Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων"

Transcript

1 Προαστικοποίηση Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

2 Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City Η νηθνλνκηθή καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ από ηνλ Henry Ford θαη νη ζπλέπεηεο ηεο Ύθεζε είραλ σο απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ ζηελ ελαζρόιεζε ηνπ Wright κε ηνλ θνηλσληθό ξόιν ηεο αξρηηεθηνληθήο. «Η κεραλή είλαη κνηξαίν λα πξνθαιέζεη βαζηέο αιιαγέο ζηε θύζε ηνπ πνιηηηζκνύ» Ήδε από ην 1914 ρξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθώλ ζηνηρείσλ καδηθήο θαηαζθεπήο. Παξαδνρή ησλ «πεπεξαζκέλσλ νξίσλ ησλ παξαδνζηαθώλ πιηθώλ, θαη επθάληαζηνο ζπλδπαζκόο ζθπξνδέκαηνο θαη γπαιηνύ. Απνθνξύθσζε απηήο ηεο δηαδξνκήο κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 30 -Πνιύεδξε πξηζκαηηθή αξρηηεθηνληθή αησξνύκελα επίπεδα (θαηνηθία falling water) -Εθθξαζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ γπαιηνύ, θξπζηάιιηλε δηαθάλεηα θαη απειεπζέξσζε ζην ρεηξηζκό ηεο θάηνςεο

3 Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City Olmsted, ζσέδιο ηος Riverside Σικάγο 1869 Σπλδεκέλε απόιπηα κε ηελ εκθάληζε ηνπ ππόγεηνπ ζηδεξνδξόκνπ (1863), ηνπ ειεθηξηθνύ ηξακ (1884) θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηξαίλνπ σο κέζνπ θαζεκεξηλήο κεηαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ηόπνπο εξγαζίαο, ε προαστικοποίηση στην Αμερική έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα «Picturesque ζρέδηα ηνπ Olmested γηα ην Riverside ηνπ Σηθάγν ην θαζαξό ζηδεξνδξνκηθό πξνάζηην ηνπ 19νπ αη. Η εμέιημε ηνπ ει. Τξόιεπ, νδήγεζε ζηα ηέιε ηνπ αη. (1890) ζηε δεκηνπξγία ηνπ Oak Park ηνπ Σηθάγν όπνπ έδεζε θαη είρε ην γξαθείν ηνπ κεηαμύ Frank Lloyd Wright

4 Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City -Οξζνινγηθή νξγάλσζε κηαο λέαο διαζπαπμένηρ κνξθήο πνιηηηζκνύ, πνπ είρε θαηαζηεί εθηθηόο κε ηελ δηάδνζε ηνπ απηνθηλήηνπ σο κέζνπ καδηθήο θπθινθνξίαο 1928 USONIA -Τν απηνθίλεην σο «από κεραλήο ζεόο» ελόο αληη-αζηηθνύ κνληέινπ δσήο θαη πνιηηηζκνύ, βαζηζκέλν ζηε δηαζπνξά ησλ ιεηηνπξγηώλ ζε όιν ην πιέγκα κηαο αγξνηηθήο πεξηθέξεηαο. -Οξγαληθή αξρηηεθηνληθή, όξνο πνπ πξώηνο ρξεζηκνπνίεζε από ην 1908 θαη θαηέιεμε γηα ηνλ ίδην λα ζεκαίλεη: ρξήζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ π.ρ. ησλ ππνζηπισκάησλ κε ηξόπν πνπ ζπκίδεη κηα θπζηθή κνξθή (δέληξν θιπ). -Φαξαθηεξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκία ηνπ σο Usonian

5

6 Γύν ζεκαληηθά θηίξηα απνθξπζηαιιώλνπλ ηελ νπζνληαλή άπνςε ηνπ γηα ηνλ ρώξν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο Καηοικία Falling Water Η θαηνηθία δηάρπηε ζηε θύζε Καζνιηθή έληαμε ζην ηνπίν, ην νπνίν εηζρσξεί παληνύ κέζα ζηελ θαηαζθεπή Γπλακηθνί «αησξνύκελνη» όγθνη πνπ κόλν ην ζθπξόδεκα θαζηζηά πξαγκαηνπνηήζηκνπο θαη ε αηώληα ακθηζπκία ηνπ Wright πνπ εμαθνινπζεί λα ην ζεσξεί «λόζν πιηθό» 1936

7 S.C. Johnson & Son Administration Building Ο κπζηαγσγηθόο, ηειεηνπξγηθόο ρώξνο εξγαζίαο Η απνζέσζε ηεο ηερληθήο θαη αληηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ: θσηεηλή ζηέγε θαη ζπκπαγή ηνίρνη ρσξίο αλνίγκαηα. Η νξγαληθή κνξθή ησλ ππνζηπισκάησλ καληηαξηώλ Δξκεηηθά θιεηζηό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, κεγάιν ύςνο ηνπ ρώξνπ, θαη άλζξσπνη πνπ κνηάδνπλ λα «δνπιεύνπλ ζην ππζκέλα ελόο ελπδξείνπ»

8 Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City 1913: Γηαγσληζκόο γηα ην City Club, ζην Σηθάγν γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηώλ ζηα πεξίρσξα Η πξώηε δηαηππσκέλε αληίζεζε ηνπ Wright ζηελ παξαδνζηαθή ζπγθεληξσηηθή δνκή ηεο πόιεο ηνπ 19νπ αη. «Είλαη άξαγε ε πόιε κηα κόληκε κνξθή θνηλσληθήο λόζνπ, πνπ νδεγεί ηειηθά ζην ζάλαην όισλ ησλ πόιεσλ πνπ έρνπλ ππάξμεη;»

9 1932 BROADACRE CITY Σθίηζν γηα ηελ Broadacre City Δίηε σο πξόηαζε γηα ηελ πξναζηηαθή αλάπηπμε ηεο ακεξηθάληθεο κεγαινύπνιεο, είηε σο πξόηαζε γηα έλα λέν είδνο πόιεο, ε Broadacre city, ζπκππθλώλεη θαηά ηνλ P.Hall, όιε ηελ ακεξηθάληθε αληη-αζηηθή ινγηθή 1932: Παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλα ηελ ινγηθή ηεο Broadacre city, κε ηελ έθδνζε ηνπ πξώηνπ βηβιίνπ ηνπ γηα ηελ πνιενδνκία «The Disappearing City. 1935: Οινθιεξώλεη ηελ κεγάισλ δηαζηάζεσλ καθέηα ηεο Broadacre City, ε νπνία εθηίζεηαη ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ έθζεζε «Βηνκεραληθή Τέρλε», ζην Κέληξν Rockefeller ζηε Νέα Υόξθε 1958: Έλα ρξόλν πξηλ ην ζάλαηό ηνπ, ζπλερίδεη λα δνπιεύεη πάλσ ζηελ ηδέα ηεο Broadacre city, κε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «The Living City

10 Τη είλαη ε Broadacre City Η πξόηαζε ηνπ Frank Lloyd Wright γηα ην ηδαληθή πξναζηηαθή αλάπηπμε, πνιπθεληξηθή, ρακειήο ππθλόηεηαο θαη βαζηζκέλε ζηελ κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην, θαη ηνπο κεγάινπο απηνθηλεηνδξόκνπο. Απνηειεί ηε ρσξηθή κνξθή, θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πνιενδνκηθή ππόζηαζε ηεο USONIA. Τν όλνκά ηεο Broadacre παξαπέκπεη ζηελ κνλάδα κέηξεζεο εδάθνπο επηθάλεηαο «acre». Οη θαηνηθίεο αγξνθηήκαηα ρσξνζεηνύληαη ζε λεζίδεο 1-5 acre, θαη ε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα ηεο «πόιεο» είλαη πνιύ ρακειή 5 άηνκα / acre Ξύιηλε καθέηα ηεο Broadacre City, 1934

11 Τη είλαη ε Broadacre City Η θνηλσληθή νηθνλνκηθή ππόζηαζε ηεο, είλαη κηα εθζπγρξνληζκέλε κνξθή ηνπ κηθξνύ αγξνθηήκαηνο βηνκεραλίαο, πνπ πξώηνο είρε πξνηείλεη ν Πεηεξ Κξνπόηθηλ. Σε θάζε λνηθνθπξηό κνλάδα, ν θαζέλαο έπξεπε λα εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ θαιιηεξγώληαο ηε γε (Βι. Henry Ford θαη ε αληηκεηώπηζε ηεο Ύθεζεο). Η εηξσλεία ηεο αληίθαζεο πνπ έπεθηε ε πξόηαζε Wright αιιά θαη Ford θαη ηε γελλνύζε ην αζηαζέο πεξηβάιινλ ηεο Ύθεζεο: έλα ηέηνην αηνκηθηζηηθό ζρεδόλ αγξνηηθό κνληέιν, δελ κπνξνύζε λα εγγπεζεί ηελ εθβηνκεραληζκέλε θνηλσλία, πνπ εθηόο από ηελ απηνκαηνπνίεζε απαηηνύζε ηελ ζπγθέληξσζε ηεο εξγαηηθή δύλακεο θαη ησλ πόξσλ Απόιπηα ηεηξαγσληθόο θάλαβνο, θαη ην δίθηπν ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ, θνκβηθά ζεκεία ησλ νπνίσλ είλαη νη «θπζηθνί ηόπνη» ρσξνζέηεζεο ησλ ππεξαγνξέο ηα εκβξπαθά Super Malls ηνπ ζήκεξα - αιιά θαη εθθιεζίεο θαη θηίξηα ηεο δεκόζηαο δσήο

12 «Η πόιε ηνπ κέιινληνο ζα βξίζθεηαη παληνύ θαη πνπζελά θαη ζα είλαη κηα πόιε ηόζν δηαθνξεηηθή από ηελ αξραία πόιε ή από νπνηαδήπνηε ζεκεξηλή, πνπ ίζσο λα κελ κπνξνύκε θαλ λα ηελ αλαγλσξίζνπκε» Τη είλαη ε Broadacre City

13 The Living City, 1958 O Wright δελ μεπέξαζε ην παιηό δίιεκκα: ε κεραλή είλαη έλα ζηνηρείν κε ην νπνίν ν αξρηηέθηνλαο πξέπεη λα ζπκθηιησζεί ρσξίο λα εθθπιηζηεί. Οη λέεο δπλάκεηο πνπ κπνξνύλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ δπηηθό πνιηηηζκό 1. Δμειεθηξηζκόο, θαη κόληκνο θσηηζκόο θάζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο 2. Μεραληθή θίλεζε, δηεύξπλζε ηεο αλζξώπηλεο επαθήο 3. Οξγαληθή αξρηηεθηνληθή

14 Η κατοικία της Broadacre City Παξόιν πνπ ην Falling Water είλαη έλαο ηύπνο θαηνηθία πνπ ρσξίο ακθηβνιία ζα έβξηζθε ζέζε ζηελ Broadacred City, γηα ηηο θαηνηθίεο εδώ επεδίσθε θάηη απινύζηεξν: κηθξά ζπίηηα, κε ειεύζεξε θάηνςε, άλεηα θαη βνιηθά. Μηα ζεηξά κνλνθαηνηθίεο ηεο Usonia, πινπνηήζεθαλ κεηαμύ Μνλώξνθεο θαηνηθίεο, ε θαξδηά ησλ νπνίσλ βξηζθόηαλ ζηελ θνπδίλα, «ρξόλνο θαη θίλεζε», κηα γσληά εξγαζηήξην έμσ από από ηνλ θύξην όγθν ηνπ ζπηηηνύ Σπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ακεξηθάληθνπ ζπηηηνύ Δληαίνο ρώξνο θαζηζηηθνύ γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρώξνπ ζε κηθξά ζπίηηα

15 Η κατοικία της Broadacre City Ο απόιπηνο όκσο θηηξηαθόο ηύπνο ηεο Broadacre City δελ είλαη ε θαηνηθία αιιά ην πξόηππν αγξόθηεκα Walter Davidson, πνπ ζρεδίαζε ην 1932, θαη ην νπνίν ήηαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πόιεο Εξωηεπικόρ σώπορ μιαρ «οςζονιανήρ» καηοικίαρ

16 Η κατοικία της Broadacre City Τν πξόηππν αγξόθηεκα θαη ηα πνιηηηζηηθά θέληξα Σρεδηαζκόο απηνθηλήηνπ

17 Κρίσεις για την Broadacre City «Η Ακεξηθή δελ ρξεηάδεηαη θακηά βνήζεηα γηα λα ρηίζεη ηελ Broadacre City. Θα ρηηζηεί ηπραία κόλε ηεο» Καη ζε απηό ν Wright είρε απόιπην δίθην. Απηό πνπ πέηπρε ήηαλ λα πξνβιέςεη ζε πνιιά ζεκεία ηελ ακεξηθάληθε πξναζηηθνπνίεζε. Ο P.Hall ιέεη πσο ε ακεξηθάληθε πξναζηηθνπνίεζε πήξε κόλν ην θέιπθνο ηεο Broadacre City θαη όρη ην πεξηερόκελν, εάλ ζπκθσλνύκε όηη ην πεξηερόκελν είλαη ην πξόγξακκα ηνπ Wright γηα κηα θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε. Ο Mumford, σο ππεξαζπηζηήο ηεο ζπλεθηηθήο αζηηθόηεηαο, θξηηηθάξεη ηελ απόιπηε εμάξηεζε ηεο πόιεο ηνπ Wright, από ην απηνθίλεην, αθόκε θαη γηα ηελ παξακηθξή κεηαθίλεζε. Γηα ηελ Ακεξηθή όκσο απηό δελ είλαη ηδενινγία, είλαη απιή πξαθηηθή. Καηά ηνλ Hall, ην εξώηεκα είλαη ζαλ ην «απγό ηνπ Κνιόκβνπ», εάλ δειαδή ην απηνθίλεην ή νη απηνθηλεηόδξνκνη δεκηνύξγεζαλ ηα ακεξηθάληθα πξνάζηηα ή εάλ ε πξναζηηθνπνίεζε νδήγεζε ζηελ απόιπηε εμάξηεζε από ην αηνκηθό απηνθίλεην. Καη ν Muschamp: Η Broadacre City δελ ήηαλ έλα πνιενδνκηθό κνληέιν, αιιά κηα αξρηηεθηνληθή θαη αηζζεηηθή πξόηαζε πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πόιεο

18 Η προαστικοποίηση στην Ευρώπη Σε άιιεο δηαζηάζεηο, ε πξναζηηθνπνίεζε ζηε Δπξώπε, θαηαγξάθεηαη κεηαπνιεκηθά ( ), κέζα από κηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ, κέζσ κεγάισλ επεθηάζεσλ θαη λέσλ πόιεσλ δνξπθόξσλ ζηελ Γαιιία, Βξεηαλία, Σθαλδηλαβία, ή λέσλ πξσηεπνπζώλ εθηόο Δπξώπεο Σαληηγθάξ, Μπξαδίιηα.

19 Η προαστικοποίηση στην Ευρώπη Σηηο Σθαλδηλαβηθέο ρώξεο, νη λέεο πόιεηο αληηκεησπίζηεθαλ σο δνξπθόξνη θύξησλ κεηξνπνιηηηθώλ πεξηνρώλ. Έρνπλ κηθξό κέγεζνο θαη παξά ηα θνηλνηηθά ηνπο θέληξα είλαη πνιύ εμαξηεκέλεο από ηηο θεληξηθέο απνηειώληαο ηππηθά πξνάζηηα Σηε Γαιιία, νη λέεο πόιεηο είλαη κέξνο ηεο πνιηηηθήο απνθέληξσζεο ηνπ Παξηζηνύ θαη αλαπηύζζνληαη θνληά ηνπ. Σηε Βξεηαλία ήηαλ πην απηάξθεηο

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα