ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 2: Ορισμοί Άρθρο 3: Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης Άρθρο 4: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Άρθρο 5: Πρόσβαση και Εξυπηρέτηση Δικαιούχων Άρθρο 6: Προβολή και Διάχυση Αποτελεσμάτων...,... 8 Άρθρο 7: Επιστημονικότητα και Κατάρτιση Προσωπικού Άρθρο 8: Εργασία και Εργοδοτικοί Φορείς Άρθρο 9: Συμπληρωματικά Άρθρα

3 Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο αξιών ή κανόνων, ο οποίος αναλύει λεπτομερώς τι είναι σωστό, δίκαιο και κατευθύνει σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές ηθικές αξίες. Ο Κώδικας πραγματεύεται την ορθότητα των πράξεων ενός επαγγελματία ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την θέση του. Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αναπτύσσει τον Κώδικα ως μηχανισμό ελέγχου τόσο για την τήρηση των επιστημονικών αρχών του έργου, όσο και για την ορθή τήρηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς της ομάδας εργασίας απέναντι στα επωφελούμενα μέλη, στις μεταξύ τους σχέσεις, και εν γένει, απέναντι στην κοινωνία. Ο παρών Κώδικας είναι κείμενο προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται αυτοί που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν, αφού έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία, και κύριες υποχρεώσεις, κοινά για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου του Γ.Δ. Της σύνταξης αυτού προηγήθηκε εκτεταμένη έρευνα στα κωδικοποιημένα συστήματα ηθικής και δεοντολογίας των Επιστημόνων της Πληροφορίας, των Ασκούντων της Συμβουλευτικής, της Έρευνας, ένεκα του ότι στο Γ.Δ. θα απασχοληθούν επαγγελματίες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, καθώς, επίσης, εξετάστηκαν νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα αφορούντα στην πνευματική ιδιοκτησία, το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, το δίκαιο της πληροφορίας, κ.λπ. 3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Γ.Δ. συντάχθηκε από την Ομάδα του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης του Γ.Δ. ως παραδοτέο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης Γ.Δ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ) τον Δεκέμβριο του Οι απαραίτητες τροποποιήσεις έγιναν τον Απρίλιο του 2013 βάση επιβεβλημένων αναγκών, παρατηρήσεων και εμπειριών κατά το διάστημα υλοποίησης της Πράξης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ενημερώνεται και επανεκδίδεται τακτικά για να διασφαλιστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα του.

4 Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες -ερευνητικές και αναπτυξιακές, παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών- που διεξάγονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου» που θα εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ) υπό την ευθύνη και την συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Π. 2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα εγχειρίδιο που καθοδηγεί μέσω ενός συνόλου αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που αντικατοπτρίζουν της αξίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και καθιερώνουν πρότυπα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, τα οποία διέπουν τη δεοντολογική συμπεριφορά του συνόλου των μελών και των συνεργαζόμενων φορέων του Γραφείου Διασύνδεσης. Δεν αποτελεί οδηγό ποινικών κυρώσεων αλλά μέσω ευαισθητοποίησης κάθε συνεργαζόμενου μέλους στις αρχές της επιστήμης, της έρευνας και τις αξίες της κοινωνίας. 3. Ενδεχόμενη παράβαση εφαρμογής και διασφάλισης της πληρότητας των αρχών του Κώδικα 4 παρακολουθείται και εξετάζεται από τη Δ.Α.ΣΤΑ του Ι.Π. 4. Δεν λαμβάνεται οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που υποβάλλει καταγγελίες/ αναφορές, με σκοπό να συμμετάσχει ή να βοηθήσει στην έρευνα ενδεχόμενης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, εκτός εάν ο εν λόγω ισχυρισμός έχει γίνει βάσει πληροφοριών που ήταν σκόπιμα ψευδείς. 5. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ενημερώνεται και επανεκδίδεται τακτικά για να διασφαλιστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα του. Άρθρο 2: Ορισμοί 1. Γραφείο Διασύνδεσης νοείται η υπηρεσία εκείνη του Πανεπιστημίου που αποστολή έχει την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους του για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Επιπλέον, αποστολή έχει την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη

5 διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία. 2. Δικαιούχοι/ Ωφελούμενα Μέλη των Υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης είναι οι φοιτητές, οι προσφάτως αποφοιτήσαντες, τα μέλη Δ.Ε.Π/ Ε.Π και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου, οι παραγωγικοί φορείς και οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς εργασίας, καθώς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Παραγωγικός/ Εργοδοτικός Φορέας νοείται το νομικό πρόσωπο τα μέλη του οποίου μπορούν να συμβληθούν ως εργοδότες με τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Ι.Π. 4. Εργοδότης νοείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο απασχολεί ή ζητά να απασχολήσει φοιτητές ή αποφοίτους, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είτε με σύμβαση έργου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι για την εργασία αυτή δίδεται αντιπαροχή. Άρθρο 3: Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης στοχεύει α) στην εδραίωσή του ως κόμβος σύνδεσης και μόνιμης δικτύωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με φορείς προώθησης απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. β) στην αναβάθμιση και στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών/ τελειοφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου. γ) στην ολοκληρωμένη παροχή πληροφόρησης και εξυπηρέτησης φοιτητών ΑμεΑ και φοιτητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές τάξεις. δ) στην σύνδεσή του με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, υπό τον συντονισμό της ΔΑΣΤΑ, για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. ε) στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην συστηματοποίηση και τεκ- 5

6 μηρίωση της δράσης του με την χρήση και την συνδρομή νέων τεχνολογιών. στ) στην ισότιμη και εποικοδομητική συνεργασία με ομοταγή Γραφεία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ή χωρών του εξωτερικού απ ευθείας ή μέσω των υφιστάμενων Οριζόντιων Πράξεων Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Άρθρο 4: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Το Γραφείο Διασύνδεσης: 1. Συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. 2. Φροντίζει τα δεδομένα να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. 3. Διατηρεί τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Άρθρο 5: Πρόσβαση και Εξυπηρέτηση Δικαιούχων Το Γραφείο Διασύνδεσης 1. Στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού (κατά το δυνατόν) επιπέδου σε όλους τους Δικαιούχους μέσω κατάλληλα και χρηστικά οργανωμένων πόρων (εργαλείων) πολιτικής δίκαιων υπηρεσιών δίκαιης πρόσβασης και με ακριβείς, αμερόληπτες, και ευγενικές απαντήσεις σε όλα τα λογικά αιτήματα. 2. Λειτουργεί απαλλαγμένο από διακρίσεις με βάση τη φυλή, το έθνος, την ηλικία, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ύπαρξη ειδικών αναγκών ή άλλων διαφο-

7 ροποιήσεων. 3. Υποστηρίζει τις αρχές τις πνευματικής ελευθερίας και αντιστέκεται σε οποιαδήποτε μορφή λογοκρισίας. 4. Δεν χρησιμοποιεί τις πληροφοριακές πηγές με απώτερο σκοπό να εξαρτήσει τους χρήστες από αυτό. 5. Δραστηριοποιείται με σκοπό το καλό του ακαδημαϊκού συνόλου και οι συντελεστές του αποφεύγουν τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων με τους δικαιούχους, όταν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λήψη μη αντικειμενικών αποφάσεων. 6. Παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα δηλούμενα από τους ίδιους τους Δικαιούχους στοιχεία και πληροφορίες, για την ακρίβεια των οποίων ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι. 7. Μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς Δικαιούχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες, που αυτός δήλωσε, είναι ανακριβή ή ψευδή, ή, τελευταίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα των χρηστών συναλλακτικών ηθών. εφόσον, ο 7 8. Έχει αποκλειστικά και μόνον ρόλο διαμεσολαβητικό, χωρίς να επεμβαίνει, σε καμία περίπτωση, στις προσωπικές επιλογές των χρηστών. 9. Παρέχει τις υπηρεσίες του εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη ηθική υποχρέωση. 10. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των αποφοίτων του Ιδρύματος και μεριμνά για την υποστήριξή τους με τον προσφορότερο τρόπο. Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει και λειτουργεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας από το δικτυακό τόπο του Γραφείου οι απόφοιτοι συμμετέχουν σε ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν, συζητούν, διαβουλεύονται. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πρόσβαση μετά την πιστοποίηση της ταυτότητας τους μέσω του μητρώου αποφοίτων και έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχών τάξης και ηθικής που διέπει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

8 11. Τις υπηρεσίες του Γραφείου χρησιμοποιούν μονό όσοι το επιθυμούν. Η επιθυμία τους εκφράζεται με την συμπλήρωση και αποστολή σχετικής αίτησης, έντυπης ή ηλεκτρονικής. 12. Παρέχει προτεραιότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του στα προερχόμενα από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ι.Π. και κατά σειρά αίτησης επικοινωνίας. 13. Επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση μελών προερχόμενων από ομάδες ΑμΕΑ, κοινωνικά ευπαθείς. 14. Υποστηρίζει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, παρέχοντάς τους ενημέρωση σχετικά με τις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος, και για το λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με τα ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ της χώρας. Άρθρο 6: Προβολή και Διάχυση αποτελεσμάτων 1. Το προσωπικό του Γραφείου ενημερώνει με ειλικρίνεια και επάρκεια τους Δικαιούχους, για κάθε πράξη προβολής, τεκμηρίωσης ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας που διεξάγεται και το 8 Γραφείο διοργανώνει ή συμμετέχει. 2. Γενικά έντυπα των εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων οφείλουν να φέρουν αναφορά όλων των συντελεστών, και ιδιαίτερη μνεία στο φορέα χρηματοδότησης. 3. Η μνεία ενδεχόμενων χορηγών σε δραστηριότητες ή έντυπα των δραστηριοτήτων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς τον φορέα χρηματοδότησης, να μην παρέχεται η αίσθηση διαφήμισης συγκεκριμένου προϊόντος, ούτε να δίδεται η εντύπωση της μόνιμης σύνδεσης του χορηγού με το Γραφείο. 4. Το Γραφείο Διασύνδεσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει άμεσα στους δικαιούχους του όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες στην ακαδημαϊκή τους ζωή και στην προετοιμασία τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

9 5. Το Γραφείο Διασύνδεσης δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων άλλων δικτυακών τόπων, τους οποίους προβάλλει μέσα από την ιστοσελίδα του και για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι δημιουργοί τους ή για τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των φορέων που παραθέτει, καθώς τυχούσες αλλαγές είναι στην ευχέρεια του κάθε φορέα. 6. Το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποιεί μελέτες σχετικές με την επιστημονική ή επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων των διαφόρων τμημάτων του Ι.Π., τις προτιμήσεις και την ικανοποίηση των φοιτητών του Ι.Π. από το ίδιο το Ίδρυμα. Τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών, τα οποία θα δημοσιοποιούνται, οφείλουν να είναι αντικειμενικά, απαλλαγμένα από προσωπικές απόψεις και διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τους ενδιαφερόμενους. Άρθρο 7: Επιστημονικότητα και Κατάρτιση Προσωπικού 1. Το προσωπικό του Γραφείου διαχωρίζει τις προσωπικές του πεποιθήσεις από τα επαγγελματικά του καθήκοντα και δεν επιτρέπει, τα παραπάνω, να αναμειχθούν στη δίκαιη αντιπροσώπευση των στόχων του Γραφείου ή την παροχή πρόσβασης στις πηγές πληροφοριών του. 2. Αντιμετωπίζει τους συναδέλφους στον ίδιο οργανισμό με σεβασμό, δικαιοσύνη και καλή πίστη, και συνηγορεί υπέρ συνθηκών απασχόλησης που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των υπαλλήλων του Ι.Π. 3. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και αδυναμίας συμβιβασμού, υπερισχύουν τα συμφέροντα του κοινού καλού. 4. Ο κάθε επαγγελματίας/ συνεργάτης του Γραφείου οφείλει να διατηρεί και να ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του με την διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις του επαγγελματικού του κλάδου. 5. Προσωπικά ερευνητικά και εκδοτικά ενδιαφέροντα που διατηρούν μέλη του προσωπικού δεν πρέπει να επηρεάζουν τη σωστή εκτέλεση επαγγελματικών ή διοικητικών καθηκόντων για τα οποία έχουν προσληφθεί. 9

10 6. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας οι συνεργάτες του Γραφείου απολαμβάνουν ελευθερία σκέψης και έκφρασης γνώμης, οφείλουν όμως να σέβονται τους περιορισμούς που επιβάλλονται για την οργάνωση και καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας. 7. Το προσωπικό του Γραφείου είναι εξειδικευμένο και προσλαμβάνεται αποκλειστικά για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας και μόνον. Άρθρο 8: Εργασία και Εργοδοτικοί φορείς 1. Δεν αποτελεί γραφείο εξεύρεσης εργασίας, αλλά παρέχει απλώς πληροφόρηση προς τους χρήστες του για τις παρεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης. Προωθεί ενημερωτικό υλικό βάση του επιστημονικού υπόβαθρου των εξυπηρετούντων μελών του, της κατάρτισης και των ειδικοτήτων που παρέχονται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Ιδρύματος. 2. Οι εργοδότες που επιθυμούν να συνεργασθούν με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκειμένου να αναζητήσουν φοιτητές ή αποφοίτους για την κάλυψη προσφερόμενων θέσεων εργασίας, οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. 3. Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης α) για 10 την ταυτότητα της επιχείρησης και τις προοπτικές τη, β) για κάθε προσφερόμενη θέση εργασίας, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψή της, παρέχοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να ανταποκριθούν οι ενδιαφερόμενοι. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εργοδότες επιλέξουν (για την κάλυψη προσφερόμενης θέσης εργασίας) φοιτητή ή απόφοιτο του Ιδρύματος, τα στοιχεία των οποίων έχουν προέλθει από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο για την επιλογή και την πορεία πρόσληψης. 5. Το Γραφείο Διασύνδεσης διατηρεί το δικαίωμα άρνησης συνεργασίας με εργοδότες που έχουν διατηρήσει αντιδεοντολογική στάση και συμπεριφορά καθώς και να προβεί σε σχετική ενημέρωση προς το σύνολο των Γραφείων Διασύνδεσης της χώρας. 6. Το Γραφείο Διασύνδεσης αποστέλλει (ηλεκτρονικά ή μη) σε Επιχειρήσεις/Φορείς βιογραφικά στοιχεία φοιτητών/αποφοίτων που είναι μέλη του, μόνον κατόπιν α) έγγραφης αίτησης του Εργο-

11 δότη στο Γραφείο, β) έγγραφης συμφωνίας των φοιτητών/ αποφοίτων που είναι μέλη του. Άρθρο 9: Συμπληρωματικά Άρθρά 1. Ο παρών κώδικας συντάχθηκε από την Ομάδα του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης του Γ.Δ. ως παραδοτέο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξη Γ.Δ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ) και έχει ισχύ μέχρι αναθεωρήσεως του. 2. Ο παρών κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης Γ.Δ.( ) σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του. 3. Με τη λήξη χρηματοδότησης του έργου και συμπληρωματικά του Άρθρ.7 7 παύει κάθε υποχρέωση των στελεχών του Γραφείου για παροχή Υπηρεσιών προς τα μέλη του. 11

12 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου Α έκδ: Δεκέμβριος 2010 Α' αναθ: Απρίλιος 2013 Eπ. Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Ν. Γ. Κανελλόπουλος Ομάδα Υλοποίησης: Ν.Γ. Κανελλόπουλος, Καθ. Ι.Π. Κατερίνα Τζάλη, Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος Πλατεία Τσιριγώτη-Κτίριο Ιπποκράτης Κέρκυρα Τηλ.: / Web : Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Αριθμ Πρωτ.: 4948 Αθήνα, 07 / 12 /2012 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 60.010,11 (εξήντα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Κώδικας Δεοντολογίας ICOM για τα Μουσεία ΑΘΗΝΑ 2009 ICOM Η παραγωγή του Κώδικα υποστηρίχτηκε από το ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Mετάφραση από την αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακαδημαϊκών ετών 2009-13 Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης 2009-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 5 Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 ISBN: 978-960-99431-6-1 ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 Υπεύθυνος Πράξης: Δρ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Γκρίτζαλης. Σειρά Τεχνικών Αναφορών No. 3 (2006) Κωδικός αναφοράς: AUEB-CIS/COD-0306/v.1.1/28.12.06

Δημήτρης Γκρίτζαλης. Σειρά Τεχνικών Αναφορών No. 3 (2006) Κωδικός αναφοράς: AUEB-CIS/COD-0306/v.1.1/28.12.06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διευθυντής: Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης, Aναπληρωτής Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Κώδικας Δεοντολογίας για το προσωπικό των Φορέων Υγείας Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα