ΘΕΜΑ: «Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης τηλ./ / Μ.Προβατάρης τηλ./ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ και με Fax και Αθήνα 14 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ». ΣΧΕΤ: 1. Το αρθ.4 ν.4111/13 (ΦΕΚ 18 Α Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 33 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Η υπ αριθμ. 7261/ (ΦΕΚ 450 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2676 Β ) και 30040/ (ΦΕΚ 1858 Β ) όμοιες κοινές αποφάσεις. 3. Η υπ αριθμ. 5/14065/ εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/ (ΦΕΚ Β 450/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΝ-ΧΛΓ). 4. Η υπ αριθμ. 7/49247/2013/ εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ - Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ» (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΝ-ΒΝΡ). 5. Το με Α.Π / έγγραφο το ΥΠΕΣ «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7261/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 6. Το με Α.Π / έγγραφο του ΥΠΕΣ «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014». 7. Το από Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye/page-themes?p_param=a1203). Σε συνέχεια της επικαιροποίησης του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. το ως ανωτέρω 7. σχετικό), σκοπός του παρόντος είναι να παράσχει οδηγίες στους ΟΤΑ α και β βαθμού, τους Συνδέσμους των ΟΤΑ, καθώς και τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που εποπτεύουν τους εν λόγω φορείς, για τις ενέργειές τους όσον αφορά την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. 1/7

2 α. Νέα ΝΠΔΔ και Σύνδεσμοι ΟΤΑ που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ μετά την επικαιροποίησή του. Με το στοιχείο Ζ. της ως ανωτέρω 4. σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, οι φορείς της Τ.Α. ενημερώθηκαν για την πρόσφατη επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ, με την ένταξη σε αυτό νέων ΝΠΔΔ και Συνδέσμων των ΟΤΑ. Στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν, παρουσιάζονται τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και οι Σύνδεσμοι των ΟΤΑ που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (το κάθε ΝΠΔΔ αντιστοιχίζεται στον οικείο ΟΤΑ) και που δεν ανήκαν στο προϊσχύον ΜΦΓΚ (είναι 62 τον αριθμό). Επίσης, δίπλα σε όλους αυτούς τους νέους ενταγμένους φορείς σημειώνεται Κωδικός Αριθμός (βλ. στοιχείο στ. του παρόντος). β. Οδηγίες προς ΟΤΑ για την Αναμόρφωση του ΟΠΔ τους και προς τους Συνδέσμους ΟΤΑ για την κατάρτιση ΟΠΔ, μετά την επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ένταξη ενός φορέα της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση κατάρτισης Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, στον οποίο συνοψίζεται, κατανέμεται και παρακολουθείται ο προϋπολογισμός σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους. Οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (εφεξής ΟΠΔ) του ΟΤΑ (διακριτοί πίνακες), ενώ οι Σύνδεσμοι των ΟΤΑ καταρτίζουν οι ίδιοι ΟΠΔ με τον Πίνακα Στοχοθεσίας τους. Με βάση το αρθ.1α της ως ανωτέρω 2. σχετικής ΚΥΑ, καθορίστηκε η διαδικασία που ακολουθείται με την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ ως εξής: α) στις περιπτώσεις των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ (εκτός των Συνδέσμων) απαιτείται η ενσωμάτωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων τους στο ΟΠΔ του ΟΤΑ τους και β) στις περιπτώσεις των Συνδέσμων ΟΤΑ απαιτείται η κατάρτιση ΟΠΔ από τους ίδιους τους Συνδέσμους. Με δεδομένο τον χρόνο της επικαιροποίησης του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (το ως 6. σχετικό), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.3 της ως ανωτέρω 2. σχετικής ΚΥΑ περί τροποποίησης των στόχων και επανυποβολής του ΟΠΔ των φορέων προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου, παρακαλούνται: α) οι ΟΤΑ των οποίων τα ΝΠΔΔ εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ να ενσωματώσουν τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΔ τους έως το τέλος Ιουλίου 2014 και β) οι Σύνδεσμοι των ΟΤΑ που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ να καταρτίσουν ΟΠΔ έως το τέλος Ιουλίου Αναφορικά με την κατάρτιση και την αποστολή του ΟΠΔ στην οικεία εποπτεύουσα αρχή, σας ενημερώνουμε ότι σχετικές είναι οι οδηγίες που παρείχε το Υπουργείο μας στα ως ανωτέρω 5. και 6. έγγραφα του. γ. Νέοι Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Στα αρθ.13 και επόμενα του ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α ) προβλέφθηκε η σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟΔΣΑ στους οποίους μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της οικείας Περιφέρειας. Αναφορικά με τους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ με την τελευταία επικαιροποίησή του, επισημαίνεται ότι με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων συγχωνεύσεων, οφείλουν να καταρτίσουν Προϋπολογισμό και ΟΠΔ. 2/7

3 δ. Οδηγίες προς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν: α) να ζητήσουν εγγράφως από τους ΟΤΑ την Αναμόρφωση του ΟΠΔ τους με την προσθήκη των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των ΝΠΔΔ τους που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ με την πρόσφατη επικαιροποίησή του. β) να ζητήσουν εγγράφως από τους Συνδέσμους των ΟΤΑ που εντάχθηκαν στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ με την πρόσφατη επικαιροποίησή του, να προβούν στην κατάρτιση ΟΠΔ. γ) να έχουν εγκρίνει το Αναμορφωμένο ΟΠΔ του ΟΤΑ / το ΟΠΔ του Συνδέσμου ΟΤΑ εντός ενός μηνός από το χρόνο υποβολής του. δ) να ενημερώσουν εγγράφως τους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ για το παρόν έγγραφο και να διασφαλίσουν ότι θα υποβάλουν ΟΠΔ κατά τα ως ανωτέρω στο σημείο γ. του παρόντος αναφερόμενα. ε. Απένταξη ΝΠ των ΟΤΑ από το ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι φορείς με την Επωνυμία: α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Αύξων Αριθμός 609 του ΜΦΓΚ του Σεπτεμβρίου 2012) και β) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (Αύξων Αριθμός 406 του ΜΦΓΚ του Σεπτεμβρίου 2012) που εποπτεύεται από τον ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόσφατο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (Σεπτέμβριος 2013, βλ. το ως 6. ανωτέρω σχετικό), γεγονός το οποίο επιφέρει και τις αντίστοιχες συνέπειες στις υποχρεώσεις των φορέων για την κατάρτιση και τροποποίηση του ΟΠΔ, καθώς και στον έλεγχο της στοχοθεσίας τους. στ. Ονομασία Αρχείου του Πίνακα Στοχοθεσίας που Αποστέλλεται για Έλεγχο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Για την καλύτερη διαχείριση των φύλλων εργασίας (αρχεία μορφής excel) που περιέχουν τον Πίνακα Στοχοθεσίας του κάθε Φορέα, το ΥΠΕΣ ζήτησε να σημειώνεται στην επωνυμία του ηλεκτρονικού αρχείου ο Αύξων Αριθμός του Φορέα που εμφανίζεται στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. τις οδηγίες στο στοιχείο «2. Ονοματολογία ηλεκτρονικών αρχείων που αποτελούν το ΟΠΔ.» του ως 5. ανωτέρω σχετικού). Στο πιο πρόσφατο δημοσιευμένο ΜΦΓΚ δεν σημειώνεται Αύξων Αριθμός δίπλα στους Φορείς, συνεπώς για την ονομασία των αρχείων θα χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός Αριθμός που σημειώνεται δίπλα από την Επωνυμία του κάθε Φορέα, στο Παράρτημα του παρόντος. ζ. Προσβασιμότητα. Το παρόν έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ (διαδρομή: «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα») καθώς και στο θεματικό πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις» => «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» => «ΟΠΔ 2014». Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ν. Χατζηεργάτης 3/7

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας (παράλληλα με την παράκληση να ενημερώσουν για το παρόν τους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ) 2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3. Οι Δήμοι: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 4. Οι Σύνδεσμοι/ Νομικά Πρόσωπα: -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΑΝΑ -ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) - ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΘΗΝΑ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΣΥ.ΔΗ.ΝΟ.Χ.) ΚΑΝΑΡΗ ΧΙΟΣ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) - ΤΑΜΠΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΒΡΥΖΟΚΑΛΑΜΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥ.Π.ΚΑΙ Π.Α.Ζ.Α.Θ.) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΖΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΑΓΟΠΑΤΗ 45 ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - Δ. ΒΟΤΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΣ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ. - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Γ13 Πειραιώς 46 & Επονιτών ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2. Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού -Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης -Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αρθ.4 ν.4111/13 2. κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. -Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. -Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού Τ.Α. 4/7

5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /7 ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΝΠ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΑΠΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΟΔΣΑ ΚΡΗΤΗΣ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝ.ΠΑ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΣΥ.ΔΗ.ΝΟ.Χ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΒΡΥΖΟΚΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥ.Π.ΚΑΙ Π.Α.Ζ.Α.Θ.) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

6 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η ΡΙΤΣΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΞΩΝ - "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - Η ΕΛΠΙΔΑ ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 6/7

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΠΕ.Α.Π.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΡΛΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΔ ΑΙΓΑΙΟΥ 7/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την αποστολή στοιχείων έργων Σ.Α.Ε.Π / Σ.Α.Μ.Π στους φορείς υλοποίησης τους. ΣΧΕΤ:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την αποστολή στοιχείων έργων Σ.Α.Ε.Π / Σ.Α.Μ.Π στους φορείς υλοποίησης τους. ΣΧΕΤ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί μόνο με fax και e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727

Πληροφορίες: Ι.Βαρβιτσιώτη Τηλ.: 213 1364727 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 7 Ταχ.Κώδικας:0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα