Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρομποηική. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα"

Transcript

1 Ρομποηική Τι είναι η ρομποηική; Δίλαη ζύγρξνλνο ηερλνινγηθόο θιάδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπόη, θαζώο θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Η πομποτική χωπίζετε ζε πνιινύο θιάδνπο. Μεξηθνί από απηνύο είλαη νη παξαθάησ κε νξηζκελεο πιεξνθνξηεο γηα ηνλ θαζελα μερσξηζηα Βιομηχανια : Σύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Τππνπνίεζεο (ΙSΟ), ην ξνκπόη είλαη απηνκαηνπνηεκέλε σο πξνο ηηο θηλήζεηο ζην ρώξν, επαλαπξνγξακκαηηδόκελε, πνιπιεηηνπξγηθή ρεηξηζηηθή δηάηαμε πνπ έρεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο, ηθαλνύο λα ρεηξίδνληαη πιηθά, εμαξηήκαηα, εξγαιεία ή εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο κέζσ κεηαβιεηώλ πξνγξακκαηηδόκελσλ θηλήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζεηξάο εξγαζηώλ. Η αλάπηπμε ηεο ξνκπνηηθήο έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηα ηειεπηαία ρξόληα ηε ζπλερώο απμαλόκελε ρξήζε ησλ ξνκπόη ζε έλα επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιινύο παξαγσγηθνύο θιάδνπο, όπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε βηνκεραλία ηζηκέληνπ, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ζε ππξεληθά εξγνζηάζηα θαη κάιηζηα ζε εξγαζίεο αλζπγηεηλέο θαη ηδηαίηεξα δύζθνιεο γηα ηνλ άλζξσπν. Η εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ξνκπνηηθήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη επλντθέο ζπλέπεηεο θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. Σύγχπονερ και μελλοντικέρ εξελίξειρ: Από ην 2005, νη επηρεηξήζεηο ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ έρνπλ θηάζεη ζε κηα ώξηκε θαηάζηαζε, όπνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αξθεηή ηαρύηεηα, αθξίβεηα θαη επθνιία ρξήζεο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο. Η θαζνδεγνύκελε όξαζε (γλσζηή θαη σο κεραληθή όξαζε) θέξλεη κηα κεγάιε επειημία ζηα ξνκπνηηθά θειηά. Ωζηόζν, ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ξνκπόη είλαη ζπρλά έλα απιό 2- ζέζεσλ ηζνθ ζπκπηεζκέλνπ αέξα. Απηό δελ επηηξέπεη ζην ξνκπνηηθό θειί λα ρεηξίδεηαη εύθνια δηάθνξα κέξε, ζε δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο.χέξη-ρέξη κε ηελ αύμεζε ησλ εθηόο ζύλδεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ εθαξκνγώλ, ε βαζκνλόκεζε ησλ ξνκπόη γίλεηαη όιν θαη πην ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα εγγπάηαη θαιή αθξίβεηα εληνπηζκνύ ζέζεο.άιιεο εμειίμεηο πεξηιακβάλνπλ ζπξξίθλσζε ησλ βηνκεραληθώλ βξαρηόλσλ γηα ειαθξηά βηνκεραληθή ρξήζε, όπσο ε παξαγσγή κηθξώλ πξντόλησλ, ε ζθξάγηζε θαη ε δηαλνκή, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν, ηελ επεμεξγαζία δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην. Τα ελ ιόγσ ξνκπόη ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη σο ξνκπόη "πάγθνπ". Τα ξνκπόη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θαξκαθεπηηθή έξεπλα σο κηα ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη απόδνζε πςεινύ ειέγρνπ.τα ξνκπόη πάγθνπ επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαλαισηηθέο εθαξκνγέο (κηθξν-ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο). Βηνκεραληθνί βξαρίνλεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ αθόκα θαη ζε απηόκαηα νδεγνύκελα νρήκαηα (AGVs) γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ αιπζίδα απηνκαηνπνίεζεο πην επέιηθηε κεηαμύ ιήςεο θαη

2 ηνπνζέηεζεο. Ιατρικη (Χειρουργική ) :Ρομποτικι χειρουργικι ονομάηεται θ χειρουργικι με τθ χριςθ ρομπότ. Κατά τθ ρομποτικι χειρουργικι, ο χειρουργόσ βρίςκεται μπροςτά ςε μια χειρουργικι κονςόλα-η/υ, όπου βλζπει ςε μια οκόνθ το χειρουργικό πεδίο, τριςδιάςτατο και μεγεκυςμζνο, και πραγματοποιεί τθν επζμβαςθ κινϊντασ ειδικοφσ μοχλοφσ, που μοιάηουν με joysticks. Οι εντολζσ που δίνει ο χειρουργόσ μζςω τον μοχλϊν αυτϊν μεταφζρονται ψθφιακά, ταυτόχρονα και με καυμαςτι ακρίβεια, ςτουσ αρκρωτοφσ χειρουργικοφσ βραχίονεσ ενόσ ρομπότ, οι οποίοι εκτελοφν τισ κινιςεισ ςτο χειρουργικό πεδίο. Οι κινιςεισ των βραχιόνων του ρομπότ ελζγχονται 100% από τον χειρουργό, ο οποίοσ πρζπει να είναι ειδικά εκπαιδευμζνοσ ςτθ χριςθ του ρομποτικοφ ςυςτιματοσ. Η ρομποτικι χειρουργικι είναι εξζλιξθ τθσ ενδοςκοπικισ χειρουργικισ. Είναι μια ελάχιςτα επεμβατικι και ελάχιςτα τραυματικι χειρουργικι μζκοδοσ που κζτει ςτθ διάκεςθ του χειρουργοφ εξαιρετικά λεπτά και εφκαμπτα εργαλεία που εκτελοφν τισ χειρουργικζσ κινιςεισ με πρωτοποριακι ακρίβεια, μζςα από μικροςκοπικζσ τομζσ ςτο δζρμα του αςκενοφσ. Πώς αναπτφχθηκε η ρομποτική χειρουργική; Η πρϊτθ πρόκλθςθ τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ ςχετίηεται με τθν τθλε-ιατρικι. Μζχρι ςιμερα ιταν αδιανόθτο να πραγματοποιθκεί επζμβαςθ από μακριά, χωρίσ δθλαδι να ςυνυπάρχουν ο αςκενισ και ο χειρουργόσ ςτον ίδιο χϊρο. Αυτόσ ο περιοριςμόσ οδιγθςε τθ NASA και τον ςτρατό να ξεκινιςουν ζρευνεσ ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ τρόποσ να χειρουργοφνται οι αςτροναφτεσ από γιατροφσ που βρίςκονταν ςτθ γθ, και αντίςτοιχα οι ςτρατιϊτεσ, που κινδφνευε θ ηωι τουσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ, από γιατροφσ που βρίςκονταν ςε κάποιο απομακρυςμζνο και αςφαλζσ ςθμείο! Έτςι γεννικθκε θ ανάγκθ τθσ τθλε-ιατρικισ, που ζκεςε τισ βάςεισ για τθ δθμιουργία τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ.ένασ ακόμθ περιοριςμόσ που κλικθκε και κατόρκωςε να ξεπεράςει θ ρομποτικι χειρουργικι είναι ο περιοριςμόσ που ζκετε ο ςχεδιαςμόσ των λαπαροςκοπικϊν εργαλείων, τα οποία δεν ιταν αρκετά εφκαμπτα ϊςτε να πραγματοποιιςουν οριςμζνεσ κινιςεισ. Με τθ ςυντριπτικι αποδοχι τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ από τθ χειρουργικι κοινότθτα, εξαιτίασ των μοναδικϊν πλεονεκτθμάτων που προςφζρει ςτον αςκενι, ιταν απαραίτθτο να ξεπεραςτεί αυτόσ ο περιοριςμόσ, όπωσ και ςυνζβθ με τθν εξζλιξθ τθσ ρομποτικισ χειρουργικισ.η ρομποτικι χειρουργικι επζτρεψε ακόμθ να αρκοφν οι περιοριςμοί που υπιρχαν ςτθν πραγματοποίθςθ επεμβάςεων ςε μικροςκοπικά και περιοριςμζνα χειρουργικά πεδία. Η μοναδικι ακρίβεια των κινιςεων των χειρουργικϊν βραχιόνων επιτρζπει ςτουσ χειρουργοφσ και τουσ παιδοχειρουργοφσ να πραγματοποιοφν επεμβάςεισ ςε ςθμεία του ςϊματοσ όπου παλαιότερα δεν κα τολμοφςαν, και να ςϊηουν περιςςότερεσ ηωζσ με ελάχιςτο κίνδυνο.

3 Γεωργια : Εληόο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο εθηηκάηαη όηη ζα εηζαρζνύλ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ξνκπόη, ηθαλά λα εξγαζζνύλ απηόλνκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Όκσο, ήδε, ξνκπνηηθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα ζύγρξνλα γεσξγηθά κεραλήκαηα (π.ρ., ηξαθηέξ, ζεξηδναισληζηηθέο).ιδηαίηεξα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα απνηειεί ε απηόλνκε πινήγεζε αγξνηηθώλ νρεκάησλ κε GPS. Σηα νρήκαηα απηά ν αγξόηεο/ρεηξηζηήο πξνγξακκαηίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ ππνινγηζηή πινήγεζεο ηελ επηζπκεηή πνξεία ηνπ νρήκαηνο ζην ρσξάθη θη απηό κπνξεί λα ηελ αθνινπζήζεη απηόλνκα, κε αθξίβεηα πνπ θηάλεη ηα δύν εθαηνζηά. Έηζη, ν αγξόηεο παύεη λα είλαη νδεγόο θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο εξγαζίαο Η ηάζε απηή πξνβιέπεηαη όηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηα γλσζηά γεσξγηθά κεραλήκαηα ζα έρνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο, ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύλ, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη δπλαηόηεηεο απηέο ζα επεθηείλνληαη, κάιηζηα, θαη ζηελ επηθνηλσλία κε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο αγξνθηήκαηνο θαη κειινληηθά κε άιια ζπλεξγαδόκελα γεσξγηθά κεραλήκαηα. Είλαη ινηπόλ θαλεξό όηη απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηε ξνκπνηηθή έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηα ζύγρξνλα γεσξγηθά κεραλήκαηα, ελώ ζηελ επόκελε δεθαεηία εθηηκάηαη όηη ζα δνύκε εμεηδηθεπκέλα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. Γηα λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο, ν γεσξγόο ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, λα ιάβεη βαζηθή θαηάξηηζε ζρεηηθή κε ηηο αξρέο θαη ηε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελώ ην πςειόηεξν θόζηνο απόθηεζεο, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία ζα θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ηεο θπξίσο από ζρήκαηα ιεηηνπξγίαο, όπσο απηά ηεο εξγνιαβηθήο αλάιεςεο θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ, ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο γεσξγίαο, είηε από κεγάιεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ξνκπόη πνπ ιεηηνπξγνύλ, ζήκεξα, απνηειείηαη από πξνγξακκαηηδόκελνπο βηνκεραληθνύο βξαρίνλεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο, όπνπ εθηεινύλ απζηεξά επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο, ζε θαηάιιεια δνκεκέλν, απόιπηα ειεγρόκελν πεξηβάιινλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, απηό ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Η ιεηηνπξγία ξνκπόη ζε γεσξγηθό πεξηβάιινλ, απνηειεί ηδηαίηεξε ηερλνινγηθή πξόθιεζε, θπξίσο ιόγσ ηεο αδπλακίαο καο λα ηα ζρεδηάζνπκε θαη λα ηα πξνγξακκαηίζνπκε ώζηε λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αιιειεπηδξνύλ αμηόπηζηα, κε αζθάιεηα θαη ηαρύηεηα κε αλζξώπνπο, δώα θαη θπηά. Ελέξγεηεο, νη νπνίεο γηα ηνπο αλζξώπνπο είλαη απιέο, όπσο ν εληνπηζκόο θαη ε ζπιινγή ελόο θξνύηνπ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θύιια ελόο δέληξνπ, παξακέλνπλ αθόκα εθηόο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζύγρξνλσλ ξνκπόη, ζε επίπεδν παξαγσγήο. Σε εξεπλεηηθό επίπεδν, όκσο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνηθίια γεσξγηθά ξνκπόη γηα εξγαζίεο ζεκαληηθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη έληαζεο εξγαζίαο, όπσο κεηαθπηεύζεηο ζε θπηώξηα, ζπιινγή θαξπώλ, εληνπηζκόο δηδαλίσλ θαη επηιεθηηθόο ςεθαζκόο αθξηβείαο. Η ζπιινγή νπσξνθεπεπηηθώλ έρεη ηξαβήμεη ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, θπξίσο ιόγσ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ιαπσλία, όπνπ ε έιιεηςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη έληνλε κηα θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηνί μέλνη εξγάηεο, αλαπηύρζεθε έλα ξνκπόη ζπιινγήο θξάνπιαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θελό γηα λα ηξαβήμεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ηνλ θαξπό θαη εηδηθό ςαιίδη γηα λα ηνλ θόςεη. Τν

4 θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θπκαίλεηαη ζηα επξώ, ελώ απαηηεί εηδηθή δηακόξθσζε θπηώλ θαη ζεξκνθεπίνπ. Αληίζηνηρα ζην Παλεπηζηήκην Wageningen ηεο Οιιαλδίαο αλαπηύρζεθε ξνκπόη ζπιινγήο αγγνπξηώλ, ην νπνίν επίζεο απαηηεί εηδηθά δηακνξθσκέλα θπηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο επηδαπέδηνπο ζσιήλεο ζέξκαλζεο ελόο ζεξκνθεπίνπ σο ξάγεο γηα λα θηλεζεί. Έλαο έκπεηξνο εξγάηεο απαηηεί κόλνλ 6 δεπηεξόιεπηα θαη ζπγθνκίδεη ην 100% ησλ θαξπώλ. Τν πνζνζηό επηηπρνύο αλαγλώξηζεο, ππνινγηζκνύ ηεο ζέζεο θαη θνπήο αγγνπξηώλ από ην ξνκπόη αλέξρεηαη ζην 80%, ελώ ε όιε δηαδηθαζία απαηηεί πεξίπνπ 45 δεπηεξόιεπηα αλά ηεκάρην. Πξόζθαηα, επίζεο, θαηαζθεπάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε ζην ίδην Παλεπηζηήκην έλα ξνκπνηηθό όρεκα θαηαζηξνθήο πιαηύθπιισλ δηδαλίσλ, ην νπνίν θαηαξγεί ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ νξγαληθή-βηνινγηθή γεσξγία. Τν όρεκα αληρλεύεη νπηηθά ηα δηδάληα κέζα ζηνλ αγξό θαη θαηόπηλ ηα θαηαζηξέθεη κε κεραληθό ηξόπν, κε ζπλνιηθό πνζνζηό επηηπρίαο 73%. Τν εθηηκώκελν θόζηνο θαηαζθεπήο είλαη κηθξόηεξν από θαη ην εηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ επξώ. Αλ ην ίδην όρεκα ςέθαδε θάζε δηδάλην κε κία πνιύ κηθξή δόζε δηδαληνθηόλνπ, ππνινγίδεηαη όηη ζα κείσλε ηε ρξήζε ρεκηθώλ θαηά 99%, ελώ ε ρξήζε ρεκηθώλ θαη όρη κεραληθήο ηζρύνο, ζα κείσλε δξακαηηθά ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνκπόη. Παξ' όιν ην ζρεηηθά πςειό θόζηνο, ηελ πεξηνξηζκέλε ηαρύηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πεηξακαηηθώλ γεσξγηθώλ ξνκπόη, εθηηκάηαη από εηδηθνύο όηη εληόο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ζα εηζαρζνύλ ζηελ παξαγσγή ξνκπόη ηθαλά λα εξγαζζνύλ απηόλνκα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Εκπαιδεσζη : Η ξνκπνηηθή απνηειεί κηα ζρεηηθά θαηλνύξγηα επηζηήκε ε νπνία ζπλδπάδεη ζηνηρεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, ηερλεηήο λνεκνζύλεο, πξνεγκέλεο κεραλνινγίαο, κειέηεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θιπ. Παξάιιεια νη πξώηεο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ηεο εκθαλίδνληαη ζε ηνκείο όπσο ε βηνκεραλία, ε ηαηξηθή, ε αεξνπινΐα,επεξεάδνληαο ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Οη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ, εμνηθεησκέλνη ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ξνκπνηηθή θαη δειώλνπλ ελζνπζηαζκέλνη όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. ε πξνεγκέλεο ρώξεο εδώ θαη κηα δεθαεηία ε ξνκπνηηθή ρξεζηκνπνηείηαη σζ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο. Σν γεγνλόο όηη ην κέζν θόζηνο απόθηεζεο κίαο ξνκπνηηθήο ζπζθεπήο από πιεπξάο πιηθνύ (hardware) κεηώλεηαη ξαγδαία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ (software) ηθαλώλ λα πξνζνκνηώζνπλ εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο ζε ηθνληθνύο θόζκνπο θαη λα απνδεζκεύνπλ ην πιηθό από ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαζηζηνύλ ζαθέο όηη ε ξνκπνηηθή δηαλύεη κία πεξίνδν πνπ ηελ θαζηζηά πην πξνζηηή από πνηέ. ηελ ρώξα καο ε δηδαζθαιία ηεο ξνκπνηηθήο θαη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζηελ εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ, ελώ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ππάξρεη θακία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα από πιεπξάο Πνιηηείαο. Έλα κεγάιν θάζκα πεηξακάησλ πνπ θαιύπηεη πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα κπνξεί λα εθηειεζηεί κε ηελ βνήζεηα ησλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ ελώ παξάιιεια ηα παηδηά κπνξνύλ λα κπεζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Η ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ γηα

5 ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζεσξία θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο (constructivism) όπσο απηή θπξίσο αλαπηύρζεθε από ηνλ Piaget αιιά θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (constuctionism) όπσο απηή δηαηππώλεηαη από ηνλ Papert. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηελ επίιπζε αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Η αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία θαη έθθξαζε ησλ καζεηώλ ελζαξξύλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε. Η ξνκπνηηθή εθπαηδεπηηθή κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζηελ αλάιπζε, ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ελόο πεξηβάιινληνο απζεληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε πιεξέζηεξε θαηαλόεζε κέζσ ηεο επίιπζεο απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο, ν πξνγξακκαηηζκόο, ε αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-κεραλήο, ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπλδένληαη ζε έλα από ηε θύζε ηνπ δηαζεκαηηθό πιαίζην. Οη γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαιιηεξγνύληαη κέζσ ελόο πιαηζίνπ όπνπ ηα παηδηά αηζζάλνληαη όηη παίδνπλ. Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απαηηνύληαη ηα εμήο: 1. Ρνκπνηηθά θηη. Σα ξνκπνηηθά θηη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή απιώλ θαη κέζεο δπζθνιίαο ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηειηθώλ θαηαζθεπώλ θαη όρη κηαο θαηαζθεπήο κε δπλαηόηεηα πξνζζαθαίξεζεο αηζζεηήξσλ. Η αληνρή θαη ε αμηνπηζηία ησλ πιηθώλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηαθνξεηηθά, απζεληηθά πξνβιήκαηα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 2. Λνγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ξνκπνηηθώλ θαηαζθεπώλ. Σν ινγηζκηθό πξνγξακκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε από παηδηά ηα νπνία δελ έρνπλ πξνεγνύκελε εκπεηξία θαη γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ. Σν πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηελ εζηίαζε ζην πξνο επίιπζε πξόβιεκα θαη όρη λα πξνθαιεί γλσζηηθή ππεξθόξησζε ζηα παηδηά. Η ακθίδξνκε ζρέζε θπζηθήο θαηαζθεπήο θαη πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή. Δθηόο από νξηζκέλα πεξηβάιινληα Logo πνπ είλαη εμειιεληζκέλα, νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ αγγιηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο αιιά θαη ζύληαμεο ηεο γιώζζαο. Απηό απνηειεί κεγάιν εκπόδην ζηελ εθπαίδεπζε Διιήλσλ καζεηώλ κηθξήο ειηθίαο. Μηα ζύγρξνλε δηεζλήο πξαθηηθή κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε γξαθηθνύ νινθιεξσκέλνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, όπνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο εηθνληδίσλ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαηεγνξίεο εηθνληδίσλ-εληνιώλ νκαδνπνηνύληαη ζε έλα εηθνλίδην. Σν θάζε εηθνλίδην κπνξεί λα απνηειεί κηα εληνιή, κηα νινθιεξσκέλε δνκή, κηα παξάκεηξν, κηα ηηκή θιπ. πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα εηθνλίδηα-εληνιέο ζύξνληαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, παξακεηξνπνηνύληαη αλ είλαη απαξαίηεην θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Η αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνηειεί εύθνιε δηαδηθαζία αθνύ απαηηείηαη ειάρηζηε ή θαη θαζόινπ γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Σα αξρεία βνήζεηαο θαη ηα παξαδείγκαηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη γξακκέλα ηα Αγγιηθά, κε απνηέιεζκα, αλ ηειηθά ρξεηαζηνύλ, λα κελ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από όινπο ηνπο καζεηέο. Γπζηπρώο ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο.

6 3. ρέδηα καζήκαηνο. Η αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ απαηηεί εμαηξεηηθή γλώζε από ηνλ δηδάζθνληα ηνπ ξνκπνηηθνύ θηη, ηνπ ινγηζκηθνύ αλάπηπμεο θαη ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Δπηηπρεκέλα ζρέδηα καζήκαηνο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ απηά πνπ θαιύπηνπλ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: i. Σν ζέκα λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. ii. Ο θαζεγεηήο λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο θαη όρη σο απζεληία. iii. Η δξαζηεξηόηεηα λα είλαη απζεληηθή θαη λα αληηκεησπίδεη έλα πνιπδηάζηαην πξαγκαηηθό πξόβιεκα πνπ ηδαληθά έρεη πνιιέο ιύζεηο. iv. Να ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα πξνγξακκαηηδόκελε ξνκπνηηθή θαηαζθεπή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα πξόγξακκα πνπ ζπλδπαζκέλα ζα απνηεινύλ ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. v. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλννύλ κε απόιπηε αθξίβεηα ηνπο ζηόρνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. vi. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ην ξνκπνηηθό θηη. vii. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. viii. Οη καζεηέο πξέπεη λα εμνηθεηώλνληαη κε ηνλ ηξόπν θαη ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. ix. Πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ θαη λα νινθιεξώζνπλ ηηο πθηζηάκελεο γλώζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα. x. Πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκόο γηα ην πώο ζα θαηαζθεπαζηεί λέα γλώζε θαη ην δηαζεκαηηθό πιαίζην πνπ ζα θαιύπηεη xi. Πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ θαη ε άκβιπλζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεσλ. xii. Πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή, ε πξσηνβνπιία, απηνλνκία, θαληαζία, ν πεηξακαηηζκόο θαη ε δηεξεύλεζε. xiii. Η δξαζηεξηόηεηα λα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ζηάδηα. Γηα παξάδεηγκα αλάιπζε ζελαξίνπ, θαηαζθεπή ηνπ ξνκπόη, πξνγξακκαηηζκόο, έιεγρνο, αλαηξνθνδόηεζε θ.ά.. xiv. Πξέπεη αλά ζηάδην λα πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα πηζαλή επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ. xv. Ο καζεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ εξεπλεηηθό ηξόπν γηα λα πξνηείλεη, ζρεδηάζεη, πινπνηήζεη θαη ειέγμεη ηελ δηθή ηνπ ιύζε. Απηό ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. xvi. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επθαηξίεο ζπλαδειθηθήο θαζνδήγεζεο από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ξαζηεξηόηεηαο. Δλδεηθηηθή ρξήζε Λνγηζκηθώλ Ρνκπνηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Μέρος Α : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Α & Β Γεκνηηθνύ Σα πξνγξακκαηηδόκελα ξνκπόη δαπέδνπ είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ησλ πξώησλ ηάμεσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπο γίλεηαη κε πιήθηξα πνπ βξίζθνληαη επάλσ ηνπο (On board) θαη κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ γηα λα θηλνύληαη κε αθξίβεηα ζην ρώξν όπσο αθξηβώο θάλεη ε «ρειώλα» ηεο LOGO ζηνλ Η/Τ. Κηλνύληαη ζε ιείεο επίπεδεο θαη ειαθξά επηθιηλείο επηθάλεηεο δηαθόξσλ πιηθώλ όπσο : ραξηί, κνπζακά, ηζηκέλην, πιαθάθη, μύιν, πιαζηηθό, ραιί. Μέρος Β : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Γ & Γ Γεκνηηθνύ Σν Scratch δηαζέηεη γξαθηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία θαζηζηά πην πξνζηηό ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζηα παηδηά (από 7 εηώλ θαη άλσ), ηνπο εθήβνπο θαη άιινπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο (ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Scratch δηαηίζεηαη δσξεάλ από ηε ζειίδα ηνπ Μ.Ι.Σ.: Σν Scratch είλαη έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ζην νπνίν νη ρξήζηεο δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα κε βάζε ην ππόδεηγκα ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ κηα ζθελή (θεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο), ζηελ νπνία δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα (εζνπνηνύο θαη ζθεληθά) επηιέγνληαο από κηα ζπιινγή ή δσγξαθίδνληαο ηα δηθά

7 ηνπο. Σα αληηθείκελα ηεο ζθελήο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην ρξήζηε κε βάζε πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ νξίδεη ν ρξήζηεοπξνγξακκαηηζηήο. Μέρος Γ : Η δηδαζθαιία κέζσ Η/Τ ζηελ Δ & η Γεκνηηθνύ ηελ Δ θαη η ηάμε νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δνκέο πξνγξακκαηηζκνύ θαη λα ζρεδηάζνπλ κε απηέο ζεκαληηθνύο αιγόξηζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο αθόκα θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. απηόκαην παξθάξηζκα, ζπλαγεξκνί θιπ). Καηάιιειν πιηθό κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην βαζηθό παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Mindstorms NXT ην νπνίν πεξηέρεη όια απηά ηα εξγαιεία (αηζζεηήξεο, θηλεηήξεο, πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ) πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα νξίζνπλ ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε κεραληθά αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από ηνπο ηδίνπ Καηαζκοπια : νλ Ινύλην ηνπ 2011 ν ακεξηθαληθόο ζηξαηόο παξαδέρζεθε όηη δηαζέηεη ηόζν εμειηγκέλε αεξνλαππεγηθή ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα έρεη κέγεζνο εληόκνπ, ελώ ηνλ ίδην ρξόλν δήηεζε 5 δηζ. δνιάξηα έσο ην 2030 από ην Κνγθξέζν γηα αεξνζθάθε. Σύκθσλα κε ηνλ αεξνλαππεγό Γθξεγθ Πάξθεξ, ε ακεξηθαληθή θαηαζθνπεπηηθή ηερλνινγία θηλείηαη πξνο ηηο «κύγεο- θαηαζθόπνπο» πνπ δηαζέηνπλ θάκεξα θαη αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε ερζξώλ θαη ππξεληθώλ όπισλ.εηδηθνί κεραληθνί πξνζπαζνύλ λα αληηγξάςνπλ ην πέηαγκα ηεο κύγαο, ηεο πεηαινύδαο, ηνπ γεξαθηνύ θαη άιισλ εληόκσλ θαη πηελώλ γηα λα θακνπθιάξνπλ ηα ξνκπόη, θαζώο εθηεινύλ ηηο απνζηνιέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ Πάξθεξ. Η Υπεξεζία Εξεπλαο Πξνεγκέλσλ Πξνγξακκάησλ έρεη ήδε παξνπζηάζεη αεξνζθάθε πνπ ζπκίδνπλ ην πνπιί θνιηκπξί, ελώ ην Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο ηεο Καιηθόξληαο έρεη δεκηνπξγήζεη ξνκπνηηθή «κηθξνλπρηεξίδα» πνπ ρσξάεη ζε κηα παιάκε.τν 2008 ε αεξνπνξία ησλ ΗΠΑ έθαλε ηα απνθαιππηήξηα κε αληρλεύζηκσλ θαηαζθνπεπηηθώλ ξνκπόη ζε κέγεζνο εληόκσλ πνπ κπνξνύλ «λα κπαίλνπλ ζε θηίξηα θαη λα θσηνγξαθίδνπλ, λα ερνγξαθνύλ αθόκα θαη λα επηηίζεληαη ζε ηξνκνθξάηεο», θαζώο θαη ζρέδηα θνληθώλ κίλη αεξνζθαθώλ πνπ ζα ήηαλ έηνηκα ην 2015 θαη βαζίδνληαλ ζηα ζρέδηα ηνπ 15νπ αηώλα ηνπ πεξίθεκνπ «νξληζόπηεξνπ» ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη.Ωζηόζν, έθηνηε ν ακεξηθαληθόο ζηξαηόο δελ έρεη πξνβεί ζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη, όπσο ζεκεηώλεη ε «Daily Mail», εγείξεηαη ην εξώηεκα ηη κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα εηνηκάδεη, δεδνκέλεο ηεο κπζηηθνπάζεηάο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο.καη ε Γαιιία επελδύεη ζηε κηθξναεξνλαππεγηθή ηερλνινγία, έρνληαο ήδε θαηαζθεπάζεη αεξνζθάθε κηληαηνύξεο κε θηεξά πνπ κηκνύληαη ην θηεξνύγηζκα ησλ πνπιηώλ. Πάλησο ην πηζαλόηεξν είλαη όηη νη κειινληηθνί θαηάζθνπνη-ξνκπόη ζα κηκνύληαη πηζηά ηε θύζε.

8 Βιβλιογραθία Καηά θύξην ιόγν ην ηληεξλέη Wikipedia,

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα