Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα"

Transcript

1 Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Βιομηχανια : Σύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Τππνπνίεζεο (ΙSΟ), ην ξνκπόη είλαη απηνκαηνπνηεκέλε σο πξνο ηηο θηλήζεηο ζην ρώξν, επαλαπξνγξακκαηηδόκελε, πνιπιεηηνπξγηθή ρεηξηζηηθή δηάηαμε πνπ έρεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο, ηθαλνύο λα ρεηξίδνληαη πιηθά, εμαξηήκαηα, εξγαιεία ή εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο κέζσ κεηαβιεηώλ πξνγξακκαηηδόκελσλ θηλήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζεηξάο εξγαζηώλ. Η αλάπηπμε ηεο ξνκπνηηθήο έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηα ηειεπηαία ρξόληα ηε ζπλερώο απμαλόκελε ρξήζε ησλ ξνκπόη ζε έλα επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιινύο παξαγσγηθνύο θιάδνπο, όπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε βηνκεραλία ηζηκέληνπ, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ζε ππξεληθά εξγνζηάζηα θαη κάιηζηα ζε εξγαζίεο αλζπγηεηλέο θαη ηδηαίηεξα δύζθνιεο γηα ηνλ άλζξσπν. Η εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη επλντθέο ζπλέπεηεο θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. Σύγχπονερ και μελλοντικέρ εξελίξειρ: Από ην 2005, νη επηρεηξήζεηο ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ έρνπλ θηάζεη ζε κηα ώξηκε θαηάζηαζε, όπνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αξθεηή ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη επθνιία ρξήζεο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο. Η θαζνδεγνύκελε όξαζε (γλσζηή θαη σο κεραληθή όξαζε) θέξλεη κηα κεγάιε επειημία ζηα ξνκπνηηθά θειηά. Ωζηόζν, ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ξνκπόη είλαη ζπρλά έλα απιό 2- ζέζεσλ ηζνθ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. Απηό δελ επηηξέπεη ζην ξνκπνηηθό θειί λα ρεηξίδεηαη εύθνια δηάθνξα κέξε, ζε δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο.χέξη-ρέξη κε ηελ αύμεζε ησλ εθηόο ζύλδεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ εθαξκνγώλ, ε βαζκνλόκεζε ησλ ξνκπόη γίλεηαη όιν θαη πην ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα εγγπάηαη θαιή αθξίβεηα εληνπηζκνύ ζέζεο.άιιεο εμειίμεηο πεξηιακβάλνπλ ζπξξίθλσζε ησλ βηνκεραληθώλ βξαρηόλσλ γηα ειαθξηά βηνκεραληθή ρξήζε, όπσο ε παξαγσγή κηθξώλ πξντόλησλ, ε ζθξάγηζε θαη ε δηαλνκή, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην. Τα ελ ιόγσ ξνκπόη ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη σο ξνκπόη "πάγθνπ". Τα ξνκπόη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θαξκαθεπηηθή έξεπλα σο κηα ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη απόδνζε πςεινύ ειέγρνπ.τα ξνκπόη πάγθνπ επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαλαισηηθέο εθαξκνγέο (κηθξν-ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο). Βηνκεραληθνί βξαρίνλεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ αθόκα θαη ζε απηόκαηα νδεγνύκελα νρήκαηα (AGVs) γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ αιπζίδα απηνκαηνπνίεζεο πην επέιηθηε κεηαμύ ιήςεο θαη

2 ηνπνζέηεζεο. Ιατρικη (Χειρουργική ) :Ρομποτικι χειρουργικι ονομάηεται θ χειρουργικι με τθ χριςθ ρομπότ. Κατά τθ ρομποτικι χειρουργικι, ο χειρουργόσ βρίςκεται μπροςτά ςε μια χειρουργικι κονςόλα-η/υ, όπου βλζπει ςε μια οκόνθ το χειρουργικό πεδίο, τριςδιάςτατο και μεγεκυςμζνο, και πραγματοποιεί τθν επζμβαςθ κινϊντασ ειδικοφσ μοχλοφσ, που μοιάηουν με joysticks. Οι εντολζσ που δίνει ο χειρουργόσ μζςω τον μοχλϊν αυτϊν μεταφζρονται ψθφιακά, ταυτόχρονα και με καυμαςτι ακρίβεια, ςτουσ αρκρωτοφσ χειρουργικοφσ βραχίονεσ ενόσ ρομπότ, οι οποίοι εκτελοφν τισ κινιςεισ ςτο χειρουργικό πεδίο. Οι κινιςεισ των βραχιόνων του ρομπότ ελζγχονται 100% από τον χειρουργό, ο οποίοσ πρζπει να είναι ειδικά εκπαιδευμζνοσ ςτθ χριςθ του ρομποτικοφ ςυςτιματοσ. Η ρομποτικι χειρουργικι είναι εξζλιξθ τθσ ενδοςκοπικισ χειρουργικισ. Είναι μια ελάχιςτα επεμβατικι και ελάχιςτα τραυματικι χειρουργικι μζκοδοσ που κζτει ςτθ διάκεςθ του χειρουργοφ εξαιρετικά λεπτά και εφκαμπτα εργαλεία που εκτελοφν τισ χειρουργικζσ κινιςεισ με πρωτοποριακι ακρίβεια, μζςα από μικροςκοπικζσ τομζσ ςτο δζρμα του αςκενοφσ. Πώς αναπτφχθηκε η ρομποτική χειρουργική; Η πρϊτθ πρόκλθςθ τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ ςχετίηεται με τθν τθλε-ιατρικι. Μζχρι ςιμερα ιταν αδιανόθτο να πραγματοποιθκεί επζμβαςθ από μακριά, χωρίσ δθλαδι να ςυνυπάρχουν ο αςκενισ και ο χειρουργόσ ςτον ίδιο χϊρο. Αυτόσ ο περιοριςμόσ οδιγθςε τθ NASA και τον ςτρατό να ξεκινιςουν ζρευνεσ ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ τρόποσ να χειρουργοφνται οι αςτροναφτεσ από γιατροφσ που βρίςκονταν ςτθ γθ, και αντίςτοιχα οι ςτρατιϊτεσ, που κινδφνευε θ ηωι τουσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ, από γιατροφσ που βρίςκονταν ςε κάποιο απομακρυςμζνο και αςφαλζσ ςθμείο! Έτςι γεννικθκε θ ανάγκθ τθσ τθλε-ιατρικισ, που ζκεςε τισ βάςεισ για τθ δθμιουργία τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ.ένασ ακόμθ περιοριςμόσ που κλικθκε και κατόρκωςε να ξεπεράςει θ ρομποτικι χειρουργικι είναι ο περιοριςμόσ που ζκετε ο ςχεδιαςμόσ των λαπαροςκοπικϊν εργαλείων, τα οποία δεν ιταν αρκετά εφκαμπτα ϊςτε να πραγματοποιιςουν οριςμζνεσ κινιςεισ. Με τθ ςυντριπτικι αποδοχι τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ από τθ χειρουργικι κοινότθτα, εξαιτίασ των μοναδικϊν πλεονεκτθμάτων που προςφζρει ςτον αςκενι, ιταν απαραίτθτο να ξεπεραςτεί αυτόσ ο περιοριςμόσ, όπωσ και ςυνζβθ με τθν εξζλιξθ τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ.η ρομποτικι χειρουργικι επζτρεψε ακόμθ να αρκοφν οι περιοριςμοί που υπιρχαν ςτθν πραγματοποίθςθ επεμβάςεων ςε μικροςκοπικά και περιοριςμζνα χειρουργικά πεδία. Η μοναδικι ακρίβεια των κινιςεων των χειρουργικϊν βραχιόνων επιτρζπει ςτουσ χειρουργοφσ και τουσ παιδοχειρουργοφσ να πραγματοποιοφν επεμβάςεισ ςε ςθμεία του ςϊματοσ όπου παλαιότερα δεν κα τολμοφςαν, και να ςϊηουν περιςςότερεσ ηωζσ με ελάχιςτο κίνδυνο.

3 Γεωργια : Εληόο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο εθηηκάηαη όηη ζα εηζαρζνύλ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ξνκπόη, ηθαλά λα εξγαζζνύλ απηόλνκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Όκσο, ήδε, ξνκπνηηθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα ζύγρξνλα γεσξγηθά κεραλήκαηα (π.ρ., ηξαθηέξ, ζεξηδναισληζηηθέο).ιδηαίηεξα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα απνηειεί ε απηόλνκε πινήγεζε αγξνηηθώλ νρεκάησλ κε GPS. Σηα νρήκαηα απηά ν αγξόηεο/ρεηξηζηήο πξνγξακκαηίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ ππνινγηζηή πινήγεζεο ηελ επηζπκεηή πνξεία ηνπ νρήκαηνο ζην ρσξάθη θη απηό κπνξεί λα ηελ αθνινπζήζεη απηόλνκα, κε αθξίβεηα πνπ θηάλεη ηα δύν εθαηνζηά. Έηζη, ν αγξόηεο παύεη λα είλαη νδεγόο θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο εξγαζίαο Η ηάζε απηή πξνβιέπεηαη όηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηα γλσζηά γεσξγηθά κεραλήκαηα ζα έρνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο, ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύλ, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη δπλαηόηεηεο απηέο ζα επεθηείλνληαη, κάιηζηα, θαη ζηελ επηθνηλσλία κε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο αγξνθηήκαηνο θαη κειινληηθά κε άιια ζπλεξγαδόκελα γεσξγηθά κεραλήκαηα. Είλαη ινηπόλ θαλεξό όηη απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηε ξνκπνηηθή έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηα ζύγρξνλα γεσξγηθά κεραλήκαηα, ελώ ζηελ επόκελε δεθαεηία εθηηκάηαη όηη ζα δνύκε εμεηδηθεπκέλα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. Γηα λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο, ν γεσξγόο ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, λα ιάβεη βαζηθή θαηάξηηζε ζρεηηθή κε ηηο αξρέο θαη ηε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελώ ην πςειόηεξν θόζηνο απόθηεζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζα θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ηεο θπξίσο από ζρήκαηα ιεηηνπξγίαο, όπσο απηά ηεο εξγνιαβηθήο αλάιεςεο θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ, ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο γεσξγίαο, είηε από κεγάιεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ξνκπόη πνπ ιεηηνπξγνύλ, ζήκεξα, απνηειείηαη από πξνγξακκαηηδόκελνπο βηνκεραληθνύο βξαρίνλεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο, όπνπ εθηεινύλ απζηεξά επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο, ζε θαηάιιεια δνκεκέλν, απόιπηα ειεγρόκελν πεξηβάιινλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, απηό ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Η ιεηηνπξγία ξνκπόη ζε γεσξγηθό πεξηβάιινλ, απνηειεί ηδηαίηεξε ηερλνινγηθή πξόθιεζε, θπξίσο ιόγσ ηεο αδπλακίαο καο λα ηα ζρεδηάζνπκε θαη λα ηα πξνγξακκαηίζνπκε ώζηε λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αιιειεπηδξνύλ αμηόπηζηα, κε αζθάιεηα θαη ηαρύηεηα κε αλζξώπνπο, δώα θαη θπηά. Ελέξγεηεο, νη νπνίεο γηα ηνπο αλζξώπνπο είλαη απιέο, όπσο ν εληνπηζκόο θαη ε ζπιινγή ελόο θξνύηνπ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θύιια ελόο δέληξνπ, παξακέλνπλ αθόκα εθηόο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζύγρξνλσλ ξνκπόη, ζε επίπεδν παξαγσγήο. Σε εξεπλεηηθό επίπεδν, όκσο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνηθίια γεσξγηθά ξνκπόη γηα εξγαζίεο ζεκαληηθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη έληαζεο εξγαζίαο, όπσο κεηαθπηεύζεηο ζε θπηώξηα, ζπιινγή θαξπώλ, εληνπηζκόο δηδαλίσλ θαη επηιεθηηθόο ςεθαζκόο αθξηβείαο. Η ζπιινγή νπσξνθεπεπηηθώλ έρεη ηξαβήμεη ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, θπξίσο ιόγσ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ιαπσλία, όπνπ ε έιιεηςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη έληνλε κηα θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηνί μέλνη εξγάηεο, αλαπηύρζεθε έλα ξνκπόη ζπιινγήο θξάνπιαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θελό γηα λα ηξαβήμεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ηνλ θαξπό θαη εηδηθό ςαιίδη γηα λα ηνλ θόςεη. Τν

4 θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θπκαίλεηαη ζηα επξώ, ελώ απαηηεί εηδηθή δηακόξθσζε θπηώλ θαη ζεξκνθεπίνπ. Αληίζηνηρα ζην Παλεπηζηήκην Wageningen ηεο Οιιαλδίαο αλαπηύρζεθε ξνκπόη ζπιινγήο αγγνπξηώλ, ην νπνίν επίζεο απαηηεί εηδηθά δηακνξθσκέλα θπηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο επηδαπέδηνπο ζσιήλεο ζέξκαλζεο ελόο ζεξκνθεπίνπ σο ξάγεο γηα λα θηλεζεί. Έλαο έκπεηξνο εξγάηεο απαηηεί κόλνλ 6 δεπηεξόιεπηα θαη ζπγθνκίδεη ην 100% ησλ θαξπώλ. Τν πνζνζηό επηηπρνύο αλαγλώξηζεο, ππνινγηζκνύ ηεο ζέζεο θαη θνπήο αγγνπξηώλ από ην ξνκπόη αλέξρεηαη ζην 80%, ελώ ε όιε δηαδηθαζία απαηηεί πεξίπνπ 45 δεπηεξόιεπηα αλά ηεκάρην. Πξόζθαηα, επίζεο, θαηαζθεπάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε ζην ίδην Παλεπηζηήκην έλα ξνκπνηηθό όρεκα θαηαζηξνθήο πιαηύθπιισλ δηδαλίσλ, ην νπνίν θαηαξγεί ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ νξγαληθή-βηνινγηθή γεσξγία. Τν όρεκα αληρλεύεη νπηηθά ηα δηδάληα κέζα ζηνλ αγξό θαη θαηόπηλ ηα θαηαζηξέθεη κε κεραληθό ηξόπν, κε ζπλνιηθό πνζνζηό επηηπρίαο 73%. Τν εθηηκώκελν θόζηνο θαηαζθεπήο είλαη κηθξόηεξν από θαη ην εηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ επξώ. Αλ ην ίδην όρεκα ςέθαδε θάζε δηδάλην κε κία πνιύ κηθξή δόζε δηδαληνθηόλνπ, ππνινγίδεηαη όηη ζα κείσλε ηε ρξήζε ρεκηθώλ θαηά 99%, ελώ ε ρξήζε ρεκηθώλ θαη όρη κεραληθήο ηζρύνο, ζα κείσλε δξακαηηθά ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνκπόη. Παξ' όιν ην ζρεηηθά πςειό θόζηνο, ηελ πεξηνξηζκέλε ηαρύηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πεηξακαηηθώλ γεσξγηθώλ ξνκπόη, εθηηκάηαη από εηδηθνύο όηη εληόο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ζα εηζαρζνύλ ζηελ παξαγσγή ξνκπόη ηθαλά λα εξγαζζνύλ απηόλνκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Εκπαιδεσζη : Η ξνκπνηηθή απνηειεί κηα ζρεηηθά θαηλνύξγηα επηζηήκε ε νπνία ζπλδπάδεη ζηνηρεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, ηερλεηήο λνεκνζύλεο, πξνεγκέλεο κεραλνινγίαο, κειέηεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θιπ. Παξάιιεια νη πξώηεο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ηεο εκθαλίδνληαη ζε ηνκείο όπσο ε βηνκεραλία, ε ηαηξηθή, ε αεξνπινΐα,επεξεάδνληαο ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Οη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ, εμνηθεησκέλνη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ξνκπνηηθή θαη δειώλνπλ ελζνπζηαζκέλνη όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. ε πξνεγκέλεο ρώξεο εδώ θαη κηα δεθαεηία ε ξνκπνηηθή ρξεζηκνπνηείηαη σζ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο. Σν γεγνλόο όηη ην κέζν θόζηνο απόθηεζεο κίαο ξνκπνηηθήο ζπζθεπήο από πιεπξάο πιηθνύ (hardware) κεηώλεηαη ξαγδαία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ (software) ηθαλώλ λα πξνζνκνηώζνπλ εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο ζε ηθνληθνύο θόζκνπο θαη λα απνδεζκεύνπλ ην πιηθό από ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαζηζηνύλ ζαθέο όηη ε ξνκπνηηθή δηαλύεη κία πεξίνδν πνπ ηελ θαζηζηά πην πξνζηηή από πνηέ. ηελ ρώξα καο ε δηδαζθαιία ηεο ξνκπνηηθήο θαη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζηελ εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ, ελώ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ππάξρεη θακία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα από πιεπξάο Πνιηηείαο. Έλα κεγάιν θάζκα πεηξακάησλ πνπ θαιύπηεη πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα κπνξεί λα εθηειεζηεί κε ηελ βνήζεηα ησλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ ελώ παξάιιεια ηα παηδηά κπνξνύλ λα κπεζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Η ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ γηα

5 ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζεσξία θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο (constructivism) όπσο απηή θπξίσο αλαπηύρζεθε από ηνλ Piaget αιιά θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (constuctionism) όπσο απηή δηαηππώλεηαη από ηνλ Papert. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηελ επίιπζε αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Η αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία θαη έθθξαζε ησλ καζεηώλ ελζαξξύλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε. Η ξνκπνηηθή εθπαηδεπηηθή κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζηελ αλάιπζε, ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ελόο πεξηβάιινληνο απζεληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε πιεξέζηεξε θαηαλόεζε κέζσ ηεο επίιπζεο απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-κεραλήο, ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπλδένληαη ζε έλα από ηε θύζε ηνπ δηαζεκαηηθό πιαίζην. Οη γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαιιηεξγνύληαη κέζσ ελόο πιαηζίνπ όπνπ ηα παηδηά αηζζάλνληαη όηη παίδνπλ. Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απαηηνύληαη ηα εμήο: 1. Ρνκπνηηθά θηη. Σα ξνκπνηηθά θηη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή απιώλ θαη κέζεο δπζθνιίαο ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηειηθώλ θαηαζθεπώλ θαη όρη κηαο θαηαζθεπήο κε δπλαηόηεηα πξνζζαθαίξεζεο αηζζεηήξσλ. Η αληνρή θαη ε αμηνπηζηία ησλ πιηθώλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηαθνξεηηθά, απζεληηθά πξνβιήκαηα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 2. Λνγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Σν ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε από παηδηά ηα νπνία δελ έρνπλ πξνεγνύκελε εκπεηξία θαη γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ. Σν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηελ εζηίαζε ζην πξνο επίιπζε πξόβιεκα θαη όρη λα πξνθαιεί γλσζηηθή ππεξθόξησζε ζηα παηδηά. Η ακθίδξνκε ζρέζε θπζηθήο θαηαζθεπήο θαη πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή. Δθηόο από νξηζκέλα πεξηβάιινληα Logo πνπ είλαη εμειιεληζκέλα, νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ αγγιηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο αιιά θαη ζύληαμεο ηεο γιώζζαο. Απηό απνηειεί κεγάιν εκπόδην ζηελ εθπαίδεπζε Διιήλσλ καζεηώλ κηθξήο ειηθίαο. Μηα ζύγρξνλε δηεζλήο πξαθηηθή κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε γξαθηθνύ νινθιεξσκέλνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, όπνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο εηθνληδίσλ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαηεγνξίεο εηθνληδίσλ-εληνιώλ νκαδνπνηνύληαη ζε έλα εηθνλίδην. Σν θάζε εηθνλίδην κπνξεί λα απνηειεί κηα εληνιή, κηα νινθιεξσκέλε δνκή, κηα παξάκεηξν, κηα ηηκή θιπ. πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα εηθνλίδηα-εληνιέο ζύξνληαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, παξακεηξνπνηνύληαη αλ είλαη απαξαίηεην θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Η αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνηειεί εύθνιε δηαδηθαζία αθνύ απαηηείηαη ειάρηζηε ή θαη θαζόινπ γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Σα αξρεία βνήζεηαο θαη ηα παξαδείγκαηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη γξακκέλα ηα Αγγιηθά, κε απνηέιεζκα, αλ ηειηθά ρξεηαζηνύλ, λα κελ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από όινπο ηνπο καζεηέο. Γπζηπρώο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο.

6 3. ρέδηα καζήκαηνο. Η αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ απαηηεί εμαηξεηηθή γλώζε από ηνλ δηδάζθνληα ηνπ ξνκπνηηθνύ θηη, ηνπ ινγηζκηθνύ αλάπηπμεο θαη ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Δπηηπρεκέλα ζρέδηα καζήκαηνο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ απηά πνπ θαιύπηνπλ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: i. Σν ζέκα λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. ii. Ο θαζεγεηήο λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο θαη όρη σο απζεληία. iii. Η δξαζηεξηόηεηα λα είλαη απζεληηθή θαη λα αληηκεησπίδεη έλα πνιπδηάζηαην πξαγκαηηθό πξόβιεκα πνπ ηδαληθά έρεη πνιιέο ιύζεηο. iv. Να ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα πξνγξακκαηηδόκελε ξνκπνηηθή θαηαζθεπή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα πξόγξακκα πνπ ζπλδπαζκέλα ζα απνηεινύλ ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. v. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλννύλ κε απόιπηε αθξίβεηα ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. vi. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ην ξνκπνηηθό θηη. vii. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. viii. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ηνλ ηξόπν θαη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. ix. Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ θαη λα νινθιεξώζνπλ ηηο πθηζηάκελεο γλώζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα. x. Πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκόο γηα ην πώο ζα θαηαζθεπαζηεί λέα γλώζε θαη ην δηαζεκαηηθό πιαίζην πνπ ζα θαιύπηεη xi. Πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη ε άκβιπλζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεσλ. xii. Πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή, ε πξσηνβνπιία, απηνλνκία, θαληαζία, ν πεηξακαηηζκόο θαη ε δηεξεύλεζε. xiii. Η δξαζηεξηόηεηα λα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα αλάιπζε ζελαξίνπ, θαηαζθεπή ηνπ ξνκπόη, πξνγξακκαηηζκόο, έιεγρνο, αλαηξνθνδόηεζε θ.ά.. xiv. Πξέπεη αλά ζηάδην λα πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα πηζαλή επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ. xv. Ο καζεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ εξεπλεηηθό ηξόπν γηα λα πξνηείλεη, ζρεδηάζεη, πινπνηήζεη θαη ειέγμεη ηελ δηθή ηνπ ιύζε. Απηό ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. xvi. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επθαηξίεο ζπλαδειθηθήο θαζνδήγεζεο από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ξαζηεξηόηεηαο. Δλδεηθηηθή ρξήζε Λνγηζκηθώλ Ρνκπνηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Μέρος Α : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Α & Β Γεκνηηθνύ Σα πξνγξακκαηηδόκελα ξνκπόη δαπέδνπ είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ησλ πξώησλ ηάμεσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπο γίλεηαη κε πιήθηξα πνπ βξίζθνληαη επάλσ ηνπο (On board) θαη κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ γηα λα θηλνύληαη κε αθξίβεηα ζην ρώξν όπσο αθξηβώο θάλεη ε «ρειώλα» ηεο LOGO ζηνλ Η/Τ. Κηλνύληαη ζε ιείεο επίπεδεο θαη ειαθξά επηθιηλείο επηθάλεηεο δηαθόξσλ πιηθώλ όπσο : ραξηί, κνπζακά, ηζηκέλην, πιαθάθη, μύιν, πιαζηηθό, ραιί. Μέρος Β : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Γ & Γ Γεκνηηθνύ Σν Scratch δηαζέηεη γξαθηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία θαζηζηά πην πξνζηηό ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζηα παηδηά (από 7 εηώλ θαη άλσ), ηνπο εθήβνπο θαη άιινπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο (ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Scratch δηαηίζεηαη δσξεάλ από ηε ζειίδα ηνπ Μ.Ι.Σ.: Σν Scratch είλαη έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ζην νπνίν νη ρξήζηεο δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα κε βάζε ην ππόδεηγκα ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ κηα ζθελή (θεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο), ζηελ νπνία δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα (εζνπνηνύο θαη ζθεληθά) επηιέγνληαο από κηα ζπιινγή ή δσγξαθίδνληαο ηα δηθά

7 ηνπο. Σα αληηθείκελα ηεο ζθελήο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην ρξήζηε κε βάζε πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ νξίδεη ν ρξήζηεοπξνγξακκαηηζηήο. Μέρος Γ : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Δ & η Γεκνηηθνύ ηελ Δ θαη η ηάμε νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δνκέο πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα ζρεδηάζνπλ κε απηέο ζεκαληηθνύο αιγόξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο αθόκα θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. απηόκαην παξθάξηζκα, ζπλαγεξκνί θιπ). Καηάιιειν πιηθό κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην βαζηθό παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Mindstorms NXT ην νπνίν πεξηέρεη όια απηά ηα εξγαιεία (αηζζεηήξεο, θηλεηήξεο, πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ) πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα νξίζνπλ ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε κεραληθά αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από ηνπο ηδίνπ Καηαζκοπια : νλ Ινύλην ηνπ 2011 ν ακεξηθαληθόο ζηξαηόο παξαδέρζεθε όηη δηαζέηεη ηόζν εμειηγκέλε αεξνλαππεγηθή ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα έρεη κέγεζνο εληόκνπ, ελώ ηνλ ίδην ρξόλν δήηεζε 5 δηζ. δνιάξηα έσο ην 2030 από ην Κνγθξέζν γηα αεξνζθάθε. Σύκθσλα κε ηνλ αεξνλαππεγό Γθξεγθ Πάξθεξ, ε ακεξηθαληθή θαηαζθνπεπηηθή ηερλνινγία θηλείηαη πξνο ηηο «κύγεο- θαηαζθόπνπο» πνπ δηαζέηνπλ θάκεξα θαη αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε ερζξώλ θαη ππξεληθώλ όπισλ.εηδηθνί κεραληθνί πξνζπαζνύλ λα αληηγξάςνπλ ην πέηαγκα ηεο κύγαο, ηεο πεηαινύδαο, ηνπ γεξαθηνύ θαη άιισλ εληόκσλ θαη πηελώλ γηα λα θακνπθιάξνπλ ηα ξνκπόη, θαζώο εθηεινύλ ηηο απνζηνιέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ Πάξθεξ. Η Υπεξεζία Εξεπλαο Πξνεγκέλσλ Πξνγξακκάησλ έρεη ήδε παξνπζηάζεη αεξνζθάθε πνπ ζπκίδνπλ ην πνπιί θνιηκπξί, ελώ ην Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο ηεο Καιηθόξληαο έρεη δεκηνπξγήζεη ξνκπνηηθή «κηθξνλπρηεξίδα» πνπ ρσξάεη ζε κηα παιάκε.τν 2008 ε αεξνπνξία ησλ ΗΠΑ έθαλε ηα απνθαιππηήξηα κε αληρλεύζηκσλ θαηαζθνπεπηηθώλ ξνκπόη ζε κέγεζνο εληόκσλ πνπ κπνξνύλ «λα κπαίλνπλ ζε θηίξηα θαη λα θσηνγξαθίδνπλ, λα ερνγξαθνύλ αθόκα θαη λα επηηίζεληαη ζε ηξνκνθξάηεο», θαζώο θαη ζρέδηα θνληθώλ κίλη αεξνζθαθώλ πνπ ζα ήηαλ έηνηκα ην 2015 θαη βαζίδνληαλ ζηα ζρέδηα ηνπ 15νπ αηώλα ηνπ πεξίθεκνπ «νξληζόπηεξνπ» ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη.Ωζηόζν, έθηνηε ν ακεξηθαληθόο ζηξαηόο δελ έρεη πξνβεί ζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη, όπσο ζεκεηώλεη ε «Daily Mail», εγείξεηαη ην εξώηεκα ηη κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα εηνηκάδεη, δεδνκέλεο ηεο κπζηηθνπάζεηάο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο.καη ε Γαιιία επελδύεη ζηε κηθξναεξνλαππεγηθή ηερλνινγία, έρνληαο ήδε θαηαζθεπάζεη αεξνζθάθε κηληαηνύξεο κε θηεξά πνπ κηκνύληαη ην θηεξνύγηζκα ησλ πνπιηώλ. Πάλησο ην πηζαλόηεξν είλαη όηη νη κειινληηθνί θαηάζθνπνη-ξνκπόη ζα κηκνύληαη πηζηά ηε θύζε.

8 Βιβλιογραθία Καηά θύξην ιόγν ην ηληεξλέη Wikipedia,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα