ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word"

Transcript

1 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε το σχήµα πρέπει να κάνουµε χώρο σε κάποιο σηµείο στο κεί- µενο. Ένας τρόπος είναι να εισάγουµε στο επιθυµητό σηµείο µία αρχή σελίδας (Page Break). Τοποθετούµε τον δείκτη στο επιθυµητό σηµείο επιλέγουµε Εισαγωγή (Insert) Αλλαγή (Break) Αλλαγή σελίδας (Page Break) και ΟΚ. Το αποτέλεσµα είναι η παράγραφος που επιλέξαµε να βρεθεί στην αρχή µιας νέας σελίδας. Το σχεδιάγραµµα που θα δηµιουργήσουµε θα είναι µέσα σε ένα ορθογώνιο χρώµατος γαλάζιου. Επιλέγουµε την δηµιουργία ορθογωνίων (Rectangle). Ο δείκτης αλλάζει σχήµα και γίνεται (+). Κατασκευάζουµε το ορθογώνιο στο σηµείο που δη- µιουργήθηκε κενό, όπως κατασκευάσαµε το πλαίσιο. Επιλέγουµε Χρώµα γεµίσµατος (Fill Color ) Περισσότερα χρώµατα γεµίσµατος (More Fill Colors), γαλάζιο χρώµα. Τα βασικά σχήµατα που θα χρειασθούµε είναι (α) Server (β) Σταθµός Εργασίας (γ) Εκτυπωτής (δ) Σαρωτής (ε) Κάµερα (στ) Ηχεία.

2 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Clip Art Επιλέγουµε Αυτόµατα σχήµατα (AutoShapes) Περισσότερα αυτόµατα σχήµατα (More AutoShapes) και από το µενού των σχηµάτων επιλέγουµε ίκτυο (Networking). Εµφανίζονται τα σχήµατα της κατηγορία ς. Επιλέγουµε το σχήµα του εξυπηρετητή (Server) και µετά Εισαγωγή (Insert) Clip. Το αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση του σχήµατος του εξυπηρετητή µέσα στο κείµενο αλλά σε πολύ µεγαλύτερο µέγεθος από το επιθυµητό. Μπορούµε να διαµορφώσουµε τις διαστάσεις ενός σχήµατος όπως ακριβώς και στα παράθυρα και στα πλαίσια φθάνει το σχήµα αυτό να είναι ενεργό. Ένα σχήµα είναι ενεργό όταν εµφανίζονται οι κουκίδες στο περίγραµµά του. Εάν δεν είναι ενεργό το ενεργοποιούµε αν επιλέξουµε (κλικ) ένα σηµείο στην επιφάνειά του. Για να το µικρύνουµε ή να το µεγαλώσουµε τοποθετούµε τον δείκτη του ποντικιού σε µία κουκίδα και όταν ο δείκτης αλλάξει σχήµα ( ή ) σύρουµε το ποντίκι (µε πατηµένο το αριστερό πλή- 119

3 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word κτρο), µέχρις ότου πάρει το σχήµα την επιθυµητή διάσταση. H µετακίνηση των σχηµάτων γίνεται όπως και στα πλαίσια (επιλέγουµε και σύρουµε). Το επόµενο σχήµα είναι ένας σταθµός εργασίας. Μειώνουµε και το µέγεθος του νέου σχήµατος αναλογικά ως προς τον εξυπηρετητή. λογή Αντιγραφή (Copy) Επικόλληση (Paste)). Το αποτέλεσµα θα είναι κάπως έτσι. Το επόµενο βήµα είναι η µετακίνηση του αντιγράφου στην επιθυµητή θέση και η επανάληψη της διαδικασίας αντιγραφής ώστε το σχεδιάγραµµα να γίνει κάπως έτσι. Το επόµενο βήµα είνα ι να αντιγράψουµε το σχήµα του σταθµού εργασίας ώστε να το επαναλάβουµε σε διάφορα σηµεία µέσα στο ορθογώνιο. Η αντι- γραφή γίνεται όπως έχουµε µάθει (Επι- 120

4 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Παρόµοια προσθέτουµε εκτυπωτές σαρωτή (scanner), και σχήµα πολυµέσων (εικόνα - ήχος από κατηγορία εικόνων Σχήµατα (Shapes)). Το αποτέλεσµα θα είναι : 121

5 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word Σχεδιασµός γραµµών Το επόµενο βήµα είναι να σχεδιάσουµε γραµµές ώστε να δείξουµε ότι όλος αυτός ο εξοπλισµός θα είναι µέρος ενός δικτύου. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε είναι Γραµµή (Line) για σχεδιασµό γραµµών και Στυλ γραµµής (Line Style) για πάχος. Όταν σχεδιάζετε γραµµές πρέπει να προσέχετε να ξεκινάτε και να αφήνετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ώστε ο δείκτης σχεδιασµού (+) να βρίσκεται ακριβώς στο επιθυµητό σηµείο ώστε να µην παρουσιάζουν κενά οι γραµµές. Ενώ το δεξί µέρος του σχεδιαγράµµατος αποτελεί ένα δίκτυο, το αριστερό φαίνεται ασύνδετο. Ο λόγος είναι ότι η επικοινωνία γίνεται µέσω Internet. Επιλέγουµε από την κατηγορία Σχήµατα (Shapes) το σύννεφο. Η σύνδεση µε το Internet γίνεται µ έσω γραµµών τηλεπικοι- νωνίας και ο συµ βο- λισµός είναι ένας κε- ραυνός. 122

6 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Επιλέγουµε Αυτόµατα σχήµατα (AutoShapes) Βασικά σχήµατα (Basic Shapes) Κεραυνός (Lightning Bolt). Τα σχήµατα της επιλογής AutoShapes δεν εµφανίζονται αυτόµατα όπως τα σχέδια του Clip Art, αλλά πρέπει να σχεδιάσουµε το περίγραµµα όπως στα πλαίσια (δηλαδή πατάµε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επάνω αριστερή γωνία του σχήµατος και σύρουµε και αφήνουµε στην κάτω δεξιά). Αφού εµφανιστεί ο κεραυνός επιλέγουµε και το Χρώµα γεµίσµατος (Fill Color) Περιστροφή σχήµατος Ένα πρόβληµα που έχουµε είναι η κατεύθυνση του κεραυνού που πρέπει να ξεκινάει από τον εξυπηρετητή και να καταλήγει στο σύννεφο. Πρέπει επο- µένως να περιστρέψουµε τον κεραυνό. Αυτό επιτυγχάνεται µε το κουµπί Ελεύθερη περιστροφή (Free Rotate). Επιλέγοντας Ελεύθερη περιστροφή (Free Rotate) αλλάζει το περίγραµµα του σχήµατος και εµφανίζονται στις τέσσερις άκρες πράσινες κουκίδες. Όταν το- 123

7 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ποθετήσουµε το ποντίκι σε µία κουκίδα, αλλάζει σχήµα και γίνεται ( ). Σύροντας το ποντίκι παρατηρούµε ότι αλλάζει διεύθυνση ο κεραυνός. Περιστρέφουµε τον κεραυνό και τον τοποθετούµε µεταξύ του εξυπηρετητή και του σύννεφου. Παρ ότι έχει αλλάξει διεύθυνση ο κεραυνός το αποτέλεσµα µπορεί να βελτιωθεί εάν τον περιστρέψουµε ως προς τον οριζόντιο άξονα. Επιλέγουµε Σχεδίαση (Draw) Περιστροφή ή αναστροφή (Rotate or Flip) Κατακόρυφη αναστροφή (Flip Vertical). Το αποτέλεσµα της περιστροφής είναι εµφανέστερο αν συγκρίνουµε την κατάσταση πριν και µετά την περιστροφή. 124

8 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Αν τέλος περιστρέψουµε ελεύθερα (Free rotate) τον κεραυνό επιτυγχάνουµε πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Αντιγράφουµε τον κεραυνό και τον περιστρέφουµε ώστε να έχουµε το εξής αποτέλεσµα. Όταν τελειώσουµε τις περιστροφές πρέπει να απενεργοποιήσουµε το κουµπί Ελεύθερη περιστροφή (Free Rotate) (κλικ), ώστε να µπορέσουµε να επεξεργαστούµε το σχήµα. 125

9 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word Προσθήκη περιγραµµάτων Το σχεδιάγραµµα αποτελείται από δύο ενότητες. εξιά εµφανίζεται ο προτεινόµενος εξοπλισµός του Εργαστηρίου και αριστερά ένας ενδεικτικός χρήστης του Internet. Για να κάνουµε σαφέστερη αυτή τη διάκριση θα σχεδιάσουµε δύο πλαίσια ένα για κάθε περιβάλλον. Επιλέγουµε το ορθογώνιο (Rectangle) και σχεδιάζουµε µε τη χρήση του ποντικιού το ορθογώνιο που περικλείει όλο τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου. Τέλος επιλέγουµε και το χρώµα του ορθογωνίου µε την επιλογή Χρώµα γεµίσµατος (Fill Color). Το αποτέλεσµα είναι να χάσουµε όλα τα σχήµατα στο δεξί τµήµα του σχεδιαγράµµατος! Όχι ακριβώς, απλά το νέο σχήµα έχει µπει εµπρός από το προηγούµενο. Για να βάλουµε το νέο ορθογώνιο πίσω από το σχέδιο και το αρχικό ορθογώνιο πίσω από όλα, πρέπει πρώτα να επιλέξουµε (κλικ) το νέο ορθογώνιο. Κατόπιν πατάµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επάνω στον χώρο του νέου ορθογωνίου. Εµφανίζεται το µενού και επιλέγουµε (κλικ) ιάταξη (Order ) Μεταφορά στο φόντο (Send to Back). Το ορθογώνιο µπαίνει πίσω από το σχέδιο. Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία για το αρχικό ορθογώνιο και το αρχικό ορθογώνιο µπαίνει πίσω από το νέο ορθογώνιο και από το σχέδιο φυσικά. 126

10 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία σχεδιάζουµε και ένα δεύτερο ορθογώνιο Καταχώρηση κειµένου Θα βάλουµε διευκρινιστικές επικεφαλίδες σε διάφορα σηµεία του σχεδιαγράµµατος. ηµιουργούµε το Πλαίσιο κειµένου (Text Box), κεντράρουµε το κείµενο και το καταχωρούµε. Επειδή δεν θέλουµε να ξεχωρίζει το πλαίσιο από το ορθογώνιο, επιλέγουµε το πλαίσιο και πατάµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Επιλέγουµε Μορφοποίηση αυτόµατου σχήµατος (Format text box) και διαλέγουµε χρώµα πλαισίου (Fill Color) και περιγράµµατος (Line Color) ίδιο µε το χρώµα του ορθογωνίου. 127

11 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word Οι επικεφαλίδες είναι : (α) ίκτυο Πανεπιστηµίου (β) Server (γ) Σταθµός Ανάπτυξης Εφαρµογών Υπερµέσων (δ) Internet (ε) Χρήστης Internet. 128

12 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου 7.2. ηµιουργία Πινάκων Θα δηµιουργήσουµε ένα πίνακα (table) στο τέλος του κειµένου για να καταχωρήσουµε τον προϋπολογισµό του έργου. Ο πίνακας έχει 5 στήλες και 10 γραµµές. Η διαδικασία δηµιουργίας είναι : επιλέγουµε Πίνακας (Table) Εισαγωγή πίνακα (Insert Table) και δίνουµε τον αριθµό των στηλών (Number of Columns) και τον αριθµό των γραµµών (Number of rows). Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία του πίνακα. Το επόµενο βήµα είναι η διαµόρφωση του περιγράµµατος του πίνακα ώστε να έχει διπλή γραµµή. Μετακινούµε τον δείκτη του ποντικιού κοντά στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα έως ότου εµφανιστεί το σχήµα. Τοποθετούµε τον δείκτη επάνω στο σχήµα και πατάµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επάνω στο σχήµα, οπότε εµφανίζεται το µενού. Επιλέγουµε Ιδιότητες πίνακα (Table Properties). 129

13 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word Εµφανίζονται οι ιδιότητες του πίνακα : Επιλέγουµε Περιγράµµατα και σκίαση (Borders and Shading) και εµφανίζεται το µενού επιλογής. Επιλέγουµε Πλαίσιο (Box) και στην επιλογή Στυλ (Style) διαλέγουµε την διπλή γραµµή. Κατόπιν επιλέγουµε Πλέγµα (Grid). Στο παράθυρο προεπισκόπησης (preview) βλέπουµε το αποτέλεσµα. Όταν επιλέξουµε (OK) αλλάζει ο πίνακας στο κείµενο. 130

14 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Η τελική διαµορφωµένη µορφή του πίνακα που θα δηµιουργήσουµε βήµα προς βήµα θέλουµε να είναι : Τα ποσά είναι σε Ευρώ (Euro ) Πρέπει να µαζέψουµε όλες τις στήλες προς τα δεξιά ώστε να αφήσουµε χώρο για τις περιγραφές στην πρώτη στήλη. Τοποθετούµε τον δείκτη επάνω στην διαχωριστική γραµµή των τελευταίων δύο στηλών και όταν αλλάξει εµφάνιση ( ) σύρουµε το ποντίκι µε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο µέχρι τη νέα θέση της γραµµής. 131

15 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word Το αποτέλεσµα είναι να αλλάξει θέση η διαχωριστική γραµµή. Συνεχίζουµε και µε τις υπόλοιπες γραµµές ώστε ο πίνακας να διαµορφωθεί : Αρχίζουµε την καταχώρηση των περιγραφών. Παρατηρούµε ότι τα κείµενα εµφανίζονται στο επάνω µέρος του κελιού και όχι στο µέσον. 132

16 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Επιλέγουµε τον πίνακα και µε το δεξί πλήκτρο εµφανίζεται το µενού. ιαλέγουµε Table Properties (όπως προηγούµενα) και την επιλογή Κελί (Cell). ιαλέγουµε Κατακόρυφη στοίχιση (Vertical alignment), Στο κέντρο (Center) και OK. Το κείµενο πλέον εµφανίζεται στο κέντρο κάθε κελιού. Καταχωρούµε τις υπόλοιπες περιγραφές, τοποθετώντας κάθε φορά το ποντίκι µέσα στο χώρο του κελιού όπου θα γράψουµε και παρατηρούµε ότι όταν το κείµενο είναι µεγάλο και δεν χωράει σε µία γραµµή, αυτόµατα η οριζόντια διαχωριστική γραµµή µετατοπίζεται αφήνοντας χώρο για το υπόλοιπο κείµενο. 133

17 ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word Συνεχίζουµε την υπόλοιπη καταχώρηση του πίνακα. Το τελευταίο βήµα είναι να κάνουµε έντονες (Bold) την πρώτη και τελευταία γραµµή και την τελευταία στήλη. Τοποθετούµε το ποντίκι στην αρχή της πρώτης γραµµής µέχρις ότου αλλάξει ο δείκτης σε δεξί επάνω βέλος. Επιλέγουµε (κλικ) και επιλέγεται όλη η γραµµή. Επιλέγουµε Έντονη γραφή Bold (B). Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία µε την τελευταία γραµµή. Τέλος επιλέγουµε την τελευταία στήλη. Ο δείκτης στις στήλες παίρνει άλλο σχήµα ( ). Επιλέγουµε και ακολουθούµε την ίδια διαδικασία. 134

18 Εισαγωγή στις εφαρµογές Αυτοµατισµού Γραφείου Πληκτρολογούµε και την επικεφαλίδα ώστε το τέλος του κειµένου να διαµορφωθεί ως εξής : Κλείνουµε το παράθυρο του Word και αποθηκεύουµε το κείµενο. 135

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word

Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word Τα βασικά του επεξεργαστή κειµένου Word 6.1. Εκκίνηση Περιβάλλον εργασίας Η εκκίνηση του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου (word) γίνεται είτε µε την χρήση του κουµπιού Έναρξη (Start) Προγράµµατα (Programs)

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Ενότητα 2.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν: Να δηµιουργούν πίνακες. Να εισάγουν στοιχεία σε αυτούς. Να εισάγουν και να διαγράφουν γραµµές, στήλες και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Γενικά για την Επεξεργασία Κειµένου Η επεξεργασία κειµένου είναι ένα πρόγραµµα του υπολογιστή µε το οποίο µπορούµε να γράψουµε, να διορθώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Paint Shop Pro 8.0. Τι είναι. Περιβάλλον του Paint Shop Pro 8.0. Pan (www.klain.gr - www.edutorials.gr ). Σηµειώσεις Jasc Paint Shop Pro 8.0 2. 3.

Paint Shop Pro 8.0. Τι είναι. Περιβάλλον του Paint Shop Pro 8.0. Pan (www.klain.gr - www.edutorials.gr ). Σηµειώσεις Jasc Paint Shop Pro 8.0 2. 3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ Paint Shop Pro 8.0 Τι είναι Το Paint Shop Pro της εταιρίας Jasc (τώρα πλέον της Corel) είναι ένα πανίσχυρο πρόγραµµα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας µε το οποίο µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Βασικές λειτουργίες Η/Υ & ιαχείριση Αρχείων Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 2002 Μπουκουβάλας Κώστας ΚΕΚ- ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...5 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα