλησίον, προ δυσμών ήλιου αποδώσεις αύτώ' έστι γάρ τούτο περιβόλαιον αύτω μόνον, τούτο το ίμάτιον άσχημοσύνης αυτού' εν τίνι κοιμηθήσεται; εάν ούν καταβοήση προς μέ, είσακούσομαι αύτοϋ' ελεήμων 93 γάρ είμι." άρ* ούκ άξιον τούς οίομένους τήν τοσαύτην σπουδήν εΐναι τω νομοθέτη περι άμπεχόνης, ει και μή όνειδίζειν, άλλά τοί γε ύπομιμνή- 1 Wend, was inclined to insert μη either before δικαία or αποδέχεται. I think the text may well stand. The el (or possibly et ye) clause serves to repeat in a short summary the long series of έάν clauses which precede. 344

14 ON DREAMS, I gracious. Why so? Because, if the understanding, 91 imagining that its wrongdoing will escape the notice of God as though He were not able to see all things, sin secretly in deep recesses ; if subsequently, whether of itself o r by the leading of another, it come to realize that it is impossible that anything should be otherwise than clear to God ; if it unfold itself and all its doings, and bringing them out into the open expose them as it were in the sunlight to Him Whose eye is upon all things ; if it say that it repents of the evil opinions which it formerly held in reliance upon an ill-judging judgement; if it acknowledge that nothing is withdrawn from His sight, but that all things are ever known and manifest to Him, not only those which have been done already, but the far greater body of those which are but contemplated in the future ; then has it gained cleansing and benefit and has appeased the just wrath of the convicting wielder of the lash who was standing over it. So is it with the soul if it embraces repentance, younger brother of complete guiltlessness. XVI. There are other cases in which the lawgiver 92 evidently takes the sun figuratively as applying to the First Cause, as in the Law enacted with reference to those who lend money on security. Read the Law : " If thou take thy neighbour's garment to pledge thou shalt restore it to him before the setting of the sun ; for this is his only covering, it is the garment of his shame. Wherein shall he sleep? If then he cry unto Me, I will hear him, for I am compassionate " (Ex. xxii. 26 f.). Do not those who suppose that the lawgiver feels 93 all this concern about a cloak deserve, if not reproach, 345

15 PHILO σκειν φάσκοντας τί λέγετε, ώ γενναίοι; 6 τών δλων κτίστης και ήγεμών ελεήμονα εαυτόν εφ7 ούτως ευτελούς πράγματος, ιματίου μή άποδοθέντος 94 χρεώστη \ προς δανειστού, καλεί; τό μέγεθος [635] καθάπαξ τής αρετής τοϋ πάντα μεγάλου θεοϋ μή συνεωρακότων τοιαϋτ εστίν ύπολαμβάνειν και τήν άνθρωπίνην μικρολογίαν τή άγενήτω και άφθάρτω καϊ πλήρει μακαριότητος και ευδαιμονίας φύσει 95 παρά θέμιν και δίκην προσνεμόντων. τί γάρ άτοπον ποιοϋσιν οί τά ρύσια κατέχοντες δανεισταί παρ9 αύτοΐς, άχρις άν τά ίδια άναπράζωνται; πένητες οί χρεώσται, φήσει τις ίσως, και άξιον ελεεΐν αυτούς, εΐτ* ούκ άμεινον ήν γράφαι νόμον, δι* ού τούτους1 ερανιοϋσι μάλλον ή χρεωστάς άποφανοϋσιν ή επ* ενεχύροις τοϋ δανείζειν κωλϋσαι2; ο οε εψεις ουκ αν εικοτως επι τοις α ελαρον προ καιρού μή προιεμένοις δυσχεραίνοι ώς άσεβοϋσι. 96 πενίας δ' είς αυτά τις ελθών, ώς έπος ειπείν, τά πέρατα και ράκιον εν άμπεχόμενος δανειστάς καινούς επάγεται τόν άπό τών όρώντων πάρεις ελεον, ός τοΐς κεχρημενοις ταΐς τοιαύταις κακόπραγίαις κατ οίκίαν και παρ* ίεροΐς και εν αγορά 97 και πανταχού προκέχυται; νυνϊ δε και ο μόνον εΐχε προκάλυμμα αίδοϋς, ω τά τής φύσεως απόρρητα συνεσκίαζε, τούτο φέρων προύτεινε* ρύσιον υπέρ τίνος, είπε μοι; ή υπέρ ετέρας άμείνονος εσθήτος; τροφής μέν γάρ αναγκαίας άπορος 1 So MSS. : Mangey and earlier editions τούτοις. The accusative seems only found here and once in Antiphon. See L. & S So Mangey with one MS. : Wend, with the rest κωλύσονσι, which is ungrammatical. 346 He suggests τό daveifriv κωλύει

16 ON DREAMS, I at least a reminder, in such terms as, 44 What are you saying, good sirs? Does the Creator and Ruler of the universe speak of Himself as compassionate in regard to so trifling a matter, a garment not returned to a debtor by a lender of money? To entertain such ideas is a mark of men who have utterly failed to see the greatness of the excellence of the infinitely great God, and against every principle human or divine attribute human pettiness to the Being Who is unoriginate and incorruptible and full of all blessedness 9 5 and happiness. What is there outrageous in moneylenders keeping the securities in their own hands, until they have got back their own? Someone will say perhaps that the debtors are poor men, and deserve pity. In that case would it not be better to make a law for contributing to the needs of such people instead of making them debtors, or for prohibiting lending upon security? But the legislator who has permitted this cannot reasonably be indignant with those who do not give up before the time what they have received, and treat them as devoid of 96 piety. And does a man who has reached practically the extreme limit of poverty, and is clothed with a single rag, endeavour to attract fresh money-lenders, while he lets pass unheeded the compassion, which goes forth abundantly from all beholders, indoors, at temples, in the market-place, everywhere, to those 97 who experience such misfortunes? But in this case he is supposed to bring and offer the sole covering of his shame, with which he veiled nature's secret parts. And security for what? tell me that. Is it for a better garment to take its place? For no one is at Μωνσής, which I do not understand. or preferably κώλύσονται. I suggest κωλυθήσονται, 347

17 PHILO ουδείς, άχρις άν πηγαΐ μεν άναβλύζωσι, ποταμοί δέ χείμαρροι πλημμυρώσι,1 γή δέ τούς ετησίους 98 αναδίδω2 καρπούς, ούτω δέ ή βαθύπλουτος τις ή λίαν ώμος ό δανειστής, ώς ή τετράδραχμον τάχα δέ και έλαττον (μή)3 έθέλειν τω συμβαλεΐν ή ούτω πενιχρώ δανείζειν άλλά μή χαρίζεσθαι ή δ μόνον ήν ίμάτιον έκείνω λαμβάνειν ένέχυρον, όπερ έτέρω ονόματι λωποδυτεΐν εικότως άν λέγοιτο; και γάρ λωποδύταις έθος άπαμπίσχουσι τάς μέν εσθήτας άφαιρεΐσθαι, γυμνούς δέ τούς έχοντας άποφαίνειν. 9 9 Sea τί δέ νυκτός μέν και τοϋ μή άνείμονά τινα κοιμηθήναι προύνόησεν, ημέρας δέ και του μή έγρηγορότα γυμνόν άσχημονεΐν ούκέθ* ομοίως εφρόντισεν; ή ού νυκτι μέν και σκότω κρύπτεται πάντα, ώς ήττον ή μηδ* όλως αίδεϊσθαι, ημέρα δέ και φωτΐ ανακαλύπτεται, ώς τότε μάλλον 100 έρυθριάν άναγκάζεσθαι; διά τί δ' ού διδόναι τό ίμάτιον, άλλ' αποδίδομαι προσέταξεν; άπόδοσις γάρ επ* άλλοτρίοις γίνεται, τά δ' ενέχυρα τών δεδανεικότων μάλλον ή τών δεδανεισμένων εστίν. εκείνο δέ ούκ εννοείς, Οτι λαβόντι τω χρεώστη πρόσκοιτον τό ίμάτιον ού προσέταξε μεθ* ήμέραν περιελειν άναστάντι και κομίσαι τω 101 δανειστή; και μήν τω γε τής ερμηνείας ίδιοτρόπω και ό βραδύτατος έτερον τι τοϋ ρητού [636] κατανοεΐν άν \ προαχθείη' μάλλον γάρ άφορισμώ 1 So Wend: the MSS. have either ποταμών, χείμαρροι δέ π\ημ. (in one case ποταμών, χείμαρροι δέ ποταμών πλημ.) or ποταμοί δέ πλημ. I suggest as an alternative to Wend.'s πότιμοι, χείμαρροι δέ πλημ. 2 MSS. άναδίδωσι. 3 <μη>: so Mangey: Wend, rejects the insertion, presumably taking the meaning to be "content himself with throwing a farthing to him." 348

18 ON DREAMS, I a loss for the bare necessities of food, so long as springs gush forth, and rivers run down in winter, and earth yields her fruits in their season. And is the creditor 98 either so swallowed up in riches or so exceedingly cruel as to be unwilling to afford a tetradrachm (or less it may be) to anybody, o r make a loan rather than a free gift to one so poor, or to take as security the man's only garment, an act which might well be given another name and called coat-snatching? For that is the coat-snatcher's way ; when they remove people's apparel they carry it off, and leave the owners naked. And why did he take 99 thought for night and that no one should sleep without clothing/1 but shewed no such care for the day and that a man should not be indecent in his waking hours? Or is it not the case that by night and darkness all things are hidden, so that nakedness causes less shame or none at all, whereas by the light of day all things are uncovered, so that then one is more obliged to blush? And why did he 100 enjoin not the giving but the returning of the garment? For we return what belongs to another, whereas the securities belong to the lenders rather than to the borrowers. And do you not notice that he has given no direction to the debtor, after taking the garment to use as a blanket, when day has come to get up and remove it and carry it to the money-lender? And indeed the peculiarities of the wording might 101 well lead even the slowest-witted reader to perceive the presence of something other than the literal meaning of the passage : for the ordinance bears the a See App. p

19 PHILO ή παραινέσει έοικε το Staray/xa. παραινών μεν γάρ εΐπεν άν τις το ενεχυρασθέν Ιμάτιον, εάν τοϋτ ή μόνον τω χρεώστη, προ εσπέρας άπόδος, ιν* έχη νύκτωρ άμπέχεσθαι, άφοριζόμενος δέ ούτως, ώς νύν έχει " (αποδώσεις αύτω}1 έστι γάρ τούτο περιβόλαιον αύτω μόνον, τούτο τό Ιμάτιον άσχημοσύνης αύτοϋ εν τίνι κοιμηθήσεται; " 102 XVII. Ταύτα μέν δή και τά τοιαύτα προς τούς τής ρητής πραγματείας σοφιστάς και λίαν τάς όφρϋς άνεσπακότας ειρήσθω, λέγωμεν δέ ήμεΐς επόμενοι τοις αλληγορίας νόμοις τά πρέποντα περι τούτων. φαμέν τοίνυν λόγου σύμβολον ίμάτιον εΐναι. τάς τε γάρ άπό κρυμοϋ και θάλπους ειωθυίας τω σώματι κατασκήπτειν βλάβας εσθής απωθείται καϊ επισκιάζει τά τής φύσεως απόρρητα και εστίν 103 άρμόττων σώματι κόσμος ή άμπεχόνη. κατά το παραπλήσιον μέντοι και άνθρώπω λόγος δώρημα κάλλιστον εδόθη παρά θεοϋ, πρώτον μέν κατά τών νεωτεριζόντων είς αυτόν όπλον άμυντήριον ώς γάρ τών άλλων έκαστον ζώων ή φύσις οίκείοις έρκεσιν ώχύρωσε, δι* ών τούς επιχειροϋντας άδικεΐν άποκρούσεται, καϊ άνθρώπω μέγιστον έρυμα και φρουράν άκαθαίρετον λόγον δέδωκεν, ού κραταιώς οΐα πανοπλίας ένειλημμένος οίκεΐον και προσφυέστατον έζει δορυφόρον τούτω δέ προαγωνιστή χρώμενος δυνήσεται τάς άπό τών εχθρών επι- 1 The insertion, which seems necessary to the sense (see A pp. p. 600), is approved by Wend., though not incorporated in the text. 0 Or " explanatory statement." See A p p. pp. 599 f. b This, or " rational speech and thought," seems the best translation here to cover the alternations between thought and speech throughout this interpretation. Speech seems to 350

20 ON DREAMS, I marks of an explanatory statement rather than of an exhortation. A man giving an exhortation would have said, " If the garment given as security be the only one the borrower has, return it before evening, that he may have it to wrap round him at night.'' But if he makes a statementa he would put as it stands: " thou shalt give it back to him, for this is the only wrapper he has, this is the garment without which he is not decent; what is he to sleep in? " (Ex. xxii. 27). XVII. Let what has been said and other considera- 102 tions of the same kind suffice for the self-satisfied pedantic professors of literalism, and let us in accordance with the rules of allegory make such remarks on this passage as are appropriate. Well, then, we say that a garment is a figure for rational speech.b For clothing keeps off the mischiefs that are wont to befall the body from frost and heat; it conceals nature's secret parts ; and the raiment is a fitting adornment to the person. In like manner, rational 103 speech was bestowed on man by God as the best of gifts. First of all, it is a weapon of defence against those who threaten him with violence. For as nature has fortified other living creatures each with appropriate means of guarding themselves whereby they may beat off those who attempt to do them an injury, so has she given to man a most strong redoubt and impregnable fort in rational speech. Grasping this with all his might as a soldier does his weapons, he will have a body-guard meeting his every need. Having this to fight before him, he will be able to ward off the hurts which his enemies would fain be the dominant idea in 103 and 104, thought or reason in most of the rest. 351

21 PHILO 104 φερομένας άπωθεΐσθαι ζημίας, δεύτερον δέ καϊ αίσχύνης και ονειδών άναγκαιότατον περίβλημα δεινός γάρ συγκρύφαι και συσκιάσαι τάς αμαρτίας τών ανθρώπων λόγος τρίτον δέ προς όλου τοϋ βίου κόσμον* ο γάρ βελτιών εκαστον και πάντα 105 άγων επι τό κρεΐττον ούτος έστιν, άλλά γάρ είσι λώβαί τίνες και κήρες ανθρώπων, οι1 και τόν λόγον ένεχυράζουσιν αφαιρούμενοι1 τούς έχοντας και, συναυξήσαι δέον, Ολον ύποτέμνονται, καθάπερ οί τά τών πολεμίων δηοϋντες χωρία και τόν τε σΐτον και τόν άλλον καρπόν φθείρειν έπιχειροϋντες, δς αφεθείς μεγάλη τοΐς χρησαμένοις άν ονησις ήν. 106 πόλεμος ούν έστιν ένίοις άσπονδος και ακήρυκτος προς τήν λογικήν φύσιν, οΐτινες τάς βλάστας αυτής άποκείρουσιν έν χρω και τάς πρώτας έπιφύσεις έκθλίβουσιν, άγονον και στεΐραν, ώς έπος ειπείν, 107 καλών επιτηδευμάτων άπεργαζόμενοι. όρμώσαν γάρ έστιν ore προς παιδείαν άκατασχέτω ρύμη και πληχθεΐσαν έρωτι τών φιλοσοφίας θεωρημάτων ύπό βασκανίας και φθόνου δείσαντες, μή μεγάλα πνεύσασα και έπι μήκιστον άρθεΐσα τάς γλισχρολογίας αυτών και πιθανάς κατά τής αληθείας ευρέσεις έπικλύση χειμάρρου τρόπον, έτέρωσε ταΐς εαυτών κακοτεχνίαις τήν φοράν έτρεφαν, είς [637] βάναυσους και \ ανελεύθερους τέχνας μετοχετευσάμενοι* πολλάκις δέ και άμβλώσαντες και έπιφράξαντες άργόν τό μεγαλοφυές κατέλιπον, ώσπερ βαθύγειον καϊ εύδαίμονα γήν ορφανών παίδων έπί- 1 Some MSS. at and άφαιρούμεναι. See note below. If of and αφαιρούμενοι are read, the enemies of \6yos are presumably persons who exercise an evil influence on others. If αί and άφαιρούμεναι, they are evil forces within us. The 352

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about about For Theodosis Georgiadis, one of the leading food photographers in Greece, every shooting concerning food and beverages is a new challenge he has to meet with creativity and authenticity. Being an

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, 2012 «Ήδη από τον 3 ο π.χ. αιώνα η μνήμη της ανθρωπότητας στη Μεσόγειο λειτουργεί στα ελληνικά» (Jean Sirinelli, Τα παιδιά του Αλεξάνδρου, μετάφρ. Σ. Μπίνη-Σωτηροπούλου, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 2001, σ. 157.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES SPECIMEN EL Entry Level Certificate in Classical Greek R446: Language Test 2: Comprehension and Translation Skills Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: None Duration: 20 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό Εγκεφαλικός φλοιός Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου Πρωτεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός: οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός:

Διαβάστε περισσότερα