Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα"

Transcript

1 Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Βιομηχανια : Σύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Τππνπνίεζεο (ΙSΟ), ην ξνκπόη είλαη απηνκαηνπνηεκέλε σο πξνο ηηο θηλήζεηο ζην ρώξν, επαλαπξνγξακκαηηδόκελε, πνιπιεηηνπξγηθή ρεηξηζηηθή δηάηαμε πνπ έρεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο, ηθαλνύο λα ρεηξίδνληαη πιηθά, εμαξηήκαηα, εξγαιεία ή εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο κέζσ κεηαβιεηώλ πξνγξακκαηηδόκελσλ θηλήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζεηξάο εξγαζηώλ. Η αλάπηπμε ηεο ξνκπνηηθήο έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηα ηειεπηαία ρξόληα ηε ζπλερώο απμαλόκελε ρξήζε ησλ ξνκπόη ζε έλα επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιινύο παξαγσγηθνύο θιάδνπο, όπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε βηνκεραλία ηζηκέληνπ, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ζε ππξεληθά εξγνζηάζηα θαη κάιηζηα ζε εξγαζίεο αλζπγηεηλέο θαη ηδηαίηεξα δύζθνιεο γηα ηνλ άλζξσπν. Η εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη επλντθέο ζπλέπεηεο θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. Σύγχπονερ και μελλοντικέρ εξελίξειρ: Από ην 2005, νη επηρεηξήζεηο ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ έρνπλ θηάζεη ζε κηα ώξηκε θαηάζηαζε, όπνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αξθεηή ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη επθνιία ρξήζεο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο. Η θαζνδεγνύκελε όξαζε (γλσζηή θαη σο κεραληθή όξαζε) θέξλεη κηα κεγάιε επειημία ζηα ξνκπνηηθά θειηά. Ωζηόζν, ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ξνκπόη είλαη ζπρλά έλα απιό 2- ζέζεσλ ηζνθ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. Απηό δελ επηηξέπεη ζην ξνκπνηηθό θειί λα ρεηξίδεηαη εύθνια δηάθνξα κέξε, ζε δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο.χέξη-ρέξη κε ηελ αύμεζε ησλ εθηόο ζύλδεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ εθαξκνγώλ, ε βαζκνλόκεζε ησλ ξνκπόη γίλεηαη όιν θαη πην ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα εγγπάηαη θαιή αθξίβεηα εληνπηζκνύ ζέζεο.άιιεο εμειίμεηο πεξηιακβάλνπλ ζπξξίθλσζε ησλ βηνκεραληθώλ βξαρηόλσλ γηα ειαθξηά βηνκεραληθή ρξήζε, όπσο ε παξαγσγή κηθξώλ πξντόλησλ, ε ζθξάγηζε θαη ε δηαλνκή, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην. Τα ελ ιόγσ ξνκπόη ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη σο ξνκπόη "πάγθνπ". Τα ξνκπόη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θαξκαθεπηηθή έξεπλα σο κηα ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη απόδνζε πςεινύ ειέγρνπ.τα ξνκπόη πάγθνπ επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαλαισηηθέο εθαξκνγέο (κηθξν-ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο). Βηνκεραληθνί βξαρίνλεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ αθόκα θαη ζε απηόκαηα νδεγνύκελα νρήκαηα (AGVs) γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ αιπζίδα απηνκαηνπνίεζεο πην επέιηθηε κεηαμύ ιήςεο θαη

2 ηνπνζέηεζεο. Ιατρικη (Χειρουργική ) :Ρομποτικι χειρουργικι ονομάηεται θ χειρουργικι με τθ χριςθ ρομπότ. Κατά τθ ρομποτικι χειρουργικι, ο χειρουργόσ βρίςκεται μπροςτά ςε μια χειρουργικι κονςόλα-η/υ, όπου βλζπει ςε μια οκόνθ το χειρουργικό πεδίο, τριςδιάςτατο και μεγεκυςμζνο, και πραγματοποιεί τθν επζμβαςθ κινϊντασ ειδικοφσ μοχλοφσ, που μοιάηουν με joysticks. Οι εντολζσ που δίνει ο χειρουργόσ μζςω τον μοχλϊν αυτϊν μεταφζρονται ψθφιακά, ταυτόχρονα και με καυμαςτι ακρίβεια, ςτουσ αρκρωτοφσ χειρουργικοφσ βραχίονεσ ενόσ ρομπότ, οι οποίοι εκτελοφν τισ κινιςεισ ςτο χειρουργικό πεδίο. Οι κινιςεισ των βραχιόνων του ρομπότ ελζγχονται 100% από τον χειρουργό, ο οποίοσ πρζπει να είναι ειδικά εκπαιδευμζνοσ ςτθ χριςθ του ρομποτικοφ ςυςτιματοσ. Η ρομποτικι χειρουργικι είναι εξζλιξθ τθσ ενδοςκοπικισ χειρουργικισ. Είναι μια ελάχιςτα επεμβατικι και ελάχιςτα τραυματικι χειρουργικι μζκοδοσ που κζτει ςτθ διάκεςθ του χειρουργοφ εξαιρετικά λεπτά και εφκαμπτα εργαλεία που εκτελοφν τισ χειρουργικζσ κινιςεισ με πρωτοποριακι ακρίβεια, μζςα από μικροςκοπικζσ τομζσ ςτο δζρμα του αςκενοφσ. Πώς αναπτφχθηκε η ρομποτική χειρουργική; Η πρϊτθ πρόκλθςθ τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ ςχετίηεται με τθν τθλε-ιατρικι. Μζχρι ςιμερα ιταν αδιανόθτο να πραγματοποιθκεί επζμβαςθ από μακριά, χωρίσ δθλαδι να ςυνυπάρχουν ο αςκενισ και ο χειρουργόσ ςτον ίδιο χϊρο. Αυτόσ ο περιοριςμόσ οδιγθςε τθ NASA και τον ςτρατό να ξεκινιςουν ζρευνεσ ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ τρόποσ να χειρουργοφνται οι αςτροναφτεσ από γιατροφσ που βρίςκονταν ςτθ γθ, και αντίςτοιχα οι ςτρατιϊτεσ, που κινδφνευε θ ηωι τουσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ, από γιατροφσ που βρίςκονταν ςε κάποιο απομακρυςμζνο και αςφαλζσ ςθμείο! Έτςι γεννικθκε θ ανάγκθ τθσ τθλε-ιατρικισ, που ζκεςε τισ βάςεισ για τθ δθμιουργία τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ.ένασ ακόμθ περιοριςμόσ που κλικθκε και κατόρκωςε να ξεπεράςει θ ρομποτικι χειρουργικι είναι ο περιοριςμόσ που ζκετε ο ςχεδιαςμόσ των λαπαροςκοπικϊν εργαλείων, τα οποία δεν ιταν αρκετά εφκαμπτα ϊςτε να πραγματοποιιςουν οριςμζνεσ κινιςεισ. Με τθ ςυντριπτικι αποδοχι τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ από τθ χειρουργικι κοινότθτα, εξαιτίασ των μοναδικϊν πλεονεκτθμάτων που προςφζρει ςτον αςκενι, ιταν απαραίτθτο να ξεπεραςτεί αυτόσ ο περιοριςμόσ, όπωσ και ςυνζβθ με τθν εξζλιξθ τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ.η ρομποτικι χειρουργικι επζτρεψε ακόμθ να αρκοφν οι περιοριςμοί που υπιρχαν ςτθν πραγματοποίθςθ επεμβάςεων ςε μικροςκοπικά και περιοριςμζνα χειρουργικά πεδία. Η μοναδικι ακρίβεια των κινιςεων των χειρουργικϊν βραχιόνων επιτρζπει ςτουσ χειρουργοφσ και τουσ παιδοχειρουργοφσ να πραγματοποιοφν επεμβάςεισ ςε ςθμεία του ςϊματοσ όπου παλαιότερα δεν κα τολμοφςαν, και να ςϊηουν περιςςότερεσ ηωζσ με ελάχιςτο κίνδυνο.

3 Γεωργια : Εληόο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο εθηηκάηαη όηη ζα εηζαρζνύλ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ξνκπόη, ηθαλά λα εξγαζζνύλ απηόλνκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Όκσο, ήδε, ξνκπνηηθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα ζύγρξνλα γεσξγηθά κεραλήκαηα (π.ρ., ηξαθηέξ, ζεξηδναισληζηηθέο).ιδηαίηεξα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα απνηειεί ε απηόλνκε πινήγεζε αγξνηηθώλ νρεκάησλ κε GPS. Σηα νρήκαηα απηά ν αγξόηεο/ρεηξηζηήο πξνγξακκαηίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ ππνινγηζηή πινήγεζεο ηελ επηζπκεηή πνξεία ηνπ νρήκαηνο ζην ρσξάθη θη απηό κπνξεί λα ηελ αθνινπζήζεη απηόλνκα, κε αθξίβεηα πνπ θηάλεη ηα δύν εθαηνζηά. Έηζη, ν αγξόηεο παύεη λα είλαη νδεγόο θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο εξγαζίαο Η ηάζε απηή πξνβιέπεηαη όηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηα γλσζηά γεσξγηθά κεραλήκαηα ζα έρνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο, ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύλ, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη δπλαηόηεηεο απηέο ζα επεθηείλνληαη, κάιηζηα, θαη ζηελ επηθνηλσλία κε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο αγξνθηήκαηνο θαη κειινληηθά κε άιια ζπλεξγαδόκελα γεσξγηθά κεραλήκαηα. Είλαη ινηπόλ θαλεξό όηη απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηε ξνκπνηηθή έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηα ζύγρξνλα γεσξγηθά κεραλήκαηα, ελώ ζηελ επόκελε δεθαεηία εθηηκάηαη όηη ζα δνύκε εμεηδηθεπκέλα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. Γηα λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο, ν γεσξγόο ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, λα ιάβεη βαζηθή θαηάξηηζε ζρεηηθή κε ηηο αξρέο θαη ηε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελώ ην πςειόηεξν θόζηνο απόθηεζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζα θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ηεο θπξίσο από ζρήκαηα ιεηηνπξγίαο, όπσο απηά ηεο εξγνιαβηθήο αλάιεςεο θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ, ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο γεσξγίαο, είηε από κεγάιεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ξνκπόη πνπ ιεηηνπξγνύλ, ζήκεξα, απνηειείηαη από πξνγξακκαηηδόκελνπο βηνκεραληθνύο βξαρίνλεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο, όπνπ εθηεινύλ απζηεξά επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο, ζε θαηάιιεια δνκεκέλν, απόιπηα ειεγρόκελν πεξηβάιινλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, απηό ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Η ιεηηνπξγία ξνκπόη ζε γεσξγηθό πεξηβάιινλ, απνηειεί ηδηαίηεξε ηερλνινγηθή πξόθιεζε, θπξίσο ιόγσ ηεο αδπλακίαο καο λα ηα ζρεδηάζνπκε θαη λα ηα πξνγξακκαηίζνπκε ώζηε λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αιιειεπηδξνύλ αμηόπηζηα, κε αζθάιεηα θαη ηαρύηεηα κε αλζξώπνπο, δώα θαη θπηά. Ελέξγεηεο, νη νπνίεο γηα ηνπο αλζξώπνπο είλαη απιέο, όπσο ν εληνπηζκόο θαη ε ζπιινγή ελόο θξνύηνπ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θύιια ελόο δέληξνπ, παξακέλνπλ αθόκα εθηόο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζύγρξνλσλ ξνκπόη, ζε επίπεδν παξαγσγήο. Σε εξεπλεηηθό επίπεδν, όκσο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνηθίια γεσξγηθά ξνκπόη γηα εξγαζίεο ζεκαληηθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη έληαζεο εξγαζίαο, όπσο κεηαθπηεύζεηο ζε θπηώξηα, ζπιινγή θαξπώλ, εληνπηζκόο δηδαλίσλ θαη επηιεθηηθόο ςεθαζκόο αθξηβείαο. Η ζπιινγή νπσξνθεπεπηηθώλ έρεη ηξαβήμεη ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, θπξίσο ιόγσ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ιαπσλία, όπνπ ε έιιεηςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη έληνλε κηα θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηνί μέλνη εξγάηεο, αλαπηύρζεθε έλα ξνκπόη ζπιινγήο θξάνπιαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θελό γηα λα ηξαβήμεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ηνλ θαξπό θαη εηδηθό ςαιίδη γηα λα ηνλ θόςεη. Τν

4 θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θπκαίλεηαη ζηα επξώ, ελώ απαηηεί εηδηθή δηακόξθσζε θπηώλ θαη ζεξκνθεπίνπ. Αληίζηνηρα ζην Παλεπηζηήκην Wageningen ηεο Οιιαλδίαο αλαπηύρζεθε ξνκπόη ζπιινγήο αγγνπξηώλ, ην νπνίν επίζεο απαηηεί εηδηθά δηακνξθσκέλα θπηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο επηδαπέδηνπο ζσιήλεο ζέξκαλζεο ελόο ζεξκνθεπίνπ σο ξάγεο γηα λα θηλεζεί. Έλαο έκπεηξνο εξγάηεο απαηηεί κόλνλ 6 δεπηεξόιεπηα θαη ζπγθνκίδεη ην 100% ησλ θαξπώλ. Τν πνζνζηό επηηπρνύο αλαγλώξηζεο, ππνινγηζκνύ ηεο ζέζεο θαη θνπήο αγγνπξηώλ από ην ξνκπόη αλέξρεηαη ζην 80%, ελώ ε όιε δηαδηθαζία απαηηεί πεξίπνπ 45 δεπηεξόιεπηα αλά ηεκάρην. Πξόζθαηα, επίζεο, θαηαζθεπάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε ζην ίδην Παλεπηζηήκην έλα ξνκπνηηθό όρεκα θαηαζηξνθήο πιαηύθπιισλ δηδαλίσλ, ην νπνίν θαηαξγεί ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ νξγαληθή-βηνινγηθή γεσξγία. Τν όρεκα αληρλεύεη νπηηθά ηα δηδάληα κέζα ζηνλ αγξό θαη θαηόπηλ ηα θαηαζηξέθεη κε κεραληθό ηξόπν, κε ζπλνιηθό πνζνζηό επηηπρίαο 73%. Τν εθηηκώκελν θόζηνο θαηαζθεπήο είλαη κηθξόηεξν από θαη ην εηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ επξώ. Αλ ην ίδην όρεκα ςέθαδε θάζε δηδάλην κε κία πνιύ κηθξή δόζε δηδαληνθηόλνπ, ππνινγίδεηαη όηη ζα κείσλε ηε ρξήζε ρεκηθώλ θαηά 99%, ελώ ε ρξήζε ρεκηθώλ θαη όρη κεραληθήο ηζρύνο, ζα κείσλε δξακαηηθά ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνκπόη. Παξ' όιν ην ζρεηηθά πςειό θόζηνο, ηελ πεξηνξηζκέλε ηαρύηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πεηξακαηηθώλ γεσξγηθώλ ξνκπόη, εθηηκάηαη από εηδηθνύο όηη εληόο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ζα εηζαρζνύλ ζηελ παξαγσγή ξνκπόη ηθαλά λα εξγαζζνύλ απηόλνκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Εκπαιδεσζη : Η ξνκπνηηθή απνηειεί κηα ζρεηηθά θαηλνύξγηα επηζηήκε ε νπνία ζπλδπάδεη ζηνηρεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, ηερλεηήο λνεκνζύλεο, πξνεγκέλεο κεραλνινγίαο, κειέηεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θιπ. Παξάιιεια νη πξώηεο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ηεο εκθαλίδνληαη ζε ηνκείο όπσο ε βηνκεραλία, ε ηαηξηθή, ε αεξνπινΐα,επεξεάδνληαο ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Οη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ, εμνηθεησκέλνη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ξνκπνηηθή θαη δειώλνπλ ελζνπζηαζκέλνη όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. ε πξνεγκέλεο ρώξεο εδώ θαη κηα δεθαεηία ε ξνκπνηηθή ρξεζηκνπνηείηαη σζ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο. Σν γεγνλόο όηη ην κέζν θόζηνο απόθηεζεο κίαο ξνκπνηηθήο ζπζθεπήο από πιεπξάο πιηθνύ (hardware) κεηώλεηαη ξαγδαία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ (software) ηθαλώλ λα πξνζνκνηώζνπλ εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο ζε ηθνληθνύο θόζκνπο θαη λα απνδεζκεύνπλ ην πιηθό από ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαζηζηνύλ ζαθέο όηη ε ξνκπνηηθή δηαλύεη κία πεξίνδν πνπ ηελ θαζηζηά πην πξνζηηή από πνηέ. ηελ ρώξα καο ε δηδαζθαιία ηεο ξνκπνηηθήο θαη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζηελ εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ, ελώ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ππάξρεη θακία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα από πιεπξάο Πνιηηείαο. Έλα κεγάιν θάζκα πεηξακάησλ πνπ θαιύπηεη πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα κπνξεί λα εθηειεζηεί κε ηελ βνήζεηα ησλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ ελώ παξάιιεια ηα παηδηά κπνξνύλ λα κπεζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Η ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ γηα

5 ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζεσξία θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο (constructivism) όπσο απηή θπξίσο αλαπηύρζεθε από ηνλ Piaget αιιά θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (constuctionism) όπσο απηή δηαηππώλεηαη από ηνλ Papert. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηελ επίιπζε αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Η αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία θαη έθθξαζε ησλ καζεηώλ ελζαξξύλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε. Η ξνκπνηηθή εθπαηδεπηηθή κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζηελ αλάιπζε, ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ελόο πεξηβάιινληνο απζεληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε πιεξέζηεξε θαηαλόεζε κέζσ ηεο επίιπζεο απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-κεραλήο, ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπλδένληαη ζε έλα από ηε θύζε ηνπ δηαζεκαηηθό πιαίζην. Οη γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαιιηεξγνύληαη κέζσ ελόο πιαηζίνπ όπνπ ηα παηδηά αηζζάλνληαη όηη παίδνπλ. Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απαηηνύληαη ηα εμήο: 1. Ρνκπνηηθά θηη. Σα ξνκπνηηθά θηη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή απιώλ θαη κέζεο δπζθνιίαο ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηειηθώλ θαηαζθεπώλ θαη όρη κηαο θαηαζθεπήο κε δπλαηόηεηα πξνζζαθαίξεζεο αηζζεηήξσλ. Η αληνρή θαη ε αμηνπηζηία ησλ πιηθώλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηαθνξεηηθά, απζεληηθά πξνβιήκαηα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 2. Λνγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Σν ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε από παηδηά ηα νπνία δελ έρνπλ πξνεγνύκελε εκπεηξία θαη γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ. Σν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηελ εζηίαζε ζην πξνο επίιπζε πξόβιεκα θαη όρη λα πξνθαιεί γλσζηηθή ππεξθόξησζε ζηα παηδηά. Η ακθίδξνκε ζρέζε θπζηθήο θαηαζθεπήο θαη πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή. Δθηόο από νξηζκέλα πεξηβάιινληα Logo πνπ είλαη εμειιεληζκέλα, νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ αγγιηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο αιιά θαη ζύληαμεο ηεο γιώζζαο. Απηό απνηειεί κεγάιν εκπόδην ζηελ εθπαίδεπζε Διιήλσλ καζεηώλ κηθξήο ειηθίαο. Μηα ζύγρξνλε δηεζλήο πξαθηηθή κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε γξαθηθνύ νινθιεξσκέλνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, όπνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο εηθνληδίσλ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαηεγνξίεο εηθνληδίσλ-εληνιώλ νκαδνπνηνύληαη ζε έλα εηθνλίδην. Σν θάζε εηθνλίδην κπνξεί λα απνηειεί κηα εληνιή, κηα νινθιεξσκέλε δνκή, κηα παξάκεηξν, κηα ηηκή θιπ. πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα εηθνλίδηα-εληνιέο ζύξνληαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, παξακεηξνπνηνύληαη αλ είλαη απαξαίηεην θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Η αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνηειεί εύθνιε δηαδηθαζία αθνύ απαηηείηαη ειάρηζηε ή θαη θαζόινπ γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Σα αξρεία βνήζεηαο θαη ηα παξαδείγκαηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη γξακκέλα ηα Αγγιηθά, κε απνηέιεζκα, αλ ηειηθά ρξεηαζηνύλ, λα κελ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από όινπο ηνπο καζεηέο. Γπζηπρώο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο.

6 3. ρέδηα καζήκαηνο. Η αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ απαηηεί εμαηξεηηθή γλώζε από ηνλ δηδάζθνληα ηνπ ξνκπνηηθνύ θηη, ηνπ ινγηζκηθνύ αλάπηπμεο θαη ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Δπηηπρεκέλα ζρέδηα καζήκαηνο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ απηά πνπ θαιύπηνπλ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: i. Σν ζέκα λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. ii. Ο θαζεγεηήο λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο θαη όρη σο απζεληία. iii. Η δξαζηεξηόηεηα λα είλαη απζεληηθή θαη λα αληηκεησπίδεη έλα πνιπδηάζηαην πξαγκαηηθό πξόβιεκα πνπ ηδαληθά έρεη πνιιέο ιύζεηο. iv. Να ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα πξνγξακκαηηδόκελε ξνκπνηηθή θαηαζθεπή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα πξόγξακκα πνπ ζπλδπαζκέλα ζα απνηεινύλ ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. v. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλννύλ κε απόιπηε αθξίβεηα ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. vi. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ην ξνκπνηηθό θηη. vii. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. viii. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ηνλ ηξόπν θαη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. ix. Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ θαη λα νινθιεξώζνπλ ηηο πθηζηάκελεο γλώζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα. x. Πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκόο γηα ην πώο ζα θαηαζθεπαζηεί λέα γλώζε θαη ην δηαζεκαηηθό πιαίζην πνπ ζα θαιύπηεη xi. Πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη ε άκβιπλζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεσλ. xii. Πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή, ε πξσηνβνπιία, απηνλνκία, θαληαζία, ν πεηξακαηηζκόο θαη ε δηεξεύλεζε. xiii. Η δξαζηεξηόηεηα λα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα αλάιπζε ζελαξίνπ, θαηαζθεπή ηνπ ξνκπόη, πξνγξακκαηηζκόο, έιεγρνο, αλαηξνθνδόηεζε θ.ά.. xiv. Πξέπεη αλά ζηάδην λα πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα πηζαλή επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ. xv. Ο καζεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ εξεπλεηηθό ηξόπν γηα λα πξνηείλεη, ζρεδηάζεη, πινπνηήζεη θαη ειέγμεη ηελ δηθή ηνπ ιύζε. Απηό ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. xvi. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επθαηξίεο ζπλαδειθηθήο θαζνδήγεζεο από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ξαζηεξηόηεηαο. Δλδεηθηηθή ρξήζε Λνγηζκηθώλ Ρνκπνηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Μέρος Α : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Α & Β Γεκνηηθνύ Σα πξνγξακκαηηδόκελα ξνκπόη δαπέδνπ είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ησλ πξώησλ ηάμεσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπο γίλεηαη κε πιήθηξα πνπ βξίζθνληαη επάλσ ηνπο (On board) θαη κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ γηα λα θηλνύληαη κε αθξίβεηα ζην ρώξν όπσο αθξηβώο θάλεη ε «ρειώλα» ηεο LOGO ζηνλ Η/Τ. Κηλνύληαη ζε ιείεο επίπεδεο θαη ειαθξά επηθιηλείο επηθάλεηεο δηαθόξσλ πιηθώλ όπσο : ραξηί, κνπζακά, ηζηκέλην, πιαθάθη, μύιν, πιαζηηθό, ραιί. Μέρος Β : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Γ & Γ Γεκνηηθνύ Σν Scratch δηαζέηεη γξαθηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία θαζηζηά πην πξνζηηό ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζηα παηδηά (από 7 εηώλ θαη άλσ), ηνπο εθήβνπο θαη άιινπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο (ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Scratch δηαηίζεηαη δσξεάλ από ηε ζειίδα ηνπ Μ.Ι.Σ.: Σν Scratch είλαη έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ζην νπνίν νη ρξήζηεο δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα κε βάζε ην ππόδεηγκα ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ κηα ζθελή (θεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο), ζηελ νπνία δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα (εζνπνηνύο θαη ζθεληθά) επηιέγνληαο από κηα ζπιινγή ή δσγξαθίδνληαο ηα δηθά

7 ηνπο. Σα αληηθείκελα ηεο ζθελήο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην ρξήζηε κε βάζε πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ νξίδεη ν ρξήζηεοπξνγξακκαηηζηήο. Μέρος Γ : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Δ & η Γεκνηηθνύ ηελ Δ θαη η ηάμε νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δνκέο πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα ζρεδηάζνπλ κε απηέο ζεκαληηθνύο αιγόξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο αθόκα θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. απηόκαην παξθάξηζκα, ζπλαγεξκνί θιπ). Καηάιιειν πιηθό κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην βαζηθό παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Mindstorms NXT ην νπνίν πεξηέρεη όια απηά ηα εξγαιεία (αηζζεηήξεο, θηλεηήξεο, πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ) πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα νξίζνπλ ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε κεραληθά αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από ηνπο ηδίνπ Καηαζκοπια : νλ Ινύλην ηνπ 2011 ν ακεξηθαληθόο ζηξαηόο παξαδέρζεθε όηη δηαζέηεη ηόζν εμειηγκέλε αεξνλαππεγηθή ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα έρεη κέγεζνο εληόκνπ, ελώ ηνλ ίδην ρξόλν δήηεζε 5 δηζ. δνιάξηα έσο ην 2030 από ην Κνγθξέζν γηα αεξνζθάθε. Σύκθσλα κε ηνλ αεξνλαππεγό Γθξεγθ Πάξθεξ, ε ακεξηθαληθή θαηαζθνπεπηηθή ηερλνινγία θηλείηαη πξνο ηηο «κύγεο- θαηαζθόπνπο» πνπ δηαζέηνπλ θάκεξα θαη αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε ερζξώλ θαη ππξεληθώλ όπισλ.εηδηθνί κεραληθνί πξνζπαζνύλ λα αληηγξάςνπλ ην πέηαγκα ηεο κύγαο, ηεο πεηαινύδαο, ηνπ γεξαθηνύ θαη άιισλ εληόκσλ θαη πηελώλ γηα λα θακνπθιάξνπλ ηα ξνκπόη, θαζώο εθηεινύλ ηηο απνζηνιέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ Πάξθεξ. Η Υπεξεζία Εξεπλαο Πξνεγκέλσλ Πξνγξακκάησλ έρεη ήδε παξνπζηάζεη αεξνζθάθε πνπ ζπκίδνπλ ην πνπιί θνιηκπξί, ελώ ην Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο ηεο Καιηθόξληαο έρεη δεκηνπξγήζεη ξνκπνηηθή «κηθξνλπρηεξίδα» πνπ ρσξάεη ζε κηα παιάκε.τν 2008 ε αεξνπνξία ησλ ΗΠΑ έθαλε ηα απνθαιππηήξηα κε αληρλεύζηκσλ θαηαζθνπεπηηθώλ ξνκπόη ζε κέγεζνο εληόκσλ πνπ κπνξνύλ «λα κπαίλνπλ ζε θηίξηα θαη λα θσηνγξαθίδνπλ, λα ερνγξαθνύλ αθόκα θαη λα επηηίζεληαη ζε ηξνκνθξάηεο», θαζώο θαη ζρέδηα θνληθώλ κίλη αεξνζθαθώλ πνπ ζα ήηαλ έηνηκα ην 2015 θαη βαζίδνληαλ ζηα ζρέδηα ηνπ 15νπ αηώλα ηνπ πεξίθεκνπ «νξληζόπηεξνπ» ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη.Ωζηόζν, έθηνηε ν ακεξηθαληθόο ζηξαηόο δελ έρεη πξνβεί ζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη, όπσο ζεκεηώλεη ε «Daily Mail», εγείξεηαη ην εξώηεκα ηη κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα εηνηκάδεη, δεδνκέλεο ηεο κπζηηθνπάζεηάο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο.καη ε Γαιιία επελδύεη ζηε κηθξναεξνλαππεγηθή ηερλνινγία, έρνληαο ήδε θαηαζθεπάζεη αεξνζθάθε κηληαηνύξεο κε θηεξά πνπ κηκνύληαη ην θηεξνύγηζκα ησλ πνπιηώλ. Πάλησο ην πηζαλόηεξν είλαη όηη νη κειινληηθνί θαηάζθνπνη-ξνκπόη ζα κηκνύληαη πηζηά ηε θύζε.

8 Βιβλιογραθία Καηά θύξην ιόγν ην ηληεξλέη Wikipedia,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010 Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης Μάθημα:Τεχνολογία Ρέθυμνο 2009-2010 Τν λαππεγείν (Shipyard, yard) απνηειεί κνλάδα - ρώξν πνπ αλήθεη ζην θξάηνο άκεζα ή έκκεζα ή ζε ηδησηηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα