ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑ ΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως ισχύει Έγκριση της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS», δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ ΠΕ/Π01/4/00061/Ε/ν.3299/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/ ) όπως ισχύει, επένδυ σης της επιχείρησης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας με την προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στο Δήμο Αθηναίων επί της Λ. Κηφισίας 118 Β του Νομού Αττικής, συνολικού κόστους τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμε τοχή σε ποσοστό 65% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ) και από δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 35% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού επιχορήγησης εκατόν σαράντα πέντε χιλι άδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ). Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ γηθούν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως ισχύει, είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ F Aριθμ. 436/038 (2) Έ γκριση της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS», δυνάμει της οποίας συμφω νήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A» ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αφού έλαβε υπόψη: α) Το νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α) «Περί Ηλεκτρονικών Επι κοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως: (i) το άρθρο 12, στοιχεία (στ), (η) και (λε) αυτού, (ii) το άρθρο 14 αυτού, και (iii) το άρθρο 63, παράγραφοι 1 και 2 αυτού, β) Το ν. 703/1977 Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς, και ιδίως τα άρθρα 4 4α και 4β αυτού, γ) Την υπ αριθμ. 249/115/2002 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κα νονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), και ιδίως ο άρθρο 1 παρ. 2 αυτού όπου ορίζε ται ότι «οι ακροάσεις πραγματοποιούνται από την ΕΕΤΤ, προκειμένου είτε να διαπιστώσει την ύπαρξη παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας είτε να ενημερωθεί σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται στις αρμο διότητές της», δ) Την υπ αριθμ. 1168/ γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ, με βάση το άρθρο 4α του ν. 703/1977 της Συμφωνίας κάλυ ψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS«, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώ νυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A», ε) Την υπ αριθμ / Επιστολή της ΕΕΤΤ στην πληρεξούσια των συμμετεχόντων μερών δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαί ας» με την οποία εζητήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

2 17096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ) Την υπ αριθμ.47339/ επιστολή της ΕΕΤΤ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την οποία ζητήθηκε ενη μέρωση σχετικά με τη γνωστοποίηση της εξαγοράς από την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRACOM TELECOM», ζ) Την υπ αριθμ. 1175/ επιστολή της πληρεξού σιας των συμμετεχόντων μερών δικηγορικής εταιρείας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας», με την οποία προσκομίσθησαν τα αιτηθέντα από την ΕΕΤΤ συ μπληρωματικά στοιχεία της σχετικής εξαγοράς και τα σχετικά συνημμένα έγγραφα, η) Την υπ αριθμ. 1227/ Επιστολή της πληρεξού σιας των συμμετεχόντων μερών δικηγορικής εταιρείας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας» στην ΕΕΤΤ, με την οποία κοινοποιείται αντίγραφο της με υπ αριθμ. 63/ επιστολής της Επιτροπής Ανταγωνι σμού, με την οποία η τελευταία απεφάνθη ότι η εν λόγω συγκέντρωση, πληροί τους όρους του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, θ) Την υπ αριθμ. 1671/Φ.800/ Επιστολή της ΕΕΤΤ στην Πληρεξούσια δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γε ωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας», με την οποία ενημερώ θηκαν τα μέρη ότι η εν λόγω γνωστοποίηση συγκέντρω σης επιχειρήσεων πληρεί τους όρους του άρθρου 4β του ν. 703/1977, ι) Την υπ αριθμ. 5416/ επιστολή της Επιτρο πής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την εξαγορά από την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRACOM TELECOM», ια) Την υπ αριθμ. 7846/ εκ νέου γνωστοποίηση από την πληρεξούσια δικηγορική εταιρεία «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανίολος Ησαίας» της εν λόγω εξα γοράς με βάση το έντυπο Γνωστοποίησης του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, ιβ) Την υπ αριθμ.12064/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρό ασης, με την οποία τα συμμετέχοντα μέρη εκλήθησαν σε ακρόαση για τη νομική διερεύνηση πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού, και ειδι κότερα των διατάξεων των άρθρων 4 και επόμενα του ν. 703/1977, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων και τη διαδικασία προηγούμενης γνωστο ποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που αφορά στις ανωτέρω εταιρείες. ιγ) Την υπ αριθμ / επιστολή της ΕΕΤΤ (με συνημμένο αντίγραφο της σχετικής εισήγησης της αρμόδι ας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ που αφορούσε στην εξέταση της υπό κρίση εξαγοράς), με την οποία εζητήθησαν οι απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την «αγορά της πληροφορικής», ήτοι την αγορά της αποκλειστικής αρμοδιότητας της, ιδ) Την υπ αριθμ. 2537/ επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία διευκρινίζεται ότι «κατά τη συνεδρίαση της (αρ. 1066), κατόπιν εισηγήσεως της Γεν. Διεύθυνσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η ως άνω επικείμενη συγκέντρωση δε δύναται να επιφέρει περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα, δεδομένων: α) του μεγάλου αριθμού επιχει ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, β) των χαμηλών μεριδίων των επιχειρήσεων που εμπλέ κονται στη συγκέντρωση και γ) τη μη στοιχειοθέτηση της εν λόγω αγοράς ως επηρεαζόμενης αγοράς», ιε) Την υπ αριθμ /Φ.600/ τελική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, Και εκτιμώντας ότι: 1. Ιστορικό: α) Στις η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», μέλος του Ομίλου Sistema και η εταιρεία «INTRACOM S.A HOLDINGS» προέβησαν σε γνωστοποίη ση στην ΕΕΤΤ της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS«, δυνάμει της οποίας συμ φωνήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A», β) Στις , η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ / Φ.800/ επιστολή της αιτήθηκε συμπληρωματικά στοιχεία για την εν λόγω εξαγορά, κυρίως αναφορικά με τη εταιρική σχέση της εταιρείας «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» με τον όμιλο «SISTEMA» και τον ανα λυτικό κύκλο εργασιών, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», γ) Στις επίσης η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ / επιστολή της στην Επιτροπή Ανταγω νισμού αιτήθηκε λεπτομέρειες αναφορικά με την έκβαση της απο γνωστοποίησης της εξαγοράς απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», δ) Στις , με υπ αρθμ. 1175/ , η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» προσκόμισε στην ΕΕΤΤ τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία, ε) Στις , η ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ Φ.800/ επιστολή της ενημέρωσε τα συμμετέχοντα μέρη ότι κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και σχετικής αιτιολόγησης η εν λόγω συγκέντρωση πληροί τους όρους του άρθρου 4β του ν. 703/1977, ζητώντας την επαναληπτική γνωστοποίηση της εν λόγω εξαγοράς με βάση το άρθρο 4β, στ) Στις , η ΕΕΤΤ με σχετική επιστολή της ενη μέρωσε την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι θα επιληφθεί της σχετικής γνωστοποίησης, διευκρινίζοντας τη σχετική αρμο διότητά της στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ζ) Στις , η Επιτροπή Ανταγωνισμού απήντησε στην υπ αριθμ / επιστολή της ΕΕΤΤ ανα φορικά με την έκβαση της πρότερης απο γνω στοποίησης της εξαγοράς απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY» της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM, η) Με την υπ αριθμ. 6824/ επιστολή της, η εται ρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», προέβη σε επαναληπτική γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 4β του ν. 703/1977, με βάση το έντυπο 4β του ν. 703/1977, θ) Με την από 12064/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόα σης εκλήθησαν σε ακρόαση οι εταιρείες «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και η εταιρεία «HELLAS ON LINE S.A» στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να διερευνηθούν εις βάθος όλα τα θέματα που αφορούσαν τη γνωστοποίηση της εν λόγω εξαγορά, και να ακουστούν οι απόψεις των συμμε τεχόντων μερών, ι) Στις 14 Μαρτίου 2007 διεξήχθη νομίμως και προση κόντως η σχετική ακρόαση με τη συμμετοχή των μερών στην ΕΕΤΤ, ια) Με τις υπ αριθμ και επιστολές της η ΕΕΤΤ κοινοποίησε στα συμμετέχοντα μέρη τα πρακτικά της διεξαχθείσης ακρόασης, ιβ) Στις με την υπ αριθμ επιστολή, οι εταιρείες «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «HELLAS ON LINE S.A» υπέβαλαν υπόμνημα, όπως προ βλέπει ο σχετικός Κανονισμός της ΕΕΤΤ, ιγ) Στις , η ΕΕΤΤ απέστειλε αντίγραφο της σχε τικής εισήγησης εξέτασης της υπό κρίση εξαγοράς, ζη τώντας τις απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγορά της πληροφορικής που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, ιδ) Στις η Επιτροπή Ανταγωνισμού με επιστολή της επιβεβαίωσε στην ΕΕΤΤ, ότι κατόπιν ενδελεχούς εξέ τασης, η εν λόγω συγκέντρωση δεν επιφέρει περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά της πληροφορικής. 2. Περιγραφή των μερών που συμμετέχουν στη συγκέ ντρωση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS, εί ναι μέλος του ομίλου Sistema Joint Stock Company Financial Corporation, που δραστηριοποιείται στην αγορά των υπη ρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παρέχει πλήρη σειρά τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών προς οικιακούς και εταιρικούς χρήστες καθώς και σε άλλους φορείς. Η επιχειρηματική της γραμμή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή ρυθ μιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών. Η γραμμή πα ραγωγής της παρέχει φωνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων προς ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες προς εταιρι κούς πελάτες. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθώς και στον τομέα υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. β) Η εταιρεία «HELLAS ON LINE Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής (HOL)», έχει ως αντικείμενο και σκοπό της: (i) την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλε πικοινωνιακών δικτύων και τερματικού εξοπλισμού τηλεπι κοινωνιών μέσω δορυφόρου, (ii) την παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύου σας νομοθεσίας καθώς και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, (iii) την εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινω νιακού τερματικού εξοπλισμού, (iv) την παροχή φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής και (v) την προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 3. Περιγραφή της επικείμενης συγκέντρωσης Η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση αφορά στην απόκτηση ελέγχου εκ μέρους της εταιρείας COMSTAR της πλειο ψηφίας (51%) των μετοχών της HELLAS ON LINE και του ελέγχου επί της τελευταίας. Σύμφωνα με την από Συμφωνία Καλύψεως μετοχών, η εταιρεία COMSTAR συμ φώνησε να καλύψει και να αποκτήσει νέες με τοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά την Ημερομηνία Κάλυψης το 51% του συνολικού καταβληθέντος κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της HELLAS ON LINE. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η INTRACOM HOLDINGS θα διατηρεί στον έλεγχό της το 49% του μετοχικού κε φαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί, υπό την προυπόθεση λήψης των απαραί τητων εγκρίσεων απο τις επιβλέπουσες αρχές επί θεμάτων νομοθεσίας Ανταγωνισμού (βλ. όρος 3.2 (α) της Συμφωνίας Καλύψεως Μετοχών). Η εταιρεία HELLAS ON LINE πριν από τη συγκέντρωση αποτελούσε θυγατρική κατά ποσο στό 100% της INTRACOM S.A. HOLDINGS. Στις η INTRACOM αποσχίστηκε σε τρεις διαφορετικές εταιρείες (100% θυγατρικές της, την Intracom Telecom, Intracom IT Operations και Intracom Electronic Defense) και μετετράπη σε εταιρεία συμμετοχών INTRACOM S.A. HOLDINGS. Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία συμφωνήθηκε ένα σχέδιο Συμφωνητικού μετόχων που προσαρτάται στη Συμφωνία Καλύψεως Μετοχών ως Παράρτημα, το οριστικό κείμενο της οποίας θα υπογραφεί πριν ή συγχρόνως με την Ημερομηνία καλύψεως των μετοχών υπό την ακόλουθη προϋπόθεση: ότι εντός προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από την ως άνω Ημερομηνία Υπογραφής εναλλακτικά: α) είτε η COMSTAR θα επιβεβαιώσει ότι η οριστική Συμφω νία Μετόχων είναι το συμφωνηθέν σχέδιο Συμφωνητικού Μετόχων που προσαρτήθηκε στη Συμφωνία Καλύψεως Μετοχών, είτε β) σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι η HOL δε δύναται να συμπεριληφθεί στην ενοποίη ση των οικονομικών καταστάσεων της COMSTAR επί τη βάση των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων (USGAAP), εφόσον εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση στην INTRACOM S.A HOLDINGS του ως άνω γεγονότος, τα μέρη προβούν σε καλή τη πίστη διαπραγματεύσεις προ κειμένου να συμφωνήσουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο συμφωνηθέν σχέδιο Συμφωνητικού Μετόχων που θα επιτρέπουν στην COMSTAR να προβεί στην ως άνω ενο ποίηση και αυτές (οι διαπραγματεύσεις) τελεσφορήσουν. Στην αντίθετη περίπτωση, ήτοι στην περίπτωση κατά την οποία τα μέρη αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προαναφερθείσας χρονικής προθεσμίας, τότε το κάθε μέρος θα δύναται να προβεί στην καταγγελία της συμβάσεως κατά τον όρο 3.8 αυτής και τότε η εν λόγω σύμβαση θα θεωρείται άκυρη εξ αρχής και κανένα μέρος δε θα διατηρεί υποχρέωση ή δικαίωμα έναντι του άλλου μέρους (όρος 3.10 Συμφωνίας Κάλυψης Μετοχών). Υπέρ της INTRACOM, παραχωρείται δικαίωμα προτίμη σης απόκτησης μετοχών στην περίπτωση που οι μέτοχοι αποφασίσουν να προβούν σε δημόσια εγγραφή. Οι μέτοχοι δεσμεύονται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η COMSTAR θα διατηρήσει την πλειοψηφία του 51% του ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου (όρος 8.2 Συμφωνητικού Μετόχων). Οι μέτοχοι δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση ή μεταβί βαση των μετοχών τους στη εταιρεία για τρία τουλάχιστον έτη (lock up period), (όρος 5 Συμφωνητικού Μετόχων). Σύμφωνα με τον όρο 16 παρ. 3 έως 5 του Συμφωνητι κού Μετόχων, η INTRACOM S.A HOLDINGS αναλαμβάνει υποχρέωση «Μη Ανταγωνισμού» για μία περίοδο τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Καλύψεως Μετοχών. Τέλος η πωλήτρια (INTRACOM) συμφώνησε υπό όρους να παραχωρήσει προς τους μετόχους της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, δικαίωμα προτίμησης για εγγραφή συμμετοχής σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα λαίου της HOL ύψους έως 24% του. Στην περίπτωση αυτή η COMSTAR θα διατηρήσει στην κυριότητά της το ποσοστό του 51% και το ποσοστό του νέου μετόχου θα παραχωρη θεί εξ ολοκλήρου από το ποσοστό της INTRACOM (όρος 9 του Συμφωνητικού). 4. Eφαρμοστέο δίκαιο και νομική εξέταση της περιγρα φείσας επιχείρησης συγκέντρωσης Α. Εφαρμοστέο δίκαιο. α) Αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προς εξέταση της υποβληθείσας επι χείρησης συγκέντρωσης. Το άρθρο 12, στοιχείο στ του ν. 3431/ προβλέπει: «Η ΕΕΤΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοι νωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). H EΕTT δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνι σμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο», η ) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο» Όπως καθίσταται προφανές από την εξέταση των επηρε αζόμενων αγορών που προηγήθηκε, η υπό κρίση εξαγορά αφορά κυρίως στην αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στην αγορά πληροφορικής. Κατά συνέπεια εμπίπτει στη ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 12, στοιχ. στ του ν. 3431/2006 και κατά παραπομπή του ν. 703/1977. Συνεπώς, καταρχήν αρμόδια για την εφαρμογή της ουσι αστικής νομοθεσίας (ν. 703/1977, όπως ισχύει 2 ) στην υπό κρίση εξαγορά είναι η ΕΕΤΤ ΦΕΚ, 13 Α / Πρόσφατα τροποποιηθείς με το ν. 3373/ Σημειώνεται ότι για την εξέταση της αγοράς πληροφορικής, αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

4 17098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Η προπεριγραφείσα επιχείρηση ως «συγκέντρωση» κατά την έννοια του άρθρου 4β του ν. 703/1977. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 703/1977: «1. Η συγκέ ντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει καθ αυτή στις απα γορεύσεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 2. Συγκέντρωση πραγματοποιείται: α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. β) (όταν) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων. 3) Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώμα τα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύν θεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. 4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές». Κατά συνέπεια, η υπό κρίση εξαγορά αποτελεί συγκέ ντρωση επιχειρήσεων υπό την έννοια των άρθρων 4 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Περαιτέρω, το άρθρο 4β του ν. 703/1977 προβλέπει ότι: «1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστο ποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευσή της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλά χιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια Ευρώ ( ) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρή σεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ στην ελληνική αγορά. 2. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 3. Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: α. σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επι χειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, β. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισ σότερων επιχειρήσεων». Συνεπώς, το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει τάσσει σωρευτικά δύο προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας συγκέντρωσης σε καθεστώς προηγούμενης γνωστο ποίησης και συνακόλουθα στον έλεγχο του άρθρου 4γ: α) Παγκόσμιο κύκλο εργασιών όλων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη συγκέντρωση, ανερχόμενου τουλάχι στον σε ευρώ, τούτου προσδιοριζόμενου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στ του ν. 703/1977 και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες εταιρίες να πραγ ματοποιούν, χωριστά η καθεμιά, συνολικό κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά άνω των ευρώ. Προχωρώντας σε εξέταση των επιμέρους κύκλων εργα σιών των εμπλεκόμενων μερών, παρατηρείται πως: Ο συνολικός (παγκόσμιος) κύκλος εργασιών της Comstar ανέρχεται σε 828,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2006, ενώ για το 2005 πραγ ματοποίησε κύκλο εργασιών 907,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύκλος εργασιών του ομί λου Sistema για το 2005 ήταν εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η εταιρεία Comstar, μέλος του ομίλου Sistema, έχει κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά από τον Αύγουστο του 2006, μέσω της εταιρείας Intracom Telecom, η οποία ελέγχεται κατά 51% από την εταιρεία Sitronics, μέλος του ομίλου Sistema. Ο κύκλος εργασιών της Intracom Telecom στην ελληνική αγορά για το 2006 ανήλθε σε 144,9 εκα τομμύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας HELLAS ON LINE στην εθνική αγορά ανήλθε σε ΕΥΡΩ για το έτος Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών αναλύεται σε ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από τηλεπικοινωνίες και ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από πληροφορική για το έτος Για το έτος 2005 ο κύκλος εργασι ών της εταιρείας HELLAS ON LINE στην εθνική αγορά ανήλθε σε ΕΥΡΩ. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών αναλύεται σε ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από τηλεπικοινωνίες και ΕΥΡΩ που αποτελούν έσοδα από πληροφορική. Κατά συνέπεια, με βάση τα ανωτέρω, η υπό εξέταση συγκέντρωση αποτελεί ειδικότερα συγκέντρωση που υπόκειται σε καθεστώς προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 β του ν. 703/1977, δεδομένου ότι πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις του νόμου και συ νεπώς υπόκειται επιπλέον σε καθεστώς ελέγχου δυνάμει του άρθρου 4γ του ιδίου νόμου, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4δ και τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4στ, για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς και του κύκλου εργασιών. Επομένως, η αποκτώσα τον έλεγχο της εξαγο ραζομένης εταιρείας επιχείρηση είχε υποχρέωση προη γούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977 η οποία και εν προκειμένω πραγματοποιήθηκε εμπροθέσμως, ήτοι στις , δε δομένου ότι η υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης Μετο χών έλαβε χώρα στις Επίσης, το άρθρο 4β, και συγκεκριμένα η παράγραφος 6 του ν. 703/1977, επιτάσσει επιπλέον «μετά τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, την υποχρέωση δημοσίευσης της γνωστοποιούμενης συ γκέντρωσης σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα». Η γνωστοποιούσα δημοσίευσε προσηκόντως στην ημερησία Εφημερίδα Express (Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007) την εν λόγω συγκέντρωση, γεγονός που αποδεικνύεται και μεν υπ αριθμ. 7846/ επιστολή της. γ) Εξέταση ενδεχόμενου Κοινοτικής Διάστασης εξαγο ράς Εν συνεχεία, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη εξαγορά λόγω των ποσοτικών μεγεθών της (κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών) έχει Κοι νοτική Διάσταση δυνάμει των προϋποθέσεων που τάσσει προς τούτο ο Κανονισμός 139/2004 (ΕΚ) 4, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή και κατισχύει κάθε (αντίθετης) εθνικής διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 και του Κανονισμού 139/2004 : «2. Μια συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματο ποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια Ευρώ και β) δύο τουλάχι στον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποι ούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων Ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγ ματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού -4 ΕΕ, L 24 της , SEL. 1.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. 3. Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινο τική διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δις. Ευρώ, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέ χουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που λαμ βάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β), δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγμα τοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος...» Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 και 2 του ίδιου Κανονισμού: «1. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από συµµετέχουσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονοµικού έτους και που αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων καθώς και ο φόρος προστιθέµενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών µιας συµµετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαµβάνει την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπη ρεσιών µεταξύ οποιωνδήποτε από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Ο κύκλος εργασιών, στην Κοινότητα ή σε κράτος µέλος, περιλαµβάνει την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές, είτε στην Κοινότητα είτε στο εν λόγω κράτος µέλος. 2. Κατά παρέκκλιση από τη παράγραφο 1, εφόσον η συγκέντρωση πραγµατοποιείται µε την απόκτη ση τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τµήµατα αυτά έχουν ή όχι νοµική προσωπικότητα, λαµβάνεται υπόψη, όσον αφορά τον πωλητή ή τους πωλη τές, µόνον ο κύκλος εργασιών ο σχετικός µε τα τµήµατα που αποτελούν αντικείµενο της συγκέντρωσης. Ωστόσο, δύο ή περισσότερες πράξεις κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός περιόδου δύο ετών µεταξύ των ιδίων προσώπων ή επιχειρήσεων δεν αντιµετωπίζονται ως µία και αυτή συγκέντρωση που προ κύπτει κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας πράξης» Σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια, αναφορικά με τους κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών για το έτος 2005, όπως αυτά προέκυψαν, (βλέπε σημείο β «Η προπεριγραφείσα επιχείρηση ως «συγκέντρωση» κατά την έννοια του άρθρου 4β του ν. 703/1977»), η εν λόγω εξαγορά δεν παρουσιάζει κοινοτική διάσταση, διότι δεν υπερβαίνει το αριθμητικό κατώφλι που θέτει το άρθρο 1, παράγρα φος 2 του Κανονισμού 139/2004 (ΕΚ). Συνεπώς, πρέπει να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (εν προκειμένω την ΕΕΤΤ, με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω). δ) Ρήτρα Μη Ανταγωνισμού Σύμφωνα με τον όρο 16 παρ. 3 έως 5 του Συμφωνητι κού Μετόχων, η INTRACOM S.A HOLDINGS αναλαμβάνει υποχρέωση «Μη Ανταγωνισμού» για μία περίοδο τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Καλύψεως Μετοχών. Η σύμβαση εξαγοράς προβλέπει πράγματι χρονική διάρκεια ισχύος της ρήτρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ρήτρα μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη με βάση την Ανακοί νωση 2001/C 188/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδο μένου ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η αξία της επένδυσης, αλλά και η ομαλή μετάβαση στη νέα εταιρική διάρθρωση μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, προκειμένου να μην απαξιωθεί η επένδυση και να προστατευθεί η εμπορική φήμη «good will» και η τεχνογνωσία «Know how» του νέου σχήματος. ε) Νομική εκτίμηση περιεχομένου εντύπου γνωστοποί ησης συγκέντρωσης στην ΕΕΤΤ Αναφορικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες γνω στοποίησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σχετικές απο φάσεις της εξέδωσε τα μόνα μέχρι σήμερα διαθέσιμα Έντυπα Γνωστοποίησης, ήτοι το έντυπο του άρθου 4α και εκείνο του 4β, τα οποία χρησιμοποιούνται συστηματικά και σχεδόν αποκλειστικά από διάφορες εταιρείες διάφο ρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, που προβαίνουν σε σχετικές γνωστοποιήσεις, επιλέγοντας προσεκτικά το κατάλληλο εξ αυτών, ανάλογα με τη βαρύτητα της συ γκέντρωσης, τους κύκλους εργασιών και την πολυπλοκό τητα των εξαγορών/συγκεντρώσεων αυτών. Κρίσιμο όμως στοιχείο αποτελεί η τήρηση της σχετικής προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, ήτοι αυτής του 10ημέρου για την περίπτωση των συγκεντρώσεων του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και σε κάθε περίπτωση η μη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης από τα μέρη, χωρίς την παροχή της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές. (βλέπε άρθρα 4δ και 4ε του ν. 703/1977). Στην υπό κρίση περίπτωση και στη σχετική ανάλυση που διεξήχθη για την υποβληθείσα γνωστοποίηση, παρότι τηρήθηκε η προθεσμία του δεκαημέρου που επιτάσσει ο νόμος στο άρθρο 4β και τα μέρη δεν προχώρησαν στην πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, διαπιστώθηκαν τα εξής: Τα γνωστοποιούντα μέρη προέβησαν σε γνωστοποί ηση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/1977 (και το έντυπο αυτού), με την αιτιολογία ότι «η μια εκ των δύο συμμετεχουσών επιχειρήσεων (Comstar/Sistema) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (2005) δεν πραγματοποίησε πωλήσεις ούτε προσέφερε υπηρεσίες εντός της εθνικής (ελληνικής) αγοράς και ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών της στην εθνική αγορά είναι μηδενικός, και δεν πληρείται το δεύτερο κατώφλι του άρθρου 4β του ν. 703/1977, το οποίο θέτει ως προϋπόθεση για την προηγούμενη γνω στοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων την πραγματοποί ηση εκ μέρους τουλάχιστον δύο εκ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθεμίας ξεχωριστά, συνολικού κύκλου εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ στην Ελληνική αγορά», συμπεραίνοντας ότι η εν λόγω συγκέντρωση εμπίπτει στην υποχρέωση επόμενης γνωστοποίησης του άρθρου 4α του ν. 703/1977. Παρ όλα αυτά, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ, κατέ ληξε σε διαφορετικό αποτέλεσμα κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και ανάλυσης των προσκομισθέντων στοιχείων αναφορικά με τους κύκλους εργασιών των συμμετεχου σών εταιρειών. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπό ψη στον υπολογισμό της επίσης το τελευταίο λογιστικό έτος, ήτοι το έτος 2005, ακολούθησε κατά γράμμα την «Ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με την έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 4064/1989 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων» (98/C 66/03), και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΙΙΙ «Προσδιορισμός των Συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε διάφορα είδη πράξεων» και την παράγραφο 2.3 «Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατόπιν προηγούμενης συρρίκνωσης ή διερεύνησης της υπό εξαγοράς επιχείρησης», και το σημείο 17, όπου προ βλέπεται ξεκάθαρα πως: «Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση των συμμε τεχουσών επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία του γεγονό τος το οποίο θεμελιώνει την υποχρέωση για κοινοποίηση,

6 17100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού περί Συγκεντρώσεων, δηλαδή σύναψη συμφωνίας, δημο σίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή απόκτηση της συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρη σης. Εάν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει αποσυρθεί από μια οντότητα ή εάν δώσει τέλος σε μια δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία του γεγονότος που θεμελιώνει την υποχρέωση προς γνωστοποίηση ή όταν αυτή η απόσυρ ση ή παύση της δραστηριότητας συνιστούν προϋπόθεση για την πράξη, τότε οι πωλήσεις που αντιστοιχούν στην οντότητα απο την οποία έχει αποσυρθεί ή στη διακοπείσα δραστηριότητα δε θα συνεκτιμηθούν κατά τον υπολογι σμό του κύκλου εργασιών. Αντίθετα, εάν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει εξαγοράσει μια οντότητα πριν την ημερομη νία του γεγονότος που δημιουργεί την υποχρέωση προς κοινοποίηση, θα συνυπολογισθούν οι πωλήσεις αυτής της τελευταίας». Στην υπό κρίση εξαγορά, δεδομένου ότι η εν λόγω γνω στοποίηση έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2006, λαμβά νοντας υπόψη την τρέχουσα δομή των συμμετεχουσών εταιρειών, προκύπτει ότι κατόπιν της σχετικής έγκρισης που εδόθη απο την Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Ιούλιο του 2006, η εταιρεία «INTRAKOM TELECOM» αποτελούσε ήδη μέρος του υπό εξέταση ομίλου, αφού εξηγοράσθη απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY», η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου «SISTEMA», όπως και η υπό εξέταση εξαγοράζουσα εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS». Συνεπώς, όπως διαφαί νεται, υπάρχει παρουσία του ομίλου «SISTEMA» στην Ελ ληνική αγορά, μέσω της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», ασχέτως του γεγονότος ότι λαμβάνεται ούτως ή άλλως υπόψη η τελευταία λογιστική χρήση για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, ήτοι το έτος Με βάση τα ανωτέρω, το γνωστοποιούν μέρος εκ παραδρομής ισχυρίστηκε ότι κατά το οικονομικό έτος 2005, (λογιστικό έτος το οποίο λαμβάνεται υπόψη), ο όμιλος SISTEMA και η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις ούτε προ σέφεραν υπηρεσίες εντός της εθνικής ελληνικής αγοράς, καταλήγοντας λανθασμένα ότι ο κύκλος εργασιών τους στην ελληνική αγορά ήταν μηδενικός. Ειδικότερα, η εται ρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» απεδείχθη να έχει τελικώς παρουσία στην Ελληνική αγορά μέσω της εταιρείας «INTRAKOM TELECOM», η οποία ελέγχεται κατά 51% απο την εταιρεία «SITRONICS OPEN STOCK JOINT COMPANY», εταιρεία του ομίλου «SISTEMA» κατά ποσοστό 94,5%, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 1175/ Εμπ. Επιστολή της γνωστοποιούσης εταιρείας (βλ. Κεφά λαιο «Παρουσίαση Οικονομικών Πληροφοριών», στοιχείο υπ αριθμόν 1). Συνεπώς, οι συμμετέχουσες στη σχετική συγκέντρωση εταιρείες έχουν η κάθε μια ξεχωριστά συ νολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) Ευρώ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι κατά το υπόψη λογιστικό έτος του 2005, η εταιρεία «INTRAKOM TELECOM» δεν ανήκε στον Όμιλο «SISTEMA». Συμπερασμα τικά, η εν λόγω γνωστοποίηση πληρούσε τους όρους του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και ξεπερνούσε τα κατώφλια του άρθρου 4α του ν. 703/1977. Εντούτοις, όπως προκύ πτει απο το έντυπο της πρώτης γνωστοποίησής στην ΕΕΤΤ (ΑΡ.ΕΜΠ.1168/ ), τα μέρη προέβησαν στη γνωστοποίηση εντός της νομίμου προθεσμίας που προ βλέπει το άρθρο 4β του ν. 703/1977, ήτοι εντός των δέκα εργασίμων ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας των με ρών. Παρόλα αυτά, παραδόξως, εζήτησαν την εξέταση της σχετικής εξαγοράς με βάση τα άρθρα 4 και επόμενα του ν. 703/1977, υποστηρίζοντας και τεκμηριώνοντας μάλιστα ότι η εν λόγω εξαγορά πληρούσε τους όρους του άρθρου 4α του ν. 703/1977, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ταχεία εξέταση της όλης διαδικασίας γνωστοποίησης. στ) Εξέταση στοιχείου υπαιτιότητας στη διαδικασία γνωστοποίησης από την εταιρεία Με βάση τις ανωτέρω διατυπώσεις, μένει να διαπιστωθεί κατά πόσο η εν λόγο ερμηνεία και συνεπώς η εκ πα ραδρομής υπαγωγή των σχετικών κύκλων εργασιών στα κατώφλια του άρθρου 4α, έγινε υπαιτίως από τα γνωστο ποιούντα μέρη όπως ορίζεται στα άρθρα 4β, 25, 28 και 29 του ν. 703/1977. Ειδικότερα, το άρθρο 29 του ν. 703/1977, ορίζει στην παράγραφο 2, και το σημείο γ αυτού, ότι: «όποι ος παρέχει, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι στον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες με ανώτατο όριο τις Ευρώ». Πρέπει να τονιστεί ότι, με βάση την υπ αριθμ. 1168/ πρώτη Γνωστοποίηση της εταιρείας στην ΕΕΤΤ, η οποία διεξή χθη με βάση το έντυπο του άρθρου 4α του ν. 703/1977, τα γνωστοποιούντα μέρη διατηρούσαν την υποψία ότι η εν λόγω εξαγορά μπορεί και να ενέπιπτε στο πεδίο εφαρ μογής του άρθρου 4β του ν. 703/1977, γεγονός το οποίο διατυπώθηκε στο ίδιο το έντυπο γνωστοποίησής τους, ως εξής: «παρά ταύτα, προβαίνουμε στη γνωστοποίηση αυτής, εντός της νομίμου προθεσμίας του άρθρου 4β του ν. 703/1977 και παρακαλούμε όπως την εξετάσετε στα πλαίσια του άρθρου 4 και επόμενα του ν. 703/1977». Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός των μερών ότι η γνωστοποιούσα δε γνώριζε, ούτε ανέμενε, ούτε μπορούσε να γνωρίζει ή να αναμένει ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4α ή του άρθρου 4β, προφανώς δεν ευσταθεί εκ των προ σκομισθέντων στοιχείων. (βλέπε σελ 9 του Υπομνήματος των Εταιρειών). Πάραυτα, το γεγονός της απόδοσης δια φορετικής ερμηνείας στο θέμα του κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών και ιδίως της παρουσίας της μιας εξ αυτών στην Ελληνική αγορά, δε διαφαίνεται ότι οφειλόταν σε υπαιτιότητα της γνωστοποιούσης. Ως εκ τούτου, δε στοιχειοθετείται η απαιτούμενη υπαιτιότητα των μερών κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης. 5. Νομική εκτίμηση Κατ ουσία εξέταση της γνωστο ποιηθείσης εξαγοράς α) Ο περιορισμός του ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες αγορές ως κριτήριο νομιμότητας της επιχείρησης συγκέ ντρωσης. Το άρθρο 4γ του ν. 703/1977 έχει ως εξής : «1. Με απόφα ση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συ γκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης». Ενώ η κατοχή υψηλών μεριδίων αγοράς αποτελεί σοβαρή ένδειξη δημιουργίας / ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης (ατο μικής ή / και συλλογικής) στη σχετική αγορά δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί μια συγκέντρωση ως αντίθετη στην απαγόρευση του άρθρου 4γ του ν. 703/1977. Απαι τείται περαιτέρω, η συγκέντρωση να έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, σε σημαντικό βαθμό, του ελεύθερου ανταγωνισμού 5, δηλαδή του ουσιαστικού ανταγωνισμού. Ως ουσιαστικός ανταγωνισμός νοείται ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός (workable competition). Διάφορες είναι οι ενδείξεις λειτουργίας του ουσιαστικού ανταγωνισμού: Η δομή της αγοράς και η χρηματοοικονομική ισχύς των επιχειρήσεων : γενικά μερίδια κάτω του 25% τεκμαίρονται ανώδυνα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, Οι φραγμοί εισόδου (entry barriers), - 5 Πρωλ. Κοτσίρη, οπ.π., 2003, σελ. 728 επ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η δυνατότητα άσκησης πραγματικού ή δυνητικού αντα γωνισμού, Η δυνατότητα των προμηθευτών και των χρηστών να έχουν πρόσβαση στις πηγές εφοδιασμού και στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, Η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, Το συμφέρον των καταναλωτών, Η εξέλιξη της τεχνικοοικονομικής προόδου κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός του ανταγωνισμού, προκύπτει από την ανάλυση της σχετικής αγοράς και των λοιπών νομικών, πραγματικών και οικονομικών ανταγωνι στικών και αντι ανταγωνιστικών παραγόντων και γενικά με συνολική εκτίμηση όλων των αναφερόμενων από το νόμο δομικών παραγόντων. Ο έλεγχος διαπιστώνει την προσφορότητα της συγκέντρωσης λόγω της δομής της να περιορίσει τον ανταγωνισμό σε τοπικό ή πανελλαδι κό επίπεδο. Πρόκειται για σχέση αιτιότητας μεταξύ της συγκέντρωσης και της δυνατής αλλαγής συνθηκών αντα γωνισμού, χωρίς να απαιτείται να επέλθει αλλαγή των συνθηκών αυτών. β) Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες από τη συγκέντρωση αγορές. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η δημιουργία ή η ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης δεν αρκεί αφεαυτής για να θεωρηθεί μια συγκέντρωση επιχειρήσεων αντίθετη στο άρθρο 4γ του ν. 703/1977. Πρέπει επιπλέον να προκαλείται από αυτή σοβαρή παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην επηρεαζόμενη αγορά. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο η σκοπούμενη εξαγορά ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, τόσο σε κά θετο, όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκτίμηση των κιν δύνων νόθευσης του ανταγωνισμού οφείλει να γίνεται με ρεαλιστικό τρόπο και σε τελική ανάλυση με μέτρο τη δυνατότητα των ανταγωνιστών, υπαρκτών και δυνητικών, να διεισδύσουν στην σχετική αγορά 6. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί ο ανταγωνισμός στη σχετική αγορά 7. Στην υπό κρίση εξαγορά, παρατηρητέα είναι τα εξής: γ) Σχετικές αγορές Η πρώτη εκ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων (αγοράστρια) εταιρεία COMSTAR δρα στηριοποιείται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σταθερής τηλεφωνίας, επικοινωνία δεδομένων, παροχή ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο, παροχή συνδρομη τικής τηλεόρασης, τηλεφωνικά κέντρα και ιδεατά ιδιωτι κά δίκτυα. Η COMSTAR, μέλος του ομίλου Sistema Joint Stock Company Fiancial Corporation, πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της στην αγορά της Ρωσίας. Στην ελληνική αγορά έχει παρουσία από τον Αύγουστο του 2006 μέσω της Intracom Telecom, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων και συγκεκριμένα προσφορά προϊόντων τεχνομηχανολογικού εξοπλισμού (hardware), λογισμικού (software) και υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία αυτών. Η εξαγοραζόμενη εταιρεία Hellas on Line δραστηριοποι είται σύμφωνα με το καταστατικό της: α) στην εγκατά σταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τερματικού εξοπλισμού μέσω δορυφόρου, β) στην παροχή πάσης φύσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρε σιών προς το κοινό μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού -6 Πρβλ. Κοτσίρη, οπ.π., σελ Βλ. ΔΕΚ, απόφαση της , υποθ. C 234/89, Σ.τ. Δηλι μίτης κατά Ηenninger Brau AG, Συλλ., σελ. Ι 977. δικτύου της χώρας, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, γ) στην εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τερματικού εξοπλισμού, δ) στην παροχή πά σης φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής, ε) στην εκπόνηση, προσαρμογή, ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, εγκατάσταση, υποστήριξη και γενικά εμπορία και κάθε μορφής εκμετάλλευση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικού) και μηχανογραφι κών συστημάτων, στ) στην εισαγωγή, εμπορία, εγκατάστα ση και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής, ζ) στην προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρημα τικών δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς επίσης και στην ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών εν σχέσει με οποιονδήποτε τομέα τηλεπικοινωνιών. Σε συνέχεια της ως άνω ανάλυσης προκύπτει ότι οι σχετικές αγορές που χρήζουν εξέτασης στην παρούσα υπόθεση, ήτοι οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη επιχείρηση, είναι: (ι) η σχετική αγορά πληροφορικής και (ιι) η σχετική αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπη ρεσιών. Η δε λιανική αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύμφωνα και με τα όσα επισημαίνονται στην Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνι ών 8, δύναται να διακριθεί περαιτέρω: στην αγορά δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικι ακούς πελάτες,, στην αγορά δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες. Επιπροσθέτως, δύναται να ορισθεί και μια ξεχωριστή σχετική αγορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. δ) Σχετική γεωγραφική αγορά Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ως σχετική γεω γραφική αγορά νοείται ο γεωγραφικός χώρος εντός του οποίου οι οικονομικοί φορείς εκτίθενται σε όρους αντα γωνισμού αντικειμενικά όμοιους ή επαρκώς ομοιογενείς 9, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι στη συγκεκριμένη εξαγορά, η αγορά αυτή αποτελεί το σύνολο της Ελληνικής Επικρά τειας. ε) Διάρθρωση σχετικών επηρεαζόμενων αγορών (Ι) Αγορά Πληροφορικής Στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί στα πλαίσια της παρούσας γνωστοποίησης ο συνολικός κύκλος εργασιών στην ελληνική αγορά για το έτος 2005 προσδιορίζεται σε εκατομμύρια ευρώ και για το έτος 2006 προσδιορίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει η εταιρεία Hellas on Line, το μερίδιο της στην αγορά πληροφορικής για το έτος 2005, 2006 υπολογίζεται σε ποσοστό μικρό τερο του. ενώ ο κύκλος εργασιών από δραστηριότητες πληροφορικής αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, αποδεικνύ οντας έτσι ότι πρόκειται για μία δευτερεύουσα δραστη ριότητα της εταιρείας. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών - 8 Σύσταση 2003/311/ΕΚ 9 Βλ. Πρωτοδικείο Ε.Κ., υποθ. Τ 504/93, Tierce Ladbroke, σκέ ψη 102.

8 17102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από υπηρεσίες/προϊόντα software της Intracom Telecom για το έτος 2006, μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, προσδιορίζεται σε ευρώ, το οποίο αποτελεί ποσοστό πολύ μικρότερο του..του συνολικού κύκλου εργασιών στην ελληνική αγορά της πληροφορικής. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι με την ολοκλήρωση της επικείμενης συγκέντρωσης των εταιρειών Hellas on Line και Comstar, τα μερίδιά τους παραμένουν περιορισμέ να και η εν λόγω συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά. (ΙΙ) Η αγορά παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών εμπεριέχει: Την αγορά δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, την αγορά δημο σίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικια κούς πελάτες, και την αγορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρε σιών, από τα στοιχεία που προσκόμισαν οι εμπλεκόμενες στη συγκέντρωση εταιρείες ότι η κύρια τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα της Hellas on Line επικεντρώνεται στην πα ροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλε φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων τοπι κών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες. Στην παροχή των δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε στα θερή θέση για οικιακούς πελάτες, των δημοσίως διαθέ σιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, των δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρε σιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, και των δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλε φωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, δραστηριοποιούνται πέραν του ΟΤΕ και άλλοι εικοσιτέσσερις πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εναλλακτικοί πάροχοι). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός και μόνο πλή ρως ανεπτυγμένου σταθερού τηλεπικοινωνιακού δίκτυο, το οποίο ανήκει στον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, ως εγκατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, ανέπτυξε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα το εκτεταμένο δίκτυο πρόσβασης που διαθέτει καθώς επίσης και το κύριο δίκτυο κορμού, προ στατευόμενος από πιθανές ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απολάμβανε (νομικό μονοπώλιο), ενώ κατ αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να χρηματοδοτεί το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό κόστος μέσω μονοπωλιακών μισθωμάτων. Δεδομένου του μεγέθους των απαιτουμένων επενδύσεων, η υποδομή αυτή φαίνεται ότι, με την υφιστάμενη τεχνολογία, είναι οικονομικά ανέφικτο ή υπέρμετρα δύσκολο να δημιουργηθεί εκ νέου σε εθνικό επίπεδο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμα και για τους σημαντικότερους ανταγωνιστές του. Πράγματι, η υποδομή των εναλλακτικών παρόχων δεν προσφέρει προς το παρόν και ούτε διαφαίνεται ότι η κατάσταση θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον την ίδια γεωγραφική κάλυψη όπως το δίκτυο του ΟΤΕ. Σημειώνεται δε ότι τα δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) δεν είναι επαρκώς διαδεδομένα ενώ τα αναβαθμισμένα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης είναι ανύπαρκτα. * * Το μερίδιο αγοράς για το έτος 2005 της εταιρείας Hellas on Line στην παροχή δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες, δημοσίως διαθέσιμων τοπικών ή/και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, και δημοσίως διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε στα θερή θέση για μη οικιακούς πελάτες με βάση στοιχεία που προσκομίστηκαν στην ΕΕΤΤ, είναι της τάξης του Στην αγορά των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά περίπου διακόσιοι πά ροχοι. Τα συνολικά έσοδα των αδειοδοτημένων παρόχων από υπηρεσίες διαδικτύου στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι, ανέρχονται σε 126 εκατομμύρια ευρώ για το έτος Το μερίδιο αγοράς για το έτος 2005 της εταιρείας Hellas on Line στην αγορά παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδί κτυο, με βάση στοιχεία που προσκομίστηκαν στην ΕΕΤΤ, είναι της τάξης του. της αγοράς ευρυζωνικής πρόσβασης. Στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαδικτύου οι νεοει σερχόμενοι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μετά την υποβολή δήλωσης καταχώρησης στην ΕΕΤΤ. Η εξέλιξη του αριθμού των παρό χων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Αριθμός παρόχων Πίνακας: Αριθμός αδειοδοτημένων παρόχων για την πα ροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. 6. Συμπέρασμα: Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου του χαμηλού μεριδίου αγοράς της εταιρείας «HELLAS S.A ON LINE», όπως περιγράφεται σε όλες τις ανωτέρω υποαγορές, και του γεγονότος ότι η εταιρεία «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS», δεν παρουσιάζει δραστηριοποίηση στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρά μόνο στην αγορά της πληροφορικής, μέσω της εταιρείας «INTRACOM TELECOM» (ποσοστό μικρότερο του.. της σχετικής αγο ράς), συνάγεται εμφανώς ότι η επικείμενη συγκέντρωση δε δύναται να επιφέρει περιορισμό του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά. Συνεπώς, δε στοιχειοθετείται ο κίνδυνος νόθευσης του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και αναλύσεων, συνάγεται ότι δεν προκύπτουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει η ΕΕΤΤ να προχωρήσει σε απαγόρευση της σκοπούμενης συγκέντρωσης. Αποφασίζει : 1. Την έγκριση της Συμφωνίας κάλυψης μετοχών μεταξύ των εταιρειών «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «INTRACOM S.A HOLDINGS», δυνάμει της οποίας συμφω νήθηκε η κάλυψη και απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ON LINE S.A», σύμ φωνα με το άρθρο 12, στοιχείο στ του ν. 3431/2006 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4β, 4γ και 4 δ, παρ. 6 και 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύουν, 2. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να κοινοποιή σει την παρούσα στις εταιρείες «JSC COMSTAR UNITED TELESYSTEMS» και «HELLAS ON LINE S.A». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2007 Ο Πρόεδρος Κ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2232 21 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 454/023 α) Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης για την απόκτηση εκ μέρους της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/4/2010 Α. Π.: 561/084 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CENTREBET PTY LIMITED» και της Εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 11/04/2013 ΑΡΙΘΜ.: 687 /273 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP», του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με την εξέταση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/1/2010 Αρ. Πρωτ.: 548/042 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 146 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3023/

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 671 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα