Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ. Μπαληνπθνύδεο Επιβλέπων : Φξαγθίζθνο Β. Σνπαιήο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Ινύιηνο

2 2

3 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστασειρ Δπόμων με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ. Μπαληνπθνύδεο Επιβλέπων : Φξαγθίζθνο Β. Σνπαιήο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Δγθξίζεθε από ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ 18ε Ινπιίνπ Φ.Β Σνπαιήο Ι. ηαζόπνπινο Π.Γ. Μπνύξθαο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Ινύιηνο

4 ... Νηθεθόξνο Γ. Μπαληνπθνύδεο Γηπισκαηνύρνο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη Μεραληθόο Τπνινγηζηώλ Δ.Μ.Π. Copyright Νηθεθόξνο Γ. Μπαληνπθνύδεο, 2008 Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεύεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθό ζθνπό. Δπηηξέπεηαη ε αλαηύπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπό κε θεξδνζθνπηθό, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θύζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξόλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθό ζθνπό πξέπεη λα απεπζύλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απόςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί όηη αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. 4

5 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο ζθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ήηαλ ε εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ξύζκηζεο θσηηζκνύ θαη ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κειέηεο θσηηζκνύ δξόκσλ κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα INTELUX NG5, E- BOX C25, CMH70W/T/UVC/U/942/G12, CMH150W/T/UVC/U/830/G12, osram powerstar hqi-t 250W/D E40 θαη ηέινο, Philips master HPI-T plus 400W/645 E40. Αξρηθά, γίλεηαη κία γεληθή εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην θσηηζκό θαη εηδηθόηεξα ζην θσηηζκό δξόκσλ. ηε δεύηεξε ελόηεηα, παξνπζηάδνληαη ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα, δίλνληαο βάξνο θπξίσο ζηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έιαβε ρώξα, κε ζθνπό ησλ πξνζδηνξηζκό ειεθηξηθώλ θαη θσηνκεηξηθώλ κεγεζώλ πνπ αθνξνύλ ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα, θαζώο θαη εθηελήο αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, κειεηάηαη ε εθαξκνγή ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο δξόκσλ. πγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαη κηα ζεηξά από άιια κεγέζε, αλαπηύζζεηαη κεζνδνινγία κε ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο δπλαηόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ησλ δξόκσλ πνπ θάζε θνξά εθαξκόδνληαη. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εθπνλήζεθε θαη νηθνλνκηθή κειέηε. Οινθιεξώλνληαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζύλνςε ηεο εξγαζίαο θαη έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ. ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ θσηηζκόο δξόκσλ, dimming, EDB, ballast, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηερλννηθνλνκηθή κειέηε, INTELUX NG5, E-BOX C25, CMH70W/T/UVC/U/942/G12, CMH150W/T/UVC/U/830/G12, osram powerstar hqi-t 250W/D E40, Philips master HPI-T plus 400W/645 E40, θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο, επίπεδα θσηηζκνύ 5

6 ABSTRACT The scope of this thesis was the study of specific lighting dimmable systems and the development of a methodology in order to ensure energy savings by applying these systems to street lighting projects. Specifically, the systems : INTELUX NG5, E-BOX C25, CMH70W/T/UVC/U/942/G12, CMH150W/T/UVC/U/830/G12, osram powerstar hqi-t 250W/D E40 and Philips master HPI-T plus 400W/645 E40, were studied. Firstly, a general introduction to the issue of energy saving in lighting and especially in street lighting is being made. In the second unit, a first acquaintance with the systems that are being studied, is taking place by emphasizing their technical characteristics. Furthermore, the experimental procedure, that was conducted in order to define the electric and photometric measures, referring to the systems being studied, was meticulously described. Moreover, the result of this experiment was briefly analyzed. Finally, by taking into account the experimental result, as well as a series of many other data, a methodology is being developed aiming at the calculation of the systems,being studied, energy saving potential, when they are being applied to roads characterized by certain elements. In some cases, an economic study was also carried out. In conclusion, a review of the whole study is being realized and the findings of this research are being displayed. KEYWORDS Street lighting, dimming, EDB, ballast, energy savings, technoeconomic study, INTELUX NG5, E-BOX C25, CMH70W/T/UVC/U/942/G12, CMH150W/T/UVC/U/830/G12, osram powerstar hqi-t 250W/D E40, Philips master HPI-T plus 400W/645 E40, consumed power, lighting levels 6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΖΜΑΣΧΝ...11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ...14 ΔΝΟΣΖΣΑ 1 : Δηζαγσγή ζηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζην Φσηηζκό δξόκσλ 1.1 Γεληθά πεξί εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην θσηηζκό Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό δξόκσλ Γεληθά Έιεγρνο θσηηζκνύ ζην θσηηζκό δξόκσλ Σερλνινγία ξύζκηζεο θσηηζκνύ (dimming technology) Σερλνινγία ειέγρνπ θσηηζκνύ (control technology) Δκπεηξηθνί θαλόλεο γηα εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ δξόκσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θσηηζκνύ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο...26 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 : Παξνπζίαζε Δμεηαδόκελσλ πζηεκάησλ Ρύζκηζεο Φσηηζκνύ 2.1 Δηζαγσγή Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ Μεηαιιηθώλ Αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ (Electronic Dimmable Ballasts) INTELUX NG E-BOX C ΔΝΟΣΖΣΑ 3 : Δξγαζηεξηαθόο Πξνζδηνξηζκόο ησλ Ηιεθηξηθώλ θαη Φσηνκεηξηθώλ κεγεζώλ ησλ Δμεηαδόκελσλ πζηεκάησλ Ρύζκηζεο Φσηηζκνύ 3.1 Δηζαγσγή Πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πζηήκαηα θεληξηθνύ ειέγρνπ πζηήκαηα ειέγρνπ κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθώλ

8 3.3 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ΙNTELUX NG Σάζε ιεηηνπξγίαο Ρεύκα ιεηηνπξγίαο Δλεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε (Total Harmonic Distortion) πληειεζηήο ηζρύνο Έληαζε θσηηζκνύ ζε ζύγθξηζε κε ηελ Ιζρύ θαηαλάισζεο Δ-ΒΟΥ C Σάζε ιεηηνπξγίαο Ρεύκα ιεηηνπξγίαο Δλεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε (Total Harmonic Distortion) πληειεζηήο ηζρύνο Έληαζε θσηηζκνύ ζε ζύγθξηζε κε ηελ Ιζρύ θαηαλάισζεο ύγθξηζε κεηαμύ INTELUX NG5 E-BOX C ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν πληειεζηήο ηζρύνο θαη νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θσηεηλόηεηαο πζηήκαηα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ (EDBs) Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ πληειεζηήο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ

9 ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν θσηεηλόηεηαο...96 ΔΝΟΣΖΣΑ 4 : Μειέηε Πεξηπηώζεσλ Φσηηζκνύ Γξόκσλ κε ρξήζε ησλ Δμεηαδόκελσλ πζηεκάησλ Ρύζκηζεο Φσηηζκνύ (Case Studies) 4.1 Δηζαγσγή Μεζνδνινγία Μειέηεο πεξηπηώζεσλ (Case Studies) Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 1 (CMH70W/T/UVC/U/942/G12), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ CE2, κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 70 W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 2 (CMH150W/T/UVC/U/830/G12), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ CE2, κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 150W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 3 (osram powerstar hqi-t 250W/D E40), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ CE2, κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 250W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 4 (Philips master HPI-T plus 400W/645 E40), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ ΜE3a, κε 9

10 θσηηζηηθά ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 400W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Δθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ INTELUX, E-BOX, ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ ΜE3a, κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 400W Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Οηθνλνκηθή αλάιπζε Δθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ INTELUX, E-BOX, ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ ΜE1, κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (ΗPS) ηζρύνο 400W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Σερλννηθνλνκηθή κειέηε ζεσξεηηθνύ κνληέινπ Σερλννηθνλνκηθή κειέηε πξαγκαηηθνύ κνληέινπ ΔΝΟΣΖΣΑ 5 : ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5.1 Αλαζθόπεζε ηεο εξγαζίαο πκπεξάζκαηα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΖΜΑΣΧΝ ΥΖΜΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΛΗΓΑ 1.1 Γηάγξακκα ησλ ππνιεηηνπξγηώλ ελόο αηζζεηήξα θσηηζκνύ Απινπνηεκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ θσηηζκνύ δξόκσλ κε ρξήζε ρξνλνδηαθόπηε Θεσξεηηθή ζπλάξηεζε κεηαμύ ηεο κεηξνύκελεο θσηεηλόηεηαο (Measured illuminance) 21 θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο θσηεηλόηεηαο (Perceived brightness) 1.4 Αξρή ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast δύν επηπέδσλ γηα ΗΙD ιακπηήξεο Αξρή ιεηηνπξγίαο ςαιηδηζκνύ ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο ηάζεο Dimming κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast κε δηακνξθσηή-απνδηακνξθσηή γξακκήο 24 ηζρύνο (power line modem) 2.1 Παξαδείγκαηα ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ 33 κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζε θσηηζκνύ 2.2 Σν ζύζηεκα INTELUX Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX (NCWI) Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX (ΑWI) Σν ζύζηεκα Δ-ΒΟΥ Πεξηπηώζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο πλδεζκνινγία θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα INTELUX 43 θαη E-BOX 3.2 Παξνπζίαζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αηζζεηήξα κέηξεζεο θσηηζκνύ, ν νπνίνο είλαη 45 πξνζηαηεπκέλνο από παξάζηην θσηηζκό κέζα ζε θπιηλδξηθό δηάθξαγκα απέλαληη από ηε κεηξνύκελε δηάηαμε κέζα ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ 3.3 Πεηξακαηηθή δηάηαμε ησλ ειεθηξηθώλ θαη θσηνκεηξηθώλ κεηξήζεσλ 46 πλδεζκνινγία θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ γηα θάζε εμεηαδόκελν 3.4 ειεθηξνληθό 48 ζύζηεκα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ επηπέδσλ θσηηζκνύ. 3.5 Tάζε ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Tάζε ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX Ρεύκα ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Ρεύκα ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX Δλεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX 60 ρεηηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ 3.14 θαηά ηε 61 δηάξθεηα ηνπ dimming ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX 3.15 Tάζε ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ Tάζε ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ Ρεύκα ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ Ρεύκα ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ Δλεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ 70 11

12 3.24 ρεηηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ θαηά ηε 71 δηάξθεηα ηνπ dimming ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ 3.25 πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο Σάζε εηζόδνπ Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν πληειεζηήο ηζρύνο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 75 Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηάζεο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην 3.29 ρξόλν πληειεζηήο ηζρύνο ζηελ έμνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηάζεο ζηελ έμνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming Γξακκηθή παξεκβνιή ζηηο ηηκέο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηζρύνο 80 γηα ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) 81 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 1ν ζύζηεκα έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) 82 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 2ν ζύζηεκα έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) 82 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 3ν ζύζηεκα έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) 83 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 4ν ζύζηεκα έλαπζεο 3.38 Σππηθή απόθξηζε πξνζαξκνγήο θσηηζκνύ (dimming response) ελόο ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) 85 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα έλαπζεο. πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο 87 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 1ν ζύζηεκα έλαπζεο 3.41 πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο 87 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 2ν ζύζηεκα έλαπζεο 3.42 πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο 88 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 3ν ζύζηεκα έλαπζεο 3.43 πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο 88 κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 4ν ζύζηεκα έλαπζεο 3.44 πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα έλαπζεο. πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 1ν ζύζηεκα 91 έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 2ν ζύζηεκα 92 έλαπζεο 12

13 πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 3ν ζύζηεκα 92 έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 4ν ζύζηεκα 93 έλαπζεο πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα όια ηα 94 ζπζηήκαηα έλαπζεο 3.50 ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 1ν ζύζηεκα έλαπζεο ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 2ν ζύζηεκα 97 έλαπζεο ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 3ν ζύζηεκα 97 έλαπζεο ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 4ν ζύζηεκα 98 έλαπζεο Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηζρύνο γηα όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα 99 έλαπζεο Γξακκηθή παξεκβνιή ζηηο ηηκέο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηζρύνο 100 γηα όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο Σππηθέο θακπύιεο ηεο κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (HPS) 107 θαη κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (MH) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Κακπύιε ηεο κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ ιακπηήξα Philips SON-T Comfort (HPS) θαηά ηε 107 δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 4.3 Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Σξηζδηάζηαηε άπνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Φσηηζηηθό SERIKA 70W MHL-E_SK-014 θαη πνιηθό δηάγξακκα 112 Κακπύιε εθηηκώκελεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ ιακπηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα 4.6 ηεο δσήο ηνπο, ζην δξόκν ηεο πξώηεο πεξίπησζεο Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην ζύζηεκα ύζηεκα Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Φσηηζηηθό KAOS 1 150W CDM-TT P0_KS1-021-p θαη πνιηθό δηάγξακκα 121 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην 4.11 ζύζηεκα ύζηεκα Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Φσηηζηηθό SERIKA 250W MHL-E_SK-009 θαη πνιηθό δηάγξακκα 128 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην 4.15 ζύζηεκα ύζηεκα Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Σξηζδηάζηαηε άπνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Φσηηζηηθό Paris Grey (28213) θαη πνιηθό δηάγξακκα 136 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην 4.20 ζύζηεκα ύζηεκα Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ηα 4.22 ζπζηήκαηα 142 INTELUX θαη E-BOX 13

14 4.23 ύζηεκα INTELUX ύζηεκα Δ-BOX Κάηνςε ηνπ δξόκνπ κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο, ζηνλ νπνίν 148 εθαξκόδνληαη ηα ζπζηήκαηα INTELUX θαη Δ-ΒΟΥ 4.26 Φσηηζηηθό SR 200 5NA553E1TT22GB θαη πνιηθό δηάγξακκα 151 Δθηηκώκελε θακπύιε ηεο κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ ιακπηήξσλ ΗPS θαηά ηε 4.27 δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ζην δξόκν ΜΔ1 ηεο έθηεο πεξίπησζεο (4.3.6) Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από INTELUX θαη 156 Δ-ΒΟΥ 4.29 INTELUX E-ΒΟX 157 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από 4.31 INTELUX θαη 161 Δ-ΒΟΥ 4.32 INTELUX E-ΒΟX 163 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΛΗΓΑ 3.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νξγάλνπ κέηξεζεο θσηεηλόηεηαο Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νξγάλνπ κέηξεζεο ηζρύνο Σηκέο ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) ζην αλώηεξν θαη θαηώηεξν επίπεδν ξύζκηζεο θσηηζκνύ 95 (10Volt θαη 0Volt, αληίζηνηρα) ηνπ θάζε εμεηαδόκελνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο EDB πληζηώκελνη παξάγνληεο θαη πεξίνδνη ζπληήξεζεο ζην θσηηζκό δξόκσλ [3] Υαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Υαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Υαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Υαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Οηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επελδύζεσλ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΙNTELUX θαη Δ- ΒΟΥ ζην δξόκν ηεο παξαγξάθνπ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δξόκνπ κε θσηηζηηθά ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο, ζηνλ νπνίν 149 εθαξκόδνληαη ηα ζπζηήκαηα INTELUX θαη Δ-ΒΟΥ Οηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επελδύζεσλ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΙNTELUX θαη Δ- ΒΟΥ ζην 160 δξόκν ηεο παξαγξάθνπ (ζεσξεηηθό κνληέιν) 4.9 Οηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επελδύζεσλ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΙNTELUX θαη Δ- ΒΟΥ ζην 165 δξόκν ηεο παξαγξάθνπ (πξαγκαηηθό κνληέιν) 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΦΧΣΗΜΟ ΓΡΟΜΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ 1.1 Γεληθά πεξί Eμνηθνλόκεζεο Eλέξγεηαο ζην Φσηηζκό Καζώο δηαλύνπκε ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηώλα γίλεηαη νινέλα θαη πην εκθαλέο ην γεγνλόο, όηη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ όινη νη κεραληθνί, νη ζρεδηαζηέο αλαπηπμηαθώλ ηδησηηθώλ ή δεκνζίσλ έξγσλ θαζώο θαη νη ηδηνθηήηεο θάζε είδνπο επηρείξεζεο είλαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα. Παξόιν πνπ ην δήηεκα ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο απαζρνιεί ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα γηα πάλσ από ηξεηο δεθαεηίεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αξρίζεη λα αληηκεησπίδεηαη κε πεξηζζόηεξε ινγηθή θαη σξηκόηεηα από όηη ζην παξειζόλ. Λακβαλόκελα κέηξα γηα ζσζηή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηόζν θνηλσληθά νθέιε όζν θαη αληαγσληζηηθά θέξδε απνπιεξσκήο, θπζηθά, γηα ηνπο επελδπηέο. Έλαο ζεκαληηθόο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ κεγάια πεξηζώξηα δηνξζσηηθώλ θηλήζεσλ νύησο ώζηε λα επηηεπρζεί εμνηθνλόκεζε ηθαλνπνηεηηθώλ πνζώλ ελέξγεηαο παγθνζκίσο είλαη ν θσηηζκόο. ύκθσλα κε ζηνηρεία έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Γηεζλέο Πξαθηνξείν Δλέξγεηαο (Ιnternational Δnergy Αgency), ην 19% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη παγθνζκίσο, απνδίδεηαη ζην θσηηζκό. Υαξαθηεξηζηηθά λα ζεκεησζεί όηη ε πνζόηεηα απηή είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ παξάγεηαη από ηνπο πδξνειεθηξηθνύο ή ππξεληθνύο ζηαζκνύο θαη πεξίπνπ ίζε κε απηή πνπ παξάγεηαη από ην θπζηθό αέξην. Καηάιιειε δηαρείξηζε ζην βηνκεραληθό θαη εκπνξηθό θσηηζκό θαζώο θαη ζην θσηηζκό δξόκσλ, 15

16 ζεξάγγσλ ή εμσηεξηθώλ ρώξσλ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη δηζεθαηνκκύξηα επξώ όπσο θαη εθαηνκκύξηα ηόλνπο νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη εθπνκπώλ CO2 θάζε ρξόλν θαη όια απηά ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ λα ιεηηνπξγνύλ θάησ από ηα εθάζηνηε πξόηππα. Δηδηθόηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ θαη ιακπηήξσλ εθθέλσζεο ν έιεγρνο θσηηζκνύ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά απνδνηηθόο αλ ιεθζεί ππόςε ε πνιύ κεγάιε γθάκα εθαξκνγώλ (από θσηηζκό εζληθώλ νδώλ κέρξη θσηηζκό γξαθείσλ) ησλ ιακπηήξσλ απηώλ. Μέρξη ζήκεξα, δηάθνξεο κέζνδνη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θσηηζκνύ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πνηθίια έξγα. Η αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ ελεξγνβόξσλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο, θπξίσο ζε ζπίηηα, κε πνιύ απνδνηηθόηεξνπο ζπκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ είλαη έλα βήκα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη δηαδίδεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο. Δπηπιένλ, πνιιέο κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί ζην πεδίν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ ζηνλ ηερλεηό θσηηζκό ηόζν εμσηεξηθώλ όζν θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ κε ρξήζε θσηναηζζεηήξσλ, νη νπνίεο κειέηεο νδήγεζαλ ζε πνιύ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. ε γξαθεία επηρεηξήζεσλ, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηάιιεια (κεησζεί) ε έληαζε θσηηζκνύ ησλ θσηηζηηθώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε παξάζπξα ελώ ζε ρώξνπο όπσο εξγνζηάζηα, απνζήθεο, εκπνξηθά θέληξα, ζα κπνξνύζαλ λα ηνπνζεηεζνύλ θεγγίηεο νη νπνίνη λα ζπλεηζθέξνπλ πξνζζεηηθά ζην θσηηζκό. Από εκπεηξηθά ζηνηρεία [2], ζε έλα ηππηθό εκπνξηθό θέληξν, ε επέλδπζε εγθαηάζηαζεο θσηναηζζεηήξσλ κπνξεί λα απνπιεξσζεί κέζα ζε δύν ρξόληα, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ζε ιηγόηεξν από δώδεθα κήλεο. Σέινο, ρξεζηκνπνίεζε θσηναηζζεηήξσλ ζε δξόκνπο θαη ζήξαγγεο δύλαηαη λα επηθέξεη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέρξη θαη 25% -30% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο εηεζίσο. ην ζρήκα 1.1 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά έλα κπινθ δηάγξακκα κε ηηο δηάθνξεο ππνιεηηνπξγίεο ελόο αηζζεηήξα θσηηζκνύ. 16

17 ρήκα 1.1 : Γηάγξακκα ησλ ππνιεηηνπξγηώλ ελόο αηζζεηήξα θσηηζκνύ Δθηόο από ηηο αλάγθεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλόκεζεο, ε ξύζκηζε ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (dimming) κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη άιινπο ζθνπνύο όπσο είλαη ε εξγνλνκηθή ζρεδίαζε ελόο ρώξνπ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ηα παξάπνλα ησλ ππαιιήισλ γηα θαηαπόλεζε ησλ καηηώλ ηνπο, πνλνθεθάινπο θαη έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ιόγσ ππεξθσηηζκνύ ησλ εξγαζηαθώλ ηνπο ρώξσλ, απμάλνληαη κε εθζεηηθό ξπζκό. Φπζηθά δε ζα πξέπεη λα ππνεθηηκεζνύλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο από ηνπο ιακπηήξεο ε νπνία ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 ζε κηα επνρή όπνπ ε αλάγθε γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζύκθσλα θαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο (π.ρ. Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην) θξίλεηαη επηηαθηηθή. Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξαθηνξείν Δλέξγεηαο (ΙΔΑ) ε πνζόηεηα CO2 πνπ εθπέκπεηαη από ηελ παξαγσγή ηεο απαηηνύκελεο γηα ην θσηηζκό ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζνύηαη κε ην 70% απηήο πνπ εθιύεηαη από ηηο εμαηκίζεηο ησλ δηαθόξσλ νρεκάησλ παγθνζκίσο. Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηό, όηη ξύζκηζε ηνπ θσηηζκνύ ζηα θαηάιιεια 17

18 επίπεδα ζύκθσλα κε ηα πξόηππα κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά θαη πνηθίια νθέιε ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 1.2 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην Φσηηζκό Γξόκσλ Γεληθά Σν ζύζηεκα θσηηζκνύ δξόκσλ, απνηειεί ζηελ επνρή καο, έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ππνδνκήο θάζε ζύγρξνλεο πόιεο θαη νδηθήο αξηεξίαο. Η θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα ζην θσηηζκό δξόκσλ απνηειεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε κία πόιε ελώ ηα θόζηε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη, αδηακθηζβήηεηα, ζηα θπξηόηεξα έμνδα ησλ πεξηζζνηέξσλ κεγαινππόιεσλ. εκαληηθέο δπλαηόηεηεο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ ππξνδόηεζαλ έλα κεγάιν θύκα αλαθαηαζθεπήο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ δξόκσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. πλήζσο απηέο νη αλαθαηαζθεπέο πεξηιακβάλνπλ : Αιιαγέο ησλ ήδε ππαξρόλησλ θσηηζηηθώλ ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο κε πεξηζζόηεξν απνδνηηθά, Αιιαγέο ησλ ήδε ππαξρόλησλ θσηηζηηθώλ πξηλ ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο κε πεξηζζόηεξν απνδνηηθά, ζθνπεύνληαο είηε ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ θόζηνπο είηε ζην λα επηηεπρζεί ειθπζηηθόο θσηηζκόο, ζηνηρείν πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απνηειεί θιεηδί γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο. Δθόζνλ ε δσή κηαο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνύ δξόκσλ είλαη ρξόληα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εθαξκνζηνύλ θάπνηεο πξνζσξηλέο, κελ, ιύζεηο νη νπνίεο, όκσο, ζα πξνζθέξνπλ βειηίσζε ηεο εκθάληζεο, αίζζεζε 18

19 αζθάιεηαο θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Οη πην θνηλέο ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρόλησλ θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ πδξαξγύξνπ πςειήο πίεζεο (High Pressure Mercury), κε λέα, ζύγρξνλα θσηηζηηθά ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (Ζigh Pressure Sodium) ή κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (Μetal-Ζalide). Δπίζεο, κία άιιε πξαθηηθή είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ θσηηζηηθώλ ζπκβαηηθώλ ιακπηήξσλ HPS βαζκνύ πξνζηαζίαο IP54, κε ζύγρξνλα θσηηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη από βειηησκέλα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαιύηεξε κεραληθή πξνζηαζία (ζπλήζσο IP65, IP66) θαη ιακπηήξεο HPS κε βειηησκέλεο θσηνκεηξηθέο θαη ηερληθέο ηδηόηεηεο. Δπηπιένλ, κε ζηόρν πάληα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη θάπνηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ νλνκάδνληαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ξύζκηζεο θσηηζκνύ δξόκσλ θαη εθαξκόδνληαη ηόζν ζε κεκνλσκέλα θσηηζηηθά είηε ζε νκάδεο θσηηζηηθώλ. Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνύλ λα δηέπνληαη από δηαθνξεηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θάζε θνξά. Η αλάιπζή ηνπο αθνινπζεί ζηελ ελόηεηα 2 θαη γεληθά είλαη απηά πνπ απαζρνινύλ θαηεμνρήλ ηελ παξνύζα εξγαζία Έιεγρνο Φσηηζκνύ ζην Φσηηζκό Γξόκσλ Γύν είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ξύζκηζεο θσηηζκνύ δξόκσλ: Όπνηα θσηηζηηθά δελ είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, ηίζεληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, Σν ζύζηεκα ξπζκίδεη θαηάιιεια ηε θσηεηλή απόδνζε ησλ θσηηζηηθώλ έηζη ώζηε λα παξάγεηαη όζνο αθξηβώο θσηηζκόο ρξεηάδεηαη. 19

20 Έλα παξάδεηγκα ηεο πξώηεο ιεηηνπξγίαο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.1. ηηο αξρηθέο εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θσηηζκνύ δξόκσλ έλα ζηα δύν θσηηζηηθά απελεξγνπνηνύηαλ κέζσ ελόο ξπζκηδόκελνπ ρξνλνδηαθόπηε. ρήκα 1.2 : Απινπνηεκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ θσηηζκνύ δξόκσλ κε ρξήζε ρξνλνδηαθόπηε Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνύ δξόκσλ ιεηηνπξγνύλ κε δύν εηδώλ ηερλνινγίεο : Σερλνινγία ξύζκηζεο θσηηζκνύ (dimming technology), ε νπνία ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ζπλνπηηθά dimming, Σερλνινγία ειέγρνπ θσηηζκνύ (control technology). Οη δπν απηέο ηερλνινγίεο πεξηγξάθνληαη ζηα ακέζσο επόκελα. 20

21 Σερλνινγία ξύζκηζεο θσηηζκνύ (dimming technology) Η δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ (Dimming) πεξηγξάθεηαη ζαλ όξνο ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέγηζηεο παξαγσγήο θσηηζκνύ ηεο κεηξνύκελεο θσηεηλόηεηαο (Measured illuminance) θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο θσηεηλόηεηαο (Perceived brightness). Η αληηιακβαλόκελε θσηεηλόηεηα νξίδεηαη ζαλ ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ καηηνύ όηαλ απηό εθηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθά πνζά θσηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ ρώξν όπνπ ην ζύζηεκα θσηηζκνύ έρεη ξπζκηζηεί ζην 25% ηεο κέγηζηεο έληαζεο θσηηζκνύ, ην αλζξώπηλν κάηη κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε κηζή θσηεηλόηεηα πνπ ζα είρε ν ίδηνο ρώξνο κε ην ζύζηεκα θσηηζκνύ ξπζκηζκέλν ζηε κέγηζηε παξαγσγή θσηηζκνύ (ρήκα 1.3). ηελ παξνύζα εξγαζία, ζε θάζε πεξίπησζε, ε ξύζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ (Dimming) νξίζηεθε ζαλ όξνο ηνπ πνζνζηνύ ηεο κέγηζηεο παξαγσγήο θσηηζκνύ ηεο κεηξνύκελεο θσηεηλόηεηαο (Measured illuminance). ρήκα 1.3 : Θεσξεηηθή ζπλάξηεζε κεηαμύ ηεο κεηξνύκελεο θσηεηλόηεηαο (Measured illuminance) θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο θσηεηλόηεηαο (Perceived brightness) 21

22 Η ηερλνινγία dimming όζνλ αθνξά ην θσηηζκό δξόκσλ, ρσξίδεηαη ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο : Dimming κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ballast) δύν επηπέδσλ (bi-level electromagnetic ballast), Dimming κέζσ κείσζεο ηεο ηξνθνδνηνύκελεο ηζρύνο ρξεζηκνπνηώληαο κεηαζρεκαηηζηέο γηα ηε κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο εκηηνλνεηδνύο θπκαηνκνξθήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο, Dimming κέζσ κείσζεο ηεο ηξνθνδνηνύκελεο ηζρύνο ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηα νπνία ςαιηδίδνπλ ηελ θπκαηνκνξθή ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο, Dimming κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast κε δηακνξθσηήαπνδηακνξθσηή γξακκήο ηζρύνο (power line modem) Dimming κέζσ ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ γηα κείσζε ηεο ηξνθνδνηνύκελεο ηζρύνο κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθώλ. ην ζρήκα 1.4 παξνπζηάδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ dimming κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast δύν επηπέδσλ. Γεληθά απηό ην είδνο dimming ζπκθέξεη πεξηζζόηεξν ζε πεξηπηώζεηο λέαο εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθώλ θαζώο απαηηεί θαηλνύξηα θσηηζηηθώλ εθνδηαζκέλα κε ειεθηξνκαγλεηηθά ballast δύν επηπέδσλ. Έρεη ρακειό θόζηνο, εγθαζίζηαηαη εύθνια θαη παξνπζηάδεη δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέρξη θαη 20 % [1]. 22

23 ρήκα 1.4 : Αξρή ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast δύν επηπέδσλ γηα ΗΙD ιακπηήξεο ηελ πεξίπησζε ηνπ dimming κέζσ κείσζεο ηεο ηξνθνδνηνύκελεο ηζρύνο ρξεζηκνπνηώληαο κεηαζρεκαηηζηέο γηα ηε κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο εκηηνλνεηδνύο θπκαηνκνξθήο ηεο ηάζεο, δελ απαηηνύληαη θαηλνύξηα θσηηζηηθά, ηα ήδε ππάξρνληα κε ζπκβαηηθά ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts, είλαη απνιύησο ζπκβαηά. Δπίζεο, ην θόζηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθό, ε εγθαηάζηαζε είλαη εύθνιε θαη παξνπζηάδεηαη δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέρξη θαη 30 % [1]. ην ζρήκα 1.5 παξνπζηάδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ dimming κέζσ κείσζεο ηεο ηξνθνδνηνύκελεο ηζρύνο ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηα νπνία ςαιηδίδνπλ ηελ θπκαηνκνξθή ηεο ηάζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ απαηηνύληαη θαηλνύξηα θσηηζηηθά, ηα ήδε ππάξρνληα κε ζπκβαηηθά ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts, είλαη απνιύησο ζπκβαηά. Δπίζεο, ην θόζηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθό, ε εγθαηάζηαζε είλαη εύθνιε θαη παξνπζηάδεηαη δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέρξη θαη 30 % [1]. ην ζρήκα 1.6, θαίλεηαη κηα άπνςε ηνπ κεραληζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην dimming κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast κε δηακνξθσηήαπνδηακνξθσηή γξακκήο ηζρύνο (power line modem). Όπσο είλαη αλακελόκελν, ε πεξίπησζε απηή απαηηεί λέα θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε 23

24 ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts ξπζκηδόκελνπ θσηηζκνύ (Electronic Dimmable Ballasts) θαη δηακνξθσηέο-απνδηακνξθσηέο, θαη έηζη θξίλεηαη θαηάιιειε γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ην θόζηνο είλαη πςειό, ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθνύο επαγγεικαηίεο θαη παξνπζηάδεηαη δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέρξη θαη 30 % [1]. ρήκα 1.5 : Αξρή ιεηηνπξγίαο ςαιηδηζκνύ ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο ηάζεο ρήκα 1.6 : Dimming κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ballast κε δηακνξθσηήαπνδηακνξθσηή γξακκήο ηζρύνο (power line modem) 24

25 Σέινο ζηελ πεξίπησζε ηνπ dimming κέζσ ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ γηα κείσζε ηεο ηξνθνδνηνύκελεο ηζρύνο κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθώλ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε λέσλ θσηηζηηθώλ κε ζπκβαηηθά όκσο ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts, είλαη θαηάιιειν γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ζε κεγάια δίθηπα, ην θόζηνο είλαη πςειό, παξνιαπηά ε δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο είλαη πνιύ πςειή, θηάλεη ην 42 % [1] Σερλνινγία ειέγρνπ θσηηζκνύ (control technology) Η ηερλνινγία dimming όζνλ αθνξά ην θσηηζκό δξόκσλ, ρσξίδεηαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο : Έιεγρνο κέζσ ελζσκαησκέλσλ ρξνλνδηαθνπηώλ Έιεγρνο κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ O έιεγρνο κέζσ ελζσκαησκέλσλ ρξνλνδηαθνπηώλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν ζε κεκνλσκέλα θσηηζηηθά όζν θαη ζε νκάδεο θσηηζηηθώλ κέζσ ησλ ιεγόκελσλ ειεθηξηθώλ θνπηηώλ (ΔLECTRICAL BOXES). O έιεγρνο ηζρύνο ζε κεκνλσκέλα θσηηζηηθά απαηηεί εγθαηάζηαζε λέσλ, εθνδηαζκέλσλ κε ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts δύν επηπέδσλ ή ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts ξπζκηδόκελνπ θσηηζκνύ (EDBs), αλάινγα ηελ πεξίπησζε, ελώ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ballasts, ε δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο αγγίδεη ην 20% [1]. Από ηελ άιιε, ν έιεγρνο ηζρύνο κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθώλ θνπηηώλ επηηπγράλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ςαιηδηζκνύ ή ηεο κείσζεο ηνπ πιάηνπο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. Σα θσηηζηηθά κε ζπκβαηηθά ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts δε ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε θαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θπκαίλεηαη από 20% - 30% [1]. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ν έιεγρνο κέζσ ελζσκαησκέλσλ ρξνλνδηαθνπηώλ γίλεηαη ζε 25

26 θάζε πεξίπησζε επηηόπνπ θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο κέζσ απνκαθξπζκέλσλ ζπζηεκάησλ, αθνξά έμππλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θάπνην θέληξν ειέγρνπ θσηηζκνύ ην νπνίν κπνξεί λα βξίζθεηαη ρηιηόκεηξα καθξηά (απνκαθξπζκέλα ζπζηήκαηα). Ο έιεγρνο απηόο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν ζε κεκνλσκέλα θσηηζηηθά όζν θαη ζε νκάδεο θσηηζηηθώλ κε νπνηαδήπνηε από ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζόδνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθώλ, απηά κπνξνύλ λα είλαη εθνδηαζκέλα είηε κε ζπκβαηηθά ballasts είηε κε ξπζκηδόκελνπ θσηηζκνύ, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ νκάδσλ θσηηζηηθώλ, απηά είλαη ζπκβαηά κόλν κε ζπκβαηηθά ballasts Δκπεηξηθνί θαλόλεο γηα εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ δξόκσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θσηηζκνύ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Καηά ην ζρεδηαζκό λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνύ δξόκσλ ή θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ήδε ππαξρόλησλ, νη ζρεδηαζηέο ιακβάλνπλ ζπλήζσο ππόςε ηνπο κόλν θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη πηζαλόλ λα είλαη νη πην ζεκαληηθνί ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Παξνιαπηά, παξαβιέπνληαο ηα ππόινηπα ζέκαηα, ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ δύζθνια ζα είλαη βέιηηζηε. Καζώο ε θαθή ζρεδίαζε ελόο ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ δξόκσλ κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ή αθόκα θαη λα απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε αλεπηζύκεηα επίπεδα έρνπλ ππνδεηρζεί θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ, θάπνηνη πνιύ ζεκαληηθνί εκπεηξηθνί θαλόλεο [3], πνπ αθνξνύλ θαη είλαη ρξήζηκνη όρη κόλν ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνιάβνπο θαη ηνπο επελδπηέο. Αξρηθά, αλαθέξνληαο θάπνηνπο γεληθνύο θαλόλεο, πξέπεη λα εηπσζεί όηη πξνηνύ μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ θσηηζκνύ ελόο δξόκνπ, νη ππεύζπλνη 26

27 ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ έλα αξρηθό θύξην ζηόρν γηα ην έξγν (επηζπκεηά επίπεδα θσηηζκνύ, κείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο, αζθάιεηα πεδώλ θαη νδεγώλ, ειαρηζηνπνίεζε αλαθιάζεσλ θ.α.) θαη κεηά από ηε δηεθπεξαίσζή ηνπ ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί ε αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ από εηδηθνύο ζε απηό ην πεδίν. Δπίζεο, πξηλ από ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ θσηηζκνύ ζε έλα δξόκν ζα πξέπεη λα γίλεη κία επηινγή αλάκεζα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ή ηελ επαλαζρεδίαζε ηνπ (ε επαλαζρεδίαζε δελ πεξηνξίδεηαη από ηνλ ππάξρσλ εμνπιηζκό θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ). Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ππεξθσηηζκέλν δξόκν κε ιακπηήξεο HPS 400 W, ζα κπνξνύζαλ ίζσο λα ζπγθξηζνύλ νη πεξηπηώζεηο ηεο αλαβάζκηζεο-αληηθαηάζηαζεο ησλ ιακπηήξσλ κε ΗPS 250 W ή ηεο αλαθαηαζθεπήο κε ιακπηήξεο ΜΗ 400 W ή 250 W. ε πεξηπηώζεηο κεγάισλ δξόκσλ, θαη γηα ιόγνπο πξνππνινγηζκνύ, είλαη θξόληκν λα εθπνλνύληαη ην ιηγόηεξν δύν εθδνρέο πξνθαηαξθηηθνύ ζρεδηαζκνύ θσηηζκνύ θαη λα ζπγθξίλνληαη ζε νηθνλνκηθό επίπεδν. Μηα άιιε θαηεγνξία εκπεηξηθώλ θαλόλσλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ ρξήζηε. Μέξε ζηα νπνία ππάξρεη έληνλε θηλεηηθόηεηα ή ζπγθέληξσζε πεδώλ, ζα πξέπεη λα θσηίδνληαη κε πεγέο ιεπθνύ θσηόο νη νπνίεο λα ραξαθηεξίδνληαη από άξηζηε ρξσκαηηθή απόδνζε. Οη ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ζε αληίζεζε κε ηνπο HPS νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη από θσο θίηξηλεο απόρξσζεο κε θησρή πνηόηεηα ρξώκαηνο πνπ δεκηνπξγεί κία αθύζηθε αηκόζθαηξα. Δπίζεο, νη ζθνηεηλέο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη ζηε ζρεδίαζε. Οξηζκέλνη ζρεδηαζηέο θσηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ εθκεηαιιεύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπλδπαζκνύ θσηόο θαη ζθηάο επηηξέπνληαο ηελ ελαιιαζζόκελε εκθάληζε θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ πεξηνρώλ. Παξνιαπηά νη ζθνηεηλέο πεξηνρέο ζα πξέπεη γεληθά λα απνθεύγνληαη δηόηη πξνθαινύλ αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο πεδνύο. ην ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ ελνριεηηθνύ θσηηζκνύ όπσο είλαη ε θσηνξξύπαλζε θαη γεληθά νη αλαθιάζεηο ζην νδόζηξσκα. Δπηπιένλ, εηδηθό βάξνο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο έληαζεο θσηηζκνύ πάλσ από ηα όξηα πνπ νξίδνληαη 27

28 από ηα δηεζλή πξόηππα γηα θάζε είδνο δξόκνπ. Αλεπαξθήο θσηηζκόο ζέηεη ζε θίλδπλν ηόζν ηελ αθεξαηόηεηα ησλ πεδώλ όζν θαη ησλ νδεγώλ. Σέινο, κηα ζεηξά από θαλόλεο θαη ππνδείμεηο αθνξνύλ ηερληθά θαη θσηνκεηξηθά ζηνηρεία. Καηαιιειόηεξν γηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ δξόκσλ θξίλεηαη ην ηξηθαζηθό ειεθηξηθό ζύζηεκα, ελώ, γεληθά, ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα επηιέγνληαη ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά γηα ηα νπνία ππάξρεη πιήξεο γλώζε γηα ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία ηνπο (θσηεηλή ηζρύο, ρξόλνο δσήο, ρξόλνο έλαπζεο, ρξσκαηηθή απόδνζε, απμνκεηώζεηο ηάζεο ιεηηνπξγίαο θ.α.). Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία απνηεινύλ ν παξάγνληαο ζπληήξεζεο (maintenance factor) θαη ν βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπ θσηηζηηθνύ, ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ην θόζηνο όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο. πλήζεο ηηκέο ηνπ παξάγνληα ζπληήξεζεο θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα , ελώ ζα πξέπεη λα πξνηηκνύληαη θσηηζηηθά κε βαζκό πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP65. Όζνλ αθνξά ην ζπληειεζηή ηζρύνο (power factor) ησλ θσηηζηηθώλ, ζπληζηάηαη λα ππεξβαίλεη ην Δπίζεο εηδηθή πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ηάμε αμηνιόγεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ν δξόκνο πνπ εμεηάδεηαη (όπσο είλαη ινγηθό, δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνπλ κηα εζληθή νδό θαη δηαθνξεηηθέο έλα επαξρηαθό δξόκν) θαζώο θαη ζε θάπνηα άιια εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία, όπσο ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εμεηαδόκελνπ δξόκνπ, ε γσλία θιίζεο ηεο θάζαο ηνπ θσηηζηηθνύ, ην ύςνο θαη ε απόζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ θ.α. εκαληηθό είλαη, επίζεο, λα ιακβάλεηαη ππόςε ζην ζρεδηαζκό ε πεξηνδηθή ζπληήξεζε ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθώλ όπσο θαη ην γεγνλόο όηη ζε πεξίπησζε βιαβώλ ζα πξέπεη νη επηδηνξζώζεηο λα γίλνληαη κε απόιπηα ζπκβαηά εμαξηήκαηα. Δπηπξόζζεηα, όπσο έρεη εηπσζεί θαη ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ε ηερλνινγία dimming, είηε ζε κεκνλσκέλα θσηηζηηθά είηε ζε νκάδεο θσηηζηηθώλ, είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή ζε δξόκνπο κε HPS ή MH ιακπηήξεο κεηώλνληαο ζεκαληηθά ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα ππνεθηηκάηαη ε αλάγθε γηα πξνεηνηκαζία, πξηλ αθόκα ηελ 28

29 νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ελόο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη από ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ ιακπηήξσλ πδξαξγύξνπ πςειήο πίεζεο (High Pressure Mercury) νη νπνίνη αληηθαζίζηαληαη θαηά θόξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθαηαζθεπώλ ζηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ δξόκσλ θαη πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, έλα εμαηξεηηθά ηνμηθό κέηαιιν. Αλεμάξηεηα, πάλησο, από ηνλ πδξάξγπξν, ππάξρεη κία ζεηξά από πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη θαζώο είλαη νξαηνί νη βξαρππξόζεζκνη θαη καθξνπξόζεζκνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην πεξηβάιινλ. 29

30 30

31 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΡΤΘΜΗΖ ΦΧΣΗΜΟΤ 2.1 Δηζαγσγή θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ειεθηξηθήο θαη θσηνκεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ξύζκηζεο θσηηζκνύ ηα νπνία είηε θπθινθνξνύλ ήδε ζηελ αγνξά θαη εθαξκόδνληαη ζε δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο είηε βξίζθνληαη αθόκε ζε δνθηκαζηηθό ζηάδην. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία ξύζκηζεο θσηηζκνύ (dimming) θαη εμεηάδεηαη ε απνδνηηθόηεηα θαη ε κέγηζηε δπλαηόηεηά ηνπο, όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη θόζηνπο ζε δηάθνξεο κειέηεο θσηηζκνύ. ηελ ελόηεηα απηή, γίλεηαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ηα ζπζηήκαηα απηά θαη παξαηίζεληαη θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. πλνπηηθά ηα έμη ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ είλαη : 1 CMH70W/T/UVC/U/942/G12 ηεο εηαηξείαο CMH 2 CMH150W/T/UVC/U/830/G12 ηεο εηαηξείαο CMH 3 osram powerstar hqi-t 250W/D E40 ηεο εηαηξείαο Osram 4 Philips master HPI-T plus 400W/645 E40 ηεο εηαηξείαο Philips 5 INTELUX NG5 ηεο εηαηξείαο Reverberi Enetec srl - MPES Group 6 E-BOX C25 ηεο εηαηξείαο ENERGIA EUROPA S.R.L. 31

32 2.2 Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ Μεηαιιηθώλ Αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ (Electronic Dimmable Ballasts) Σα ηέζζεξα πξώηα ζπζηήκαηα ξύζκηζεο θσηηζκνύ δξόκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ (CMH70W/T/UVC/U/942/G12, CMH150W/T/UVC/U/830/G12, osram powerstar hqi-t 250W/D E40, Philips master HPI-T plus 400W/645 E40), αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ (EDBs) θαη ειέγρνπλ κεκνλσκέλα θσηηζηηθά ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο. Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ, κπνξνύλ λα εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα αιιά θαη λα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν εύξνο ζηελ επηινγή ηεο ζηάζκεο θσηηζκνύ ζε έλα ζύζηεκα ηερλεηνύ θσηηζκνύ. Έλα ζύζηεκα κε ξύζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζε ζρέζε κε έλα απιό ζύζηεκα, ζεσξώληαο όηη νη ιακπηήξεο ζην πξώην ζύζηεκα βξίζθνληαη ζε ρακεισκέλν επίπεδν θσηεηλόηεηαο θαη όηη ηα δύν ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο (EDBs), ππάξρνπλ δύν ηύπνη θπθισκάησλ ειέγρνπ, έλαο ρακειήο θαη έλαο πςειήο ηάζεο. Η θιίκαθα ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ ηαπηίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ θιίκαθα ηνπ ειεθηξηθνύ ζήκαηνο (ζε Volts) πνπ ζηέιλεη κηα ζπζθεπή ειέγρνπ ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο (EDBs) γηα λα γίλεη ε ξύζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ θσηηζκνύ. πζθεπέο ειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ (EDBs) είλαη ζπλήζσο: 32

33 Απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ζπζθεπέο ή θπθιώκαηα γηα ειεθηξηθό ή ειεθηξνινγηθό έιεγρν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ ελόο ιακπηήξα ή κηαο πεγήο θσηηζκνύ (Automatic and manual dimmers). Αηζζεηήξεο θσηηζκνύ, νη νπνίνη κεηώλνπλ ηελ έληαζε θσηηζκνύ όηαλ αληρλεύνπλ αλάινγν πνζό θπζηθνύ θσηηζκνύ. Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Energy Management Systems) ζε θηίξηα, ηα νπνία κεηώλνπλ ηελ έληαζε θσηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ αηρκήο ησλ θνξηίσλ θαη ηηο βξαδηλέο ώξεο. ρήκα 2.1 : Παξαδείγκαηα ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζε θσηηζκνύ Κάζε ειεθηξνληθό ζύζηεκα έλαπζεο (EDBs) έρεη ζρεδηαζηεί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ζήκαηνο ειέγρνπ (ρακειήο ή πςειήο ηάζεο). Σα 33

34 εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα ζηε ρακειή ηάζε (low-voltage EDBs, κε ηάζε ειέγρνπ 0 έσο 10 Volt). Γεληθά, ηα ρακειήο ηάζεο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο εθηόο από ηα θαιώδηα ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο έρνπλ θαη δύν θαιώδηα γηα ην ρακειήο ηάζεο θύθισκα ειέγρνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ζπλερέο ξεύκα (Volt dc) θαη έρεη θιίκαθα από 0 έσο 10 Volt. Σν ζύζηεκα έλαπζεο (Ballast) παξέρεη ηάζε 10 Volt dc ζηε ζπζθεπή ειέγρνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν. Γηα ηελ κέγηζηε παξαγσγή θσηηζκνύ ζην θύθισκα ηνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο (Ballast), ε ζπζθεπή ειέγρνπ επηζηξέθεη ηε κέγηζηε ηηκή (10 Volt dc) ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ ζην ζύζηεκα έλαπζεο. Γηα κηθξόηεξε παξαγσγή θσηηζκνύ ε ζπζθεπή ειέγρνπ (π.ρ. ν αηζζεηήξαο θσηηζκνύ) κεηώλεη ηελ ηάζε ζηα θαιώδηα ειέγρνπ αλαγθάδνληαο ην ζύζηεκα έλαπζεο λα κεηώζεη ηελ έληαζε θσηηζκνύ ζηνπο ιακπηήξεο. Καζώο ε ηάζε ειέγρνπ κεηώλεηαη ζηα 0 Volt dc, ην ζύζηεκα έλαπζεο νδεγεί ηνπο ιακπηήξεο ζηελ ειάρηζηε δπλαηή παξαγσγή θσηηζκνύ. Πιεξνθνξηαθά, λα εηπσζεί όηη ηα πςειήο ηάζεο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο (high-voltage EDBs) δελ έρνπλ επηπξόζζεηα θαιώδηα ειέγρνπ. Αληί απηώλ, νη πςειήο ηάζεο ζπζθεπέο ειέγρνπ (π.ρ. ρεηξνθίλεηεο ζπζθεπέο ή θπθιώκαηα γηα ειεθηξηθό ή ειεθηξνινγηθό έιεγρν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ ελόο ιακπηήξα ή κηαο πεγήο θσηηζκνύ, manual dimmers) ζπλδένληαη κεηαμύ ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηεο παξνρήο ξεύκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο (high-voltage EDB). 2.3 INTELUX NG5 Σν ζύζηεκα ξύζκηζεο θσηηζκνύ, INTELUX, απνηειεί ζύζηεκα θεληξηθνύ ειέγρνπ θσηηζκνύ, δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν ηεο παξαγσγήο θσηηζκνύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θσηηζηηθώλ ελώ ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ ζηελ παξνρή ηάζεο (κεηαμύ ηξνθνδνζίαο θαη θσηηζηηθώλ). 34

35 ρήκα 2.2 : Σν ζύζηεκα INTELUX Χο πξνο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθαξκόδεη έλα ηξνπνπνηεκέλν δηαθνπηηθό κεραληζκό γλσζηό σο Με Κξίζηκε Σνκή Κπκαηνκνξθήο (Non Critical Wave Form Intersection), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε θαζηθή ηάζε ζηνπο ιακπηήξεο θαηαηέκλεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.3. Με απηό ηνλ ηξόπν, κεηώλεηαη νκαιά θαη ζπκκεηξηθά ην ξεύκα ζε κηα πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ζηαζεξώλ θαη θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξηίνπ ελώ κεηώλεηαη ε απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ. Όηαλ επηζπκνύκε νλνκαζηηθή ηζρύ ζηνπο ιακπηήξεο, ηόηε ν δηαθνπηηθόο απηόο κεραληζκόο βξαρπθπθιώλεηαη θαη απελεξγνπνηείηαη έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ αλεπηζύκεηεο απώιεηεο ηζρύνο. Δλαιιαθηηθά, αληί ηεο Με Κξίζηκεο Σνκήο Κπκαηνκνξθήο (NCWI) ην ζύζηεκα INTELUX κπνξεί λα εθαξκόδεη ηελ Πξνζαξκνδόκελε Σνκή Κπκαηνκνξθήο (Αdaptive Waveform Intersection), ε νπνία απνηειεί εμέιημε ηεο NCWI θαη ε επίδξαζή ηεο ζηηο θπκαηνκνξθέο ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεύκαηνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.4. Η θπκαηόκνξθε ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο θνξηίνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηθαλνπνηεηηθή κέγηζηε ηηκή θαζώο θαη από έλα ζρεηηθά πςειό θαηώθιη ειάρηζηεο ηηκήο ρσξίο ηελ εηζαγσγή επηπιένλ D.C. ζπληζηώζαο. Υάξηο απηνύ, ην ζύζηεκα INTELUX δε ρξεηάδεηαη επηπξόζζεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο, θίιηξα, ballasts ή θαιώδηα θαη 35

36 επηπιένλ όινη νη ηύπνη θαη ηα κεγέζε ιακπηήξσλ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηππηθό εμνπιηζκό ειέγρνπ θσηηζηηθώλ. ρήκα 2.3 : Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX (NCWI) ρήκα 2.4 : Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX (ΑWI) 36

37 Σν ζύζηεκα ξύζκηζεο θσηηζκνύ ΙNTELUX, κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη είλαη ζπκβαηό κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θσηόο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ παξαθάησ : Λακπηήξεο θζνξηζκνύ δηακέηξνπ 38 mm, Λακπηήξεο θζνξηζκνύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο δηακέηξνπ 26mm, πκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ, Λακπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο, Λακπηήξεο λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο, Λακπηήξεο αηκώλ πδξαξγύξνπ, Λακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ, Λακπηήξεο βνιθξακίνπ αινγόλνπ, Λακπηήξεο Νένλ, Λακπηήξεο ρακειήο θαη εμαηξεηηθά ρακειήο ηάζεο θαη ηέινο Λακπηήξεο ππξάθησζεο. 37

38 2.4 E-BOX C25 Σν ζύζηεκα ξύζκηζεο θσηηζκνύ, Δ-ΒΟΥ, απνηειεί ζύζηεκα θεληξηθνύ ειέγρνπ θσηηζκνύ, δειαδή, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ζύζηεκα ΙNTELUX, ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν ηεο παξαγσγήο θσηηζκνύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θσηηζηηθώλ, ελώ ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ ζηελ παξνρή ηάζεο (κεηαμύ ηξνθνδνζίαο θαη θσηηζηηθώλ). ρήκα 2.5 : Σν ζύζηεκα Δ-ΒΟΧ Σν Δ-ΒΟΥ ιεηηνπξγεί ξπζκίδνληαο ηα ειεθηξηθά κεγέζε ησλ θσηηζηηθώλ. Υξεζηκνπνηεί ζηαηηθνύο θαη ειεθηξνληθά ειεγρόκελνπο απηνκεηαζρεκαηηζηέο κεηαβιεηήο ζύλζεηεο αληίζηαζεο ρσξίο θηλνύκελα κέξε ζρεδηαζκέλνπο λα βειηηζηνπνηνύλ πεγέο θσηόο γεληθόηεξα, νη νπνίνη εθαξκόδνπλ ηελ αξρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. Σν dimming πνπ επηηειείηαη από ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα επίπεδα θσηηζκνύ θαη όρη ζπλερείο θαη ελδηάκεζεο ηηκέο, πξάγκα ην νπνίν ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξάμε. 38

39 Δπίζεο, πεξηιακβάλεη απηόκαηε ειεθηξνληθά ρεηξηδόκελε ζεξκνπξνζηαζία θαζώο θαη ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο έλαξμεο θαη απνθνπήο αλ μεπεξαζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο νξηαθέο ηηκέο. Δπηπιένλ, εμαηξείηαη απηόκαηα από ην δίθηπν ζε πεξηπηώζεηο ππεξηάζεσλ θαη ππεξξεπκάησλ ελώ κε ηε ρξήζε ρεηξνθίλεηνπ πεξηθεξεηαθνύ κεραληζκνύ επηηξέπεη ηε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απνκάθξπλζεο γηα ζπληήξεζε ηνπ Δ-ΒΟΥ. Σέινο λα αλαθέξνπκε όηη ην ζύζηεκα είλαη γαιβαληθά κνλσκέλν έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο από δηλνξεύκαηα θαη πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπηηθή αζθάιεηα. Σν ζύζηεκα ξύζκηζεο θσηηζκνύ Δ-ΒΟΥ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξεο πεγέο θσηόο όπσο : Λακπηήξεο θζνξηζκνύ Λακπηήξεο λαηξίνπ Λακπηήξεο αηκώλ πδξαξγύξνπ, Λακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ Λακπηήξεο βνιθξακίνπ αινγόλνπ κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη δηαβάζκηζε ηηκώλ ηζρύνο από 0.69 kva ζε 138 kva. Σν ζύζηεκα Δ-ΒΟΥ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε ειεθηξηθνύο πίλαθεο θαη ζαιάκνπο ειέγρνπ ηόζν εμσηεξηθνύ όζν θαη εζσηεξηθνύ ρώξνπ. ην ζρήκα 2.6 παξνπζηάδνληαη πεξηπηώζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ Δ-ΒΟΥ. Σέινο, ην ζύζηεκα Δ-ΒΟΥ είλαη αξθεηά δεκνθηιέο ζηελ Δπξώπε, έρνληαο εθαξκνγέο ζε θσηηζκό δξόκσλ, λνζνθνκείσλ, αεξνδξνκίσλ, ζρνιείσλ, εκπνξηθώλ θέληξσλ θ.α. ελώ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα επηηπγράλεη 39

40 ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε όπσο κείσζε ηεο θσηνξξύπαλζεο θαη ηεο εθπνκπήο CO 2 ζηελ αηκόζθαηξα. ρήκα 2.6 : Πεξηπηώζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΧ ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο 40

41 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΧΣΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 3.1 Δηζαγσγή θνπόο ηεο κειέηεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ξύζκηζεο θσηηζκνύ δξόκσλ, είλαη ε αλάιπζε ηεο απόδνζήο ηνπο θαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζα κπνξέζνπλ λα πνζνηηθνπνηεζνύλ νη επηδξάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ, ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ δξόκσλ. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (γηα ηα EDBs) ή ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο (γηα INTELUX, E-BOX), ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επίπεδσλ θσηηζκνύ, θαη ειεθηξηθέο κεηξήζεηο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ ή ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο απηώλ. Με βάζε ηηο θσηνκεηξηθέο θαη ειεθηξηθέο κεηξήζεηο, ππνινγίζηεθε ε ζπλάξηεζε κεηαμύ ησλ εμαγόκελσλ επίπεδσλ θσηηζκνύ θαη ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Γλσξίδνληαο θάπνηνο ηελ ζπλάξηεζε απηή γηα θάζε ζύζηεκα ζα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο γηα θάζε επηζπκεηό επίπεδν θσηηζκνύ θαη λα πνζνηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ ξύζκηζεο θσηηζκνύ. Δπίζεο, ππνινγίζηεθαλ θαη νη θακπύιεο άιισλ κεγεζώλ όπσο ζπληειεζηή ηζρύνο, αξκνληθώλ ηάζεο θ.α. έηζη ώζηε λα κειεηεζεί, γεληθόηεξα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηεκάησλ ζην δίθηπν. 41

42 Η πεηξακαηηθή δηάηαμε ησλ θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ γηα θάζε πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν. 3.2 Πεξηγξαθή πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά έμη ζπζηήκαηα ξύζκηζεο θσηηζκνύ δξόκσλ εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν απνηεινύλ ζπζηήκαηα θεληξηθνύ ειέγρνπ, δειαδή έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ νκάδεο θσηηζηηθώλ, ελώ ηα ππόινηπα ηέζζεξα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ έλα θσηηζηηθό ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ (EDBs). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο μερσξηζηά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ θεληξηθνύ ειέγρνπ θαη γηα απηά ειέγρνπ κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθώλ κηα θαη αθνινπζήζεθε δηαθνξεηηθή κέζνδνο ζε θάζε πεξίπησζε. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην θσηνκεηξίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, ππό ζηαζεξό πεξηβάιινλ. Ο ρώξνο ησλ δνθηκώλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ ην ζθνηεηλό δσκάηην (20mX7mX4m) ηνπ εξγαζηεξίνπ ην νπνίν έρεη βακκέλνπο ηνπο ηνίρνπο, νξνθή, πάησκα θαη εμνπιηζκό κε καύξν καη ρξώκα πζηήκαηα θεληξηθνύ ειέγρνπ Σα ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ ήηαλ ηα : INTELUX NG5 Δ-BOX.C25 42

43 ην ζρήκα 3.1 παξνπζηάδεηαη ε ζπλδεζκνινγία ησλ θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ ζε κνξθή block δηαγξάκκαηνο: Όξγαλν κέηξεζεο έληαζεο θσηηζκνύ Αηζζεηήξαο INTELUX / Δ-BOX Λακπηήξεο FLUKE ρήκα 3.1 : πλδεζκνινγία θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα INTELUX θαη E-BOX Σν πιαίζην κε ηελ νλνκαζία FLUKE ζπκβνιίδεη ην όξγαλν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ θαη νλνκάδεηαη FLUKE 435 Power Quality Analyzer. Πξόθεηηαη γηα έλα ππεξζύγρξνλν όξγαλν ην νπνίν κε απηόκαην ηξόπν πξαγκαηνπνηεί θάζε πέληε δεπηεξόιεπηα κεηξήζεηο γηα έλα πνιύ επξύ θάζκα ειεθηξηθώλ κεγεζώλ, όπσο ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο, ηάζε, ξεύκα, νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε, θαηλόκελε, ελεξγό θαη άεξγν ηζρύ θ.α. θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ζε ππνινγηζηή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ έμη ιακπηήξεο HPS (λαηξίνπ πςειήο πίεζεο Ηigh Pressure Sodium) 250 W νη νπνίνη είραλ ππνζηεί γήξαλζε (Seasoned 43

44 lamps) 100 σξώλ όπσο πξνβιέπεηαη από ηα δηεζλή πξόηππα [5,6]. Ο ρξόλνο πξνζέξκαλζεο ησλ ιακπηήξσλ πξηλ από ηελ θάζε πξώηε κέηξεζε, ήηαλ ίδηνο (κία ώξα) γηα θάζε ιακπηήξα. Η ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ήηαλ ζηαζεξά δηαηεξεκέλε ζηνπο 26 ν C θαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηα 230Vac γηα όιεο ηηο κεηξήζεηο (ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο 230Volt, ac). Απέλαληη από ηε δηάηαμε ησλ ιακπηήξσλ κε ην ζύζηεκα ειέγρνπ, ηνπνζεηήζεθε αηζζεηήξαο κέηξεζεο θσηηζκνύ, ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζε θύιηλδξν κε εγθάξζηα δηαθξάγκαηα γηα απνθπγή παξάζηηνπ θσηηζκνύ, ζπλδεδεκέλνο κε θαηαγξαθηθό όξγαλν (Πίλαθαο 3.1) γηα ηηο θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο (ρήκα 3.2). Πίλαθαο 3.1 : Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νξγάλνπ κέηξεζεο θσηεηλόηεηαο [7] Πξνδηαγξαθέο νξγάλνπ κέηξεζεο θσηεηλόηεηαο International Light (I.L.) Μνληέιν : IL 1700 Research Radiometer Οπηηθή αθξίβεηα* Φσηνκεηξηθή : ±2% ησλ πξόηππσλ πεγώλ ηεο I.L. ±2% σο πξνο ην πξόηππν ηνπ National Bureau of Standards (NBS) Ραδηνκεηξηθή : ±3% ησλ πξόηππσλ πεγώλ ηεο I.L. ±3% σο πξνο ην πξόηππν ηνπ National Bureau of Standards (NBS) *Η νπηηθή αθξίβεηα είλαη πνιύ δύζθνιν λα πεξηγξαθεί επεηδή κεηαβάιιεηαη κε ην κήθνο θύκαηνο. Σα ζθάικαηα κεηξήζεσλ νξγάλνπ πνπ πεξηγξάθνληαη κε βάζε ην National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T.), κπνξνύλ λα θπκαίλνληαη από 1% ζην νξαηό θάζκα έσο 6% ζην ππεξηώδεο (Ultraviolet, UV) θαη 4% ζην ππέξπζξν (Infrared IR). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν ζεηξέο ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ, ηόζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ INTELUX όζν θαη ηνπ Δ-BOX, ε πξώηε ηνπνζεηώληαο ην όξγαλν FLUKE ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε δεύηεξε ηνπνζεηώληαο ην ζηελ έμνδν ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ 44

45 εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ζηα κεγέζε ηνπ δηθηύνπ. Γηα λα είλαη κάιηζηα ε ζύγθξηζε πην εκθαλήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο κε ην FLUKE θαη απνπζία ζπζηεκάησλ ξύζκηζεο θσηηζκνύ, θαηεπζείαλ, δειαδή, ζην θνξηίν (ιακπηήξεο). Σα ζπζηήκαηα INTELUX θαη Δ-BOX, πξνγξακκαηίζηεθαλ θαηάιιεια έηζη ώζηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ dimming κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο ηζρύνο θαηαλάισζεο ησλ ιακπηήξσλ θαηά ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ FLUKE παξαηεξήζεθε ε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθόξσλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζηελ έμνδν θαη ηελ είζνδν ησλ δύν ζπζηεκάησλ. ρήκα 3.2 : Παξνπζίαζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αηζζεηήξα κέηξεζεο θσηηζκνύ, ν νπνίνο είλαη πξνζηαηεπκέλνο από παξάζηην θσηηζκό κέζα ζε θπιηλδξηθό δηάθξαγκα (δεμηά θσηνγξαθία) απέλαληη από ηε κεηξνύκελε δηάηαμε (ιακπηήξαο θαη ζύζηεκα έλαπζεο, αξηζηεξή θσηνγξαθία) κέζα ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ (ε θσηνγξαθία δελ έρεη ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα [4]). Όζνλ αθνξά ηηο θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο, ηα παξαγόκελα επίπεδα θσηηζκνύ (Light output) κεηξήζεθαλ σο ηηκέο έληαζεο θσηηζκνύ 45

46 επηθάλεηαο (illuminance, lux). Η απόζηαζε κεηαμύ ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο (ιακπηήξεο θαη ζύζηεκα ειέγρνπ) θαη ηνπ αηζζεηήξα κέηξεζεο θσηηζκνύ ήηαλ ζηαζεξή θαη ίδηα γηα όιε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία (ρήκα 3.3). Ο αηζζεηήξαο κέηξεζεο θσηηζκνύ ηνπνζεηήζεθε ζε απόζηαζε 9,9 κέηξσλ από ην θέληξν ζπκκεηξίαο ησλ ιακπηήξσλ. Η θσηεηλή δέζκε από ην ελ ιόγσ θέληξν πξνζπίπηεη θάζεηα ζηνλ αηζζεηήξα. Ο παξάζηηνο θσηηζκόο κεδελίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα ζην βάζνο θπιηλδξηθνύ θειύθνπο κε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα θαη εγθάξζηα δηαθξάγκαηα όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ (ρήκα 3.2). Σν νπηηθό πεδίν (Field of View) ηνπ αηζζεηήξα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθπνκπήο θσηηζκνύ ησλ εμεηαδόκελσλ ιακπηήξσλ. Οη κεηξήζεηο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ θαηαγξάθνληαλ θάζε έλα ιεπηό κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο m ρήκα 3.3 : Πεηξακαηηθή δηάηαμε ησλ ειεθηξηθώλ θαη θσηνκεηξηθώλ κεηξήζεσλ (ε θσηνγξαθία δελ έρεη ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα [4]). 46

47 3.2.2 πζηήκαηα ειέγρνπ κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθώλ Σα ζπζηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη : ύζηεκα 1 : CMH70W/T/UVC/U/942/G12 γηα έλα ιακπηήξα ΜΗ (κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ metal halide) ηζρύνο 70 W. ύζηεκα 2 : CMH150W/T/UVC/U/830/G12 γηα έλα ιακπηήξα ΜΗ (κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ metal halide) ηζρύνο 150 W. ύζηεκα 3 : osram powerstar hqi-t 250W/D E40 γηα έλα ιακπηήξα ΜΗ (κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ metal halide) ηζρύνο 250 W. ύζηεκα 4 : Philips master HPI-T plus 400W/645 E40 γηα έλα ιακπηήξα ΜΗ (κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ metal halide) ηζρύνο 400 W. ην ζρήκα 3.4, παξνπζηάδεηαη ε ζπλδεζκνινγία ησλ θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ ζε κνξθή block δηαγξάκκαηνο. Αλάκεζα ζηελ παξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ δηθηύνπ (ρξεζηκνπνηήζεθε ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο 230Volt, ac) ζπλδέζεθε όξγαλν κέηξεζεο ελεξγήο θαη άεξγεο ηζρύνο γηα ηηο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο (ζε απηή ηελ πεξίπησζε δε ρξεζηκνπνηήζεθε ην όξγαλν κέηξεζεο FLUKE), ηνπ νπνίνπ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2. Όζνλ αθνξά ην όξγαλν κέηξεζεο θσηεηλόηεηαο θαη ηνλ αηζζεηήξα, ηζρύνπλ όζα εηπώζεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα πεηξάκαηα, νη ιακπηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο κεηξήζεηο είραλ ππνζηεί γήξαλζε (Seasoned lamps) 100 σξώλ όπσο πξνβιέπεηαη από ηα δηεζλή πξόηππα [5,6]. Ο ρξόλνο πξνζέξκαλζεο ησλ ιακπηήξσλ πξηλ από ηελ θάζε πξώηε κέηξεζε, ήηαλ ίδηνο (κία ώξα) γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ κεηξήζεσλ ζε θάζε ιακπηήξα γηα όια ηα ζπζηήκαηα έλαπζεο. Η 47

48 ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ήηαλ ζηαζεξά δηαηεξεκέλε ζηνπο 26 ν C θαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηα 230Vac γηα όιεο ηηο κεηξήζεηο. Όξγαλν κέηξεζεο έληαζεο θσηηζκνύ Αηζζ ηήξαο Παξνρή ηάζεο ειέγρνπ 0 10 V Όξγαλν κέηξεζεο ηζρύνο Λακπηήξεο ύζηεκα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ ρήκα 3.4 : πλδεζκνινγία θσηνκεηξηθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ γηα θάζε εμεηαδόκελν ειεθηξνληθό ζύζηεκα έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιακπηήξσλ κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ επηπέδσλ θσηηζκνύ. Οη ζρεηηθέο κεηξήζεηο ιήθζεθαλ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηάζεο ειέγρνπ. Κάζε ζύζηεκα έλαπζεο (EDB) ηξνθνδνηήζεθε κε δηαθξηηέο ηηκέο ηάζεο ειέγρνπ κέζσ ελόο ςεθηαθνύ ηξνθνδνηηθνύ παξνρήο ζπλερνύο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Η δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ πεξηιάκβαλε ηξνθνδνζία ηάζεο ειέγρνπ ζην ζύζηεκα έλαπζεο κε ηε κέγηζηε ηηκή ησλ 10Volt θαη κείσζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ δηαθξηηά, κε βήκα ελόο Volt, κέρξη ηελ ειάρηζηε ηηκή ησλ 0Volt (κείσζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ από 10Volt πξνο 0Volt). πλερίδνληαο ηελ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε όκνηα αύμεζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ από ηελ ειάρηζηε ηηκή ησλ 0Volt πξνο ηελ 48

49 κέγηζηε ηηκή ησλ 10Volt (αύμεζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ από 0Volt πξνο 10Volt). Η κείσζε αξρηθά, ηεο ηάζεο ειέγρνπ θαη ε αληίζηξνθε αύμεζή ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδνρηθά γηα όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο έηζη ώζηε λα ππάξρεη κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκόηεηα ζηηο κεηξήζεηο [8]. Πξνδηαγξαθέο νξγάλνπ κέηξεζεο ηζρύνο HIOKI Μνληέιν : 3182/3183 Μέηξεζε AC ηάζεο : Έλδεημε True rms Αθξίβεηα (γηα 23±5 ν C θαη 50/60Hz) : ±0.7% ηεο έλδεημεο Απόθξηζε ζπρλόηεηαο (40-500Hz) : ±0.5% Μέηξεζε AC ξεύκαηνο : Έλδεημε True rms Αθξίβεηα (γηα 23±5 ν C θαη 50/60Hz) ±0.5% ηεο έλδεημεο Απόθξηζε ζπρλόηεηαο (40-500Hz) ±0.5% Μέηξεζε κνλνθαζηθήο ελεξγήο : Έλδεημε True rms ηζρύνο Αθξίβεηα (γηα 23±5 ν C θαη 50/60Hz) : ±0.7% ηεο έλδεημεο Απόθξηζε ζπρλόηεηαο (40-500Hz) : ±1% γηα ζπληειεζηή ηζρύνο 1 Πίλαθαο 3.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά νξγάλνπ κέηξεζεο ηζρύνο Οη κεηξήζεηο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ηεο CIE [5,6]. Σα παξαγόκελα επίπεδα θσηηζκνύ (Light output) κεηξήζεθαλ σο ηηκέο έληαζεο θσηηζκνύ επηθάλεηαο (illuminance, lux). Οη κεηξήζεηο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ θαηαγξάθνληαλ θάζε 5 ιεπηά κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ηηκή ηεο, γηα θάζε αιιαγή ηεο ηάζεο ειέγρνπ. αλ ζηαζεξνπνηεκέλε ηηκή έληαζεο θσηηζκνύ ιακβαλόηαλ ε ηειεπηαία ηηκή, όπνπ ε ηππηθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπ δεύγνπο ησλ δύν ηειεπηαίσλ κεηξήζεσλ ήηαλ ιηγόηεξε από 2%. Η δηαδηθαζία απηή γηα ηελ κέηξεζε ηεο θσηεηλήο έληαζεο δηαξθνύζε από 15 έσο 25 ιεπηά γηα θάζε βήκα κεηαβνιήο ηεο ηάζεο ειέγρνπ [8,9]. 49

50 Με ηνλ κνλνθαζηθό κεηξεηή ηζρύνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ηεο ελεξγνύ ηζρύνο (active power) ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πνπ πεξηιάκβαλε ην ζύζηεκα έλαπζεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ιακπηήξεο γηα ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο. Δπηπιένλ, κεηξήζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο rms ηηκέο ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεύκαηνο κε ζθνπό λα ππνινγηζηεί ε άεξγνο ηζρύο (apparent power) θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ηνπ θάζε εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο (EDB). 3.3 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηελ παξάγξαθν απηή, παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, ε κεζνδνινγία ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ. Κύξηνο ζθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ, έηζη ώζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ σο ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ θαη θπξίσο λα εμαρζεί ε θακπύιε ηεο ζρεηηθήο θαηαλάισζεο ηζρύνο ζπλαξηήζεη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (Light Output Ratio). Όπσο ζα θαλεί θαη ζηελ ελόηεηα 4, ε θακπύιε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ην ζσζηό ζρεδηαζκό ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο κειέηεο θσηηζκνύ πνπ εμεηάζηεθαλ INTELUX NG5 Οη θιίκαθεο ησλ κεηαβνιώλ ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ θαη ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο θαλνληθνπνηήζεθαλ ιακβάλνληαο σο ηηκέο αλαθνξάο ηηο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθέο δειαδή 1500 W (νλνκαζηηθή ηζρύο γηα ηνπο 6 ιακπηήξεο ησλ 250 W) θαη 49.5 lux (νλνκαζηηθή έληαζε 50

51 V (Volts) θσηηζκνύ γηα θάζε ιακπηήξα). Καλέλαο ιακπηήξαο δελ έζβεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ νύηε ππήξρε ηξεκόζβεκα (Light flicker). Η ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηόζν ζηελ είζνδν όζν θαη ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX δηαηεξνύηαλ ζηαζεξή ζε θάζε πεξίπησζε θαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ δειαδή 50 Ηz. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρνπλ θάπνηεο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 0.1 % νη νπνίεο είλαη ακειεηέεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν IEC ([10,11]), ην νπνίν πξνβιέπεη κεηαβνιέο ζπρλόηεηαο κέρξη 2 % ΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ t (sec) ρήκα 3.5 : Tάζε ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Όπσο βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 3.5, ε ηάζε εηζόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο IΝTELUX κεηαβάιιεηαη από 217 V κέρξη 226 V ελώ ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηεο ηάζεο δηθηύνπ, (220 V) ζηα 219 V κεηά ην dimming. 51

52 V (Volts) Γεληθά, ε ηάζε ζην εθάζηνηε θνξηίν ελόο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ε ηάζε εμόδνπ ηεο γελλήηξηαο θαη ε πηώζε ή απώιεηα ηάζεο θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί θάζε ζηηγκή λα κεηαβάιινληαη. Φπζηθά, κηθξέο κεηαβνιέο όπσο νη παξαπάλσ (-1.36 %, % αληίζηνηρα ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο εηζόδνπ) δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθώλ θαη δελ πξνθαινύλ ζε θακία πεξίπησζε ην θαηλόκελν ηνπ flicker ή άιιεο αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο, θαζώο αλώηαην όξην κεηαβνιώλ ηεο ηάζεο όζνλ αθνξά ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα (IEC / , [10,11]) είλαη ην +/- 10% γηα κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηα 15 ιεπηά ηεο ώξαο. Η ηάζε εμόδνπ ηνπ INTELUX, δειαδή ε ηάζε ζην εζσηεξηθό δίθηπν (ΙNTELUX θνξηίν) ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ ηηκή ησλ 193 V ρσξίο λα παξνπζηάδεη κεγάιεο απμνκνηώζεηο (ζρήκα 3.6). Η πηώζε ηάζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε εηζόδνπ πνπ εκθαλίδεηαη νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX t (sec) ρήκα 3.6 : Tάζε ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX 52

53 ΡΔΤΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηα ζρήκαηα 3.7 θαη 3.8 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηνπ ξεύκαηνο ζηελ είζνδν θαη έμνδν, αληίζηνηρα, ηνπ ΙNTELUX. ην πξώην δηάγξακκα θαίλεηαη μεθάζαξα ε ιεηηνπξγία ηνπ dimming θαη παξαηεξώληαο ην ιίγν πην πξνζεθηηθά κπνξεί θάπνηνο λα βγάιεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηηειείηαη ε ξύζκηζε θσηηζκνύ από ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα. Παξαηεξνύκε όηη ην ξεύκα εθθηλεί από ηελ ηηκή ησλ 7.7 Α θαη κεηώλεηαη κέρξη λα θηάζεη ηα 6.25 Α όπνπ θαη ηειηθά ζηαζεξνπνηείηαη. Απηή ε κείσζε όκσο δε γίλεηαη αθαξηαία αιιά δηαξθεί πεξίπνπ 600 δεπηεξόιεπηα πεξλώληαο από ελδηάκεζεο ηηκέο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην INTELUX ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ην dimming κε ζπλερή ηξόπν, πεξλώληαο από ελδηάκεζα επίπεδα ξεύκαηνο. Άιισζηε, όπσο εηπώζεθε θαη ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ε νκαιή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο είλαη βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηόληνο. Δίλαη γλσζηό όηη νη απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο ή ηνπ ξεύκαηνο είλαη αλεπηζύκεηεο θαζώο πξνθαινύλ θαηαπόλεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ ίδησλ ησλ θσηηζηηθώλ ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπο. Καηαιαβαίλεη ινηπόλ θαλείο όηη ν κεραληζκόο νκαιήο κείσζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαζέηεη ην ζύζηεκα INTELUX είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο. Σέινο, όζνλ αθνξά ην ξεύκα ζηελ έμνδν λα αλαθέξνπκε όηη ζηαζεξνπνηείηαη κεηά ην dimming ζηα Α, ηηκή αξθεηά κεγάιε ζε ζρέζε κε ην ξεύκα εηζόδνπ. 53

54 I (A) I (A) 8 7,5 7 6, t (sec) ρήκα 3.7 : Ρεύκα ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX 12 11, ,5 10 9, t (sec) ρήκα 3.8 : Ρεύκα ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX 54

55 ΔΝΔΡΓΟ ΗΥΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Γεληθά, ην αληηθείκελν πξνο κειέηε όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ηζρύνο, ελέξγεηαο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ρξεκάησλ, είλαη ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξηίνπ ζε ζπλδπαζκό όκσο κε ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζε θάζε πεξίπησζε ζύζηεκα ειέγρνπ. Με άιια ιόγηα, ηνλ εθάζηνηε επελδπηή ελδηαθέξεη άκεζα ην πνζό ηεο ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλεηαη ηόζν ζηνπο ιακπηήξεο όζν θαη ζην ελ ιόγσ ζύζηεκα θαζώο, ν ίδηνο, ρξεώλεηαη ην άζξνηζκα ησλ δύν απηώλ επηκέξνπο θαηαλαιώζεσλ. Γηα απηό ην ιόγν ε κειέηε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελεξγνύ ηζρύνο ζηελ έμνδν, ηνπ INTELUX ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ ελδηαθέξεη νπζηαζηηθά, αληίζεηα ε κειέηε ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX θνξηίνπ, πνπ ηώξα ζεσξείηαη έλα εληαίν ζηνηρείν ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Η ελεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο πνπ ζεσξνύκε σο ηζρύ αλαθνξάο είλαη ε νλνκαζηηθή ηζρύο ηνπ θνξηίνπ, δειαδή ησλ έμη ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο, ζπλόινπ 1500 Watts. ην ζρήκα 3.9, παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ελεξγνύ ηζρύνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX. Παξαηεξνύκε όηη ην θνξηίν έρεη ζρεδόλ ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηηκή (1445 Watts, κηθξόηεξε από ηελ νλνκαζηηθή θαηά 3.7 %) όηαλ μεθηλάεη ην dimming ελώ ζηαζεξνπνηείηαη ηειηθά ζηα 1014 Watts. Δίλαη εκθαλήο ε εμνηθνλόκεζε ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ΙNTELUX ε νπνία, ζεσξώληαο όηη ην θνξηίν αλ ιεηηνπξγνύζε κόλν ηνπ ζα θαηαλάισλε θάζε ζηηγκή ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρύ, είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 32.4 %. 55

56 P (W) t (sec) ρήκα 3.9 : Δλεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Βέβαηα, ε κειέηε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο από κόλε ηεο δε κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζώο πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηε κειέηε ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (ε νπνία αλαιύεηαη αξγόηεξα). Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε «ρξπζή ηνκή» κεηαμύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη επηζπκεηνύ επηπέδνπ έληαζεο θσηηζκνύ ΟΛΗΚΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ (Total Harmonic Distortion) Όζνλ αθνξά ηε κειέηε ηεο εθπνκπήο αξκνληθώλ, ην θνξηίν δελ ήηαλ επαξθέο έηζη ώζηε λα εμαρζνύλ αληηπξνζσπεπηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αξκνληθέο ηνπ ξεύκαηνο, νπόηε αλαιύζεθαλ πην επηζηακέλα νη κεηξήζεηο γηα ηηο αξκνληθέο ηεο ηάζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εθαηνζηηαία νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηεο ηάζεο (THD V (%) ). 56

57 THD V (%) ύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ζπκβαηόηεηαο IEC ([10,11]), νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηάζεο κεγαιύηεξε ηνπ 8 % ζεσξείηαη αλεπηζύκεηε, ελώ ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ΙΔΔΔ 1992 ([10,11]), ην αληίζηνηρν όξην είλαη πεξηζζόηεξν απζηεξό ζηα 5 %. Όπσο θαη κε ηελ ηζρύ, έηζη θαη κε ηηο αξκνληθέο απηό πνπ καο ελδηαθέξεη άκεζα είλαη νη αξκνληθέο ζηελ είζνδν ηνπ ΙNTELUX θαζώο εθπνκπή αξκνληθώλ ζεκαληηθνύ πιάηνπο πξνο ην εμσηεξηθό δίθηπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα όπσο ππεξζέξκαλζε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ή ππεξθόξηηζε ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ή ησλ γελλεηξηώλ ηνπ δηθηύνπ. 1,5 1,4 1,3 1,2 1, t (sec) ρήκα 3.10 : Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα (ζρήκα 3.10) θαη ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα πξόηππα ζπκπεξαίλνπκε όηη ην ζύζηεκα ΙNTELUX - θνξηίν νπζηαζηηθά δελ επηβαξύλεη ην εμσηεξηθό δίθηπν κε αξκνληθέο ηάζεο αθνύ ε ηηκή ηνπ ΣΗD ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζην 1.3 % θαη, ελ πάζεη πεξηπηώζεη, ην κέγηζην ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακόξθσζεο ηεο ηάζεο αγγίδεη ην 1.5 % ( < 5 % < 8 % ). 57

58 THD V (%) Αο δνύκε όκσο ηώξα θαη ηη ζπκβαίλεη ζηελ έμνδν ηνπ ΙNTELUX. ην ζρήκα 3.11, θαίλεηαη όηη ε εθπνκπή αξκνληθώλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από απηή ζηελ είζνδν θαη όηη ε νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηαζεξνπνηείηαη ηειηθά ζην %. Βέβαηα δελ ηζρύνπλ ηα ίδηα όξηα (5%, 8%) ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX κηαο θαη από ηα κεγέζε απηά δελ επεξεάδεηαη ην εμσηεξηθό δίθηπν αιιά κόλν ην εζσηεξηθό, παξόιαπηα επηβάιιεηαη λα αλαθεξζεί ζε απηό ην ζεκείν όηη, ζε γεληθέο γξακκέο, κεγάιεο ηηκέο ηεο THD ελδερνκέλσο λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο όπσο θαηαπόλεζε ησλ θσηηζηηθώλ θαη ζπλεπώο κείσζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπο t (sec) ρήκα 3.11 : Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ Ο πληειεζηήο Ηζρύνο απνηειεί έλα κέηξν γηα ηελ πνηόηεηα ηζρύνο θαη εθθξάδεη ην πόζν απνηειεζκαηηθά κία ζπζθεπή κεηαηξέπεη ην εηζεξρόκελν 58

59 ξεύκα θαη ηάζε ζε ρξήζηκε ειεθηξηθή ηζρύ. ηελ νπζία, πεξηγξάθεη ηηο ζπλδπαζκέλεο επηπηώζεηο ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακόξθσζεο ηνπ ξεύκαηνο θαη ηεο αέξγνπ ηζρύνο. Οξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο ελεξγήο ηζρύνο (Active power, W) πξνο ηελ θαηλόκελε (Apparent power, VA), είλαη θαζαξόο αξηζκόο θαη θπκαίλεηαη από 0 έσο 1. πληειεζηήο ηζρύνο ίζνο κε ηελ κνλάδα ζεκαίλεη όηη νη θπκαηνκνξθέο ηνπ ξεύκαηνο θαη ηεο ηάζεο είλαη ζηελ ίδηα θάζε θαη δελ ππάξρεη παξακόξθσζε ζε θακηά θπκαηνκνξθή, δειαδή ε ελεξγόο ηζρύο είλαη ίζε κε ηελ θαηλόκελε. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην ζρήκα ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ ξεύκαηνο ή ηεο ηάζεο επεξεάδεη ηελ ηξνθνδνζία θαη έηζη κεηώλεηαη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο. Από ηα παξαπάλσ αληηιακβαλόκαζηε όηη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ζα αθνινπζεί κηα αληίζηξνθε πνξεία από απηή ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακόξθσζεο δειαδή όζν κεγαιύηεξε είλαη ε THD ηόζν κηθξόηεξνο ζα είλαη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο θαη ην αληίζηξνθν. Απηή ε παξαηήξεζε επηβεβαηώλεηαη από ηα ζρήκαηα 3.12, 3.13, όπνπ παξνπζηάδνληαη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX. ηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX θνξηίν, ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ζηαζεξνπνηείηαη ζην 0.74, ηηκή πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθή ( 0.5 < normal power factor < 0.9, [11] ) θαη σο εθ ηνύηνπ ηθαλνπνηεηηθή. Σν γεγνλόο απηό ζπλάδεη θαη κε ηηο ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο ηεο THD ζηελ είζνδν. Αληίζεηα, νη πςειέο ηηκέο ηεο THD ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο νδήγεζαλ ζε πηώζε ηνπ.ι. θαηά % ζηελ ηηκή 0.52, ε νπνία παξόιαπηα θξίλεηαη θπζηνινγηθή αλ θαη νξηαθά. 59

60 .Η..Η. 0,9 0,85 0,8 0,75 0, t (sec) ρήκα 3.12 : πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0, t (sec) ρήκα 3.13 : πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX 60

61 P (% της ονομαστικής) ΔΝΣΑΖ ΦΧΣΗΜΟΤ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ιακπηήξσλ όζνλ αθνξά ηε θσηεηλή ηνπο απόδνζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηζρύ πνπ θαηαλαιώλνπλ, όηαλ ιάβεη κέξνο ε δηαδηθαζία ηνπ dimming κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο INTELUX. Oη θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο πνπ ιήθζεθαλ από ηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο θσηηζκνύ θαη νη ειεθηξηθέο πνπ ιήθζεθαλ από ην όξγαλν FLUKE όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα 3.2.1, θαλνληθνπνηήζεθαλ δηαηξνύκελεο κε ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ ιακπηήξσλ (1500 W, 49.5 lux) θαη παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ δηάγξακκα εθαηνζηηαίαο ηζρύνο εθαηνζηηαίαο έληαζεο θσηηζκνύ (ζρήκα 3.14) : 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 93,3% 93,3% 86,3% 79,2% 71,5% 64,6% 59,0% 56,8% Έληαζε Φσηηζκνύ (% ηεο νλνκαζηηθήο) ρήκα 3.14: ρεηηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming ζηελ είζνδν ηνπ INTELUX 61

62 Παξαηεξνύκε όηη ε κείσζε ηεο ηζρύνο θαηαλάισζεο πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming επηθέξεη κία αλαπόθεπθηε πηώζε ζηελ έληαζε θσηηζκνύ. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ην θσηηζκό δξόκσλ, θαζώο πηώζε ηνπ επηπέδνπ θσηηζκνύ θάησ από πξνθαζνξηζκέλα standards ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί επηθίλδπλε γηα νδεγνύο θαη πεδνύο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη κία εμνηθνλόκεζε ηζρύνο 29.1 % (αλαθνξηθά λα παξαηεξήζνπκε όηη ε ηηκή απηή είλαη κηθξόηεξε από ηε ζεσξεηηθή πνπ είρε ππνινγηζηεί ζηελ ελόηεηα (32.4 %), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην θνξηίν, απνπζία ηνπ INTELUX, δε ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο πιήξνπο θνξηίνπ). Σαπηόρξνλα, ε έληαζε θσηηζκνύ ζηαζεξνπνηείηαη ζηα lux, δειαδή παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ %. Απηή ε ζρεηηθά κεγάιε πηώζε ηνπ επηπέδνπ απνδηδόκελνπ θσηηζκνύ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ, θαηά ηα άιια, πςειή κείσζε ηζρύνο (θαη ζπλεπώο ελέξγεηαο) πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ INTELUX απαγνξεπηηθή ζε πεξηπηώζεηο πνπ παξαβηάδνληαη ηα θαηώηεξα όξηα έληαζεο θσηηζκνύ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηεζλείο θαλνληζκνί γηα θσηηζκό δξόκσλ Δ-ΒΟX C25 ηα επόκελα αθνινπζεί αλάιπζε παξόκνηα κε απηήλ ηνπ INTELUX κηαο θαη ηα δπν απηά ζπζηήκαηα κειεηήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Οη θιίκαθεο ησλ κεηαβνιώλ ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ θαη ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο θαλνληθνπνηήζεθαλ ιακβάλνληαο σο ηηκέο αλαθνξάο ηηο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθέο, δειαδή 1500 W (νλνκαζηηθή ηζρύο γηα ηνπο 6 ιακπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο ησλ 250 W) θαη 49.5 lux (νλνκαζηηθή 62

63 V(Volts) έληαζε θσηηζκνύ γηα θάζε ιακπηήξα). Καλέλαο ιακπηήξαο δελ έζβεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ νύηε ππήξρε ηξεκόζβεκα (Light flicker). Η ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηόζν ζηελ είζνδν όζν θαη ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ δηαηεξνύηαλ ζηαζεξή ζε θάζε πεξίπησζε θαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ δειαδή 50 Ηz. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρνπλ θάπνηεο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 0.1 % νη νπνίεο είλαη ακειεηέεο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ην νπνίν πξνβιέπεη κεηαβνιέο ζπρλόηεηαο κέρξη 2 % [10,11] ΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ t(sec) ρήκα 3.15 : Tάζε ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ ην ζρήκα 3.15 θαίλεηαη όηη ε ηάζε ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ παξνπζηάδεη θάπνηεο κεηαβνιέο από ηα 217 V κέρξη ηα 228 V θαη ζηαζεξνπνηείηαη κεηά θαη από ην πέξαο ηνπ dimming θνληά ζηα V. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνύκελα, ην πξόηππν IEC / 63

64 V(Volts) νξίδεη σο όξην κεηαβνιώλ ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο ζηα δίθηπα ρακειήο ηάζεο ην +/- 10% από ηελ ηάζε δηθηύνπ (220 V) γηα κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηα 15 ιεπηά ηεο ώξαο. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, έρνπκε κέγηζηεο κεηαβνιέο %, % θαη όζνλ αθνξά ηε κόληκε θαηάζηαζε %, νπόηε ε ηηκή ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα. Η ηάζε εμόδνπ ηνπ Δ-ΒΟΥ (ζρήκα 3.16), δειαδή ε ηάζε ζην εζσηεξηθό δίθηπν (Δ-ΒΟΥ θνξηίν) ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζηελ ηηκή ησλ 193 V θπκαηλόκελε από 192 V, κέρξη 194 V. Η πηώζε ηάζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε εηζόδνπ, πνπ εκθαλίδεηαη, νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ t(sec) ρήκα 3.16 : Tάζε ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ 64

65 I(A) ΡΔΤΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Από ην ζρήκα 3.17 κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ. Δίπακε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming ην ξεύκα κεηώλεηαη όρη κε ζπλερή ηξόπν αιιά πεξλώληαο θαηεπζείαλ από κηα αξρηθή ηηκή ζε κηα ηειηθή. Όλησο, παξαηεξνύκε όηη ην ξεύκα ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ θνξηίνπ πξαγκαηνπνηεί έλα άικα ζρεδόλ αθαξηαία ηε ζηηγκή 610 sec, από ηα 8.88 Α ζηα 6.3 Α ελώ ηειηθά ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ ηηκή ησλ 6.85 Α πεξίπνπ. Απηό ην θαηλόκελν ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δ-ΒΟΥ ην dimming πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνκεραλνινγηθνύο απηόκαηνπο δηαθνπηηθνύο κεραληζκνύο (ξειαί θαη άιινη δηαθόπηεο) νη νπνίνη αλνηγνθιείλνπλ θαη επηηπγράλνπλ έηζη ηα επηζπκεηά επίπεδα έληαζεο ξεύκαηνο «αθαξηαία» t(sec) ρήκα 3.17 : Ρεύκα ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ 65

66 I(A) Σν ξεύκα ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ (ζρήκα 3.18) ζηαζεξνπνηείηαη ζηα 7.7 Α, ηηκή κεγαιύηεξε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε από απηή ηεο έληαζεο ξεύκαηνο ζηελ είζνδν t(sec) ρήκα 3.18 : Ρεύκα ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ ΔΝΔΡΓΟ ΗΥΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη λα κειεηήζνπκε είλαη ε θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ θνξηίνπ θαζώο από ηε ζθνπηά ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ην ζύζηεκα απηό ζεσξείηαη έλα εληαίν ζηνηρείν ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ. 66

67 P(W) ην επόκελν ζρήκα (3.19) θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ελεξγνύ ηζρύνο εηζόδνπ ηνπ Δ-ΒΟΥ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Σε ζηηγκή 610 sec πνπ ε ελεξγόο ηζρύο έρεη αγγίμεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηηκή (1500 W) μεθηλάεη ην dimming θαη ζρεδόλ αθαξηαία παξαηεξνύκε απόηνκε πηώζε ηεο θαη ζηαζεξνπνίεζε ζηελ ηηκή ησλ 1145 W. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ ζεσξήζνπκε όηη ην θνξηίν, απνπζία ηνπ Δ-ΒΟΥ, ιεηηνπξγεί θάζε ζηηγκή κε νλνκαζηηθή ηζρύ, επηηπγράλεηαη εμνηθνλόκεζε ηζρύνο ίζε κε %. Βέβαηα όπσο ζα δνύκε θαη παξαθάησ ην θνξηίν δε ιεηηνπξγεί πάληα ζε νλνκαζηηθή ηζρύ t(sec) ρήκα 3.19 : Δλεξγόο ηζρύο θαηαλάισζεο ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ ΟΛΗΚΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ (THD) Σν θνξηίν δελ ήηαλ αξθεηά κεγάιν έηζη ώζηε λα απνθνκηζηνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αξκνληθέο ηνπ ξεύκαηνο θαη γηα απηό ε επόκελε 67

68 THD V (%) αλάιπζε αθνξά ηελ εθαηνζηηαία νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηεο ηάζεο. ην ζρήκα 3.20 παξαηεξνύκε όηη ε ΣΗD V (%) ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο Δ-ΒΟΥ θνξηίν ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζην 1.2 %, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηα δηεζλή πξόηππα [10,11]. πλεπώο, ην ζύζηεκα Δ-ΒΟΥ δελ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηζρύνο θαη δελ επηβαξύλεη ην εμσηεξηθό δίθηπν θαη ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπ όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο αξκνληθώλ. 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1, t (sec) ρήκα 3.20 : Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ Όζνλ αθνξά, ηώξα, ηελ εθπνκπή αξκνληθώλ ηάζεο ζηελ έμνδν ηνπ Δ- ΒΟΥ (ζρήκα 3.21), ε εθαηνζηηαία νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηεο ηάζεο ζηαζεξνπνηείηαη ζην 1.83 %, ηηκή αξθνύλησο ρακειή θαη ηθαλνπνηεηηθή. 68

69 THD V (%) 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1, t (sec) ρήκα 3.21 : Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν ζπληειεζηήο ηζρύνο θαη ε νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε είλαη κεγέζε αιιεινεμαξηώκελα ζην θάζκα ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο θαη έρνπλ αληηζηξόθσο αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Παξαηεξνύκε ζηα δύν παξαθάησ ζρήκαηα (3.22, 3.23), όηη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ηόζν ζηελ είζνδν όζν θαη ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ, βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ( 0.5 < normal power factor < 0.9, [11] ) όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηελ THD. Σειηθά, ν ζπληειεζηήο ηζρύνο εηζόδνπ ζηαζεξνπνηείηαη ζην 0.74 ελώ απηόο ζηελ έμνδν ζε κηα ιίγν ρακειόηεξε ηηκή, ζηα 0.73 (όπσο θαη ε THD ζηελ έμνδν είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από απηή ζηελ είζνδν). 69

70 .Η..Η. 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0, t (sec) ρήκα 3.22 : πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, t (sec) ρήκα 3.23 : πληειεζηήο Ιζρύνο ζηελ έμνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ 70

71 P (% ηεο νλνκαζηηθήο) ΔΝΣΑΖ ΦΧΣΗΜΟΤ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Oη θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο πνπ ιήθζεθαλ από ηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο θσηηζκνύ θαη νη ειεθηξηθέο πνπ ιήθζεθαλ από ην όξγαλν FLUKE, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα 3.2.1, θαλνληθνπνηήζεθαλ δηαηξνύκελεο κε ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ ιακπηήξσλ (1500 W, 49.5 lux) θαη παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα ηζρύνο έληαζεο θσηηζκνύ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα (3.24) : 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 104,2% 80,0% 71,5% 67,9% 66,5% 65,9% Έληαζε Φσηηζκνύ (% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο) ρήκα 3.24 : ρεηηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΧ Παξαηεξείηαη κία ηαπηόρξνλε πηώζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζηελ είζνδν ηνπ Δ-ΒΟΥ θαη ηεο απνδηδόκελεο έληαζεο θσηηζκνύ ησλ ιακπηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming. H εμνηθνλόκεζε ηζρύνο πνπ 71

72 επηηπγράλεηαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 23.2 %, ελώ ε έληαζε θσηηζκνύ ζηαζεξνπνηείηαη ζηα lux, δειαδή έρνπκε πηώζε % ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ INTELUX NG5 - Ε-ΒΟX C25 ηελ παξνύζα παξάγξαθν, γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ INTELUX θαη Δ-ΒΟΥ ζηνπο ηδηαίηεξα θξίζηκνπο ηνκείο ηεο θαηαλάισζεο ελεξγνύ ηζρύνο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαη ηελ απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο (ζπληειεζηήο ηζρύνο, νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε), πξαγκαηνπνηώληαο, ζηελ νπζία, κία ζύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ δύν παξαγξάθσλ (3.3.1, 3.3.2). Η ζύγθξηζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηεπζείαλ ζην θνξηίν, ρσξίο ηελ παξεκβνιή νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κεηαμύ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ θαη θνξηίνπ, έηζη ώζηε λα κειεηεζεί κε πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα ε ζπκπεξηθνξά θαη νη δηαθνξέο ησλ INTELUX, Δ-ΒΟΥ. Όζνλ αθνξά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ θαζώο ζηελ κελ ζπρλόηεηα παξαηεξνύληαη δηαθπκάλζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 0.1 % από ηε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεύζεξνπ θνξηίνπ (50 Hz) θαη ζεσξνύληαη ακειεηέεο βάζε ηνπ πξνηύπνπ IEC , ε δε ηάζε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ INTELUX ζηαζεξνπνηείηαη κεηά ην dimming ζηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεύζεξνπ θνξηίνπ (220 V), ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δ-ΒΟΥ έρνπκε ζηαζεξνπνίεζε ζε κεγαιύηεξε ηηκή (225.7 V) δηαθνξά πνπ ζεσξείηαη ακειεηέα (IEC / ). ηα ζρήκαηα 3.25, 3.26, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα : 72

73 V (Volts) πρλόηεηα (Ζz) 50,05 50,04 50,03 50,02 50, ,99 49,98 49,97 49,96 49, t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.25 : πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.26 : Σάζε εηζόδνπ 73

74 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) ΥΔΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΗΚΟΜΔΝΖ ΗΥΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ην ζρήκα 3.27, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Φαίλεηαη μεθάζαξα όηη κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ Δ-ΒΟΥ θαη INTELUX επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηζρύνο έλαληη ηνπ ειεύζεξνπ θνξηίνπ, ε νπνία είλαη κεγαιύηεξε γηα ην INTELUX (34.94 %), ελώ γηα ην Δ-ΒΟΥ θηάλεη ην %. Δπηπιένλ, γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο ε δηαθνξά ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δύν ζπζηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην dimming, ην νπνίν, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί επηηειείηαη κε νκαιό ηξόπν ζηελ πεξίπησζε ηνπ INTELUX θαη ζρεδόλ αθαξηαία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δ- ΒΟΥ t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.27 : Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 74

75 πληειεζηήο ηζρύνο ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΟΛΗΚΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ηα ζρήκαηα 3.28, 3.29, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο θαη ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακόξθσζεο ηεο ηάζεο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Παξαηεξνύκε όηη κε ηε ρξήζε ησλ INTELUX, Δ-ΒΟΥ, πέθηεη ιίγν ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ζην 0.74, από 0.78 ζην ειεύζεξν θνξηίν, αιιά παξόιαπηά θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθόο. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηεο ηάζεο ζηελ είζνδν αλαθνξηθά κε ηελ νπνία παξαηεξνύκε πνιύ κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαη ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη κέζα ζηα επηζπκεηά όξηα. 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0, t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.28 : πληειεζηήο ηζρύνο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 75

76 THD V (%) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1, t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.29 : Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηάζεο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν ηα επόκελα δύν ζρήκαηα (3.30, 3.31), παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο θαη ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακόξθσζεο ηεο ηάζεο ζηελ έμνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Δίλαη εκθαλήο ε αληίζηξνθε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο εθπνκπήο αξκνληθώλ θαη ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο, κέηξν ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ζηελ έμνδό ηνπ Δ-ΒΟΥ είλαη ειαθξώο κηθξόηεξνο από απηόλ ηεο εηζόδνπ (0.73), όπσο θαη ε νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξε ζηελ έμνδν (1.83 %) έλαληη ηεο εηζόδνπ (1.2 %). Από ηελ άιιε, βιέπνπκε όηη ε ζρεηηθά κεγάιε νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηάζεο ζηελ έμνδν ηνπ INTELUX (13.55 %) πξνθαιεί κηα κεγάιε πηώζε ζην ζπληειεζηή ηζρύνο (0.52). Από απηή ηελ νπηηθή γσλία, ην ζύζηεκα Δ- ΒΟΥ ππεξηεξεί έλαληη ηνπ INTELUX θαζώο, όπσο έρεη εηπσζεί, κηα ηόζν 76

77 THD V (%) πληειεζηήο ηζρύνο κεγάιε εθπνκπή αξκνληθώλ κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα απνδεηρζεί δεκηνγόλνο γηα ηνπο ιακπηήξεο. 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0, t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.30 : πληειεζηήο ηζρύνο ζηελ έμνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν t (min) e-box INTELUX ειεύζεξν θνξηίν ρήκα 3.31 : Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ηάζεο ζηελ έμνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 77

78 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) ΚΑΣΑΝΑΛΗΚΟΜΔΝΖ ΗΥΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (3.32), θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο ηζρύνο θαηαλάισζεο ζπλαξηήζεη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ. Παξαηεξνύκε όηη ε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming επηθέξεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κία αλαπόθεπθηε πηώζε ζηελ έληαζε θσηηζκνύ. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ην θσηηζκό δξόκσλ, θαζώο πηώζε ηνπ επηπέδνπ θσηηζκνύ θάησ από πξνθαζνξηζκέλα standards ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί επηθίλδπλε γηα νδεγνύο θαη πεδνύο. 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% e-box INTELUX Έληαζε θσηηζκνύ (%) ρήκα 3.32 : ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζηελ είζνδν ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ dimming 78

79 Δπίζεο, είλαη εκθαλέο όηη νη παξαπάλσ θακπύιεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο, παξάγνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα θσηηζκνύ θαηαλαιώλνληαο δηαθνξεηηθά πνζά ηζρύνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δ-ΒΟΥ κεηά ην dimming, ε εμνηθνλόκεζε ηζρύνο θηάλεη ην 23.2 % ελώ ε έληαζε θσηηζκνύ ζηαζεξνπνηείηαη ζηα lux δειαδή έρνπκε κείσζε ηνπ επηπέδνπ θσηηζκνύ θαηά % από ηελ νλνκαζηηθή γηα θάζε θσηηζηηθό. Όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα INTELUX έρνπκε εμνηθνλόκεζε ηζρύνο 29.1 % ελώ ε έληαζε θσηηζκνύ ζηαζεξνπνηείηαη ζηα lux δειαδή παξαηεξείηαη πηώζε ηεο έληαζεο θσηηζκνύ θαηά % από ηελ νλνκαζηηθή γηα θάζε θσηηζηηθό. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ζύζηεκα INTELUX εμνηθνλνκεί 5.9 % πεξηζζόηεξε ηζρύ αιιά επηβαξύλεη ην θσηηζκό κε κηα επηπιένλ πηώζε 9.81 %. Σέινο, λα αλαθεξζεί έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από ηηο παξαγόκελεο ζπλαξηήζεηο (ζρήκα 3.33) από γξακκηθή παξεκβνιή ησλ κεηξήζεσλ ηεο ζρεηηθήο θαηαλάισζεο ηζρύνο θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ γηα ηα δύν εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα. Οη γξακκηθέο απηέο ζπλαξηήζεηο (νη νπνίεο παξεπηκπηόλησο έρνπλ ηηκέο R γηα ην Δ- ΒΟΥ θαη 0,9982 γηα ην INTELUX, δειαδή παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε) δελ ηέκλνπλ ηνλ άμνλα ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζηελ αξρή ησλ αμόλσλ αιιά ζηα % θαη 25 % αληίζηνηρα. Με άιια ιόγηα απηό ζεκαίλεη όηη ηόζν ην Δ-ΒΟΥ όζν θαη ην INTELUX ζα θαηαλάισλαλ, ζεσξεηηθά, θάπνην πνζό ηζρύνο αθόκα θαη αλ ξπζκηδόληνπζαλ λα κελ παξάγνπλ θαζόινπ θσηηζκό! 79

80 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% e-box INTELUX Linear (INTELUX) Linear (e-box) 100,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 40,0% 20,0% 0,0% Έληαζε θσηηζκνύ (%) ρήκα 3.33 : Γξακκηθή παξεκβνιή ζηηο ηηκέο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηζρύνο γηα ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔΣΑΛΛIΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ ΣΑΘΜΖ ΦΧΣΗΜΟΤ (EDBs) Οη θιίκαθεο ησλ κεηαβνιώλ ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ θαη ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο θαλνληθνπνηήζεθαλ ιακβάλνληαο σο ηηκέο αλαθνξάο ηηο αληίζηνηρεο κέγηζηεο κεηξνύκελεο ηηκέο γηα ην θάζε εμεηαδόκελν ζύζηεκα έλαπζεο (EDB). ε θαλέλα ιακπηήξα δελ ππήξμε ηξεκόζβεκα (Light flicker) γηα όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο (EDBs). 80

81 Eπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΣΑΖ ΔΛΔΓΥΟΤ (Light Output Ratio versus Control Voltage) ηα ζρήκαηα 3.34 έσο 3.37, θαίλεηαη ε απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ θαζώο απηή κεηαβάιιεηαη από 10 V 0 V θαη αληηζηξόθσο γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζπζηεκάησλ έλαπζεο. Οη εθάζηνηε δύν θακπύιεο παξνπζηάδνληαη ζε θνηλό δηάγξακκα νύησο ώζηε λα εμαρζνύλ πεξηζζόηεξν αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ΔDBs Σάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.34 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 1 ν ζύζηεκα έλαπζεο. 81

82 Έληαζε θσηηζκνύ (%) Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) Σάζε ειέγρνπ (Volt) 10->0Volt 0->10Volt ρήκα 3.35 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 2 ν ζύζηεκα έλαπζεο Σάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.36 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 3 ν ζύζηεκα έλαπζεο 82

83 Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) Σάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.37 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 4 ν ζύζηεκα έλαπζεο Παξαηεξνύκε όηη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο 1, 2, 4 νη ιακπηήξεο δελ έζβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη εηδηθά όηαλ ε ηάζε ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ είρε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο (0Volt). Γε ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην θαη κε ην ηξίην ζύζηεκα έλαπζεο γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο γηα ηάζε ειέγρνπ από 10 V κέρξη 2 V θαζώο γηα ηηκέο κηθξόηεξεο ησλ 2 V νη ιακπηήξεο έζβελαλ γηα επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο κεηξήζεσλ. Γηα όια ηα ζπζηήκαηα έλαπζεο (EDBs) νη ηηκέο ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όηαλ ε ηάζε ειέγρνπ ηνπ εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο κεηώλεηαη από ηα 10Volt ζηα 0Volt ζε ζύγθξηζε κε ηελ αύμεζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ από ηα 0Volt ζηα 10Volt. Τπάξρνπλ βέβαηα κηθξέο δηαθνξέο πνπ ζεσξνύληαη, όκσο, ακειεηέεο θαζώο νη ηππηθέο απνθιίζεηο 83

84 ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) γηα ηελ ίδηα ηάζε ειέγρνπ (CV) ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο γηα ην επίπεδν εκπηζηνζύλεο ησλ ε όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο παξαηεξήζεθε ζπλερόκελε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνύ (Continuous dimming) θαη όρη δηαβαζκηζκέλε (Step dimming). Δπίζεο παξαηεξήζεθε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν πνπ κεηαβάιιεηαη ε ζρεηηθή παξαγσγή θσηηζκνύ (LOR) ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ (CV) αλάκεζα ζηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο (EDBs). Οη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί ζηνλ θσηηζκό ζεσξνύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζρεηηθή παξαγσγή θσηηζκνύ (LOR) θαη ηελ ηάζε ειέγρνπ (CV) γξακκηθή ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο θιίκαθα ηεο ηάζεο ειέγρνπ (ζρήκα 3.38) γεγνλόο ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα έλαπζεο. ρήκα 3.38 : Σππηθή απόθξηζε πξνζαξκνγήο θσηηζκνύ (dimming response) ελόο ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο [12] 84

85 Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) Σν πξώην ζύζηεκα παξνπζηάδεη ζρεδόλ θαζαξή γξακκηθόηεηα (linearity) γηα κεηαβνιή ηεο ηάζεο ειέγρνπ από 0 V έσο 9 V ελώ όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα 2, 3, παξαηεξείηαη γξακκηθόηεηα ζηελ πεξηνρή από 2 V κέρξη 9 V. Tέινο, ην ηέηαξην ζύζηεκα απνθιίλεη πεξηζζόηεξν αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί κε αξθεηά θαιή πξνζέγγηζε όηη παξνπζηάδεη γξακκηθόηεηα από 2 V κέρξη 9 V. Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη ηηκέο R 2 όζνλ αθνξά ηε γξακκηθή πξνζέγγηζε είλαη R 2 1 =0.9931, R =0.9978, R 3 =0.9934, R 2 4 =0.9865, γη απηό θαη νη απνθιίζεηο από ηε γξακκηθόηεηα ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο γηα ην επίπεδν εκπηζηνζύλεο ησλ ηα ζρήκα 3.39, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηάζεο ειέγρνπ από ηα 10Volt ζηα 0Volt γηα όια ηα εμεηαδόκελα δεπγάξηα Σάζε ειέγρνπ (Volt) ύζηεκα 1 ύζηεκα 2 ύζηεκα 3 ύζηεκα 4 ρήκα 3.39 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα έλαπζεο. 85

86 ην ζρήκα απηό, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηα εμεηαδόκελα δείγκαηα. Απηό ζεκαίλεη όηη, εθαξκόδνληαο ηελ ίδηα ηάζε ειέγρνπ ζηα ζπζηήκαηα έλαπζεο, απηά παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο θσηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ εθαξκνζηεί ηάζε ειέγρνπ 5Volt ζε όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο ε ζρεηηθή παξαγσγή θσηηζκνύ (LOR) ζα θπκαλζεί από 56 %, γηα ην ηξίην ζύζηεκα, έσο 74 %, γηα ην πξώην. ε επόκελε παξάγξαθν ζα κειεηήζνπκε πσο ζρεηίδεηαη ε έληαζε θσηηζκνύ κε ηελ θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα, γεγνλόο από ην νπνίν ζα εμαρζνύλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο ΥΔΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΗΚΟΜΔΝΖ ΗΥΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΣΑΖ ΔΛΔΓΥΟΤ (Relative Consumed Power versus Control Voltage) Σα ζρήκαηα 3.40 έσο 3.43, παξνπζηάδνπλ ηελ ζπλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαζώο απηή κεηαβάιιεηαη από 10 V 0 V θαη αληηζηξόθσο θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο γηα θάζε εμεηαδόκελν EDB. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύο γηα ηελ ίδηα ηάζε ειέγρνπ (CV) ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο γηα ην επίπεδν εκπηζηνζύλεο ησλ

87 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Tάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.40 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 1 ν ζύζηεκα έλαπζεο Σάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.41 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 2 ν ζύζηεκα έλαπζεο 87

88 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Σάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.42 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 3 ν ζύζηεκα έλαπζεο Σάζε ειέγρνπ (Volt) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.43 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V θαη αληηζηξόθσο γηα ην 4 ν ζύζηεκα έλαπζεο 88

89 Όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ζρεηηθή παξαγσγή θσηηζκνύ (LOR) έηζη θαη κε ηελ ζρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ, νη ηηκέο κεηαβάιινληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όηαλ ε ηάζε ειέγρνπ ηνπ εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο κεηώλεηαη από ηα 10Volt ζηα 0Volt ζε ζύγθξηζε κε ηελ αύμεζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ από ηα 0Volt ζηα 10Volt. Δπηπιένλ, θαη εδώ παξαηεξήζεθε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν πνπ κεηαβάιιεηαη ε ηζρύο θαηαλάισζεο γηα ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο (EDBs). Δπνκέλσο, ε ξύζκηζε (dimming) ησλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε ειέγρνπ αλαγθάδεη ηα ζπζηήκαηα έλαπζεο λα θαηαλαιώλνπλ δηαθνξεηηθά πνζά ηζρύνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, όπσο θαίλεηαη από ηα ζρήκαηα 3.42 θαη 3.40, ην ηξίην ζύζηεκα έλαπζεο γηα ηάζε ειέγρνπ ζηα 5V παξάγεη ζρεηηθό θσηηζκό (LOR) ζε πνζνζηό 56 % θαη θαηαλαιώλεη ηζρύ ίζε κε ην 75 % ηεο κέγηζηεο, ελώ ην πξώην ζύζηεκα έλαπζεο παξάγεη ζρεηηθό θσηηζκό (LOR) 74 % θαη θαηαλαιώλεη ηζρύ ίζε κε 79 %, γηα ηελ ίδηα ηάζε ειέγρνπ. Η ζρεηηθή παξαγσγή θσηηζκνύ (LOR) θαη ε ζρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ ησλ ππόινηπσλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο θπκαίλνληαη κεηαμύ ησλ αλσηέξσ αληίζηνηρσλ ηηκώλ. Δπίζεο, ε ζπκπεξηθνξά θάζε ζπζηήκαηνο έλαπζεο όζνλ αθνξά ηε γξακκηθόηεηα ησλ δηαγξακκάησλ ηεο ηζρύνο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ δηαγξακκάησλ ηνπ επηπέδνπ θσηεηλόηεηαο πνπ εμεηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. ην παξαθάησ ζρήκα (3.44) παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) γηα όια ηα ζπζηήκαηα έλαπζεο. 89

90 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Σάζε ειέγρνπ (Volt) ύζηεκα 1 ύζηεκα 2 ύζηεκα 3 ύζηεκα 4 ρήκα 3.44 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) κεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ειέγρνπ από 10V ζε 0V γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα έλαπζεο ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΣΑΖ ΔΛΔΓΥΟΤ (Power Factor versus Control Voltage) Οη ζπζθεπέο κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ κπνξνύλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο λα επεξεάζνπλ ηελ πνηόηεηα ηζρύνο. Η πνηόηεηα ηζρύνο (Power Quality) πεξηγξάθεη ην πνζό ζην νπνίν κηα ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζπζθεπή επεξεάδεη ηελ θπκαηνκνξθή ξεύκαηνο ή ηάζεο θαη/ ή αιιάδεη ηε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ηνπο. Μηα ζπζθεπή κε άξηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ηζρύνο νύηε επεξεάδεη ηελ ηάζε θαη ην ξεύκα ηξνθνδνζίαο αιιά νύηε θαη ηε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ηνπο. 90

91 πληειεζηήο ηζρύνο Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο γηα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έλαπζεο EDBs είλαη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο (Power Factor) θαη ε νιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε ξεύκαηνο (Total Harmonic Distortion, THD). ηελ παξνύζα θάζε πξνζδηνξίζηεθε ελδεηθηηθά κόλν ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ. ηα ζρήκαηα 3.45 έσο 3.48, παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (Power Factor) ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηάζε ειέγρνπ (CV) θαζώο απηή απμάλεηαη από 0 V ζε 10 V θαη αληηζηξόθσο, γηα θάζε εμεηαδόκελν EDB. 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0, Σάζε ειέγρνπ (Volt) 10->0 Volt 0->10 Volt ρήκα 3.45 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 1 ν ζύζηεκα έλαπζεο. 91

92 πληειεζηήο ηζρύνο πληειεζηήο ηζρύνο 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0, Σάζε ειέγρνπ (Volt) 10->0 Volt 0->10 Volt ρήκα 3.46 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 2 ν ζύζηεκα έλαπζεο. 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0, Σάζε ειέγρνπ (Volt) 10->0 Volt 0->10 Volt ρήκα 3.47 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 3 ν ζύζηεκα έλαπζεο. 92

93 πληειεζηήο ηζρύνο 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0, Σάζε ειέγρνπ (Volt) 10->0 Volt 0->10 Volt ρήκα 3.48 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα ην 4 ν ζύζηεκα έλαπζεο. Από ηα ζρήκαηα είλαη εκθαλέο πσο ν ζπληειεζηήο ηζρύνο κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όηαλ ε ηάζε ειέγρνπ ηνπ εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο κεηώλεηαη από ηα 10Volt ζηα 0Volt ζε ζύγθξηζε κε ηελ αύμεζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ από ηα 0Volt ζηα 10Volt. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύο γηα ηελ ίδηα ηάζε ειέγρνπ (CV) ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο γηα ην επίπεδν εκπηζηνζύλεο ησλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζε θάζε ζύζηεκα έλαπζεο ππάξρεη κία ηηκή ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε απόθιηζε ζηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, γηα ηα ζπζηήκαηα 2, 3, 4, παξαηεξείηαη κία ζρεηηθά κεγαιύηεξε απόθιηζε ζηηο ηηκέο ησλ 4V, 3V, 3V αληίζηνηρα, ε νπνία παξόιαπηα εμαθνινπζεί λα είλαη κέζα ζηα όξηα ηνπ 93

94 πληειεζηήο ηζρύνο ζηαηηζηηθά απνδεθηνύ θαη θξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ακειεηέα. ηελ πεξίπησζε, όκσο, ηνπ πξώηνπ ζπζηήκαηνο έλαπζεο θαη γηα ηάζε ειέγρνπ ίζε κε 1V παξαηεξνύκε κία πνιύ κεγάιε απόθιηζε ζηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (0.97 γηα ηε θζίλνπζα θιίκαθα θαη 0.76 γηα ηελ αύμνπζα). Σν γεγνλόο απηό, νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε παξαγσγή αέξγνπ ηζρύνο, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο πνηόηεηαο ηζρύνο θαη ζπλεπώο θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί κεκνλσκέλν θαζώο γηα όιεο ηηο ππόινηπεο ηηκέο ηάζεο ειέγρνπ ην ζύζηεκα 1 ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όζν απηή απμάλεηαη ή κεηώλεηαη. ην ζρήκα 3.49, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) από 10 V ζε 0 V γηα όια ηα ζπζηήκαηα έλαπζεο. Δκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηα εμεηαδόκελα δείγκαηα γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη, εθαξκόδνληαο ηελ ίδηα ηάζε ειέγρνπ ζηα ζπζηήκαηα έλαπζεο, απηά κεηαβάινπλ δηαθνξεηηθά ηελ θπκαηνκνξθή ηνπ ξεύκαηνο επεξεάδνληαο δηαθνξεηηθά ην ξεύκα ζην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο. 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0, Σάζε ειέγρνπ (Volt) ύζηεκα 1 ύζηεκα 2 ύζηεκα 3 ύζηεκα 4 ρήκα 3.49 : πλάξηεζε κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) γηα όια ηα ζπζηήκαηα έλαπζεο 94

95 Παξαηεξνύκε, όηη παξόιν πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF), απηόο παξακέλεη ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πςειόο (high power factor > 0.9, [11]) γηα θάζε ηηκή ηεο ηάζεο ειέγρνπ. Ο Πίλαθαο 3.3, παξνπζηάδεη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) ζην αλώηεξν θαη θαηώηεξν επίπεδν ξύζκηζεο θσηηζκνύ (10Volt θαη 0Volt, αληίζηνηρα) ηνπ θάζε εμεηαδόκελνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο EDB. Κπκαίλεηαη από (ζύζηεκα 4) ζηελ αλώηεξε ζηάζκε θσηηζκνύ κέρξη 0.93 (ζύζηεκα 3) ζηελ θαηώηεξε ζηάζκε. ύζηεκα έλαπζεο (EDB) πληειεζηήο Ιζρύνο (PF) 10Volt 0Volt Πίλαθαο 3.3 : Σηκέο ζπληειεζηή ηζρύνο (PF) ζην αλώηεξν θαη θαηώηεξν επίπεδν ξύζκηζεο θσηηζκνύ (10Volt θαη 0Volt, αληίζηνηρα) ηνπ θάζε εμεηαδόκελνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο έλαπζεο EDB Σελ θαιύηεξε απόδνζε ζύκθσλα κε ηελ πνηόηεηα ηζρύνο παξνπζίαζε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα έλαπζεο 4. Ο ζπληειεζηήο ηζρύνο θπκάλζεθε από ζηελ αλώηεξε ζηάζκε θσηηζκνύ σο ζηελ θαηώηεξε ζηάζκε. Αληίζεηα, ν ζπληειεζηήο ηζρύνο γηα ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα έλαπζεο 3 θπκάλζεθε από έσο 0.93 γηα ηελ αλώηεξε θαη θαηώηεξε ζηάζκε θσηηζκνύ αληίζηνηρα. Η κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο πξνήιζε από ηελ αύμεζε ηεο νιηθήο αξκνληθήο παξακόξθσζεο (THD) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο ηεο ηάζεο ειέγρνπ. Ο ζπληειεζηήο ηζρύνο δηαθπκαίλεηαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε εμεηαδόκελν ειεθηξνληθό ζύζηεκα έλαπζεο, ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο. 95

96 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) ΚΑΣΑΝΑΛΗΚΟΜΔΝΖ ΗΥΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ (Relative Consumed Power versus Light Output Ratio) Όιεο νη αλσηέξσ ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) θαη ηεο ηάζεο ειέγρνπ (CV) θαη ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο κεηαμύ ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο θαη ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR). ηα ζρήκαηα 3.50 έσο 3.53, παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ ζρεηηθή παξαγσγήο θσηηζκνύ (LOR) γηα θάζε EDB θαηά ηε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ειέγρνπ από 10 V ζε 0 V θαη αληηζηξόθσο Eπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.50 : ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 1 ν ζύζηεκα έλαπζεο 96

97 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.51 : ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 2 ν ζύζηεκα έλαπζεο Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.52 : ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 3 ν ζύζηεκα έλαπζεο 97

98 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) 0->10Volt 10->0Volt ρήκα 3.53 : ρεηηθή θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή έληαζε θσηηζκνύ γηα ην 4 ν ζύζηεκα έλαπζεο Παξαηεξνύκε όηη ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (νκαδνπνηεκέλα ζην ζρήκα 3.54), εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο, παξάγνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα θσηηζκνύ (LOR) θαηαλαιώλνληαο δηαθνξεηηθά πνζά ελέξγεηαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ζρεηηθή παξαγσγή θσηηζκνύ (LOR) ίζε κε 50% ην ζύζηεκα πνπ θαηαλαιώλεη ηε ιηγόηεξε ηζρύ είλαη ην ζύζηεκα 2 (56 %) ελώ απηό πνπ θαηαλαιώλεη ηελ πεξηζζόηεξε ηζρύ είλαη ην ζύζηεκα 3 (69.5 %). Από εθεί θαη πέξα, ην πξώην ζύζηεκα θαηαλαιώλεη ηζρύ 62.5 % ηεο νλνκαζηηθήο θαη ην ηέηαξην ζύζηεκα 67.5 % ηεο νλνκαζηηθήο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό, επίζεο, λα αλαθεξζεί, εδώ, έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από γξακκηθή παξεκβνιή ζηηο ηηκέο ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ. Οη θακπύιεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ γξακκηθή παξεκβνιή ζηα δηαγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο ζην ζρήκα 3.55 θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή (νη ηηκέο R 2 θπκαίλνληαη από

99 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) έσο 0,9981). Οη παξαγόκελεο ζπλαξηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξεκβνιή απνδεηθλύνπλ όηη ην ζεκείν ηνκήο ησλ θακππιώλ κε ηνλ άμνλα ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο δελ είλαη ε αξρή ησλ αμόλσλ. Με άιια ιόγηα γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα έλαπζεο παξαηεξνύκε όηη, ζεσξεηηθά, θαηαλαιώλεηαη ηζρύο αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ είλαη κεδεληθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα κεδεληθό επίπεδν θσηηζκνύ, ην πξώην ζύζηεκα θαηαλαιώλεη ηζρύ ίζε κε %, ην δεύηεξν %, ην ηξίην % θαη ην ηέηαξην %. ε γεληθέο γξακκέο ζπκπεξαίλνπκε όηη όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ηζρύνο, ζε ζρέζε πάληα θαη κε ην επηζπκεηό απνδηδόκελν επίπεδν θσηηζκνύ, ηελ θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα 2 ελώ ηε ρεηξόηεξε, ην ζύζηεκα 3. Πξέπεη λα ηνληζηεί όκσο θαη ην γεγνλόο όηη ηα ηέζζεξα εμεηαδόκελα EDBs δελ έρνπλ ηελ ίδηα ρξήζε άιια αθνξνύλ ιακπηήξεο δηαθνξεηηθήο ηζρύνο. Όπσο ζα δνύκε θαη ζηε κειέηε ζελαξίσλ δξόκσλ, ζηελ επόκελε ελόηεηα, δε ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα ηέζζεξα EDBs πνπ εμεηάζηεθαλ, ζε ίδην ηάμε αμηνιόγεζεο δξόκσλ (lighting class) ύζηεκα 1 ύζηεκα 2 ύζηεκα 3 ύζηεκα Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) ρήκα 3.54 : Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηζρύνο γηα όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο 99

100 Καηαλαιηζθόκελε ηζρύο (%) ύζηεκα 1 ύζηεκα 2 ύζηεκα 3 ύζηεκα 4 Linear (ύζηεκα 3) Linear (ύζηεκα 4) Linear (ύζηεκα 2) Linear (ύζηεκα 1) Δπίπεδν θσηεηλόηεηαο (%) ρήκα 3.55: Γξακκηθή παξεκβνιή ζηηο ηηκέο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηζρύνο γηα όια ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα έλαπζεο 100

101 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΦΧΣΗΜΟΤ ΓΡΟΜΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΡΤΘΜΗΖ ΦΧΣΗΜΟΤ (CASE STUDIES) 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Έρνληαο ηειεηώζεη ηελ ιεπηνκεξέζηαηε αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ (ΔΝΟΣΗΣΑ 3), έθηαζε ε ώξα ζε απηό ην ζεκείν, λα κειεηεζεί ζηελ πξάμε ε ζπκπεξηθνξά ησλ έμη εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ ξύζκηζεο θσηηζκνύ. πγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δξόκσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Μειεηήζεθαλ ζπλνιηθά έμη ζελάξηα θσηηζκνύ δξόκσλ, ζε θάζε έλα από ηα νπνία, εθηηκήζεθε θαη ε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί. Να αλαθεξζεί εδώ, όηη εθπόλεζε ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο θαη ππνινγηζκόο ησλ απαξαίηεησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ εθάζηνηε επελδύζεσλ δελ ήηαλ δπλαηή θαη ζηηο έμη πεξηπηώζεηο, δηόηη κόλν νη ηηκέο ησλ πξνηόλησλ ΙNTELUX θαη E-BOX είλαη γλσζηέο, θαζώο θαη ηα δύν θπθινθνξνύλ ήδε ζηελ αγνξά, ελώ ηα EDBs βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθό επίπεδν θαη δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί αθόκε. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο, ζα πξέπεη λα δνζνύλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλλνηεο πνιύ βαζηθέο θαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζελαξίσλ πνπ αθνινπζνύλ, όπσο είλαη ν παξάγνληαο ζπληήξεζεο, ε ηάμε θσηηζκνύ θαη ν βαζκόο πξνζηαζίαο ησλ θσηηζηηθώλ. 101

102 Σα παξαγόκελα επίπεδα θσηηζκνύ ζηνπο δξόκνπο εμαζζελνύλ ζεκαληηθά ιόγσ ησλ πεξηπηώζεσλ ιακπηήξσλ πνπ πθίζηαληαη βιάβεο, ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ιακπηήξσλ θαη ηεο ζθόλεο πνπ επηθάζεηαη πάλσ ζηα θσηηζηηθά. Ο παξάγνληαο ζπληήξεζεο (maintenance factor), ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνύο ηεο θσηεηλήο ηζρύνο πνπ παξέρεηαη από έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ δξόκνπ κεηά από δεδνκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη θάησ από δεδνκέλεο ζπλζήθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπηώζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο, ησλ απμνκεηώζεσλ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο, ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπζηεκάησλ έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ballasts), ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ησλ θσηηζηηθώλ, ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ θαη ηεο ζπρλόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ζπληήξεζεο. Γηαθξίλνληαη δύν πεξηπηώζεηο απσιεηώλ : απώιεηεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε παιηώλ ιακπηήξσλ ή κε ηνλ θαζαξηζκό ησλ επηθαλεηώλ θαη απώιεηεο αλαπόθεπθηεο, όπσο απηέο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παιαηόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηηο αλεμέιεγθηεο πηώζεηο ηάζεο. Πξνθαλώο, ην εύξνο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ παξάγνληα ζπληήξεζεο είλαη πνιύ κεγάιν θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηηο κειέηεο θσηηζκνύ αλαγθαία εθόζνλ ζηόρνο ηνπο είλαη ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο παξάγνληαο ζπληήξεζεο νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο θσηεηλήο ξνήο ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή κεηά από θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα πξνο ηελ αξρηθή θσηεηλή ξνή ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη, όπσο είλαη ινγηθό, είλαη κηθξόηεξνο ή ίζνο ηεο κνλάδαο ζε θάζε πεξίπησζε. Παξάγνληαο πληήξεζεο = (θσηεηλή ξνή θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή) / (αξρηθή θσηεηλή ξνή) Γηα παξάδεηγκα, παξάγνληαο ζπληήξεζεο, γηα κηα ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ιακπηήξσλ, ίζνο κε 0.7, κεηαθξάδεηαη ζην γεγνλόο όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία αλαθεξόκαζηε 102

103 (ηέινο δσήο ησλ ιακπηήξσλ), ε θσηεηλή ξνή ζα είλαη ίζε κε ην 70% ηεο αξρηθήο. ηνλ πίλαθα 4.1, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο εκπεηξηθά ζπληζηώκελεο ηηκέο παξαγόλησλ ζπληήξεζεο γηα δηάθνξνπο ηύπνπο ιακπηήξσλ, γηα δηάθνξεο πεξηπηώζεηο κόιπλζεο θαη δηάθνξεο ηηκέο βαζκνύ πξνζηαζίαο θσηηζηηθώλ. Δπίζεο, θαίλεηαη θαη ε εθηηκώκελε δηάξθεηα δσήο θάζε είδνπο ιακπηήξα. Σα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα ξύζκηζεο θσηηζκνύ, κειεηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θσηηζηηθά κε ζπκβαηηθνύο ιακπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (HPS) θαη ζε ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ησλ νπνίσλ νη ρξόλνη δσήο είλαη 36 θαη 18 κήλεο αληίζηνηρα όπσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό πίλαθα. Atmosphericpollution category High Medium Low Lamp type Maintenance period (Tmp) Luminaire degree of protection Conventional HPS lamps: IP5X Tmp=36 months IP6X HPS lamps with improved properties: / / / IP5X Tmp=48 months IP6X Conventional HPM lamps: IP5X Tmp=24 months IP6X HPM lamps with prolonged lifetime: IP5X Tmp=48 months IP6X Conventional MH lamps IP5X (250 W and 400W): Tmp=18 months IP6X MH lamps with a ceramic discharge tube: IP5X Tmp=18 months IP6X CFLs for outdoor lighting: / / / IP5X Tmp=42 months IP6X Πίλαθαο 4.1 : πληζηώκελνη παξάγνληεο θαη πεξίνδνη ζπληήξεζεο ζην θσηηζκό δξόκσλ [3]. Η έλλνηα ηεο ηάμεο θσηηζκνύ (lighting class), αλαθέξεηαη ζην είδνο ηνπ δξόκνπ πνπ ζα κειεηεζεί. Η αμηνιόγεζε θαη ε επηινγή ηεο ηάμεο θσηηζκνύ είλαη πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηάζηξσζε ελόο ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ δξόκσλ θαη όπσο είλαη θπζηθό, πξαγκαηνπνηείηαη 103

104 πξηλ από νπνηνδήπνηε άιιε ελέξγεηα. Πξνθαλώο δελ είλαη δπλαηό λα ζρεδηαζηεί έλα πιάλν θσηηζκνύ εάλ δελ είλαη γλσζηό εθ ησλ πξνηέξσλ πνηνο δξόκνο ζα θσηηζηεί θαη πνηεο αλάγθεο θσηηζκνύ ην ζπλνδεύνπλ. Γηαθνξεηηθέο αλάγθεο ραξαθηεξίδνπλ κηα εζληθή νδό θαη δηαθνξεηηθέο έλα κηθξό επαξρηαθό δξόκν. Παξαδείγκαηνο ράξε, κία ζηάζε ιεσθνξείνπ αμηνινγείηαη σο ηάμεο D2, έλαο πεδόδξνκνο ραξαθηεξίδεηαη ηάμεο Δ1, κία εζληθή νδόο ηάμεο ΜΔ1 θ.α. Σέινο, ν βαζκόο πξνζηαζίαο ησλ θσηηζηηθώλ (IP) εθθξάδεη ην πόζν πξνζηαηεπκέλν είλαη έλα θσηηζηηθό θαη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν θπξίσο ζηελ επηινγή ηνπ παξάγνληα ζπληήξεζεο. Απνηειείηαη από δύν λνύκεξα εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην δείρλεη ην είδνο ηεο πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξεηαη απέλαληη ζε επαθέο κε εμσηεξηθά ζηεξεά ζώκαηα ή απέλαληη ζηελ πξόζβαζε νπζηώλ ζε επηθίλδπλα κέξε ηνπ θσηηζηηθνύ θαη ην δεύηεξν δείρλεη ηελ πξνζηαζία από ηε δηείζδπζε πγξώλ ζην εζσηεξηθό ησλ θσηηζηηθώλ. Γηα παξάδεηγκα, βαζκόο πξνζηαζίαο IP66 εθθξάδεη όηη ην θσηηζηηθό είλαη πξνζηαηεπκέλν από ηε ζθόλε θαη ηα κεγάια θύκαηα. Μεηά από ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ βαζηθώλ, γηα ηε ζπλέρεηα, ελλνηώλ, παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ηα ζελάξηα θσηηζκνύ δξόκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ : 1) Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 1 (CMH70W/T/UVC/U/942/G12), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ CE2 (αζηηθόο θύξηνο δξόκνο κνλήο ή δηπιήο θαηεύζπλζεο γηα ηαρύηεηεο κέρξη 65 km/h θαη πεξηνξηζκέλν parking), κε θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 70 W, 2) Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 2 (CMH150W/T/UVC/U/830/G12), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ CE2 (αζηηθόο θύξηνο δξόκνο κνλήο ή δηπιήο θαηεύζπλζεο γηα ηαρύηεηεο κέρξη 65 km/h θαη πεξηνξηζκέλν parking), κε θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 150 W, 104

105 3) Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 3 (osram powerstar hqi-t 250W/D E40), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ CE2 (αζηηθόο θύξηνο δξόκνο κνλήο ή δηπιήο θαηεύζπλζεο γηα ηαρύηεηεο κέρξη 65 km/h θαη πεξηνξηζκέλν parking), κε θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 250 W, 4) Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 4 (Philips master HPI-T plus 400W/645 E40), ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ ΜΔ3a (επαξρηαθόο δξόκνο κνλήο ή δηπιήο θαηεύζπλζεο, γηα ηαρύηεηεο άλσ ησλ 65 km/h, κε ιίγεο δηαζηαπξώζεηο θαη κηθξή θηλεηηθόηεηα πεδώλ), κε θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 400 W, 5) Δθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ INTELUX, E-BOX, ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ ΜΔ3a (επαξρηαθόο δξόκνο κνλήο ή δηπιήο θαηεύζπλζεο, γηα ηαρύηεηεο άλσ ησλ 65 km/h, κε ιίγεο δηαζηαπξώζεηο θαη κηθξή θηλεηηθόηεηα πεδώλ), κε θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (ΜΗ) ηζρύνο 400 W, 6) Δθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ INTELUX, E-BOX, ζε δξόκν ηάμεο θσηηζκνύ ΜΔ1 (δξόκνο πνιύ πςειώλ ηαρπηήησλ, απηνθηλεηόδξνκνο π.ρ εζληθή νδόο), κε θσηηζηηθά εθνδηαζκέλα κε ιακπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (HPS) ηζρύνο 400 W. ηελ επόκελε παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηύρζεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηηο παξαπάλσ κειέηεο θσηηζκνύ, κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δπλαηόηεηαο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο από ηε ρξήζε ησλ εμεηαδόκελσλ ζπζηεκάησλ. 105

106 4.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Η κειέηε ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ έγηλε ζε θπζηθό πεξηβάιινλ (δειαδή εθαξκνγή θαη κεηξήζεηο ζηνπο δξόκνπο) αιιά κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο RELUX. Σν πξόγξακκα RELUX απνηειεί ινγηζκηθό ζρεδηαζκνύ ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ, έλαλ εμνκνησηή κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κειέηεο θσηηζκνύ, όρη κόλν δξόκσλ αιιά θαη άιισλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ, κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Πεξηέρεη κηα κηθξή, ελδεηθηηθή βάζε δεδνκέλσλ κε θσηηζηηθά αιιά ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εγθαηαζηήζεη ζην πξόγξακκα ηελ επηζπκεηή, γηα ηε κειέηε ηνπ, βάζε δεδνκέλσλ ή λα επηιέμεη θσηηζηηθό από ηηο on-line βάζεηο δεδνκέλσλ, αθνύ ην πξόγξακκα ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν. ηελ παξνύζα εξγαζία, ε επηινγή ησλ θσηηζηηθώλ έγηλε από ηηο on-line βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηελ ηύρε θαη κε θξηηήξην ηελ πιήξσζε ησλ εθάζηνηε αλαγθώλ (ηύπνο θσηηζηηθνύ, θσηεηλή ξνή, ηύπνο θαη ειεθηξηθή ηζρύο ιακπηήξσλ θ.α.). ην ζρήκα 4.1 παξνπζηάδνληαη ηππηθέο θακπύιεο εθηηκώκελεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (lumen depreciation) γηα ιακπηήξεο ΗPS θαη MH. Οη ηηκέο ηεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ελόο ιακπηήξα, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ όιε επίδνζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Καζώο απμάλνληαη νη ώξεο ιεηηνπξγίαο ελόο ιακπηήξα, ε θσηεηλή ηνπ απόδνζε πέθηεη. Σν πόζν γξήγνξα θαη ν ηξόπνο απηήο ηεο κείσζεο (γξακκηθόο, εθζεηηθόο θηι.) δελ είλαη μεθάζαξνο θαη εμαξηάηαη από ην ιακπηήξα θαη από κηα ζεηξά απξόβιεπησλ παξαγόλησλ. Μεηά από έξεπλεο, πξνέθπςαλ νη θακπύιεο ηνπ ζρήκαηνο 4.1, νη νπνίεο όπσο θαίλεηαη είλαη πξνζεγγηζηηθά γξακκηθέο θαη εθπξνζσπνύλ κηα γεληθή πεξίπησζε. ην ζρήκα 4.2 παξνπζηάδεηαη κηα πξαθηηθή πεξίπησζε θακπύιεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο, ζην ιακπηήξα λαηξίνπ πςειήο πίεζεο SON-T Comfort ηεο εηαηξείαο Philips, πνπ όπσο θαίλεηαη πξνζεγγίδεη, όλησο ηε γξακκηθή θακπύιε. 106

107 ρήκα 4.1 : Σππηθέο θακπύιεο ηεο κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ιακπηήξσλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (HPS) θαη κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ (MH) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. ρήκα 4.2 : Κακπύιε ηεο κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ ιακπηήξα Philips SON-T Comfort (HPS) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 107

108 Η γεληθή ηδέα πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο επόκελεο κειέηεο κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο θαη ζπλεπώο ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο είλαη ε αθόινπζε: Τπνινγίδνληαο, κε ηε βνήζεηα ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ([13], [14], [15]), ηνλ παξάγνληα ζπληήξεζεο γηα θάζε πεξίπησζε δξόκνπ θαη ιακπηήξσλ θαη ην ρξόλν δσήο ζε θάζε πεξίπησζε ιακπηήξα (πίλαθαο 4.1), κπνξεί λα εμαρζεί ε θακπύιε ηεο εθηηκώκελεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ιακπηήξσλ, εθόζνλ ε ελ ιόγσ γξακκηθή θακπύιε (ζρήκα 4.1), θαηαζθεπάδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζεκείσλ (0,100%), (ρξόλνο δσήο, παξάγνληαο ζπληήξεζεο). Σν δεηνύκελν, όκσο, ζε κία ζσζηή ζρεδίαζε θσηηζκνύ, είλαη ε δηαηήξεζε ησλ παξαγόκελσλ επηπέδσλ θσηηζκνύ ζε κία όζν ην δπλαηό ζηαζεξή ηηκή θνληά ζηα όξηα (ιίγν πην πάλσ), πνπ πξνβιέπνληαη από ηα δηεζλή πξόηππα γηα θάζε πεξίπησζε. πλεπώο, αθνύ βξνύκε, κε ηε βνήζεηα ηνπ RELUX, ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηα όξηα απηά, μεθηλάεη ε ξύζκηζε ηνπ θσηηζκνύ (dimming) από ηα εμεηαδόκελα ζπζηήκαηα (INTELUX, E-BOX, EDBs). Σν dimming επηηειείηαη θάζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. θάζε ηξίκελν), είλαη βαζκηαίν θαη ζπλερώο κεηνύκελν θαζώο πεξλάεη ν ρξόλνο, εθόζνλ κεηώλεηαη γεληθά θαη ε θσηεηλή ξνή ησλ ιακπηήξσλ (ζρήκα 4.1). ηε ζπλέρεηα, θαη εθόζνλ έρνπκε πιένλ ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηε κείσζε ηνπ θσηηζκνύ πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. ηξίκελν), θαηαθεύγνπκε ζηα δηαγξάκκαηα (ΔΝΟΣΗΣΑ 3) ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο ζπλαξηήζεη ησλ παξαγόκελσλ επηπέδσλ θσηηζκνύ θαη βξίζθνπκε ηηο ηηκέο ηεο κείσζεο ηζρύνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο επηζπκεηέο ηηκέο κείσζεο θσηεηλήο ξνήο (λα ζεκεησζεί εδώ, όηη ζεσξνύκε όηη ε εθαηνζηηαία θακπύιε θαηαλαιηζθόκελε ηζρύνο έληαζε θσηηζκνύ ζπκπίπηεη πξνζεγγηζηηθά κε ηελ εθαηνζηηαία θακπύιε θαηαλαιηζθόκελε ηζρύνο θσηεηλή ξνή) θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε κείσζε ηεο ηζρύνο θαη γλσξίδνληαο πόζεο ώξεο ιεηηνπξγνύλ νη ιακπηήξεο θάζε κέξα, βξίζθνπκε ηελ εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη, θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηερλννηθνλνκηθώλ, θαη ηα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλνκνύληαη 108

109 ζε ηειηθή αλάιπζε. Όια ηα παξαπάλσ, ζα θαλνύλ θαιύηεξα ζηελ πξάμε, ζηηο πεξηπηώζεηο κειεηώλ θσηηζκνύ πνπ αθνινπζνύλ. 4.3 ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ (Case studies) ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 1 (CMH70W/T/UVC/U/942/G12), Δ ΓΡΟΜΟ ΣΑΞΖ ΦΧΣΗΜΟΤ CE2, ΜΔ ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ (ΜΖ) ΗΥΤΟ 70 W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ ηα ζρήκαηα 4.3, 4.4, θαίλνληαη κηα θάηνςε θαη κία ηξηζδηάζηαηε άπνςε, αληίζηνηρα, ηνπ δξόκνπ πνπ εμεηάδεηαη. Πξόθεηηαη γηα αζηηθό, θύξην δξόκν δηπιήο θαηεύζπλζεο γηα ηαρύηεηεο κέρξη 65 km/h θαη πεξηνξηζκέλν parking. Σα αθξηβή ηνπ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2. Σα ζηνηρεία απηά δελ επηιέρηεθαλ ηπραία αιιά κε γλώκνλα ηελ πιήξσζε ησλ πξνππνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη από ηα δηεζλή πξόηππα αλαθνξηθά κε ηελ απαηηνύκελε έληαζε θαη πνηόηεηα ηνπ θσηηζκνύ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θσηηζκνύ. ρήκα 4.3 : Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 1 109

110 ρήκα 4.4 : Σξηζδηάζηαηε άπνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 1 Γηαξξύζκηζε δξόκνπ Πιάηνο δξόκνπ Γξόκνο ρσξίο θεληξηθή λεζίδα 8.00 m Αξηζκόο ισξίδσλ 2 Καηεγνξία επηθάλεηαο δξόκνπ πληειεζηήο αλαθιαζηηθόηεηαο δξόκνπ (q0) 0.08 Σνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ Απόζηαζε κεηαμύ ησλ θσηηζηηθώλ Ύςνο θσηνκεηξηθνύ θέληξνπ (ζεσξεηηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θσηνκεηξηθά κεγέζε) Απόζηαζε (πόζν εμέρεη) ηνπ θσηηζηηθνύ από ην πεδνδξόκην Κιίζε θσηηζηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκόο θσηηζηηθνύ R3 Γεμηά πιεπξα ηνπ δξόκνπ 9.50 m 5.50 m m degrees 0.00 degrees Πίλαθαο 4.2 : Χαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 1 Σν είδνο ηνπ θσηηζηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κνληέιν SERIKA 70W MHL-E_SK-014, ηεο εηαηξείαο AEC Illuminazione ηνπ νπνίνπ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη παξαθάησ όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θσηηζηηθνύ : 110

111 SERIKA 70W MHL-E_SK-014 optic SERIKA Street lighting fitting with street lighting Length: 795 mm, Width: 375 mm, Height: 275 mm Efficiency: 68,5% (A30, 99.7% 0.3%) Tot. system power: 87 W Equipment: 1 x ME Total luminous flux: 5700 lm Luminous flux for emergency lighting: Street lighting fitting suitable for post-top and on bracket applications. Lower part: Fiberglass reinforced technopolymer Upper Part: Technopolymer upper canopy fiberglass reinforced Attachment: post-top installation pole diam mm, Installation with horizontal brackets diam mm Reflector: Moulded by drawing, anodized and polished 99,85% aluminium Screws and Bolts: Stainless steel Gaskets: Siliconic Screen: Curved glass bowl Gear tray: Technopolymer Upper part colour: RAL 9003 Lower part colour: RAL 9002 (chassis Colour RAL 7030) Insulation class: II Protection degree of the control gear compatment: IP66 Protection degree of the optical compartment: IP66 Anticondensation filter Cable clamp: IP68 in plastic Optical Unit: Asymmetric for street lighting On-Load Switch: Automatic Marking: CE Fuse: Upon request Ballast: 230 V (other voltage on request) Ignitor: Superimposed type Special wirings: On request bi-power wirings, electronic, dimmable electronic, automatic cut-out ignitor Σα θπξηόηεξα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε, είλαη όηη ε νλνκαζηηθή ηζρύο θαηαλάισζεο καδί κε ην ballast ηνπ θσηηζηηθνύ δελ είλαη 70 W αιιά 87 W, ε ζπλνιηθή θσηεηλή ξνή είλαη 5700 lm θαη όηη ν βαζκόο 111

112 πξνζηαζίαο ηνπ θσηηζηηθνύ είλαη IP66. ην ζρήκα 4.5, πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη κηα άπνςε ηνπ θσηηζηηθνύ θαη ην πνιηθό ηνπ δηάγξακκα. ρήκα 4.5 : Φσηηζηηθό SERIKA 70W MHL-E_SK-014 θαη πνιηθό δηάγξακκα Έπεηηα από ην ραξαθηεξηζκό ηεο ηάμεο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ, ην ζρεδηαζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη ηελ επηινγή ησλ θσηηζηηθώλ, αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ παξάγνληα ζπληήξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ην πξόγξακκα RELUX ζέζακε σο εηζόδνπο : 112

113 Σν γεγνλόο όηη ε κειέηε αθνξά εμσηεξηθό ρώξν (CIE 154:2003) Μέηξηα αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε (medium) Βαζκό πξνζηαζίαο ησλ θσηηζηηθώλ IP6X Πξαγκαηνπνίεζε ζπληήξεζεο θσηηζηηθώλ θαη ιακπηήξσλ θάζε 1.5 ρξόλν Σύπν ιακπηήξα ΜΗ (κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ) Υξόλν εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 4000 ώξεο θαη ε έμνδνο έδσζε ηηκή ηνπ παξάγνληα ζπληήξεζεο 0.65 ([13], [14], [15]). Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό όισλ ησλ παξαπάλσ αλαγθαίσλ παξαγόλησλ, μεθηλάεη ν ππνινγηζκόο ησλ θσηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ, ε ηηκή ησλ νπνίσλ ζα δείμεη πόζν ζσζηά έρεη γίλεη ν ζρεδηαζκόο. Η ηάμε θσηηζκνύ CE2, νξίδεη δύν βαζηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ θξίλεηαη ν θσηηζκόο ελόο δξόκνπ : 1) Η νξηδόληηα κέζε Έληαζε Φσηηζκνύ λα μεπεξλάεη ηα 20 lux (Δ horizontal Average > 20 lux) 2) O ιόγνο ηεο ειάρηζηεο νξηδόληηαο Έληαζεο Φσηηζκνύ πξνο ηε κέζε λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 0.4 (Δ horizontal min/average > 0.4) Οη ηηκέο ηεο νξηδόληηαο κέζεο έληαζεο θσηηζκνύ θαη ηνπ ιόγνπ ηεο ειάρηζηεο πξνο ηε κέζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δξόκνπ θαη θσηηζηηθώλ, πξνέθπςαλ 20.7 lux θαη 0.42, αληίζηνηρα. 113

114 Φσηεηλή ξνή (%) Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Μεηά ην ζρεδηαζκό ηνπ δξόκνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, αθνινπζώληαο ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2, ππνινγίδεηαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 1 ζε απηό ην δξόκν. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 4.1 κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε θακπύιε ηεο εθηηκώκελεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο γηα κηα ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε ην ρξόλν δσήο ησλ ιακπηήξσλ ΜΗ (ε ζπληήξεζε γίλεηαη θάζε ηέινο δσήο ησλ ιακπηήξσλ), δειαδή 18 κήλεο (πίλαθαο 4.1). Η θακπύιε απηή θαίλεηαη ζην ζρήκα Μήλεο δσήο ρήκα 4.6 : Κακπύιε εθηηκώκελεο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ ιακπηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ζην δξόκν ηεο πξώηεο πεξίπησζεο 114

115 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο (%) Η ξύζκηζε θσηηζκνύ (dimming) από ην ζύζηεκα 1, απνθαζίζηεθε λα κεηαβάιιεηαη θάζε ηξίκελν, κε ζηόρν ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ε έληαζε θσηηζκνύ λα παίξλεη ηε κηθξόηεξε ηηκή ηεο, ε νπνία όκσο λα κελ πέθηεη πνηέ θάησ από ην όξην ησλ 20 lux. Να αλαθεξζεί εδώ όηη ην ζύζηεκα 1 επηηειεί ζπλερή ξύζκηζε θσηηζκνύ (continuous dimming) θαη ζεσξείηαη όηη έρεη δπλαηόηεηα λα κεηώλεη ηελ θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ κε βήκαηα ηνπ 1 %. Μεηά από πνιιέο δνθηκέο, έηζη ώζηε λα κελ παξαβηάδνληαη ηα όξηα, ε κείσζε ηζρύνο θαηαλάισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ dimming, θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο Μήλεο Εσήο ρήκα 4.7 : Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην ζύζηεκα 1 Από ηελ θακπύιε, γηα ην ζύζηεκα 1, ηνπ ζρήκαηνο 3.54, ηεο ελόηεηαο , κπνξνύλ λα αληηζηνηρηζζνύλ νη ηηκέο κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κε ηηο αληίζηνηρεο κείσζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (πάληα ζε ζρεηηθέο ηηκέο). ην ζρήκα 4.8 παξαηίζεληαη ζε θνηλό δηάγξακκα, νη θακπύιεο ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ελόο 115

116 (%) ιακπηήξα ΜΗ (ίδηα κε ηνπ ζρήκαηνο 4.6) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ηεο κείσζεο ηνπ θσηηζκνύ ιόγσ dimming θαη ηεο έληαζεο θσηηζκνύ πνπ ηειηθά απνδίδεηαη από ηα θσηηζηηθά κεηά ην dimming, έηζη ώζηε λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα ηα απνηειέζκαηα. Το ζτήμα ασηό, ζε ζσνδσαζμό με ηο ζτήμα 4.6, αποηελούν, οσζιαζηικά, ηον πσρήνα, ηην κενηρική ιδέα ηης μεθοδολογίας ποσ ακολοσθήθηκε, με οδηγό ηην οποία, εκπονήθηκε ολόκληρη η παρούζα εργαζία από ηην αρτή ηης Μήλεο δσήο Δθηηκώκελε κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ ιακπηήξσλ ΜΗ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο Μείσζε θσηηζκνύ ιόγσ dimming Απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ κεηά ην dimming ρήκα 4.8 : ύζηεκα 1 ην 65 % (maintenance factor) ε έληαζε θσηηζκνύ, όπσο εηπώζεθε ζηε ζρεδίαζε, ήηαλ 20,7 lux (ζπλεπώο ην 100% αληηζηνηρεί ζε ηηκή έληαζεο θσηηζκνύ 31.8 lux). Από ην παξαπάλσ ζρήκα γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο απνδηδόκελεο έληαζεο θσηηζκνύ κεηά ην dimming θνληά ζηα 63.2 % ( 20.1 lux). 116

117 Σειηθά, ε ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ιακπηήξσλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηεο θακπύιεο θαη ησλ αμόλσλ ηνπ ζρήκαηνο 4.7, γλσξίδνληαο όηη νη ιακπηήξεο ιεηηνπξγνύλ 11 ώξεο ηε κέξα (330 ώξεο ην κήλα) θαη όηη ε νλνκαζηηθή ηζρύο θάζε θσηηζηηθνύ καδί κε ην ιακπηήξα είλαη 87 W. Οπόηε έρνπκε : Δ εμνηθνλόκεζεο 18 κελώλ =3*330*87*( ) = kwh/θσηηζηηθό Με ηνλ ίδην ηξόπν έρνπκε θαη ηελ εμνηθνλόκεζε γηα θάζε εμάκελν (θάπνηνο επελδπηήο κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη γηα εμνηθνλόκεζε ζε ελδηάκεζα ρξνληθά δηαζηήκαηα) : Δ εμνηθνλόκεζεο 6 κελώλ = kwh/θσηηζηηθό Δ εμνηθνλόκεζεο 12 κελώλ = kwh/θσηηζηηθό Δθόζνλ ηα θσηηζηηθά απέρνπλ 9.50 κέηξα ην έλα κε ην άιιν, ζε απόζηαζε 200 m ζα έρνπκε 21 θσηηζηηθά πνπ ζεκαίλεη εμνηθνλόκεζε : Δ εμνηθνλόκεζεο 18 κελώλ = 66.32*21 = kwh/200 m Πνζό ην νπνίν αγγίδεη ην 12.84% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο. Δπίζεο, γηα θάζε εμάκελν έρνπκε : Δ εμνηθνλόκεζεο 6 κελώλ = kwh/200m Δ εμνηθνλόκεζεο 12 κελώλ = 1248 kwh/200m 117

118 4.3.2 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 2 (CMH150W/T/UVC/U/830/G12), Δ ΓΡΟΜΟ ΣΑΞΖ ΦΧΣΗΜΟΤ CE2, ΜΔ ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ (ΜΖ) ΗΥΤΟ 150 W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Ο δξόκνο (ζρήκα 4.9) έρεη αθξηβώο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηόλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, δειαδή πξόθεηηαη γηα αζηηθό, θύξην δξόκν δηπιήο θαηεύζπλζεο, ρσξίο θεληξηθή λεζίδα, γηα ηαρύηεηεο κέρξη 65 km/h θαη πεξηνξηζκέλν parking, κε πιάηνο 8 m θαη ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δξόκνπ. Δπίζεο, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθώλ είλαη ίδηα. Σν κόλν πνπ αιιάδεη είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θσηηζηηθώλ (22 m) θαη, θπζηθά, ηα ίδηα ηα θσηηζηηθά. ρήκα 4.9 : Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 2 118

119 Γηαξξύζκηζε δξόκνπ Πιάηνο δξόκνπ Γξόκνο ρσξίο θεληξηθή λεζίδα 8.00 m Αξηζκόο ισξίδσλ 2 Καηεγνξία επηθάλεηαο δξόκνπ πληειεζηήο αλαθιαζηηθόηεηαο δξόκνπ (q0) 0.08 Γεμηά πιεπξα ηνπ Σνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ δξόκνπ Απόζηαζε κεηαμύ ησλ θσηηζηηθώλ Ύςνο θσηνκεηξηθνύ θέληξνπ (ζεσξεηηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θσηνκεηξηθά κεγέζε) Απόζηαζε (πόζν εμέρεη) ηνπ θσηηζηηθνύ από ην πεδνδξόκην Κιίζε θσηηζηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκόο θσηηζηηθνύ R m 5.50 m m degrees 0.00 degrees Πίλαθαο 4.3 : Χαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 2 Σν είδνο ηνπ θσηηζηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κνληέιν KAOS 1 150W CDM-TT P0_KS1-021-p, ηεο εηαηξείαο AEC Illuminazione ηνπ νπνίνπ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη παξαθάησ όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θσηηζηηθνύ : KAOS 1 150W CDM-TT P0_KS1-021-p lighting optic KAOS 1 Street lighting fitting with street Length: 622 mm, Width: 380 mm, Height: 211 mm Efficiency: 76,7% (A30, 99.9% 0.1%) Tot. system power: 168 W Equipment: 1 x MT Total luminous flux: lm Luminous flux for emergency lighting: Street lighting fitting suitable for post-top and on bracket applications. Lower part: Die-cast aluminium ring Upper Part: Upper canopy in technopolymer or die-cast Aluminium Closing catch: Stainless steel Attachment: Die-cast aluminium for post-top installation pole diam mm, with horizontal brackets, diam. 60ρ42mm Reflector: Moulded by drawing, anodized and polished 99,85% aluminium 119

120 Screws and Bolts: Stainless steel Gaskets: Siliconic Screen: Flat tempered glass with thickness 4mm Gear tray: Technopolymer Upper part colour: RAL 7035 Lower part colour: RAL 7021 Insulation class: II Protection degree of the control gear compatment: IP66 Protection degree of the optical compartment: IP66 Anticondensation filter Cable clamp: Plastic membrane IP67 Optical Unit: Asymmetric for street lighting On-Load Switch: Automatic Marking: CE, ENEC Fuse: Upon request Ballast: 230 V (other voltage on request) Ignitor: Superimposed type Special wirings: On request bi-power wirings, electronic, dimmable electronic, automatic cut-out ignitor Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παξαηεξνύκε όηη ε νλνκαζηηθή ηζρύο θαηαλάισζεο καδί κε ην ballast ηνπ θσηηζηηθνύ δελ είλαη 150 W αιιά 168 W, ε ζπλνιηθή θσηεηλή ξνή είλαη lm θαη όηη ν βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπ θσηηζηηθνύ είλαη IP66. ην ζρήκα 4.10 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη κηα άπνςε ηνπ θσηηζηηθνύ θαη ην πνιηθό ηνπ δηάγξακκα. Δθόζνλ όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ παξάγνληα ζπληήξεζεο θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, δελ αιιάδνπλ, ν παξάγνληαο ζπληήξεζεο, θαη ζε απηή ηε κειέηε, έρεη ηηκή Οη ηηκέο ηεο νξηδόληηαο κέζεο έληαζεο θσηηζκνύ θαη ηνπ ιόγνπ ηεο ειάρηζηεο πξνο ηε κέζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δξόκνπ θαη θσηηζηηθώλ, πξνέθπςαλ 20.7 lux θαη 0.43, αληίζηνηρα (πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηάμε θσηηζκνύ CE2, Δ horizontal Average > 20 lux θαη Δ horizontal min/average > 0.4). 120

121 ρήκα 4.10 : Φσηηζηηθό KAOS 1 150W CDM-TT P0_KS1-021-p θαη πνιηθό δηάγξακκα Παξαθάησ παξαηίζεληαη, ελδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, από ην πξόγξακκα RELUX : 121

122 Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Η ξύζκηζε θσηηζκνύ (dimming) από ην ζύζηεκα 2, απνθαζίζηεθε λα κεηαβάιιεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θάζε ηξίκελν, κε ζηόρν ζην ηέινο θάζε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ε έληαζε θσηηζκνύ λα παίξλεη ηε κηθξόηεξε ηηκή ηεο, ε νπνία όκσο λα κελ πέθηεη πνηέ θάησ από ην όξην ησλ 20 lux. Να αλαθεξζεί εδώ όηη ην ζύζηεκα 2 επηηειεί ζπλερή ξύζκηζε θσηηζκνύ (continuous dimming) θαη ζεσξείηαη όηη έρεη δπλαηόηεηα λα κεηώλεη ηελ θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ κε βήκαηα ηνπ 1 %. Μεηά από πνιιέο δνθηκέο, έηζη ώζηε λα κελ παξαβηάδνληαη ηα όξηα, ε κείσζε ηζρύνο θαηαλάισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ dimming, θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο

123 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο (dimming) (%) 30 System Μήλεο Εσήο ρήκα 4.9 : Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην ζύζηεκα 2 Από ηελ θακπύιε, γηα ην ζύζηεκα 2, ηνπ ζρήκαηνο 3.54, ηεο ελόηεηαο , κπνξνύλ λα αληηζηνηρηζζνύλ νη ηηκέο κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κε ηηο αληίζηνηρεο κείσζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (πάληα ζε ζρεηηθέο ηηκέο). ην ζρήκα 4.12 παξαηίζεληαη ζε θνηλό δηάγξακκα, νη θακπύιεο ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ελόο ιακπηήξα ΜΗ (ίδηα κε ηνπ ζρήκαηνο 4.6) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ηεο κείσζεο ηνπ θσηηζκνύ ιόγσ dimming θαη ηεο έληαζεο θσηηζκνύ πνπ ηειηθά απνδίδεηαη από ηα θσηηζηηθά κεηά ην dimming, έηζη ώζηε λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα ηα απνηειέζκαηα. ην 65 % (maintenance factor) ε έληαζε θσηηζκνύ ήηαλ 20,7 lux (ζπλεπώο ην 100% αληηζηνηρεί ζε ηηκή έληαζεο θσηηζκνύ 31.8 lux). Από ην παξαπάλσ ζρήκα γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο απνδηδόκελεο έληαζεο θσηηζκνύ κεηά ην dimming θνληά ζηα 63.2 % ( 20.1 lux). 123

124 (%) Μήλεο δσήο Δθηηκώκελε κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ΜΗ ιακπηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο Μείσζε θσηηζκνύ ιόγσ dimming Απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ κεηά ην dimming ρήκα 4.12 : ύζηεκα 2 Σειηθά, ε ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ιακπηήξσλ, ππνινγίδεηαη από ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηεο θακπύιεο θαη ησλ αμόλσλ ηνπ ζρήκαηνο 4.9, γλσξίδνληαο όηη νη ιακπηήξεο ιεηηνπξγνύλ 11 ώξεο ηε κέξα (330 ώξεο ην κήλα) θαη όηη ε νλνκαζηηθή ηζρύο θάζε θσηηζηηθνύ καδί κε ην ιακπηήξα είλαη 168 W. Οπόηε έρνπκε : Δ εμνηθνλόκεζεο 18 κελώλ =3*330*168*( ) = 158 kwh/θσηηζηηθό Με ηνλ ίδην ηξόπν έρνπκε θαη ηελ εμνηθνλόκεζε γηα θάζε εμάκελν : Δ εμνηθνλόκεζεο 6 κελώλ = kwh/θσηηζηηθό 124

125 Δ εμνηθνλόκεζεο 12 κελώλ = kwh/θσηηζηηθό Δθόζνλ ηα θσηηζηηθά απέρνπλ 22 m ην έλα κε ην άιιν, ζε απόζηαζε 200 m ζα έρνπκε 9 θσηηζηηθά πνπ ζεκαίλεη εμνηθνλόκεζε : Δ εμνηθνλόκεζεο 18 κελώλ = 158*9 = 1422 kwh/200 m Πνζό ην νπνίν αγγίδεη ην 15.84% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο. Δπίζεο, γηα θάζε εμάκελν έρνπκε : Δ εμνηθνλόκεζεο 6 κελώλ = kwh/200m Δ εμνηθνλόκεζεο 12 κελώλ = kwh/200m ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 3 (osram powerstar hqi-t 250W/D E40), Δ ΓΡΟΜΟ ΣΑΞΖ ΦΧΣΗΜΟΤ CE2, ΜΔ ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ (ΜΖ) ΗΥΤΟ 250 W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ Ο δξόκνο (ζρήκα 4.13) έρεη αθξηβώο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηόλ ησλ πεξηπηώζεσλ 4.3.1, 4.3.2, δειαδή πξόθεηηαη γηα αζηηθό, θύξην δξόκν δηπιήο θαηεύζπλζεο, ρσξίο θεληξηθή λεζίδα, γηα ηαρύηεηεο κέρξη 65 km/h θαη πεξηνξηζκέλν parking, κε πιάηνο 8 m θαη ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δξόκνπ. Όζνλ αθνξά ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθώλ παξαηεξνύκε δηαθνξέο ζηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 125

126 θσηηζηηθώλ (27,5 m) θαη ζην ύςνο ηνπ θσηνκεηξηθνύ θέληξνπ. Αλαιπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξόκνπ θαη ησλ θσηηζηηθώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4. ρήκα 4.13 : Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 3 Γηαξξύζκηζε δξόκνπ Πιάηνο δξόκνπ Γξόκνο ρσξίο θεληξηθή λεζίδα 8.00 m Αξηζκόο ισξίδσλ 2 Καηεγνξία επηθάλεηαο δξόκνπ πληειεζηήο αλαθιαζηηθόηεηαο δξόκνπ (q0) 0.08 Σνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ Απόζηαζε κεηαμύ ησλ θσηηζηηθώλ Ύςνο θσηνκεηξηθνύ θέληξνπ (ζεσξεηηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θσηνκεηξηθά κεγέζε) Απόζηαζε (πόζν εμέρεη) ηνπ θσηηζηηθνύ από ην πεδνδξόκην Κιίζε θσηηζηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκόο θσηηζηηθνύ R3 Γεμηά πιεπξα ηνπ δξόκνπ m 7.00 m m degrees 0.00 degrees Πίλαθαο 4.4 : Χαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 3 Σν είδνο ηνπ θσηηζηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κνληέιν SERIKA 250W MHL-E_SK-009, ηεο εηαηξείαο AEC Illuminazione ηνπ νπνίνπ ηα 126

127 αλαιπηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη παξαθάησ όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θσηηζηηθνύ : SERIKA 250W MHL-E_SK-009 lighting optic SERIKA Street lighting fitting with street Length: 795 mm, Width: 375 mm, Height: 275 mm Efficiency: 77,7% (A30, 99.3% 0.7%) Tot. system power: 274 W Equipment: 1 x ME Total luminous flux: lm Luminous flux for emergency lighting: Street lighting fitting suitable for post-top and on bracket applications. Lower part: Fiberglass reinforced technopolymer Upper Part: Technopolymer upper canopy fiberglass reinforced Attachment: post-top installation pole diam mm, Installation with horizontal brackets diam mm Reflector: Moulded by drawing, anodized and polished 99,85% aluminium Screws and Bolts: Stainless steel Gaskets: Siliconic Screen: Curved glass bowl Gear tray: Technopolymer Upper part colour: RAL 9003 Lower part colour: RAL 9002 (chassis Colour RAL 7030) Insulation class: II Protection degree of the control gear compatment: IP66 Protection degree of the optical compartment: IP66 Anticondensation filter Cable clamp: IP68 in plastic Optical Unit: Asymmetric for street lighting On-Load Switch: Automatic Marking: CE Fuse: Upon request Ballast: 230 V (other voltage on request) Ignitor: Superimposed type Special wirings: On request bi-power wirings, electronic, dimmable electronic, automatic cut-out ignitor Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, παξαηεξνύκε όηη ε νλνκαζηηθή ηζρύο θαηαλάισζεο καδί κε ην ballast ηνπ θσηηζηηθνύ δελ είλαη 250 W αιιά 274 W, ε ζπλνιηθή θσηεηλή ξνή είλαη lm θαη όηη ν βαζκόο πξνζηαζίαο 127

128 ηνπ θσηηζηηθνύ είλαη IP66. ην ζρήκα 4.14 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη κηα άπνςε ηνπ θσηηζηηθνύ θαη ην πνιηθό ηνπ δηάγξακκα. ρήκα 4.14 : Φσηηζηηθό SERIKA 250W MHL-E_SK-009 θαη πνιηθό δηάγξακκα Δθόζνλ όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ παξάγνληα ζπληήξεζεο θαη πξνζδηνξίζηεθαλ ζε πξνεγνύκελε πεξίπησζε, δελ αιιάδνπλ, ν παξάγνληαο ζπληήξεζεο, θαη ζε απηή ηε κειέηε, έρεη ηηκή

129 Οη ηηκέο ηεο νξηδόληηαο κέζεο έληαζεο θσηηζκνύ θαη ηνπ ιόγνπ ηεο ειάρηζηεο πξνο ηε κέζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δξόκνπ θαη θσηηζηηθώλ, πξνέθπςαλ 21.2 lux θαη 0.42, αληίζηνηρα (πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηάμε θσηηζκνύ CE2, Δ horizontal Average > 20 lux θαη Δ horizontal min/average > 0.4). Παξαθάησ παξαηίζεληαη, ελδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, από ην πξόγξακκα RELUX : Dimming θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκό ηνπ δξόκνπ Η ξύζκηζε θσηηζκνύ (dimming) από ην ζύζηεκα 3, απνθαζίζηεθε λα κεηαβάιιεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θάζε ηξίκελν, κε ζηόρν ζην ηέινο θάζε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ε έληαζε θσηηζκνύ λα παίξλεη ηε κηθξόηεξε ηηκή ηεο, ε νπνία όκσο λα κελ πέθηεη πνηέ θάησ από ην όξην ησλ 20 lux. Να αλαθεξζεί εδώ όηη ην ζύζηεκα 3 επηηειεί ζπλερή ξύζκηζε θσηηζκνύ (continuous dimming) θαη ζεσξείηαη όηη έρεη δπλαηόηεηα λα κεηώλεη ηελ θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ κε βήκαηα ηνπ 1 %. Μεηά από δνθηκέο, έηζη ώζηε λα κελ παξαβηάδνληαη ηα όξηα, ε κείσζε ηζρύνο θαηαλάισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ dimming, θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο

130 Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο (%) Μήλεο Εσήο ρήκα 4.15 : Μείσζε θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ dimming από ην ζύζηεκα 3 Από ηελ θακπύιε, γηα ην ζύζηεκα 3, ηνπ ζρήκαηνο 3.54, ηεο ελόηεηαο , κπνξνύλ λα αληηζηνηρηζζνύλ νη ηηκέο κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο κε ηηο αληίζηνηρεο κείσζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (πάληα ζε ζρεηηθέο ηηκέο). ην ζρήκα 4.16 παξαηίζεληαη ζε θνηλό δηάγξακκα, νη θακπύιεο ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ελόο ιακπηήξα ΜΗ (ίδηα κε ηνπ ζρήκαηνο 4.6) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ηεο κείσζεο ηνπ θσηηζκνύ ιόγσ dimming θαη ηεο έληαζεο θσηηζκνύ πνπ ηειηθά απνδίδεηαη από ηα θσηηζηηθά κεηά ην dimming, έηζη ώζηε λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα ηα απνηειέζκαηα. ην 65 % (maintenance factor) ε έληαζε θσηηζκνύ ήηαλ 21,2 lux (ζπλεπώο ην 100% αληηζηνηρεί ζε ηηκή έληαζεο θσηηζκνύ 32.6 lux). Από ην παξαπάλσ ζρήκα γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο 130

131 (%) απνδηδόκελεο έληαζεο θσηηζκνύ κεηά ην dimming θνληά ζηα % (20.1 lux) Μήλεο δσήο Δθηηκώκελε κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ΜΗ ιακπηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο Μείσζε θσηηζκνύ ιόγσ diming Απνδηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ κεηά ην dimming (%) ρήκα 4.16 : ύζηεκα 3 Σειηθά, ε ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ιακπηήξσλ, ππνινγίδεηαη από ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηεο θακπύιεο θαη ησλ αμόλσλ ηνπ ζρήκαηνο 4.15, γλσξίδνληαο όηη νη ιακπηήξεο ιεηηνπξγνύλ 11 ώξεο ηε κέξα (330 ώξεο ην κήλα) θαη όηη ε νλνκαζηηθή ηζρύο θάζε θσηηζηηθνύ καδί κε ην ιακπηήξα είλαη 274 W. Οπόηε έρνπκε : 131

132 Δ εμνηθνλόκεζεο 18 κελώλ =3*330*274*( ) = 162,76 kwh/θσηηζηηθό Με ηνλ ίδην ηξόπν έρνπκε θαη ηελ εμνηθνλόκεζε γηα θάζε εμάκελν : Δ εμνηθνλόκεζεο 6 κελώλ = 89.5 kwh/θσηηζηηθό Δ εμνηθνλόκεζεο 12 κελώλ = kwh/θσηηζηηθό Δθόζνλ ηα θσηηζηηθά απέρνπλ 27.5 m ην έλα κε ην άιιν, ζε απόζηαζε 300 m ζα έρνπκε 11 θσηηζηηθά πνπ ζεκαίλεη εμνηθνλόκεζε : Δ εμνηθνλόκεζεο 18 κελώλ = *11 = kwh/300 m Πνζό ην νπνίν αγγίδεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ηζρύνο. Δπίζεο, γηα θάζε εμάκελν έρνπκε : Δ εμνηθνλόκεζεο 6 κελώλ = kwh/300m Δ εμνηθνλόκεζεο 12 κελώλ = kwh/300m 132

133 4.3.4 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 4 (Philips master HPI-T plus 400W/645 E40), Δ ΓΡΟΜΟ ΣΑΞΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΜΔ3a, ΜΔ ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ (ΜΖ) ΗΥΤΟ 400 W ρεδηαζκόο θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ ηα ζρήκαηα 4.17, 4.18, θαίλνληαη κηα θάηνςε θαη κία ηξηζδηάζηαηε άπνςε, αληίζηνηρα, ηνπ δξόκνπ πνπ εμεηάδεηαη. Πξόθεηηαη γηα επαξρηαθό δξόκν κνλήο ή δηπιήο θαηεύζπλζεο, γηα ηαρύηεηεο άλσ ησλ 65 km/h, κε ιίγεο δηαζηαπξώζεηο θαη κηθξή θηλεηηθόηεηα πεδώλ. Σα αθξηβή ηνπ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.5. Σα ζηνηρεία απηά δελ επηιέρηεθαλ ηπραία αιιά κε γλώκνλα ηελ πιήξσζε ησλ πξνππνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη από ηα δηεζλή πξόηππα αλαθνξηθά κε ηελ απαηηνύκελε ιακπξόηεηα θαη πνηόηεηα θσηηζκνύ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θσηηζκνύ. ρήκα 4.17 : Κάηνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 4 133

134 ρήκα 4.18 : Σξηζδηάζηαηε άπνςε ηνπ δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 4 Γηαξξύζκηζε δξόκνπ Πιάηνο δξόκνπ Πιάηνο θεληξηθήο λεζίδαο Αξηζκόο ισξίδσλ Καηεγνξία επηθάλεηαο δξόκνπ Γξόκνο ρσξίο θεληξηθή λεζίδα 7.50 m 2.80 m 2 (πξνο θάζε θαηεύζπλζε) πληειεζηήο αλαθιαζηηθόηεηαο δξόκνπ (q0) 0.07 Καη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ Σνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ δξόκνπ Απόζηαζε κεηαμύ ησλ θσηηζηηθώλ Ύςνο θσηνκεηξηθνύ θέληξνπ (ζεσξεηηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα θσηνκεηξηθά κεγέζε) Απόζηαζε (πόζν εμέρεη) ηνπ θσηηζηηθνύ από ην πεδνδξόκην Κιίζε θσηηζηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκόο θσηηζηηθνύ R m m -1,50 m 5.00 degrees 0.00 degrees Πίλαθαο 4.5 : Χαξαθηεξηζηηθά δξόκνπ ζηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα 4 134