ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑ ΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως ισχύει Έγκριση της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS», δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ ΠΕ/Π01/4/00061/Ε/ν.3299/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/ ) όπως ισχύει, επένδυ σης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας με την προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στο Δήμο Αθηναίων επί της Λ. Κηφισίας 118 Β του Νομού Αττικής, συνολικού κόστους τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμε τοχή σε ποσοστό 65% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ) και από δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 35% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού επιχορήγησης εκατόν σαράντα πέντε χιλι άδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ). Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ γηθούν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως ισχύει, είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ F Aριθμ. 436/038 (2) Έ γκριση της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS», δυνάμει της οποίας συμφω νήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A» ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αφού έλαβε υπόψη: α) Το νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α) «Περί Ηλεκτρονικών Επι κοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως: (i) το άρθρο 12, στοιχεία (στ), (η) και (λε) αυτού, (ii) το άρθρο 14 αυτού, και (iii) το άρθρο 63, παράγραφοι 1 και 2 αυτού, β) Το ν. 703/1977 Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς, και ιδίως τα άρθρα 4 4α και 4β αυτού, γ) Την υπ αριθμ. 249/115/2002 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κα νονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), και ιδίως ο άρθρο 1 παρ. 2 αυτού όπου ορίζε ται ότι «οι ακροάσεις πραγματοποιούνται από την ΕΕΤΤ, προκειμένου είτε να διαπιστώσει την ύπαρξη παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας είτε να ενημερωθεί σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται στις αρμο διότητές της», δ) Την υπ αριθμ. 1168/ γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ, με βάση το άρθρο 4α του ν. 703/1977 της Συμφωνίας κάλυ ψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS«, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώ νυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A», ε) Την υπ αριθμ / Επιστολή της ΕΕΤΤ στην πληρεξούσια των συμμετεχόντων μερών δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαί ας» με την οποία εζητήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

2 17096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ) Την υπ αριθμ.47339/ επιστολή της ΕΕΤΤ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την οποία ζητήθηκε ενη μέρωση σχετικά με τη γνωστοποίηση της εξαγοράς από την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRACOM TELECOM», ζ) Την υπ αριθμ. 1175/ επιστολή της πληρεξού σιας των συμμετεχόντων μερών δικηγορικής εταιρείας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας», με την οποία προσκομίσθησαν τα αιτηθέντα από την ΕΕΤΤ συ μπληρωματικά στοιχεία της σχετικής εξαγοράς και τα σχετικά συνημμένα έγγραφα, η) Την υπ αριθμ. 1227/ Επιστολή της πληρεξού σιας των συμμετεχόντων μερών δικηγορικής εταιρείας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας» στην ΕΕΤΤ, με την οποία κοινοποιείται αντίγραφο της με υπ αριθμ. 63/ επιστολής της Επιτροπής Ανταγωνι σμού, με την οποία η τελευταία απεφάνθη ότι η εν λόγω συγκέντρωση, πληροί τους όρους του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, θ) Την υπ αριθμ. 1671/Φ.800/ Επιστολή της ΕΕΤΤ στην Πληρεξούσια δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γε ωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας», με την οποία ενημερώ θηκαν τα μέρη ότι η εν λόγω γνωστοποίηση συγκέντρω σης επιχειρήσεων πληρεί τους όρους του άρθρου 4β του ν. 703/1977, ι) Την υπ αριθμ. 5416/ επιστολή της Επιτρο πής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την εξαγορά από την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRACOM TELECOM», ια) Την υπ αριθμ. 7846/ εκ νέου γνωστοποίηση από την πληρεξούσια δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας» της εν λόγω εξα γοράς με βάση το έντυπο Γνωστοποίησης του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, ιβ) Την υπ αριθμ.12064/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρό ασης, με την οποία τα συμμετέχοντα μέρη εκλήθησαν σε ακρόαση για τη νομική διερεύνηση πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού, και ειδι κότερα των διατάξεων των άρθρων 4 και επόμενα του ν. 703/1977, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων και τη διαδικασία προηγούμενης γνωστο ποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που αφορά στις ανωτέρω εταιρείες. ιγ) Την υπ αριθμ / επιστολή της ΕΕΤΤ (με συνημμένο αντίγραφο της σχετικής εισήγησης της αρμόδι ας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ που αφορούσε στην εξέταση της υπό κρίση εξαγοράς), με την οποία εζητήθησαν οι απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την «αγορά της πληροφορικής», ήτοι την αγορά της αποκλειστικής αρμοδιότητας της, ιδ) Την υπ αριθμ. 2537/ επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία διευκρινίζεται ότι «κατά τη συνεδρίαση της (αρ. 1066), κατόπιν εισηγήσεως της Γεν. Διεύθυνσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η ως άνω επικείμενη συγκέντρωση δε δύναται να επιφέρει περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα, δεδομένων: α) του μεγάλου αριθμού επιχει ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, β) των χαμηλών μεριδίων των επιχειρήσεων που εμπλέ κονται στη συγκέντρωση και γ) τη μη στοιχειοθέτηση της εν λόγω αγοράς ως επηρεαζόμενης αγοράς», ιε) Την υπ αριθμ /Φ.600/ τελική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, Και εκτιμώντας ότι: 1. Ιστορικό: α) Στις η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», μέλος του Ομίλου Sistema και η εταιρεία «INTRACOM S.A HOLDINGS» προέβησαν σε γνωστοποίη ση στην ΕΕΤΤ της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS«, δυνάμει της οποίας συμ φωνήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A», β) Στις , η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ / Φ.800/ επιστολή της αιτήθηκε συμπληρωματικά στοιχεία για την εν λόγω εξαγορά, κυρίως αναφορικά με τη εταιρική σχέση της εταιρείας «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» με τον όμιλο «SISTEMA» και τον ανα λυτικό κύκλο εργασιών, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», γ) Στις επίσης η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ / επιστολή της στην Επιτροπή Ανταγω νισμού αιτήθηκε λεπτομέρειες αναφορικά με την έκβαση της απο γνωστοποίησης της εξαγοράς απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», δ) Στις , με υπ αρθμ. 1175/ , η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» προσκόμισε στην ΕΕΤΤ τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία, ε) Στις , η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ Φ.800/ επιστολή της ενημέρωσε τα συμμετέχοντα μέρη ότι κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και σχετικής αιτιολόγησης η εν λόγω συγκέντρωση πληροί τους όρους του άρθρου 4β του ν. 703/1977, ζητώντας την επαναληπτική γνωστοποίηση της εν λόγω εξαγοράς με βάση το άρθρο 4β, στ) Στις , η ΕΕΤΤ με σχετική επιστολή της ενη μέρωσε την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι θα επιληφθεί της σχετικής γνωστοποίησης, διευκρινίζοντας τη σχετική αρμο διότητά της στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ζ) Στις , η Επιτροπή Ανταγωνισμού απήντησε στην υπ αριθμ / επιστολή της ΕΕΤΤ ανα φορικά με την έκβαση της πρότερης απο γνω στοποίησης της εξαγοράς απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM, η) Με την υπ αριθμ. 6824/ επιστολή της, η εται ρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», προέβη σε επαναληπτική γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 4β του ν. 703/1977, με βάση το έντυπο 4β του ν. 703/1977, θ) Με την από 12064/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόα σης εκλήθησαν σε ακρόαση οι εταιρείες «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και η εταιρεία «HELLAS ON LINE S.A» στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να διερευνηθούν εις βάθος όλα τα θέματα που αφορούσαν τη γνωστοποίηση της εν λόγω εξαγορά, και να ακουστούν οι απόψεις των συμμε τεχόντων μερών, ι) Στις 14 Μαρτίου 2007 διεξήχθη νομίμως και προση κόντως η σχετική ακρόαση με τη συμμετοχή των μερών στην ΕΕΤΤ, ια) Με τις υπ αριθμ και επιστολές της η ΕΕΤΤ κοινοποίησε στα συμμετέχοντα μέρη τα πρακτικά της διεξαχθείσης ακρόασης, ιβ) Στις με την υπ αριθμ επιστολή, οι εταιρείες «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «HELLAS ON LINE S.A» υπέβαλαν υπόμνημα, όπως προ βλέπει ο σχετικός Κανονισμός της ΕΕΤΤ, ιγ) Στις , η ΕΕΤΤ απέστειλε αντίγραφο της σχε τικής εισήγησης εξέτασης της υπό κρίση εξαγοράς, ζη τώντας τις απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγορά της πληροφορικής που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, ιδ) Στις η Επιτροπή Ανταγωνισμού με επιστολή της επιβεβαίωσε στην ΕΕΤΤ, ότι κατόπιν ενδελεχούς εξέ τασης, η εν λόγω συγκέντρωση δεν επιφέρει περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά της πληροφορικής. 2. Περιγραφή των μερών που συμμετέχουν στη συγκέ ντρωση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS, εί ναι μέλος του ομίλου Sistema Joint Stock Company Financial Corporation, που δραστηριοποιείται στην αγορά των υπη ρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παρέχει πλήρη σειρά τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών προς οικιακούς και εταιρικούς χρήστες καθώς και σε άλλους φορείς. Η επιχειρηματική της γραμμή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή ρυθ μιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών. Η γραμμή πα ραγωγής της παρέχει φωνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων προς ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες προς εταιρι κούς πελάτες. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθώς και στον τομέα υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. β) Η εταιρεία «HELLAS ON LINE Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής (HOL)», έχει ως αντικείμενο και σκοπό της: (i) την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλε πικοινωνιακών δικτύων και τερματικού εξοπλισμού τηλεπι κοινωνιών μέσω δορυφόρου, (ii) την παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύου σας νομοθεσίας καθώς και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, (iii) την εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινω νιακού τερματικού εξοπλισμού, (iv) την παροχή φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής και (v) την προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 3. Περιγραφή της επικείμενης συγκέντρωσης Η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση αφορά στην απόκτηση ελέγχου εκ μέρους της εταιρείας COMSTAR της πλειο ψηφίας (51%) των μετοχών της HELLAS ON LINE και του ελέγχου επί της τελευταίας. Σύμφωνα με την από Συμφωνία Καλύψεως μετοχών, η εταιρεία COMSTAR συμ φώνησε να καλύψει και να αποκτήσει νέες με τοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά την Ημερομηνία Κάλυψης το 51% του συνολικού καταβληθέντος κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της HELLAS ON LINE. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η INTRACOM HOLDINGS θα διατηρεί στον έλεγχό της το 49% του μετοχικού κε φαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί, υπό την προυπόθεση λήψης των απαραί τητων εγκρίσεων απο τις επιβλέπουσες αρχές επί θεμάτων νομοθεσίας Ανταγωνισμού (βλ. όρος 3.2 (α) της Συμφωνίας Καλύψεως Μετοχών). Η εταιρεία HELLAS ON LINE πριν από τη συγκέντρωση αποτελούσε θυγατρική κατά ποσο στό 100% της INTRACOM S.A. HOLDINGS. Στις η INTRACOM αποσχίστηκε σε τρεις διαφορετικές εταιρείες (100% θυγατρικές της, την Intracom Telecom, Intracom IT Operations και Intracom Electronic Defense) και μετετράπη σε εταιρεία συμμετοχών INTRACOM S.A. HOLDINGS. Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία συμφωνήθηκε ένα σχέδιο Συμφωνητικού μετόχων που προσαρτάται στη Συμφωνία Καλύψεως Μετοχών ως Παράρτημα, το οριστικό κείμενο της οποίας θα υπογραφεί πριν ή συγχρόνως με την Ημερομηνία καλύψεως των μετοχών υπό την ακόλουθη προϋπόθεση: ότι εντός προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από την ως άνω Ημερομηνία Υπογραφής εναλλακτικά: α) είτε η COMSTAR θα επιβεβαιώσει ότι η οριστική Συμφω νία Μετόχων είναι το συμφωνηθέν σχέδιο Συμφωνητικού Μετόχων που προσαρτήθηκε στη Συμφωνία Καλύψεως Μετοχών, είτε β) σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι η HOL δε δύναται να συμπεριληφθεί στην ενοποίη ση των οικονομικών καταστάσεων της COMSTAR επί τη βάση των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων (USGAAP), εφόσον εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση στην INTRACOM S.A HOLDINGS του ως άνω γεγονότος, τα μέρη προβούν σε καλή τη πίστη διαπραγματεύσεις προ κειμένου να συμφωνήσουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο συμφωνηθέν σχέδιο Συμφωνητικού Μετόχων που θα επιτρέπουν στην COMSTAR να προβεί στην ως άνω ενο ποίηση και αυτές (οι διαπραγματεύσεις) τελεσφορήσουν. Στην αντίθετη περίπτωση, ήτοι στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προαναφερθείσας χρονικής προθεσμίας, τότε το κάθε μέρος θα δύναται να προβεί στην καταγγελία της συμβάσεως κατά τον όρο 3.8 αυτής και τότε η εν λόγω σύμβαση θα θεωρείται άκυρη εξ αρχής και κανένα μέρος δε θα διατηρεί υποχρέωση ή δικαίωμα έναντι του άλλου μέρους (όρος 3.10 Συμφωνίας Κάλυψης Μετοχών). Υπέρ της INTRACOM, παραχωρείται δικαίωμα προτίμη σης απόκτησης μετοχών στην περίπτωση που οι μέτοχοι αποφασίσουν να προβούν σε δημόσια εγγραφή. Οι μέτοχοι δεσμεύονται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η COMSTAR θα διατηρήσει την πλειοψηφία του 51% του ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου (όρος 8.2 Συμφωνητικού Μετόχων). Οι μέτοχοι δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση ή μεταβί βαση των μετοχών τους στη εταιρεία για τρία τουλάχιστον έτη (lock up period), (όρος 5 Συμφωνητικού Μετόχων). Σύμφωνα με τον όρο 16 παρ. 3 έως 5 του Συμφωνητι κού Μετόχων, η INTRACOM S.A HOLDINGS αναλαμβάνει υποχρέωση «Μη Ανταγωνισμού» για μία περίοδο τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Καλύψεως Μετοχών. Τέλος η πωλήτρια (INTRACOM) συμφώνησε υπό όρους να παραχωρήσει προς τους μετόχους της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, δικαίωμα προτίμησης για εγγραφή συμμετοχής σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα λαίου της HOL ύψους έως 24% του. Στην περίπτωση αυτή η COMSTAR θα διατηρήσει στην κυριότητά της το ποσοστό του 51% και το ποσοστό του νέου μετόχου θα παραχωρη θεί εξ ολοκλήρου από το ποσοστό της INTRACOM (όρος 9 του Συμφωνητικού). 4. Eφαρμοστέο δίκαιο και νομική εξέταση της περιγρα φείσας επιχείρησης συγκέντρωσης Α. Εφαρμοστέο δίκαιο. α) Αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προς εξέταση της υποβληθείσας επι χείρησης συγκέντρωσης. Το άρθρο 12, στοιχείο στ του ν. 3431/ προβλέπει: «Η ΕΕΤΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοι νωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). H EΕTT δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνι σμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο», η ) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο» Όπως καθίσταται προφανές από την εξέταση των επηρε αζόμενων αγορών που προηγήθηκε, η υπό κρίση εξαγορά αφορά κυρίως στην αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στην αγορά πληροφορικής. Κατά συνέπεια εμπίπτει στη ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 12, στοιχ. στ του ν. 3431/2006 και κατά παραπομπή του ν. 703/1977. Συνεπώς, καταρχήν αρμόδια για την εφαρμογή της ουσι αστικής νομοθεσίας (ν. 703/1977, όπως ισχύει 2 ) στην υπό κρίση εξαγορά είναι η ΕΕΤΤ ΦΕΚ, 13 Α / Πρόσφατα τροποποιηθείς με το ν. 3373/ Σημειώνεται ότι για την εξέταση της αγοράς πληροφορικής, αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

4 17098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Η προπεριγραφείσα επιχείρηση ως «συγκέντρωση» κατά την έννοια του άρθρου 4β του ν. 703/1977. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 703/1977: «1. Η συγκέ ντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει καθ αυτή στις απα γορεύσεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 2. Συγκέντρωση πραγματοποιείται: α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. β) (όταν) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων. 3) Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώμα τα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύν θεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. 4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές». Κατά συνέπεια, η υπό κρίση εξαγορά αποτελεί συγκέ ντρωση επιχειρήσεων υπό την έννοια των άρθρων 4 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Περαιτέρω, το άρθρο 4β του ν. 703/1977 προβλέπει ότι: «1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστο ποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευσή της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλά χιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια Ευρώ ( ) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρή σεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ στην ελληνική αγορά. 2. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 3. Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: α. σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επι χειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, β. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισ σότερων επιχειρήσεων». Συνεπώς, το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει τάσσει σωρευτικά δύο προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας συγκέντρωσης σε καθεστώς προηγούμενης γνωστο ποίησης και συνακόλουθα στον έλεγχο του άρθρου 4γ: α) Παγκόσμιο κύκλο εργασιών όλων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη συγκέντρωση, ανερχόμενου τουλάχι στον σε ευρώ, τούτου προσδιοριζόμενου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στ του ν. 703/1977 και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες εταιρίες να πραγ ματοποιούν, χωριστά η καθεμιά, συνολικό κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά άνω των ευρώ. Προχωρώντας σε εξέταση των επιμέρους κύκλων εργα σιών των εμπλεκόμενων μερών, παρατηρείται πως: Ο συνολικός (παγκόσμιος) κύκλος εργασιών της Comstar ανέρχεται σε 828,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2006, ενώ για το 2005 πραγ ματοποίησε κύκλο εργασιών 907,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύκλος εργασιών του ομί λου Sistema για το 2005 ήταν εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η εταιρεία Comstar, μέλος του ομίλου Sistema, έχει κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά από τον Αύγουστο του 2006, μέσω της εταιρείας Intracom Telecom, η οποία ελέγχεται κατά 51% από την εταιρεία Sitronics, μέλος του ομίλου Sistema. Ο κύκλος εργασιών της Intracom Telecom στην ελληνική αγορά για το 2006 ανήλθε σε 144,9 εκα τομμύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας HELLAS ON LINE στην εθνική αγορά ανήλθε σε ΕΥΡΩ για το έτος Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών αναλύεται σε ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από τηλεπικοινωνίες και ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από πληροφορική για το έτος Για το έτος 2005 ο κύκλος εργασι ών της εταιρείας HELLAS ON LINE στην εθνική αγορά ανήλθε σε ΕΥΡΩ. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών αναλύεται σε ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από τηλεπικοινωνίες και ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από πληροφορική. Κατά συνέπεια, με βάση τα ανωτέρω, η υπό εξέταση συγκέντρωση αποτελεί ειδικότερα συγκέντρωση που υπόκειται σε καθεστώς προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 β του ν. 703/1977, δεδομένου ότι πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις του νόμου και συ νεπώς υπόκειται επιπλέον σε καθεστώς ελέγχου δυνάμει του άρθρου 4γ του ιδίου νόμου, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4δ και τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4στ, για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς και του κύκλου εργασιών. Επομένως, η αποκτώσα τον έλεγχο της εξαγο ραζομένης εταιρείας επιχείρηση είχε υποχρέωση προη γούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977 η οποία και εν προκειμένω πραγματοποιήθηκε εμπροθέσμως, ήτοι στις , δε δομένου ότι η υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης Μετο χών έλαβε χώρα στις Επίσης, το άρθρο 4β, και συγκεκριμένα η παράγραφος 6 του ν. 703/1977, επιτάσσει επιπλέον «μετά τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, την υποχρέωση δημοσίευσης της γνωστοποιούμενης συ γκέντρωσης σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα». Η γνωστοποιούσα δημοσίευσε προσηκόντως στην ημερησία Εφημερίδα Express (Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007) την εν λόγω συγκέντρωση, γεγονός που αποδεικνύεται και μεν υπ αριθμ. 7846/ επιστολή της. γ) Εξέταση ενδεχόμενου Κοινοτικής Διάστασης εξαγο ράς Εν συνεχεία, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη εξαγορά λόγω των ποσοτικών μεγεθών της (κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών) έχει Κοι νοτική Διάσταση δυνάμει των προϋποθέσεων που τάσσει προς τούτο ο Κανονισμός 139/2004 (ΕΚ) 4, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή και κατισχύει κάθε (αντίθετης) εθνικής διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 και του Κανονισμού 139/2004 : «2. Μια συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματο ποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια Ευρώ και β) δύο τουλάχι στον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποι ούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων Ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγ ματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού -4 ΕΕ, L 24 της , SEL. 1.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. 3. Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινο τική διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δις. Ευρώ, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέ χουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που λαμ βάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β), δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγμα τοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος...» Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 και 2 του ίδιου Κανονισμού: «1. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από συµµετέχουσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονοµικού έτους και που αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων καθώς και ο φόρος προστιθέµενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών µιας συµµετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαµβάνει την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπη ρεσιών µεταξύ οποιωνδήποτε από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Ο κύκλος εργασιών, στην Κοινότητα ή σε κράτος µέλος, περιλαµβάνει την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές, είτε στην Κοινότητα είτε στο εν λόγω κράτος µέλος. 2. Κατά παρέκκλιση από τη παράγραφο 1, εφόσον η συγκέντρωση πραγµατοποιείται µε την απόκτη ση τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τµήµατα αυτά έχουν ή όχι νοµική προσωπικότητα, λαµβάνεται υπόψη, όσον αφορά τον πωλητή ή τους πωλη τές, µόνον ο κύκλος εργασιών ο σχετικός µε τα τµήµατα που αποτελούν αντικείµενο της συγκέντρωσης. Ωστόσο, δύο ή περισσότερες πράξεις κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός περιόδου δύο ετών µεταξύ των ιδίων προσώπων ή επιχειρήσεων δεν αντιµετωπίζονται ως µία και αυτή συγκέντρωση που προ κύπτει κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας πράξης» Σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια, αναφορικά με τους κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών για το έτος 2005, όπως αυτά προέκυψαν, (βλέπε σημείο β «Η προπεριγραφείσα επιχείρηση ως «συγκέντρωση» κατά την έννοια του άρθρου 4β του ν. 703/1977»), η εν λόγω εξαγορά δεν παρουσιάζει κοινοτική διάσταση, διότι δεν υπερβαίνει το αριθμητικό κατώφλι που θέτει το άρθρο 1, παράγρα φος 2 του Κανονισμού 139/2004 (ΕΚ). Συνεπώς, πρέπει να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (εν προκειμένω την ΕΕΤΤ, με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω). δ) Ρήτρα Μη Ανταγωνισμού Σύμφωνα με τον όρο 16 παρ. 3 έως 5 του Συμφωνητι κού Μετόχων, η INTRACOM S.A HOLDINGS αναλαμβάνει υποχρέωση «Μη Ανταγωνισμού» για μία περίοδο τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Καλύψεως Μετοχών. Η σύμβαση εξαγοράς προβλέπει πράγματι χρονική διάρκεια ισχύος της ρήτρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ρήτρα μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη με βάση την Ανακοί νωση 2001/C 188/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδο μένου ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η αξία της επένδυσης, αλλά και η ομαλή μετάβαση στη νέα εταιρική διάρθρωση μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, προκειμένου να μην απαξιωθεί η επένδυση και να προστατευθεί η εμπορική φήμη «good will» και η τεχνογνωσία «Know how» του νέου σχήματος. ε) Νομική εκτίμηση περιεχομένου εντύπου γνωστοποί ησης συγκέντρωσης στην ΕΕΤΤ Αναφορικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες γνω στοποίησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σχετικές απο φάσεις της εξέδωσε τα μόνα μέχρι σήμερα διαθέσιμα Έντυπα Γνωστοποίησης, ήτοι το έντυπο του άρθου 4α και εκείνο του 4β, τα οποία χρησιμοποιούνται συστηματικά και σχεδόν αποκλειστικά από διάφορες εταιρείες διάφο ρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, που προβαίνουν σε σχετικές γνωστοποιήσεις, επιλέγοντας προσεκτικά το κατάλληλο εξ αυτών, ανάλογα με τη βαρύτητα της συ γκέντρωσης, τους κύκλους εργασιών και την πολυπλοκό τητα των εξαγορών/συγκεντρώσεων αυτών. Κρίσιμο όμως στοιχείο αποτελεί η τήρηση της σχετικής προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, ήτοι αυτής του 10ημέρου για την περίπτωση των συγκεντρώσεων του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και σε κάθε περίπτωση η μη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης από τα μέρη, χωρίς την παροχή της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές. (βλέπε άρθρα 4δ και 4ε του ν. 703/1977). Στην υπό κρίση περίπτωση και στη σχετική ανάλυση που διεξήχθη για την υποβληθείσα γνωστοποίηση, παρότι τηρήθηκε η προθεσμία του δεκαημέρου που επιτάσσει ο νόμος στο άρθρο 4β και τα μέρη δεν προχώρησαν στην πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, διαπιστώθηκαν τα εξής: Τα γνωστοποιούντα μέρη προέβησαν σε γνωστοποί ηση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/1977 (και το έντυπο αυτού), με την αιτιολογία ότι «η μια εκ των δύο συμμετεχουσών επιχειρήσεων (Comstar/Sistema) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (2005) δεν πραγματοποίησε πωλήσεις ούτε προσέφερε υπηρεσίες εντός της εθνικής (ελληνικής) αγοράς και ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών της στην εθνική αγορά είναι μηδενικός, και δεν πληρείται το δεύτερο κατώφλι του άρθρου 4β του ν. 703/1977, το οποίο θέτει ως προϋπόθεση για την προηγούμενη γνω στοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων την πραγματοποί ηση εκ μέρους τουλάχιστον δύο εκ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθεμίας ξεχωριστά, συνολικού κύκλου εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ στην Ελληνική αγορά», συμπεραίνοντας ότι η εν λόγω συγκέντρωση εμπίπτει στην υποχρέωση επόμενης γνωστοποίησης του άρθρου 4α του ν. 703/1977. Παρ όλα αυτά, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ, κατέ ληξε σε διαφορετικό αποτέλεσμα κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και ανάλυσης των προσκομισθέντων στοιχείων αναφορικά με τους κύκλους εργασιών των συμμετεχου σών εταιρειών. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπό ψη στον υπολογισμό της επίσης το τελευταίο λογιστικό έτος, ήτοι το έτος 2005, ακολούθησε κατά γράμμα την «Ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με την έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 4064/1989 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων» (98/C 66/03), και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΙΙΙ «Προσδιορισμός των Συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε διάφορα είδη πράξεων» και την παράγραφο 2.3 «Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατόπιν προηγούμενης συρρίκνωσης ή διερεύνησης της υπό εξαγοράς επιχείρησης», και το σημείο 17, όπου προ βλέπεται ξεκάθαρα πως: «Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση των συμμε τεχουσών επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία του γεγονό τος το οποίο θεμελιώνει την υποχρέωση για κοινοποίηση,

6 17100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού περί Συγκεντρώσεων, δηλαδή σύναψη συμφωνίας, δημο σίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή απόκτηση της συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρη σης. Εάν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει αποσυρθεί από μια οντότητα ή εάν δώσει τέλος σε μια δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία του γεγονότος που θεμελιώνει την υποχρέωση προς γνωστοποίηση ή όταν αυτή η απόσυρ ση ή παύση της δραστηριότητας συνιστούν προϋπόθεση για την πράξη, τότε οι πωλήσεις που αντιστοιχούν στην οντότητα απο την οποία έχει αποσυρθεί ή στη διακοπείσα δραστηριότητα δε θα συνεκτιμηθούν κατά τον υπολογι σμό του κύκλου εργασιών. Αντίθετα, εάν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει εξαγοράσει μια οντότητα πριν την ημερομη νία του γεγονότος που δημιουργεί την υποχρέωση προς κοινοποίηση, θα συνυπολογισθούν οι πωλήσεις αυτής της τελευταίας». Στην υπό κρίση εξαγορά, δεδομένου ότι η εν λόγω γνω στοποίηση έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2006, λαμβά νοντας υπόψη την τρέχουσα δομή των συμμετεχουσών εταιρειών, προκύπτει ότι κατόπιν της σχετικής έγκρισης που εδόθη απο την Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Ιούλιο του 2006, η εταιρεία «INTRAKOM TELECOM» αποτελούσε ήδη μέρος του υπό εξέταση ομίλου, αφού εξηγοράσθη απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY», η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου «SISTEMA», όπως και η υπό εξέταση εξαγοράζουσα εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS». Συνεπώς, όπως διαφαί νεται, υπάρχει παρουσία του ομίλου «SISTEMA» στην Ελ ληνική αγορά, μέσω της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», ασχέτως του γεγονότος ότι λαμβάνεται ούτως ή άλλως υπόψη η τελευταία λογιστική χρήση για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, ήτοι το έτος Με βάση τα ανωτέρω, το γνωστοποιούν μέρος εκ παραδρομής ισχυρίστηκε ότι κατά το οικονομικό έτος 2005, (λογιστικό έτος το οποίο λαμβάνεται υπόψη), ο όμιλος SISTEMA και η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις ούτε προ σέφεραν υπηρεσίες εντός της εθνικής ελληνικής αγοράς, καταλήγοντας λανθασμένα ότι ο κύκλος εργασιών τους στην ελληνική αγορά ήταν μηδενικός. Ειδικότερα, η εται ρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» απεδείχθη να έχει τελικώς παρουσία στην Ελληνική αγορά μέσω της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», η οποία ελέγχεται κατά 51% απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY», εταιρεία του ομίλου «SISTEMA» κατά ποσοστό 94,5%, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 1175/ Εμπ. Επιστολή της γνωστοποιούσης εταιρείας (βλ. Κεφά λαιο «Παρουσίαση Οικονομικών Πληροφοριών», στοιχείο υπ αριθμόν 1). Συνεπώς, οι συμμετέχουσες στη σχετική συγκέντρωση εταιρείες έχουν η κάθε μια ξεχωριστά συ νολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι κατά το υπόψη λογιστικό έτος του 2005, η εταιρεία «INTRAKOM TELECOM» δεν ανήκε στον Όμιλο «SISTEMA». Συμπερασμα τικά, η εν λόγω γνωστοποίηση πληρούσε τους όρους του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και ξεπερνούσε τα κατώφλια του άρθρου 4α του ν. 703/1977. Εντούτοις, όπως προκύ πτει απο το έντυπο της πρώτης γνωστοποίησής στην ΕΕΤΤ (ΑΡ.ΕΜΠ.1168/ ), τα μέρη προέβησαν στη γνωστοποίηση εντός της νομίμου προθεσμίας που προ βλέπει το άρθρο 4β του ν. 703/1977, ήτοι εντός των δέκα εργασίμων ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας των με ρών. Παρόλα αυτά, παραδόξως, εζήτησαν την εξέταση της σχετικής εξαγοράς με βάση τα άρθρα 4 και επόμενα του ν. 703/1977, υποστηρίζοντας και τεκμηριώνοντας μάλιστα ότι η εν λόγω εξαγορά πληρούσε τους όρους του άρθρου 4α του ν. 703/1977, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ταχεία εξέταση της όλης διαδικασίας γνωστοποίησης. στ) Εξέταση στοιχείου υπαιτιότητας στη διαδικασία γνωστοποίησης από την εταιρεία Με βάση τις ανωτέρω διατυπώσεις, μένει να διαπιστωθεί κατά πόσο η εν λόγο ερμηνεία και συνεπώς η εκ πα ραδρομής υπαγωγή των σχετικών κύκλων εργασιών στα κατώφλια του άρθρου 4α, έγινε υπαιτίως από τα γνωστο ποιούντα μέρη όπως ορίζεται στα άρθρα 4β, 25, 28 και 29 του ν. 703/1977. Ειδικότερα, το άρθρο 29 του ν. 703/1977, ορίζει στην παράγραφο 2, και το σημείο γ αυτού, ότι: «όποι ος παρέχει, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι στον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες με ανώτατο όριο τις Ευρώ». Πρέπει να τονιστεί ότι, με βάση την υπ αριθμ. 1168/ πρώτη Γνωστοποίηση της εταιρείας στην ΕΕΤΤ, η οποία διεξή χθη με βάση το έντυπο του άρθρου 4α του ν. 703/1977, τα γνωστοποιούντα μέρη διατηρούσαν την υποψία ότι η εν λόγω εξαγορά μπορεί και να ενέπιπτε στο πεδίο εφαρ μογής του άρθρου 4β του ν. 703/1977, γεγονός το οποίο διατυπώθηκε στο ίδιο το έντυπο γνωστοποίησής τους, ως εξής: «παρά ταύτα, προβαίνουμε στη γνωστοποίηση αυτής, εντός της νομίμου προθεσμίας του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και παρακαλούμε όπως την εξετάσετε στα πλαίσια του άρθρου 4 και επόμενα του ν. 703/1977». Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός των μερών ότι η γνωστοποιούσα δε γνώριζε, ούτε ανέμενε, ούτε μπορούσε να γνωρίζει ή να αναμένει ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4α ή του άρθρου 4β, προφανώς δεν ευσταθεί εκ των προ σκομισθέντων στοιχείων. (βλέπε σελ 9 του Υπομνήματος των Εταιρειών). Πάραυτα, το γεγονός της απόδοσης δια φορετικής ερμηνείας στο θέμα του κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών και ιδίως της παρουσίας της μιας εξ αυτών στην Ελληνική αγορά, δε διαφαίνεται ότι οφειλόταν σε υπαιτιότητα της γνωστοποιούσης. Ως εκ τούτου, δε στοιχειοθετείται η απαιτούμενη υπαιτιότητα των μερών κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης. 5. Νομική εκτίμηση Κατ ουσία εξέταση της γνωστο ποιηθείσης εξαγοράς α) Ο περιορισμός του ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες αγορές ως κριτήριο νομιμότητας της επιχείρησης συγκέ ντρωσης. Το άρθρο 4γ του ν. 703/1977 έχει ως εξής : «1. Με απόφα ση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συ γκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης». Ενώ η κατοχή υψηλών μεριδίων αγοράς αποτελεί σοβαρή ένδειξη δημιουργίας / ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης (ατο μικής ή / και συλλογικής) στη σχετική αγορά δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί μια συγκέντρωση ως αντίθετη στην απαγόρευση του άρθρου 4γ του ν. 703/1977. Απαι τείται περαιτέρω, η συγκέντρωση να έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, σε σημαντικό βαθμό, του ελεύθερου ανταγωνισμού 5, δηλαδή του ουσιαστικού ανταγωνισμού. Ως ουσιαστικός ανταγωνισμός νοείται ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός (workable competition). Διάφορες είναι οι ενδείξεις λειτουργίας του ουσιαστικού ανταγωνισμού: Η δομή της αγοράς και η χρηματοοικονομική ισχύς των επιχειρήσεων : γενικά μερίδια κάτω του 25% τεκμαίρονται ανώδυνα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, Οι φραγμοί εισόδου (entry barriers), - 5 Πρωλ. Κοτσίρη, οπ.π., 2003, σελ. 728 επ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η δυνατότητα άσκησης πραγματικού ή δυνητικού αντα γωνισμού, Η δυνατότητα των προμηθευτών και των χρηστών να έχουν πρόσβαση στις πηγές εφοδιασμού και στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, Η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, Το συμφέρον των καταναλωτών, Η εξέλιξη της τεχνικοοικονομικής προόδου κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός του ανταγωνισμού, προκύπτει από την ανάλυση της σχετικής αγοράς και των λοιπών νομικών, πραγματικών και οικονομικών ανταγωνι στικών και αντι ανταγωνιστικών παραγόντων και γενικά με συνολική εκτίμηση όλων των αναφερόμενων από το νόμο δομικών παραγόντων. Ο έλεγχος διαπιστώνει την προσφορότητα της συγκέντρωσης λόγω της δομής της να περιορίσει τον ανταγωνισμό σε τοπικό ή πανελλαδι κό επίπεδο. Πρόκειται για σχέση αιτιότητας μεταξύ της συγκέντρωσης και της δυνατής αλλαγής συνθηκών αντα γωνισμού, χωρίς να απαιτείται να επέλθει αλλαγή των συνθηκών αυτών. β) Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες από τη συγκέντρωση αγορές. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η δημιουργία ή η ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης δεν αρκεί αφεαυτής για να θεωρηθεί μια συγκέντρωση επιχειρήσεων αντίθετη στο άρθρο 4γ του ν. 703/1977. Πρέπει επιπλέον να προκαλείται από αυτή σοβαρή παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην επηρεαζόμενη αγορά. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο η σκοπούμενη εξαγορά ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, τόσο σε κά θετο, όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκτίμηση των κιν δύνων νόθευσης του ανταγωνισμού οφείλει να γίνεται με ρεαλιστικό τρόπο και σε τελική ανάλυση με μέτρο τη δυνατότητα των ανταγωνιστών, υπαρκτών και δυνητικών, να διεισδύσουν στην σχετική αγορά 6. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί ο ανταγωνισμός στη σχετική αγορά 7. Στην υπό κρίση εξαγορά, παρατηρητέα είναι τα εξής: γ) Σχετικές αγορές Η πρώτη εκ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων (αγοράστρια) εταιρεία COMSTAR δρα στηριοποιείται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σταθερής τηλεφωνίας, επικοινωνία δεδομένων, παροχή ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο, παροχή συνδρομη τικής τηλεόρασης, τηλεφωνικά κέντρα και ιδεατά ιδιωτι κά δίκτυα. Η COMSTAR, μέλος του ομίλου Sistema Joint Stock Company Fiancial Corporation, πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της στην αγορά της Ρωσίας. Στην ελληνική αγορά έχει παρουσία από τον Αύγουστο του 2006 μέσω της Intracom Telecom, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων και συγκεκριμένα προσφορά προϊόντων τεχνομηχανολογικού εξοπλισμού (hardware), λογισμικού (software) και υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία αυτών. Η εξαγοραζόμενη εταιρεία Hellas on Line δραστηριοποι είται σύμφωνα με το καταστατικό της: α) στην εγκατά σταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τερματικού εξοπλισμού μέσω δορυφόρου, β) στην παροχή πάσης φύσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρε σιών προς το κοινό μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού -6 Πρβλ. Κοτσίρη, οπ.π., σελ Βλ. ΔΕΚ, απόφαση της , υποθ. C 234/89, Σ.τ. Δηλι μίτης κατά Ηenninger Brau AG, Συλλ., σελ. Ι 977. δικτύου της χώρας, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, γ) στην εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τερματικού εξοπλισμού, δ) στην παροχή πά σης φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής, ε) στην εκπόνηση, προσαρμογή, ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, εγκατάσταση, υποστήριξη και γενικά εμπορία και κάθε μορφής εκμετάλλευση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικού) και μηχανογραφι κών συστημάτων, στ) στην εισαγωγή, εμπορία, εγκατάστα ση και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής, ζ) στην προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρημα τικών δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς επίσης και στην ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών εν σχέσει με οποιονδήποτε τομέα τηλεπικοινωνιών. Σε συνέχεια της ως άνω ανάλυσης προκύπτει ότι οι σχετικές αγορές που χρήζουν εξέτασης στην παρούσα υπόθεση, ήτοι οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη επιχείρηση, είναι: (ι) η σχετική αγορά πληροφορικής και (ιι) η σχετική αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπη ρεσιών. Η δε λιανική αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύμφωνα και με τα όσα επισημαίνονται στην Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνι ών 8, δύναται να διακριθεί περαιτέρω: στην αγορά δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικι ακούς πελάτες,, στην αγορά δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες. Επιπροσθέτως, δύναται να ορισθεί και μια ξεχωριστή σχετική αγορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. δ) Σχετική γεωγραφική αγορά Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ως σχετική γεω γραφική αγορά νοείται ο γεωγραφικός χώρος εντός του οποίου οι οικονομικοί φορείς εκτίθενται σε όρους αντα γωνισμού αντικειμενικά όμοιους ή επαρκώς ομοιογενείς 9, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι στη συγκεκριμένη εξαγορά, η αγορά αυτή αποτελεί το σύνολο της Ελληνικής Επικρά τειας. ε) Διάρθρωση σχετικών επηρεαζόμενων αγορών (Ι) Αγορά Πληροφορικής Στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί στα πλαίσια της παρούσας γνωστοποίησης ο συνολικός κύκλος εργασιών στην ελληνική αγορά για το έτος 2005 προσδιορίζεται σε εκατομμύρια ευρώ και για το έτος 2006 προσδιορίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η εταιρεία Hellas on Line, το μερίδιο της στην αγορά πληροφορικής για το έτος 2005, 2006 υπολογίζεται σε ποσοστό μικρό τερο του. ενώ ο κύκλος εργασιών από δραστηριότητες πληροφορικής αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, αποδεικνύ οντας έτσι ότι πρόκειται για μία δευτερεύουσα δραστη ριότητα της εταιρείας. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών - 8 Σύσταση 2003/311/ΕΚ 9 Βλ. Πρωτοδικείο Ε.Κ., υποθ. Τ 504/93, Tierce Ladbroke, σκέ ψη 102.

8 17102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από υπηρεσίες/προϊόντα software της Intracom Telecom για το έτος 2006, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, προσδιορίζεται σε ευρώ, το οποίο αποτελεί ποσοστό πολύ μικρότερο του..του συνολικού κύκλου εργασιών στην ελληνική αγορά της πληροφορικής. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι με την ολοκλήρωση της επικείμενης συγκέντρωσης των εταιρειών Hellas on Line και Comstar, τα μερίδιά τους παραμένουν περιορισμέ να και η εν λόγω συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά. (ΙΙ) Η αγορά παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών εμπεριέχει: Την αγορά δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, την αγορά δημο σίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικια κούς πελάτες, και την αγορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρε σιών, από τα στοιχεία που προσκόμισαν οι εμπλεκόμενες στη συγκέντρωση εταιρείες ότι η κύρια τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα της Hellas on Line επικεντρώνεται στην πα ροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλε φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων τοπι κών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες. Στην παροχή των δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε στα θερή θέση για οικιακούς πελάτες, των δημοσίως διαθέ σιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, των δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρε σιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, και των δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλε φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, δραστηριοποιούνται πέραν του ΟΤΕ και άλλοι εικοσιτέσσερις πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εναλλακτικοί πάροχοι). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός και μόνο πλή ρως ανεπτυγμένου σταθερού τηλεπικοινωνιακού δίκτυο, το οποίο ανήκει στον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, ως εγκατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, ανέπτυξε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα το εκτεταμένο δίκτυο πρόσβασης που διαθέτει καθώς επίσης και το κύριο δίκτυο κορμού, προ στατευόμενος από πιθανές ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απολάμβανε (νομικό μονοπώλιο), ενώ κατ αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να χρηματοδοτεί το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό κόστος μέσω μονοπωλιακών μισθωμάτων. Δεδομένου του μεγέθους των απαιτουμένων επενδύσεων, η υποδομή αυτή φαίνεται ότι, με την υφιστάμενη τεχνολογία, είναι οικονομικά ανέφικτο ή υπέρμετρα δύσκολο να δημιουργηθεί εκ νέου σε εθνικό επίπεδο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμα και για τους σημαντικότερους ανταγωνιστές του. Πράγματι, η υποδομή των εναλλακτικών παρόχων δεν προσφέρει προς το παρόν και ούτε διαφαίνεται ότι η κατάσταση θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον την ίδια γεωγραφική κάλυψη όπως το δίκτυο του ΟΤΕ. Σημειώνεται δε ότι τα δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) δεν είναι επαρκώς διαδεδομένα ενώ τα αναβαθμισμένα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης είναι ανύπαρκτα. * * Το μερίδιο αγοράς για το έτος 2005 της εταιρείας Hellas on Line στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, και δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε στα θερή θέση για μη οικιακούς πελάτες με βάση στοιχεία που προσκομίστηκαν στην ΕΕΤΤ, είναι της τάξης του Στην αγορά των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά περίπου διακόσιοι πά ροχοι. Τα συνολικά έσοδα των αδειοδοτημένων παρόχων από υπηρεσίες διαδικτύου στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι, ανέρχονται σε 126 εκατομμύρια ευρώ για το έτος Το μερίδιο αγοράς για το έτος 2005 της εταιρείας Hellas on Line στην αγορά παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδί κτυο, με βάση στοιχεία που προσκομίστηκαν στην ΕΕΤΤ, είναι της τάξης του. της αγοράς ευρυζωνικής πρόσβασης. Στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαδικτύου οι νεοει σερχόμενοι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μετά την υποβολή δήλωσης καταχώρησης στην ΕΕΤΤ. Η εξέλιξη του αριθμού των παρό χων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Αριθμός παρόχων Πίνακας: Αριθμός αδειοδοτημένων παρόχων για την πα ροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. 6. Συμπέρασμα: Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου του χαμηλού μεριδίου αγοράς της εταιρείας «HELLAS S.A ON LINE», όπως περιγράφεται σε όλες τις ανωτέρω υποαγορές, και του γεγονότος ότι η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», δεν παρουσιάζει δραστηριοποίηση στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρά μόνο στην αγορά της πληροφορικής, μέσω της εταιρείας «INTRACOM TELECOM» (ποσοστό μικρότερο του.. της σχετικής αγο ράς), συνάγεται εμφανώς ότι η επικείμενη συγκέντρωση δε δύναται να επιφέρει περιορισμό του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά. Συνεπώς, δε στοιχειοθετείται ο κίνδυνος νόθευσης του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και αναλύσεων, συνάγεται ότι δεν προκύπτουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει η ΕΕΤΤ να προχωρήσει σε απαγόρευση της σκοπούμενης συγκέντρωσης. Αποφασίζει : 1. Την έγκριση της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS», δυνάμει της οποίας συμφω νήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A», σύμ φωνα με το άρθρο 12, στοιχείο στ του ν. 3431/2006 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4β, 4γ και 4 δ, παρ. 6 και 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύουν, 2. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να κοινοποιή σει την παρούσα στις εταιρείες «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «HELLAS ON LINE S.A». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2007 Ο Πρόεδρος Κ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2232 21 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 454/023 α) Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης για την απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 399/1 Λήψη απόφασης επί της γνωστοποιηθείσας συγκέ ντρωσης μεταξύ των εταιρειών «COSMOTE ΚΙΝΗ ΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Θεσσαλονίκη 23-5-2012 Αριθμ.πρωτ.429 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα