ISSN L A TEX babel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISSN1108-4170. L A TEX babel"

Transcript

1 ISSN TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου TEX1 Jed Parsons How to typeset an archeological book with L A TEX 13 Richard W D Nickalls MathsPIC: A filter program for use with PICTEX 33 James Kilfiger Creating device independent PostScript51 Απόστολος Συρόπουλος και Αντώνης Τσολομύτης Εγκατάστασηνέωνγραμματοσειρώνστο L A TEX2ε57 Φώτης Ανδριτσόπουλος Το L A TEXκαιάλλοικειμενογράφοι69 Απόστολος Συρόπουλος TEXνικές: Δημιουργία νέων συμβόλων από ήδη υπάρχοντα 71 Δημήτριος Ἀ Φιλίππου Βιβλίο-Παρουσίαση73 Μία περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλλόγου Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX dvips ΞANJH

2 TÇ EÚtupon ISSN EÚtupon (Eutupon) is a publication of the Greek TEX Friends ( εϕτ ) group It is published twice a year and it is distributed free to the members of the εϕτ group Its articles deal with TEX and, in general, with tools for the electronic typesetting of printed matter The address of EÚtupon is: Greek TEX Friends (c/o A Syropoulos) 366, 28th October Street GR Xanthi Greece URL: obelixeeduthgr/eft The membership fees to the εϕτ Group are: Admission: 5000 GRD (30 USD) 6-month subscription: 3000 GRD (20 USD) Annual subscription: 5000 GRD (30 USD) (All cheques should be made payable to Apostolos Syropoulos) Articles already published in EÚtupon may be copied and redistributed for free, provided their origin is mentionned However, neither EÚtupon nor the εϕτ group assume any responsibity for methods, products, instructions or ideas described or expressed in articles published herein The content of articles published herein is the sole responsibility of the respective authors Tä EÚtupon ĆpoteleØ mða periodikÿ êkdosh toü Sullìgou <Ellănwn FÐlwn toü TEX ( εϕτ ) KukloforeØ ĆnĂ áxĺmhno kaè dianèmetai dwreăn stă mèlh toü Sullìgou StÈc selðdec tou dhmosieôontai Łrjra sqetikă mà tä TEX kaè tÿn ŽlektronikŸ stoiqeiojesða ântôpwn genikÿtera <H dieôjunsh toü EÙtÒpou eúnai: SÔllogoc <Ellănwn FÐlwn toü TEX (Ípfl íyh: >A Surìpouloc) 28hc >OktwbrÐou XĹnjh URL: obelixeeduthgr/eft Sundromàc mèlouc stän SÔllogo εϕτ : >Eggrafă: 5000drq(30dolHPA) SundromŸ áxĺmhnh: 3000drq(20dolHPA) SundromŸ âtăsia: 5000drq(30dolHPA) (>Epitagàc jă prèpei nă Ćpostèllontai stä înoma toü >Apostìlou Surìpoulou) >Epitrèpetai Ź ĆnadhmosÐeush kaè dianomÿ Łrjrwn poì êqoun ćdh dhmosieujeø stä EÚtupon, Ípä tän íro íti jă Ćnafèretai Ź proèleusă touc <Wstìso, tìso tä EÚtupon ísokaèåsôllogoc εϕτ dànćnalambĺnoun kamða eîjônh giă mejìdouc, proðìnta, ådhgðec kaè Êdèec poì perigrĺfontai ń âkfrĺzontai ântäc Łrjrwn dhmosieumènwn stä periodikì Tä perieqìmeno tàn Łrjrwn poì dhmosieôontai ântäc toü periodikoü ĆpoteleØ eîjônh tàn ĆntistoÐqwn suggrafèwn

3 TEXνίτριες καὶ TEXνίτες! E P I F U L L I D A Πρῶτα-πρῶτα,θὰθέλαμενὰποῦμεδημοσίως ἔστωκαὶμὲ καθυστέρηση ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στὸν Γιάννη Χαραλάμπους, ποὺ ἀνέλαβε τὴν στοιχειοθεσία τοῦ προηγουμένου τεύχους μὲτὸ ΩΠιστεύουμεὅτιτὰσχετικὰἄρθρατοῦΓιάννη,ἀλλὰκαὶ ἡ γενικώτερη ἐμφάνιση τοῦ προηγουμένου τεύχους σᾶς ἔδωσαν μίακαλὴἰδέαγιὰτὶςδυνατότητεςτοῦ Ω(Γιὰὅσαπαροράματα βρήκατε στὸ προηγούμενο τεῦχος, τὴν εὐθύνη φέρουν οἱ ὑπογράφοντες καὶ ὄχι ὁ Γιάννης) Επιπλέον ἐλπίζουμε ὅτι τὸ προηγούμενο τεῦχος θὰ ἀποτελέσει μία καλὴ ἀφορμὴ γιὰ μία εὐρεία συζήτησηγιὰτὸ Ωκαὶτὴνἐξέλιξητοῦ TEX Στὸ παρὸν τεῦχος, ὁ Ιωάννης Δημάκος μᾶς παρουσιάζει τὸ pdftex, ἐνῶ Jed Parsons μᾶς λέει πῶς στοιχειοθέτησε ἕνα ἀρχαιολογικὸβιβλίομὲτὸ L A TEX Ο Richard Nickallsμᾶςεἰσαγάγει στὸ MathsPIC, καὶ ὁ James Kilfiger ἀναλύει τὶς δυσκολίες γιὰ τὴν δημιουργία γραμματοσειρῶν ποὺ δὲν θὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ἢ τὸ λειτουργικὸ σύστημα μὲ τὸ ὁποῖο δουλεύουμε Τέλος, ὁ Ἀπόστολος Συρόπουλος καὶ ὁ Ἀντώνης Τσολομύτης συνεχίζουν τὴν περιγραφὴ μεθόδων γιὰ χρήση διαφόρων γραμματοσειρῶνμὲτὸ L A TEX2εΣὲἕναἄλλιώτικοἄρθρο,ὁΦώτης Ἀνδριτσόπουλοςἐξηγεῖτοὺςλόγουςποὺτὸνὤθησανστὸ L A TEX Τὸτεῦχοςκλείνειμὲτὰτακτικὰἄρθρατῶν TEXνικῶνκαὶτῆς Βιβλιοπαρουσίασης Πρὶν σᾶς ἀφήσουμε νὰ ξεφυλλίσετε τὸ τεῦχος, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε πῶς«οἱ καλοὶ λογαριασμοὶ κάνουν τοὺς καλοὺς φίλους» Ο Σύλλογος ἔχει ξεκινήσει μία σοβαρὴ προσπάθειαγιὰτὴνἐξάπλωσητοῦ TEXστὸνἑλληνικὸχῶρομὲτὸ EÚtupon καὶ ἄλλες δημοσιεύσεις Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο τῆς διάδοσης τοῦ TEX, χρειάζονται κάποια χρήματα Η τακτικὴ πληρωμὴ τῶν συνδρομῶν εἶναι συνεπῶς καθῆκον ὅλων μαςκαὶὅπωςπάντα,σᾶςτονίζουμεὅτιὁσύλλογοςἔχειτὶς πόρτες ἀνοιχτὲς γιὰ ὅλους καὶ οἱ σελίδες τοῦ EÙtÒpou εἶναι διαθέσιμες σὲ ὅσους θέλουν νὰ παρουσιάσουν κάτι σχετικὸ μὲ τὸ TEXκαὶτὴνψηφιακὴτυπογραφίαἢἁπλῶςνὰποῦντὴνγνώμη τους γιὰ κάτι ποὺ διάβασαν, ἄκουσαν ἢ βρῆκαν Εως τὴν ἑπόμενη ἐπικοινωνία μας, σᾶς εὐχόμαστε ὅ,τι καλύτερο καὶ TEXνικώτερο! Ἀπόστολος Συρόπουλος Δημήτριος Ἀ Φιλίππου

4 Τὸ EÚtuponστοιχειοθετήθηκεμὲτὸ L A TEX Ωςβασικὰπακέταχρησιμοπιοιήθηκαν τὸ cah-gutcls(τὸ πακέτο τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ Les Cahiers GUTenberg) καὶ τὸ babel μὲ τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογή Γιὰ τὶς διάφορες γραφικὲς παραστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν ἐπίσης τὰ πακέτα graphics, graphicx καὶ color Ηεἰκόναστὴνσελ76εἶναιπαρμένηἀπὸἕναχαρακτικὸσὲξύλοτοῦἄγγλου ζωγράφου καὶ χαράκτη William Holman Hunt( ) μὲ τίτλο The Lady of Shalott(1857) Η ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Ghostscript σὲ ἐκτυπωτὴ HP Laser- Jet V (1200 dpi), ἐνῶ ἡ βιβλιοδεσία ἔγινε στὸ Τυπογραφεῖο τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στὴν Ξάνθη

5 EÖtupon TeÔqoc No 3 >Oktÿbrioc pdftex: SunduĹzontac thn euelixða tou pdfmethndônamhtou TEX IwĹnnhc DhmĹkoc American College of Thessaloniki Abstract pdftex is a program that directly generates PDF files from TEX sources (either plain TEX or L A TEX), without getting into the trouble to generate a DVI file, then a PS file and finally the PDF file In this article we provide a thorough presentation of the program and its functionality Στο πρώτο κεφάλαιο του TEXbook ο Donald Knuth αναφέρει πως σκοπός του TEX είναι η παραγωγή όχι απλώς αποδεκτών κειμένων, αλλά κειμένων αρίστης ποιότητας Στα χρόνια που ακολούθησαν, το TEX(αλλά και τα μακρο-πακέτα, όπωςτο L A TEX,το AMS-TEX,το AMS-L A TEXκλπ,αλλάκαιβοηθητικάπρογράμματα,όπωςτο BibT E X,τοMETAFONTκλπ)έγιναντο de factoπρότυπο στην παραγωγή παντός τύπου επιστημονικών εντύπων(βιβλία, άρθρα, φυλλάδια κλπ) υψηλότατης ποιότητας Η καθιέρωση του Δικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού(νεο-ελληνιστί, Internet και World Wide Web) επέτρεψε τη διάθεση, μετάδοση κι αποθήκευση εγγράφων ανά τον κόσμο σε μια πληθώρα φορμών ευρείας χρήσεως, όπως απλό κείμενο, HTML, PostScript, PDF 1 Ηφόρμα PostScript(ps),προϊόντηςεταιρείας Adobe ήταν ήδη γνωστό στους κύκλους του TEX, χάρις στο πρόγραμμα dvips που επέτρεπε την παραγωγή αρχείων έτοιμων για εκτύπωση Τα αρχεία αυτά μπορούσαν να εμφανισθούν και στην οθόνη με τη βοήθεια των προγραμμάτων GhostScript και ghostview Η φόρμα pdf, προϊόν κι αυτό της Adobe, ήταν όμως εκείνο που καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται για παντός είδους κείμενα, κυρίως λόγω της δωρεάν διάθεσης του προγράμματος ανάγνωσης Acrobat Reader 1 Den anafèromai se emporikèc fìrmec pou parĺgoun efarmogèc ìpwc to MS Word klp

6 2 Ιωάννης Δημάκος Μέχριτώραγιαναπάρουμεσταχέριαμαςένααρχείο pdf,χρειαζόμαστανή το Adobe Distillerήτο ghostscriptγιατημετατροπήτου psσε pdfαρχείοτο Distiller είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα με αρκετά τσουχτερή τιμή που μετατρέπει όλωντωνειδώντακείμενασεμορφή pdfηάλληεναλλακτικήλύση,αυτήτου ghostscript και του συνοδευτικού προγράμματος ps2pdf λειτουργεί πολύ καλά όταν έχουμε να μετατρέψουμε κείμενα γραμμένα με τα λεγόμενα base fonts, τις γραμματοσειρές PostScript δηλαδή, αυτές που διατίθονται με κάθε εκτυπωτή Postscript Η μέθοδος αυτή, όμως, παρουσιάζει προβλήματα ιδίως στην εκτύπωση και παρουσίαση bitmap fonts(όπως η κλασική σειρά των CM του Knuth) Μια τρίτη, και σχετικά πρόσφατη λύση, παρέχεται μέσω του προγράμματος dvipdfm με δυνατότητα μετατροπής του dvi σε pdf Η σχετικά νέα λύση του pdftex επιτρέπει την απ ευθείας παραγωγή εγγράφων pdf και τον εμπλουτισμό τους με συνοδευτικά σχόλια, σημειώσεις, παραπομπέςσεάλλασημείατουίδιουτουκειμένουήκαισεεξωτερικέςπηγέςαναφορών, ακόμησυνδυάζειτιςεντολέςτου TEXκαιτης Adobeώστεοχρήστηςναμπορεί να δημιουργεί κείμενα σε μορφή pdf, τα οποία κανείς μπορεί άμεσα να συμπεριλάβει σε κάποια ιστοσελίδα 1 Kalÿc ărjec, pdftex! Το pdftexείναιδημιούργηματου Hàn Thê ThànhαπότηνΤσεχίαΗτελευταία διαθέσιμη έκδοση είναι 014β Διατίθεται από όλους τους κόμβους του CTAN, καθώς επίσης και τον κόμβο του συλλόγου χρηστών TEX της Τσεχίας, (cstug) στην διεύθυνση: ftp://ftpcstugcs/pub/tex/local/cstug/thanh 11 EgkatĹstash Το pdftex αποτελεί μέρος της διανομής miktex, του tetex, του Web2C Στους κόμβους του CTAN μπορείτε να βρείτε και τον πηγαίο κώδικα για πολλές άλλες διανομές και πλατφόρμες Στο τελευταίο TEXLive CD, που μοιράστηκε στο σύλλογο,υπάρχειπροεγκατεστημένοτο pdftexαλλάκαιτο pdfl A TEX Θα συνιστούσα, όμως, να προχωρήσετε στην επανεγκατάσταση και των δυο για να προσθέσετε το ελληνικό hyphenation file, ούτως ώστε να έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε πλήρως το σύστημα και με ελληνικά Οι σχετικές εντολές για να προχωρήσετε στην επανεγκατάσταση είναι: pdftex -ini -fmt=pdftex plain \dump pdftex -ini -fmt=pdflatex latexltx

7 pdftex 3 Τις εντολές αυτές πρέπει να τις εκτελέσετε στον κατάλογο (ελληνιστί directory) όπου είναι εγκατεστημένες ήδη οι παλαιότερες εκδόσεις των pdftex και pdflatex Στο τελευταίο TEX Live CD θα πρέπει να αναζητήσετε τον κατάλογο:/texmf/web2c Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες, ο οδηγός χρήσης του pdftex περιέχει οδηγίες για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση 2 ToprÿtomackeÐmenose pdftex Θα ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση: Εκτός από τις εντολές μορφοποίησης κειμένουπουδιαφέρουνμεταξύτων TEX, L A TEX,αλλάκαι eplain TEX,οιεντολές που αφορούν στη διαμόρφωση pdf δεν διαφέρουν άσχετα από την πλατφόρμα του TEX που χρησιμοποιούμε Ετσι οι εντολές που θα παρουσιάσουμε στο άρθρο αυτόθαέχουνταίδιααποτελέσματαμετο pdftexήτο pdfl A TEX 21 Oi prÿtec entolèc Ας γράψουμε ένα απλό αρχείο κειμένου(έστω και λίγες γραμμές κειμένου αρκούν προς το παρόν) και ας προσθέσουμε στην πρώτη γραμμή του αρχείου την εντολή: \pdfoutput=1 Θα τροφοδοτήσουμε το αρχείο ως ένα κανονικό αρχείο tex και presto, το πρώτο μας pdf αποτέλεσμα Τώρα, μπορούμε να προσθέσουμε μιαν εντολή ακόμη και θα ξανα-επεξεργαστούμε το αρχείο: \pdfcompresslevel=9 αμέσως μετά την πρώτη pdf εντολή του κειμένου Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο Acrobat Reader δεν διαφέρει μετά την προσθήκη και της δεύτερης εντολής Τότεγιατίνατηνπροσθέσουμεστοκείμενόμας;Αςδούμε,όμως,τιςδύοαυτές εντολές ξανά Ηπρώτηεντολήμεόρισμα«1»(ήμιαάλληθετικήτιμή)σημαίνειπωςθα δημιουργηθεί αρχείο pdf, ενώ η τιμή«0» θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρχείου dvi, δηλαδή το pdftex μπορεί και δημιουργεί και κανονικά αρχεία dvi Ηδεύτερηεντολή,πουπαίρνειτιμέςαπόμηδέν(0)ωςκιεννιά(9)μαςδίνει διαφορετικούς βαθμούς συμπίεσης όταν χρησιμοποιούμε γραφικά στο αρχείο(0 σημαίνει καθόλου συμπίεση, 1 σημαίνει γρήγορη συμπίεση, 9 μέγιστη και οι υπόλοιπες τιμές ενδιάμεσα επίπεδα συμπίεσης)

8 4 Ιωάννης Δημάκος 22 OtÐtlockiosuggrafèac Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι το διαφορετικό ή ξεχωριστό στην παραγωγή αρχείων pdf Ούτε κι έχουμε εισχωρήσει στα άδυτα του pdf Ενα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες εντολές που αφορούν στον συγγραφέα και τον τίτλο του αρχείου που επεξεργαζόμαστε Η σύνθετη εντολή: \pdfinfo { /Author (Ioannis Dimakos) /Creator (pdftex / babel / web2c) /Producer (pdftex) /CreationDate (D: ) /ModDate (D: ) /Title (eytypoarticletex) /Subject (Introductory Note on pdftex) /Keywords (pdf, tex, eytypon) } θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο που επεξεργαζόμαστε Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στο Acrobat Reader με CTRL-D ή από το μενού File, και την επιλογή Document Info και General Αν και η εντολή θυμίζει λίγο τιςεντολές \author, \date,και \titleτου L A TEXπουχρησιμοποιούμεγιατην παρουσίαση τέτοιων στοιχείων, διαφέρει από αυτές σημαντικά Πρώτα απ όλα, δεν μπορούμε να βάλουμε δικές μας προτιμήσεις, πχ, /address Δεύτερον, η εντολή μπορεί να μπει τόσο στον πρόλογο, όσο και στον επίλογο του αρχείου Τρίτον, όπως φαίνεται και από το παράδειγμα, τα ορίσματα /author, /title κλπσυνοδεύονταιαπό«/»κιόχι«\»ωστόσο,δενείναιόλαταστοιχείααπαραίτητα για την εκτέλεση της εντολής Μπορούμε να παραλήψουμε όσα δεν μας χρειάζονται, και το pdftex θα ορίσει προκαθορισμένες τιμές 23 Basikèc entolèc morfopoðhshc keimènou Εκτός από τις συνηθισμένες εντολές μορφοποίησης του κειμένου που προσφέρονταιαπότο TEXήτηνπλατφόρματηςδικήςσαςπροτίμησης,το pdftex παρέχει πρόσθετες δυνατότητες μορφοποίησης του τελικού προϊόντος Οι εντολές: \pdfpagewidth=xx \pdfpageheight=yy

9 pdftex 5 όπουτα xxκαι yyείναικάποιαμήκη,πχ, 3 cm,επιτρέπουντηνμορφοποίηση της εμφάνισης μιας σελίδας pdf(το πλάτος και το ύψος της σελίδας, αντίστοιχα) όπως και οι γνωστές μας TEX εντολές: \textwidth \textheight Ανκαιτο pdftexδιαθέτειένααρχείοσυστήματοςμεβασικέςτιμές(θατοβρείτε στον κατάλογο config της δικής σας εγκατάστασης στο αρχείο pdftexcfg), ωστόσοοιτιμέςαυτέςμπορούννααλλάξουνκατάβούλησημετηβοήθειατων προαναφερθέντων εντολών pdf Παραδείγματα τέτοιων εντολών ακολουθούν: \pdfpagewidth=190mm \pdfpageheight=277mm Δυο ακόμη εντολές που επηρρεάζουν την εμφάνιση της σελίδας του αρχείου pdf είναι και οι εξής: \pdfpagesattr={/mediabox xx yy zz tt} \pdfpageattr={/mediabox xx yy zz tt} Ηβασικήδιαφοράτωνδυοεντολώνείναιπωςενώηπρώτηέχειγενικόχαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση ολοκλήρου του κειμένου, η δεύτερη χρησιμοποιείται για να αναστείλει προσωρινά την δράση της πρώτης, και το πεδίο δράσης της αφορά στην συγκεκριμένη σελίδα που τυπώνεται εκείνη την στιγμή Τα xx yy καθορίζουν τις συντεταγμένες του κάτω αριστέρα άκρου και τα zz tt τις αντίστοιχες του άνω δεξιά άκρου της σελίδας Αντί του ορίσματος /MediaBox xx yy zz tt που αφορα στο φυσικό μέγεθος της σελίδας, μπορούμε να ορίσουμε /CropBox xx yy zz tt για να«σημαδέψουμε» μόνον το τμήμα εκείνο της σελίδας που θα τυπωθεί Ενα τρίτο εναλλακτικό όρισμα είναι και το /Rotate 90 που δίνει διάφορα γραφικά εφφέ προσανατολισμού Αντί για 90 μοίρες περιστροφή μπορούμε να ορίσουμε οποιοδήποτε πολλαπλάσιο(ακέραιο ή μη) του90γιαπεριστροφήκατάτηφοράτωνδεικτώντουρολογιού 24 Eikìnec kai grafikĺ Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, σύμφωνα με το γνωστό Κινέζικο γνωμικό, και το pdftex μας δίνει την δυνατότητα να εκφράσουμε τις λέξεις(και τις εικόνες αυτές) ποικιλοτρόπως Η εντολή: \pdfimage height xx width yy depth zz {filenameext}

10 6 Ιωάννης Δημάκος επιτρέπει την εισαγωγή εικόνας και την(προαιρετική) διαμόρφωση των διαστάσεώντηςστηνσελίδασεαντίθεσημετο TEXκαιτο L A TEX,το pdftexμπορεί να χειρισθεί τέσσερα(4) διαφορετικά είδη αρχείων εικόνας: JPEG(jpg), PNG(png), TIFF(tif), PDF(pdf) Η προκαθορισμένη επιλογή είναι τα αρχεία της μορφής JPEG Το pdftex δεν μπορεί να επεξεργασθεί εικόνες και γραφικά σε αρχεία PostScript (ps) ή Encapsulated PostScript (eps) Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνει μια μικρή προεργασία και μετατροπή τους σε ένα από τα παραπάνω είδη αρχείων Με τα ορίσματα height xx width yy depth zz μπορούμε να καθορίσουμε τις ακριβείς διαστάσεις της εικόνας που θα εισάγουμε Σε περίπτωση που δεν ορίσουμε κάποια διάσταση η εικόνα θα εισαχθεί στο φυσικό μέγεθός της: \pdfimage {imagejpg} % default dimensions \pdfimage height 2cm width 2cm {imagepng} % image at 2x2 cm Αν, όμως, ορίσουμε μόνο μια διάσταση(πχ, ύψος), τότε οι άλλες διαστάσεις θα υπολογισθούν κατά τέτοιο τρόπο ωστε ο λόγος width:(height+depth) να είναι ο ίδιος όπως αυτός των φυσιολογικών διαστάσεων της εικόνας Ενας έξυπνος τρόπος για την επίτευξη διαφόρων οπτικών εφφέ είναι η εισαγωγή της εικόνας σε ένα TEX«κουτί» και μετά να αυξομειώσουμε ανάλογα τις διαστάσεις του«κουτιού» αυτού Το ακόλουθο παράδειγμα είναι διαφωτιστικό: \setbox0=\hbox{% \pdfimage{imagejpg} } \pdfimage width x\wd0 height y\ht0 {imagepng} Οι μεταβλητές \wd0 και \ht0 δεσμεύουν για μας τις διαστάσεις της εικόνας Στη συνέχεια μπορούμε να τροποποιήσουμε το μέγεθος της εικόνας πολλαπλασιάζοντας τις διαστάσεις αυτές με κάποιους συντελεστές x, y Μια ακόμη εντολή καθορίζει την ανάλυση(resolution) της εικόνας σε περίπτως που θέλουμε ανάλυση διαφορετική από την προκαθορισμένη ανάλυση των 72 dpi:

11 pdftex 7 \pdfimageresolution=xx Πειραματιστείτε κι εσείς με διαφορετικές τιμές και ορίσματα στις εντολές που παρουσιάστηκαν στο άρθρο αυτό και δείτε τα διάφορα εφφέ που δημιουργείτε 25 Apì shmeðo se shmeðo Ερχόμαστε τώρα στο πιο δυναμικό ίσως σημείο του pdftex που φανερώνει την πρακτικότητα και την ευκολία που παρέχει τόσο στον συγγραφέα όσο και στον αναγνώστη Με την εντολή: \pdfcatalog {/PageMode /UseThumbs /URI (http://obelixeeduthgr/eft/pdfarticlepdf) } openaction goto page 2 {/fit} καθορίζουμε την πλοήγηση του κειμένου μέσα από το Acrobat Reader Ας δούμε την εντολή αναλθτικότερα Η εντολή αποτελείται από δυο μέρη Στις αγκύλες, το όρισμα /URI προσδιορίζει τον δικτυακό τόπο του αρχείου που επεξεργαζόμαστε Το όρισμα /PageMode προσδιορίζει συγκεκριμένες λειτουργίες του Acrobat Reader Οταν ανοίγουμε το Acrobat Reader, στο αριστερό τμήμα της οθόνης, υπάρχει κάποιος δεσμευμένος χώρος για την πλοήγηση στο κείμενο είτε σελίδασελίδα(thumbs mode είτε με τη χρήση σελιδοδεικτών(outline mode) Οι πιθανές τιμές του ορίσματος εμφανίζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί: Πίνακας 1: Είδη πλοήγησης στο Acrobat Reader Εντολή Ενέργεια /UseThumbs σελίδα-σελίδα /UseOutlines σελιδοδείκτες /FullScreen χωρίς μενού επιλογών /UseNone τίποτε από τα παραπάνω Εξω από τις αγκύλες, το όρισμα openaction goto page 2 /fit καθορίζει πωςηπρώτησελίδαπουθαεμφανιστείθαείναιησελίδανο2καιησελίδαθα καταλαμβάνει όλο το ευρός της οθόνης(στην πραγματικότητα, η σελίδα καταλαμβάνει το εύρος του«παράθυρου» στο οποίο εμφανίζεται το κείμενο pdf κι όχι ολόκληρη την οθόνη Περισσότερα στοιχεία για το όρισμα goto page και /fit παρακάτω στην σελίδα 9

12 8 Ιωάννης Δημάκος 26 Sqìlia epð sqolðwn Είπαμε στην εισαγωγή του άρθρου αυτού πως το pdftex επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων και σημειώσεων που διευκολύνουν τον συγγραφέα αλλά και τους αναγνώστες Το pdftex μετατρέπει έτσι ένα«στατικό» κείμενο σε ένα δυναμικό σύνολο που μπορεί να περιέχει ηχητικά αποσπάσματα, video-clips, online σημειώσεις αλλά και παραπομπές σε άλλα τμήματα του κειμένου ή και σε διαφορετικά αρχεία Οι παραπομπές παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα του άρθρου(σελ 9) Η εντολή \pdfannot θα δημιουργήσε στο σημείο ορισμού της μια online σημείωση(που θυμίζει αρκετά τα γνωστά αυτοκόλλητα post-it) Πιο συγκεκριμένα: \pdfannot width xx height yy depth zz {/subtype /text /open /true /contents (A simple pop-up note) } η παραπάνω εντολή θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαστάσεων που καθορίζονται από τα γνωστά πια ορίσματα width, height, depth στο οποίο θα εμφανίζεται το κείμενο που εμείς θέλουμε Τα ορίσματα εντός της αγκύλης είναι προφανή Το σχόλιο είναι τύπου κειμένου(text), γιατί μπορεί να είναι και τύπου movie ή sound 2 ),ενώότανανοίγειτοαρχείοστο Acrobat Reader,ησημείωσηείναι κι αυτή ανοικτή(εμφανίζεται το περιεχόμενό της) Αν αλλάξουμε την τιμή του /open από /true σε /false, τότε η σημείωση θα εμφανιστεί«κλειστή» και θα θυμίζει πράγματι τα γνωστά αυτοκόλλητα Μπορούμε έτσι να πλουτίσουμε το κείμενό μας με οδηγίες, επεξηγήσεις(που πιθανόν να μην χωρούν αλλού μέσα στο κείμενο), τύπους, και φόρμουλες 27 Parapompèc kai uper-desmoð Για την δημιουργία παραπομπών και υπερ-δεσμών(ελληνιστί hyperlinks) μεταξύ σημείων του κειμένου που επεξεργαζόμαστε χρειαζόμαστε τρεις(3) εντολές Η πρώτη εντολή«σημαδεύει» τον προορισμό της παραπομπής, το σημείο εκείνο του κειμένου στο οποίο παραπέμπουμε τον αναγνώστη Η σύνταξή της έχει ως εξής: 2 Sto egqeirðdio PDF Reference Manual thc Adobe perigrĺfontai leptomerÿc oi dunatìthtec gia parapompèc polumèswn

13 pdftex 9 \pdfdest num x name y fit fith Ηεντολήορίζειμ έναναριθμό(ήκαιμεόνομα)τονσημείοστοοποίοπαραπέμπουμε Θυμίζει λίγο την εντολή \label αν και στην περίπτωση που εξετάζουμε μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ αριθμών και ονομάτων Το δεύτερο μέρος της εντολής αφορά στον τρόπο παρουσίασης της παραπομπής στο Acrobat Reader Οι επιλογές είναι πολλές και παρουσιάζονται στον πίνακα 2 Πίνακας 2: Πώς εμφανίζονται οι παραπομές στο Acrobat Reader Εντολή Εμφάνιση fit Ολόκληρης της σελίδας στην οθόνη fith Του εύρους της σελίδας στην οθόνη fitv Του ύψους της σελίδας στην οθόνη fitb Με βάση τις διαστάσεις του BoundingBox της σελίδας fitbh Με βάση το εύρος του BoundingBox fitbv Με βάση το ύψος του BoundingBox xyz Καθορίζει το βαθμό εστίασης zoom της σελίδας Μια παρατήρηση στις παραπάνω εντολές Η εντολή fith ορίζει το εύρος της σελίδας(κιόχιτούψοςτης,όπωςίσωςναπερίμενεκανείςλόγωτουh (height) Τοίδιοισχύεικαιγιατηνεντολή fitbh Η δεύτερη εντολή«καθορίζει» την αρχή της παραπομπής(το σημείο του κειμένου από το οποίο παραπέμπουμε προς το σημείο που ορίσαμε με την εντολή \pdfdest Η εντολή συντάσσεται ως εξής: \pdfannotlink width xx height yy depth zz attr {} action Τα ορίσματα width, height, και depth είναι γνωστά Το attr{} καθορίζει τα attributes(χαρακτηριστικά) της παραπομπής, το χρώμα και το πάχος του πλαισίου γύρω από το κείμενο της παραπομπής Η παραπομπή μπορεί να απλώνεται σε αρκετές γραμμές κειμένου οι οποίες θα διακρίνονται για το διαφορετικό τους χρώμα και τις διαχωριστικές γραμμές του πλαισίου Πιο συγκεκριμένα: attr {/C [x y z] /Border [p q r]} attr {/C [09 0 0] /Border [0 0 2]} ορίζουμεπωςηπαραπομπήτηαείναιγραμμένημεβαθύκόκκινοχρώμακαιθα έχειπάχος2ptανδενενδιαφέρεστεναορίσετεεσείςκάποιοχρώμαήτοπλαίσιο

14 10 Ιωάννης Δημάκος που θα περιβάλλει την παραπομπή, μπορείτε να προσπεράσετε το σημείο αυτό Το pdftex θα ορίσει από μόνο του προκαθορισμένες τιμές Τι μπορούμε να κάνουμε με την παραπομπή τώρα; Οι επιλογές για το όρισμα action της εντολής είναι πολλές: page n μεταφορά στη σελίδα ν του κειμένου goto num n name y μεταφορά στο σημείο που ορίσαμε με την εντολή \pdfdest goto file μεταφορά σε κάποιο άλλο αρχείο Μπορεί να συνδυαστεί και με την εντολή page n και να μας οδηγήσει απ ευθείας σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα του νέου αρχείου thread num n name yμεταφοράστονήμαυπ αριθ nήμεονομασία y Για νήματα θα μιλήσουμε παρακάτω user action κάποια ελεγχόμενη από τον χρήστη κίνηση Συνήθως χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ενός υπερδεσμού στο διαδίκτυο, πχ,: /Subtype /URI /URI (http://obelixeeduthgr/eft/) Τοδιπλό /URIδενείναιτυπογραφικόλάθοςήοπτικήαπάτηΤοπρώτο /URI συνοδεύει το /Subtype(ορίζει, δηλαδή, το είδος της ενέργειας του χρήστη), και το δεύτερο προσδιορίζει την δικτυακή διεύθυνση που θέλουμε Η τρίτη εντολή για τον ορισμό μιας παραπομπής«κλείνει» το κείμενο της παραπομπής Στη συνέχεια θα ακολουθήσει φυσιολογικά το κείμενο Η σύνταξή της: \pdfendlink χωρίς να υπάρχουν πρόσθετα ορίσματα ή άλλα χαρακτηριστικά Ας δούμε όλες τις εντολές μαζί σε ένα απλό παράδειγμα The purpose of this example is to show the use of the \pdfannotlink command \pdfannotlink attr{/c [07 0 0] /Border [0 0 2]} goto num 1 I will take you from here \pdfendlink more lines of text

15 pdftex 11 \pdfdest num 1 And I will get you here This is the destination of the \pdfannotlink command 3 Perissìterec plhroforðec Για τους χρήστες που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τις δυνατότητες του pdftex, ο κόμβος περιέχει αρκετές κατατοπιστικές πηγές πληροφοριών Εκεί θα βρείτε το FAQ το εισαγωγικό εγχειρίδιο του pdftex, αλλά και μια σειρά εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί με το pdftex και παρουσιάζουν τις δυνατότητες του προγράμματος Πολύ καλή πηγή πληροφοριών είναι και ο πηγαίος κώδικας του αρχείου exampletex που υπάρχει σε κάθε διανομή του pdftex Αξίζει τον κόπο να τον μελετήσετε και να δοκιμάσετε παραλλαγές των παραδειγμάτων του Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το pdf format, αρκετά εγχειρίδια(φυσικά, σε pdf format) διατίθενται από τον δικτυακό τόπο της Adobe: Adobe Glossary: Ενα κατατοπιστικό και συνάμα σύντομο λεξικό από τον χώροτου pdf Portable Document Format Reference Manual:ΤΟοριστικόεγχειρίδιο της Adobe, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το pdf Εκδοση 13 του Μαρτίου 1999 Τέλος, στον δικτυακό τόπο του συλλόγου θα βρείτε το αρχείο expdftex και expdfpdf με τα παραδείγματα των εντολών που παρουσιάσαμε στο άρθρο αυτό 4 EpÐlogoc Τελικά, χρειάζεται κανείς το pdftex; Πιστεύω πως ναι Αν και είναι ακόμη σε beta έκδοση, το pdftex βοηθά να ξεπεραστούν προβλήματα που συχνά-πυκνά εμφανίζονται στον παραδοσιακό κύκλο επεξεργασίας του TEX Αναφέρομαι, φυσικά, στο πρόβλημα με τα λεγόμενα base fonts που δεν μετατρέπονται εύκολα με το ghostscript(μέσω του προγράμματος ps2pdf) Ενας άλλος λόγος είναι η ταχύτητα του κύκλου επεξεργασίας Αντί για 3 στάδια επεξεργασίας(tex dvi ps pdf) ή έστω 2 στάδια αν υπολογίσουμε το νέο πρόγραμμα-οδηγό dvipdfm, με το pdftex αρκεί ένα στάδιο επεξεργασίας Ετσι μειώνεται ο χρόνος του κύκλου συγγραφής- διόρθωσης ενός

16 κειμένου Προσοχή όμως γιατί αν έχετε το pdf αρχείο ανοικτό στο Acrobat Reader και προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε εκ νέου τον κώδικα που το δημιούργησε, θα λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το σύστημα πως δεν μπορεί να γράψει στο αρχείο(γιατί αυτό φυσικά είναι ανοικτό και δεσμευμένο από μιαν άλλη εφαρμογή) Κυρίως όμως, το pdftex επιτρέπει την δημιουργία κειμένων που δεν έχουν μόνον φυσική ροή, αλλά στα οποία ο συγγραφέας καθορίζει(μέσω των σχολίων, σημειώσεων, και υπερ-δεσμών που εισάγει) τη νοηματική ροή του κειμένου Παράλληλα,το pdftex(καιγιαναείμαστεπιοακριβείς,το pdfl A TEX)επιτρέπει την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματικών παρουσιάσεων Αρκετά πακέτα, όπως το graphicx, το hyperref, το color, το pdfscreen δίνουν την ευχέρεια στον χρήστηναπροετοιμάσειμέσωτου L A TEX(καιτου pdfl A TEX)κείμενακαιπαρουσιάσεις χωρίς να καταφεύγει σε ακριβά, εμπορικά προγράμματα(τρέμε, Powerpoint!!!) Ομως, για τα προγράμματα αυτά θα μιλήσουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού

17 EÖtupon TeÔqoc No 3 >Oktÿbrioc How to Typeset an Archaeological Book with L A TEX Jed Parsons Department of Classics University of California, Berkeley 1 Introduction The creation of the Camera-Ready Copy (crc) for a book on ancient Greek technology and archaeology was prepared with the document preparation system L A TEX The book, entitled Hysplex, by Panos Valavanis and translated into English by Stephen Miller, will be available from the University of California Press in the fall of 1999 (isbn ) This article is intended to demonstrate that the freely-available document preparation systems TEX and L A TEX, while primarily known for their use in mathematical and scientific publication, are suitable tools for Classicists and other humanists for producing well-organized, maintainable, and beautiful texts 2 Getting Started with TEX and L A TEX The typesetting program TEX, and the collection of sophisticated TEX macros called L A TEX, were originally designed with mathematicians and scientists in mind From the start, they were powerful renderers of complex mathematical equations, but their capacity for rendering languages with non-latin alphabets was limited Those limitations have been tremendously reduced by the development of numerous ancillary packages which facilitate the creation of multilingual, structured documents One can create a document that switches between languages (following hyphenation rules for each language separately), uses cross-references whose pagination is automatically generated, creates customformatted bibliographies from bibliographic databases, structures the presentation of the document in a controllable and logical way, and much more

18 14 Jed Parsons The functionality of TEX, L A TEX, and the accompanying packages written for them, makes them a logical choice for humanists now as well as scientists For scholars of ancient languages, there are even macro packages for managing manuscript collations and generating critical editions like those of the Oxford Classical Texts or Teubner, with automatic line numbering, line referencing in the critical apparatus(es), etc Finally, TEX and L A TEX are freely available on the Internet, or on cdrom for a small cost The programs can be run on UNIX (and Linux), Macintosh, Windows, and DOS, to name a few TEX and L A TEX (which I shall refer to collectively as L A TEX when the distinction is unimportant) are not easy to use, it is true The user does not edit a document as he or she would when using a word processor Rather, one writes markup instructions in a text-only document This document is then processed by an interpreter The resulting output can be viewed or converted to another file format, such as PostScript or pdf This requires most writers to adjust the way they think about composition It is not my purpose to introduce the reader to the fundamentals of L A TEX There are many good books and online tutorials for this (See the references on page 31 below) If you have had no exposure to L A TEX, browse this document, see if illustrates the sorts of things you want to do, and if it does, consider looking into some introductory material (see below) If you have some previous experience, I hope you will find some value in the more technical aspects of this text 3 Some Reasons to Use L A TEX Why go to the trouble? Above all, for a beautiful book Word processors, as they are available today, are little more than glorified typewriters They have the ability to generate footnotes and switch fonts, yes, but they have no taste Word processors do not perform letterfitting operations and kerning well They do not try to balance the gray value (the ratio of black ink to white paper) of a whole paragraph, shuffling line breaks and minimizing hyphenation on the way They do not automatically implement the ligatures intended by the designer for the font used (eg, fl, ffi, and perhaps ij, sc, etc) They do not speak the language of typographers, and cannot reliably be called upon to accurately set text in points and picas (as any printing house will specify) They do not manage cross references well (if at all) to text, footnotes, headings, figures, etc They do not generally interface well with bibliographic databases and the like L A TEX does all these things, and does them well In sum, word processors have forgotten (thanks probably both to the intervention of the typewriter and a market-driven disinterest in relearning) the state of the art of printing as it was in Gutenberg s day, and they have forgotten the skills developed by

19 Greek Archaeology and L A TEX 15 centuries of scribes and calligraphers The authors of TEX and L A TEX have done their homework: they have consulted with type designers, calligraphers, and typographers alike The result speaks for itself Yes, it is harder to use L A TEX than a word processor, but if you care about beauty, there is every reason to make the effort 4 Platforms I run L A TEX on the Linux operating system (which, like L A TEX, is freely available with source code) If you have a commercial operating system, like MacOS or some variety of Windows, you are also in luck The programs comprised by L A TEX have been ported to may platforms Indeed, L A TEX documents themselves are inherently portable, since the document encoding is the same for every system If you have ever received an attachment formatted by some word processor you don t have, you will appreciate this The following sections briefly introduce some basic components of a L A TEX system, with some examples of their use or usefulness 5 Software Components of a L A TEX System L A TEX resides on your system in a directory or folder hierarchy just as do any other applications you have There are some key components to a basic L A TEX system, which I will briefly introduce here As a Linux user, I am most qualified to talk about the UNIX utilities which I am familiar with Similar utilities exist for other platforms They will probably have slightly different names, but they will function in essentially the same way 51 tex and latex These are the executable programs that interpret your source document and the markup instructions in it They generate as output a dvi ( device independent ) file This file contains raw instructions for typesetting the page A further interpreter is necessary to convert the data in this file into a printed output format, such as PostScript or pdf dvi files are portable between people who have the same font libraries These files contain specifications such as page size and the location and metrics of every glyph to appear on the page Those glyphs themselves must be pulled from the font library and set by the final interpreter (On my system, this is a program called dvips which turns dvi files into PostScript)

20 16 Jed Parsons L A TEX is easily invoked at the shell prompt, taking your input file name as an argument Input files can instruct other files to be loaded and merged This makes it easy to keep large books divided into manageable chunks For Hysplex, I created the following files containing parts of the book: half-titletex ciptex dedicationtex abbr+bibtex prologuetex introductiontex part1tex part2tex conclusiontex appendixtex glossarytex summarytex (There were also other parts of the document that were automatically generated along the way, like the table of contents, list of figures, and index) All of these files, and my own macro sets, were loaded and arranged in the single file hx_bookltx, so all I had to to to generate the book was type, at my shell prompt, latex hx_bookltx 52 Style Files and Macro Packages TEX is extensible by anyone who writes macros for it L A TEX is really a (huge) set of TEX macros Macro packages which provide logical formatting commands may be called Style Files I regularly use style files that enable me to set polytonic Greek and generate critical editions of texts for teaching I also often need to format complex tables, include graphic images, construct linguistic trees and diagrams, faithfully represent a fragment of papyrus, etc There are style files freely available to do all these things 53 xdvi After L A TEX is finished processing your input file (and assuming there are no errors for you to deal with), you receive a message like:

pdftex: SunduĹzontac thn euelixða tou pdfmethndônamhtou TEX

pdftex: SunduĹzontac thn euelixða tou pdfmethndônamhtou TEX EÖtupon TeÔqoc No. 3 >Oktÿbrioc 1999 1 pdftex: SunduĹzontac thn euelixða tou pdfmethndônamhtou TEX IwĹnnhc DhmĹkoc American College of Thessaloniki idimakos@otenet.gr Abstract pdftex is a program that

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic Lecture 2 Soundness and completeness of propositional logic February 9, 2004 1 Overview Review of natural deduction. Soundness and completeness. Semantics of propositional formulas. Soundness proof. Completeness

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Ειδική διάλεξη 2: Εισαγωγή στον κώδικα της εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Ειδική διάλεξη 2: Εισαγωγή στον κώδικα της εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ειδική διάλεξη 2: Εισαγωγή στον κώδικα της εργασίας Χειμερινό εξάμηνο 2008 Αρχίζοντας... Αρχίζοντας... http://folk.ntnu.no/nilsol/ssiim/

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα