ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκµηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή, ανάπτυξη ψηφιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Προϋπολογισµός : ,01 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµος: ,81 (συµπ.φπα) Πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης : 0,00 ιάρκεια : 10 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης : Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικός CPV : ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Συντοµογραφίες - γενικά 6 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 8 A.1 Σκοπός και Στόχοι του έργου 8 A.1.1 Σκοπός του Έργου 8 A.1.2 Στόχοι του Έργου 9 A.2 Περιβάλλον του Έργου 10 A.2.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 10 A.2.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 10 A Γενική Περιγραφή 10 A Περιεχόµενα µέγεθος 11 A Τεκµηρίωση της σηµασίας και κρισιµότητας του αρχείου 12 A.3 Αντικείµενο του εργου 12 A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειµένου του Έργου 13 A.3.2 Μελέτη Εφαρµογής / Υλοποίησης Έργου 14 A.3.3 ηµιουργία Υποδοµών 15 A.3.4 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών 16 A Γενικά 16 A Περιγραφή υλικού προς ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση 17 A Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 18 A Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φύλαξης και Μητρώου Ασθενών 21 A.3.5 Σύστηµα Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών 22 A.3.6 A Βασικές Απαιτήσεις 22 A ιαχείριση συστήµατος 22 A ιαχείριση και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών 23 A ιαχείριση, ηλεκτρονική τεκµηρίωση και προβολή των ψηφιακών ιατρικών υποθέσεων ασθενών 24 A Μηχανή αναζήτησης 25 A Παρουσίαση εξαγωγή αποτελεσµάτων 25 A ιασύνδεση και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα λογισµικά 25 A Ασφάλεια και ιαχείριση Χρηστών 26 A Απόκριση & ιαθεσιµότητα 26 ιαλειτουργικότητα µε Υφιστάµενες Εφαρµογές Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) 26 A.3.7 Άλλες Υπηρεσίες του Έργου 28 A Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας / Εκπαίδευσης

3 A Έλεγχος Συστηµάτων 29 A Πιλοτική Λειτουργία 29 A Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 31 A Όροι Τεχνικής Υποστήριξης 31 A.3.8 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 34 A Φάσεις έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου 34 A Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 36 A Οµάδα έργου /Σχήµα διοίκησης έργου 37 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 37 A Μέλη Οµάδας Έργου 37 A Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 39 A Τόπος & Περιβάλλον Εργασίας 39 A ιαδικασία ιαχείρισης Φακέλων Ασθενών 39 A Αναζήτηση και αποστολή συγκεκριµένου φακέλου 39 A ιαδικασία παραλαβής Έργου 40 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 41 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 41 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 41 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 41 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 41 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 41 B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 43 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 43 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 43 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 44 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 45 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 45 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 45 B.2.3 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 54 B Οι Έλληνες Πολίτες 54 Β Οι Αλλοδαποί Πολίτες 56 Β Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 59 Β Οι συνεταιρισµοί 62 Β Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 64 Β Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 67 B.2.4 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 67 B.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 68 B.2.6 Εγγύηση συµµετοχής 73 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 75 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Τόπος ιενέργειας του ιαγωνισµού 75 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών

4 Β Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 77 Β Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 77 Β Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 79 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 79 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 80 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 80 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 81 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 81 Β ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού- αποσφράγιση προσφορών 81 Β ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 82 Β Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 83 Β ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 86 Β ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 86 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 87 B.4.3 Προσφυγές 88 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 88 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 89 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις 89 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 91 B.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ασµοί 92 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 92 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 93 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 94 B.5.7 Υπεργολαβίες 96 B.5.8 Εµπιστευτικότητα 96 B.5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα 97 B.5.10 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 98 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 99 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 99 C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 99 C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 100 C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 101 C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 102 C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 103 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 104 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 106 C.3.1 Πίνακες Συµµόρφωσης Αναλυτικών Προδιαγραφών Εξοπλισµού 106 C Γενικές Απαιτήσεις Εξοπλισµού 106 C Εξοπλισµός εργαστηρίου Ψηφιοποίησης 108 C Scanner Απεικονιστικών Εξετάσεων

5 C Document Scanner 111 C Προσωπικοί Υπολογιστές 113 C Έτοιµο Λογισµικό 114 C.3.2 Πίνακες Συµµόρφωσης Αναλυτικών Προδιαγραφών Λογισµικού 115 C Σύστηµα ιαχείρισης Ψηφιακού Περιεχοµένου και Μεταδεδοµένων 115 C ιαλειτουργικότητα και ανοιχτή πρόσβαση Ολοκλήρωση Ιατρικού Φακέλου 125 C.3.3 Πίνακες Συµµόρφωσης Αναλυτικών Προδιαγραφών Υπηρεσιών 127 C Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 127 C Υπηρεσίες Κανονικοποίησης - Συσχέτισης 130 C Λοιπές Υπηρεσίες 132 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 137 C.4.1 Εξοπλισµός 137 C.4.2 Έτοιµο Λογισµικό 137 C.4.3 Υπηρεσίες 138 C.4.4 Άλλες δαπάνες 138 C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 138 C.4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης 139 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκµηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή, ανάπτυξη ψηφιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών» Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου Κόρινθος Ταξινόµηση κατά CPV : ηµόσιος ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,81 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ ,01) 10 Μήνες από την υπογραφή της Σύµβασης / / / / / / και ώρα :00 / / και ώρα :00 Συντοµογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 6-150

7 ΕΥ ΕΠ ΨΣ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) ΝΠ Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών HL7 Health Level 7 ISO International Organization for Standardization 7-150

8 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει: την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική ιαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών, µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωµατώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο µε έµφαση στα ακόλουθα: την άµεση ψηφιακή απεικόνιση των πληροφοριών, την µόνιµη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση, την διάσωση υπερπολύτιµων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών), την άµεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός του Νοσοκοµείου, τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών σε συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία, την Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενών, µε στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών πληροφοριών κάθε ασθενή σε ένα ψηφιακό φάκελο, µε έµφαση στα ακόλουθα: Ασθενοκεντρική προσέγγιση στο υπάρχον σύστηµα πρόσβασης, µε περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο το ιστορικό αρχείο, την αξιοποίησή του από την επιστηµονική κοινότητα για τη διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα µεταξύ, επιµέρους, ετερογενών συστηµάτων, την παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών την ολοκλήρωση της υφιστάµενης υποδοµής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) A.1 Σκοπός και Στόχοι του έργου A.1.1 Σκοπός του Έργου Ο Φάκελος Ασθενή είναι µια διαχρονική καταγραφή πληροφοριών για την υγεία του ασθενή που συλλέγεται κατά µία ή περισσότερες επαφές του µε το Νοσοκοµείο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται συµπεριλαµβάνουν δηµογραφικά στοιχεία, ενηµερωτικά σηµειώµατα, διαγνώσεις, φαρµακευτικές αγωγές, ιατρικό ιστορικό, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. Ο Φάκελος Ασθενή αυτοµατοποιεί και απλοποιεί τη ροή εργασίας του κλινικού ιατρού. Περιέχει πλήρες αρχείο των κλινικών επαφών του ασθενή και υποστηρίζει δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την παροχή φροντίδας, όπως η τεκµηριωµένη υποστήριξη αποφάσεων, η διαχείριση ποιότητας, και η αναφορά αποτελεσµάτων. Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία µετατροπής ενός φυσικού αντικειµένου σε ένα ηλεκτρονικό αντίστοιχό του. Ο ψηφιακός φάκελος ασθενή για να είναι πλήρης θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο πληροφοριών που το χαρακτηρίζουν, το σύνολο αυτών των πληροφοριών αποτελεί τη λεγόµενη τεκµηρίωση. Το ψηφιακό αντικείµενο για να είναι ακριβές αντίγραφο µε το πρωτότυπο πρέπει να ψηφιοποιηθεί σε πρότυπο Dicom ή ισοδύναµο από ειδικούς σαρωτές. Κάθε νοσοκοµείο έχει σύστηµα πρωτοκόλλου, οργάνωσης και παρακολούθησης της φυσικής φύλαξης των φακέλων ασθενών όπως και ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης Μητρώου Ασθενή. Καθώς το σύστηµα πρωτοκόλλου, οργάνωσης και παρακολούθησης της φυσικής φύλαξης των φακέλων ασθενών είναι σε φυσική µορφή (βιβλία πρωτοκόλλου) και η εφαρµογή διαχείρισης µητρώου ασθενή είναι ηλεκτρονική είναι εύλογο να µην είναι εφικτή η ενηµέρωση του ενός συστήµατος µε πληροφορίες από το άλλο

9 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών και η Κανονικοποίηση - Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών. Επίσης, σκοπός του έργου αποτελεί η διαφανής ολοκλήρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιηµένων εγγράφων µε το Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου τόσο από τεχνολογικής όσο και από οργανωτικής και διαχειριστικής άποψης, καθώς και η επέκταση ολοκλήρωση της υφιστάµενης υποδοµής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR). Το παρόν έργο αφορά στην ψηφιοποίηση περίπου φακέλων ασθενών και βιβλίων πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης φακέλων ασθενών µε ονοµαστικοποίηση. Ως αποτέλεσµα της ψηφιοποίησης ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα µπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντοµο χρόνο. Ως αποτέλεσµα της κανονικοποίησης-συσχέτισης του Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών, η ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενή θα είναι εφικτή σε πολύ σύντοµο χρόνο. A.1.2 Στόχοι του Έργου Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο µίας συνολικότερης στρατηγικής του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου, η οποία στοχεύει στην ενδυνάµωση των δεσµών του µε την κοινωνία, αξιοποιώντας µεταξύ άλλων και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Κεντρικός στόχος είναι να εξυπηρετηθούν διαχρονικές αξίες και να υποστηριχθεί/ ενισχυθεί το έργο του νοσοκοµείου, µέσα από νέα εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις σηµερινές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας. Ειδικότερα, µέσα από το συγκεκριµένο έργο επιδιώκεται η διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των φακέλων ασθενών, µε θετικές επιπτώσεις στην υγεία και την επιστηµονική έρευνα. Ως επιµέρους στόχοι του έργου τίθενται: Η έρευνα, συλλογή, διατήρηση, αξιοποίηση και διάδοση των φακέλων ασθενών Η αυτοµατοποίηση και οι καινοτόµες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη Η Συντήρηση του ιστορικού αρχείου σε ψηφιακή µορφή Η Εξοικονόµηση χώρου φυσικής αρχειοθέτησης Ποιοτική αναβάθµιση συνθηκών φύλαξης Η εξοικονόµηση κόστους από τη σηµαντική µείωση της ανάγκης δηµιουργίας αντιγράφων Η καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων (ευχέρεια και ευελιξία στη διαχείριση φακέλων) Ο άµεσος και οργανωµένος τρόπος αναζήτησης και ανάκτησης αρχειοθετηµένων φακέλων Η πλήρης αυτοµατοποίηση και διασφάλιση της διαδικασίας πρόσβασης στους φακέλους Η ευρύτερη διάθεση πρωτογενών δεδοµένων για την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και δευτερογενούς υλικού κατάρτισης για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαφανής ολοκλήρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιηµένων εγγράφων µε το Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου που λειτουργεί στο Νοσοκoµείο, τόσο από τεχνολογικής όσο και από οργανωτικής και διαχειριστικής άποψης. Η ολοκλήρωση της υφιστάµενης υποδοµής Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) 9-150

10 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2 Περιβάλλον του Έργου A.2.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΠΕ Ψηφιακή Σύγκλιση Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου Υπουργείο Υγείας Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου A.2.2 Υφιστάµενη Κατάσταση A Γενική Περιγραφή Το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, δυναµικότητας 250 κλινών, είναι Ν.Π... διοικητικά και οικονοµικά αυτοτελές, ανήκει στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδος και υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Απασχολεί προσωπικό 470 ατόµων. Οι αξίες πάνω στις οποίες έχει δοµηθεί η λειτουργία του και τις οποίες υπηρετεί το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, έχουν στον πυρήνα τους τον σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια µέσω της προάσπισης, βελτίωσης και αποκατάστασης της Υγείας. Αποστολή του Γ. Ν. Κορίνθου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ενώ µεταξύ άλλων, έχει τεθεί ως στόχος η δηµιουργία ενός πλήρως µηχανογραφηµένου Νοσοκοµείου, µε υψηλό επίπεδο πληροφοριακών υποδοµών. Το νοσοκοµείο απαρτίζεται απο τις ιευθύνσεις της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής και της ιοικητικής- Οικονοµικής υπηρεσίας,, το Αυτοτελές τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη. Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: Τοµείς: Παθολογικός Τοµέας, Χειρουργικός, Εργαστηριακός και Ψυχικής Υγείας. ιατοµεακά Τµήµατα: Τµήµα Βραχείας Νοσηλείας, Αυτοτελές Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών και Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Η ιεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε 4 τοµείς. Η ιεύθυνση της ιοικητικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται στην Υποδιευθύνση ιοικητικού-οικονοµικού και στην Υποδιευθύνση Τεχνικού. Το νοσοκοµείο εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους του Νοµού Κορινθίας αλλά και ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και µεγάλο αριθµό επισκεπτών, παραθεριστών και µεταναστών από το κέντρο κράτησης αλλοδαπών. Επιπλέον υποδέχεται πολλά περιστατικά τροχαίων ατυχηµάτων λόγω της θέσης του πάνω στον εθνικό οδικό άξονα. Ταυτόχρονα, η παρούσα οικονοµική συγκυρία έχει στρέψει πολλούς πολίτες στην ζήτηση δηµόσιων υπηρεσιών υγείας µε αποτέλεσµα την αύξηση των περιστατικών που υποδέχεται. Ενδεικτικά, για το έτος 2013 οι εισαγωγές ασθενών ήταν

11 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το Τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής υποστηρίζει τους εγκατεστηµένους Υπολογιστές και εκτυπωτές σε όλες τις κλινικές και τµήµατα του Νοσοκοµείου καθώς και την επέκταση του τοπικού δικτύου. Στο Νοσοκοµείο λειτουργεί παραγωγικά Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείων (ΟΠΣΥ), το οποίο περιλαµβάνει υποσυστήµατα : ERP ( ιοικητικο-οικονοµικό Σύστηµα) HIS (Νοσηλευτικός / Ιατρικός φάκελος) σε όλες κλινικές, µονάδες και ΤΕΙ ΤΕΠ LIS (Πληροφοριακό σύστηµα Εργαστηρίων) στα in vitro εργαστήρια Στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο που λειτουργεί παραγωγικά στο νοσοκοµείο αποθηκεύονται οι διαµονές, διαγνώσεις, φαρµακευτική αγωγή, ιατρικές πράξεις, ΚΕΝ DRG s, ιατρκά πορίσµατα, ιατρκά πρωτόκολλα, αποτελέσµατα εξετάσεων, λογοδοσία, διαιτολόγιο του Ασθενούς Σχετικά µε τα απεικονιστικά εργαστήρια, έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή συστήµατος ψηφιακής επεξεργασίας και ξηρής εκτύπωσης ακτινογραφιών. Στο Νοσοκοµείο υφίσταται δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης µε καλωδίωση χαλκού για την οριζόντια και κατακόρυφη καλωδίωση ορόφων και καλωδίωση οπτικών ινών για την διασύνδεση κτιρίων και 322 θέσεις εργασίας (πρίζες data). Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε µερική αναβάθµιση του ενεργού εξοπλισµού του δικτύου, εγκατάσταση core switch µε τερµατισµό των οπτικών ινών και έξι (6) νέων switch 1Gbit. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, γίνεται µέσω του ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ µε εύρος πρόσβασης 100Mbps και µιας ADSL γραµµής 24Mbps. Ο έλεγχος της πρόσβασης γίνεται µέσω κεντρικού firewall (Network, Μail, Web, Wireless Protection). Το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, όπως αναφέρεται παραπάνω, αποτελεί και ένα σύνθετο διοικητικό οργανισµό που εξασφαλίζει τη διοίκηση, την υπηρεσιακή λειτουργία και την οικονοµική διαχείριση των επιµέρους φορέων που προωθούν και διαχειρίζονται ιατρικά ζητήµατα. Ως τέτοιος οργανισµός, παράγει ένα µεγάλο πλήθος αρχείων-η συντήρηση των οποίων είναι απαραίτητη όχι µόνο για υπηρεσιακούς αλλά και για ιατρικούς λόγους. Οι παραγωγοί του αρχειακού υλικού που τροφοδοτούν τους φακέλους ασθενή είναι οι Ιατρικές Κλινικές ενώ το τµήµα κίνησης ασθενών µε το τµήµα φυσικής αρχειοθέτησης είναι οι διαχειριστές του αρχείου αυτού. Το αρχείο αυτό, απροσπέλαστο στους περισσότερους, αποτελεί πολύτιµη πηγή ιατρικών πληροφοριών. Το ιατρικό ιστορικό που περιλαµβάνεται στο αρχείο είναι θεµελιώδες για τη διάγνωση από το επιστηµονικό προσωπικό. Μέχρι σήµερα το ιατρικό ιστορικό των ασθενών στην ελληνική επικράτεια καταγράφεται χειρόγραφα, στις γνωµατεύσεις των ιατρών, στις καρτέλες ασθενών των νοσοκοµείων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί µία ασυνέχεια στη διαδικασία παρακολούθησης του ιατρικού ιστορικού από τους γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ το κράτος δεν µπορεί να έχει σαφή εικόνα των δεικτών υγείας του πληθυσµού του προκειµένου να δράσει προληπτικά ή να προϋπολογίσει δαπάνες υγείας για τα επόµενα χρόνια. A Περιεχόµενα µέγεθος Το αρχείο του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου αποτελείται από περίπου φακέλους ασθενών και βιβλία πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης φακέλων ασθενών. Το αρχείο, βάση σχετικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται να φυλάσσεται τουλάχιστον 20 έτη από την ηµεροµηνία τελευταίας νοσηλείας του ασθενή και πρέπει να είναι σχετικά άµεσα ανακτήσιµο. To υλικό που θα επιλεγεί για να γίνει ψηφιοποίηση αφορά φακέλους της τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή αποτελείται από περίπου φακέλους ασθενών και βιβλία πρωτοκόλλου φυσικής αρχειοθέτησης φακέλων ασθενών. Τα παραπάνω ( φάκελοι ασθενών) περιλαµβάνουν σελίδες εγγράφων και απεικονιστικές εξετάσεις

12 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η φυσική µορφή των ανωτέρω αρχείων είναι: Έγγραφα (ανεξάρτητα) οργανωµένα σε φακέλους Απεικονιστικές εξετάσεις και λοιπό υλικό Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα Ηλεκτροκαρδιογραφήµατα και λοιπό υλικό Βιβλία A Τεκµηρίωση της σηµασίας και κρισιµότητας του αρχείου Ο Ορισµός του ιατρικού φακέλου ασθενών σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (κείµενο CEN/TC25/WG1/N8) είναι: Ο Ιατρικός φάκελος είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Αποτελεί τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιµετώπισης του ασθενή αλλά και τη βάση επιδηµιολογικών ερευνών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονοµικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου. Έτσι η κρισιµότητα του ιστορικού αρχείου έγκειται στο γεγονός ότι: Το περιεχόµενο ενός ιατρικού φακέλου αφορά σε έγγραφα σχετικά µε την κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς: παραπεµπτικά εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας, αποτελέσµατα απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνώσεις, χορήγηση αγωγών κ.λπ. Πρακτικά, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται µε έναν συγκεκριµένο ασθενή. Οδηγίες θεραπείας, παραπεµπτικά µε ειδικές οδηγίες, καταγραφή της πορείας µίας νόσου κ.λπ. δροµολογούνται στους διάφορους εµπλεκόµενους, που δεν έχουν την δυνατότητα της µεταξύ τους άµεσης επικοινωνίας, µέσω του ιατρικού φακέλου. Κατά την περίοδο αντιµετώπισης του προβλήµατος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το σηµείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει µια εικόνα της κατάστασης του ασθενούς. Οι εµπλεκόµενοι σε ένα ιατρικό περιστατικό γνωρίζουν ότι για να δουν το αποτέλεσµα µίας εξέτασης πρέπει να ανατρέξουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. Με την ολοκλήρωση ενός περιστατικού, ο ιατρικός φάκελος είναι το µέρος όπου φυλάσσονται όλα τα εργαστηριακά και κλινικά δεδοµένα για µελλοντική χρήση. Τα δεδοµένα µάλιστα, που έχουν καταγραφεί στον ιατρικό φάκελο µπορούν να χρησιµεύσουν για τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενή. A.3 Αντικείµενο του εργου Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι: Η Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική ιαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών, µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωµατώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο µε έµφαση στα ακόλουθα: την άµεση απεικόνιση ηλεκτρονικά, την µόνιµη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση, την διάσωση υπερπολύτιµων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών), την άµεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός του Νοσοκοµείου, την γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών σε συνεργαζόµενα Νοσοκοµεία,

13 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Η Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενών, µε στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών πληροφοριών κάθε ασθενή σε ένα ψηφιακό φάκελο, µε έµφαση στα ακόλουθα: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση στο υπάρχον σύστηµα πρόσβασης, µε περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο το ιστορικό αρχείο, την αξιοποίησή του από την επιστηµονική κοινότητα για την διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα µεταξύ, επιµέρους, ετερογενών συστηµάτων, την ολοκλήρωση του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιηµένων εγγράφων µε το Υποσύστηµα Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου την παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών Το έργο θα περιλαµβάνει και σύστηµα διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδοµένων σύµφωνο µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά µε το ατοµικό συνοπτικό ιστορικό υγείας - patient summary (Ν.4213/2013) το οποίο επιτρέπει την ανάγνωση, διαµεταγωγή και επισκόπιηση αρχείων τύπου CDA. A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειµένου του Έργου Το παρόν έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Μελέτη Υλοποίησης του Έργου ηµιουργία Υποδοµών απαραίτητων για τη λειτουργία του Έργου (εξοπλισµού Πληροφορικής και συνοδευτικού λογισµικού για τη ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του περιεχοµένου). Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης των Φακέλων Ασθενών. Περιλαµβάνουν την ψηφιοποίηση του πρωτογενούς υλικού, την τεκµηρίωση, την αποθήκευση και την διαχείρισή του. Υπηρεσίες κανονικοποίησης-συσχέτισης Φακέλου Ασθενή µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή. Περιλαµβάνουν την παραλαβή του πρωτογενούς υλικού, την καταγραφή, την αποθήκευση και διαχείρισή του, την ενοποίηση µε τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Ανάπτυξη Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, επιτρέποντας την εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση στο ψηφιοποιηµένο αρχείο και στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο. Η φυσική µορφή των ανωτέρω αρχείων είναι: Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα Ηλεκτροκαρδιογραφήµατα και λοιπό υλικο Έγγραφα (ανεξάρτητα) οργανωµένα σε φακέλους ασθενών. Απεικονιστικές Εξετάσεις οργανωµένες σε φακέλους ασθενών Βιβλία Το ψηφιοποιηθέν υλικό θα οργανωθεί κατάλληλα και θα εισαχθεί σε ειδικά σχεδιασµένες Βάσεις εδοµένων

14 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι ειδικότερες απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια και στους πίνακες συµµόρφωσης του Έργου. A.3.2 Μελέτη Εφαρµογής / Υλοποίησης Έργου Η µελέτη εφαρµογής έχει ως αντικείµενο τη λεπτοµερή καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων του Φορέα Λειτουργίας καθώς και την ανάλυσή τους µε γνώµονα τις διεθνείς σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, µε στόχο την λεπτοµερή κατάστρωση του Έργου για την καθοδήγηση της διαδικασίας εκτέλεσης. Η εκτέλεση θα γίνει µε τη σηµαντική συµµετοχή του Φορέα Λειτουργίας ώστε το σύστηµα να βασιστεί στην από κοινού κατανόηση και προσέγγιση, µε στόχο την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Η µελέτη θα στηριχθεί στα εξής δεδοµένα: Τις διατάξεις, περιγραφές, προδιαγραφές, πίνακες συµµόρφωσης που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη. Τη στενή συνεργασία και πυκνή επικοινωνία µε τα στελέχη του Φορέα Λειτουργίας, ώστε να εντοπιστούν µε ακρίβεια οι ανάγκες του. Στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήµατα σχετικά µε τη µελέτη και το σχεδιασµό του συστήµατος όπως: Οριστικοποιηµένη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο (µεθοδολογία υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας). Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα φάσεων υλοποίησης του έργου. οµή οργάνωσης της οµάδας εργασίας, τον αριθµό ατόµων και τα απαιτούµενα προσόντα των µελών της οµάδας εργασίας κλπ, στοιχεία που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση του ζητουµένου Έργου. Ανάλυση εξειδικευµένων αναγκών των χρηστών και λειτουργικών απαιτήσεων των πληροφοριακών συστηµάτων. Σχεδιασµός και αρχιτεκτονική του συστήµατος και όλων των συνιστωσών του. Προσέγγιση για την αρχιτεκτονική πληροφοριών και υπηρεσιών του κόµβου και µεθοδολογία διασφάλισης της χρηστικότητας στο σύνολο των προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ιαδικασίες για την ασφάλεια, την ανάκτηση από καταστροφή, την εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, την συντήρηση και λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Μεθοδολογία ελέγχου των παραδοτέων και των εγκαταστάσεων καθώς και µεθοδολογία ελέγχου ποιότητας του ψηφιακού υλικού. Μεθοδολογία εισαγωγής κι ενσωµάτωσης του υπάρχοντος υλικού, µεθοδολογία εισαγωγής των ψηφιακών υλικών και των µεταδεδοµένων που θα προκύψουν από το έργο στο νέο σύστηµα και τρόπος πρόσβασης και διαχείρισής τους. Σχεδιασµός και αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και του είδους του εξοπλισµού και της διασυνδεσιµότητας υλικών συστατικών (µηχανήµατα εξοπλισµός, δίκτυα) που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης του υλικού. Μεθοδολογία και πρόγραµµα εκπαίδευσης των χρηστών και των διαχειριστών

15 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επακριβής καθορισµός και τυποποίηση των διαδικασιών και ροών εργασίας για τη ψηφιοποίηση του αρχείου και τον εµπλουτισµό των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε νέο περιεχόµενο. Επακριβής καθορισµός και τυποποίηση των διαδικασιών και ροών εργασίας για την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Iατρικού Φακέλου (EMR) Μεθοδολογία συνεχούς ενηµέρωσης του φακέλου και των ψηφιοποιηµένων νέων εγγράφων Μελέτη διαλειτουργικότητας βάσει των διεθνών προτύπων (HL7, CDA, IHE, DICOM, κλπ). A.3.3 ηµιουργία Υποδοµών Για τις εργασίες και για την χρήση των εφαρµογών που θα εγκατασταθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τους χώρους και να προµηθεύσει κατ ελάχιστον τον εξοπλισµό και το λογισµικό που περιγράφεται στη συνέχεια. Σε κατάλληλους χώρους που ο Φορέας θα διαθέσει στον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα διατεθούν και εγκατασταθούν οι απαραίτητες υποδοµές για λειτουργία Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης και Χώρου εργασίας χρηστών-ερευνητών, για την µελλοντική ψηφιοποίηση του υλικού καθώς και την ανάκτηση και προβολή ψηφιακών φακέλων ασθενών. Αναλυτικότερα : To Εργαστήριο Ψηφιοποίησης και ο χώρος εργασίας χρηστών-ερευνητών, θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Ειδικούς scanners για µελλοντική µαζική ψηφιοποίηση απεικονιστικών εξετάσεων σε πρότυπο Dicom ή ισοδύναµο πρότυπο τυποποίησης αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων το οποίο να είναι αποδεκτό από οποιαδήποτε αρχή πιστοποίησης (ANSI, CEN, CENELEC, ETSI, ISO, ή άλλο αντίστοιχο). Ειδικούς scanners για µελλοντική µαζική ψηφιοποίηση εγγράφων διαστάσεων µέχρι Α3 µε χρήση αυτόµατου τροφοδότη και επίπεδης επιφάνειας. Workstations µε οθόνες υψηλής ανάλυσης, µε προδιαγραφές εφάµιλλες των θέσεων για Pacs (picture archive and communication system). Τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισµό για την διασύνδεση µε το Data Center και την διαµόρφωση του τοπικού δικτύου Η φιλοξενία όλων των εφαρµογών και δεδοµένων της πράξης θα πραγµατοποιείται στο κέντρο δεδοµένων και υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για τα δηµόσια νοσοκοµεία που θα υλοποιηθεί από τον ικαιούχο «Ε ΕΤ Α.Ε» στο πλαίσιο της πράξης µε κωδικό ΟΠΣ και τίτλο «ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΕ ΝΕΦΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Cloud Computing)». Σύµφωνα µε το από του πρ/νου Τµήµατος Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, µε θέµα «Ορισµός τεχνικών υπευθύνων για την ένταξη Νοσοκοµειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδηµαϊκό δίκτυο Ε ΕΤ», το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, ανήκει στα επιλέξιµα Νοσοκοµεία του έργου. Σε περίπτωση που το κέντρο δεδοµένων δεν είναι έτοιµο να φιλοξενήσει τις ανωτέρω εφαρµογές και δεδοµένα (ψηφιοποιηµένο αρχείο), η φιλοξενία θα πραγµατοποιηθεί αδαπάνως σε υποδοµές εξοπλισµού του υποψήφιου Αναδόχου του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει µετάπτωση, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε λειτουργία όλων των εφαρµογών και του ψηφιοποιηµένου αρχείου στο κέντρο δεδοµένων της Ε ΕΤ ΑΕ, αµέσως µόλις καταστεί δυνατόν, ακόµη και µετά τη λήξη υλοποίησης της πράξης

16 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Εάν για οποιονδήποτε λόγο το Νοσοκοµείο, δεν διασυνδεθεί στο εθνικό ακαδηµαϊκό δίκτυο της Ε ΕΤ Α.Ε, θα διατεθούν αδαπάνως από τον υποψήφιο Ανάδοχο οι απαραίτητες Κεντρικές Υποδοµές εξοπλισµού για τη λειτουργία του έργου σύµφωνα µε τη προτεινόµενη αρχιτεκτονική του και τις εκτιµώµενες ανάγκες αποθηκευτικού χώρου δεδοµένων και υπολογιστικής ισχύος. Ενδεικτικά : Network Storage υψηλής χωρητικότητας και διαθεσιµότητας για την αποθήκευση των πρωτογενών ψηφιοποιηµένων δεδοµένων (RAW images) αρκετών χιλιάδων GB και την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας. Servers µε ειδικό λογισµικό για την διαχείριση των εργασιών τεκµηρίωσης και ψηφιοποίησης. ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για την προετοιµασία των χώρων εγκατάστασης (π.χ. διαµόρφωση χώρων, επίπλωση, δοµηµένη καλωδίωση κλπ.) είναι ευθύνη του Αναθέτοντος Φορέα και δεν αποτελούν αντικείµενο του Έργου. Έτοιµο Λογισµικό Το Υλικό (hardware) θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο για τη χρήση του Λογισµικό, όπως αυτό παρέχεται από τον κατασκευαστή. Το απαιτούµενο λογισµικό θα πρέπει να εγκατασταθεί και παραµετροποιηθεί στους αντίστοιχους εξυπηρετητές (servers) και υπολογιστές. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει για όλες τις κατηγορίες λογισµικού τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Λογισµικό Συστηµάτων (για τους Workstations και τους Servers), Λογισµικό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνων Λογισµικό δηµιουργίας, επεξεργασίας και ανάγνωσης αρχείων Dicom ή ισοδύναµο Λογισµικό ιασύνδεσης ψηφιοποιηµένου αρχείου µε το φάκελο του ασθενούς στο ΟΠΣΥ, σε επίπεδο περιστατικού Το λογισµικό θα πρέπει να είναι απόλυτα συµβατό µε την αρχιτεκτονική και τον εξοπλισµό που προτείνεται και θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης, όπως αυτά θα καθοριστούν από τη µελέτη εφαρµογής, αλλά και τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές κλιµάκωσης χρήσης. Η χρήση όλων των τµηµάτων του εξοπλισµού και του λογισµικού εξειδικεύεται στις επόµενες παραγράφους, ενώ αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των παραπάνω ειδών παρουσιάζονται στους Πίνακες Συµµόρφωσης, στο Παράρτηµα C.3. Τα παραπάνω αναφερόµενα, προδιαγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισµό που πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τις ποσότητες του παρεχόµενου εξοπλισµού τεκµηριώνοντας πλήρως την προτεινόµενη στην προσφορά τους λύση. A.3.4 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών A Γενικά Τα βασικά βήµατα της διαδικασίας που θα ακολουθείται είναι τα ακόλουθα: Παραλαβή Φακέλων Ασθενών µε πρωτόκολλο παραλαβής Καταγραφή κανονικοποίησης-συσχέτισης Φακέλου Ασθενή µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή

17 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Προετοιµασία Φακέλου Ασθενή προς ψηφιοποίηση Ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση Φακέλου Ασθενή Φύλαξη Φακέλου Ασθενή σε διαβαθµισµένους χώρους Παράδοση ψηφιακών φακέλων ασθενών µε πρωτόκολλο παράδοσης Παράδοση, κατόπιν αιτήµατος, φυσικών φακέλων ασθενών µε πρωτόκολλο παράδοσης εντός µιας (1) εργάσιµης Ο Ανάδοχος είναι νοµικά υπεύθυνος για την διαβαθµισµένη προσέγγιση στο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης του και τους χώρους φύλαξης του. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει, την τακτική συντήρησή του και την αντικατάσταση τµήµατος ή του συνόλου σε περίπτωση φθοράς και καταπόνησης, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσοτική παραγωγή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Το εργαστήριο ψηφιοποίησης του αναδόχου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ίδια µοντέλα κατασκευαστή (Scanners, Workstations, Servers & Storage) τα οποία θα προσφερθούν στον Φορέα ώστε να επιτευχτεί η εξασφαλισµένα οµαλή µετάπτωση δεδοµένων. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή θα αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου ανεξάρτητα από το µέγεθός, το είδος χαρτιού, το χρωµατισµό χαρτιού, διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο στο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης του Ανάδοχου. Το ψηφιακό υλικό θα τροφοδοτεί τον Πληροφοριακό κόµβο µε µαγνητικά µέσα και µε διαδικασία που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της φάσης µελέτης εφαρµογής του Έργου. Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης και των προϊόντων τους, θα πρέπει να αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος που θα διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας, ακεραιότητας των δεδοµένων και διαβαθµισµένης πρόσβασης. Για την ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο και στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στη Προκήρυξη, θα χρησιµοποιηθεί κατά την κρίση του αναδόχου ο απαραίτητος ποσοτικά και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισµός και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, τα οποία θα πρέπει να προδιαγραφούν αναλυτικά στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα περιλαµβάνει στη λύση του τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ψηφιοποίηση στο χώρο που θα υποδείξει ο Ανάδοχος. (Εργαστήριο Ψηφιοποίησης) Χρήση ενδεδειγµένων διαδικασιών ψηφιοποίησης κατά τα διεθνή πρότυπα. Χρήση εξοπλισµού ψηφιοποίησης υψηλών προδιαγραφών που θα διασφαλίσει ακριβή αντίγραφα µε πρότυπο Dicom ή ισοδύναµο για τις απεικονιστικές εξετάσεις. Τήρηση των απαιτούµενων διαδικασιών ασφάλειας µε σκοπό το µηδενισµό του κινδύνου ολικής ή µερικής απώλειας του ψηφιοποιηµένου υλικού. Κατά τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου του έργου θα ληφθούν υπ όψιν προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό της οµάδας έργου, ο εξοπλισµός ψηφιοποίησης και αντιγράφων ασφαλείας, οι διαδικασίες ψηφιοποίησης και η τεχνογνωσία και εµπειρία που έχει ο Ανάδοχος ως εταιρεία ή κοινοπραξία στον ελληνικό ή και διεθνή χώρο της πληροφορικής καθώς και όποια άλλη πρόταση προς όφελος του νοσοκοµείου. A Περιγραφή υλικού προς ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση Τα µεγέθη των προς ψηφιοποίηση σελίδων, ποικίλουν από µέγεθος Α6 έως 35.6 cm Χ 43 cm. Μία εκτιµώµενη κατανοµή του όγκου του προς ψηφιοποίηση υλικού αναγράφεται παρακάτω: ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

18 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ιατρικές γνωµατεύσεις και λοιπά έγγραφα Απεικονιστικές εξετάσεις σε φακέλους ασθενών Α6 έως Α Χ 20 cm έως 35,6 Χ 43 cm Βιβλία µε Μ.Ο. 300 σελίδων 1000 Από 2 Χ Α4 έως 2 Χ Α3 Καρδιογραφήµατα ΗΕΓ κλπ έως 3m Το τελικό πλήθος των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν για κάθε µέγεθος θα είναι προϊόν της Μελέτης Εφαρµογής που θα εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου και θα συµφωνηθεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλιστεί ότι θα ψηφιοποιηθούν φάκελοι ασθενών που θα έχουν παραχθεί µέχρι την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εργαστηρίου ψηφιοποίησης του φορέα και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και µεταφορά τεχνογνωσίας στο αρµόδιο προσωπικό του φορέα, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην ψηφιοποίηση των φακέλων. Στο Ιστορικό Αρχείο φακέλων ασθενών υπάρχουν έγγραφα και απεικονιστικές εξετάσεις που αφορούν µοναδικό και ευπαθές υλικό που η συχνή χρήση του προκαλεί φθορά και από το οποίο είναι δύσκολο να αναπαραχθούν αντίγραφα. Η ψηφιοποίηση θα πραγµατοποιηθεί µε κατάλληλες τεχνικές και συνθήκες περιβάλλοντος τέτοιες ώστε να µην προκληθεί φθορά και αλλοίωση των πρωτοτύπων. A Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Οι απαιτήσεις της διαδικασίας ψηφιοποίησης στοχεύουν στην διασφάλιση της πληροφορίας που περιέχεται στο αρχειακό υλικό, την προστασία των πρωτότυπων και την ποιοτική αναπαραγωγή τους σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα. Γενικά οι εργασίες και τεχνικές ψηφιοποίησης θα περιλαµβάνουν διάφορες µεθόδους και τεχνικές, ανάλογα µε το προς ψηφιοποίηση υλικό και θα ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τους οδηγούς καλής πρακτικής για την ψηφιοποίηση ιατρικού περιεχοµένου pacs (picture archive and communication system). Οι ρυθµίσεις των παραµέτρων για τους σαρωτές, καθώς και για το λογισµικό ψηφιοποίησης που θα χρησιµοποιηθεί, θα είναι απαραιτήτως σύµφωνες µε τα πρότυπα αυτά. Καθώς το προς ψηφιοποίηση υλικό είναι βιβλιοδετηµένοι τόµοι, έγγραφα και απεικονιστικές εξετάσεις, θα πρέπει να µεριµνηθεί η ψηφιακή αποτύπωσή τους σε κατάλληλα αντίγραφα ανάλογα µε τη φυσική µορφή του κάθε υλικού. Επιθυµητή είναι η κατά περίπτωση βελτιστοποίηση των αρχείων ανάλογα µε τον τύπο τους. Οι ως άνω αναφερόµενες ενέργειες θα υλοποιηθούν µε την απόλυτη ευθύνη του αναδόχου. Η ψηφιοποίηση πρέπει να παράγει τουλάχιστον ένα αρχείο που υπέχει θέση ψηφιακού πρωτοτύπου. Η ψηφιακή αποτύπωση να γίνει στη µέγιστη ανάλυση που θεωρείται ικανοποιητική για το συγκεκριµένο αντικείµενο, χωρίς απώλεια της αναγνωσιµότητας, σύµφωνα µε τις κρατούσες συνθήκες σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και αλλού. Ο τρόπος επεξεργασίας ιδιαίτερα ευπαθών αντικειµένων, πρέπει να περιγραφεί ρητά από τον Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και καταστροφών. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή θα δοθεί και στην δυνατότητα του συστήµατος που θα µεταχειριστεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου, για την εξάλειψη της «σκιάς» που προκύπτει από την καµπυλότητα βιβλιοδεσίας, σε σφιχτά

19 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ δεµένους και παλιούς τόµους καθώς και την βελτίωση αναγνωσιµότητας στη συγκεκριµένη περιοχή. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της Ψηφιοποίησης θα διεξαχθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ορθή οργάνωσή της. Ειδικότερα, στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής, ο Ανάδοχος οφείλει να διαµορφώσει συγκεκριµένη πρόταση για την οργάνωση των εργασιών ψηφιοποίησης, καθώς και να προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία, βασισµένη στα διεθνή πρότυπα, για την ψηφιοποίηση αυτή καθ αυτή, συµπεριλαµβανοµένης της παραµετροποίησης του εξοπλισµού και του λογισµικού. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του έργου ταυτόχρονα, και πριν από την τελική παράδοση του,η οµάδα εργασίας του Αναδόχου θα αναλάβει την εξοικείωση του αρµοδίου προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας µε τις ανάγκες και τις τεχνικές ψηφιοποίησης, καθώς και µε τη χρήση όλων των λογισµικών εφαρµογών και συστηµάτων που απαιτούνται για την διαχείριση και τεκµηρίωση του ψηφιοποιηµένου υλικού, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ο µελλοντικός εµπλουτισµός των ψηφιακών συλλογών και η σωστή διαχείρισή τους. Χώρος εργασίας Η ψηφιοποίηση του υλικού του Ιστορικού Αρχείου θα γίνει τοπικά σε χώρο που ο Ανάδοχος θα αποφασίσει και ο Φορέας Λειτουργίας εγκρίνει. Κύρια κριτήρια έγκρισης χώρου από τον Φορέα Λειτουργίας είναι οι κατάλληλες συνθήκες φύλαξης/ πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας/ κλιµατισµού στους χώρους εργασίας καθώς και η διαβαθµισµένη πρόσβαση προσωπικού. ιαδικασία ψηφιοποίησης Ο Φορέας θα παραδώσει ολόκληρο ή τµηµατικά, κατόπιν συµφωνίας, το αρχείο στον Ανάδοχο µε την υπογραφή της µεταξύ τους σύµβασης. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να φυλάσσει το αρχείο σε διαβαθµισµένους και προστατευµένους από φυσικές καταστροφές χώρους. Ο Ανάδοχος θα κανονικοποιήσει-συσχετίσει τους φακέλους ασθενών µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή (αριθµός φακέλου ασθενή µε αριθµό µητρώου ασθενή στο ΟΠΣΥ). Το ψηφιακό υλικό που θα προκύπτει κατά την ψηφιοποίηση θα αποθηκεύεται προσωρινά από τον Ανάδοχο και στη συνέχεια στο υπολογιστικό σύστηµα της Ε ΕΤ. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έτοιµος να προσκοµίσει στον Φορέα εντός µίας εργάσιµης ηµέρας, το σύνολο των φακέλων ασθενών που θα απαιτηθεί από τον Φορέα. Χειρισµός υλικού προς ψηφιοποίηση Μέρος του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε µηχανικές καταπονήσεις. Η χρήση του και οποιαδήποτε µορφή αναπαραγωγής του απαιτούν ιδιαίτερους τρόπους προσέγγισης. Πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης του να χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλαπτική επίδραση επί των απεικονιστικών εξετάσεων, των εγγράφων και της βιβλιοδέτησης. Κατά το χειρισµό του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί, οι εργαζόµενοι του αναδόχου πρέπει να είναι απολύτως ενήµεροι ότι: 1. απαγορεύεται η οποιαδήποτε φθορά των προς ψηφιοποίηση φακέλων ασθενών. 2. δεν επιτρέπεται η ανάγνωση και διάδοση των φακέλων ασθενών, καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδοµένα Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο για την προστασία και την ασφάλεια του εν λόγω υλικού. Τυχόν αµέλεια η φθορά του υλικού από υπαιτιότητα δική του, ή της οµάδας εργασίας, επιφέρει σηµαντικές κυρώσεις που αποφασίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα µε το είδος και την έκταση των φθορών. Εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί για την ψηφιοποίηση Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγραφούν επακριβώς τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού όσο και ο συνολικός προγραµµατισµός των εργασιών ψηφιοποίησης µε βάση το χρονοδιάγραµµα του έργου

20 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Προδιαγραφές ψηφιοποίησης Η ψηφιοποίηση θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε χρήση κατάλληλων εξειδικευµένων σαρωτών για απεικονιστικές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα, έγγραφα, βιβλία, κλπ. Η σάρωση, εφ όσον η µορφή και το µέγεθος του ψηφιοποιούµενου υλικού το επιτρέπουν, µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για την αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. H ελάχιστα αποδεκτή οπτική ανάλυση ανά µέγεθος πρωτοτύπου και το βάθος χρώµατος δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Πρωτότυπο Ελάχιστη Ανάλυση Χρωµατικό Βάθος Απεικονιστική Εξέταση 600 dpi 16 bit Greyscale Έντυπο Υλικό (Ασπρόµαυρο) 300 dpi 8 bit Greyscale Έντυπο Υλικό (Έγχρωµο) 300 dpi 24 bit Color Το προϊόν της ψηφιοποίησης για τις απεικονιστικές εξετάσεις θα είναι αρχείο Dicom ή ισοδύναµο µε συµπίεση JPEG lossless και PDF µε συµπίεση JPEG lossless για το υπόλοιπο έντυπο υλικό. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) µε αυτές του υλικού. ιευκρινίζεται ότι οι προδιαγραφές που δίνονται είναι οι ελάχιστες απαιτούµενες. Στις προσφορές τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να προτείνουν µεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος χρώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόµενη λύση θα είναι συµβατή µε το χρονοδιάγραµµα και τον προϋπολογισµό του έργου. Αποτελέσµατα της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι: ιαχωρισµός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. ιόρθωση των χρωµάτων ώστε να προσοµοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο. Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το έγγραφο. Αλλαγή προσανατολισµού, όταν απαιτείται. Περιορισµός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν το λογισµικό που θα χρησιµοποιήσουν για την επεξεργασία των ψηφιακών ανατύπων των εγγράφων και να προδιαγράψουν λεπτοµερώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος Με την παράδοση των ψηφιοποιηµένων αρχείων θα πραγµατοποιείται από την ΕΠΠΕ του έργου δειγµατοληπτικός έλεγχος, ώστε να πιστοποιείται η πληρότητα και η ποιότητα των ψηφιακών αντιγράφων σύµφωνα µε τις τεθείσες προδιαγραφές (ανάλυση, βάθος χρώµατος, ποιότητα εικόνων, πληρότητα αρχείων, ονοµατολογία των αρχείων, ακριβή µεταδεδοµένα κ.λπ.). Προδιαγραφές για την ασφάλεια του ψηφιοποιηµένου υλικού Ο Ανάδοχος (συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των οµάδων εργασίας) αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει και να διαβεβαιώσει εγγράφως ότι δεν θα εκχωρήσει-διαρρεύσει ή προσφέρει µε οποιοδήποτε τρόπο το ψηφιοποιηµένο υλικό ή τα στοιχεία του ασθενή ή τα δεδοµένα τεκµηρίωσης σε τρίτους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίζει για τη συχνή δηµιουργία και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης, ώστε να αποφευχθεί µε κάθε τρόπο ο κίνδυνος

21 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ απώλειας των αντιγράφων εξαιτίας κάποιου µηχανικού προβλήµατος και η επαναψηφιοποίηση ήδη ψηφιοποιηµένων πρωτοτύπων. Μέχρι την παράδοση του ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου στον Φορέα ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή αποθήκευση του ψηφιοποιηµένου υλικού. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στους υπεύθυνους του Φορέα µια σειρά µε σκληρούς δίσκους µε όλο το ψηφιοποιηµένο υλικό ως αντίγραφο ασφαλείας. Μέχρι τότε ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και τη φύλαξη του αντιγράφου ασφαλείας. A Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φύλαξης και Μητρώου Ασθενών Ο Ανάδοχος θα κανονικοποιήσει-συσχετίσει τους φακέλους ασθενών µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή (αριθµός φακέλου ασθενή µε αριθµό µητρώου ασθενή στο ΟΠΣΥ). Η Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φύλαξης και Μητρώου Ασθενών περιλαµβάνει την καταγραφή µέσω της καταχώρησης στο σύστηµα Κανονικοποίησης-Συσχέτισης που οφείλει να αναπτύξει ο Ανάδοχος. Κάθε Φάκελος Ασθενή έχει Αριθµό Μητρώου Ασθενή και η φύλαξη του έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο πρωτοκόλλου φύλαξης. Κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης και προκειµένου να υπάρχει σύνδεση µεταξύ των αρχείων που θα προκύψουν και των πρωτότυπων φακέλων ασθενών, µε χρήση κατάλληλου λογισµικού θα πρέπει να εισάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα που προσδιορίζουν µοναδικά τον κάθε φάκελο ασθενή. Με την χρήση του συστήµατος κανονικοποίησης-συσχέτισης θα είναι εφικτή η αναζήτηση κάθε φακέλου ασθενούς ανά κλινική και ανά ηµεροµηνία εξόδου. Αποθήκευση Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει όλες εκείνες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποτελεσµατική οργάνωση και αποθήκευση των ψηφιακών αντιγράφων και των αντίστοιχων µεταδεδοµένων µε δυνατότητα : Αποδοτικής Συµπίεσης για Εξοικονόµηση Αποθηκευτικών Πόρων χωρίς Απώλεια της Αρχικής Πληροφορίας και της Ποιότητας των Ψηφιακών Αντιγράφων Κωδικοποίησης των δεδοµένων και µεταδεδοµένων βάσει διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων. Εξασφάλιση της Ακεραιότητας και της Ασφάλειας των αποθηκευµένων στοιχείων µε την εφαρµογή συνδυασµού κρυπτογράφησης και πιστοποίησης. εικτοδότηση Θα πρέπει να περιγραφούν οι δυνατότητες δεικτοδότησης των δεδοµένων και µεταδεδοµένων του συστήµατος. Το προτεινόµενο σύστηµα θα πρέπει κατ ελάχιστο να υποστηρίζει την δεικτοδότηση των χαρακτηριστικών φακέλων ασθενών. Το αρχείο αυτό θα ψηφιοποιηθεί και θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα µεταδεδοµένα (συµβατά µε τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στις προδιαγραφές για το ατοµικό συνοπτικό υγείας όπως προτείνονται και αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/eu-takes-major-step-improve-cross-border-care)) όπως ονοµατεπώνυµο, αριθµός AMKA, αριθµός φακέλου ασθενή, κλινική και ηµεροµηνία. Θα δηµιουργηθεί µία ολοκληρωµένη πληροφορία που θα είναι σε θέση να βοηθήσει στον εντοπισµό διπλοεγγραφών στο µητρώου ασθενών και την αντιστοίχιση µε τους αντίστοιχους φακέλους του εκάστοτε ασθενή. Επιπλέον θα δηµιουργηθεί εφαρµογή διάθεσης των δεδοµένων, µε δυνατότητα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας µε υφιστάµενα συστήµατα του Νοσοκοµείου, τηρώντας πάντα όλες τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει την υλοποίηση ενός συστήµατος διαλειτουργικότητας και ανοιχτής πρόσβασης στα δεδοµένα του ασθενή µε βάση τα διεθνή πρότυπα (HL7, CDA, IHE) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 14 24/11/ΕΚ). Στόχος του είναι το κανονικοποιηµένο ηλεκτρονικό αρχείο ασθενή

22 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ να είναι συµβατό µε τα αναφερόµενα στο Ν4213/2013 περί των δικαιωµάτων ασθενών για τη διασυνοριακή υγεία και του νόµου 4238/2014 για το «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο Υγείας (Π.Ε..Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». A.3.5 Σύστηµα Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών A Βασικές Απαιτήσεις Όλες οι εφαρµογές του συστήµατος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και φιλικές ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα πληροφορικής. Ο τρόπος αποθήκευσης των δεδοµένων να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και να επιτρέπει τη διασύνδεσή του µε άλλες εφαρµογές και συστήµατα Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Ιατρικών εδοµένων (π.χ. PACS, RIS, LIS). Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει: την διαχείριση και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών (γενικές ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις X-Rays, CT, MRI, Ultrasound) και την διασύνδεση µε επαγγελµατικούς σαρωτές εγγράφων και ιατρικών φιλµ (medical film digitizers), Να υποστηρίζει κρίσιµες λειτουργίες προεπεξεργασίας ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων όπως µετασχηµατισµός εικόνας (Grayscale/Spatial) και προσθήκη υποσηµειώσεων Να υποστηρίζει την εξαγωγή των ψηφιοποιηµένων ιατρικών υποθέσεων ασθενών σε CD/DVD/BD την δυνατότητα οπτικού ελέγχου (quality assurance) του παραγόµενου ψηφιοποιηµένου αρχείου. τη διαχείριση (Εισαγωγή, Τροποποίηση, ιαγραφή, Αντιγραφή κτλ) ψηφιακού υλικού ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών και την δηµιουργία ψηφιακών ιατρικών υποθέσεων ασθενών (studies), την ηλεκτρονική τεκµηρίωση ψηφιακού υλικού - ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών (διαχειριστικά και περιγραφικά µεταδεδοµένα) την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα λογισµικά, την ελληνική και αγγλική γλώσσα σε όλα τα υποσυστήµατα-εφαρµογές. Είναι επιθυµητή η υποστήριξη σε όλα τα υποσυστήµατα-εφαρµογές επιπλέον ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής. Κάθε υποσύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται µε οδηγό βοήθειας. Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας, διαχείρισης και προβολής µιας ή περισσοτέρων ψηφιακών ιατρικών υποθέσεων ασθενών. Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει τη δηµιουργία πολλαπλών επιπέδων χρηστών και να ορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης για τον καθένα από αυτούς. A ιαχείριση συστήµατος Όλες οι εφαρµογές του συστήµατος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και φιλικές ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα πληροφορικής. Όλα τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται µε τρόπο που θα είναι δυνατόν να ανταλλαχθούν και (επανα)χρησιµοποιηθούν και από άλλες εφαρµογές και συστήµατα Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Ιατρικών εδοµένων (π.χ. PACS, RIS, LIS)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. / ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια του είδους : Κριτήρια κατακύρωσης : Ημερομηνία Διενέργειας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. / ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια του είδους : Κριτήρια κατακύρωσης : Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί CPV: Κωδικός ΟΠΣ: Προϋπολογισµός: 722.220,00 587.170,73. Ηµεροµηνία ιενέργειας: Η Συµφερότερη Προσφορά. Κριτήριο Ανάθεσης:

Κωδικοί CPV: Κωδικός ΟΠΣ: Προϋπολογισµός: 722.220,00 587.170,73. Ηµεροµηνία ιενέργειας: Η Συµφερότερη Προσφορά. Κριτήριο Ανάθεσης: ιακήρυξη ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου και δηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή για το Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου και Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «ιαλυνάκειο»»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.960/7-9 Αθήνα, 07/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ Ταχ. /νση Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες Α. Μοναστηριώτου Τηλέφωνο 2661360019 Fax 2661360060 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1125_16-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 Ταχ. Κωδ: 69133 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ Τηλέφωνο: 2531023175 Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα