15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ003101765 2015-09-29"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.750,00 CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» του ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης (ΧΠΕ 24536). Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί κατ εφαρµογή των διατάξεων : α) Τον νέο Κ Κ Ν.3463/2006. β) Του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19Α) γ) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών Περί (ΕΚΠΟΤΑ) που ισχύει µέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης (όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του Ν2286/95). δ) Του Ν.2000/91(εκτός του κεφ. Ζ ). ε) Την µε Αρ. 27 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (Αρ. πρωτ /93). Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 7.750,00, συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου για το έτος 2015 στον Κ.Α Η προµήθεια αφορά Πυροσβεστήρες, Φωτιστικά Ασφαλείας, Αυτόµατο Σύστηµα Ολικής Κατάκλυσης, Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης, Χειροκίνητο Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαγιάς, Πυροσβεστικά Ερµάρια Απλού Υ.Π. ικτύου, Θύρα Μεταλλική Πυρασφάλειας προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 13 ου ηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων. Χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων και αφορά το ποσό των 7.750,00. Οι προµηθευτές θα µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, όπου στα ποσά συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Ο ανάδοχος προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 5% του κόστους των ειδών (χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε την προσφορά. Αµπελόκηποι 28/09/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Οσλοβίτης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

2 1. Πυροσβεστήρες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: «Φορητοί πυροσβεστήρες Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και µέθοδοι δοκιµής», και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/ (ΦΕΚ Β 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Κ.Υ.Α /671/ (ΦΕΚ Β 1218). Θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kg και κατασβεστικής ικανότητας 21Α και φορητός πυροσβεστήρας CO2 5 kg και κατασβεστικής ικανότητας 55Β. Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως περιέχουν σαν κατασβεστικό µέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα υψηλής κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, µη διαβρωτικά για στοιχεία µηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Ως προωθητικό µέσο χρησιµοποιείται διοξείδιο του άνθρακα σε αέρια κατάσταση εντός χαλύβδινου φιαλιδίου κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΝΗS Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο που θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµατα, χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, µε χειρολαβή για την µεταφορά και µε βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Στο επάνω µέρος ο πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια στο κλείστρο µε βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, µανόµετρο και στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση λειτουργίας στους 20οC 10 bar ραστικό µήκος εκτόξευσης 5-6 m. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα περιέχουν σαν κατασβεστικό υλικό CO2 και είναι κατάλληλοι για κατάσβεση µικρών πυρκαγιών B,C,E, και σε χώρους που δεν πρέπει να παραµείνουν κατάλοιπα µετά την κατάσβεση. Ενεργοποιούνται µε το απλό σφίξιµο του µοχλού ενεργοποίησης που φέρει την κεφαλή του πυροσβεστήρα. Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 θα συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές ΝΗS ) και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής. Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν εύκαµπτο σωλήνα υψηλής αντοχής που θα καταλήγει σε χοάνη εκτόξευσης του κατασβεστικού µέσου. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση λειτουργίας στους 20οC 56 bar ραστικό µήκος εκτόξευσης ~ 2 m. Χρόνος συνεχούς εκτόξευσης ~ 20 sec. 2. Φωτιστικά Ασφαλείας Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρµογές φωτισµού Φωτιστικά ασφαλείας» και : «Φωτιστικά σώµατα Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις Τµήµα 22: Φωτιστικά σώµατα για φωτισµό έκτακτης ανάγκης». Ο φωτισµός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου θα πρέπει να είναι τεχνητός και συνεχής στο χρονικό διάστηµα που το κτήριο τροφοδοτείται µε ηλεκτρικό ρεύµα από τη ΕΗ. Τα φωτιστικά θα περιέχουν µπαταρίες οι οποίες φορτίζονται από την ίδια πηγή. Ο φωτισµός ασφαλείας διακρίνεται στα φωτιστικά ασφαλείας, τα οποία δεν διαθέτουν εικονοσύµβολα και τα φωτιστικά σήµανσης κατεύθυνσης τα οποία διαθέτουν τα εικονοσύµβολα του Π.. 105/1995 (ΦΕΚ Α 67). Στα αυτόνοµα φωτιστικά σώµατα έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να υπάρχει άλλος διακόπτης µεταξύ της µπαταρίας και των λαµπτήρων φωτισµού έκτακτης ανάγκης, εκτός από τη διάταξη µεταγωγής, όπως καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει να παρέχουν το 50% της φωτεινότητας µέσα σε 5sec και την πλήρη φωτεινότητα µέσα σε 60sec, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ

3 Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήµανσης κατεύθυνσης πρέπει να διατηρούν τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1 ώρα και 30 λεπτά τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήµανσης κατεύθυνσης πρέπει να αναγράφουν την αυτονοµία τους σε λεπτά της ώρας και να φέρουν την σήµανση CE. 3. Αυτόµατο Σύστηµα Ολικής Κατάκλυσης Το αυτόµατο σύστηµα ολικής κατάκλυσης θα πρέπει να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12416: «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης Συστήµατα σκόνης». Το σύστηµα θα αποτελείται από τα παρακάτω: 1. Φιάλες κατασβεστικού υλικού 2. Κατάλληλες σωληνώσεις 3. Ακροφύσια εκτόξευσης κατασβεστικού υλικού 4. Κατάλληλο αριθµό και είδος ανιχνευτών στον προστατευόµενο χώρο 5. Πυράντοχες καλωδιώσεις 6. Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης, χειροκίνητο κοµβίο κατάσβεσης και φαροσειρήνα 1) Φιάλες σκόνης Οι φιάλες υλικών κατάσβεσης θα εγκατασταθούν, µονές ή σε συστοιχία, κατακόρυφα και θα στηρίζονται σε ειδικά χαλύβδινα διµερή µπρακέτα στήριξης. 2) Σωληνώσεις σκόνης Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή ή χαλκοσωλήνες. Τα εξαρτήµατα θα είναι συγκολλητά ή βιδωτά. Οι σωληνώσεις θα βαφούν µε µια στρώση µίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ερυθρής απόχρωσης. 3) Ακροφύσια σκόνης Οι σωληνώσεις κάθε φιάλης θα καταλήγουν σε ακροφύσια σκόνης, διαµέτρου 3/4" µε 15 οπές το καθένα. Οι 8 οπές βρίσκονται περιµετρικά του ακροφυσίου, ενώ οι υπόλοιπες 7 στο κάτω µέρος του ακροφυσίου. 4) Ανιχνευτές Στον χώρο θα τοποθετηθούν ανιχνευτές ιονισµού καπνού και θερµοδιαφορικοί σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στην τεχνική περιγραφή του αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης. 5) Καλωδιώσεις Οι καλωδιώσεις θα είναι τύποι: α. MICC κατά BS 6207:Pt1 µε ή χωρίς επικάλυψη PVC β. Καλώδια κατά BS 6387, τουλάχιστον κατηγορίας AWX ή SWX ή A ή S. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται και διάφοροι άλλοι τύποι καλωδίων, αρκεί αυτά να είναι χωνευτά µε επικάλυψη ασβεστοκονιάµατος πάχους τουλάχιστον 12 mm ή παρόµοιου υλικού ή να προστατεύονται κατά τρόπο ώστε η αντοχή τους σε φωτιά να υπερβαίνει την µισή ώρα. Αυτό απαιτείται στις περιπτώσεις µικρού ή συνήθους κινδύνου ή όταν διατίθεται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Στο BS 5839:Pt1: 1988 δίδονται λεπτοµέρειες για τα καλώδια όλων των κατηγοριών κινδύνου. Κάθε καλώδιο πρέπει να προστατεύεται µηχανικά από απόξυση, κρούση και φθορά από τρωκτικά. 6) Τοπικός Πίνακας Πυρανίχνευσης Θα είναι σύµφωνος µε το ΕΛΟΤ EN 54 και όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Θα είναι 2 ζωνών και µιας εντολής κατάσβεσης. Στη περίπτωση που διεγερθεί ο ανιχνευτής ιονισµού καπνού ο πίνακας θα δώσει σήµα συναγερµού και θα λειτουργήσει µόνο η φαροσειρήνα. Στην περίπτωση που διεγερθεί και ο θερµοδιαφορικός ανιχνευτής αυτό θα σηµαίνει πως πραγµατικά εκδηλώθηκε φωτιά στο χώρο και ο πίνακας αφενός µεν θα δώσει εντολή και µάλιστα µε διαφορετικό ήχο και αφετέρου µετά από κάποιο χρόνο καθυστέρησης θα δώσει εντολή κατάσβεσης στην αντίστοιχη ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα να ανοίξει αυτόµατα η φιάλη για την κατάκλυση του χώρου από το ελεύθερο ακροφύσιο που βρίσκεται στην οροφή του χώρου. Παράλληλα µε την αυτόµατη 3

4 λειτουργία του συστήµατος θα υπάρχει και χειροκίνητη µε αντίστοιχα µπουτόν στον πίνακα πυρανίχνευσης καθώς και χειροκίνητη βάνα (κλείστρο) έξω από το χώρο. Σε κάθε περίπτωση µη διέγερσης των πυρανιχνευτών το σύστηµα λειτουργεί µέσω χειροκίνητης ενεργοποίησης µε κατάλληλο µπουτόν του τοπικού πίνακα. 4. Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης Το αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης θα πρέπει να περιλαµβάνει α) Τον πίνακα, δηλαδή: 1. Ενδείξεις περιοχών 2. Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαµηλής τάσης. Κύρια από τη ΕΗ και εφεδρική από µπαταρία 24 V. H εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά. Η µεταγωγή από τη µια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόµατα µε κατάλληλο ρελέ. 3. Σύστηµα αυτόµατης επανάταξης. 4. Σύστηµα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. 5. Σύστηµα επιτήρησης γραµµών µε επιλογικό διακόπτη εντοπισµού της βλάβης. 6. Ηχητικά όργανα συναγερµού(σειρήνες, βοµβητές, κουδούνι). 7. Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη µπαταρία. 8. Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC. 9. Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερµό (ΑLARM) και ξεχωριστή για βλάβη ζώνης (FAULT). β) Καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0,8 ή 3x0,8 mm 2 γ) Πυρανιχνευτές ιονισµού. Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν στα ορατά και αόρατα προϊόντα της καύσης. Ανιχνεύουν το καπνό σε χώρους µε καθαρή ατµόσφαιρα (σχετική υγρασία µικρότερη από 95% ταχύτητα αέρα 5 m/sec) και δίνουν έγκαιρα διέγερση. Η ακτινοβολία που εκπέµπουν είναι µικρότερη από 10 µcu. Οι ανιχνευτές αυτού του είδους καλύπτουν επιφάνεια µέχρι 100 τ.µ.. Κάθε ανιχνευτής φέρει στη βάση του ενσωµατωµένο ενδεικτικό λαµπτήρα νέον που αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής. δ) Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν όταν µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο η θερµοκρασία ανέβει πάνω από κάποιο όριο (π.χ. 10 ο C). Είναι κατάλληλη για ανίχνευση φωτιάς χωρίς καπνό ρυπαρούς χώρους εκεί όπου δηµιουργούνται καπνοί ή ατµοί(λεβητοστάσια, πλυντήρια κτλ). Οι ανιχνευτές αυτού του είδους καλύπτουν επιφάνεια µέχρι 50 τ.µ. ε) Φωτεινός επαναλήπτης (οπτικός συναγερµός) Ο φωτεινός επαναλήπτης αποτελείται από περιστρεφόµενο λαµπτήρα αερίου XENON υψηλής φωτεινής έντασης ή πυρακτώσεως των 5 W, δίνοντας αφεσβενόµενο φως. στ) Σειρήνα συναγερµού. Η σειρήνα συναγερµού θα είναι ηλεκτρονικής ηχητικής απόδοσης 100 DB/m και θα είναι ενσωµατωµένη µε τον φωτεινό επαναλήπτη. Η ηχητική απόδοση των σειρήνων θα υπερισχύει της µέγιστης στάθµης του θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο.η τοποθέτηση τους φαίνεται στα σχετικά σχέδια. ζ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήµατος 5. Χειροκίνητο Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαγιάς Το σύστηµα θα µελετηθεί, σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σύµφωνα µε την Πυροσβεστική ιάταξη 15/2014 και συγκεκριµένα καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ «Εκκινητές συναγερµού χειρός» και ΕΛΟΤ «ιατάξεις συναγερµού Οπτικές διατάξεις συναγερµού». 4

5 Το χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού θα αποτελείται από ηλεκτρικούς αγγελτήρες πυρκαγιάς (κοµβία) και φαροσειρήνες συναγερµού συνδεδεµένες µε τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του κτηρίου. 1) Αγγελτήρες πυρκαγιάς (κοµβία) χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού Τα κοµβία θα πρέπει να είναι από σκληρό πλαστικό. Θα πρέπει να έχουν χρώµα κόκκινο και να είναι µεγάλης αντοχής σε µηχανική καταπόνηση και υψηλές θερµοκρασίες. Επίσης να είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση, καλής κατασκευής, µε προστασία τουλάχιστον IP 20 και η γραµµή τους θα ελέγχεται από διακοπή, γείωση ή βραχυκύκλωµα. Θα πρέπει να φέρουν φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης και δεν θα επανέρχονται σε θέση ηρεµίας χωρίς τη χρήση κατάλληλης εντολής από τον κεντρικό πίνακα, ή ειδικού εργαλείου ή κλειδιού. Η κατάσταση συναγερµού θα πρέπει να µπορεί να αποµονωθεί και από τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. Τα κοµβία συναγερµού θα πρέπει να διαθέτουν διαφανές προστατευτικό κάλυµµα. Με την πίεση του διαφανούς προστατευτικού καλύµµατος, το µπουτόν ενεργοποιεί συγκεκριµένο ήχο στις φαροσειρήνες συναγερµού που είναι συνδεδεµένες στο κύκλωµα. Το προστατευτικό κάλυµµα δεν θα πρέπει να σπάει, αλλά µπορεί να επανέρθει στην αρχική του θέση µε το ειδικό πλαστικό κλειδί που διαθέτει το µπουτόν. Έτσι µπορεί να γίνεται η δοκιµή κάθε µπουτόν για την σωστή λειτουργία του, χωρίς να καταστρέφεται το τζάµι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήµατος. Το χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού θα πρέπει να λειτουργεί και όταν έχουµε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος της πόλεως, µε την βοήθεια επαναφορτιζόµενων συσσωρευτών που ευρίσκονται εντός του πίνακα. Τα κοµβία συναγερµού θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε διάταξη χειροκίνητης επαναφοράς (εφ όσον τεθούν χειροκίνητα σε λειτουργία, µε κλειδί ή άλλο µέσο). Τα κοµβία συναγερµού πρέπει να συµµορφώνονται µε το Παράρτηµα 11 του Εναρµονισµένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Στο εµπρόσθιο τµήµα του κοµβίου συναγερµού θα πρέπει να αναγράφονται οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και Αγγλικά. Θα πρέπει να φέρουν δήλωση συµµόρφωσης µε την οδηγία 89/106/EEC προϊόντων δοκιµών κατασκευών για ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και χαµηλή τάση. 2) Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού (Φαροσειρήνα συναγερµού) Οι φαροσειρήνες θα πρέπει να δίνουν φωτεινή σήµανση συναγερµού µέσω του φάρου που θα αναβοσβήνει και ηχητική σήµανση συναγερµού, µέσω της σειρήνας που θα διαθέτουν. Θα πρέπει να ενεργοποιούνται εκτός από χειροκίνητα και αυτόµατα µέσω του Πίνακα Πυρανίχνευσης. Θα πρέπει να υποστηρίζουν κατά τους κανονισµούς, δύο ηχητικούς συναγερµούς: συναγερµό προειδοποίησης φωτιάς warning alarm (παλµικός διακοπτόµενος ήχος) και συναγερµό εκκένωσης κτηρίου evacuation alarm (συνεχής ήχος). Η ηχητική απόδοση των φαροσειρήνων θα πρέπει να υπερισχύει της µέγιστης στάθµης, του θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα πρέπει να ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο και το φωτεινό σήµα του φάρου της µονάδας θα πρέπει να είναι διακοπτόµενο, ιδιαιτέρως ισχυρής έντασης, ώστε να είναι εύκολα ορατό από µεγάλη απόσταση για τους ανθρώπους εκείνους που η εξάρτηση από τον ηχητικό συναγερµό είναι αναποτελεσµατική. Η µονάδα αυτή θα: Τροφοδοτείται µε τάση DC Παράγει ήχο εντάσεως 100 db σε απόσταση ενός µέτρου (1 m), έχει ρύθµιση έντασης Παρουσιάζει προστασία σε υγρασία, διαβρωτικά υλικά, κραδασµούς. Οι µονάδες θα συνδεθούν παράλληλα ανά ζώνη στις γενικές εξόδους του πίνακα. Οι φαροσειρήνες συναγερµού πρέπει να συµµορφώνονται µε το Παράρτηµα 23 του Εναρµονισµένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 και να φέρουν δήλωση συµµόρφωσης µε την οδηγία 89/106/EEC προϊόντων δοκιµών κατασκευών για ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και χαµηλή τάση. 5

6 6. Πυροσβεστικά Ερµάρια Απλού Υ.Π. ικτύου Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερµάριο) θα πρέπει να πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: α) Είναι µεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώµατος µε κατάλληλη σήµανση. β) ιαθέτει ελαστικό σωλήνα διατοµής Φ15 Φ19 mm, µε ακροφύσιο µήκους 20 µέτρων. 7. Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min, διαστάσεως 2,00 x 2,15 m. Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλεµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυρόφυλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η αφαίρεση της υπάρχουσας θύρας, η προµήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός α/α Ένδειξη εργασιών Ποσότητα Τιµή Μονάδας απάνη ( ) 1 ΦΙΑΛΗ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 25 KG ΦΙΑΛΗ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 KG ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΒC 6 KG (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΒC 6 KG ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO 2 5 KG (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO 2 3 KG (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO 2 5 KG ΜΠΟΥΤΟΝ

7 13 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΠΝΟΥ ΘΕΡΜΟ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ½ x 20 m ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ Π ΕΡΓΑΣΙΑ Άθροισµα : 6300 Φ.Π.Α. 23% : 1449 Σύνολο : 7749 Ποσό για στρογγυλοποίηση: 1 Σύνολο : 7750 Αµπελόκηποι, 28/09/2015 Αµπελόκηποι, 28/09/2015 Αµπελόκηποι, 28/09/2015 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΣΛΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ Ι. ΜΑΡΘΑ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός ρ. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β' βαθµό µε Β' βαθµό 7

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1-1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 τυχόν βλάβη τροφοδότησης οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 14-6-2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ/1480/42311 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 Νοεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14767/719437

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το είδος και την έκταση των εργασιών μετασκευής

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27-2-02) 1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 19 Απριλίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΓΚΡΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα