ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : Λάρισα ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : , FAX : Κ.Α ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ 1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην επισκευή - συντήρηση συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της Σκηνής Μπαλέτου που βρίσκεται στον χώρο του Μύλου Παπά. 2. Η υλοποίηση των εργασιών αυτών στα πλαίσια των εν ισχύ κανονισμών έχει σκοπό την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας και αποβλέπει στην ανανέωση του με αριθμ. Πρωτ. 492/Φ σχετικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας (άρθρο 4 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 158Α /2014) 3. Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) με Κ.Α Λαμβάνοντας υπ όψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με απ ευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 5. Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%. ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις, όπως εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με την με αριθμ. Πρωτ. 629/ μελέτη : 1.1 Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος, 1.2 Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, 1.3 Απλό υδροδοτικό δίκτυο, 1.4 Φωτισμός ασφαλείας, 1.5 Φορητοί πυροσβεστήρες. 2. Το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος αποτελείται από : 2.1 Πυροσβεστικό Συγκρότημα το οποίο αποτελείται από : Κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, Κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία, Βοηθητική αντλία Jockey 2.2 Ηλεκτρικό πίνακα 2.3 Πιεστικό δοχείο 2.4 Δεξαμενή Πυρόσβεσης 2.5 Εξοπλισμό εξαρτήματα ελέγχου (πιεζοστάτες, μανόμετρα, βαλβίδες, κ.λ.π.) 2.6 Πυροσβεστικό δίκτυο, αποτελούμενο από σωληνώσεις και κεφαλές καταιονισμού (Sprinkler). Σελίδα 1 από 6

2 3. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού το οποίο αποτελείται από : 3.1 Σειρήνα συναγερμού με φωτεινό επαναλήπτη, 3.2 Κομβίο συναγερμού 4. Απλό υδροδοτικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από : 4.1 Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο λάστιχο 15m με ακροφύσιο 5. Φωτισμός ασφαλείας το οποίο αποτελείται από : 5.1 Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με τις ενδείξεις πορείας ή τελικής εξόδου. 6. Φορητοί πυροσβεστήρες διαφόρων ειδών, δηλαδή διάφορου υλικού γόμωσης και βάρους αυτών. ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΙΙ.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ 1. Για την θέση σε λειτουργία του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες : Να καθαριστεί πλήρως το μηχανοστάσιο και όλα τα μηχανήματα. Να γίνει εκκένωση της εγκαταστάσεις. Να αποσυναρμολογηθούν οι αντλίες, να αντικατασταθούν οι πτερωτές, να ξεκολλήσουν οι άξονες. Να αντικατασταθούν : o Δύο σφαιρικές βάνες 2 o Μία σφαιρική βάνα 1 o Δύο βαλβίδες αντεπιστροφής 2 o Μία βαλβίδα αντεπιστροφής 1 o Δύο βαλβίδες πίεσης λαδιού πετρελαιοκινητήρα Να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα έδρασης με στερέωση της βάσης. Να αντικατασταθεί η μπαταρία και να τοποθετηθεί φορτιστής. Να ελεγχθεί η πληρότητα του δοχείου διαστολής. Να επανασυνδεθούν οι συλλέκτες με το πυροσβεστικό δίκτυο του κτιρίου. Να ελεγχθεί η λειτουργία των φλοτέρ της δεξαμενής πυρόσβεσης. Να κατασκευασθεί By pass από Σ.Σ. γαλβανισμένο 1 με βάνα 1 Να αντικατασταθούν 4 (τέσσερα) κεφαλές καταιονισμού Να κατασκευασθούν δύο διατάξεις δοκιμών (βάνα, μανόμετρο γλυκερίνης) Να εγκατασταθεί Ηλεκτρικός διακόπτης (ανιχνευτής) ροής( flow switch) και να συνδεθεί με την σειρήνα συναγερμού, Κατόπιν θα γίνει κανονική συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Έλεγχος ευθυγράμμισης αντλιών-κινητήρων του συγκροτήματος. 2. Αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων πετρελαιοκινητήρα. 3. Καθαρισμός φίλτρων αέρα και λαδιού πετρελαιοκινητήρα. 4. Οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές από τις αντλίες. 5. Έλεγχος πιέσεως αέρα στο πιεστικό δοχείο και συμπλήρωσης του στην απαιτούμενη πίεση bar χαμηλότερα από την πίεση ζεύξης της πετρελαιοκίνητης αντλίας. 6. Ακουστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία των ένσφαιρων τριβέων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων. 7. Έλεγχος στάθμης λαδιού και καυσίμου στην πετρελαιομηχανή. 8. Έλεγχος καυσαερίων της πετρελαιομηχανής 9. Έλεγχος σειράς αυτοματισμού και εκκίνησης ηλεκτροκίνητων αντλιών με βάση την πίεση των προδιαγραφών του συστήματος. Σελίδα 2 από 6

3 10. Έλεγχος εκκίνησης πετρελαιομηχανής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 11. Έλεγχος και τυχόν επαναρίθμηση στους πιεζοστάτες του συστήματος και οπτικός έλεγχος της ένδειξης του μανομέτρου. 12. Έλεγχος στάθμης νερού δεξαμενής πυρόσβεσης. 13. Έλεγχος της φόρτισης των συσσωρευτών. 14. Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης αντλιών χρησιμοποιώντας το δίκτυο δοκιμής. ΙΙΙ.2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1. Το Χ.Σ.Σ. λειτουργεί καλώς, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία. ΙΙΙ.3 ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1. Να αντικατασταθούν οι εύκαμπτοι σωλήνες (λάστιχα) στα δύο υφιστάμενα πυροσβεστικά ερμάρια. ΙΙΙ.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Να αντικατασταθούν τα πεπαλαιωμένα και μη επικευάσιμα Φ.Α. ως εξής : Φ.Α. 8wat με ένδειξη EXIT Φ.Α. Power Light με αυτονομία 1,5h. Φ.Α. με ένδειξη πορείας LED οι εύκαμπτοι σωλήνες (λάστιχα) στα δύο υφιστάμενα πυροσβεστικά ερμάρια. με αυτονομία 3.0h. ΙΙΙ.5 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες αναγομώθηκαν και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί καμία εργασία. ΙY. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους, τους όρους και τις απαιτήσεις της Π.Υ., την παρούσα, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης. 2. Οι δικλείδες απομονώσεως για διαμέτρους μέχρι και 4 " θα είναι κατά κανόνα σφαιρικές, ορειχάλκινες, κοχλιωτές (ball valves) 3. Για δίκτυα διαμέτρου άνω των Φ-2" οι βαλβίδες θα είναι χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ανυψούμενου τύπου, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο με ορειχάλκινη έδρα. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής με γλωττίδα (κλαπέ) θα είναι με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού των. Οι βαλβίδες θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση και η λειτουργία τους δεν πρέπει να παρουσιάζει πλήγμα ή θόρυβο. 4. Μανόμετρα θα εγκατασταθούν στον σωλήνα κατάθλιψης του πυροσβεστικού συγκροτήματος, πριν και μετά τον μειωτή πίεσης. Θα είναι ορειχάλκινα Φ-100 mm τύπου γλυκερίνης με αναμονή διατομής Φ1/2" με αρσενικό σπείρωμα και θα συνοδεύονται από κρουνό απομόνωσης και εξαερισμού. Η κλίμακα θα επιλεγεί έτσι, ώστε οι ενδείξεις των μετρήσεων να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίμακας με ακρίβεια +/-2%. 5. Η αυτόματη κεφαλή καταιονισμού θα είναι ορειχάλκινη, διαμέτρου σπειρώματος και θερμοκρασίας λειτουργίας όπως αναφέρεται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Η διάμετρος του ακροφυσίου θα είναι Φ-3/4". Για ιδιαίτερη εξωτερική προστασία θα είναι επιχρωμιωμένη. Η λειτουργία της κεφαλής θα εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος. Το εύτηκτο κράμα θα περιέχεται σ' ένα κυλινδρικό εξάρτημα με δύο (2) ανοξείδωτες Σελίδα 3 από 6

4 σφαίρες στα δύο του άκρα. Εφ' όσον η θερμοκρασία του κράματος ανεβεί στην προκαθορισμένη τιμή, οι δύο σφαίρες βυθίζονται, απομανδαλώνεται ο μηχανισμός και ελευθερώνεται η ροή του νερού. 6. Το flow switch θα ελέγχει την ροή του νερού με πτερύγια διαφόρων διαστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του διακόπτη σε δίκτυα διαμέτρου Φ-11/2" και πάνω. Ο διακόπτης θα διαθέτει "κλειστή - ανοικτή" επαφή ικανότητας 5A/230V τουλάχιστον. Αποτελείται από ηλεκτρικό διακόπτη μεταγωγικής επαφής με περίβλημα στιβαρό και ερμητικά κλειστό για ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία, που θα ενεργοποιείται με ροή νερού παροχής κατ' ελάχιστον μίας κεφαλής καταιονισμού (sprinkler) ή πυροσβεστικής φωλιάς. Θα εδράζεται σε χυτό αλουμίνιο που συνδέεται πάνω στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας. Ο διακόπτης ροής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη ρυθμιζόμενης μηχανικής χρονοκαθυστέρησης, ώστε να μην προκαλεί αναίτια σήματα συναγερμού από υδραυλικά πλήγματα ή άλλες στιγμιαίες μετατοπίσεις του νερού μέσα στη σωλήνωση. Ο ανιχνευτής ροής θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από αρμόδιο οργανισμό της χώρας προέλευσης, όπως U.L. U.S.A, F.M. U.S.A., F.O.C., ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (Αγγλίας), για χρήση σε συστήματα πυροπροστασίας. Ο ανιχνευτής ροής θα τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας των Sprinklers. 7. Λάστιχο κατάλληλο για τοποθέτηση σε πυροσβεστικό ερμάριο 15m - ½ Λάστιχο πράσινο ενισχυμένο μήκους 15m και διαμέτρου 1/2, με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (αυλό) 8. Τα φωτιστικά σώματα ασφάλειας θα έχουν αυτονομία 90 λεπτών της ώρας. Θα αποτελείται από : Μπαταρίες Ni-Cd. - Προστασία μπαταρίας από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση. Πλήκτρο TEST. Ενδεικτικό LED φόρτισης. Υλικά κατασκευής : ABS, Polycarbonate. Θερμοκρασία λειτουργίας:0 μέχρι 40 οc. - Υγρασία : μέχρι 95% σχετική υγρασία. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με: ΕΝ ,ΕΝ Τα φωτιστικά ασφαλείας τύπου Project Light θα είναι κατάλληλα για χώρους όπου χρειάζεται φωτισμός ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας για σήμανση. Μπορούν να τοποθετηθούν επιτοίχια ή κρεμαστά από την οροφή με δυνατότητα σήμανσης διπλής όψης. Θα αποτελείται από : V AC/50-60Hz. Σήμανση κατά ΕΝ Μπαταρίες Ni-Cd. Λάμπα φθορισμού 8W,15W,18W. ή αντίστοιχης με LED Πλήκτρο TEST. Ενδεικτικό LED φόρτισης. Δυνατότητα φωτισμού και προς το δάπεδο. Κατασκευάζονται σύμφωνα με ΕΝ , ΕΝ Υλικά κατασκευής: Αλουμίνιο, ABS, Plexy glass. Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 μέχρι 40 οc. Υγρασία: μέχρι 95% σχετική υγρασία. Y. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Σε όσους από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι κάποιο εξάρτημα ανταλλακτικό το οποίο δεν περιγράφεται με σαφήνεια στην παρούσα, και δεν λειτουργεί κανονικά θα προγραμματίζεται νέα επίσκεψη για την αντικατάσταση του εξαρτήματος, μετά από σχετική οικονομική προσφορά και έγκριση την Υπηρεσία. 2. Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα εκτελούνται σε απόλυτη Σελίδα 4 από 6

5 συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τις ώρες εργασίας, προκειμένου οι εργασίες να επιθεωρούνται από τους αρμόδιους τεχνικούς της Υπηρεσίας. 3. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. 4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί, πιστοποιημένα υλικά. 5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν, από υπαιτιότητά του, με δικά του μέσα και προσωπικό και δική του οικονομική επιβάρυνση. 6. Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές έναντι του Δήμου Λαρισαίων και τρίτων, που τυχόν προκληθούν, από υπαιτιότητά του. 7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που θα υπάρχει στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή σχετικά πρότυπα συμμόρφωσης, όπου αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένη εμπορική ονομασία ή σήμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από το ή ισοδύναμό του. 8. Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 9. H πληρωμή παροχής των υπηρεσιών στον ανάδοχο γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας. 10. Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 11. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 12. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε 12 μήνες. 13. Τέλος, οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύμφωνα με τους εν ισχύει Κανονισμούς. YI. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (( ) 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΠΑΝΗ ( ) , SPRINKLER 2 ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2 20,00 40,00 3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 805,00 805,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.845,53 Φ.Π.Α. 23% 654,47 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.500, Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχο είδος εργασιών. 15. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ o Τα αναφερόμενα υλικά επισκευής - συντήρησης περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης. o Για την αντικατάσταση αυτοτελών εξαρτημάτων λόγω απροβλέπτων παραγόντων, προβλέπονται τα εξής: o - Οι ανάγκες για αγορά των νέων εξαρτημάτων που απαιτούνται θα καταγράφονται από τον επιβλέποντα στο Β.Σ.Ε. και εφόσον κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση των φθαρμένων, με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι εργασίες αυτές μετά υλικών θα βαρύνουν τον εργοδότη. Σελίδα 5 από 6

6 - Η αξία των υλικών επισκευής - συντήρησης που αναφέρονται στο κ.ιιι περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές, χωρίς να είναι δεκτή καμία παρερμηνεία για το θέμα αυτό. 4. Στις Τιμές του Τιμολογίου με τις οποίες θα πληρώνεται ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 5. Ο Φ.Π.Α. επί των πιστοποιήσεων του έργου βαρύνει τον κύριο του έργου. Υ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα Συνεταιρισμοί Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 2. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω : 2.1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι : α) επισκέφτηκαν τους χώρους και έχουν λάβει γνώση για το πλήθος και την κατάσταση των υπό επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων και αποδέχονται αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους στους αρμόδιους φορείς. 2.2 Εργολήπτες : Πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα 2.3 Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν Εργοληπτικό πτυχίο : Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο Επιμελητήριο. 3. Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Σελίδα 6 από 6

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

K.A. 30.6262.44005. Λάρισα 20-03-2015 Αρ. Πρωτ. : 20028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22

K.A. 30.6262.44005. Λάρισα 20-03-2015 Αρ. Πρωτ. : 20028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22 Λάρισα 20-03-2015 Αρ. Πρωτ. : 20028 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 14-6-2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ/1480/42311 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθμ.Πρωτ. 9289 Fax: 210.347.1105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ info ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΤΚ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 66/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΕΥΧΗ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094663

Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094663 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΙΥ0469Β7Θ-Α1Λ Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094663 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418

Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ,Fax: 210 6834021, E-mail:oakait@otenet.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη,8 Δεκεμβρίου 2014 Αριθμ.πρωτ. 11599 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 40641/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα